I. rész. A rendelet célja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. rész. A rendelet célja"

Átírás

1 Békás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1998. (V.12.) rendelete a Békás községben biztosítható egyes pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. rész Békás Község Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993.évi III.tv. (továbbiakban. Szt.) 25. (3) bekezdésében, 92. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli: A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy Békás Község Önkormányzata - lehetőségeihez képest - gondoskodjon a község rászoruló polgárai szociális biztonságának megőrzéséről. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed: (1) Békás Község Önkormányzata közigazgatási területén élő lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. (2) Az Szt. 6. -ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Békás község közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte. (3) Az Szt. 7. -ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX.törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (4) Az Szt. 32/B. -ának (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében az Szt.3. (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott személyi körre. (5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az önkormányzat tulajdonában álló és az általa fenntartott szociális intézményekre és az általa nyújtott ellátásokra. (6) E rendelet hatálya kiterjed a) a (7) és (8) bekezdésben foglalt eltéréssel a Békás területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik a 1

2 letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, b) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (7) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében a (6) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire. (8) E rendelet szerint kell eljárni a Békás községben tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. II. rész A PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Lakásfenntartási támogatás 3. 1 (1) A települési önkiormányzat jegyzője az Sztv-ben meghatározott feltételek szerint normatív lakásfenntratási támogatást állapít meg. 3/A. 2 3/B. 3 Ápolási díj 4. (1) A képviselő-testület, ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150 %-át. (2) Az ápolási díj havi összege az Szt-ben kötelezően előírt összeg. (1) E rendelet 4. (1) bekezdése szerint adható ápolási díj megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület gyakorolja. Rendszeres szociális segély 5. 4 (1) A rendszeres szociális segély iránti kérelemek elbírálásánál az Szt. 37.., 37/A-37/B -okban írt feltételek szerint kell eljárni. 1 Módosította 2/2012 (II.17) rendelet hatályos: február 18-tól 2 Hatályon k ívül helyezte 2/2012 (II.17) rendelet február 18-tól 3 Hatályon kívül helyezte 2/2012 (II.17) rendelet február 18-tól 4 Módosította 5/2011 (II.22.) hatályos: február 15-től 2

3 (2) A rendszeres szociális segély megállapítása, megszüntetése, szüneteltetése, felülvizsgálata a jegyző hatásköre. (3) A Sztv 37/B (1) bekezdése b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával (továbbiakban Családsegítő Szolgálat). (4) A (3) bekezdésben foglalt személy az együttműködés keretében köteles: a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül felkeresni a Családsegítő Szolgálatot. b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodást kötni c) a beilleszkedést segítő programról szóló megállapodásban foglaltaknak eleget tenni (5) A Családsegítő Szolgálat a (4) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint megjelent személyt nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt. (6) A beilleszkedést segítő programok típusai: a) Munkaképesség javító programok: munkára és pályára állítási, pályaorientációs csoportfoglalkozások, munkavállalási és munkakeresési tréningek, tanfolyamok b) Egyéni foglalkozások: képességfejlesztés, szocializációs hátrányok leküzdését szolgáló programok, családfenntartó szerepek erősítésére irányuló tevékenységek c) Közösségi szakmai programok d) Csoportfoglalkozások: önismereti, önsegítő, rehabilitációs, reintegrációs, személyiségfejlesztő, mentálhigiénés, motivációs, orientációs, kommunikációs tréning e) Tanácsadások: egészségügyi, egyéni életvezetési, életmódformáló, jogi, mentális, munkaügyi, pedagógiai, pszichológiai, rehabilitációs (7) A rendszeres szociális segélyben részesülő együttműködő személy az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha a) a (4) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, b) (6) bekezdésben meghatározott programban kettőnél több alkalommal nem vesz részt és az önhibáján kívüli mulasztását 8 munkanapon belül nem igazolja c) a keresőtevékenység folytatását annak megkezdésétől számított 15 napon belül nem jelenti be d) a rendszeres szociális segély felülvizsgálatában nem működik közre Az akítv korú rendszeres szociális segélyezettek foglalkoztatása, továbbá az együttműködés eljárási szabályai 5/A. 5 Az együtműködési kötelezettség megszegése 5/B. 6 Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegése 5/C. 7 Az együttműködési kötelezettség megszegésének és súlyos megszegésének következményei 5/D. 8 5 Hatályon kívül helyezte 5/2011 (II.22.) hatályos: február 15-től 6 Hatályon kívül helyezte 5/2011 (II.22.) hatályos: február 15-től 7 Hatályon kívül helyezte 5/2011 (II.22.) hatályos: február 15-től 8 Hatályon kívül helyezte 5/2011 (II.22.) hatályos: február 15-től 3

4 5/E. 9 Átmeneti segély 6. (1) A képviselő-testület átmeneti segélyt nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e rendeletben meghatározott feltételek alapján. (2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak, feltéve, hogy az igénylő és családja egy főre jutó havi átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő igénylő esetében 160%-át. (3) Különös méltánylást érdemlő esetben a kérelmező évente legfeljebb egy alkalommal jövedelmére tekintet nélkül átmeneti segélyben részesíthető. (4) Létfenntartást veszélyeztető élethelyzet különösen: - 3 hónapot meghaladó táppénzes állománnyal járó keresőképtelenség, - elemi kár bekövetkezése, - ha méltányosságból közgyógyellátásra nem jogosult a kérelmező, de a gyógyszerköltségét csak nagy nehézség árán képes biztosítani. (5) Az átmeneti segély összege alkalmanként nem haladhatja meg az alábbiak szerint meghatározott mértéket: - 3 személyig maximum 5.000,- Ft/alkalom, - 4 személy esetén maximum 6.000,- Ft/alkalom, - 5 személy esetén maximum 7.000,- Ft/alkalom, minden további fő esetén az összeg legfeljebb 1.000,- Ft-tal emelkedhet, de nem haladhatja meg a ,- Ft/alkalom összeget. (6) Kamatmentes kölcsön biztosítható olyan személy vagy család részére, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 6. (2) bekezdésében foglaltakat, és a házastárs halálát követően a túlélő házastársat özvegyi nyugdíj illeti meg, az árvát árvaellátás, azonban ezeket az ellátásokat a nyugdíjfolyósító szerv még nem folyósította és emiatt a létfenntartásuk nem biztosított. (7) Ennek a kölcsönnek az összege legfeljebb ,- Ft, melyet a nyugdíjfolyósító szerv által egyösszegben folyósított ellátásból, vagy azt követően legfeljebb 8 havi időtartam alatt, havi egyenlő 2.500,- Ft-os részletekben kell visszafizetni minden hónap 15. napjáig, melynek megtörténtét igazolni kell a Körjegyzőség hivatalában. Amennyiben a részleteket két hónapon keresztül nem fizetik meg, úgy meg kell vonni a részletfizetési kedvezményt és ezt követően a kölcsön még vissza nem fizetett része 15 napon belül egyösszegben megfizetendő. Utóbbi esetben a kölcsönben részesült a részletfizetési kedvezmény megvonását követő 6 hónapig az önkormányzattól átmeneti segélyben nem részesült. (8) Az önkormányzat karácsonykor a községben élő nyugdíjasokat legfeljebb 1 000,- Ft 9 Hatályon kívül helyezte 5/2011 (II.22.) hatályos: február 15-től 4

5 összegű átmeneti segélyben részesíti. A segély természetbeni ellátás formájában is nyújtható. (9) Az önkormányzat a tanévkezdéskor a családokat terhelő kiadások csökkentése érdekében beiskolázási segélyt nyújt. Tanévkezdési támogatásként: a) a mezőlaki általános iskolában tanuló békási gyermekeket ingyenes tankönyv ellátásban b) az a) pontba nem tartozó általános iskolai tanulókat 5.000,-Ft/fő, c) a nappali tagozatos középiskolai tanulókat 7.000,-Ft/fő, d) a nappali tagozatos főiskolai, egyetemi hallgatókat ,-Ft/fő összegű egyszeri támogatásban részesíti. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók az a) - d) pontban foglalt támogatáson felül további 5.000,-Ft/fő beiskolázási támogatásban részesülnek. (10) Az átmeneti segély kérelemre adható. A kérelmet a segélyre jogosult, illetve az terjesztheti elő, aki a rászorult helyzetéről tudomást szerzett. Utóbbi esetben intézkedni kell az eljárás hivatalból történő megindításáról. Az átmeneti segély elbírálása a képviselő-testület hatásköre. A kérelmet a Körjegyzőséghez kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolást, és az átmeneti segély megállapításának alapjául szolgáló tény vagy állapot fennállásáról szóló igazolást. Utóbbi igazolás nem szükséges, ha a kérelmező egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 150%-át nem éri el. (11) 10 Az átmeneti segély adható: - azon kérelmezőknek, akik az Önkormányzattól rendszeres pénzellátásban nem részesülnek évente két alkalommal állapítható meg átmeneti segély azzal, hogy az egyes támogatások között legalább 6 hónapnak el kell telnie. - azon kérelmezőknek, akik az Önkormányzattól rendszeres pénzellátásban részesülnek átmeneti segély évente egy alkalommal állapítható meg. (12) 11 A Képviselő-testület minden békási újszülött szüleinek Ft összegű egyszeri átmeneti, születési segélyt állapít meg. Temetési segély 7. (1) Az Önkormányzat temetési segélyt nyújt a békási illetékességű elhunyt hozzátartozójának, vagy az eltemettetéséről gondoskodó más személynek. 12 (2) 13 A temetési segély összege ,-Ft. (3) A temetési segélyezés a polgármester hatásköre, a kérelmet a Körjegyzőséghez kell benyújtani a haláleset anyakönyvezését követő 30 napon belül. (4) A kérelemhez, a kérelem benyjtásával egyidejűleg csatolni kell: - a halotti anyakönyvi kivonatot, - a temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy az egy háztartásban élő családtagja 10 Beiktatta 5/2010 (II.15) rendelet Hatályos: február 15-től 11 Beiktatta 5/2010 (II.15) rendelet Hatályos: február 15-től 12 Módosította 9/2012 (VI.29.) rendelet Hatályos: június Módosította 2/2012 (II.17.) rendelet Hatályos: február 18-tól 5

6 nevére kiállított számlák eredeti példányát. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 8. (8. hatályon kívül december 8. napjától) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 9. (1) A képviselő-testület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részeszesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Létfenntartást veszélyeztető élethelyzet különösen: - valamely családtag egy hónapot meghaladó kórházi kezelése, - ellátatlan munkanélküliség miatti jövedelemkiesés, illetve - elemi kár miatti rendkívüli kiadás. (2) A rendkívüli támogatás összege alkalmanként és gyermekenként 1.000,-Ft ,- Ft lehet. (3) A támogatás összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni. A határozatot indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani. III. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK 10. (1) 14 A képviselő-testület döntése alapján az átmeneti segély pénzbeli ellátás helyett természetbeni ellátás formájában is nyújtható. Az átmeneti segély természetbeni ellátásként történő biztosítása esetén - élelmiszer, - tüzelő, - közüzemi díjak kifizetése formájában adható. (2) A kiegészítő családi pótlék és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. Természetbeni ellátás különösen: - gyermekintézményi térítési díj, - tandíj, kollégiumi díj (vagy egy részének) átvállalása, - tanszerellátás, étkezési utalvány biztosítása. Közgyógyellátás 11. (1) Méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot kell megállapítani annak a szociálisan rászorult személynek, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az 14 Módosította 2/2012 (II.17.) rendelet Hatályos: február 18-tól 6

7 egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át, feltéve, hogy közgyógyellátásra az Szt. 50. (1)-(2) bekezdése alapján nem jogosult. 15 IV. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK Étkeztetés 12. (1) Az önkormányzat biztosítja azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkeztetését, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan vagy átmenetei jelleggel nem képesek biztosítani. (2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezésről másképpen gondoskodni. (3) Étkeztetésre való jogosultság szempontjából azt kell szociálisan rászorultnak tekinteni, akinél egyedülélőként az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 160%-át, ha a kérelmező családos, az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 150%-át. (4) Étkeztetésre való jogosultságot a (2) bekezdés szerinti esetekben akkor kell megállapítani, ha a kérelmező kora - nők esetében 70 éven felüli, - férfiak esetében 65 éven felüli, illetve korra tekintet nélkül akkor, ha a kérelmező tartósan fekvő beteg és étkeztetése nem oldható meg. (5) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni, amelyet a képviselő-testület külön rendeletben állapít meg. (6) Az igényeket a polgármester bírálja el. Házi segítségnyújtás 12/A. (1) Az önkormányzat házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról a személyekről, aki otthonukban önmaguk ellátására nem képesek és róluk nem gondoskodnak. (2) Az igényeket a polgármester bírálja el. (3) Békás település egész területe egy gondozási körzetet alkot. (4) A gondozási körzethez tartozó utcák jegyzékét e rendelet melléklete tartalmazza. 15 Módosította 9/2012 (VI.29) Hatályos: június 30. 7

8 (5) A házi segítségnyújtás feladatát az önkormányzat a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás útján látja el. Falugondnoki szolgáltatás 12/B. (1) Az önkormányzat falugondnoki szolgálatot működtet, amely ellátja a falugondnoki szolgáltatás szociális alapszolgáltatást. (2) A falugondnoki szolgálatra vonatkozó szabályokat külön önkormányzati rendeletben szabályozza. Családsegítés 12/C. (1) A családsegítés magában foglalja az Szt.64. -ában, valamint a végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatokat. (2) A családsegítés feladatát az önkormányzat a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás útján látja el. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 12/D. (1) Az önkormányzat az Szt.65. -ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatást biztosít a Pápai Kistérségi Társulás útján. (2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért térítési díjat fizetni nem kell. V. Gyermekek napközbeni ellátása, gyermekjóléti alapellátások 13. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését szervezi meg azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. (2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára kell biztosítani a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, b) akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban, c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. (3) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg. (4) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény: a Mezőlaki Általános Művelődési Központ napköziotthonos óvodája és az általános iskola napközije. 8

9 Gyermekjóléti szolgálat 14. Az önkormányzat a Gyvt ában foglalt gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatát a Pápa Környéki Községi Önkormányzatok Intézményi és Belső Ellenőrzési Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata útján látja el. VI. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 15. (1) Az Szt. által szabályozott ellátási formáknál becsatolandó jövedelemigazolásoknál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző háromhavi, egyéb jövedelmeknél pedig a kérelem benyújtását megelőző tizenkét havi jövedelmet kell figyelembe venni és igazolni. (2) A Gyvt. által szabályozott ellátási formáknál a jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagát kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető. (3) Amennyiben az igénylő vagy családtagja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból, vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, a hatáskör gyakorlója megkéri a megyei APEH igazolását a jövedelemadó alapjukról. (4) Az eseti pénzbeli ellátást a megállapítást követő 15 napon belül a jogosult részére utalványozni kell. (5) Az ápolási díj, rendszeres szociális segély, átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása előtt környezettanulmányt kell készíteni, kivéve, ha a családról hat hónapnál nem régebbi környezettanulmány áll a Körjegyzőség rendelkezésére. (6) A rendszeres pénzbeli ellátások ellenőrzésére irányadók az Szt. idevonatkozó rendelkezései. (7) E rendelet alapján folyósított ellátások jogosulatlan igénybevétele esetén az Szt ában foglaltak szerint kell eljárni. (8) Ez a rendelet május 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (9) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Békás községben biztosítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/1993. (IX.1.) rendelet, valamint az ezt módosító 5/1994. (IX.1.) rendelet, az 5/1996. (V.5.) rendelet, 6/1997. (VI.17.) és a 4/1998. (II.20.) rendelet Beiktatta 5/2011 (II.22.) hatályos: február 15-től 9

10 A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyeknek a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó szabályok (1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személynek - amennyiben vele kapcsolatosan bejelentés érkezik a hivatal felé, illetve szúrópróbaszerű ellenőrzés során tapasztalt hiányosság esetén - a lakókörnyezet rendezettségének biztosításával kapcsolatosan az alábbi feltételeket kell teljesíteni: - köteles az általa lakott ingatlan, az ingatlannak a kerítéssel határos területének, járdájának folyamatos tisztántartásáról gondoskodni, - a ház udvarát, kertjét tisztántartani, a gyomoktól, parlagfűtől mentesíteni, - köteles az ingatlanán a rágcsálómentesítésről gondoskodni, - köteles téli időszakban a hó eltakarításáról, a síkosság-mentesítésről gondoskodni. (2) Az e rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a jegyző az érintettet 15 napos határidő kitűzésével felszólítja. Amennyiben a megjelölt határidőn belül a lakókörnyezetének rendben tartásában kifogásoltakat nem teljesíti, az ellátásra való jogosultságot a jegyző a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával megszünteti. Az ügyfél ezen cselekedetével együttműködést nem vállalónak minősül. (3) A fentiekben foglaltak megfelelő teljesítését az önkormányzat Mezőlaki Körjegyzőség bevonásával biztosítja. (4) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha az ügyfél a felszólításnak határidőben nem tesz eleget. Békás, június 10. Horváth János sk. polgármester Dr. Szabadics Zsuzsanna sk. körjegyző 10

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete a 2/2012.(II.10.) és a 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelettel módosított szociális gondoskodásról egységes szerkezetben

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben