OKJ száma: SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM"

Átírás

1 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ száma: felsıfokú szakképzés SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Veszprém 2008.

2 Mőszaki informatikai mérnökasszisztens szakképzési program 2

3 TARTALOM Pannon Egyetem Felnıttképzési Intézet TARTALOM... 3 A szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei... 5 Befogadó szak... 6 Beszámításra kerülı kreditek:... 6 Az FSZ képzésbe való felvétel követelményei... 7 A felvétel rendjének szabályozása... 7 A mőszaki informatikai mérnökasszisztens FSZ képzés hetekre bontott óraterve... 8 A képzés egyes szakaszainak lezárása, egymásra épülése... 9 A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:... 9 A szakmai záróvizsga tartalma, eredményének kiszámítása... 9 A képzésre vonatkozó átlagszámítás... 9 Részidıs képzés infrastrukturális és képzésmódszertani követelményei... 9 A mőszaki infromatikai mérnökasszisztens képzés folyamatos minıségbiztosítási terve A gyakorlati képzési program követelményei Gyakorlati képzıhelyek Székhely Veszprém Telephely Nagykanizsa Székhelyen kívüli képzési hely: Székesfehérvár Székhelyen kívüli képzési hely: Szombathely Mőszaki informatikai mérnökasszisztens szakképzési program 3

4 Mőszaki informatikai mérnökasszisztens szakképzési program 4

5 A szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei Kiadásának száma: Megjelent: 21/2007 (V. 21.) SZMM rendelet Magyar Közlöny, 2007/63/II. szám 1. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Mérnökasszisztens 3. Szakképesítések köre: 3.1 Rész-szakképesítés Nincs 3.2 Elágazások Megnevezés: Mőszaki informatikai mérnökasszisztens Azonosítószám: Hozzárendelt FEOR szám: Képzés idıtartama: Szakképesítés megnevezése Szakképzési évfolyamok száma Óraszám Mőszaki informatikai mérnökasszisztens Betölthetı egyéb foglalkozások: FEOR 3129 Egyéb technikusok Egyéb adatok: 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai elıképzettség: érettségi vizsga Szakmai elıképzettség: Elıírt gyakorlat: Elérhetı kreditek mennyisége: kredit a képzési program figyelembevételével beszámítandó Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: 50% 3. Gyakorlat aránya: 50% 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): Idıtartama (évben vagy félévben): 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhetı Ha szervezhetı, mikor: 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges Egyebek A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkezı fogyatékossággal élı személy tekintetében különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés megszerzését követı foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdıjelezné a szakképzés megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetıje dönt, a fogyatékosság típusának megfelelı érdekképviselet véleményének ismeretében. Mőszaki informatikai mérnökasszisztens szakképzési program 5

6 Befogadó szak Pannon Egyetem Felnıttképzési Intézet Beszámításra kerülı kreditek: Mérnök infromatikus BSc. szak Azon hallgatók esetén, akik a Mőszaki informatikai mérnökasszisztens FSZ képzésbıl kerülnek felvételre a befogadó mérnök informatikus BSc. szakra, az FSZ képzésben megszerzett kreditekbıl 37 kreditpont az alapfokú tanulmányaik során beszámításra kerül. Kreditbeszámítási táblázat A Pannon Egyetem mérnök informatikus BSc. alapszak nappali tagozatán az FSZ képzésben teljesített tárgyak közül az alábbi tárgyakat fogadjuk el. A levelezı tagozaton az elfogadott tárgyak azonosak, a kódok értelemszerően különböznek. Tananyag elem neve Kred. BSc. tárgy Kred. Irodai számítástechnikai alkalmazások 6 Hálózat használat 7 Bevezetés a számítástechnikába 4 Számítógépes alkalmazói programok 5 Általános ismeretek Matematikai analízis 2 Matematikai analízis 2 Matematikai analízis gyakorlat 2 Matematikai analízis gyakorlat 2 Szabványok és elıírások Szellemi alkotások joga 2 Szabványhasználat 4 Szellemi alkotások joga 2 Gazdálkodási alapismeretek 4 Vállalati gazdaságtan 3 Gazdálkodás a gyakorlatban Közgazdaságtan 4 Közgazdaságtan 4 Projekttervezés, projektvezetés Viselkedéskultúra 2 Kommunikáció 2 Etika 2 EU ismeretek 2 EU ismeretek 2 Mőszaki-informatikai rendszerek tervezése 4 Számítógépes perifériák 2 Számítógépes perifériák 2 Mőszaki-informatikai rendszerek telepítése CISCO I+II félév 6 CISCO I 4 Mőszaki-informatikai rendsz. üzemeltetése CISCO III+IV 6 CISCO II 4 Hardver eszk. dokumentálása, tesztelése Elektronika 4 Elektronika 2 Irányítástechnika Irányítástechnika 4 Azonos szakmacsoportba tartozó szakképzésben elsajátított ismeretek beszámítása Azonos szakmacsoportba tartozó szakképzésben elızetesen megszerzett tudást egyéni felmérés alapján, amennyiben annak sikeres elvégzését a hallgató igazolni tudja, kérésre beszámítunk és az óralátogatásról felmentést adunk. Szakmai záróvizsgán a részvétel minden modulvizsgán ez esetben is kötelezı. Mőszaki informatikai mérnökasszisztens szakképzési program 6

7 Az FSZ képzésbe való felvétel követelményei Érettségi bizonyítvány. A képzésben történı részvétel egyéb feltételeit a mőszaki informatikaii mérnökasszisztens szakmai és vizsgakövetelménye írja elı, részletesen ismerteti, munkánk során ezt alkalmazzuk, melyet mellékletben csatolunk. A felvétel rendjének szabályozása felvételi ponthatárnál magasabb felvételi pontszám (számítását az aktuális Felsıoktatási Felvételi Tájékoztató és a Pannon Egyetem Felvételi Szabályzata tartalmazza), vagy a Pannon Egyetem aktuális Tanulmányi és Vizsgaszabályzata elıírásai szerint: átvétellel hallgatói státuszú felsıfokú szak- és alapképzésbıl, az elızetesen megszerzett tudás mérésével és beszámításával. a Pannon Egyetem hallgatójaként párhuzamos képzésként. Mőszaki informatikai mérnökasszisztens szakképzési program 7

8 A mőszaki informatikai mérnökasszisztens FSZ képzés hetekre bontott óraterve A következı modell óraterv tartalmazza a heti óraszámokat, az elméleti, a gyakorlat igényes elméleti és gyakorlati órák megosztásában, a megszerezhetı kreditszámokat, az egyes tantárgyak esetén a tanuló elırehaladásának értékelési módját. Tananyag elem neve Óraszám (e+gye+l) Követel mény (a,k,gy*) Kred. BSc. tárgy Kred. I félév Irodai számítástechnikai alkalmazások gy 6 Bevezetés a számítástechnikába 4 Hálózat használat gy 7 Számítógépes alkalmazói programok gy 5 Multimédia-új tematika Baleset megelızés, munkavédelem k 2 Általános ismeretek Matematikai analízis k 2 Matematikai analízis 2 Matematikai analízis gyakorlat gy 2 Matematikai analízis gyakorlat 2 Szabványok és elıírások Szellemi alkotások joga k 2 Szellemi alkotások joga 2 Szabványhasználat gy 4 Összesen II félév Gazdálkodási alapismeretek gy 4 Vállalati gazdaságtan 3 Gazdálkodás a gyakorlatban Közgazdaságtan k 4 Közgazdaságtan 4 Projekttervezés, projektvezetés Viselkedéskultúra gy 2 Kommunikáció gy 2 Etika 2 EU ismeretek k 2 EU ismeretek 2 Projekt dokumentáció k 6 Mőszaki-informatikai rendszerek tervezése k 4 Operációs rendszerek k 4 Számítógépes perifériák k 2 Számítógépes perifériák 2 Összesen III félév Mőszaki-informatikai rendszerek telepítése CISCO I+II félév gy 6 CISCO I 4 Mőszaki-informatikai rendsz. üzemeltetése CISCO III+IV gy 6 CISCO II 4 Információs rendszerek tervezése k 8 Információs rendszerek bevezetése gy 6 Hardver eszközök telepítése, konfigurálása Elektromosságtan ky 4 Összesen IV félév Hardver eszk. dokumentálása, tesztelése Elektronika k 4 Elektronika 2 Irányítástechnika gy Irányítástechnika 4 Alkalmazások telepítése, üzemeltetése I k 6 Alkalmazások telepítése, üzemeltetése II gy 4 Szakdolgozat a 16 Szakmai gyakorlat 12 hét gy 0 Összesen Mindösszesen Mőszaki informatikai mérnökasszisztens szakképzési program 8

9 A képzés egyes szakaszainak lezárása, egymásra épülése Beiratkozáskor minden hallgató Képzési Tájékoztatót kap, mely az Egyetemre, képzési helyeire, és minden képzésére vonatkozóan minden fontos információt, szabályzatot tartalmaz. A képzés kredit rendszerben történik a Pannon Egyetem aktuális Tanulmányi és Vizsgaszabályzata elıírásai szerint. A hallgatóknak a folyamatos értékelés mellett félévenként számot kell adniuk tudásukról, azaz minden félévben a szorgalmi idıszak végére a képzési idıszak óra- és vizsgatervében elıírt módon gyakorlati jegyet, félévközi jegyet kell szerezniük, ill. vizsgát kell tenniük. Az intézmény a szorgalmi idıszak megkezdésekor a tanulmányi tájékoztatóban nyilvánosságra hozza a képzési idıszak ismeret-ellenırzési formáit és azok ütemezését, továbbá a vizsgáztatási rendet és a sikertelen vizsga javításának feltételeit, melyet a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat tartalmaz, mely minden hallgató számára hozzáférhetı az intézmény honlapján. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: A modell óratervben elıírt kötelezı tárgyak teljesítése A 120 kredit megszerzése Elıírt szakmai gyakorlat teljesítése Szakdolgozat beadása A szakmai záróvizsga tartalma, eredményének kiszámítása A szakmai záróvizsgát a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 20/2007. (V. 21. ) SZMM rendelet szerint az Egyetem képviselıjének jelenlétében az EFI szervezi. Vizsgarészeit, azok tartalmát, eredményének kiszámítási módját a mőszaki informatikai mérnökasszisztens SZVK-ja részletesen tartalmazza, ezt kötelezı érvénnyel betartjuk, ezért arra itt nem térünk ki (ld. melléklet). A képzésre vonatkozó átlagszámítás A tanulmányi átlag a hallgatói rendszerben teljesített tárgyak eredményének kredit ponttal súlyozott számtani átlaga. A tanulmányi átlageredmény: kitőnı, ha az átlag 5,00 jeles, ha az átlag 4,50-4,90 jó, ha az átlag 3,50-4,50 közepes, ha az átlag 2,50-3,50 elégséges, ha az átlag nem éri el a 2,5-et Részidıs képzés infrastrukturális és képzésmódszertani követelményei A képzés személyi és tárgyi feltételei megegyeznek a nappali képzés követelményeivel, azaz az SZVK által elıírtakkal. Az oktatók kiválasztásakor megkívánjuk a felnıttképzési tapasztalatot. A gyakorlat igényes elméleti, ill. gyakorlati órákról való felmentés feltétele: legalább három éves munkaviszony a tanterv szerinti szakmai tevékenység végzésével. A munkatapasztalat beszámítása egyénenkénti elbírálással, a résztvevı munkáltatója által kiadott foglalkoztatást igazoló dokumentumok vizsgálata alapján történik. Kötelezı szakmai gyakorlat alól felmentés: akkor adható, ha a résztvevı saját munkahelyén a szakmai gyakorlatra elıírt feladatot teljesíti. Mőszaki informatikai mérnökasszisztens szakképzési program 9

10 A mőszaki infromatikai mérnökasszisztens képzés folyamatos minıségbiztosítási terve Az FSZ képzések minıségirányítása az EFI ISO 9001/2000 minıségirányítási rendszerének részét képezi. A teljes tanulmányi adminisztráció a NEPTUN Hallgatói Adatbázis Kezelı rendszerben történik Az oktatás minıségéért a szakvezetı felel. Az oktatással kapcsolatos szervezési teendıket az Egyetemen a Felnıttképzési Intézet végzi. Szakmai képzési program A képzés a Pannon Egyetem szenátusa által jóváhagyott szakmai képzési terv szerint történik. A szakmai képzési tervet a Felnıttképzési Intézet aktualizálja. Szakmai vizsga A szakmai vizsgát a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 20/2007. (V. 21. ) SZMM rendelet szerint az Egyetem képviselıjének jelenlétében kell megtartani. A vizsgát az EFI szervezi. A szakmai vizsga részeit, tartalmát és módját, eredményének számítását az SZVK tartalmazza. További minıségbiztosítási tevékenységek: Hallgatói visszacsatolás: A képzés tartalmának, tárgyi felszereltségének, az oktatók felkészültségének, elıadói kvalitásának, emberi példamutatásának, közösségépítı képességének minısítése félévenként a Pannon Egyetemen rendszeresített hallgatói visszacsatoló lap kitöltésével és értékelésével. A felmérést a PE Minıségbiztosítási Iroda szervezi, értékeli. Az értékelést megküldi az EFI-nek. Oktatói visszacsatolás: Az oktatók az oktatói értekezleteken véleményezik, minısítik az általuk oktatott modulok tartalmát, kapcsolódásait, korszerőségét, a tanulmányi teljesítményt, oktatási módszereket, tárgyi feltételeket és javaslatokat tesznek változtatásokra. A képzı hely vezetıje a felmerült javaslatokat, az azokra hozott intézkedéseket megküldi az EFI-nek. Vezetıi visszacsatolás: Az EFI képviselıje évente legalább egy alkalommal látogatást tesz a képzı helyeken, melyrıl értékelı lapot készít. A kérdıíveket, értékeléseket az EFI győjti, értékeli és archiválja. Az eredményrıl tájékoztatja a képzésben együttmőködı képzıhelyek vezetıit és a befogadó szak szakvezetıjét, valamint intézkedési javaslatot tesz, és a határidı elteltével annak eredményét ellenırzi. A gyakorlati képzési program követelményei A teljesítendı gyakorlati képzés óraszáma Szakközépiskolában 750 óra Szakmai gyakorlaton (gazdasági szervezetnél) 12 hét Mőszaki informatikai mérnökasszisztens szakképzési program 10

11 A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai gyakorlat célja, hogy a tanuló gazdálkodó szervezetnél gyakorolja megszerzett tudásának alkalmazását, egyéni és társas kompetenciáit fejlessze. Tanulja meg a teambe való beilleszkedést, a team munka jellemzıit. Vegyen részt a gazdálkodó szervezet termelı, szolgáltató, fejlesztı munkájában. Minden tanuló egyéni feladatot is kap, melyet feladatlapon rögzít belsı és külsı konzulense. A szakmai gyakorlatról 3 5 oldalas beszámolót készít. Gyakorlati képzıhelyek A gyakorlati képzıhelyek biztosítását a helyi Kereskedelmi és Iparkamara bevonásával és az Egyetemmel együttmőködı gazdálkodó szervezetek segítségével oldjuk meg. Az alábbiakban képzési helyenként mutatjuk be a gyakorlati képzés biztosításának módját. Mőszaki informatikai mérnökasszisztens szakképzési program 11

12 Székhely Veszprém Pannon Egyetem Felnıttképzési Intézet Szakmai gyakorlati képzıhelyek: Pepperl +Fuchs Kft., Ajka Continental Teves Magyarország Kft., Veszprém MAL Termelı és Kereskedelmi Zrt., Ajka, Inota Robix Hungary Kft., Nemesvámos Balluf Elektronika Kft., Veszprém Veszprémber Zrt., Veszprém Herend Porcellánmanufaktúra Zrt., Herend Bakonygaszt Zrt., Veszprém Balatontourist Zrt., Veszprém Club Tihany Zrt., Tihany Balaton Volán Zrt., Veszprém Persped Kft., Veszprém Wossala Hotels Kft., Balatonalmádi A szakmai gyakorlat a Kereskedelmi és Iparkamara által minısített, a tanuló otthonához legközelebbi gyakorlati képzınél is letölthetı, ebben az esetben az iskola eseti együttmőködési szerzıdést köt az intézménnyel. A gyakorlati képzıhelyek szándéknyilatkozat-tervezetét a mellékletekben mutatjuk be. A gyakorlati képzés felügyeletében együttmőködı gazdasági kamara Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8200 Veszprém Budapest út 3. A kamara együttmőködési szándéknyilatkozatát a mellékletben bemutatjuk. Hallgatói szerzıdések tervezete A hallgatói szerzıdéseket a hallgató, a felügyeletben együttmőködı KIK és az Egyetem köti, a tervezetet a mellékletben adjuk meg. Mőszaki informatikai mérnökasszisztens szakképzési program 12

13 Telephely Nagykanizsa Szakmai gyakorlati képzıhelyek: Pannon Pellet Kft., Nagykanizsa GE Hungary Kft., Nagykanizsa Betonút Zrt., Naygkanizsa Ruget Magyarország Kft., Nagykanizsa Varga Jenı Kft., Nagykanizsa Draskovics Kft., Nagykanizsa Channel 2000 Kft., Nagykanizsa SPLCN Kft., Nagykanizsa Printec BB Kft., Nagykanizsa A szakmai gyakorlat a Kereskedelmi és Iparkamara által minısített, a tanuló otthonához legközelebbi gyakorlati képzınél is letölthetı, ebben az esetben az iskola eseti együttmőködési szerzıdést köt az intézménnyel. A gyakorlati képzıhelyek szándéknyilatkozat-tervezetét a mellékletekben mutatjuk be. A gyakorlati képzés felügyeletében együttmőködı gazdasági kamara Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nagykanizsai Irodája A kamara együttmőködési szándéknyilatkozatát a mellékletben bemutatjuk Nagykanizsa Zrínyi u. 21. Hallgatói szerzıdések tervezete A hallgatói szerzıdéseket a hallgató, a felügyeletben együttmőködı KIK és az Egyetem köti, a tervezetet a mellékletben adjuk meg. Mőszaki informatikai mérnökasszisztens szakképzési program 13

14 Székhelyen kívüli képzési hely: Székesfehérvár Szakmai gyakorlati képzıhelyek: Denso Gyártó Magyarország Kft., Székesfehrérvár Albacomp Zrt., Székesfehrérvár SZÜV Zrt., Székesfehrérvár Gasztro Metal Zrt., Tatabánya Güntner Tata Hıtechnika Kft., Tata Fogaskerékgyár Kft., Tata Kombisztár Kft., Székesfehérvár A szakmai gyakorlat a Kereskedelmi és Iparkamara által minısített, a tanuló otthonához legközelebbi gyakorlati képzınél is letölthetı, ebben az esetben az iskola eseti együttmőködési szerzıdést köt az intézménnyel. A gyakorlati képzıhelyek szándéknyilatkozat-tervezetét a mellékletekben mutatjuk be. A gyakorlati képzés felügyeletében együttmőködı gazdasági kamara Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér 4-6. A kamara együttmőködési szándéknyilatkozatát a mellékletben bemutatjuk. Hallgatói szerzıdések tervezete A hallgatói szerzıdéseket a hallgató, a felügyeletben együttmőködı KIK és az Egyetem köti, a tervezetet a mellékletben adjuk meg. Mőszaki informatikai mérnökasszisztens szakképzési program 14

15 Székhelyen kívüli képzési hely: Szombathely Szakmai gyakorlati képzıhelyek: Alfa Mont 97 Kft. Szombathely Falco Kft. Szombathely EPCOS Elektronikai Kft. Szombathely Metal Hungária Holding Kft. Szombathely Terra Hungária Építıgép Kft. Szombathely Velekey Szerelvénygyártó Kft. Szombathely A szakmai gyakorlat a Kereskedelmi és Iparkamara által minısített, a tanuló otthonához legközelebbi gyakorlati képzınél is letölthetı, ebben az esetben az iskola eseti együttmőködési szerzıdést köt az intézménnyel. A gyakorlati képzıhelyek szándéknyilatkozat-tervezetét a mellékletekben mutatjuk be. A gyakorlati képzés felügyeletében együttmőködı gazdasági kamara Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 9700 Szombathely Honvéd tér 2. A kamara együttmőködési szándéknyilatkozatát a mellékletben bemutatjuk. Hallgatói szerzıdések tervezete A hallgatói szerzıdéseket a hallgató, a felügyeletben együttmőködı KIK és az Egyetem köti, a tervezetet a mellékletben adjuk meg. Mőszaki informatikai mérnökasszisztens szakképzési program 15

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET A MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI Veszprém, 2006 Regisztrációs szám: 02-0021-04 FAT akkreditációs szám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ. Felsőfokú szakképzési program indítására

SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ. Felsőfokú szakképzési program indítására I.BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ Felsőfokú szakképzési program indítására a 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2010. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

3. Szakképzési program

3. Szakképzési program 3. Szakképzési program 3.1. Bevezetés Az előírások szerint a szakmai program a pedagógiai program egyik fejezete. Létének szükségességére a Közoktatási Törvény hívja fel a figyelmet, tartalmára azonban

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Fıiskola Szenátusa 1/2006. augusztus 22-i határozata alapján Jóváhagyom: Havass Miklós s.k. a Kuratórium elnöke A GÁBOR DÉNES FİISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

hatályos: 2011.12.30 -

hatályos: 2011.12.30 - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezık folyamatos továbbképzésérıl hatályos: 2011.12.30 - Az egészségügyrıl

Részletesebben

2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva 2014. augusztus

2. számú melléklet. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM. Elfogadva 2014. augusztus 2. számú melléklet Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZAKMAI PROGRAM Elfogadva 2014. augusztus AZ ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA Tartalom Tartalom 1. Az iskola szakképzési tevékenysége...

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet

16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. (1) E rendelet mellékletének

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 02 0000 00 00 2. A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről A 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet (A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Tanterv Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Érvényes: 0000-00-00 pp/0000-0000.(xx.00.)xx.xx hatrozat szerint Szakvezető: Dr. Böcskei Elvira Dékán: Dr. Szabó

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

Intézményi Szakmai Program

Intézményi Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Szakmai Program a kifutó képzésekre 2013. BEVEZETŐ Az iskola a szakképzésről szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet részt a szakképzés

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A felsőfokú szakképzés megnevezése: mérnökasszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: épített környezet mérnökasszisztens A szakképesítés

Részletesebben

Villamosmérnök-asszisztens

Villamosmérnök-asszisztens Villamosmérnök-asszisztens felsıfokú szakképzés Tájékoztató Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Fizikai Intézet 2009 1 Bevezetés A Debreceni Egyetemen 2006-óta indul a Villamosmérnök-asszisztens

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Pénzügyi közlöny 00/3. (00. március 30.). számú melléklet AZ 55 344 0 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 0 000 55 0 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI

Részletesebben