Diáksport egyesület Szombathely. Dr. Gál László SE elnök. Dr. Gál László

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Diáksport egyesület. 9 7 0 0 Szombathely. Dr. Gál László SE elnök. Dr. Gál László"

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület SZoESE 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Diáksport egyesület Sportiskola Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Szombathely (út, utca) Károlyi Gáspár tér (házszám) 4 A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Szombathely (út, utca) Károlyi Gáspár tér (házszám) 4 Hivatalos honlap: Telefon: Fax: A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Dr. Gál László SE elnök cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Dr. Gál László cím: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Egyetemi Sportcsarnok ES futófolyosó ES erősítő terem NYME Savaria Egyetemi Központ NYME SEK 35 3 részes NYME Savaria Egyetemi Központ NYME SEK 24 NYME Savaria Egyetemi Központ NYME SEK 42 felkészülés és versenyeztetés felkészülés felkészülés ES gimnasztika terem NYME SEK NYME SEK 10 Udvari sportpályák NYME SEK NYME SEK 20 Sporttorna-terem NYME SEK NYME SEK 20 Bolyai Gyakorló Iskola terem NYME NYME 5 Iskolai tornatermek Önkormányzat Önkormányzat 15 felkészülés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): Szombathelyi Főiskola Sportegyesülete A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE Ame nnyibe n a ké re lme ző diák spo rte gye süle t fe ladatait e llátó spo rtsze rve ze t é s ne m ve sz ré szt vagy sze rze tt indulási jo go t a ké re le mme l é rinte tt szakszö ve tsé g által kiírt ve rse nyre ndsze r valame lyik bajno ki o sztályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro sztályban, akko r a ké re le mhe z csato lni szüksé ge s a Magyar Diákspo rt Szö ve tsé g (MDSZ) nyilatko zatát arró l, ho gy a diák spo rte gye süle t az MDSZ vagy a Magyar Egye te mi-fő isko lai Spo rtszö ve tsé g (MEFS ) által sze rve ze tt ve rse nye ke n ré szt ve sz, vagy arra indulási jo go t sze rze tt. Ame nnyibe n a ké re lme ző fe lső o ktatási spo rtban műkö dő spo rtsze rve ze t, é s ne m ve sz ré szt vagy sze rze tt indulási jo go t a ké re le mme l é rinte tt szakszö ve tsé g által kiírt ve rse nyre ndsze r valame lyik bajno ki o sztályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro sztályban, akko r a ké re le mhe z csato lni szüksé ge s a Magyar Egye te mi-fő isko lai Spo rtszö ve tsé g nyilatko zatát arró l, ho gy a ké re lme ző spo rtsze rve ze t ré szt ve sz a fő isko lai-e gye te mi ve rse nyre ndsze rbe n, vagy arra indulási jo go t sze rze tt.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 2.8 MFt 1 MFt 5 MFt 4.2 MFt 1.8 MFt 2 MFt 8.9 MFt 12.6 MFt 8.8 MFt 13.5 MFt 14.4 MFt 16 MFt 2 MFt 0.2 MFt 0.2 MFt 31.4 MFt 30 MFt 32 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 9 MFt 13.8 MFt 13 MFt 3.9 MFt 1.8 MFt 2 MFt 1 MFt 3.1 MFt 5.2 MFt 10.8 MFt 13.6 MFt 11.3 MFt 0 MFt 0.4 MFt 0.5 MFt 24.7 MFt 32.7 MFt 32 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 11.7 MFt 14.6 MFt 17 MFt 3.9 MFt 1.8 MFt 2 MFt

3 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Versenyeztetés költségei Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportf ejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület 4 évre szóló sportfejlesztési tervet nyújtott be 2011 szeptemberében. A középtávú tervekben is jeleztük, hogy egyetemi egyesület lévén jelentős változások lehetségesek az egyetemi kosárlabdasport új versenyrendszerének kialakításával. Női együttesünk az MKOSZ versenyrendszerében a második vonalat jelentő Amatőr NB I-es bajnokság Nyugati csoportjában versenyez, a középmezőny biztos tagja. A pályázat beadása kapcsán döntöttünk arról, hogy az egyetemi bajnokságban folytatjuk a szereplést. Ebben nagy szerepet játszik az U25 egyetemi kategória létrehozása, a TAO támogatás kedvező, utánpótlás kategóriájának igénybe vételi lehetősége. Komoly nehézséget okozott az előző időszakokban az utazási-működési költségek és az önrész előteremtése. Férfi szakosztályunk az egyetemi bajnokságban szerepelt a most záruló évadban, melynek Nyugati csoportját megnyerte és a végső győzelemben is reménykedünk. A bajnoki osztály létrehozása jó döntés volt. A létesítmény-helyzetünk változatlanul kitűnő, csapataink szinte ideális körülmények között edzhetnek, versenyezhetnek. Negatív változás, hogy az egyetemi létesítmények üzemeltetését egy Kft vette át, így megváltoztak a nagy volumenű igénybevétel pénzügyi-bérleti feltételei. Nagyon kedvezményes bérleti díjat sikerült kialkudni. Értékes munka folyik a férfi 2. csapatnál is. A most induló B33 bajnokságban ismét szeretnénk jól szerepelni (előző évben női együttesünk részt vett és kitűnően szerepelt a B33 főiskolai világbajnokságon!!!). A sportegyesület 14 szakosztállyal rendelkezik, de a kosárlabdázás kiemelt szerepet kap. A Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület 4 évre szóló sportfejlesztési tervet nyújtott be 2011 szeptemberében. A középtávú tervekben is jeleztük, hogy egyetemi egyesület lévén jelentős változások lehetségesek az egyetemi kosárlabdasport új versenyrendszerének kialakításával. Női együttesünk az MKOSZ versenyrendszerében a második vonalat jelentő Amatőr NB I-es bajnokság Nyugati csoportjában versenyez, a középmezőny biztos tagja. A pályázat beadása kapcsán döntöttünk arról, hogy az egyetemi bajnokságban folytatjuk a szereplést. Ebben nagy szerepet játszik az U25 egyetemi kategória létrehozása, a TAO támogatás kedvező, utánpótlás kategóriájának igénybe vételi lehetősége. Komoly nehézséget okozott az előző időszakokban az utazási-működési költségek és az önrész előteremtése. Férfi szakosztályunk az egyetemi bajnokságban szerepelt a most záruló évadban, melynek Nyugati csoportját megnyerte és a végső győzelemben is reménykedünk. A bajnoki osztály létrehozása jó döntés volt. A létesítmény-helyzetünk változatlanul kitűnő, csapataink szinte ideális körülmények között edzhetnek, versenyezhetnek. Negatív változás, hogy az egyetemi létesítmények üzemeltetését egy Kft vette át, így megváltoztak a nagy volumenű igénybevétel pénzügyi-bérleti feltételei. Nagyon kedvezményes bérleti díjat sikerült kialkudni. Értékes munka folyik a férfi 2. csapatnál is. A most induló B33 bajnokságban ismét szeretnénk jól szerepelni (előző évben női együttesünk részt vett és kitűnően szerepelt a B33 főiskolai világbajnokságon!!!). A sportegyesület 14 szakosztállyal rendelkezik, de a kosárlabdázás kiemelt szerepet kap. A Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem tervezünk. Nem tervezünk. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve éves sportfejlesztési tervet nyújtottunk be 2011-ben. Az első két év a tervezettnek megfelelően zajlott. Minden kötelezettségünknek időben és minőségében előírt módon eleget tettünk. Eltérést, illetve változást az egyetemi bajnoki osztály belépése jelentett, melyet kitűnő férfi együttesünkkel kipróbáltunk és értékesnek tartjuk. Ezért női együttesünkkel is itt indulunk a 2013/2014. évadban. Az MKOSZ-MEFS által biztosított támogatási rend nagyon kedvező, de teljesen felborította a sportfejlesztési tervünk pénzügyi vonatkozásait. Az utazási, személyi, működési költségek teljesen eltértek a tervezettől. Örülünk, hogy 2013-ban ismét visszatérünk az intézményi TAO támogatás igénybevételéhez. Ennek ismeretében készítettük el a jelen tervezetünket. A következő 2 évadban döntő szerepet kívánunk játszani az egyetemi (férfi és női) versenyrendszerben. Érzékelhető az MKOSZ törekvése a B33 versenyforma kiemelt fejlesztésében. Az új forma tetszik,erőteljesen részt kívánunk venni az egyetemi és a szövetségi versenyekben. Szándékaink szerint az egyetemi-sportegyesületi szabadidő versenyeken (Diáknapok, évfolyambajnokságok, sportnapok, Nagy Sportágválasztó stb.) is jelentős helyet kap ez a versenyforma. 4 éves sportfejlesztési tervet nyújtottunk be 2011-ben. Az első két év a tervezettnek megfelelően zajlott. Minden kötelezettségünknek időben és minőségében előírt módon eleget tettünk. Eltérést, illetve változást az egyetemi bajnoki osztály belépése jelentett, melyet kitűnő férfi együttesünkkel kipróbáltunk és értékesnek tartjuk. Ezért női együttesünkkel is itt indulunk a 2013/2014. évadban. Az MKOSZ-MEFS által biztosított támogatási rend nagyon kedvező, de teljesen felborította a sportfejlesztési tervünk pénzügyi vonatkozásait. Az utazási, személyi, működési költségek teljesen eltértek a tervezettől. Örülünk, hogy 2013-ban ismét visszatérünk az intézményi TAO támogatás igénybevételéhez. Ennek ismeretében készítettük el a jelen tervezetünket. A következő 2 évadban döntő szerepet kívánunk játszani az egyetemi (férfi és női) versenyrendszerben. Érzékelhető az MKOSZ törekvése a B33 versenyforma kiemelt fejlesztésében. Az új forma tetszik,erőteljesen részt kívánunk venni az egyetemi és a szövetségi versenyekben. Szándékaink szerint az egyetemi-sportegyesületi szabadidő versenyeken (Diáknapok, évfolyambajnokságok, sportnapok, Nagy Sportágválasztó stb.) is jelentős helyet kap ez a versenyforma. 4 A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az MKOSZ "Új pályán" c. stratégiai programjához alakítottuk sportfejlesztési tervünket. Ebben szereplő hangsúlyos elemek nem csak az egyesületi programban, hanem az egyetem sportszakos képzésének tananyagában is megjelenik. A testnevelő tanárképzés új rendszerében, az osztatlan tanárképzésben vissza kívánjuk adni az alapsportágak, közöttük a kosárlabdázás tekintélyét. Ez mind a korszerű szakanyagra, mind a kosárlabdázás iskolai oktatásának módszertani ismereteire vonatkozik. Meggyőződésünk, hogy intézményünk és egyesületünk azzal szolgálja a magyar kosárlabdázást legjobban, ha a nálunk végzett testnevelő tanárok iskolai munkájuk során szívvel és jó szakmai felkészültséggel oktatják a kosárlabdázást tanítványaiknak. Összhangot teremtettünk a versenyszerű kosárlabdázás és a hallgatói szabadidősport kosárlabda eseményei között, szolgálva ezzel a tömegesítés céljait is. Ezt a munkát dr. Kristóf László, Polgár Béla, Csátaljai Gábor tanári munkája, dr. Sterbencz Tamás, Sterbencz László, Sabáli Balázs, Szalai János, Déri Csaba és mások hallgatói felkészültsége jellemez. Az MKOSZ "Új pályán" c. stratégiai programjához alakítottuk sportfejlesztési tervünket. Ebben szereplő hangsúlyos elemek nem csak az egyesületi programban, hanem az egyetem sportszakos képzésének tananyagában is megjelenik. A testnevelő tanárképzés új rendszerében, az osztatlan tanárképzésben vissza kívánjuk adni az alapsportágak, közöttük a kosárlabdázás tekintélyét. Ez mind a korszerű szakanyagra, mind a kosárlabdázás iskolai oktatásának módszertani ismereteire vonatkozik. Meggyőződésünk, hogy intézményünk és egyesületünk azzal szolgálja a magyar kosárlabdázást legjobban, ha a nálunk végzett testnevelő tanárok iskolai munkájuk során szívvel és jó szakmai felkészültséggel oktatják a kosárlabdázást tanítványaiknak. Összhangot teremtettünk a versenyszerű kosárlabdázás és a hallgatói szabadidősport kosárlabda eseményei között, szolgálva ezzel a tömegesítés céljait is. Ezt a munkát dr. Kristóf László, Polgár Béla, Csátaljai Gábor tanári munkája, dr. Sterbencz Tamás, Sterbencz László, Sabáli Balázs, Szalai János, Déri Csaba és mások hallgatói felkészültsége jellemez. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése sportszakos hallgatók gyakorlati felkészítésének színhelye a SZoESE szakosztályaiban folyó szakmai gyakorlat. Nem csak az edzés és versenyzés a hallgató feladata, hanem részvétel az edzések vezetésében, sportszervezői feladatok ellátása, a szabadidős formák elsajátítása és ezek levezetése. A város és a megye diáksport versenyeinek segítése, a sportiskolai munka megismerése és segítése kiemelt feladata az intézménynek, az egyesületnek. Ez jelentős érdeke mind a magyar kosárlabdázásnak, mind a közoktatásnak. A mindennapos testnevelés még több, jól felkészült tanárt, a kosárlabdázást szerető és művelő szakembert igényel tőlünk. Veszélyként a felsőoktatási intézmények nagyon leromlott pénzügyi helyzetét említhetjük. Gondot okozott, hogy az előző 2 évben a TAO támogatások szinte csak az évad felénél jelentek meg, az addigi működést csak nagy nehézségek árán sikerült biztosítani. Problémát jelent az önrész biztosítása, melyet az önkormányzati és a pályázati források erős csökkenése okoz. A sportszakos hallgatók gyakorlati felkészítésének színhelye a SZoESE szakosztályaiban folyó szakmai gyakorlat. Nem csak az edzés és versenyzés a hallgató feladata, hanem részvétel az edzések vezetésében, sportszervezői feladatok ellátása, a szabadidős formák elsajátítása és ezek levezetése. A város és a megye A

4 diáksport versenyeinek segítése, a sportiskolai munka megismerése és segítése kiemelt feladata az intézménynek, az egyesületnek. Ez jelentős érdeke mind a magyar kosárlabdázásnak, mind a közoktatásnak. A mindennapos testnevelés még több, jól felkészült tanárt, a kosárlabdázást szerető és művelő szakembert igényel tőlünk. Veszélyként a felsőoktatási intézmények nagyon leromlott pénzügyi helyzetét említhetjük. Gondot okozott, hogy az előző 2 évben a TAO támogatások szinte csak az évad felénél jelentek meg, az addigi működést csak nagy nehézségek árán sikerült biztosítani. Problémát jelent az önrész biztosítása, melyet az önkormányzati és a pályázati források erős csökkenése okoz. 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása 2014/2015-ös évadban remélhetőleg nagyobb létszámban szerepelnek egyetemi csapatok a bajnokságban, így a színvonal is emelkedhet, mind férfi, mind női vonalon. A létesítmény-helyzetünk kitűnő, remélhetőleg így is marad. Nyugodt, kiegyensúlyozott évadra számítunk. A Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület átalakította és racionalizálta működését ebben az évben, megalapozva a következő évek működési kereteit, feltételeit. Ebben kiemelkedő szerep jut a kosárlabdázásnak. Az új típusú tanárképzésben több hallgató felvételét reméljük. A mindennapos testnevelés lépcsőzetes bevezetése jelentősen növeli a következő évtizedben a testnevelő tanárigényt és elhelyezkedési lehetőséget. A 2014/2015-ös évadban remélhetőleg nagyobb létszámban szerepelnek egyetemi csapatok a bajnokságban, így a színvonal is emelkedhet, mind férfi, mind női vonalon. A létesítmény-helyzetünk kitűnő, remélhetőleg így is marad. Nyugodt, kiegyensúlyozott évadra számítunk. A Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület átalakította és racionalizálta működését ebben az évben, megalapozva a következő évek működési kereteit, feltételeit. Ebben kiemelkedő szerep jut a kosárlabdázásnak. Az új típusú tanárképzésben több hallgató felvételét reméljük. A mindennapos testnevelés lépcsőzetes bevezetése jelentősen növeli a következő évtizedben a testnevelő tanárigényt és elhelyezkedési lehetőséget. A Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem tervezzük. Nem tervezzük. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve éves ciklus és tervezés utolsó éve. Céljaink változatlanok. Továbbra is az egyetemi kosárlabdázás fejlődésében-fejlesztésében vagyunk érdekeltek, melyhez a magunk eszközeivel jelentősen hozzá kívánunk járulni. A program lezárása - reméljük - nem a társasági adótámogatás lehetőségének megszűnését jelenti, mert az beláthatatlan következményekkel járna. A 4 éves ciklus és tervezés utolsó éve. Céljaink változatlanok. Továbbra is az egyetemi kosárlabdázás fejlődésében-fejlesztésében vagyunk érdekeltek, melyhez a magunk eszközeivel jelentősen hozzá kívánunk járulni. A program lezárása - reméljük - nem a társasági adótámogatás lehetőségének megszűnését jelenti, mert az beláthatatlan következményekkel járna. A 4 A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) fejlesztési program teljes íve figyelembe veszi és támaszkodik a sportági szakszövetség stratégiájára. Ehhez való hozzájárulást jelent intézményünk és sportegyesületünk azon szándéka és gyakorlata, hogy kosárlabdázásban országos egyetemi és szakszövetségi nagyrendezvényeket vállalunk, rendezünk meg. A testnevelő tanárképzéssel párhuzamosan, arra épülően folytatjuk a kosárlabda sportági edzőképzést. Ebben szép sikereket mondhatunk magunknak. A fejlesztési program teljes íve figyelembe veszi és támaszkodik a sportági szakszövetség stratégiájára. Ehhez való hozzájárulást jelent intézményünk és sportegyesületünk azon szándéka és gyakorlata, hogy kosárlabdázásban országos egyetemi és szakszövetségi nagyrendezvényeket vállalunk, rendezünk meg. A testnevelő tanárképzéssel párhuzamosan, arra épülően folytatjuk a kosárlabda sportági edzőképzést. Ebben szép sikereket mondhatunk magunknak. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központját jelölték ki a tanárképzés dunántúli központjául (a Pécsi Egyetem mellett), így az új típusú testnevelő tanárképzésben hosszú távra tervezhetünk mind létszámát, mind tanagyagát tekintve. Az említett mindennapos testnevelés ebben segítségünkre van. Kötelezettségünk, hogy a tanári pályára való felkészítésben a tanári képzés alaptárgyait (közöttük a kosárlabdázást) méltó szerephez, valamint hallgatóinkat kifogástalan módszertani felkészítéshez juttassuk. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központját jelölték ki a tanárképzés dunántúli központjául (a Pécsi Egyetem mellett), így az új típusú testnevelő tanárképzésben hosszú távra tervezhetünk mind létszámát, mind tanagyagát tekintve. Az említett mindennapos testnevelés ebben segítségünkre van. Kötelezettségünk, hogy a tanári pályára való felkészítésben a tanári képzés alaptárgyait (közöttük a kosárlabdázást) méltó szerephez, valamint hallgatóinkat kifogástalan módszertani felkészítéshez juttassuk. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. A A

5 5 Személyi jellegű ráf ordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Végzettsé g Adózás módja Havi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

6 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 0 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe helyezés tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) U.f. 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés : BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

7 11 Utánpótlás-nevelés f ejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2013/14-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U11 U12 U14 U16 U18 U Megyei Országos *MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma 2014/15-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U11 U12 U14 U16 U18 U Megyei Megyei Országos *MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma 11. A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint

8 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória 2013/14 melegítők db Ft Ft Sportfelszerelés 2013/14 sportcipők pár Ft Ft Sportfelszerelés 2013/14 mez-nadrág szett Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 melegítők db 30 Sportfelszerelés 2014/15 sportcipők pár 30 Sportfelszerelés 2014/15 mez-nadrág szett 30 Sportfelszerelés 2014/15 labdák db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 pályakarbantartási anyagok csomag 1 Pályatartozék 2013/14 pályakarbantartási anyagok csomag 1 Pályatartozék 2013/14 labdák db 20 Sporteszköz Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves&nbspköltség 2013/ / / / / / / /15 NYME SEK Egyetemi Sportcsarnok Ft Ft NYME SEK Egyetemi Sportcsarnok Ft Ft Szentgyörgyi Középiskola terme Ft Ft NYME SEK Egyetemi Sportcsarnok Ft Ft NYME SEK Egyetemi Sportcsarnok Ft Ft Szentgyörgyi Középiskola terme Ft Ft Bolyai Iskola terme Ft Ft Bolyai Iskola terme Ft Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember beosztása Sportszakember neve 2012/13-as idény működési engedély száma Fogl. kor. H.ó. Kif. Hó Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 2013/14 Vezető edző Szalai János Ft Ft Ft 2013/14 Edző Szabó László OKJ tanf /14 Edző Kéri Péter Ft Ft Ft 2013/14 Edző Fancsali András Ft7 000 Ft Ft 2013/14 Egyéb Dr. Gál László ügyv. elnök Ft Ft Ft 2013/14 Egyéb Halász Miklós szertáros Ft7 000 Ft Ft

9 2013/14 Egyéb Kívés István szervező Ft Ft Ft 2014/15 Vezető edző Szalai János Ft Ft Ft 2014/15 Edző Szabó László OKJ tanf /15 Edző Kéri Péter Ft Ft Ft 2014/15 Edző Fancsali András Ft Ft Ft 2014/15 Egyéb Dr. Gál László ügyv. elnök Ft Ft Ft 2014/15 Egyéb Halász Miklós szertáros Ft7 000 Ft Ft 2014/15 Egyéb Kívés István szervező Ft Ft Ft Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2013/ /15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a és közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám 4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.

10 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

11 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen Tervezett képzési költség számított alakulása a és közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 Á 2013/14 SZ 2014/15 Á 2014/15 SZ összesen: 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

12 Versenyeztetés költségei Jogcím 2013/ /15 a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja a versenyeztetéssel ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával kapcsolatos költségek a pályahitelesítés díja a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen:

13 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) 2013/ /15 Az előző évad elszámolásának előkészítése és lebonyolítása, benyújtása. A szükséges hibajavítások elvégzése. A jelen évad teljes megtervezése, a szükséges egyeztetések, költségkalkulációk és szerződés-előkészítések elvégzése - az előző év és elszámolások tapasztalatainak figyelembe vételével. Erőteljes kapcsolatkeresés a lehetséges támogatók biztosítására, szerződések megkötése, támogatási igazolások intézése. Az új versenyformák és bajnoki osztályok alapos megismerése és megismertetése (Egyetemi Bajnoki osztály, B33 versenyforma). Alkotó részvétel a versenykiírás és szabályalkotás folyamatában. Kapcsolattartás az MKOSZ és a MEFS felé. Törvénymódosítások és rendeletek naprakész ismerete és alkalmazása. A negyedévi előrehaladási jelentéseinek elkészítése az addigi teljesítés összegezésével. A 2013/2014. évad elszámolásának végrehajtása. Az eddigi tapasztalatok számba vétele, s ennek alapján a 2014/2015. évad sportfejlesztési tervének és programjának előkészítése és benyújtása. Az előrehaladási jelentések elkészítése és benyújtása. Támogató cégek és személyek megkeresése, szerződések megkötése. Támogatási igazolások kérése. Folyamatos pénzügyi ellenőrzés a felhasználás tekintetében. A 4 éves fejlesztési terv összegezése, a SZoESE elnöksége számára teljes körű tájékoztató tartása. Utánpótlás nevelés Utánpótlás nevelés Maximum közrem. díj Ft Ft Ft Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2013/ / Ft Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei összesen: Ft Ft Ft Ft

14 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Szombathely (helység), 2013 (év) 07 (hó) 24 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

15 Alulírott Dr. Gál László, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Szombathely (helység), 2013 (év) 07 (hó) 24 (nap)

16 Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

17 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Kelt: Szombathely (helység), 2013 (év) 07 (hó) 24 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

18 Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Licence-szel rendelkező edzők száma Szakemberek átlagfizetése Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma fő fő fő fő Ft db m2 fő OUTPUT INDIKÁTOROK % % % % % Egyéb indikátor: Új tipusú bajnokságban csapat Egyetemi U25 és B % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) EREDMÉNY INDIKÁT OROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Korosztályos sportolók száma: U11 Fő U12 Fő U14 Fő U16 Fő U18 Fő U20 Fő Fő % Egyéb indikátor: U25 egyetemi fő % Nem igazolt sportoló fő % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában HATÁS INDIKÁTOROK Korosztályos eredményesség változása: U11 helyezés U12 helyezés U14 helyezés U16 helyezés U18 helyezés U20 helyezés helyezés Nézőszám Fő % % Egyéb indikátor: U25 egyetemi férfi helyezés % U 25 egyetemi női helyezés %

19 0.0 %

20 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Önrész Sportfejlesztési program értéke 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Önrész Sportfejlesztési program értéke 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Önrész Sportfejlesztési program értéke 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft

Diáksport egyesület. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor

Diáksport egyesület. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Kerekegyházi SportEgyesület Kerekegyházi SE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

FKL Kft. Sportiskola

FKL Kft. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 F.K.L. Sportszolgáltató Kft. FKL Kft 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Pásztói ULC. Adószám: 1 8 6 3 9 9 1 7-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 6 2 1 0 0 3 0 8-1 5 7 1 0 1 8 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 0 6 0 Pásztó. Juhász István Elnök

Pásztói ULC. Adószám: 1 8 6 3 9 9 1 7-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 6 2 1 0 0 3 0 8-1 5 7 1 0 1 8 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 0 6 0 Pásztó. Juhász István Elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Pásztói ULC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Héregi Futball Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: HFKE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Dunakiliti KSE. Adószám: 1 9 8 8 1 9 2 8-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 2 4-1 0 0 0 8 8 0 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 9 2 2 5 Dunakiliti

Dunakiliti KSE. Adószám: 1 9 8 8 1 9 2 8-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 2 4-1 0 0 0 8 8 0 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 9 2 2 5 Dunakiliti 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunakiliti Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunakiliti KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesület

Részletesebben

SZoESE. Egyéb Up. Dr. Gál László

SZoESE. Egyéb Up. Dr. Gál László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: SZoESE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Gyulaháza KSE. Adószám: 1 8 8 0 9 4 7 1-1 - 1 5. Bankszámlaszám: 6 7 9 0 0 2 1 3-1 0 1 0 5 2 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0.

Gyulaháza KSE. Adószám: 1 8 8 0 9 4 7 1-1 - 1 5. Bankszámlaszám: 6 7 9 0 0 2 1 3-1 0 1 0 5 2 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Gyulaháza Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Gyulaháza KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Junior Sport Kft. Adószám: 1 3 7 6 0 4 8 1-2 - 0 6. Bankszámlaszám: 1 2 0 6 6 0 0 7-0 0 1 3 7 2 0 9-0 0 1 0 0 0 0 5.

Junior Sport Kft. Adószám: 1 3 7 6 0 4 8 1-2 - 0 6. Bankszámlaszám: 1 2 0 6 6 0 0 7-0 0 1 3 7 2 0 9-0 0 1 0 0 0 0 5. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Junior Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: Junior Sport Kft. 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

9 7 5 1 Vép. Jagodits Romeo

9 7 5 1 Vép. Jagodits Romeo 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vasi Foci Akadémia Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Vasi Foci Akadémia SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Kisdorogi F.C. Adószám: 1 9 9 5 2 3 2 1-1 - 1 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 6 0 3 6-2 0 0 1 5 6 6 6 - 7 1 5 8 Bonyhádvarasd. Miszler Tibor Elnök

Kisdorogi F.C. Adószám: 1 9 9 5 2 3 2 1-1 - 1 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 6 0 3 6-2 0 0 1 5 6 6 6 - 7 1 5 8 Bonyhádvarasd. Miszler Tibor Elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kisdorogi Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kisdorogi F.C. 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Bozsik program. Cser Attila

Bozsik program. Cser Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balatonszentgyörgyi Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Balatonszentgyörgyi KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Tóth Miklós ügyvezető igazgató. Tóth Miklós

Tóth Miklós ügyvezető igazgató. Tóth Miklós 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Szombathelyi Haladás Kft. 2 Gazdálkodási

Részletesebben

Zákányi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 8 8 5 2 Zákány. Csertán János egyesületi elnök. Csertán János

Zákányi SE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 8 8 5 2 Zákány. Csertán János egyesületi elnök. Csertán János 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Zákányi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Zákányi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Szilágyi DSE. Adószám: 1 8 9 3 7 8 4 4-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 8 0 0 7-2 0 1 4 1 5 0 1-0 0 0 0 0 0 0 0. 8 2 0 0 Veszprém.

Szilágyi DSE. Adószám: 1 8 9 3 7 8 4 4-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 8 0 0 7-2 0 1 4 1 5 0 1-0 0 0 0 0 0 0 0. 8 2 0 0 Veszprém. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szilágyi Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szilágyi DSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

BKSE. Adószám: 1 9 8 9 0 0 0 5-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 6 2 9 0 0 0 1 2-1 5 1 0 0 9 1 7-0 0 0 0 0 0 0 0. 2 8 8 4 Bakonyszombathely

BKSE. Adószám: 1 9 8 9 0 0 0 5-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 6 2 9 0 0 0 1 2-1 5 1 0 0 9 1 7-0 0 0 0 0 0 0 0. 2 8 8 4 Bakonyszombathely 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bakonyszombathely Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: BKSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

MITE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 9 8 3 7 6 6-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 5 5-1 1 0 4 7 9 5 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Winkler Péter.

MITE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 9 8 3 7 6 6-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 5 5-1 1 0 4 7 9 5 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Winkler Péter. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: MITE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

4 2 7 5 Monostorpályi. Kéri Lajos elnök. Kondor Ernő

4 2 7 5 Monostorpályi. Kéri Lajos elnök. Kondor Ernő 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Monostorpályi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Monostorpályi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök

TISZASZIGET SE. Adószám: 1 9 0 8 5 4 0 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 4 0 0 0 1 1-1 1 0 5 6 3 1 1 - 6 7 5 6 TISZASZIGET. Ferenczi Ferenc elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: TISZASZIGET SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: TISZASZIGET SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím:

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SE ÉLES KÉZISULI SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima

Részletesebben

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím:

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentendrei Kézilabda Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

Adószám: 1 9 8 2 6 1 7 0-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 5 7 8 0 0 2 1 5-1 1 0 0 2 6 3 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap: Burián Imre Elnök

Adószám: 1 9 8 2 6 1 7 0-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 5 7 8 0 0 2 1 5-1 1 0 0 2 6 3 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Honlap: Burián Imre Elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szabadbattyán Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szabadbattyán KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Csepregi SE. Egyéb Up

Csepregi SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csepregi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Csepregi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

1 0 4 3 Budapest. Kasza László elnök. Komáromy Attila

1 0 4 3 Budapest. Kasza László elnök. Komáromy Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Újpesti Haladás Futball Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: Újpesti Haladás FK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Nagycenk SE. Adószám: 1 8 5 2 5 8 0 7-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 3 3 7-1 0 0 0 1 3 2 5-0 0 0 0 0 0 0 0. 9 4 8 5 Nagycenk.

Nagycenk SE. Adószám: 1 8 5 2 5 8 0 7-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 3 3 7-1 0 0 0 1 3 2 5-0 0 0 0 0 0 0 0. 9 4 8 5 Nagycenk. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagycenki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Nagycenk SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprémi Egyetemi Sport Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

Hajdúhadházi FK. Adószám: 1 8 5 6 4 4 9 3-1 - 0 9. Bankszámlaszám: 6 0 6 0 0 1 4 9-1 1 0 1 7 1 7 2 - 4 2 4 2 Hajdúhadház.

Hajdúhadházi FK. Adószám: 1 8 5 6 4 4 9 3-1 - 0 9. Bankszámlaszám: 6 0 6 0 0 1 4 9-1 1 0 1 7 1 7 2 - 4 2 4 2 Hajdúhadház. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hajdúhadházi Futball Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: Hajdúhadházi FK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1 1 1 7 Budapest. Dr. Kiss Ádám elnök. Simon Gábor

1 1 1 7 Budapest. Dr. Kiss Ádám elnök. Simon Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Budapesti Egyetemi Atlétikai Club BEAC Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

DAC 1912 SE. Adószám: 1 8 4 9 6 2 0 6-2 - 0 8. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 6-6 0 4 5 0 0 0 7. 9 0 2 4 Győr. Héger József Elnök

DAC 1912 SE. Adószám: 1 8 4 9 6 2 0 6-2 - 0 8. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 6-6 0 4 5 0 0 0 7. 9 0 2 4 Győr. Héger József Elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: DAC 1912 Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: DAC 1912 SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

CSSK. Adószám: 1 9 9 7 6 4 8 8-1 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 3 0 9 6-2 0 0 1 0 5 7 5 - 5 9 2 0 CSORVÁS. Seres Péter

CSSK. Adószám: 1 9 9 7 6 4 8 8-1 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 3 0 9 6-2 0 0 1 0 5 7 5 - 5 9 2 0 CSORVÁS. Seres Péter 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CSORVÁSI SPORT KLUB A kérelmező szervezet rövidített neve: CSSK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek

Részletesebben