ÖSSZEHANGOLÁS. Tervezési szempontjavaslatok és szaktudományi háttér lakótelepek, lakóparkok közterületeinek tervezéséhez és rehabilitációjához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEHANGOLÁS. Tervezési szempontjavaslatok és szaktudományi háttér lakótelepek, lakóparkok közterületeinek tervezéséhez és rehabilitációjához"

Átírás

1 ÖSSZEHANGOLÁS Tervezési szempontjavaslatok és szaktudományi háttér lakótelepek, lakóparkok közterületeinek tervezéséhez és rehabilitációjához Konkretizálva Szeged, Tarján II. ütem területére Szeged, október augusztus 8. 1

2 Készítette: Kotogán Róbert Kertésztechnikus, pszichológus Közremőködött: Volák Szilvia Néprajz szakos hallgató Nagy Imre Zsolt Környezetvédelmi referens Elérhetıség: 70/ Életharmónia Alapítvány, 6701 Szeged, Pf.913. Az építész teremt. Kétszer teremt. Elıször akkor, mikor valami olyat hoz létre, ami elıtte nem létezett a világban. Másodszor, mikor meghatározza a teremtett világában élı embert, és minden más élıt. Meghatározza a személı, használó ember viszonyításait, emlékeit, képzeletének nyersanyagát, hangulatát, egészségét, cselekvési lehetıségeit, fizikai és szellemi mozgásterét, belsı-külsı világát. Meghatározza az alapot, melyre és amelybıl építkezik, tehát a fejlıdését. Meghatározza azt, akinek teremtett. Az építész csak egyszer teremt. Önmagát teremti meg. Azt a szellemi és lelki világot, amit önmagán át formált mesteri, ısei több évezredes tudásából, fajunk több millió éves tapasztalatából. Nem az építész teremt, az építész teremtıdik világunk végtelen folyamatában. Az emberi kultúrát formálja és az emberi kultúra formálja ıt szétválaszthatatlanul. Forrásért bármilyen mélyre nyúlhat. Az építészben akkor van összhang, amikor olyan forrást keres, amelyre az ıt megszólító világ leginkább szomjúhozik. Az alkotó építész nem hoz létre újat a világban, hanem átalakít újszerő formává. Minden élı környezetét formálni, ez az építész felelıssége, s így nem lehet öncélú. Az építészet küldetés. A szabadtér-tervezık nagy része rendkívül konzervatív, sémákhoz ragaszkodó, és szinte már hisztérikus felfogást képvisel. Vannak azonban olyanok is, akik, azért foglalkoznak terekkel, kertekkel, mert lételemük a szépség, a harmónia, a természetünkkel való kapcsolat, az ajándékozás, a gondoskodás, a kísérletezés, a teremtés, az alkotás, és az igény, hogy szebbé tegyék életüket, és jobb hellyé tegyék a világot. Útjuk, közelebb kerülni a bennünk rejlı édenkerthez. Kotogán Róbert 2

3 ÉLHETİ VÁROS PROGRAM Tartalom: 1. Tervezési részvételünk célja 6 2. Koncepciónk 6 Szempontok, javaslatok: 3. Projektciklus-menedzsmenthez 7 4. Az (energia és anyag) erıforrás-gazdálkodáshoz 9 5. A térstruktúra kialakításához Domborzat, és vízfelület Utak Közösségi helyek, csendszigetek Térhasználat Növényszigetek, növényfalak Tértágítás Az infrastruktúra kialakításához Anyagmintázat Utcabútorok Energia- és hulladékgazdálkodás Közlekedés Felületek Állatok Vízi architektúrák Köztéri kortársmővészeti alkotások Néprajzi vonatkozású kezdeményezés (Volák Szilvia) Játszóterek Sportpályák A növényalkalmazáshoz Felmérés Tervezés Faj-, fajtaválasztás 28 3

4 7.4. Növénytelepítés formája Növénytelepítés technikája Növények lakossági felhasználásra A humán szolgáltatásokhoz Soft elemek: (ERFA típusú, ESZA típusú tevékenységek.) 8.5. Felnıtt aktív korosztály 8.6. Kisgyermekek, családok 8.7. Serdülık 8.8. Teljes lakosság Szolgáltatások relevanciája A projektciklus utáni fenntartáshoz 40 A tervezési szempontjavaslatok szaktudományi háttere Az Életharmónia Alapítvány bemutatása Koncepciónk Leromlott lakótelepi környezet indirekt következményei A fenntarthatóság alapelvei Városi zöldterületek és a fenntartható fejlıdés kapcsolata A városi zöldterületek hatása a lakosságra Hogyan hat a közterület kialakítás formája a lakosságra? Milyen környezetkialakítási forma a legkedvezıbb? Milyen alapokat kell figyelembe venni a gyermekek környezetének - játszóterek kialakításánál? Mi a funkciója a játszótérnek? Hogyan lehet olyan feltételeket kell teremteni, amelyek a gyermekek számára legoptimálisabb, és a fejlıdésükhöz szükségesek? Játszótértervezés a gyakorlatban. (idézve: Szalontai Judit, Sándor Tamás) Soronkívül: Serdülık, kamaszok! Ez egy külön világ? Miért olyan nehezen kezelhetık? Mit kezdjünk velük? Szempontok, javaslatok Miben áll a környezet esztétikai érzékfejlesztı és ezen keresztül személyiségformáló hatása? Miben áll a tervezık felelıssége e területen? A közterület kulturális funkciója. A vizuális nevelés, mint személyiségfejlesztés (idézve: Bálványos Huba) Mire hat a tárgyak szők funkcionalitásra, vagy vandáltőrésre alakítása? (idézve: Bálványos Huba) Miért nem elegendıek önmagukban a játszóterek modern eszközei? Miért fontos, hogy a mővészet az utcán is jelen legyen? 4

5 15.9. Milyen szerepe lehet a közterületeknek a hagyományırzésben? (Készítette: Volák Szilvia) Miért nem mindegy, hogy milyen kertet építünk? Milyen elvárások fogalmazhatók meg a tervezıkkel szemben? Mit üzen a kerttervezı? Kert- és tájépítészeti megoldások hatása Miért van szüksége zöldterületre a városi embernek? Miben rejlik a természetes elemek és struktúrák iránti alapvetı emberi szükséglet? Milyen elvek alapján tervezhetı a növénykiültetések formája, és a növényalkalmazás, úgy hogy a természetesség hatását keltsük? Szempontok, javaslatok a növényalkalmazáshoz. Tervezés Hogyan tehetı még szervesebbé a zöldterület és a lakosság kapcsolata? Növények lakossági felhasználásra A tervezınek milyen felelıs hatása van a lakosság életére, fejlıdésére? Mik a rejtett dimenziók, amin keresztül kifejti a hatását? (idézve: Edward T. Hall) Hogyan befolyásolják a tervezık a lelki egyensúlyhoz szükséges tapasztalati megélést? (idézve: Edward T. Hall) Mik a lakótelepek beépítésének pszichológiai korlátai? Hogyan lehet a szők lakótelepi tereket vizuálisan tágítani kertépítészeti eszközökkel? 16. Részvételi döntéshozatal közterületeknél Felhasznált irodalom 77 5

6 1. Tervezési részvételünk célja Elıször is köszönjük az illetékes hatóságok együttmőködését és felkérését a területtel kapcsolatos meglátásaink közlésére. Javaslattételünk célja, hogy a részvétel és a fenntarthatóság alapelveinek jegyében civil szempontból segítsük a projekt tervezését és megfelelı alakulását. Ezen túl, közvetetten kívánunk hatni az elkövetkezendı projektek, fejlesztések, munkák eredményére, konstruktívan támogatva városunk élhetıségének mielıbbi és minél magasabb szintő megvalósulását. Élhetıbb várost környezeti-társadalmi és gazdasági értelemben is, ezért igyekeztünk mindhárom diszciplínát rendszerszemléletben kezelni és megjeleníteni. A tanulmány szakmai alapelveket, tudományos eredményeket, nemzetközi egyezményeket, ok-okozati összefüggéseken alapuló következtetéseket dolgoz fel, de ezen túlmenıen, vagy erre alapozva közvetít egy életvédı, fejlıdésorientált, (tanulni-, alkalmazkodni képes) értékrendet is. Ezért a megfontolásra küldött javaslatok semmibevétele, és ezekkel szemben álló elveken történı tervezés szembe megy a fent említett alapokkal is. Ezért ebben az esetben és az ilyen formán elkészített tervek számunkra elfogadhatatlanok, szakmailag erısen kifogásolhatók, mert a területben rejlı lehetıségeket nem aknázza ki, pazarolja annak erıforrásait, negatív példát mutat, negatív folyamatokat tart fenn és indít el, fenntartása pazarló, és nem szolgálja fenntartható fejlıdés nemzetközi célkitőzéseit. Valamint a tervezés során nem teljesülnek a civilszférával való együttmőködés alapkritériumai. Kérjük a tervezık pályázatának elbírálásánál, kiválasztásánál és a megvalósítandó tervek értékelésénél és a döntéseknél vegyék igénybe civil alapon, és polgári önkéntességbıl elkészített tanulmányunkat. 2. Koncepciónk Olyan közterületet kell kialakítani, amely természetesebb jellegő zöldterületekkel, emberközpontú-, környezet és költségkímélı megoldásokkal megfelel a fenntarthatóság szigorú (társadalmi-környezeti-gazdasági) kritériumainak. Az anyatermészet a lusták vezércsillaga /Patricia Beucher/ Bár általánosan ismert az optimális parktervezési folyamat, de mégis azt tapasztaljuk városunkban is, hogy az egyes lépések mélysége és tartalma nem éri el azok eredetileg meghatározott célját. 1) Állapotfelmérés 2) Feladat meghatározás 3) Elızetes terv - funkcióséma 4) Felületek felosztása - a kertterv elkészítése 5) Téralakítás 6) Növénytelepítés 6

7 Az alábbiakban leírt javaslatok ihletıje a szegedi közterületi tervezık korábbi munkái. Az alábbi javaslatok a korábbi tervekbıl vagy hiányoztak, vagy kevésbé lettek figyelembe véve, vagy a jellemzı hibák kiküszöbölésére teszünk javaslatot: 2.1. Korszerő tervezési elvárások: (Nem fontossági sorrendben, mert egyenrangúak) (Részletek a javaslatok pontokban.) Hosszútávú-, rendszer-, és interdiszciplináris szemlélető tervezés Elsıdleges rekreációs és közösségépítı funkció. Természetszerő megoldások, kertmővészeti harmónia Forma- szín- és textúra-gazdagság, ritmicitás és harmónia a térben A lakosság és a civilszervezetek minél nagyobb bevonása a megvalósítás és fenntartás során. A tér- és infrastruktúra alkalmazkodjon a lakosság életvonalaihoz Biodiverzitás növelı és mikroklíma javító megoldások. Növényzet egyenletes eloszlása, növelése, vízfelületek létrehozása. Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz Közterületi mővészet alkalmazása, és hagyományprezentálás Költség és erıforrás hatékonyság: csak a legszükségesebb változtatások és beruházások megtétele. Minél kisebb gondozási igényő kreatív megoldások. A megoldások közül a legkörnyezetkímélıbb megoldás alkalmazása. Helyi anyag- és energia-megmaradás, körforgásra törekvés A megoldási módok üzenetében közvetetten és közvetlenül környezetpedagógiai funkció jelen legyen. 3. Szempontok, javaslatok a projektciklusmenedzsmenthez Elıkészítés, tervezés Összetett elemzésre van szükség! o o o A minıségi lakókörnyezet fogalmának szisztematikus, tematikus kidolgozása. Kritériumok kidolgozása. Az irányelvek koordináljanak. A lakosság és a civilszervezetek minél nagyobb bevonása. (lásd: 16.pont) A tanulmány szerinti költségvetés egységárai rendkívül magasak!!! Nagyobb hangsúlyt, erıforrás mennyiséget kell fordítani a tervezésre és a megvalósítás minıség ellenırzési feladatainak finanszírozására. Alap létrehozása a lopásból, kitaposásból és garancián túli kipusztulásból eredı pótlások költségeire. Lehetısége legyen a helyi lakosságnak is befizetni ebbe az alapba. Ennek megfelelı kommunikációja is fontos. A koordinációs információs iroda a helyszínen, nagyon jó gondolat! 7

8 Tervvázlatok pályáztatása, ne a kiválasztott tervezı terveihez kelljen alkalmazkodni, hanem a kiírásnak legmegfelelıbb tervet kelljen kiválasztani, mert ez fordított szokás, és nem is ez a szakmai gyakorlat. A bíráló bizottságban legyenek civil szakemberek is. Humánszolgáltatások külön megpályáztatása az ESZA és ERFA tartalomnál. Faiskolák megpályáztatása, helyi beszerzés preferálása, amennyiben lehetséges, ez feltétel kell legyen a közbeszerzésben, mert ez támogatja a fenntarthatóságot. A közbeszerzésnek legyen feltétele, hogy kertészeti munkálatokkal is foglalkozzon a cég, aki a közterület felszíni munkálatait végzi, legyen a tevékenységi körében és legyenek referenciái. Növényvizsgálati dokumentum alapját képezı felmérés esetén szükséges a fásszárúak együttes megtekintése a tervezıkkel, a városüzemeltetési iroda szakmai munkatársával és a civilszervezetek képviselıivel. A civil szervezet jelenléte egy mindenki számára hasznos kontrolt jelenthet, amely a pályázatban is hitelessé teszi a dokumentumot. A helyszínen nem kell külön vitába bocsátkozni, hanem mindenki készít egy jegyzıkönyvet a fa azonosító száma mellé jelölve, mit javasol, és a végén a fényképes dokumentáció alapján egyeztetésre kerülhet sor. Már a tervezésénél legyen jól kidolgozva a terület fenntarthatósága, karbantartása. Vagyonértékelés, felmérés a kivitelezés megkezdése elıtt. Élıfa-védelem: Mérlegelés tárgya legyen, hogy a fa Radó féle számítással számolt értéke és a helyén cserélendı közmő értéke forintosítva milyen megoldást tesz optimálissá. Sokszor egy fa vagy fasor értéke magasabb, mint annak a közmővel való elkerülésének, áttelepítésének többletköltség. Kivitelezés Be kell minden közterületi rekonstrukcióba kalkulálni, hogy a városban zajlik az élet és nem lehet úgy parkokat építeni, mint egy magánkertben, itt fokozott hangsúlyt kell fektetni a növénytelepítések védelmére és a fokozatosságra, nem lehet rövidtávú projektciklus szemlélettel dolgozni! A terveket minden lépésnél a civilek is véleményezhessék monitoring célból, így megakadályozhatóak, idıben kivédhetıek a projektcéllal ütközı tervelemek, amely energia és költségmegtakarítást jelent. Ami legfontosabb, hogy nem kerülhet tovább a rendszerben, folyamatban a megvalósítási irányába, a pályázat sikerét is ez garantálja. A lakosság kiértesítése bármirıl nem a szokásos módon, hanem a helyszínen, egy hirdetı táblán, illetve a kihelyezett információs irodánál. Minden változtatás a közvetlen helyszínen kell, hogy kihirdetésre kerüljön, hogy azok tudják olvasni, akiket közvetlenül érint. (16.pont) Humusz és növényvédelem ellenırzése a munkálatok során. Fenntartás A karbantartási alapból azonnal fedezni és korrigálni a tönkrement elemeket és a terület rendezettségét, a pozitív normák fenntartása érdekében! Utánkövetési - feldolgozási tevékenység (lásd: 9. pont) 8

9 4. Szempontok, javaslatok az (energia és anyag) erıforrás-gazdálkodáshoz (lásd.: pont) A 2. pont korszerő tervezési elvárásai közül idetartoznak: Biodiverzitás növelı és mikroklíma javító megoldások javítják a növényvédelmi költséghatékonyságot. Csak a legszükségesebb változtatások és beruházások megtétele. Minél kisebb gondozási igényő kialakítás kreatív kertészeti megoldásokkal. Hagyni, hogy az ökológiai elvek is érvényesüljenek. Mindezek nem járnak esztétikai értékcsökkenéssel, ha szakszerő tervezésre hangsúly helyezıdik (korszerő-a kor kívánalmainak megfelelı azaz fenntartható tervek)! A lehetı legnagyobb mértékben megújuló anyagforrás alkalmazása. Helyi anyag- és energia-megmaradásra, körforgásra törekvés. A lehetséges legnagyobb mértékben törekedni kell a bontásból kikerülı eszközök, anyagok, felújítást követıen történı ismételt beépítéséhez. 5. Szempontok, javaslatok a térstruktúra kialakításához (lásd még: 15.pont ) 5.1. Rekultivációs munka: A lakótelepeken rengeteg feleslegesen kialakított vagy azóta funkciót vesztett szilárd burkolat található (aszfalt, beton, kılapok, esetleg gyöngykavics). Ezek felbontása és zöldterületté alakítása feltétlenül szükséges A társadalmi instabilitást fokozza, ha a zöldterületen más környezetet igénylı funkciók egymás mellé kerülnek és kioltják egymás hatását vagy a közösségépítı céloknak nem megfelelı térstruktúrák, architektúrák kerülnek kialakításra!!! 5.3. Domborzat, és vízfelület Nagy szabad gyepfelületek kialakítása A nagy földmunkával járó felújításnál érdemes lenne az elınyöket, hozadékot figyelembe véve valamely vízi architektúrát csatorna, kisebb tó, medence vagy csobogó formájában létrehozni, a kitermelt földdel, pedig a dombot készíthetünk, mely szintén vizuális élményt nyújt. (lásd: 6.9. pont) 5.4. Utak Egyenes út vs. szabálytalan vonalú út: Az emberek az utat két célra használják: ismert úticéljuk elérésére, ilyenkor általában sietnek, és magányos vagy társas sétálásra. Az elıbbi esetben egyenes utat preferálják az utóbbinál a kanyargós út kellemesebb számukra. Ezért egy lakótelep esetén mindkét útformára szükség van. Mégis a teljesen egyenes utakat csak azon szükséges esetekben kell használni, amikor épület vagy fıút vonalát követi, a kisebb gyalogos utak esetén érdemes kisebb íveket 9

10 és szabálytalanságot belevinni. Ahol csak lehet a térburkolatok vonalvezetésénél el kell kerülni az egyenes vonalak mentén, szögben megtörı kiépítést. Helyettük ívelt vonalvezetés, ívelt kapcsolatok. Indoklás: A tér szempontjából az egyenes út átláthatósága miatt lerövidíti a teret, ami csökkenti a zöldfelület pozitív hatását, kertépítészeti szempontból káros forma a teret kettészelı egyenes út. A kertmővészet szimbolikája szerint az út célja maga az úton lét és nem az út vége. Tehát a minél több mindet kell megmutasson a terület szépségeibıl, és minél több idıt nyújtson a gyaloglás közben úti célunkra való felkészülésre, vagy hazafelé tartva a feldolgozásra, séta közben pedig a magányos meditációra. Az emberi út az elejérıl nézve nem belátható, kanyargós út, a kertépítészet is a kissé szabálytalan utat tartja izgalmasnak megfelelınek a szakmai irányelveknek megfelelı módon Nagyon fontos az út szélességének optimális megválasztása. (Tarján I. ütemben több helyen a szükségesnél szélesebb utak lettek kialakítva.) Amennyiben a forgalmi igénynél szélesebb út kerül kialakításra, az egyrészt káros és szükségtelen talajfedést jelent, anyag és költségpazarlást, valamint a térképzést is károsan befolyásolja, ( szétrobbantja a teret ). Amennyiben pedig a forgalom igényeihez túl szők az út, ráadásul padok is szegélyezik, akkor a csökkent személyes tér miatt a fısétány mellett elhelyezkedı padokon ülık zavarják a sétáló és a padon ülı személyes szféráját, proxemikáját Az utak helyszínének megválasztása is nagy jelentıségő. Az esetek többségében a lakosság életvonalait tükrözı terület használathoz kell igazodni, azaz a kitaposott gyalog ösvényeket legalizálni ajánlott. Ezt abban az esetben nem szabad megtenni, ha az a zöldterület jelentıs csökkenését, vagy egy egységes rész szétaprózódását vonja maga után, és az ösvény csak minimális lerövidítés miatt alakult ki Minden használaton kívüli szilárdfelület felszámolásra kell kerüljön a jobb talajszellızés és vízháztartás, valamint a zöldesítés érdekében. Amennyiben lehet, a parkolókba is érdemes gyeprácsot alkalmazni (Tarján I. ütem esetén sajnos elıfordult, hogy a fasor nyomvonala elcsúszott a gyalogos úthoz képest, azaz a fasor egyik vonala az útközepére került, másik vonala, pedig az úttól távol az iskola ablakai elé.) A gyalog utakat úgy kell kialakítani, hogy az egy vagy két oldalán fákkal árnyékolt legyen, és az útra semmilyen architektúra nem helyezhetı. Egyrészt, mert zavarj a közlekedést, nem esztétikus, és teljesen szükségtelen. Másrészt zavarja az elmélyült sétálás nyugalmát, kizökkent, megállít szimbolikus és fizikai értelemben is Egy összefüggı sétány javasolt, amelyen az egész terület rekreációs céllal bejárható, anélkül, hogy forgalmas útvonalakat érintene, amelyek mentén tudatos növényválasztások, és infrastruktúra telepíthetı. Ez kapcsolatot jelent a területek, tömbök között Néhány sétalugas kialakítása számtalan elınnyel járna. Szép, hangulatos, nem különösen költséges, könnyen fenntartható, árnyat adó Kapumotívumok kialakítása is ugyanígy kedvezı formák akár játszótereken is, faanyagból faragott népi motívumokkal, vagy befuttatott rács, vagy növényfal (semmiképpen nem két oszlopos fenyıvel önmagában, mint arra szintén tarján I. ütemben láthattunk elrettentı példákat) 10

11 5.5. Közösségi helyek, csendszigetek Sajnos a terület jelenleg nem közösségépítı struktúrával rendelkezik, nincs vonzóerı és rávezetéssel központi tér és funkció. Mégis az egyetlen erre alkalmas rész a Szamos u., Építı utca Tarján szél által határolt terület központi része, ahol egy nagy parkoló, játszótér, és a magánterületen kialakításra kerülı kegyeleti park található. A parkoló funkcióváltásával, kapacitásának áttolásával a területet egy városrész-központtá lehetne integrálni. Amennyiben egy záportározóval vízfelületet is létre lehetne hozni, ez még vonzóbbá válna, és mivel a területet vegyes központú területté kívánják módosítani ez még inkább magvalósíthatóbbá, relevánsabbá teszi az elképzelést, a terület jelentıségét, a benne rejlı lehetıségeket. Minden oldalról könnyen megközelíthetı körülbelül középpontban helyezkedik el. Meg kell jegyezzük rendkívül hibás döntés volt az érett értékes fákkal rendelkezı Gyevi temetınek a teljes pazarló letakarítása (a mőemlékek védelme is ide tartozik). A tájépítészek már évtizedek óta hangsúlyozzák hazánkban is, hogy az építkezéseken meg kell ırizni a már meglévı fák nagy részét, mert azok óriási értéket képviselnek az újonnan kialakított területen. Felelıtlenséget tükröz, hogy a területet úgy értékesítették, hogy a környezı lakosság számára megfelelı feltételeket nem kötöttek ki a beruházónak. Mindez annak fényében, hogy a terület évekig üresen állt még inkább felháborító. Ugyanis a korábban kialakított játszótér és a késıbbiekben kialakítandó kegyeleti közpark zéró faállománnyal kénytelen indulni. A fentiek hiteles képet mutatnak a városfejlesztési szakpolitikusaink hosszútávú szemléletének hiányáról Oktató-nevelı intézmények környezete szervesen kell kapcsolódjon a környezetébe, a lakókörnyezetbe. Ez egyben egy átmenet az iskolai és a lakóközösség között, amelyen meg kell, hogy mutatkozzon a diákélet is, de a diákok részvétele a környezet szépítésében ugyan úgy. Ugyanakkor arra is kiváló teret ad, hogy a lakosság és a gyerekek, pedagógusok találkozzanak szervezett programokon keresztül. A diákok ebben a környezetben mutathatják meg magukat, akár tevékenységeiken, akár munkáik kiállításán keresztül. Ennek a területnek a struktúrája különös tekintettel kell legyen (az iskolaudvarral együtt) az iskolások, (kisgyerek, kamasz) szükségleteire, környezetigényére Játszóterek térstruktúrája: Játszótér szigetszerő legyen. Lásd infrastruktúránál Amennyiben ivókutak kerülnek kialakításra, ne önmagukba kerüljenek ki, hanem árnyékos helyre, padokkal, növényzettel körbevéve, hogy egy kellemes megálló, pihenı hely lehessen A lakosság jogosan hiányolja a lakótelepeken, lakóparkokban, hogy nincsenek olyan közösségi helyek, ahol lehet biztonságosan tőzet rakni, bográcsozni, társasággal piknikezni. Amely kialakításában félig elzárt, így egy jó 11

12 társaság mások kíváncsi tekintete nélkül kellemesen eltölthet ott egy napot. Ez lehet akár kétszintő növényzettel, vagy földig ágas facsoporttal, középen nagy közösségi térrel. Rókuson a Búvár tónál volt ilyen, amíg a fák feltisztításával (Szegedi koncepció) a hely hangulatát le nem rontották. Igény lenne ilyen kultúrált helyek kialakítására Tarjánban is, tőzrakó hellyel, asztalokkal, padokkal, hulladékgyőjtıkkel, (vízforrással) A zöldterületeket általánosságban is legnagyobb számban a nyugdíjasok és a gyermekek látogatják, ezen a területen az idısek még nagyobb számban vannak. A felnıtt lakosság kevés idıt tartózkodik itt, a nagy munkaóraszám miatt. Tehát az idısek, és más pihenni vágyók számára nagyszámú elszigetelt csendes pihenıhelyet kell létesíteni, közösségbarát architektúrákkal. A lakosság kialakítja magának a saját területeit, külön a fiatalok dumálós helyeiket, külön a gyerekek titkos helyeiket, és külön a felnıttek, idısek beszélgetı helyeit, csak lehetıségük legyen, mindenkinek jusson, kisebb tömbönként legalább egy-egy A társas hely felépítése is rendkívül fontos. A magányos vagy sorban elhelyezkedı, vagy a kör külsı ívén elhelyezett padok egy távolabbi pontba való tekintésre ösztönöznek, adnak lehetıséget, de egyben korlátoznak is. Tökéletesen alkalmasak ebben a formában magányos szemlélıdésre, rekreációra, vagy két ember laza beszélgetésére. A padok abban az esetben optimálisak, ha háttámlásak (az idısebbekre tekintettel), de lehetıséget adnak egymással való páros szembefordulásra is (fiatalokra tekintettel). Viszont ezeknek a padoknak közösségépítı és funkciójuk nincs. Egy társaság beszélgetéséhez a szemkontaktus, a nonverbális kommunikáció és testbeszéd figyelemmel kísérhetısége, az egyenrangú távolság kialakítása, az egymás láthatósága és fizikai közelség elengedhetetlen. Asztalok nélkül, pedig semmilyen mélyebb közösségi cselekést nem lehet végezni. A legkeresettebb parkfelszerelések ma is a padokkal körbevett asztalok, illetve az egymással szemben vagy körben telepített padok, amelyek valamilyen társas cselekvés keretét szolgálják. Mindhárom formára szükség van egy közterületen. Városunkban, az utóbbi idıben készülı tervekben kizárólag magányos vagy sorban elhelyezkedı, illetve a kör külsı ívén elhelyezett padokkal találkozhatunk. Városszerte szedik fel és fordítgatják szembe a fiatalok a padokat, ez jel a lakosság jogos igényére, hogy mind a magányos, mind a szemkontaktust lehetıvé tevı padstruktúra szükséges. A hely kiválasztás is nagyon fontos. Kétfajta társas szigetet kell megkülönböztetni: 1. Közel a gyalogúthoz, lehetıleg a ház bejárata környékére, ahol a közösség tagjai könnyen kapcsolódhatnak egy nyitott társasághoz. 2. Gyalogúttól és háztól viszonylag távolabb, befelé nem láthatóan, ahol sem a közlekedés látványa, sem a látottság nem zavarja meg a zárt két vagy több személyes társasság együttlétét Csendszigetek: Minıségük azért is kiemelt fontosságú, mert azokat a helyeket, amelyekhez a helykötıdés kifejlıdött, egyértelmő támogató közegként is megélhetjük: az emberek képesek tudatosan kiválasztani és használni azokat a kedvenc helyeket, amelyek az aktív és tudatos érzelmi önszabályozást szolgálják (Korpela, 1992). Ezek a környezetek lehetıvé teszik, hogy használóik például elmeneküljenek a más helyeken fokozott szociális nyomás elıl, a lélektani rekreációt szolgálva ily módon. Tehát az ilyen fontos környezetek pszichológiailag kitüntettek az 12

13 érzelemszabályozás, az egészség jóllét, illetve az identitás fenntartása szempontjából (Dúll, 1996). A pihenı vagy társas hely felépítése is rendkívül fontos. Hely legyen forgalomtól távol, elhatárolt, növényzettel, és tiszta és kényelmes utcabútorral barátságos és személyes jellegő. Olyan hely legyen, ahová az emberek szívesen elvonulnak magányos elmélkedésre, olvasásra, vagy személyes beszélgetésre Ezeket a kifejezetten közösségi és magányos elvonulásra alkalmas helyeket, architektúrákat, a társaság miliıjének, személyességének védelmére célszerő változékony arányban növényzettel elhatárolni, kis arányú be- és kilátást engedve, alapvetıen az emberek jobban preferálják a cserjékkel telepített ülıhelyeket. A preferencia oka evolúciós eredető lehet, a kilátások, menedékhelyek és veszélyhelyzetek szempontjából látni anélkül, hogy lássanak. Nem elfogadható kifogás ellenük a deviáns rétegek jelenlétét felhozni, azért is, mert a deviancia kialakulásának egyik oka a közösségi kohéziók gyengesége. Biztosítani kell a magányos elmélyülésre vagy intim beszélgetésre védett helyeket. A túlélési követelmények biztosítása is szükséges a biztonságérzet szempontjából (pl. víz). (Appleton 1975) DE NE FALATKÉPZİ, ÖRKÉNT ÁLLÓ OSZLOPOS PIKKELYLEVELŐ FENYİKKEL, mert az rendkívül nyomasztó és természetellenes (mint Tarján I.-ben) Továbbá hiányzik a lakó telepekrıl ennek a nyílt társasági formája is. Teraszszerő elrendezéssel a legpozitívabb helyen. Padok, kisasztallal csoportos kialakítása elszórva, olyan távolságra, hogy ne legyen áthallás. Együtt vannak a tömb lakói, de mégis külön, és akár iskolai csoportfoglalkozásokra is alkalmas. A belvárosi kerthelyiségek hangulatát is hozhatja. A Szegeden elfeledett sakk asztalok is visszahozhatók (fából) Minden lépcsıház elé kerüljön pad, lehetıség szerinti pihenıhely Kerülendık a gyalogos forgalommal szembefordított padok (Őrhajós utca). Zavarja a szemkontaktus, és a személyes szféra felé közeledésével a gyalogost, mind a padon ülıket. Szintén káros a padokat a szélesített járda közepére rakni, sıt a legrosszabb esetben gyalogos útkeresztezıdésbe. Sajnos láthatunk példákat erre a Tarján i. ütemben. Ugyanígy kerülendık a padok kihelyezése árnyékmentesen, égetı napsütésbe Az út szélére helyezett padok a megfelelı helyválasztással jó megoldás, hiszen a megpihenés, az út szélére leülést szimbóluma Ha egy mód van rá, ki kell jelölni, építeni piacterületként használható közterületet. A környéken megtermelt, elıállított termékek helyben történı vásárlására adott minden lehetıség a fenntartható fejlıdést szolgálja, az ehhez szükséges eszközöket meg kell adni És végül egy igen fontos hiányossága a materialista szemléletben épült lakótelepeknek,hogy abszolút hiányoznak a szakrális terek, vallástól, egyháztól független vagy ahhoz kapcsolódó formái egyaránt. A metafizikai dimenzió része kell legyen az egészséges ember teljességének. Az élet kérdéseinek megértése, a hitbeli bizalom és remény, az egyén számára ad lelki stabilitást, de a közösség számára is fontos, mint közös hagyomány, mint forrás, mint közösségi tevékenység. A magán és közösségi élet ezen fontos részéhez elengedhetetlen szakrális tér és szakrális tárgyak megléte, amelyre az egyéni vagy közösségi szakrális rituálék is ráépülhetnek, a szükséges belsı intimitással. Nem az 13

14 ideológia, vagy hitvallás a lényeges, hanem hogy legyen egy kapcsolódási pont, az egyén és a közösség számára. A tér kialakítása a tárgyak szimbólumrendszere megfelelı tudást igényel, minden túlzás, profán, vagy egyházi dominancia elkerülésére Térhasználat A tér használatba vételének, a tér élıvé tételének, a közösségi identitásnak feltétele, hogy a tér egyedi jellegő legyen, ami alapján megragadható, az énkép részévé tehetı, pozitív értékekkel felruházható, identitást nyújtó lesz. Ez azonban nem alacsonyszintő másságot jelent ugyanazon téri vagy tárgyi elemek variálásával, hanem másodlagos szinten, ezek jellegében kell legyen elétérés, sajátosság. Aminek lehetıségeit, sokszor maga az eredeti meglévı környezet is adja felkínálja. Ugyanennek a közös identitásnak, akár büszkeségnek, közösségtámogató hatása is van. Amennyiben a tervezık ebbe nem fektetnek kellı energiát, sıt uniformizálják a teret (lásd Budapesti körúti kis játszóterek), azzal a lakóhellyel való azonosulást, az azzal való törıdést iktatják ki. A lakókörnyezet személytelenítése, közösségtelenítése a lakókörnyezeti elkötelezıdést, felelısséget gyengíti és rekreációs és közösségi tevékenységet viszi el a területrıl, amellyel a rehabilitációs eredményeket is megkérdıjelezi Sajnos a mai modern ember környezetkapcsolatára jellemzı, hogy nem él szervesen a környezetével környezetében. A csak az úton járás, csak a padra ülés az elfogadottabb, mint a füvön üldögélés, sétálás. Pedig utóbbi jelentene nagyobb egyéni szabadságot (konformitás alól), rekreációt, és szervesebb kapcsolatot a környezettel. Ezért törekedni kell olyan megoldások, és normák kialakítása, amelyek a környezettel való természetesebb és szervesebb kapcsolatot képesek megteremteni, legalább a gyerekeknél. Oktató nevelı intézmény környezeténél leírtak ide is vonatkoznak. Ezt a célt a zöldterületi közösségi programok szervezése is támogatná Közösségi kertek nyugati mintája, közösségi kezdeményezésre önkéntes szervezeti formában a lakosság által kialakított és fenntartott kertek megteremtése az ERFA programok keretében is alkalmazható megfelelı kidolgozással. A fentieken keresztül javítják a helyidentitást, fejlesztik a közösséget, növelik a környezettudatosságot és felelısséget Mivel a lakótelepeken nagyon kevés az a terület, ahol meghatározott funkciójú területegységet lehet kialakítani, ezért ezeknek a területeknek az értéke nagy, és elınyeit meg kell ırizni. Éppen ezért az eltérı funkciójú övezeteket egymáshoz való közelségénél figyelembe kell vennünk az esetleges zavaró áthatásokat. Az aktív és passzív pihenést el kell választani egymástól, távolságban és/vagy védı zöld közök létesítésével, mivel zavarólag hatnak egymásra. Továbbá, az egyes övezetek más-más funkcionális tartalma más-más módon követeli meg a természeti adottságok igénybevételét, a terület felhasználást, térbeli elrendezést. /Állóvízfelület mellé nem telepítünk tömegsport-pályát!: Tarján I./ 5.7. Növényszigetek, növényfalak (lásd: pont) Bátran alkalmazandó architektonikus formák elrejtésére, feloldására, hiszen így töltik be a rekreációs szerepüket is. 14

15 Faltól falig aszfalt (fásításra alkalmatlan) területek megtörése szükséges zölddel, növényfoltokkal, szigetszerő virágággyal, kisebb cserjékkel, rácsra vagy falrafutatott növényekkel Sorba ültetett növények (Yucca, vagy egyéb a kiültetési formáját el nem takaró növény esetén) káros megoldások tájépítészetileg. Rombolója a teret, diszharmonikus, természetellenes, szükségtelenül növeli a mővi környezet negatív hatását, nem tesz eleget az azt feloldó szerepének Virágágyak szerepe és helye szilárdburkolatú tereken fontos, de a négyzetrácsos terek, a fentiek miatt túlzottan szabályozottak és nem képesek, követni az emberek életvonalát és unalmasak, ingerszegények, a szemet nem vezetik. Fontos életszerőbb és finomabb ívet adni, lekerekíteni a sarkokat, izgalmas struktúrát adni a térnek Kiemelt növényágyak, kazetták kerülése, ha nagyon muszáj, legalább természetes hatást utánzó megoldás legyen Kiemelt ágyak csak talajszínt emelkedésnél szükség- és életszerőek, az egyébként is változó szintő domborzaton. Szigetszerően nagyon mesterkélt és diszharmonikus hatást nyújt Dézsás növények - Nagy faládák az út közepén, mint azt korábban említettük a legtöbb esetben szükségtelenek és értelmetlenül költségesek. Káros térhatásuk és gazdasági költségigényük miatt alkalmazásuk elkerülendı! Térelválasztásban esztétikus lehetne sövény, vagy növényfal vázra felfutatva, és közte ablak beépítve mővészi igényességgel, amelynek térnövelı hatása is lehet megfelelı kialakítással Tértágítás (lásd: pont) Sajnos Tarján I. ütemben jellemzıek voltak olyan megoldások, melyek során egy rendelkezésre álló, nagy értéket jelentı zöldfelületet egy szükségtelenül beleépített gyalogút (kis tömbök között), 15

16 vagy egy pihenınek szánt túl nagy díszburkolatos tér szétrombolt. (Csorba utca belsı tömbök) Ráadásul az utóbbi azért is káros, mert a magába foglaló tér közepe teljesen üres, funkciótlan és nem nyújt fókuszpontot sem. Az Olajbányász tér, pedig a térpazarló feldarabolt szerkezetével szintén leszőkítette és használhatóságát csökkentette a térnek A lakótelepeken rendelkezésre álló kis tér vizuális optikanövelés, bezártságérzés csökkentése szükséges a kertépítészeti eszközökkel József Attila sugárút - Debreceni utca és Tarján széle között húzódó szakaszán a panel sor elıtti oldalon nagy helykapacitás van az út és a bicikli út között. Érdemes átgondolni a terület hasznosítását. Városképromboló reklámtáblatenger elhelyezésére reméljük nem kerül sor! Néhány alternatíva: Közösségi tér létrehozására a Debreceni Retek utca szakaszon van lehetıség, úgy, hogy a terület központi tengelyén egy újabb széles és horizont feletti magasságú védı cserjesort hoznak létre, a járdakerékpárút melletti sövényen réseket nyitnak, mögötte két paddal (az útra majdnem merılegesen, derék- vagy tompaszögben szembefordítva, cserjékkel határolva) kisebb beszélgetı szigeteket lehetne létre hozni egy-egy lépcsıház között.) A védıcserje sor kiváltaná a sövényt és kitágítaná a teret. A jelenlegi nyírott sövénynek semmilyen védı funkciója nincs a gyalogosok, kerékpárosok számára, és jelentıs felesleges kézi munkaerı költséget jelent a városnak. A beszélgetı szigetek külsı peremére, a zöldterület középsı tengelyére telepített széles és magas védı funkciójú cserjesáv hangulatos zöld (virágos) falként minden káros tényezıt is kizár. Kialakulva kiszőrné forgalom vizuális zavarását, valamennyi zajt is szőrne, de nagymértékben csökkentené a légszennyezést, és természetesen esztétikus lenne, így jelentısen javítaná a panelsoron lakók életminıségét A gyalogos-kerékpár út mellett elhelyezkedı fasor másik oldalán kialakítható lenne egy önálló kerékpárút, hogy megszüntessük a jelenlegi nem optimális vegyes helyzetet, de ez jelentıs szilárdburkolat növeléssel járna, amit a forgalom nem tesz szükségessé. 16

17 6. Szempontok, javaslatok az infrastruktúra kialakításához (lásd: 15.pont) 6.1. Minél több infrastruktúra készüljön fából, ennek az a jelentısége, hogy a csupabeton lakótelepeken a természetes puhább textúrájú, és megjelenéső anyagok melegséget, harmóniát, természetességet visznek a lakótelepek betonvilágába Ezenkívül, a bontott tégla megfelelıen kezelve egy olyan sajátos hangulattal bír, amely változatosságával, gazdagabb mintázottságával, színességével, régies hangulatával melegebb hatást, és gazdagabb ingert kelt a betonkörnyezetben. Ennek széleskörő alkalmazása ajánlott, és ráadásul igen költségkímélı A természeti elemek több formákban és számban megjeleníthetıek. A víz, a domborzat, a kövek, mulcsanyagok, a szél, a fény, a növényzet kiváló lehetıség a természet szépségeinek, szimbólumainak reprezentálására Utcabútorok: Az ülıhelyek nem kell mindig padok legyenek, fıleg a fiatalok, gyerekek számára tökéletesen megfelel egyszerő elfektetett egész vagy félbe vágott farönk, vagy keresztbe feldarabolt farönk. Kezelve idıálló és esztétikus. Közösségi térnek, a fiataloknak általában megfelel egy-egy kivágott vagy kidılt fa törzse a fı ágakkal, és ez a mővi környezetet is ellensúlyozza. Ülıhelyek, olykor kövek is lehetnek. Mindez kapcsolatot jelent az elemekkel Minden utcabútor esetében kerülni kell a fa eredeti mintázatának elfedését, lefestését alkalmazó fakezelést. A korábban jelzett természetességi és beton felület oldásának lehetısége pont a fa anyagában és mintázatában van. Ehelyett olyan favédelmi, kezelési eljárásokat kell alkalmazni, amely csak színében (a természeteshez közel) változtat a fa megjelenésén. (pl.: lazúrral kenve) Pergolák (faragott) Zárt, fedett kiülıs rész. Ne legyen teljesen zárt, mert akkor a territórium hatást növeli, és elkerülik Kerékpártámasztó telepítése az intézményeken kívül a lakó házakhoz is 1-2 kerékpár elhelyezési lehetıségeként. (mint, ahogy azt a panelfelújítások után néhány tömbháznál láthatók az I. ütem területén.). A Tarján I. projektben alkalmazott KMP I. típusú kerékpártároló szerkezetébıl adódóan könnyen válik kerékgyilkossá a rendeltetésszerő használat során. Ezért e típus helyett támasztókeret telepítése szükséges (az Aradi Vértanúk tere Jókai utca találkozásánál /Varga pékség mintabolttal szemben/ már régebb óta használható ilyen), ami a kerékpárok biztonságos elhelyezését tökéletesen ellátja. Az iskolák elé megfelelı számú tároló tervezése, igény mutatkozik arra is, hogy minden lépcsıház bejárathoz kerüljön legalább két kerék lezárásához elegendı tároló Energia- és hulladékgazdálkodás (lásd: pont) Közvilágítási hálózat: A legenergiatakarékosabb (BAT szerint kiválasztott) és a fényszennyezést a lehetı legkisebb szintre mérséklı világítótestekkel kell történjen. A legcélszerőbb lenne, az utcai világításhoz 17

18 szükséges elektromos energiát napelemekkel biztosítani. Valamint, a kisebb igénybevételő útvonalak mellett mozgásérzékelıvel vezérelt lámpatesteket alkalmazni Az alhıközpontok nagyon kedvezı elgondolás, csak támogatni tudjuk. Ennél már csak az lenne elıre lépés, ha a nem-megújuló, és egyre drágább szénhidrogén főtés mellett megjelenne a geotermikus energia és napenergia különbözı hasznosítási módjai! Szelektív hulladékgyőjtı szigetek szintén kiemelt jelentıségő objektumok! Hulladéktermelés csökkentési lehetıségeirıl széleskörő kommunikáció. A szigetek növényzettel díszítése, félig takarása ajánlott, ami sajnos jelenleg nem gyakorlat Szegeden. Rácsozatra növények felfutatva kis helyigényt jelentene Közlekedés: Parkolóhelyek bıvítése helyett: Idézet Szeged Önkormányzatának Közlekedésfejlesztési koncepciójából: Egyre inkább a személygépjármőközlekedés válik a meghatározó helyváltoztatási móddá. Erre nagyon nagy helyigénye és magas környezetszennyezése miatt városaink alkalmatlanok, a forgalom növekedése az átjárhatóság, a mőködıképesség gátjává válik. Kívánatos utazási mód (kisebb helyigényő, a környezetet nem vagy kevéssé szennyezı) eszköz igénybevételére kell késztetni a városlakót, az igénybefolyásolás minden formájában. A lakosságot érdekeltté kell tenni szokásainak önkéntes megváltoztatására. (Továbbiak a 7. pontban). Nagy szilárd felülető parkolók esetében elınyben kell részesíteni a gyeprácsos burkolatokat. A fatükrök kialakítását, faültetést a (minél nagyobb árnyékot adó) választott faj optimális ültetési távolságához kell megválasztani, nem az OTÉK általános szabályai alapján A díszburkolat használatával szemben szintkülönbségek esetén a lépcsı fából készüljön. Tömbfából, illetve Gömbfa cölöpbıl is készülhet. Továbbá hasított terméskıbıl is, amely természetességével, gazdag textúrájával szintén kedvezıbb a díszburkolatnál Kisebb ösvények esetén, ahol nem érdemes vagy nem ajánlatos szilárdburkolatú utat építeni, ott a mulccsal (városban elıállított), fenyıkéreggel felszórt út is alkalmas kultúrált, sármentes sétára, kerékpározásra. Továbbá esztétikus és természetes hatású, és jótékony a talaj számára Fémpollerek általában nem esztétikus kivitelőek, javasoljuk inkább kıbıl, vagy fából, amely faragott motívumokra is lehetıséget ad Felületek Támrendszer kialakítása (fából), amennyiben nem az épületre kívánják futtatni a futónövényeket Kevésbé szép felület eltakarására nádfonat, vesszıfonat, esetleg térválasztásra faléc-kerítés használata (festék nélkül kezelve) különösen elınyös lehet Támfalakhoz és rézső erısítéshez növények telepítésre alkalmas betonelemeket is célszerő beépíteni, a zöldfelület növelésére és esztétikai érték növelésére. Vagy az impregnált szabadonálló vagy támfalként 18

19 funkcionáló cölöpsor is sokkal természetesebb hatást nyújt, mint a betonelemekbıl épített támfal Mulcs használata széleskörő lehetne, számtalan elınnyel. Esztétikus, gátolja a gyomosodást, javítja a talaj vízháztartását, levegızöttségét, szerkezetét, védi élıvilágát. Minden növénytelepítés, ágyképzés esetén, alkalmazandó! A város zöldterületen képzıdött mulcs mellett alkalmazható forgács, főrészpor, osztályozott kéreg, stb Ritmust és változatosságot adó, egymást váltó és metszı talajtakaró textúrák fa, kavics. Kı, kavics használata csak hosszútávú tartósság esetén javasolt. Utak, parkolók esetén, ahol egy idı után elkopik oda megújuló anyagot kell használni, mint a fenyı kéreg Állatok Kutyafuttatók elhelyezése és cserjékkel való díszítı részben eltakarása Madáretetık, madáritatók, madárodúk elhelyezése rendkívül fontos, ebben a civilszervezetek, oktató nevelı intézmények, helyi lakosság tevékenyen részt tud venni Vízi architektúrák Fúrt kutak: Természetesen a telepítéseket követıen néhány évig szükséges a rendszeres, majd az eseti öntözés, de megfontolandó, hogy ez valóban vállalható-e, valóban szükség van-e a beruházásra, vagy jóval kisebb költséggel is megoldható. Ez mindenképp elemezendı kérdés. Amennyiben az alapelvekben felsoroltak szempontjából tekintjük a kérdést az új kutak furása nem vállalható, mert gazdaságilag, és környezeti szempontból fenntarthatatlan. Az telepítési-, és megeredési-, és fenntartási öntözés másképpen kell megoldani Öntözıhálózat: A begyökeresedett növényzet, és gyep késıbbi, az intenzív (belterjes) parkokhoz hasonló öntözése nem fenntartható fúrt kutakból. Nagyon meg kell fontolni a saját kutas locsolóhálózat kiépítésének fontosságát. A nagyszámú kút, és az öntözıhálózat szükségtelen. Helyette praktikus csapadékvíz megtartó módszereket kell használni, mint bárhol a városban. Az öntözırendszer csak intenzív parkok, növényültetvények esetében elfogadható. Az eredéshez szükséges öntözést idıszakosan, mobilrendszerrel, szárazságtőrı növényekkel, vízmegtartó kertészeti módszerekkel kell megoldani. Ugyanígy az eseti szükségöntözést is probléma esetén. A szilárd burkolatról, tetıkrıl a kedvezı hatású csapadékvizet össze kell győjteni és lokálisan öntözı víznek használni, mint az már több nagyvárosokban is bevált, fenntartható gyakorlat. Alapvetı a szenny- és csapadékvíz hálózat szétválasztása! Javaslatunkhoz természetesen szükséges egy szigetelt záporgyőjtı, amely szükség szerint pótolható vagy túl töltıdés esetén szabályozható, és nem csak ideiglenesen pufferoló (záportározó) majd szikkasztó, elvezetı. Automata vízszinttartás Ivókutakat, az egyre gyakoribb hıhullámok miatt és egészségügyi szempontból néhány frekventált közterületen (iskolák elıtt, buszmegállóba) el kell helyezni, nem csak a központi helyeken. Azok kizárólag víztakarékos nyomógombos (vagy automata) kialakításúak kell legyenek. 19

20 Célszerő elvégezni a kommunális szennyvíz és a csapadékvíz részleges elkülönítését megvalósító, vízmegtartó elemekkel kombinált hálózat kiépítését Szökıkút kialakítását nem ajánljuk, mert az állítólagos esztétikai élmény nincs arányban a létesítmények energiafogyasztásával. (Itt kell megjegyezni a szökıkutakkal kapcsolatos téves felfogást, hogy a szökıkút funkciója, a minél változékonyabb látvány és hanghatás. Ennek a víziarchitektúrának ilyen jellegő felfogása talán csak a barokk korban volt, egy egészen más kulturális kontextusban, társadalmi berendezkedésben. Szegeden ennek a stílusnak egy torz és minden koncepció nélküli másolását láthatjuk a Dugonics téren. Egy tájképihez közelebb álló stílusú park mellett, egy szocreál ihletéső szökıkútépítményben, egy polgári stílust idézı egyetemi épület elıtt, barokk stílusú zenélı, táncoló szökıkút, amely a népzenétıl a klasszikuson át a rock zenéig keverı hangos zenére, minden ritmuskeret nélkül táncol. A beszélgetésre vagy nyugodt magányos üldögélésre készített lépcsızetes kialakítás funkciója teljesen elveszett a hangos zenével és a kiszámíthatatlanul mozgó vízzel. A szökıkút igazi funkciója az lenne, mint minden mozgó víziarchitektúrájé, hogy a víz formájának, dinamikájának szépségén és hangján keresztüli esztétikai és rekreációs szerepet töltsön be. Erre ható mechanizmusa a vízmozgás természetes állapotában egyszerre jelenlévı statikusságából és dinamizmusából adódik, amely egzisztenciális analógiaként és a vízforrás kifejezıjeként, az élet arhetipikus szimbóluma. A várostervezıknek sikerült minden alapvetı tervezési elvet kihagyniuk a szökıkút felújításából, igazán nagy költségen Természetes hatású vízfelületek szakszerő kialakítása: Vízfelületekre még a lakótelepeken is nagy szükség van, talán itt a leginkább. Legyen az csatorna, kisebb tó, medence vagy csobogó formájában. A víz életet visz egy kertbe. A vízpart közismerten passzív rekreációs elem, felület. A víznek, mint természeti elemnek különös jelentısége van a környezete számára a klímajavító szerepen túl, az egyén számára a legnagyobb lelki feltöltıdést nyújtja. Erıs az ısi szimbolikus hatása a fizikai tulajdonságaival, mélysége sötétségével, a lágyságával, a változásával, a fényvisszatükrözésével. Így a víz, mint ısi elem, az élet forrása, a regenerálódás, az újjászületés szimbóluma. A vízparton, vizes közegben mozgalmas az állatvilág élete, ami külön élményt nyújt. A csobogó, csörgedezı víz megnyugtatóan hat az idegrendszerre, ellensúlyozza a városi háttérzajt, a víz mozgásának látványa élményt nyújt. A vízparton való céltalan üldögélés, horgászat, beszélgetés, meditáció, relaxáció garantált feltöltıdést nyújt. A vízfelület egy átlagos zöldfelületnél nagyobb munkaigényő, és megvan a veszélye, hogy sok szemét kerülhet bele. Mégis, ha azt a pozitív hozadékot, amit hoz egy zöldterületbe, az felülmúlja a költségeket, így az egyenleg az egyértelmően a megvalósítás felé billen A Záportározó, pedig óriási szerepet jelent a vízgazdálkodásban, öntözési vízforrásként Partját ne szabott kılapokkal rakjuk ki, természetellenes. A tópartján a legjobb a föld és sziklák kombinációja, ehhez jön a parti növényzet. A lakótelepek nagy környezetterheltsége miatt, itt érdemes szilárd (osztályozott kavicsos deszka) felülető részeket is alkalmazni. 20

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN Dr. Oláh Miklós irodavezető-helyettes Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda Székesfehérvár, 2014. szeptember 16. 1. Szeged és a gyalogosközlekedés

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Kecskeméti kerékpáros koncepció

Kecskeméti kerékpáros koncepció Kecskeméti területi szervezet Kecskeméti kerékpáros koncepció Jobbágy Zsigmond 2010. december 17. KIK VAGYUNK? A Magyar Kerékpárosklub 2002-ben alakult civil szervezet Ezer fı feletti taglétszám Országos

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI FİUTCA KÖZTÉRÉPÍTÉSZETI HALLGATÓI ÖTLETPÁLYÁZAT

NAGYKOVÁCSI FİUTCA KÖZTÉRÉPÍTÉSZETI HALLGATÓI ÖTLETPÁLYÁZAT NAGYKOVÁCSI FİUTCA KÖZTÉRÉPÍTÉSZETI HALLGATÓI ÖTLETPÁLYÁZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. Koncepció 2. Közlekedésfejlesztés 2.1. Autós forgalom, parkolás 2.2. Tömegközlekedés 2.3. Kerékpáros közlekedés 2.4. Gyalogos

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Módosítási javaslat TERVEZET Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata megbízásából készítette: Grants Europe Consulting Kft. H-1054 Budapest, Vértanúk tere 1. Tel: +36-1-319-1790

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

Green city játszótér. hallgatói ötletpályázat. Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József

Green city játszótér. hallgatói ötletpályázat. Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József Green city játszótér hallgatói ötletpályázat Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József vizsgálat megközelíthetőség Buszmegálló P Green city játszótér és környezete Duna Szigetbelsőből: BKV: 134,

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek megújítása. 1. lakossági programalkotó fórum összefoglaló 2010. április 7. szerda

Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek megújítása. 1. lakossági programalkotó fórum összefoglaló 2010. április 7. szerda Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek megújítása 1. lakossági programalkotó fórum összefoglaló 2010. április 7. szerda A fórumon vizsgált helyszínek számozása XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám 432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 166/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 167/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 168/2010.

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL REFERATÚRA. Elıterjesztés a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2011.

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL REFERATÚRA. Elıterjesztés a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2011. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL REFERATÚRA Dátum: 2011. április 27. Ügyintézı Hajdu Csaba Ügyiratszám: 08-8/1377-2/2011 Tárgy: Melléklet: A Murphy s Pub a Széchenyi tér (18480 hrsz) ÉK-i részén

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Zöldfelületek hatása a szociológiai faktorra

Zöldfelületek hatása a szociológiai faktorra Zöldfelületek hatása a szociológiai faktorra GIS OPEN Székesfehérvár 2012 Mizseiné Dr. Nyiri J. Horoszné Gulyás M. "Jelen mű a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 projekt támogatásával készült." 1 Meghatározások,

Részletesebben

A szolgáltat tapasztalatairól

A szolgáltat tapasztalatairól A szolgáltat ltatás s kultúra hazai tapasztalatairól Dr. Heidrich Balázs habil.. egyetemi docens Szeged, 2008. november 19. A szolgáltatások és termelés láthatóságának összehasonlítása TERMELÉS SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Betegbiztonság és a. (Evidence Based Design)

Betegbiztonság és a. (Evidence Based Design) Betegbiztonság és a tényeken alapuló lótervezés (Evidence Based Design) Evidence Based Design 1 Az EBD egy olyan folyamat, amely hiteles kutatási eredményeket vesz figyelembe az épített ttkörnyezet kialakítása

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2000. (VI.5.) Önk. számú rendelete A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2000. (VI.5.) Önk. számú rendelete A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2000. (VI.5.) Önk. számú rendelete A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl (Egységes szerkezetben a 16/2011. (X. 5.) * módosító rendelettel)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006. TÁJÉKOZTATÓ a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Diófa utca 18. szám alatt található ingatlanáról Készült: 2006. márciusában A terület elhelyezkedése, határai A jelenleg meglévı kerítések az ingatlan

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-17/2011. Tárgy: Kijelölt gyalogátkelıhelyek létesítése. Ea.: Gábor V.

Részletesebben

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám DAOP_HKIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

A Program készítéséért felelıs:

A Program készítéséért felelıs: Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Környezetvédelmi Programja 2011-2016 évekre Budapest, 2011. 1 A Program készítéséért felelıs: Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata A Program elkészítésében

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

5. A SZÉSZ V. fejezetének módosítás utáni 124. h) pontja kiegészül az alábbiakkal: 127. Az Európai Unió jogának való megfelelés

5. A SZÉSZ V. fejezetének módosítás utáni 124. h) pontja kiegészül az alábbiakkal: 127. Az Európai Unió jogának való megfelelés 6 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2009. (IX. 30.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003.(XII.5.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: A XVI. Lajosmizsei Napok lovas programjával kapcsolatos tájékoztatás Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök A program felülvizsgálata az alábbi szervezetek és személyek által biztosított adatok és információk

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS AMOENITAS Biatorbágyi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbi anyagban tájékoztatni kívánjuk Önöket a jelenleg hatályos Étv. (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl) és OTÉK (az országos településrendezési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Település adatlap. Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Város: főig, Város: fő fölött,

Település adatlap. Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Város: főig, Város: fő fölött, Település adatlap Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Népesség:... Megye:... Turisztikai régió:... Polgármester:... Cím:... Telefon:... Zsűrizők neve:............... Összegzés:

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/911-1/2011/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselı-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Tárgy: Csongrád

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Új Atlantisz Térségi Fejlesztési Társulás

Új Atlantisz Térségi Fejlesztési Társulás 1.Az operatív program szöveges összefoglalása Az Ajkai Kistérség Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Programjának készítése során arra törekedtünk, hogy megismerjük az itt élı emberek gondjait, jövıre vonatkozó

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rábatamási Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E Az építészeti és természeti értékek helyi védelmérıl. (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe foglalva:

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Fejezetek a platformból 1.1. A víztisztító berendezés hatékonyságának növelése és működésének stabilizálása

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK BELSİSÁRD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2006.(XII.12.) számú rendelete BELSİSÁRD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Belsısárd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN Integrált szemléletű program a fenntartható és egészséges édesvízi akvakultúráért XXXIII. Halászati Tudományos Tanácskozás; VI. Szekció Fenntartható halgazdálkodás FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN Dr.

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON

A FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON A FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON Homonnai Ferenc Ph.D. hallgató TARTALOM Elméleti háttér: - Ökologikus településfejlesztés - Lakóterületek megújításának ökológiai

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P É R TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI

Részletesebben

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 1998-2010 KUTATÁS -madármegfigyelések -élıhelytérképezés -fajösszetétel -régiós összehasonlítások 2006: beépítéssel való veszélyeztetettség: 4 HELYI VÉDETT 1998-2010

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 7. TÉMATERÜLET Agrárium, vidékfejlesztés, agrár-környezetgazdálkodás, kistelepülések,

Részletesebben

Biodiverzitás és védelme Svájc esete. Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez

Biodiverzitás és védelme Svájc esete. Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez Biodiverzitás és védelme Svájc esete Pro Natura és fı javaslatai/követelései a biodiverzitás védelméhez Városok terjeszkedése Beépített terület (km2) Surface construite Surface construite + 277% száz

Részletesebben

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok ALSÓSZÁLLÁS területén. A fejlesztéssel egyetért, támogatja.

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok ALSÓSZÁLLÁS területén. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A BHÉSZ az Alsószállásért Egyesülettel kötött TRSZ szerint tartalmazza az egyesület által

Részletesebben

A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE

A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE Fordította: Németh Richárd 2004. november 11. Tartalomjegyzék 1 AZ ALSÓ HAJÓTEST TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI 3 1.1 AZ ALSÓ HAJÓTEST KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPKÖVETELMÉNYEI 3 2 AZ ALSÓ HAJÓTEST

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

P É C S - I R G A L M A S O K U

P É C S - I R G A L M A S O K U T E R A S Z K I T E L E P Ü L É S P É C S - I R G A L M A S O K U. 2. - 2 0 1 6 KÜLZETLAP TERASZ-KITELEPÜLÉS PÉCS - IRGALMASOK U. 2.- 2016 Építtető. Pivnice Kft. 1158 Bp., Drégelyvár u. 31. Tervező Borza

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Tvr-hét A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos

Részletesebben

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN)

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) Századunk elsı évtizedében szélsıséges klimatikus viszonyokat tapasztaltunk. Szembesültünk a meteorológiai tényezık (pl. csapadék,

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és módosításai meghatározzák az állam és helyi önkormányzatok

Részletesebben

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község helyi építési szabályzatáról. Mátranovák Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005.(V.5.) rendelete

Részletesebben

Az öntözés tízparancsolata

Az öntözés tízparancsolata 1. Az öntözés - mint vízgazdálkodási kategória - a víz hasznosításának egyik módja, egyben az adott helyen rendelkezésünkre álló víz felhasználásának egyik eszköze és az adott (vízgyűjtő)terület vízháztartásának

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Kerti pad Kerti pad elhelyezése a főbejárat előtti burkolaton történik.

Kerti pad Kerti pad elhelyezése a főbejárat előtti burkolaton történik. 8. Kertépítés 1. Előzmények Tervezési feladat a versenyuszoda együttes környezetének kertépítészeti kialakítása. A tervezési terület a Ksp 09/S/30//40-160/03-//150 övezeti besoroláshoz tartozik, így minimálisan

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Virágos Aszódért cím elnyerésére kiírandó pályázatra

ELİTERJESZTÉS A Virágos Aszódért cím elnyerésére kiírandó pályázatra Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl 7380-../2008. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS A Virágos Aszódért cím elnyerésére kiírandó pályázatra Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testülete a

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben