Tájékoztató a nyugdíjszabályok módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a nyugdíjszabályok módosításáról"

Átírás

1 Tájékoztató a nyugdíjszabályok módosításáról Az Országgyűlés június 22-i ülésnapján elfogadta a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) egyes rendelkezéseit módosító évi LVI. törvényt, amely változtat a nyugdíjba vonulás feltételein. A törvény a Tny. mellett, annak módosuló rendelkezéseivel összhangban módosítja a rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Rjtv.) egyes szabályait is. A fontosabb tudnivalók a következők: augusztus 31-ét követő időponttól nem jogosult előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra az, aki Magyarországon, EU/EGT-államban, ideértve Svájcot is, ha a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozik, szerződő államban, ha szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozik és az egyezmény eltérően nem rendelkezik, azon a napon, amelytől kezdődően az ellátást részére megállapítják, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonynak megfelelő jogviszonyban áll. 2. Ugyanakkor önmagában nem jogosultságot kizáró a külföldön létesített Tbj. 5. (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonynak megfelelő jogviszony fennállása a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat, valamint a rehabilitációs járadékot igénylők esetében. A jogosultság megnyílásának, illetőleg fennállásának vizsgálatánál azonban a külföldön elért keresetekre, jövedelmekre is figyelemmel kell lenni. A megállapítási (jogosultsági) feltételekre vonatkozó rendelkezéseket a augusztus 31-ét követő időponttól kezdődően megállapításra kerülő rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra és rehabilitációs járadékra kell alkalmazni. 1

2 július 1-jétől módosulnak a keresőtevékenységet folytató rokkantsági / baleseti rokkantsági nyugdíjasokat érintő jogosultságának vizsgálatára, a jogosultság megszüntetésére vonatkozó rendelkezések. Az új szabályozás is azokra a III. csoportba tartozó, tehát százalékos mértékben egészségkárosodott rokkantsági / baleseti rokkantsági nyugdíjasokra vonatkozik, akik a 62. életévüket, illetőleg - a évi XL. törvény rendelkezései szerinti - irányadó nyugdíjkorhatárukat még nem töltötték be. A változások egyszerűsítik a jogalkalmazást az érintett nyugdíjasok és a foglalkoztatók meghatározott körében. A nyugdíjas munkavállalóknak kizárólag arra kell figyelemmel lenniük, hogy hat egymást követő hónapra vonatkozó bruttó keresetük átlaga ne haladja meg a folyósított nyugellátásuk összegének kétszeresét. Amennyiben a nyugellátás havi összegének kétszerese nem éri el az adott évben érvényes minimális bér (2009-ben Ft) összegét - pl. a folyósított ellátás összege Ft, aminek a kétszerese Ft -, a bruttó kereset a minimálbérrel azonos összeg, tehát Ft lehet. Fontos, hogy az új szabály értelmében a jogosultság esetleges megszüntetésének vizsgálatánál már a bruttó keresetekre kell figyelemmel lenni, tehát a minimálbér összegét, illetve a nyugellátás összegének kétszeresét a hat havi bruttó kereset átlaga nem haladhatja meg. A rehabilitációs járadékban részesülő személyekre az új szabályozás nem vonatkozik, vagyis esetükben továbbra is az ellátás alapját képező átlagkereset 90 százalékának - az időközi emelésekkel növelt - összegéhez kell a keresőfoglalkozásból származó egyéni járulékokkal és személyi jövedelemadóval csökkentett hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetek átlagát viszonyítani. A rendelkezéseket a törvény hatályba lépését, azaz július 1-jét követően szerzett keresetre, jövedelemre kell alkalmazni. (Ha tehát a III. csoportba tartozó, 62 évesnél fiatalabb rokkantsági / baleseti rokkantsági nyugdíjas munkavállaló 2009-ben egész éven át keresőtevékenységet folytat, és a január 1-je és június 30-a között elért hat egymást követő hónapra vonatkozó nettó keresetének, jövedelmének átlaga - a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból lefolytatott, az APEH adatszolgáltatásán alapuló eljárása eredményeként - nem haladja meg a nyugdíj alapját képező havi átlagkereset 90 százalékának az időközi nyugdíjemelésekkel 2009-re felemelt összegét, a nyugdíjjogosultság nem kerül megszüntetésre. Ezt követően ben újabb hivatalból folytatott eljárásra nem kerül sor. A július 1. és december 31. közötti hat egymást követő hónapra vonatkozó bruttó kereset átlagát - az APEH adatszolgáltatását követően februárban fogja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból induló eljárás keretében vizsgálni és az akkor folyósításra kerülő rokkantsági / baleseti rokkantsági nyugdíj összegének kétszereséhez, illetőleg az akkor érvényes minimálbér összegéhez viszonyítani.) A 2. pontban említett rokkantsági / baleseti rokkantsági nyugdíjas, valamint a rehabilitációs járadékban részesülőre is alkalmazni kell az előzőekben említett szabályokat. A jogosultság esetleges megszüntetésének vizsgálatára vagy a rehabilitációs járadék összegének csökkentésére az érintett személy bejelentése alapján kerülhet sor. A bejelentés teljesítése az ellátásban részesülő kötelezettsége, annak elmaradása az ellátásban részesülőnek felróható, ezért az érintett az esetleg jogalap nélkül kifizetésre 2

3 kerülő nyugellátás teljes összegének visszafizetésére, megtérítésére kötelezhető. (Fontos eltérés, hogy a rehabilitációs járadékban részesülők a nettó külföldi keresetet, jövedelmet kötelesek bejelenteni.) A bejelentési kötelezettséget a Tny ának (5) bekezdésére figyelemmel a augusztus 31-ét követően külföldön megszerzett keresetekre kell teljesíteni. A bejelentéshez az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság nyomtatványt rendszeresít, amely elérhető lesz a Nyomtatványok menüpontban, valamint a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságokon és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon is. 4. Módosult az Rjtv-nek az az átmeneti rendelkezése, amely szerint annak az egészségkárosodást szenvedett személynek, aki december 31-éig a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 10 éven belül eléri és a rehabilitációs járadékra megállapított jogosultsági feltételeknek megfelel, igénybejelentés esetén, valamint a rokkantsági / baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személy esedékes felülvizsgálata során kérelmére rokkantsági nyugdíjat kell megállapítani. E szabályozás értelmében tehát azok az igénylők, nyugdíjasok, akik az igénybejelentés, esedékes felülvizsgálat évében az 52. életévüket betöltötték, rehabilitációs járadék helyett rokkantsági / baleseti rokkantsági nyugdíj megállapítását, továbbfolyósítását kérhették. Ha a rehabilitációs járadék iránti igénybejelentést augusztus 31-ét követően nyújtják be, vagy a rokkantsági nyugdíj felülvizsgálatára irányuló eljárás augusztus 31-ét követően indul, ezzel a lehetőséggel már csak az irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül elérő személyek élhetnek szeptember 30-át követően a Magyarországon tanuló árva esetén a közoktatási információs rendszer, illetve a felsőoktatási információs rendszer működtetője a tanulói, hallgatói jogviszony létesítését, fennállását és a tanulmányok befejezésének várható idejét a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megkeresésére, a tanulói jogviszony megszűnését, illetve a hallgatói jogviszony szünetelését, megszűnését hivatalból igazolja. A külföldön tanuló árvának a tanulmányok folytatását az oktatási intézmény által kiállított igazolással középiskolai tanulmányok esetén évente, felsőfokú tanulmányok esetén félévente, a tanulmányok megkezdésétől számított egy hónapon belül továbbra is igazolnia kell. 6. További fontos rendelkezések: Az előrehozott öregségi nyugdíjra és - a január 1-jét megelőző időponttól megállapított ellátások tekintetében - a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság, valamint a csökkentés mértékének megállapítása szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát. 3

4 A 0,5 százalékos mértékű nyugdíjnövelés átlagos havi összegét úgy kell meghatározni, hogy a nyugellátás folyósítása, illetve szüneteltetése alatt elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem együttes összegét el kell osztani tizenkettővel. (A nyugdíjasként folytatott keresőtevékenység alapján fizetett nyugdíjjárulék ellenében" a nyugdíjast megillető növelés összegének kiszámítására vonatkozó rendelkezést akkor kell alkalmazni, ha a nyugellátás növeléséhez a Tny. 22/A. (1) bekezdése szerint szükséges idő július 1-jét követően kezdődik. Egyéb esetben a nyugellátásnak a Tny. 22/A. -a szerinti növelésére a jelenlegi rendelkezéseket kell alkalmazni.) július 1-jétől vagy azt követő időponttól a rokkantsági / baleseti nyugdíj és a rehabilitációs járadék keresőtevékenység folytatása mellett azok részére is megállapítható, akiknek az egészségkárosodása a szolgálati idejük kezdetét megelőzően keletkezett, esetleg születésüktől kezdve fennállt. A megállapítás feltétele, hogy az igénylő keresete, jövedelme az igény megnyílásának időpontjában legalább 30 százalékkal alacsonyabb legyen az igénybejelentés időpontját megelőző négy naptári hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlagánál. A évi LVI. törvény Tny-t - és az Rjtv-nek a nyugdíjbiztosítási hatósági eljárás szempontjából lényeges rendelkezéseit - érintő módosításainak, pontosításainak nagy része a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényt módosító, október 1-jétől hatályba lépő évi CXI. törvény rendelkezéseivel teremti meg az összhangot. Ezen túlmenően a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését is szolgálja. Budapest, július 15. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 4

5 Tájékoztató a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról A családok szociális krízishelyzetének kezelését célzó 136/2009. (VI.24.) Korm. rendelet értelmében a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok a települési önkormányzat jegyzőjének javaslata alapján a gazdasági válsággal összefüggő kedvezőtlen hatások enyhítésére, az állami szociális ellátórendszer keretében nyújtott szociális segélyként egyszeri, egyösszegű - vissza nem térítendő - támogatást állapíthatnak meg. Ki részesülhet támogatásban? Támogatásban részesülhet a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személy, ha családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét (2009. évben Ft) nem haladta meg, és részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 6. - a szerinti nyugellátást nem folyósítanak, és a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre nem látható esemény következtében a családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetbe került. Ki nem jogosult támogatásra? Nem jogosult támogatásra az a személy, akinek a év folyamán forintot meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak meg, akinek a kérelem benyújtásakor átmeneti segély megállapítása iránti eljárás van folyamatban, aki a krízissegély iránti kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül átmeneti segély iránti kérelmet még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletében előírt feltételek az átmeneti segélyre való jogosultságát kizárja. Mi minősül krízishelyzetnek? Krízishelyzetnek minősül, ha a kérelmező a munkahelyét szeptember 30-át követően elvesztette, jövedelme a szeptember havi jövedelméhez képest legalább 20 %-ot elérő mértékben csökkent, lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettsége törlesztő részlete 5

6 2008. szeptember havi összegéhez képest legalább 20 %-ot elérő mértékben emelkedett, egészségi állapota indokolja. Milyen összegben engedélyezhető a támogatás? A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer - különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb százezer - forint. Hol és hogyan igényelhető a támogatás? A támogatás megállapítása iránti kérelem az e célra rendszeresített formanyomtatványon a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, augusztus 1-je és november 30-a között nyújtható be. A nyomtatvány letölthető a Nyomtatványok" menüpont További nyomtatványok - Krízis támogatás címszó alatt, illetőleg a települési önkormányzat jegyzőjénél és a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálati egységénél beszerezhető. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem összegének igazolására alkalmas iratot, a lakáscélú kölcsön havi törlesztésének emelkedését igazoló iratot. Emellett célszerű csatolni minden olyan iratot, az egészségi állapot indokoltságát igazoló háziorvosi, szakorvosi, kórházi igazolást, illetve orvosi szakvéleményt, stb., amely a támogatás megállapításának indokául szolgálhat. Kérjük a formanyomtatvány részét képező Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez" elnevezésű útmutatót - mely segítséget nyújt a nyomtatványon szereplő adatok pontos kitöltéséhez (így különösen a jövedelem meghatározásához, a kérelemhez csatolandó szükséges mellékletekről, stb.) - feltétlenül tekintse át a kitöltés előtt. A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára állapítható meg. Hogyan történik a támogatás megállapítása és folyósítása? A települési önkormányzat jegyzője a hozzá az előírt formanyomtatványon,a szükséges mellékletekkel benyújtott kérelmeket egyrészt ellenőrzi, hogy azt megfelelően és hiánytalanul töltötték-e ki, továbbá az előírt igazolásokat ahhoz benyújtották-e, másrészt a megfelelően kitöltött kérelmek esetén megvizsgálja, hogy a kérelmező a támogatásra való jogosultság feltételeinek megfelel-e. A jegyző gondoskodik a kérelmek elutasításáról, ha a kérelmező nem tett eleget a hiánypótlási felhívásnak, vagy a támogatásra való jogosultság feltételeinek a kérelem nem felel meg. A jegyző az igazolásával kiegészített kérelmet a szükséges mellékletekkel 8 munkanapon belül továbbítja a támogatás elbírálására jogosult illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére. A regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság 10, illetve - rendkívül indokolt esetben - 5 munkanapon belül dönt a támogatásra való jogosultságról és a támogatás összegéről. 6

7 A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság - a támogatás megállapításáról hozott határozat megérkezését követő - 5 munkanapon belül gondoskodik a támogatás folyósításáról. A támogatás pénzügyi forrása A támogatás pénzügyi forrását a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetében e célra elkülönített, önálló kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlával rendelkező előirányzat biztosítja. Az előirányzat javára a magán- és jogi személyek, illetőleg a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok november 15-éig befizetést teljesíthetnek. A felajánlások a Szociális és Munkaügyi Minisztérium számú számlaszámára teljesíthetők. Budapest, július 16. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Üzleti ajánlatok EXPORT LEHETŐSÉGEK 09-17/E/FR-1 Francia vállalat műanyagzacskó, táska, illetve PP táska gyártásával foglalkozó magyar cégeket keres /E/FR-2 Francia cég, olyan magyar cégeket keres, akik műgyantából készült termékeket állítanak elő. A konkrét termék: 30 cm hosszúm 7,5 cm széles fahasáb készítése 2009 szeptemberi szállítással, illetve későbbi hosszabb távú együttműködéssel. (parkosításnál használják szegélyként) 09-17/E/HR-1 Horvát cég olyan magyarországi gabonatermelő cégekkel venné fel a kapcsolatot, akik szalmát exportálnak /E/PL-1 Lengyel vállalat magyar vendéglátó-ipari, catering, illetve nagykonyhai berendezéseket vásárolna. 7

8 IMPORT 09-17/I/CN-1 Kínai hajózási cég, szolgáltatásait szeretné felajánlani, az érdeklődő magyar vállalatoknak /I/GB-1 Kenőolajok gyártásával foglalkozó angol vállalat, magyarországi disztribútort keres /I/PK-1 Orvosi, fogászati, sebészeti, stb. berendezéseket gyártó pakisztáni vállalat, termékeit szeretné Magyarországon értékesíteni /I/RU-1 Orosz szállítmányozási cég szolgáltatásait szeretné felajánlani az érdeklődő vállalatoknak. Angol nyelvű bemutatkozó levelet, kérésre küldünk! TENDER 09-17/T-1 (Ciprusi tender) O-OPERATIVE Central Bank Ltd. Cím: 8, Gregoriou Afxentiou str., P.O.Box 24537,1389 Nicosia, Cyprus Telefon: Fax: Tender száma: 1/2009 Tender tárgya: Mtons (metrikus tonna) műtrágya beszerzése Tender benyújtási ideje: július h 09-17/T-2 Tájékoztatjuk az érdeklődő vállalatokat a Svájci Szövetségi Vasutak (SBB AG.) i pályázati kiírásáról sínrögzítők gyártására és szállítására. A pályázatok benyújtásának határideje: óra. A kiírást német és francia nyelven küldjük az érdeklődőknek! Közbeszerzések A kormányzati és közületi beszerzések - közkeletű nevükön - közbeszerzések a világ minden országában igen jelentős volument és értéket képviselnek. Egyedül az Európai Unióban a közbeszerzések értéke közel 1800 milliárd euró, vagy másképpen az EU össz GDP-jének kb. 16%-a. 8

9 A magyar gazdasági kormányzat igen nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a magyar vállalkozók is minél nagyobb mértékben részesülhessenek a közbeszerzési eljárások nyomán megvalósuló áru- és szolgáltatásforgalomban. Az ITD Hungary ezért - a külgazdasági irodák segítségével - összegyűjti és honlapján közzéteszi számos ország közbeszerzési szabályozását, valamint a magyar szállítók szempontjából leginkább érdeklődésre számot tartó pályázatok címszerű leírását és a részletesebb információk feltalálási helyét. Bővebb információ: A Külgazdasági Irodáktól beérkezett közbeszerzési felhívások: KÖZÉRDEKŰ Turisztikai és ingatlanfejlesztési fórum Tiranában Albánia fővárosában nagyszabású befektetési fórumot rendeznek október 7-9 között. A rendezvényen a szervezők elsősorban a turisztikai és az ingatlanfejlesztési befektetésekben érdekelt külföldi vállalkozók részvételére számítanak. További információ honlapunkon: 50. alkalommal kerül megrendezésre Görögországban szeptember között a Just4Kids kiállítás (ruha, cipő, kiegészítők, bútorok, stb.). Bővebb információ: Kontaktszemély: Katerina Saloni Small+ Cím: 44 Kirinias str.- Papagos, , Athens - Greece Telefon: Fax: Izraelben 3. alkalommal kerül megrendezésre a fegyverkiállítás október között. A kiállításról bővebb információt a honlapon találnak az érdeklődők. 9

10 A törökországi SURVEY Vásárszervező cég, Isztambulban október 1-4. között megrendezésre kerülő "ZOW - International Exhibition of Components and Accessories for the Furniture Industry" (http://www.zow.com.tr/en/index.html) kiállításra várja az érdelődő gyártókat. A szervezők a magyarországi bútorgyártók képviselőiből álló delegáció (maximum 15 fő) számára két éjszakára ingyenes szállást, étkezést és az isztambuli helyi közlekedés biztosítását vállalják. Bővebb információ, jelentkezés (augusztus 15-ig): József KOVÁCS Head of the Office of Economic Affairs Korukent SItesi C Blok D:5 1. Levent 3440 Istanbul Phone: ( ) Fax: ( ) Világbanki üzleti lehetőségek Világbanki tenderek (tenderfelhívások, előzetes tenderinformációk, konzultánsi tevékenységek) Világbanki projektek Bővebb információ: Karakó Korinna Tel: Fax: Érdeklődését ben vagy faxon várjuk. Kontaktszemély: Molnár Csilla, Bazsó Beáta ITD Hungary Zrt. Ügyfélkapcsolati és Tanácsadó Központ Fax: (1) , Telefon: (1)

11 A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettség-vállalásunk nélkül. Az információforrásokat nagy körültekintéssel választjuk ki és a legmegbízhatóbb módon kommunikáljuk Önök felé, mégsem kezeskedhetünk az információk célbajutásáért, teljeskörűségéért és valóságtartalmáért. Véleményét kérjük és várjuk a címen. Ha továbbiakban nem tart igényt a Hírlevélre, kérjük azt is jelezze felénk! Reméljük hasznos információkkal szolgáltunk Önnek és kedvét lelte Hírlevelünkben. VOSZ 1107 Budapest Mázsa tér 2-6. Tel.: , -82 Fax:

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2010-10 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Kiadványunk tartalmazza a a 2009. január elsejétől hatályba lépett és még jelenleg is hatályos rendelkezéseket, a kormány válságkezelő

Részletesebben

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009.

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009. SEGÍTSÉG A BAJBAN A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző Mány, 2009. október I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Szociális ellátások 2010.

Szociális ellátások 2010. Szociális ellátások 2010. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Szám: 6432-1/2007-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a rehabilitációs járadékról, a megváltozott munkaképességűek

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2015 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2011-03 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Felelős kiadó: dr. Veres Gábor

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben