1 A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével"

Átírás

1 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Az ismertetett jogszabályok téma szerinti bontásban Számvitel, könyvvizsgálat Adó, vám Ipar Mezőgazdaság Szolgáltatás Kereskedelem Általános hatályú A jogszabály sorszáma , 7., 9., 14., , 18., 19., , 2. 3., 5., 6., 8., 10., 11., 12., A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi CCXVIII. törvény A törvény több jogszabályt is módosít, amelyek közül az alábbiak a legfontosabbak. a) Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosítása A módosítás értelmében a járási hivatalnál és a kormányablaknál nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét a következő módon lehet megfizetni: az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg o elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, o bankkártyával vagy o házipénztárba készpénzzel. b) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény módosítása A személyiadat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyeket a továbbiakban a kormányablakoknál is lehet intézni. A szabálysértés következtében elveszett, megsérült vagy megsemmisült személyazonosító igazolvány, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolvány illetékmentesen pótolható azzal a feltétellel, hogy a pótolt okmány az eltulajdonított okmány érvényességi idejével és annak megegyező adattartalmával kerül kiállításra. c) A magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény módosítása A hontalan státuszú személyek a módosítást követően három év folyamatos Magyarországon tartózkodás esetén kérhetik honosításukat (jelenleg öt év). A módosítás figyelemmel van a hontalanság eseteinek csökkentéséről szóló, augusztus 30-án, New York-ban elfogadott Egyezmény végrehajtása keretében tett ENSZ megállapításokra is.

2 d) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosítása Az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárásban az örökbefogadás következtében a gyermeket a vér szerinti szülőjeként anyakönyvezik. Így a titkos örökbefogadás kivételével az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás során az örökbefogadó szülők, 14. életévét betöltött gyermek örökbefogadása esetén az örökbefogadó szülők és a gyermek együttesen nyilatkozatban kérhetik a vér szerinti szülők születési családi és utónevének az anyakönyvben való feltüntetését. A titkos örökbefogadás kivételével az örökbefogadott gyermek a nagykorúságának elérését követően a gyámhatóság előtt nyilatkozhat arról, hogy kéri a vér szerinti szülők születési családi és utónevének az anyakönyvben való feltüntetését. e) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosítása A kormányablakokban intézhető ügyek intézésének gyorsítása és az ügyfelekre háruló adminisztratív terhek csökkentése érdekében módosulnak a Ket. közreműködő hatóságra vonatkozó szabályai. A módosítás alapján amennyiben az ügyfél a kormányablak, mint közreműködő hatóság előtt kíván ügyet intézni, az esetleges külön jogszabályok előírásaitól függetlenül elegendő a kérelmet és minden csatolandó mellékletét egy példányban benyújtani. A szabályozás emellett rögzíti, hogy a kormányablak közreműködő hatósági eljárása esetén az érdemi ügyintézést végző hatóságra is irányadó ügyintézési határidő a kérelemnek a kormányablakhoz való megérkezését követő napon kezdődik. A módosítás alapján a hatóság csak akkor adhat ki hatósági bizonyítványt, ha ezt a bizonyítványkiadási hatáskört jogszabály egyértelműen megteremti, vagy ha a bizonyítvány kiadása egyébként olyan eljárásban merül fel egyfajta mellékcselekményként, amelyre egyébként a hatóságnak hatásköre van. Ez utóbbi történhet például akkor, amikor az ügyfél annak igazolását kéri a hatóságtól, hogy ő a hatósághoz meghatározott időpontban és tárgyban kérelmet nyújtott be. A helyi önkormányzatok számára megállapításra került a rendeletük alapján kiszabható közigazgatási bírságok lehetséges felső határa. A módosítása következtében fel kell tüntetni a végrehajtás megszüntetési okai között azt az esetet, amikor a kötelezett a végrehajtási eljárás során teljesít. E rendelkezéssel a hatóság a jövőben a végrehajtási eljárást végzéssel kell, hogy megszüntesse, melyről a jogosultat is értesíteni szükséges. f) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény módosítása A módosítást követően az Országgyűlés alakuló ülésének napjától a polgármesterekhez hasonlóan a járási hivatalvezető sem lehet országgyűlési képviselő. A járási hivatalvezető esetében a jövőben a fegyelmi eljárás lefolytatásának és a fegyelmi büntetés kiszabásának a joga a kormánymegbízottat illeti, ugyanakkor hivatalvesztés fegyelmi büntetésre csak javaslatot tehet, a hivatalvesztésről a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter dönt. g) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény módosítása A törvény rendezi a közös hivatalok létrehozásának eljárási kérdéseit, különösen: az önkormányzatok közötti megállapodás-kötési kötelezettséget, a hivatal létrehozásának határidejét, törvényben meghatározott esetben a kormányhivatali kijelölés kötelezettségét, és az ez elleni jogorvoslat biztosítását, valamint ez utóbbi esetben a kijelölés jogorvoslatra való tekintet nélküli végrehajtási kötelezettségét. A módosítás alapján a közös hivatalok kialakításával kapcso-

3 latos egyes bírósági eljárásokra vonatkozó szabályozás egységesítésre kerül oly módon, hogy ezen esetekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság fog eljárni a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó fejezetének rendelkezései alapján. A törvény január 1-jén lép hatályba. Magyar Közlöny, december 17., 212. szám 2 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 36/2013. (XII. 17.) rendelete a jegybanki alapkamat mértékéről december 18-ától a jegybanki alapkamat mértéke 3,00%. Magyar Közlöny, december 17., 212. szám évi CCXXII. törvény az államháztartásról szóló évi CXCV. törvénynek a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével összefüggő módosításáról szóló módosításáról A törvény elsősorban a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelvvel összefüggő módosításokat tartalmazza. Az Irányelv célja az uniós gazdaságpolitikai koordináció megerősítése. Az Irányelv biztosítja az Európai Unió számára először a lehetőséget, hogy a költségvetési keretekre vonatkozóan minimális követelményeket állapítson meg a tagállamokban. A módosítás értelmében évente legalább kétszer kormányzati szinten makrogazdasági és költségvetési előrejelzéseket kell készíteni, és azokat nyilvánosságra kell hozni. A törvény alapján módosul a középtávú tervezés: a középtávú keretek a költségvetési évet (tárgyévet) követő három évre készülnek, és azok kormány által történő elfogadása a tavaszi időszakban történik. Új, számszerű költségvetési szabály kerül bevezetésre, ami biztosítja az uniós elvárások, illetve az Alaptörvény adósságráta-csökkentéshez kapcsolódó előírásának teljesítését. A szabálynak három fő eleme van. Egyrészt a kormányzati szektor egyenlege alapján az államadósságnak csökkennie kell. Másrészt a kormányzati szektor egyenlegének hiánya nem haladhatja meg a bruttó hazai termék 3%-át, harmadrészt az ún. strukturális egyenleg nem haladhatja meg a konvergencia programban meghatározott középtávú költségvetési célértéket. A törvény december 21-én lép hatályba. Magyar Közlöny, december 18., 213. szám évi CCXXIV. törvény egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról A jogszabály több törvény módosítását tartalmazza, melyek a következők. a) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény módosítása E törvénymódosítással került bevezetésre a GYED EXTRA, mint ellátási forma. Ennek értelmében a szülők a közös háztartásban élő gyermekeik jogán egyidejűleg több gyermekgondozási ellátásra is jogosultak lesznek, azzal a korlátozással, hogy a gyermekgondozási segély esetében legfeljebb két GYES együttes folyósítására van lehetőség. A közös háztartásban élő gyermek jogán a gyermekgondozási ellátásokat a szülők választása szerint bármelyik szülő igénybe veheti, azzal a korlátozással, hogy egyidejűleg mindkét szülő nem vehet igénybe gyermekgondozási ellátást. A módosítás következtében a GYED folyósítása mellett a gyermek egy éves korát követően korlátozás nélkül vállalhat munkát az anyuka.

4 A módosítás alapján az is szerezhet jogosultságot GYED folyósítására, aki a szülést megelőző két éven belül magyar nyelvű felsőfokú alapképzés, felsőfokú szakképzés, felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés, továbbá mesterképzés, egységes, osztatlan képzés, doktori képzés nappali tagozatán legalább két aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, a hallgatói jogviszony nappali tagozaton történő fennállása alatt szül és a gyermekét saját háztartásában neveli. A biztosítottakra vonatkozó szabályoktól eltérően a gyermek születésekor nem terhességi-gyermekágyi segély kerül folyósításra, hanem már a születés napjától GYED jár a gyermek egyéves korának betöltéséig. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók által igénybe vehető GYED-re vonatkozó szabályok a december 31-ét követően született gyermekek után igényelt ellátásokra vonatkozó kérelmek esetében érvényesek. b) A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény módosítása A módosítás szerint a GYES a jogosultsági idő lejártáig akkor is továbbfolyósíthatóvá válik, ha testvér születése miatt a szülő újabb GYES-re válna jogosulttá. A gyermekgondozási segélyből ugyanakkor egyidejűleg legfeljebb két ellátás folyósítható, ide nem értve azt az esetet, amikor valamelyik várandósságból ikergyermekek születnek. Ebben az esetben az ikergyermekenként egyidejűleg folyósított ellátásokat egy ellátásnak kell tekinteni. A közös háztartásban élő szülők közül a gyermekgondozási támogatásokat egyidejűleg továbbra is csak az egyik szülő veheti igénybe. c) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény módosítása A módosítás alapján a GYED-ben, GYES-ben részesülő és három vagy több gyermeket nevelő, valamint a GYET-ben részesülő szülőket foglalkoztató kifizetők további kedvezményt kapnak, mely szerint a foglalkoztatás első három évében mentesülnek a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól. A kedvezmény alapja a (bruttó) munkabérének összege, de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta 100 ezer forint. d) Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény módosítása A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben részesülő és három vagy több gyermeket nevelő, valamint a gyermeknevelési támogatásban részesülő szülőket foglalkoztató kifizetők a jelenlegi szabályokhoz képest további két évig kapnak szociális hozzájárulási adókedvezményt. A módosítást következtében a foglalkoztatás első három évében mentesülnek a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól, a foglalkoztatás 4. és 5. évében pedig 14,5%-os kedvezményt érvényesíthetnek. Magyar Közlöny, december 18., 213. szám évi CCXXV. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény módosításáról Módosításra került a rehabilitációra nem javasolt megváltozott munkaképességű személyek számára biztosított rokkantsági ellátás mellett végzett kereső tevékenység esetén a folyósítás megszüntetésére vonatkozó szabály. Ennek értelmében a rokkantsági ellátás melletti kereső tevékenység folytatása esetén az ellátásra való jogosultság csak akkor szűnik meg, ha a kereső tevékenységből származó jövedelem három hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150%-át. Magyar Közlöny, december 18., 213. szám

5 évi CCXXXI. törvény az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról A társasházak és lakásszövetkezetek esetében érvényesülő rezsicsökkentés szabályait tartalmazza a törvény január 1-től a közös használatú helyiségek villamos energia fogyasztására is kiterjesztésre kerül a 20%-os rezsicsökkentés. A törvény azt is biztosítja, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások bérlői is részesülhessenek az önkormányzatokat megillető rezsicsökkentésben. Előírásra kerül továbbá, hogy minden olyan közszolgáltatás esetében, amely a külön tulajdonon belül nem mérhető, a közös képviseletet ellátó személy vagy vállalkozás rendszeres és részletes írásbeli tájékoztatást kell, hogy adjon a rezsicsökkentések eredményeként megtakarított összegről. Magyar Közlöny, december 21., 214. szám évi CCXXXV. törvény az egyes fizetési szolgáltatókról A törvény tárgyi hatálya alá vonja a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi intézmény és elektronikuspénz kibocsátó intézmény által végzett pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi tevékenységet, valamint az utalványkibocsátó által végzett kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet függetlenül attól, hogy azt milyen formában végzi. A törvény kimondja, hogy a pénzforgalmi intézmények és elektronikuspénz kibocsátó intézmények kizárólag engedély birtokában végezhetnek pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet. Ezt az engedélyt a felügyeleti feladatokat ellátó Magyar Nemzeti Bank adja ki. Külföldi szolgáltató fő szabály szerint Magyarországon kizárólag fióktelep útján tevékenykedhet. Engedély nélkül Magyarországon az Európai Gazdasági Térség másik államában immár engedéllyel rendelkező szolgáltatók tevékenykedhetnek, akik a tevékenységet vagy uniós fióktelep útján vagy határon átnyúló tevékenység formájában végzik. Ezen két esetben a felügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Bank engedélyéhez nem kell folyamodniuk. Pénzforgalmi intézményként történő működés megkezdéséhez a törvény főszabályként legalább harminchétmillió-ötszázezer forint összegű induló tőkét ír elő azzal, hogy ha a pénzforgalmi intézmény a pénzforgalmi szolgáltatások közül kizárólag készpénzátutalást végez, elegendő a legalább hatmillió forint összegű induló tőke, ha pedig kizárólag távközlési eszközzel történő fizetés teljesítését végzi, elegendő a legalább tizenötmillió forint összegű induló tőke. Az elektronikuspénz-kibocsátó intézményként történő működés megkezdéséhez a törvény legalább százmillió forint induló tőkét ír elő a törvény. Az utalványkibocsátóként történő működés megkezdéséhez a törvény legalább tízmillió forint jegyzett tőkét ír elő. A pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény könyvvizsgálójának a vizsgálatának eredményéről a pénzforgalmi intézménnyel, elektronikuspénz-kibocsátó intézménnyel egyidejűleg a Felügyeletet írásban haladéktalanul tájékoztatnia kell, ha olyan tényt állapított meg, amelynek alapján: a) a pénzügyi szolgáltatásra, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások súlyos megsértésére utaló körülményeket észlel, b) a pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény pénzügyi szolgáltatási tevékenysége, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenysége folyamatos működését, kötelezettségeinek teljesítését nem látja biztosítottnak, c) a könyvvizsgálói záradék korlátozása vagy megtagadása válhat szükségessé, vagy d) a pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény pénzügyi szolgáltatási tevé-

6 kenysége, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenysége belső ellenőrzési rendszerének súlyos hiányosságait vagy elégtelenségét állapítja meg. Magyar Közlöny, december 23., 217. szám évi CCXXXVI. törvény az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról A törvény több jogszabály módosítását tartalmazza. Ezek közül az alábbiak változásai a legjelentősebbek. a) A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény módosítása Adómentessé válik a sportlétesítményben szervezett sportrendezvényen (versenyen, mérkőzésen) nyújtott szolgáltatás, ideértve az e rendezvényen biztosított étkezés is. Az említett adómentes szolgáltatásokat a kifizető nem csupán az általa fenntartott, hanem az általa használt sportintézményben is adómentesen biztosíthatja, ha az sportrendezvényhez kapcsolódik. Ugyancsak adómentes az a sportszolgáltatás, amelyet a kifizető az általa fenntartott sportlétesítmény használata útján juttat. b) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosítása A módosításra kerültek az egyes adókedvezmények érvényesítéséra vonatkozó szabályok Ennek értelmében a mozgóképszakmai hatóság által egy filmalkotáshoz kiadott, az adókedvezményre való jogosultságot igazoló támogatási igazolások összértéke, valamint a közvetett támogatás összege nem haladhatja meg a mozgóképszakmai hatóság által jóváhagyott közvetlen filmgyártási költség 20 százalékát. A törvény a filmalkotás támogatása kapcsán nyújtott kiegészítő támogatások vonatkozásában úgy rendelkezik, hogy a kiegészítő támogatásra kizárólag a mozgóképszakmai célokra előirányzott források elosztását végző szervezet (azaz Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MNF) jogosult. Az MNF esetében a kiegészítő támogatást, az MNF e célra a kincstárnál vezetett letéti számlájára kell megfizetni. Módosításra került a látványcsapat támogatás adókedvezménye is. Ez azonban elsősorban a sportintézményekre vonatkozik, és nem a támogatókra. c) A lakástakarékpénztárakról szóló évi CXIII. törvény módosítása Kibővül a lakáscélú felhasználás fogalma. A módosítás következtében annak minősül a lakáscélú pénzügyi lízingszerződés megkötéséhez szükséges önerő finanszírozása, lízingbe vétel vagy haszonélvezeti jog alapján használt ingatlan felújítása, korszerűsítése, lízing kiváltása, továbbá a lakáscélú hitelek kiváltására felhasznált kölcsön kiváltása. A módosítás egyértelművé teszi továbbá, hogy nem csak lakáscélú kölcsön teljes kiváltása, hanem részleges kiváltása, előtörlesztése is lakáscélú felhasználásnak minősül. d) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény módosítása A biztosítási jogviszony kizárólag szerződés alapján jöhet létre (tagsági jogviszonnyal nem). A biztosítási díj és a tagdíj minden esetben elválik egymástól, mind számvitelileg, mind biztosítási üzemtanilag is. Meghatározásra került a megtakarítás jellegű életbiztosítások jutalékfizetési szabályai, valamint a biztosító vezető aktuáriusa. e) A sportról szóló évi I. törvény módosítása Év végével megszűnik a Nemzeti Sport Intézet. A látvány-csapatsportban működő szakszövetségnek a látvány-csapatsport támogatással kapcsolatos feladatait január 1-jétől már a sportpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve kell ellátnia. Magyar Közlöny, december 23., 217. szám

7 évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások működésének rendjét új törvényben került szabályozásra. Ennek során hatályát veszti a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény. Az új Hpt. régi szabályok alapjaira épül, és ennek keretében került kiegészítésre az uniós jogszabályok által leginkább érintett prudenciális követelményekkel, különösen a tőkepufferek bevezetése, a vállalatirányítási és kockázatkezelési szabályok előírása, valamint a felügyeleti szabályok változása terén, míg a korábbi tőkekövetelményekre és a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó előírások kikerülnek a hazai jogszabályból, tekintettel arra, hogy azokat a Tőkekövetelmény rendelet szabályozza. Az új Hpt. számos rendelkezése azonban úgy mint az általános rendelkezések, az engedélyezésre, tevékenységre és működésre vonatkozó szabályok, titoktartásra, összevont alapú felügyeletre, tulajdonjog gyakorlására, irányításra és ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések, a felügyeleti kérdések, az Országos Betétbiztosítási Alapra, az önkéntes betét- és intézménybiztosításra, számvitelre és könyvvizsgálatra, valamint fogyasztóvédelemre vonatkozó előírások a hatályos szabályokon alapulnak, amelyek esetén csak kisebb módosításokra van szükség. Magyar Közlöny, december 23., 217. szám évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról A jogszabály több törvényt is módosít, illetve pontosít. Ezek elsősorban közvetlenül, vagy közvetetten az egészségügyet érinti. Ezek közül csak az alábbi kettő kerül kiemelésre. a) Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény módosítása A módosítás következtében lehetővé válik, hogy egészségügyi szolgáltatás ne csak működési engedély birtokában legyen végezhető, hanem egyes szolgáltató típusok esetében ezen tevékenységek működési engedély nélkül, a tevékenység hatóság részére történő bejelentésével és nyilvántartásba vételével is megkezdhető legyen. Ezáltal a jelenlegi engedélyezési eljárást kiváltja egy regisztrációs eljárás. b) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény módosítása Bevezetésre kerül az intézményi előjegyzési lista a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények által vezetett várólista tekintetében. Magyar Közlöny, december 23., 218. szám évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (új Ptk.) március 15-én lép hatályba. Az új Ptk. a korábbiaktól eltérően szabályozni fogja a családjogi jogviszonyokat és beépíti a törvénybe a gazdasági társaságokra vonatkozó normákat is. Ahhoz, hogy az új Ptk. hatálybalépése a jogrendszer koherenciájának, egységességének megőrzése mellett történjen, szükséges más jogszabályok módosítása is. E cél megvalósítása érdekében a módosító törvény 184 törvényt módosít. A törvény egyes rendelkezéseinek más-más hatálybalépése van. Ezek: december 24., január január 2., március 1., július 1. Magyar Közlöny, december 30., 222. szám

8 12 A Kormány 483/2013. (XII. 17.) rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról A Kormányrendelet szerint január 1-jétől az alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) Ft, a garantált bérminimum összege Ft. A rendelet január 1-jével lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni. Magyar Közlöny, december 16., 211. szám 13 A Kormány 494/2013. (XII. 23.) rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások január havi emeléséről január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 62. (1) bekezdése szerint 2,4 százalékkal kell emelni a január 1-jét megelőző időponttól megállapított vagy folyósított ellátásokat. Ide tartozik többek között az öregségi nyugdíj, a rehabilitációs járadék, az özvegyi nyugdíj, a szülői nyugdíj, az árvaellátás, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a rokkantsági és a rehabilitációs ellátás, valamint a hivatkozott jogszabályban meghatározott további ellátások. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet is módosul, mely szerint január 1-jétől a saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj január 1-jétől havi forint összeghatárig folyósítható együtt. A rendelet január 1-jén lép hatályba. Magyar Közlöny, december 23., 217. szám 14 A Kormány 496/2013. (XII. 29.) rendelete a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról A rendelet módosítása szerint január 1-jétől a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér is emelkedik, a teljes munkaidő teljesítése esetén a következők szerint alakul: teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér forint havonta, legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér forint havonta, közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér havonta forint közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése és a teljes munkaidő teljesítése esetén havonta forint. A rendeletben megállapított rendelkezéseket első alkalommal a január hónapra járó közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításánál kell alkalmazni. Magyar Közlöny, december 29., 220. szám 15 A Kormány 500/2013. (XII. 29.) rendelete az egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról A kormányrendelet öt kapcsolódó kormányrendeletet módosít, melyből az alábbi három jogszabály módosítása kerül ismertetésre. a) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

9 A módosítás megállapította az egyes ellátások január 1-jétől folyósítható összegét. A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj január 1-jétől havi forint összeghatárig folyósítható együtt január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege továbbra is havi forint január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő árvaellátás összege továbbra is forint. A módosítás kiegészíti az árvaellátás megállapítására vonatkozó szabályokat a rendkívüli esetben megállapítható kivételes árvaellátás szabályaival. b) A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása A módosítás szerint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el első fokon a korhatár előtti állátás, a balettművészeti életjáradék és az átmenetei bányászjáradék megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, ha a kérelmező utolsó jogviszony hivatásos szolgálati jogviszony volt, szolgálati jogviszonyban állt korábban valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal, ellátását a szociális biztonsági egyezmények alkalmazásával kell megállapítani, vagy a kérelmező magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik. c) A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása A módosítás szerint megváltozott munkaképességű munkavállalónak minősül a fogyatékossági támogatásban részesülő munkavállaló. A foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás a rehabilitációs járadékra való jogosultság időtartama alatt végzett foglalkoztatáshoz nem használható fel, amennyiben a megváltozott munkaképességű munkavállaló rehabilitációs járadékban részesül A módosítások december 30-án, illetve január 1-jén lépnek hatályba. Magyar Közlöny, december 29., 220. szám 16 A Kormány 503/2013. (XII. 29.) rendelete a látványcsapat-sportok támogatásának társasági adókedvezményével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról A kormányrendelet három jogszabályt módosít, melyből az alábbi módosítás a legjelentősebb. A látványcsapat-sport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet A módosítás az ellenőrző szervezet és a jóváhagyást végző szervezet fogalmát pontosítja. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatott szervezet a támogatás számított teljes összegéből 1%-ot az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költségként a látványcsapat-sport támogatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására befizessen. A Tao. Törvényben meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetet minisztérium, vagy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége elkülönített pénzforgalmi számláról bocsátja a támogatást vagy annak az elszámolásban, részelszámolásban elfogadott részét a támogatás igénybevételére jogosult szervezet rendelkezésére. A módosítás január 1-jén lép hatályba. Magyar Közlöny, december 29., 220. szám

10 17 A Kormány 513/2013. (XII. 29.) rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosításához kapcsolódik a fenti rendelet. A rendelet hatálya kiterjed a gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátást és utógondozói ellátást biztosító nevelőszülőre, speciális nevelőszülőre és különleges nevelőszülőre, az átmeneti gondozás keretében teljes körű ellátást biztosító helyettes szülőre, a nevelőszülői határozatot működtető állami, egyházi és nem állami szervre, gyermekotthonra, területi gyermekvédelmi szakszolgálatra, és a helyettes szülői hálózatot vagy az önálló helyettes szülői ellátást működtető gyermekjóléti szolgálatra, települési önkormányzatra, egyházi és nem állami szervre. A rendelet szerint a befogadó szülő átmeneti vagy tartós jelleggel saját háztartásában nyújt teljes körű ellátást az általa befogadott gyermeknek és fiatal felnőttnek. Befogadó szülőnek minősül a helyettes szülő, a nevelőszülő, a speciális nevelőszülő és a különleges nevelőszülő. A rendelet a tevékenységükhöz kapcsolódó szabályokat határozza meg. Fontos, hogy január 1-jétől minden nevelőszülő úgynevezett nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban látja el tevékenységét. A rendelet január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes nevelőszülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet. A módosítások január 1-jén, valamint január 1-jén lépnek hatályba. Magyar Közlöny, december 29., 221. szám 18 A Kormány 518/2013. (XII. 30.) rendelete a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról A jogszabály a Magyar Nemzeti Bank, a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak, a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek, a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások, a befektetési vállalkozások és további sajátos szabályok szerint működő szervetek éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeihez kapcsolódó kormányrendeletekben tartalmaz módosításokat. A módosítások január 1-jén lépnek hatályba. Magyar Közlöny, december 30., 222. szám 19 A Kormány 520/2013. (XII. 30.) rendelete az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Főbb módosítás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben történt. A rendelet kiegészül a nevelőszülő fogalmával, amely a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 54. -ában meghatározott, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló nevelőszülő. A rendelet kiegészül azzal, hogy a fennálló biztosítási jogviszony kezdő napjának a pénzbeli ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszony kezdő napja minősül. Ha az egyéni és társas vállalkozó azért nem rendelkezik 180 napi jövedelemmel, mert minimum járulékfizetésre nem volt kötelezett, az osztószám megállapításánál a biztosításban töltött napok számát csökkenteni kell a jövedelmet nem realizáló időtartam naptári napjainak számával.

11 Az ellátás megállapításánál a nem rendszeres jövedelmet csak akkor lehet figyelembe venni, ha az említett időszakban kifizették, és a biztosított rendelkezik legalább 180 naptári napi rendszeres jövedelemmel. Az Ebtv. 48. (6a) és (6b) bekezdése szerint említett tényleges jövedelem naptári napi összegét a számítási időszakban elért jövedelemből kell kiszámítani. A módosítások január 1-jén és július 1-jén lépnek hatályba. Magyar Közlöny, december 30., 222. szám 20 A Kormány 529/2013. (XII. 30.) rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény szerint elszámolható tényleges hiány mértéke évente a tömegében kifejezett mennyiségének legfeljebb 0,5%-a lehet. A kötelezett vevője írásban tesz nyilatkozatot, melyet alkalmanként vagy időszakra szólóan teljesíthet. A módosítás során kikerült a rendeletből a termékdíjköteles termék alapanyagként felhasználása esetén alkalmazott nyilvántartás adataira vonatkozó szabályozás. Módosult a visszaigénylő nyilvántartás adattartalma, törlésre került az újrahasznosítható csomagolásokra vonatkozó fejezet. A rendelet január 1-jén, egyes rendelkezései január 1-jén és 2-án lépnek hatályba. Magyar Közlöny, december 30., 223. szám 21 Az emberi erőforrások miniszterének 86/2013. (XII. 31.) rendelete a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet módosításáról Az igazgatási szolgáltatási díjat a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, mint a díj beszedésére jogosult szervezet e rendeletben meghatározott számlájára kell megfizetni, ha a kérelem benyújtója a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkező és a támogatást folyósító sportköztestület. A rendelet január 1-jén lép hatályba. Magyar Közlöny, december 30., 225. szám

12 A Nemzeti Adó-és Vámhivatal közleménye a január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról: ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin Gázolaj Keverék LPG autógáz 408 Ft/liter 428 Ft/liter 442 Ft/liter 273 Ft/liter (A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a Adó- és Vámértesítő Értesítő évi 1. számában (2014. január 21.) megjelent közleménye alapján. Ha a magánszemély az üzemanyagot a közleményben szereplő árak szerint számolja el, akkor nem szükséges az üzemanyagról számlát beszereznie.) MKVK Budapest Fővárosi Szervezete 1088 Budapest, Szentkirályi u. 13. I. em. 3/a. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 22. Tel.: , ; Fax:

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

2. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

2. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 213. szám 85151 Biztosának Hivatala köztisztviselői közül, állandó jelleggel legalább szöveggel; a felhatalmazott munkatársak szövegrész helyett a felhatalmazott köztisztviselő

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

T/13049. számú törvényjavaslat

T/13049. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13049. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. törvényi szintű jogszabály módosítások A) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások 2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

T/13049/... Tisztelt Elnök Úr!

T/13049/... Tisztelt Elnök Úr! ;`fá'41`& léd"~ 1n3ṙ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő NCV 2.O. T/13049/... Módosító javaslat Dr. Kövér László az Országgy űlés Elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS Munkabérek, illetmények ) HAVI BÉR Minimálbér (483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. Garantált bérminimum 483/2013. (XII.17.) HETI BÉR NAPI BÉR ÓRA BÉR 101.500

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2016. (IV.

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására Községi Önkormányzat KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Forrás: Önadózó 2016/7-8 Példákon keresztül mutatjuk be a változásokat. Az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIV.

Részletesebben

Tájékoztató. I. Új igények

Tájékoztató. I. Új igények Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem

Települési támogatás keretében nyújtható ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem Települési támogatás keretében nyújtható ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. SZEMÉLYI ADATOK 1. Az ápolást végzô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:.....................................................................

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda Enyingi Szirombontogató Óvoda H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1. OM 029915 Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062 e-mail: vasgovi@t-online.hu Tisztelt Szülők! Értesítjük Önöket, hogy a gyermekek

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok: Neve:... Állampolgársága:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

Gyermekápolási táppénz (GYÁP)

Gyermekápolási táppénz (GYÁP) 2014/02/R Gyermekápolási táppénz (GYÁP) A gyermekápolási táppénz a 12 éven aluli gyermek betegsége esetén a szülőt megillető pénzbeli ellátás. Ebben az esetben a szülő nem a saját betegsége okán válik

Részletesebben

Mit kell csatolni a kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton?

Mit kell csatolni a kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ: Ki jogosult rá? A hozzátartozó

Részletesebben

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár.

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár. Ki jogosult árvaellátásra? Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, korábbi házasságból, élettársi együttélésből

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515-315/A. Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához [ONYF. 3515-315/A.] A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás I. Az igénylő személyi adatai * TAJ száma:

Részletesebben

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni.

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni. 2012/3 TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról A terhességi-gyermekágyi segélyben

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:

Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve: KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Gyermek fogadásának előkészítéséhez nyújtott támogatás Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:...

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:... Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu rendelethez 1. melléklet a 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben