SEMMELWEIS EGYETEM. Egészségtudományi Kar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEMMELWEIS EGYETEM. Egészségtudományi Kar"

Átírás

1 SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar

2

3 Köszöntő A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara az egészségtudományok területén nyújt magas színvonalú képzést. Fennállásának 37 éve alatt, de különösen az elmúlt tíz évben, nemzetközi viszonylatban is példaértékû fejlôdést ért el. Jelenleg 18 szakon (szakirányon) közel 140 oktató, és számos neves óraadó tanár közremûködésével több mint 3000 hallgató tanul az intézményben. A Kar oktató munkatársainak egy része oktató tevékenysége mellett nemzetközileg elismert szakember, szakmai kollégiumok, szakmai tudományos testületek tagja. A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának küldetése összhangban az Egyetem küldetésével a lakosság lehetô legjobb egészségi állapotának és jóllétének elérése magas szintû egészségtudományi képzések nyújtásával és kuta tások végzésével. A Kar biztosítja hallgatói számára az átfogó, több tudományágra kiterjedô egészségtudományi ismeretek magas szintû elmé leti és gyakorlati elsajátítását. A végzett hallgatók nemcsak szakmájuk elismert mûvelôi, hanem szûkebb és tágabb közösségeikben az egészségtudatosság/egészségfejlesztés képviselôi, elôsegítôi is. Intézményünk az oktatók számára olyan szellemi mûhely, amely folyamatosan választ keres az egészséggel kapcsolatos globális kihívásokra. Az intézmény meghatározó tényezôje kiválósági központja a hazai egészségtudományi képzéseknek és kutatásoknak. Szerepet vállal a hazai és az Európai Uniós egészségtudományi politikák kialakításában. A Kar modern technikával felszerelt tantermekkel, elôadótermekkel, szakmai laborokkal, nyilvá nos könyvtárral, és ösztönzô tanulási környezettel várja hallgatóit. A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar épületének bejáratánál egy díszes táblán olvas hatjuk: SOL OMNIBUS LUCET! A NAP MINDENKIRE RAGYOG! Ez a mi jelmondatunk és egyben hallgatóinkat támogató filozófiánk, amelynek szellemében ajánlom kiadványunkat a kedves olvasó figyelmébe. Dr. Mészáros Judit dékán 1

4

5 KÉPZÉSEINK ALAPVETÔ JELLEMZÔI

6 Képzési rendszerünk Az egészségügyi szakemberek felkészítésében az egyik legjelentôsebb hazai változásként tartjuk számon 1975-ben Karunkon a fôiskolai képzés létrejöttét, amely a hagyományos orvosegyetemi mellett a felsôoktatási végzettség rangját és felelôsségét adta meg több szakma mûvelôjének. Jelentôs változás volt a Kar életében, hogy ben a nagy múltú, világszerte ismert és elismert Semmelweis Egyetem részévé vált. A neves egye tem karaként mûködve nemcsak presztízse, szellemi háttere szélesedett ki, hanem szakmai bázisa, innovációs lendülete, a társadalmi igényekhez kapcsolódás esélye és lehetôsége is megnôtt. Jelentôs támogatást adott mindennek az a körülmény, hogy 2004-ben befejezôdött egy nagy értékû beruházás, amelynek következtében az Egészségtudományi Kar mára olyan oktatás-techni kai és építészeti infrastruktúrával rendelkezik, amely korunktól ténylegesen elvárható és nemzetközi viszonylatban is példaértékû. A 2006/2007. tanévtôl Karunk áttért a több cik lu sú képzési rendszerre. Jelenleg három alap kép zési szak kilenc szak irányára, három mester kép zési szakra, valamint hat szakirányú továbbkép zés re és tizenkilenc OKJ-s szakképzésre jelentkezhetnek a továbbtanulni vágyók. Az új képzési rendszer következtében megvalósuló átfogó reform, és folyamatosan bôvülô képzési kínálatunk magas színvonalú, gyakorlat orien tált oktatást, és széles választási lehetôséget, tudatos karriertervezést tesz lehetôvé a hallgatók számára. Az érettségivel rendelkezôk szakképesítést szerezhetnek OKJ-s szakképzésben, illetve jelentkezhet nek alapképzésre. Az alapszakot eredményesen elvégzôk oklevelükkel azonnal munkába állhatnak, valamint folytathatják tanulmányaikat mesterképzésben, amely biztosítja az általuk választott tudományterületen történô specializációt. A mesterfokozat megszerzését követôen a hallgatónak lehetôsége van doktori képzésben való részvételre, amely a tudományos fokozat megszerzésére készít fel. Szakmai karrierjük építését teszi lehetôvé szakirányú továbbképzési kínálatunk. 4

7 Képzési szintek, szerezhető fokozatok Alapképzések (BSc fokozat) Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány dietetikus szakirány gyógytornász szakirány mentôtiszt szakirány szülésznô szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció szak népegészségügyi ellenôr szakirány védônô szakirány Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus szak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány optometria szakirány Mesterképzések (MSc fokozat) táplálkozástudományi mesterképzési szak ápolás mesterképzési szak fizioterápia mesterképzési szak Doktori képzés (PhD fokozat) Patológiai tudományok Doktori Iskola Egészségtudományi kutatások program Szakirányú továbbképzések addiktológiai konzultáns szak akut betegellátó szak egészségügyi projektmenedzser szak egészségtudományi szakfordító-tolmács szak rehabilitációs kreatív terápia szak wellness szakmenedzser szak Elôkészületben lévô szakirányú továbbképzések klinikai epidemiológia OKJ-s szakképzések mentôápoló gyógyszertári asszisztens gyógyszerkiadó szakasszisztens sürgôsségi szakápoló masszôr: gyógymasszôr, sportmasszôr diétás szakács élelmezésvezetô látszerész és fotócikk-kereskedô ápoló (elágazás) csecsemô- és gyermekápoló (elágazás) gyermek- és ifjúsági felügyelô (rész-szakképesítés) házi idôszakos gyermekgondozó (rész-szakképesítés) gyermekotthoni asszisztens (elágazás) kisgyermekgondozó, nevelô (elágazás) klinikai neurofiziológiai szakasszisztens (ráépülés) optikai üvegcsiszoló fogyatékossággal élôk gondozója (elágazás) szociális gondozó és ápoló (elágazás) óvodai dajka 5

8

9 ALAPKÉPZÉSEK (BSc)

10 ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS SZAK Mi a képzés célja? Olyan ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társa dalom egészségvédelmérôl, az egészség hely reállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szint jén a megelôzô, nem orvosi hatáskörbe tartozó gyógyító, gondozó és rehabilitációs mun kában önálló felelôsséggel részt venni. Képzési idô 8 félév, 240 kredit Végzettségi szint BSc (alapfokozat) Melyek a választható szakirányok? ápoló dietetikus gyógytornász mentôtiszt szülésznô 8

11 Ápoló (nappali és levelező munkarendben) A szakot ápoló szakirányon elvégzôk alkalmasak segítséget nyújtani az egészségügyi és szociális szolgáltatások elérésében, a beteg (gondozott) ápolására, egyéni szükség leteinek feltárására, ápolási diagnózis felállítá sá ra és prioritások alapján történô szakszerû feladatellátásra, együttmûködésre az egészségügyi és szociális szolgáltatások tervezésében, fejlesztésében, lebonyolításában, ápolási modellek megválasztására, azok alkalmazására, az ápolási folyamat megvalósításához szükséges információk, erôforrások feltárására, felhasználására. Az oklevélben szereplô szakképzettség ápoló Fôbb szakmai tárgyak Ápolási alapismeretek, ápolásetika, belgyógyá szat és ápolástana, sebészet és ápolástana, szülészetnôgyógyászat és ápolás tana, aneszteziológia, intenzív terápia és ápolástana, csecse mô- gyermek gyógyászat és ápolástana, neurológia és ápo lás tana, pszichiátria és ápolástana, alapellátás, közösségi ápolás, onkológia és ápolástana, kisklinikumi ismeretek és ápolástana, szimulá ciós esettanulmányok. Elhelyezkedési lehetôségek Az általános munkavégzési lehetôségeken alap el látás, szakrendelô hálózat, fekvôbeteg ellátás kí vül számos olyan területen helyezkedhetnek el, amelyek az utóbbi évtizedben jelentek meg az egészség ügy területén (pl. orvos-, gyógyszertárés kórházlátogató, transzplantációs koordinátor, magántulajdonban lévô különbözô egészségügyi szolgáltató cégeknél ápolói, szervezôi tevékenység stb.) Az elhelyezkedési lehetôségek tára nagyon széles skálán mozog Magyarországon és természetesen az Európai Unió összes országában (az EU irányelveknek megfelelôen). 9

12 Dietetikus (nappali és levelező munkarendben) A szakot dietetikus szakirányon elvégzôk alkalmasak táplálkozási és élelmezési szakemberként a dietoterápia önálló mûvelésére, élelmezési üzemek vezetésére, továbbá egyéni és csopor tos dietetikai szaktanácsadásra, a kulturált étkezés feltételeinek és körülményeinek kialakítására, feladatkörükben az élelmezési üzem munkafolyamatainak megszervezésére és az élelmezési szolgálat irányítására, a gondozó team tagjaként a dietetikai és táplálkozási feladatok ellátására. Az oklevélben szereplô szakképzettség dietetikus Fôbb szakmai tárgyak Élelmiszertudomány, ételkészítési technológia és kolloidika, táplálkozástudomány, klinikai die te tika és orvostudomány, élelmezési menedzsment, gyakorlati dietetika, élelmiszer- és élelme zés hi giéne, táplálkozásegészségügy, dietetikusi hivatás. Elhelyezkedési lehetôségek Táplálkozási szakemberként: kórházakban, szanatóriumokban, egészségügyi és szo ci ális intézményekben, gyógyszer és tápszergyártó cégeknél stb. Élelmezési szakemberként: élelmezési menedzser a közétkeztetés különbözô területein (bölcsôde, óvoda, iskola, munkahely, egészség ügyi intézmények, közétkeztetési vállalkozások stb.) Prevenciós feladat ellátása különbözô területeken: ÁNTSZ, önkormányzatok, fitness- és wellness-szalonok, média stb. 10

13 Gyógytornász (nappali munkarendben) A szakot gyógytornász szakirányon elvégzôk alkalmasak a mozgásrendszer funkcionális vizsgálatára és elemzésére, a mozgásszervi státus felvételére, dokumentálására, valamint az egészséges mozgásképesség kritériumainak megállapítására, fizioterápiás és rehabilitációs terv önálló készítésére és rehabilitációs programok végrehajtására, a mozgásszervi betegségek belgyógyászati, pszichiátriai, sebészeti, neurológiai, ortopédiai és más betegségekben a saját vizsgálatra épülô fizioterápiás gyógyeljárások alkalmazására, az orvos diagnózisa alapján és az orvosi kezelésbe illeszkedôen. Az oklevélben szereplô szakképzettség gyógytornász - fizioterapeuta Fôbb szakmai tárgyak Fizioterápiai alapismeretek, alapozó testképzô gimnasztika, mozgásrendszer funkcionális elemzése és vizsgálata, biomechanika, manuális techni kák, elektro-, balneo-, hydro-, klimatoterápia, alkalmazott edzésmódszertan, kardiorespiratórikus fizioterápia, ortopédiai fizioterápia, traumatológiai fizioterápia, reumatológiai fizioterápia, neuropszichiátriai fizioterápia, életkorok fizioterápiája, speciális élethelyzetek fizioterápiája, szimulációs esettanulmányok. Elhelyezkedési lehetôségek kórházakban, klinikákon (intenzív ellátásban, akut és szubakut részlegeken), ambuláns rendelôkben és klinikákon, rehabilitációs centrumokban, ápolási és szociális intézményekben, alapellátás és otthoni ellátás területén, speciális oktatási és nevelési intézményekben, hospice ellátásban, munkahelyi és egészségügyi centrumokban, egészségturizmussal foglalkozó intézményekben, sportcentrumokban. 11

14 Mentőtiszt (nappali és levelező munkarendben) A szakot mentôtiszt szakirányon elvégzôk alkalmasak a sürgôsségi betegellátásban egyes orvosi beavatkozások szakszerû és biztonságos elvégzésére, tömeges balesetek és megbetegedések, illetve katasztrófa helyszínén a mentôfeladatok ellátására, valamennyi oxiológiai ellátásra a helyszínen, illetve a sürgôsségi betegellátás rendszerében gyógyintézeti keretek között, elsôsorban sürgôsségi osztályon, munkacsoport munkájának a megszervezésére, elsôsegélynyújtás oktatására, mentôápolói és mentô-gépkocsivezetôi képzésben és továbbképzésben való részvételre. Az oklevélben szereplô szakképzettség mentôtiszt Fôbb szakmai tárgyak Alapozó oxiológiai ismeretek, bevezetés az oxiológiába, sürgôsségi rendszerismeret, interdiszciplináris intenzív ellátás, speciális oxiológia, kiemelt fontosságú kórfolyamatok oxiológiája, reanimatológia, válogatott szakterületek oxiológiája, környe zeti ártalmak oxiológiája, tömeges baleseti és katasztrófaellátás, szimulációs esettanulmányok. Elhelyezkedési lehetôségek Országos Mentôszolgálatnál, magán mentôszolgálatoknál, sürgôsségi osztályokon. 12

15 Szülésznő (nappali és levelező munkarendben) Elhelyezkedési lehetôségek szülészeti-nôgyógyászati klinikákon, kórházak szülészeti-nôgyógyászati osztályain, rendelôintézetek nôgyógyászati szakrendelésein, speciális szakambulanciákon, terhesgondozó szakambulanciákon, nôgyógyászati magánrendelôkben. A szakot szülésznô szakirányon elvégzôk alkalmasak a szülés vezetésére, az újszülött ellátására szülés után, az anya-újszülött korai közvetlen kapcsolatának biztosítására, gyermekágyas megfigyelésre, gondozásra, a szoptatás segítésére, a hazabocsátással kapcs o latos feladatok ellátására (tanácsadás, kóros tünetek felismerése, intézkedés), terhesgondozási feladatok végzésére, általános ápolási feladatok végzésére, feladatkörében biztonságos higiénés környezet megteremtésére (egészségügyi technika, eszközök, mûszerek ismerete és szakszerû használata, fertôt lenítési és sterilizálási eljárások alkalmazása), nôbetegek gondozására, ápolására, speciális kezelésére, szülészeti és nôgyógyászati mûtéteknél segédkezésre, mûtétre váró betegek elôkészítésére, kommunikációra a terhes és szülô nôvel, annak családjával, felvilágosításra és tanácsadásra a fogam zásgátlással és családtervezéssel kapcsolatban. Az oklevélben szereplô szakképzettség szülésznô Fôbb szakmai tárgyak Ápolástani ismeretek, belgyógyászat és ápolástana, se bé szet és ápolástana, perioperatív ellátás, szimulá ci ós eset tanulmányok, szülészeti etika, neonatológia, csecse mô-, gyermekgyógyászat és ápolástana, szülé szet nô gyó gyá szat és ápolástana, otthonszülés. 13

16 EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK Mi a képzés célja? Olyan szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján az emberi egészség megôrzésével, törvényszerûségeinek megismerésével gondozzák a társadalom egyéneit, közösségeit és elôsegítik egészségük fejlesztésének lehetôségeit. Képzési idô 8 félév, 240 kredit Végzettségi szint BSc (alapfokozat) Melyek a választható szakirányok? népegészségügyi ellenôr védônô 14

17 Népegészségügyi ellenőr (nappali és levelező munkarendben) A szakot népegészségügyi ellenôr szak irá nyon elvégzôk alkalmasak népegészségügyi hatósági tevékenység ellátására, jogszabályok alapján szükséges intézkedések megtételére és ellenôrzésére, nem hatósági tevékenységi körben a vonatkozó jogszabályok alapján a megfelelô hatósági ellen ôrzés eredményes lefolytatására, járványügyi feladatok kezdeményezésére, megszer vezésére és lebonyolítására, járványügyi vizsgálatok eredményeinek elemzésére, értelmezésére, felhasználására és kritikus alkalmazására, szakterületével összefüggésben vizsgálata eredményeinek és a szükséges intézkedéseknek közérthetô formában történô kommunikálásra, a lakosság egészségügyi állapotát javító helyi és központi egészségpolitika kidolgozására és megvalósítására, nosocomialis surveillance megtervezésére és kivitelezésére, a lakosság egészségi állapotának monitorizálására, betegségmegelôzô programok tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és érté kelésére. Az oklevélben szereplô szakképzettség népegészségügyi ellenôr Fôbb szakmai tárgyak Alkalmazott kémia, közegészségügyi mûszaki alapismeretek, toxikológia, környezetegészségtan, munka- és sugáregészségtan kémiai biztonság, élelmezéshigiéne élelmiszerbiztonság, részletes mikrobiológia, fertôzô nosocomiális és nem fertôzô betegségek általános és részletes járványtana, fertôzô betegségek megelôzése, szimulációs esettanulmányok, népegészségügyi medicina és egészségvédelmi stratégiák, egészségügyi igazgatás. Elhelyezkedési lehetôségek az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) regionális és kistérségi intézeteinél, kórházakban higiénikusi állások, a társa da lombiztosítás egészségbiztosítási ágazatában, és a magánbiztosításban kockázatbecsléssel kapcsolatos munkakörök, az ipari és mezôgazdasági termelési szfé rá ban higiénikus állások. 15

18 Védőnő (nappali munkarendben) A szakot védônô szakirányon elvégzôk alkalmasak otthoni és intézeti körülmények között nôvédelmi szûrôvizsgálatok szervezésére, családtervezéssel kapcsolatos tanácsadásra, anya ságra és szülôi szerepre való felkészítésre, várandós anyák célzott gondozására, szûrôvizsgálatok elvégzésére, szükség esetén szociális támogatás, anyaotthoni vagy sürgôsség esetén kórházi elhelye zés kezdeményezésére, a gyermekágyas, szoptatós anyák ápolására, gondozására és aktuális állapotuknak megfelelô ellenôrzô vizsgálatok elvégzésére, az anyatejes táplálás, a szoptatás módsze reinek a tanítására, a koraszülöttek, újszülöttek, az egészséges és veszélyeztetett csecsemôk állapotának és fejlôdésének a figyelemmel kísérésére, az ezzel kapcsolatos alap szûrôvizsgálatok végzésére, gyermekek és ifjak közösségi-egészségügyi gondozá sára (3 18 éves), segítségnyújtásra magatartási zavarok, káros szokások és szenvedélyek megelôzésében, a serdülôkor problémáinak megoldásában, illet ve a megfelelô szakemberhez való irányításban, gyermekvédelemmel kapcsolatos jelzôfunkció szerepének betöltésére, családok mentálhigiénés támogatására, krízisprevencióra, a védôoltásokkal kapcsolatos szervezési feladatok ellátására. Az oklevélben szereplô szakképzettség védônô Fôbb szakmai tárgyak Védônôi szakmai alapismeretek, családtudomá nyi alap ismeretek, nôi egészségvédelem és váran dós gondozás módszertana, gyermekek fej lôdése és gondozásuk módszertana, közösségi gondozás módszertana, preventív családgondozás, lelki egészségvédelem gyakorlata a védônôi munkában, belgyógyászat és ápolástana, neonatológia, csecsemô-gyermekgyógyászat és ápolástana, szülészet, nôgyógyászat és ápolástana, se bészet és ápolástana, alapellátás, közösségi ápolás, szimulációs esettanulmányok, fejlôdésneurológia. Elhelyezkedési lehetôségek körzeti védônôként gyermekkörzetben, ifjúsági védônôként közoktatási intézményekben, kórházi védônôként kórházakban. 16

19 ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS SZAK Mi a képzés célja? Olyan szakemberek képzése, akik képesek önálló laboratóriumi analitikai vagy képalkotó diagnosztikai analitikai munka végzésére, szervezésére, kis orvosi laboratóriumok, illetve diagnosztikai részlegek analitikai munkájának irányítására és jártasak az adatfeldolgozás korszerû módszereiben, valamint a gazdálkodás kérdéseiben. Kellô ismeretekkel rendelkeznek a korszerû mûszer és méréstechnika, az informatika és szá mítástechnika és azok orvosi laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai alkalmazásának területein. Képzési idô 8 félév, 240 kredit Végzettségi szint BSc (alapfokozat) Melyek a választható szakirányok? képalkotó diagnosztikai analitika optometria 17

20 Képalkotó diagnosztikai analitika (levelező munkarendben) A szakot képalkotó diagnosztikai analitika szakirányon elvégzôk alkalmasak a képalkotó diagnosztika egyes területein adott mûveletek és vizsgálatok önálló elvégzésére, képalkotó diagnosztikai mûszerek biztonságos üzemeltetésére, a képalkotó berendezésekkel nyert infor má ci ók képi feldolgozására, értékelésére és archiválá sára, a képalkotó berendezések mûködtetésével kapcsolatos eljárások és jogszabályok betartására, betegek felkészítésére képalkotó diagnosztikai és terápiás eljárásokra, a vizsgálat alatt a beteg megfigyelésére, a kóros állapot észlelésére, terápiás vizsgálatokban való közremûködésre, a radiológiai ellátásból származó esetleges egészségkárosító hatások, illetve mûszakitechni kai hibák felismerésére és ezek elhárításában való közremûködésre, adott munkahely munkafolyamatainak szervezésé re. Az oklevélben szereplô szakképzettség orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, képalkotó diagnosztikai analitika szakirányon Fôbb szakmai tárgyak Tér és metszetanatómia, rendszeres klinikai ismeretek, pozicionálás protokollok, képalkotó berendezések mûködtetése, sugárfizikai, technikai, módszertani alapok, ultrahang, angiográfia, haemodinamika, computer tomográfia, mágneses rezonancia, nukleáris medicina, sugárterápia, onkológia, szimulációs esettanulmányok. Elhelyezkedési lehetôségek intervenciós diagnosztikai és terápiás képalkotó munkahelyeken, hemodinamikai, katéterdiagnosztikai és terápiás munkahelyeken onkológiai sugárterápiás, izotóp diagnosztikai, és izotóp terápiás asszisztensi munkakörökben. 18

21 Optometria (levelező munkarendben) A szakot optometria szakirányon elvégzôk alkalmasak a legfontosabb szemészeti paraméterek megfigyelésére, korszerû vizsgálati eszközök és módszerek alkalmazására, a szem megbetegedéseinek, fejlôdési rendellenességeinek, a látást veszélyeztetô terüle tek nek a felismerésére és értékelésére, a szem kimosására, bekötésére, szemsérülés ellátására, a látásélesség szubjektív és objektív meghatáro zá sára, a szem törôközegeinek, refrakciós képességének, fénytörésének, a szemizmok tevékenységének, a heterophoriának és a konvergencia képességének, a binokuláris látásnak a vizsgálatára, továbbá a csarnokzug, a szemlencse, az üvegtest és a szemfenék vizsgálatára, az oftalmoszkópia és az oftalmotonometria mérési eljárás elvégzésére, az eredmény értékelésére, a szem fénytörési hibáinak megfelelô korrek ciós szemüveglencse vagy kontaktlencse felírására, a szemnyomás becslésére, a szemészeti megbetegedésben szenvedôk ápolási szükségleteinek felismerésére és ellátására, látás szûrôvizsgálatok végzésére és értékelésére, tevékenysége során felmerülô szomatikus és pszichés problémák felismerésére, elsôsegélynyújtásra, egészségnevelésre. Az oklevélben szereplô szakképzettség orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai ana litikus, optometria szakirányon Fôbb szakmai tárgyak Szemészeti anatómia, szemészeti patológia, szemészeti optika, szemüvegrendelés, kontaktológia, szemészeti klinikai ismeretek, binocularis látás fiziológiája és patológiája, szemészeti mûszaki ismeretek, optometrista hivatás alapjai, gyermekszemészet, optikai anyag- és gyártásismeret. Elhelyezkedési lehetôségek az optikai üzleti életben, mint gyakorló optometristák, üzletvezetôk, a betegellátás szemészeti diagnosztikai vizsgáló laboratóriumaiban, mint önállóan dolgozni képes optometristák, illetve szemészeti asszisztensek, a kereskedelmi életben, mint optikai termék és projekt menedzserek, az optikai kutatásban, mint optikai szakemberek. 19

22

23 MESTERKÉPZÉSEK (MSc)

24 TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem közös képzése Mi a képzés célja? Olyan multidiszciplináris ismeretekkel rendelkezô szakemberek képzése, akik egészségügyi, élelmi szeripari és termé szettudományos szemléletük, tudásuk birtokában képesek: a világszerte fokozódó igénynek megfelelôen az egészség megôrzés szempontjait is figye lem be vevô minôségi élelmiszerek, funkcionális élelmiszerek, étrend-kiegészítôk, speciális tápszerek, gyógytermékek, gyógyhatású termékek fejlesztésére, magas szintû táplálkozástudományi kutató, tanácsadó, egészségnevelô munkára, az élelmiszerbiztonsággal és toxikológiai vizsgálatokkal kapcsolatos, jelenleg átala kulóban levô szabályozási rendszer kialakítására ágazatközi és társadalmi együttmûködésben hazánkban és az Európai Unióban. Képzési forma Nappali és levelezô munkarendben Képzési idô 4 félév, 120 kredit Végzettségi szint MSc (mesterfokozat) Az oklevélben szereplô szakképzettség okleveles táplálkozástudományi szakember A képzésben való részvétel feltételei A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismere tek felsôoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján elismerhetô legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányaiból az alábbi ismeretkörökben: természet- és egészségtudományi ismere tek: 40 kredit a biológia, a sejtbiológia, a mi k ro biológia, a genetika, a kémia, a biokémia, az anatómia ismeretkörökbôl; élelmiszertudományi ismeretek: 10 kredit az élelmiszer, a kémia, az élelmiszeripari alapmû ve letek, a gazdaság-gazdálkodás ismeretkörökbôl. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A további 10 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtôl számított két féléven belül, a felsôoktatási intézmény tanulmányi és vizs gaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. Idegennyelv-ismeret követelménye A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvbôl államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékû érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges. A szakot elvégzôk alkalmasak minôségi, funkcionális élelmiszer, táplálékkiegészítô, tápszer és egyéb gyógytermék fejlesztésére, egészségügyi hatásainak lemérésére és toxikológiai vizsgálatára, élelmiszeripari technológiai újításokra, az élelmiszerek minôségének meghatározá sára, egészségügyi szempontok érvényesítésére, hazai és nemzetközi szervezetekben a táplálkozástudománnyal, élelmezéssel kapcsolatos terü leteken szakértôi és szaktanácsadási feladatok ellátására, vállalati, kutatóintézeti és szakigazgatási szinten, egészségpolitikai döntések elôkészítésére, az elôbbieket szolgáló szabványok, jogalkotási gya korlat és intézményi rendszer kialakításában való részvételre, az egészséges táplálkozás és a kórállapotoknak megfelelô élelmiszerek és étrendek összetételének meghatározására, 22

25 az Európai Uniós pályázati rendszerek által preferált innovatív kutató+fejlesztô munka végzésére, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére, tudomány- és munkaterületük alkotó mûvelésére, továbbfejlesztésére és eredményeik gyakorlati hasznosítására, a megoldandó problémák megértésére, szakterületük speciális problémáinak biztonságos megoldására, eredeti ötletek felvetésére, innovatív tevékenység folytatá sá ra, multidiszciplináris team tagjaként tevékenykedni, szakmai elvárásoknak megfelelô hiteles döntések meghozatalára, egészségiparban, wellness és gyógyturizmus, szállodaipar területén helyes táplálkozási gyakorlatnak megfelelô étrendek összeállításá ra, a dietetikai gyakorlat javítására az egészség fenntartása és betegség megelôzô céllal, táplálkozási és élelmezési szaktanácsadóként egészségmegôrzô és betegség megelôzô célból csoportos dietetikai szaktanácsadásra, a hozzájuk fordulók esetében dönteni tudnak, hogy kiket kell klinikai dietetikushoz, orvoshoz irányítaniuk, a táplálkozástudomány eredményeinek népsze rû sítésére a lakosság népegészségügyi mutatóinak javítása érdekében, ismereteik folyamatos bôvítésére magyar és idegen nyelvû szakirodalom felhasználásával. Elhelyezkedési lehetôségek oktatási intézményekben, kutató intézetekben, hazai, Európai Uniós és egyéb nemzetközi K+F projektek és vállalkozások munkatársaként, spin off cégeknél, oktatási, szakértôi, szaktanácsadói vállalkozások munkatársaként, szállodaipar, wellness és gyógyturizmus területén, fitness és sport létesítményekben, egészségipar területén, népegészségügyi programokban, az egészségpolitikai döntések elôkészítésénél, önkormányzatoknál, közétkeztetési területen, szakhatóságok, élelmiszervizsgáló és felügyelô szervek munkatársaként, fogyasztóvédelem területén, szabványok, jogszabályozás, élelmiszercímkézés gyakorlatának és intézményi rendszerének kialakításában, élelmiszeripari kis- és nagyvállalatoknál, élelmiszeripari termelés, termékfejlesztés, technológiafejlesztés területén, piackutató cégeknél, kereskedelmi vállalkozásoknál, média területén prevenciós programok szervezésénél. 23

26 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Mi a képzés célja? Olyan egészségtudományi szakemberek képzése, akik ismerik a hazai egészségügy mûködését, az egészségtudomány szerepét és fejlesztésének lehetôségét a társadalom életében; az ápolás közép- és felsô szintû intézményrendszerét, továbbá részt vesznek az ápolás tudományos problémáinak megoldásában, új ápolási ismeretek felkutatásában és gyakorlati hasznosításuk elômozdításában. A mesterdiploma megszerzé se feljogosít a doktori képzésben való részvételre. Képzési forma nappali és levelezô munkarendben Képzési idô 3 félév (90 kredit) Végzettségi szint mesterfokozat (MSc) Az oklevélben szereplô szakképzettség okleveles ápoló A szakot elvégzôk alkalmasak a népesség egészségi állapotának jellemzésére, népegészségügyi problémák, prioritások és célok megfogalmazására, egészség-gazdaságtani mutatók értelmezésére, szakirodalom-kutatásra, a szakirodalom kritikus értékelésére, a modern statisztikai módszerek eredménye i nek értelmezésére, tanulmányok írására, elôadás készítésére, az ápolási folyamathoz kapcsolódó szervezési és vezetési feladatok elvégzésére, az ápolási szakterülethez kapcsolódó erôforrásmenedzsment feladatainak ellátására, költségvetés tervezésére és pályázatírásra, programtervezésre, azok lebonyolítására és értékelésére, tudományos munka tervezésére, megszervezésére, irányítására és lebonyolítására, együttmûködés kiépítésre egyénekkel és intézményekkel, média-kommunikációra. A képzésben való részvétel feltételei Teljes kreditérték beszámításával vehetô figyelembe az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakiránya. Idegennyelv-ismeret követelménye A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. Az állami lag elismert nyelvvizsga letehetô nemzetközi és etnikai kisebbségi nyelvbôl is. 24

27 Elhelyezkedési lehetôségek az egészségügyi alap- és szakaellátás in t éz ményeiben: az ápolásfejlesztésért, az ápoláskutatásért felelôs munkakörökben, a tanulók, hallgatók területi gyakorlati képzéséért felelôs munkakörben, az ápolók szakmai továbbképzéséért felelôs munkakörben, a minôségügyi és minôségirányítási feladatok kivitelezéséért felelôs munkaterületeken, a szociális alap- és szakszolgáltatások intézményeiben: az ápolásfejlesztésért, minôségbiztosításért felelôs munkakörökben, oktatási intézményekben, oktatási, szakértôi, szaktanácsadói vállalkozások munkatársaként, önkormányzatoknál, szakhatóságok és felügyeleti szervek munkatársaként, média területén, prevenciós programok területén, egészségpénztárakkal foglalkozó biztosítótársaságoknál, ápolási termék fejlesztésével és forgalmazásával foglalkozó cégeknél, kereskedelmi vállalkozásoknál. 25

28 FIZIOTERÁPIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzés célja A képzés célja olyan fizioterapeuta szakemberek képzése, akik képesek a fizioterápiás tevékenység tudományos igényû mérésére, értékelésére, a protokollok evidenciákon alapuló továbbfej lesztésére, a szakmai vezetésre; akik ismerik a hazai egészségügy mûködését, komplex intézmény rendszerét és az egészségtudomány szerepét és fejlesztésének lehetôségét a társadalom életében. Képesek a legújabb tudományos kutatások eredményeinek átültetésére a klinikai gyakorlatba, valamint a fizioterápiás módszerek és proto kol lok fejlesztésére. Kellô mélységû elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendel keznek tanulmá nyaik doktori képzés keretében történô folytatására. Képzési forma Nappali és levelezô munkarendben Képzési idô 3 félév, 90 kredit Végzettségi szint MSc (mesterfokozat) A oklevélben szereplô szakképzettség okleveles fizioterapeuta A képzésben való részvétel feltétele Teljes kreditérték beszámításával vehetô figyelembe az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakiránya, valamint a felsôoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti gyógytornász fôiskolai szintû szak. Idegennyelv-ismeret követelménye A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékû érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges bármely olyan élô nyelvbôl, amelyen a fizioterápiának tudományos szakirodalma van. A szakot elvégzôk alkalmasak a hazai és a nemzetközi kutatások széleskörû ismeretével, szakmai tapasztalataik felhasználásával és tudományos gondolkodásmódjukkal a terápiás eljárások és protokollok továbbfejlesztésére a fizioterápia területén; a fizikai teljesítôképesség meghatározására, a terhelhetôséget és teljesítôképességet kor látozó fizikai, anatómiai, élettani, kór élet tani tényezôk felismerésére és elemzésére; a tudományos bizonyítékokon alapuló (evidence based), fizioterápiás tevékenységre, kutatások tervezésére és kivitelezésére; az integrált mozgástani ismeretek felhasználására és gyakorlati alkalmazására; a fizioterápia tudományos problémáinak megoldásában, új fizioterápiai ismeretek felkutatásában és gyakorlati hasznosításuk elômozdításában történô hatékony részvétel re; a tudományos evidenciákra épülô fiziote rápiás módszerek kiválasztására és a gyakorlati alkalmazására; a fizioterápiás módszerek hatékonyságának tudományos alapon történô vizsgálatára; a fizioterápia területén klinikai vizsgálatok megszervezésére, lebonyolítására; az egészségügyi intézményekben a központi gyógytornaszolgálatok, illetve az önálló fizioterápiás egységek szakmai vezetésére; az egészségügyi intézmény és a vállalkozás mûködtetésével kapcsolatos alapvetô jogszabályok és minôségirányítási alapelvek alkalmazására; fizioterápiás tevékenységük során szerzett vizsgálati eredmények tudományos igényû elemzésére, megfogalmazására és közlésére; képes elômozdítani az egészségnevelést, az egészségmegôrzést célzó nemzeti, regionális, helyi, lakóközösségi és nemzetközi programokat. 26

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi gondozás és prevenció (Health Care and Disease Prevention) 2. Az

Részletesebben

Képzési terület, képzési ág: orvos- és egészségtudomány képzési terület, egészségtudományi képzési ág

Képzési terület, képzési ág: orvos- és egészségtudomány képzési terület, egészségtudományi képzési ág Szak neve: Indított szakirányok: Ápolás és betegellátás alapszak ápoló mentőtiszt szülésznő gyógytornász Képzési terület, képzési ág: orvos- és egészségtudomány képzési terület, egészségtudományi képzési

Részletesebben

ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

- népegészségügyi menedzser

- népegészségügyi menedzser MESTERKÉPZÉSEK SE-ETK ápolás Budapest magyar OH-FHF/514-8/2010. orvos- és egészségtudomány SE-TSK egészségfejlesztés-tanár Budapest magyar OH-FHF/98-1/2011. pedagógusképzés - egészségügyi infrastruktúra

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KÜLDETÉSNYILATKOZATA A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara a hazai, illetve főként az észak-magyarországi

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT 1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...2 2. GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...3 3. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT...3 4. LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT...4 5. KÉPI DIAGNOSZTIKA

Részletesebben

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 1 EF30003 Anatómia I. # kollokvium 42 28 3+2 köt. 1 EF30001 Biokémia I. (Kémiai, biokémiai általános alapfogalmak) #& kollokvium 14

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK 54 723 01 1000 Ápoló 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban 2323-06 Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324-06 Alapápolás 2325-06 Diagnosztika-terápia 2329-06 Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322-06

Részletesebben

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés OKJ szám Szakképesítés Követelménymodul 54 723 1000 Ápoló 2321-2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324- Alapápolás 2325- Diagnosztika-terápia 2329- Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322- Gondozás 2330-

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szakismertetés. 7. Főbb tárgyak: Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek: -Anatómia, élettan -Mikrobiológia -Informatika -Latin nyelv

Szakismertetés. 7. Főbb tárgyak: Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek: -Anatómia, élettan -Mikrobiológia -Informatika -Latin nyelv Szakismertetés 1. A szak neve: Védőnő 2. Képzési forma, tagozat: nappali tagozatos alapképzés 3. Képzési idő: A képzési idő 8 félév, mely magában foglal egy félév területi védőnői gyakorlatot is. Az I.,

Részletesebben

Mesterképzési szakok - Táplálkozástudományi (MSc)

Mesterképzési szakok - Táplálkozástudományi (MSc) Mesterképzési szakok - Táplálkozástudományi (MSc) 1. A mesterképzési szak megnevezése: táplálkozástudományi (Nutritional Sciences) 2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. -a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak 1.SZ. MELLÉKLET Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak KURZUSÉRTÉKELÉSEK Jelmagyarázat: értékelt kurzusok tervezett kurzusértékelések Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak tervezett KURZUSÉRTÉKELÉSEK

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: SZOCIÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: nonprofit szervezetek vezetői szintjein, állami szférában a szociális

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc)

Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc) Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc) 1. A mesterképzési szak megnevezése: egészségügyi szociális munka (Social Work in Health Care) 2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

2013. EK. 19. szám EMMI közlemény

2013. EK. 19. szám EMMI közlemény 2013. EK. 19. szám EMMI közlemény Az emberi erőforrások miniszterének közleménye az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint:

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: Egészségügyi szervezı alapszak A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező. 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Tagozat: nappali, esti Képzési idő: 4 félév Választható szakirányok: Egészségpolitika tervezés és elemzés Egészség-gazdaságtan Összes kredit:

Részletesebben

Az ápolás és betegellátás alapszak MINTATANTERVE 2007/2008

Az ápolás és betegellátás alapszak MINTATANTERVE 2007/2008 Az ápolás és betegellátás alapszak MINTATANTERVE 2007/2008 NAPPALI TAGOZAT elm./gyak 1 EF30003 Anatómia I. kollokvium 42 28 3+2 köt. - 1 EF30001 Biokémia I. kollokvium 14 0 1+0 köt. - 1 EF30002 Biológia

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus Alapszak. Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi Analitikus Szak. Debrecen, 2006.

Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus Alapszak. Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi Analitikus Szak. Debrecen, 2006. Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus Alapszak és Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi Analitikus Szak Debrecen, 2006. Szak neve: Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK

ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK Szak neve: Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus Indított szakirányok: orvosdiagnosztikai laboratóriumi

Részletesebben

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK bölcsészettudomány mester nappali Bölcsészettudományi Kar 4 félév

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR A továbbtanulás dilemmája Alapszak Egészségügyi gondozás Ápolás és betegellátás Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus Egészségügyi szervezı

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

AZ ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: ápolás és betegellátás (Nursing and Patient Care) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

hatályos: 2015.09.01-2015.09.02

hatályos: 2015.09.01-2015.09.02 41/2015. (VIII. 31.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet módosításáról 1 hatályos: 2015.09.01-2015.09.02

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: DE-BTK 4002 Debrecen, Pf. 400. Telefonszám: (52) 512-900/62239 Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései

A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései A Hatásköri listák előkészítése egészségügyi szakdolgozói területen TÁMOP 6.2.2/B/09 projekt összefoglalója Dr. Balogh Zoltán

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

2010. november Zagyva Klára

2010. november Zagyva Klára Egészségügyi Szakképzési Konferencia 2010. november 22-23. Zagyva Klára Néhány gondolat Miért? (a fejlesztések mozgatóerői) Struktúra Tartalom Vizsgatevékenységek Modulszámok változásai Ami az új szvk

Részletesebben

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Dr. Balogh Zoltán ELTE TáTK- AstraZeneca 15. Egészség-gazdaságtani Szimpózium, Budapest, 2013. május 31. A szolgáltatás

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

- népegészségügyi menedzser. SE-TSK humánkineziológia Budapest magyar OH-FHF/2330-4/2009. sporttudomány

- népegészségügyi menedzser. SE-TSK humánkineziológia Budapest magyar OH-FHF/2330-4/2009. sporttudomány MESTERKÉPZÉSEK SE-ETK ápolás Budapest magyar OH-FHF/514-8/2010. orvos- és egészségtudomány SE-TSK egészségfejlesztés-tanár Budapest magyar OH-FHF/98-1/2011. pedagógusképzés - egészségügyi infrastruktúra

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANÁRI MESTERSZAK (MA) PEDAGÓGIA ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ Az

Részletesebben

http://semmelweis-egyetem.hu/

http://semmelweis-egyetem.hu/ A gyógytornászképzés mérföldkövei a kezdetektől napjainkig Dr. Horváth Mónika főiskolai docens tanszékvezető Semmelweis Egyetem ETK Fizioterápiai Tanszék http://semmelweis-egyetem.hu/ Schöpf-Mérei Ágoston

Részletesebben

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013.

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. 2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT 0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT Képzési idő: 4+1 év Szakmai oktatás célja: Megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és i képességekkel, készségekkel rendelkező egészségügyi szakemberek képzése. A tanuló

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

I. A szakképzés jogi háttere

I. A szakképzés jogi háttere 2.42. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 725 02 GYAKORLÓ KÉPI DIAGNOSZTIKAI, NUKLEÁRIS MEDICINA ÉS SUGÁRTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS -MINŐSÉGI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (ÉMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS -MINŐSÉGI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (ÉMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS -MINŐSÉGI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (ÉMM) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki 2. A mesterképzési szakon

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Dr. Balogh Zoltán Dr. Hirdi Henriett DEMIN XVI. Konferencia Minőség az irányításban, minőség a gyakorlatban Debrecen, 2016. május 26 28. Miről is akarunk beszélni?

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: fordítói szakirány Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali, levelező A szakért

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

EMBERI EROFORRAsoK MINlSZTERIUMA EGESZSEGUGYI AGAZATI HUMANEROFORRAs-STRATEGIAI FOOSZTALY. Az Emberi Eroforrasok Miniszterenek KOZLEMENYE

EMBERI EROFORRAsoK MINlSZTERIUMA EGESZSEGUGYI AGAZATI HUMANEROFORRAs-STRATEGIAI FOOSZTALY. Az Emberi Eroforrasok Miniszterenek KOZLEMENYE EMBERI EROFORRAsoK MINlSZTERIUMA EGESZSEGUGYI AGAZATI HUMANEROFORRAs-STRATEGIAI FOOSZTALY Az Emberi Eroforrasok Miniszterenek KOZLEMENYE az cgeszscgugyert felclos miniszter hataskorebe tartozo szakkepesitesek

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Debreceni Egyetem Egészségtud Centrum Általános Orvostud Kar az ÁOK dékánja Dr. Csernoch László egyetemi tanár Az Általános Orvostud Kar széles képzési kínálattal várja a jelentkezőket. A legnagyobb hagyománnyal

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. mert az NKE KTK a magyar közigazgatási képzés elsőszámú és vezető intézménye

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben