SEMMELWEIS EGYETEM. Egészségtudományi Kar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEMMELWEIS EGYETEM. Egészségtudományi Kar"

Átírás

1 SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar

2

3 Köszöntő A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara az egészségtudományok területén nyújt magas színvonalú képzést. Fennállásának 37 éve alatt, de különösen az elmúlt tíz évben, nemzetközi viszonylatban is példaértékû fejlôdést ért el. Jelenleg 18 szakon (szakirányon) közel 140 oktató, és számos neves óraadó tanár közremûködésével több mint 3000 hallgató tanul az intézményben. A Kar oktató munkatársainak egy része oktató tevékenysége mellett nemzetközileg elismert szakember, szakmai kollégiumok, szakmai tudományos testületek tagja. A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának küldetése összhangban az Egyetem küldetésével a lakosság lehetô legjobb egészségi állapotának és jóllétének elérése magas szintû egészségtudományi képzések nyújtásával és kuta tások végzésével. A Kar biztosítja hallgatói számára az átfogó, több tudományágra kiterjedô egészségtudományi ismeretek magas szintû elmé leti és gyakorlati elsajátítását. A végzett hallgatók nemcsak szakmájuk elismert mûvelôi, hanem szûkebb és tágabb közösségeikben az egészségtudatosság/egészségfejlesztés képviselôi, elôsegítôi is. Intézményünk az oktatók számára olyan szellemi mûhely, amely folyamatosan választ keres az egészséggel kapcsolatos globális kihívásokra. Az intézmény meghatározó tényezôje kiválósági központja a hazai egészségtudományi képzéseknek és kutatásoknak. Szerepet vállal a hazai és az Európai Uniós egészségtudományi politikák kialakításában. A Kar modern technikával felszerelt tantermekkel, elôadótermekkel, szakmai laborokkal, nyilvá nos könyvtárral, és ösztönzô tanulási környezettel várja hallgatóit. A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar épületének bejáratánál egy díszes táblán olvas hatjuk: SOL OMNIBUS LUCET! A NAP MINDENKIRE RAGYOG! Ez a mi jelmondatunk és egyben hallgatóinkat támogató filozófiánk, amelynek szellemében ajánlom kiadványunkat a kedves olvasó figyelmébe. Dr. Mészáros Judit dékán 1

4

5 KÉPZÉSEINK ALAPVETÔ JELLEMZÔI

6 Képzési rendszerünk Az egészségügyi szakemberek felkészítésében az egyik legjelentôsebb hazai változásként tartjuk számon 1975-ben Karunkon a fôiskolai képzés létrejöttét, amely a hagyományos orvosegyetemi mellett a felsôoktatási végzettség rangját és felelôsségét adta meg több szakma mûvelôjének. Jelentôs változás volt a Kar életében, hogy ben a nagy múltú, világszerte ismert és elismert Semmelweis Egyetem részévé vált. A neves egye tem karaként mûködve nemcsak presztízse, szellemi háttere szélesedett ki, hanem szakmai bázisa, innovációs lendülete, a társadalmi igényekhez kapcsolódás esélye és lehetôsége is megnôtt. Jelentôs támogatást adott mindennek az a körülmény, hogy 2004-ben befejezôdött egy nagy értékû beruházás, amelynek következtében az Egészségtudományi Kar mára olyan oktatás-techni kai és építészeti infrastruktúrával rendelkezik, amely korunktól ténylegesen elvárható és nemzetközi viszonylatban is példaértékû. A 2006/2007. tanévtôl Karunk áttért a több cik lu sú képzési rendszerre. Jelenleg három alap kép zési szak kilenc szak irányára, három mester kép zési szakra, valamint hat szakirányú továbbkép zés re és tizenkilenc OKJ-s szakképzésre jelentkezhetnek a továbbtanulni vágyók. Az új képzési rendszer következtében megvalósuló átfogó reform, és folyamatosan bôvülô képzési kínálatunk magas színvonalú, gyakorlat orien tált oktatást, és széles választási lehetôséget, tudatos karriertervezést tesz lehetôvé a hallgatók számára. Az érettségivel rendelkezôk szakképesítést szerezhetnek OKJ-s szakképzésben, illetve jelentkezhet nek alapképzésre. Az alapszakot eredményesen elvégzôk oklevelükkel azonnal munkába állhatnak, valamint folytathatják tanulmányaikat mesterképzésben, amely biztosítja az általuk választott tudományterületen történô specializációt. A mesterfokozat megszerzését követôen a hallgatónak lehetôsége van doktori képzésben való részvételre, amely a tudományos fokozat megszerzésére készít fel. Szakmai karrierjük építését teszi lehetôvé szakirányú továbbképzési kínálatunk. 4

7 Képzési szintek, szerezhető fokozatok Alapképzések (BSc fokozat) Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány dietetikus szakirány gyógytornász szakirány mentôtiszt szakirány szülésznô szakirány Egészségügyi gondozás és prevenció szak népegészségügyi ellenôr szakirány védônô szakirány Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus szak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány optometria szakirány Mesterképzések (MSc fokozat) táplálkozástudományi mesterképzési szak ápolás mesterképzési szak fizioterápia mesterképzési szak Doktori képzés (PhD fokozat) Patológiai tudományok Doktori Iskola Egészségtudományi kutatások program Szakirányú továbbképzések addiktológiai konzultáns szak akut betegellátó szak egészségügyi projektmenedzser szak egészségtudományi szakfordító-tolmács szak rehabilitációs kreatív terápia szak wellness szakmenedzser szak Elôkészületben lévô szakirányú továbbképzések klinikai epidemiológia OKJ-s szakképzések mentôápoló gyógyszertári asszisztens gyógyszerkiadó szakasszisztens sürgôsségi szakápoló masszôr: gyógymasszôr, sportmasszôr diétás szakács élelmezésvezetô látszerész és fotócikk-kereskedô ápoló (elágazás) csecsemô- és gyermekápoló (elágazás) gyermek- és ifjúsági felügyelô (rész-szakképesítés) házi idôszakos gyermekgondozó (rész-szakképesítés) gyermekotthoni asszisztens (elágazás) kisgyermekgondozó, nevelô (elágazás) klinikai neurofiziológiai szakasszisztens (ráépülés) optikai üvegcsiszoló fogyatékossággal élôk gondozója (elágazás) szociális gondozó és ápoló (elágazás) óvodai dajka 5

8

9 ALAPKÉPZÉSEK (BSc)

10 ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS SZAK Mi a képzés célja? Olyan ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társa dalom egészségvédelmérôl, az egészség hely reállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szint jén a megelôzô, nem orvosi hatáskörbe tartozó gyógyító, gondozó és rehabilitációs mun kában önálló felelôsséggel részt venni. Képzési idô 8 félév, 240 kredit Végzettségi szint BSc (alapfokozat) Melyek a választható szakirányok? ápoló dietetikus gyógytornász mentôtiszt szülésznô 8

11 Ápoló (nappali és levelező munkarendben) A szakot ápoló szakirányon elvégzôk alkalmasak segítséget nyújtani az egészségügyi és szociális szolgáltatások elérésében, a beteg (gondozott) ápolására, egyéni szükség leteinek feltárására, ápolási diagnózis felállítá sá ra és prioritások alapján történô szakszerû feladatellátásra, együttmûködésre az egészségügyi és szociális szolgáltatások tervezésében, fejlesztésében, lebonyolításában, ápolási modellek megválasztására, azok alkalmazására, az ápolási folyamat megvalósításához szükséges információk, erôforrások feltárására, felhasználására. Az oklevélben szereplô szakképzettség ápoló Fôbb szakmai tárgyak Ápolási alapismeretek, ápolásetika, belgyógyá szat és ápolástana, sebészet és ápolástana, szülészetnôgyógyászat és ápolás tana, aneszteziológia, intenzív terápia és ápolástana, csecse mô- gyermek gyógyászat és ápolástana, neurológia és ápo lás tana, pszichiátria és ápolástana, alapellátás, közösségi ápolás, onkológia és ápolástana, kisklinikumi ismeretek és ápolástana, szimulá ciós esettanulmányok. Elhelyezkedési lehetôségek Az általános munkavégzési lehetôségeken alap el látás, szakrendelô hálózat, fekvôbeteg ellátás kí vül számos olyan területen helyezkedhetnek el, amelyek az utóbbi évtizedben jelentek meg az egészség ügy területén (pl. orvos-, gyógyszertárés kórházlátogató, transzplantációs koordinátor, magántulajdonban lévô különbözô egészségügyi szolgáltató cégeknél ápolói, szervezôi tevékenység stb.) Az elhelyezkedési lehetôségek tára nagyon széles skálán mozog Magyarországon és természetesen az Európai Unió összes országában (az EU irányelveknek megfelelôen). 9

12 Dietetikus (nappali és levelező munkarendben) A szakot dietetikus szakirányon elvégzôk alkalmasak táplálkozási és élelmezési szakemberként a dietoterápia önálló mûvelésére, élelmezési üzemek vezetésére, továbbá egyéni és csopor tos dietetikai szaktanácsadásra, a kulturált étkezés feltételeinek és körülményeinek kialakítására, feladatkörükben az élelmezési üzem munkafolyamatainak megszervezésére és az élelmezési szolgálat irányítására, a gondozó team tagjaként a dietetikai és táplálkozási feladatok ellátására. Az oklevélben szereplô szakképzettség dietetikus Fôbb szakmai tárgyak Élelmiszertudomány, ételkészítési technológia és kolloidika, táplálkozástudomány, klinikai die te tika és orvostudomány, élelmezési menedzsment, gyakorlati dietetika, élelmiszer- és élelme zés hi giéne, táplálkozásegészségügy, dietetikusi hivatás. Elhelyezkedési lehetôségek Táplálkozási szakemberként: kórházakban, szanatóriumokban, egészségügyi és szo ci ális intézményekben, gyógyszer és tápszergyártó cégeknél stb. Élelmezési szakemberként: élelmezési menedzser a közétkeztetés különbözô területein (bölcsôde, óvoda, iskola, munkahely, egészség ügyi intézmények, közétkeztetési vállalkozások stb.) Prevenciós feladat ellátása különbözô területeken: ÁNTSZ, önkormányzatok, fitness- és wellness-szalonok, média stb. 10

13 Gyógytornász (nappali munkarendben) A szakot gyógytornász szakirányon elvégzôk alkalmasak a mozgásrendszer funkcionális vizsgálatára és elemzésére, a mozgásszervi státus felvételére, dokumentálására, valamint az egészséges mozgásképesség kritériumainak megállapítására, fizioterápiás és rehabilitációs terv önálló készítésére és rehabilitációs programok végrehajtására, a mozgásszervi betegségek belgyógyászati, pszichiátriai, sebészeti, neurológiai, ortopédiai és más betegségekben a saját vizsgálatra épülô fizioterápiás gyógyeljárások alkalmazására, az orvos diagnózisa alapján és az orvosi kezelésbe illeszkedôen. Az oklevélben szereplô szakképzettség gyógytornász - fizioterapeuta Fôbb szakmai tárgyak Fizioterápiai alapismeretek, alapozó testképzô gimnasztika, mozgásrendszer funkcionális elemzése és vizsgálata, biomechanika, manuális techni kák, elektro-, balneo-, hydro-, klimatoterápia, alkalmazott edzésmódszertan, kardiorespiratórikus fizioterápia, ortopédiai fizioterápia, traumatológiai fizioterápia, reumatológiai fizioterápia, neuropszichiátriai fizioterápia, életkorok fizioterápiája, speciális élethelyzetek fizioterápiája, szimulációs esettanulmányok. Elhelyezkedési lehetôségek kórházakban, klinikákon (intenzív ellátásban, akut és szubakut részlegeken), ambuláns rendelôkben és klinikákon, rehabilitációs centrumokban, ápolási és szociális intézményekben, alapellátás és otthoni ellátás területén, speciális oktatási és nevelési intézményekben, hospice ellátásban, munkahelyi és egészségügyi centrumokban, egészségturizmussal foglalkozó intézményekben, sportcentrumokban. 11

14 Mentőtiszt (nappali és levelező munkarendben) A szakot mentôtiszt szakirányon elvégzôk alkalmasak a sürgôsségi betegellátásban egyes orvosi beavatkozások szakszerû és biztonságos elvégzésére, tömeges balesetek és megbetegedések, illetve katasztrófa helyszínén a mentôfeladatok ellátására, valamennyi oxiológiai ellátásra a helyszínen, illetve a sürgôsségi betegellátás rendszerében gyógyintézeti keretek között, elsôsorban sürgôsségi osztályon, munkacsoport munkájának a megszervezésére, elsôsegélynyújtás oktatására, mentôápolói és mentô-gépkocsivezetôi képzésben és továbbképzésben való részvételre. Az oklevélben szereplô szakképzettség mentôtiszt Fôbb szakmai tárgyak Alapozó oxiológiai ismeretek, bevezetés az oxiológiába, sürgôsségi rendszerismeret, interdiszciplináris intenzív ellátás, speciális oxiológia, kiemelt fontosságú kórfolyamatok oxiológiája, reanimatológia, válogatott szakterületek oxiológiája, környe zeti ártalmak oxiológiája, tömeges baleseti és katasztrófaellátás, szimulációs esettanulmányok. Elhelyezkedési lehetôségek Országos Mentôszolgálatnál, magán mentôszolgálatoknál, sürgôsségi osztályokon. 12

15 Szülésznő (nappali és levelező munkarendben) Elhelyezkedési lehetôségek szülészeti-nôgyógyászati klinikákon, kórházak szülészeti-nôgyógyászati osztályain, rendelôintézetek nôgyógyászati szakrendelésein, speciális szakambulanciákon, terhesgondozó szakambulanciákon, nôgyógyászati magánrendelôkben. A szakot szülésznô szakirányon elvégzôk alkalmasak a szülés vezetésére, az újszülött ellátására szülés után, az anya-újszülött korai közvetlen kapcsolatának biztosítására, gyermekágyas megfigyelésre, gondozásra, a szoptatás segítésére, a hazabocsátással kapcs o latos feladatok ellátására (tanácsadás, kóros tünetek felismerése, intézkedés), terhesgondozási feladatok végzésére, általános ápolási feladatok végzésére, feladatkörében biztonságos higiénés környezet megteremtésére (egészségügyi technika, eszközök, mûszerek ismerete és szakszerû használata, fertôt lenítési és sterilizálási eljárások alkalmazása), nôbetegek gondozására, ápolására, speciális kezelésére, szülészeti és nôgyógyászati mûtéteknél segédkezésre, mûtétre váró betegek elôkészítésére, kommunikációra a terhes és szülô nôvel, annak családjával, felvilágosításra és tanácsadásra a fogam zásgátlással és családtervezéssel kapcsolatban. Az oklevélben szereplô szakképzettség szülésznô Fôbb szakmai tárgyak Ápolástani ismeretek, belgyógyászat és ápolástana, se bé szet és ápolástana, perioperatív ellátás, szimulá ci ós eset tanulmányok, szülészeti etika, neonatológia, csecse mô-, gyermekgyógyászat és ápolástana, szülé szet nô gyó gyá szat és ápolástana, otthonszülés. 13

16 EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK Mi a képzés célja? Olyan szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján az emberi egészség megôrzésével, törvényszerûségeinek megismerésével gondozzák a társadalom egyéneit, közösségeit és elôsegítik egészségük fejlesztésének lehetôségeit. Képzési idô 8 félév, 240 kredit Végzettségi szint BSc (alapfokozat) Melyek a választható szakirányok? népegészségügyi ellenôr védônô 14

17 Népegészségügyi ellenőr (nappali és levelező munkarendben) A szakot népegészségügyi ellenôr szak irá nyon elvégzôk alkalmasak népegészségügyi hatósági tevékenység ellátására, jogszabályok alapján szükséges intézkedések megtételére és ellenôrzésére, nem hatósági tevékenységi körben a vonatkozó jogszabályok alapján a megfelelô hatósági ellen ôrzés eredményes lefolytatására, járványügyi feladatok kezdeményezésére, megszer vezésére és lebonyolítására, járványügyi vizsgálatok eredményeinek elemzésére, értelmezésére, felhasználására és kritikus alkalmazására, szakterületével összefüggésben vizsgálata eredményeinek és a szükséges intézkedéseknek közérthetô formában történô kommunikálásra, a lakosság egészségügyi állapotát javító helyi és központi egészségpolitika kidolgozására és megvalósítására, nosocomialis surveillance megtervezésére és kivitelezésére, a lakosság egészségi állapotának monitorizálására, betegségmegelôzô programok tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és érté kelésére. Az oklevélben szereplô szakképzettség népegészségügyi ellenôr Fôbb szakmai tárgyak Alkalmazott kémia, közegészségügyi mûszaki alapismeretek, toxikológia, környezetegészségtan, munka- és sugáregészségtan kémiai biztonság, élelmezéshigiéne élelmiszerbiztonság, részletes mikrobiológia, fertôzô nosocomiális és nem fertôzô betegségek általános és részletes járványtana, fertôzô betegségek megelôzése, szimulációs esettanulmányok, népegészségügyi medicina és egészségvédelmi stratégiák, egészségügyi igazgatás. Elhelyezkedési lehetôségek az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) regionális és kistérségi intézeteinél, kórházakban higiénikusi állások, a társa da lombiztosítás egészségbiztosítási ágazatában, és a magánbiztosításban kockázatbecsléssel kapcsolatos munkakörök, az ipari és mezôgazdasági termelési szfé rá ban higiénikus állások. 15

18 Védőnő (nappali munkarendben) A szakot védônô szakirányon elvégzôk alkalmasak otthoni és intézeti körülmények között nôvédelmi szûrôvizsgálatok szervezésére, családtervezéssel kapcsolatos tanácsadásra, anya ságra és szülôi szerepre való felkészítésre, várandós anyák célzott gondozására, szûrôvizsgálatok elvégzésére, szükség esetén szociális támogatás, anyaotthoni vagy sürgôsség esetén kórházi elhelye zés kezdeményezésére, a gyermekágyas, szoptatós anyák ápolására, gondozására és aktuális állapotuknak megfelelô ellenôrzô vizsgálatok elvégzésére, az anyatejes táplálás, a szoptatás módsze reinek a tanítására, a koraszülöttek, újszülöttek, az egészséges és veszélyeztetett csecsemôk állapotának és fejlôdésének a figyelemmel kísérésére, az ezzel kapcsolatos alap szûrôvizsgálatok végzésére, gyermekek és ifjak közösségi-egészségügyi gondozá sára (3 18 éves), segítségnyújtásra magatartási zavarok, káros szokások és szenvedélyek megelôzésében, a serdülôkor problémáinak megoldásában, illet ve a megfelelô szakemberhez való irányításban, gyermekvédelemmel kapcsolatos jelzôfunkció szerepének betöltésére, családok mentálhigiénés támogatására, krízisprevencióra, a védôoltásokkal kapcsolatos szervezési feladatok ellátására. Az oklevélben szereplô szakképzettség védônô Fôbb szakmai tárgyak Védônôi szakmai alapismeretek, családtudomá nyi alap ismeretek, nôi egészségvédelem és váran dós gondozás módszertana, gyermekek fej lôdése és gondozásuk módszertana, közösségi gondozás módszertana, preventív családgondozás, lelki egészségvédelem gyakorlata a védônôi munkában, belgyógyászat és ápolástana, neonatológia, csecsemô-gyermekgyógyászat és ápolástana, szülészet, nôgyógyászat és ápolástana, se bészet és ápolástana, alapellátás, közösségi ápolás, szimulációs esettanulmányok, fejlôdésneurológia. Elhelyezkedési lehetôségek körzeti védônôként gyermekkörzetben, ifjúsági védônôként közoktatási intézményekben, kórházi védônôként kórházakban. 16

19 ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS SZAK Mi a képzés célja? Olyan szakemberek képzése, akik képesek önálló laboratóriumi analitikai vagy képalkotó diagnosztikai analitikai munka végzésére, szervezésére, kis orvosi laboratóriumok, illetve diagnosztikai részlegek analitikai munkájának irányítására és jártasak az adatfeldolgozás korszerû módszereiben, valamint a gazdálkodás kérdéseiben. Kellô ismeretekkel rendelkeznek a korszerû mûszer és méréstechnika, az informatika és szá mítástechnika és azok orvosi laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai alkalmazásának területein. Képzési idô 8 félév, 240 kredit Végzettségi szint BSc (alapfokozat) Melyek a választható szakirányok? képalkotó diagnosztikai analitika optometria 17

20 Képalkotó diagnosztikai analitika (levelező munkarendben) A szakot képalkotó diagnosztikai analitika szakirányon elvégzôk alkalmasak a képalkotó diagnosztika egyes területein adott mûveletek és vizsgálatok önálló elvégzésére, képalkotó diagnosztikai mûszerek biztonságos üzemeltetésére, a képalkotó berendezésekkel nyert infor má ci ók képi feldolgozására, értékelésére és archiválá sára, a képalkotó berendezések mûködtetésével kapcsolatos eljárások és jogszabályok betartására, betegek felkészítésére képalkotó diagnosztikai és terápiás eljárásokra, a vizsgálat alatt a beteg megfigyelésére, a kóros állapot észlelésére, terápiás vizsgálatokban való közremûködésre, a radiológiai ellátásból származó esetleges egészségkárosító hatások, illetve mûszakitechni kai hibák felismerésére és ezek elhárításában való közremûködésre, adott munkahely munkafolyamatainak szervezésé re. Az oklevélben szereplô szakképzettség orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, képalkotó diagnosztikai analitika szakirányon Fôbb szakmai tárgyak Tér és metszetanatómia, rendszeres klinikai ismeretek, pozicionálás protokollok, képalkotó berendezések mûködtetése, sugárfizikai, technikai, módszertani alapok, ultrahang, angiográfia, haemodinamika, computer tomográfia, mágneses rezonancia, nukleáris medicina, sugárterápia, onkológia, szimulációs esettanulmányok. Elhelyezkedési lehetôségek intervenciós diagnosztikai és terápiás képalkotó munkahelyeken, hemodinamikai, katéterdiagnosztikai és terápiás munkahelyeken onkológiai sugárterápiás, izotóp diagnosztikai, és izotóp terápiás asszisztensi munkakörökben. 18

21 Optometria (levelező munkarendben) A szakot optometria szakirányon elvégzôk alkalmasak a legfontosabb szemészeti paraméterek megfigyelésére, korszerû vizsgálati eszközök és módszerek alkalmazására, a szem megbetegedéseinek, fejlôdési rendellenességeinek, a látást veszélyeztetô terüle tek nek a felismerésére és értékelésére, a szem kimosására, bekötésére, szemsérülés ellátására, a látásélesség szubjektív és objektív meghatáro zá sára, a szem törôközegeinek, refrakciós képességének, fénytörésének, a szemizmok tevékenységének, a heterophoriának és a konvergencia képességének, a binokuláris látásnak a vizsgálatára, továbbá a csarnokzug, a szemlencse, az üvegtest és a szemfenék vizsgálatára, az oftalmoszkópia és az oftalmotonometria mérési eljárás elvégzésére, az eredmény értékelésére, a szem fénytörési hibáinak megfelelô korrek ciós szemüveglencse vagy kontaktlencse felírására, a szemnyomás becslésére, a szemészeti megbetegedésben szenvedôk ápolási szükségleteinek felismerésére és ellátására, látás szûrôvizsgálatok végzésére és értékelésére, tevékenysége során felmerülô szomatikus és pszichés problémák felismerésére, elsôsegélynyújtásra, egészségnevelésre. Az oklevélben szereplô szakképzettség orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai ana litikus, optometria szakirányon Fôbb szakmai tárgyak Szemészeti anatómia, szemészeti patológia, szemészeti optika, szemüvegrendelés, kontaktológia, szemészeti klinikai ismeretek, binocularis látás fiziológiája és patológiája, szemészeti mûszaki ismeretek, optometrista hivatás alapjai, gyermekszemészet, optikai anyag- és gyártásismeret. Elhelyezkedési lehetôségek az optikai üzleti életben, mint gyakorló optometristák, üzletvezetôk, a betegellátás szemészeti diagnosztikai vizsgáló laboratóriumaiban, mint önállóan dolgozni képes optometristák, illetve szemészeti asszisztensek, a kereskedelmi életben, mint optikai termék és projekt menedzserek, az optikai kutatásban, mint optikai szakemberek. 19

22

23 MESTERKÉPZÉSEK (MSc)

24 TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem közös képzése Mi a képzés célja? Olyan multidiszciplináris ismeretekkel rendelkezô szakemberek képzése, akik egészségügyi, élelmi szeripari és termé szettudományos szemléletük, tudásuk birtokában képesek: a világszerte fokozódó igénynek megfelelôen az egészség megôrzés szempontjait is figye lem be vevô minôségi élelmiszerek, funkcionális élelmiszerek, étrend-kiegészítôk, speciális tápszerek, gyógytermékek, gyógyhatású termékek fejlesztésére, magas szintû táplálkozástudományi kutató, tanácsadó, egészségnevelô munkára, az élelmiszerbiztonsággal és toxikológiai vizsgálatokkal kapcsolatos, jelenleg átala kulóban levô szabályozási rendszer kialakítására ágazatközi és társadalmi együttmûködésben hazánkban és az Európai Unióban. Képzési forma Nappali és levelezô munkarendben Képzési idô 4 félév, 120 kredit Végzettségi szint MSc (mesterfokozat) Az oklevélben szereplô szakképzettség okleveles táplálkozástudományi szakember A képzésben való részvétel feltételei A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismere tek felsôoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján elismerhetô legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányaiból az alábbi ismeretkörökben: természet- és egészségtudományi ismere tek: 40 kredit a biológia, a sejtbiológia, a mi k ro biológia, a genetika, a kémia, a biokémia, az anatómia ismeretkörökbôl; élelmiszertudományi ismeretek: 10 kredit az élelmiszer, a kémia, az élelmiszeripari alapmû ve letek, a gazdaság-gazdálkodás ismeretkörökbôl. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A további 10 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtôl számított két féléven belül, a felsôoktatási intézmény tanulmányi és vizs gaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. Idegennyelv-ismeret követelménye A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvbôl államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékû érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges. A szakot elvégzôk alkalmasak minôségi, funkcionális élelmiszer, táplálékkiegészítô, tápszer és egyéb gyógytermék fejlesztésére, egészségügyi hatásainak lemérésére és toxikológiai vizsgálatára, élelmiszeripari technológiai újításokra, az élelmiszerek minôségének meghatározá sára, egészségügyi szempontok érvényesítésére, hazai és nemzetközi szervezetekben a táplálkozástudománnyal, élelmezéssel kapcsolatos terü leteken szakértôi és szaktanácsadási feladatok ellátására, vállalati, kutatóintézeti és szakigazgatási szinten, egészségpolitikai döntések elôkészítésére, az elôbbieket szolgáló szabványok, jogalkotási gya korlat és intézményi rendszer kialakításában való részvételre, az egészséges táplálkozás és a kórállapotoknak megfelelô élelmiszerek és étrendek összetételének meghatározására, 22

25 az Európai Uniós pályázati rendszerek által preferált innovatív kutató+fejlesztô munka végzésére, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére, tudomány- és munkaterületük alkotó mûvelésére, továbbfejlesztésére és eredményeik gyakorlati hasznosítására, a megoldandó problémák megértésére, szakterületük speciális problémáinak biztonságos megoldására, eredeti ötletek felvetésére, innovatív tevékenység folytatá sá ra, multidiszciplináris team tagjaként tevékenykedni, szakmai elvárásoknak megfelelô hiteles döntések meghozatalára, egészségiparban, wellness és gyógyturizmus, szállodaipar területén helyes táplálkozási gyakorlatnak megfelelô étrendek összeállításá ra, a dietetikai gyakorlat javítására az egészség fenntartása és betegség megelôzô céllal, táplálkozási és élelmezési szaktanácsadóként egészségmegôrzô és betegség megelôzô célból csoportos dietetikai szaktanácsadásra, a hozzájuk fordulók esetében dönteni tudnak, hogy kiket kell klinikai dietetikushoz, orvoshoz irányítaniuk, a táplálkozástudomány eredményeinek népsze rû sítésére a lakosság népegészségügyi mutatóinak javítása érdekében, ismereteik folyamatos bôvítésére magyar és idegen nyelvû szakirodalom felhasználásával. Elhelyezkedési lehetôségek oktatási intézményekben, kutató intézetekben, hazai, Európai Uniós és egyéb nemzetközi K+F projektek és vállalkozások munkatársaként, spin off cégeknél, oktatási, szakértôi, szaktanácsadói vállalkozások munkatársaként, szállodaipar, wellness és gyógyturizmus területén, fitness és sport létesítményekben, egészségipar területén, népegészségügyi programokban, az egészségpolitikai döntések elôkészítésénél, önkormányzatoknál, közétkeztetési területen, szakhatóságok, élelmiszervizsgáló és felügyelô szervek munkatársaként, fogyasztóvédelem területén, szabványok, jogszabályozás, élelmiszercímkézés gyakorlatának és intézményi rendszerének kialakításában, élelmiszeripari kis- és nagyvállalatoknál, élelmiszeripari termelés, termékfejlesztés, technológiafejlesztés területén, piackutató cégeknél, kereskedelmi vállalkozásoknál, média területén prevenciós programok szervezésénél. 23

26 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Mi a képzés célja? Olyan egészségtudományi szakemberek képzése, akik ismerik a hazai egészségügy mûködését, az egészségtudomány szerepét és fejlesztésének lehetôségét a társadalom életében; az ápolás közép- és felsô szintû intézményrendszerét, továbbá részt vesznek az ápolás tudományos problémáinak megoldásában, új ápolási ismeretek felkutatásában és gyakorlati hasznosításuk elômozdításában. A mesterdiploma megszerzé se feljogosít a doktori képzésben való részvételre. Képzési forma nappali és levelezô munkarendben Képzési idô 3 félév (90 kredit) Végzettségi szint mesterfokozat (MSc) Az oklevélben szereplô szakképzettség okleveles ápoló A szakot elvégzôk alkalmasak a népesség egészségi állapotának jellemzésére, népegészségügyi problémák, prioritások és célok megfogalmazására, egészség-gazdaságtani mutatók értelmezésére, szakirodalom-kutatásra, a szakirodalom kritikus értékelésére, a modern statisztikai módszerek eredménye i nek értelmezésére, tanulmányok írására, elôadás készítésére, az ápolási folyamathoz kapcsolódó szervezési és vezetési feladatok elvégzésére, az ápolási szakterülethez kapcsolódó erôforrásmenedzsment feladatainak ellátására, költségvetés tervezésére és pályázatírásra, programtervezésre, azok lebonyolítására és értékelésére, tudományos munka tervezésére, megszervezésére, irányítására és lebonyolítására, együttmûködés kiépítésre egyénekkel és intézményekkel, média-kommunikációra. A képzésben való részvétel feltételei Teljes kreditérték beszámításával vehetô figyelembe az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakiránya. Idegennyelv-ismeret követelménye A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. Az állami lag elismert nyelvvizsga letehetô nemzetközi és etnikai kisebbségi nyelvbôl is. 24

27 Elhelyezkedési lehetôségek az egészségügyi alap- és szakaellátás in t éz ményeiben: az ápolásfejlesztésért, az ápoláskutatásért felelôs munkakörökben, a tanulók, hallgatók területi gyakorlati képzéséért felelôs munkakörben, az ápolók szakmai továbbképzéséért felelôs munkakörben, a minôségügyi és minôségirányítási feladatok kivitelezéséért felelôs munkaterületeken, a szociális alap- és szakszolgáltatások intézményeiben: az ápolásfejlesztésért, minôségbiztosításért felelôs munkakörökben, oktatási intézményekben, oktatási, szakértôi, szaktanácsadói vállalkozások munkatársaként, önkormányzatoknál, szakhatóságok és felügyeleti szervek munkatársaként, média területén, prevenciós programok területén, egészségpénztárakkal foglalkozó biztosítótársaságoknál, ápolási termék fejlesztésével és forgalmazásával foglalkozó cégeknél, kereskedelmi vállalkozásoknál. 25

28 FIZIOTERÁPIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzés célja A képzés célja olyan fizioterapeuta szakemberek képzése, akik képesek a fizioterápiás tevékenység tudományos igényû mérésére, értékelésére, a protokollok evidenciákon alapuló továbbfej lesztésére, a szakmai vezetésre; akik ismerik a hazai egészségügy mûködését, komplex intézmény rendszerét és az egészségtudomány szerepét és fejlesztésének lehetôségét a társadalom életében. Képesek a legújabb tudományos kutatások eredményeinek átültetésére a klinikai gyakorlatba, valamint a fizioterápiás módszerek és proto kol lok fejlesztésére. Kellô mélységû elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendel keznek tanulmá nyaik doktori képzés keretében történô folytatására. Képzési forma Nappali és levelezô munkarendben Képzési idô 3 félév, 90 kredit Végzettségi szint MSc (mesterfokozat) A oklevélben szereplô szakképzettség okleveles fizioterapeuta A képzésben való részvétel feltétele Teljes kreditérték beszámításával vehetô figyelembe az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakiránya, valamint a felsôoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti gyógytornász fôiskolai szintû szak. Idegennyelv-ismeret követelménye A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékû érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges bármely olyan élô nyelvbôl, amelyen a fizioterápiának tudományos szakirodalma van. A szakot elvégzôk alkalmasak a hazai és a nemzetközi kutatások széleskörû ismeretével, szakmai tapasztalataik felhasználásával és tudományos gondolkodásmódjukkal a terápiás eljárások és protokollok továbbfejlesztésére a fizioterápia területén; a fizikai teljesítôképesség meghatározására, a terhelhetôséget és teljesítôképességet kor látozó fizikai, anatómiai, élettani, kór élet tani tényezôk felismerésére és elemzésére; a tudományos bizonyítékokon alapuló (evidence based), fizioterápiás tevékenységre, kutatások tervezésére és kivitelezésére; az integrált mozgástani ismeretek felhasználására és gyakorlati alkalmazására; a fizioterápia tudományos problémáinak megoldásában, új fizioterápiai ismeretek felkutatásában és gyakorlati hasznosításuk elômozdításában történô hatékony részvétel re; a tudományos evidenciákra épülô fiziote rápiás módszerek kiválasztására és a gyakorlati alkalmazására; a fizioterápiás módszerek hatékonyságának tudományos alapon történô vizsgálatára; a fizioterápia területén klinikai vizsgálatok megszervezésére, lebonyolítására; az egészségügyi intézményekben a központi gyógytornaszolgálatok, illetve az önálló fizioterápiás egységek szakmai vezetésére; az egészségügyi intézmény és a vállalkozás mûködtetésével kapcsolatos alapvetô jogszabályok és minôségirányítási alapelvek alkalmazására; fizioterápiás tevékenységük során szerzett vizsgálati eredmények tudományos igényû elemzésére, megfogalmazására és közlésére; képes elômozdítani az egészségnevelést, az egészségmegôrzést célzó nemzeti, regionális, helyi, lakóközösségi és nemzetközi programokat. 26

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

17. LÓTENYÉSZTŐ, LOVASSPORT SZERVEZŐ AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

17. LÓTENYÉSZTŐ, LOVASSPORT SZERVEZŐ AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. melléklet a 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 2. melléklet AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezete

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév Az egészségügy időnként egyeseknek, a népegészségügy pedig mindig mindenkinek létkérdés. C. Everett Koop Alapképzés (BSc) Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es

Részletesebben

B u d a p e s t, 2 0 1 0

B u d a p e s t, 2 0 1 0 B u d a p e s t, 2 0 1 0 Tartalomjegyzék Bevezető... 7 ok... 17 Egészségügy szakmacsoport... 19 Szociális szolgáltatások szakmacsoport... 33 Oktatás szakmacsoport... 45 Művészet, közművelődés, kommunikáció

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Száz szép Szakma Első kiadás Budapest 2009

Száz szép Szakma Első kiadás Budapest 2009 Száz szép Szakma Száz szép Szakma Első kiadás Budapest 2009 Százszorszép szakma A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet ingyenes szakképzési tájékoztató kiadványa Felelős

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL Az Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak... 2 Az Egészségügyi menedzsment

Részletesebben

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések 2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között

Részletesebben

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora REKTORI KÖSZÖNTÔ Prof. Dr. Magda Sándor rektor, az MTA doktora A Károly Róbert Fôiskolát 2011 októberében újabb öt évre akkreditálták, amely azt jelenti, hogy az intézmény mögött stabil szellemi háttér

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány Tantárgyleírások Ápolás és betegellátás alapszak Mentőtiszt szakirány 1 Tantárgynevek Oldalszámok Kötelező tantárgyak 1. Ápolástan szakmai gyakorlat 1 2. Belgyógyászati ismeretek 2 3. Eset-rohamkocsi gyakorlat

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési tájékoztató. A Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közös kiadványa

Szakirányú továbbképzési tájékoztató. A Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közös kiadványa Szakirányú továbbképzési tájékoztató A Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közös kiadványa REKTORI KÖSZÖNTŐ 1 Kedves Leendő Hallgatónk! A Károli Gáspár Református Egyetem

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Bevezető Az iskolák szakmai önállóságának, sajátos arculati bemutatásának legfontosabb alapdokumentuma

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu Felvételi tájékoztató kiadvány 2012 KRE.hu A 2012-es HVG Diploma különszám kari összesített rangsorában, a bölcsészképzési területen a KRE-BTK ezüstérmes, a jogi és igazgatási képzési területen a KRE-ÁJK

Részletesebben

Katasztrófavédelem Szakmabemutató információs mappa

Katasztrófavédelem Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DOBSON TIBOR, TŰZOLTÓ EZREDES, FŐVÁROSI

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola OM: 100 536 OKÉV: 01-0698-04 AL-2007 alapítva: 1998....semmiből egy új, más világot teremtettem. Bolyai János Pedagógiai program (2013.) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Védô nô i hivatás 2010 A hungarikumként jelzett hivatásunk napjainkban

Védô nô i hivatás 2010 A hungarikumként jelzett hivatásunk napjainkban védônô Védô nô i hivatás 2010 A hungarikumként jelzett hivatásunk napjainkban Cso r d á s Ág n e s MSc vé d ô n ô, Magyar Védô nô k Egyesülete elnök Az összeállítás készült a Védô nô i szempontok minôségfejlesztési

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

Szociális asszisztens / szakgondozó / gerontológiai gondozó / pszichiátriai gondozó / szenvedélybeteg gondozó / szociális gondozó, szervező

Szociális asszisztens / szakgondozó / gerontológiai gondozó / pszichiátriai gondozó / szenvedélybeteg gondozó / szociális gondozó, szervező Szociális asszisztens / szakgondozó / gerontológiai gondozó / pszichiátriai gondozó / szenvedélybeteg gondozó / szociális gondozó, szervező Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben