Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges 2"

Átírás

1 SZENT PÁL AKADÉMIA FELVÉTELI KÉRELEM MESTERKÉPZÉSRE A SZENT PÁL AKADÉMIÁN SZERZETT TEOLÓGUSI FŐISKOLAI OKLEVÉL BIRTOKÁBAN 1 Jelentkezési határidő: április 15. Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges 2 A jelentkező születési neve: Édesanyja születési neve: Születési helye: Állandó lakásának címe: Tartózkodási helyének címe: ideje: telefonszáma: telefonszáma: Levelezési cím (amennyiben ez a fentiektől különböző): Mobiltelefon: Kérem / nem kérem, hogy részemre a főiskolai eseményekről a Tanulmányi osztály sms-ben is küldjön tájékoztatást. Állampolgárság: Nem magyar állampolgár esetén Magyarország területén való tartózkodás jogcíme: A tartózkodásra jogosító okirat megnevezése: száma: Külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 3 esetén A tartózkodási jogot igazoló okmány megnevezése: száma: Érettségi vizsga adatai Iskola neve és székhelye: A bizonyítvány kelte: Száma: Eredménye: 1 Kérjük, hogy az abszolutóriummal rendelkezők, illetve a főiskolai tanulmányaikban IV/V. évig eljutott hallgatók is ezt a jelentkezési lapot töltsék ki, amennyiben mesterképzésben szeretnének oklevelet szerezni. Adatvédelmi tájékoztatás: A kérelemben foglalt adatokat a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 2. mellékletében foglaltak és más hatályos jogszabályok alapján tartja nyilván a Szent Pál Akadémia. Kérjük fénymásolatban csatolni a következő dokumentumokat (kivéve, ha a jelentkező már korábban leadta): érettségi bizonyítvány, főiskolai oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány. A dőlt betűvel szedett részek kitöltése jogszabály szerint nem kötelező, a válaszadás önkéntes. Választási lehetőség esetén a megfelelő részt kérjük aláhúzni vagy áthúzni. 2 Az állami ösztöndíjas képzés igénybe vételével kapcsolatban ld. a felvételi tájékozatót a jelentkezési lap végén. 3 Az Európai Unió tagállamainak, valamint Norvégia, Liechtenstein és Izland állampolgárai. 1

2 A Szent Pál Akadémián szerzett főiskolai végzettség, illetve tanulmányok adatai Végzettség, szakképzettség megnevezése: teológus Az oklevél dátuma: Az oklevél száma: Az abszolutórium megszerzésének dátuma: Törzskönyvi szám: Nyelvvizsga adatai Nyelv: Fok: Típus: A nyelvvizsga bizonyítványt kiállító szerv neve: A nyelvvizsga bizonyítvány dátuma: A nyelvvizsga bizonyítvány száma: Állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésre való felvétel eldöntéséhez szükséges adatok Legmagasabb iskolai végzettsége: Tanult-e vagy jelenleg tanul-e más felsőoktatási intézményben vagy felsőfokú szakképzésben? Igen / Nem 4 Felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányok, szerzett végzettségek (jelenlegi vagy régebbi) felsőfokú tanulmányok vagy felsőfokú szakképzés 5 (bele nem értve a szakirányú továbbképzéseket). A Magyarországon megkezdett képzések esetében a be nem fejezett tanulmányokat is kérjük feltüntetni. Szint* Felsőoktatási intézmény, kar, szak (szakirány) Igénybe vett állami támogatott félévek száma 6 Tanulmányok kezdete (év, hónap) Végbizonyítványt (abszolutóriumot) szerzett (Igen/Nem) Oklevél (bizonyítvány) száma Oklevél (bizonyítvány) kiállításának éve * Kérjük a kezdőbetűvel megjelölni: F=főiskolai, E=egyetemi, A=alapfokozat, M=mesterfokozat, O=egységes, osztatlan képzés, FSZ=felsőfokú szakképzés Tudományos címek (egyetemi doktori cím, tudományos fokozatok, címek stb.): Családi állapot: Gyermekek száma: 4 A megfelelő részt kérjük aláhúzni. Amennyiben a válasz igen, kérjük, töltse ki a táblázatot! 5 A feltüntetett okiratok fénymásolatát kérjük csatolni. A felsőfokú szakképzést csak akkor kell feltüntetni, ha a képzés felsőoktatási intézményben vagy azzal együttműködésben folyt és felsőoktatási intézmény neve, pecsétje a szakképesítő bizonyítványban is megjelenik. 6 A szünetelés ideje nem számít be. 2

3 Foglalkozása: Jelenlegi munkahelye (mióta dolgozik itt?) Gyülekezete: Milyen szolgálatban áll? Kérjük, írja le, mi történt hívő életében, szolgálatában, családi életében és munkájában főiskolai tanulmányai befejezése óta! Kérem, hogy felvételem esetén főiskolai tanulmányaim kreditátvitellel számítsanak be a mesterképzésben folytatott tanulmányaimba. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi. CXII. törvény értelmében hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon lévő adataimat az intézmény a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezelhesse. Kelt:,..... A kérelem benyújtójának aláírása 3

4 H Ű S É G N Y I L A T K O Z A T valamint díjfizetési kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozat a Szent Pál Akadémiára való jelentkezéshez Alulírott... elfogadom a Hit Gyülekezete Hitvallását, Alapszabályát és a vezetősége által meghatározott működési rendjét, és alávetem magam az ezekben foglaltaknak a Szent Pál Akadémián folytatott tanulmányaim egész időtartama alatt. Elkötelezem magam arra, hogy teljes evangéliumi alapokon álló keresztény oktatásban részesüljek. Kijelentem továbbá, hogy a Szent Pál Akadémia hallgatójaként köteles vagyok a Bibliában található keresztény normák szerint élni. Elkötelezem magam, hogy főiskolai tanulmányaim alatt erkölcsös keresztény életet éljek, és teológus hallgatóhoz méltó magatartást tanúsítsak. Kijelentem, hogy főiskolai tanulmányaim ideje alatt a Hit Gyülekezete Vezetőségének tudta vagy hozzájárulása nélkül (illetve, amennyiben nem a Hit Gyülekezete tagjáról van szó: jogosulatlanul) nem folytatok lelkészi tevékenységet vagy más egyházi szolgálatot. Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni a Szent Pál Akadémia jó hírének megőrzése és erősítése érdekében. Tudomásul veszem, hogy a Szent Pál Akadémián folytatott tanulmányaim befejeztével a Hit Gyülekezete nem köteles számomra fizetett egyházi állást biztosítani. Kijelentem továbbá, hogy felvételem esetén képes vagyok a Szent Pál Akadémia által meghatározott önköltség 7, illetve egyéb díjak fizetésére, és ezen kötelezettségem teljesítésére legjobb képességeim szerint törekedni fogok tanulmányaim egész időtartama alatt. Kelt:... aláírás 7 Önköltséget csak a nem állami ösztöndíjas helyre felvételt nyert hallgatóknak kell fizetni. 4

5 A J Á N L Á S a Szent Pál Akadémiára való jelentkezéshez (A jelentkezéshez a Hit Gyülekezete tagjai esetében a jelentkezőt közvetlenül ismerő, vele rokoni kapcsolatban nem álló lelkész, pásztor, presbiter vagy a Szent Pál Akadémia tanári kara egy tagjának 8 ajánlására van szükség. Nem budapestiek esetében kérjük, hogy az egyik ajánló a helyi gyülekezet pásztora legyen. Más egyházak tagjaitól lelkészi, illetve presbiteri ajánlást kérünk. Az ajánlás szempontjai: megfelel-e a jelentkező a főiskola hallgatóival szemben támasztott erkölcsi követelményeknek; szellemileg, lelkileg, fizikailag alkalmas-e tanulmányai maradéktalan folytatására, reális képpel bír-e jövőbeni szolgálatáról, eddigi pályafutásáról kialakult bizonyság, stb. Az ajánlás csak indoklással ellátva, az összes kérdés kitöltésével érvényes.) Támogatom / nem támogatom (megfelelő rész aláhúzandó) (név) felvételét a Szent Pál Akadémiára, mert. Milyen kapcsolatban áll a jelentkezővel? mióta?... Kelt: ajánló aláírása (név nyomtatott betűvel is) Támogatom / nem támogatom (megfelelő rész aláhúzandó) (név) felvételét a Szent Pál Akadémiára, mert. Milyen kapcsolatban áll a jelentkezővel? mióta?... Kelt: ajánló aláírása 5 (név nyomtatott betűvel is) 8 Női jelentkező esetében a lelkész, pásztor, presbiter, tanár ugyancsak szolgálatban álló feleségének ajánlását önállóan is elfogadjuk.

6 A J Á N L Á S a Szent Pál Akadémiára való jelentkezéshez (Házastársak esetében a jelentkezés feltétele a házastárs támogatása, ajánlása. Kérjük, hogy támogató vagy nem támogató véleményüket 3-4 mondatban indokolják.) Támogatom / nem támogatom (a megfelelő rész aláhúzandó) házastársam, (név) jelentkezését a Szent Pál Akadémiára, mert... Kelt: aláírás (név nyomtatott betűvel is) 6

7 SZENT PÁL AKADÉMIA Felvételi tájékoztató a Szent Pál Akadémián szerzett teológusi főiskolai oklevéllel rendelkezők részére A Szent Pál Akadémián a óta a Teológia szakon folyó osztatlan, egységes mesterképzésbe (a mesterfokozat a korábbi egyetemi diplomának felel meg) bekapcsolódhatnak a Szent Pál Akadémián szerzett főiskolai szintű teológusi végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezők. A mesterképzés kreditrendszerben folyik. Főiskolai szintű teológusi szakképzettség birtokában a mesterfokozat megszerzéséhez a képzési idő legalább 2 félév, az összegyűjtendő kreditek száma legalább 60 kredit 9. Ugyanennek a jelentkezési lapnak a kitöltésével jelentkezhetnek a főiskolai tanulmányaikkal abszolutóriumot szerzett, illetve IV/V. évig eljutott korábbi hallgatóink is, amennyiben tanulmányaikat mesterképzésben szeretnék befejezni. Milyen tárgyakat lehet tanulni? Karizmatikus teológia (a Szent Lélek által inspirált, mindig új témakörökben, Németh Sándor előadásában), Szisztematikus bibliaolvasó és tanulmányozó kurzus (Bevezetés az Ó-, illetve Újszövetségbe szeminárium, Ruff Tibor és Flaisz Endre előadásában), Izrael Állam modernkori története (Mészáros István előadásában) Bibliai etika (Zsidó-keresztény erkölcstan, Hack Péter előadásában) Apologetika (Ruff Tibor, Grüll Tibor, Rugási Gyula és mások előadásában) Pásztorlástan 2 (gyakorló lelkészek, pásztorok előadásában) Filozófiatörténet szeminárium (Rugási Gyula előadásában) Speciális kollégiumok (választható) Angol, német nyelv (választható) Ezen kívül mindazokat a kötelező tárgyakat, amelyeket az illető hallgató nem tanult még főiskolai tanulmányai alatt, pl. A Szent Lélek ajándékai, Államelmélet, Filozófiatörténet, Magyarországi egyháztörténet, Kommunikáció, Retorika, Evangélizáció, Számítástechnika, internet, bibliaprogramok. A Szent Pál Akadémián szerzett főiskolai szintű teológusi végzettség (illetve 4-5 évet elérő főiskolai tanulmányok) esetén a mesterképzésbe való felvételről, az oklevél/a tanulmányok beszámíthatóságáról és annak kreditértékéről, a teljesítendő tanulmányi és vizsgakövetelményekről az intézmény Kreditátviteli Bizottsága dönt. A Kreditátviteli Bizottság határozza meg, hogy a korábbi oklevelet/tanulmányokat a mesterképzésben milyen feltételek mellett, hány kredittel számítja be. A diploma megszerzéséhez a tanulmányok végeztével középfokú nyelvvizsga szükséges, kivételt képeznek ez alól azok a hallgatók, akik a képzésre való első beiratkozás évében betöltik a 9 A megszerzendő kreditek száma a főiskolai tanulmányoknak a mesterképzésbe kreditértéken való beszámításától függ, ez mindenkinél egyéni. A tanulmányi idő függ a megszerzendő kreditek számától, másrészt a hallgató választásától (mennyi tantárgyat vesz fel), illetve részben a lehetőségektől (pl. mely oktatási időszakban vannak meghirdetve azok a tárgyak, amelyeket a hallgatónak teljesítenie kell, milyen időpontokban vannak meghirdetve stb.).

8 negyvenedik életévüket. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát. A jelentkezéseket állami ösztöndíjas, illetve önköltséges helyekre lehet beadni. Az intézményben a korábbi évekhez hasonlóan rendelkezésre állnak az állami ösztöndíjas (államilag támogatott) helyek. Ingyenesen (állami ösztöndíjjal) veheti igénybe a képzést, akinek nincs diplomája vagy tanult felsőoktatásban (akár van diplomája, akár nincs), de még nem tanult 12 félévet államilag finanszírozottan a felsőoktatásban vagy felsőfokú szakképzésben, illetve költségtérítéses képzésben szerezte felsőfokú oklevelét. A felsőoktatásban egy személy összesen 12 félévet (támogatási idő) vehet igénybe államilag finanszírozott (támogatott, állami ösztöndíjas) képzésben. Az állami ösztöndíjjal támogatott (államilag finanszírozott) képzést nem magyar állampolgárok is igénybe vehetik a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel és mértékben a következők szerint: az állami ösztöndíjas képzésben való részvétel joga többek között az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárait, valamint családtagjaikat, a Magyarországon élő menekültet, menedékest, befogadottat, bevándoroltat, letelepedettet, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó személyt, valamint az EU Kék Kártyával (munkavállalási és tartózkodási engedély) rendelkező harmadik országbeli állampolgárt ugyancsak megilleti. Az állampolgárságot, a menekült stb. státuszt, a tartózkodás jogát a megfelelő okirat másolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával igazolni kell. Amennyiben a hallgató az ún. támogatási idő, a 12 félév alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt csak önköltséges képzési formában folytathatja. A 12 félév felhasználására vonatkozó fontosabb szabályok a következők: A 12 félévbe beleértendő a felsőoktatási szakképzés (a korábban, tanulói jogviszonyban folytatott felsőfokú szakképzés nem), az alapképzés, az egységes, osztatlan képzés és a mesterképzés keretében folytatott tanulmányok. A támogatási időbe be kell számítani a megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. Azok, akik a jelentkezéskor vagy azt megelőzően folytatnak/folytattak a felsőoktatásban tanulmányokat, e tényről, valamint az igénybe vett, támogatott félévek számáról a jelentkezési lap 2. oldalán büntetőjogi felelősségük tudatában kötelesek nyilatkozni. Ha valaki a jelentkezéskor tanul felsőoktatási intézményben állami ösztöndíjas vagy támogatott képzésben, a párhuzamos támogatott féléveket egyenként kell számítani, azaz a párhuzamosan támogatott félévek összeadódnak. Aki a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakon oklevelet szerzett, az a fennmaradó támogatási időt alap vagy mesterképzésben is felhasználhatja. A tanulmányok finanszírozásáról szóló tájékoztató nem teljes körű. Arról, hogy ki jelentkezhet állami ösztöndíjas, illetve önköltséges képzésre, a oldalon lehet tovább tájékozódni. Az önköltség maximális összege nappali és levelező tagozaton: Ft/félév. Amennyiben az önköltség egyéb forrásból finanszírozható, a hallgatók által fizetett díjat az intézmény csökkenti. A csökkentés miatt az önköltséges hallgatóknak a 2014/2015 ös tanévben ténylegesen legfeljebb Ft/félév önköltséget kellett fizetniük. A mesterképzésre való felvételhez egy erre vonatkozó kérelemre, illetve egyházi és házastársi ajánlásra, valamint a megfelelő nyilatkozatok megtételére van szükség. Jelentkezni az intézmény által kiadott Felvételi kérelem mesterképzésre a Szent Pál Akadémián szerzett teológusi főiskolai oklevél birtokában nyomtatvány kitöltésével és postára adásával vagy személyes eljuttatásával lehet.

9 A jelentkezési lap elérhető Budapesten az istentiszteletek alkalmával az információs pultnál, a Szent Pál Akadémia Tanulmányi osztályán, valamint a honlapon a Felvételi menüpontban. Jelentkezési határidő: április 15. A kitöltött jelentkezési lapokat aláírva, a mellékletekkel együtt (6 oldal) a Szent Pál Akadémia Tanulmányi osztályára kell benyújtani. Cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. Tel.: Információ:

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Változat száma: 17. Elfogadás dátuma: 2013. november 5. Határozat száma: 2013/4/25. Hatálybalépés napja: 2013, november 6. Felelős személy:

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

KORONA GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2013/2014. Fenntartó: Szerkesztette:

KORONA GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2013/2014. Fenntartó: Szerkesztette: KORONA GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL 2013/2014. Fenntartó: Korona Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szerkesztette: Török Imre ügyvezető

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Érvényes: 2015. február 02-től Tartalom Tartalom 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya... 1 2. A kreditrendszer... 1 3. A tanterv,

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat 1 Tanulmányi és vizsgaszabályzat 52. Általános rendelkezések Tekintetbe véve, hogy a Győri Hittudományi Főiskola, a Győri Egyházmegye, mint egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2011. augusztus 1. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Hallgatói Követelményrendszer hatálya...

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 számú határozattal 2007. 06.19. én elfogadva A 67-2007/2008. (2008. 06. 24.).számú határozattal

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata Pécs 2007 2013. december 19. napjától hatályos változat 1 A Pécsi

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. február 28.napjától

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2007. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2013. december 19. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

Tartalom Tájékoztatás... 5 Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések önköltségei intézményenként... 14

Tartalom Tájékoztatás... 5 Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések önköltségei intézményenként... 14 Tartalom Tájékoztatás... 5 A tájékoztatás célja... 5 A tájékoztatás és a hivatalos kiegészítés... 5 A felsőoktatás finanszírozása... 6 Ki jelentkezhet állami ösztöndíjjal, vagy állami részösztöndíjjal

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2015. június 27.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer 2009. S z a b á l y z a t Oldal: 2/156. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás oktatási igazgató oktatási rektorhelyettes a

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben