Éves jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20 1 4 Éves jelentés"

Átírás

1 20 14 Éves jelentés

2 Bevezető A Magyar Nemzeti Bank 2014 novemberében azért hozta létre a MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt-t, hogy csökkentse a hazai pénzügyi rendszerben rejlő kockázatokat, a banki portfoliók tisztítása révén ösztönözze a hitelezési akaratot és képességet annak érdekében, hogy a bankrendszer a jelenleginél eredményesebben járuljon hozzá Magyarország fenntartható gazdasági növekedéséhez. Küldetésünk, hogy az elmúlt években a gazdasági válság és a válság előtti nem felelős finanszírozási gyakorlat nyomán kialakult helyzetet mintaszerűen megoldjuk. Feladatunk, hogy a pénzügyi stabilitást veszélyeztető nagy összegű nem teljesítő ingatlanhitelek zöme piaci körülmények között kikerüljön a hazai bankportfóliókból és a hitelfedezetek elfogadható eredményességgel hasznosuljanak. Működésünk során teljes átláthatóságra, méltányosságra és igazságosságra törekszünk. Így akarjuk megtalálni és megőrizni piaci helyünket. Olyan korszerű működési formákat választunk, melyeknek helye van egy fenntartható világban. Felelősséget viselünk a ránk bízott értékek legjobb hasznosulásáért, felelősséget érzünk a piac szereplőiért, munkatársainkért és a környezetünkért. Teljesítményünk alapja a folyamatos fejlődés, ezért nagy hangsúlyt helyezünk a kreativitásra, az innovációra, de együttműködő partnerek nélkül nem lehetünk sikeresek. Ezért is törekszünk korrekt párbeszédre a bankpiaci szereplőkkel és kiemelt ügyfeleinkkel, a hitelezett vállalkozásokkal. A Mark Zrt. a 2014-es évet eredményesen zárta. A működés első hónapjaiban a társaság belső munkafolyamatainak, üzleti stratégiájának és módszertanának kidolgozása illetve ezek szakmai egyeztetése zajlott. A MARK Zrt. bemutatása A részvénytársaság neve: MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, röviden: MARK Zrt. A részvénytársaság székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. A társaság létesítő okiratának kelte: szeptember 30. A társaság bejegyzésének és a működés megkezdésének időpontja: november 12. A részvénytársaság tevékenységi köre: 6499 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 6492 Egyéb hitelnyújtás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése A MARK Zrt. meghatározott kritériumoknak megfelelő hazai problémás eszközök (hitelkövetelések, illetve ingatlanok) megszerzését tervezik európai uniós illetőségű pénzügyi intézményektől azzal a céllal, hogy a megszerzett problémás eszközöket egy legfeljebb 10 éves életciklus során kezeljék. A pénzügyi intézmények részvétele az eszközvásárlási programban önkéntes lesz. A problémás eszközök átruházásának következtében az átruházó intézmények oldalán várhatóan jelentős tőke és likviditás szabadul fel és számottevően csökken a nem teljesítő hitelek aránya. Mindez jó hatással lesz a résztvevő pénzügyi intézmények hitelezési kapacitására és hajlandóságára, ezáltal javul a transzmissziós mechanizmus, amely a hitelpiac bővülésén keresztül hozzájárul a gazdasági növekedés előmozdításához. A cégalapítás során bejegyzett tervezett tevékenységek egy része, így az ingatlanvásárlás, kezelés és értékesítés, a MARK által létrehozandó ingatlankezelő társaság(ok) közreműködésével valósul meg a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 2

3 Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai szám: A részvénytársaság alaptőkéje: eft, amely 1 db Ft névértékű MARK törzsrészvényből áll. A részvénytársaság részvényesei, tulajdonosi hányad (%) Magyar Nemzeti Bank: 100 % székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. A MARK Zrt.-nél a törvényi előírások alapján a könyvvizsgálat kötelező. Az éves beszámoló aláírásáért felelős vezető tisztségviselők, igazgatósági tagok, akik együttes képviseleti joggal bírnak: Dr. Kandrács Csaba István Bártfai-Mager Andrea Dr. Kocziszky György Csaba A könyvviteli szolgáltatásért felelős: A könyvviteli szolgáltatást szerződés alapján a GIRO Zrt. látja el. A MARK Zrt. irányításának rendszere Dátum Igazgatóság Dátum Felügyelőbizottság dr. Kandrács Csaba István Bártfai-Mager Andrea Nagy Márton István dr. Kohári Péter dr. Kocziszky György Csaba Kisgergely Kornél Az ügyvezetői feladatokat egy vezérigazgató, és három vezérigazgató-helyettes látta el. Könyvvizsgáló: MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság 1123 Budapest, Nagyenyed utca Cégjegyzékszám: Természetes személy aláíró könyvvizsgáló: Gábor Gabriella Kamarai tagsági szám: Lakcím: 1115 Budapest, Tétényi út 20. III. em. 12. Jogi képviselő: dr. Gálfalvi Géza, jogtanácsos Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. 3

4 Könyvvezetés és beszámoló, értékelési eljárások A MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: társaság ) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény ( Hpt. ) 9. -a szerinti pénzügyi vállalkozásként működik, és az alábbi pénzügyi szolgáltatásokat végzi: Hpt. 3. (1) l) követelésvásárlási tevékenység Hpt. 3. (1) b) hitel és pénzkölcsön nyújtása A jelzett tevékenységek határozzák meg a vállalkozás számviteli rendszerét. A Számviteli Politika a évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: SZT ) és a 250/2000 Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési kötelezettségéről szóló kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet ) gyakorlati végrehajtásához szükséges eszközök, módszerek és eljárások összessége, amely a társaság adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli rendszer megalapozását szolgálja. A vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítja a teljesség, a valódiság, a világosság, az összemérés, a folytonosság, a következetesség, az óvatosság, a bruttó elszámolás, az egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, lényegesség és a költség-haszon összevetés elvének érvényre jutását. Az SZT és a kormányrendelet alapján a társaság éves beszámolót készít, mely tartalmazza: a mérleget, az eredmény-kimutatást, és a kiegészítő mellékletet Az SZT előírásának megfelelően az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentés is készül. A Számviteli törvény és a kormányrendelet előírása szerint az éves beszámolót kettős könyvvitellel kell alátámasztani. A társaság a kormányrendelet 1. sz. mellékletében előírt mérleget, és 2. sz. mellékletében előírt eredménykimutatást köteles készíteni a beszámoló keretében. A mérleg fordulónapja december 31. A mérlegkészítés időpontja január 15. A mérlegben egy-egy eszköz-, illetve forráscsoporton belül a tételek összevonhatóak, ha azok összegükben a megbízható és valós összkép szempontjából nem jelentősek, ha azok összevonása elősegíti a világosság elvének érvényesülését, az összevont tételek részletezését az összevonás indokát a kiegészítő melléklet tartalmazza. A társaság az összevonhatóság szempontjából nem jelentősnek ítéli az 5 millió Ft alatti tételeket. Az összevonás nem érinthet kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő tételeket. Nem kell a mérlegben feltüntetni azokat a tételeket (mérlegsorokat), amelyeknél sem az előző üzleti évre, sem a tárgyévre vonatkozóan adat nem szerepel. Az éves beszámolóban az adatokat ezer forintban kell megadni. Amennyiben a társaság éves beszámolója mérlegének mérlegfőösszege meghaladja a százmilliárd forintot, akkor az adatokat millió forintban kell megadni. A társaság élni kíván azzal az SZT-ben biztosított lehetőséggel, hogy a mérlegben új tételek is felvehetők, ha azok jogszabály szerinti tartalmát az előírt séma szerinti tételek egyikének törvény szerinti elnevezése, tartalma sem fedi le. A társaság nem kíván élni az SZT-ben biztosított valós értéken történő értékelés alkalmazásával, eszközeit és forrásait a bekerülési értékükön tartja nyilván. A mérlegbe és az eredménykimutatásba új tételek is felvehetők, ha azok jogszabály szerinti tartalmát az előírt séma szerinti tételek egyikének törvény szerinti elnevezése, tartalma sem fedi le. A MARK Zrt. felügyeleti engedélyezése október 20-án, cégbejegyzése november 12-én megtörtént, jelenleg a követelések megvásárlásának előkészületei, valamint az ahhoz szükséges infrastruktúra, működés rendszerének kialakítása zajlik. 4

5 A társaság az előtársasági időszakban bevételszerző tevékenységet nem folytatott, így arról külön beszámoló nem készült. Jelen beszámoló a létesítő okirat ellenjegyzésének napjától (szeptember 30.) az üzleti év fordulónapjáig (december 31.) tartó időszakra vonatkozik és egy oszlopot tartalmaz. A mérlegben, eredménykimutatásban szereplő tételek értékelése a Sztv. és a kormányrendelet általános elveinek figyelembevételével történt, a tételes felsorolástól a mérleg- és eredménykimutatás tartalmára való tekintettel nem térünk ki. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az eszközök értékének és állományának alakulása Az eszközállomány összetétele az alábbiak szerint alakult 2014-ben: adatok eft-ban Megnevezés ESZKÖZÖK ÖSSZESEN PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMPAPÍROK 0 3.HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI KÖVET a) látra szóló b ) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ba) éven belüli lejáratú ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉS 0 5. RÉSZVÉNYEK, ÉS MÁS VÁLT. HOZ. ÉRTÉKP RÉSZV., RÉSZESDÉSEK KAPCSOLT VÁLLALK IMMATERIÁLIS JAVAK a) immateriális javak TÁRGYI ESZKÖZÖK a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök ac) beruházások EGYÉB ESZKÖZÖK 36 a) készletek 0 b ) egyéb követelések AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK a) bevételek aktív időbeli elhatárolása b ) költségek, ráfordítások aktív időbeli

6 Forgóeszközök Pénzeszközök A hitelintézeteknél vezetett pénzforgalmi számlák egyenlegét hitelintézetekkel szembeni követelésként mutatjuk ki, így a pénzeszközök soron szereplő 124 eft a házi pénztár egyenlege a mérleg fordulónapján. Követelések adatok eft-ban Megnevezés Hitelintézetekkel szembeni követelések a) látra szóló b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból Hitelintézetekkel szembeni látra szóló követelésként eft-ot mutatunk ki, mely a pénzforgalmi számlák fordulónapi egyenlege. A hitelintézetekkel szembeni egyéb pénzügyi szolgáltatásból származó követelés egyenlege eft, mely az OTP Banknál elhelyezett betétkövetelés. Egyéb eszközök Az egyéb követelések fordulónapi egyenlege 36 eft, melyből 19 eft szállítónak adott előleg, 17 eft munkavállalóval szembeni egyéb követelés. Befektetett eszközök adatok eft-ban Megnevezés Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak Bruttó érték Értékcsökkenési leírás 0 Nettó érték Tárgyi eszközök Bruttó érték Értékcsökkenési leírás Befejezetlen Nettó érték Nettó érték összesen Az immateriális javak között a társaság logója került nyilvántartásba, mely bejegyzésre vár, tárgyi eszközként az új székhellyel kapcsolatban, bérelt ingatlanon végzett beruházást mutatjuk ki. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolásból a tárgyidőszakot érintő elhatárolt kamat összege eft, egyéb bevétel 419 eft, a tárgynegyedévet követő időszakokat érintő költségek összege eft, mely bérleti díjat, és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás tartalmaz. 6

7 A források értékének és állományának alakulása adatok eft-ban Megnevezés FORRÁSOK ÖSSZESEN EGYÉB KÖTELEZETTSÉG a) éven belül lejáratú b ) éven túli lejáratú 0 5. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK a) bevételek passzív időbeli elhat. 0 b ) költségek,ráfordítások,passzív időbeli elhat JEGYZETT TŐKE TŐKETARTALÉK a) részvény névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT EREDMÉNYTARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Saját tőke adatok eft-ban Megnevezés 2014 Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék 0 Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen A társaság alaptőkéje eft, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll, és az alapítással egyidejűleg befizetésre került az alapító által. A társaság alaptőkéjének kibocsátási értéke eft. Egyéb kötelezettségek Az egyéb kötelezettségek teljes összege ( eft) éven belüli lejáratú. A szokásos üzletmenetből adódó szállítói tartozások összege eft. A 2014.december havi munkabér fizetési kötelezettség eft, a munkabérfizetésből adódó januári esedékességű járulék- és adófizetési kötelezettség eft, adóhatósággal és központi alapokkal szembeni kötelezettség eft. Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások értéke a fordulónapon eft. A tárgyidőszakra elszámolt költségeket a következő tételek teszik ki: számítástechnikai szolgáltatások értéke eft, bérleti díj eft, könyvvizsgálati díj 610 eft, üzemanyagköltség 124 eft, egyéb személyi jellegű kifizetés, és adója 58 eft. 7

8 Eredménykimutatás részletezése Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek A pénzintézeteknél elhelyezett pénzeszközök után eft kamat került elszámolásra, melyből folyószámla és egyéb kamat 218 eft, betétlekötés kamata eft. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Kamatráfordítás a tárgyévben nem merült fel. Egyéb bevétel Egyéb bevételként 436 eft-ot mutatunk ki a beszámolóban, mely költségvetésből a tárgyévet követően igényelt bevétel. Általános igazgatási költségek A Társaság megalakulásának időszakában jellemzően a tevékenység megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatosan merültek fel költségek, melyek összetétele az alábbi: Megnevezés (eft) Megoszlás - % Anyagjellegű ráfordítások ,897% Személyi jellegű ráfordítások ,103% Egyéb pü-i szolgáltatás ráfordításai ,000% Az anyagjellegű ráfordítások között 179 eft anyagköltséget, eft igénybevett szolgáltatást (bérleti díjak, számítástechnikai szolgáltatások, posta, telefonköltség, ügyvédi díj, egyéb szakértői díj) és 27 eft bankköltséget mutatunk ki. Bérköltség soron mutatjuk ki a munkavállalók, tisztségviselők bérkifizetését eft értékben, a személyi jellegű egyéb kifizetések összege 429 eft volt, a bérjárulékok (szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás) összege eft. A felmerült bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés szellemi tevékenységet végző állománycsoportra vonatkozik teljes egészében Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordításként eft-ot számolt el a társaság, amely helyi iparűzési adófizetési kötelezettség eft, valamint felügyeleti díj 882 eft értékben Adófizetési kötelezettség, mérleg szerinti eredmény A tárgyévre vonatkozóan adóalap módosító tétel nem merült fel, így az adófizetési kötelezettség eft. Az adózott eredmény terhére osztalék nem kerül kifizetésre, így a Társaság mérleg szerinti eredménye eft, mely az eredménytartalékot növeli. 8

9 Mutatószámok Tekintettel a Társaság megalakulásának időszakára a számviteli politikában előírt pénzügyi mutatószámok bemutatása e helyzetben nem releváns, tartalma nem értelmezhető, ezért a kiegészítő mellékletben a évre vonatkozóan nem szerepeltetjük. Cash flow kimutatás Pénzforrások Adózás előtti eredmény Kötelezettségek növekedése Passzív időbeli elhatárolás növekedése Részvénykibocsátás Összes forrás Pénzfelhasználás Tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség Követelések növekedése 36 Beruházások (beleértve a beruházási előleget is) növekedése 1892 Immateriális javak növekedése Aktív időbeli elhatárolások növekedése Készpénz állományváltozás, amennyiben növekedés 124 Számlapénz állományváltozás, amennyiben növekedés Összes felhasználás Tájékoztató adatok Tisztségviselők juttatásai A beszámoló évében a MARK Zrt.-nél a vezető tisztségviselők, és a felügyelő bizottság tevékenységéért járó juttatások összege az alábbiak szerint alakult csoportonként, összevontan: Igazgatóság (3 fő) eft Felügyelőbizottság (3 fő) eft A tisztségviselők részére kölcsön, előlegfolyósítás a tárgyévben nem történt. Munkaügyi adatok A mérleg fordulónapján az állományi létszám 15 fő, az éves átlagos statisztikai állományi létszám 14,9 fő volt. 9

10 Könyvvizsgálatért felszámított díj A MARK Zrt. könyvvizsgálatát a Mazars Kft. látta el. Az éves könyvvizsgálati díj összege bruttó 610 eft. Kapcsolt vállalkozással folytatott tranzakciók A MARK Zrt. anyavállalatával, a Magyar Nemzeti Bankkal az alábbi ügyletek bonyolította 2014-ben: Irodabérlet eft Számítástechnikai szolgáltatások eft A mérleg fordulónapján a kapcsolt vállalkozással szemben fennálló nyitott szállítói kötelezettség nem állt fenn. Budapest, március 24. Dr. Kandrács Csaba István igazgatósági tag Bártfai-Mager Andrea igazgatósági tag 10

11 Független könyvvizsgálói jelentés A MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt. részvényesének, Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt (továbbiakban a Társaság ) mellékelt 2014.évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra készített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege eFt, a mérleg szerinti eredmény eFt nyereség, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló Társaság általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. Vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

12 Figyelemfelhívás Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a Kiegészítő melléklet 8.4. A vállalkozás folytatása elv érvényesülése pontjára. A Társaság bevételszerző tevékenysége nem kezdődött meg a tárgyév során. A Társaság meglévő tőkéje a tulajdonos által 2015-re jóváhagyott üzleti terv alapján fedezetet fog nyújtani a Társaság évben felmerülő működési költségeire. A Társaság jövőbeni működése a tulajdonos támogatásától függ. Amennyiben a vállalkozás folytatásának elve nem érvényesül, szükségessé válhat az eszközök, források és várható kötelezettségek könyv szerinti értéktől eltérő módon történő értékelése. Jelen éves beszámoló nem tartalmaz az ebből a bizonytalanságból fakadó módosításokat. Egyéb jelentéstételi kötelezettség: az üzleti jelentésről készült jelentés Elvégeztük a MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt. mellékelt évi éves beszámolójához kapcsolódó, december 31-i fordulónapra vonatkozó üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a évi üzleti jelentése a MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, március 24. Mazars Kft Budapest, Nagyenyed utca Nyilvántartási szám: Bohus Zoltánné Partner, ügyvezető Szmicsek Sándor Partner, cégvezető Gábor Gabriella Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám: Jelen könyvvizsgálói jelentést megfelelőn aláírva, papír alapon is kibocsátottuk. 2

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Könyvvizsgálói elemzés

Könyvvizsgálói elemzés Callidus Könyvvizsgálói elemzés a HÉRA ALAPÍTVÁNY 2010. december 31-i közhasznú beszámolója alapján Budapest, 2011. április 28. Független könyvvizsgálói jelentés 3 Könyvvizsgálói éves elemzés 5 KETTŐS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2007. évi mérleghez A kiegészítő melléklet tartalma I. Általános kiegészítések... 2 I/1. A GIRO Zrt. azonosító adatai,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben