. alapján bejelentem, hogy írásbeli választ igényl ő kérdést. Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter úrna k

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ". alapján bejelentem, hogy írásbeli választ igényl ő kérdést. Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter úrna k"

Átírás

1 ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő I aa~g K l /t O 9, É.rkea:ett : 2009 OKT 0 5. Katona Béla úr az Országgyűlés Elnöke részér e Budapest, Kossuth tér 1-3. Tárgy : Írásbeli választ igénylő kérdés Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 91 e kívánok feltenni. alapján bejelentem, hogy írásbeli választ igényl ő kérdést Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter úrna k Miért kell az állampolgároknak kétszer megfizetnie a hulladékká vált csomagoló anyagok környezetbarát kezelését? címmel. Tisztelt Miniszter Úr! Választókörzetemet, Pest megye 2. számú választókörzetét különösen erősen érintette, hogy a régió hulladékát befogadó csörögi hulladéklerakó, mint a felszín alatti vizek védelmér ől szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 41. (8) bekezdése szerint az e rendeletben és a 20/2006. (IV. 5.) KvV M rendeletben foglaltakat nem teljesít ő hulladéklerakó július 15-t ől nem üzemelhet. A döntés nem érte váratlanul. a régió önkormányzatait, ezért megoldásokat ^ kerestünk, amivel megoldható a régióban keletkez ő hulladék kezelése. Célunk egy olyan megoldás volt, amiben a környezetvédelmi célok teljesülés e mellett, a lakosságra nehezed ő többletterhek is csupán a szüksége s mértékben emelkednek. A térség hulladékkezelésére megalakult a Zöld Híd Program, ami egy 10 4 település összefogásával megvalósuló regionális hulladékgazdálkodási é s környezetvédelmi program, mely Pest megye észak-keleti részére, illetve Nógrád megye egészére terjed ki. A háztartást és több mint

2 embert érintő beruházás célja a régió hulladékgazdálkodási rendszeréne k európai normák szerinti kialakítása. A hulladékkezelés a nyugat európa i gyakorlatnak megfelelően hulladékkezel ő központokban fog történni, mechanikai és biológiai hulladékkezeléssel, gépi utóválogatással é s komposztálással. Az eljárás során a vegyesen gy űjtött hulladék gépi úton fog szétválogatásra kerülni, amelyek egy része energiahordozóként kerülhetn e értékesítésre, míg a szelektív gy űjtés révén az anyagában történő hasznosítás is lehet ővé válik. A fejlett hulladékgazdálkodás azonban jelent ő s költségnövekedést okoz. A projekt keretében megvalósuló hulladékkezelés díja a projekt team el őzete s kalkulációi szerint 20 és forint/év/háztartás körül alakul majd től. Ez a korábbi költségeknek többszöröse, ami mind a lakosságra, mind a z önkormányzatokra jelent ős terheket ró. Különösen igaz ez Vác, Göd és Sződliget településekre, ahonnan mintegy 50 km szállítási költséggel jut el a hulladék Kerepes, Ökörtelek-völgyben és Nógrádmarcalban kialakítot t hulladékkezelő központokba. A környezetbarát rendszer magasabb üzemelési költségeit kompenzálhatná a hulladékkezel ő központokból kikerül ő, hasznosítható anyag piac i értékesítése, ez azonban bonyolult feladat. Igaz ez annak ellenére is, hogy Pest megye kitüntetetten kedvező helyzetben van, hiszen nem csupán a hulladékot anyagában hasznosító cég koncentrálódnak ebben a térségben, hanem olyan energetikai hasznosítók is jelen vannak, mint például a Mártra i Erőmű, az FKF Hulladékhasznosító Mű, vagy a váci cementgyár. A Zöld Híd program kialakítása során els ődleges partnerként számításba vet t erőművekkel folyatatott tárgyalások megakadtak, a Rákospalotai éget őmű csak jelentős díj fizetése mellett vesz át hulladékot. Egyedül a vác i cementgyár hajlandó a minőségétől függő mértékben fizetni a hulladékkezelő központból kikerül ő energetikailag hasznosítható anyagért. Ez az összeg részben kompenzálja a haszonanyag kinyerés többletköltségeit, azonban a hulladék lerakása még így is olcsóbb. Ezzel a problémával a korábbi ISPA projektek keretében kialakítot t hulladékgazdálkodási rendszerek is szembesültek. A legtöbb önkormányzati társulás nem merte felvállalni a hasznosítás többletköltségeit, így a válogatósorok nem, vagy csak minimális kihasználással üzemelnek és a hulladék nagy része lerakásra kerül, hogy a lakossági terhek elviselhető mértékben emelkedjenek. Ez a szemlélet ellentétes a hulladékgazdálkodás i projekt céljával, és roppant rövidlátó, mivel a nem hasznosított hulladé k lerakása a lerakó idő el őtti beteléséhez vezet, egy új lerakó építéséhez viszon t már nem várható ISPA támogatás. Kiutat az jelenthetné, ha a lakosság által fizetett közszolgáltatási díj és az energetikai hasznosító által fizetett kifizetett összeg mellett egy küls ő forrá s is bevonásba kerülhetne a rendszerbe. Ilyen forrás lehetne egy hulladékhasznosítást koordináló szervezet által fizetett támogatás. A probléma csupán az, hogy ezek a szervezetek nem érdekeltek a hulladé k minél teljesebb hasznosításában.

3 3 A települési szilárd hulladék döntő hányadát alkotó csomagolási hulladé k esetén a jelenlegi rendszer a termékdíj fizetési kötelezettség megkerülésé t segíti, olyan hulladékok (pl. papír) hasznosítását ösztönözve, amelye k hasznosítása a termékdíjas rendszer bevezetése el őtt is működött. A hasznosítást koordináló szervezetek tevékenysége által a gazdaságosa n hasznosítható hulladékok további támogatása ürügyén, olyan környezetbe n le nem bomló hulladékok esetére is megszerezhet ő a mentesség, mint a műanyag. Ezt az teszi lehetővé, hogy a maximális támogatott hasznosítás i arányra tartalmaz egy utalást a jogszabály, de ez nem anyagfajtákr a vonatkozik, hanem megmarad az általánosság szintjén. Így továbbra is nyitva marad az a kiskapu, hogy a papírhulladék túlhasznosítás alapjá n mentesülni lehet a m űanyaghulladék hasznosítás alól. Mindezt a legnagyobb hazai hulladékhasznosítást koordináló szervezet, az Öko-Pannon Közhasznú Kft. gyakorlatával lehet illusztrálni. A következ ő táblázat az Öko-Pannon által hasznosított és a kötelezetti köre álta l kibocsátott csomagolóanyag mennyiségének hányadosát adja meg : Papír Műanyag Vas Alumíniu m Fa Társított Üveg Összesen Jól látható, hogy az Öko-Pannon partnerei papírból többet hasznosítanak, mint amennyi a kötelezetti kör alapján indokolt lenne, míg a település i szilárd hulladékban található műanyag, társított csomagolóanyag negyedét sem hasznosítják. Az elkövetkez ő évekre tervezett hasznosítási arányok az t mutatják, hogy a jöv őben is ezt a stratégiát kívánják folyatni. A kötelezettek a termékdíjat beépítik a termék árába, így a lakossá g kétszeresen fizeti meg a hulladékkezelés költségét. Először amikor a megvásárolja a terméket és kifizeti a termékdíjat, másodszor pedig, amikor a hulladékkezelési díjat kell megfizetnie. A szennyező fizet elv alkalmazása elfogadható, de hogy ugyan annak a hulladéknak a környezetkímél ő elhelyezésért kétszer kelljen fizetni az nem.

4 A környezetvédelmi termékdíj törvény alapját képz ő 94/62/EK rendelet a következ őket írja elő : december 31-ig (Magyarországon december 31-ig) a csomagolási hulladék legalább 60-át hasznosítani kell (újrafeldolgozással, vagy energetikailag), - ezen belül legalább 55 és legfeljebb 80-át dolgozzák fel újra, - a papír és karton esetén a minimális újrafeldolgozási arány 60, - műanyagok esetén a minimális újrafeldolgozási arány 22,5, - fa esetében 15 tömegszázalék. - A tagállamoknak lehetősége van arra, hogy ösztönözzék az energetikai hasznosítást, ha az környezetvédelmi és költség hasznos szempontbó l előnyösebb az újrafeldolgozásnál. Amire a nemzeti újrafeldolgozás és a hasznosítási célkit űzések közötti elegendő különbség mérlegeléséve l kerülhet sor. Az európai jogszabály célként kitűzött maximum 80-os újrafeldolgozási arány miatt a Minisztériumot sok támadás érte. Többször felmerült a kérdés : Miért tűzi ki a Minisztérium célként a környezetvédelmi szempontbó l kiemelten fontos újrafeldolgozás korlátozását? Ez a korlátozás viszont konkrét értelmet nyerhetne, ha egyes anyagfajtákra vonatkozna. Ekkor azt biztosítaná, hogy ne csupán egyes anyagukban nagyon gazdaságosan hasznosítható csomagolási hulladékok, mint pl. a papír hasznosítása legyen fokozottan ösztönözve, hanem a környezetvédelm i szempontból problémásabb hulladékok hasznosítása is lényegi kérdéssé válna a hasznosítást koordináló szervezetet számára. Amennyiben a 94/2002 (V.5.) Korm rendelet 6. (5) pontjában szerepl ő...de legfeljebb 80-a anyagában kerüljön hasznosításra kifejezés...de egyes anyagonként legfeljebb 80-a anyagában kerüljön hasznosításra kifejezésre módosulna, hatalmas el őrelépést indukálna a jelenleg elhanyagolt műanyag csomagoló anyag hasznosítás területén : - Megszűnhetnének a minisztériumot ér ő támadások, mivel értelmezhető a cél: ne a legegyszerűbben hasznosítható anyag (papír ) túlhasznosítását támogassa a rendszer, hanem a problémás anyago k (műanyag fólia) hasznosítását is ösztönözze. - Amennyiben a piaci igény ezt megköveteli, a papíripar továbbra i s biztosítani fogja a termeléséhez szükséges hulladékpapír begy űjtését, így a módosításból nem következik az anyagában történ ő hasznosítás csökkenése. - Többpólusúvá válik a hulladékhasznosítás és egy iparág válság a esetén is biztosított marad a hazánk által vállat hulladékhasznosítás i célok elérése. A többi hulladék anyagában hasznosítását nem veszélyeztetné a módosítás, mivel ezt a minimális hasznosítási arány biztosítja. Az éghet ő hulladékok házhoz men ő szelektív gyűjtésével jelent ő sen növelhet ő a lakosságtól szelektíven begyűjtött és hasznosítot t csomagolóanyag mennyisége.

5 5 - A jelenleg anyagában hasznosított PET palack mellett drasztikusa n növekedhetne a többi m űanyag és kompozit csomagolóanya g hasznosítási aránya is. - A szennyező fizet elv teljes körűen érvényesülne : a lakosság által a műanyag csomagolás (pl. zacskó) vásárlásakor megfizetett termékdij, ugyanezen műanyag csomagolás hasznosítására fordítódna, a kommunális hulladék begyűjtését és a hasznosítható anyag válogatását végző önkormányzati társulások támogatásán keresztül. - A hulladékgazdálkodási rendszerekben jelenleg lerakott, d e termikusan hasznosítható hulladék eltérítése a lerakóró l versenyképessé válna a lerakással, így a lerakó nem telne be id ő el ő tt. Az elmélet megvalósítható voltát az Öko-Pannon példáján bemutatv a megállapítható, hogy az anyag típusonként maximum 80-os támogatot t hasznosítási arány bevezetése esetén a hasznosítási cél tonn a energetikailag hasznosítható hulladék (műanyag, fa, társított csomagolóanyag) lerakóról eltérítésével megoldható. kibocsátá s tény hasznosítás Hasznosítási arányo k max. 80 hasznosítás ösztönzése esetén Papír t t M űanyag t t Fém F'a t t Társított t t Üveg t t Összesen t t Ez a hasznosítói kapacitás jelenleg is rendelkezésre áll. A Mátrai Er őmű tonna, a cementgyárak pedig további tonna éghet ő hulladék hasznosítására rendelkeznek engedéllyel. Az újrafeldolgozási célok újradefiniálásával a hasznosítást koordinál ó szervezetek érdekeltté válnának a jelenleg lerakásra kerül ő energetikaila g hasznosítható csomagolóanyagok visszanyerésének támogatásában é s hosszútávon is fenntartható pályára állíthatóvá válna az orszá g hulladékgazdálkodása. A nemzetközi jogszabályi háttér, a hasznositó i kapacitás adott ahhoz, hogy a jelenleg települési szilárd hulladékkén t lerakott csomagolóanyagok hasznosításra kerüljenek és a szennyez ő fizet elv se sérüljön. Tisztelt Miniszter Úr! Miért engedni a Minisztérium, hogy a környezetben lebomló, és gyakran má s országokból importált papír hasznosításával mentesülhessenek a műanyag csomagolóanyag kibocsátók a termékdíj fizetési kötelezettség alól?

6 Tervezi-e a szaktárca a környezetvédelmi termékdíj mentesség szabályaina k felülvizsgálatát, a települési hulladék anyagában nem, de termikusa n hasznosítható csomagolóanyag tartalmának lerakóról eltérítése érdekében? Amennyiben nem, milyen módon kívánja a Minisztérium ösztönözni, hogy az ISPA program keretében megépült hulladékkezel ő rendszerekb ől kinyerhető éghető hulladék hasznosítását? Vác szeptember 23. Várom megtisztelő válaszát : i ; Dr., lr 1ános

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

A 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12)

A 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12) Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 2012. év A 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12) Budapest, 2011. szeptember 15. Verziószám: 1.0.01 1/42 Országos Gyűjtési és Hasznosítási

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás tagozat Logisztika-szállítmányozás szakirány A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

A REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE DÖMÖTÖR ZSANETT 1 FARKAS ALEXANDRA 2 BURUZS ADRIENN 3 TORMA ANDRÁS 4

A REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE DÖMÖTÖR ZSANETT 1 FARKAS ALEXANDRA 2 BURUZS ADRIENN 3 TORMA ANDRÁS 4 A REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE DÖMÖTÖR ZSANETT 1 FARKAS ALEXANDRA 2 BURUZS ADRIENN 3 TORMA ANDRÁS 4 Összefoglalás A tanulmány célja a magyarországi regionális hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK. 20. sz. különjelentés

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK. 20. sz. különjelentés ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 20. sz. különjelentés 2012 A TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEKET FINANSZÍROZÓ STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK EREDMÉNYESEN SEGÍTIK-E A TAGÁLLAMOKAT

Részletesebben

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

A 2013. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 13)

A 2013. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 13) A 2013. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 13) Budapest, 2012. augusztus 25. Változat: 01/2013 1/33 Impresszum Ezt a dokumentumot az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség készítette,

Részletesebben

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ü.i.: Kiss Ferenc, Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: DAREH határozati javaslatai Mellékletek: 1. sz. mell.: DAREH által megküldött összefoglaló

Részletesebben

Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről

Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT.

REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT. REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT. Címzett: Hegyeshalom Polgármesteri Hivatal 9222 Hegyeshalom, Fő u. 134. Szőke László Polgármester Úr Feladó: Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

2012/1. szám ÖKO-Pannon Hírlevél 1. EREDMÉNYESEN ZÁRTA A 2011-ES ÉVET AZ ÖKO-PANNON

2012/1. szám ÖKO-Pannon Hírlevél 1. EREDMÉNYESEN ZÁRTA A 2011-ES ÉVET AZ ÖKO-PANNON 2012/1. szám ÖKO-Pannon Hírlevél 1. EREDMÉNYESEN ZÁRTA A 2011-ES ÉVET AZ ÖKO-PANNON 61,9 százalékos hasznosítási arányt és 323 ezer tonnás csomagolási hulladék begyűjtést ért el az ÖKO-Pannon Nonprofit

Részletesebben