MŰHELY. A lehetőség mint logikai és ontológiai kategória

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰHELY. A lehetőség mint logikai és ontológiai kategória"

Átírás

1 Schmidt Dániel ŰHLY A lehetőség mint logikai és ontológiai kategória Valószínűleg kevés olyan fogalom akad a filozófia történetében, mint a lehetőségfogalom, amely elválaszthatatlanul összefonódott a lét értésének változatos formáival, s mindmáig feltáratlan eredetű praktikussága és magától értetődősége okán általában is a gondolkodás nélkülözhetetlen eszközévé vált. A fogalom karrierje azonban nem praktikussága és magától értetődősége miatt figyelemre méltó (ezen az alapon ugyanis még a kopula is dicséretes sikertörténetet tudhat magáénak), hanem azért, mert azon kifejezetten filozófiai alapterminusok egyike, amely nem csupán rendkívüli kognitív-szemantikai töltöttsége, hanem lényegi genezise által a legközelebbi rokonságban áll a lét fogalmával. Éppen e rokonság folytán csak fenntartásokkal beszélhetünk a lehetőség filozófiai sikertörténetéről, de nem azért, mert rokona rossz hírt hoz rá, hanem mert e rokonság genealógiája a családi vonások között sajátos, csakis erre a rokoni kapcsolatra jellemző rendellenességeket állapíthat meg. A lehetőség genealógiájának műveléséhez rögvest az a kissé ijesztő és sokakat feltehetőleg e munkától véglegesen eltántorító felismerés társul, hogy gyakorlatilag nincs különbség a fogalom áthagyományozott és ez utóbbi folyamatban szüntelenül változó értelemtörténése, valamint a filozófia története/történése között. Nincsenek bezáruló narratívák, telítődött indexek és mindent lefödő kataszterek. Ha mindezek adva lennének, akkor fölöslegessé válna a lehetőség értelemkérdése, sőt talán az értelme is. nnek az állapotnak alaposabb felmérésével az is nyilvánvalóvá válik, hogy önmagában annak belátása nem késztethet az értelemkérdés megfogalmazására vagy eddigi írásos előfordulásainak vizsgálatára, hogy ez az értelemtörténés lezárulatlan, s ekként az értelem további módosulásainak egy vélhetően szerencsés kiteljesülésre, megvilágosodásra irányuló végtelen játéktereként áll előttünk. Továbbá az sem válhat a lehetőség filozófiai kutatásának alapindítékává, hogy annak története megannyi megoldatlan, mindmáig rejtélyes feladványt tartogat számunkra. indezek az indítékok csak járulékosan kísérhetik a kutatást, mint az értelem kifejtéséhez megelőlegezetten társuló félig-meddig alkalmas segédeszközök, apró örömök, bosszúságok és a szinte mindent túlélő remény. A felsoroltak egyike sem képes azonban a kutatásnak elégséges alapját képezni abban az értelemben, ahogyan az értelemkérdés lényegi természete azt számunkra feltárja. Dolgozatomban nem törekszem a modalitások s ezen belül a lehetőség problématörténetének részletes és szisztematikus leírására, hiszen ezt már többen is elvégezték. Több mint említésre méltó itt August Faust 1932-ben megjelent monumentális, Der öglichkeitsgedanke: systemgeschichtliche Untersuchungen című vállalkozása, amelynek két kötetében Faust a legapróbb részletekbe menően áttekinti a görög, valamint a keresztény lehetőségfogalom/fogalmak tanulmány kidolgozását az urópai Szociális Alap által között társfinanszírozott A doktori képzés mint fő tényező a társadalmi-gazdasági és humán tudományi kutatások fejlődésében POSDRU 6/1.5/S/4 szerződés alapján elnyert támogatás tette lehetővé.

2 A LHTŐSÉG INT LOGIKAI ÉS ONTOLÓGIAI KATGÓRIA 81 történetét. A szóban forgó munkát korabeli recenziók azon utolsó német nyelvű szubsztanciális monográfiák közé sorolják, amelyek részben 1 újkantiánus indíttatásból a metafizikai alapkérdések szisztematikus-történeti feltárására törekedtek. Faust is kimondottan a kritikai filozófia alapkérdéseitől mint lehetőségkérdésektől (öglichkeitsfragen; pl. miként lehetségesek szintetikus a priori ítéletek? stb.) ihletve és a filozófiának lehetőségtudományként való wolffi meghatározását komolyan véve fordul a lehetőségfogalom története felé. űvében amely bizonyos részletkérdések jelentőségének megítélésében fent megállapított ihletettsége folytán esetenként nemkívánatos hangsúlyeltolódásokat, hiányosságokat tartalmaz a lehetőségfogalmat elsősorban nem mint puszta formállogikai következményt vizsgálja, hanem azokat a háttérben működő ontológiai, etikai és vallásos eredetű problémákat igyekszik feltárni, amelyek együttesen vezettek a lehetőségnek mint látszólag pusztán formállogikai kérdésnek felbukkanásához. August Faust példáján is látható tehát, hogy a lehetőség problémája többet érdemel a technikai jellegű kérdéseket általában megillető figyelemnél, s hogy ennek elterjedtebb és látszólag ismertebb fogalma, amely e látszólagosságából következően pusztán logikai problémaként nyomul előtérbe, csak egyfajta mellékterméke a léttel, az élettel kapcsolatos metafizikai kérdéseknek. Faust rendkívül értékes rendszertörténeti munkássága dacára is a lehetőség és általában a modalitások a filozófia legelfeledettebb problémái közé sorolhatók, azonban ez a nagymértékű megfeledkezés Ingetrud Pape szerint egyáltalán nem esetleges. Pape megítélése szerint ugyanis egyetlen filozófiai probléma sem ment át olyan áttekinthetetlen fejlődésen, és ugyanakkor nincs még egy olyan eseménydús múlttal rendelkező probléma, mint a modalitások problémája, amely egyben a metafizika története megértésének kizárólagos előfeltétele is, hiszen minden központi metafizikai kérdés a lét modális struktúrájával kapcsolatos döntést implikál. 2 Ingetrud Pape Tradition und Transformation der odalität című műve hallatlanul fontos adalékokkal járul hozzá a probléma rendszertörténeti megragadásához. Legsajátabb érdeme, hogy August Fausttal ellentétben a problémát valóban a maga szisztematikus egészében mint modalitásproblémát vizsgálja, s így kutatásának történeti territóriumát adekvátabban le tudja szűkíteni és födni. nnek következtében a lehetőséggel kapcsolatos vizsgálódásai többnyire az újkor modalitáselméleteire korlátozódnak, hiszen a modalitás ma ismert specifikus terminológiai használata először Kantnál jelenik meg, és ettől kezdődően válnak a megismerés, ítélet és létezés modális meghatározottságai a modalitás gyűjtőneve alatt egységes problémakomplexummá. Természetesen a tárgyterületnek ez a leszűkítése minden igazolt legitimitása ellenére sem mentes az önkényességtől, hiszen a modalitásprobléma gyökerei (és máig megoldatlan rejtélyei, apóriái) a felvilágosodáson, a skolasztikán túl a görögökig s kiváltképp Arisztotelész lehetőségfogalmáig nyúlnak értelemszerűen nem abban a letisztult formában, ahogyan azok a Tiszta ész kritikájából vagy Hegel Logikájából váltak ismertté. 1 Az újkantiánus modálfilozófiát a maga ténylegességében és a rá jellemző módosulásaiban Hermann Cohen, különösen pedig Paul Natorp képviseli. Natorp Philosophische Systematik c. művében sajátos modalitáselméletet dolgoz ki, amelynek egyik alapvető kategóriája, a lehetőség megszűnik meghatározatlan valóságnak vagy a lét és a nemlét közötti átmenetnek lenni, alapkategória, plena potentia lesz: Warum ist dies die erste Kategorie? Weil sie die rstheit, den Ansatz, Anhub zum Sein und Sinn selbst bedeutet, de Grund selbst alles Gründens und Gegründetseins. Paul Natorp: Philosophische Systematik. Hamburg Ingetrud Pape: Tradition und Transformation der odalität. rster Band. öglichkeit und Unmöglichkeit. Hamburg

3 82 ŰHLY Arra való tekintettel, hogy valóban kiváló, a lehetőségproblematika mélyére hatoló történeti munkák léteznek, a dolgozat nem e történet reprodukálásának szándékával jött létre, hanem elsősorban a filozófiai lehetőségfogalom szűkebb történetében uralkodó két alapértelmének (a logikainak és reálisnak) belső összefüggéseit az ontológiai lehetőségfogalom genezisének kérdéskörébe ágyazva vizsgálja. A szisztematikus-történeti referenciamunkák sora olyan művekkel, elméletekkel egészül ki, amelyek a modalitás tradíciójának kritikai reflexiójából nőttek ki. Ide sorolhatjuk mindenekelőtt Natorp és Nicolai Hartmann egynémely vonatkozásban rokonítható 3 modalitáselméleteit. Olyan elméletekről van itt szó többnyire, amelyekben valóban lezajlik a modalitások, valamint a lehetőség szó szerint vett transzformációja. Dolgozatomban nagyobb figyelmet Nicolai Hartmann elméletének, hagyománykritikájának szentelek, amit a öglichkeit und Wirklichkeitban 4 dolgozott ki részletesen. Hartmannak a modalitásokkal kapcsolatos törekvése tulajdonképpen ontológiai programjának magját képezi annyiban, amennyiben az alapvető de a Kant utáni bölcseletben többnyire túllogicizált létkategóriákat eredeti ontológiai környezetükbe ülteti vissza. Harcát nem csupán a 19. századi értelmezésekkel vívja, hanem magával a dologgal is: az értelmezése szerinti metafizikai alapkérdésekhez az ún. modálanalízis segítségével lehatolva a reállét belső ontológiai aspektusát próbálja kifejezni. 5 Anélkül, hogy Hartmann nézeteinek helyességét illetően állást foglalnék, néhány hipotézisét tézisem szempontjából kulcsfontosságúnak vélem. zek közül a legfontosabb, álláspontom szerint, az a kitüntetett figyelem, amiben a megarai iskola κυριευον λογος-ként, mestergondolatként elhíresült tézisét részesíti. Tézisemet megvilágítandó visszautalnék itt Pape gondolatára, miszerint minden centrális metafizikai kérdés és állásfoglalás egy a lét modális struktúrájával kapcsolatos döntést implikál. Úgy tűnik, hogy ezt a döntést Arisztotelész elhatárolódva a megaraiaktól a etafi zika Θ-ban hozza meg 6 a lehetőség és a valóság határozott elkülönítésével. 7 Hartmann Arisztotelész lehetőségfogalmával kapcsolatos álláspontja egyetlen tőmondatára redukálható: a puszta képesség csak részlehetőség. 8 A dolgozatomban annak eldöntéséhez próbálok támpontokat találni, hogy ez valóban így van-e. Ugyanis amennyiben igaz ez a kijelentés, kérdés, hogy milyen módon tettünk szert a lehetőségnek egy teljesebb fogalmára, és mennyiben képezhet az ún. Totalmöglichkeit ellentmondásmentes és életképes alternatívát? A fenti szálon induló vizsgálódás a problémakomplexumot teljes egészében mozgásba hozza. 3 Kutatásom szempontjából lényeges egybeesés éppen a lehetőség modalitásának mindkettejüknél kiemelt szerepe. 4 Nicolai Hartmann: öglichkeit und Wirklichkeit. Berlin Die odalanalyse dringt in das Gefüge von öglichkeit und Wirklichkeit, Notwendigkeit und Zufälligkeit ein und gewinnt aus dem eigenartigen Verhältnis, welches die odi im Zuge des Weltgeschehens miteinander eingehen, den ontologischen Innenaspekt des Realseins als solchen [...] Uo. III. 6 Hintikka egyenesen azt állítja, s ezzel izgalmas elemzések útját nyitja meg, hogy a etafi zika Θ és ezzel egyetemben Arisztotelész modalitáselméletének raison d être-je a Θ-t megelőző könyvekben található szubsztanciatana, amely önmagában véve nem áll ellentmondásban az eleai és megarai tanokkal. Jaakko Hintikka: Analyses of Aristotle. New York Utalva a megarai mestergondolatra: Az ilyen állítások tehát megsemmisítik úgy a mozgást, mint a keletkezést. 1047a Arisztotelész: etafi zika. Ford. Halasy-Nagy József. Szeged Die bloße Fähigkeit ist eben nur Teilmöglichkeit. Hartmann: i. m. 184.

4 A LHTŐSÉG INT LOGIKAI ÉS ONTOLÓGIAI KATGÓRIA 83 A valós és a lehetséges összetartozásának megarai tézise és utóélete Arisztotelész etafizikájában (Θ 1046b) A megarai-affaire a modálontológia történetének egyik legvitatottabb pontja, és több értelmezés alapján is az ontológiai lehetőségfogalom bölcsőjének tekinthető, mert Arisztotelész többek között éppen a megarai tézis elutasításával és cáfolatával szélesíti δύναμις-fogalmának értelmét oly módon, hogy az attól kezdve már nemcsak az általában vett kinetikus erő hordozójaként, hanem a létre vonatkozó, azt teljesebben és változatosabban artikuláló fenoménként működik. 9 Arisztotelész alapgondolata amely ma már annyira magától értetődőnek tetszik az, hogy a lehetőségnek és valóságnak valami különbözőnek kell lennie, és nem azonosnak, mint ahogy a megaraiak gondolták. 10 A polémiát a lét tudományának kontextuális rendjébe szervező etafi zika Θ a szubsztanciáról szóló könyvek (Ζ, Η, Θ) része, amely mindamellett az arisztotelészi modálontológiai kutatás főbb momentumait a legösszeszedettebb formában tartalmazza. Nyilván nem ez az egyetlen hely az arisztotelészi műben, amely a lét modalitásainak elméletét érvényesíti, de az rendszeres kifejtésben egyedül itt található meg. Hipotézisem, amelynek alátámasztását a kommentárirodalom számos helyével el tudom végezni, nem a kényelem vagy leszűkített problémaérzékenység következménye, hanem annak belátásából származik, hogy a Θ tárgyalandó helye a metafizika történetének legnehezebb 11 döntését dokumentálja. nnek tételes bizonyítását nem fogom prezentálni, csupán jelzem a legfontosabb elméleti-kritikai leágazásait, amelyek között a fennálló különbözőségek és helyenkénti radikális ellentétek modálontológiai paradigmákat takarnak. Ahogy ezt felvázoljuk, a döntés nehézsége az itt előtérbe nyomuló fenomének kifejtésének elhatározásában oldódik fel, illetve abból köszön vissza. 12 Vannak azonban némelyek, mint pl. a megaraiak, akik azt állítják, hogy valaminek csak akkor van lehetősége, ha valóban tevékeny, mert ha nem tevékeny, akkor lehetősége sincs [...] 13 Így hangzik a megarai tézis Arisztotelész tolmácsolásában. lsőre és a Θ 3. fejezetében olvasható cáfolat tükrében a probléma alig érdemel nagyobb figyelmet, mint amennyit pl. a természetfilozófusok nézeteinek szentelünk, azaz olyan, mintha egy egyszerű, mellékszereplőknek kijáró játszottak még megállapítás volna. A megarai tézis az ilyen típusú felcímkézésnek 9 Das Können bezieht sich nicht mehr nur auf Bewegung, sondern auf Sein. Josef Stallmach: Dynamis und nergeia. Untersuchungen am Werk des Aristoteles zur Problemgeschichte von öglichkeit und Wirklichkeit. eisenheim am Glan Θ a 18. Hinter dieser scheinbaren Selbstverständlichkeit liegt [ ] die Aporie des ontologischen öglichkeitsdenkens. [ ] So ist dieser öglichkeitsgedanke auch von seiner ersten reflexen rfassung und ausdrücklichen philosophischen Formulierung an bis in unsere Tage nicht unbestritten geblieben. Stallmach: i. m. 62. Fontos gondolat, hiszen azt támasztja alá, hogy ez a magától értetődőség az itt kifejtett ontológiai lehetőségfogalom univerzális-kognitív rögzülésére utal, amely valószínűleg már csak e magától értetődősége folytán sem maradhatott teljesen észrevétlenül. A lehetőségnek oly módon való elgondolása, amely nem ütközik az arisztotelészi paradigmával (mármint ezzel a magától értetődőséggel) ebben a lerögzült univerzális keretben mozog. 11 A nehézsége nem abban áll, hogy ezt a döntést bárki vagy éppen Arisztotelész nagy kínok között hozta volna meg, hanem abban, hogy közvetlenül az igaz lét megnyilatkozásának gátlója vagy elősegítője lehet. 12 zt a kifejtést is végigkövetjük a etafi zika tulajdonképpeni ontológiai lehetőségfogalmának kidolgozása mentén: ἐπὶ πλέον. Vö. e tanulmány 2. fejezetével. 13 Arisztotelész: etafi zika b29 Εἰσὶ δέ τινες οἵ φασιν, οἷον οἱ Μεγαρικοί, ὅταν ἐνεργῇ μόνον δύνασθαι, ὅταν δὲ μὴ ἐνεργῇ οὐ δύνασθαι.

5 84 ŰHLY a dolog természetéből fakadóan ellenáll, de nem azért, mert elvont fogalmiságában korszerű (noha téves) ontológiai tézisnek minősül, hanem azért, mert egy alapvető létfenoménről, a lét modális szerkezetéről mond, illetve egy vita kiindulópontjává válva mondat valamit. 14 A vita tulajdonképpen a δύναμις értelméről 15 és valóságáról folyik, ami ebben a fázisában az ontológiai lehetőségfogalom általunk részben ismert, illetve feltárandó értelemhorizontjának csupán aporetikus melegágyát képezi. A δύναμις valóságossága pedig úgy válik problémává mint a mozgás princípiumának (ἀρχὴ κινήσεως ἢ μεταβολῆς) hatóköre. A kérdés, hogy amenynyiben a valóságos a jelenlevő, a tulajdonképpeni jelenlét (Anwesenheit, παρουσια), akkor a δύναμις mennyiben tekinthető valóságosnak, ha nincs (még) mozgás, vagyis ha jelenlétét minden kétséget kizáróan csak a másban (ἐν ἑτέρῳ) megnyilvánuló tevékeny valóság, a megvalósulás mutatja meg? Arisztotelész gyakori példája alapján a ház építésében, illetve magában a ház elkészültében (ebben az egyedi másban) nyilvánul meg igazán az építész ebbéli képessége, az ti. hogy az építés képességével ténylegesen rendelkezik (εχειν). Ám a δύναμις a vele való bírásban van jelen, és nem kizárólag a megvalósulásban megnyilvánuló tapasztalható kéznéllét révén, amely itt a ház elő-állítottságának princípiumaként, tulajdonképpeni megépítésén végigmozgó-mozgatott létező valóságaként ismeretes; a δύναμις-szal való rendelkezés által a δύναμις tehát a természeti hatásra, az eszes cselekvésre és alkotásra képesben és általában a lehetségesben, a δυνατὸν-ban is sajátos módon, de nem szembeszökően van jelen. Következésképp a mozgásként értett lehetőség valósága, az energeiának a mozgásra szűkített értelme ez tehát az az általános értelmezési keret, amelyben a megaraiak maguk is mozognak a tevékeny valóság (energeia) szembeötlő jelenlétének (Anwesenheit) vagy távollétének, hiányának (Abwesenheit) ontikus érvényességén múlik; ha nincs ez a mozgás, a δύναμις valósága is kérdésessé válik. Az ebből származó paradoxon egyik lehetséges megoldása a következő: Aristoteles kann dieser These nur so begegnen, daß er zeigt: Nichtvollzug einer δύναμις ist nicht schon Abwesenheit; und umgekehrt: Vollzug ist nicht einfach nur Anwesenheit. Darin liegt grundsätzlich: Das Wesen der Anwesenheit muß voller und wandelbarer und nicht in der bisherigen weiten und unbestimmten Allgemeinheit verstanden werden, wie das von Seiten der egariker geschieht. Das Wesen des Seins verlangt eine ursprünglichere Aufhellung und Fassung; das ist die innerste Tendenz des ganzen Kapitels Ist man allerdings schon stillschweigend unter sich übereingekommen, wie unsere Philosophieprofessoren und -historiker, daß hier jetzt längst gelöste Fragen unbeholfen, aber sophistisch hin und her gezerrt werden, dan sieht man nicht ein, warum für die Auslegung dieser veralteten Streitereien irgendwelche Anstrengung aufgebracht werden soll. Aber wir wollen das auch nicht verlangen. s wäre schon zuviel verlangt, wenn diese fortgeschrittenen Herren nur eingestehen sollten, sie verstünden nicht, was da steht. artin Heidegger: Aristoteles, etaphysik Θ 1-3. Von Wesen und Wirklichkeit der Kraft. Frankfurt am ain gyesek már hallgatólagosan megállapodtak abban, amint tették ezt filozófiaprofesszoraink és -történészeink, hogy itt rég megoldott kérdések esetlen, de szofisztikus ide-oda rakosgatása történik, ezért nem látják be, miért szükséges bármilyen erőfeszítést tenni egy ilyen porlepte vita kifejtésére. zt azonban mi sem követeljük meg. ár annak megkövetelése is sok lenne, hogy ezek az előrehaladott urak belássák: semmit nem értenek abból, amiről itt szó van. (Fordítás tőlem S. D.) 15 Lásd e tanulmány 2. fejezetét. 16,,Arisztotelész ezzel a tézissel oly módon helyezkedik szembe, hogy megmutatja: a δύναμις nem-lefolyása (Nichtvollzug) még nem távollét, és viszont: a végbemenés nem egyszerűen csak jelenlét. nnek alapja, hogy: a jelenlét lényege teljesebben és változóbban értendő, nem pedig az eddigi tág és meghatározatlanul hagyott általánosságában, mint ahogyan azt a megaraiak teszik. A lét lényege egy eredendőbb megvilágítást és megragadást követel meg; ez ennek a fejezetnek a legbelsőbb törekvése. (Fordítás tőlem S.D.) Heidegger: i. m. 184.

6 A LHTŐSÉG INT LOGIKAI ÉS ONTOLÓGIAI KATGÓRIA 85 Heidegger interpretációja szerint itt egy olyan alapvető létfenomén megvilágításának a követelménye merül fel, amely túlmutat a δύναμις κατα κινησιν jó görög 17 fogalmi keretein: hiszen a megarai gondolat az erőt kizárólag megjelenő közvetlenségében és hatásfolyamatában ismeri el, olyanként, ami csak önmaga lefolyásában megnyilvánulva, post factum nevezhető valóságosnak. A probléma a lét lényegének eredendőbb megvilágítását és megragadását követeli meg: a lét lényege a jelenlét lényege, amely a megarai gondolkodásban meghatározatlanul és általánosságban hagyott hátterét képezi a δύναμις lefolyásának, folyamatának. S noha a felek egyetértenek azt illetően, hogy a δύναμις valósága a mozgás, Arisztotelész nem fogadhatja el az erő valóságának csupán megvalósulási folyamatára való korlátozását. záltal ugyanis megmagyarázhatatlan maradna a megvalósulás folyamatát, a megvalósulást megelőző tiszta (ontológiai) lehetőség státusa. Heidegger kérdése, amellyel Arisztotelészt követve 18 lényegében továbblép a terméketlennek, szofisztikusnak látszó paradoxonon, a megaraiak számára rejtve maradt alapfenomént veszi célba: Wie begegnet nun Aristoteles der megarischen Gleichsetzung von Wirklichkeit einer Kraft und Verwirklichung derselben im Vollzug: auf welchem Wege zeigt er, daß Nichtvollzug nicht schon Abwesenheit ist? 19 i van tehát a viszszatartott δύναμις-szal, amely megelőzi a megvalósulás lefolyását? ilyen úton-módon lehet megmutatni, hogy egy lehetőség megvalósulásának le-nem-folyása még nem a lehetőség távolléte vagy hiánya? Heidegger szerint 20 ha nem a polémia tényére, a szembenállásra, hanem arra figyelünk, amit Arisztotelész ezen a helyen mint pozitívat fogalmaz meg, e pozitív-explikatív hozzáállás eredményeinek bőséges halmazát találjuk. lőször is a δύναμις sajátos valóságát pillantjuk meg, amely Arisztotelésznél hangsúlyozottan a vele való bírás, rendelkezés (ἕξει), a nem kizárólag konkrét és mindenekelőtt szembeötlő megvalósulás (Am-Werke-sein). 21 A képességgel való rendelkezés fenomenálisan begyakorlássá alakul át, s a birtoklás a képesség kezelése és igazgatása lesz a gyakorlottság tágabb értelmében. ég mielőtt gondtalanul belemerülnénk azoknak az egzisztenciális alapfenoméneknek a felmutatásába, amelyeket Arisztotelész-interpretációjában Heidegger jelzett, fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon a megarai-kérdés ezzel kielégítő megoldást kapott-e. Valóban úgy áll a helyzet, ahogy azt Brogan is állítja: the egarians miss and are not capable of understanding? 22 (Kiemelés tőlem S. D.) Valóban képtelenek lennének megérteni a megaraiak, hogy egy adott képesség megvalósulását és annak lefolyását megelőzően is egy bizonyos formában adott kell 17 Uo Valamint az Arisztotelész által csak példában (1046 b32 a 2) jelzett fenomént részletesen explikálva. 19 Hogyan szembesül Arisztotelész egy erő valóságának és a végbemenés során történő megvalósulásának megarai azonossá-tételével: milyen módon mutatja meg, hogy a nem-végbemenés egyben nem jelent távollétet is? (Fordítás tőlem S. D.) Uo Uo Aristoteles leugnet nicht das ἐνέργειν, das Am-Werke-sein al eine Weise, wie die δύναμις wirklich ist, aber er leugnet, daß dieses die einzige und die grundlegende Weise der Wirklichkeit einer Kraft ist. Uo. 22 What the egarians miss and are not capable of understanding is the being of movement as transition, Übergang. Because they collapse the difference between dunamis and energeia they are unable to account for the relationality of things and for the possibility of movement. Walter A. Brogan: Heidegger and Aristotle. The twofoldness of being. State University Press New York Annak ellenére, hogy Brogan szinte minden tekintetben kiválóan elemzi a kérdést Heidegger Von Wesen und Wirklichkeit der Kraft c. előadásának mentén, úgy vélem, hogy az ilyen kategorikus állásfoglalás ebben a vitában egyrészt eltávolodik a kérdező-nyitottság követelményétől, amely Heidegger előadása minden ízében megfelel, illetve ezáltal megszünteti a középpontban álló probléma aporetikus jellegét is.

7 86 ŰHLY legyen? Vagy inkább itt a lehetőség jelenlétének és valóságának olyan elgondolásáról van szó, amely nem a mozgás és a keletkezés tagadásához vezet el, hanem annak az egyedi mozgásokat a létezés egészébe integráló és ennek köszönhető (de nem egyszerűen valami meghatározatlan általános, unbestimmte Allgemeinheit) átfogó affirmálásához? Úgy vélem, hogy ezeknek a kérdéseknek a felvetésével jutunk el ténylegesen annak a problémának a középpontjába, amelyet a régiek általában mint öglichkeitsgedanke -t próbáltak tetten érni. Az ontológiai kutatásnak azon területe ez, ahol nem a megoldások, hanem a kérdések vannak túlsúlyban. Az e területre jellemző kérdésekből rajzolódnak ki ugyanis azok a differenciált kutatási irányok, amelyek egyrészt a etafi zika centrális törekvésében, a lét értelmének megvilágításában (valamint értelemszerűen a lehetőségként és valóságként értett kétoldalú létgondolat kifejtésében), másrészt a lét egészére vonatkozó intuíciók alapozó kifejezéskísérletében testesülnek meg. A fentiek értelmében két modálontológiai paradigmáról beszélhetünk, amelyeknek közös előfeltevése, hogy a jelenlevő mindenképp valóságos, ám a még-nem-jelenlevő és a már-nemjelenlevő létmódjával kapcsolatban eltérő nézeteket tartalmaznak. A dolog természetéből fakadóan ez a különbség tulajdonképpen az ontológiai lehetőség struktúráját érinti, amelynek szerves alkotóeleme a lehetőség még-nem-léte, a léttel és nemléttel szembeni kezdeti indifferenciája, a hiányléte, a valóságra való vonatkoztatottsága, a kezdeti indifferenciájának megszüntetése a megvalósulás által és kontingenciája. 23 Látható tehát, hogy a jelenlevő bizonyos aspektusai kapcsán áll fenn nézeteltérés; Heidegger szerint a megarai tézis tulajdonképpeni hiányossága nem abban áll, hogy a lehetőség valóságát kizárólag annak végbemenésébe, lefolyásába helyezi, hanem hogy ez a végbemenés (Vollzug) itt egyoldalúan és nem teljes lényegében van megragadva. 24 A megvalósult lehetőséget jelenlétként és a megvalósulás előtt állót távollétként értelmezni lehetséges, de annál pontosabban domborítja ki a δύναμις sajátos valóságát a praxis megszerzésének és gyakorlásának vagy a gyakorlatnak mint olyannak általában vett értelme. Heidegger a Vollzug-Nichtvollzug formális és oda nem illő spekulációkra is alkalmat teremtő fogalmakat az Ausübung-inübung/ingeübtsein fogalompárra cseréli az értelmezésben: a δύναμις tevékenység avagy megvalósulás előtti valósága a gyakorlottságban, egy techné bírásában (ἕξει τὴν τέχνην) van visszatartva, amely a maga során rendszerint nem lehet semmivé, csak kivételesen válhat elfeledetté, elvesztetté szerencsétlenség vagy akár az idő következtében. 25 A δύναμις hiánylétét három fenomén jelzi: λήθη, πάθος, χρόνος, 26 amelyek a maguk során szoros kapcsolatban állnak a képesség megvalósulásának három értelmével: 1) a képesség tulajdonképpeni jelenlétével, 2) a lefolyással magával és 3) a lefolyásban elő-állítottal Vö. Stallmach: i. m. 55. skk. 24 Heidegger: i. m Uo. továbbá vö. etafizika 1047 a2. 26 Brogan is felfigyel arra, hogy Heidegger a vitatott problémát az idő kérdésével társítja, sőt nevén nevezve a dolgot tovább is megy, és az erő Ausübung -ját megelőző valóságát (közel sem elsőként) khairológiai időbeliségnek nevezi: At the heart of dunamis in Aristotle s sense, which involves the ceasing and withdrawing of practice, where the dunamis is drawn up into itself, is what I would like to call chairologigal temporality. [ ] This khairos wich is other than chronos always involves ceasing, disruption, rupture, the breaking off of activity. Brogan: i. m hhez lásd még Virgil Ciomoş: Platón A Perzsa versus Arisztotelész A Görög. Kellék 1997/ Vö. Heidegger: i. m Az erő folytonosságának, ti. valóságának alapja a techné időfolytonossága (ἀεὶ γὰρ ἔστιν), az egyedi lefolyások keletkezése és elmúlása, ugyanakkor az adott képesség feledés vagy szerencsétlenség útján elszenvedett elvesztése vagy az idő rendje szerint zajló elmúlás a semleges χρόνος előterében zajlik. A tiszta lehetőség a képesség értelmében sajátos időbeliséggel rendelkezik.

8 A LHTŐSÉG INT LOGIKAI ÉS ONTOLÓGIAI KATGÓRIA 87 Az eddigi fejtegetések alapján minden arra utal, hogy a Von Wesen und Wirklichkeit der Kraft Arisztotelész pozitív hozzájárulásai alapján a lehetőség és valóság értelmében vett lét időbeliségének explikálását tűzi ki céljául, mindazt, ami a etafi zika Θ-ban kifejtetlenül alkotja a συμβαίνοντα ἄτοπα-t (a megarai tézis értelmetlen következményeit) felsoroló apagogikus cáfolatát. Stallmach Arisztotelész fő antitézisét a még-nem -tézisnek nevezi: amely alapján ami még nincs, az már elő van készítve a már létezőkben, és nem akármilyen létfeltételekkel áll összhangban, hogy így bármi lehetségessé váljon, hanem meghatározott feltételekkel. 28 Ha a fenti eljárásmód szabálya szerint abból indulunk ki, hogy ezek a feltételek nem adottak, akkor a folyamatban olyan törések keletkeznek, amelyek nemcsak a mozgást és a keletkezést számolják fel, hanem az idő folytonosságát is. Ha azonban a kérdést egyetemes lehetőségfeltétele, az idő alapján vizsgáljuk, akkor világossá válik, hogy ennek a diszkontinuitásnak a felmerülése valamilyen összefüggésben áll a vitatott fenomén-meghatározások alapját képező időkoncepcióval is. Nem azonos struktúrát mutat a khronosz és a kairosz, mint ahogy nem ugyanabban az értelemben beszélünk pillanatról a mozgás mértékeként meghatározott idő és a kellő pillanat esetében sem. Jóllehet Arisztotelész ezzel tisztában volt, mégsem adott pontos útmutatást azt illetően, hogy a természet indifferens időfolyamába milyen törvényszerűségeknek engedelmeskedve illeszkedik a léleknek és az abból kiinduló cselekvéseknek ez a specifikus időisége. Kutatásomban ennek a kérdésnek két vetülete is rendkívül fontos: orientatív szemponttá válik a lehetőség aporetikájának távlati kifejtésében, amely során azt a hipotézist támasztanám alá, hogy a megarai értetlenség hátterében részben az idő meghatározatlansága áll. ásrészt Arisztotelész hermeneutikai aktualitását ennek az apóriának egzisztenciális meghaladás-kísérletére vezethetjük vissza. Az arisztotelészi δύναμις többértelműsége Az arisztotelészi δύναμις-fogalom első és a legkönnyebben fellelhető definíciója tételesen a etafi zika Δ könyvében található, ahol a szöveghely funkciójának megfelelően azok az értelmek is említésre kerülnek, amelyek a fogalommal valamilyen vonatkozásban állnak, vagy mert köznyelvi használatuk okán magyarázatra szorulnak. nnek értelmében megtudhatjuk, hogy közismertebb formájában δύναμις-nak mondjuk (λέγεται), illetve nevezzük a mozgás és változás elvét, amennyiben az egy másban végbemenő mozgás, illetve változás, vagy egy olyan létezőben végbemenő, amit másnak tekintünk (ἀρχὴ κινήσεως ἢ μεταβολῆς ἡ ἐν ἑτέρῳ ἢ ᾗ ἕτερον). 29 Hogy ez a meghatározás valóban arra vonatkozna, amit mi Arisztotelésztől mint lehetőség-definíciót elvárunk, felettébb kétséges, hiszen Stallmach megfontolandó észrevétele szerint 30 egy elv, ami másra oly módon van hatással, hogy abban változásokat idézzen elő, a mi fogalmunk szerint nemcsak hogy nem pusztán a lehetségest nem jelentheti, hanem egyenesen valóságos, sőt valóságosabb, mint bármi más (önmagában tekintve a négy ok egyikének, a ható-oknak az értelmét fedi le). A másik szempont, amiért ez a meghatározás nem tekinthető az 28 Vö. Stallmach: i. m. 63. A cáfolat említett strukturális elemének kiemelése egyfajta előkészítése is annak a kritikának, amit Stallmach Hartmann Realgesetze fölött fejt ki a továbbiakban a Stallmach: i. m. 23.

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Metafizika

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Bárány Tibor. Intenzionalitás: szavak, képek, gondolatok

Bárány Tibor. Intenzionalitás: szavak, képek, gondolatok Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Bárány Tibor Intenzionalitás: szavak, képek, gondolatok Doktori értekezés tézisei Budapest, 2011 2 1. Témaválasztás és célkitűzések Dolgozatomban a

Részletesebben

David Popper élete és művészete

David Popper élete és művészete DLA doktori értekezés tézisei Mód Orsolya David Popper élete és művészete Témavezető: Dr. Batta András Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Német nyelv Általános Iskola

Német nyelv Általános Iskola Német nyelv Általános Iskola 5. évfolyam Vizsga típusa: - írásbeli vizsga Követelmények, témakörök: - szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Az éves tananyag alapján összeállított feladatlap Témakörök:

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata DLA doktori értekezés tézisei Gyivicsán György Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata Témavezető: Dalos Anna (PhD) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti

Részletesebben

Bács Gábor. kellék 27-28. * Köszönettel tartozom Farkas Katalinnak és Tõzsér Jánosnak tanulmányom elkészítésében nyújtott segítségükért.

Bács Gábor. kellék 27-28. * Köszönettel tartozom Farkas Katalinnak és Tõzsér Jánosnak tanulmányom elkészítésében nyújtott segítségükért. Bács Gábor Lehetséges világok * Bizonyára mindannyian hallottak már a lehetséges világokról. Ha máshonnan nem is, Voltaire szatírájából, a Candide-ból ismerõs lehet az a hírhedt mondás, miszerint ez a

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Belső ellenőrzés és a könyvvizsgálat 2011 Deloitte Magyarország Tematika A belső ellenőrzési rendszer célja és típusai A belső ellenőrzési rendszer szerepe a könyvvizsgálat

Részletesebben

A deixis megjelenési formái a prozódiában

A deixis megjelenési formái a prozódiában A deixis megjelenési formái a prozódiában Erdős Klaudia ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Bevezetés - deixis A deixis fogalma - ógör. deiktikos mutatás - megnyilatkozás körülményeire mutat Típusok

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Értelmes megismerő vállalkozás-e a filozófia?

Értelmes megismerő vállalkozás-e a filozófia? schwendtner tibor Értelmes megismerő vállalkozás-e a filozófia? Megjegyzések Tőzsér János tanulmányához Tőzsér János kitűnő tanulmányában arra a végkövetkeztetésre jut, hogy a filozófia nem alkalmas (nem

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

Mondatokat összekötı elemek: kötıszavak, határozószavak és névmások :

Mondatokat összekötı elemek: kötıszavak, határozószavak és névmások : Mondatokat összekötı elemek: kötıszavak, határozószavak és névmások : 1. Mellérendelı: a) Egyenes szórenddel aber allein anstatt beziehungsweise (bzw.) das heißt (d.h.) denn entweder, oder indes(sen) nämlich

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Lektion 9 / Arbeitsblatt 1. Egy nap Ein Tag. 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf!

Lektion 9 / Arbeitsblatt 1. Egy nap Ein Tag. 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf! Lektion 9 / Arbeitsblatt 1 Egy nap Ein Tag 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf! 7.00 felkel, reggelizik 7.30 dolgozni megy 16.30-ig a munkahelyén van 12.30 ebédel 17.00

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

ORIGINAL EREDETI. Das großartige Outdoor Wurfspiel aus Finnland A nagyszerű kültéri dobójáték Finnországból

ORIGINAL EREDETI. Das großartige Outdoor Wurfspiel aus Finnland A nagyszerű kültéri dobójáték Finnországból ORIGINAL EREDETI Das großartige Outdoor Wurfspiel aus Finnland A nagyszerű kültéri dobójáték Finnországból 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3 4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3 4 m Mölkky ist ein Outdoor Wurfspiel

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia MI

Mesterséges Intelligencia MI Mesterséges Intelligencia MI Tudásbázis építése Dobrowiecki Tadeusz Eredics Péter, és mások BME I.E. 437, 463-28-99 dobrowiecki@mit.bme.hu, http://www.mit.bme.hu/general/staff/tade A tudásbázis építése

Részletesebben

Hatóanyag vs. adjuváns/excipiens. Avagy miért nem hatóanyag egy ható anyag?

Hatóanyag vs. adjuváns/excipiens. Avagy miért nem hatóanyag egy ható anyag? Hatóanyag vs. adjuváns/excipiens Avagy miért nem hatóanyag egy ható anyag? A kérdések A kezdetek C-431/04 MIT A gyógyszer hatóanyag-kombinációja fogalom megköveteli-e, hogy a kombináció alkotórészei mind

Részletesebben

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. olyan személyek

Részletesebben

A hiperbolikus síkgeometria Poincaré-féle körmodellje

A hiperbolikus síkgeometria Poincaré-féle körmodellje A hiperbolikus síkgeometria Poincaré-féle körmodellje Ha egy aiómarendszerre modellt adunk, az azt jelenti, hogy egy matematikai rendszerben interpretáljuk az aiómarendszer alapfogalmait és az aiómák a

Részletesebben

Az ún. tippadói tevékenység minősítése

Az ún. tippadói tevékenység minősítése Az ún. tippadói tevékenység minősítése A Bank állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (Felügyelet) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

570. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A vállalkozás folytatása

570. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A vállalkozás folytatása 570. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A vállalkozás folytatása Célok 9. A könyvvizsgáló célja, hogy: (a) (b) elegendő és megfelelő könyvvizsgálati

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Az emberi végesség jelentősége

Az emberi végesség jelentősége Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Az emberi végesség jelentősége - Martin Heidegger halálfogalmának vizsgálata - Szakdolgozat Témavezető: Olay Csaba egyetemi docens Készítette: Török

Részletesebben

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma 2013 A probléma fontossága és hatása a hétköznapi életre A prímszámok

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

Palik Szilvia: Lifelong learning Egész életen át tartó tanulás

Palik Szilvia: Lifelong learning Egész életen át tartó tanulás Palik Szilvia: Lifelong learning Egész életen át tartó tanulás Az: egész életen át tartó tanulás mára egész Európában egyetemes oktatáspolitikai és neveléstudományi paradigmává vált. A lifelong learning

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

is ko la kul tú ra 2010/3 tanulmány konferencia szemle kritika melléklet Boros János Ludwig Wittgenstein első filozófiája 3

is ko la kul tú ra 2010/3 tanulmány konferencia szemle kritika melléklet Boros János Ludwig Wittgenstein első filozófiája 3 tanulmány Boros János Ludwig Wittgenstein első filozófiája 3 Nagy Zsuzsanna Középső csoportos gyermekek készségfejlettsége 20 konferencia Pukánszky Béla Pedagógiatörténeti témák színgazdagsága az Országos

Részletesebben

TÁRSADALOM- ELMÉLETI VÁZLAT

TÁRSADALOM- ELMÉLETI VÁZLAT Farkas Zoltán TÁRSADALOM- ELMÉLETI VÁZLAT Harmadik rész A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem 2013. szeptember 1 TARTALOM Előszó 2 Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA DLA ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KONKRÉT METAFIZIKA

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA DLA ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KONKRÉT METAFIZIKA MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA DLA ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KONKRÉT METAFIZIKA Különböző korok műalkotásainak metafizikai vonatkozásai, avagy mi szükséges ahhoz, hogy egy puszta tárgy művészetté

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

Pszichológiatörténet. Aczél Balázs 2011

Pszichológiatörténet. Aczél Balázs 2011 Pszichológiatörténet Aczél Balázs 2011 Mi értelme van pszichológiatörténetről tanulni? Útkeresések története: Mi a téma? Mi a módszer? Mivel foglalkozik a pszichológia? Klasszikus hagyomány: önmegfigyeléssel

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON

Részletesebben

( ) a következő kérdésekre nézve terjesszen elő szakértői véleményt:

( ) a következő kérdésekre nézve terjesszen elő szakértői véleményt: A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Könnyűzenei művek refrénjének nagyfokú hasonlatossága Ügyszám: SZJSZT-02/11 A Fővárosi Bíróság megkeresése A Megkereső által feltett kérdések: Szakértő feladata:

Részletesebben

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések Miskolczi Bodnár Péter Fogyasztói szerződések P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi

Részletesebben

Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az

Részletesebben

A lélek-definíció ontológiai megalapozottsága Arisztotelész filozófiájában

A lélek-definíció ontológiai megalapozottsága Arisztotelész filozófiájában A lélek-definíció ontológiai megalapozottsága Arisztotelész filozófiájában ILYÉS SZILÁRD Test és lélek eredeti szándékunk szerint ez a sorrend hangsúlyos szerepet kellett volna kapjon az erre a problémára

Részletesebben

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Általános alapelvek: A szóbeli meghallgatás ideje: kb. 10 perc felkészülési idő után 5-10 perc beszélgetés Elvárás: Összefüggő mondatokban történő beszéd

Részletesebben

Következik, hogy B-nek minden prímosztója 4k + 1 alakú, de akkor B maga is 4k + 1 alakú, s ez ellentmondás.

Következik, hogy B-nek minden prímosztója 4k + 1 alakú, de akkor B maga is 4k + 1 alakú, s ez ellentmondás. Prímszámok A (pozitív) prímszámok sorozata a következő: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,... 1. Tétel. Végtelen sok prímszám van. Első bizonyítás. (Euklidész) Tegyük fel, hogy állításunk nem igaz, tehát véges

Részletesebben

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról L'Harmattan - Sapientia SCINTILLAE SAPIENTIAE A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének

Részletesebben

Knoch László: Információelmélet LOGIKA

Knoch László: Információelmélet LOGIKA Mi az ítélet? Az ítélet olyan mondat, amely vagy igaz, vagy hamis. Azt, hogy az adott ítélet igaz vagy hamis, az ítélet logikai értékének nevezzük. Jelölése: i igaz h hamis A 2 páros és prím. Logikai értéke

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

Kezdeném a pozitív dolgokkal:

Kezdeném a pozitív dolgokkal: Válasz az opponensi véleményekre a Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című doktori értekezés kapcsán Először is szeretnék köszönetet

Részletesebben

I. FEJEZET A HATÁRSZERZŐDÉS EGYES RENDELKEZÉSEINEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE. 1. Cikk

I. FEJEZET A HATÁRSZERZŐDÉS EGYES RENDELKEZÉSEINEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE. 1. Cikk 44 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 16 Beilage C SZERZŐDÉS a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának

Részletesebben

ismertetem, hogy milyen probléma vizsgálatában jelent meg ez az eredmény. A kérdés a következő: Mikor mondhatjuk azt, hogy bizonyos események közül

ismertetem, hogy milyen probléma vizsgálatában jelent meg ez az eredmény. A kérdés a következő: Mikor mondhatjuk azt, hogy bizonyos események közül A Borel Cantelli lemma és annak általánosítása. A valószínűségszámítás egyik fontos eredménye a Borel Cantelli lemma. Először informálisan ismertetem, hogy milyen probléma vizsgálatában jelent meg ez az

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével bizonyítja a hallgató szakmai,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók:

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók: Adatbázis Rendszerek Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fotogrammetria és Térinformatika 6.1. Egyed relációs modell lényegi jellemzői 6.2. Egyed relációs ábrázolás 6.3. Az egyedtípus 6.4. A

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100

Részletesebben

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer)

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) Ezt a módszert akkor alkalmazzuk, amikor könnyebb bizonyítani egy állítás ellentettjét, mintsem az állítást direktben. Ez a módszer

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése Rövid összefoglaló - Összességében elmondható, hogy a fiatalok elégedettek voltak a csoportvezetők teljesítményével, hisz átlagos érékelésük sehol

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ!

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ! Meghívó A Zürichi Magyar Egyesület szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait 2010. január 30-án a SWISSÔTELBEN sorra kerülõ hagyományos Zürichi Magyar Bálra BÁLNYITÓ FIATALOK BEMUTATÁSA ÉS

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 BGF NYTK B2 Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 Aufgabenmuster Schreiben Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz

Részletesebben

MEDIÁCIÓ EGYEZSÉGTEREMTÉS FELSŐFOKON

MEDIÁCIÓ EGYEZSÉGTEREMTÉS FELSŐFOKON MEDIÁCIÓ EGYEZSÉGTEREMTÉS FELSŐFOKON Betegjogi képviselők képzése 2013 Popovics Edit előadása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 A konfliktus olyan, egyének vagy csoportok közötti eszkalálódott versengés, ahol mindenki

Részletesebben

A 90-es évek második felében közel öt évet dolgoztam Heinrich von Kleist összes

A 90-es évek második felében közel öt évet dolgoztam Heinrich von Kleist összes Földényi F. László: A kultúrák párbeszéde A 90-es évek második felében közel öt évet dolgoztam Heinrich von Kleist összes kere: ritkító látásmódjának, hogy úgy éreztem: csodálatomat és lelkesedésemet másokkal

Részletesebben

Csákberényiné Tóth Klára. Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ

Csákberényiné Tóth Klára. Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ Csákberényiné Tóth Klára Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ Ha a gyengének ítélt szövegértés okait kutatjuk, az alapoknál érdemes elkezdeni a vizsgálatot. Mennyire készítjük fel a gyerekeket

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL INFORMATIONEN ÜBER DIE WICHTIGSTEN, STEUER- UND GEPLANTEN RECHNUNGSWESENSVERÄNDERUNGEN AB 01.01.2006 Személyi jövedelemadó

Részletesebben

A változások kényszere

A változások kényszere Péterfi Ferenc: A változások kényszere Milyen közösségi kihívások várnak a szakmánkra és a művelődési intézményekre, szervezetekre? peterfi@kkapcsolat.hu A változások természetéről - A változás állandósul;

Részletesebben

2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció

2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció 2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció Folláth János Debreceni Egyetem - Informatika Kar 2012/13. I. félév Áttekintés 1 Függvények Relációk Halmazok 2 Természetes számok Formulák Definíció

Részletesebben

Határon átnyúló jelleg és hatás

Határon átnyúló jelleg és hatás Két ország, egy cél, Közös siker! Határon átnyúló jelleg és hatás 1 A HATÁRON ÁTNYÚLÓ HATÁS SZÜKSÉGSZERŰSÉGE A Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 átfogó célja a határtérség

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENT

SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENT 1. óra SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENT Tárgy: Szolgáltatás menedzsment Kód: NIRSM1MMEM Kredit: 5 Szak: Mérnök Informatikus MSc (esti) Óraszám: Előadás: 2/hét Laborgyakorlat: 2/hét Számonkérés: Vizsga, (félévi

Részletesebben

10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat

10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat 10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat Ez a fejezet a szülők iskolai végzettségének az ALL kutatásban részt vevő fiatalok készség szintjére gyakorolt hatását vizsgálja.

Részletesebben

1. DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZ: ISKOLA SZERVEZETI DIAGNÓZIS

1. DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZ: ISKOLA SZERVEZETI DIAGNÓZIS Kedves Tantestület! Közös munkánk eredménye alapján készül a Változásért változunk Fejlesztési Program következő ütemének tervezése. Aktivitásotoknak köszönhetően sikeresen zárhatjuk a Fejlesztési Program

Részletesebben

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI Biológiaérettségi vizsga 2015 A biológia érettségi vizsga a nemzeti alaptantervben

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN

TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori Iskola Gyakorlati Teológiai Tanszék TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN Doktori értekezés tézisei Pángyánszky Ágnes Témavezető:

Részletesebben

A soha nem is volt -ról,

A soha nem is volt -ról, A soha nem is volt -ról, még egyszer 108 Művelődési életünk mindennapjaiban, mint ismeretes, évtizedek óta vissza-visszatérő dilemma, hogy van-e vajdasági magyar irodalom. Nemrégiben A mások közelsége

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

A doktori értekezés tézisei

A doktori értekezés tézisei A doktori értekezés tézisei SÖREN KIERKEGAARD HITRŐL ALKOTOTT FELFOGÁSÁNAK HERMENEUTIKAI MEGKÖZELÍTÉSE Cseri Kinga 2007 2 SÖREN KIERKEGAARD HITRŐL ALKOTOTT FELFOGÁSÁNAK HERMENEUTIKAI MEGKÖZELÍTÉSE A jelen

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

DR. SZILI KATALIN ELNÖK ASSZONY BESZÉDE. Tisztelt Elnök Úr, tisztelt levezető Elnök Asszony, tisztelt Parlamenti Elnökök, kedves Kollégák!

DR. SZILI KATALIN ELNÖK ASSZONY BESZÉDE. Tisztelt Elnök Úr, tisztelt levezető Elnök Asszony, tisztelt Parlamenti Elnökök, kedves Kollégák! DR. SZILI KATALIN ELNÖK ASSZONY BESZÉDE Parlamenti Elnökök Európai Konferenciája (Strasbourg, 2008. május 22.) Parlamentek és civil társadalom Interakció a parlamentek és a civil társadalom között Tisztelt

Részletesebben

HENT Konferencia. Magyar Bíróképző Akadémia 2011. április 8.

HENT Konferencia. Magyar Bíróképző Akadémia 2011. április 8. HENT Konferencia Magyar Bíróképző Akadémia 2011. április 8. Jogalkalmazók ismeretinek fejlesztése az OIT határozott az intézményesített bírói továbbképzésről az informatikai terület éppen ide illik; Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján SZERKESZTETTE: Münnich Ákos Budapest, 2003 A könyv a Debreceni Egyetem, a GYISM (pályázati kód: KAB-KT-02-34),

Részletesebben