RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA"

Átírás

1 Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company Terméknév: DOWICIL* 200 Preservative Kinyomtatás dátuma: 13 May 2011 The Dow Chemical Company kéri és reméli, hogy Ön elolvassa és megérti az egész (anyag)biztonsági adatlapot, mivel a dokumentum egésze fontos információkat tartalmaz. Reméljük, hogy betartja az ebben a dokumentumban megadott óvintézkedéseket, hacsak az Ön felhasználási körülményei nem igényelnek más megfelelő módszereket vagy intézkedéseket. RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosítók Terméknév DOWICIL* 200 Preservative Kémiai Név: cisz-1-(3-klór-allil)-3,5,7-triaza-1-azonia-adamantán-klorid CAS szám EU-szám REACH regisztrációs szám Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználások kozmetikai célú felhasználásra Ipari használatra. 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai TÁRSASÁG AZONOSÍTÓ The Dow Chemical Company 2030 Willard H. Dow Center Midland, MI USA Vevő információs szám VÉSZHELYZETI TELEFONSZÁM 24-órás vészhelyzeti kapcsolattartó: Hívja a segélyszolgálatot a 000 telefonszámon.: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.; Tel.: ;: Ž(TM)*Védjegy oldal 1 / 14

2 RÉSZ 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása Osztályozás /2008/EK RENDELETE A termék magyar szabályozások értelmében a következő veszélíyességi osztályokba tartozik: Tűzveszélyes szilárd 2. Osztály H228 Tűzveszélyes szilárd anyag. anyagok Akut toxicitás (Orális) 4. Osztály H302 Lenyelve ártalmas. Akut toxicitás (Bőr) 3. Osztály H311 Bőrrel érintkezve mérgező. Bőrirritáció 2. Osztály H315 Bőrirritáló hatású. Bőrszenzibilizáció 1. Osztály H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. Reprodukciós toxicitás 2. Osztály H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. Krónikus vízi toxicitás 2. Osztály H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Szemirritáció 2. Osztály H319 Súlyos szemirritációt okoz. Osztályozás a 67/548/EGK vagy a 1999/45/EK irányelvek alapján A termék magyar szabályozások értelmében a következő veszélíyességi osztályokba tartozik: F R11 Tűzveszélyes. R63 A születendő gyermeket károsíthatja. Xn R22 Lenyelve ártalmas. Xi R38 Bőrizgató hatású. R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). N R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Egyéb tájékoztató Csak professzionális felhasználók részére! 2.2 Címkézési elemek Címkézés /2008/EK RENDELETE A termék magyar szabályozások értelmében a következő veszélíyességi osztályokba tartozik: Veszélyt jelző piktogramok Figyelmeztetés: Veszély figyelmeztető mondatok: H228 Tűzveszélyes szilárd anyag. H302 Lenyelve ártalmas. H311 Bőrrel érintkezve mérgező. H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. oldal 2 / 14

3 Tűz esetén: Használjon vízködöt vagy finom permetet, habbal, szén-dioxiddal vagy porral oltó készüléket a tűz elfojtásához. P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 2.3 Egyéb veszélyek Nincs információ. RÉSZ 3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 3.1 anyag Ez a termék egy anyag. CAS szám / EUszám / Index REACH szám CAS szám EU-szám Index Mennyisé g Komponens 96,0 % cisz-1-(3-klór- allil)-3,5,7-triaza- 1-azoniaadamantán-klorid Besorolás 1272/2008/EK RENDELETE Flam. Sol., 2, H228 Acute Tox., 4, H302 Acute Tox., 3, H311 Skin Irrit., 2, H315 Skin Sens., 1, H317 Repr., 2, H361d Aquatic Chronic, 2, H411 Eye Irrit., 2, H319 CAS szám EU-szám Index CAS szám EU-szám Index <= 0,3 % (Z)-1,3-diklórpropén <= 0,5 % Diklórmetán; Metilén-klorid Flam. Liq., 3, H226 Acute Tox., 3, H311 Acute Tox., 3, H301 Acute Tox., 4, H332 Asp. Tox., 1, H304 Eye cor/irr, 2, H319 STOT SE, 3, H335 Skin Irrit., 2, H315 Skin Sens., 1, H317 Aquatic Acute, 1, H400 Aquatic Chronic, 1, H410 Carc., 2, H351 Skin Irrit., 2, H315 STOT SE, 3, H335 STOT RE, 2, H373 STOT SE, 3, H336 CAS szám / EUszám / Index CAS szám EU-szám Index CAS szám Mennyiség Komponens Besorolás 67/548/EGK 96,0 % cisz-1-(3-klór-allil)- 3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid F: R11; R63; Xn: R22; Xi: R38; R43; N: R51, R53 <= 0,3 % (Z)-1,3-diklór-propén R10; T: R24/25; Xn: R20, R65; Xi: R36/37/38; R43; oldal 3 / 14

4 EU-szám Index CAS szám EU-szám Index <= 0,5 % Diklórmetán; Metilénklorid N: R50, R53 Karc. kat.: 3: R40; Xi: R36/37/38; R67 Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben. A teljes R-mondatokat lásd 16. szakaszban! RÉSZ 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános tanácsok: Az elsősegély felelősöknek figyelmet kell fordítaniuk az önvédelemre és az ajánlott védőruhák használatára (kemikáliáknak ellenálló kesztyű, fröccsenés elleni védelem) Ha expozíció lehetősége áll fenn, akkor tanulmányozza a specifikus egyéni védőeszközökről szóló 8. szakaszt. Belélegzés: Az érintett személyt vigye ki friss levegőre. Amennyiben az érintett nem lélegzik, hívja az elsősegélyért felelős személyt és a mentőket, majd végezzen mesterséges lélegeztetést; ha szájtól szájon át végzi, használjon védőfelszerelést (pl. maszkot, stb.). Telefonáljon a méregközpontba, vagy kezelési tanácsért forduljon orvoshoz. A bőrrel való érintkezés: Vegye le a szennyezett ruházatot. Szappannal és bő vízzel percig öblítse le. Hívja a mérgezési központot vagy az ügyeletes orvost kezelési tanácsért. Mossa ki a ruháját újra használat előtt. A cipőktől, és egyéb bőr cikkektől, amiket nem lehet mentesíteni, gondosan meg kell szabadulni. Biztonsági zuhany mindig legyen a munkahely közvetlen közelében. A szemmel való érintkezés: Tartsa szemét nyitva és lassan és finoman vízzel öblítse ki percig. Távolítsa el az esetleges kontaktlencséket, az első 5 perc után, és folytassa a szem öblögetését. Hívja a méregközpontot vagy az orvost kezelési tanácsért. Lenyelés: Azonnal hívja a méregközpontot vagy az orvost kezelési tanácsért. Itasson meg a személlyel egy pohár vizet kortyonként, ha képes nyelni. Ne hánytassa, hacsak a méregközpont vagy az orvos azt nem mondja. Soha ne adjon semmit szájon át eszméletlen személynek. 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások Az els?segély intézkedések (fenti) leírásában található információkban és az azonnali orvosi ellátásra és a szükséges speciális kezelésre (ld. alább) való figyelmeztetésben foglaltakon felül további tünetek és hatások nem várhatók. 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Különleges ellenméreg nem ismert. Segítő intézkedések. A kezelés attól függ, hogy a beteg állapotát az orvos hogyan ítéli meg. Legyen a biztosítási kártya, és ha hozzáférhető, a termék tároló edény vagy címke kéznél, amikor hívják a méregközpontot vagy az orvost, vagy kezelésre indulnak. RÉSZ 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1 Megfelelő oltószer Víz. Száraz oltószer. Szén-dioxidos poroltó. 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek oldal 4 / 14

5 Veszélyes égési termékek: Tűz esetén a füst a kiinduló terméken kívül mérgező és/vagy ingerlő vegyületeket is tartalmazhat. A veszélyes égési melléktermékek többek között a következőket tartalmazhatják: Nitrogénoxidok. Klór-hidrogén. Szénmonoxid. Széndioxid. Ammóniák: Aminok. Rendkívüli tűz- és robbanásveszély: A tartály a tűz esetén előforduló gázképződés miatt megrepedhet. Ne engedje, hogy a por összegyűljön. A levegőben szuszpendált por robbanásveszélyes lehet. Csökkentse a gyújtóforrásokat. Ha a porrétegek magas hőmérsékletnek vannak kitéve, spontán gyulladás történhet. Pneumatikus szállítás és más mechanikus kezelési eljárás gyúlékony port generálhat. Elektromosan illessze és földelje a készüléket annak érdekében, hogy csökkentse a porrobbanás lehetőségét, és ne engedje, hogy a por összegyűljön. A por statikus töltéstől begyulladhat. 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat Tűzvédelmi eljárások: A veszélyes részt le kell zárni, az illetéktelen személyeket el kell távolítani. Vízzel hűtsük és alaposan permetezzük be, hogy megakadályozzuk az újragyulladást. Vízpermettel hűtsük a tűzhatásnak kitett tartályt és a tűz körzetét mindaddig, amíg a tűz kialszik és nem áll fenn a továbbiakban az újragyulladás veszélye. Ha a termék vízzel kezdene szennyeződni, figyelje a terméket az esetleges hőfejlődés és/vagy bomlás szempontjából. A tüzet védett helyről vagy biztos távolból oltsa. Fontolja meg az önműködő töltőtartály vagy nagynyomású szórófej alkalmazását. Azonnal vissza kell hívni a teljes személyzetet az érintett területről, abban az esetben, ha a biztonsági szellőző berendezés hangja megemelkedik, vagy a tartály elszíneződik. Kézi széndioxidos vagy poroltó alkalmas kisebb tüzek oltására. Porrobbanási kockázatot tűzoltó szerek túlzott adagolása is okozhat. Távolítsa el a tartályt a tűz alatti területről, ha az veszély nélkül lehetséges. Speciális védőberendezés tűzoltóknak: Vizsgálati bizonyítvánnyal ellátott és helyhez nem kötött túlnyomásos sűrített levegős légzőkészüléket ill. a környezeti levegőtől független légzőkészüléket valamint tűzoltó ruházatot (sisak nyakvédővel, védőruházat, védőcipő és neoprén védőkesztyű) használjunk. Ha nem állna rendelkezésre védőruházat, akkor a tüzet biztos távolságból vagy védett helyről oltsuk. RÉSZ 6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Elkülönített terület. A nedves termék igen csúszós felületeket képezhet. Használjon alkalmas és biztonságos berendezéseket. A szükséges információkat a 8. fejezet tárgyalja. Expozíció ellenőrzése és egyéni védelem. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Természetes vízi utakba ömlése vagy eresztése valószínűleg elpusztítja a vízi szervezeteket. Előzze meg a talajba, csatornába, lefolyóba, vízelvezetőbe és/vagy talajvízbe jutást. Lásd a 12. fejezetet, Ökológiai Információk. 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Fékezze meg a kiömlött anyagot, ha lehetséges. Seperje fel. Lásd a 13. fejezetet: Ártalmatlanítási szempontok, további információk. 100 g biocid termékre számított kb. 272,6 g NaHSO3-tal (vagy 249 g Na2S2O5- tal) leköthető. RÉSZ 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Kezelés Általános kezelés: A dohányzás, nyílt láng vagy gyújtóforrás használata a kezelési és raktárterületen tilos. Kerülje el szemmel, bőrrel és a ruházattal való kontaktust. Ne nyelje le! Tartsa a tartályt szorosan zárva, amikor nem használja. Technológiai fegyelem és a porképződés kézbentartása a biztonságos munkavégzés feltétele. Erős ütéstől a termék elbomolhat. Az összes berendezést elektromosan kösse és földelje. oldal 5 / 14

6 Egyéb óvintézkedések: Az e termékeket tartalmazó vizes oldatokból formaldehid képződhet. Erre és más, általunk ajánlott termékekre vonatkozó tájékoztatásért vegye fel velünk a kapcsolatot. Kérjen termék-tájékoztató brosúrát vagy arra vonatkozó adatokat, hogyan érheti el webhelyünket. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolás Védje a légnedvességtől. Száraz helyen tárolni. Tartsuk távol a nedvességtől. Ne raktározzon következőben: Alumínium. Eltarthatósági idő: maradjon azon belül 24 Hónap A raktározási hőmérséklet: <= 49 C 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) További információ található e termék műszaki adatlapján! RÉSZ 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 8.1 Ellenőrzési paraméterek Expozíciós határértékek Komponens Lista Típus Érték Diklórmetán; Metilén-klorid ACGIH TWA 50 ppm Biológiai expozíciós mutató (BEI) HU OEL ÁK 10 mg/m3 HU OEL CK 10 mg/m3 HU OEL CSÚCS KAT. VI: Maradandó sérülést okozó anyagok (Z)-1,3-diklór-propén ACGIH TWA 1 ppm BŐR A belégzési expozíciós iránymutatást követve a bőrbehatolási veszély, az ún..bőr jelölés. az anyag bőrön keresztül lehetséges felszívódására utal, beleértve a nyálkahártyákon és a szemen keresztül történő felszívódást is, akár gőzökkel való érintkezés, akár a bőrrel történő közvetlen érintkezés formájában. Ez nyomatékosan arra inti az olvasót, hogy a belégzés nem az egyetlen módja az expozíciónak, ezért a lehetséges minimumra kell törekedni a dermális expozíciónál is. Az expozíciós irányelvek szerinti biológiai expozíciós mutató (BEI) jelölés egy irányértékre utal a mindenféle expozíciós úton történő anyag felvétel biológiai monitoring eredményeinek felmérésére. 8.2 Az expozíció ellenőrzése Személyi védelem Szem- és arcvédelem: Szorosan záró védőszemüveget viseljünk. A kémiai védőszemüvegek a Chemical EN 166-tal egyezzenek meg vagy azzal egyenértékűek legyenek. Bőrvédelem: Használjunk védőöltözetet, amely ezt az anyagot nem ereszti át. Az egyes további védőeszközök, mint pl. arcvédő, kesztyű, csizma, kötény vagy teljes védőöltözet, az adott esettől függően választandók meg. Kézvédelem.: Használjon EN 374 szabvány szerint minősített vegyszerálló kesztyűt: Védőkesztyű vegyszerekkel és mikroorganizmusokkal szemben. A kesztyűt védő anyagok lehetnek például: neopren, nitril/butadiéngumi PVC, Ha elhúzódó vagy gyakran ismétlődő kontaktus várható, kesztyű viselése ajánlatos hogy az enyhe anyagokkal való érintkezés megelőzhető legyen. MEGJEGYZÉS: A specifikus alkalmazáshoz a specifikus kesztyű kiválasztásához és a munkahelyen történő használat időtartamához minden releváns munkahelyi tényezőt figyelembe kell venni, amelyek a teljesség igénye nélkül a következők: Más vegyszer, amelyet kezelhetnek, fizikai követelmények (vágás/szúrás-védelem, ügyesség, oldal 6 / 14

7 hővédelem), potenciális testreakciók a kesztyű anyagára, valamint a kesztyű szállítója által megadott utasítások/specifikáció. Légzésvédelem: Légzésvédő eszközt kell viselni ott, ahol várható az expozíciós határérték vagy az útmutatás szerinti érték túllépése. Ha nincs meghatározva expozíciós határérték vagy útmutatás szerinti érték, akkor viseljen légzésvédő eszközt minden káros hatás esetén, például akkor, ha légzőszervi irritációt vagy kellemetlenséget észlel, illetve ott, ahol az Ön kockázat felmérő eljárása szerint szükséges. Szokványos feltételek között Légzésvédelem nem szükséges, azonban portartalmú levegő esetén részecskeszűrővel ellátott, kipróbált légszűrő készüléket használjunk. Használja a következő CE által jóváhagyott levegő tisztító légzőkészüléket. P2-típusú Részecskeszűrőt. Lenyelés: Tartson jó személyes higiéniát. Ne fogyasszon vagy tároljon élelmiszert a munkaterületen. Mosson kezet dohányzás vagy étkezés előtt. Műszaki jellegű intézkedések Szellőzés: Alkalmazzon helyi elszívást vagy egyéb műszaki eszközöket arra, hogy a légszennyezés szintjét az expozíciós határérték, illetve az útmutatás szerinti érték alatt tartsa. Ha nincs meghatározva expozíciós határérték, illetve útmutatás szerinti érték, akkor a legtöbb művelethez elegendő az általános szellőzés. Egyes munkafolyamatok során helyi elszívás szükséges lehet. RÉSZ 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Külső jellemzők Fizikai állapot Szín Szag: Szag küszöb ph Olvadáspont Fagyáspont Forráspont (760 mmhg) Lobbanáspont - zárttéri Párolgási sebesség (butilacetát = 1) Tűzveszélyesség (szilárd, gáz) Gyulladási határok levegőn Gőznyomás Gőzsűrűség (levegő = 1) Sűrűség (H2O = 1) Oldhatóság vízben (tömeg szerint) Öngyulladási hőmérséklet Bomlási hőmérséklet Dinamikus viszkozitás Kinematikai viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok por piszkosfehér aminszerű Nincs meglévő tesztadat. 8,2 Mért > 150 C EC A1. módszer elbomlik Nem alkalmazható! Nem alkalmazható!. Nem alkalmazható! Nincs meglévő tesztadat. Kis mértékben tűzveszélyes szilárd anyag. Alsó: szilárd anyagokra nem használható / alkalmazható Felső: szilárd anyagokra nem használható / 25 C Irodalom ( mmhg) Nem alkalmazható! Nem alkalmazható! > C Irodalom 391 C EC A16. módszer 192 C Irodalom Nem alkalmazható! Nem alkalmazható! Nem robbanásveszélyes EGK A14 Nem Szerkezeti elemzésen alapuló értékelés 9.2 Egyéb információk Térfogatsűrűség (ömlesztett sűrűség) Relatív molekulatömeg 0,41 5G CIPAC MT ,2 g/mol Irodalom oldal 7 / 14

8 RÉSZ 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG 10.1 Reakciókészség Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció Kémiai stabilitás Az ajánlott tárolási körülmények mellett stabil. Lsd. Tárolás 7. szekció. Magasabb hőmérsékleten instabil A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes polimerizáció nem megy végbe Elkerülendő helyzetek: Kerülje a következőnél magasabb hőmérsékleteket: 80 C (176 F) Magas hőmérsékleten az aktív alkotórész elbomolhat. Felbomláskor keletkező gáz zárt rendszerekben nyomást okozhat. Kerüljük az elektrosztatikus feltöltődést. Tartsuk távol a nedvességtől. Vizes szennyeződés hőfejlődést és bomlást okozhat Összeférhetetlen anyagok: Kerülje az oxidálószerekkel történő érintkezést. Kerüljük az érintkezést a következőkkel: Erős savak. Kerülje a következő fémekkel történő érintkezést: Alumínium Veszélyes bomlástermékek A veszélyes bomlástermékek a hőmérséklettől, a levegőellátástól és egyéb anyagok jelenlététől függenek. A bomlástermékek a következők, de nem csak ezek lehetnek: Klórozott szénhidrogének. Széndioxid. Ammóniák: Aminok. Klór-hidrogén. Trimetilaminok. A bomlás során gázok szabadulhatnak fel. RÉSZ 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás (mérgező hatás) Lenyelés Lenyelve ártalmas. Kis mennyiségek véletlen lenyelése általában nem okoz egészségkárosodást, azonban nagyobb mennyiségek lenyelése már igen. LD50, Fischer 344 patkány mg/kg LD50, Sprague-Dawley patkány mg/kg Légzési ártalom Fizikai tulajdonságai alapján nem valószínű, hogy belélegezve veszélyes lenne. Dermalis (bőr-) Bőrön keresztül felszívódva ártalmas. Anorexia és testtömegcsökkenés jelentkezett néhány nyúl esetében bőrtoxikológiai vizsgálatok során, belső sérülések fordultak elő különféle szervekben, elsősorban a gyomor-bélrendszerben, de ezeket a sérüléseket nem konzisztens módon figyelték meg és nem mutattak ki dózisfüggést. A megadott adatok a következő anyagra vonatkoznak szilárd LD50, Nyúl 923 mg/kg Belélegzés Az egészségre káros hatások a por egyszeri behatása esetén nem várhatók. Légúti irritációs és narkotizáló hatásokra: Nem találtunk releváns adatokat. LC50, 4 h, aeroszol, Patkány > 5,2 mg/l Ilyen koncentrációnál elhalálozás nem történt. LC50, 4 h, aeroszol, Patkány > 4,7 mg/l Ilyen koncentrációnál elhalálozás nem történt. Szemkárosodást okozhat/szemizgató hatású A szemet közepes mértékben ingerelheti. A szaruhártya sérülése valószínűtlen. Bőrrel érintkezve ártalmas/bőrizgató hatású Hosszabb idejű behatás a bőrt csekély mértékben ingerelheti. Nedves bőr esetén erősebb reakciókra számíthatunk. oldal 8 / 14

9 Érzékennyé tétel. Bőr Száraz por alakban valószínűleg nem bőr szenzibilizáló hatású. Érzékeny személyek esetén gyenge bőr szenzibilizáló hatást mutathat 1 %-nál nagyobb koncentrációjú vizes oldatokban. Tengeri malacokkal való kísérlet során szenzibilizáló (allergiás) bőrreakciókat nem okozott. Légző(készülék) Nem találtunk releváns adatokat. Ismételt dózis toxicitás Állatoknál, lenyelés után a következő szervekre gyakorolt hatásról tettek jelentést: Máj. Krónikus mérgező és rákkeltő hatás A metilénklorid úgy tűnik, hogy növeli a malignus tumorok előfordulását egérben, és a jóindulatú tumorok megjelenését patkányban. Más állatkísérletek, valamint humán epidemiológiai tanulmányok nem mutattak tumorigenikus választ. A metilénkloridról nem gondolják, hogy ajánlott használat mellett számottevő karcinogén veszélyt jelentene. 1,3-diklór-propén Laboratóriumi állatkísérletekben kimutatták, hogy szájon keresztül bejuttatva rákot okoz. Belégzéses expozíció hím egerekben a jóindulatú tüdő daganatok normál előfordulásának megnövekedéséhez vezetett. Fejlődési toxicitás. A CTAC születési rendellenességeket okozott patkányokban viszonylag nagy dózisok szájon keresztüli adagolása esetén; kisebb dózisok esetén nem voltak megfigyelhetőek rendellenességek. A CTAC nem okozott születési rendellenességeket, illetve nem gyakorolt a magzatra egyéb hatásokat, amikor viszonylag nagy dózisokban bőrön - az expozíció legvalószínűbb útján - keresztül adagolták. Reproduktív toxicitás Nem találtunk releváns adatokat. Genetikai toxikológia In vitro (kémcsőben) elvégzett mutagénitási tesztek eredményei főként negatívak voltak. Állatokon végzett genotoxikológiai vizsgálatok eredménye negatív volt. RÉSZ 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 12.1 Toxicitás Adatok a komponensre vonatkozóan/komponens adatai: cisz-1-(3-klór-allil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid Az anyag ártalmas a vízi szervezetekre (LC50/EC50/IC50 1 és 10 mg/l között van a legérzékenyebb fajok esetében). Akut és krónikus hal-toxicitás LC50, kékkopoltyús naphal (Lepomis macrochirus), keresztül áramlás, 96 h: 66 mg/l Akut toxicitás vízi gerinctelen állatokkal szemben EC50, Nagy vízibolha (Daphnia magna), keresztül áramlás, 48 h, immobilizálás: 25,8 mg/l Toxicitás vízi növényekkel szemben EbC50, zöld alga (Selenastrum capricornutum), 72 h: 1,2 mg/l Adatok a komponensre vonatkozóan/komponens adatai: (Z)-1,3-diklór-propén Az anyag nagyon ártalmas a vízi szervezetekre (LC50/EC50/IC50 1 mg/l alatt a legérzékenyebb fajokban). Az anyag élelmezési alapon gyakorlatilag nem mérgező a madarakra (LC50 > 5000 ppm). Akut és krónikus hal-toxicitás LC50, Cyprinodon variegatus, 96 h: 0,068-1,8 mg/l Akut toxicitás vízi gerinctelen állatokkal szemben EC50, Nagy vízibolha (Daphnia magna), statikus/állandó, 48 h, immobilizálás: 1,4 mg/l Toxicitás vízi növényekkel szemben ErC50, zöld alga (Selenastrum capricornutum), Növekedési sebesség gátlás, 72 h: 3,1 mg/l Toxicitás a nem emlős földi fajokkal szemben étkezési LC50 érték, virginiai fürj (Colinus virginianus): > mg/kg takarmány LC50, Mézelő méh (Apis mellifera): mg/m3 Adatok a komponensre vonatkozóan/komponens adatai: Diklórmetán; Metilén-klorid oldal 9 / 14

10 Az anyag besorolása szerint nem veszélyes a vízi szervezetekre (LC50/EC50/IC50 nagyobb, mint 100 mg/liter a legérzékenyebb fajokban). Akut és krónikus hal-toxicitás LC50, Ponty ('Pimephales promelas), keresztül áramlás, 96 h: 193 mg/l Akut toxicitás vízi gerinctelen állatokkal szemben LC50, Nagy vízibolha (Daphnia magna), statikus/állandó: 27 mg/l EC50, Nagy vízibolha (Daphnia magna), 48 h, immobilizálás: 480 mg/l Toxicitás vízi növényekkel szemben NOEC (az a legmagasabb koncentráció, amelynek nincs megfigyelheto hatása), Scenedesmus sp. (alga), Növekedési sebesség gátlás, 8 np: 550 mg/l EbC50, zöld alga (Selenastrum capricornutum), biomassza növekedés gátlás, 96 h: > 662 mg/l Toxicitás mikroorganizmusokkal szemben EC50, 209. sz. OECD teszt; aktív iszap, statikus/állandó, 40 min: mg/l 12.2 Perzisztencia és lebomlási képesség Adatok a komponensre vonatkozóan/komponens adatai: cisz-1-(3-klór-allil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid A szigorú kísérleti irányelvek értelmében ezt az anyagot nem tekinthetjük biológiailag könnyen lebomlónak, azonban a kísérleti eredmények nem feltétlenül jelentik azt, hogy az anyag a környezeti körülmények között nem bomlik le. OECD Biodegradációs teszt: Cisz-izomer. Biodegradáció Expozíciós idő Módszer Tíznapos ablak 51 % 28 np OECD 301F teszt nem felelt meg Adatok a komponensre vonatkozóan/komponens adatai: (Z)-1,3-diklór-propén Várható, hogy az anyag a környezetben biológiailag csak igen lassan bomlik le. OECD Biodegradációs teszt: Biodegradáció Expozíciós idő Módszer Tíznapos ablak 8 % 28 np OECD 301D teszt nem felelt meg Adatok a komponensre vonatkozóan/komponens adatai: Diklórmetán; Metilén-klorid A szigorú kísérleti irányelvek értelmében ezt az anyagot nem tekinthetjük biológiailag könnyen lebomlónak, azonban a kísérleti eredmények nem feltétlenül jelentik azt, hogy az anyag a környezeti körülmények között nem bomlik le. A biológiai lebomlás foka a talajban és/vagy a vizekben akklimatizálódás által fokozódhat. OECD Biodegradációs teszt: Biodegradáció Expozíciós idő Módszer Tíznapos ablak 5-26 % 28 np OECD 301C teszt Nem alkalmazható! 12.3 Bioakkumulációs képesség Adatok a komponensre vonatkozóan/komponens adatai: cisz-1-(3-klór-allil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid Bioakkumuláció: A biokoncentrációs potenciál alacsony (BCF kisebb, mint 100 vagy log Pow kisebb, mint 3). Megoszlási együttható, n-oktanol/víz (log Pow): < -2 Rázza fel a lombikot Adatok a komponensre vonatkozóan/komponens adatai: (Z)-1,3-diklór-propén Bioakkumuláció: A biokoncentrációs potenciál alacsony (BCF kisebb, mint 100 vagy log Pow kisebb, mint 3). Megoszlási együttható, n-oktanol/víz (log Pow): 1,603 Becsült. Adatok a komponensre vonatkozóan/komponens adatai: Diklórmetán; Metilén-klorid Bioakkumuláció: A biokoncentrációs potenciál alacsony (BCF kisebb, mint 100 vagy log Pow kisebb, mint 3). oldal 10 / 14

11 Megoszlási együttható, n-oktanol/víz (log Pow): 1,25 Mért Bioakkumulációs tényező (BCF): 2-40; hal; Mért 12.4 A talajban való mobilitás Adatok a komponensre vonatkozóan/komponens adatai: cisz-1-(3-klór-allil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid A talajban való mobilitás: Közepes potenciál a talajban való mobilitásra (poc: ). Megoszlási együttható, talaj szerves szén/víz (Koc): 316 OECD 121: HPLC módszer Adatok a komponensre vonatkozóan/komponens adatai: (Z)-1,3-diklór-propén A talajban való mobilitás: Nagy potenciál a talajban való mobilitásra (poc: ). Adatok a komponensre vonatkozóan/komponens adatai: Diklórmetán; Metilén-klorid A talajban való mobilitás: Igen nagy potenciál a talajban való mobilitásra (poc: 0-50). Megoszlási együttható, talaj szerves szén/víz (Koc): 46,8 Becsült. Henry-féle állandó (H): 3,98E+02 Pa*m3/mól. Kalkulálva 12.5 A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Adatok a komponensre vonatkozóan/komponens adatai: cisz-1-(3-klór-allil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid Ezt az anyagot nem vizsgálták arra, hogy környezetben tartósan megmaradó-, biológiailag felhalmozódó- és toxikus-e (PBT). Adatok a komponensre vonatkozóan/komponens adatai: (Z)-1,3-diklór-propén Ezt az anyagot nem vizsgálták arra, hogy környezetben tartósan megmaradó-, biológiailag felhalmozódó- és toxikus-e (PBT). Adatok a komponensre vonatkozóan/komponens adatai: Diklórmetán; Metilén-klorid Ez az anyag nem tekinthető a környezetben tartósan megmaradónak, biológiailag felhalmozódónak és toxikusnak (PBT). Ez az anyag nem tekinthető a környezetben nagyon tartósan ellenállónak, biológiailag nagyon felhalmozódónak Egyéb káros hatások Adatok a komponensre vonatkozóan/komponens adatai: cisz-1-(3-klór-allil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid Nem találtunk releváns adatokat. Adatok a komponensre vonatkozóan/komponens adatai: (Z)-1,3-diklór-propén Az 1,3-diklór-propén sztratoszférikus ózonbontó potenciálja (ODP) 0,002, a CFC 12-re vonatkoztatva (ODP = 1) Adatok a komponensre vonatkozóan/komponens adatai: Diklórmetán; Metilén-klorid Ez az anyag nem szerepel az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK rendelet I. mellékletében. RÉSZ 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 13.1 Hulladékkezelési módszerek Ezt a terméket, amikor ártalmatlanítása használatlan és szennyezetlen állapotban történik, veszélyes hulladékként kell kezelni a 91/689/EGK EK irányelv szerint. Az ártalmatlanítás gyakorlati lebonyolítása összhangban kell legyen a veszélyes hulladékokra v Kerüljük a talaj és a talajvíz szennyezését. RÉSZ 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK KÖZÚTON ÉS VASÚTON Megfelelő szállítási név: KISMÉRTÉKBEN TŰZVESZÉLYES SZILÁRD ANYAGOK, SZERVES, KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT Technikai név: [1-(3-KLÓR-ALLIL)-3,5,7-TRIAZA, -1-AZONIAADAMANTÁN]-KLORID oldal 11 / 14

12 Veszélyességi osztály: 4.1 Azonosító szám: UN1325 Csomagolási csoport: PG III Besorolás: F1 Veszélyt jelölő számok: 40 Tremkártya szám: 41GF1-II+III Környezeti veszély: Igen TENGERI Megfelelő szállítási név: FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. Technikai név: 1-(3-CHLOROALLYL)-3,5,7-TRIAZA, -1-AZONIAADAMANTANE-CHLORIDE Veszélyességi osztály: 4.1 Azonosító szám: UN1325 Csomagolási csoport: PG III EMS-szám: F-A,S-G Tenger-szennyező.: Igen LÉGI Megfelelő szállítási név: FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. Technikai név: 1-(3-CHLOROALLYL)-3,5,7-TRIAZA, -1-AZONIAADAMANTANE-CHLORIDE Veszélyességi osztály: 4.1 Azonosító szám: UN1325 Csomagolási csoport: PG III Cargo/Teher" csomagolási utasítás: 449 Passenger/Utas" csomagolási utasítás: 446 Környezeti veszély: Igen SZÁRAZFÖLDI VÍZI UTAK Megfelelő szállítási név: KISMÉRTÉKBEN TUZVESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, SZERVES, KÖZELEBBROL NEM MEGHATÁROZOTT Technikai név: [1-(3-KLÓR-ALLIL)-3,5,7-TRIAZA, -1-AZONIAADAMANTÁN]-KLORID Veszélyességi osztály: 4.1 Azonosító szám: UN1325 Csomagolási csoport: PG III Besorolás: F1 Veszélyt jelölő számok: 40 Tremkártya szám: 41GF1-II+III Környezeti veszély: Igen RÉSZ 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok EU.ELINCS (Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke) Ezt az anyagot az ELINCS tartalmazza. E termék fő összetevőjének/összetevőinek a kozmetikai összetevők nemzetközi nómenklatúrája (INCI) szerinti neve: QUATERNIUM-15 A termékre vonatkozó magyarországi szabályozások: 44/2000. (XII.27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 16/2001 (VII.18) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről 98/2001 (VI.15) Korm rrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 15.2 Kémiai biztonsági értékelés oldal 12 / 14

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ACROBAT MZ WG 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító DASH HC 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Zwaluw, 2K Purhab Termékkód: 2KB2 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW-710n EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 14. (verzió3) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 21. Verziószám: 4

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 14. (verzió3) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 21. Verziószám: 4 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Szinonima: AS-230 / FP WG, AS-230 / WG Folpet 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév Termék kódja (UVP) 04287673 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint LAUDIS 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév LAUDIS Termék kódja (UVP) 06654681 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint FINALE 14 SL 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FINALE 14 SL Termék kódja (UVP) 06470025 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Felülvizsgálat: 2015.07.01. Verzió: 7 Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: BIOCID Légkondicionáló tisztító

Részletesebben

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre.

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre. Ref. 130000001471/ Rev. sz. 1.0 Az átdolgozás dátuma Nyomtatási dátum 22.06.2015 22.06.2015 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 VIROCID BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: VIROCID 1.2. Azonosított

Részletesebben

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Ragasztó

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Ragasztó 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő

Részletesebben

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó (mezőgazdasági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben