A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról"

Átírás

1 A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról Dr. Szentirmay Zoltán, Dr. Orosz Zsolt Országos Onkológiai Intézet, Budapest CGH: komparatív genomiális hybridizáció DI: DNS index DNS: dezoxyribonukleinsav dntp: nucleotid trifoszfát EGFR: epidermális növekedési faktor receptor FISH: fluoreszcens in situ hybridizáció GIST: gastrointestinalis stromalis tumor HNPCC: herediter nem-polyposis colorectalis carcinoma HPG: human genome project HPV: humán papillomavirus MMR: DNS hibajavító ( mismatch repair ) mrns: messenger ribonukleinsav MSI: mikroszatellita instabilitás MSI-H: kifejezett (high) mikroszatellita instabilitás MSS: mikroszatellita stabilitás PCR: polimeráz láncreakció PDGFRA: thrombocyta növekedési faktor receptor α Az orvostudomány mai fejlettsége alapján azt gondolhatnánk, hogy a molekuláris patológia fogalma mára már jól körülhatárolttá vált. Ez azonban egyáltalán nincs így. Az American Board of Pathology, az American Board of 1 Rövidítések A molekuláris patológia fogalma Medical Genetics és az American Board of Clinical Chemistry három, külön vizsgához és bizonyítványhoz kötött specialitást határozott meg a molekuláris patológia gyûjtõnév alatt (3). A Molecular Genetic Pathology magába foglalja azokat a molekuláris biológiai és molekuláris genetikai alapelveket, elméleteket és technológiákat, amelyek segítségével klinikai diagnózis adható vagy megerõsíthetõ a különféle örökletes, fertõzõ vagy daganatos betegségekrõl, továbbá a fejlõdéstani rendellenességekrõl, ezek fejlõdésmenetérõl. Ide tartozik az is, hogy tudni kell megfelelõ segítséget adni az említett betegségek klinikai ellátásához (1). A Clinical Molecular Genetics a klinikai genetikát, a genetikai tanácsadást, a cytogenetikát, a biokémiaiés molekuláris genetikát, más szóval az orvosi genetika minden ágát lefedi. Természetesen itt is ismerni kell a molekuláris genetika és a releváns betegségek alapelveit, a laboratóriumi eljárások minõségi követelményeit, és az örökletes betegségek kimutatásához szükséges laboratóriumi eljárásokat. A Molecular Diagnostics feladata a molekuláris biológia módszereinek alkalmazása a klinikai laboratóriumi diagnosztikában, beleértve az örökletes és fertõzõ betegségeket, a személyi azonosítást. Látjuk tehát, hogy a fentiek szerint széles értelemben vett molekuláris patológia lényegében három, egymást jelentõsen átfedõ disciplinát foglal magába és ezek közül a szûkebb értelemben vett molekuláris patológia, vagy másképpen a molekuláris genetikai patológia az, ami a klasszikus sebészi patológiából nõtt ki. (A továbbiakban a molekuláris patológia kifejezést ebben a szûkebb értelemben fogjuk használni.) A molekuláris patológia módszerei A sejtenkénti DNS tartalom meghatározása Egy, az idõben exponenciálisan növekvõ sejtpopulációban, amelyben a sejtosztódás véletlenszerûen, egymástól függetlenül következik be, ha minden egyes sejt DNS tartalmát megmérjük (átáramoltatásos cytométerrel vagy digitális képanalizátor segítségével), a gyakorisági hisztogramon két csúcs található. Az elsõ, nagyobb csúcs felel meg a G0,1- fázisú sejteknek, a kisebb csúcs tartalmazza a G2 (és mitózis) fázisban lévõ sejteket. A malignus transzformáció során egyre több olyan sejt alakulhat ki, amelynek DNS tartalma különbözik az ép sejtekétõl. Ez a jelenség abban nyilvánul meg, hogy a DNS hisztogram G0,1 csúcsa eltolódik a diploid, más szóval normál értéktõl (aneuploidia), illetve kettõ, vagy több szubpopuláció jelenik meg egymástól eltérõ kromoszóma számmal és ennek kifejezõdéseként eltérõ G0,1 csúcsokkal (heteroploidia). Ez a jelenség a tumor kromoszómális instabilitására vezethetõ vissza. Ismerünk azonban diploid DNS tartalommal rendelkezõ, vagyis kromoszómálisan stabil daganatokat is. A DNS tartalom mértékét a DNS indexszel (DI) fejezzük ki és ez nem más, mint a megváltozott és ép G0,1-fázisú sejtek modalis vagy átlagos DNS értékének hányadosa. A sejtenkénti DNS tartalom vizsgálata az orvostudomány legkülönbözõbb területein alkalmazható. Saját megfigyeléseink szerint a DNS cytometria segítheti benignus atypiák elkülönítését malignus folyamatoktól, daganatáttétek vagy recidívák elkülönítését második primer tumortól. Lehet független prognosz-

2 MOTESZ tikai marker vagy más markereket erõsítve lehetõvé teszi, hogy egy sor daganatos betegség kimenetelének lefolyásáról bizonyos valószínûséggel elõzetes információkhoz jussunk (2). Mindezen információk birtokában lehetõségünk nyílik arra, hogy a betegséggel kapcsolatos elõzõ véleményünket szükség esetén objektíven felülvizsgáljuk vagy a megváltozott körülmények hatására módosítsuk, a korábbi ismereteinket kiegészítsük és az ennek megfelelõ legjobb egyedi terápiás beavatkozást megbecsüljük. A molekuláris patológia legújabb fejlõdése azt is megengedi, hogy a DNS tartalom meghatározását egyéb módon, pl. in situ hibridizációval vagy másképpen nyert génelváltozások paramétereivel kombinálva használjuk fel a daganatok biológiai tulajdonságainak még jobb megismerésére. Nukleinsav elektroforézis Gél elektroforézis a leggyakrabban használt eljárás a kétszálú DNS fragmentumok hosszúság szerinti szétválasztására, de vannak eljárások az egyszálú DNS vagy kétszálú DNS szeparálására azok másodlagos szerkezete szerint. Agaróz vagy polyacrylamid az a két géltípus, amelyben a nukleinsavak szétválaszthatók. Agaróz gélben bázis hosszú DNS szálat lehet elkülöníteni. A nukleinsavak a gélben futtatása után fluoreszcens festékekkel közvetlenül láthatóvá tehetõk. Bár a gél elektroforézis eljárás több mint 100 éve ismert, az eredetileg téglalap alakú lapos gél-öntvény helyett újabban vált használatossá a kapilláris gél elektroforézis. Ennek az eljárásnak számos elõnye közül a gyorsaságot, a kis mintamenynyiséget, a nagyobb felbontóképességet, a futtatott anyag mennyiségi meghatározásának és az automatizálásnak a lehetõségét említjük. A legújabb fejlesztések annyira sokoldalú felhasználást biztosítanak, hogy Labor on a chip eljárásról és nanotechnológiáról beszélhetünk. 1. ábra. In situ hibridizáció. A célszekvencia itt mrns, amely jelen esetben a képen látható hurkokat, kétszálú szakaszokat képezi a sejtekben, ezért a hibridizáció elõtt egyszálúvá kell tenni, hogy a próba hozzáférhessen. Ha a preparátumot 95º-ra felmelegítjük, a nukleinsav kettõs spirálok szétcsavarodnak (denaturáció). A próba rövid DNS szál, ami a reakciókeverékben fölös mennyiségben van jelen, bejut a sejtbe és a hibridizációs hõmérsékleten a denaturált komplementer célszekvencia szakaszhoz kapcsolódik. A próbához valamilyen riporter molekula van kötve (jelzés), amelynek segítségével a próba-célszekvencia hibrid a sejtben láthatóvá tehetõ hasonlóan, mint egy immunhisztokémiai reakció. A jelzés rendszerint biotin vagy digoxigenin, amihez streptavidin alklalikus foszfatáz komplexet kötünk, szükség esetén biotinilált anti-digoxigenin közbeiktatása után. Végezetül alkalaikus foszfatáz enzim szubsztátot adunk a szövetmintához. Az enzimreakció során a jelzett próba környezetében oldhatatlan színes csapadék képzõdik, ami a hibridizációs reakciót láthatóvá teszi. In situ hybridizációs eljárások Az in situ eljárások közé a fénymikroszkópos és a fluoreszcens hybridizációt (FISH), valamint a komparatív genomiális hybridizációt (CGH) soroljuk. Az in situ hibridizációt specifikus DNS vagy RNS szekvenciák szövettani metszetekben történõ kimutatására használjuk. Az eljárás azon alapszik, hogy a denaturált egyszálú nukleinsavak megfelelõ körülmények között kettõs spirált képeznek egy velük komplementer másik nukleinsav szakasszal. Ha egy biotin, digoxigenin vagy fluorescens jelzéssel ellátott ismert bázissorrendû DNS vagy RNS darabot (próbát) bejuttatunk a sejtbe, akkor az a neki megfelelõ komplementer nukleinsav szekvenciát felismeri és hozzákötõdik. Ezt követõen a kialakult hibridet a próba jelzésének segítségével láthatóvá tesszük (1. ábra). A DNS és RNS láncok közötti párképzõdés specificitását a legkülönfélébb diagnosztikus feladatokban hasznosíthatjuk. Kimutatható vírus infekció, gén amplifikáció, vagy gén átrendezõdés, sõt alkalmas arra, hogy géneket lokalizáljunk kromoszóma régión belül. Az újabban kifejlesztett eljárással, a CGH segítségével egyszerre valamennyi durva kromoszóma eltérés analizálható a tumorokban. A tumorszövetbõl izolált DNS-t fluoreszcens festékkel jelöljük és ép kromoszóma preparátumokra hibridizáljuk, amelyet elõzõleg eltérõ színû fluoreszcens festékkel jelöltünk. A tumor DNS egyes szakaszainak többlete vagy hiánya eltérõ színben fluoreszkál annak megfelelõen, hogy az ép kromoszóma adott régiójához többlet tumor DNS kötõdött, vagy éppen a régiónak megfelelõ DNS szakasz hiányzik a tumorból. Polimeráz láncreakció (polymerase chain reaction, PCR) A PCR egy meghatározott DNS vagy RNS szekvencia in vitro enzimatikus szintézisét és amplifikációját jelenti. Egy kópia DNS vagy néhány kópia RNS szakaszról reakcióciklus, azaz néhány óra után akár 100 millió kópia DNS szál keletkezik. A kívánt 2

3 DNS célszekvencia (templát) kiválasztása rövid oligonukleotid DNS fragmentekkel, (primerekkel) történik. A nukleinsav kettõs spirál mindegyik szálához egy-egy primert kötünk. Az elsõ ciklus 1. fázisban a kétszálú templátot magas hõmérsékleten (94 ) denaturáljuk. A 2. fázis során ( on) a reakció-keverékben fölös mennyiségben lévõ primerek szigorúan a velük komplementer templát szakaszokhoz kötõdnek. A reakcióelegy hõstabil DNS polimeráz enzimet és foszforilált nukleotidokat is tartalmaz. A 3. fázisban rendszerint on a lekötött primerek 3 -végén megindul a DNS szintézis és a két primer által kijelölt célszekvencia megduplázódik. Az ismételt reakció ciklusokban a duplázódás újra meg újra megtörténik, miközben a keletkezett termék mennyisége exponenciálisan nõ és a reakció-sorozat végén 1-2 µg mennyiségben áll rendelkezésre (2A és 2B. ábra: 1. és 2. PCR ciklus). A PCR nagy elõnye, hogy specifikus ugyanakkor egyszerû, automatizálható és a módszer rendkívül sokféleképpen alkalmazható. Felhasználható génmutációk felderítésére és ez által örökletes betegségek vagy daganatok diagnosztikájára. Széles körben használják a vírusok és egyéb fertõzõ kórokozók azonosítására, szervátültetéseknél és a kriminológiában. Szerepe van az evolúciós kutatásokban, mert sikerült DNS mintát nyerni több száz éves csontokból, fogakból, egy 7000 éves egyiptomi múmia agyszövetébõl, sõt egy millió éves borostyánba zárt rovarból is. Valós idejû kvantitatív PCR technológia A hagyományos PCR eljárás hátránya, hogy legalább 3 óráig tart, eredményt csak futtatás és festés után kapunk, valamint nem alkalmas a célszekvencia pontos mennyiségi meghatározásra. A PCR termék mennyiségét a valós idejû PCR-rel már a reakció alatt figyelemmel kísérhetjük. Ezt az teszi lehetõvé, hogy a primerek mellett fluoreszcensen jelölt próbákat használunk, amelyek az amplifikálandó szakaszra illeszkednek. A próbák detektálható jelet csak akkor adnak, ha a templát DNS-hez kötõdnek, így ciklusonkénti adatgyûjtéssel pontos információt kapunk a PCR termék mennyiségérõl. A fluoreszcencia mértéke csak ciklus után éri el azt a szintet, amelyet a detektor már érzékelni tud. Ez a ciklusszámot nevezzük áttörési pontnak, amely alapján a kiindulási templát mennyiségi (kvantitatív) meghatározását végezhetjük. Minél elõbb éri el a fluoreszcencia az áttörési pontot, annál több volt a kiindulási DNS mennyisége. In situ PCR Elsõsorban a patológusokat nem elégítette ki, hogy a hagyományos PCR technikával nem lehet az amplifikált DNS szakaszokat a sejtekben lokalizálni. Kiderült, hogy a PCR-t szövettani metszetben is el lehet végezni, ami lehetõvé teszi, hogy a DNS vagy RNS fragmentumokat eredeti környezetükben megsokszorozzuk Ezt az eljárást nevezzük in situ PCR-nek és alacsony kópiaszámú gének (pl. vírusok) vagy egyfajta mrns bizonyos sejtekben történõ kimutatására használjuk. DNS szekvenálás Szekvenálás alatt a DNS bázissorrendjének meghatározását értjük. Ha a bázissorrendet meghatározzuk, azt össze tudjuk hasonlítani ismert szekvenciákkal, így diagnosztizálni tudjuk a genetikai eltéréseket. A szekvenálás eljárása, akár csak a PCR, a normál DNS replikációján alapul. Az új nukleotid-trifoszfát (dntp) úgy épül be a láncba, hogy az elõtte álló 5 -OH csoportjához kapcsolódik. Ha olyan nukleotidot építünk be, amelynek nincs 5 -OH csoportja (ddntp), a lánc hosszabbodása megáll. Az eljárás elsõ lépéseként a vizsgálandó DNS (templát) két szálát elválasztjuk egymástól, majd a szekvenálandó szakasz kezdetére illõ rövid egyszálú DNS-darabot (primer) adunk hozzá. A primer hozzákötõdik a megfelelõ DNS szakaszhoz, és a DNS polimeráz a jelen levõ nukleotidokat hozzácsatolva elkezdi folytatni a láncot, a 2A. és 2B. ábra. A polimeráz láncreakció (PCR) mechanizmusa. Az 1. ciklusban a nukleinsav kettõs spirál mindegyik szálához egy-egy megfelelõ bázis sorrendû rövid egyszálú szintetikus DNS fragmentet (primer) kötünk. A reakcióelegy hõstabil DNS polimeráz enzimet (Taq polimeráz) és foszforilált nukleozidokat is tartalmaz. A lekötött primerek 3 -végétõl kiindulva a Taq polimeráz elvégzi a komplementer DNS szálak szintézisét. A ciklus végén a primerek által kiválasztott kétszálú DNS szakasz megduplázódik. A második PCR ciklusban a már megduplázott DNS szálak újra megkétszerezõdnek. A ciklusokat többször megismételve a kiválasztott génszakasz mennyisége exponenciálisan nõ és akár 100 millió kópia DNS szál is keletkezhet. 3

4 MOTESZ templát bázissorrendjének megfelelõen. Ha a reakcióhoz ddntp-t is adunk, a replikáció annak beépülésekor leáll. Az eljárást többször ismételve különbözõ hosszúságú, ddntp-re végzõdõ DNS darabokat kapunk. A négyféle ddntp (A, C, G, T) egymástól eltérõ festéssel, vagy külön csõbe téve elkülöníthetjük, végül megkapjuk a kiválasztott DNS szakasz bázis sorrendjét. Daganatok génexpressziós profiljának vizsgálata Elsõsorban a daganatok, de más betegségek vizsgálatára a legújabban kifejlesztett ú.n. szöveti chip és DNA microarray technikák kerültek kifejlesztésre (7). A szöveti chip eljárás lényege, hogy egyetlen tárgylemezre számos 0,3 2 mm átmérõjû különbözõ eredetû szövetmetszet kerül elhelyezésre, amelyeket egyszerre lehet immunhisztokémiai módszerekkel vizsgálni. Az eljárás valamilyen géntermék (fehérje) különbözõ ép és kóros szövetekben történõ kifejezõdésének vizsgálatára való és elsõsorban immunhisztokémiai reagensek diagnosztikai értékének meghatározására használjuk. A DNS microarray módszer a különféle elváltozások genetikai eltéréseinek vagy expressios profiljának kimutatására szolgál, rohamosan fejlõdik, számos változata kerül közlésre. Az eredmények kiértékelése komoly molekuláris biológiai tapasztalatok mellett statisztikai eljárások alkalmazását is igényli. A technika különféle változatait ezen a helyen részletesen ismertetni nem lehet. Az eljárás lényege röviden, hogy egy szövettani tárgylemez nagyságú üveglemezre néhány tíztõl akár húszezernyi apró csepp formájában ismert DNS szakaszt vagy szintetikus oligonucleotid szekvenciát egy erre a célra kifejlesztett készülék segítségével megfelelõen pozícionálva felviszünk. A vizsgálni kívánt elváltozásból izolált és fluoreszcens jelzéssel ellátott RNS mintákat ráhibridizáljuk a DNS chipre, amelyek a nekik megfelelõ gének megfelelõ szakaszaihoz kötõdnek és a fluoreszcens jelzés miatt a bekötõdés mintája egy másik készülék segítségével leolvasható. Ilyen módon megállapítható az elváltozás ép vagy kóros génmûködése, ennek jellege, illetve az is, hogy az adott elváltozás várhatóan rezisztens vagy érzékeny-e egy tervezett (pl. cytostaticus) kezelésre. A humán genom és a rák Az élet folyamán az emberi sejt DNS készletét számos mutagén hatás éri. A rákot okozó mutációk a kódoló régióban, illetve mrns összeillesztési (splicing) donor vagy acceptor szekvenciáiban halmozódnak. A génkárosodások különbözõ típusúak lehetnek, nagy vagy kis inzertiók és deléciók, bázis szubsztitúciók, génamplifikációk, génátrendezõdések vagy epigenetikus változások, pl. a gének hiper- vagy hipomitelációja. Mindezen génkárosodások az érintett sejtek DNS készletében mindössze hajszálnyi változást okoznak, mégis kiváltják a sejtosztódás zavarát, ami újabb mutációkhoz vezethet. Az egyik ilyen szomatikus mutáció megváltoztatja egy kritikus génnek a funkcióját növekedési elõnyt biztosítva a sejtnek, amibõl egy új klón alakul ki. További mutációk releváns génekben és az érintett sejtek klonális túlnövekedésének fennmaradása azt eredményezi, hogy a korlátlanul növekvõ sejtek beszûrik a környezõ szöveteket és áttéteket képeznek. A rákkutatás és molekuláris diagnosztika egyik legfontosabb célja olyan géneket találni, amelyek daganatot okoznak, és amelyek mûködését befolyásolva a daganatok meggyógyíthatók. A daganatokban a genom összetétele olyan jelentõsen megváltozik, hogy azt a HGP adataiból levezetni nem lehet. A Cancer Genome Anatomy Project éppen azért jött létre, hogy adatokat gyûjtsön a daganatsejtek genomjának szerkezetérõl. Ezen Project keretében jelenleg 42 tumor szupresszor gént, más szóval recesszív onkogént és több, mint 100 domináns onkogént azonosítottak. A rák-gének strukturális és funkcionális különbözõsége szembetûnõ. Az ismert recesszív onkogének szekvenciái alig hasonlítanak egymáshoz, és fehérjéiknek is eltérõ biológiai funkciójuk van. Ugyanakkor rákkal összefüggõ gének közeli rokonairól (pl. p73 és p63 gének, amelyek a TP53 gén rokonai) nem ismert, hogy károsodnának tumorokban. A daganatos folyamatokra leginkább jellemzõ a sejtciklus szabályozás zavara. Kísérletes adatok bizonyítják, hogy a rák kialakulásához egyre szaporodó molekuláris események vezetnek. Valamennyi protoonkogén és tumor szupresszor gén mutációjának hatása végsõ soron egy közös biokémiai folyamatba torkollik. A gén mutációk mellett a genomban úgynevezett rekurrens kromoszómális strukturális génátrendezõdések is kialakulhatnak, amelyek daganatos betegségekkel függenek össze. Ilyen típusú elváltozások gyakoriak lymphomákban, leukaemiákban, lágyrész tumorokban és közös (kimérikus) transzkriptot eredményeznek, ami a fúziós gének terméke és a résztvevõ génekrõl íródik át a kromoszómális töréspont egyik és másik oldalán. Itt érdekes megjegyezni, hogy a carcinomákat okozó proto-onkogének igen kevés kivételtõl eltekintve mutációval vagy amplifikációval aktiválódnak onkogénekké, ezzel szemben a lágyrész sarcomák transzformáló génjei rendszerint két korábban meglévõ génbõl génátrendezõdéssel újonnan keletkezett fúziós gének. Az onkogenezis génátrendezõdéses mintája a leggyakoribb tumorféleségekben, a hám tumorokban tehát igen ritkán figyelhetõ meg. Azok a gének, amelyeket mint daganat-okozó fúziós géneket megtaláltak, egymástól normális körülmények között igen távol helyezkednek el. A fúziós gén úgy keletkezik, hogy azt felépítõ mindkét gén ismeretlen hatásra eltörik, egy részük elvész, más részük egymással összekapcsolódik. A törések mindig ugyanazon a génszakaszon következnek be és mindig ugyanazon részük kapcsolódik össze a másik gén meghatározott részével. A különféle lágyrész daganatokat elõidézõ fúziós gének annyira jellemzõek az adott tumorra, hogy kimutatásuk patológiai diagnosztikai értékû. Microsatelliták bázis-ismétlõdésekbõl álló, változó hosszúságú kis DNS 4

5 szakaszok, elszórtan több ezer helyen megtalálhatók a humán genomban. Ezek ismétlõdõ szekvenciákból, pl. 13 adeninbõl, jele (A)13, vagy citozin és adenin ismétlõdésébõl állnak, mint pl. a (CA)20 szekvencia. A microsatelliták hossza veleszületetten állandó és egyéni különbségeket mutat. Mikroszatellita instabilitásról (MSI) akkor beszélünk, amikor hosszuk replikációs hiba következtében megnyúlik vagy megrövidül. MSI akkor jelentkezik, amikor az egyik DNS hibajavító mechanizmus a mismatch repair (MMR) rendszer rosszul mûködik. Elégtelen MMR elõsegíti a daganatok kialakulását, mert ilyenkor gyorsan nõ a mutációk száma és ez számos, a sejt funkcióban nagyon fontos gén mûködésképtelenségét vagy aktivációját okozza. Ez a típusú elváltozás csak a károsodott sejtekben található, ezért alkalmas arra, hogy daganatokban a klonális növekedés indikátora, egyes daganatoknál pedig annak független prognosztikai faktora legyen. Krónikus fertõzõ betegségek és a rák Világszerte a fertõzõ kórokozók felelõsek a rosszindulatú daganatok mintegy 18%-ának kialakulásáért (9). A daganatos betegséggel összefüggõ kórokozók azonosítása eleinte nagyon lassan ment, mert nehéz volt a fertõzést kimutatni. További nehézséget jelentett az is, hogy a fertõzõ ágens akár évekig is rejtve maradhat a szövetekben és a fertõzöttek csak kis hányadában okoz daganatot. Az összefüggések feltárása a molekuláris biológiai módszerek bevezetésével felgyorsult, mert lehetõvé vált nagyon kis menynyiségû kórokozó kimutatása biológiai mintákban. Legalább nyolc különféle vírus család és mindössze egy baktérium valamint négy, Ázsiában, Afrikában és a Közép-Keleten elõforduló parazita hozható direkt vagy közvetett kapcsolatba meghatározott daganat-típusokkal (I. táblázat). A HPV fertõzés az összes emberi daganat 6,1%-át okozza. Ez embert 1. táblázat. Krónikus fertõzésekkel összefüggõ daganatos betegségek. A táblázatban a daganat-okozó parazitákat nem tüntettük fel, mert Magyarországon nem fordulnak elõ. (H. pylori = Helicobacter pylori; HPV = Humán papillomavirus; HBV, HCV = hepatitis B/C vírus; EBV = Epstein-Barr vírus; HTLV-1 = Human T-sejt lymphotrop vírus; HHV-8 = Human herpesvirus 8; HIV = Human immundeficiencia vírus) Fertõzõ ágens Rák lokalizáció/típus H. pylori Gyomor MALT lymphoma HPV Méhnyak, szájüreg, garat, gége, nyelõcsõ, cardia laphámrák HBV, HCV Máj EBV Lymphomák, nasopharingealis rák HTLV-1 T-sejtes Lyphoma/Leukaemia HHV-8 Kaposi sarcoma, primer effusio lymphoma, Castleman betegség HIV Kaposi sarcoma, Non-Hodgkin és Hodgkin lymphoma megbetegítõ HPV féleségek közül számosak csak a bõrön okoznak szemölcsöket, esetleg könnyen gyógyítható bõrrákot, míg legalább 60-féle vírus azokat a testrészeket fertõzi, amelyeket a többrétegû laphámmal fedett nyálkahártya borít, mint a méhnyak, hüvely, szeméremtest, szájüreg, garat, gége, nyelõcsõ, a húgycsõnyílás és végbélnyílás környéke. Ezek között kiemelt jelentõségû a méhnyakrák, amelyet minden esetben HPV fertõzés okoz. Magyarországon a méhnyakrák az emlõrák, a tüdõrák, a vastagbélrák után a nõk negyedik leggyakoribb rosszindulatú daganata, amely a HPV fertõzést követõ év múlva alakul ki fokozatosan súlyosbodó rákmegelõzõ állapotokon (CIN 1-2-3) keresztül. Az említett testrészeket megbetegítõ HPV-típusokat szokás alacsony és magas rizikójú csoportba sorolni azon az alapon, hogy nagyobb vagy kisebb valószínûséggel okoznak rosszindulatú daganatot. A juvenilis laryngealis papillomatosis csecsemõ, gyermek és fiatal felnõtt korban fordulnak elõ és többnyire HPV 6 fertõzés következtében alakulnak ki, eltávolítás után többször is kiújulnak és jelentõs fokban végzetes kimenetelûek. A fertõzést a csecsemõk és gyermekek szülés közben a HPV-vel fertõzött anyától kapják meg. A szájüregi-, garat és gége-, valamint a nyelõcsõ rákok egyharmadában a HPV jelenléte szintén kimutatható. Újabb adatok szerint HPV jelenlétét egyes emlõrák-féleségekben is megtalálták. Genetikai prognózisbecslés A sejtenkénti DNS tartalom meghatározás prognosztikai értéke Az 1990-es évektõl napjainkig számos kitûnõ tanulmány után elfogadottá vált, hogy a ploidia, az S-fázis arány és a hisztogram komplexitása hordoz prognosztikai információt. A gyermekkori és felnõtt solid tumorok, lymphomák és leukaemiák várható kórlefolyás becslése vált az eljárás egyik fõ alkalmazási területévé. Génamplifikáció meghatározásának prognosztikai és terápiás jelentõsége Néhány olyan génelváltozás található rosszindulatú daganatokban, amelyek nem kötõdnek szorosan valamely daganat-típushoz, ezért kimutatásuk inkább prognosztikai, mint diagnosztikai jelentõségû. Valamelyik onkogén amplifikációja egy adott tumorban az ugyanolyan szövettani szerkezetû de génamplifikációt nem tartalmazó másik tumorhoz képest általában kedvezõtlenebb kórlefolyásra utal. Az ilyen típusú patológiai vizsgálatokra jó példa az MYCN oncogén megsokszorozódás (amplifikáció) mértékének meghatározása 5

6 MOTESZ 3. ábra. A MYCN gén különbözõ mértékû amplifikációja neuroblastomákban. A zöld szignál a 2. kromoszómát, a piros szignál a MYCN gént jelzi. A gén amplifikáció mértéke a különbözõ daganatokban nagyon változó, 2 kópiától (nem amplifikált) a több száz kópiáig terjed (ilyenkor az egyes gén kópia szignálok már nem elkülöníthetõek, hanem nagy összefolyó vörös aggregátumok formájában láthatók). neuroblastomában és a c-erb-b2 más néven HER-2/neu onkogén amplifikáció vizsgálata emlõrákban. Ezek a vizsgálatok a megfelelõ daganatellenes kezelés kiválasztásához ma már elengedhetetlenek. A neuroblastoma differenciálatlan neuroectodermális sejtekbõl felépülõ malignus tumor, amelynek sejtjei szövettanilag nem különböztethetõk meg az embryonális neuroblastoktól. Gyermekkorban a leggyakrabban elõforduló szolid tumor (80-95%-ban 5 évesnél fiatalabb életkorban jelentkezik) és a daganatos halálesetek mintegy 15%-áért felelõs. Az adott tumorra legmegfelelõbb daganatellenes terápia megválasztása az MYCN amplifikáció mértékétõl függ. Az MYCN kópiaszám meghatározása valósidejû kvantitatív PCR eljárással vagy FISH technikával lehetséges (3. ábra). Az MYCN amplifikációt mutató eredetileg rossz prognózisú neuroblastomás betegek kórlefolyását mi is valamivel kedvezõtlenebbnek találtuk, mint az olyan betegek túlélését, akiknek a daganatában az MYCN nem volt amplifikált. A különbség azonban nem volt szignifikáns (4). Mindez azzal magyarázható, hogy Magyarországon a neuroblastoma választandó kezelése jelenleg már molekuláris patológiai diagnózison és a várható kórlefolyás elõrejelzésén alapul. A kezelõorvos a tumor ellenes kezelés megválasztásakor az MYCN kópiaszám adatot mindig figyelembe veszi és ezért a biológiailag eleve agresszívebb tumorokat is hatásos terápiában részesítheti. Az emlõrák világszerte a nõk leggyakoribb daganata és sok helyen, így Európában is ez az egyik legfontosabb daganatos halálok. Korábban a betegség mortalitási rátája keveset változott, legújabban azonban csökken, ami a kórkép prognózisának sokkal jobb megítélésére és ennek következtében egyénre szabott és hatásosabb terápiás modalitás kialakítására vezethetõ vissza. A legjobban jellemzett prognosztikai faktor a HER-2/neu onkogén amplifikáció. A HER-2/neu kórosan fokozott mûködése (aktivációja) csaknem mindig génamplifikáció következtében alakul ki. A HER-2/ neu egyfajta transzmembrán fehérjét kódol, ez egy sejtfelszíni receptor, amelynek citoplazmán belüli része tirozin kináz aktivitással rendelkezik. A gén fokozott expressziója, vagyis a fehérje tömeges megjelenése a sejtfelszínen állandó aktivitásban tartja a sejtnövekedést fokozó tirozin foszforilációs szignált. A kóros HER-2/neu szignál blokkolására neutralizáló antitesteket fejlesztettek ki, amelyek közül rákellenes gyógyszerként jelenleg a Herceptin került bevezetésre. A Herceptin terápia indikációjához hozzátartozik a HER-2/neu amplifikáció igazolása. Az Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Osztályán Udvarhelyi és munkatársai 2002-ben bevezették és ezt követõen részletesen vizsgálták a HER-2/neu amplifikációs tesztek alkalmazhatóságát (10). Az értékeléshez saját intézeti és más intézetekbõl konzíliumba kapott elsõdleges emlõrákok paraffinba ágyazott szövettani metszeteit dolgozták fel. Az azóta eltelt idõszakban 1163 immunhisztokémiai és 1044 FISH vizsgálatot végeztek. Azt találták, hogy a különbözõ ellenanyagokkal végzett immunhisztokémiai reakciók pozitivitás értékei a HercepTesthez viszonyítva 32-38%-os eltérést mutattak és nem volt tökéletes egyezés az immunhisztokémiai adatok és FISH eredmények között sem. Ennek következtében korábban csak immunhisztokémiával vizsgált emlõrákos betegek közül legalább húszan szükségtelen Herceptin kezelésben részesültek és legalább négyen a fals negatív reakciók miatt nem kapták meg az esetükben választandó Herceptin kezelést. Mikroszatellita instabilitás (MSI) és vastagbélrák Az összes vastagbélrákot a mikroszatellita státus alapján két fõ csoportra lehet osztani. A daganatok nagyobb csoportjában a heterozigozitás elvesztése (LOH), a kromoszómális instabilitás és a mikroszatellita stabilitás (MSS) mutatható ki, a másik kisebb csoportra pedig a magas fokú mikroszatellita instabilitás (MSI-H) jellemzõ. A két tumor csoport egymástól lényegesen különbözik. A kromoszómális instabilitást mutató daganatokban a TP53 gén rendszerint mutáns és durva kromoszómális rendellenességek is kialakulnak, amelyek aneuploidiában nyilvánulnak 6

7 meg, de nincs MSI. A mikroszatellita instabil tumorokra viszont valamelyik MRR génben a leolvasási keret mutációja vagy az MLH1 gén promoter metiláció okozta génmûködés gátlása lesz a jellemzõ, ami nem jár kromoszómális instabilitással. Az MSI-H rákok egy része sporadikus és az összes daganat mintegy 15%- át teszi ki, további kb. 5% a herediter nem-polyposis colorectalis carcinoma (HNPCC) szindrómával kapcsolatos. Ellentétes biológiai viselkedés tapasztalható az említett két fõ tumortípusnál. A kromoszómálisan instabil daganatok kórlefolyása rendszerint kedvezõtlen, az 5 éves túlélési arány 35%, ugyanakkor adjuváns fluorouracil kezelésre jól reagálnak. Ezzel szemben az MSI-H carcinomák kórlefolyása nagyon kedvezõ. A Dukes C-stádiumú MSI-H rákok adjuváns kemoterápia után, sõt azt elhagyva is 90%-os 5 éves túlélést mutatnak, de nem jól reagálnak fluorouracil terápiára, sõt az ilyen kezelés a betegség kimenetelét rontja (8). A klinikai gyakorlat számára tehát meg kell különböztetni ezt a kétféle vastagbélrákot. Az MSI státus PCR-rel történõ rutinszerû meghatározása fixálatlan, vagy paraffinba ágyazott tumorszövetbõl két szempontból is nagyon fontos. Elõször, mert nagymértékben segíti a kezelõ orvost a várható kórlefolyás és a legmegfelelõbb kezelés kiválasztásában; másodszor, mert nagyon jó módszer a HNCCP vagy a csaknem ugyanolyan jó prognózisú MSI-H rákok kiszûrésére. 7 A daganatellenes célzott kemoterápia alkalmazásának molekuláris diagnosztikai alapja Jelenleg a MYCN mellett három további olyan gént ismerünk, amelyek funkció-nyerõ mutációjának kimutatása fokozott terápiás jelentõséggel bír. Az egyik a c-kit gén, amely a gastrointestinalis stromális tumorok (GIST) 85%-ában mutáns. A GIST a leggyakoribb mesenchymalis tumor a gastrointestinalis traktusban és az interstitialis Cajal sejtekbõl ered, gyakran metasztatizál, de szövettani vizsgálattal azt nehéz eldönteni, hogy melyik tumor fog áttétet adni és melyik nem. A c- kit receptor tirozin kináz gén, amelyik normális körülmények között akkor aktiválódik, ha az általa kódolt fehérjéhez ú.n. õssejt faktor fehérje hozzákötõdik. GIST tumorban a c-kit gén 9, 11, 13 vagy 17. exonjában jöhet létre funkció-nyerõ mutáció, amelyek a kódolt fehérje extracellularis, juxtamembrán, tirozin kináz I vagy tirozin kináz II domainját érintik. A GIST tumorok egy kisebb hányadában a c-kit-tel rokon thrombocyta növekedési faktor receptor á tirozin kináz gén (PDGFRA) 12, 14, vagy 18. exonjában van mutáció. Ezen mutációk kimutatása alapvetõen fontos a választandó terápia meghatározásában. A c-kit és PDGFRA receptor tirozin kináz gátló imatinib mesylattal (Gleevec) az áttétet adó GIST-ek nagyon hatékonyan kezelhetõk. A hatékonyság azonban nagyban függ attól, hogy melyik funkcionális domain mutáns. A klinikai vizsgálatok igazolták, hogy a leghatékonyabb terápiás válasz és a leghoszszabb túlélés a c-kit gén exon 11 mutáció esetén várható, a többi mutációnál nagyobb dózisú imatinib kezelés szükséges a kevésbé jelentõs terápiás hatás eléréséhez. Az elmondottakhoz hasonlóan a különbözõ PDGFRA mutációkat tartalmazó tumorok is eltérõen reagálnak imatinib kezelésre. A 18. exon 842. bázisának mutációja (leggyakrabban elõforduló PDGFRA mutáció, D842V) eredendõen imatinib rezisztenciát jelent (6). A másik tirozin kináz gén az epidermális növekedési faktor receptor (EGFR) szintén aktivált lehet mutációk következtében. A tirozin kináz domain 19. vagy 21. exonjának mutációja gyakran fordul elõ nemdohányzók és nagyobb arányban nõk tüdõ adenocarcinomájában és kifejezetten érzékennyé teszi a tumort a tirozin kináz gátló gefitinib (Iressa) vagy elotinib (Tarceva) kezelésre (5). A 20. exon mutációja e kezelésekkel szembeni rezisztenciát okoz. Következésképpen az említett mutációk kimutatása a GIST vagy nem kissejtes tüdõrák rutin patológiai diagnosztikájának része kell, hogy legyen ahhoz, hogy a beteg megfelelõ terápiában részesülhessen. Irodalom 1. Byers P. H.: Molecular genetic pathology. Coming of age in the molecular world. J. Molec. Diagn., 1999, 1, El-Naggar A. K. and Vielh P.: Solid tumor DNA content analysis. Methods Mol. Biol., 2004, 263, Killeen A. A., Leung W.-C., Payne D. és mtsai: Certification in molecular pathology in the United States (Training and Education Committee, the Association for Molecular Pathology). J. Mol. Diag., 2002, 4, Melegh Zs., Csernák E., Tóth E. és mtsai., DNA content heterogeneity by image cytometry in neuroblastoma and its potential significance. Virchows Arch. 2005, 446, Paez J.G., Janne P. A., Lee J. C. és mtsai., EGFR mutations in lung cancer: correlation with clinical response to gefitinib therapy. Science, 2004, 304, Pfeifer J. D., Molecular genetic testing in surgical pathology. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, Pa, USA, 2006, Rampall J. B. (ed.) DNA arrays. Methods and protocols. Human Press Inc. Totowa, New Jersey, Ribic C. M., Sargent D. J., Moore M. J. és mtsai., Tumor microsatelliteinstability status as a predictor of benefit from fluorouracil-based adjuvant chemotherapy for colon cancer. N. Engl. J. Med., 2003, 349, Stewart B. W. és Kleihues P. (eds.) World cancer report. World Health Organization, International Agency for Research on Cancer. IARCPress, Lyon 2003, Udvarhelyi N. és Orosz Zs.: HER2 status of breast cancer. One year experience in Hungary. 2.nd Congress of the World Society of Breast Health. Budapest, Hungary Jun Levelezési cím: Dr. Szentirmay Zoltán osztályvezetõ fõorvos Országos Onkológiai Intézet 1122 Budapest, Ráth György u Tel:

DNS-szekvencia meghatározás

DNS-szekvencia meghatározás DNS-szekvencia meghatározás Gilbert 1980 (1958) Sanger 3-1 A DNS-polimerázok jellemzői 5'-3' polimeráz aktivitás 5'-3' exonukleáz 3'-5' exonukleáz aktivitás Az új szál szintéziséhez kell: templát DNS primer

Részletesebben

Paradigmaváltás a daganatok patológiai diagnosztikájában: molekuláris alapú differenciáldiagnosztika, prognosztikus és prediktív patológia

Paradigmaváltás a daganatok patológiai diagnosztikájában: molekuláris alapú differenciáldiagnosztika, prognosztikus és prediktív patológia Paradigmaváltás a daganatok patológiai diagnosztikájában: molekuláris alapú differenciáldiagnosztika, prognosztikus és prediktív patológia Eredeti közlemény Orosz Zsolt 1, Sápi Zoltán 4, Szentirmay Zoltán

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2460-06 Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2460-06 Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ismertesse a gyakorlaton lévő szakasszisztens hallgatóknak a PCR termékek elválasztása céljából végzett analitikai agaróz gélelektroforézis során használt puffert! Az ismertetés során az alábbi

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2004-2007 A MOLEKULÁRIS ONKOGENEZIS MECHANIZMUSAI GYAKORI DAGANATOKBAN C. PÁLYÁZAT TELJESÍTÉSÉRŐL

ZÁRÓJELENTÉS 2004-2007 A MOLEKULÁRIS ONKOGENEZIS MECHANIZMUSAI GYAKORI DAGANATOKBAN C. PÁLYÁZAT TELJESÍTÉSÉRŐL ZÁRÓJELENTÉS 2004-2007 A MOLEKULÁRIS ONKOGENEZIS MECHANIZMUSAI GYAKORI DAGANATOKBAN C. PÁLYÁZAT TELJESÍTÉSÉRŐL EREDMÉNYEK Munkacsoportunk úttörő szerepet játszott a molekuláris onkológiai (onkogenetikai)

Részletesebben

Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok

Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok Genetikai változások Onkogének Tumorszuppresszor gének DNS hibajavító gének Telomer és telomeráz Epigenetikai változások DNS-metiláció Mikro-RNS

Részletesebben

III./5. GIST. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. B.) Anamnézis. Pápai Zsuzsanna

III./5. GIST. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. B.) Anamnézis. Pápai Zsuzsanna III./5. GIST Pápai Zsuzsanna A fejezet célja: a GIST daganatok epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának valamint, kezelési lehetőségeinek áttekintése egy beteg esetének bemutatásán keresztül.

Részletesebben

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 ADATBÁNYÁSZAT

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika Onkológiai ellátás Jelentősége Elvei Szemléletváltás szükségessége Klinikai onkológia Kemoterápia kit,

Részletesebben

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYGENETIKA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A citológia és a genetika társtudománya Citogenetika A kromoszómák eredetét, szerkezetét, genetikai funkcióját,

Részletesebben

A.) Biopsziás mintavétel lehetőségei és a biopsziás anyagok kezelésével kapcsolatos tudnivalók.

A.) Biopsziás mintavétel lehetőségei és a biopsziás anyagok kezelésével kapcsolatos tudnivalók. II./2.5. fejezet: Daganatok szövettani diagnosztikája Kulka Janina Ebben a fejezetben a daganatból történő szövettani mintavétel lehetőségeit és értékelését, illetve értékének korlátait, valamint a sebészeti

Részletesebben

Tumorbiológia Dr. Tóvári József (Országos Onkológiai Intézet)

Tumorbiológia Dr. Tóvári József (Országos Onkológiai Intézet) a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztály, Immunológiai Bizottsága és a Magyar Immunológiai Társaság Immunológia Világnapja - 2016 Tumorbiológia Dr. Tóvári József (Országos Onkológiai Intézet) Az

Részletesebben

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Dr. Koiss Róbert TÁMOP.6.1.3. Szakmai Vezető A HPV szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában 1974: a HPV-k szerepet játszhatnak a méhnyakrák kialakulásában (H.zur

Részletesebben

Mikroszatellita instabilitás immunhisztokémiai kimutatása colorectális carcinomában: antitestek, módszerek, standardizálás

Mikroszatellita instabilitás immunhisztokémiai kimutatása colorectális carcinomában: antitestek, módszerek, standardizálás Mikroszatellita instabilitás immunhisztokémiai kimutatása colorectális carcinomában: antitestek, módszerek, standardizálás Dr. Krenács Tibor Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató

Részletesebben

a daganatos halálozás csökkentésére

a daganatos halálozás csökkentésére Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 3. Részjelentés: 2003. November

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2013. június 26.

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 dr Kollár György Elvárás az egészségügytől Több hatékonyabb és biztonságosabb gyógyszer legyen elérhető 80 Kezelésre válaszolók

Részletesebben

I./1. fejezet: Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában A daganatkeletkezés molekuláris háttere

I./1. fejezet: Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában A daganatkeletkezés molekuláris háttere I./1. fejezet: Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában A daganatkeletkezés molekuláris háttere Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a daganatok kialakulásában szerepet

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

a daganatos halálozás csökkentésére

a daganatos halálozás csökkentésére Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 Zárójelentés: 2001. május 15.-2004.

Részletesebben

A pre-analitika szerepe a patológiai minták. Dr. Lotz Gábor Semmelweis Egyetem, II. sz. Patológiai Intézet

A pre-analitika szerepe a patológiai minták. Dr. Lotz Gábor Semmelweis Egyetem, II. sz. Patológiai Intézet A pre-analitika szerepe a patológiai minták megőrz rzöttségében Dr. Lotz Gábor Semmelweis Egyetem, II. sz. Patológiai Intézet A sebészeti anyagok útja Műtő OPTIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET (20-22 C) IDŐFAKTOR (15

Részletesebben

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában Norvég Alap támogatással javul

Részletesebben

1) A molekuláris módszerek alkalmazhatósága és haszna az aspirációs citológiai diagnosztikában

1) A molekuláris módszerek alkalmazhatósága és haszna az aspirációs citológiai diagnosztikában 1 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Pathologiai Intézet Tanszékvezető: Dr. Iványi Béla egyetemi tanár, D. Sc. 6720 Szeged, Állomás u. 2. (6701 Szeged, Pf. 427.) Tel: 62-545 878, 62-545148

Részletesebben

A fejezet felépítése

A fejezet felépítése II./2.7. fejezet: A daganatok molekuláris diagnosztikája Kovalszky Ilona A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató azokat a molekuláris diagnosztikai módszereket, melyek a napi gyakorlatban vagy kutatási

Részletesebben

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 70. Patológus Kongresszus Siófok 2011. szept. 29 - okt.1.

Részletesebben

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk.

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A genetikai betegségek mellett, génterápia alkalmazható szerzett betegségek, mint

Részletesebben

Genomadatbázisok Ld. Entrez Genome: Összes ismert genom, hierarchikus szervezésben (kromoszóma, térképek, gének, stb.)

Genomadatbázisok Ld. Entrez Genome: Összes ismert genom, hierarchikus szervezésben (kromoszóma, térképek, gének, stb.) Genomika Új korszak, paradigmaváltás, forradalom: a teljes genomok ismeretében a biológia adatokban gazdag tudománnyá válik. Új kutatási módszerek, új szemlélet. Hajtóerõk: Genomszekvenálási projektek

Részletesebben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben Tory Kálmán Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika A ~20 ezer fehérje-kódoló gén a 23 pár kromoszómán A kromoszómán található bázisok száma: 250M

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

A rák, mint genetikai betegség

A rák, mint genetikai betegség A rák, mint genetikai betegség Diák: Ferencz Arnold-Béla la Felkész szítı tanár: József J Éva Bolyai Farkas Elméleti leti LíceumL Mi is a rák r tulajdonképpen? A rák r k egy olyan betegség g ahol sejt

Részletesebben

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének Kutatási előzmények Az ABC transzporter membránfehérjék az ATP elhasítása (ATPáz aktivitás) révén nyerik az energiát az általuk végzett

Részletesebben

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Éles Klára Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest, 2010. 12. 03. Epithelialis-mesenchymalis átmenet

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek 08.30-09.30 09.00-10.30 Pátria terem 2005. november 10. csütörtök E1 MEGNYITÓ E2 1.Nemzeti Üléselnökök: Rákkontroll Kovács Attila, Program Csonka I. Csaba, Ottó Szabolcs E3 Kásler Ottó jellegzetességei,

Részletesebben

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Dr. Nemes Karolina, Márk Ágnes, Dr. Hajdu Melinda, Csorba Gézáné, Dr. Kopper László, Dr. Csóka Monika, Dr.

Részletesebben

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012)

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012) Tumorprogresszió és előrejelzése 1. Statisztikák 2. Kezelési protokollok 3. Jövő 4. Teszt írása Megbetegedés / 1 leggyakoribb (212) Statisztikák Forrás: CA Halálozás / 1 leggyakoribb (212) Statisztika

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt mus által támogatott projekt BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Kedves Betegeink! A daganatokról

Részletesebben

Szinoviális szarkómák patogenezisében szerepet játszó szignálutak jellemzése szöveti multiblokk technika alkalmazásával

Szinoviális szarkómák patogenezisében szerepet játszó szignálutak jellemzése szöveti multiblokk technika alkalmazásával Szinoviális szarkómák patogenezisében szerepet játszó szignálutak jellemzése szöveti multiblokk technika alkalmazásával Fónyad László 1, Moskovszky Linda 1, Szemlaky Zsuzsanna 1, Szendrői Miklós 2, Sápi

Részletesebben

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest Iparilag alkalmazható szekvenciák, avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest Neutrokin α - jelentős kereskedelmi érdekek

Részletesebben

A melanocyták (naevussejtek) daganatai. Benignus. Malignus. Naevus pigmentosus (festékes anyajegy) szerzett veleszületett.

A melanocyták (naevussejtek) daganatai. Benignus. Malignus. Naevus pigmentosus (festékes anyajegy) szerzett veleszületett. A melanocyták (naevussejtek) daganatai Benignus Naevus pigmentosus (festékes anyajegy) szerzett veleszületett Malignus Melanoma malignum Szerzett NP barna, 6 mm-nél kisebb, éles határú NP junctionalis

Részletesebben

Az egészségügyi miniszter 8013/2007. (EüK. 19.) EüM. tájékoztatója

Az egészségügyi miniszter 8013/2007. (EüK. 19.) EüM. tájékoztatója Az egészségügyi miniszter 8013/2007. (EüK. 19.) EüM tájékoztatója az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú mellékletében

Részletesebben

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Tájékoztassa a munkahelyére érkező vendégeket a különféle szervekből nyert citológiai anyagok feldolgozásáról, diagnosztikára való előkészítéséről! Tájékoztatója során az alábbi szempontokra

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Többes malignus tumoros eseteink elemzése. Mihály O, Szűcs I, Almási K KEMÖ Szent Borbála Kórháza Tatabánya

Többes malignus tumoros eseteink elemzése. Mihály O, Szűcs I, Almási K KEMÖ Szent Borbála Kórháza Tatabánya Többes malignus tumoros eseteink elemzése Mihály O, Szűcs I, Almási K KEMÖ Szent Borbála Kórháza Tatabánya Szövettanilag bizonyított tumoros betegség Különböző szövettani típus Azonos vagy különböző szervek

Részletesebben

Az onkológiai terápiákhoz társuló molekuláris diagnosztika megoldandó problémái. Dr. Oberfrank Ferenc MOTESZ

Az onkológiai terápiákhoz társuló molekuláris diagnosztika megoldandó problémái. Dr. Oberfrank Ferenc MOTESZ Az onkológiai terápiákhoz társuló molekuláris diagnosztika megoldandó problémái Dr. Oberfrank Ferenc MOTESZ A rosszindulatú daganatok hazánkban Hazánkban a rosszindulatú daganatok miatti halálozás a második

Részletesebben

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia A tumorok és az immunrendszer kapcsolatai Tumorspecifikus és tumorasszociált antigének A tumor sejteket ölő sejtek és mechanizmusok Az immunológiai felügyelet

Részletesebben

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció. 1952 Hershey & Chase 1953!!!

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció. 1952 Hershey & Chase 1953!!! Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció 1859 1865 1869 1952 Hershey & Chase 1953!!! 1879 1903 1951 1950 1944 1928 1911 1 1. DNS szerkezete Mi az örökítő anyag? Friedrich Miescher

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

Mit is csinál pontosan a patológus?

Mit is csinál pontosan a patológus? Szász A. Marcell Mit is csinál pontosan a patológus? Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd, 2015. március 19. www.meetthescientist.hu 1 26 Google - patológus www.meetthescientist.hu 2 26 Google - patológia

Részletesebben

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.

Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet. Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012. Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológia Osztály Országos Onkológiai Intézet Frank Diagnosztika Szimpózium, DAKO workshop 2012.december 7 Follicularis hám eredetű daganatok Jól differenciált tumorok

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

A köpenysejtes limfómákról

A köpenysejtes limfómákról A köpenysejtes limfómákról Dr. Schneider Tamás Országos Onkológiai Intézet Lymphoma Centrum Limfóma Világnap 2014. szeptember 15. Limfómám van! Limfómám van! Igen? De milyen típusú? Gyógyítható? Nem gyógyítható?

Részletesebben

2. SZ. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ PIR 2

2. SZ. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ PIR 2 Az Országos Onkológiai Intézet Norvég Finanszírozási mechanizmus keretében elnyert Kutatás Fejlesztési Pályázata Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon

Részletesebben

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből Iványi Béla SZTE Pathologia Hólyagrák 7. leggyakoribb carcinoma Férfi : nő arány 3.5 : 1 Csúcsa: 60-80 év között Oka: jórészt ismeretlen Rizikótényezők:

Részletesebben

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest,

Részletesebben

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Szalma Katalin Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Témavezető: Dr. Turai István, OSSKI Budapest, 2010. október 4. Az ionizáló sugárzás sejt kölcsönhatása Antone

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 Zárójelentés: 2001. május 15.-2004.

Részletesebben

Újabb lehetőségek a gastrointestinalis tumorok molekuláris diagnosztikájában

Újabb lehetőségek a gastrointestinalis tumorok molekuláris diagnosztikájában Újabb lehetőségek a gastrointestinalis tumorok molekuláris diagnosztikájában Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Tumor Patológiai Centrum EEA and Norwegian Financial Mechanisms

Részletesebben

20 éves a Mamma Klinika

20 éves a Mamma Klinika 20 éves a Mamma Klinika A sejtdiagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában dr Járay Balázs, dr Székely Eszter Medserv Kft, Semmelweis Egyetem II. Patológiai Intézet Budapest 1 22196 betegből

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség

Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség Végső Gy, Piros L, Toronyi É, Chmel R, Török Sz, Földes K, Molnár M, Langer R Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest A daganatok

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 41. sorszámú Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

5. Molekuláris biológiai technikák

5. Molekuláris biológiai technikák 5. Molekuláris biológiai technikák DNS szaporítás kémcsőben és élőben. Klónozás, PCR, cdna, RT-PCR, realtime-rt-pcr, Northern-, Southernblotting, génexpresszió, FISH 5. Molekuláris szintű biológiai technikák

Részletesebben

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! Örömmel jelentjük be Önöknek, hogy a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének egyik új projektje azon betegségek genetikai hátterének feltérképezésére irányul,

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok

Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok Dr. Lotz Gábor, Dr. Szirtes Ildikó, Dr. Kiss András Prof. Tímár József, Prof. Kulka Janina Semmelweis Egyetem II. Pathologiai Intézet - Exophyticus

Részletesebben

A replikáció mechanizmusa

A replikáció mechanizmusa Az öröklődés molekuláris alapjai A DNS megkettőződése, a replikáció Szerk.: Vizkievicz András A DNS-molekula az élőlények örökítő anyaga, kódolt formában tartalmazza mindazon információkat, amelyek a sejt,

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok Molekuláris sejtbiológia: Receptorok és szignalizációs mechanizmusok Dr. habil Kőhidai László Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Sejtek szignalizációs kapcsolatai Sejtek szignalizációs

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Az onkológia alapjai Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Statisztika Megbetegedés halálozás Világ: 15 20 M 7-8 M Mo.: 70.000 36.000 Azaz hazánkban minden negyedik állampolgár daganatos

Részletesebben

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA 2011. szeptember 5-9. Országos Onkológiai Intézet Kötelező szintentartó tanfolyam onkológus és sugárterápiás szakorvosoknak PATOLÓGUS NAP KÉPALKOTÓ NAP SEBÉSZETI NAP KEMOTERÁPIÁS

Részletesebben

Daganatok fogalma, általános jellegzetességeik és osztályozásuk. Zalatnai Attila

Daganatok fogalma, általános jellegzetességeik és osztályozásuk. Zalatnai Attila Daganatok fogalma, általános jellegzetességeik és osztályozásuk Zalatnai Attila Daganat: olyan kóros szövetszaporulat, mely a szervezet saját sejtjeiból kiindulva, fokozatosan függetlenedik a fiziológiás

Részletesebben

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Dr. Patócs Attila, PhD MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Laboratóriumi Medicina Intézet Genetikai

Részletesebben

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014 Április 8 Május 22 8th April 22nd May Hét / 1st week (9. kalendariumi het) Takács László / Fehér Zsigmond Magyar kurzus Datum/ido Ápr. 8 Apr. 9 10:00 10:45

Részletesebben

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése TIOp-2.2.6-12/1a-2013-0002 A megvalósult Fejlesztés célja: olyan komprehenzív Regionális Onkológiai

Részletesebben

I. A sejttől a génekig

I. A sejttől a génekig Gén A gének olyan nukleinsav-szakaszok a sejtek magjainak kromoszómáiban, melyek a szervezet működését és növekedését befolyásoló fehérjék szabályozásához és előállításához szükséges információkat tartalmazzák.

Részletesebben

p16 - p21- p27- p53 - p63

p16 - p21- p27- p53 - p63 p16 - p21- p27- p53 - p63 Dako Szimpózium, 2010 december 3 Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest A sejtciklus szabályozása Cyklin-Dependens

Részletesebben

Embriószelekció PGD-vel genetikai terheltség esetén. Kónya Márton Istenhegyi Géndiagnosztika

Embriószelekció PGD-vel genetikai terheltség esetén. Kónya Márton Istenhegyi Géndiagnosztika Embriószelekció PGD-vel genetikai terheltség esetén Kónya Márton Istenhegyi Géndiagnosztika A praeimplantatiós genetikai diagnosztika (PGD) a praenatalis diagnosztika legkorábbi formája, a beágyazódás

Részletesebben

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 11. 2016. nov 30. 17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 17.3. ábra A sejtközötti térben és a sejten belül élő és szaporodó kórokozók ellen kialakuló védekezési mechanizmusok

Részletesebben

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok Natív antigének felismerése B sejt receptorok, immunglobulinok B és T sejt receptorok A B és T sejt receptorok is az immunglobulin fehérje család tagjai A TCR nem ismeri fel az antigéneket, kizárólag az

Részletesebben

Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása.

Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása. Növények klónozása Klónozás Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása. Görög szó: klon, jelentése: gally, hajtás, vessző. Ami

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 Zárójelentés: 2001. május 15.-2004.

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

Vírusok Szerk.: Vizkievicz András

Vírusok Szerk.: Vizkievicz András Vírusok Szerk.: Vizkievicz András A vírusok az élő- és az élettelen világ határán állnak. Önmagukban semmilyen életjelenséget nem mutatnak, nincs anyagcseréjük, önálló szaporodásra képtelenek. Paraziták.

Részletesebben

meghatározásának jelentősége

meghatározásának jelentősége A HerHer-2 státusz meghatározásának jelentősége gyomorkarcinomában Tímár József, Szirtes Ildikó, Lotz Gábor, Kulka Janina SE 2.sz. Pathologiai Intézet 140 HER-2 fokozott expressziót mutató Emlőrák 20%

Részletesebben

Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsanna és munkatársai

Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsanna és munkatársai Kar: TTK Tantárgy: CITOGENETIKA Kód: AOMBCGE3 ECTS Kredit: 3 A tantárgyat oktató intézet: TTK Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszék A tantárgy felvételére ajánlott félév: 3. Melyik félévben

Részletesebben

A patológiai vizsgálatok szerepe a célzott terápia kialakításában, hatásának monitorozásában

A patológiai vizsgálatok szerepe a célzott terápia kialakításában, hatásának monitorozásában Magyar Tudomány 2007/8 A patológiai vizsgálatok szerepe a célzott terápia kialakításában, hatásának monitorozásában és a betegségek kimenetelének előrejelzésében Kopper László az orvostudomány doktora

Részletesebben

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban 11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban HIV fertőzés kimutatása - (fiktív) esettanulmány 35 éves nő, HIV fertőzöttség gyanúja. Két partner az elmúlt időszakban. Fertőzött-e

Részletesebben

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS Dr. Mohamed Mahdi MD. MPH. Department of Infectology and Pediatric Immunology University of Debrecen (MHSC) 2012 Diagnózis HIV antitest teszt: A HIV ellen termel

Részletesebben