Chorion epithelioma malignum egy esete.*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Chorion epithelioma malignum egy esete.*"

Átírás

1 KÖZLÉS A KOLOZSVÁRI FERENCZ-JÓZSEF TUDOMÁNY EGYETEM KÓRBONGZTANI ÉS KÓRSZÖVETTANI INTÉZETÉBŐL. Igazgató: BUBAY KÍLMÁN dr. iiy. r. tanár. Chorion epithelioma malignum egy esete.* (Két íibrával.) Irta: ZACHEB PÁL dr. tanársogód. N. N. 38 éves nő, Xl-szer volt terhes. I. terhessége 18 év előtt volt. Utolsó terhessége 6 hó előtt a (í hónapos pete ahortusával végződött. Az aborlus óta fekszik, forrósága van s alhasi fájdalmak gyötrik. A dési kórházban 3-szor is operálták, utoljára 2 hét előtt, Dr. NÉMETH ENDIÍB dési kórházi orvostól nyert értesítés szerint a nőnél augusztusban végeztek méh kapaníst visszamaradt lepény részletek miatt. Minthogy vérzései ezután sem szűntek meg, szeptember 27-én fel is vétette magát a dési kórházba, a mikor újból curettaget végeztek. Vizsgálatnál a hüvelybemenetben diónyi daganatot találtak, a melyet akkor nem bántottak. Okt. lo-én bár vérzései teljesen nem szűntek meg, távozott a kórházból. Okt. 20-án jelentkezett a beteg újból a dési kórházban, a mikor a hüvelyben levő tumor már kezdett üszkösen szétesni; a beteg erősen lefogyott, elgyengült; méh sokkal nagyobb, mint a kimenetelkor. A hüvelyben levő daganatot kiirtják, utána 2 napra magas lázak, hidegrtízások jelentkeznek, a varratok szétválnak. Ily tünetek között nov. 10-én javulatlaniü hagyja el a dési kórházat. A kolozsvári szülészeti klinikára nov. 16-án jelenik meg a beteg s meg- * Előadatott az E. M.-E. orvostudományi szakosztályának deczember 14-én tartott szakülésén.

2 CHORION EPITHKLIOMA MALIQNUM EGY ESETE. 235 vizsgálásakor a következőket találták. A hüvely mellső falában közvetlenül a húgycső nyilasa mellett kb. diónyi, gömbölyded, rugalmas képlet nyomul a hüvely ürege felé. Portio '/a cni., méh száj újhegynyi harántrés, méhtest ökölnél nagyobb, össze nem húzódott izom tapintatú. A méh üreg kiöblítésénél, szürkés, vörhenyes lé ürül, közben czafatokkal. Állandó magas lázak, hidegrázások. Ijegnagyobb hőemelkedés A columna rugarumtól jobbra, a hüvelybemonettől 1 és 'A cm.-re hátrafelé egy nyilasból geny ürül. Feltáráskor nagy tojásnyi üregre akadnak, mely hátra a pararectalis szövetbe terjed, de a végbéllel kimutathatólag nincs összefüggésben. Végbél nyilastól jobbra 2 és Va cm.-ie ellennyilást készítenek, melybe drain csövet vezetnek. Nov. 23-án a hüvely mellső falában levő daganat bemetszésé alkalmával véres folyadék ürül. A folyadékban igen sok staphylococcus és streptococeus mutatható ki. Közben a hidegrázások folyton tartanak s nov. 29-én sepsis tünetei között beáll a halál. A boncz-jegyzőkönyvet kivonatosan, tekintettel a fontosabb elváltozásokra a következőkben adhatjuk. Az alacsonyabb termetű női hulla igen erősen halvány, a háton csak kevés hulla folt mutatkozik. Emlők nagyok, mirigyesek, nyomásra tej ürül. Bimbó, bimbó udvar barnáson festenyzett. A jobb farpofán a végbél nyilastól mintegy 3 cm.-re metszett seb van, melybe draincső van bevezetve. Hashártya sima, tükröző. Lép alig megnagyobbodott. Méh kb. férfi ökölnyi, előhúzva jobb inullső falán két kiemelkedés tűnik szembe, melyek közül az egyik gesztenye nagyságú, csaknem gömbszerűen emelkedik ki, a másik mintegy mogyorónyi és csupán félgömbszerűen dond)orodik elő. Mindkettő elasticus tapintatú s a hashái'tya alatt barnás, vörhenyes színben tüuik át. Tjegkiemelkedőbb részük felett a hashártya bágyadt, szürkés fehér,tnéhov kissé zöldesbe játszó genyes rostonyás lepedékkel van fedve. Méh különben függelékeivel összenőve nines. A hüvely jobb oldali falán, közel a kis ajakhoz egy Y alakú lebenyes szélek által határolt nyilas van, mely a végbél szomszédságában fekvő ellennyilással megnyitott, kb. kis tyuktojásnyi tályogba vezet s úgy látszik, nem egyéb, mint a dési kórházban kiirtott daganat ágya. A hüvely mellső

3 236 ZACHEK PÁL UK'. falán körülírt, felszínes részeiben inkább zöldes, mélyebb részeiben inkább barnás vörhenyes kifekélyesedett daganat van, melynek hosszirányában 3 cm. hosszú bemetszés vehető észre. A tumor jól körülhatárolt, csupán a hüvely falában fekszik, a húgycső falába át nem tör. Hosszii'ányú metszéslapján egyik irányban 5, másik irányban 4 cm. átmérővel bír, tehát tojásdadalakú; színe általában barnás vörhenyes, egyrészt a benne levő szűrkés elhalásoktól, másrészt a sötét vörös vérzésektől márványszerű rajzolattal bír. Egyébként száraz, morzsalékony, babnyi lágyulásokkal. Általában a metszéslapon a daganatnak inkább élesen körülírt terjedése látszik. Egyebütt a hüvely falában daganatos növedék nincs, nyákhártyája halvány rózsaszínű, hátsó falán térképszerű rajzolatokban erősebben fehéi'es, bőrszerű, l^ortio újiiegynyi, nyakcsatorna ny. hártyája elsimult. Méh üreg gömbalakú, hossza 6 cm., falvastagsága 2'/2 cm. Megnyitáskor kissé kellemetlen szagú véres folyadék ürül. A méh üreg felszíne a méh falról beemelkedő barnás vörös gömbölyded növedékektől egyenetlen. Egy részük félgömbszerűen emelkedik be, más részük alacsony kocsányon ül, felszínes részük elhalt, pörkös. Ezek a növedékek a belső méhszájig mindenütt megtalálhatók. Egyáltalán a méh azt a benyomást teszi, mintha egész felszíne egy placenta tapadási helye lenne. A növedékek csupán a belső méhszájig terjednek, de itt még belógnak a nyakcsatornába. A méhtest jobb mellső falán a már említett gömbalakú, kidudorodásoknál a méh fal annyira elvékonyodott, hogy már a peritoneum alatt is áttünik a tumor jellegzetes barna-vörös vérzéses színe. Belülről, a méh ürege felől, ezek teljesen ki vannak töltve jó részt már elhalásnak indult daganatburjánzással. A méhfal metszéslapján a tumor mélyen be terjed a méh izomzatába, s jellegzetes színe élénk ellentétet képez a méhizomzat szürkés fehér színével, a mi által a daganat beterjedésének határa már szabad szemmel is megállapítható, így pl. a belső méhszáj fölött a daganat legmélyebb része alig 3 4 mm.-re van a peritoneumtól. A daganat terjedésének természete itt beszürődé,ses jellegű. A méhizomzat átmetszett nagyobb és kisebb gyűjtő erei nagyobbrészt thrombotísáltak.

4 CHOKION EPITHELIOMA,\L\LIUNU.M EGY ESBTB. 237 Kürtök, petefészkek részéről különösebb eltérést nem találtunk. A vena cava inferior legalsó része, lágy szürkés fali thrombussal van kibélelve. A venae iliacae eoramunis, a venae hypogastricae, a venae obturátoricae, ovaricae és uterinae, el vannak zárva, hol frissebb, hol inkább régi, száraz vérröggel. A hashártya mögötti mirigyek szabad szemmel épeknek látszanak. A két tüdő összes lebenyeiben elszórtan mintegy 7 8 lencse nagyságtól egész mogyoró nagyságig változó tömött göböt lehet kiérezni. Ezeknek kisebb része a mellhártya alatt fekszik, nagyobb része mélyen a tüdő gyurmába beágyazva. Metszéslapjuk ezeknek is barnás vörhenyes. A mellhártya alatt fekvők szinte infarctushoz hasonlóak, ék alakkal bírnak, a metszés lapról kiemelkednek, szélük és központi részük szürke, másutt vérzésesek. A lencsényi áttétek, a tüdők hátsó vérdűs részében alig észrevehetők, de tömött összeállásuknál fogva annál jobban kitapinthatók. Egyéb szervekben szabad szemmel is észrevehető áttéti góczok nem voltak. Ki kell emelnünk még az igen erős vérszegénységet, mely az összes szervek részéről feltűnt. A kéthegyű billentyű friss verrucás endocarditise, a splenitis hyperplastica, a viszerek genyes thrombusai, a daganat genyedésének és üszkösödésének következményei. A kórelőzmény adatait, nevezetesen a 6 hó előtti abortust, egybevetve a kórboncztani elváltozásokkal, úgymint a méhfal barnás-vörös, placentához hasonló daganatos burjánzásaival, annak tüdőbeli és hüvelyi áttételeivel, diagnosisunkat már a bonczolásnál Chorion epithelioma inalifjnwinra telliil; a mit szövettani vizsgálataink megerősítettek. (lóresöi vizsgálat tárgyát képezte a daganatos raéhfal, a hüvely és tüdő áttét és a throrabotisált gyüjtőerek. A vizsgálat eredményéről a következőkben számolhatunk be. Az egész méhfal vastagságát magába fogadó darabka belső felszínén kiterjedt elhalás mutatkozik bakteriumfelliőkkel, néhány még festődő leukocytával. Közeledve a hashártya felé, az elhalás észrevétlenül megy át magfestést adó daganatszövetbe, mely kisebb részben kúszva terjeszkedik az izomnyalábok közé,

5 N 1. ábra. Metszet a, daganatos méh falából. M = sima izomsejttömeg-ek. S = synoytium sejtek. L = L.4KGH.ixs-féle sejtek.

6 C5 CO CM sissfs'bfduiffpnj; Bjqi! H a <

7 240 ZACHBlí FAL DR. nagyobb részben azonban a közeli és távoli viszérfalakat megnyitva, azok ürterében burjánzik tovább, a hol a daganatsejtekhez tapadó thrombus észlelhető. Ha a daganat vérerén kívül ís terjed, mindenütt vérzés és rostonya kiválás által van kisérve. Már kis nagyítással is észrevehető, hogy a daganat kétféle sejt benső, de szabálytalan keverődéséből áll. Az egyik typust képviselik a többnyire többedmagukkal egy csomóban levő gömbölyű, vagy polyedricus, habos protoplasmájú, sejthártyával ellátott daganatsejtek, melyek magja a kevés chromatintartalom miatt halványan festődik, szinte hólyagszerű és a legszebb maggei'cndázatot tünteti fel. Ezen sejtek a BiíST-féle carminfestéssel porszemhez hasonló glycogen-eseppeket tüntetnek fel. Erős nagyítással közöttük indirekt magoszlási alakokat találni. E sejtek alaki, festődési és vegyi sajátságaiknál fogva a IJANGHANSféle sejttypusnak felelnek meg. Ezeknél jóval nagyobb számban van képviselve a második sejttypus. I']zek tömör, ibolyás, megfestett amyloidhoz hasonló protoplasmája a látótérben keskeny nyalábokban szertekúszó hálózatot képez, messzire kiszögellő, egymással anastomisáló protoplasma-nyúlványokkal, a nélkül, hogy valami sejthatár kivehető lenne. Ezeí) protoplasmában hol gyérebben, hol sűrűbben feküsznek sajátságos sejtmagalakzatok. Ugyanis hol több kicsiny sejtmag fekszik egy csomóban, hol egy, de nagy, lebenyes szélű idomtalan sejtmag. Igen sötéten festődnek és bennük semmi chromatinszerkezetet kivenni nem lehet. Néha a sejtmag nem egyéb, mint egy alaktalan nagy chromatinesepp, közöttük indirekt magoszlás nincs, glycog^nt nem tartalmaznak, ellenben gyakori bennük a különböző sejtzárlat. Ezen sejtek alakilag, festődésileg a si/ncyhuin-sejteknek felelnek meg és túlsúlyban vannak a LANGUANs-féle sejtekhez képest. Érdekes még e sejtekre, hogy az elhalásnak jobban ellentállanak, mint a LANGHAN.s-sejtek és protoplasmájuk még akkor is, a midőn a mag már nem festődik, ibolyás színt vesz fel. A hüvely metastasisában a górcsői szei'kezet azonos az anyadaganat szerkezetével, annyi különbséggel, hogy itt a vérzéses jelleg sokkal szembetűnőbb. A daganat jórésze elhalt, festődő szövet csupán a széli részeken található. I

8 CHORÍON EPITHEIJOMA MALIGNÜM EGY ESETE. 241 Ugyanezt mondhatjuk a tüdőbeh áttétekről is. Ezekben is megtalálliatjuk a két sejttypust és a kiterjedt vérzést. Az áttét területén belül esupán egy két ruganyos rost maradt meg, a többi elpusztult. A legkülönbözőbb néven, mint deciduoma malignum, deciduosareoma, sarcoma de(;iduo(?ellulare, blostoma deciduochorio nellulare, carcinoma syneytiale, syncytioma malignum, chorion ephhelioma malignum ismertetett daganatok elnevezéseiket a szerint nyerték, hogy a szerzők mily sejtféleségeket tartottak a daganat kiindulásául. Kzen elnevezésekből egyúttal az is látszik, hogy a vizsgálóknak észre kellett venni, hogy a daganat kiindulása és a terhesség között valami szoros összefüggés van, mely abban áll, liogy a daganat keletkezését terhességnek kell megelőznie. SANGHR,' ki először írta le a chorion epitheliomát, a daganatot a deciduasejtekből kííndulónak vélte. Ugyanígy PFEIFFER és mások. FRANKEL ^ fogta fel legelőször helyesen a daganat lényegét, ki a chorionepithel sejtrétegéből a LAXOHANS- syncyíímhi-sejtekből kiinduló carcinomának tartotta..marchand,^ ki a legbehatóbb vizsgálatokat végezte, szintén a chorion LANGHANSés,s!/«í;i<ífl&-sejtjeibül származtatja a chorion epitheliomát s ma VEIT* kivételével, ki még mindig állítja a deeidualis eredetet, azon állásponton vannak, hogy a régebben deciduoma, syncytioma nevek alatt leírt daganatok mind chorion epithelíomák s ezt az elnevezést MARCHAND ajánlatára általánosan el is fogadták. De a mily irányban változnak még ma is a fejlődéstani nézetek a LANGIIANS- és syncytium-sejtek eredetére vonatkozólag a szerint, a mint azokat egyesek foetalis, mások uterínalís eredetűnek tartják; épp oly irányban emelnek szót ma is a cliorionepithelioma foetalis, vagy uterinalis sejtekből való kiindulása mellett. Az erabryologusok többsége a chorionbolyhok hámrétegét, vagyis a syncytium és LANGIIANS sejtrétegét a foe- ' SANCÍER: A. f. Gyn. 46. Cbl. f. Gyn. 1889, 189;!. FRANKÉI.: A. f. Gyn. 48, 49, MARCHAND: Z. f. Geb. ii. Gyn. 39. Handlnich der Gyn.

9 242 ZACHKH l'ál Dli. talis ektodermábói származtatja és így a többség a Chorioiiepitheliomát is a toetalis eictodermából kiindulónak gondolja. Mint ismeretes, a chorion epithelioma terhességi folyamatokhoz szövődik. Néhány hétre vagy hónapra, ritkán évek midva abortusok vagy rendes lefolyású gyermekágyak, de különösen molák után indúl fejlődésnek. Statisztikailag kimutatták, hogy molaterhesség -jo%ban chorion epithelioma fejlődött. Eszleltek oly eseteket is, a midőn a molát követő rendes lefolyású gyermekágy után mutatkozott a daganat. Kórboncztanilag a szivacsos, véralvadékos szerkezetet mondhatjuk jellegzetesnek. A daganat kiterjedhet a méhtest egész üregére, méhlepényhez hasonló szemölcsös növedéket képezve, áttörheti a méh falát, reátorjedhet a hüvelyre is. Legtöbbszöi* súlyos diphtheriás vagy üszkös lobosodtisok complicálják a iiiakroskopos kinézést. IjCggyakrabban okoz áttéteket hüvelyben, tüdőben, ritkábban az agyban, májban, vesékben, lépben, belekben. A hüvelyáttélek visszafordult gyűjtőeres áttéti daganatok. Hogy minő szeszélyes és változatos a daganat localisatiója, terjeszkedése, azt legjobban néhány, az irodalomban talált érdekesebb esettel bizonyíthatjuk, így pl. WASMKR tubaris-terhesség után észlelt chorion epithelioma áttétet hüvelyben. PiEK esetében V-ik hónapban terhes nőnél a hüvelyben daganat fejlődött, mely górcsői vizsgálatnál chorion epitheliomának bizonyult. A műtét után rövid időre a nő molát szült, 3 és V2 évre jól kifejlett magzatot, rendes lefolytísú gyermekágygyal. ScHMORi, rendes lefolyású terhesség és gyermekágy után elsődlegesnek látszó hüvely-daganatot vizsgált, mely szövet szerkezetére nézve chorion epitheliomának felelt meg. Féléven belül halál. I3onczolatnál, méh, petevezetékek, petefészkek épek, míg áttételek voltak a tüdőkben, májban, lépben, vesékben, bélben. ZAGORJANSKI és KISSEL 16 esetet gyűjtöttek össze, a melyekben a méh, petevezetékek mentesek voltak a daganattól, míg egyéb szervekben számos áttételt találtak. Ebben a tekintetben a hüvely az első hely, azután a tüdők jönnek.

10 CHORION EPITHELIOMA MALIGNUM EGY ESETE. 243 Legérdekesebb azonban BUSSE* esete, 39 éves nő abortus után () hónapra agyi tünetek közt megbetegszik és meghal. Bonczolatnál az agy kisebb és nagyobb ütőerei elvannak dugaszolva, a mi kiterjedt fiatalabb és régibb lágyulásokra vezetett. Górcsői vizsgálatnál bebizonyosodott, hogy az ütőeres tömeszet syneytialis és IjANoiiANs-féle sejtekből állanak. A további bonczcflat azt is kideiítette, hogy ezen sejtek a szívizomzatból a bal gyoinrocsba betört daganatból származtak, mely görcsőileg a chorion epithelioma szerkezetétől nem különbözött. Tüdő, lép, vese, májülőerek szinlén telve valtak daganatsejtekkel. Méh teljesen épnek látszott. Ez esetben a méhből a véráramba jutott chorion hámsejtek a szívizomban okozták az elsődleges daganatot és ennek a balgyonu-oc.sba való betöréséből keletkeztek, úgy látszik, a tíibbi szervek áttéti daganatai. Chorion epitbeliomához hasonló burjánzásokra akadtak még oly here és ovariura-tcratomákban, a melyek mind a 3 csiralovél származékából állanak. Ma ezen chorion ejiitheliomás burjánzást a teratomaektodermalis lemezének prolifeialiójára vezetik vissza, melyről MARCHAND felveszi, hogy képes lenne oly szövetet termelni, mely hasonló egy i'endes pele chorion ektodermájához. Egyéb szervekből kiinduló rosszindulatú daganatok egy részéiől kiderült, hogy csak durva külsőségekben (syncytiumszeríí sejtek) hasonlítanak a valódi chorion epitheliomához, azért ezeket pseudochorion epithelioma névvel illetik. Górcsői szerkezet tekintetében, mint ismeretes, a chorion epitheliomák meglehetősen változatosak. Észleltek oly choiion epítheliomákat, melyek górcsői vizsgálata csupán syncytium sejteket derített ki, aztán olyanokat, a melyekben csupán LANG- HANS sejtek voltak kimutathatók. A leggyakoribb az, hogy mindkét sejt-typus van képviselve. De előfordult olyan eset is, a hol ezen ektodermalis eredetű sejteken kívül a chorion boholy kötőszövetes váza, a foetalis mesoderma is jelen volt. MARCHAND kétféle typust állított fel a chorion epitheliomák szöveti szerkezetére nézve. Az elsőnél, melyet typusosnak nevezett, a daganatsejtek jellege, hasonló a normális boholy ' BÜSSE: Virchov Arcliiv. 174.

11 244 ZACiiKii PAT> nrt. hárasejljeihez s a sejtek ép úgy helyeződnek el két sorban, mint a chorion bolyhok hámsejtjei a terhesség korai időszakában, vagyis kivlíl feküsznek a sejthatár nélküli, messzire kinyúló protoplasma tömegek, beágyazott számos egyenletes, sötétre festődő sejtmaggal. Ezen syncytialis daganatsejtek által mintegy közrefogva találhatók a glycogentól habos protoplasmájú sejtek, világosan festődő hólyagszerű maggal, köztük sejtoszlásokkal. E daganatsejtek a LANcaiANs-féle sejt-typnst képviselik. A második, vagy atypusos ixlaknál, a sejtek elvesztették sajátságos elrendeződésüket és szabálytalanul össze vannak keverve. Eme alaknál már ritkák a IjANGiiANs-sejtek, ellenben gyakoriak a többmagvú, idomtalan, nagy syncytialis sejtek. Minthogy esetünkben a daganatsejtek elrendeződés tekintetében nem tanúsítanak semmi szabályosságot és mivel a syncytialis sejtek is nagyobb számban vannak képviselve, esetünk szövettanilag mint a chorion epithelioma maligmnn atypusos alakja fogható fel.

Petefészek tömlő esete, súlyos szövődmények halmazával.*

Petefészek tömlő esete, súlyos szövődmények halmazával.* KÖZLEMÉNY A KOLOZSVÁIU MAGYAR KIR. FERENOZ JÓZSEF TIU).- EGYBTBM SZÜLÉSZETI ÉS NIKJYÓGYÁSZATI KORÓDÁJÁBÓL. Igazgató : SZABÓ DÉNKS dr. egyet, tanár, udvari tanácsos. Petefészek tömlő esete, súlyos szövődmények

Részletesebben

A MÉH HÜVELYI RÉSZÉNEK TÚLTENGÉSE ÉS ANNAK KEZELÉSE.*) Engel Gábor tanártól.

A MÉH HÜVELYI RÉSZÉNEK TÚLTENGÉSE ÉS ANNAK KEZELÉSE.*) Engel Gábor tanártól. 208 A MÉH HÜVELYI RÉSZÉNEK TÚLTENGÉSE ÉS ANNAK KEZELÉSE.*) Engel Gábor tanártól. A méh hüvelyi részének megbetegedése daczára elrejtett elhelyezkedésének aránylag gyakran képezi tárgyát gyógykezelésünknek.

Részletesebben

III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai

III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai III./9.3 Méhtest rosszindulatú daganatai Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc Az alábbi fejezet során a méhtest rosszindulatú daganatait mutatjuk be. A méhtestrák gyakoriságát, típusait, diagnosztikáját,

Részletesebben

Nőgyógyászati daganatokról

Nőgyógyászati daganatokról Nőgyógyászati daganatokról 2015.10.08 Egészségfejlesztési Iroda Tapolca Dr. Lövei Péter Anatómia Méhtest Méhnyak Méhnyak Méh üregében: egyrétegű hám Hüvelyben: többrétegű hám A kettő találkozásánál: átmenet

Részletesebben

SZÜLÉSZETI OXYOLÓGIA FIGYELEM! A mentőápolói szakképzés ismeretei nem férnek bele 2 órába! ez nem helyettesíti azt

SZÜLÉSZETI OXYOLÓGIA FIGYELEM! A mentőápolói szakképzés ismeretei nem férnek bele 2 órába! ez nem helyettesíti azt A SZÜLÉS LEFOLYÁSA SZÜLÉSZETI OXYOLÓGIA FIGYELEM! A mentőápolói szakképzés ismeretei nem férnek bele 2 órába! ez nem helyettesíti azt A magzat méhen belüli elhelyezkedése I. FEKVÉS: hossztengelye az anyához

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

III./9.5. A hüvely daganatai

III./9.5. A hüvely daganatai III./9.5. A hüvely daganatai Tömösváry Zoltán, Langmár Zoltán, Bánhidy Ferenc A fejezetben a hüvely rosszindulatú daganatait taglaljuk, ismertetjük gyakoriságát, típusait, diagnosztikáját, kezelését és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI 6. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI Kovács Katalin FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2009-ben jelentős különbségek mutatkoznak a különböző társadalmi csoportok egészségi állapotában. Az egészségi állapot szoros

Részletesebben

2012-ben felfedezett és bejelentett új rosszindulatú daganatok: Férfi, Országos összes, Korcsoport szerint 2013.08.13 BNO `00-04 `05-09 `10-14 `15-19

2012-ben felfedezett és bejelentett új rosszindulatú daganatok: Férfi, Országos összes, Korcsoport szerint 2013.08.13 BNO `00-04 `05-09 `10-14 `15-19 2012-ben felfedezett és bejelentett új rosszindulatú daganatok: Férfi, Országos összes, Korcsoport szerint 2013.08.13 C00 Az ajak rosszindulatú d. 0 0 1 0 0 1 1 1 4 5 9 18 20 26 38 27 18 21 190 C00 C01

Részletesebben

patológi Klinikum Az emlımirigytumorok szövettani csoportosítása: Malignus tumorok Benignus tumorok Dysplasiák/hyperplasiák

patológi Klinikum Az emlımirigytumorok szövettani csoportosítása: Malignus tumorok Benignus tumorok Dysplasiák/hyperplasiák A kutyák emlıtumorainak patológi giája Dr. Jakab Csaba SZIE - ÁOTK Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék Budapest 1078 István u. 2. 2012 A kutyák emlıtumorainak patológi giája Klinikum Az emlımirigytumorok

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

2008 január 01.-től érvényes új kemoterápiás protokollok

2008 január 01.-től érvényes új kemoterápiás protokollok 2008 január 01.-től érvényes új kemoterápiás protokollok 7196* Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint Protokoll időtartama : 15 [nap] Protokollok közti szünet : 13 [nap] Fázisok száma : 3 Megjegyzés: Monoterápiaként

Részletesebben

ESETEK BRANDT JÓZSEF TNR. SEBÉSZETI KLINIKÁJÁRÓL. Közli: Ilöncz K. dr. I. tanársegéd. 1. Három sikerűit orrképlés.

ESETEK BRANDT JÓZSEF TNR. SEBÉSZETI KLINIKÁJÁRÓL. Közli: Ilöncz K. dr. I. tanársegéd. 1. Három sikerűit orrképlés. ESETEK BRANDT JÓZSEF TNR. SEBÉSZETI KLINIKÁJÁRÓL. Közli: Ilöncz K. dr. I. tanársegéd. 1. Három sikerűit orrképlés. Rövid hónap alatt a kolozsvári sebészeti klinikán 3 orrképlést végeztünk, tekintettel

Részletesebben

A magvak életképességétiek meghatározása festési eljárással

A magvak életképességétiek meghatározása festési eljárással A vegyszer kiszórására, a vegyi védekezés végrehajtására ezért csak a kézi porozó vagy permetezőgépek alkalmasak, mivel ezekkel lehet legjobban hozzáférni a tuskóhoz, a hajtások alsó részéhez és vegyszer

Részletesebben

Séquard-féle bénuláshoz.*

Séquard-féle bénuláshoz.* KÖZl.RS A KOLOZSVÁRI TLDOMAXYEGYETLM IDEG- ES ELME- GY(')(i>-ÁSZATI KL1N1KÁ.).\R(')L ÉS A nicsőszextmáhtom MEGYEI Kr)ZKÓHHAz TÉBOLYDAI OSZTÁLYÁRÓL. lyiizii-atók: R.iíciixnií KÁIÍ,(ILY ilr. egyetemi tiuiiir

Részletesebben

Az ember szaporodása

Az ember szaporodása Az ember szaporodása Az ember szaporodásának általános jellemzése Ivaros szaporodás Ivarsejtekkel történik Ivarszervek (genitáliák) elsődleges nemi jellegek Belső ivarszervek Külső ivarszervek Váltivarúság

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

3. A Keringés Szervrendszere

3. A Keringés Szervrendszere 3. A Keringés Szervrendszere A szervezet minden részét, szervét vérerek hálózzák be. Az erekben folyó vér biztosítja a sejtek tápanyaggal és oxigénnel (O 2 ) való ellátását, illetve salakanyagok és a szén-dioxid

Részletesebben

Színkeverés a szemnek színes eltérése révén *

Színkeverés a szemnek színes eltérése révén * KÖZLEMÉNY A KOLOZSVÁRI M. KIR. FERENOZ jozsef TUD.- BGYETEM PJLETTANI INTÉZETÉBŐL. Igazgató : DB. UDBÁNSZKY I^ÁSZLÓ iiy. r. tanár. Színkeverés a szemnek színes eltérése révén * DK. VBEKSS ELEMÉB intézeti

Részletesebben

Többes malignus tumoros eseteink elemzése. Mihály O, Szűcs I, Almási K KEMÖ Szent Borbála Kórháza Tatabánya

Többes malignus tumoros eseteink elemzése. Mihály O, Szűcs I, Almási K KEMÖ Szent Borbála Kórháza Tatabánya Többes malignus tumoros eseteink elemzése Mihály O, Szűcs I, Almási K KEMÖ Szent Borbála Kórháza Tatabánya Szövettanilag bizonyított tumoros betegség Különböző szövettani típus Azonos vagy különböző szervek

Részletesebben

Köldökzsinór-szövődmények. A magzatvíz mennyiségi eltérései: polyhydramnion, olygohydramnion.

Köldökzsinór-szövődmények. A magzatvíz mennyiségi eltérései: polyhydramnion, olygohydramnion. A méhlepény tapadási rendellenességei. Köldökzsinór-szövődmények. A magzatvíz mennyiségi eltérései: polyhydramnion, olygohydramnion. Dr. Szabó István Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati

Részletesebben

Daganatok sebészi szemmel

Daganatok sebészi szemmel Daganatok sebészi szemmel Dr Bánfi András; Dr Zsoldos László Primavet Kisállat-Rendelőintézet 1152 Bp. Rákos út 60. www.primavetrendelo.hu T.: 306-1364 Korai diagnózis Senior care vizsgálatok 6 havonta

Részletesebben

A klinikai citológia alapjai

A klinikai citológia alapjai A klinikai citológia alapjai Vajdovich Péter Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Belgyógyászati Tanszék és Klinika Budapest A citológiai vizsgálatok célja elváltozások: normál, hiperplasztikus

Részletesebben

A MAGASABBRENDÛ VAGY MAGZATBURKOS GERINCESEK (AMNIOTA)

A MAGASABBRENDÛ VAGY MAGZATBURKOS GERINCESEK (AMNIOTA) A MAGASABBRENDÛ VAGY MAGZATBURKOS GERINCESEK (AMNIOTA) A hüllôk, a madarak és az emlôsök tartoznak ebbe a rendszertani kategóriába. A három csoport rokonságára számos közös biológiai tulajdonságuk utal,

Részletesebben

Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában

Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában Dr. Lippai Norbert Hetényi Géza Kórház, Szolnok Múlt és jelen Szakmai irányelvek a műtéti preparátumot az eltávolítás után azonnal (maximum

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

Dr. Malom Dezső kórodai tanársegédtől.

Dr. Malom Dezső kórodai tanársegédtől. KÖZLEMÉNY DR. SZABÓ DÉNES TNB. EGYETEMI SZÜLÉSZETI- ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KORÓDÁJÁRÓL.. Uterus bicornis durványosan fejlődött jobb szarvában létrejött terhesség egy esete.* Dr. Malom Dezső kórodai tanársegédtől.

Részletesebben

Miért kell a nyuszimat vakcinázni?

Miért kell a nyuszimat vakcinázni? Miért kell a nyuszimat vakcinázni? A mixomatózis és a nyulak vérzéses betegsége (RHD- Rabbit Haemorrhagic Disease) két akár halálos kimenetelû (de megelôzhetô) fertôzô betegség, amely a nyulakat veszélyezteti.

Részletesebben

Újdonságok a rák kezelésében

Újdonságok a rák kezelésében Újdonságok a rák kezelésében Bemutatkozik a rákkal harcoló sorstársainknak az R47-PROTUMOL krém Mikor nekikezdtünk az R47-PROTUMOL krém gyártásának, a célunk az volt, hogy egy kizárólag természetes növényi

Részletesebben

sérvtömlő Nagyállat Klinika, Üllő-Dóramajor

sérvtömlő Nagyállat Klinika, Üllő-Dóramajor Fogalom meghatározások Herniák nagyállatokon Dr. Izing Simon Dr. Bodó Gábor Ph.D Szent István Egyetem, Állatorvostudományi Kar, Nagyállat Klinika, Üllő-Dóramajor = Valamely szerv vagy szövetrész természetes

Részletesebben

A szülés szövődményei. Dr. Timmermann Gábor

A szülés szövődményei. Dr. Timmermann Gábor A szülés szövődményei Dr. Timmermann Gábor Korai anyai szövődmények Cervix-,, hüvely-, gátruptura vérzés Haematoma (gátseb!) Anyai kiserek elpattanása: Arcon petechiák Sclera bevérz rzés Retina bevérz

Részletesebben

Mindentudó 2006/2. A rákszûrésrôl. Schering Holdfény Club A Nôk Egészségéért Alapítvány klubtagoknak szóló kiadványa

Mindentudó 2006/2. A rákszûrésrôl. Schering Holdfény Club A Nôk Egészségéért Alapítvány klubtagoknak szóló kiadványa Mindentudó A rákszûrésrôl Schering Holdfény Club A Nôk Egészségéért Alapítvány klubtagoknak szóló kiadványa 2006/2 A Nôk Egészségéért Alapítvány kiadványa A Mindentudó füzet megírásáért köszönetünket fejezzük

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

Kritikus betegségekre (dread disease) vonatkozó kiegészítő biztosítás különös feltétele 2012/DD1

Kritikus betegségekre (dread disease) vonatkozó kiegészítő biztosítás különös feltétele 2012/DD1 Kritikus betegségekre (dread disease) vonatkozó kiegészítő biztosítás különös feltétele 2012/DD1 A jelen különös feltételben nem szabályozott kérdésekben a K&H élet-társ 2 kockázati élet-, balesetés egészségbiztosítási

Részletesebben

Pályázat. Versiva XC elgélesedő habkötszer alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai esettanulmányon keresztül

Pályázat. Versiva XC elgélesedő habkötszer alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai esettanulmányon keresztül Pályázat Versiva XC elgélesedő habkötszer alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai esettanulmányon keresztül Nagy Mariann Baloghné Szlábi Viktória Dr. Ménesi Rudolf Kaposi Mór Oktató Kórház Általános-,

Részletesebben

A fej sérüléseiről. Előadta az -Erdélyi Múzcum-Eg'j-osiilot" orvostudományi szakosztályának 1914 november 7.-én tartott ülésén STETXER PÁL dr.

A fej sérüléseiről. Előadta az -Erdélyi Múzcum-Eg'j-osiilot orvostudományi szakosztályának 1914 november 7.-én tartott ülésén STETXER PÁL dr. A fej sérüléseiről. Előadta az -Erdélyi Múzcum-Eg'j-osiilot" orvostudományi szakosztályának 1914 november 7.-én tartott ülésén STETXER PÁL dr. Elüadásom tárgyává a fej sérüléseit választottam. Teltem ezt

Részletesebben

Mammográfiás Emlôrák-szûrés

Mammográfiás Emlôrák-szûrés Mammográfiás Emlôrák-szûrés E S E T D E M O N S T R Á I Ó 1. eset D II 1. eset 50 éves tünet- és panaszmentes. Szûrésen kiemelt. Klinikai vizsgálat Emlôkben, axillákban kóros nem tapasztalható. E Mammográfia

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE Tartalom 1. Az egészségfejlesztési tervet megalapozó háttérkutatás... 3 A térség demográfiai szerkezete... 3 A térség lakosságának szociális-gazdasági helyzete...

Részletesebben

109 - ÁSVÁNY-FÖLDTANI KIRÁNDULÁS ERDÉLY ESZAKNYüGOTI SZEGLETÉBE. Dr. Mártonfy Lajos gymn. tanártól.

109 - ÁSVÁNY-FÖLDTANI KIRÁNDULÁS ERDÉLY ESZAKNYüGOTI SZEGLETÉBE. Dr. Mártonfy Lajos gymn. tanártól. 109 - ÁSVÁNY-FÖLDTANI KIRÁNDULÁS ERDÉLY ESZAKNYüGOTI SZEGLETÉBE. Dr. Mártonfy Lajos gymn. tanártól. Az erdélyi muzeum-egyl. megbízásából végzett földtani kirándulásaim egy részéről volt szerencsém jelentést

Részletesebben

Transcervicalis embryoscopia missed ab. esetén

Transcervicalis embryoscopia missed ab. esetén Hysteroscopia Transcervicalis embryoscopia missed ab. esetén Dr. Csécsei Károly, Dr. Musch Nikolett, Dr. Peitl Szilárd, Dr. Berkes Sándor Sopron MJV Erzsébet Kórház a DEOEC Oktató Kórháza Szülészeti és

Részletesebben

Mindkét bal tüdölebeny lövési sérülése; tüdővarrat;

Mindkét bal tüdölebeny lövési sérülése; tüdővarrat; KÖZLÉS A KOLOZSVÁRI M. KIU. FERENCZ.J()ZSEK TUDOMÁNY EGYETEM SEBÉSZETI KLINIKÁJÁBÓL. Igazgató : MAKAHA LAJOS dr. egyet. ny. r. tanár. Mindkét bal tüdölebeny lövési sérülése; tüdővarrat; gyóg-yulás.* SÁNDOR

Részletesebben

A neurofibromatózis idegrendszeri megnyilvánulása

A neurofibromatózis idegrendszeri megnyilvánulása A neurofibromatózis idegrendszeri megnyilvánulása Molekuláris Medicina Mindenkinek Fókuszban a Neurofibromatózis Varga Edina Tímea SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Neurofibromatózis I.

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

35 - ÁSVÁNYTANI KÖZLEMÉNYEK ERDÉLYBŐL. Dr. Primics György egyetemi tanársegédtől. I. Szabad orthoklaöföldpátok. a Munfyele-mare gránitjából.

35 - ÁSVÁNYTANI KÖZLEMÉNYEK ERDÉLYBŐL. Dr. Primics György egyetemi tanársegédtől. I. Szabad orthoklaöföldpátok. a Munfyele-mare gránitjából. 35 - ÁSVÁNYTANI KÖZLEMÉNYEK ERDÉLYBŐL. Dr. Primics György egyetemi tanársegédtől. I. Szabad orthoklaöföldpátok. a Munfyele-mare gránitjából. A Kis-Szamos forrásvidéki kristályos hegytömeg központi magját,

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

Differenciáltság és anaplasia. Differenciáltság A daganatsejtek szövetileg mennyire emlékeztetnek a kiindulási sejtre és szövetre

Differenciáltság és anaplasia. Differenciáltság A daganatsejtek szövetileg mennyire emlékeztetnek a kiindulási sejtre és szövetre Differenciáltság és anaplasia Differenciáltság A daganatsejtek szövetileg mennyire emlékeztetnek a kiindulási sejtre és szövetre Benignus daganat Szerkezete a kiindulási szövet szerkezetéhez hasonlít Sejtjei

Részletesebben

A daganatok pathologiája. A daganatok pathológiája

A daganatok pathologiája. A daganatok pathológiája A daganatok pathologiája A daganatok pathológiája Alapfogalmak Neoplasia (új növedék) - daganat Rokonértelmű: tumor - duzzanat Oncologia (görög: onkos; duzzanat ) daganatos betegségek vizsgálatával foglalkozó

Részletesebben

A KOLOZSVÁRI FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNY-EGYETEM KÓBBONQTANJ E8 KÓRSZÖVETTANI INTÉZETÉBŐL. Igazgató : VESZPRÉMI DEZSŐ dr. egyet. ny. r. tanár.

A KOLOZSVÁRI FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNY-EGYETEM KÓBBONQTANJ E8 KÓRSZÖVETTANI INTÉZETÉBŐL. Igazgató : VESZPRÉMI DEZSŐ dr. egyet. ny. r. tanár. A KOLOZSVÁRI FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNY-EGYETEM KÓBBONQTANJ E8 KÓRSZÖVETTANI INTÉZETÉBŐL. Igazgató : VESZPRÉMI DEZSŐ dr. egyet. ny. r. tanár. Hirsehprungf-féle betegség esete. (1 ábrával a szöveg- között.)

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Rákellenes Világnap Daganatos megbetegedések alakulása Tolna megyében A bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) összeállítása

Rákellenes Világnap Daganatos megbetegedések alakulása Tolna megyében A bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) összeállítása Rákellenes Világnap 2017.02..04. Daganatos megbetegedések alakulása Tolna megyében A bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) összeállítása 2000 februárjában Párizsban tartották az első rákellenes világkongresszust.

Részletesebben

Bámulatos felvételek az emberi testről.

Bámulatos felvételek az emberi testről. Bámulatos felvételek az emberi testről. Elektronmikroszkóp segítségével hihetetlen részletek mutathatóak ki 1-5 nanométerig terjedő tartományban. 2014.09.15. 1 Vörös vérsejtek Itt úgy néznek ki, mintha

Részletesebben

Carcinoma. Görög: karkinos - rák, az állat lábai a tumor infiltráló nyúlványaira utalnak

Carcinoma. Görög: karkinos - rák, az állat lábai a tumor infiltráló nyúlványaira utalnak Carcinoma Görög: karkinos - rák, az állat lábai a tumor infiltráló nyúlványaira utalnak Sejtfészkeket képez, a daganatsejtek között nincs ezüstözhető rosthálózat (vö.: sarcoma) Cytokeratin intermedier

Részletesebben

elasztikus rostok: hajlékonyság sejtközötti állomány mukopoliszacharidjai

elasztikus rostok: hajlékonyság sejtközötti állomány mukopoliszacharidjai Kötőszövet Kötőszövet jellemzői: leggyakoribb és legváltozatosabb szövet típus sejtekből, rostokból és sejtközötti állományból áll fibroblaszt: kollagén rostok: merevítés elasztikus rostok: hajlékonyság

Részletesebben

az a folyamat, amikor egy élőlény a szerves anyagok átalakításához oxigént vesz fel, illetve az átalakításkor keletkező szén-dioxidot leadja.

az a folyamat, amikor egy élőlény a szerves anyagok átalakításához oxigént vesz fel, illetve az átalakításkor keletkező szén-dioxidot leadja. Légzés az a folyamat, amikor egy élőlény a szerves anyagok átalakításához oxigént vesz fel, illetve az átalakításkor keletkező szén-dioxidot leadja. Az életet biztosító, egymással szorosan összefüggő két

Részletesebben

39. Elmeszesedés (calcificatio)

39. Elmeszesedés (calcificatio) Elmeszesedés 39. Elmeszesedés (calcificatio) élettani elmeszesedés (calcificatio phisiologia) aktív calcifikációs folyamat csontokban Ca 3 (PO 4 ) 2 9 rész CaCO 3... 1 rész kóros elmeszesedés (calcificatio

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

33. Amyloidosis. morfológi. Az amyloid-feh. giája I. Amyloid EM képek. Mi az amyloid? eozin festés. Amyloid hematoxilin-eozin

33. Amyloidosis. morfológi. Az amyloid-feh. giája I. Amyloid EM képek. Mi az amyloid? eozin festés. Amyloid hematoxilin-eozin 33. Amyloidosis Amyloid elnevezés amylum = keményítı fehérje (rendellenes fehérje) ez a fehérje a különbözı kórképekben és állatfajokban kémiailag nem egységes, de morfológiailag azonos megjelenéső a szövetekben,

Részletesebben

Törölt protokollok. Bevatkozás kód: Kemoterápia, CBP+VP/B protokoll szerint (1. fázis)

Törölt protokollok. Bevatkozás kód: Kemoterápia, CBP+VP/B protokoll szerint (1. fázis) Törölt protokollok 7190* Kemoterápia, CBP+VP/B protokoll szerint Protokoll idıtartama : 3 [nap] Protokollok közti szünet : 18 [nap] C3400 Fıhörgı rosszindulatú daganata C3410 Felsı lebeny, hörgı vagy tüdı

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé ÁOK FÜL ORR GÉGE A gége daganatos megbetegedései és kezelésük Dr. med. habil. Iván László Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Szeged ÁOK FÜL ORR GÉGE Gégerák Carcinoma planocellulare laryngis

Részletesebben

ben felfedezett és bejelentett új rosszindulatú daganatok Férfiak, Komárom-Esztergom, Korcsoport szerint október 17.

ben felfedezett és bejelentett új rosszindulatú daganatok Férfiak, Komárom-Esztergom, Korcsoport szerint október 17. 1 2002-ben felfedezett és bejelentett új rosszindulatú daganatok Férfiak, Komárom-Esztergom, Korcsoport szerint 2011. október 17. C00 Az ajak rosszindulatú d. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 5 C00

Részletesebben

3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.*

3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.* 3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.* (IV. sz. táblával.) Kezdetben, a mig a Röntgen-sugarak előállííására szolgáló berendezés még nem volt eléggé tökéletes, az ember testének vastagabb részeit

Részletesebben

Egészséghét. homokpusztai. 2016. április 11-15. Április 11. Hétfő, 15 00

Egészséghét. homokpusztai. 2016. április 11-15. Április 11. Hétfő, 15 00 Egészséghét homokpusztai 2016. április 11-15. Április 11. Hétfő, 15 00 Homokpusztai Egészséghét megnyitása Helyszín: Homokpusztai Közösségi Ház Sándorfalva, Kéri dűlő 25. A rendezvényt megnyitja: Gajdosné

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

Congenitalis adrenalis hyperplasia, 21-hidroxiláz defektus. Szülő- és betegtájékoztató

Congenitalis adrenalis hyperplasia, 21-hidroxiláz defektus. Szülő- és betegtájékoztató Bevezetés Congenitalis adrenalis hyperplasia, 21-hidroxiláz defektus Szülő- és betegtájékoztató Minden szülő azt várja, hogy gyermeke egészséges lesz. Így azután mélyen megrázza őket, ha megtudják, hogy

Részletesebben

A vizsgált jelenséget először magyar szavakkal leírjuk, latin diagnózist csak ezután mondunk.

A vizsgált jelenséget először magyar szavakkal leírjuk, latin diagnózist csak ezután mondunk. A KÓRBONCTANI LEÍRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A vizsgált jelenséget először magyar szavakkal leírjuk, latin diagnózist csak ezután mondunk. Szervkomplexumok leírásánál a következő sorrendet kell betartanunk:

Részletesebben

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE 2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények

Részletesebben

Leukémia (fehérvérûség)

Leukémia (fehérvérûség) Leukémia (fehérvérûség) Leukémia - fehérvérûség A leukémia a rosszindulatú rákos megbetegedések azon formája, amely a vérképzõ sejtekbõl indul ki. A leukémia a csontvelõben lévõ éretlen és érettebb vérképzõ

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

A fejezet felépítése. A.) Általános nevezéktan

A fejezet felépítése. A.) Általános nevezéktan II./1.4. fejezet: Nevezéktan, stádiumbeosztás Torgyík László, Dank Magdolna A fejezet áttekintése során a hallgató megismerkedik az onkológiai kezelések során használatos kifejezések értemével és a TNM-osztályozás

Részletesebben

Újdonságok a bőrrák kezelésében

Újdonságok a bőrrák kezelésében Újdonságok a bőrrák kezelésében Bemutatkozik a bőrrákkal harcoló sorstársainknak az R47-PROTUMOL krém Mikor nekikezdtünk az R47-PROTUMOL krém gyártásának, a célunk az volt, hogy egy kizárólag természetes

Részletesebben

2012-ben felfedezett és bejelentett új rosszindulatú daganatok: Férfi, Györ-Moson-Sopron megye, Korcsoport szerint BNO `00-04 `05-09

2012-ben felfedezett és bejelentett új rosszindulatú daganatok: Férfi, Györ-Moson-Sopron megye, Korcsoport szerint BNO `00-04 `05-09 2012-ben felfedezett és bejelentett új rosszindulatú daganatok: Férfi, Györ-Moson-Sopron megye, Korcsoport szerint 2013.08.13 C00 Az ajak rosszindulatú d. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 C00 C01

Részletesebben

nem volt lehetséges, a kórisme függőben

nem volt lehetséges, a kórisme függőben Inök a szakülést megnyitva, kinyilatkoztatja, hogy előterjesztések lévén bejelentve, a választmány jóváhagyásával hivta össze ezen programmon kivül tartandó ülést. 1. Berks Lajos beteget mutat be. J. M.

Részletesebben

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában Norvég Alap támogatással javul

Részletesebben

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák HARCBAN A BŐRRÁKKAL Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák A nap nem ellenség, hanem az élet forrása, amihez évezredeken keresztül volt időnk alkalmazkodni. Napfényre szüksége van az emberi szervezetnek

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Tájékoztassa a munkahelyére érkező vendégeket a különféle szervekből nyert citológiai anyagok feldolgozásáról, diagnosztikára való előkészítéséről! Tájékoztatója során az alábbi szempontokra

Részletesebben

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA A SERTÉSEK VÁGÓHÍDI VIZSGÁLATA

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA A SERTÉSEK VÁGÓHÍDI VIZSGÁLATA A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA A SERTÉSEK VÁGÓHÍDI VIZSGÁLATA ÁCSNÉ KOVACSICS LORÉNA, BÚZA LÁSZLÓ, GYETVAI BÉLA, HOLLÓ- SZABÓ PÉTER, JÓŹWIAK ÁKOS, KOLOZSVÁRI TÍMEA, KUNSÁGI ZOLTÁN, MARTON ZSÓFIA, RADÁCSY KATALIN,

Részletesebben

Belső elvérzéssel fenyegető petefészek-perithelioma hasmetszéssel gyógyult esete.*

Belső elvérzéssel fenyegető petefészek-perithelioma hasmetszéssel gyógyult esete.* KÖZLEMÉNY A KOLOZSVÁRI M. KIR. F. J. SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI TUDOMÁNYEGYETEM KORÓDÁJÁRÓL. Igazgató : DR. SZABÓ DÉNES, m. kir. udv. tanácsos, egyet, nyilv. rendes tanár. Belső elvérzéssel fenyegető

Részletesebben

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül I. A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül A rák legyőzése - 1. kötet: Az elképzelhetetlen megvalósítható 1. tény: Az iparosodott világban a harmadik leggyakoribb halálozási ok a rák A 21.

Részletesebben

Sebészeti Műtéttani Intézet

Sebészeti Műtéttani Intézet Sebészeti Műtéttani Intézet Sebészeti Műtéttan A6. gyakorlati modul A1. MODUL - Az aszepszis és a sebész A2. MODUL - A sebészi instrumentárium A3. MODUL Műtétek A4. MODUL Műtétek, vérzések A5. MODUL Sebek

Részletesebben

Beutalást igénylô állapotok. A beutalás az emlôbetegséggel foglalkozó sebészhez történjen. Minden új, körülírt csomó.

Beutalást igénylô állapotok. A beutalás az emlôbetegséggel foglalkozó sebészhez történjen. Minden új, körülírt csomó. Az emlôpanaszos nôk beutalásának irányelve (Guidelines for the referral of patients with breast problems) NHS Breast Screening Programme & The Cancer Research Campaign Elôszó Az emlôrák a nôket érintô

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből Iványi Béla SZTE Pathologia Hólyagrák 7. leggyakoribb carcinoma Férfi : nő arány 3.5 : 1 Csúcsa: 60-80 év között Oka: jórészt ismeretlen Rizikótényezők:

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Fahasznosítás Fenyők 2.

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Fahasznosítás Fenyők 2. Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet 5. Fahasznosítás Fenyők 2. Közönséges luc(fenyő) Picea abies 2 Nagy méretű, kúpalakú koronát fejlesztő fafaj A tűlevelek 10-20 mm hosszúak, egyenként

Részletesebben

HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék.

HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék. HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék. A hydrostatika alapkísérleteinek egyike az, melylyel meg lesz mutatva,

Részletesebben

Cytológia - híd a klinikus és a pathológus között. Székely Eszter Járay Balázs Istók Roland

Cytológia - híd a klinikus és a pathológus között. Székely Eszter Járay Balázs Istók Roland Cytológia - híd a klinikus és a pathológus között Székely Eszter Járay Balázs Istók Roland Miért végzünk cytológiai vizsgálatot? Mert izgalmas szellemi kihívást jelent Imádunk mikroszkópban sejteket vizsgálni

Részletesebben

S I Z E I AO A T O K NÁ N K

S I Z E I AO A T O K NÁ N K A sebfertőzés Dr Izing Simon SZIE AOTK NÁK Üllő A A sebfertőzés mértékétől függően elhúzódhat a seb gyógyulása Mechanikai okok (vérellátás csökkenése révén) Bakteriális kollagenolízis A sebfertőzés tünetei

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs

CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs Curcumae xanthorrhizae rhizoma Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:1441 CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA Jávai kurkuma gyökértörzs DEFINÍCIÓ A jávai kurkuma Curcuma xantorrhiza Roxb. (C. xantorrhiza D. Dietrich)

Részletesebben

III. A tudományos tények, melyek ezt az áttörést visszafordíthatatlanná teszik

III. A tudományos tények, melyek ezt az áttörést visszafordíthatatlanná teszik III. A tudományos tények, melyek ezt az áttörést visszafordíthatatlanná teszik A rák legyőzése - 1. kötet: Az elképzelhetetlen megvalósítható Dr. Niedzwiecki bevezetője a fejezethez A rák az egyik legnagyobb

Részletesebben

Elôszó. A nô a képen

Elôszó. A nô a képen Elôszó A nô a képen Szobám falán van egy fénykép egy nôrôl, akivel sohasem találkoztam. A kép szakadt jobb sarkát celluxszal ragasztották meg. A nô mosolyogva néz szembe a fényképezôgéppel, kezét a csípôjére

Részletesebben

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA sejt szövet szerv szervrendszer sejtek általános jellemzése: az élet legkisebb alaki és működési egysége minden élőlény sejtes felépítésű minden sejtre jellemző: határoló rendszer

Részletesebben

A HORMONEGYENSÚLYT ÉRINTŐ PROBLÉMÁKRÓL

A HORMONEGYENSÚLYT ÉRINTŐ PROBLÉMÁKRÓL HASZNOS TANÁCSOK NŐKNEK A HORMONEGYENSÚLYT ÉRINTŐ PROBLÉMÁKRÓL Dr. Csiszár Miklós Nora Igloi Syversen Ha megismerjük szervezetünk működését és életmódunkkal támogatjuk azt, akkor a betegségnek nem kell

Részletesebben

A pellagra^betegség.

A pellagra^betegség. A pellagra^betegség. A pellagra (pel agra = durva bőr) sajátságos lefolyású, nehéz és rendesen évek hosszú során át elhúzódó betegség, mely kezdetben egyszerű bőrbetegség alakjában mutatkozik (a honnét

Részletesebben

Belső elválasztású mirigyek

Belső elválasztású mirigyek Belső elválasztású mirigyek Szekréciós szervek szövettana A különböző sejtszervecskék fejlettsége utal a szekretált anyag jellemzőire és a szekréciós aktivitás mértékére: Golgi komplex: jelenléte szekrétum

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben