Chorion epithelioma malignum egy esete.*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Chorion epithelioma malignum egy esete.*"

Átírás

1 KÖZLÉS A KOLOZSVÁRI FERENCZ-JÓZSEF TUDOMÁNY EGYETEM KÓRBONGZTANI ÉS KÓRSZÖVETTANI INTÉZETÉBŐL. Igazgató: BUBAY KÍLMÁN dr. iiy. r. tanár. Chorion epithelioma malignum egy esete.* (Két íibrával.) Irta: ZACHEB PÁL dr. tanársogód. N. N. 38 éves nő, Xl-szer volt terhes. I. terhessége 18 év előtt volt. Utolsó terhessége 6 hó előtt a (í hónapos pete ahortusával végződött. Az aborlus óta fekszik, forrósága van s alhasi fájdalmak gyötrik. A dési kórházban 3-szor is operálták, utoljára 2 hét előtt, Dr. NÉMETH ENDIÍB dési kórházi orvostól nyert értesítés szerint a nőnél augusztusban végeztek méh kapaníst visszamaradt lepény részletek miatt. Minthogy vérzései ezután sem szűntek meg, szeptember 27-én fel is vétette magát a dési kórházba, a mikor újból curettaget végeztek. Vizsgálatnál a hüvelybemenetben diónyi daganatot találtak, a melyet akkor nem bántottak. Okt. lo-én bár vérzései teljesen nem szűntek meg, távozott a kórházból. Okt. 20-án jelentkezett a beteg újból a dési kórházban, a mikor a hüvelyben levő tumor már kezdett üszkösen szétesni; a beteg erősen lefogyott, elgyengült; méh sokkal nagyobb, mint a kimenetelkor. A hüvelyben levő daganatot kiirtják, utána 2 napra magas lázak, hidegrtízások jelentkeznek, a varratok szétválnak. Ily tünetek között nov. 10-én javulatlaniü hagyja el a dési kórházat. A kolozsvári szülészeti klinikára nov. 16-án jelenik meg a beteg s meg- * Előadatott az E. M.-E. orvostudományi szakosztályának deczember 14-én tartott szakülésén.

2 CHORION EPITHKLIOMA MALIQNUM EGY ESETE. 235 vizsgálásakor a következőket találták. A hüvely mellső falában közvetlenül a húgycső nyilasa mellett kb. diónyi, gömbölyded, rugalmas képlet nyomul a hüvely ürege felé. Portio '/a cni., méh száj újhegynyi harántrés, méhtest ökölnél nagyobb, össze nem húzódott izom tapintatú. A méh üreg kiöblítésénél, szürkés, vörhenyes lé ürül, közben czafatokkal. Állandó magas lázak, hidegrázások. Ijegnagyobb hőemelkedés A columna rugarumtól jobbra, a hüvelybemonettől 1 és 'A cm.-re hátrafelé egy nyilasból geny ürül. Feltáráskor nagy tojásnyi üregre akadnak, mely hátra a pararectalis szövetbe terjed, de a végbéllel kimutathatólag nincs összefüggésben. Végbél nyilastól jobbra 2 és Va cm.-ie ellennyilást készítenek, melybe drain csövet vezetnek. Nov. 23-án a hüvely mellső falában levő daganat bemetszésé alkalmával véres folyadék ürül. A folyadékban igen sok staphylococcus és streptococeus mutatható ki. Közben a hidegrázások folyton tartanak s nov. 29-én sepsis tünetei között beáll a halál. A boncz-jegyzőkönyvet kivonatosan, tekintettel a fontosabb elváltozásokra a következőkben adhatjuk. Az alacsonyabb termetű női hulla igen erősen halvány, a háton csak kevés hulla folt mutatkozik. Emlők nagyok, mirigyesek, nyomásra tej ürül. Bimbó, bimbó udvar barnáson festenyzett. A jobb farpofán a végbél nyilastól mintegy 3 cm.-re metszett seb van, melybe draincső van bevezetve. Hashártya sima, tükröző. Lép alig megnagyobbodott. Méh kb. férfi ökölnyi, előhúzva jobb inullső falán két kiemelkedés tűnik szembe, melyek közül az egyik gesztenye nagyságú, csaknem gömbszerűen emelkedik ki, a másik mintegy mogyorónyi és csupán félgömbszerűen dond)orodik elő. Mindkettő elasticus tapintatú s a hashái'tya alatt barnás, vörhenyes színben tüuik át. Tjegkiemelkedőbb részük felett a hashártya bágyadt, szürkés fehér,tnéhov kissé zöldesbe játszó genyes rostonyás lepedékkel van fedve. Méh különben függelékeivel összenőve nines. A hüvely jobb oldali falán, közel a kis ajakhoz egy Y alakú lebenyes szélek által határolt nyilas van, mely a végbél szomszédságában fekvő ellennyilással megnyitott, kb. kis tyuktojásnyi tályogba vezet s úgy látszik, nem egyéb, mint a dési kórházban kiirtott daganat ágya. A hüvely mellső

3 236 ZACHEK PÁL UK'. falán körülírt, felszínes részeiben inkább zöldes, mélyebb részeiben inkább barnás vörhenyes kifekélyesedett daganat van, melynek hosszirányában 3 cm. hosszú bemetszés vehető észre. A tumor jól körülhatárolt, csupán a hüvely falában fekszik, a húgycső falába át nem tör. Hosszii'ányú metszéslapján egyik irányban 5, másik irányban 4 cm. átmérővel bír, tehát tojásdadalakú; színe általában barnás vörhenyes, egyrészt a benne levő szűrkés elhalásoktól, másrészt a sötét vörös vérzésektől márványszerű rajzolattal bír. Egyébként száraz, morzsalékony, babnyi lágyulásokkal. Általában a metszéslapon a daganatnak inkább élesen körülírt terjedése látszik. Egyebütt a hüvely falában daganatos növedék nincs, nyákhártyája halvány rózsaszínű, hátsó falán térképszerű rajzolatokban erősebben fehéi'es, bőrszerű, l^ortio újiiegynyi, nyakcsatorna ny. hártyája elsimult. Méh üreg gömbalakú, hossza 6 cm., falvastagsága 2'/2 cm. Megnyitáskor kissé kellemetlen szagú véres folyadék ürül. A méh üreg felszíne a méh falról beemelkedő barnás vörös gömbölyded növedékektől egyenetlen. Egy részük félgömbszerűen emelkedik be, más részük alacsony kocsányon ül, felszínes részük elhalt, pörkös. Ezek a növedékek a belső méhszájig mindenütt megtalálhatók. Egyáltalán a méh azt a benyomást teszi, mintha egész felszíne egy placenta tapadási helye lenne. A növedékek csupán a belső méhszájig terjednek, de itt még belógnak a nyakcsatornába. A méhtest jobb mellső falán a már említett gömbalakú, kidudorodásoknál a méh fal annyira elvékonyodott, hogy már a peritoneum alatt is áttünik a tumor jellegzetes barna-vörös vérzéses színe. Belülről, a méh ürege felől, ezek teljesen ki vannak töltve jó részt már elhalásnak indult daganatburjánzással. A méhfal metszéslapján a tumor mélyen be terjed a méh izomzatába, s jellegzetes színe élénk ellentétet képez a méhizomzat szürkés fehér színével, a mi által a daganat beterjedésének határa már szabad szemmel is megállapítható, így pl. a belső méhszáj fölött a daganat legmélyebb része alig 3 4 mm.-re van a peritoneumtól. A daganat terjedésének természete itt beszürődé,ses jellegű. A méhizomzat átmetszett nagyobb és kisebb gyűjtő erei nagyobbrészt thrombotísáltak.

4 CHOKION EPITHELIOMA,\L\LIUNU.M EGY ESBTB. 237 Kürtök, petefészkek részéről különösebb eltérést nem találtunk. A vena cava inferior legalsó része, lágy szürkés fali thrombussal van kibélelve. A venae iliacae eoramunis, a venae hypogastricae, a venae obturátoricae, ovaricae és uterinae, el vannak zárva, hol frissebb, hol inkább régi, száraz vérröggel. A hashártya mögötti mirigyek szabad szemmel épeknek látszanak. A két tüdő összes lebenyeiben elszórtan mintegy 7 8 lencse nagyságtól egész mogyoró nagyságig változó tömött göböt lehet kiérezni. Ezeknek kisebb része a mellhártya alatt fekszik, nagyobb része mélyen a tüdő gyurmába beágyazva. Metszéslapjuk ezeknek is barnás vörhenyes. A mellhártya alatt fekvők szinte infarctushoz hasonlóak, ék alakkal bírnak, a metszés lapról kiemelkednek, szélük és központi részük szürke, másutt vérzésesek. A lencsényi áttétek, a tüdők hátsó vérdűs részében alig észrevehetők, de tömött összeállásuknál fogva annál jobban kitapinthatók. Egyéb szervekben szabad szemmel is észrevehető áttéti góczok nem voltak. Ki kell emelnünk még az igen erős vérszegénységet, mely az összes szervek részéről feltűnt. A kéthegyű billentyű friss verrucás endocarditise, a splenitis hyperplastica, a viszerek genyes thrombusai, a daganat genyedésének és üszkösödésének következményei. A kórelőzmény adatait, nevezetesen a 6 hó előtti abortust, egybevetve a kórboncztani elváltozásokkal, úgymint a méhfal barnás-vörös, placentához hasonló daganatos burjánzásaival, annak tüdőbeli és hüvelyi áttételeivel, diagnosisunkat már a bonczolásnál Chorion epithelioma inalifjnwinra telliil; a mit szövettani vizsgálataink megerősítettek. (lóresöi vizsgálat tárgyát képezte a daganatos raéhfal, a hüvely és tüdő áttét és a throrabotisált gyüjtőerek. A vizsgálat eredményéről a következőkben számolhatunk be. Az egész méhfal vastagságát magába fogadó darabka belső felszínén kiterjedt elhalás mutatkozik bakteriumfelliőkkel, néhány még festődő leukocytával. Közeledve a hashártya felé, az elhalás észrevétlenül megy át magfestést adó daganatszövetbe, mely kisebb részben kúszva terjeszkedik az izomnyalábok közé,

5 N 1. ábra. Metszet a, daganatos méh falából. M = sima izomsejttömeg-ek. S = synoytium sejtek. L = L.4KGH.ixs-féle sejtek.

6 C5 CO CM sissfs'bfduiffpnj; Bjqi! H a <

7 240 ZACHBlí FAL DR. nagyobb részben azonban a közeli és távoli viszérfalakat megnyitva, azok ürterében burjánzik tovább, a hol a daganatsejtekhez tapadó thrombus észlelhető. Ha a daganat vérerén kívül ís terjed, mindenütt vérzés és rostonya kiválás által van kisérve. Már kis nagyítással is észrevehető, hogy a daganat kétféle sejt benső, de szabálytalan keverődéséből áll. Az egyik typust képviselik a többnyire többedmagukkal egy csomóban levő gömbölyű, vagy polyedricus, habos protoplasmájú, sejthártyával ellátott daganatsejtek, melyek magja a kevés chromatintartalom miatt halványan festődik, szinte hólyagszerű és a legszebb maggei'cndázatot tünteti fel. Ezen sejtek a BiíST-féle carminfestéssel porszemhez hasonló glycogen-eseppeket tüntetnek fel. Erős nagyítással közöttük indirekt magoszlási alakokat találni. E sejtek alaki, festődési és vegyi sajátságaiknál fogva a IJANGHANSféle sejttypusnak felelnek meg. Ezeknél jóval nagyobb számban van képviselve a második sejttypus. I']zek tömör, ibolyás, megfestett amyloidhoz hasonló protoplasmája a látótérben keskeny nyalábokban szertekúszó hálózatot képez, messzire kiszögellő, egymással anastomisáló protoplasma-nyúlványokkal, a nélkül, hogy valami sejthatár kivehető lenne. Ezeí) protoplasmában hol gyérebben, hol sűrűbben feküsznek sajátságos sejtmagalakzatok. Ugyanis hol több kicsiny sejtmag fekszik egy csomóban, hol egy, de nagy, lebenyes szélű idomtalan sejtmag. Igen sötéten festődnek és bennük semmi chromatinszerkezetet kivenni nem lehet. Néha a sejtmag nem egyéb, mint egy alaktalan nagy chromatinesepp, közöttük indirekt magoszlás nincs, glycog^nt nem tartalmaznak, ellenben gyakori bennük a különböző sejtzárlat. Ezen sejtek alakilag, festődésileg a si/ncyhuin-sejteknek felelnek meg és túlsúlyban vannak a LANGUANs-féle sejtekhez képest. Érdekes még e sejtekre, hogy az elhalásnak jobban ellentállanak, mint a LANGHAN.s-sejtek és protoplasmájuk még akkor is, a midőn a mag már nem festődik, ibolyás színt vesz fel. A hüvely metastasisában a górcsői szei'kezet azonos az anyadaganat szerkezetével, annyi különbséggel, hogy itt a vérzéses jelleg sokkal szembetűnőbb. A daganat jórésze elhalt, festődő szövet csupán a széli részeken található. I

8 CHORÍON EPITHEIJOMA MALIGNÜM EGY ESETE. 241 Ugyanezt mondhatjuk a tüdőbeh áttétekről is. Ezekben is megtalálliatjuk a két sejttypust és a kiterjedt vérzést. Az áttét területén belül esupán egy két ruganyos rost maradt meg, a többi elpusztult. A legkülönbözőbb néven, mint deciduoma malignum, deciduosareoma, sarcoma de(;iduo(?ellulare, blostoma deciduochorio nellulare, carcinoma syneytiale, syncytioma malignum, chorion ephhelioma malignum ismertetett daganatok elnevezéseiket a szerint nyerték, hogy a szerzők mily sejtféleségeket tartottak a daganat kiindulásául. Kzen elnevezésekből egyúttal az is látszik, hogy a vizsgálóknak észre kellett venni, hogy a daganat kiindulása és a terhesség között valami szoros összefüggés van, mely abban áll, liogy a daganat keletkezését terhességnek kell megelőznie. SANGHR,' ki először írta le a chorion epitheliomát, a daganatot a deciduasejtekből kííndulónak vélte. Ugyanígy PFEIFFER és mások. FRANKEL ^ fogta fel legelőször helyesen a daganat lényegét, ki a chorionepithel sejtrétegéből a LAXOHANS- syncyíímhi-sejtekből kiinduló carcinomának tartotta..marchand,^ ki a legbehatóbb vizsgálatokat végezte, szintén a chorion LANGHANSés,s!/«í;i<ífl&-sejtjeibül származtatja a chorion epitheliomát s ma VEIT* kivételével, ki még mindig állítja a deeidualis eredetet, azon állásponton vannak, hogy a régebben deciduoma, syncytioma nevek alatt leírt daganatok mind chorion epithelíomák s ezt az elnevezést MARCHAND ajánlatára általánosan el is fogadták. De a mily irányban változnak még ma is a fejlődéstani nézetek a LANGIIANS- és syncytium-sejtek eredetére vonatkozólag a szerint, a mint azokat egyesek foetalis, mások uterínalís eredetűnek tartják; épp oly irányban emelnek szót ma is a cliorionepithelioma foetalis, vagy uterinalis sejtekből való kiindulása mellett. Az erabryologusok többsége a chorionbolyhok hámrétegét, vagyis a syncytium és LANGIIANS sejtrétegét a foe- ' SANCÍER: A. f. Gyn. 46. Cbl. f. Gyn. 1889, 189;!. FRANKÉI.: A. f. Gyn. 48, 49, MARCHAND: Z. f. Geb. ii. Gyn. 39. Handlnich der Gyn.

9 242 ZACHKH l'ál Dli. talis ektodermábói származtatja és így a többség a Chorioiiepitheliomát is a toetalis eictodermából kiindulónak gondolja. Mint ismeretes, a chorion epithelioma terhességi folyamatokhoz szövődik. Néhány hétre vagy hónapra, ritkán évek midva abortusok vagy rendes lefolyású gyermekágyak, de különösen molák után indúl fejlődésnek. Statisztikailag kimutatták, hogy molaterhesség -jo%ban chorion epithelioma fejlődött. Eszleltek oly eseteket is, a midőn a molát követő rendes lefolyású gyermekágy után mutatkozott a daganat. Kórboncztanilag a szivacsos, véralvadékos szerkezetet mondhatjuk jellegzetesnek. A daganat kiterjedhet a méhtest egész üregére, méhlepényhez hasonló szemölcsös növedéket képezve, áttörheti a méh falát, reátorjedhet a hüvelyre is. Legtöbbszöi* súlyos diphtheriás vagy üszkös lobosodtisok complicálják a iiiakroskopos kinézést. IjCggyakrabban okoz áttéteket hüvelyben, tüdőben, ritkábban az agyban, májban, vesékben, lépben, belekben. A hüvelyáttélek visszafordult gyűjtőeres áttéti daganatok. Hogy minő szeszélyes és változatos a daganat localisatiója, terjeszkedése, azt legjobban néhány, az irodalomban talált érdekesebb esettel bizonyíthatjuk, így pl. WASMKR tubaris-terhesség után észlelt chorion epithelioma áttétet hüvelyben. PiEK esetében V-ik hónapban terhes nőnél a hüvelyben daganat fejlődött, mely górcsői vizsgálatnál chorion epitheliomának bizonyult. A műtét után rövid időre a nő molát szült, 3 és V2 évre jól kifejlett magzatot, rendes lefolytísú gyermekágygyal. ScHMORi, rendes lefolyású terhesség és gyermekágy után elsődlegesnek látszó hüvely-daganatot vizsgált, mely szövet szerkezetére nézve chorion epitheliomának felelt meg. Féléven belül halál. I3onczolatnál, méh, petevezetékek, petefészkek épek, míg áttételek voltak a tüdőkben, májban, lépben, vesékben, bélben. ZAGORJANSKI és KISSEL 16 esetet gyűjtöttek össze, a melyekben a méh, petevezetékek mentesek voltak a daganattól, míg egyéb szervekben számos áttételt találtak. Ebben a tekintetben a hüvely az első hely, azután a tüdők jönnek.

10 CHORION EPITHELIOMA MALIGNUM EGY ESETE. 243 Legérdekesebb azonban BUSSE* esete, 39 éves nő abortus után () hónapra agyi tünetek közt megbetegszik és meghal. Bonczolatnál az agy kisebb és nagyobb ütőerei elvannak dugaszolva, a mi kiterjedt fiatalabb és régibb lágyulásokra vezetett. Górcsői vizsgálatnál bebizonyosodott, hogy az ütőeres tömeszet syneytialis és IjANoiiANs-féle sejtekből állanak. A további bonczcflat azt is kideiítette, hogy ezen sejtek a szívizomzatból a bal gyoinrocsba betört daganatból származtak, mely görcsőileg a chorion epithelioma szerkezetétől nem különbözött. Tüdő, lép, vese, májülőerek szinlén telve valtak daganatsejtekkel. Méh teljesen épnek látszott. Ez esetben a méhből a véráramba jutott chorion hámsejtek a szívizomban okozták az elsődleges daganatot és ennek a balgyonu-oc.sba való betöréséből keletkeztek, úgy látszik, a tíibbi szervek áttéti daganatai. Chorion epitbeliomához hasonló burjánzásokra akadtak még oly here és ovariura-tcratomákban, a melyek mind a 3 csiralovél származékából állanak. Ma ezen chorion ejiitheliomás burjánzást a teratomaektodermalis lemezének prolifeialiójára vezetik vissza, melyről MARCHAND felveszi, hogy képes lenne oly szövetet termelni, mely hasonló egy i'endes pele chorion ektodermájához. Egyéb szervekből kiinduló rosszindulatú daganatok egy részéiől kiderült, hogy csak durva külsőségekben (syncytiumszeríí sejtek) hasonlítanak a valódi chorion epitheliomához, azért ezeket pseudochorion epithelioma névvel illetik. Górcsői szerkezet tekintetében, mint ismeretes, a chorion epitheliomák meglehetősen változatosak. Észleltek oly choiion epítheliomákat, melyek górcsői vizsgálata csupán syncytium sejteket derített ki, aztán olyanokat, a melyekben csupán LANG- HANS sejtek voltak kimutathatók. A leggyakoribb az, hogy mindkét sejt-typus van képviselve. De előfordult olyan eset is, a hol ezen ektodermalis eredetű sejteken kívül a chorion boholy kötőszövetes váza, a foetalis mesoderma is jelen volt. MARCHAND kétféle typust állított fel a chorion epitheliomák szöveti szerkezetére nézve. Az elsőnél, melyet typusosnak nevezett, a daganatsejtek jellege, hasonló a normális boholy ' BÜSSE: Virchov Arcliiv. 174.

11 244 ZACiiKii PAT> nrt. hárasejljeihez s a sejtek ép úgy helyeződnek el két sorban, mint a chorion bolyhok hámsejtjei a terhesség korai időszakában, vagyis kivlíl feküsznek a sejthatár nélküli, messzire kinyúló protoplasma tömegek, beágyazott számos egyenletes, sötétre festődő sejtmaggal. Ezen syncytialis daganatsejtek által mintegy közrefogva találhatók a glycogentól habos protoplasmájú sejtek, világosan festődő hólyagszerű maggal, köztük sejtoszlásokkal. E daganatsejtek a LANcaiANs-féle sejt-typnst képviselik. A második, vagy atypusos ixlaknál, a sejtek elvesztették sajátságos elrendeződésüket és szabálytalanul össze vannak keverve. Eme alaknál már ritkák a IjANGiiANs-sejtek, ellenben gyakoriak a többmagvú, idomtalan, nagy syncytialis sejtek. Minthogy esetünkben a daganatsejtek elrendeződés tekintetében nem tanúsítanak semmi szabályosságot és mivel a syncytialis sejtek is nagyobb számban vannak képviselve, esetünk szövettanilag mint a chorion epithelioma maligmnn atypusos alakja fogható fel.

Dr. Malom Dezső kórodai tanársegédtől.

Dr. Malom Dezső kórodai tanársegédtől. KÖZLEMÉNY DR. SZABÓ DÉNES TNB. EGYETEMI SZÜLÉSZETI- ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KORÓDÁJÁRÓL.. Uterus bicornis durványosan fejlődött jobb szarvában létrejött terhesség egy esete.* Dr. Malom Dezső kórodai tanársegédtől.

Részletesebben

Jegyzőkönyvek. az Erdélyi Múzeum-Egyesület' orvostudományi szakosztályának. IX. szakülés 1913. április hó 5-ón.

Jegyzőkönyvek. az Erdélyi Múzeum-Egyesület' orvostudományi szakosztályának. IX. szakülés 1913. április hó 5-ón. Jegyzőkönyvek az Erdélyi Múzeum-Egyesület' orvostudományi szakosztályának szaküléseiröl. IX. szakülés 1913. április hó 5-ón. Elnök : DAVIDA LEO. Jegyző : KONRÍPI DXNIEL. I. KENESSEY ALBERT : Magától mei/repedt

Részletesebben

dr. Lapis Károly A központi idegrendszer daganatai

dr. Lapis Károly A központi idegrendszer daganatai dr. Lapis Károly A központi idegrendszer daganatai Mottó: Az ismeretlen veszélytől mindig jobban fél a lélek Publius Syrus 44/913 Köszönetnyilvánítás A szerző hálás köszönetét fejezi ki dr. Nyáry István

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bodóné Erős Rózsa Klára. Klinikai ismeretek XI. Nemi szervek megbetegedései és speciális ápolási és gondozási igényei

MUNKAANYAG. Bodóné Erős Rózsa Klára. Klinikai ismeretek XI. Nemi szervek megbetegedései és speciális ápolási és gondozási igényei Bodóné Erős Rózsa Klára Klinikai ismeretek XI. Nemi szervek megbetegedései és speciális ápolási és gondozási igényei A követelménymodul megnevezése: A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban

Részletesebben

EKTESITÓ. Szerkeszti a szakosztályi választmány nevében: SZAIK)

EKTESITÓ. Szerkeszti a szakosztályi választmány nevében: SZAIK) EKTESITÓ i\z ERDÉLYI MÜZEUM-BGYESÜLET ORVOSTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁBÓL. XXXIIl. évfolyam. 1908. XXX. kötet. KIADJA AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET. Szerkeszti a szakosztályi választmány nevében: SZAIK) Dl^Nl^lS.

Részletesebben

Jegyzökönyvek. az Erdélyi IVIúzeum-Egyesület" orvostudományi osztálya üléseiről. IV. szakűiés 1916. április hó 15-én.

Jegyzökönyvek. az Erdélyi IVIúzeum-Egyesület orvostudományi osztálya üléseiről. IV. szakűiés 1916. április hó 15-én. Jegyzökönyvek szak az Erdélyi IVIúzeum-Egyesület" orvostudományi osztálya üléseiről. IV. szakűiés 1916. április hó 15-én. Elnök: DAVIDA LEO. Jogyzö: KONRXDI IUNIEL. ' I. VESZPRICMI DI:/SÖ: Hy(b-okephalus-)s.és7Atmé,n\Gk

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ A PAJZSMIRIGY GÖBÖS ELVÁLTOZÁSÁRÓL

BETEGTÁJÉKOZTATÓ A PAJZSMIRIGY GÖBÖS ELVÁLTOZÁSÁRÓL BETEGTÁJÉKOZTATÓ A PAJZSMIRIGY GÖBÖS ELVÁLTOZÁSÁRÓL Mi az a göbös golyva? A golyva (vagy struma) a pajzsmirigy megnagyobbodását jelenti. A göb a pajzsmirigy körülírt szerkezeti eltérése, egy csomó. Leginkábba

Részletesebben

AZ EMBER TESTHŐMÉRSÉKÉRŐL.

AZ EMBER TESTHŐMÉRSÉKÉRŐL. ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAK OSZTÁLYÁNAK SZAKÜLÉSEIRŐL ÉS NÉPSZERŰ ELŐADÁSAIRÓL. III. NÉPSZEEÜ SZAK. IX. kötet. 1887. 1. szám. AZ EMBER TESTHŐMÉRSÉKÉRŐL.

Részletesebben

Kézreflexológia Kézikönyv gyógyítóknak és öngyógyítóknak

Kézreflexológia Kézikönyv gyógyítóknak és öngyógyítóknak Dr. Palágyi Jolanda Kézreflexológia Kézikönyv gyógyítóknak és öngyógyítóknak 4. kiadás Tartalom A szerző előszava / 5 A reflexterápia alapjai / 7 A homeosztázis / 7 Mi a reflexterápia? / 8 A láb és a kéz

Részletesebben

A HORMONEGYENSÚLYT ÉRINTÔ PROBLÉMÁKRÓL

A HORMONEGYENSÚLYT ÉRINTÔ PROBLÉMÁKRÓL HASZNOS TANÁCSOK NÔKNEK A HORMONEGYENSÚLYT ÉRINTÔ PROBLÉMÁKRÓL Dr. Csiszár Miklós - Nora Igloi Syversen Ha megismerjük szervezetünk működését és életmódunkkal támogatjuk azt, a betegségnek nem kell az

Részletesebben

M ' ü TERMESZETTUDOMANYI

M ' ü TERMESZETTUDOMANYI M ' ü TERMESZETTUDOMANYI k én, h arm ad fél n a g y JZ í \ HTT A TVT n y o lcz a d r ét ív n y i K [)/ I M N Y ta r ta lo m m a l; id ő n k én t fam etszetű áb - HAVI FO LY Ó IR A T rák k al illu sztrálva.

Részletesebben

Mi az SM? Mi nem az SM? Melyek lehetnek az SM tünetei?

Mi az SM? Mi nem az SM? Melyek lehetnek az SM tünetei? Szklero zis multiplex amit felte tlen tudni kell 24 o ra val a diagno zis uta n! Mi az SM? A sclerosis multiplex egyre gyakrabban diagnosztizált idegrendszeri krónikus gyulladásos kórkép. A neve sokgócú

Részletesebben

AZ IDŐSELLÁTÁS KLINIKAI ÉS KISKLINIKAI ALAPISMERETEI

AZ IDŐSELLÁTÁS KLINIKAI ÉS KISKLINIKAI ALAPISMERETEI 0 A KERINGÉSI- ÉS A VÉRKÉPZŐ RENDSZER BETEGSÉGEI ESETFELVETÉS-MUNKAHELYZET Magyarországon a halálozások több mint a fele a keringési betegségeknek tulajdonítható, melyek közül a legfőbb halálok a koszorúér-betegség

Részletesebben

EüM szakmai irányelv. a heredaganatos betegek ellátásáról 1

EüM szakmai irányelv. a heredaganatos betegek ellátásáról 1 1. oldal Készítette: az Urológiai Szakmai Kollégium EüM szakmai irányelv a heredaganatos betegek ellátásáról 1 Készült az EAU Guideline 2009 alapján I. Alapvető megfontolások Ez a dokumentum az Urológiai

Részletesebben

II. évfolyam 11. szám, 2002. november Misszió Világ

II. évfolyam 11. szám, 2002. november Misszió Világ II. évfolyam 11. szám, 2002. november www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Harc a daganatokkal Normális körülmények között szervezetünk sejtjei növekednek, osztódnak és életciklusuk

Részletesebben

MIT KELL TUDNI A PAJZSMIRIGY BETEGSÉGEIRÕL?

MIT KELL TUDNI A PAJZSMIRIGY BETEGSÉGEIRÕL? MIT KELL TUDNI A PAJZSMIRIGY BETEGSÉGEIRÕL? A KIVIZSGÁLÁS, A KEZELÉS ÉS A MEGELÕZÉS LEHETÕSÉGEI Betegtájékoztató Írta: Dr. Solymosi Tamás 2003 2 A KIVIZSGÁLÁS, A KEZELÉS ÉS A... 1 BEVEZETÉS... 5 A pajzsmirigyhormonok

Részletesebben

Phaeochromocytomák, paragangliomák, glomustumorok és társuló betegségek:

Phaeochromocytomák, paragangliomák, glomustumorok és társuló betegségek: Phaeochromocytomák, paragangliomák, glomustumorok és társuló betegségek: von Hippel Lindau-szindróma, multiplex endokrin neoplasia 2-es típusa, neurofibromatosis 1-es típusa, öröklõdõ paraganglioma szindrómák

Részletesebben

III./7.4. Patológiai jellemzők, a leggyakoribb daganattípusok. Bevezetés. Astrocytomák

III./7.4. Patológiai jellemzők, a leggyakoribb daganattípusok. Bevezetés. Astrocytomák III./7.4. Patológiai jellemzők, a leggyakoribb daganattípusok A leggyakoribb és legjelentősebb idegrendszeri daganatok patológiai és klinikai jellegzetességeit ismertetjük a következő fejezetben. Bevezetés

Részletesebben

KÍNAI KÉZDIAGNOSZTIKA

KÍNAI KÉZDIAGNOSZTIKA KÍNAI KÉZDIAGNOSZTIKA KÍNAI KÉZDIAGNOSZTIKA ÍRTA ROSTA ERZSÉBET TEREBESS KIADÓ BUDAPEST 1998 Rosta Erzsébet, 1998 A K É Z R Õ L Á L T A L Á B A N A kéz a kapcsolatteremtés egyik legfontosabb eszköze, az

Részletesebben

Dr. med. Mag. Theol. Ryke Geerd Hamer. Az Isten legnagyobb ajándéka az emberiség számára. La Medicina Sagrada

Dr. med. Mag. Theol. Ryke Geerd Hamer. Az Isten legnagyobb ajándéka az emberiség számára. La Medicina Sagrada Dr. med. Mag. Theol. Ryke Geerd Hamer Germán Gyógytudomány (Germán Új Medicina ) Az Isten legnagyobb ajándéka az emberiség számára La Medicina Sagrada orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan

Részletesebben

Dr. Döbrőssy Lajos Dr. Kékes Ede A LAKOSSÁGI SZŰRÉSEKRŐL A HELYI KÖZÖSSÉGI VÉLEMÉNYFORMÁLÓK RÉSZÉRE

Dr. Döbrőssy Lajos Dr. Kékes Ede A LAKOSSÁGI SZŰRÉSEKRŐL A HELYI KÖZÖSSÉGI VÉLEMÉNYFORMÁLÓK RÉSZÉRE Dr. Döbrőssy Lajos Dr. Kékes Ede A LAKOSSÁGI SZŰRÉSEKRŐL A HELYI KÖZÖSSÉGI VÉLEMÉNYFORMÁLÓK RÉSZÉRE Projektgazda: Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Kovács András dr. - Kiss András dr. Landi Anna dr. Miért ne dohányozzunk?

Kovács András dr. - Kiss András dr. Landi Anna dr. Miért ne dohányozzunk? Kovács András dr. - Kiss András dr. Landi Anna dr. Miért ne dohányozzunk? Tartalom Előszó (Dr. Frenkl Róbert) A dohányzás hatása a légutakra (Dr. Kovács András) A dohányzás története Dohányzási formák

Részletesebben

Kábítószerek használatával összefüggő fertőzések

Kábítószerek használatával összefüggő fertőzések Kábítószerek használatával összefüggő fertőzések 1. HIV/ AIDS - 1986-ban adta az AIDS kórokozójának a Nemzetközi Vírus Nomenclatura Bizottság a HIV (Human Immundeficiencia Vírus) nevet. - Az a vírustípus,

Részletesebben

A GYERMEKKORI TÜDŐGÜMŐKÓR ÉS A SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS

A GYERMEKKORI TÜDŐGÜMŐKÓR ÉS A SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS A GYERMEKKORI TÜDŐGÜMŐKÓR ÉS A SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÍRTA: ROHRBÖCK FERENC A MABI az 1942 évben tagjainak betegség esetére szóló ellátásán kívül tervbevette és jórészt meg is valósította azt a minden betegbiztosító

Részletesebben

Dr. Mucsi Imre Lódi György Sztanó János Halbetegségek

Dr. Mucsi Imre Lódi György Sztanó János Halbetegségek Dr. Mucsi Imre Lódi György Sztanó János Halbetegségek Az egészséges halak élénkek, a környezeti ingerekre jól reagálnak. Testükön alaki rendellenes elváltozások vagy sérülések nem láthatók. A táplálékukat

Részletesebben

Újdonságok a rák kezelésében

Újdonságok a rák kezelésében Újdonságok a rák kezelésében Bemutatkozik a rákkal harcoló sorstársainknak az R47-PROTUMOL krém Mikor nekikezdtünk az R47-PROTUMOL krém gyártásának, a célunk az volt, hogy egy kizárólag természetes növényi

Részletesebben

A Turner szindróma. Útmutató családoknak. Patricia Rieser és Marcha Davenporti

A Turner szindróma. Útmutató családoknak. Patricia Rieser és Marcha Davenporti A Turner szindróma Útmutató családoknak Patricia Rieser és Marcha Davenporti Tartalomjegyzék Bevezetés...4. Hogyan használjuk ezt az útmutatót?...4. A Turner- szindróma különböző arcai 4. Az alapok...5.

Részletesebben

Augusztus életmódbloggere: dr. Mikesy Levente

Augusztus életmódbloggere: dr. Mikesy Levente GYÓGYHÍR 2014. augusztus IX. évfolyam 8. szám Digitális tartalommal www.gyogyhir.hu magazin A jóindulatú daganatok 5 jellemzője Szezon Pollenveszély ősszel Alternatív Gyógyító kutyák Tüdőrák Nem csak a

Részletesebben

DR. HALMOS TAMÁS CUKORBETEG A CSALÁDBAN

DR. HALMOS TAMÁS CUKORBETEG A CSALÁDBAN DR. HALMOS TAMÁS CUKORBETEG A CSALÁDBAN Készült a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében, 2004 Kiadja az Országos Egészségfejlesztési Intézet Felelős kiadó: dr. Misz Irén Írisz Kontrollszerkesztő: Marton

Részletesebben