Kórház Tudományos Bizottsága november 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4."

Átírás

1 Dr.. Petõ etõ Ernõ-emlékünnepély Kórház Tudományos Bizottsága november 4. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 115

2 Horváth Boldizsár A Petõ Ernõ-emlékünnepély megnyitója Amikor Petõ Ernõre emlékezünk, mint kórházalapító igazgatóra, szükséges újból felidézni az õ kórházszervezéssel kapcsolatos szellemi nagyságát. Azt a tényt, hogy az 1926-os kórháztervezésben Petõ Ernõ tudatosan törekedett arra, hogy a kórház elegendõ férõhellyel rendelkezzék, s hogy az akkor fontosnak tartott klinikai szakterületek hiánytalanul képviselve legyenek. Ennek az elõrelátásnak köszönhetõ, hogy az 1929-ben átadott új közkórház Magyarországon akkor és még hosszú ideig a legmodernebb kórházak közé tartozott, és tulajdonképpen ez az elõrelátás tette lehetõvé a késõbbiekben az új szakmai igények kielégítését is. Engem, szegedi kötõdésû orvost ez a zseniális szervezõképesség Lechner Ödönre emlékeztet, aki a szegedi nagyárvíz után olyan új városrendezési tervet készített, ami több mint száz évvel késõbb is biztosítani tudja a város zavartalan fejlõdését. Petõ Ernõ már 1926-ban pontosan látta, hogy a modern kórház nem nélkülözheti a technikai fejlõdés eredményeit. Ez biztosítja a szakmai fejlesztést, ami az emberi tényezõ mellett hozzájárul ahhoz, hogy a megye egészségügyi ellátása az élvonalban maradhasson. Az õ gondolatai élõ gondolatok ma is, amikor Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza a fenntartó önkormányzatok és a kórházvezetés együttes erõfeszítése következtében az egészségügyi ellátást fojtogató gazdasági környezet ellenére olyan új, nagyhatékonyságú mûszerek beszerzésére törekszik, amelyekkel egész osztályok mûködését lehet magasabb szintre emelni. Ez a törekvés a betegek hatékonyabb ellátásán túl a kórház gazdaságos mûködésében is új prioritásokat biztosít. Végül, de nem utolsó sorban szeretnék néhány szót szólni Petõ Ernõ koncepciói közül arról, amelyet a róla szóló 1999-es életrajzi kiadványban Kovács L. Gábor professzor fogalmazott meg:,,petõ Ernõ egyik legnagyobb szervezõi érdeme, hogy megteremtette az oktatókórház szakmai alapjait is. Petõ Ernõnek ez az elõrelátó törekvése élõ gyakorlattá vált a kórház történetében. Ezt bizonyítja az 1967-ben létrejött szerzõdés a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a Markusovszky Kórház között, amely biztosította, hogy az országban elõször itt jött létre egyetemi oktatókórház. A kórház részvétele a graduális és postgraduális orvosképzésben, az Egészségügyi Fõiskola oktatási tevékenységében és az egészségügyben dolgozók szakképzésében töretlen intenzitással folyik ma is. 116 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

3 Messzire vezetne, ha a kórház oktatási tevékenységét annak hatékonysága szempontjából részletezném. Csak annyit szeretnék említeni, hogy az oktatás mindig kétirányú. Nemcsak az oktatásban résztvevõknek teszi lehetõvé új ismeretek elsajátítását, hanem az oktatókat is állandó önképzésre serkenti. Ez utóbbi nem képzelhetõ el a nemzetközi irodalom követése és a klinikai orvostudomány aktív mûvelése nélkül. Ez a kórház szellemi megújulásának egyik forrása. Amikor ezeket a szempontokat felvetem, ismételten Petõ Ernõ szellemi nagyságára kell hivatkoznom, aki úttörõ munkájával mintegy elindítója volt a kórház tudományosi életének is. Többek között ezért is hálával tartozunk neki. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 117

4 István Lajos Emlékezés Petõ Ernõre A kórházalapító és a kórházat a II. világháború után újjászervezõ igazgató fõorvosra, az iskolateremtõ sebészre, a nehéz idõkben humanitását bizonyító orvosra és emberre emlékezünk. A Petõ Ernõ által kezdeményezett, kiharcolt és megszervezett új szombathelyi kórház akkori nevén Vasvármegye és Szombathely Város Közkórháza a város, a megye és a Dunántúl szempontjából történelmi jelentõségû alkotás volt, amellyel a magyar egészségügy is jelentõsen gazdagodott. A kórház akkor is és ma is méltóan képviselte, illetve képviseli Petõ Ernõ szellemiségét, humanitását, segítõkészségét, betegközpontú orvosi szemléletét, progresszív polgári törekvéseit és közéletiségét.ahhoz az orvosnemzedékhez tartozom, akik a Petõ Ernõ vezette kórházban dolgozhattak. Tõle és az általa kialakított kórházalapító fõorvosi kartól sajátíthattam el a korszerû gyógyítás mesterségét és mûvészetét. Ez a kórházalapító fõorvosi kar az 1930-as, 40-es években kiváló szakmai munkával és példás emberi tartással vált országosan ismertté, lettek valamennyien az orvosi hivatás és választott szakterületeik igazi mesterévé, szereztek önmaguknak, az általuk vezetett osztályoknak, az egész kórháznak a városban és a megyében, Északnyugat-Dunántúlon, sõt bizonyos vonatkozásban országosan is elismerést, megbecsülést. Ebben a munkában és törekvéseik valóra váltásában élen járt Petõ Ernõ, aki nemcsak elismert és közmegbecsülésben részesülõ kórházigazgató s kitûnõ sebészorvos volt, hanem jó és rossz idõkben a kórháznak, a kórház dolgozóinak és betegeinek érdekeit bátran képviselõ orvosvezetõ és közéleti ember is. Érdemeirõl az elmúlt évtizedben már lehetett nyíltan is beszélni, és szobrának felavatása tulajdonképpen rehabilitálását jelentette. Többen elõadásban és közleményben méltatták a kórházalapítót, a kórházigazgatót, a sebészt és a közéleti embert. A mai alkalommal elsõsorban a kórházat korszerûsítõ, mûhelyt teremtõ és új szakágazatokat létesítõ orvosvezetõként szeretnék Petõ Ernõre emlékezni és tevékenységét méltatni. A neves tanítványok sorát Kabdebó Józseffel kezdeném, aki Petõ Ernõ nyomdokain járva Tatabányán létesített korszerû kórházat. Idõrendi sorban Tiborcz Sándort említem, aki Petõ Ernõ segítségével egy új sebészeti ágazatot, a baleseti sebészetet honosította meg kórházunkban, majd vett részt országos kiépülésében. Ugyanebbõl a sebészi mûhelybõl származott Smidt Lajos is, aki nemcsak kiváló sebész és az egykori szombathelyi Emberbaráti Egylet Kór- 118 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

5 házának igazgató fõorvosa lett, hanem elismert költõ és gyûjtõszenvedélye révén késõbb a róla elnevezett múzeum megalapítójaként is maradandót alkotott. Ide sorolom a Petõ Ernõ szellemét továbbvivõ Széll Kálmánt is, aki a sebészetbõl kiválva egy új szakterületet, az aneszteziológiát, majd az intenzív betegellátást valósította meg elõbb kórházunkban, majd lett e két új szakterület országos kiépítésének vezetõ személyisége, és teremtett az új szakmáknak országos hírû mûhelyt kórházunkban. Petõ Ernõnek kitûnõ érzéke volt a megfelelõ munkatársak megkeresésében is. Már az alapító fõorvosok között olyan kiváló szakmai és emberi tulajdonsággal rendelkezõ orvosokat gyûjtött maga köré, mint a polihisztor belgyógyász Strancz Gyulát, aki a belgyógyászaton túl megszervezte a központi laboratóriumot és az akkor röntgenlaboratóriumnak nevezett önálló vizsgáló egységet. Az alapító fõorvosi kar tagja volt továbbá a tudományos kutatómunkát kórházunkban megvalósító Görög Dénes, az empátiájáról, segítõkészségérõl és szerénységérõl ismertté vált Prugberger József, a neurológiát és a pszichiátriát egy személyben mûvelõ Tanka Dezsõ, akinek neve késõbb szakmáját jelentette. Petõ Ernõ vezetõi egyéniségét ugyanakkor a kórházért és a betegellátásért érzett felelõsség mellett egyfajta szívós következetesség és bátorság is jellemezte. Ez nyilvánult meg akkor is, amikor a mártírhalált halt Görög Dénes utódjáról kellett gondoskodni. Ekkor hívta meg Petõ Ernõ Szombathelyre Romhányi Györgyöt, aki abban az idõben politikai okok miatt nem dolgozhatott orvosként. Petõ Ernõnek ez a bátor cselekedete késõbb az egész kórház szempontjából sorsdöntõnek bizonyult, mert Romhányi professzor ötéves szombathelyi mûködése során tulajdonképpen a kórház spirituális rektorává, a háború utáni szellemi és tudományos újjászületés vezéralakjává vált. Romhányi György itt teremtett maga körül olyan atmoszférát és iskolát, amelynek híre és képviselõi ország- és világszerte ismertté váltak. Ebbõl a,,kórházi mátrixból indult el Romhányi György azon a különleges hivatásszeretettõl és megszállottságtól fûtött meredek úton, amely õt a XX. század kiemelkedõ magyar orvosegyéniségévé és orvoskutatójává tették. Ehhez hasonló erkölcsi értékû volt Petõ Ernõ bátor kiállása október 20-án a deportálandó szerzetes apáca ápolónõk ügyében is, amikor a betegellátás biztonsága érdekében ellenezte a mûtõs apácák elhurcolását, szembeszállva az akkor nagyhatalmú népjóléti miniszteri biztossal és a hírhedt AVH-val. Õ volt az egyetlen magyar kórházigazgató, aki az apácák deportálásával szembeszegült. Sorsom ajándékaként itt a kórházban átélhettem azokat az éveket is, amikor Petõ Ernõ felismerve a szakosodó orvostudomány új igényeit kitûnõ érzékkel és nagy elõrelátással hozzálátott új szakterületek meghonosításához, Jubileumok a Markusovszky Kórházban 119

6 új osztályok szervezéséhez. Ekkor létesült a baleseti sebészet, az onkológiai osztály és regionális sugárterápiás központ, a koraszülött osztály, a vértranszfúziós szolgálat, indult a már említett aneszteziológia és az intenzív terápiás ellátás, a tüdõ-, illetve a szájsebészet, és elkezdõdött a hematológiai betegellátás is. Amikor 1952-ben a,,múltat végképp eltörölni akaró önkény, az osztályharc gyûlölete és a szolgalelkûség Petõ Ernõt eltávolította az általa alapított kórházból, és Sárvárra,,számûzte, Petõ Ernõ harag, gyûlölet és zokszó nélkül távozott, példát mutatva az igazságtalanság kulturált emberhez méltó elviselésére. Petõ Ernõ emléke, valamint a kórház szellemisége a létesítésért folyó harc és a mûködés éveiben annyira összenõtt az intézménnyel, hogy távozásakor és halála után is egybeforrt az alkotó az életmûvel. A kései utódok pedig szerencsésnek érezhetik magukat, mert az ben létesült kórház keretei megadták az azóta tartó szakadatlan fejlõdés lehetõségeit. Kórházunkra is érvényes az egri várkapitány Dobó István ismert mondása:,,a falak ereje nem a kövekben vagyon, hanem az emberekben. Petõ Ernõ nemcsak a korszerû gyógyítás feltételének nagyvonalú kereteit hagyta ránk örökül, hanem egy szellemiséget is, amely a beteget állítja napi munkánk középpontjába, amely a gyógyítást humanitárius segítõ tevékenységnek tekinti, amelyben a gyógyító hatalom mindig a szenvedõ ember iránti megértéssel és alázattal társul, s amely a gyógyítás legújabb eredményeit is szerénységgel közvetíti a beteghez. Valamennyien tudjuk, hogy új fõorvosok munkába állásával, folyamatosan fiatalodó orvoskarával és ápolótestületével, fantasztikus teljesítményû új mûszerekkel kórházunk folyamatosan megújul, fejlõdésének új szakaszához érkezett. Ezekben az orvost és embert próbáló elkövetkezõ években fokozottabban szükségünk van elõdeink életmûvének ismeretére, a kórház hagyományainak és szellemiségének fenntartására, Petõ Ernõ orvosi és szellemi hagyatékára. 120 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

7 Dr.. Baltavári László-emlékülés Neurológiai Osztály november 7. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 121

8 Csiba László Megõrizni és megújítani A tudományos módszereinket egyszerre szeretnénk megõrizni és megújítani. Megõrizni a klasszikus neuropatológiai módszereket, és kiegészíteni új klinikai vizsgáló eljárásokkal (nyaki ultrahang, transcranialis Doppler). Ugyanez a törekvés érhetõ tetten a szombathelyi neurológiai osztály korábbi osztályvezetõ fõorvosának tevékenységében. Baltavári fõorvos úr 40 évesen lett az osztály vezetõje. Elõtte 12 évet töltött el Pécsett az Ideg-Elme Klinikán, Környey István professzor volt a tanítómestere. Idegsebész, neuroradiológus és neuropatológus tanulmányokat folytatott, s párhuzamosan több diszciplinát mûvelt. Bevezette a carotis, illetve vertebralis angiographiát, a pneumoencephalographiát és a myelographiát. Abban az idõben ezek voltak a legmodernebb neurológiai képalkotó vizsgáló eljárások. 10 évvel megérkezése után már izomrelaxációban végzett elektrosokk kezelést, és 1973-ban korát megelõzve az EMG-vizsgálatok is megjelentek Szombathelyen. A neuropathológiai laboratóriumban nemcsak klinikai diagnosztikus munka folyt, hanem együttmûködés alakult ki a Graz-i, illetve bécsi intézetekkel is. A krónikus betegek gondozásának bevezetése, a kórház-rendelõintézeti egység megteremtése mind Baltavári fõorvos úr nevéhez fûzõdtek, és új szemléletet tükröztek. Baltavári László annak idején szoros kapcsolatot tartott fenn a debreceni klinikával, nevezetesen Molnár László professzorral. Együtt dolgoztak a pécsi klinikán, s onnan került Molnár László Debrecenbe, Baltavári László pedig Szombathelyre. Baltavári rendszeresen részt vett a debreceniek által szervezett Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága Tiszántúli Tagozatának ülésein, sõt egy alkalommal a rendezvényt Baltavári segítségével Szombathelyen rendezték meg. A 40 évesen fõorvossá lett kollégánk, dr. Baltavári László munkássága megerõsíti a régi mondás igazságát, hogy meg kell õrizni a régit és nyitottnak lenni az újra. Baltavári fõorvost a sors igaztalanul korán ragadta el. De õ is azon honfitársaink sorába tartozik, akikre igaz:,,a nagy nemzetek a fiaikat tették naggyá, a kicsiket pedig fiaik. 122 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

9 Czopf József A Környey-iskola és a szombathelyi neurológia Megtiszteltetõ számomra, hogy Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza fennállásának 75. évfordulójának keretében tartandó Baltavári László-emlékülésre meghívást kaptam, és elõadásra felkértek. Magam nem dolgoztam együtt Baltavári Lászlóval, akinek elsõsorban a neuroradiológia és patológia területén késõbbi kollégáim részérõl nagy tekintélye volt január 16-án nyert a pécsi Ideg-Elmegyógyászati Klinikán alkalmazást. A személyügyi nyilvántartásában szerepel az akkor enyhén pejoratív megjegyzés, hogy értelmiségi május 20-án szakvizsgázott neurológiából, 1960-ban pszichiátriából január 1-jétõl lett a Szombathelyi Kórház Neurológia Osztályának fõorvosa. Eleinte a II. Sz. Ideg-Elme Osztály élén állt, majd 1981-tõl az egyesített 80 ágyas neurológiai osztályt vezette. A Környey Tanítványok Társaságának ülésén Bobest Mátyás emlékezett meg errõl, õ emelte ki, hogy elévülhetetlen érdemei vannak az angiographia és pneumoencephalographia bevezetésben, a neuroradiológia kialakulásában. Jelentõs, hogy nevéhez fûzõdik a neurológiai szubintenzív részleg beindítása is. Közleményei és Markusovszky-pályamunkái fõleg neuropatológia tárgyúak voltak. A neuropatológiának a medikus oktatásban játszott szerepét is ecsetelte egyik mûvében. A Környey által vezetett Ideg-Elme Klinikáról 1968-ban Dr. Scháb Rezsõ vette át a szombathelyi I. Sz. Ideg-Elme Osztályt, és mostoha körélmények között elindította az idegsebészeti beavatkozások sorát. Késõbb a kórház külsõ telephelyén, az Emberbaráti Kórházban lett a Neuropszichiátriai Osztálynak osztályvezetõ fõorvosa, majd az összevont Pszichiátriai Osztályt vezette 22 éves aktivitás után bekövetkezett haláláig. Az idegsebészet terén dr. Bobest Mátyás követte õt. Önálló osztályt hozott létre, és magas színvonalú szakmai tevékenységet fejt ki jelenleg is. Õ is Környey professzor úr tanítványa volt. Baltavári László még a klasszikus Környey-iskolához tartozott. Az es csoporttal érkezett Környey klinikájára, és ott a klinikai neurológia mellett neuroradiológiával és neuropatológiával foglalkozott. Hosszabb ideig volt Pálffy professzor beosztottja az osztályon, aki nagy melegséggel emlékezett vissza ezekre az idõkre. Az 1952-ben érkezettek közül ketten megjárták a frontot. Balázs Béla alsóvégtagját érte sérülés, Baltavári Lászlónak pedig a bal vállát. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 123

10 Mindketten hallgattak errõl, nehézségeiket palástolták és szorgalmasan dolgoztak. Baltavári László feleségül vette Krausz Máriát, egy délvidéki patikus lányát, aki késõbb a Környey-féle Patológiai Laboratórium kiemelkedõ asszisztense lett. Ezt a munkát gyümölcsöztette 1964 után Szombathelyen a Neuropatológiai Laboratórium kialakításakor. Mint beosztott, pontos ember volt. Kárpáti Miklóssal együtt Baltavári László is intenzíven dolgozott a neuroradiológiában, ahol ugyanúgy precíz, kifogástalan munkát végzett. Zárkózott volt, háborús sérüléseirõl sem beszélt, és magas egyházi méltóságú hozzátartozóját sem emlegette soha. Tett és nem beszélt. Közel 12 éve létrehoztuk a Környey Tanítványok Társaságát, melynek jövõ év tavaszán lesz a kilencedik összejövetele. Az volt a célunk, hogy az általunk megélt értékekrõl ünnepélyesen, rendszeresen megemlékezzünk. Nehéz Környey életfilózófiáját szavakban összefoglalni, de úgy tünik, hogy a szakmailag magasan képzett orvos rendszerint emberként is helytáll. Tiszta fej, tiszta sziv, tiszta kéz fejezhetné ki a szakmaiság és emberség egységét: aki a beteg embertárs mellé áll, hogy ember maradjon, aki tanítja a másikat, és segíti emberré válni azt, akit tanít, és emberközeli maradjon a tudomány, amely hihetetlenül részletekbe veszõ, és csak szintézisének fejlõdése fogja igazán szolgálni az embert. Szombathelyen tovább él Környey szellemisége. Baltavári László kimagasló színvonalú klinikai neurológiai és neuropatológiai tevékenysége mellett a Környey-iskola és Szombathely kapcsolatának újabb fejezete Scháb Rezsõ tevékenysége is, aki ugyancsak kiváló neurológus volt, magas szinten mûvelte a hisztopatológiát és a pszichiátriát is. Sebészeti tevékenységét amelyet mostoha körülmények között megvalósított Bobest Mátyás tett virágzóvá önálló osztályán. Sokan vagyunk azon, hogy a Környey-iskola hagyománya tovább éljen. A jelenlegi egyetemi struktúra és oktató szerkezete alapján a Szombathelyi Kórház Neurológiai Osztálya a Pécsi Tudományegyetem akkreditált oktató osztálya. Ez a betegellátó, oktató és tudományos tevékenységben is teret nyit az eddigieknek megfelelõ vagy annál gazdagabb együttmûködésre a rezidens- és szakorvosképzésben egyaránt.a pécsi egyetem kiegészíti azokat a tanulmányi területeket, amelyek a szakma speciális subdisciplináit képezik. Baltavári László példája megmutatta, hogy szakmai tûz és megfelelõ személyiség esetén a magas színvonalú klinikai munka transzplantálható, megfogan és termékennyé válik. Megtanulhattuk tõle az emberi szerénységet, a szakma iránti alázatot, s idõt nem kímélve legnagyobb energiánkkal a betegek szolgálatát. 124 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

11 Baltavári Lászlóné Visszaemlék isszaemlékezés ezés dr.. Baltavári Lászlóra Végtelenül nehéz olyan valakirõl beszélni és írni, aki legközelebb áll hozzánk. Különösen nehéz egy olyan emberrõl valamit mondani, aki befelé forduló alkat, orvosi munkája nehézségeirõl és eredményeirõl nem beszél otthon. A szó szoros értelmében puritán. Ragaszkodik egyszerûségéhez, szigorú erkölcsi normák irányítják, és megszokott körébõl kimozdítani alig lehet. Távol állt tõle minden önmutogatás, az ünneplések zavarba hozták. Így én, mint felesége, nem sokat merek mondani róla. Ha dicsérném emberi értékeit, munkája megbízhatóságát, mindenki elfogultságnak tekintené. Azt viszont nem engedhetem meg magamnak, hogy róla szólva elhallgassam lelkének legszebb sajátosságait, és ne térjek ki érdemeire. Nyilvános kitüntetéseit szívesen felsorolom. Részben azért, mert lelkiismeretes, törekvõ munkáját tanúsítják, részben azért, mert az elismerések mindig elõre vitték munkájában. Mint pedagógus szülõk és nagyszülõk gyermeke, indítást érzett, hogy tanító orvos legyen. Az orvosképzésben és továbbképzésben kifejtett tevékenységéért az egészségügyi miniszter címzetes egyetemi docensnek nevezte ki. Az egészségügy területén végzett jó munkájáért július 1-jén a,,kiváló Orvos kitüntetõ címet kapta. Ugyanaz év augusztus 4-én egy interjút készítettek vele. Ez azért érdekes, mert önmagáról vall, és megfogalmazza mindazt, melyet nekem nehéz lenne elmondani. Engem mind a mai napig mélyen érintõ és felejthetetlen az a mondata, mely szülõvárosába való visszatérését érinti:,,szombathelyi születésû vagyok, hazajöttem, amikor hívtak. Igen, mindvégig Szombathelyt érezte hazájának, itt fejtette ki sokrétû tevékenységét. Erõs és kemény iskolából jött.,,pécsett végeztem, ott is kezdtem pályafutásomat dr. Környey István egyetemi tanár vezetése mellett, s mindent, amit a medicinában tudok, neki köszönhetem. Magasrendû orvosi etikát hozott magával. Neki mindegy volt: gazdag vagy szegény, öreg vagy fiatal. Az élet szentségére esküdött. Született optimista, a végsõkig nem adta fel a reményt. Szombathelyen az etikai bizottság elnöke volt. Azt tanította:,,a beteg embernek a kórházban is meg kell adni a mindennapi élet feltételeihez szükséges dolgokat. Embernek kell éreznie magát, hogy az orvos gyógyítani tudja. Mindezek az idézetek, közlések bármennyire is hiányosak mutatják a bennem kialakult képet férjemrõl, de hogy a számomra felkínált feladat ne Jubileumok a Markusovszky Kórházban 125

12 legyen megoldatlan, egy sajátos megoldást választottam. Felkértem egy édesanyát, aki leánya szenvedéstörténetében 15 éven át férjemre támaszkodott, hogy feljegyzéseibõl engedje idézni azokat a részleteket, melyek Baltavári László orvosi és emberi magatartására vonatkoznak. Szerintem hiteles képet adott. Az Édesanya Naplójából:,,1965. szeptembertõl november végéig 14 orvos vizsgálta meg gyermekemet. És nem akadt kettõ, aki ugyanazt mondta volna. Csupa nagytudású fõorvos, egyik rangosabb, mint a másik. Szabolcs Zoltán veszi kezébe az intézkedést. Utoljára Baltavári Lászlóhoz irányít bennünket. Így ajánlja: Baltavári komoly ember, érti a dolgát. És fõképp abban különbözik a többitõl, hogy ismeri a határait. Ha rájön, hogy véget ér a tudománya, megmondja. Kislányom több mint egy órája van bent az idegosztály fõorvosi szobájában. Mit csinál ott ennyi ideig? Újabb félóra. A nõvér azt mondja, hogy mindig ilyen hosszan vizsgál. Itt türelmesnek kell lenni. A beteg leány beszámolója:,,elmondtam neki mindent. Volt, amire többször is rákérdezett. Hosszan tanulmányozta a leleteket. Aztán megvizsgált. Mikor hirtelen elfordította fejemet, megint rám jött az a különös szédülés. Egyre jobban elkomolyodott. Volt valami az arcán, hogy tudja, amit egyik orvos sem hisz el. De nem mondott semmit. Majd megbeszéli Szabolccsal. Kérte, vigyek írást is. Mondtam, az írásom elromlott. Bólintott, mintha ezt is tudná. Újabb vizsgálatok. Ugyanazok, meg még egypár. Visszaviszem hozzá. Minden negatív. És õ mégis Mintha szánakozva nézne rám. Az arca nem tud titkot tartani, túlságosan emocionális alkat. Harmadik alkalommal õ hivat. Már bekérte az egyensúlyzavar vizsgálatát, s az újabb szemfenékvizsgálat eredményét. Õ már nem vizsgál. Beszélget velem. Miképp viselem a nehézségeket, volt-e megpróbáltatásom, s így tovább. Aztán felvesz asztaláról egy borítékot. Odaadja. Látom, nincs lezárva. Jó a szemem, a folyosón elolvasom: Tumor cerebelli. Ismét az Édesanya:,, A mai napig sem értem, miképp lehet ekkora bátorsága egy orvosnak, aki bizonyítás nélkül kiad egy ilyen rettenetes ítéletet a 23 éves, friss diplomás, mûvészi fokon játszó zongorista kislány kezébe. Kislányom azt mondta, beszélgetés közben kipróbálta, kiismerte az erejét. Én is beszélek Baltavári László fõorvossal. Már amennyire erõm engedi. Nem bíztat és nem is rémiszt. Elismerte, a laboratóriumi leletek jók, a különbözõ vizsgálatok mit sem mutatnak ki. Mégis, õ a véleményét fenntartja. Vannak jelek, és ezeket a 126 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

13 jeleket tudomásul kell venni, tovább kell menni, van még egy vizsgálat, de azt itt nem merik megcsinálni. Pécsre kell menni. Agymûtétre gondol? Lehet, de nem biztos. Értse meg, én nem tudom, õk ott mit találnak. Én itt nem tudok tenni többet. De írok K. professzor úrnak. És Cs.-nek is. Õ majd gondjukat viseli. És ha visszajöttünk... Ha visszajönnek, természetes, hogy törõdöm magukkal. Ne féljenek. Utazzanak minél elõbb a saját léleknyugalmuk érdekében. A kislány most igen jó állapotban van. Hirtelen felfogtam, gyermekem miért bízik úgy meg benne. Olyan egyszerû volt és olyan természetes. Elõre elkészítette utunkat. Elõre fáradt értünk. Egyszer fel is utazott utánunk. Egyszer velem együtt ment fel. Mélységes felelõsségérzés hatotta át. Ennyi idézetet vettem át a 15 évig tartó fájdalmakból. Gondolom, a beteg, valamint a hozzátartozó viszonyulása személyessé és közelivé teszi férjem alakját, illetve jellemét az emlékezõk számára. Én, mint feleség, csak szép házasságunk örömökkel és nehéz próbákkal teljes életünk belsõ titkait õrzöm meg magamnak. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 127

14 Garzuly Ferenc Személyes emlékeim Baltavári László fõorvosról Dr. Baltavári Lászlót orvostanhallgatóként a pécsi neurológiai klinikán ismertem meg, gyakorlatvezetõm volt, az alapvetõ neurológiai vizsgálatokra, a,,neurológiai oknyomozásra õ tanított meg tõl 1984-ben bekövetkezett haláláig mellette dolgoztam az osztályon. Ez a kádári,,puha diktatúra, a vasfüggöny korszaka, az az idõszak, amelyben a hozzá érkezett hivatalos levelek címzése,,tisztelt Fõorvos Elvtárs és a bizalmasabbaké,,kedves Fõorvos Elvtárs volt. Baltavári fõorvos igyekezett megfelelni a mûködéshez szükséges feltételeknek a lelkiismeretesség talán orvosi munkájának is legjellemzõbb vonása volt, de többet ezen kívül nem tett. A kórház Etikai Bizottságának hosszú évekig volt viszont elismert elnöke. Érkezésekor az ideg-elmegyógyászat épületét hosszában,,kettévágták, a férfiakat tartalmazó fél hozzá, a nõbetegek Tanka fõorvoshoz kerültek, aki 1930 óta dolgozott itt. Mi napközben csak férfibetegeket vizsgáltunk, és csak a közös ügyeleti idõben láttuk a nõbetegeket. Az ügyeletes szoba viszont azonos volt, a két osztály orvosai jól ismerték egymást, barátok lettek. Abban az idõben Veszprém megye neurológiai és elmebetegeit is osztályunk vette fel. Ügyeletünk rendszerint úgy kezdõdött, hogy a veszprémi mentõ négy-öt beteget hozott. Nem volt lift az épületben, a hordágyat a mentõsök vitték fel az emeletre, a neurológiai betegeket a másodikra, az elmebetegeket az elsõre, a részegeket a földszintre, a,,defekt elmebetegek közé. Minden reggel azzal kezdõdött, hogy a fõorvosi szobában beszámoltunk az ügyelet eseményeirõl. Egy emlékezetes reggelen az egyik doktornõ dorgálást kapott. A piacon valaki rosszul lett, behozta a mentõ a nála lévõ két tyúkkal.,,ki engedte meg, hogy a mentõtõl a két tyúkot is átvegye? kérdezte eléggé ingerülten a fõorvos. Az idõk folyamán többször is változott az osztály neve ig a Baltavári-féle osztály pszichiátriai osztály is volt, sõt az elmebetegek lényegesen többen voltak, mint a neurológiai betegek. 120 ágy szolgálta az elmebetegeket, 40 ágy pedig az ideggyógyászati betegeket. Ezt az idõszakot ezért a pszichiátriával való kapcsolat jellemezte, bár osztályunkon már akkor is a neurológiai, míg a másik osztályon a pszichiátriai profil volt a meghatározó. Tanka Dezsõ fõorvost 1968-ban Scháb Rezsõ váltotta fel. Ekkor kezdõdtek az idegsebészeti mûtétek a kórházban. Késõbb vált csak nyilvánvalóvá, hogy ez a feladat külön osztályt igényel. 128 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

15 Baltavári fõorvos törekvései erõteljesen arra irányultak, hogy a pécsi neurológiai klinikán látottakat valósítsa meg az osztályon. Igy jött létre a neuroradiologiai vizsgálatokra alkalmas helyiség és a neuropatológiai laboratórium is. Itt a metszeteket felesége készítette, aki hosszú ideig vezette a pécsi neurológiai klinikán Környey István professzor szövettani laboratóriumát. A laboratórium elsõsorban a klinikai munka ellenõrzõ eszköze lett. Bár Baltavári fõorvos a klinikán elsõsorban a radiológiai vizsgálatokra specializálta magát, most érdeklõdéssel fordult a neuropatológiai vizsgálatok felé is. Ebben a munkájában segíteni tudtam, mert mielõtt átkerültem volna a neurológiai osztályra két évig a patológián dolgoztam. Ezzel a laboratóriummal megelõztük a többi megyei kórházat. Egyedül Miskolcon mûködött akkoriban még hasonló laboratórium a klinikák és az Országos Intézet laboratóriumai mellett. Néhány szót az osztály betegeirõl. A bajszát pödrõ Szabó bácsi a híd melletti padon szokott üldögélni, barátságosan integetett mindenkinek:,,kifizetni, nyugdíjazni, elbocsájtani. Ezen kívül is sok ötlete volt, például az, hogy a négereket vissza kell telepíteni Afrikába. Az egyik betegnek, a,,fenségnek külön szobája volt, s ha a nagyvizit odaért, a fõápoló bekopogott, és engedélyt kért a fõorvos úr számára a látogatásra. Az elmeosztályt építõ kõmûves még le sem tette a malteros kanalat, amikor egy másik beteget, Aladár bácsit behozták, olyan régen, hogy már senkinek fogalma sem volt róla, mi baja lehet. Vigasztalhatatlan volt egészen addig, amíg a kórház szomszédságában a Gól Vendéglõ meg nem nyílt, ahova esténként mindig kiszökött. Tanka fõorvos egy munkaterápiás telepet is létrehozott még pályája kezdetén, ahol disznókat is neveltek. Minden reggel lovaskocsi indult oda betegekkel, s a Tárcsás Pistával, aki piros tárcsájával jelezte, hogy merre fordul a kocsi. Egészen addig, amíg a városba érkezõ szovjet ûrhajos küldöttséget tárcsájával egy másik irányba el nem terelte. Baltavári fõorvos jó barátságban volt Molnár László professzorral, akivel együtt dolgozott a pécsi klinikán, és akit Debrecenbe neveztek ki a neurológiai klinika élére. Ennek a barátságnak volt köszönhetõ, hogy rendszeresen részt vettünk a Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága Tiszántúli Tagozatának évente ismétlõdõ, háromnapos ülésein, majd az is, hogy a rendezvény ben elhagyta a Tiszántúlt, és az évi ülést Szombathelyen tartotta meg. Ez volt az elsõ lépés afelé, hogy a kongresszus országos jellegûvé váljék. A vasfüggönyt sikerült bizonyos helyeken kicsit átjárhatóvá tenni. Az egyik irány Bécs volt, a másik Graz. Többször vettünk részt külföldön elõadásokkal a neurológiai, illetve neuropatológiai Duna Symposiumokon ben jött át elõször Lechner professzor Grazból Szombathelyre elõadást tartani. Kapcsolatunk a Bécsi Orvostudományi Egyetem Seitelberger, Jellinger, majd Budka professzorok által vezetett Neurologiai Intézetével azóta is erõs. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 129

16 A Baltavári-éra utolsó éveiben a betegellátás szempontjából fontos eseményekre került sor. Ezek közül kiemelkedik az Intenzív Osztály létrehozása 1979-ben, valamint az önálló Idegsebészeti Osztály létrejötte dr. Bobest Mátyás vezetésével 1980-ban. Három év alatt az egész ideg-elmegyógyászati épülettömböt átalakították, modernizálták. A súlyos, hosszantartó betegség váratlanul sújtott le Baltavári fõorvosra, összeszorított foggakkal, nehezen viselte. Amíg tudott, bejárt még az osztályra, folytatta a munkát. Szerette a szakmáját. 130 Jubileumok a Markusovszky Kórházban

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

MESZK Semmelweis Oklevél díjazottak Csiszár Zoltánné (Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Intézeti Gyógyszertár)

MESZK Semmelweis Oklevél díjazottak Csiszár Zoltánné (Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Intézeti Gyógyszertár) MESZK Semmelweis Oklevél díjazottak Csiszár Zoltánné (Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Intézeti Gyógyszertár) A Kenézy Kórház Gyógyszertárában 2005-óta dolgozik. Gyorsan beilleszkedett a kollektívába

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

Átadták a Szociális Munkáért Díjat

Átadták a Szociális Munkáért Díjat A Szociális Munkáért-Dunaújváros Díjat a közgyűlés idén Borsos József szakpszichológusnak, valamint Katona Péternek, a Kandó Kálmán téri Hajléktalan Ellátó Centrum volt vezetőjének posztumusz adományozta.

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008)

Beszámoló. (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) Beszámoló (Ars Veterinaria, Barcelona, 2008) A LEONARDO által támogatott gyakorlatomat Barcelonában, az Ars veterinaria (Calle Cardedeu, 3 08023 Barcelona) magánkórházban töltöttem el Artur Font Dipl.

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest)

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest) A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai Prof. Simon Tamás 1, Gellénné Rezsnyák Erika 2, dr. Kiss Istvánné 3, Kreicsi Mária 4, Bak Imre 5, Szentmiklósi Judit 6 ( 1 Magyar Rákellenes

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

Területi elnök Munk Jánosné. Általános alelnök Pfaffné Deli Zsuzsanna

Területi elnök Munk Jánosné. Általános alelnök Pfaffné Deli Zsuzsanna Területi elnök Munk Jánosné Általános alelnök Pfaffné Deli Zsuzsanna 1982-ben általános ápoló és asszisztensi képesítéssel kezdtem szakmai pályafutásomat a Tolna megyei Kórház I. Belgyógyászati osztályán,

Részletesebben

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT 0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT Képzési idő: 4+1 év Szakmai oktatás célja: Megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és i képességekkel, készségekkel rendelkező egészségügyi szakemberek képzése. A tanuló

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00 Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. február 28-ai állapot szerint ÉRKEZETT 2010.01.29 INTÉZMÉNY Egészségtudományi Kar INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉN

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Tartalom. Jeles napok, neves gyógyítók. 1. kötet. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 499

Tartalom. Jeles napok, neves gyógyítók. 1. kötet. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 499 Tartalom 1. kötet Elõszó...5 Lakner László: Bevezetés...7 Markusovszky Lajos-emlékünnepély... 15 Markó Péter: Megnyitó... 16 Lakner László: Köszöntõ... 17 Dr. Tiborcz Sándor-emlékülés... 19 Lakner László:

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

TELEFONKÖNYV. Pénzügyi Osztály I. emelet Pénzügyi osztályvezető. 82/504-400/ 456 mellék. Bér és Munkaügyi osztály Munkaügyi osztályvezető 82/504-406

TELEFONKÖNYV. Pénzügyi Osztály I. emelet Pénzügyi osztályvezető. 82/504-400/ 456 mellék. Bér és Munkaügyi osztály Munkaügyi osztályvezető 82/504-406 TELEFONKÖNYV Igazgatás I. emelet Főigazgató főorvos 82/504-401 Gazdasági igazgató 82/504-405 Ápolási igazgató 82/504-408 Műszermérnök 82/504-404 Titkárság 82/504-410 FAX: 351-035 Iktató leíró 82/504-400/

Részletesebben

Köszöntő. Kedves Kollégák!

Köszöntő. Kedves Kollégák! Köszöntő Kedves Kollégák! A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Sürgősségi Orvostani Tanszék, a Debreceni Egyetem ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet, az Országos Mentőszolgálat

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. 2 I. Általános és bevezető szabályok 1.. A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai

Részletesebben

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe Dr. Kullmann Lajos 1, Dr. VekerdyNagy Zsuzsanna 2, Dr. Dénes Zoltán 3,4, Dr. BenderTamás 5,6, Dr.

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A rendszerváltozás során a helyi önkormányzati rendszer kiépülésével párhuzamosan megtörtént az új államigazgatási szervezet kialakítása.

Részletesebben

Magyar Ápolók Napja A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kitüntetettjei

Magyar Ápolók Napja A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kitüntetettjei Magyar Ápolók Napja 2016 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kitüntetettjei Jósa András Oktatókórház Kitüntetett neve Munkaköre Deákné Hajnal Márta Fül-Orr-Gégészeti és Fej-

Részletesebben

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 VIDÉKI FELSŐOKTATÁS HELYZETE AZ ALFÖLDÖN A Szent István Egyetem hálózatos felépítése, térbelisége, többkarúsága ideális

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA

A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA Dr. Schmelczer Matild Betegápoló Irgalmas Rend Pécsi Háza Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndje sem, Két karodban a halálon, mint egy álmon átesem. (Radnóti

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója 90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója Veszprém, 2012. március 19. Kiadó: Veszprémi Vegyészekért Alapítvány www.vvalapitvany.hu Szerkesztö: Tomanicz Éva Tördelö:

Részletesebben

Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán

Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán 50 éves az ETI Budapest, 2012. november 29. Az ápolás fejlődése Magyarországon 1848/49-as Forradalom és szabadságharc idején Kossuth Zsuzsanna első

Részletesebben

Betegelégedettség vizsgálat június - július 3. Telephely Rehabilitációs Osztály (feldolgozott kérdőívek száma 20 db) Átlagéletkor: 71 év

Betegelégedettség vizsgálat június - július 3. Telephely Rehabilitációs Osztály (feldolgozott kérdőívek száma 20 db) Átlagéletkor: 71 év Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Betegelégedettség vizsgálat 2014. június - július 3. Telephely Rehabilitációs Osztály (feldolgozott kérdőívek száma 20 db) Kérdés/ válaszok száma/ fő Értékelés %-

Részletesebben

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m Szegedi Sürgősségi Napok Rendezvényismertető prospektus w w w. m e n t o o v. c o m SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK RENDEZVÉNYISMERTETŐ PROSPEKTUS Készült A Szegedi Sürgősségi Napok Szervezői Bizottság megbízásából

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes.

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes. Módszertani levél Intézetünk története a Magyar Vöröskereszt, akkori nevén a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egyletének megalakulásáig, 1881. május 16-ig nyúlik vissza. A Központi Segélyező

Részletesebben

Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár...

Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár... Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár... 2015-05-29 10:28:03 Így emlékezik a Móra Ferenc Múzeum Trogmayer Ottóra. Kürti Béla írását változtatás nélkül közöljük. 2015. május 27-ről 28-ra virradó

Részletesebben

A Bajai Szent Rókus Kórház intézeti gyógyszertárának története

A Bajai Szent Rókus Kórház intézeti gyógyszertárának története A Bajai Szent Rókus Kórház intézeti gyógyszertárának története Buchholcz Gyula A kórház története A Mátyás király korában még virágzó Baja történetét a másfélszázados török hódoltság döntően meghatározta.

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

KÉRDŐÍV. 1/1. Születési éve...

KÉRDŐÍV. 1/1. Születési éve... KÉRDŐÍV 1. SZEMÉLYES ADATOK 1/1. Születési éve... 1/2. Neme férfi nő 1/3. Legmagasabb iskolai végzettsége egyetem főiskola tanítóképző érettségi 1/4. Milyen tagozaton szerezte a végzettségét nappali esti,

Részletesebben

Betegeink - Rólunk - Misek Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Betegeink - Rólunk - Misek Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház BÁMULATOS MÉLY EMBERSÉG Életem úgy hozta, hogy az utóbbi években többet jártam egészségügyi intézményekben hozzátartozóként, mint bármikor korábban. Mindenütt találkoztam igazi gyógyítókkal, becsületes,

Részletesebben

SEMMELWEIS NAP 2010. A Semmelweis nap a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe, Semmelweis Ignácnak (1818-1865) a világszerte legelismertebb

SEMMELWEIS NAP 2010. A Semmelweis nap a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe, Semmelweis Ignácnak (1818-1865) a világszerte legelismertebb 2010. július 7. VII. évf. 10. szám SEMMELWEIS NAP 2010. A Semmelweis nap a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe, Semmelweis Ignácnak (1818-1865) a világszerte legelismertebb magyar orvos születésének napja,

Részletesebben

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház Helyzetelemzés - Az egészségügyi ágazat az elmúlt évtizedben

Részletesebben

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003.

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű MÁTRIX Igen/ Szakmacsoport megnevezése

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára

Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára Prof. Dr. emer. Anderlik Piroska előadása a SE Baráti Körén 2013 január 30. Preisz Húgónak, a hazai bakteriológia megalapítójának életrajza számos

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA Intézet igazgató Prof. Dr Szathmári Miklós DsC KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI EGYSÉG Vezető : Dr. Kapocsi Judit, PhD, Med. habil. egyetemi

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény Szociális gondozó és ápoló OKJ szám: 33 762 01 0010 33 02 FEOR szám: 3313 Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű

Részletesebben

1993 és 1999 között négy újabb képzést indított karunk. 1993-ban a Diplomás Ápoló Szak (alapító vezetői Prof. Dr. Karmazsin László és Dr.

1993 és 1999 között négy újabb képzést indított karunk. 1993-ban a Diplomás Ápoló Szak (alapító vezetői Prof. Dr. Karmazsin László és Dr. II. Fejezet 1 1993 és 1999 között négy újabb képzést indított karunk. 1993-ban a Diplomás Ápoló Szak (alapító vezetői Prof. Dr. Karmazsin László és Dr. Kovács Árpád), 1997-ben az Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Prof. Dr. Kukán Ferenc élete és munkássága

Prof. Dr. Kukán Ferenc élete és munkássága Prof. Dr. Kukán Ferenc élete és munkássága Bugát Pál Kórház Szemészeti Osztályának 60 éves fennállására rendezett tudományos ülés Gyöngyös, 2005. október 7. A Magyar Szemorvostársaság és elnöksége nevében

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság díjai 2016

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság díjai 2016 A Jendrassik Lóránd Emlékérme Fokozatai Bronz: magyar, külföldi Ezüst: magyar 1984 (1983. Október 10., alapítás dátuma) Elnyerés feltételei Bronz fokozat: Elismerésben részesíthető olyan magyar, feddhetetlen

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa Családfa Apai nagyapa Fleischmann Mór 1858 1897 Apai nagyanya Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? 1942 Anyai nagyapa Rózsa??? Anyai nagyanya Rózsa?-né (szül.?)?? Apa Domonkos (Fleischmann) Miksa 1890

Részletesebben

A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései

A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései A Hatásköri listák előkészítése egészségügyi szakdolgozói területen TÁMOP 6.2.2/B/09 projekt összefoglalója Dr. Balogh Zoltán

Részletesebben

IDEGSEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

IDEGSEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ, SZOLNOK A 2007.09.30-től hatályos 66/1999. (XII.25.)

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen Csetneki Julianna ápolási igazgató A struktúra váltás következményei a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ szervezeti felépítésében

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az intézetbe érkező külföldi ápoló tanulóknak mutassa be a sürgősségi betegellátás magyarországi rendszerét, ismertesse a progresszív ellátás elméletét! Az ismertetés során az alábbi szempontokra

Részletesebben

SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZ,

Részletesebben

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM Készítette: Dr. Dézsi Anna Júlia ÉLETTUDOMÁNY Alkalmazott tudományok gyakorlati tevékenység

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft.

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Újabb nehézségek az egynapos sebészetben Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelete az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben