ÚJSÁG. Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghívja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJSÁG. Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghívja"

Átírás

1 SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM, OKTÓBER ÚJSÁG Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghívja az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulója alkalmából tartandó KÖZSÉGI ÜNNEPSÉGRE Ideje: október 23. (kedd) 10 óra. Helye: Arany János Általános Iskola, Battha S. u. 1. Program: Ünnepi beszéd: Fodor Zoltán polgármester A Székely József Református Általános Iskola tanulóinak mûsora Koszorúzás a Szent Márton-emlékparkban, ezt követõen Kiss Kálmán sírjánál, a Református Temetõben ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság! A képviselõ-testület szeptember 13-án tartotta munkaterv szerinti ülését. Az ülésen hat fõ képviselõ vett részt. Az 1. napirendi pontnál a képviselõ-testület megtárgyalta az önkormányzat és intézményei I. félévi költségvetés végrehajtását, és elfogadták azt. Egyhangúlag jóváhagyták az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 7/2012. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítását. A 2. napirendi pontnál döntöttek a villamosenergia-vásárlás közbeszerzés kiírásáról. A következõ napirendi pontnál elfogadták a földgázvásárlás közbeszerzés kiírását. A 4. napirendi pontnál egyhangúlag döntöttek a helyi autóbusz-személyszállítás pályázat kiírásáról. A pályázati felhívást az alábbiakban közöljük. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentmártonkáta Község Önkormányzata a évi XLI. törvény elõírásai alapján nyílt pályázatot hirdet autóbusszal, közforgalmú közlekedés keretében végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítás biztosítására A pályázaton való részvétel feltételei A pályázaton az a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vehet részt, amelynek tevékenységi körébe tartozik a menetrendszerû szárazföldi személyszállítás, és rendelkezik a hatályos jogszabályokban meghatározott mûködési és egyéb engedélyekkel. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyû szolgáltató az autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XLI. törvény 23. (3) bekezdésében meghatározottak szerint vehet részt a pályázaton. (Folytatás a következõ oldalon!)

2 2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG október További feltételek a pályázati kiírásban. A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati kiírás ellenértékének megfizetése és a kiírás átvétele. A pályázat nyelve magyar. A pályázati kiírás beszerzési lehetõségének feltételei A pályázati kiírás megvásárolható Szentmártonkáta Község Polgármesteri Hivatalában (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C) Ft + áfa pályázati díjnak az önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, számú számlájára történõ átutalás igazolásával, vagy készpénzbefizetéssel. Átutalásnál kérjük feltüntetni: Helyi buszjárat pályázat. A dokumentáció nyomtatott formában átvehetõ a Polgármesteri Hivatalban, elõre egyeztetett idõpontban, munkanapokon: hétfõtõl csütörtökig 9 és 16 óra között, pénteken 9 és 12 óra között (tel.: 29/ ), Gedainé Kõgyesi Katalinnál. Közös ajánlattétel esetén elegendõ az ajánlattevõk egyikének megvásárolni a dokumentációt. Az ajánlattétel határideje Az ajánlattételi határidõ: december 3., 16 óra. Az elbírálás módja és szempontjai A pályázatok elbírálásának szempontjai: a) a évre igényelt önkormányzati költség-hozzájárulás éves bruttó összege; b) a szolgáltatás nyújtásához igénybe vett autóbuszok átlagéletkora; c) mozgáskorlátozottak számára akadálymentes autóbuszok aránya. A pontozás módszere és további részletek a pályázati kiírásban. A pályázatokról Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete dönt. Az eredményhirdetés és a szerzõdéskötés idõpontja Az eredményhirdetés ideje: december 14., 10 óra. A szerzõdéskötés legkésõbbi idõpontja: december 19., 10 óra. A szolgáltatás megkezdésének határnapja és a szerzõdés idõtartama A szolgáltatás megkezdésének ideje: január 1., 00 óra. A szerzõdés idõtartama: a szerzõdés határozott ideig, december 31-ig szól. További információ Fodor Zoltán polgármester, Szentmártonkáta Község Önkormányzata, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C. Telefon és fax: 06 (29) , 06 (20) A következõ napirendi pontnál Lajmer György rendõrkapitány úr tartott tájékoztatót az elmúlt idõszakban a községben történt eseményekrõl. A hatodik napirendi pontnál elfogadták a helyi rendeletek elõkészítésében való társadalmi részvételrõl a rendeletet. A rendelet elfogadott szövege az alábbi: Szentmártonkáta Község Önkormányzata 17/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete a helyi rendeletek elõkészítésében való társadalmi részvételrõl Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 103/B. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a helyi rendeletek elõkészítésében való társadalmi részvételrõl az alábbi rendeletet alkotja meg. 1. Alapelvek 1. Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a nyilvános mûködés erõsítése, a település lakosainak bevonása érdekében biztosítja a rendelettervezetek társadalmi véleményezését. 2. (1) A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a véleményeknek a lehetõ legszélesebb köre jelenjen meg. (3) Az önkormányzati rendeletek elõkészítése során biztosítani kell az egyeztetések átláthatóságát, azok minél teljesebb körû nyilvánosságát. (4) A társadalmi egyeztetés során az abban résztvevõk kölcsönösen együttmûködve kötelesek eljárni. 2. A társadalmi egyeztetésre vonatkozó közös szabályok 3. (1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzati rendelet tervezetét és indoklását. (2) Nem lehet társadalmi egyeztetésre bocsátani: a) a költségvetésrõl, annak végrehajtásáról, b) a helyi adóról, annak módosításáról, c) a fizetési kötelezettségrõl, térítési díjat megállapító, módosító rendeleteket; d) az önkormányzati rendeletet módosító rendelettervezetet, ha az csak magasabb szintû jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz. (3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, ha annak sürgõs elfogadásához kiemelkedõ közérdek fûzõdik.

3 2012. október SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 3 Kiemelkedõ közérdek olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelentõs anyagi hátrány érné. (4) A társadalmi egyeztetés lefolytatásáért a jegyzõ tartozik felelõsséggel. 3. A társadalmi egyeztetés formája 4. (1) A társadalmi egyeztetés formája az önkormányzat hivatalos honlapján megadott elérhetõségen keresztül biztosított elektronikus levélcímen történõ véleményezés. (2) A képviselõ-testület által tárgyalandó rendelettervezetet a Jogi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyását követõen lehet a honlapon közzétenni. 5. A honlapon megadott címen bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetrõl. A véleményezési határidõ minimum hét nap. 6. (1) A beérkezett vélemények õrzése, valamint a véleményt adó nevének, címének kezelése a rendelet hatálybalépését követõ egy évig történik. (2) A véleményezõ adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást az (1) bekezdésben foglalt adatkezelések tekintetében megadottnak kell tekinteni. E tényre és a véleményezõ adatait érintõ adatkezelés szabályaira a vélemény megadása elõtt a véleményezõ figyelmét fel kell hívni. 7. (1) A jegyzõ a beérkezett véleményekrõl összefoglalót készít. A képviselõ-testület a rendeletalkotás során a beérkezett véleményeket mérlegeli. A jogszabály elõkészítése során az egyedi válaszadási kötelezettség nem áll fenn. (2) Az összefoglalót az önkormányzati rendelettervezettel együtt kell a képviselõ-testület elé terjeszteni. (3) Nem vehetõ figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelettervezet tárgyához nem illeszkedik, és amely névnélküli. 4. Záró rendelkezések 8. E rendelet október 1-jén lép hatályba. Szentmártonkáta, szeptember 13. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Fodor Zoltán polgármester Záradék: E rendelet kihirdetésre került szeptember 14-én. Szentmártonkáta, szeptember 14. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ A hetedik napirendi pontnál egyhangúlag elfogadták a vendéglátóüzletek éjszakai nyitvatartási rendjét szabályozó rendeletet. A rendelet elfogadott szövege az alábbi: Szentmártonkáta Község Önkormányzata 18/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete a vendéglátóüzletek éjszakai nyitvatartási rendjérõl Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a kereskedelemrõl szóló évi CLXIV. törvény 12. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja meg. 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Szentmártonkáta község közigazgatási területén mûködõ, vendéglátást folytató üzletekre. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki az üzemanyagtöltõ állomáson üzemeltetett vendéglátóegységre. 2. A vendéglátóüzletek nyitva tartásának rendje 2. (1) A vendéglátóüzletek az alábbi idõpontban nem tarthatnak nyitva: Hétfõ: és között Kedd: és között Szerda: és között Csütörtök: és között Péntek: és között Szombat: és között Vasárnap: és között (2) Az (1) bekezdésben meghatározottakat nem kell alkalmazni a december 31-rõl január 1-jére virradó éjszakai rendezvényekre. 3. Alkalmi rendezvény tartása esetén a 2. (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérõ nyitva tartást lehet kérni a rendezvény megtartása elõtt legalább tíz nappal elõbb történõ kérelem benyújtásával, az 1. számú mellékletben elõírt nyomtatványon. Az eljárás illetékköteles, az illetékekrõl szóló évi XCIII. törvény szerinti általános tételû eljárási illetéket szükséges leróni. (Folytatás a következõ oldalon!)

4 4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG október 4. (1) Az eltérõ nyitva tartás vendéglátóüzletenként évente maximum tíz alkalommal engedélyezhetõ pénteki és szombati napokon. (2) Az alkalmi rendezvény engedélyezésérõl elsõ fokon a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) dönt. (3) A Bizottság az eltérõ nyitva tartás engedélyezésérõl a vendéglátóegység mûködésével kapcsolatos lakossági panasz, bejelentés vagy más egyéb okból történõ hatósági eljárás figyelembevételével dönt. 3. Záró rendelkezések 5. (1) E rendelet október 15-én lép hatályba. (2) Rendelkezéseit a hatálybalépéskor mûködõ vendéglátóüzletekre is alkalmazni kell. (3) E rendeletben meghatározott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Szentmártonkáta, szeptember 13. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Fodor Zoltán polgármester Záradék: E rendelet kihirdetésre került szeptember 14-én. Szentmártonkáta, szeptember 14. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ A 8. napirendi pontnál döntöttek az állatok tartásáról szóló 14/2009. (VI. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló évi XLVI. törvény 6. (6) bekezdése október 1-jétõl módosul, mely értelmében mezõgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. A helyi rendelet ennek megfelelõen módosításra került. A 9. napirendi pontnál megtárgyalták az általános iskola igazgatónõjének kérelmét, és január 11-ig engedélyezték az igazgatóhelyettesi státusz létrehozását. A következõ napirendi pontnál támogatták, hogy az iskola részt vegyen a TÁMOP /1 Innovatív iskolák fejlesztése pályázaton és a TÁMOP /1 Közoktatási intézmények esélyegyenlõségi alapú fejlesztéseinek támogatása pályázaton. Elfogadták az iskola alapító okiratának módosítását és az esélyegyenlõségi program felülvizsgálatát. Az iskola Battha Sámuel úti épületének nyílászárói cseréjénél a kivitelezés során a felmérésbõl kimaradt kettõ darab cserélendõ ablak, melynek összege egyszázhuszonháromezer-kilencszáznyolcvannégy forint, ezen összeg kifizetését hagyták jóvá. Önálló napirendi pontnál az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény elõírásai alapján az önkormányzat szakfeladatait meghatározták, és elfogadták a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását. Döntöttek arról, hogy a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleház önálló intézmény lesz. Ennek megfelelõen elfogadták az intézmény alapító okiratát, és az intézmény vezetésére pályázatot írtak ki. Szentmártonkáta Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXII. törvény 20/A. -a alapján pályázatot hirdet a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleház intézményvezetõi (magasabb vezetõi) beosztásának betöltésére. A közalkalmazotti szolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 54. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységének irányítása, koordinálása, jogszerû mûködés biztosítása a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint. A gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítése, fegyelmi, ellenõrzési jogkör gyakorlása. A vezetõi megbízás idõtartama: december 1-jétõl november 30-ig szól. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXIII. törvény vonatkozik. Pályázati feltételek: büntetlen elõélet; magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, fõiskolai könyvtárosi képzettséggel és a felsõfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy a felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, 2009 után szerzett fõiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tízéves szakmai gyakorlat szükséges; vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

5 2012. október SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 5 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; nyilatkozat arról, hogy a pályázattal kapcsolatban testületi ülés keretében zárt ülés megtartását kéri-e. A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör december 1-jétõl tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: október 31. (szerda). A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C címre történõ megküldésével. A pályázattal kapcsolatosan további információt Fodor Zoltán polgármester nyújt, a (29) es vagy a 06 (20) ös telefonszámon. A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatás: A képviselõ-testület a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet értelmében a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül bírálja el a pályázatokat. A pályázat elbírálásának határideje: november 29. (csütörtök). A pályázati kiírás további közzétételének helye: az önkormányzat hirdetõtáblája, Szentmártonkátai Újság. A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: szeptember 24. A pályázat eredményes elbírálásáig Benéné Árvai Erika jelenlegi könyvtárost bízták meg az intézményvezetõi feladatok ellátásával. Határozatot hoztak arról, hogy amennyiben az intézményvezetõi állás betöltése plusz fõt igényel, akkor az intézményt az önkormányzat szakfeladatához csatolják. A könyvtár nevének megváltozása miatt módosították az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló 4/2002. (II. 22.) önkormányzati rendeletet. A könyvtár dologi kiadásaira plusz egyszázötvenezer forintot biztosítottak. A következõ napirendi pontnál a Napközi Otthonos Óvoda konyha fûtés szerelésére helyi vállalkozót bíztak meg. Rendezvények megtartása során szükséges készletek (tányér, villa stb.) beszerzésére pénzösszeget csoportosítottak át a költségvetésben. A 21. napirendi pontnál a pályázaton nyert MTZ traktor önkormányzati épület átalakításával való tárolásáról hoztak döntést. A polgármester úr beszámolt a pénzügyi keretének az önkormányzati intézményekben történõ felújítások, munkák elvégzésének a felhasználásáról. Rendkívüli felmerült kiadások elvégzésére háromszázezer forintot biztosítottak a keretre. A 23. napirendi pontnál módosították a településszerkezeti tervet. A következõ napirendi pontnál biztosították az újtelepi iskola tornatermét sportfoglalkozás céljából Baranyiné Hoffmann Rita részére. A Széchenyi utca lakosainak kérelmében, melyben súly- és sebességkorlátozó tábla kihelyezését kérték, a döntést elhalasztották. A következõ napirendi pontnál a II. számú védõnõi körzetben a védõnõi pályázat elbírálására került sor. A képviselõ-testület a pályázót, Rittenbacherné Zámbó Szabina Ildikót nevezte ki a II. számú védõnõi körzet védõnõjének. Egyúttal munkaviszonya fennállásáig biztosította részére a Szentmártonkáta, Úttörõk útján lévõ önkormányzati bérlakást. Támogatták a Homokerdõ dûlõ lakosának kérelmét, hogy a 17.-tõl a 20. házszámig villanyoszlopok kerüljenek felállításra, de ehhez az önkormányzat anyagi támogatást nem tud biztosítani. Nem támogatták az Elektronika Vonala Vagyonvédelmi Kft. ajánlatát önkormányzati épületek távfelügyeletére. Elfogadták a polgármester úr tájékoztatóját a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti eseményrõl. Az újság nyomtatását eddig a Patkós Stúdió végezte. A cég a szerzõdést felmondta. Ennek okán a képviselõ-testület az árajánlat alapján december 31-ig a PetTerGusz Kft.-t bízta meg, havi bruttó ötvenhétezer-kilencszázhatvankettõ forint vállalási díjért. A Deák Ferenc utca Öregszõlõ utca összekötõ út kõterítésére bruttó ötszáznyolcvanezer forintot hagytak jóvá. Zárt ülésen bírósági ügyben az önkormányzat képviselõjérõl döntöttek. A Közbeszerzési Bizottság elnökének a korábbi tagot, Kele Terézt választották meg. A képviselõ-testület következõ, munkaterv szerinti ülésére október 25-én, csütörtökön 17 órai kezdettel kerül sor, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Tisztelt Lakosság! A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei teljes terjedelemben elolvashatóak a könyvtárban és a község honlapján. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ

6 6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG október Tisztelt Lakosság! Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a TÜDÕSZÛRÉSRE községünkben az alábbi idõpontokban kerül sor. Ideje: október 17-tõl november 5-ig. Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: október 27-én (szombaton) 7.45-tõl ig lesz tüdõszûrés. Nem lesz tüdõszûrés: október 22-én és november 2-án. Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ A lomtalanítás a szemétszállítással azonos napon történik, a szemétszállítási napoknak megfelelõen 7 órakor kezdõdik. Ezúton kérünk mindenkit, hogy a közterületek tisztántartása érdekében csak az elszállítást megelõzõ napon, illetve a szállítás napján reggel 7 óráig helyezzék ki a hulladékgyûjtõ edény mellé felesleges lomjaikat. Lom az a darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt nem fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített hulladékgyûjtõ edénybe (kukába): pl. berendezési tárgyak, bútorok, textíliák stb. Az elszállításra szánt lomot a megadott nap reggel 7 óráig az ingatlanok elé szíveskedjenek kihelyezni, mert a hulladékgyûjtõ gépjármû elhaladása esetén a késõbb kihelyezett lomot nem áll módunkban elszállítani! Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tápiószecsõi Víziközmû Kft. Szentmártonkáta településen november 8 9-én LOMTALANÍTÁST szervez. A közterületek tisztasága érdekében a szóródó anyagokat zsákban, dobozban szíveskedjenek kihelyezni! FONTOS! Társaságunk a lomtalanítás keretében az alábbi hulladékokat nem szállítja el: veszélyes hulladék (elektronikai hulladék, festékesdoboz, állati tetem, gumiabroncs) fertõzõ és undorkeltõ anyag építési-bontási törmelék kommunális vegyes hulladék autó- és gépjármûabroncs, illetve alkatrészek gáztûzhely kályha és egyéb nagyméretû fémtárgy zöldhulladék Tisztelettel: Mészáros Ferenc ügyvezetõ igazgató KÖZÉLETI HÍREK Változott az orvosi beutalási rendszer Július elsejétõl módosították a betegek ellátási térképét. Az alábbiakban elolvasható, hogy az új szabályok szerint Szentmártonkáta lakói mely kórházakhoz tartoznak attól függõen, hogy milyen betegségük van. Szakma Alapszintû ellátást nyújtó kórház (az adott szakmában létezõ legalacsonyabb progresszivitási szintet ellátó intézmény) Addigtológia Nyírõ Gyula Kórház (Budapest) Allergológia és klinikai immunológia Semmelweis Egyetem (Budapest) Angiológia, phlebológia, lymphológia Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest) Arc-, állcsont-, szájsebészet Semmelweis Egyetem (Budapest) Ápolás, szakápolás Szent Erzsébet Kórház (Budapest) Belgyógyász Bõr- és nemibeteg-ellátás Csecsemõ és gyermek fül-orr-gége gyógyászat Csecsemõ- és gyermekgyógyászat Csecsemõ- és gyermekgyógyászati intenzív terápia Csecsemõ- és gyermekkardiológia Csecsemõ- és gyermekszívsebészet Gottsegen György Orsz. Kard. Int. (Budapest) Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest) Égéssebészet E. Szent István és Szent László Kórház-R. (Budapest) Érsebészet Felnõtt hospice-palliatív ellátás E. Szent István és Szent László Kórház-R. (Budapest) Fül-orr-gége gyógyászat Gasztroenterológia Gasztroenterológiai rehabilitáció Jánh Ferenc Dél-pesti Kórház (Budapest) Geriátria Szent Imre Kórház (Budapest) Gerincvelõsérültek rehabilitációja Honvédkórház, Szanatórium u. (Budapest) Gyermek-gasztroenterológia Heim Pál Gyermekkórház és Ri. (Budapest) Gyermek- és ifjúságaddiktológiai rehabilitáció Bethesda Gyermekkórház, Ráckeresztúri th.

7 2012. október SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 7 Gyermek- és ifjúságpszichiátria Semmelweis Egyetem (Budapest) Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció Heim Pál Gyermekkórház és Ri. (Budapest) Gyermekneurológia Gyermek plasztikai-, helyreállító- és égéssebészet Bethesda Gyermekkórház (Budapest) Gyermekrehabilitáció Szent János Kórház és É-budai E. K., Bolyai u. (Budapest) Gyermeksebészet Heim Pál Gyermekkórház és Ri. (Budapest) Gyermekszemészet Semmelweis Egyetem (Budapest) Gyermek-tüdõgyógyászat Haematológia Idegsebészet Infektológia E. Szent István és Szent László Kórház-R. (Budapest) Kardiológia Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest) Kardiológiai rehabilitáció Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest) Klinikai onkológia Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest) Krónikus belgyógyászat Krónikus nõgyógyászat Albert Schweitzer Kórház Ri. N. Kft., Parádi th. Krónikus pszichiátria Szent Imre Kórház (Budapest) Krónikus tüdõgyógyászat OKTPI (Budapest) Mozgásszervi rehabilitáció Nefrológia Neurológia Neurológiai rehabilitáció Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Szeged) Nõgyógyászat Ortopédia Budai Irgalmasrendi Kórház (Budapest) Plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet E. Szent István és Szent László Kórház-R. (Budapest) PIC Polytraumatizált, égésbeteg és szeptikus csontfoly. u. r. OORI (Budapest) Pszichiátria Toldy Ferenc kórház és Ri. N. Kft. (Cegléd) Pszichiátriai rehabilitáció Reumatológia Budai Irgalmasrendi Kórház (Budapest) Sebészet Stroke-ellátás Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa) Sugárterápia ONKI (Budapest) Súlyos központi idegrendszeri sérültek, polytrauma Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Szeged) Súlyos agysérültek rehabilitációja Misszió Egészségügyi Központ N. Kft. (Veresegyház) Szemészet Toldy Ferenc kórház és Ri. N. Kft. (Cegléd) Szívsebészet Gottsegen György Orsz. Kard. Int. (Budapest) Szülészet Tüdõgyógyászat Tüdõgyógyintézet (Törökbálint) Tüdõgyógyászati és légzésrehabilitáció Tüdõ- és mellkassebészet Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest) Traumatológia Urológia A teljes lista (alap-, közép-, felsõszintû ellátás) megtekinthetõ a könyvtárban és a oldalon. Dr. Tutz Gyula Molnár László Szeszfõzde Tóth István Szeszfõzde Tóth György Szentmártonkátai Motorosok Baráti Köre Magoss György Benzinkút Káta Ker. és Szolg. Kft. Németh Gyõzõ Gildex Kft. Molnár Zoltán Bul-Bau Kft. Hudák István Hudák Kereskedõház Falunapi támogatók névsora Köszönöm mindazoknak a segítségét, akik a falunapi rendezvény megszervezésében, lebonyolításában bármilyen módon részt vállaltak, illetve rendezvényünket felajánlásaikkal támogatták. Fodor Zoltán polgármester Szántai Anikó Siracusa Kft. Kedvenc JM Kft. Pék Cipó Bt. Tatár Attila Ozirisz Kft. Apró András Fejõs Hús Kft. Brindzik Anita Gulyás Zoltán Boglárka virágbolt Kele Tüzép TÁME Nagygyörgyné Misi Erika Császár István Sütõné Szabó Ágnes Molnárné Bakó Andrea Szabó Zsolt (Folytatás a következõ oldalon!)

8 8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG október Laszip Zoltánné Brill Stúdió Kaló Imre Baranyiné Hoffman Rita Farkas István Zombori Dorina Radványi Ádám Crazy Dolls Crazy Dolls edzõje Lovas kocsisok Rada Sándor Trautenberger Bianka Tornádó Harcmûvészeti Sportegyesület Nagykátai Rendõrkapitányság Király Gabi Képviselõk: Baranyi Julianna Bartucz Zoltán Dr. Hajnal Károly Fodor Zoltán Kele Sándorné Lesti Bertalan Povázson László Skoda Ferenc Dr. Urbán Viktor Polgármesteri Hivatal dolgozói: Dr. Illés Zsuzsanna Marton Mária Bugyi Szilvia Némethné Povázson Éva Adamecz Szilvia Gedainé Kõgyesi Katalin Reichert Ernõné Kakuk Katalin Bikás Gyöngyi Vadászi Éva Balogh István Vass János Arany J. Ált. Isk. pedagógusai, technikai dolgozói: Bikás Károly Fajka Hajnalka Fodorné Balogh Judit Gyetvai Tibor Hortiné Velkei Márta Hudra Hajnalka Járadyné Remler Gizella Karai Istvánné Krajcz Jolán Katonáné Gergely Katalin Kerek Mária Keresztesi Sándorné Kiss Tivadarné Kissné Horváth Zsuzsanna Lencsés János Lékóné Pénzes Ibolya Marossiné Varga Katalin Molnárné Baranyi Erzsébet Nyúl Róbertné Telekes Nikolett Tereba-Kovács Jánosné Tóthné Vincze Ildikó Tõsér Mária Velkei Szeréna Virágné Szabó Magdolna Dobozi Illésné Elek Antalné Gergi Sándorné Kele László Végh Andrea Lendvai Szilvia Serfõzõ Zita Gergely Miklós Székely J. Ref. Ált. Isk. felkészítõ pedagógusai: Nagy Orsolya Mizseiné Horváth Judit Marton Gábor Sándorné Lantos Liána Napközi Otthonos Óvoda óvónõi, technikai dolgozói: Adamecz Istvánné Ács Károlyné Bakó Gáborné Baranyiné Zakar Tímea Hajnal Etelka Háhm Pálné Illésné Tóth Edina Kele János Kelemen László Kissné Sárközi Judit Mikusné Antalicz Veronika Nyeste Zsoltné Palotainé Hajnal Marianna Povázson Lászlóné Tavasz Ferencné Utasiné Horváth Gabriella Vargáné Cseh Anna Zábel Anita Szentmártonkáta körzeti megbízottjának elérhetõsége: SZABÓ FERENC, 06 (20) Köszönetnyilvánítás augusztus 13-tól 25-ig ifjúsági- és gyermekhetet szerveztünk a szentmártonkátai református gyülekezetben. Mindkét esemény rendkívül sikeresen zárult, összesen közel nyolcvan gyermek és ifjú részvételével. Játékos vetélkedõk, csapatjátékok, kreatív foglalkozások színesítették a programot. A rendezvényeken, a testi táplálékon kívül, lelki táplálékkal is feltöltekezhettek Isten igéjébõl a jelen lévõ fiatalok és gyermekek egyaránt. Isten iránti hálával szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek e nagyszerû esemény szervezésében és lebonyolításában. Közel húsz embernek az áldozatos munkája kellett a tervek megvalósításához. Terjedelmi korlátok miatt nem áll módunkban mindenkit név szerint felsorolni. A teljesség igénye nélkül mégis szeretnénk kiemelni a Székely József Református Általános Iskola azon oktatóit, akik bekapcsolódtak a programokba; a konyhán dolgozó gyülekezeti tagjainkat, akik reggeltõl estig fáradoztak azon, hogy a sok gyermekszáj közül egy se maradjon éhesen, valamint a Szentmártonkátai Református Ifjúsági Kör azon tagjait, akik csoportvezetõként lankadatlan figyelmükkel terelgették a gyermekcsapatokat, illetve református gyülekezetünk azon tagjait, akik nagy türelemmel és szeretettel felügyelték a gyerekeket.

9 2012. október SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 9 A rendezvények tapasztalataiból kiindulva a sikeresen mûködõ Református Ifjúsági Kör mellett szeretnénk egy úgynevezett Kis Ifi csoportot elindítani, amelyre év közötti gyermekek jelentkezését várjuk, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Mindkét kör szeretettel hívja a csatlakozni kívánó új tagokat. Részletekkel kapcsolatban érdeklõdni lehet a Református Lelkészi Hivatalban, illetve a következõ telefonszámon, valamint címen: 06 (20) , Köszönettel: Vizi Zsuzsanna (református lelkipásztor) és dr. Héjjáné Angeli Vivien (ifjúsági vezetõ) FELHÍVÁS Márton-napi libasültkészítõ-versenyre November 6., kedd Rajzpályázatok leadása a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleházban November 8., csütörtök 9.00 Játszóházi foglalkozás óvodásoknak a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleházban Nyitóünnep az Iskola úti Napközi Otthonos Óvodában November 9., péntek 9.00 Játszóházi foglalkozás óvodásoknak a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleházban Arany János Általános Iskola Futóverseny-nevezés Lámpás felvonulás MÁRTON-NAPI PROGRAM Futóverseny-tájékoztató Közös bemelegítés Elemlámpák bekapcsolása és tömeges rajt Libasültek zsûrizése Eredményhirdetés rajzverseny libasültételek Tombolahúzás November 10., szombat 9.00 Játszóházi foglalkozás iskolásoknak a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleházban Szülõk bálja az Arany János Általános Iskolában November 11., vasárnap Búcsú az Arany János Általános Iskola udvarán FELHÍVÁS Márton-napi hagyomány címmel rajzpályázatot hirdet a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleház. Az Arany János Általános Iskola Márton-nap alkalmából libasültkészítõ-versenyt hirdet felnõttek részére. Nevezés: november 7-ig, az Arany János Általános Iskolában. Az elkészült ételeket november 9-én, pénteken 17 órára várjuk zsûrizésre az Arany János Általános Iskolába. Eredményhirdetés: november 9-én, pénteken kor az Arany János Általános Iskola udvarán, a tábortûznél. A rajzok bármilyen méretben és technológiával készíthetõk. Leadási határidõ: november 6., kedd 18 óra, helye: Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleház. Eredményhirdetés: november 9., péntek 17.50, helye: Arany János Általános Iskola. Korcsoportok: óvodás általános iskolás 1 2. osztály 3 4. osztály 5 6. osztály 7 8. osztály középiskolás A díjazott mûvekbõl kiállítás készül, mely megtekinthetõ lesz a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleházban.

10 10 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG október Helyszín: Szentmártonkáta, Battha Sámuel út, Arany János Általános Iskola Idõpont: november 9., péntek 17 óra Rendezõ: Tápió Security Kft. (Szántai Anikó) Szentmártonkáta Önkormányzat Szentmártonkáta Ipartestület A verseny útvonala: Rajt-cél: Arany János Általános Iskola, a táv 3 km; Battha Sámuel út József Attila út Bem József út Bacsó Béla út Battha Sámuel út Díjazás: A távot lefutók között értékes jutalmakat sorsolunk ki, tombolahúzás keretében. A rajtszámok egyben tombolaszámok is, melyek a versenyt követõen kerülnek húzásra. A versenyre nevezéssel és a táv lefutásával minden futó jogot szerez a tombolahúzásra. Program: Helyszíni nevezés és rajtszámátvétel az általános iskola elõcsarnokában Versenytájékoztató Közös bemelegítés Elemlámpák bekapcsolása és tömegrajt Tombolahúzás (helyszín: a rajt-cél kapu melletti terület) I. Márton napi lámpás futás Szentmártonkáta, november 9., péntek 17 óra Jótékonyság kicsiben kicsiknek Nevezési díj : Pénzbeli nevezés nincs. Nevezni egy játékkal vagy mesekönyvvel lehetséges! A nevezési díjak a versenyt követõen a helyi óvodának kerülnek felajánlásra! Szabályok: Tömegrajt. Idõmérés nincs. Regisztráció (és a rajtszám átvétele) a verseny elõtt történik, melyet a rajt elõtt 20 perccel lezárunk! Szintidõ nincs, de a rajtot követõ 1 óra elteltével a rendezvényt lezárjuk, és az idõn túl érkezõ befutók a tombolahúzáson nem vesznek részt. Egyéb: Rajtszámmal rendelkezõknek forró tea, zsíros kenyér és gyümölcs, célba érkezés után. A rendezvényt az idõjárási viszonyoktól függetlenül (esõ, hó esetén is) megtartjuk! A versenyen a KRESZ szabályainak betartása kötelezõ! A versenyen mindenki a saját felelõsségére vehet részt! Információk: Szántai Anikó, a Tápió Security Kft. vezetõje, (70) , Minden futó hozzon magával elemlámpát vagy fejlámpát! M E G H Í V Ó A Szentmártonkátai Ipartestület december 1-jén tartja meg MÁSODIK HAGYOMÁNYTEREMTÕ BÁLJÁT, ahová minden szórakozni és mulatni szeretõ embert szeretettel vár. A színvonalas mûsort kiváló zene, étel és program biztosítja. A jegyeket november elejétõl értékesítjük. Gulyás Zoltán ipartestületi elnök KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Sikeresen elkezdõdött az óvodában is a 2012/2013-as nevelési év. Nevelõtestületünkben személyi változások történtek: 2 fõ új óvodapedagógus érkezett a nyugdíjba vonuló és az elköltözött kolléganõk helyére. A nyári szünetben az Iskola úti óvodában a régi, rosszul záródó tetõtéri ablakok helyett a helyi önkormányzat jóvoltából újak kerültek beépítésre. Az Iskola úti óvoda udvarán a játékok állagának megóvása érdekében a mászókákat átfestettük, szülõi segítséggel a viharvert kerti házikók teteje is felújításra került. Itt, az újság hasábjain is szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülõknek, akik hozzájárultak intézményeink Óvodai hírek szebbé tételéhez: az Iskola úti óvodában Lázár Józsefék, Bartucz Zoltánék, Balázs Attiláék, Takács Zsolték; az Úttörõk útján pedig a Mammut 78 Bt., Kele Kálmánék és Turza Józsefék felajánlásait és segítségét. Támogatásaikat továbbra is szívesen fogadjuk. Amennyiben otthonukban van feleslegessé vált papírhulladék, az óvodák területén elhelyezett gyûjtõkonténerekbe behozhatják október 24-ig, ezzel is segítve intézményünket. Támogatásukat elõre is köszöni: az óvoda nevelõtestülete. Vajon Mónika

11 2012. október SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 11 A SZÉKELY JÓZSEF REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI, ESEMÉNYEI Idén is azt mondták tanulóink, hogy rövid volt a nyár, gyorsan elteltek a nyári vakáció napjai, de már várták a barátokkal való találkozás örömteli pillanatait. Próbáltuk hasznosan kihasználni ezt az idõszakot is. Öröm számunkra, hogy sikerült a tornaszobát felújítatni, játékudvart kialakítani. Nagy szeretettel fogadtuk elsõ osztályos tanulóinkat, akik már augusztus utolsó hetében iskola-elõkészítõ játékos foglalkozásokon ismerkedtek egymással, a tanító nénikkel és az iskolával. Hogy iskolánk tanulóivá válásukat megerõsítsék, október 28-án, vasárnap, a reformáció napi ünnepi istentiszteleten a gyülekezet elõtt esküt tesznek. Erre az alkalomra minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Oktató munkánkban e tanévben is a legfontosabbnak tekintjük a tantervi követelmény mind hatékonyabb elsajátíttatását tanulóinkkal. Nyolcadikos tanulóink válaszút elõtt állnak, az elsõ félév végére középiskolát kell választaniuk. Merre tovább? Hol folytassam tanulmányaimat? Dönteni sosem könnyû, de megpróbáljuk könnyebbé tenni számukra a választást felkészítõ foglalkozásokkal. Tanulóinknak sok lehetõséget kínálunk szabad idejük hasznos eltöltésére, szakkörök segítségével (kórus, táblajáték, báb, internet, angol, kézmûves, dráma, néptánc, sport, filmklub ). Tanulóink ebben a tanévben is több levelezõs és országos versenyen szeretnék megmérettetni magukat, tudásukat gyarapítani (TIT, Olvasni jó!, TITOK, Mozaik, Egyháztörténeti levelezõs versenyek, Debreceni Országos Református Iskolák Versenye). Falunapon, Idõsek napján kórus-, néptáncszakköreinken részt vevõ tanulóink már bemutatkoztak. Mellettük a falunapon elsõ és harmadik osztályosok vidám táncát nézhettük, illetve az idõseket verssel köszöntötte Fejes Blanka 3. osztályos tanulónk. Köszönöm a felkészítõ tanárok munkáit! Köszönöm a szülõk önzetlen segítségét a falunapi fõzés megszervezéséért, a lovas kocsival rendelkezõknek, hogy tanulóink fuvarozását vállalták! Szeptemberben megtartottuk hagyományos, évszakokhoz kapcsolódó Geszti-parti, õszi projekt délutánunkat. Megismerkedhettek felsõs tanulóink a mustkészítés, savanyúságeltevés tudományával. Ez idõ alatt alsós tanulóink õszi sportversenyen, kézmûves-foglalkozásokon vettek részt. Köszönettel tartozunk a szülõi, nagyszülõi, gyülekezeti adományokért, segítségért. Gyönyörû õszi szombati napot tölthettünk el együtt az iskola udvarának, parkolójának szépítésével (szülõk, az iskola dolgozói és a Clarion Hungary Elektronikai Kft. alkalmazottai). Köszönöm Gali Lászlónénak az önzetlen szervezõ munkát, a résztvevõk építõ-szépítõ munkáját, a Clarion Hungary Elektronikai Kft. támogatását. Tisztelt Szülõk! Nemzeti ünnepünkrõl október 23-án községi szinten megemlékezünk. Kérem, vegyenek részt ünnepségünkön! Az õszi szünet elõtti utolsó tanítási nap október 26., péntek! A szünet utáni elsõ tanítási nap november 5., hétfõ! Simonné Bozsik Anikó igazgató A SZABÓ MAGDA KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ HÍREI október 8-án Idõskorban is aktívan címû országos könyvtári rendezvény keretében történelmi estet tartottunk. Meghívott vendégünk volt Basa László nagykátai helytörténész, aki Kossuth Lajos 1849-ben a Tápió mentén címmel tartott elõadást. (Basa László cikkei elolvashatók a oldalon). Majd ezt követõen Népi mesterségek címmel nyílt kiállítás, mely megtekinthetõ november 17-ig, a könyvtár nyitvatartási idejében. Benéné Árvai Erika megbízott vezetõ HIRDETÉSEK Termõföldet vásárolnék! Telefonszám: 06 (20) Kétszintes, kertes ház eladó. Egy nõi gumicsizma és 43-as férficipõk eladók. Telefonszám: 06 (70)

12 12 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG október EPILFREE Tartós szõrtelenítés gépek nélkül! Gyors, egyszerû, kíméletes. CSERÉPKÁLYHÁK tervezését, átépítését, átrakását és tisztítását, valamint HORDOZHATÓ CSERÉPKÁLYHÁK és KANDALLÓK építését vállalom. Kérdéseivel hívjon bizalommal! Szentmártonkáta József Attila út 88. sz. Telefon: 06 (29) Mobil: 06 (70) Ön is megismerné bõvebben, szívesen kipróbálná? Bejelentkezés: Pappné Kiss Éva kozmetikus 06 (29) (30) Szentmártonkáta Úttörõk u. 4/C További szolgáltatások: Hagyományos kozmetikai kezelések Tûnélküli mezoterápiás kezelés 3D-szempilla készítése Barnuljon biztonságosan az EU- szabványnak megfelelõ coffee love EU 0,3 csövekkel ellátott szoláriumban! Kedvezõ percdíjak, bérletkedvezmény. CSEPP FODRÁSZAT Szeretettel várom régi és új vendégeimet október 16-án nyíló új üzletembe! Cím: Szentmártonkáta Keresztúry L. u. 11. Telefonszám: 06 (20) Hegyi Erika nõi-, férfi-, gyermekfodrász Felelõs kiadó: Szentmártonkáta Község Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Szerkesztõbizottság Engedélyszám: 571/1991. Megjelenik: 1800 példányban Szentmártonkáta Község Önkormányzat megbízásából kiadja: PetTerGusz Kft.

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

ÚJSÁG. Tisztelt szentmártonkátai Polgárok!

ÚJSÁG. Tisztelt szentmártonkátai Polgárok! SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. ÁPRILIS ÚJSÁG Valami nemesebbért! A válságos idők k közepette, Sok minden mellett úgy, felvillant bennem -: Hátha megérnénk végre valahára, Hogy derű áramoljon

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Örömhír Örömhírt mondok

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 4985 5032. OLDAL 2012. június 12. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. MÁJUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! A legfontosabb hírrel kezdem tájékoztatómat:,,a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása elnevezésű nagyprojekt

Részletesebben

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! 2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Elkészültek a tájékoztató táblák, melyekre pályázati forrásból sikerült támogatást nyerni.

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat.

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. Azon a reggelen márciusi ifjak, szabadság mámoros poharából ittak. Önkormányzati hírek

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Szentmártonkátán is problémát okozott a belvíz, ha nem is olyan mértékben szerencsére, mint az

Részletesebben

Veszélyessé duzzadt a folyó

Veszélyessé duzzadt a folyó Rácalmás 1 2013. június XX. évfolyam 6. szám TARTALOM A polgárőrök láthatósági mellényt ajándékoztak a kerékpáros diákoknak. 8. oldal Gyermeknap volt a Jankovichkúriában. 9. oldal A szerb nemzetiségűek

Részletesebben

Szent István-napján átadták a városi kitüntetéseket

Szent István-napján átadták a városi kitüntetéseket HÍRek LAjosmizse Portáján V. évfolyam 4. szám, 2010. szeptember október Szent István-napján átadták a városi kitüntetéseket Lajosmizse Város Díszpolgára: Bérczes István református lelkész Lajosmizse Város

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

Trianon 1920. június 4.

Trianon 1920. június 4. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 06. szám Trianon 1920. június 4. Megemlékező beszédet mondott Solymosi Sándor cikk a 2. oldalon Elballagtak a Simándy József Általános Iskolában

Részletesebben

250 fő befogadására alkalmas az új rendezvénytér lelátója

250 fő befogadására alkalmas az új rendezvénytér lelátója Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2013. NOVEMBER 15. AJÁNLÓ Stabil önkormányzati gazdálkodás...................... 4 Az ötvenes évek szűk levegője.......................... 5 670

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

Csegei Napok 2010. Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Új Óvoda és Bölcsőde. - Menetrend - Kirándulások - Jótékonysági est

Csegei Napok 2010. Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Új Óvoda és Bölcsőde. - Menetrend - Kirándulások - Jótékonysági est CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 8. szám 2010. augusztus 23. Csegei Napok 2010 Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Új Óvoda és Bölcsőde - Menetrend - Kirándulások - Jótékonysági est 2 CSEGEI

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések 6. oldal Változások a szemétszállításban 9. oldal Korcsolyázás Csömörön 17. oldal Kórustalálkozó és felvidéki nap

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Nagy Gáspár. lett posztumusz Budakeszi díszpolgára. XXII. évf. 2014. augusztus. www.hirmondo.budakeszi.hu

HÍRMONDÓ. Nagy Gáspár. lett posztumusz Budakeszi díszpolgára. XXII. évf. 2014. augusztus. www.hirmondo.budakeszi.hu Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXII. évf. 2014. augusztus Részletek a 9. oldalon Nagy Gáspár lett posztumusz Budakeszi díszpolgára Bővebben 6. oldalon Bővebben 11. oldalon Bővebben 16. oldalon

Részletesebben

Önkormányzati hírek. 2015. július. Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS. Szépkorú köszöntése. Szabadidőpark. OVI bál. Játék Nagykovácsiért

Önkormányzati hírek. 2015. július. Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS. Szépkorú köszöntése. Szabadidőpark. OVI bál. Játék Nagykovácsiért Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS Játék Nagykovácsiért OVI bál Szépkorú köszöntése Szabadidőpark Kedvenc helyem Nagykovácsiban Kiszelné Mohos Katalin polgármester A főszerkesztő,

Részletesebben

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! Rácalmás 1 2014. április XXI. évfolyam 4. szám TARTALOM Útépítések, az önkormányzat jóvoltából 3. oldal Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! A képviselőtestület és az önkormányzat

Részletesebben

Biztonságban a kerékpárok

Biztonságban a kerékpárok A harmonikás Sokan várták a Triatlon Nagyhéten a KreAktív színpad szombat esti fellépőjét a Sonny And His Wild Cows együttest. A koncert vendégművésze a tiszaújvárosi származású Czigány Attila, művésznevén

Részletesebben

MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. Beszélgessünk Velencérõl! Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. Beszélgessünk Velencérõl! Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA HÍRADÓ 21. évfolyam 2. szám 2013. MÁRCIUS MEGHÍVÓ Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkaterv szerint következő ülését 2013. április 15-én (hétfőn) 15.00

Részletesebben