ÚJSÁG. Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghívja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJSÁG. Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghívja"

Átírás

1 SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM, OKTÓBER ÚJSÁG Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghívja az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulója alkalmából tartandó KÖZSÉGI ÜNNEPSÉGRE Ideje: október 23. (kedd) 10 óra. Helye: Arany János Általános Iskola, Battha S. u. 1. Program: Ünnepi beszéd: Fodor Zoltán polgármester A Székely József Református Általános Iskola tanulóinak mûsora Koszorúzás a Szent Márton-emlékparkban, ezt követõen Kiss Kálmán sírjánál, a Református Temetõben ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság! A képviselõ-testület szeptember 13-án tartotta munkaterv szerinti ülését. Az ülésen hat fõ képviselõ vett részt. Az 1. napirendi pontnál a képviselõ-testület megtárgyalta az önkormányzat és intézményei I. félévi költségvetés végrehajtását, és elfogadták azt. Egyhangúlag jóváhagyták az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 7/2012. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítását. A 2. napirendi pontnál döntöttek a villamosenergia-vásárlás közbeszerzés kiírásáról. A következõ napirendi pontnál elfogadták a földgázvásárlás közbeszerzés kiírását. A 4. napirendi pontnál egyhangúlag döntöttek a helyi autóbusz-személyszállítás pályázat kiírásáról. A pályázati felhívást az alábbiakban közöljük. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentmártonkáta Község Önkormányzata a évi XLI. törvény elõírásai alapján nyílt pályázatot hirdet autóbusszal, közforgalmú közlekedés keretében végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítás biztosítására A pályázaton való részvétel feltételei A pályázaton az a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vehet részt, amelynek tevékenységi körébe tartozik a menetrendszerû szárazföldi személyszállítás, és rendelkezik a hatályos jogszabályokban meghatározott mûködési és egyéb engedélyekkel. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyû szolgáltató az autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XLI. törvény 23. (3) bekezdésében meghatározottak szerint vehet részt a pályázaton. (Folytatás a következõ oldalon!)

2 2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG október További feltételek a pályázati kiírásban. A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati kiírás ellenértékének megfizetése és a kiírás átvétele. A pályázat nyelve magyar. A pályázati kiírás beszerzési lehetõségének feltételei A pályázati kiírás megvásárolható Szentmártonkáta Község Polgármesteri Hivatalában (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C) Ft + áfa pályázati díjnak az önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, számú számlájára történõ átutalás igazolásával, vagy készpénzbefizetéssel. Átutalásnál kérjük feltüntetni: Helyi buszjárat pályázat. A dokumentáció nyomtatott formában átvehetõ a Polgármesteri Hivatalban, elõre egyeztetett idõpontban, munkanapokon: hétfõtõl csütörtökig 9 és 16 óra között, pénteken 9 és 12 óra között (tel.: 29/ ), Gedainé Kõgyesi Katalinnál. Közös ajánlattétel esetén elegendõ az ajánlattevõk egyikének megvásárolni a dokumentációt. Az ajánlattétel határideje Az ajánlattételi határidõ: december 3., 16 óra. Az elbírálás módja és szempontjai A pályázatok elbírálásának szempontjai: a) a évre igényelt önkormányzati költség-hozzájárulás éves bruttó összege; b) a szolgáltatás nyújtásához igénybe vett autóbuszok átlagéletkora; c) mozgáskorlátozottak számára akadálymentes autóbuszok aránya. A pontozás módszere és további részletek a pályázati kiírásban. A pályázatokról Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete dönt. Az eredményhirdetés és a szerzõdéskötés idõpontja Az eredményhirdetés ideje: december 14., 10 óra. A szerzõdéskötés legkésõbbi idõpontja: december 19., 10 óra. A szolgáltatás megkezdésének határnapja és a szerzõdés idõtartama A szolgáltatás megkezdésének ideje: január 1., 00 óra. A szerzõdés idõtartama: a szerzõdés határozott ideig, december 31-ig szól. További információ Fodor Zoltán polgármester, Szentmártonkáta Község Önkormányzata, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C. Telefon és fax: 06 (29) , 06 (20) A következõ napirendi pontnál Lajmer György rendõrkapitány úr tartott tájékoztatót az elmúlt idõszakban a községben történt eseményekrõl. A hatodik napirendi pontnál elfogadták a helyi rendeletek elõkészítésében való társadalmi részvételrõl a rendeletet. A rendelet elfogadott szövege az alábbi: Szentmártonkáta Község Önkormányzata 17/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete a helyi rendeletek elõkészítésében való társadalmi részvételrõl Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 103/B. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a helyi rendeletek elõkészítésében való társadalmi részvételrõl az alábbi rendeletet alkotja meg. 1. Alapelvek 1. Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a nyilvános mûködés erõsítése, a település lakosainak bevonása érdekében biztosítja a rendelettervezetek társadalmi véleményezését. 2. (1) A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a véleményeknek a lehetõ legszélesebb köre jelenjen meg. (3) Az önkormányzati rendeletek elõkészítése során biztosítani kell az egyeztetések átláthatóságát, azok minél teljesebb körû nyilvánosságát. (4) A társadalmi egyeztetés során az abban résztvevõk kölcsönösen együttmûködve kötelesek eljárni. 2. A társadalmi egyeztetésre vonatkozó közös szabályok 3. (1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzati rendelet tervezetét és indoklását. (2) Nem lehet társadalmi egyeztetésre bocsátani: a) a költségvetésrõl, annak végrehajtásáról, b) a helyi adóról, annak módosításáról, c) a fizetési kötelezettségrõl, térítési díjat megállapító, módosító rendeleteket; d) az önkormányzati rendeletet módosító rendelettervezetet, ha az csak magasabb szintû jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz. (3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, ha annak sürgõs elfogadásához kiemelkedõ közérdek fûzõdik.

3 2012. október SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 3 Kiemelkedõ közérdek olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelentõs anyagi hátrány érné. (4) A társadalmi egyeztetés lefolytatásáért a jegyzõ tartozik felelõsséggel. 3. A társadalmi egyeztetés formája 4. (1) A társadalmi egyeztetés formája az önkormányzat hivatalos honlapján megadott elérhetõségen keresztül biztosított elektronikus levélcímen történõ véleményezés. (2) A képviselõ-testület által tárgyalandó rendelettervezetet a Jogi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyását követõen lehet a honlapon közzétenni. 5. A honlapon megadott címen bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetrõl. A véleményezési határidõ minimum hét nap. 6. (1) A beérkezett vélemények õrzése, valamint a véleményt adó nevének, címének kezelése a rendelet hatálybalépését követõ egy évig történik. (2) A véleményezõ adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást az (1) bekezdésben foglalt adatkezelések tekintetében megadottnak kell tekinteni. E tényre és a véleményezõ adatait érintõ adatkezelés szabályaira a vélemény megadása elõtt a véleményezõ figyelmét fel kell hívni. 7. (1) A jegyzõ a beérkezett véleményekrõl összefoglalót készít. A képviselõ-testület a rendeletalkotás során a beérkezett véleményeket mérlegeli. A jogszabály elõkészítése során az egyedi válaszadási kötelezettség nem áll fenn. (2) Az összefoglalót az önkormányzati rendelettervezettel együtt kell a képviselõ-testület elé terjeszteni. (3) Nem vehetõ figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelettervezet tárgyához nem illeszkedik, és amely névnélküli. 4. Záró rendelkezések 8. E rendelet október 1-jén lép hatályba. Szentmártonkáta, szeptember 13. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Fodor Zoltán polgármester Záradék: E rendelet kihirdetésre került szeptember 14-én. Szentmártonkáta, szeptember 14. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ A hetedik napirendi pontnál egyhangúlag elfogadták a vendéglátóüzletek éjszakai nyitvatartási rendjét szabályozó rendeletet. A rendelet elfogadott szövege az alábbi: Szentmártonkáta Község Önkormányzata 18/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete a vendéglátóüzletek éjszakai nyitvatartási rendjérõl Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a kereskedelemrõl szóló évi CLXIV. törvény 12. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja meg. 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Szentmártonkáta község közigazgatási területén mûködõ, vendéglátást folytató üzletekre. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki az üzemanyagtöltõ állomáson üzemeltetett vendéglátóegységre. 2. A vendéglátóüzletek nyitva tartásának rendje 2. (1) A vendéglátóüzletek az alábbi idõpontban nem tarthatnak nyitva: Hétfõ: és között Kedd: és között Szerda: és között Csütörtök: és között Péntek: és között Szombat: és között Vasárnap: és között (2) Az (1) bekezdésben meghatározottakat nem kell alkalmazni a december 31-rõl január 1-jére virradó éjszakai rendezvényekre. 3. Alkalmi rendezvény tartása esetén a 2. (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérõ nyitva tartást lehet kérni a rendezvény megtartása elõtt legalább tíz nappal elõbb történõ kérelem benyújtásával, az 1. számú mellékletben elõírt nyomtatványon. Az eljárás illetékköteles, az illetékekrõl szóló évi XCIII. törvény szerinti általános tételû eljárási illetéket szükséges leróni. (Folytatás a következõ oldalon!)

4 4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG október 4. (1) Az eltérõ nyitva tartás vendéglátóüzletenként évente maximum tíz alkalommal engedélyezhetõ pénteki és szombati napokon. (2) Az alkalmi rendezvény engedélyezésérõl elsõ fokon a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) dönt. (3) A Bizottság az eltérõ nyitva tartás engedélyezésérõl a vendéglátóegység mûködésével kapcsolatos lakossági panasz, bejelentés vagy más egyéb okból történõ hatósági eljárás figyelembevételével dönt. 3. Záró rendelkezések 5. (1) E rendelet október 15-én lép hatályba. (2) Rendelkezéseit a hatálybalépéskor mûködõ vendéglátóüzletekre is alkalmazni kell. (3) E rendeletben meghatározott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Szentmártonkáta, szeptember 13. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Fodor Zoltán polgármester Záradék: E rendelet kihirdetésre került szeptember 14-én. Szentmártonkáta, szeptember 14. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ A 8. napirendi pontnál döntöttek az állatok tartásáról szóló 14/2009. (VI. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló évi XLVI. törvény 6. (6) bekezdése október 1-jétõl módosul, mely értelmében mezõgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. A helyi rendelet ennek megfelelõen módosításra került. A 9. napirendi pontnál megtárgyalták az általános iskola igazgatónõjének kérelmét, és január 11-ig engedélyezték az igazgatóhelyettesi státusz létrehozását. A következõ napirendi pontnál támogatták, hogy az iskola részt vegyen a TÁMOP /1 Innovatív iskolák fejlesztése pályázaton és a TÁMOP /1 Közoktatási intézmények esélyegyenlõségi alapú fejlesztéseinek támogatása pályázaton. Elfogadták az iskola alapító okiratának módosítását és az esélyegyenlõségi program felülvizsgálatát. Az iskola Battha Sámuel úti épületének nyílászárói cseréjénél a kivitelezés során a felmérésbõl kimaradt kettõ darab cserélendõ ablak, melynek összege egyszázhuszonháromezer-kilencszáznyolcvannégy forint, ezen összeg kifizetését hagyták jóvá. Önálló napirendi pontnál az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény elõírásai alapján az önkormányzat szakfeladatait meghatározták, és elfogadták a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását. Döntöttek arról, hogy a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleház önálló intézmény lesz. Ennek megfelelõen elfogadták az intézmény alapító okiratát, és az intézmény vezetésére pályázatot írtak ki. Szentmártonkáta Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXII. törvény 20/A. -a alapján pályázatot hirdet a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleház intézményvezetõi (magasabb vezetõi) beosztásának betöltésére. A közalkalmazotti szolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 54. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységének irányítása, koordinálása, jogszerû mûködés biztosítása a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint. A gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítése, fegyelmi, ellenõrzési jogkör gyakorlása. A vezetõi megbízás idõtartama: december 1-jétõl november 30-ig szól. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXIII. törvény vonatkozik. Pályázati feltételek: büntetlen elõélet; magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, fõiskolai könyvtárosi képzettséggel és a felsõfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy a felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, 2009 után szerzett fõiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tízéves szakmai gyakorlat szükséges; vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

5 2012. október SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 5 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; nyilatkozat arról, hogy a pályázattal kapcsolatban testületi ülés keretében zárt ülés megtartását kéri-e. A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör december 1-jétõl tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: október 31. (szerda). A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C címre történõ megküldésével. A pályázattal kapcsolatosan további információt Fodor Zoltán polgármester nyújt, a (29) es vagy a 06 (20) ös telefonszámon. A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatás: A képviselõ-testület a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet értelmében a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül bírálja el a pályázatokat. A pályázat elbírálásának határideje: november 29. (csütörtök). A pályázati kiírás további közzétételének helye: az önkormányzat hirdetõtáblája, Szentmártonkátai Újság. A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: szeptember 24. A pályázat eredményes elbírálásáig Benéné Árvai Erika jelenlegi könyvtárost bízták meg az intézményvezetõi feladatok ellátásával. Határozatot hoztak arról, hogy amennyiben az intézményvezetõi állás betöltése plusz fõt igényel, akkor az intézményt az önkormányzat szakfeladatához csatolják. A könyvtár nevének megváltozása miatt módosították az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló 4/2002. (II. 22.) önkormányzati rendeletet. A könyvtár dologi kiadásaira plusz egyszázötvenezer forintot biztosítottak. A következõ napirendi pontnál a Napközi Otthonos Óvoda konyha fûtés szerelésére helyi vállalkozót bíztak meg. Rendezvények megtartása során szükséges készletek (tányér, villa stb.) beszerzésére pénzösszeget csoportosítottak át a költségvetésben. A 21. napirendi pontnál a pályázaton nyert MTZ traktor önkormányzati épület átalakításával való tárolásáról hoztak döntést. A polgármester úr beszámolt a pénzügyi keretének az önkormányzati intézményekben történõ felújítások, munkák elvégzésének a felhasználásáról. Rendkívüli felmerült kiadások elvégzésére háromszázezer forintot biztosítottak a keretre. A 23. napirendi pontnál módosították a településszerkezeti tervet. A következõ napirendi pontnál biztosították az újtelepi iskola tornatermét sportfoglalkozás céljából Baranyiné Hoffmann Rita részére. A Széchenyi utca lakosainak kérelmében, melyben súly- és sebességkorlátozó tábla kihelyezését kérték, a döntést elhalasztották. A következõ napirendi pontnál a II. számú védõnõi körzetben a védõnõi pályázat elbírálására került sor. A képviselõ-testület a pályázót, Rittenbacherné Zámbó Szabina Ildikót nevezte ki a II. számú védõnõi körzet védõnõjének. Egyúttal munkaviszonya fennállásáig biztosította részére a Szentmártonkáta, Úttörõk útján lévõ önkormányzati bérlakást. Támogatták a Homokerdõ dûlõ lakosának kérelmét, hogy a 17.-tõl a 20. házszámig villanyoszlopok kerüljenek felállításra, de ehhez az önkormányzat anyagi támogatást nem tud biztosítani. Nem támogatták az Elektronika Vonala Vagyonvédelmi Kft. ajánlatát önkormányzati épületek távfelügyeletére. Elfogadták a polgármester úr tájékoztatóját a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti eseményrõl. Az újság nyomtatását eddig a Patkós Stúdió végezte. A cég a szerzõdést felmondta. Ennek okán a képviselõ-testület az árajánlat alapján december 31-ig a PetTerGusz Kft.-t bízta meg, havi bruttó ötvenhétezer-kilencszázhatvankettõ forint vállalási díjért. A Deák Ferenc utca Öregszõlõ utca összekötõ út kõterítésére bruttó ötszáznyolcvanezer forintot hagytak jóvá. Zárt ülésen bírósági ügyben az önkormányzat képviselõjérõl döntöttek. A Közbeszerzési Bizottság elnökének a korábbi tagot, Kele Terézt választották meg. A képviselõ-testület következõ, munkaterv szerinti ülésére október 25-én, csütörtökön 17 órai kezdettel kerül sor, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Tisztelt Lakosság! A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei teljes terjedelemben elolvashatóak a könyvtárban és a község honlapján. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ

6 6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG október Tisztelt Lakosság! Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a TÜDÕSZÛRÉSRE községünkben az alábbi idõpontokban kerül sor. Ideje: október 17-tõl november 5-ig. Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: október 27-én (szombaton) 7.45-tõl ig lesz tüdõszûrés. Nem lesz tüdõszûrés: október 22-én és november 2-án. Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ A lomtalanítás a szemétszállítással azonos napon történik, a szemétszállítási napoknak megfelelõen 7 órakor kezdõdik. Ezúton kérünk mindenkit, hogy a közterületek tisztántartása érdekében csak az elszállítást megelõzõ napon, illetve a szállítás napján reggel 7 óráig helyezzék ki a hulladékgyûjtõ edény mellé felesleges lomjaikat. Lom az a darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt nem fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített hulladékgyûjtõ edénybe (kukába): pl. berendezési tárgyak, bútorok, textíliák stb. Az elszállításra szánt lomot a megadott nap reggel 7 óráig az ingatlanok elé szíveskedjenek kihelyezni, mert a hulladékgyûjtõ gépjármû elhaladása esetén a késõbb kihelyezett lomot nem áll módunkban elszállítani! Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tápiószecsõi Víziközmû Kft. Szentmártonkáta településen november 8 9-én LOMTALANÍTÁST szervez. A közterületek tisztasága érdekében a szóródó anyagokat zsákban, dobozban szíveskedjenek kihelyezni! FONTOS! Társaságunk a lomtalanítás keretében az alábbi hulladékokat nem szállítja el: veszélyes hulladék (elektronikai hulladék, festékesdoboz, állati tetem, gumiabroncs) fertõzõ és undorkeltõ anyag építési-bontási törmelék kommunális vegyes hulladék autó- és gépjármûabroncs, illetve alkatrészek gáztûzhely kályha és egyéb nagyméretû fémtárgy zöldhulladék Tisztelettel: Mészáros Ferenc ügyvezetõ igazgató KÖZÉLETI HÍREK Változott az orvosi beutalási rendszer Július elsejétõl módosították a betegek ellátási térképét. Az alábbiakban elolvasható, hogy az új szabályok szerint Szentmártonkáta lakói mely kórházakhoz tartoznak attól függõen, hogy milyen betegségük van. Szakma Alapszintû ellátást nyújtó kórház (az adott szakmában létezõ legalacsonyabb progresszivitási szintet ellátó intézmény) Addigtológia Nyírõ Gyula Kórház (Budapest) Allergológia és klinikai immunológia Semmelweis Egyetem (Budapest) Angiológia, phlebológia, lymphológia Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest) Arc-, állcsont-, szájsebészet Semmelweis Egyetem (Budapest) Ápolás, szakápolás Szent Erzsébet Kórház (Budapest) Belgyógyász Bõr- és nemibeteg-ellátás Csecsemõ és gyermek fül-orr-gége gyógyászat Csecsemõ- és gyermekgyógyászat Csecsemõ- és gyermekgyógyászati intenzív terápia Csecsemõ- és gyermekkardiológia Csecsemõ- és gyermekszívsebészet Gottsegen György Orsz. Kard. Int. (Budapest) Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest) Égéssebészet E. Szent István és Szent László Kórház-R. (Budapest) Érsebészet Felnõtt hospice-palliatív ellátás E. Szent István és Szent László Kórház-R. (Budapest) Fül-orr-gége gyógyászat Gasztroenterológia Gasztroenterológiai rehabilitáció Jánh Ferenc Dél-pesti Kórház (Budapest) Geriátria Szent Imre Kórház (Budapest) Gerincvelõsérültek rehabilitációja Honvédkórház, Szanatórium u. (Budapest) Gyermek-gasztroenterológia Heim Pál Gyermekkórház és Ri. (Budapest) Gyermek- és ifjúságaddiktológiai rehabilitáció Bethesda Gyermekkórház, Ráckeresztúri th.

7 2012. október SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 7 Gyermek- és ifjúságpszichiátria Semmelweis Egyetem (Budapest) Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció Heim Pál Gyermekkórház és Ri. (Budapest) Gyermekneurológia Gyermek plasztikai-, helyreállító- és égéssebészet Bethesda Gyermekkórház (Budapest) Gyermekrehabilitáció Szent János Kórház és É-budai E. K., Bolyai u. (Budapest) Gyermeksebészet Heim Pál Gyermekkórház és Ri. (Budapest) Gyermekszemészet Semmelweis Egyetem (Budapest) Gyermek-tüdõgyógyászat Haematológia Idegsebészet Infektológia E. Szent István és Szent László Kórház-R. (Budapest) Kardiológia Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest) Kardiológiai rehabilitáció Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest) Klinikai onkológia Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest) Krónikus belgyógyászat Krónikus nõgyógyászat Albert Schweitzer Kórház Ri. N. Kft., Parádi th. Krónikus pszichiátria Szent Imre Kórház (Budapest) Krónikus tüdõgyógyászat OKTPI (Budapest) Mozgásszervi rehabilitáció Nefrológia Neurológia Neurológiai rehabilitáció Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Szeged) Nõgyógyászat Ortopédia Budai Irgalmasrendi Kórház (Budapest) Plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet E. Szent István és Szent László Kórház-R. (Budapest) PIC Polytraumatizált, égésbeteg és szeptikus csontfoly. u. r. OORI (Budapest) Pszichiátria Toldy Ferenc kórház és Ri. N. Kft. (Cegléd) Pszichiátriai rehabilitáció Reumatológia Budai Irgalmasrendi Kórház (Budapest) Sebészet Stroke-ellátás Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa) Sugárterápia ONKI (Budapest) Súlyos központi idegrendszeri sérültek, polytrauma Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Szeged) Súlyos agysérültek rehabilitációja Misszió Egészségügyi Központ N. Kft. (Veresegyház) Szemészet Toldy Ferenc kórház és Ri. N. Kft. (Cegléd) Szívsebészet Gottsegen György Orsz. Kard. Int. (Budapest) Szülészet Tüdõgyógyászat Tüdõgyógyintézet (Törökbálint) Tüdõgyógyászati és légzésrehabilitáció Tüdõ- és mellkassebészet Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest) Traumatológia Urológia A teljes lista (alap-, közép-, felsõszintû ellátás) megtekinthetõ a könyvtárban és a oldalon. Dr. Tutz Gyula Molnár László Szeszfõzde Tóth István Szeszfõzde Tóth György Szentmártonkátai Motorosok Baráti Köre Magoss György Benzinkút Káta Ker. és Szolg. Kft. Németh Gyõzõ Gildex Kft. Molnár Zoltán Bul-Bau Kft. Hudák István Hudák Kereskedõház Falunapi támogatók névsora Köszönöm mindazoknak a segítségét, akik a falunapi rendezvény megszervezésében, lebonyolításában bármilyen módon részt vállaltak, illetve rendezvényünket felajánlásaikkal támogatták. Fodor Zoltán polgármester Szántai Anikó Siracusa Kft. Kedvenc JM Kft. Pék Cipó Bt. Tatár Attila Ozirisz Kft. Apró András Fejõs Hús Kft. Brindzik Anita Gulyás Zoltán Boglárka virágbolt Kele Tüzép TÁME Nagygyörgyné Misi Erika Császár István Sütõné Szabó Ágnes Molnárné Bakó Andrea Szabó Zsolt (Folytatás a következõ oldalon!)

8 8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG október Laszip Zoltánné Brill Stúdió Kaló Imre Baranyiné Hoffman Rita Farkas István Zombori Dorina Radványi Ádám Crazy Dolls Crazy Dolls edzõje Lovas kocsisok Rada Sándor Trautenberger Bianka Tornádó Harcmûvészeti Sportegyesület Nagykátai Rendõrkapitányság Király Gabi Képviselõk: Baranyi Julianna Bartucz Zoltán Dr. Hajnal Károly Fodor Zoltán Kele Sándorné Lesti Bertalan Povázson László Skoda Ferenc Dr. Urbán Viktor Polgármesteri Hivatal dolgozói: Dr. Illés Zsuzsanna Marton Mária Bugyi Szilvia Némethné Povázson Éva Adamecz Szilvia Gedainé Kõgyesi Katalin Reichert Ernõné Kakuk Katalin Bikás Gyöngyi Vadászi Éva Balogh István Vass János Arany J. Ált. Isk. pedagógusai, technikai dolgozói: Bikás Károly Fajka Hajnalka Fodorné Balogh Judit Gyetvai Tibor Hortiné Velkei Márta Hudra Hajnalka Járadyné Remler Gizella Karai Istvánné Krajcz Jolán Katonáné Gergely Katalin Kerek Mária Keresztesi Sándorné Kiss Tivadarné Kissné Horváth Zsuzsanna Lencsés János Lékóné Pénzes Ibolya Marossiné Varga Katalin Molnárné Baranyi Erzsébet Nyúl Róbertné Telekes Nikolett Tereba-Kovács Jánosné Tóthné Vincze Ildikó Tõsér Mária Velkei Szeréna Virágné Szabó Magdolna Dobozi Illésné Elek Antalné Gergi Sándorné Kele László Végh Andrea Lendvai Szilvia Serfõzõ Zita Gergely Miklós Székely J. Ref. Ált. Isk. felkészítõ pedagógusai: Nagy Orsolya Mizseiné Horváth Judit Marton Gábor Sándorné Lantos Liána Napközi Otthonos Óvoda óvónõi, technikai dolgozói: Adamecz Istvánné Ács Károlyné Bakó Gáborné Baranyiné Zakar Tímea Hajnal Etelka Háhm Pálné Illésné Tóth Edina Kele János Kelemen László Kissné Sárközi Judit Mikusné Antalicz Veronika Nyeste Zsoltné Palotainé Hajnal Marianna Povázson Lászlóné Tavasz Ferencné Utasiné Horváth Gabriella Vargáné Cseh Anna Zábel Anita Szentmártonkáta körzeti megbízottjának elérhetõsége: SZABÓ FERENC, 06 (20) Köszönetnyilvánítás augusztus 13-tól 25-ig ifjúsági- és gyermekhetet szerveztünk a szentmártonkátai református gyülekezetben. Mindkét esemény rendkívül sikeresen zárult, összesen közel nyolcvan gyermek és ifjú részvételével. Játékos vetélkedõk, csapatjátékok, kreatív foglalkozások színesítették a programot. A rendezvényeken, a testi táplálékon kívül, lelki táplálékkal is feltöltekezhettek Isten igéjébõl a jelen lévõ fiatalok és gyermekek egyaránt. Isten iránti hálával szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek e nagyszerû esemény szervezésében és lebonyolításában. Közel húsz embernek az áldozatos munkája kellett a tervek megvalósításához. Terjedelmi korlátok miatt nem áll módunkban mindenkit név szerint felsorolni. A teljesség igénye nélkül mégis szeretnénk kiemelni a Székely József Református Általános Iskola azon oktatóit, akik bekapcsolódtak a programokba; a konyhán dolgozó gyülekezeti tagjainkat, akik reggeltõl estig fáradoztak azon, hogy a sok gyermekszáj közül egy se maradjon éhesen, valamint a Szentmártonkátai Református Ifjúsági Kör azon tagjait, akik csoportvezetõként lankadatlan figyelmükkel terelgették a gyermekcsapatokat, illetve református gyülekezetünk azon tagjait, akik nagy türelemmel és szeretettel felügyelték a gyerekeket.

9 2012. október SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 9 A rendezvények tapasztalataiból kiindulva a sikeresen mûködõ Református Ifjúsági Kör mellett szeretnénk egy úgynevezett Kis Ifi csoportot elindítani, amelyre év közötti gyermekek jelentkezését várjuk, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Mindkét kör szeretettel hívja a csatlakozni kívánó új tagokat. Részletekkel kapcsolatban érdeklõdni lehet a Református Lelkészi Hivatalban, illetve a következõ telefonszámon, valamint címen: 06 (20) , Köszönettel: Vizi Zsuzsanna (református lelkipásztor) és dr. Héjjáné Angeli Vivien (ifjúsági vezetõ) FELHÍVÁS Márton-napi libasültkészítõ-versenyre November 6., kedd Rajzpályázatok leadása a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleházban November 8., csütörtök 9.00 Játszóházi foglalkozás óvodásoknak a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleházban Nyitóünnep az Iskola úti Napközi Otthonos Óvodában November 9., péntek 9.00 Játszóházi foglalkozás óvodásoknak a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleházban Arany János Általános Iskola Futóverseny-nevezés Lámpás felvonulás MÁRTON-NAPI PROGRAM Futóverseny-tájékoztató Közös bemelegítés Elemlámpák bekapcsolása és tömeges rajt Libasültek zsûrizése Eredményhirdetés rajzverseny libasültételek Tombolahúzás November 10., szombat 9.00 Játszóházi foglalkozás iskolásoknak a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleházban Szülõk bálja az Arany János Általános Iskolában November 11., vasárnap Búcsú az Arany János Általános Iskola udvarán FELHÍVÁS Márton-napi hagyomány címmel rajzpályázatot hirdet a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleház. Az Arany János Általános Iskola Márton-nap alkalmából libasültkészítõ-versenyt hirdet felnõttek részére. Nevezés: november 7-ig, az Arany János Általános Iskolában. Az elkészült ételeket november 9-én, pénteken 17 órára várjuk zsûrizésre az Arany János Általános Iskolába. Eredményhirdetés: november 9-én, pénteken kor az Arany János Általános Iskola udvarán, a tábortûznél. A rajzok bármilyen méretben és technológiával készíthetõk. Leadási határidõ: november 6., kedd 18 óra, helye: Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleház. Eredményhirdetés: november 9., péntek 17.50, helye: Arany János Általános Iskola. Korcsoportok: óvodás általános iskolás 1 2. osztály 3 4. osztály 5 6. osztály 7 8. osztály középiskolás A díjazott mûvekbõl kiállítás készül, mely megtekinthetõ lesz a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleházban.

10 10 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG október Helyszín: Szentmártonkáta, Battha Sámuel út, Arany János Általános Iskola Idõpont: november 9., péntek 17 óra Rendezõ: Tápió Security Kft. (Szántai Anikó) Szentmártonkáta Önkormányzat Szentmártonkáta Ipartestület A verseny útvonala: Rajt-cél: Arany János Általános Iskola, a táv 3 km; Battha Sámuel út József Attila út Bem József út Bacsó Béla út Battha Sámuel út Díjazás: A távot lefutók között értékes jutalmakat sorsolunk ki, tombolahúzás keretében. A rajtszámok egyben tombolaszámok is, melyek a versenyt követõen kerülnek húzásra. A versenyre nevezéssel és a táv lefutásával minden futó jogot szerez a tombolahúzásra. Program: Helyszíni nevezés és rajtszámátvétel az általános iskola elõcsarnokában Versenytájékoztató Közös bemelegítés Elemlámpák bekapcsolása és tömegrajt Tombolahúzás (helyszín: a rajt-cél kapu melletti terület) I. Márton napi lámpás futás Szentmártonkáta, november 9., péntek 17 óra Jótékonyság kicsiben kicsiknek Nevezési díj : Pénzbeli nevezés nincs. Nevezni egy játékkal vagy mesekönyvvel lehetséges! A nevezési díjak a versenyt követõen a helyi óvodának kerülnek felajánlásra! Szabályok: Tömegrajt. Idõmérés nincs. Regisztráció (és a rajtszám átvétele) a verseny elõtt történik, melyet a rajt elõtt 20 perccel lezárunk! Szintidõ nincs, de a rajtot követõ 1 óra elteltével a rendezvényt lezárjuk, és az idõn túl érkezõ befutók a tombolahúzáson nem vesznek részt. Egyéb: Rajtszámmal rendelkezõknek forró tea, zsíros kenyér és gyümölcs, célba érkezés után. A rendezvényt az idõjárási viszonyoktól függetlenül (esõ, hó esetén is) megtartjuk! A versenyen a KRESZ szabályainak betartása kötelezõ! A versenyen mindenki a saját felelõsségére vehet részt! Információk: Szántai Anikó, a Tápió Security Kft. vezetõje, (70) , Minden futó hozzon magával elemlámpát vagy fejlámpát! M E G H Í V Ó A Szentmártonkátai Ipartestület december 1-jén tartja meg MÁSODIK HAGYOMÁNYTEREMTÕ BÁLJÁT, ahová minden szórakozni és mulatni szeretõ embert szeretettel vár. A színvonalas mûsort kiváló zene, étel és program biztosítja. A jegyeket november elejétõl értékesítjük. Gulyás Zoltán ipartestületi elnök KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Sikeresen elkezdõdött az óvodában is a 2012/2013-as nevelési év. Nevelõtestületünkben személyi változások történtek: 2 fõ új óvodapedagógus érkezett a nyugdíjba vonuló és az elköltözött kolléganõk helyére. A nyári szünetben az Iskola úti óvodában a régi, rosszul záródó tetõtéri ablakok helyett a helyi önkormányzat jóvoltából újak kerültek beépítésre. Az Iskola úti óvoda udvarán a játékok állagának megóvása érdekében a mászókákat átfestettük, szülõi segítséggel a viharvert kerti házikók teteje is felújításra került. Itt, az újság hasábjain is szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülõknek, akik hozzájárultak intézményeink Óvodai hírek szebbé tételéhez: az Iskola úti óvodában Lázár Józsefék, Bartucz Zoltánék, Balázs Attiláék, Takács Zsolték; az Úttörõk útján pedig a Mammut 78 Bt., Kele Kálmánék és Turza Józsefék felajánlásait és segítségét. Támogatásaikat továbbra is szívesen fogadjuk. Amennyiben otthonukban van feleslegessé vált papírhulladék, az óvodák területén elhelyezett gyûjtõkonténerekbe behozhatják október 24-ig, ezzel is segítve intézményünket. Támogatásukat elõre is köszöni: az óvoda nevelõtestülete. Vajon Mónika

11 2012. október SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 11 A SZÉKELY JÓZSEF REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI, ESEMÉNYEI Idén is azt mondták tanulóink, hogy rövid volt a nyár, gyorsan elteltek a nyári vakáció napjai, de már várták a barátokkal való találkozás örömteli pillanatait. Próbáltuk hasznosan kihasználni ezt az idõszakot is. Öröm számunkra, hogy sikerült a tornaszobát felújítatni, játékudvart kialakítani. Nagy szeretettel fogadtuk elsõ osztályos tanulóinkat, akik már augusztus utolsó hetében iskola-elõkészítõ játékos foglalkozásokon ismerkedtek egymással, a tanító nénikkel és az iskolával. Hogy iskolánk tanulóivá válásukat megerõsítsék, október 28-án, vasárnap, a reformáció napi ünnepi istentiszteleten a gyülekezet elõtt esküt tesznek. Erre az alkalomra minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Oktató munkánkban e tanévben is a legfontosabbnak tekintjük a tantervi követelmény mind hatékonyabb elsajátíttatását tanulóinkkal. Nyolcadikos tanulóink válaszút elõtt állnak, az elsõ félév végére középiskolát kell választaniuk. Merre tovább? Hol folytassam tanulmányaimat? Dönteni sosem könnyû, de megpróbáljuk könnyebbé tenni számukra a választást felkészítõ foglalkozásokkal. Tanulóinknak sok lehetõséget kínálunk szabad idejük hasznos eltöltésére, szakkörök segítségével (kórus, táblajáték, báb, internet, angol, kézmûves, dráma, néptánc, sport, filmklub ). Tanulóink ebben a tanévben is több levelezõs és országos versenyen szeretnék megmérettetni magukat, tudásukat gyarapítani (TIT, Olvasni jó!, TITOK, Mozaik, Egyháztörténeti levelezõs versenyek, Debreceni Országos Református Iskolák Versenye). Falunapon, Idõsek napján kórus-, néptáncszakköreinken részt vevõ tanulóink már bemutatkoztak. Mellettük a falunapon elsõ és harmadik osztályosok vidám táncát nézhettük, illetve az idõseket verssel köszöntötte Fejes Blanka 3. osztályos tanulónk. Köszönöm a felkészítõ tanárok munkáit! Köszönöm a szülõk önzetlen segítségét a falunapi fõzés megszervezéséért, a lovas kocsival rendelkezõknek, hogy tanulóink fuvarozását vállalták! Szeptemberben megtartottuk hagyományos, évszakokhoz kapcsolódó Geszti-parti, õszi projekt délutánunkat. Megismerkedhettek felsõs tanulóink a mustkészítés, savanyúságeltevés tudományával. Ez idõ alatt alsós tanulóink õszi sportversenyen, kézmûves-foglalkozásokon vettek részt. Köszönettel tartozunk a szülõi, nagyszülõi, gyülekezeti adományokért, segítségért. Gyönyörû õszi szombati napot tölthettünk el együtt az iskola udvarának, parkolójának szépítésével (szülõk, az iskola dolgozói és a Clarion Hungary Elektronikai Kft. alkalmazottai). Köszönöm Gali Lászlónénak az önzetlen szervezõ munkát, a résztvevõk építõ-szépítõ munkáját, a Clarion Hungary Elektronikai Kft. támogatását. Tisztelt Szülõk! Nemzeti ünnepünkrõl október 23-án községi szinten megemlékezünk. Kérem, vegyenek részt ünnepségünkön! Az õszi szünet elõtti utolsó tanítási nap október 26., péntek! A szünet utáni elsõ tanítási nap november 5., hétfõ! Simonné Bozsik Anikó igazgató A SZABÓ MAGDA KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ HÍREI október 8-án Idõskorban is aktívan címû országos könyvtári rendezvény keretében történelmi estet tartottunk. Meghívott vendégünk volt Basa László nagykátai helytörténész, aki Kossuth Lajos 1849-ben a Tápió mentén címmel tartott elõadást. (Basa László cikkei elolvashatók a oldalon). Majd ezt követõen Népi mesterségek címmel nyílt kiállítás, mely megtekinthetõ november 17-ig, a könyvtár nyitvatartási idejében. Benéné Árvai Erika megbízott vezetõ HIRDETÉSEK Termõföldet vásárolnék! Telefonszám: 06 (20) Kétszintes, kertes ház eladó. Egy nõi gumicsizma és 43-as férficipõk eladók. Telefonszám: 06 (70)

12 12 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG október EPILFREE Tartós szõrtelenítés gépek nélkül! Gyors, egyszerû, kíméletes. CSERÉPKÁLYHÁK tervezését, átépítését, átrakását és tisztítását, valamint HORDOZHATÓ CSERÉPKÁLYHÁK és KANDALLÓK építését vállalom. Kérdéseivel hívjon bizalommal! Szentmártonkáta József Attila út 88. sz. Telefon: 06 (29) Mobil: 06 (70) Ön is megismerné bõvebben, szívesen kipróbálná? Bejelentkezés: Pappné Kiss Éva kozmetikus 06 (29) (30) Szentmártonkáta Úttörõk u. 4/C További szolgáltatások: Hagyományos kozmetikai kezelések Tûnélküli mezoterápiás kezelés 3D-szempilla készítése Barnuljon biztonságosan az EU- szabványnak megfelelõ coffee love EU 0,3 csövekkel ellátott szoláriumban! Kedvezõ percdíjak, bérletkedvezmény. CSEPP FODRÁSZAT Szeretettel várom régi és új vendégeimet október 16-án nyíló új üzletembe! Cím: Szentmártonkáta Keresztúry L. u. 11. Telefonszám: 06 (20) Hegyi Erika nõi-, férfi-, gyermekfodrász Felelõs kiadó: Szentmártonkáta Község Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Szerkesztõbizottság Engedélyszám: 571/1991. Megjelenik: 1800 példányban Szentmártonkáta Község Önkormányzat megbízásából kiadja: PetTerGusz Kft.

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony Allergológia és klinikai immunológia 3 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28. Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28. Sebészet 0200 37 2012.12.28. Szülészet 0405 20 2012.07.01

Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28. Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28. Sebészet 0200 37 2012.12.28. Szülészet 0405 20 2012.07.01 Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szakma a idejére a ellátó Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28 Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28 Sebészet 0200 37 2012.12.28

Részletesebben

Belgyógyászat 0100 40. Angiológia, phlebológia, lymphológia, Haematológia 0102 71. Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

Belgyógyászat 0100 40. Angiológia, phlebológia, lymphológia, Haematológia 0102 71. Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok a idejére a a idejére a Belgyógyászat 0100 40 Angiológia, phlebológia, lymphológia, 0101 20 Haematológia 0102 71 Endokrinológia,

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Székhelyének teljes címe Szakma a ellátó a ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Részletesebben

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok jegyű Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM megye Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9000

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés ÁGYSZÁM

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés ÁGYSZÁM szerinti a idejére a idejére a feladatot ellátó megnevezése AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség jegyű Szakma a idejére a idejére a AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07.

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07. Szolgáltató térség Szakma Szakmakód Ágyszám a idejére a idejére a Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01 Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01 Sebészet 0200 50 2012.07.01 Szülészet 0405 40 2012.07.01 Nőgyógyászat

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia. haematológia 0102 28 2013.04.

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia. haematológia 0102 28 2013.04. Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM a idejére a a idejére a megyei Kórházak belgyógyászat 0100 234 2013.04.01 megyei Kórházak angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 megyei Kórházak haematológia 0102

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM a idejére a a idejére a megyei belgyógyászat 0100 234 2013.04.01 megyei angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 megyei haematológia 0102 28 2013.04.01 megyei endokrinológia,

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség Szakma a a Főváros Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013 Pomáz, Mártírok u. 22 pszichiátria 1800 42 2012.07.01 Magyarország 130900

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. megnevezése

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. megnevezése szerinti térség kód a idejére a a idejére a belgyógyászat 0100 50 2012.07.01 gasztroenterológia 0104 24 2012.07.01 AKTÍV Somogy Dél-Dunántúl 140201 Siófok Város Kórház- Rendelőintézet nefrológia 0105 5

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh.

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ SZERZŐDÉSES STRUKTÚRÁJA 2014.11.01-TŐL Aktív fekvőbeteg-ellátás megnevezése Külső kó Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0100 belgyógyászat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám. Szakorvosi óraszám. Szakmakód

Nem szakorvosi óraszám. Szakorvosi óraszám. Szakmakód Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok kód nem a a idejére Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9024 Vasvári Pál u. 2-4. belgyógyászat 0100 100

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53 Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Szakma ÁGYSZÁM ágyszáma a szolgáltató a szolgáltató megnevezés e megye 008030 megye 008030

Részletesebben

Nem. szakorvosi. óraszám. óraszám

Nem. szakorvosi. óraszám. óraszám Szakma a ellátó a idejére Észak-Magyarország 031391 ADAMANTIN Fogászati és Szolgáltató 3529 Miskolc Bottyán J. u. 16. fogszabályozás 1302 120 0 2002.05 Észak-Magyarország 031391 ADAMANTIN Fogászati és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám

Nem szakorvosi óraszám Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód Szakorvosi nem a a idejére a Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9024 Vasvári Pál u. 2-4. belgyógyászat 0100 100 0 2011.02.17

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Országos Egészségbiztosítási Pénztár egészség, biztonság! 2015. november Tisztelt Intézményvezető! Az

Részletesebben

belgyógyászat 0100 528 0 2015.05.01

belgyógyászat 0100 528 0 2015.05.01 Szakma Szakmakód szünetelő órák órák a a idejére a megyei angiográfiás diagnosztika 5103 60 0 2013.04.01 megyei MRI diagnosztika 5109 84 0 2013.04.01 megyei teljeskörű ultrahang-diagnosztika 5301 338 0

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 12. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. OKTÓBER 11. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 158/2012. (X.10.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 2541 Lábatlan, József A. u. 60. gasztroenterológia 0104 4 0 2011.03.04

menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 2541 Lábatlan, József A. u. 60. gasztroenterológia 0104 4 0 2011.03.04 szerinti órák órák a idejére a a idejére a Magyarország 015060 SANATIO OSSIS Gyógyászati Kft. Béla király körtér 7. fsz. 2. menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 Magyarország 019532

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Megye Dátum ÁGYSZÁM. Belgyógyászat. Csecsemő- és gyermekgyógyászat. Aneszteziológia és intenzív betegellátás. Sürgősségi betegellátás

Megye Dátum ÁGYSZÁM. Belgyógyászat. Csecsemő- és gyermekgyógyászat. Aneszteziológia és intenzív betegellátás. Sürgősségi betegellátás Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2012. 07. 01. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3 alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott

Részletesebben

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80 Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2012.07.01. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó Szünetelés. Nem szakorvosi óraszám

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó Szünetelés. Nem szakorvosi óraszám szerinti térség Szakma i Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000, Tószegi út 21. belgyógyászat 0100 90 2010.04.14 i Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000, Tószegi út 21. angiológia, phlebológia 0101

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Minden nap: 7 00-14 00

Minden nap: 7 00-14 00 SZAKRENDELÉS RENDELÉSI IDŐ ORVOS LABOR II. emelet 38. sz. tel: 49/505-317 kód: 051125011 Minden nap: 7 00-14 00 Dr. Szoboszlay István SPORTORVOSI II. emelet 36. sz. tel: 49/505-312 1 / 24 kód: 051126020

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Zalahaláp Sáska Község Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács Elnökétől Szám: 2/51-1/2015. E l ő t e r j e s z t é s a Társulási Tanács 2015. január 15.-ei nyilvános ülésére Előterjesztő

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére.

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A Szendr i Hétszínvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony id tartama: Határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. Szakorvosi óraszám

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. Szakorvosi óraszám szerinti térség Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód órák 015871 Fog-Mester Bt. 8071 Magyaralmás, Nefelejcs u. 3. fogszabályozás 1302 30 0 2010.02.05 019214 Egészség 97 Bt. 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 211 - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 236 - - - -

I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 211 - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 236 - - - - 4 5 6 7 8 9 Ágykihasználtság Átlagos ápolási idő I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 6 - - - - IDEG Ideggyógyászat 78

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ambuláns betegellátás rendje jelentősen átalakult. Zsámbék tekintetében a területi ellátási kötelezettséggel járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

Érd település ellátási adatai

Érd település ellátási adatai Járó-TEK 2013-02-1 Érd település ellátási adatai (5704) - Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat (2000) - Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001)

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-7/2007. Üi.: dr. Tábith Andrea Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 01. szeptember 6-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 1/01. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása 14/01.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01. 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia 0102 20 2012.07.

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01. 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia 0102 20 2012.07. / szerinti Szakma a idejére a a idejére a 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01 77. haematológia 0102 20 2012.07.01 77. gasztroenterológia 0104 29 2012.07.01 77. nefrológia 0105 32 2012.07.01 77. sebészet

Részletesebben

Isaszeg település ellátási adatai

Isaszeg település ellátási adatai Járó-TEK 2013-01-29 Isaszeg település ellátási adatai általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001) addiktológia (1801) Progreszivítás: 1, szakorvosi, gondozás addiktológia (1801) alkohológia (1811)

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEr JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE CíMZETES FŐJEGYZ E TÉR l. Ügyiratszám: 79.613/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok szerinti Nem 015871 Fog-Mester Bt. 8071 Magyaralmás, Nefelejcs u. 3. fogszabályozás 1302 30 0 2010.02.05 019214 Egészség 97

Részletesebben