utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti"

Átírás

1 MHK adatbázis 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (C) Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról A közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvény 48. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a törvény ában és ában foglaltakra figyelemmel a Kormány a következıket rendeli el: 1. (1) 1 A rendelet hatálya azokra a gazdálkodó szervezetekre [a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (Ptk.) ának c) pontja] terjed ki, amelyek a) a Magyar Köztársaság területén belföldi vagy nemzetközi forgalomban ideértve az átmenı forgalmat is közúti közlekedési szolgáltatást végeznek, illetıleg a Magyar Köztársaság területén közúti jármővet (a továbbiakban: jármő) tartanak üzemben; b) a Magyar Köztársaság területén kívül magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott jármővel közúti áruszállítást vagy személyszállítást végeznek; c) a külön jogszabályban meghatározott C1, C1+E, C, C+E, illetve D1, D1+E, D, D+E kategóriában érvényesített vezetıi engedéllyel vezethetı gépkocsival közúti áru- vagy személyszállítást végeznek, a 11. (1) bekezdése és az 1. számú melléklet rendelkezései tekintetében. (2) 2 A rendelet alkalmazásában közúti közlekedési szolgáltatás: jármővel üzletszerően [díj ellenében (ellenérték fejében), gazdasági tevékenységként] végzett személyszállítás, áruszállítás, bérvontatás és autómentés, ideértve a jármő gépjármővezetıvel együtt történı rendelkezésre bocsátását is. (3) 3 A rendelet alkalmazásában nem minısül közúti közlekedési szolgáltatásnak a külön jogszabályban 4 meghatározott saját számlás áruszállítás és saját számlás utasszállítás (1) Közúti közlekedési szolgáltatásként a) áruszállítás céljára szolgáló jármővel aa) közúti árufuvarozás 6 a 4. -ban, ab) nemzetközi közúti árufuvarozás a 4/A. -ban; b) autóbusszal személyszállítás az 5. -ban; c) személygépkocsival ca) személytaxi-szolgáltatás az 5/A. -ban, cb) személyszállító szolgáltatás az 5/B. -ban meghatározott engedéllyel végezhetı. (2) 7 Aki rendszeres gazdasági tevékenységként az (1) bekezdésben nem szereplı közúti közlekedési szolgáltatást kíván végezni, köteles azt, a tevékenység megkezdése elıtt legalább 30 nappal a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságának bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység megjelölését, az ahhoz használni kívánt jármő (jármővek) jellegét, telephelyét (tárolásának helyét). Az NKH regionális igazgatósága a tevékenység megkezdését megtiltja, ha az annak végzéséhez elıírt feltételek hiányoznak A közúti közlekedési szolgáltatás csak abban az esetben kezdhetı meg, ha a szolgáltatást végzı a 2. (1) bekezdésében megjelölt tevékenységre az engedélyt megszerezte, illetıleg a 2. (2) bekezdésében elıírt bejelentési kötelezettségének eleget tett, továbbá a 2. (1) bekezdésének c) pontjában foglalt tevékenységhez használt, engedélyezett jármővet (jármőveket) külön jogszabályban meghatározott színő hatósági jelzéssel (a továbbiakban: különleges rendszámtábla) látták el. Különleges rendszámtáblával a 2. (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt tevékenységekhez használt jármő is ellátható. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 1 Az 1. (1) bekezdése a 158/2008. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. -ával megállapított 2 Az 1. (2) bekezdése a 158/2008. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. -ával megállapított 3 Az 1. (3) bekezdését a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 1. -a iktatta be, szövege a 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. -ával megállapított 4 A bérelt jármővekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeirıl szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet 2. -ának (1) és (2) bekezdése, valamint az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirıl és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet 1. -a (2) bekezdésének f) pontja. 5 A 2. -t a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte, utóbb a 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. -a ismét a szövegbe iktatta. 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti árufuvarozás kifejezésre változtatta a 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdésének b) pontja. 7 A 2. (2) bekezdése a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének a) és c) pontja, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 14. -a szerint módosított Ez utóbbi módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 8 A 3. a 158/2008. (VI. 10.) Korm. rendelet 2. -ával megállapított 9 A 3/A. -t a 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. -a iktatta a szövegbe. 10 A 3/A. (1) bekezdését a koncessziós szerzıdés érvényességi idıtartamán belül a 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. -ának (2) bekezdése alapján nem kell alkalmazni a menetrend alapján végzett közforgalmú közúti

2 személyszállító engedély annak a vállalkozásnak adható, amelynél a) az ügyvezetést és a szakmai irányítást ellátó személy mind erkölcsi, mind szakmai szempontból kifogástalan elıélető (jó hírnév); b) a szakmai irányítást ellátó személy rendelkezik a vállalkozás viteléhez szükséges, jogszabályban meghatározott átfogó ismeretekkel (szakmai alkalmasság); c) a tevékenység megkezdéséhez és folyamatos végzéséhez szükséges pénzeszközök bizonyítottan rendelkezésre állnak (megfelelı pénzügyi helyzet). (2) 12 A szakmai irányító személyének változása esetén az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel teljesítése nélkül az NKH regionális igazgatósága jóváhagyásával a tevékenység a külön jogszabályban 13 meghatározott ideig folytatható. Amennyiben az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel már nem teljesül, az NKH regionális igazgatósága megfelelı biztosíték esetén legfeljebb 12 hónapra haladékot adhat a vállalkozásnak. (3) A közúti árufuvarozói engedélyt 14 vagy az autóbuszos személyszállító engedélyt vissza kell vonni, ha olyan körülmény merül fel, amely az engedély kiadását kizárná, továbbá, ha a vállalkozás a tevékenységet egyáltalán nem vagy nem a szakmai elıírásoknak megfelelıen gyakorolja (1) 16 Közúti árufuvarozást 17 a belföldi székhelyő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság és egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: vállalkozás) csak abban az esetben végezhet, ha kérelmére az NKH regionális igazgatóságától közúti árufuvarozói engedélyt 18 kapott. (2) (3) 19 (4) 20 A közúti árufuvarozói engedélyt 21 legfeljebb 5 évre lehet kiadni. Az engedély kiadása és annak az idıbeli hatály lejártát követı meghosszabbítása csak abban az esetben tagadható meg, ha a kérelem teljesítése jogszabályba ütközik. (5) 22 4/A. 23 Nemzetközi közúti árufuvarozást a belföldi székhelyő vállalkozás abban az esetben végezhet, ha kérelmére az NKH regionális igazgatóságától külön jogszabály 24 alapján közúti árufuvarozói engedélyt, továbbá közösségi engedélyt és nemzetközi szerzıdés elıírása alapján az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatóságától nemzetközi közúti áruszállítási engedélyt (a továbbiakban: áruszállítási engedély) kapott (1) 26 Autóbusszal díj ellenében személyszállítást a belföldi székhelyő vállalkozás abban az esetben végezhet, ha kérelmére az NKH regionális igazgatóságától külön jogszabály 27 alapján autóbuszos személyszállító engedélyt kapott. Nemzetközi személyszállítást a vállalkozás csak a kérelmére az NKH regionális igazgatósága által kiadott közösségi engedély birtokában végezhet. (2) Autóbuszos személyszállító engedély annak a vállalkozásnak adható, amely a) külön jogszabály, 28 nemzetközi szerzıdés alapján jogosult, továbbá aki e jogosulttal kötött vállalkozási szerzıdés alapján válik jogosítottá menetrend szerinti közforgalmú közúti személyszállítás végzésére; személyszállítás tekintetében a napját megelızıen a közúti közlekedésrıl szóló 1988: I. törvény 9/A. -ának, illetve a koncesszióról szóló 1991: XVI. törvényben foglalt elıírásoknak megfelelıen kiírt koncessziós pályázat nyertesére, illetıleg alapított társaságra. 11 A belföldi közúti árufuvarozói engedély kifejezést közúti árufuvarozói engedély kifejezésre változtatta a 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdésének a) pontja. 12 A 3/A. (2) bekezdése a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének b) pontja szerint módosított 13 A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirıl és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet, valamint az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirıl és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet. 14 A belföldi közúti árufuvarozói engedély kifejezést közúti árufuvarozói engedély kifejezésre változtatta a 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdésének a) pontja. 15 A 4. a 68/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet 1. -ával megállapított E kormányrendelet 3. -ának (2) bekezdése alapján az engedéllyel már rendelkezı vállalkozások legkésıbb december 31-ig kötelesek eleget tenni a 68/2001. (IV. 20.) Korm. rendeletben elıírt feltételeknek. 16 A 4. (1) bekezdése a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének e) szerint módosított 17 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti árufuvarozás kifejezésre változtatta a 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdésének b) pontja. 18 A belföldi közúti árufuvarozói engedély kifejezést közúti árufuvarozói engedély kifejezésre változtatta a 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdésének a) pontja. 19 A 4. (2) (3) bekezdését a 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. 20 A 4. (4) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 13. -a szerint módosított E módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 21 A belföldi közúti árufuvarozói engedély kifejezést közúti árufuvarozói engedély kifejezésre változtatta a 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdésének a) pontja. 22 A 4. (5) bekezdését a 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. 23 A 4/A. -t a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 2. -a iktatta be, újonnan a 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 2. -ával megállapított, a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének e) és j) pontja, a 168/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése szerint módosított 24 A belföldi és nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirıl és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet. 25 Az 5. a 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. -ával megállapított 26 Az 5. (1) bekezdése a 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésével megállapított, a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének b) és e) pontja szerint módosított 27 Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirıl és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet. 28 A közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvény és a koncesszióról szóló évi XVI. törvény.

3 b) megfelel a 3/A. (1) bekezdésének a) c) pontjaiban foglaltaknak; c) 29 alkalmas jármővel rendelkezik ca) közforgalmú személyszállításra a 8. (2) bekezdésében meghatározott feltételek szerint. cb) 30 (3) 31 Amennyiben a vállalkozás a (2) bekezdés a) vagy ca) pontjában foglalt feltételnek nem felel meg, az autóbuszos személyszállító engedély csak szerzıdéses és különjárati személyszállítás végzésére jogosító hatállyal adható ki. (4) 32 (5) Az autóbuszos személyszállító engedély 5 évre, de legfeljebb a (2) bekezdés a) pontja szerinti jogosultság idıtartamára adható ki. Az engedély meghosszabbítható. Az engedély kiadása és meghosszabbítása csak abban az esetben tagadható meg, ha a kérelem teljesítése jogszabályba ütközik. (6) A 3/A. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt szakmai alkalmasság és c) pontjában foglalt megfelelı pénzügyi helyzet követelményének átmeneti nem teljesülése esetére a 3/A. (2) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. Az autóbuszos személyszállító engedély visszavonására a 3/A. (3) bekezdése az irányadó. 5/A. 33 (1) Személygépkocsival közúti személyszállítási szolgáltatás személytaxi-szolgáltatásként vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásként végezhetı. (2) 34 A vállalkozás az NKH regionális igazgatósága engedélyével (a továbbiakban: taxiengedély) végezhet személytaxi-szolgáltatást. (3) Taxiengedély annak a vállalkozásnak adható, amelynél igazolt a) a személyes megbízhatóság, b) a szakmai alkalmasság, c) a megfelelı pénzügyi teljesítıképesség, továbbá d) 35 amely olyan személygépkocsival rendelkezik, amelyet az NKH regionális igazgatósága külön jogszabály 36 alapján személytaxi-szolgáltatás végzésére alkalmasnak minısített és ezt igazolólappal tanúsítja. (4) 37 A (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt követelményeket a vállalkozás illetıleg az adott tevékenységet végzı szervezeti egység, részleg vezetését, irányítását ténylegesen és állandó jelleggel ellátó, a taxiengedélyben megnevezett személynek (a továbbiakban: szakmai vezetı) kell teljesítenie. A szakmai vezetı személyének változása esetén az NKH regionális igazgatósága legfeljebb 6 hónapos idıtartamra felmentést adhat a szakmai alkalmasság követelményének teljesítése alól. (5) A személyes megbízhatóság feltételeinek nem felel meg az a személy, aki a) 38 büntetett elıélető; b) olyan vállalkozás szakmai vezetıje volt, amelynél a szakmai érdekképviseletek, a települési önkormányzat (a fıvárosban a Fıvárosi Önkormányzat) megállapítása szerint a személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat ideértve a települési önkormányzat (a fıvárosban a Fıvárosi Önkormányzat) által közterületen kijelölt taxiállomás (a továbbiakban: taxiállomás) használatára, a jármővezetık személyi feltételeire, az áralkalmazásra, a nyugtaadási kötelezettségre vonatkozó jogszabályokat megsértették, illetıleg a személytaxikra vonatkozó mőszaki, biztonsági vagy igazgatási szabályokat megsértették, és ezért az engedélyezı szerv a vállalkozás személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatás végzésére jogosító valamennyi engedélyét (14. bekezdés) visszavonta, a visszavonás idıtartama alatt. c) 39 az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatások keretében történı jármővezetésre való jogosultságát a (13) bekezdés b) pontjában felsorolt okok valamelyike miatt az NKH regionális igazgatósága visszavonta, a visszavonás idıtartama alatt. (6) A szakmai alkalmasság az 1. számú melléklet 1/b) pontjában meghatározott személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói szakismeretek eredményes elsajátítását tanúsító vizsgabizonyítvánnyal igazolható. (7) Nem szükséges vizsgát tennie annak a szakmai vezetınek, aki a kérelem benyújtását megelızıen 10 évnél nem régebben, legalább 5 évig szakirányú szakmai vezetıi beosztásban dolgozott személytaxis vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatást nyújtó vállalkozásnál vagy ilyen területen egyéni vállalkozó volt. Részleges vagy teljes felmentést kaphat a vizsgakötelezettség alól az a személy, aki az elıírt szakismeretek elsajátítását szakirányú felsıfokú képesítésrıl kiállított okirattal igazolja. (8) A pénzügyi teljesítıképesség abban az esetben megfelelı, ha a vállalkozás a) 40 az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény pontja szerint a kérelme benyújtásának idıpontjában köztartozásmentes adózónak minısül, és aa) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal 29 Az 5. (2) bekezdésének c) pontja a 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdésével megállapított 30 Az 5. (2) bekezdés c) pont cb) alpontját a 345/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. 31 Az 5. (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 13. -a szerint módosított E módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 32 Az 5. (4) bekezdését a 345/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. 33 Az 5/A. a 121/1998. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. -ával megállapított 34 Az 5/A. (2) bekezdése a 128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 6. -ának (1) bekezdésével megállapított, a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének b) pontja szerint módosított 35 Az 5/A. (3) bekezdésének d) pontja a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének b) pontja szerint módosított 36 Lásd a 21/1992. (X. 27.) KHVM rendeletet. 37 Az 5/A. (4) bekezdése a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének b) pontja szerint módosított 38 Az 5/A. (5) bekezdésének a)-b) pontja a 128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 6. -ának (2) bekezdésével megállapított 39 Az 5/A. c) pontja a 186/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. -a, a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének b) pontja szerint módosított 40 Az 5/A. (8) bekezdésének a) pontja a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 38. -ával megállapított

4 igazolja, vagy ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban; b) 41 személytaxinként a szállítható utasok száma alapján 25 ezer Ft összegő, elkülönítetten kezelt vagyoni biztosítékkal, ennek megfelelı pénzügyi intézmény által nyújtott garanciával vagy erre felelısségbiztosítással rendelkezik. A vagyoni biztosíték legfeljebb 40 napos visszapótlási kötelezettség mellett kizárólag az NKH regionális igazgatósága rendelkezésével az utasok más módon nem fedezett kártérítési igényének kielégítésére használható fel. (9) 42 A taxiengedélyt az NKH regionális igazgatósága kérelemre, a vállalkozás nevére, meghatározott mőködési területre (településre, településekre) és a személytaxi forgalmi rendszámára szólóan adja ki. (10) 43 (11) 44 A taxiengedélyben a (9) bekezdésben felsorolt adatokon kívül fel kell tüntetni az engedély sorszámát, a vállalkozás székhelyét, telephelyét, a szakmai vezetı nevét, továbbá a személytaxihoz minısítı vizsgálat alapján kiadott igazolólap és a mőködési területen lévı taxiállomások használatára jogosító engedély számát is, amennyiben azok használatát a települési önkormányzat (a fıvárosban a Fıvárosi Önkormányzat) rendeletben szabályozta. Az engedély kiadása és a személytaxi idıszakos vizsgálata elıtt az NKH regionális igazgatósága ellenırzi, hogy a vállalkozás a mőködési területén érvényes elıírásoknak megfelelıen a taxiállomás használati díját megfizette. (12) 45 A tevékenység folytatása során a vállalkozás 8 napon belül köteles a taxiengedély adataiban bekövetkezett változásokat az NKH regionális igazgatóságánál bejelenteni. Az NKH regionális igazgatósága a bejelentés alapján az engedély adatait módosítja, vagy a régi bevonása mellett újat ad ki. A vállalkozás a tevékenység megszőnése esetén a taxiengedélyt az NKH regionális igazgatóságának köteles visszaszolgáltatni, vagy a tevékenység szüneteltetése esetén az NKH regionális igazgatóságánál letétbe helyezni. (13) 46 Az NKH regionális igazgatósága a taxiengedélyt legalább három hónapra, de legfeljebb öt évre bevonja, ha a vállalkozás az adott személytaxival a) 47 az engedélyezett tevékenységet tartósan legalább egy éven át nem gyakorolja, anélkül, hogy a szünetelést az NKH regionális igazgatóságánál megfelelı indokkal a taxi-rendszámtábla egyidejő letétbe helyezése mellett bejelentette volna, b) 48 a jogszabályban meghatározott szakmai követelményeket megsértette így különösen ha a hatósági árat túllépte, az árat nem tüntette fel, a nyugtaadási kötelezettségét megszegte, a viteldíjkészüléket szabálytalanul mőködtette, illetve az utasokat más módon megkárosította, a taxiállomás használatára vonatkozó szabályokat megszegte, és emiatt a visszavonásra a mőködési terület szerint illetékes települési önkormányzat jegyzıje (a fıvárosban a Fıvárosi Önkormányzat jegyzıje), a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága vagy az illetékes érdekképviseleti szerv megfelelıen alátámasztott javaslatot tett. (14) 49 Az NKH regionális igazgatósága a vállalkozás valamennyi taxiengedélyét a) visszavonja, ha a vállalkozás a mőködése során a taxiengedélyek kiadásához szükséges és az e rendeletben elıírt valamely feltételt már nem teljesíti; b) legalább 3 hónapra, de legfeljebb 5 évre visszavonhatja a (13) bekezdés b) pontjában meghatározott követelmények súlyos vagy ismétlıdı megsértése esetén. (15) A vállalkozás a taxiengedély visszavonásának idıtartama alatt újabb taxiengedélyt nem kaphat. A személytaxi cseréje esetén azonban a taxiengedély is cserélhetı. (16) 50 5/B. 51 (1) 52 Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás kizárólag szálláshely-hasznosítási, idegenforgalmi, turisztikai, sport, kulturális, oktatási, vasúti, vízi, légi utasszállítási tevékenységhez kapcsolódó személyszállítás végzésére, továbbá rendezvények szervezésére jogosult vállalkozás keretében, az NKH regionális igazgatósága engedélyével (a továbbiakban: személygépkocsis személyszállító engedély) végezhetı. A személygépkocsis személyszállító engedély taxigépkocsira nem adható ki és az személytaxi-szolgáltatás végzésére nem jogosít. 41 Az 5/A. (8) bekezdésének b) pontja a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének b) pontja szerint módosított 42 Az 5/A. (9) bekezdése a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének b) pontja szerint módosított 43 Az 5/A. (10) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 14. -a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 44 Az 5/A. (11) bekezdése a Magyar Közlöny évi 59. számában közzétett helyesbítésnek megfelelı szöveg, második mondatát a 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 4. -a iktatta be. Az 5/A. (11) bekezdése a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének b) pontja szerint módosított 45 Az 5/A. (12) bekezdése a 128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 6. -ának (3) bekezdésével megállapított, a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének c), f) és h) pontja szerint módosított 46 Az 5/A. (13) bekezdése a 128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 6. -ának (4) bekezdésével megállapított, felvezetı szövege a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének c) pontja szerint módosított 47 Az 5/A. (13) bekezdésének a) pontja a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének f) pontja szerint módosított 48 Az 5/A. (13) bekezdésének b) pontja a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének k) pontja, a 168/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, a 226/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6. a) pontjának aa) alpontja szerint módosított 49 Az 5/A. (14) bekezdésének bevezetı mondata a 128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 6. -ának (5) bekezdésével megállapított, a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének c) pontja szerint módosított 50 Az 5/A. (16) bekezdését a 128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 6. (6) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 101/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 9. (2) bekezdése. 51 Az 5/B. a 121/1998. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. -ával megállapított 52 Az 5/B. (1) bekezdése a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének b) pontja szerint módosított

5 (2) 53 Személygépkocsis személyszállító engedély az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével annak a vállalkozásnak adható, a) amely az (1) bekezdésben elıírtak meglétét vállalkozói igazolvánnyal, társasági szerzıdéssel, alapító okirattal igazolja; b) amely a 12. (2) (4) bekezdéseiben foglaltak kivételével teljesíti az e rendeletben a személytaxi-szolgáltatásra elıírt feltételeket; c) amelynek személygépkocsis személyszállító engedélye vagy taxiengedélye nem áll visszavonás hatálya alatt. (3) 54 A személygépkocsis személyszállító engedélyt az NKH regionális igazgatósága kérelemre, a vállalkozás nevére, a gépkocsik rendszámára adja ki. Az engedélyben fel kell tüntetni az engedély sorszámát, a szakmai vezetı nevét, a vállalkozás székhelyét, telephelyét, a személygépkocsihoz minısítı vizsgálat alapján kiadott igazolólap azonosítószámát is. (4) A személygépkocsis személyszállító engedély adataiban bekövetkezett változásokra és az engedély leadására az 5/A. (12) bekezdésében foglaltakat, az engedély visszavonására ideértve az engedélyezett tevékenységtıl eltérı mőködést is az 5/A. (13) és (14) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni. (5) 55 Ha a kérelmezı a kérelemhez vállalkozói igazolványát, társasági szerzıdését vagy alapító okiratát nem csatolja, és a jogi személy létrejötte nyilvántartásba vételhez kötött, az NKH regionális igazgatósága az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt megkeresi a nyilvántartást vezetı szervet. 5/C. 56 (1) Az 5/A. (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások keretében jármővet vezetni csak személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetıi igazolvánnyal (a továbbiakban együtt: igazolvány) szabad. (2) 57 Az igazolványt a taxiengedéllyel vagy a személygépkocsis személyszállító engedéllyel rendelkezı vállalkozás által benyújtott személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító jármő vezetésére képesített személy adatait tartalmazó kérelemre az NKH regionális igazgatósága 5 munkanapon belül adja ki. A kérelmet el kell utasítani, ha a jármővezetı a) büntetett elıélető, b) nem felel meg a 11. -ban meghatározott feltételeknek, c) korábban kiadott igazolványát visszavonták, a visszavonás idıtartama alatt, d) szakmai vezetıje volt olyan vállalkozásnak, amely személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatás végzésére való jogosultságát valamennyi 58 engedélye visszavonásával [5/A. (14) bek. és 5/B. (4) bek.] elveszítette, ennek idıtartama alatt. (3) Az igazolvány tartalmazza: a) 59 a jármővezetı természetes személyazonosító adatait és lakcímét, b) az 1. számú melléklet 1/a) pontjában meghatározott képesítésrıl szóló igazolás (bizonyítvány) számát és kiállításának dátumát, c) a mőködési területet, d) az igazolvány sorszámát, e) annak a vállalkozásnak a megnevezését, amelynek a személytaxiját, személygépkocsiját a jármővezetı vezetni jogosult, f) 60 az NKH Központi Hivatala által rendszeresített azonosító lapot. Az azonosító lap a jármővezetı nevét, fényképét és az igazolvány számát tartalmazza. (4) 61 Az igazolvány (3) bekezdésben meghatározott adataiban bekövetkezett változásokat a (3) bekezdés e) pontja kivételével a jármővezetınek az igazolványt kiállító NKH regionális igazgatóságánál 8 napon belül be kell jelentenie. Amennyiben a (3) bekezdés e) pontjában megjelölt vállalkozás adataiban változás következik be, úgy a megváltozott adatokat a vállalkozásnak kell az NKH regionális igazgatóságának bejelentenie. A bejelentés alapján az igazolványt kiállító NKH regionális igazgatósága az igazolvány adatait módosítja, vagy régi igazolvány bevonása mellett új igazolványt ad ki. (5) 62 Az igazolványt kiállító NKH regionális igazgatósága az igazolványt a) visszavonja, ha az igazolvány kiadásának az e rendeletben elıírt feltételei már nem teljesülnek, b) legalább 3 hónapra, de legfeljebb 5 évre visszavonja, ha az 5/A. (13) bekezdésének b) pontjában megjelölt szakmai követelményeket a jármővezetı megsértette. (6) A személytaxi- és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás esetében a jármő vezetıjének a jármő mőszerfalán az utas felıli oldalon az azonosító lapot el kell helyeznie. 53 Az 5/B. (2) bekezdésének bevezetı szövegrésze a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 13. -a szerint módosított E módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 54 Az 5/B. (3) bekezdése a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének b) pontja szerint módosított 55 Az 5/B. (5) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 12. -a iktatta be. E módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 56 Az 5/C. -t a 121/1998. (VI. 17.) Korm. rendelet 3. -a iktatta a szövegbe. A rendelkezés a módosító rendelet 11. -ának (2) bekezdése értelmében július 1-jén lép hatályba. 57 Az 5/C. (2) bekezdésének bevezetı szövegrésze a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének b) pontja, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 13. -a szerint módosított Ez utóbbi módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 58 A Magyar Közlöny évi 59. számában közzétett helyesbítésnek megfelelı 59 Az 5/C. (3) bekezdésének a) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 13. -a szerint módosított E módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 60 Az 5/C. (3) bekezdésének f) pontja a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének l) pontja szerint módosított 61 Az 5/C. (4) bekezdése a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének d), g) és h) pontja szerint módosított 62 Az 5/C. (5) bekezdésének felvezetı szövege a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének d) szerint módosított

6 6. 63 (1) 64 Autóbusszal nem közúti közlekedési szolgáltatásként a belföldi székhelyő üzembentartó abban az esetben végezhet utasszállítást, ha kérelmére az NKH regionális igazgatóságától külön jogszabály 65 alapján saját számlás utasszállításra szóló igazolványt kapott. (2) Az igazolvány abban az esetben adható ki, ha az üzembentartó büntetıjogi felelıssége tudatában nyilatkozik, hogy az utasszállítást nem gazdasági tevékenységként végzi, hanem azt a saját tulajdonában levı, illetve tartósan bérelt vagy lízingelt jármővel végzi és a jármővet maga vagy tagja, illetıleg személyzete (alkalmazottja) vezeti. (3) 66 Az igazolvány rendszámra szólóan, legfeljebb 5 évre szóló hatállyal adható ki. (4) Az igazolványt vissza kell vonni, ha olyan körülmény merül fel, amely annak kiadását kizárná, vagy az üzembentartó nem tartja meg a jármőre és a jármővezetıre vonatkozó szakmai elıírásokat, illetıleg, ha olyan tevékenységet végez, amelyhez nem rendelkezik jogosultsággal. 7. (1) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármő a (3) és (4) bekezdésben foglalt esetet kivéve közúton vagy más közterületen nem tárolható. (2) Az az üzembentartó, aki közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységéhez tíznél több jármővet használ, jármőveit telephelyen köteles tárolni. (3) 67 Ha az üzemben tartó a közúti közlekedési szolgáltatást legfeljebb 3500 kg legnagyobb megengedett össztömegő gépkocsival végzi, e jármővet a közúton vagy más közterületen is tárolhatja. (4) A közút kezelıje kivételesen indokolt esetben olyan helyen, ahol a jármő a közúti forgalmat nem zavarja hozzájárulhat a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt bármely jármő (jármőszerelvény) közúton való tárolásához. Más közterületen az ilyen jármő tárolásához közterülethasználati engedély szükséges. (5) Az (1), a (3) és a (4) bekezdésben foglaltakat megfelelıen alkalmazni kell azokra az autóbuszokra, tehergépkocsikra, mezıgazdasági vontatókra, lassú jármővekre és jármőszerelvényekre is, amelyeket nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használnak. 8. (1) 68 (2) 69 Díj ellenében autóbusszal végzett közforgalmú közúti személyszállításhoz csak olyan gépjármő használható, amelynek erre való alkalmasságát a területi közlekedési hatóság mőszaki vizsgálat alapján kifejezetten megállapította. A feltételeknek való megfelelés esetén a gépjármő forgalmi engedélyét,,közforgalmú személyszállításra alkalmas'' bejegyzéssel kell ellátni. Ha a feltételeknek a gépjármő már nem felel meg, a korábbi bejegyzést érvényteleníteni kell. (3) Árutovábbításhoz csak olyan jármő használható, amelyen a rakomány megóvása és rögzítése céljából a szükséges rakszerek és rakodóberendezések rendelkezésre állnak A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármő jobb oldali elsı ajtajának külsı részén tehergépkocsi oldalfalán jól látható méretben fel kell tüntetni az üzemben tartó nevét és telephelyét, vagy az NKH regionális igazgatósága által e célra rendszeresített jelet és az azonosítási számot (1) 72 Közúti közlekedési szolgáltatás, továbbá közúti áru- és személyszállítás keretében jármővet az vezethet, aki a) 73 az adott jármő vezetéséhez szükséges hatályos vezetıi engedéllyel és külön jogszabályban meghatározott pályaalkalmassági minısítéssel rendelkezik, b) az 1. számú mellékletben meghatározott tevékenységéhez igazodó képesítéssel rendelkezik, c) nem áll a jármővezetéstıl eltiltás hatálya alatt, illetve a vezetési jogosultsága szünetelését a közlekedési igazgatási hatóság jogerısen nem rendelte el. (2) 74 Az Európai Unión kívüli állam állampolgára belföldi vagy nemzetközi közúti árufuvarozást végzı, magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott jármővet a 881/92/EGK és a 3118/93/EGK tanácsi rendeletnek a jármővezetıi igazolvány 63 A 6. a 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. -ával megállapított 64 A 6. (1) bekezdése a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének e) szerint módosított 65 Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirıl és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet. 66 A 6. (3) bekezdése a 345/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. (5) bekezdésével megállapított, valamint a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 13. -a szerint módosított Ez utóbbi módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 67 A 7. (3) bekezdése a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 10. -a (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított 68 A 8. (1) bekezdését a 101/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 9. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. 69 A 8. (2) bekezdését a 142/1992. (X. 27.) Korm. rendelet 3. -a megállapította, második mondatát a 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. -a iktatta a szövegbe. 70 A 9. a 128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 6. -ának (7) bekezdésével megállapított, a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének b) pontja szerint módosított 71 A 10. -t a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 10. -a (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. 72 A 11. eredeti szövegének jelölését a 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 5. -a (1) bekezdésre változtatta, szövege az 54/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 2. -ával megállapított 73 A 11. (1) bekezdésének a) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 13. -a szerint módosított E módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 74 A 11. (2) bekezdését a 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 5. -a iktatta be, egyidejőleg a eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva. A bekezdés szövege az 1/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. -ának (1) bekezdésével megállapított, a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének b) pontja és a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. (1) bekezdés 25. pontja szerint módosított Ez utóbbi módosító rendelet 45. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a március 1-jét követıen indult eljárásokban kell alkalmazni.

7 engedéllyel és jelzéssel ellátott jármővet a 881/92/EGK és a 3118/93/EGK tanácsi rendeletnek a jármővezetıi igazolvány létrehozása érdekében történı módosításáról szóló, március 1-jei 484/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint nemzetközi közúti árufuvarozás esetén a közösségi engedély, belföldi közúti árufuvarozás esetén a közúti árufuvarozói engedély jogosultjának kérelmére kiadott jármővezetıi igazolvány birtokában vezethet. A jármővezetıi igazolványt az NKH regionális igazgatósága adja ki. A jármővezetıi igazolvány kiadása során a külön jogszabályban meghatározott mentességi ok ügyfél által igazolt fennállása esetén az igazolás valóságtartalmának ellenırzése érdekében a megyei, a fıvárosban a fıvárosi munkaügyi központ belföldi jogsegély keretében megkereshetı. (3) 75 A jármővezetıi igazolvány iránti kérelemhez mellékelni kell a jármővezetı munkavállalási engedélyének, munkaszerzıdésének és a Magyar Köztársaság területén való tartózkodása jogszerőségét igazoló okmánynak hiteles másolatát, valamint a szakmai képesítését igazoló irat hiteles másolatát és annak hiteles fordítását. Az NKH regionális igazgatósága a kiadott jármővezetıi igazolványokról nyilvántartást vezet és a megyei (fıvárosi) munkabiztonsági és munkaügyi felügyelıséget értesíti a jármővezetıi igazolvány kiadásáról. (4) 76 Az NKH regionális igazgatósága ellenırzi az Európai Unió más tagállamának hatósági engedélyével és jelzésével ellátott jármő vezetıje tekintetében a 484/2002/EK rendelet jármővezetıi igazolványra vonatkozó szabályainak betartását. 12. (1) 77 Személytaxiként a) négy- vagy többajtós és legalább öt személy szállítására alkalmas, b) 78 külön jogszabályban meghatározott színő, a személytaxit üzemeltetı vállalkozás részére átadott taxi-rendszámtáblával felszerelt személygépkocsi tartható üzemben. (2) 79 A személytaxit fel kell szerelni: a),,taxi'' szót mutató fényjelzı berendezéssel, amely jelzi, ha a személytaxi igénybe vehetı (szabad); b) viteldíjjelzı készülékkel; c) a jobb oldali hátsó ablak alsó részén és a jobb oldali elsı ülés elıtt jól látható helyen elhelyezett díjtáblázattal. (3) 80 A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott viteldíjjelzı készüléknek adattárolós, számla adására alkalmas kivitelőnek kell lennie. (4) 81 A személytaxi saját célra történı igénybevétele esetében a (2) bekezdés a) pontjában elıírt jelzést le kell venni vagy le kell takarni A menetrend alapján közlekedı autóbusz (mikrobusz) homlok- és oldalfalán a járati útvonal kezdı- és végpontját, a különjárati személyszállításra használt autóbusz (mikrobusz) homlok- és oldalfalán,,különjárat'' feliratot feltüntetı táblát kell elhelyezni. Szerzıdéses járat esetén az autóbusz (mikrobusz) homlok- és oldalfalán a,,szerzıdéses járat'' feliratot, valamint az útvonal kezdı- és végpontját egyaránt fel kell tüntetni. 14. Személygépkocsival díj ellenében árut szállítani (fuvarozni) általában nem szabad. Ez a tilalom nem vonatkozik a személygépkocsi a) csomagterében fuvarozott árura (egyéb tárgyra); b) utastérben fuvarozott, az üres üléseken elhelyezett olyan megfelelıen csomagolt árura, amelynek magassága a személygépkocsi ablakainak alsó szélét nem éri el és tömege ülésenként a 68 kg-ot nem haladja meg. 15. (1) Tehertaxiként legfeljebb 6000 kg megengedett legnagyobb össztömegő tehergépkocsi használható. (2) A tehertaxit fel kell szerelni: a),,taxi'' feliratú készülékkel, amely jelzi, ha a jármő igénybe vehetı (szabad); b) viteldíjjelzı készülékkel, továbbá a tehergépkocsiban, a jobboldali elsı ülés elıtt jól látható helyen elhelyezett díjtáblázattal. (3) A tehertaxi saját célra történı igénybevétele esetében a (2) bekezdés a) pontjában elıírt jelzést le kell venni vagy le kell takarni (1) Személytaxival a) a taxiengedélyben meghatározott mőködési területen kívülre is, b) nemzetközi szerzıdésekben meghatározott keretek között az országhatáron kívülre is szállítható utas. (2) Személytaxival a mőködési területen kívül a korábban szállított utas visszaszállítását kivéve csak írásban történı vagy egyéb ellenırizhetı módon dokumentált elırendelés alapján, a mőködési területre irányuló úticéllal vehetı fel utas, már odaúton is kikapcsolt (foglaltra állított),,taxi'' fényjelzı berendezéssel. 18. (1) 85 (2) A 11. (3) bekezdését a 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 5. -a iktatta be, szövege a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének c) pontja szerint módosított 76 A 11. (4) bekezdését az 1/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. -ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének c) pontja szerint módosított 77 A 12. (1) bekezdése a 121/1998. (VI. 17.) Korm. rendelet 5. -ával megállapított 78 A 12. (1) bekezdésének b) pontja a 128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 6. -ának (8) bekezdésével megállapított 79 A 12. (2) bekezdése a 142/1992. (X. 27.) Korm. rendelet 4. -ával megállapított 80 A 12. új (3) bekezdését a 142/1992. (X. 27.) Korm. rendelet 5. -a iktatta be, egyidejőleg az eredeti (3) bekezdés számozását (4) bekezdésre változtatva. 81 A 12. eredeti (3) bekezdésének számozását a 142/1992. (X. 27.) Korm. rendelet 5. -a (4) bekezdésre változtatta. 82 A 13. második mondatát a 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. -a iktatta a szövegbe. 83 A 16. -t a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 10. -a (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. 84 A 17. a 121/1998. (VI. 17.) Korm. rendelet 6. -ával megállapított 85 A 18. (1) bekezdését a 2004: XXXIII. törvény 18. (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte. 86 A 18. (2) bekezdését a 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet

8 (2) (1) 88 (2) A magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott, közúti közlekedési szolgáltatást végzı autóbusz, tehergépkocsi és nyergesvontató (jármőszerelvény) a Magyar Köztársaság területén kívül közösségi engedéllyel közlekedhet. Az Európai Unió tagállamain kívüli államban magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott autóbusz, tehergépkocsi és nyergesvontató (jármőszerelvény) a kétoldalú nemzetközi szerzıdésekben meghatározott engedéllyel, vagy a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott és az illetékes magyar hatóság által kiadott engedéllyel (a továbbiakban: CEMT engedély) közlekedhet. Az ilyen jármő által az Európai Unió másik tagállama és az Európai Unión kívüli állam között végzett közúti árufuvarozáshoz nemzetközi szerzıdés áruszállítási engedély használatát is elıírhatja. (3) Az Európai Unión kívüli állam hatósági engedélyével és jelzésével ellátott autóbusz, tehergépkocsi és nyergesvontató (jármőszerelvény) a Magyar Köztársaság területén a kétoldalú nemzetközi szerzıdésekben meghatározott engedéllyel vagy a jármő bejegyzése szerinti állam illetékes hatósága által kiadott CEMT engedéllyel közlekedhet. (4) Az Európai Unió valamely tagállamának ide nem értve a Magyar Köztársaságot hatósági engedélyével és jelzésével ellátott autóbusz, tehergépkocsi és nyergesvontató (jármőszerelvény) a Magyar Köztársaság területén közösségi engedéllyel közlekedhet. A Magyar Köztársaság és az Európai Unión kívüli állam közötti nemzetközi közúti árufuvarozás végzéséhez e jármővek számára nemzetközi szerzıdés áruszállítási engedély használatát is elıírhatja. (5) 89 Ha nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik, a 3. számú mellékletben meghatározott áruszállítási feladatot, valamint az ezzel igazoltan összefüggı üresjáratot teljesítı, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett jármő a Magyar Köztársaság területén, a Magyar Köztársaságban bejegyzett, a 3. számú melléklet 4. pontjában meghatározott áruszállítási tevékenységet végzı jármő az Európai Unió többi tagállamában közösségi engedély és áruszállítási engedély nélkül, a 3. számú melléklet 1 3. és 5. pontjában meghatározott áruszállítási tevékenységet végzı jármő áruszállítási engedély nélkül közlekedhet. 20. A ban foglaltak nem érintik az országhatár átlépésére és az országhatáron kívüli forgalomra vonatkozó egyéb jogszabályokban (útlevél, deviza, vám stb.) meghatározott feltételeket, korlátozásokat és tilalmakat (1) Az Európai Unió tagállamain kívüli államba irányuló nemzetközi közúti árufuvarozás lebonyolításához szükséges áruszállítási engedélyek elosztási elveinek meghatározásához az illetékes szakmai érdekképviseleti szervezetek véleményét ki kell kérni. (2) 91 A közlekedésért felelıs miniszter gondoskodik az áruszállítási engedélyek elosztási elveinek meghatározásáról. Az engedélyeket az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága adja ki. Minden, a magyar közlekedési hatóság által kiadott, a közúti árufuvarozás végzésére jogosító engedély az illetékes szakmai érdekképviselet kérelmére visszavonható. (3) 92 A nemzetközi szerzıdések szerint engedélyköteles személyszállítási tevékenységet végzı autóbuszok járati engedélyeit a nemzetközi szerzıdésekben meghatározott keretek között az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága adja ki. Az engedélyt a másik szerzıdı fél illetékes hatóságának egyidejő értesítésével az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága visszavonja, ha az engedélyes az engedély kiadásának feltételeit már nem teljesíti, illetve súlyosan vagy ismételten megsérti az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó elıírásokat. (4) 93 Az Európai Unió más tagállamában bejegyzett jármővel a Magyar Köztársaság területén kabotázsként végzett közúti áruszállítási tevékenység kivéve, ha adott tagállam csatlakozási szerzıdése ettıl eltérı rendelkezést tartalmaz a nem honos fuvarozók valamely tagállamban nyújtott belföldi közúti árufuvarozási szolgáltatásai feltételeinek meghatározásáról szóló, október 25-i 3118/93/EGK tanácsi rendeletben foglalt feltételekkel az (5) bekezdésben foglalt kivétellel igazolt nemzetközi fuvarfeladat teljesítése érdekében a Magyar Köztársaság területére történt belépéstıl számítva legfeljebb hét napon belül három alkalommal végezhetı. A jármőnek ezt követıen el kell hagynia a Magyar Köztársaság területét. (5) 94 A (4) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni a 3. számú melléklet 4. és 5. pontja szerinti szállítási feladatot teljesítı jármőre. (6) 95 A (4) bekezdésben foglalt feltételek megtartásának igazolására a kabotázs-tevékenységrıl az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén jármővenként kimutatást kell bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte. 86 A 18. (2) bekezdését a 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. 87 A 19. a 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 6. -ával megállapított 88 A 19. (1) bekezdését a 345/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. 89 A 19. (5) bekezdése a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. -ával megállapított 90 A 21. a 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 7. -ával megállapított 91 A 21. (2) bekezdése az 1/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. -ával megállapított, valamint a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének k) pontja, a 168/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 13. -a szerint módosított Ez utóbbi módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 92 A 21. (3) bekezdése a 158/2008. (VI. 10.) Korm. rendelet 3. -ával megállapított, valamint a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 14. -a szerint módosított Ez utóbbi módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 93 A 21. új (4) bekezdését az 1/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. -a iktatta a szövegbe, egyidejőleg az eredeti (4) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatva. A (4) bekezdés a 101/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 1. -ával megállapított 94 A 21. eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta az 1/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. -a, szövege a 101/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 1. -ával megállapított 95 A 21. (6) bekezdését a 101/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 2. -a iktatta be.

9 készíteni. A kimutatásnak tartalmaznia kell: a) a jármő rendszámát, magyarországi telephelyét (tárolási helyét), b) az üzemben tartó megnevezését és címét, közösségi engedélyének számát, c) a gépjármővezetı nevét, az Európai Unión kívüli állam állampolgára esetén jármővezetıi igazolványának számát, d) a jármő Magyar Köztársaság területére való belépése idıpontját, e) kabotázs-mőveletenként a fuvaroztató (megbízó) megnevezését és címét, a fuvarozás megkezdésének és befejezésének idıpontját, valamint a felrakóhelyet és a lerakóhelyet, f) a jármő Magyar Köztársaság területérıl való kilépése idıpontját, g) a szállított áru tömegét. (7) 96 A kabotázs-kimutatást az NKH Központi Hivatalától a jármő rendszámára és az üzemben tartó nevére, a kabotázs megkezdésének tervezett idıpontját megjelölve igényelt, a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon a jármő vezetıje köteles eseményszerően vezetni, majd a nyomtatványt a kiadó hatóságnak annak kiadását követı 60 napon belül leadni. Az üzemben tartó új nyomtatványt csak abban az esetben kaphat, ha az elızı nyomtatványt a kiadó hatóságnak leadta. A kabotázs-mőveletet megelızı nemzetközi fuvarfeladathoz kapcsolódó fuvarokmányt és a kabotázs-kimutatást a jármővezetı köteles a közúti forgalomban a gépjármővön tartani, és az ellenırzést végzı hatóság képviselıjének felszólítására bemutatni. (8) 97 Ha az üzemben tartó ismételten és súlyosan megsérti a kabotázs-tevékenységre vonatkozó szabályokat, az ellenırzést végzı hatóság az NKH Központi Hivatalánál kezdeményezheti az üzemben tartó kabotázs-tevékenységbıl történı idıszakos kizárását a Magyar Köztársaság területén. (9) 98 A Magyar Köztársaság területén az Európai Unión kívüli állam hatósági engedélyével és jelzésével ellátott jármővel kabotázsként közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység ha nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik a közlekedésért felelıs miniszter engedélyével folytatható. (10) 99 Az Európai Unió más tagállamának hatósági engedélyével és jelzésével ellátott autóbusz a Magyar Köztársaság területén kabotázsként különjárati és szerzıdéses személyszállítást erre vonatkozó külön engedély nélkül végezhet. A valamely tagállamban nem honos fuvarozók számára a belföldi közúti személyszállítási szolgáltatás feltételeinek megállapításáról szóló, december 11-i 12/98/EK tanácsi rendeletben elıírt, az Európai Bizottság részére történı értesítési és tájékoztatási kötelezettséget az NKH Központi Hivatala teljesíti. A menetrend szerinti közforgalmú közúti személyszállításra az Európai Unió tagállamaiban honos vállalkozások részére kiadott kabotázs-engedélyek számáról a közlekedésért felelıs miniszter évente tájékoztatja az Európai Bizottságot az NKH Központi Hivatala útján. (11) 100 Az NKH Központi Hivatala a külföldi hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott jármővek Magyar Köztársaság területén végzett kabotázs-tevékenységének összesített számadatát évente egy alkalommal statisztikai célból átadja a Központi Statisztikai Hivatalnak (1) A nem menetrend szerint, de díj ellenében közúti személyszállítást végzı autóbusz, illetıleg a közúti árufuvarozást végzı gépkocsi, mezıgazdasági vontató, lassú jármő, ezekbıl és pótkocsikból álló jármőszerelvény a közúti forgalomban autóbuszmenetlevéllel, illetıleg fuvarlevéllel vehet részt. (2) 103 Autóbusz-menetlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következı adatokat tartalmazza: a) a személyszállítás jellege (szerzıdéses, különjárati, rendelkezésre bocsátás), b) az üzemben tartó és amennyiben van ilyen a megrendelı (szerzıdı fél) megnevezése és címe, c) a jármő rendszáma és a gépjármővezetı (gépjármővezetık) neve, d) a jármő kiállításának helye és ideje, e) az útvonal az indulások, megállások, érkezések helyének és idejének, a szállított utasok számának, a kilométeróra állásának, valamint a megtett kilométer-teljesítménynek a feltüntetésével. (3) 104 Fuvarlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következı adatokat tartalmazza: a) a szállítás jellege (fuvarozás, rendelkezésre bocsátás, bérvontatás, autómentés), b) az üzemben tartó és a fuvaroztató megnevezése, címe, c) a jármő rendszáma és a gépjármővezetı (gépjármővezetık) neve, d) az árura vonatkozó adatok [az árutulajdonos által kiállított szállítólevél száma, az áru megnevezése, mennyisége, a csomagolás módja, veszélyes áruknál a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai megállapodás (ADR) szerinti adatok], illetıleg a vontatott vagy szállított jármőre vonatkozó adatok (tulajdonos vagy üzemben tartó megnevezése, címe, jármő rendszáma), e) az áru átvételének és kiszolgáltatásának helye, ideje, f) az útvonal az indulás, a megállások (fel- és lerakodás), az érkezés helyének és idejének, a kilométeróra állásának, valamint a rakománnyal vagy rakomány nélkül megtett kilométer-teljesítménynek a feltüntetésével. (4) 105 A közúti forgalomban nem közúti közlekedési szolgáltatást végzı tehergépkocsi, vontató, mezıgazdasági vontató és ezekbıl álló jármőszerelvény, valamint autóbusz 96 A 21. (7) bekezdését a 101/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 2. -a iktatta be. 97 A 21. (8) bekezdését a 101/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 2. -a iktatta be. 98 A 21. (9) bekezdését a 101/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 2. -a iktatta be. 99 A 21. (10) bekezdését a 101/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 2. -a iktatta be. 100 A 21. (11) bekezdését a 101/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 2. -a iktatta be. 101 A 22. -t a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 10. -a (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. 102 A 23. a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 7. -ával megállapított 103 A 23. (2) bekezdése a 101/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésével megállapított 104 A 23. (3) bekezdése a 101/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésével megállapított 105 A 23. (4) bekezdése a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. -ával megállapított

10 szolgáltatást végzı tehergépkocsi, vontató, mezıgazdasági vontató és ezekbıl álló jármőszerelvény, valamint autóbusz menetlevéllel vehet részt. (5) 106 A (4) bekezdésben meghatározott esetekben menetlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következı adatokat tartalmazza: a) az üzemben tartó megnevezése, székhelye és a gépjármővezetı neve, b) a jármő rendszáma, telephelye, c) a rakományra vonatkozó adatok (az árutulajdonos által kiállított szállítólevél száma, a szállítmány megnevezése, mennyisége, származása, a csomagolás módja, veszélyes áruknál az ADR szerinti adatok), illetıleg a szállított személyek számára vonatkozó adatok az indulás, a megállások és az érkezés helyének (fel- és lerakodás) és idejének, a kilométeróra állásának, valamint a megtett kilométer-teljesítménynek a feltüntetésével. (6) 107 Az (1) és (4) bekezdésben meghatározott tevékenységre elrendelt okmány szigorú számadásúnak minısül, azt eseményszerően kell vezetni. A gépjármő használatba adásának igazolására az e rendeletben említett menetlevél és fuvarlevél abban az esetben alkalmazható, ha az tartalmazza a közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvény 21/A. -ának (4) bekezdése szerinti adatokat is. A mentesülés igazolásához szükséges adatokat az üzemben tartó utólag is rájegyezheti a fuvarlevélre, illetve menetlevélre. (7) 108 Ömlesztett áru tehergépkocsival, vontatóval és ezekhez kapcsolt pótkocsival vagy félpótkocsival végzett, a Magyar Köztársaság területén megkezdett közúti fuvarozásához (szállításához) kapcsolódóan a jármő vezetıjének rendelkeznie kell a megrakott jármő (jármőszerelvény) össztömegét tartalmazó a felrakó helyen, hitelesített berendezéssel (hitelesített mérleggel) elvégzett jármő mérlegelés vagy a tengelyterhelés mérés, illetıleg a rakomány súlyának mérlegelése alapján kiállított jármő-tömegbizonylattal (a továbbiakban: bizonylat). (8) 109 Ömlesztett áru szállítása esetén az árut feladó vagy a felrakást végzı köteles a bizonylatot a felrakás helyén a (7) bekezdésben meghatározott eljárás szerint kiállítani és a jármő vezetıjének igazolható módon átadni. Bányászati tevékenységgel kitermelhetı anyagoknak a bányaüzem által a jármőre (jármőszerelvényre) történı felrakása esetén a feladó köteles a külön jogszabályban 110 meghatározott, a rakodásra vonatkozó üzemi utasításoknak megfelelıen eljárni. (9) 111 Ha a feladó vagy a felrakást végzı a bizonylat kiállítási kötelezettségének nem tud eleget tenni, a bizonylat helyett írásbeli nyilatkozatot kell kiállítania és a jármő vezetıjének igazolható módon átadni. (10) 112 A bizonylat és az írásbeli nyilatkozat tartalma: a kiállító neve, címe, kiadási sorszáma, a kiadás helye, a felrakott áru megnevezése, tömege (kg), a felrakodás dátuma (év, hó, nap, óra, perc), a jármő mérlegelés vagy tengelyterhelés mérés alapján megállapított tömege (csak a bizonylaton), a jármő rendszáma, a menet- vagy fuvarlevél száma, a felrakodást végzı aláírása, bélyegzıje. (11) 113 A bizonylat vagy az írásbeli nyilatkozat a szállítás idıtartama alatt a fuvarlevél vagy menetlevél mellékletét képezi, azt az ellenırzést végzı hatóság képviselıjének felszólítására be kell mutatni. A bizonylatot vagy az írásbeli nyilatkozatot a fuvarozás (szállítás) befejezését követıen a kapcsolódó okmányokhoz csatoltan kell megırizni. (12) 114 Túlsúly megállapítása esetén a külön jogszabály alapján fizetendı bírság a bizonylat kiállítóját terheli. (13) 115 A felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul, a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megırizni. (14) 116 A (2) (4) bekezdésben meghatározott okmányt az üzemben tartó vagy írásbeli felhatalmazása alapján a jármő vezetıje állítja ki, aki köteles azt a szállítás során eseményszerően vezetni és aláírásával hitelesíteni. Közúti közlekedési szolgáltatás esetén a megrendelı, illetıleg a fuvaroztató az okmányon igazolja az elvégzett teljesítményt, árufuvarozásnál az áru átvételét is. (15) 117 Külön jogszabály az (1) (4) bekezdésekben 106 A 23. (5) bekezdése a 101/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdésével megállapított 107 A 23. (6) bekezdése a 158/2008. (VI. 10.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdésével megállapított 108 A 23. új (7) bekezdését az 1/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. -a iktatta a szövegbe, egyidejőleg az eredeti (7) bekezdés számozását (12) bekezdésre változtatta. A 23. (7) bekezdése a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. -ával megállapított 109 A 23. új (8) bekezdését az 1/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. -a iktatta a szövegbe, egyidejőleg az eredeti (8) bekezdés számozását (13) bekezdésre változtatta. A 23. (8) bekezdése a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. -ával megállapított 110 A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény és a végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. 111 A 23. (9) bekezdését az 1/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. -a iktatta be, szövegét a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. -a állapította meg. 112 A 23. új (10) bekezdését a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. -a iktatta be, egyidejőleg az eredeti (10) bekezdés számozását (12) bekezdésre változtatva. 113 A 23. új (11) bekezdését a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. -a iktatta be, egyidejőleg az eredeti (11) bekezdés számozását (13) bekezdésre változtatva. 114 A 23. (10) bekezdését az 1/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. -a iktatta be, számozását (12) bekezdésre változtatta a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. -a, szövege a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdésével megállapított Ez utóbbi módosító rendelet rendelkezéseit a 16. (1) bekezdése alapján a augusztus 1. napját követıen elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni, a augusztus 1. napját megelızıen elkövetett szabályszegések esetében pedig akkor, ha a bírság mértéke, illetve a bírság legmagasabb mértéke tekintetében kedvezıbb rendelkezést állapít meg. 115 A 23. (11) bekezdését az 1/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. -a iktatta be. A 23. eredeti (11) bekezdésének számozását a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. -a (13) bekezdésre változtatta. 116 A 23. (12) eredeti (7) bekezdésének számozását a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. -a (14) bekezdésre változtatta. A (14) bekezdés a 158/2008. (VI. 10.) Korm. rendelet 4. (4) bekezdésével megállapított 117 A 23. (13) eredeti (8) bekezdésének számozását a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. -a (15) bekezdésre változtatta.

11 foglaltaktól eltérıen rendelkezhet, és az e -sal nem szabályozott szállításoknál is a menetlevél használatát kötelezıvé teheti. (16) 118 Üzemanyag vásárlása vagy vételezése esetén az (1) és (4) bekezdésben meghatározott okmányon (menetlevélen, fuvarlevélen) fel kell jegyezni az üzemanyag-vásárlás vagy vételezés: a) helyét, idejét és a kilométeróra állását, továbbá b) a vásárlást vagy vételezést igazoló számla vagy más bizonylat számát. 23/A. 119 A 23. (7) (10) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni a) a 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó jármővekkel, jármőszerelvényekkel végzett szállításokra, b) a közmővek meghibásodása esetén a hiba elhárítására igénybe vett jármővekkel végzett szállításokra, c) közveszély, természeti csapás következményeinek elhárítására igénybe vett jármővekkel végzett szállításokra, d) a rendvédelmi szervek által üzemeltetett jármővekkel végzett szállításokra. 23/B. 120 (1) 121 Személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzı jármő a 23. (2) bekezdés b) e) pontja szerinti adatokat tartalmazó menetlevéllel vehet részt a közúti forgalomban. (2) A menetlevél szigorú számadású okmánynak minısül, azt eseményszerően kell vezetni. A felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul, a bizonylatokra vonatkozó szabályok 122 szerint kell megırizni A közúti forgalomban a jármő vezetıje köteles a gépjármővön, illetve magánál tartani a külön jogszabályokban meghatározott egyéb okmányokon kívül a végzett tevékenységtıl függıen a) a 4. szerinti közúti árufuvarozói engedélyt, a 4/A. szerinti közösségi engedély hiteles másolatát, az áruszállítási engedélyt, az 5. szerinti autóbuszos személyszállító engedélyt és közösségi engedély hiteles másolatát, a járati engedélyt, a személyszállításra vonatkozó szerzıdés hiteles másolatát, az 5/A. szerinti taxiengedélyt, az 5/B. szerinti személygépkocsis személyszállító engedélyt, illetıleg a 2. (2) bekezdése szerinti bejelentésrıl szóló igazolást, vagy a 6. szerinti saját számlás utasszállításra vonatkozó igazolványt; b) 124 a jármővezetı részére a rendelet 11. -a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltétel teljesítésérıl szóló igazolást, illetıleg az 5/C. szerinti igazolványt, a gépjármővezetı foglalkoztatási minıségét igazoló okmányt, valamint a jármővezetı állampolgárságától függıen a 11. (2) bekezdése szerinti jármővezetıi igazolványt; c) a jármő igazolólapját, a 19. (1) bekezdésében meghatározott bizonyítványt, a külön jogszabályban meghatározott Üzemeltetési és karbantartási naplót; d) a Bizottság 2121/98/EK rendeletében meghatározott okmányokat, a 23. és a 23/A. szerinti fuvarlevelet, menetlevelet, utaslistát (1) A jármővek jogszerő használatáért, valamint az üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelı mőszaki állapotáért az üzemben tartó felelıs. (2) 126 Az e rendeletben foglaltak megtartását a hatáskörük gyakorlására vonatkozó szabályok szerint az NKH Központi Hivatala, Kiemelt Ügyek Igazgatósága és regionális igazgatóságai, továbbá a személytaxi-szolgáltatás és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás esetén a települési önkormányzat jegyzıje (a fıvárosban a Fıvárosi Önkormányzat fıjegyzıje), a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság is ellenırzi. Az ellenırzésre jogosult szervek az 5/A. -ban, az 5/B. -ban és az 5/C. -ban elıírt feltételek meglétét, valamint a közterület használatára és az áralkalmazásra vonatkozó elıírások megtartását a taxiállomásokon és próbautazások során is ellenırzik. Az ellenırzést végzı szervek hatáskörükbe tartozóan lefolytatják a szabálysértési vagy közigazgatási eljárást, a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát felfüggeszthetik; az engedély, az igazolvány visszavonását kezdeményezhetik. (3) 127 Ha az üzemben tartó az elıírt engedély nélkül, illetıleg a közlekedési hatóság tilalma ellenére végez jármővével közúti közlekedési szolgáltatást, az NKH regionális igazgatósága kezdeményezésére a rendırhatóság a jármő hatósági (forgalmi) engedélyét meghatározott idıre bevonhatja. 26. (1) Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet alkalmazásában a) a gépjármő rendelkezésre bocsátása [2/1981. (I. 31.) MT és 20/1981. (VI. 19.) MT rendelet] az árufuvarozással, illetıleg a díj ellenében végzett személyszállítással, b) A 23. (16) bekezdését a 101/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdése iktatta be. 119 Az új 23/A. -t a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. -a iktatta be, egyidejőleg az eredeti 23/A. számozását 23/B. -ra változtatva. 120 A 23/A. -t a 121/1998. (VI. 17.) Korm. rendelet 7. -a iktatta be, számozását a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. -a 23/B. -ra változtatta. 121 A 23/B. (1) bekezdése a 101/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 4. -ával megállapított 122 Lásd a 2000: C. törvényt. 123 A 24. a 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 8. -ával megállapított 124 A 24. b) pontja az 54/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 3. -ával megállapított 125 A 25. a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 9. -ával megállapított 126 A 25. (2) bekezdése a 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 9. -ával megállapított, a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (1) bekezdésének m) pontja, a 168/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdése, a 226/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6. ab) alpontja, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 14. -a szerint módosított Ez utóbbi módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 127 A 25. (3) bekezdése a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. (3) bekezdésével megállapított 128 A 26. (2) bekezdésének b) pontját a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 10. -a (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

12 egy tekintet alá esnek. (3) 129 E rendelet alkalmazásában ömlesztett áru minden olyan anyag, amely részecskékbıl, szemcsékbıl vagy nagyobb anyagdarabokból, illetıleg ezek kombinációjából áll, és amelyet tömegben, rendezetlenül és csomagolás nélkül raknak a szállító jármő rakfelületére. (4) 130 (5) 131 (6) 132 A járandósági és személyi használatú személygépkocsik üzemeltetésére külön rendelkezések irányadóak. (7) 133 (8) 134 A menetrend alapján díj ellenében közforgalmú közúti személyszállítást végzı autóbuszok járati engedélyeinek, valamint a nemzetközi árufuvarozási engedélyeknek az elosztási elveit 135 és díját a gazdasági és közlekedési miniszter 136 határozza meg. (9) (1) Ez a rendelet a következı uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/94/EK irányelve (2006. december 12.) a közúti árufuvarozás egyes típusaira vonatkozó közös szabályok létrehozásáról; b) az Európai Parlament és a Tanács 2003/59/EK irányelve (2003. július 15.) egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végzı jármővek vezetıinek alapképzésérıl és továbbképzésérıl, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról, 2. cikk, valamint a 10. cikk (2) és (3) bekezdése; c) a Tanács 2004/66/EK irányelve (2004. április 26.) az 1999/45/EK, a 2002/83/EK, a 2003/37/EK és a 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 77/388/EGK, a 91/414/EGK, a 96/26/EK, a 2003/48/EK és a 2003/49/EK tanácsi irányelvek az áruk szabad mozgása, a szolgáltatások nyújtásának szabadsága, a mezıgazdaság, a közlekedéspolitika és az adózás területén, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozására tekintettel történı kiigazításáról, Melléklet IV. rész 2. pont; d) a Tanács 2006/103/EK irányelve (2006. november 20.) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történı kiigazításáról, Melléklet A. rész 6. pont. (2) Ez a rendelet a következı uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg: a) a Tanács 881/92/EGK rendelete (1992. március 26.) a tagállamok területére vagy területérıl történı, illetve a tagállamok területén áthaladó, Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutásról, 13. cikk; b) a Tanács 3118/93/EGK rendelete (1993. október 25.) a nem honos fuvarozók valamely tagállamban nyújtott belföldi közúti árufuvarozási szolgáltatásai feltételeinek meghatározásáról; c) a Bizottság 792/94/EK rendelete (1994. április 8.) a 3118/93/EGK tanácsi rendeletnek a saját számlás közúti árufuvarozókra történı alkalmazása részletes szabályairól; d) az Európai Parlament és a Tanács 484/2002/EK rendelete (2002. március 1.) a 881/92/EGK és a 3118/93/EGK tanácsi rendeletnek a jármővezetıi igazolvány létrehozása érdekében történı módosításáról. 1. számú melléklet a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez 139 A. rész A közúti közlekedési szolgáltatásnál I. Belföldi közúti közlekedési szolgáltatásnál: 1/a) Személytaxival végzett szolgáltatásnál és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásnál a jármő vezetıjének személytaxis és személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítéssel kell rendelkeznie. A személytaxis és személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítés megszerzéséhez vizsgát kell tennie: közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretekbıl, vezetéselméletbıl, elsısegélynyújtási ismeretekbıl, vezetési gyakorlatból, a személytaxi tartozékainak kezelésébıl, helyismereti jártasságból és idegenforgalmi ismeretekbıl, utasfelvételbıl, fuvarvállalásból. 1/b) Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítéssel kell rendelkeznie. Személytaxis és 129 A 26. új (3) bekezdését a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. -a iktatta be, egyidejőleg az eredeti (3) (8) bekezdés számozását (4) (9) bekezdésre változtatva. 130 A 26. eredeti (3) bekezdésének számozását a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. -a (4) bekezdésre változtatta, hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet pontja. 131 A 26. eredeti (4) bekezdésének számozását a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. -a (5) bekezdésre változtatta, hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet pontja. 132 A 26. eredeti (5) bekezdésének számozását a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. -a (6) bekezdésre változtatta. 133 A 26. eredeti (6) bekezdésének számozását a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. -a (7) bekezdésre változtatta. A 26. (7) bekezdését a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 8. -ának a) pontja hatályon kívül helyezte. 134 A 26. eredeti (7) bekezdésének számozását a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. -a (8) bekezdésre változtatta. 135 Az elosztási rendjét kifejezést elosztási elveit kifejezésre változtatta a 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdésének c) pontja. 136 A szervezeti változásoknak megfelelı 137 A 26. eredeti (8) bekezdésének számozását a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. -a (9) bekezdésre változtatta. A 26. (9) bekezdését a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 8. -ának a) pontja hatályon kívül helyezte. 138 A 27. -t a 277/2001.(XII. 22.) Korm. rendelet 11. -a iktatta be, szövege a 101/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 5. -ával megállapított 139 Az 1. számú melléklet az 54/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 5. -ával megállapított

13 személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai vezetıjének vizsgát kell tennie: vállalkozással kapcsolatos munkaügyi, pénzügyi, adózási ismeretekbıl, a személyszállítási szerzıdések szabályaiból II. Nemzetközi forgalomban végzett közúti közlekedési szolgáltatásnál: Az 1. pontban meghatározott nemzetközi autóbuszos szolgáltatói képesítés a) szeptember 10-e elıtt megszerzett képesítés esetében szeptember 10-éig, b) szeptember 9-ét követıen megszerzett képesítés esetében a megszerzésétıl számított 5 évig hatályos, amely a B. részben meghatározott képesítéssel hosszabbítható meg A 2. pontban meghatározott nemzetközi árufuvarozói szolgáltató képesítés a) szeptember 10-e elıtt megszerzett képesítés esetében szeptember 10-éig, b) szeptember 9-ét követıen megszerzett képesítés esetében a megszerzésétıl számított 5 évig hatályos, amely a B. részben meghatározott képesítéssel hosszabbítható meg. B. rész 146 A tehergépkocsival és autóbusszal végzett közúti közlekedési szolgáltatásnál, továbbá közúti áru- és személyszállításnál: a) a C1; C1+E; C; C+E; D1; D1+E; D; D+E vezetıi engedély kategóriákkal vezethetı jármővek vezetéséhez, az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes állam (a 140 Az 1. számú melléklet A. része I. fejezetének 2. pontja az 54/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 6. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 141 Az 1. számú melléklet A. része I. fejezetének 3. pontját az 54/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 6. (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. 142 Az 1. számú melléklet A. része II. fejezetének 1. pontja az 54/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 6. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 143 Az 1. számú melléklet A. része II. fejezetének 2. pontját az 54/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 6. (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. 144 Az 1. számú melléklet A. rész II. fejezet 3. pontja a 158/2008. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdésével megállapított, záró szövegrésze a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 13. -a szerint módosított Ez utóbbi módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a továbbiakban: EGT-állam) állampolgárának és a nem EGT-állam állampolgárának rendelkeznie kell a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott alapképesítéssel, valamint továbbképzési képesítéssel, a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 33/B. -ában és 33/C. -ában meghatározott idıponttól; b) az EGT-állam állampolgára a) pontban meghatározott képesítés megszerzését igazolhatja ba) a külön jogszabályban 147 meghatározott mintájú Gépjármővezetıi képesítési igazolvány -nyal, bb) vezetıi engedéllyel, amelyen az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végzı jármővek vezetıinek alapképzésérıl és továbbképzésérıl, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, július 15-i 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében meghatározott 95. sz. közösségi kód van feltüntetve, bc) EGT-államban kiadott a 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletében meghatározott mintájú Gépjármővezetıi képesítési igazolvány -nyal; c) a nem EGT-állam állampolgára, akit egy tagállami székhellyel rendelkezı vállalkozás alkalmaz vagy foglalkoztat és közúti árufuvarozásra használt jármővet vezet, az a) pontban meghatározott képesítés megszerzését igazolhatja az e rendelet 11. (2) bekezdésében meghatározott Jármővezetıi igazolvány -nyal, amelyen a 95. sz. közösségi kód van feltüntetve; d) a nem EGT-állam állampolgára, akit egy tagállami székhellyel rendelkezı vállalkozás alkalmaz vagy foglalkoztat és személyszállításra használt jármővet vezet, az a) pontban meghatározott képesítés megszerzését igazolhatja da) vezetıi engedéllyel, amelyen az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végzı jármővek vezetıinek alapképzésérıl és továbbképzésérıl, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, július 15-i 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében meghatározott 95. sz. közösségi kód van feltüntetve, db) a ba) pontban meghatározott Gépjármővezetıi képesítési igazolvány -nyal, október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 145 Az 1. számú melléklet A. rész II. fejezet 4. pontját a 158/2008. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése iktatta be, záró szövegrésze a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 13. -a szerint módosított Ez utóbbi módosító rendelet 687. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 146 Az 1. számú melléklet B. része az 54/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 6. (2) bekezdése alapján szeptember 9-én lépett hatályba. A B. részben meghatározott továbbképzési képesítések megszerzésének határidejére vonatkozóan lásd e módosító rendelet 6. (4) bekezdését. 147 A közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 14. számú melléklet.

14 db) a ba) pontban meghatározott Gépjármővezetıi képesítési igazolvány -nyal, dc) nemzeti bizonyítvánnyal, amelynek területükön való érvényességét a tagállamok kölcsönösen elismerik; e) az a) pontban meghatározott képesítés megszerzésére nem kötelezett az a gépkocsivezetı, aki olyan jármővet vezet: ea) amelynek maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát, eb) amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tőzoltóság tart üzemben, ec) amely mőszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármő, amelyet még nem helyeztek forgalomba, ed) amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak, ee) amelyet a vezetıi engedély vagy az e rendeletben meghatározott szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használnak, ef) amely személyes használatban van, és amellyel kereskedelmi célú személy- és áruszállítást (közúti közlekedési szolgáltatást) nem végeznek, eg) amellyel csak a jármővet vezetı munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármő vezetése nem tartozik a gépkocsivezetı elsıdleges feladatához. 2. számú melléklet a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez 148 Sorszám: H Kimutatás az Európai Unió tagállamában bejegyzett jármő Magyar Köztársaság területén végzett kabotázs-tevékenységérıl I. A jármő rendszáma magyarországi tárolóhelye II. Üzemben tartó neve ország jele székhely címe közösségi engedély száma III. A gépjármővezetı neve az Európai Unión kívüli állam állampolgára esetén a jármővezetıi igazolvány száma IV. A jármő Magyar Köztársaság területére való belépési idıpontja (év) (hónap) (nap) V. A jármő Magyar Köztársaság területérıl való kilépési idıpontja (év) (hónap) (nap) VI. A szállított áru tömege A fuvaroztató (megbízó) neve, címe, a felrakóhely és a lerakóhely Kabotázs-fuvarozások megkezdése befejezése 1. (hónap, nap, óra) (hónap, nap, óra) 2. (hónap, nap, óra) (hónap, nap, óra) 3. (hónap, nap, óra) (hónap, nap, óra) 148 A 2. számú melléklet a 101/2009. (V. 8.) Korm. rendelet 6. -ával megállapított

15 helység, dátum fuvarozó aláírása 3. számú melléklet a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez 149 Engedélymentesen végezhetı nemzetközi közúti áruszállítási tevékenységek: 1. Postai küldemény szállítása közszolgáltatás keretében. 2. Sérült vagy javításra szoruló jármő szállítása. 3. Áruszállítás olyan gépjármővel, amelynek megengedett legnagyobb össztömege, beleértve a pótkocsi össztömegét is, nem haladja meg a 6 tonnát vagy engedélyezett terhelhetısége, beleértve a pótkocsi terhelhetıségét is, nem haladja meg a 3,5 tonnát. 4. Áruszállítás gépjármővel, amennyiben a következı feltételek teljesülnek: a) a szállított árunak a vállalkozás saját tulajdonában, vagy általa eladottnak, megvásároltnak, bérbe adottnak, béreltnek, elıállítottnak, kinyertnek, feldolgozottnak vagy ismételten helyreállítottnak kell lennie, b) a szállításnak az árunak a vállalkozáshoz való beszállítását, a vállalkozástól való elküldését, azok vállalkozáson belüli vagy saját szükségletei kielégítéséhez vállalkozáson kívüli elvitelét kell szolgálnia, c) a szállításhoz használt gépjármővet a vállalkozás saját személyzetének kell vezetnie, d) az áruszállító jármőnek a vállalkozás tulajdonában kell lennie vagy a bérelt jármővel végzett közúti áruszállítás külön feltételeirıl szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendeletben meghatározott és az abban elıírt feltételeket teljesítı bérelt jármőnek kell lennie. Ezek az elıírások nem vonatkoznak az egyébként használt jármő rövid idejő kiesése idıtartamára beállított helyettesítı jármőre, e) a szállítás a vállalkozás fıtevékenységéhez képest kiegészítı jellegő tevékenység. 5. Gyógyszerek, orvosi készülékek és felszerelések, továbbá más sürgıs vészhelyzetekben (különösen természeti katasztrófák esetén) segélynyújtásra szánt áruk szállítása. 149 A 3. számú mellékletet a 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. -ának (5) bekezdése iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 12. -ának (3) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzıdést kihirdetı törvény hatálybalépésének napján lépett hatályba.

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1 / 8 2011.08.29. 11:54 Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi A jogszabály mai napon (2011.VIII.29) hatályos állapota tartalomszolgáltatójától Jogszabály keresés

Részletesebben

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 34676 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám A Kormány 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelete a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról EGYSÉGES SZERKEZET 149. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012. (II. 20.) ÖR és 21/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3,5

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: január 1.

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: január 1. PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete A gépjármőadóról szóló, 13/1998. (XII. 10) sz. önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.02.01-261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

Remeteszılıs Község Önkormányzat 9/2010. (IX.27.) rendelete a tehergépjármővek úthasználatáról

Remeteszılıs Község Önkormányzat 9/2010. (IX.27.) rendelete a tehergépjármővek úthasználatáról Remeteszılıs Község Önkormányzat 9/2010. (IX.27.) rendelete a tehergépjármővek úthasználatáról Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1988. évi I. törvény 8. (1) bekezdésének h) pontjában,

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási,

Részletesebben

napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 5 Az 1. (4) bekezdését a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 1.

napját követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 5 Az 1. (4) bekezdését a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelet 1. MHK adatbázis a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a közúti közlekedési igazgatási feladatokról,

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

I. A korlátozás. A tehergépkocsival az ország közútjain

I. A korlátozás. A tehergépkocsival az ország közútjain Tájékoztató a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 2008. 08. 03-tól hatályos fıbb elıírásairól és a közlekedési korlátozás alóli felmentésrıl (2009.

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirıl és engedélyezési eljárásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b)

Részletesebben

A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról

A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról Lechs Tamás tő. zls. Katasztrófavédelmi ırsparancsnok Gara, 2015.

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, valamint a bírságolással

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Szerzıdési feltételek

Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Szerzıdési feltételek Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Szerzıdési feltételek A jelen biztosítási szerzıdés létrejött egyfelıl az Allianz Hungária Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító), valamint az ajánlatban megnevezett,

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozó megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának

Részletesebben

57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 (hatályos: 2011.10.04-2011.10.05) Tartalom: - orvosi pecsét formai követelményei - mentés tárgyi feltételei

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Jogszabályi háttér Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló

Részletesebben

2009. augusztus 1-jén hatályba lépı változások (1988, évi I. törvény és 156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet):

2009. augusztus 1-jén hatályba lépı változások (1988, évi I. törvény és 156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet): 2009. augusztus 1-jén hatályba lépı változások (1988, évi I. törvény és 156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet): A Kktv rendelkezései értelmében: A törvényben, valamint külön jogszabályban és közösségi jogi

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, valamint a bírságolással

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének Alulírott Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének NÉV: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely: Születési ideje: TAJ szám: Lakcím: Szám alatti

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1029/2009. TERVEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

A díj ellenében végzett személytaxi-szolgáltatás kezesi biztosítása. Szerzıdési feltételek

A díj ellenében végzett személytaxi-szolgáltatás kezesi biztosítása. Szerzıdési feltételek A díj ellenében végzett személytaxi-szolgáltatás kezesi biztosítása Szerzıdési feltételek Jelen szerzıdés létrejött egyfelıl az Allianz Hungária Biztosító Rt. mint Biztosító (a továbbiakban: biztosító),

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 51. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

/2011. (.) Korm. rendelet

/2011. (.) Korm. rendelet /2011. (.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában,

Részletesebben

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.01.22. 2015. január 1-jén elindul az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (V. 1.) RENDELETE. a közterületek használatáról

BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (V. 1.) RENDELETE. a közterületek használatáról BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (V. 1.) RENDELETE a közterületek használatáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Tv. 44/A. (2) bekezdésében, valamint A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/1996.(XII.27.) számú R E N D E L E T E

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/1996.(XII.27.) számú R E N D E L E T E BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 28/1996.(XII.27.) számú R E N D E L E T E 1-6 A barcsi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint a helyi autóbusz külön járatok díjának és alkalmazási feltételeinek

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Általános szerzıdési feltételek

Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Általános szerzıdési feltételek Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Általános szerzıdési feltételek A jelen biztosítási szerzıdés létrejött egyfelıl az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság (Cg.01-10-041356., a Fıvárosi Bíróság,

Részletesebben

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére 2013. EüK. 3. szám OTFOH pályázati felhívás (hatályos: 2013.03.01 - ) Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal (1097

Részletesebben

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. (2) bekezdésében

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2.

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2. Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének 16/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete Páty Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjér l Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet. az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról

49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet. az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát. m e g v á l t o z t a t o m. akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100.

1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát. m e g v á l t o z t a t o m. akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100. 1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát m e g v á l t o z t a t o m akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100.000,-Ft-ra, azaz egyszázezer forintra módosítom. Az ellen rzés megállapította,

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

A Kormány. /2012. (.) Korm. rendelete. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

A Kormány. /2012. (.) Korm. rendelete. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról A Kormány /2012. (.) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról A Kormány a személyszállító szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. (1) bekezdés h)

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 43/2007. (IV. 4.) GKM a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól A gazdasági

Részletesebben

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet - 1 - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 1997 2 A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöksége az

Részletesebben

T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról

T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról I. Bevezetı Csörög Község Képviselı-testülete /továbbiakban: képviselı-testület/

Részletesebben

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk közúti szállításának ellenırzésére vonatkozó egységes eljárási szabályok megteremtése érdekében a következıket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya a közúti jármővel végzett

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezıgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetésérıl és kiadásának szabályairól A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában és az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. -ában

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

az 5. (3) bekezdés tekintetében a Rendırségrıl szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés a) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. (3) bekezdés tekintetében a Rendırségrıl szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés a) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelezı mértékérıl, valamint a szabálysértésekrıl, a szabálysértési

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben