Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák!"

Átírás

1 Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Budapest Fövárosi Szervezete Munkájukhoz az alábbi jogszabály változásokra hívjuk fel a figyelmüket. AZ ISMERTETETT JOGSZABÁLYOK TÉMA SZERINTI BONTÁSBAN Számvitel, könyvvizsgálat Adó, vám Ipar Mezõgazdaság Szolgáltatás Kereskedelem Általános hatályú A jogszabály sorszáma 1., , 2.., 6., , 4., 5., 8., 9., A nemzetgazdasági miniszter 20/2013. (VI. 18.) rendelete a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggõ nyilvántartási kötelezettségrõl szóló 22/2009. (X. 6.) PM rendelet módosításáról A módosítás következtében, ha az adózó, külföldi személy a szolgáltatás, termékértékesítés ellenértékét több kapcsolt vállalkozása részére terheli át, akkor az adózó köteles alátámasztani, hogy az alkalmazott megosztási módszer a szokásos piaci ár elvének megfelel. Meghatározza továbbá, hogy az értékhatár megállapításánál, ha a teljesítés értéke külföldi pénznemben kifejezett, akkor a könyvviteli elszámolások során alkalmazott árfolyammal kell azt forintra átszámítani. Az az adózó, aki a beszámolót, könyvvezetés konvertibilis devizában készíti a Magyar Nemzeti Bank hivatalos, az adóév utolsó napján érvényes devizaárfolyamának alapulvételével számítja át a teljesítés értékét forintra. A jövõben az ellenõrzött ügylettel érintett kapcsolt fél által alkalmazott 3 10% közötti tartományba esõ haszonkulcs minõsül szokásos piaci haszonkulcsnak. A szokásos piaci ár meghatározása során figyelembe vehetõ források köre kiegészült az összehasonlítható vállalkozásra vonatkozó nyilvános, vagy az adóhatóság által ellenõrizhetõ adatbázisban tárolt, vagy egyéb forrásból elérhetõ, nyilvánosan hozzáférhetõ, vagy az adóhatóság által ellenõrizhetõ adatokkal. Módosult az alacsony hozzáadott értékû, csoporton belüli szolgáltatás fogalma. A rendelet június 21-én lép hatályba. Magyar Közlöny, június 18., 99. szám 2. A nemzetgazdasági miniszter 21/2013. (VI. 18.) rendelete a gyakorlati képzést végzõ gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásáról A szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett adózó kötelezettségét saját munkavállalói részére szervezett képzés esetén csökkentheti. A rendelet e lehetõség szabályait határozza meg. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolható költségek maximális támogatási intenzitása: általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-a, speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a.

2 A támogatási intenzitás 80%-ra növelhetõ fogyatékossággal élõ vagy hátrányos helyzetû munkavállalónak nyújtott képzés, valamint középvállalkozásoknak, mikro-vagy kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén. A támogatás mértéke azonban megnövelve sem haladhatja meg a képzésben résztvevõnként és képzési óránként a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelezõ legkisebb havi összegének (minimálbér) 6%-nál. A kötelezett bruttó kötelezettségét a fentiek szerint akkor csökkentheti, ha havonta legalább 45 fõ tanulószerzõdéses tanuló gyakorlati képzését teljesíti, a képzés a felnõttképzésrõl szóló törvényben foglaltak szerint valósul meg, a képzés nem távoktatási formában valósul meg, a képzés általános vagy a szakképzésrõl szóló törvény szerinti speciális jellegû, a képzés idõtartama minimum 20 óra, a képzésre az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes államoknak területén kerül sor, a hozzájárulásra kötelezett adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. A hozzájárulásra kötelezettnek a tárgyévre elszámolt képzésre vonatkozó adatszolgáltatást a székhelye szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja részére kell benyújtani. A rendelet a kihirdetését követõ napon, június 19-én lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit elsõ alkalommal a hatálybalépést követõ naptól megkezdett képzések elszámolása tekintetében lehet alkalmazni. Megkezdett képzésnek külsõ képzés esetén az tekinthetõ, amelyre vonatkozóan a felnõttképzési szerzõdést megkötötték. Belsõ képzés esetén a képzés elsõ órája számít a képzés megkezdésének. Magyar Közlöny, június 18., 99. szám évi C. törvény a nemzeti köznevelésrõl szóló évi CXC. törvénynek az óvodák mûködõképességének megõrzése és a gyermekek védelmében szükséges módosításáról szeptember 1-jétõl a gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik óvodapedagógus munkakör betöltéséhez elõírt szakképzettségekkel, és munkája során az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket figyelembe veszi. A törvénymódosítás szeptember 1-jén lép hatályba. Magyar Közlöny, június 21., 102. szám évi CIII. törvény egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggõ módosításáról A legjelentõsebb változás a távolléti díj számításának módszerében történik. A távolléti díjat az esedékesség idõpontjában érvényes alapbér, pótlékátalány és az esedékesség idõpontját megelõzõ utolsó hat hónapra kifizetett teljesítménybér és az utolsó hat hónapra kifizetett bérpótlék figyelembe vételével kell megállapítani. A törvény módosítja a havi béres munkavállalók esetében a havi bér arányos részének kiszámítására vonatkozó rendelkezéseket. A továbbiakban a korábbi gyakorlattal megegyezõen a munkavállalót a havidíja az általános munkarend szerinti munkanapoktól függetlenül, mindig azonos összegben illeti meg. A havi bér arányos részét kell elszámolni hónap közben történõ belépés és kilépés esetén, valamint azokban az esetekben is, ha a munkavállaló az adott hónapban csak a munkanapok egy részét dolgozza le. Az új távolléti díj számítási módszert az augusztus hónapra kezdõdõ távollétek elszámolásánál kell elõször

3 alkalmazni. Ha a távolléti díj a távollét során módosul, a távollét módosítást követõ tartamára a távolléti díj módosított összegét kell figyelembe venni. Ha idõközben a munkavállalónak augusztus 1-jén béremelést adtak, az augusztusra járó szabadságok esetén már az új alapbérrel kell a távolléti díjat megállapítani. A munkaidõkeret lejárta elõtti munkaviszony megszûnéséhez kapcsolódó eljárási szabályokat már nem csak munkaidõkeret esetén, hanem bizonyos esetekben az általános munkarendben dolgozó munkavállalók munkaviszonyának megszüntetése esetén is alkalmazni kell. A módosító törvény megerõsíti azt a gyakorlatot, miszerint az apának gyermeke születésekor járó pótszabadságot arányosítani abban az esetben sem lehet, ha a munkaviszony év közben kezdõdött vagy szûnt meg. A törvényváltozás lazít az egyenlõtlen munkaidõbeosztás esetén történõ szabadság nyilvántartás szabályain. Lehetõsége van a munkáltatónak arra, hogy választása szerint az általános szabályok szerint napban adja ki a szabadságot. A másik lehetõség, hogy a munkáltató a munkaidõ beosztáshoz igazodóan adja ki a szabadságot, azzal azonos óraszámban számolja el és tartja nyilván. Fontos változás van az év közben kezdõdõ munkaviszonyok esetén a betegszabadság vonatkozásában is. A módosítással a munkavállalót a táppénzre jogosultságot megelõzõ napig a betegszabadságra vonatkozó díjazás illeti meg. A törvényváltozás jelentõsen bõvíti a vasárnapi pótlékra jogosultak körét augusztus 1-jétõl a vasárnapi pótlék minden olyan munkavállalót megillet, aki rendkívüli munkaidõben dolgozik vasárnap, munkáltatójának tevékenységétõl, illetve a munkavállaló munkakörétõl függetlenül. A változások következtében augusztus 1-jétõl a felszámolási eljárásban is alkalmazni kell a munkáltató személyében bekövetkezõ változás esetén a tájékoztatási kötelezettséget január 1-jétõl két fontos változást hoz a törvénymódosítás. Egyrészt a kötetlen munkarend esetén már nem feltétel, hogy a munkáltató a munkaidõ legalább fele beosztásának jogát átengedje a munkavállalónak. Másrészt január 1. után a munkáltató és a munkavállaló csak az életkor alapján járó pótszabadság következõ évre történõ átvitelében állapodhat meg június 30. és január 1. között a módosítások különbözõ idõpontokban lépnek hatályba. Magyar Közlöny, június 22., 103. szám 5. A Magyar Nemzeti Bank 11/2013. (VI. 25.) rendelet a jegybanki alapkamat mértékérõl A jegybanki alapkamat mértéke június 26-ától 4,25%. Magyar Közlöny, június 25., 105. szám évi CXXIII. törvény az egyes közteherviselési kötelezettséget elõíró törvények módosításáról a)a törvény módosította, illetve kiegészítette az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvényt. Az új 3/A. értelmében a magánszemély kamatjövedelme után 6 százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége is keletkezik, a 16 százalék személyi jövedelemadó mellett. Az egészségügyi hozzájárulást a kamatjövedelemben részesülõ magánszemély illetõségének vizsgálata nélkül a kifizetõnek le kell vonnia. Amennyiben a magánszemély igazolja a Tbj. szerinti külföldi illetõségét, úgy a kifizetõ által levont egészségügyi hozzájárulást a magánszemély utólag az adóhatóságtól igényelheti vissza. Az eho fizetési kötelezettség kiterjed a tartós befektetési számlán elhelyezett összegek hozamára is abban az esetben, ha a tartós befektetési szerzõdés szerinti lekötés megszakítására a hároméves lekötési idõszak utolsó napját megelõzõen kerül sor.

4 Átmeneti rendelkezés alapján a kamatjövedelem utáni egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség a magánszemélyek augusztus 1-jétõl megszerzett kamatjövedelmére vonatkozik. Ha a kamatjövedelem juttatását megalapozó idõszak augusztus 1-jét megelõzõen kezdõdik, de a kamatjövedelem juttatása augusztus 1-jét követõ idõpontra esik, például ha a betétszerzõdést 2013 júniusában kötik meg, de arra kamatot csak szeptemberben fizetnek, az egészségügyi hozzájárulást csak a augusztus 1-jétõl megszolgált kamatjövedelemre kell megállapítani. b)a törvény módosította a távközlési adóról szóló évi LVI. törvényt. A módosítás értelmében a távközlési mértéke 3 Ft/megkezdett percre emelkedett. A törvény kizárólag a nem magánszemély elõfizetõ elõfizetéséhez tartozó, hívószámonként és havonta megállapított adóplafon összegét 2500 Ft-ról 5000 Ft-ra emeli. A törvény értelmében tehát a magánszemély elõfizetõ hívószámáról indított hívás, küldött üzenet utáni adófizetési kötelezettség nem változik. c) A törvény módosította a pénzügyi tranzakciós illetékrõl szóló évi CXVI. törvényt is. A törvény szerint a pénzügyi tranzakciós illeték mértéke a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 százaléka, ugyanakkor fizetési mûveletenként nem haladhatja meg a 6 ezer forintot. A fizetési számláról történõ készpénzkifizetés, illetve a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz útján történõ készpénzkifizetés esetén a pénzügyi tranzakciós illeték mértéke a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,6 százaléka. A törvény augusztus 1-jén lép hatályba. Magyar Közlöny, június 30., 111. szám 7. A nemzetgazdasági miniszter 29/2013. (VII. 3.) rendelete az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról A szerencsejáték-szervezõ tevékenységre irányuló engedélyezési eljárás kérelemre indul, az egyes szerencsejátékokra külön-külön kell kérelmet elõterjeszteni. A módosítás értelmében a játékkaszinó engedélyezéséhez egységenként, kártyaterem engedélyezéséhez kártyatermenként kell a kérelmet elõterjeszteni. A kérelemnek tartalmaznia kell: a) a tervezett szerencsejáték megjelölését, b) a tervezett szerencsejáték lebonyolításának földrajzi, közigazgatási területét, és c) a tervezett szerencsejáték szervezésének idõtartamát. Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a) a játéktervet, b) a részvételi szabályzatot, c) a költségvetést (gazdaságossági számítások tervezetét), d) a létesítõ okiratot, és e) a 32/2005. (X. 21.) PM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt egyéb okiratokat, adatokat. A rendelet július 7-jén lép hatályba. Magyar Közlöny, július 3., 114. szám évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról A jogszabály több törvényt pontosít. Jelentõsebb módosítást a következõ törvények tartalmaznak: a)a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény módosítása A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú melléklete tartalmazza az adómentes juttatásokat. A módosítás követõen adómentesnek fog minõsülni:

5 A nemzeti felsõoktatási törvény szerinti a hallgató részére nappali tagozaton az õt megilletõ juttatásként kifizetett ösztöndíj, tankönyv- és jegyzettámogatás teljes összege, a diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege, a nappali tagozaton a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékébõl havonta a hónap elsõ napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó része, valamint a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj, Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj, és a nemzeti felsõoktatási kiválóság ösztöndíj. A doktorjelölt részére a nemzeti felsõoktatási kiválóság ösztöndíj; Az. oktató, kutató részére a nemzeti felsõoktatási kiválóság ösztöndíj;" A nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározott nevelési-oktatási intézmény, a nemzeti felsõoktatásról szóló törvényben meghatározott felsõoktatási intézmény, a helyi önkormányzat vagy vallási közösség által a tanuló, hallgató részére e jogviszonyára tekintettel jogszabályban meghatározott feltételek szerint adott, valamint a roma szakkollégium által a szakkollégiumi tagsági jogviszonyra tekintettel nyújtott. Az Útravaló Ösztöndíjprogram keretében a Kormány rendeletében meghatározott feltételekkel és módon adományozott tanuló és mentori ösztöndíj, a nemzetiségpolitikáért felelõs miniszter rendeletével alapított anyanyelvû és kétnyelvû nemzetiségi program szerint mûködõ középfokú iskolák, valamint amennyiben az adott nemzetiség ilyen intézményt nem tart fenn nemzetiségi nyelvoktatást folytató középfokú iskolák tanulói részére adományozható ösztöndíj. b)a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló évi C. törvény módosítása A módosítás pontosítja a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésének szabályait. A külföldi oklevelek által tanúsított tudományos fokozatnak az adott munkakör betöltése céljából, történõ honosítása a Magyar Tudományos Akadémia feladata, amennyiben a külföldi tudományos fokozattal rendelkezõ személyt a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó, az adott szakterületen kutatást közfeladatként végzõ költségvetési szerv közalkalmazottként tudományos munkakörben kívánja foglalkoztatni. A külföldi bizonyítványt és oklevelet hitelesen kell magyar nyelvre fordítani. (Kivéve, ha olyan nyelven állították ki, amelyet az eljáró hatóság internetes honlapján e célból közzétett.) Hiteles fordításnak minõsül: az Országos Fordító és Fordításhitelesítõ Iroda hiteles fordítása és a hitelesítési záradékával ellátott fordítás, a magyar külképviseleti szerv hitelesítési záradékával ellátott fordítás, a magyar közjegyzõ hitelesítési záradékával ellátott fordítás, továbbá az a magyar nyelvû fordítás, amely hitelesnek minõsül valamely tagállam joga szerint. c) A nemzeti köznevelésrõl szóló évi CXC. törvény módosítása A törvény módosította a szakiskolákra vonatkozó szabályokat. Szakiskolának minõsül a speciális és készségfejlesztõ szakiskola kivételével, továbbá a szakképzésrõl szóló törvényben meghatározott szakiskolai képzési formák kivételével három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam. A szakiskolában az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, szakképesítések körében a szakképzési kerettanterv szerint folyhat szakképzés. A közismereti oktatás a szakiskolában a szakiskolai közismereti kerettanterv alapján folyik. d)a nemzeti felsõoktatásról szóló évi CCIV. törvény módosítása A törvényben pontosításra került a felsõoktatási intézmény rektorára, és az egyetemi tanári megbízatásra vonatkozó követelményrendszer,

6 hátrányos helyzetû hallgatói csoport, gyermekük gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévõk, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülõk, fogyatékossággal élõ jelentkezõk csoportjához tartozók, nemzetiséghez tartozó jelentkezõk csoportjához tartozók. A módosító törvény egyes rendelkezései más-más idõpontban lépnek hatályba. Ezek július 6-tól egészen szeptember 1-jéi idõpontokra esik. Magyar Közlöny, július 5., 116. szám évi CXXVII. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról A törvény módosította az egészségbiztosítási pénzellátás összegének megállapítására vonatkozó szabályokat. A hivatkozott jogszabály értelmében pénzbeli ellátások közé tartozik a terhességi gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, illetve a táppénz. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdõ napján fennálló biztosítási jogviszonyban elért jövedelmet kell figyelembe venni. A táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdõ napját közvetlenül megelõzõ naptári évben naptári napi átlaga alapján kell megállapítani. Ha a biztosított az elõzõekben megjelölt idõtartam alatt nem rendelkezett legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdõ napját megelõzõ 180 naptári napi jövedelem napi átlaga alapján kell megállapítani. A 180 naptári napi jövedelmet legfeljebb a táppénzre jogosultság kezdõ napját közvetlenül megelõzõ naptári év elsõ napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási idõ folyamatos. A folyamatos biztosítási idõ megszakítása esetén a táppénz alapjaként a megszakítást megelõzõ jövedelmet nem lehet figyelembe venni. Ha a biztosított az irányadó idõszakban táppénzalapként meghatározott jövedelemmel nem rendelkezik, táppénzét bizonyos kivétellel a jogosultság kezdõ napján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a szerzõdés szerinti vagy a tényleges jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez esetben a táppénz alapja a tényleges, ennek hiányában a szerzõdés szerinti jövedelem. Ha a biztosított az említett idõszakban nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, de a táppénzre való jogosultság elsõ napját megelõzõen van legalább 180 napi folyamatos biztosítási jogviszonya, táppénzét a tényleges, ennek hiányában a szerzõdés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani. Ha a biztosított a meghatározott idõszakban nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, és a táppénzre való jogosultság elsõ napját megelõzõen nincs legalább 180 naptári napi folyamatos biztosítási jogviszonya, táppénzét a jogosultság kezdõ napján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a tényleges vagy a szerzõdés szerinti jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez esetben a táppénz alapja a tényleges, ennek hiányában a szerzõdés szerinti jövedelem. A törvény július 15-én lép hatályba. Magyar Közlöny, július 5., 116. szám 10. A Kormány 254/2013. (VII. 5.) rendelete az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Módosításra került a pénzbeli ellátások irányadó idõszakra vonatkozó definíció. Ennek értelmében irányadó idõszaknak minõsül folyamatos biztosítás esetén az ellátásra való jogosultság kezdõ napján fennálló biztosítási jogviszony elsõ napjától az ellátásra való jogosultságot megelõzõ napig terjedõ idõszak, melynek kezdõ napja nem korábbi az ellátásra való jogosultságot megelõzõ naptári év elsõ napjánál.

7 Módosításra került a terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj alapjául szolgáló jövedelem megállapításának részletes szabályai. Tényleges jövedelem hiányában az ellátásra való jogosultság kezdõ napján érvényes szerzõdés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni. Az egyéni és társas vállalkozók ellátását tényleges jövedelem hiányában a jogosultság kezdõ napján érvényes minimálbér másfélszeresének figyelembevételével kell megállapítani. A mezõgazdasági õstermelõ ellátását tényleges jövedelem hiányában a Tbj. 30/A. (1) (3) bekezdésében meghatározott járulékfizetési kötelezettsége szerint kell megállapítani. Annak, aki álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék folyósításának szünetelése alatt, vagy ezek megszûnését követõ 42 napon belül szül, és tényleges jövedelemmel nem rendelkezik, a terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj összegét a jogosultság kezdõ napján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani, azonban a pénzbeli ellátás naptári napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék alapját képezõ átlagkereset harmincad részét. Egyidejûleg fennálló biztosítási jogviszonyok esetén a megszûnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napokat abban a jogviszonyban kell figyelembe venni, amelyik elõbb kezdõdött. A megszûnt biztosítási jogviszonyban töltött biztosítási napokat egyidejûleg fennálló, biztosítási jogviszonyok esetén annál a biztosítási jogviszonynál kell figyelembe venni, amelyikben magasabb a jövedelem, azonos jövedelem esetén a biztosított választása szerint. Ha az irányadó idõszakban a biztosítottnak a jogosultságot megalapozó jogviszonyában azért nincs 180 napi jövedelme, mert a Tbj. az egyidejûleg fennálló másik jogviszonyára vonatkozóan írja elõ a pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséget, az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen az irányadó idõszakban megszûnt biztosítási jogviszonyából származó, a számítási idõszakra jutó jövedelmet és osztószámot kell a táppénz alapjának megállapításánál figyelembe venni. A táppénz alapját képezõ naptári napi jövedelem a minimálbér harmincad része. A számítási idõszakban elért jövedelembõl a 31. (2) és a (4) (6) bekezdés alkalmazásával kell kiszámítani. Amennyiben a táppénz összegének számításánál figyelembe vehetõ idõtartam 6 munkanapnál kevesebb, úgy az ezen idõtartam alatt elért rendszeres jövedelmet heti 5 napos munkarend szerint teljes hónapra kell átszámítani, és ezen összeg egy naptári napra jutó része képezi a táppénz alapját. Tényleges jövedelem hiányában a táppénzre való jogosultság kezdõ napján érvényes szerzõdésben megállapított jövedelem harmincad részében kell megállapítani a táppénz alapját. Az egyéni és társas vállalkozók esetében az ellátásra való jogosultságot megelõzõ hónap elsõ napján érvényes minimálbér másfélszeresét, a mezõgazdasági õstermelõ esetében a Tbj. 30/A. (1)-(3) bekezdésében meghatározott járulékfizetési kötelezettsége szerinti jövedelmet kell érteni. Egyéni és társas vállalkozói jogviszony esetén abban a jogviszonyban, ahol nem áll fenn a minimum járulékfizetési kötelezettség, a pénzbeli ellátás és a baleseti táppénz összegének alapja a tényleges jövedelem. Az ellátás érvényesítésekor a biztosított a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony létesítésekor az Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról elnevezésû nyomtatványt (a továbbiakban: Igazolvány) a foglalkoztatónak átadja. A foglalkoztató az átvett Igazolványba három napon belül bejegyzi a biztosítási jogviszony kezdetét és az Igazolványt a jogviszony megszûnéséig megõrzi. A foglalkoztató a biztosítási jogviszony megszûnésekor az Igazolványba bejegyzi a megszûnést, valamint a Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához elnevezésû nyomtatvány (a továbbiakban: jövedelemigazolás) kiadásának tényét, és az Igazolványt a biztosítottnak a biztosítási jogviszony megszûnésének a napján átadja, aki az átvételt igazolja. A biztosítás fennállása alatt újabb biztosítással járó jogviszony létesítése esetén az újabb foglalkoztató az Igazolványba a biztosítási adatokat az elõzõek szerint bejegyzi, és az Igazolványt visszajuttatja ahhoz a foglalkoztatóhoz, ahol a biztosítás

8 elõbb kezdõdött. Ezen eljárás alól kivételt képez az Art. 16. (8) bekezdésében meghatározott megbízási jogviszony. A kifizetõhellyel rendelkezõ foglalkoztató a biztosítási jogviszony megszüntetésekor az elõzõekben említett adatokon kívül az Igazolványon feljegyzi a biztosítási jogviszony megszûnését közvetlenül megelõzõ két éven belül folyósított táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj idõtartamát. Ha a biztosítás megszüntetését követõen a biztosított baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély vagy gyermekgondozási díj iránti kérelmet nyújt be, a korábban átvett Igazolványt a kérelemhez mellékelni kell. A folyósító szerv a pénzbeli ellátás és a baleseti táppénz folyósításának befejezésekor az Igazolványba bejegyzi a passzív jogon folyósított ellátás idõtartamát és az Igazolványt öt napon belül visszaadja (visszaküldi) a biztosítottnak. A Tbj.-ben meghatározott mértékû pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséggel járó jogviszony megszûnésének napján a foglalkoztató a biztosított írásbeli kérésére a jövedelemigazoláson köteles igazolni a megelõzõ naptári év elsõ napjától a jogviszony megszûnésének napjáig a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képezõ jövedelmét és azon idõtartamokat, amelyekre a biztosítottnak pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képezõ jövedelme nem volt. A biztosított jövedelemigazolás kiadása iránti írásbeli kérelmének átvételérõl a foglalkoztatónak igazolást kell kiadnia. A jövedelemigazolásra külön fel kell vezetni az irányadó idõszakban kifizetett nem rendszeres jövedelem összegét, jogcímét, megjelölve a kifizetésre való jogosultság idõtartamát, valamint a kifizetés idõpontját. A jövedelemigazolás mellékletét képezõ pótlap használata akkor kötelezõ, ha a kifizetett nem rendszeres jövedelem feltüntetésére a jövedelemigazoláson nincs elegendõ hely. Ha a foglalkoztatónál kifizetõhely nincs, a foglalkoztató a terhességi-gyermekágyi segélyre, a gyermekgondozási díjra, a táppénzre, a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához Foglalkoztatói igazolás -t állít ki. A biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem esetén a Nyilatkozat terhességi-gyermekágyi segély megállapításához, gyermekgondozási díj iránti kérelem esetén az Igénybejelentés gyermekgondozási díjra elnevezésû nyomtatvánnyal öt napon belül a székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlõ módon köteles igazolni. A rendelet július 15-én lép hatályba. Magyar Közlöny, július 5., 116. szám 11. A Kormány 370/2011. (XII. 31.) rendelete a költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl Módosításra került a belsõ ellenõrre vonatkozó általános és szakmai követelmények. Ennek alapján a költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési tevékenységet az Áht. 70. (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel rendelkezõ személy végezhet. A belsõ ellenõrzési tevékenység ellátásához szükséges engedély szakmai feltételeinek az felel meg, aki legalább két éves ellenõrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli, vagy az adott költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlattal és a) a következõ szakirányú szakképzettségek valamelyikével rendelkezik: aa) jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervezõ, okleveles igazgatásszervezõ, okleveles közigazgatási szakértõ, okleveles közigazgatási menedzser vagy ab) olyan fõiskolai, vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba

9 vételérõl szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetõvé teszi, vagy b) az a) pontba nem tartozó felsõfokú iskolai végzettséggel és a következõ szakképesítések valamelyikével rendelkezik: ba) okleveles pénzügyi revizori, bb) pénzügyi-számviteli szakellenõri, bc) ellenõrzési szakelõadó, bd) okleveles könyvvizsgálói, be) költségvetési ellenõri, bf) mérlegképes könyvelõi, bg) a Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belsõ ellenõri (CIA), bh) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenõri (CISA), bi) közigazgatási gazdálkodási és ellenõrzési szakértõi, bj) felsõfokú költségvetési, vagy bk) felsõfokú államháztartási szakképesítéssel rendelkezik. A rendelet július 15-én lép hatályba. Magyar Közlöny, július 12., 119. szám A Nemzeti Adó-és Vámhivatal közleménye a július 1-je és július 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin Gázolaj Keverék LPG autógáz 414 Ft/l 418 Ft/l 445 Ft/l 279 Ft/l (A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a Hivatalos Értesítõ évi 29. ( ) számában megjelent közleménye alapján. Ha a magánszemély az üzemanyagot a közleményben szereplõ árak szerint számolja el, akkor nem szükséges az üzemanyagról számlát beszereznie.) MKVK Budapest Fõvárosi Szervezete 1088 Budapest, Szentkirályi u. 13. I.em.3/a. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.:22. Tel. : , ; Fax:

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

Budapest, 2013. június

Budapest, 2013. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11563. számú törvényjavaslat egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. június 1 2013.

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma)

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) 2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek az 1997. évi LXXXIII. törvényben (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) A következő változások érintik a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015/3. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait, a baleseti táppénzt, illetve a pénzbeli ellátások

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK CSED,GYED 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK CSED,GYED 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOK CSED,GYED 2015. 2015. január 1-től megváltozott a pénzbeli ellátások rendszere. A rendszerbeli változások mellett az ellátások elnevezésében is történt módosulás. 2015-től a terhességi

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. -i ülésére Határozathozatal: minősített többség V.-2./2014. Nyü.10. Ügyiratszám: /2014. Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28.

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Jogforrás: Ami nem változik

Jogforrás: Ami nem változik Változások a pénzbeli ellátások területén 2015. január 27. Előadó: 9 00-12 00 Dr. Bogdán Zsuzsanna tb. szakértő Jogforrás: A vállalkozói adminisztratív terheinek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Páciensünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul alább felsoroljuk a teljesség

Részletesebben

HÍRLEVÉL. https://www.facebook.com/pages/k%c3%b6z%c3%b6sen-a-szoci%c3%a1lis- Ter%C3%BClet%C3%A9rt/209091985881444

HÍRLEVÉL. https://www.facebook.com/pages/k%c3%b6z%c3%b6sen-a-szoci%c3%a1lis- Ter%C3%BClet%C3%A9rt/209091985881444 1132 Budapest, Csanády u. 6/b. Lev. cím: 1068 Benczúr u. 45. Telefon: 06-1- 461 2464 Fax: 06-1- 461 2499 E-mail: szmdsz.info@gmail.com HÍRLEVÉL Demonstrációs bizottság alakult a szociális ágazatban 2013.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS A. Igényelt ellátás: 1. A kérelmező (biztosított, foglalkoztatott) adatai: ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Csecsemőgondozási díj (CSED) B. A kérelmező jogviszonya: Határozatlan

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 -

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 - - 1 - Technikai jellegű pontosításokat tartalmaz a módosítás, amely elősegíti, hogy a családok támogatásával kapcsolatos a jövő év első napján hatályba lépő törvényi változások végrehajtása zökkenőmentes

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsz nt, a lakóhely. egyéni vállalkozónak, stermel nek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye

Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsz nt, a lakóhely. egyéni vállalkozónak, stermel nek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye Hatóságiügyneve: Ahatáskörrelrendelkezd szervneve, postacím,ügyfélfogadásicím, elérhetségésnyitvatartásiid Eljárószervilletékességi területe Ügyintézéshezszükséges dokumentumok Ügymenet Eljárástmegindítóirat

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások 2009. évközi változásai 1. Személyi jövedelemadó 2. Társadalombiztosítási járulék 3. Munkaadói és vállalkozói járulék 4. START kártyás foglalkoztatás

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni.

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni. 2012/3 TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról A terhességi-gyermekágyi segélyben

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

V. Fejezet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI. Általános rendelkezések

V. Fejezet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI. Általános rendelkezések V. Fejezet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Általános rendelkezések 39. (1) Az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre vagy baleseti táppénzre és terhességi-gyermekágyi

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012. július 1-jétől az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor III. forduló 2015. szeptember 21. Előadó: Sümegi Nóra Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai a táppénz Jogszabályi háttér: - a társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése

A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése OBB-KLUB A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése 2015.09.21. A járulékkötelezettség megállapításának lépései: Jogviszony megállapítása Biztosítási jogviszony megállapítása Járulékalapot

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Terhességi-gyermekágyi segély (thgys)

Terhességi-gyermekágyi segély (thgys) 2014/02/R Terhességi-gyermekágyi segély (thgys) A terhességi-gyermekágyi segély a gyermek születéséhez kapcsolódóan kieső jövedelem pótlását szolgáló, egészségbiztosítási biztosítotti jogviszonyhoz kötött

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Betegszabadság, táppénz. Adó- és járulékcsökkentő megoldások www.kisado.hu

Betegszabadság, táppénz. Adó- és járulékcsökkentő megoldások www.kisado.hu Betegszabadság, táppénz Betegszabadság A betegség miatti keresőképtelenség első 15 munkanapjára az általánosan használt kifejezéssel ellentétben nem táppénzt, hanem ún. betegszabadságot vehet igénybe az

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között. T-RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv

Munkahelyvédelmi akcióterv Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye Nem változik A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk:

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk: Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4767) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, egyes, a felsőoktatás szabályozására

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai. Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző

A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai. Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző Egészségügyi szolgáltatási járulék Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó,

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben