Az A, az U, az M és azokon túl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az A, az U, az M és azokon túl"

Átírás

1 k i l e n c e d i k F e J e Z E T Az A, az U, az M és azokon túl 9. mantra Jāgaritasthāno vaiśvānaro kāraḥ prathamā mātra - apterādimattvād vā āpnoti ha vai sarvān kāmān ādiś ca bhavati ya evaṃ veda. Jāgaritasthāno vaiśvānaro kāraḥ prathamā mātra... Az ébrenléti állapot, a vaisvánara alatt tapasztalható tudatosság az A, az Óm elsô betûje....apterādimattvād vā āpnoti... Az A áthatja az összes többi hangot és az (ábécé) elsô (betûje). 169

2 ...ha vai sarvān kāmān ādiś ca bhavati ya evaṃ veda. Az, aki tudatában van ennek a valóságnak, az összes vágyát beteljesíti és sikeres. Az elsô betû, az A ugyanolyan természetû, mint az ébrenléti állapot. Az A a mindent átható, egyszerû magánhangzó. Minden más hangot áthat. Az Óm elsô betûjét a nevek és formák világához is hasonlítják, mivel az ember a tudatos ébrenléti állapot révén van tudatában a külvilágnak. Az elsô hang, az A nélkül ki sem tudnánk ejteni az Óm szót, és ugyanígy, az ébrenléti állapot ismerete nélkül nem tudnánk megismerni a többi tudatállapotot sem. Ha a külvilág ismerete a kontempláció és meditáció révén feltárult, képesek vagyunk elérni azokat a tárgyakat, amelyekre vágyunk, és ápta-kámává válunk, vagyis olyasvalakivé, akinek minden vágya teljesül. A mély kontempláció és meditáció révén a tanítvány tudatára ébred az egész univerzumot átható életerô, azaz prána egységének. A törekvô ahelyett, hogy eltérô neveket és formákat észlelne, egyedül az életerôt tapasztalja, mely a tudatosság megnyilvánulásának egyik aspektusa. Fontos, hogy sikeresek legyünk a tárgyak világában, ahogyan a külvilág ismerete is fontos. Ha ezt a tudást megszerezted, az arra ösztönöz, hogy a tudás következô szintjére törekedj. A külvilág az eszközök világa, és az a sikeres ember, aki tudja, miként használja a tudatos elmét, és hogyan alkalmazza azt a világi tárgyak megszerzésére. A jelenségek világát meg kell értenünk, és helyes viszonyt kell vele kialakítanunk. Habár tudhatod, hogy az ébrenléti állapot nem nyújt átfogó tudást az élet más dimenzióiról, fontos, hogy megértsük, használjuk és irányítsuk 170

3 az elme tudatos részét, mely az ébrenléti állapotban mûködik. Enélkül sem kapcsolatokat nem tudunk sikeresen fenntartani, sem eszközeink nem lesznek a világi célok elérésére. A tárgyak világával kapcsolatban két megközelítés létezik: az egyik az, hogy a világ összes tárgyát eszközként használjuk a tudat legmagasabb állapotának az eléréséhez. Amikor a törekvô alkalmazkodik a mulandó világ külsô körülményeihez, akkor úgy ismeri a világ összes eszközének felhasználási módját, és úgy közeledik hozzájuk, mint szádhanája részéhez, célja, a turíja elérése érdekében. Úgy használja mindezen eszközöket, hogy nem akarja tulajdonaként birtokolni ôket, és nem kötôdik a világ tárgyaihoz. Ha nem alakítja ki ezt a hozzáállást, nem lehetséges számára, hogy mentes legyen a kötôdésektôl, és uralkodjon az érzékei felett. A külvilág az öröm és a fájdalom, az ellentétpárok világa. A törekvô az ellentétpároktól való szabadság állapotát akarja elérni, ezért megvizsgálja a külvilágot, de nem talál beteljesedést. Ennélfogva egyre nagyobb erôvel kutat a tudatosság más dimenziói után. A másik megközelítés a külvilág megértése és olyan módon történô használata, mely nem teremt korlátokat számunkra. Fontos ügyesen élni, hogy a világ bûvölete, kísértése és vonzereje ne emeljen akadályokat a megvilágosodás útján. A törekvô tudja, hogy a külvilágban minden alá van vetve a változásnak, a halálnak és a felbomlásnak. A látszatvilágot megértve gyakorolja szádhanáját, nem köti meg a nevek és formák világa, és nem vesztegeti idejét és energiáját a szükségletein felüli világi tárgyak megszerzésére. Azok, akik tudják, miként fordítsák energiájukat a külvilági siker elérésére, azt is tudják, hogyan irányítsák a tudatos 171

4 elmét, és hogyan használják ki a legjobban az ébrenléti állapotot. A kü lönbözô forrásokból gyûjtött adatok alapján nyilvánvaló számomra, hogy az átlagember nem olyan elégedett és boldog, mint amilyennek látszik. Habár jóval többje van, mint ami szükséges, mégis fél az ismeretlentôl; nem tudja, hogyan juthatna túl az ellentétpárok által teremtett illúzió mocsarán. De azok, akik felismerték ezt, úgy keresik az örök boldogságot, hogy feltárják a tudat többi állapotát. Ha valaki tudja, hogyan használja az éber állapotot hozzáértô, gyakorlott módon, sikeres lesz a külvilágban, ez a siker azonban nem vezet a megvilágosodáshoz. Emberi életünk során idônként részesülünk az univerzum látszatvalóságának és átmeneti természetének futó megpillantásában. Ha az ilyen lehetôségeket azok idôtartama alatt a nem ragaszkodás gyakorlására használjuk, biztosan elérjük célunkat. Ez a felébredés minden ember életében bekövetkezik. Semmi sincs a világon, ami be tudná teljesíteni az örökké tartó béke, üdvösség és boldogság iránti vágyat. A felébredés pillanatai tudatossá tesznek bennünket a valóságra, de mivel nem gyakorlunk, nem vagyunk állandóan tudatában az igazságnak. Így aztán az ember a saját maga teremtette sorscsapásoktól szenved. Ez a versszak az ébrenléti állapotot úgy magyarázza, hogy a nevek és formák világához hasonlítja, mely az A-hoz, az Óm elsô betûjéhez kapcsolódik. Az Óm átfogó jelentésének megismeréséhez azonban meg kell ismerni a tudat más aspektusait is, amelyeket az U és az M hangok képviselnek, majd végül az Óm rejtett állapotát, a csendet, a turíja legfelsôbb állapotát is. 172

5 10. mantra Svapnasthānas taijasa ukāro dvitīyā mātrotkarṣād ubhayatvād votkarṣati ha vai jñānasaṃtatiṃ samānaś ca bhavati nāsyābrahmavit kule bhavati ya evaṃ veda. Svapnasthānas taijasa ukāro dvitīyā mātro... Az álomállapot, a taidzsasza alatt tapasztalható tudatosság az U, az Óm második betûje....mātrotkarṣād ubhayatvād votkarṣati... Az álomállapot emelkedett állapot az ébrenlét és az alvás állapotai között, éppúgy, ahogy az U is egy emelkedett, köztes hang az A és az M között....ha vai jñānasaṃtatiṃ samānaś ca bhavati nāsyābrahmavit kule bhavati ya evaṃ veda. Az, aki ismeri ezt a szubtilisebb állapotot, kiválóbb másoknál, és a családjában nem születik senki, aki nem ismerné a Brahmant. A második betû, az U ugyanolyan természetû, mint az álomvalóság (taidzsasza). Amikor a szádhaka a mély kontempláció és meditáció révén képessé válik az U, az álomvalóság természeté- 173

6 nek elemzésére és felismerésére, akkor eléri tudattalan elméje ismeretét és uralmát. Az álmodás állapota inkább a szimbólumok és ideák, mintsem a tárgyak alapján foglalkozik a világgal, ezért szubtilisebb állapot, és közelebb van az Igazsághoz. A mi világunk egy képzet, egy idea. Ez az idea az alapja a világ építményének. Ezért az építész ideája elôbbre való, mint maga a konstrukció. Ha egy szádhaka felismerte az U állapotát, képes másokat inspirálni, mert feltárja az ideák és a kreativitás misztériumát. Mivel az U a középsô betû, a köztes állapot szubtilisebb és magasabb rendû, mint az elôzô, az A, ahogyan az álom állapota is köztes állapot, és szubtilisebb, mint az ébrenlét. A tapasztaló az ébrenlét, az álom és az alvás valóságait tapasztalja, és e tapasztalások közben elmerül egy adott állapotban, és nincs tudatában a többinek. Ha megvizsgálja a különbözô állapotokban betöltött szerepét, mint alvó, álmodó és a külvilág tapasztalója, elcsodálkozik rajta, és meg akarja érteni a tudatosság teljes területét. Úgy tudja együttesen szemügyre venni ôket, ha elér egy olyan állapotot, amely túl van rajtuk. Álmodás közben nincs tudatában a külvilágnak. Ebben az állapotban csak a tudattalan múltbéli lenyomatait idézi fel. Képes-e valaki saját kívánsága szerint álmodni? Az álomállapot túl van az átlagember tudatos elméjének irányításán. Ha a tapasztaló az érzékeken keresztül nincs kapcsolatban a világ tárgyaival, akkor az elfojtott és elnyomott dolgok elôtörek a tudattalanból. Habár ez megakasztja az elmét az alvás állapota felé haladásában, mégis lehetôséget kínál a szádhaka számára vágyai, motivációi, érzései és gondolatai elemzésére. Miután alaposan megvizsgálja az elme természetét és az elme módosulatait, tudatára ébred a szubtilis lenyomatoknak vagy szanszkáráknak, amelyek létrehozzák az 174

7 álombeli tárgyakat. Ekkor leküzdi negatív mentális hajlamait, például a rosszindulatot, a féltékenységet és a gyûlöletet. Az álom a beteljesületlen vágyak terméke. Az elme saját ki nem elégített vágyai kerékvágásában halad, és létrehoz egy uralkodó szokásmintát. Ezért érdemes elemezni az álmokat, mert segítenek elménk uralkodó szokásainak megértésében. A törekvô az álmokban felfedezi a tudattalan elme sötét zugait, ahol a rejtett vágyak lesben állnak. Olyan ez, mint amikor felemeljük a szônyeget a szobában, és megtaláljuk a szenny és piszok rejtett rétegeit. De a legfôbb jó elérésének heves vágya képes megsemmisíteni az összes többi vágyat, érzést és gondolatot. Ekkor a szádhaka túljut a zûrzavaron, és megtapasztalja azt a magasabb dimenziót, amelyre vágyott. Amivel az elme nem tud mit kezdeni az ébrenléti állapotban, azzal megbirkózik az álom állapotában. Ezért mondják, hogy az álom szubtilisebb, mint az ébrenléti állapot. Azért terápiás hatású, mert itt lehetôségünk van úgy kifejezni magunkat, ahogy akarjuk. Az összes vágy, gondolat és érzés, mely valamilyen okból nem teljesült az ébrenléti állapotban, megjelenik, hogy álomvilágot hozzon létre. Nem tudunk olyanról álmodni, amit sohasem láttunk, sohasem képzeltünk el, amirôl nem hallottunk vagy olvastunk. Az álmodás állapotában egy szubtilisebb mentális szinten kapjuk meg a jutalmunkat vagy a büntetésünket. Eltúlozhatjuk vágyainkat és félelmeinket, mert az álmodás egy magunk teremtette állapot. Óriási a különbség az álomállapot, illetve a meditáció és a kontempláció állapota között. Álmodás közben nem vagyunk tudatosak, és nem vagyunk urai a helyzetnek olyan módon, mint az ébrenléti állapotban. A meditáció és a kontempláció alatt tuda- 175

8 tosan lépünk be egy koncentrált és zavartalan állapotba. Meditáció közben teljesen éberek és tudatosak vagyunk, és teljesen urai vagyunk a helyzetnek. Álom közben nem vagyunk tudatosak, és a tudattalan lenyomatai jelennek meg, ha akarjuk, ha nem. A meditációban az elmét arra képezzük, hogy akaratlagosan fenntartsa az egyhegyû összpontosítást. Ez lehetôséget teremt a meditáló számára, hogy megítélje, elemezze és eldöntse azon lenyomatok hasznosságát, melyek a tudattalanból merülnek fel, hogy létrehozzák az álomvilágot. Meditáció közben a meditáló megtapasztalhatja mindazt, amit az álomállapotban tapasztalt. Teljesen tudatos, bár nem használja érzékeit, és nem kapcsolódik a külsô tárgyakhoz. Ha kiterjeszti a tudatos állapotot, az álomelemzés világosabbá válik, és az álomban tapasztalt ideák és szimbólumok könnyen érthetôvé válnak. Ha az önvizsgálatunk tiszta, a káros és veszélyes álmok melyek feszültséget okoznak az elmében, elterelik a figyelmét, és megcsapolják az energiáját elemezhetôvé és feloldhatóvá válnak. Az összes olyan konfliktus szintén feloldható, amelyekbôl az álmok fakadnak. Eljön az idô, amikor a meditáció felkavarja az elmét, és rejtett zugaiból elôhozza a lenyomatokat. Az elmének azt az aspektusát, amelyik álmodik, illetve az álmodás során felhasznált energiát kreatív módon hasznosíthatjuk és magasabb célok elérésére fordíthatjuk. Ez meggyorsítja az egész álomállapot elemzését, megértését és áttekintését. Ez az upanisad tudatára ébreszti a keresôt, hogy nem csupán az álmokat kell az elemzés tárgyává tennie, hanem a teljes álomvalóságot alaposan meg kell értenie. Az álom állapotát az U betû képviseli, mely az A és az M között található. Az Óm átfogó megismeréséhez tovább kell 176

9 haladnunk a tudatosság magasabb dimenziói felé. Ez itt az alvás állapotát jelenti, melyet az M betû, az Óm utolsó betûje képvisel. Miután megvizsgáltuk a külvilág összes örömét és élvezetét, azután sóvárgunk, hogy alvás közben a mélyebb öröm minôségét élvezzük. A tudatosság visszavonja magát az ébrenléti és az álomállapotból, és a mélyalvás nyugodt állapotába lép. 11. mantra Suṣuptasthānaḥ prājño makāraḥ tṛtīyā mātrā miter apīter vā minoti ha vā idaṃ sarvam apītiś ca bhavati ya evaṃ veda. Suṣuptasthānaḥ prājño makāraḥ tṛtīyā mātrā... A mélyalvás állapota, a szusupti alatt tapasztalható tudatosság az M, az Óm harmadik betûje....miter apīter vā minoti... Az M betû a mérték és az, amiben a többi hang feloldódik....ha vā idaṃ sarvam apītiś ca bhavati ya evaṃ veda. Az, aki ismeri ezt az állapotot, képes mindent önmagán belül felfogni. 177

10 A harmadik betû, az M a mélyalvás állapota (prádnya). Ha folyamatosan emlékezünk az Ómra, az A és az U egyetlen hanggá válik, és beleolvad az M-be. A kiejtés a következô lesz: ÓÓÓMMM, ekképpen az A és az U feloldódik az M-ben, majd újra kibontakozik az M-bôl. Ily módon a prádnya, az M a forrás, mely magában foglalja és megméri a másik kettôt, melyek belôle emelkednek ki, és belé olvadnak vissza. Aki felismeri, hogy az M betû azonos a prádnyával, képessé válik a külsô és belsô világok felismerésére. Arra is képes lesz, hogy felismerje a teljes univerzummal való egységét. Az alvás állapota rámutat, hogy a tudatosság rendelkezik azzal az erôvel, hogy visszavonja és kiterjessze önmagát. Aki tudja, hogy a tudatosság mûködik mind kívül, mind belül, egyértelmûen kiválóbb annál, mint aki csak az ébrenlét és az álom állapotait tárta fel. A szokványos alvás alatt az elmét visszavonjuk az álom és az ébrenlét állapotától. Ez a pihentetô idôszak alapvetô fontosságú az egészséges élethez. De nem szükséges nyolc-tizenkét órát elvesztegetni az alvásra, és mégis fáradtan ébredni. Ez a feltételezett szükséglet egyszerûen csak a képzelet szüleménye, valóság nélküli hagyomány. Az emberi testnek még fáradtságot vagy kimerültséget követôen sincs szüksége háromórányi alvásnál többre, feltéve, hogy megértettük és helyesen gyakoroljuk az alvás mûvészetét. Az idô és energia elvesztegetése a tehetetlenség és a lustaság szokásához vezet, ami még a hétköznapi ember számára sem hasznos. Az alvás minôsége valójában fontosabb, mint a hosszúsága. A valódi meditáló nem olyan módon alszik, mint a hétköznapi ember: az alvást szándékos ellenôrzése és akarata alá vonja. 178

11 Elhatározza, hogy alszik, és hogy akkor ébred fel, amikor akar. Ez a jóga nidrá mûvészete, amelyet a meditálók gyakorolnak. Az alvás állapota szubtilisebb, mint az ébrenlét és az álom állapota, és aki tudja, miként használja a jóga nidrá állapotát, óriási hasznot húzhat ebbôl. Képes pihentetni a testét, az idegrendszerét, az agyát és az elméjét, ki tudja tágítani a tudatosságát, és megismeri azt, ami a hétköznapi elmék számára ismeretlen. A mélyalvás alatt az ürességet tapasztaljuk; ugyanez tapasztalható a meditáció közben is. Ez az üresség nem üres, de az üresség érzését érezzük. Ez idô alatt nincs semmilyen tartalom az elmében, ezért hívják mélyalvásnak. Tehát az alvás egy tartalom nélküli, tudattalan állapot; ilyenkor nincs éberség. Ha valaki az ürességben van, akkor nem tud errôl, de ha felébred, akkor emlékszik rá, hogy ott volt. Mély meditációban viszont úgy van az ürességben, hogy közben tudatában van ennek. A meditatív állapot egy teljesen felébredt, kitágult állapot. A tágulás törvényét követve a szádhaka tovább tágítja a tudatát, egészen az Egyetemes Tudatig, s akkor mindenkit szeret és mindig az örökké tartó boldogságban marad. E dimenzió tapasztalatai nagyon finomak. Szerencsés az, aki már felfedezte az ébrenlét, az álmodás és az alvás valóságát. Nagyon fejlett törekvôrôl van szó, aki felkészítette magát az utazás utolsó részére, nevezetesen a turíjára. 179

12 12. mantra Amātraś caturtho vyavahāryaḥ prapañcopaśamaḥ śivo dvaitaḥ evam oṃkāra ātmaiva saṃviśaty ātmanātmānaṃ ya evaṃ veda. Amātraś caturtho... Az Óm hang nélküli aspektusa a turíja, a negyedik állapot....avyavahāryaḥ prapañcopaśamaḥ... A tudatosság ezen aspektusa hétköznapi elmével és érzékekkel felfoghatatlan; ez az összes jelenség megszûnésének állapota śivo dvaitaḥ evam oṃkāra ātmaiva saṃviśaty ātmanātmānaṃ ya evaṃ veda. Áldott állapot ez, kettôsség nélküli egy (advaita). Az Óm a valódi Én. Aki tudja ezt, [annak tudata] az Egyetemes Tudatba tágul. Az Óm hang nélküli aspektusa, a csend ugyanolyan természetû, mint a negyedik állapot, a turíja. A turíjának nincsenek részei és felfoghatatlan, mivel túl van a beszéden és az elmén. Ez az az állapot, melyben az összes kétség és konfliktus feloldódik. Az Óm végsô állapota, melyben az A-U-M feloldó-

13 dik. Az ébrenlét, az álom és az alvás állapotainak egybeolvadása. Nem kettôs, áldott állapot, amely a májának hívott, lenyûgözô illúzió megszûnése. Azonos az Átmannal, az összes egyén valódi Énjével. Aki ismeri az Abszolút Valóság ezen állapotát, a Legfôbb Énbe tágul, felismeri önmagát, és nem születik újra. Az ébrenlét, az álmodás és a mélyalvás olyan állapotok, amelyekben kettôsséget tapasztalunk, mert a tapasztaló különbözik a tapasztalattól. A turíja, a negyedik állapot viszont kettôsségektôl mentes állapot, mely ahhoz a csendhez hasonlítható, amelybe az Óm vezet. Valójában az összes hang a csendbôl keletkezik, így ezt az állapotot hang nélküli állapotnak nevezhetjük. Ezért adták neki a turíja nevet. Ha valaki a folyóparton áll, hallja a folyó áramlásának hangját. Ha visszamegy a folyó forrásáig, felfedezi, hogy ott nincs hangja. A hang egyre erôsödik, ahogy távolodunk a forrástól. A meditáló a hangok eredete felé tart, amely a tökéletes csend, a túlnani állapot, amelyet turíjának hívnak. Mély meditációban és kontemplációban elérhetô az az állapot, amelyben felismerjük az igazságot, a valódi Ént. Egy ilyen állapot megmagyarázhatatlan, mivel ennek igazsága olyan súlyos, hogy az elme és a beszéd nem képes megtartani. Ezért nincsenek rá szavak, hogy leírják ezt az örök boldogságot. E felismerés csúcspontjáról a szádhaka képes párhuzamosan és egyszerre felfogni az összes tudatállapot ismeretét, és ezáltal eléri a megvilágosodás állapotát. 181

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái Mi a jóga? Atma Center, 2009. 08. 21. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A szamápatti Atma Center, 2010. 01.08. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítam asztu

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Tudatállapotok a śaiva filozófiában

Tudatállapotok a śaiva filozófiában Tudatállapotok a śaiva filozófiában Jāgratsvapnasuṣuptabhede turyābhogasambhavaḥ / śiva sūtra 1.7 / Amikor különbség jelenik meg az ébrenlét, az álom és a mély-alvás tudatállapotai közt, a negyedik állapot

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Az élet és az elme. Az élet és az elme. Tartalom. Megjegyzés

Az élet és az elme. Az élet és az elme. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Miképpen volt hasznos az elme és az öntudat életre hívása az élet és a társadalom számára? Mik az elme létének hátrányai? Ahogyan az öntudat kezdi átvenni sorsának irányítását az evolúciótól.

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről Németh Norbert eddigi előadásai 2011. január 28. Bevezetés a bardó tanításokba Nyugati és keleti hozzáállás Tibeti Halottaskönyv A helyes beállítódásról Bardókról általában Az élet utáni állapotválotzásokról

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A prakriti és a purusa Atma Center, 2009.04. 09. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM "Vágyad éppúgy helyreállítja az igazságot, ahogy az igazság elvesztése is egy vágyadnak volt köszönhető. A csodák tanítása, Törzsszöveg, 20. VIII. 1.2. A. Amikor arra gondolok:

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A jáma és a nijáma Atma Center, 2010. 05. 14. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető Gyógyító erőim felfedezése Üdvözöllek a valóság rejtvényében! Minden szenvedés az önvaló megtagadásából ered

Tartalomjegyzék Bevezető Gyógyító erőim felfedezése Üdvözöllek a valóság rejtvényében! Minden szenvedés az önvaló megtagadásából ered Tartalomjegyzék Bevezető 11 Birtokolni vagy létezni? 11 Válj eggyé az elképzeléseiddel! 11 A gyakorlat mindent megmagyaráz 12 Gyakorlat: A párhuzamos éned 16 A tapasztalat fontosabb, mint az elméleti tudás

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A szamádhi és az Ísvara Atma Center, 2009. 11. 13. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra HarihÓm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Sankarácsárja: Átma Bódha 1

Sankarácsárja: Átma Bódha 1 1 Sankarácsárja: Átma Bódha 1 1. Ezen Átma Bódha azért íródott, hogy kielégítse a megszabadulást keresők szükségleteit, akik állhatatos önmegtagadásuk révén már megtisztultak a szennyeződésektől, békéssé

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A szenvedés forrásai Atma Center, 2010. 02. 12. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Hungarian 10 DOLOG, AMIT MA MEGTEHETSZ HOGY ÚJRA KEZEDBE VEDD AZ ÉLETED

Hungarian 10 DOLOG, AMIT MA MEGTEHETSZ HOGY ÚJRA KEZEDBE VEDD AZ ÉLETED Hungarian 10 DOLOG, AMIT MA MEGTEHETSZ HOGY ÚJRA KEZEDBE VEDD AZ ÉLETED avatar Szeretnéd mélyebben megérteni az életet? A legfontosabb leckék, amiket megtanulhatsz, már ott vannak a saját tudatodban. Az

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az éber álmodás eszköztárai 8 Bevezetés 9 A szerző megjegyzése 12

Tartalomjegyzék. Az éber álmodás eszköztárai 8 Bevezetés 9 A szerző megjegyzése 12 Tartalomjegyzék Az éber álmodás eszköztárai 8 Bevezetés 9 A szerző megjegyzése 12 Első rész: Az alapok 13 1. fejezet: Megrögzött dirigálók, jéghegyek 15 és olvasatlan levelek 2. fejezet: Szex, sport és

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

A tudatosságon túl. Andrew Vernon. Tartalom. A nem-kettősség alapelvei. (Az eredeti mű: Beyond Consciousness)

A tudatosságon túl. Andrew Vernon. Tartalom. A nem-kettősség alapelvei. (Az eredeti mű: Beyond Consciousness) A tudatosságon túl A nem-kettősség alapelvei Andrew Vernon (Az eredeti mű: Beyond Consciousness) Tartalom Előszó Alapelvek Mi a világ? Mi a valóság? Van Isten? Ki, vagy mi vagyok én? Mi az élet? Létezik-e

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái Bevezető előadás Atma Center, 2009. 07. 17. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Az álom-lényeg gyakorlatok magyarázatai kétfélék. Első az álmok kulcsfontosságú pontjainak alkalmazása, a második az álomban való cselekvés

Az álom-lényeg gyakorlatok magyarázatai kétfélék. Első az álmok kulcsfontosságú pontjainak alkalmazása, a második az álomban való cselekvés Írta: Kertz Gergely Tibeti jóga (Csögyal Namkhai Norbu - Az a termzetes fény gyakorlata) *Az alábbiakban a tibeti jógáról olvashattok, megpróbáltam kiragadni a könyv lényegét a fontosabb dolgokat kiírni

Részletesebben

Mikor születik a tudat?

Mikor születik a tudat? Mikor születik a tudat? Perinatális élmények jelentősége tudatos és tudattalan tartományokban ANDREK ANDREA TUDATOSSÁG ÖNMAGUNK ÉS MÁSOK VEZETÉSÉBEN 2014 NOVEMBER 21. Csizma az asztalon?!? http://indafoto.hu/azsoltt

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Satyananda Yoga Hírlevél

Satyananda Yoga Hírlevél Satyananda Yoga Hírlevél 2006. augusztus 25. IV. évfolyam, 8. szám AZ ÉV LEGFONTOSABB PROGRAMJA UTAZÁS INDIÁBA NOVEMBERBEN 2006. november 21-én kezdõdik a tizenegyedik Szat Csandi Mahájagja Szvámi Szatjánanda

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Buddha, Dharma, Sangha

Buddha, Dharma, Sangha Buddha, Dharma, Sangha Buddha: törekvés a megvilágosodásra - van szenvedés - ezt felismerni. Dharma: a szenvedésnek van oka, ezt felismerni. Ez az ok, a vágy (következménye a létkerék tanában van). A szenvedés

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tudatossag.hu www.tokeleteselet.hu Munkafüzet Tartalomjegyzék Miért vagyunk itt?... 3 Megéri változtatni?... 4 Sosem késő... 5 Sorsunk a saját kezünkben van!...

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA MOTIVÁCIÓ. és érintettség

REKLÁMPSZICHOLÓGIA MOTIVÁCIÓ. és érintettség REKLÁMPSZICHOLÓGIA 9. MOTIVÁCIÓ és érintettség Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old.

Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old. Dr. Grandpierre Atilla A kozmikus tudat 1. rész Megjelent: IPM 2015. Június, 10-15. old. Létezik egy kulcs a tudat kozmikus titkához, és mindannyian ezt a kulcsot használjuk, amikor gondolatainkat valóra

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA Művészi kísérletek az emlékek felé vezető utak akadálymentesítésére DLA értekezés tézisei Bánföldi Zoltán Témavezető: Tölg Molnár Zoltán festőművész,

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

Egység Hírlevél 45. szám

Egység Hírlevél 45. szám Egység Hírlevél 45. szám Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Sri Amma Janmadinája (születésnapja) alkalmából különleges meditáció lesz Sri Amma Bhagavannal augusztus 15-én, magyar idő szerint reggel

Részletesebben

Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére épül. Magában foglal minden fő jógautat:

Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére épül. Magában foglal minden fő jógautat: Paramhans Swami Maheshwarananda átfogó jógarendszere, a "Jóga a mindennapi életben" rendszer felöleli a test, az elme, a tudat és a lélek minden vonatkozását. Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére

Részletesebben

Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye

Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye 6) AZ ISMÉTLÕDÉS, A RITMUS ÉS A CIKLUS, VALAMINT A SORRENDISÉG EGYETEMES (HIERARCHIA) TÖRVÉNYE. teremtési és megváltási folyamatok rendjének,

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

Mit jelent a neved és hogyan számolj vele?

Mit jelent a neved és hogyan számolj vele? Mit jelent a neved és hogyan számolj vele? Számmisztika - Tudod mire születtél? Egy számmisztikai elemzés megmutatja neked! - Schilling Péter Mit jelent a neved és hogyan számolj vele? Hogyan tudhatom

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

Csöpel Láma NYUNGNE. Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata

Csöpel Láma NYUNGNE. Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata Csöpel Láma NYUNGNE Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata 2 nyungne A meditáció A meditáció segítségével megtanuljuk méltányolni a jelent, végtelen gazdagságával és lehetőségeivel együtt. Ehhez

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

Az értelem elemei. Az értelem elemei. Tartalom. Megjegyzés

Az értelem elemei. Az értelem elemei. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Az értelem és elemei: a tudás, az intelligencia és a beleérző képesség. Mennyire járnak ezek együtt, és milyen kombinációkban fordulnak elő az emberekben? Mi jellemzi a zsenit, tehetséget és a

Részletesebben

Vegetarianizmus és spiritualitás

Vegetarianizmus és spiritualitás Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Vegetarianizmus és spiritualitás Amikor a vegetáriánus táplálkozásra gondolunk, azt gyakran a fizikai testünk egészségével hozzuk összefüggésbe. Manapság sok orvos ajánlja

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Hatodik törvény. A ritmus és a ciklus törvénye

Hatodik törvény. A ritmus és a ciklus törvénye Hatodik törvény A ritmus és a ciklus törvénye A teremtési folyamatok törvénye. A megnyilvánulási formák törvénye, vagyis az Idõ és a Tér Törvénye. A jelenvalóságnak, illetve a Teljes Jelenlét-tudatnak

Részletesebben

Quantum Balance Életviteli és Motivációs tanácsadó képzés

Quantum Balance Életviteli és Motivációs tanácsadó képzés Quantum Balance Életviteli és Motivációs tanácsadó képzés Az Összefüggések tudománya, a Figyelem és a Szándéktudatos irányításának művészete Mi a tanfolyam meghatározása? Egy 10 alkalomból álló, egymásra

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő Varga Patrícia Csillagtenger Levegő Az idő nem állt meg Múlik rendesen Peregnek az órák Peregnek a percek. Üresség keletkezett bennem, mikor elmentél Egy szomorú éjjelen. Sötét felhők takarták el a napot,

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

A gyermeki játék és a tanulás

A gyermeki játék és a tanulás Körmöci Katalin 1. A gyermeki játék jellemzői Érdemes megvizsgálni a játéktevékenység jellemzőit ahhoz, hogy majdan magát a játéktevékenységet fel tudjuk használni tanulási tevékenységre. Ha a játék jellemzőit

Részletesebben

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Közösségek és célcsoportok konstruálása dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Mottó: Az emberek úgy viszonyulnak a hétköznapi világ jelenségeihez, amilyennek

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK Szil Péter Az Integral folyóiratban 2001. márciusában megjelent írás (fordította: Cserháti Éva) bővített változata. Erőfeszítésünk, hogy

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

DLA beszámoló 2012 Mihály Eszter - Pelle Zita - Kronavetter Péter

DLA beszámoló 2012 Mihály Eszter - Pelle Zita - Kronavetter Péter DLA beszámoló 2012 Mihály Eszter - Pelle Zita - Kronavetter Péter gyerekek foglalkozás Zita ház iskola Péter fa udvar Eszter Környezetkultúra foglalkozások Alkotási és kutatási témánk kiválasztása során

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

2015 június: A hallás elemzése - Winkler István

2015 június: A hallás elemzése - Winkler István 2015 június: A hallás elemzése - Winkler István Winkler István tudományos tanácsadó, az MTA Természettudományi Kutatóintézetében a Kognitív Idegtudományi II. csoport vezetője. Villamosmérnöki és pszichológusi

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: Magyarország TREBAG kft Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF Szint: Kimenet: A

Részletesebben

A személyes kontrolltól a rendszereken át az önműködő szervezetig. Münnich Iván ügyvezető Sämling Solution Consulting Kft.

A személyes kontrolltól a rendszereken át az önműködő szervezetig. Münnich Iván ügyvezető Sämling Solution Consulting Kft. A személyes kontrolltól a rendszereken át az önműködő szervezetig Münnich Iván ügyvezető Sämling Solution Consulting Kft. - A szakember menedzsment gárda nem funkcionál vezetőként. - Alacsony az alkalmazotti

Részletesebben

Az eszköz részletes leírása és kiosztandó/nyilvános anyagai (lista és mellékletek)

Az eszköz részletes leírása és kiosztandó/nyilvános anyagai (lista és mellékletek) Cím Ítélkezésmentes viselkedés Rövid leírás Az ítélkezésmentes viselkedés az egyik módja annak, hogy elfogadjuk azokat, akikkel nem értünk egyet. Ez akkor lehetséges, amikor valaki elfogad egy ítélkezésmentes

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

Ramana Maharsi KI VAGYOK ÉN?*

Ramana Maharsi KI VAGYOK ÉN?* Ramana Maharsi KI VAGYOK ÉN?* Mivel minden élőlény (dzsíva) állandó, szenvedéstől mentes boldogságra vágyik, mivel az elsődleges szeretet (parama prijam) mindenkiben kizárólag önmagára irányul, s mivel

Részletesebben

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében Kálmán Eszter SZINASZTRIA Kapcsolatok az asztrológia tükrében Előszó Önmagunkra a kapcsolataink tükrében látunk rá a legjobban: kik vagyunk valójában, mi a Sorsunk, mikor, kivel mi a feladatunk. Mind olyan

Részletesebben

Fusion Vital Program riport

Fusion Vital Program riport 370916 Fusion Vital Program riport Cs 10.09.2015 17:21 6ó 46perc 58 / 82 / 6 Stressz reakció Feltöltődés Fizikai aktivitás Napi fizikai aktivitás Pulzusszám Hiányzó pulzusszám 5% Napközben nincs feltöltődés.

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben