Az A, az U, az M és azokon túl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az A, az U, az M és azokon túl"

Átírás

1 k i l e n c e d i k F e J e Z E T Az A, az U, az M és azokon túl 9. mantra Jāgaritasthāno vaiśvānaro kāraḥ prathamā mātra - apterādimattvād vā āpnoti ha vai sarvān kāmān ādiś ca bhavati ya evaṃ veda. Jāgaritasthāno vaiśvānaro kāraḥ prathamā mātra... Az ébrenléti állapot, a vaisvánara alatt tapasztalható tudatosság az A, az Óm elsô betûje....apterādimattvād vā āpnoti... Az A áthatja az összes többi hangot és az (ábécé) elsô (betûje). 169

2 ...ha vai sarvān kāmān ādiś ca bhavati ya evaṃ veda. Az, aki tudatában van ennek a valóságnak, az összes vágyát beteljesíti és sikeres. Az elsô betû, az A ugyanolyan természetû, mint az ébrenléti állapot. Az A a mindent átható, egyszerû magánhangzó. Minden más hangot áthat. Az Óm elsô betûjét a nevek és formák világához is hasonlítják, mivel az ember a tudatos ébrenléti állapot révén van tudatában a külvilágnak. Az elsô hang, az A nélkül ki sem tudnánk ejteni az Óm szót, és ugyanígy, az ébrenléti állapot ismerete nélkül nem tudnánk megismerni a többi tudatállapotot sem. Ha a külvilág ismerete a kontempláció és meditáció révén feltárult, képesek vagyunk elérni azokat a tárgyakat, amelyekre vágyunk, és ápta-kámává válunk, vagyis olyasvalakivé, akinek minden vágya teljesül. A mély kontempláció és meditáció révén a tanítvány tudatára ébred az egész univerzumot átható életerô, azaz prána egységének. A törekvô ahelyett, hogy eltérô neveket és formákat észlelne, egyedül az életerôt tapasztalja, mely a tudatosság megnyilvánulásának egyik aspektusa. Fontos, hogy sikeresek legyünk a tárgyak világában, ahogyan a külvilág ismerete is fontos. Ha ezt a tudást megszerezted, az arra ösztönöz, hogy a tudás következô szintjére törekedj. A külvilág az eszközök világa, és az a sikeres ember, aki tudja, miként használja a tudatos elmét, és hogyan alkalmazza azt a világi tárgyak megszerzésére. A jelenségek világát meg kell értenünk, és helyes viszonyt kell vele kialakítanunk. Habár tudhatod, hogy az ébrenléti állapot nem nyújt átfogó tudást az élet más dimenzióiról, fontos, hogy megértsük, használjuk és irányítsuk 170

3 az elme tudatos részét, mely az ébrenléti állapotban mûködik. Enélkül sem kapcsolatokat nem tudunk sikeresen fenntartani, sem eszközeink nem lesznek a világi célok elérésére. A tárgyak világával kapcsolatban két megközelítés létezik: az egyik az, hogy a világ összes tárgyát eszközként használjuk a tudat legmagasabb állapotának az eléréséhez. Amikor a törekvô alkalmazkodik a mulandó világ külsô körülményeihez, akkor úgy ismeri a világ összes eszközének felhasználási módját, és úgy közeledik hozzájuk, mint szádhanája részéhez, célja, a turíja elérése érdekében. Úgy használja mindezen eszközöket, hogy nem akarja tulajdonaként birtokolni ôket, és nem kötôdik a világ tárgyaihoz. Ha nem alakítja ki ezt a hozzáállást, nem lehetséges számára, hogy mentes legyen a kötôdésektôl, és uralkodjon az érzékei felett. A külvilág az öröm és a fájdalom, az ellentétpárok világa. A törekvô az ellentétpároktól való szabadság állapotát akarja elérni, ezért megvizsgálja a külvilágot, de nem talál beteljesedést. Ennélfogva egyre nagyobb erôvel kutat a tudatosság más dimenziói után. A másik megközelítés a külvilág megértése és olyan módon történô használata, mely nem teremt korlátokat számunkra. Fontos ügyesen élni, hogy a világ bûvölete, kísértése és vonzereje ne emeljen akadályokat a megvilágosodás útján. A törekvô tudja, hogy a külvilágban minden alá van vetve a változásnak, a halálnak és a felbomlásnak. A látszatvilágot megértve gyakorolja szádhanáját, nem köti meg a nevek és formák világa, és nem vesztegeti idejét és energiáját a szükségletein felüli világi tárgyak megszerzésére. Azok, akik tudják, miként fordítsák energiájukat a külvilági siker elérésére, azt is tudják, hogyan irányítsák a tudatos 171

4 elmét, és hogyan használják ki a legjobban az ébrenléti állapotot. A kü lönbözô forrásokból gyûjtött adatok alapján nyilvánvaló számomra, hogy az átlagember nem olyan elégedett és boldog, mint amilyennek látszik. Habár jóval többje van, mint ami szükséges, mégis fél az ismeretlentôl; nem tudja, hogyan juthatna túl az ellentétpárok által teremtett illúzió mocsarán. De azok, akik felismerték ezt, úgy keresik az örök boldogságot, hogy feltárják a tudat többi állapotát. Ha valaki tudja, hogyan használja az éber állapotot hozzáértô, gyakorlott módon, sikeres lesz a külvilágban, ez a siker azonban nem vezet a megvilágosodáshoz. Emberi életünk során idônként részesülünk az univerzum látszatvalóságának és átmeneti természetének futó megpillantásában. Ha az ilyen lehetôségeket azok idôtartama alatt a nem ragaszkodás gyakorlására használjuk, biztosan elérjük célunkat. Ez a felébredés minden ember életében bekövetkezik. Semmi sincs a világon, ami be tudná teljesíteni az örökké tartó béke, üdvösség és boldogság iránti vágyat. A felébredés pillanatai tudatossá tesznek bennünket a valóságra, de mivel nem gyakorlunk, nem vagyunk állandóan tudatában az igazságnak. Így aztán az ember a saját maga teremtette sorscsapásoktól szenved. Ez a versszak az ébrenléti állapotot úgy magyarázza, hogy a nevek és formák világához hasonlítja, mely az A-hoz, az Óm elsô betûjéhez kapcsolódik. Az Óm átfogó jelentésének megismeréséhez azonban meg kell ismerni a tudat más aspektusait is, amelyeket az U és az M hangok képviselnek, majd végül az Óm rejtett állapotát, a csendet, a turíja legfelsôbb állapotát is. 172

5 10. mantra Svapnasthānas taijasa ukāro dvitīyā mātrotkarṣād ubhayatvād votkarṣati ha vai jñānasaṃtatiṃ samānaś ca bhavati nāsyābrahmavit kule bhavati ya evaṃ veda. Svapnasthānas taijasa ukāro dvitīyā mātro... Az álomállapot, a taidzsasza alatt tapasztalható tudatosság az U, az Óm második betûje....mātrotkarṣād ubhayatvād votkarṣati... Az álomállapot emelkedett állapot az ébrenlét és az alvás állapotai között, éppúgy, ahogy az U is egy emelkedett, köztes hang az A és az M között....ha vai jñānasaṃtatiṃ samānaś ca bhavati nāsyābrahmavit kule bhavati ya evaṃ veda. Az, aki ismeri ezt a szubtilisebb állapotot, kiválóbb másoknál, és a családjában nem születik senki, aki nem ismerné a Brahmant. A második betû, az U ugyanolyan természetû, mint az álomvalóság (taidzsasza). Amikor a szádhaka a mély kontempláció és meditáció révén képessé válik az U, az álomvalóság természeté- 173

6 nek elemzésére és felismerésére, akkor eléri tudattalan elméje ismeretét és uralmát. Az álmodás állapota inkább a szimbólumok és ideák, mintsem a tárgyak alapján foglalkozik a világgal, ezért szubtilisebb állapot, és közelebb van az Igazsághoz. A mi világunk egy képzet, egy idea. Ez az idea az alapja a világ építményének. Ezért az építész ideája elôbbre való, mint maga a konstrukció. Ha egy szádhaka felismerte az U állapotát, képes másokat inspirálni, mert feltárja az ideák és a kreativitás misztériumát. Mivel az U a középsô betû, a köztes állapot szubtilisebb és magasabb rendû, mint az elôzô, az A, ahogyan az álom állapota is köztes állapot, és szubtilisebb, mint az ébrenlét. A tapasztaló az ébrenlét, az álom és az alvás valóságait tapasztalja, és e tapasztalások közben elmerül egy adott állapotban, és nincs tudatában a többinek. Ha megvizsgálja a különbözô állapotokban betöltött szerepét, mint alvó, álmodó és a külvilág tapasztalója, elcsodálkozik rajta, és meg akarja érteni a tudatosság teljes területét. Úgy tudja együttesen szemügyre venni ôket, ha elér egy olyan állapotot, amely túl van rajtuk. Álmodás közben nincs tudatában a külvilágnak. Ebben az állapotban csak a tudattalan múltbéli lenyomatait idézi fel. Képes-e valaki saját kívánsága szerint álmodni? Az álomállapot túl van az átlagember tudatos elméjének irányításán. Ha a tapasztaló az érzékeken keresztül nincs kapcsolatban a világ tárgyaival, akkor az elfojtott és elnyomott dolgok elôtörek a tudattalanból. Habár ez megakasztja az elmét az alvás állapota felé haladásában, mégis lehetôséget kínál a szádhaka számára vágyai, motivációi, érzései és gondolatai elemzésére. Miután alaposan megvizsgálja az elme természetét és az elme módosulatait, tudatára ébred a szubtilis lenyomatoknak vagy szanszkáráknak, amelyek létrehozzák az 174

7 álombeli tárgyakat. Ekkor leküzdi negatív mentális hajlamait, például a rosszindulatot, a féltékenységet és a gyûlöletet. Az álom a beteljesületlen vágyak terméke. Az elme saját ki nem elégített vágyai kerékvágásában halad, és létrehoz egy uralkodó szokásmintát. Ezért érdemes elemezni az álmokat, mert segítenek elménk uralkodó szokásainak megértésében. A törekvô az álmokban felfedezi a tudattalan elme sötét zugait, ahol a rejtett vágyak lesben állnak. Olyan ez, mint amikor felemeljük a szônyeget a szobában, és megtaláljuk a szenny és piszok rejtett rétegeit. De a legfôbb jó elérésének heves vágya képes megsemmisíteni az összes többi vágyat, érzést és gondolatot. Ekkor a szádhaka túljut a zûrzavaron, és megtapasztalja azt a magasabb dimenziót, amelyre vágyott. Amivel az elme nem tud mit kezdeni az ébrenléti állapotban, azzal megbirkózik az álom állapotában. Ezért mondják, hogy az álom szubtilisebb, mint az ébrenléti állapot. Azért terápiás hatású, mert itt lehetôségünk van úgy kifejezni magunkat, ahogy akarjuk. Az összes vágy, gondolat és érzés, mely valamilyen okból nem teljesült az ébrenléti állapotban, megjelenik, hogy álomvilágot hozzon létre. Nem tudunk olyanról álmodni, amit sohasem láttunk, sohasem képzeltünk el, amirôl nem hallottunk vagy olvastunk. Az álmodás állapotában egy szubtilisebb mentális szinten kapjuk meg a jutalmunkat vagy a büntetésünket. Eltúlozhatjuk vágyainkat és félelmeinket, mert az álmodás egy magunk teremtette állapot. Óriási a különbség az álomállapot, illetve a meditáció és a kontempláció állapota között. Álmodás közben nem vagyunk tudatosak, és nem vagyunk urai a helyzetnek olyan módon, mint az ébrenléti állapotban. A meditáció és a kontempláció alatt tuda- 175

8 tosan lépünk be egy koncentrált és zavartalan állapotba. Meditáció közben teljesen éberek és tudatosak vagyunk, és teljesen urai vagyunk a helyzetnek. Álom közben nem vagyunk tudatosak, és a tudattalan lenyomatai jelennek meg, ha akarjuk, ha nem. A meditációban az elmét arra képezzük, hogy akaratlagosan fenntartsa az egyhegyû összpontosítást. Ez lehetôséget teremt a meditáló számára, hogy megítélje, elemezze és eldöntse azon lenyomatok hasznosságát, melyek a tudattalanból merülnek fel, hogy létrehozzák az álomvilágot. Meditáció közben a meditáló megtapasztalhatja mindazt, amit az álomállapotban tapasztalt. Teljesen tudatos, bár nem használja érzékeit, és nem kapcsolódik a külsô tárgyakhoz. Ha kiterjeszti a tudatos állapotot, az álomelemzés világosabbá válik, és az álomban tapasztalt ideák és szimbólumok könnyen érthetôvé válnak. Ha az önvizsgálatunk tiszta, a káros és veszélyes álmok melyek feszültséget okoznak az elmében, elterelik a figyelmét, és megcsapolják az energiáját elemezhetôvé és feloldhatóvá válnak. Az összes olyan konfliktus szintén feloldható, amelyekbôl az álmok fakadnak. Eljön az idô, amikor a meditáció felkavarja az elmét, és rejtett zugaiból elôhozza a lenyomatokat. Az elmének azt az aspektusát, amelyik álmodik, illetve az álmodás során felhasznált energiát kreatív módon hasznosíthatjuk és magasabb célok elérésére fordíthatjuk. Ez meggyorsítja az egész álomállapot elemzését, megértését és áttekintését. Ez az upanisad tudatára ébreszti a keresôt, hogy nem csupán az álmokat kell az elemzés tárgyává tennie, hanem a teljes álomvalóságot alaposan meg kell értenie. Az álom állapotát az U betû képviseli, mely az A és az M között található. Az Óm átfogó megismeréséhez tovább kell 176

9 haladnunk a tudatosság magasabb dimenziói felé. Ez itt az alvás állapotát jelenti, melyet az M betû, az Óm utolsó betûje képvisel. Miután megvizsgáltuk a külvilág összes örömét és élvezetét, azután sóvárgunk, hogy alvás közben a mélyebb öröm minôségét élvezzük. A tudatosság visszavonja magát az ébrenléti és az álomállapotból, és a mélyalvás nyugodt állapotába lép. 11. mantra Suṣuptasthānaḥ prājño makāraḥ tṛtīyā mātrā miter apīter vā minoti ha vā idaṃ sarvam apītiś ca bhavati ya evaṃ veda. Suṣuptasthānaḥ prājño makāraḥ tṛtīyā mātrā... A mélyalvás állapota, a szusupti alatt tapasztalható tudatosság az M, az Óm harmadik betûje....miter apīter vā minoti... Az M betû a mérték és az, amiben a többi hang feloldódik....ha vā idaṃ sarvam apītiś ca bhavati ya evaṃ veda. Az, aki ismeri ezt az állapotot, képes mindent önmagán belül felfogni. 177

10 A harmadik betû, az M a mélyalvás állapota (prádnya). Ha folyamatosan emlékezünk az Ómra, az A és az U egyetlen hanggá válik, és beleolvad az M-be. A kiejtés a következô lesz: ÓÓÓMMM, ekképpen az A és az U feloldódik az M-ben, majd újra kibontakozik az M-bôl. Ily módon a prádnya, az M a forrás, mely magában foglalja és megméri a másik kettôt, melyek belôle emelkednek ki, és belé olvadnak vissza. Aki felismeri, hogy az M betû azonos a prádnyával, képessé válik a külsô és belsô világok felismerésére. Arra is képes lesz, hogy felismerje a teljes univerzummal való egységét. Az alvás állapota rámutat, hogy a tudatosság rendelkezik azzal az erôvel, hogy visszavonja és kiterjessze önmagát. Aki tudja, hogy a tudatosság mûködik mind kívül, mind belül, egyértelmûen kiválóbb annál, mint aki csak az ébrenlét és az álom állapotait tárta fel. A szokványos alvás alatt az elmét visszavonjuk az álom és az ébrenlét állapotától. Ez a pihentetô idôszak alapvetô fontosságú az egészséges élethez. De nem szükséges nyolc-tizenkét órát elvesztegetni az alvásra, és mégis fáradtan ébredni. Ez a feltételezett szükséglet egyszerûen csak a képzelet szüleménye, valóság nélküli hagyomány. Az emberi testnek még fáradtságot vagy kimerültséget követôen sincs szüksége háromórányi alvásnál többre, feltéve, hogy megértettük és helyesen gyakoroljuk az alvás mûvészetét. Az idô és energia elvesztegetése a tehetetlenség és a lustaság szokásához vezet, ami még a hétköznapi ember számára sem hasznos. Az alvás minôsége valójában fontosabb, mint a hosszúsága. A valódi meditáló nem olyan módon alszik, mint a hétköznapi ember: az alvást szándékos ellenôrzése és akarata alá vonja. 178

11 Elhatározza, hogy alszik, és hogy akkor ébred fel, amikor akar. Ez a jóga nidrá mûvészete, amelyet a meditálók gyakorolnak. Az alvás állapota szubtilisebb, mint az ébrenlét és az álom állapota, és aki tudja, miként használja a jóga nidrá állapotát, óriási hasznot húzhat ebbôl. Képes pihentetni a testét, az idegrendszerét, az agyát és az elméjét, ki tudja tágítani a tudatosságát, és megismeri azt, ami a hétköznapi elmék számára ismeretlen. A mélyalvás alatt az ürességet tapasztaljuk; ugyanez tapasztalható a meditáció közben is. Ez az üresség nem üres, de az üresség érzését érezzük. Ez idô alatt nincs semmilyen tartalom az elmében, ezért hívják mélyalvásnak. Tehát az alvás egy tartalom nélküli, tudattalan állapot; ilyenkor nincs éberség. Ha valaki az ürességben van, akkor nem tud errôl, de ha felébred, akkor emlékszik rá, hogy ott volt. Mély meditációban viszont úgy van az ürességben, hogy közben tudatában van ennek. A meditatív állapot egy teljesen felébredt, kitágult állapot. A tágulás törvényét követve a szádhaka tovább tágítja a tudatát, egészen az Egyetemes Tudatig, s akkor mindenkit szeret és mindig az örökké tartó boldogságban marad. E dimenzió tapasztalatai nagyon finomak. Szerencsés az, aki már felfedezte az ébrenlét, az álmodás és az alvás valóságát. Nagyon fejlett törekvôrôl van szó, aki felkészítette magát az utazás utolsó részére, nevezetesen a turíjára. 179

12 12. mantra Amātraś caturtho vyavahāryaḥ prapañcopaśamaḥ śivo dvaitaḥ evam oṃkāra ātmaiva saṃviśaty ātmanātmānaṃ ya evaṃ veda. Amātraś caturtho... Az Óm hang nélküli aspektusa a turíja, a negyedik állapot....avyavahāryaḥ prapañcopaśamaḥ... A tudatosság ezen aspektusa hétköznapi elmével és érzékekkel felfoghatatlan; ez az összes jelenség megszûnésének állapota śivo dvaitaḥ evam oṃkāra ātmaiva saṃviśaty ātmanātmānaṃ ya evaṃ veda. Áldott állapot ez, kettôsség nélküli egy (advaita). Az Óm a valódi Én. Aki tudja ezt, [annak tudata] az Egyetemes Tudatba tágul. Az Óm hang nélküli aspektusa, a csend ugyanolyan természetû, mint a negyedik állapot, a turíja. A turíjának nincsenek részei és felfoghatatlan, mivel túl van a beszéden és az elmén. Ez az az állapot, melyben az összes kétség és konfliktus feloldódik. Az Óm végsô állapota, melyben az A-U-M feloldó-

13 dik. Az ébrenlét, az álom és az alvás állapotainak egybeolvadása. Nem kettôs, áldott állapot, amely a májának hívott, lenyûgözô illúzió megszûnése. Azonos az Átmannal, az összes egyén valódi Énjével. Aki ismeri az Abszolút Valóság ezen állapotát, a Legfôbb Énbe tágul, felismeri önmagát, és nem születik újra. Az ébrenlét, az álmodás és a mélyalvás olyan állapotok, amelyekben kettôsséget tapasztalunk, mert a tapasztaló különbözik a tapasztalattól. A turíja, a negyedik állapot viszont kettôsségektôl mentes állapot, mely ahhoz a csendhez hasonlítható, amelybe az Óm vezet. Valójában az összes hang a csendbôl keletkezik, így ezt az állapotot hang nélküli állapotnak nevezhetjük. Ezért adták neki a turíja nevet. Ha valaki a folyóparton áll, hallja a folyó áramlásának hangját. Ha visszamegy a folyó forrásáig, felfedezi, hogy ott nincs hangja. A hang egyre erôsödik, ahogy távolodunk a forrástól. A meditáló a hangok eredete felé tart, amely a tökéletes csend, a túlnani állapot, amelyet turíjának hívnak. Mély meditációban és kontemplációban elérhetô az az állapot, amelyben felismerjük az igazságot, a valódi Ént. Egy ilyen állapot megmagyarázhatatlan, mivel ennek igazsága olyan súlyos, hogy az elme és a beszéd nem képes megtartani. Ezért nincsenek rá szavak, hogy leírják ezt az örök boldogságot. E felismerés csúcspontjáról a szádhaka képes párhuzamosan és egyszerre felfogni az összes tudatállapot ismeretét, és ezáltal eléri a megvilágosodás állapotát. 181

Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS

Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS A MEGVALÓSÍTÁS GYÖNGYFÜZÉRE* Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS Az ébred fel, aki akar. László András A XX. század második felének spiritualitásában egészen

Részletesebben

Ramana Maharsi KI VAGYOK ÉN?*

Ramana Maharsi KI VAGYOK ÉN?* Ramana Maharsi KI VAGYOK ÉN?* Mivel minden élőlény (dzsíva) állandó, szenvedéstől mentes boldogságra vágyik, mivel az elsődleges szeretet (parama prijam) mindenkiben kizárólag önmagára irányul, s mivel

Részletesebben

újság VIII. évfolyam, 8. szám

újság VIII. évfolyam, 8. szám újság VIII. évfolyam, 8. szám hírek, felhívások tartalom Hírek, felhívások 2 A tantra (agama) 3 Swami Sivánanda Saraswati Tantra 5 Swami Satyananda Saraswati Bevezetés a Tantra Sasztrába 9 Swami Satyananda

Részletesebben

Srí Ramana Maharsi: Ki vagyok én? Bevezető

Srí Ramana Maharsi: Ki vagyok én? Bevezető Srí Ramana Maharsi: Ki vagyok én? Bevezető Ki vagyok én? a címe annak a kérdés felelet gyűjteménynek, mely az ön-kutatásról szól. A kérdéseket a filozófiából diplomát szerzett, akkor éppen a dél-arkóti

Részletesebben

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5 Láma Ole Nydahl A Nagy Pecsét A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja 2006 ISBN 963060594-5 Fordítás alapjául szolgáló kiadás: Lama Ole Nydahl The Great Seal 2004, San Francisco Fordította: Csöndes

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR M_-R, TAR-PA M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR 3. SZÁM 2000. JÚLIUS Karma Csagme: Csenrézi mar tri A mahamudra és

Részletesebben

Buddhapada Alapítvány, Budapest

Buddhapada Alapítvány, Budapest Ácsán Szumédhó Csittavivéka A csöndes tudat tanítása Ácsán Szumédhó Csittavivéka A csöndes tudat tanítása Buddhapada Alapítvány, 2004 Kiadásunk az alábbi két mû fordítása alapján készült: The Four Noble

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR 3. SZÁM 2000. JÚLIUS Csenrézi, az Oltalmazó, a nagy együttérzés bódhiszattvája A különböző hagyományok mélységes

Részletesebben

titkolt tudás kezdőknek

titkolt tudás kezdőknek titkolt tudás kezdőknek Titkolt tudás kezdőknek írta: Montalk 2008 www.montalk.net tom@montalk.net TITKOLT TUDÁS KEZDŐKNEK Montalk 2008 montalk.net ISBN 978-1-60702-602-0 Magyar fordítás: Viszocsánszki

Részletesebben

Hét kapu, hét réteg, "hét bőr" - Hány csakra van?

Hét kapu, hét réteg, hét bőr - Hány csakra van? Hét kapu, hét réteg, "hét bőr" - Hány csakra van? Mi a csakra? A csakrák olyan, nem fizikai szervek, amelyek a nyers "Kundalini" energiát egy más típusú, finomabb, jobban felhasználható alakba transzformálják.

Részletesebben

újság VIII. évfolyam, 1. szám

újság VIII. évfolyam, 1. szám újság VIII. évfolyam, 1. szám hírek, felhívások Tartalom Hírek, felhívások 2 A jóga szádhana 3 szükségessége Swami Satyananda Saraswati A jóga szerepe 4 az életminõség javításában Swami Niranjanananda

Részletesebben

A FELTÉTELNÉLKÜLISÉG A BUDDHIZMUSBAN, A ZENBEN ÉS SAJÁT ÉLETÜNKEN BEVEZETÉS

A FELTÉTELNÉLKÜLISÉG A BUDDHIZMUSBAN, A ZENBEN ÉS SAJÁT ÉLETÜNKEN BEVEZETÉS A FELTÉTELNÉLKÜLISÉG A BUDDHIZMUSBAN, A ZENBEN ÉS SAJÁT ÉLETÜNKEN BEVEZETÉS Ezt az elvonulást mindannyian együtt csináljuk. Megköszönöm mindenkinek, aki segített. Együtt valósítjuk meg. Nagyon hálás vagyok,

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR FEKTESS BE AZ UNIVERZUMBA!

KORÓDI SÁNDOR FEKTESS BE AZ UNIVERZUMBA! KORÓDI SÁNDOR FEKTESS BE AZ UNIVERZUMBA! Azt kapod vissza, amit Önmagadból a Világba engedsz! 2009 KORÓDI SÁNDOR FEKTESS BE AZ UNIVERZUMBA! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével

Részletesebben

Az élet hét törvénye

Az élet hét törvénye Deepak Chopra: Az élet hét törvénye Tau Benső út-ikalauz könytárából http://www.tau.hu Deepak Chopra: Az élet hét törvénye 2 Tartalom: Az élet hét törvénye 1 Tartalom: 2 Bevezetés 3 ELSŐ FEJEZET A Tiszta

Részletesebben

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata Budapest, 2008 TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

4. Jó és rossz. Baal Schem Tow

4. Jó és rossz. Baal Schem Tow 4. Jó és rossz A benne lakozó fenség átfogja az egész világot, Minden teremtményt, jót és rosszat. És ez a valódi egység. Hogyan is hordhatná magában jó és rossz ellentétét? Valójában nincs is ellentét,

Részletesebben

A magyarázat. Lars Adelskogh

A magyarázat. Lars Adelskogh Viszont azok számára, akiket egyszer beavatak és ezért megmaradtak a meser elveszet szava vagy a bölcsek köve keresőjeként, a műve kinyilatkoztatásként jöt. Elég sokan felismerték, hogy ismerték azt, amit

Részletesebben

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 1614-ben a Fama Fraternitatis publikálásával a Rózsakeresztesek kiléptek a névtlenségből. Négy évszázaddal később a Ősi és Misztikus Rózsakeresztes

Részletesebben

Buddhapada Alapítvány, Budapest

Buddhapada Alapítvány, Budapest Ácsán Szucsittó Buddhista meditáció Az alapok Ácsán Szucsittó Buddhista meditáció Az alapok Buddhapada alapítvány 2007 Ajahn Sucitto: Buddhist Meditation: The Foundations, Amaravati Publications, 1998.

Részletesebben

Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül

Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül A szexuális energia az alap A joga harcol ezzel - a tantra felhasználja, átalakítja. Első kérdés: Mester mi a különbség a transzcendális joga és a tantra

Részletesebben

Kovács Antal Magyarország, 1980.10.25. Sorszám 1. Csakra Korona csakra Helye Fejtető Mirigy Tobozmirigy Szine ibolya, fehér, arany Százalék 0 % Értékelés feladat 2. Homlok csakra A szemöldökök közepe Agyalapi

Részletesebben

EGY ÚT AZ EMBER ÖNMEGISMERÉSÉHEZ

EGY ÚT AZ EMBER ÖNMEGISMERÉSÉHEZ RUDOLF STEINER: EGY ÚT AZ EMBER ÖNMEGISMERÉSÉHEZ Nyolc meditációban Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Rudolf Steiner: Egy út az ember önmegismeréséhez 2 A mű eredeti címe: Ein Weg zur

Részletesebben

A PROBLÉMA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

A PROBLÉMA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Dr. Pintér István 1 Kalmárné Rimóczi Csilla 2 ÉRZELMEK ÉS DÖNTÉSHOZATAL Az elmúlt évtizedben a helyére kerül az érzelmek szerepe az emberi létezésben.

Részletesebben

SM-001 SM-002 SM-004 SM-003. Meditáció és halálközeli élmény. Isten Fényének hajnala. kommunikációra. Éljünk örök boldogságban!

SM-001 SM-002 SM-004 SM-003. Meditáció és halálközeli élmény. Isten Fényének hajnala. kommunikációra. Éljünk örök boldogságban! SM-001 Meditáció és halálközeli élmény Azok számára, akik halálközeli élményeket éltek át, ez a valóság volt. Sokszor feltételezünk dolgokat. Azt hisszük, hogy ez ilyen, az meg olyan, valami így vagy úgy

Részletesebben

Taisen Deshimaru Az út gyakorlása

Taisen Deshimaru Az út gyakorlása Taisen Deshimaru Az út gyakorlása Taisen Deshimaru Az út gyakorlása - kérdések egy zen mesterhez - A fordítás alapjául szolgáló mû: Taisen Deshimaru: Questions to a zen master Elõszó Arkana Published by

Részletesebben

Rudolf Steiner. Mit csinál az angyal asztráltestünkben. (Was tut der Engel in unserem Astralleib) Zürich, 1918 október 9. Fordító ismeretlen

Rudolf Steiner. Mit csinál az angyal asztráltestünkben. (Was tut der Engel in unserem Astralleib) Zürich, 1918 október 9. Fordító ismeretlen Rudolf Steiner Mit csinál az angyal asztráltestünkben (Was tut der Engel in unserem Astralleib) Zürich, 1918 október 9. Fordító ismeretlen A szellem antropozófiai megértése nem szabad, hogy csupán elméleti

Részletesebben

FLOW AZ ÁRAMLAT. Összeállította: Hummel Noémi

FLOW AZ ÁRAMLAT. Összeállította: Hummel Noémi FLOW AZ ÁRAMLAT Összeállította: Hummel Noémi Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...1 2. A boldogság...1 2.1 Az újra megtalált boldogság...1 2.2 Az elvesztett boldogság...2 2.2.1 A kulturális hübrisz...2 2.2.2

Részletesebben