Van egy mondás: cha zen ichi mi 茶 禅 一 味 tea és zen egy íz. V. A TEA, mint vallásos, kulturális, filozófiai kontextus része

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Van egy mondás: cha zen ichi mi 茶 禅 一 味 tea és zen egy íz. V. A TEA, mint vallásos, kulturális, filozófiai kontextus része"

Átírás

1 V. A TEA, mint vallásos, kulturális, filozófiai kontextus része A tea, miközben egyre népszerőbbé vált a Tang dinasztia városi közösségeiben, ezzel együtt különféle misztikus, taoista, zen tanok kifejtésének közvetítıjévé, példabeszédek tárgyává vált. Ez a VIII sz. idıszaka, a zen virágkora Kínában. A tea, elsısorban a zen révén beépül a különféle szertartásokba. A legelsı feljegyzés Japánban ivott teáról 729-bıl származik, amikor Shômu császár 100 szerzetest hívott meg a palotájába, hogy ott felolvassák, recitálják neki a nagy bölcsesség szutráját. A szutra után teát szolgáltak fel. Az ilyen buddhista, taoista rituálékon gyakran elıfordult a tea, úgyis, mint emlékezı felajánlás a pátriárkák részére, temetési menetek elıtt, és közösségi tevékenységek, étkezés és szutra olvasás után. De miért ez az állhatatos régi kapcsolat a zen és a tea között? Van egy mondás: cha zen ichi mi 茶 禅 一 味 tea és zen egy íz. Ugyanez a mondás Kínában: Cha Chan Yi Wei 茶 禅 一 味 茶 禪 一 位 ) tea és zen egy íz, tea és zen egy hely. A mai Keleten a két dolog már különválik, van zen és van tea. A zen gyakorlása során az ember lótuszülésben meditál, de a teaiváshoz nem sok köze van többé. A zen szó a szankrit dhjyána szóból származik, ami azt jelenti koncentráció, meditáció. A Patanjali Jóga szutrában, ami az i.e. III századból származó szutragyőjtemény és a jóga filozófiájának alapszövege a jógát egy nyolcszirmú virágként ábrázolja. A külsı öt szirom A yama az univerzális erkölcs - ahimsa minden élılény iránti tisztelet - satya igazságosság igazat szólni - asteya a sóvárgás hiánya 1

2 - brahmacharya szexuális erkölcs - aparigraha a tulajdonlás vágyától való szabadulás niyama külsı és belsı tulajdonságok Shaucha tisztaság kívül-belül Santosha: megelégedettség, azzal, ami van Tapas: egyszerőség, egyszersmind a test kontrolja, fizikailag és mentálisan egyaránt. Svadhyaya: a védikus irodalom tanulmányozása, Isten és lélek ismerete, a lélek felismerése önmagunkban Ishvarapranidhana: vezeklés vándorlás Isten felé. Az ásanam - a testtartás, a test tudománya, szabályok és testtartások, amik élet energiát adnak, egyszersmind felkészítenek a meditációra. A végtagok és az idegrendszer megfelelı állapotban tartása, hogy segítsék és ne gátolják a A pranayama a légzés kontrollja az egészség alapfeltétele, ellazítja és jó állapotban tartja a testet, és a legfontosabb eszköz a tudatos koncentrációhoz. A pratyahara - a figyelem elvonása a külsıdleges dolgoktól. Ha ezek mind együttmőködnek, akkor jöhet létre, virágozhat ki a belsı 3 szirom A dharana koncentráció egy pont, A dhyana a meditáció, a meditációra felépített gondolat szabad folyása, egyfajta flow állapot. És a samadhi a jóga célja. A meditációban a tárgy és a szemlélı egyesül. A zen úgy tartja, hogy a skandha (a filozófiában talán fenoméneknek hívnánk ıket (forma, érzékelés, érzés, mentális formációk, impulzusok, tudatosság) által megjelenített fizikai és mentális lét üres (sunya) és csak a Buddha természet valódi és mindenhol jelenlevı. Nem láthatod, nem érintheted, nem tudod megmagyarázni. Ez a taoista magyarázat evokációja: Az ÚT, ha mondja szó: nem az örök ÚT. A név, ha mondható: nem az örök név. Ha neve nincs: kezdete Égnek, Földnek; ha neve van: anyja a létezıknek. Aki vágytalan, látja a csodát; a vágy látja burkolatát. Egy a gyökér, csak más a szó. Együtt: mélység, titok. Kapu homályba nyitó. Zen kontextusban a Lankavatara szutra úgy tanítja, hogy az egyetlen valóság a tudatosság, minden, a világban minket körülvevı dolog csupán a tudat terméke. A Buddha természet ás a Dao nem érthetıek meg jelentések tanulható dolgok, reflexió révén. Intuitív módon lehetséges a megragadásuk és a meditáció egy gyakorlati eszköz, amivel fel lehet 2

3 készülni arra a tapasztalatra, amit úgy hívunk, hogy megvilágosodás; Wu, avagy satori. Ez tulajdonképpen minden létezı egyesült, nem differenciált, egyben történı felfogása, megértése. Az emberi világ a világok közepén látszik elhelyezkedni. Ezen a ponton viszont eltőnik az én pozíciója, csak a tágasság érzete jár át mindent. Ennek gyakorlóterepe a zazen, népszerő, ám helytelen nevén a meditáció, ami nem elmélkedést, gondolkodást jelent itt, hanem egyfajta pszichoszomatikus gyakorlatrendszert és egy speciális tudatállapotot. A zent a legenda szerint maga Buddha alapította. Tanítóbeszéd helyett egykor a Keselyőbércen felmutatott egy szál virágot tanítványainak, mire egyikük elmosolyodott. Egy mosolygó virág és egy virágzó mosoly indította útjára ezt a "szavakon túli tanítást", amelyet a 6. században Bódhidharma, a 28. indiai és egyszersmind az elsı kínai pátriárka hozott át Kínába. A Bódhidharmának tulajdonított négysoros szerint: "Külön hagyomány a tanon túl, Nem alapul írott jegyen, Menten az ember szívéhez szól, Hogy feleszméljen, Buddha legyen." Az újabb történeti kutatások azonban megcáfolják ezt a hagyományt, és az iskola kibontakozását a kínai Tang-dinasztia korára ( ) teszik. A buddhizmus idıszámításunk elsı századában kezdett átszivárogni Indiából Kínába, de jó néhány emberöltıbe telt, amíg meghódította a kínaiakat, hisz ık eleddig ilyen bonyolult spekulatív rendszert nem ismertek. A Tang-korra vált szinte egész Kína buddhistává. (A köznyelv még ma is úgy hívja Buddha buzgó követıjét, hogy Tang-buddhista.) Ekkorra már kirostálták a buddhizmusból mindazt, amit képtelenek voltak megérteni vagy elfogadni. A buddhizmus sinizációjának, elkínaiasodásának eredménye a csan irányzat. A tulajdonképpeni alapító, egy kantoni írástudatlan tőzifaházaló, a 6. kínai pátriárkának tartott Huj-neng ( ), aki a visszatérést hirdette az egyszerőséghez, Buddha megvilágosulásélményének átéléséhez, a természethez. Mindez tipikusan kínai, elsısorban taoista válasz az elvont és rendszerezı indiai buddhizmusra. Az értekezések és szövegmagyarázatok, bővigék és jelképek, pazar és pazarló szertartások, zarándoklatok, szırszálhasogató szerzetesjogi rendszabályok tömkelegébıl kiemeltek egyvalamit: a meditációt. De ezt is leegyszerősítve. A tényleges tapasztalatot sohasem helyettesítheti se írás, se szó - jelentették ki -, a Buddha létet kell gyakorlatban megvalósítani, nem számtalan újraszületés után, hanem itt és most, azonnal, a meditációban. A teával való ügyködés közben a zenben kicsúcsosodó keleti vallások-filozófiák létmódjának megértése elengedhetetlen, de maga az ügyködés is, mint meditatív, a volt és a lesz problémáitól elfordító wu-wei forma ennek a filozófiának az esszenciája. Ez így van még a nyugati stílusú teaivás közben is, csak mifelénk közkedveltebb egyszerően hangulatnak nevezni. A VIII. századtól kezdve megszámlálhatatlanul sok szöveg maradt fenn, amiben a tea és a teaivás már társasági, vallási szereplıkkel így, vagy úgy, de tanulságos történetek, példabeszédek része. Ezek a történetek szinte kivétel nélkül olyan rövid elbeszélések, dialógusok, amelyek a megismerés, a felismerés és egy probléma kifejtésének módozatait taglalják. Legtöbbjük egy nyugati gondolkodó számára a nyelv határait feszegeti, többszörös metaforák, néha az egész történet egy metafora, (bár a terminus nyilvánvalóan idegen), inkább nevezhetjük ıket hermeneutikai parafrázisoknak. Ezek lehetnek elbeszélt történetek és sokszor koanok. A kóan 公 案 a kínai kung-an japán átirata (koreai: kong-an) egy XIII. századi magyarázat szerint eredetileg a 公 府 之 案 牘 kung fu an tu rövidítése, ami közügyet, közokiratot jelent és a Tang Kínából ered. A koan ebben az ügy formájában egy tanítási mód, amikor is a tanítványt kérdezzük valamirıl és állításának ellenırzésére egy fix memorandumot állítunk elé. Koan a forrás, az eredet, a fal a kérdés válasz folyamában. Mester és tanítvány kapcsolatában, a tanulás folyamatában a koan egyszerre kérdés és ítélet, melyek sorozatán átesve a tanítvány érettsége bizonyos fokán képessé kell váljon arra, hogy a sematikus gondolkodás csapdáit kerülve kellı tisztánlátással megadja a helyes választ a kérdésre. A kóan az intuitív, természetes, spontán gondolkodás mércéje: mennyire tudunk énség és ellentétekre épülı tudat nélkül megoldani helyzeteket. Az igazi kóan zavarba ejtıen értelmetlen : racionális, analitikus módszerekkel lehetetlen rá helyes választ adni. 3

4 Elıször, egyelıre tea nélkül nézzünk néhány könnyen követhetı történetet. Egy nyári nap Csao-csou és tanítványa, Ven-jüan azon vetélkedett, melyikük tud mélyebbre alázkodni. Abban egyeztek meg, hogy aki alulmarad, az nyer egy süteményt. - Én szamár vagyok - kezdte Csao-csou. - Én a szamár fara - folytatta Ven jüan. - Én a szamár ganéja. - Én meg kukac a ganéjában. - Mit csinálsz ott? - Nyaralok. - Nyertél - adta fel Csao-csou, és kérte a süteményt. Csao-csou elcsúszott a behavazott gyalogúton: - Segítség, segítség! - kiáltozta. Egy szerzetes odasietett és lefeküdt mellé a hóba. Csao-csou feltápászkodott és ment tovább. Joshu (Csao-csou, avagy Dzó-dzsú) kutyája Egyszer egy szerzetes megkérdezte Csao-csout: - Van-e a kutyának Buddha-természete? - Nincs - felelte Csao-csou. - Minden lénynek van Buddha-természete, a buddháktól a hangyákig - folytatta a kérdezı. - Miért épp a kutyának nincs? Mert válogatós. Egy nem-buddhista filozófus megkérdezte a Buddhát: - Nem kérek szavakat, nem kérek nem-szavakat. A Buddha csak ült ott. A filozófus csodálattal mondta: - A Világ Tiszteltje nagy együttérzésében elfújta káprázataim fellegeit és lehetıvé tette, hogy belépjek az Útra. Leborulások elvégzése után távozott. Akkor Ánanda megkérdezte a Buddhát: - Mit ismert fel, hogy ennyire csodált téged? A Világ Tiszteltje válaszolt: - Egy kiváló ló az ostor árnyékától is futni kezd. Egyszer egy szerzetes megkérdezte Csao-csou zen mestert: Van-e a kutyának Buddha-természete? Csao-csou azt válaszolta: Mu! A Mu talányos, sokértelmő válasz. Elıször (vagy inkább utoljára) nyilvánvalóan helyeslı ugatás. Másrészt a Mu a következı jelentésárnyalatokkal rendelkezik: Mu/Wu fordítási gyakorlat Japán Kínai Magyar Mu Wu Nem Mu Wu Wei Egy olyan tudatállapot, amelyben a tudatot nem egy tárgy fókuszálása köti le. (nem cselekvés) Satori Wu A megvilágosodás útján egy pillanat, a felismerés VAU! - Mester, milyen érzés szerelmesnek lenni? - Képzeljétek el, ahogy az esı dobol az ablakon. 4

5 - A szerelem ilyen? - Nem. Teás koanok, olyan párbeszédek, amiben a tea példabeszéddé, metaforává, vagy közvetlen gyakorlattá vált. Egy koan a zen virágkorából, a patriarkák, a nagy zen mesterek korából: Yunmen megkérdezett egy szerzetest: - Hol voltál? - Teát szedtem. - És hány Bodhidharmát sikerült leszedned? Ilyen közvetlen, minden lélek, minden létezı egyetlen egy buddha lélek példázattal csak ebben a még ártatlan Buddha korban találkozhatunk. Egy nap Jinshan (881) mester teát ivott. Ezután személyesen elkészített egy csésze teát és odanyújtotta a kísérıjének. Amikor a tanítvány kinyújtotta a kezét, hogy elvegye, a mester visszahúzta a csészét és megkérdezte: - Mondd meg nekem, mi ez! A tanítvány nem volt képes válaszolni. Kicsit könnyebb lecke Guishan és Yangshan (853) a tavaszi munkák idején elmentek teát szedni. Aztán este Guishan azt mondta Yangshannak: - egész nap együtt voltunk, teát szedtünk, de én csak a hangodat hallottam, téged pedig nem láttalak. Mutasd meg magad kérlek. Erre Yangshan megrázta a tea bokrot. Mire a mester: -Csak a funkciót ragadtad meg, de nem érted a lényeget! Mire Yangshan azt mondta. - Nemigen hiszem. Na és te mit mondanál? Erre a mester csendben maradt. Mire Yangshan: - csak a lényeget ragadtad meg. képtelen vagy megérteni a funkciót. Erre a mester: - Agyonütlek!!! Nan-in egy japán mester volt a Meiji korban ( ) Egy egyetemi professzort fogadott, aki a zenrıl kívánt tanulni. Nan-in teát szolgált fel neki. A teát elkezdte a csészébe tölteni, ami kisvártatva tele lett, majd kezdett kiömleni belıle az asztalra. - Tele a csésze - elég lesz! Figyelmeztette a professzor. - Ahogy ez a csésze, úgy az ön feje is tele van vélekedésekkel és spekulációval Hogyan mutathatnám meg mi a zen, amíg ki nem ürítette mindezt? Joshu: ciprus a kertben A koanokban felmutatott világszemlélet esszenciális magyarázatát kínálja nekünk Martin Heidegger 80. születésnapi ünnepségén egy japán filozófus Tsujimura Kôichi (szül: 1922), által mondott beszéd: Mi japánok, ısidıktıl fogva bizonyos szempontból természeti emberek vagyunk. Ez azt jelenti, hogy semmiféle módon sem akarunk uralkodni a természeten, ellenben igyekszünk a lehetı legtermészetesebb módon élni és halni. Egy japán ember azt mondta övéinek halálos ágyán: Meghalok. Ahogy a levelek lehullnak ısszel. Ha figyelmesek vagyunk, határozott kontrasztot figyelhetünk meg az ısi japán spirituális tradíció és az európai technika és tudomány által meghatározott európai szellemi hagyomány között. Röviden szólva a természet szerint élni és halni: ez volt az ısi japán bölcselet ideálja. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nekünk japánoknak ne lenne akaratunk, de akaratunkat alapjában véve a természet irányítja. Az akaratot elejétıl a végéig a természet szülte, s abban is múlik el, de ez a természet, bár mindenütt jelen van, mégis kibújik mindenféle tudományos objektivitás lencséje alól. A természet japánul: "e shizen", vagy "jinen", azaz önmagától fogva létezni, röviden: önmagától lenni? és?igaznak lenni?. (Az elsı jel "sheng" egy 5

6 feltörekvı növényt jelenít meg, míg a második a fentrıl függést, a származást). Ezért az ısi japán hit szerint a természet a szabadság és az igazság szinonimája volt. Ezt a természetfelfogást éppen a buddhizmus üresség iránti szenvedélye és átmenet-szemlélete mélyítette el. Ott áll a fa virágba borulva. Heidegger így beszél errıl az egyszerő történésrıl: ŤEgy virágzó fa elıtt állunk, s a fa elıttünk állť. Bárki mondhatná. Aztán így folytatja ennek a képnek a leírását: Egy fával szemben találjuk magunkat, elıtte állunk, s a fa megmutatja magát nekünk. Máris feltőnik a gondolkodásmód szingularitása. A német általában a következıképpen fejezi ki magát: >mi magunknak (= saját magunknak részeshatározó) elıállítunk [stellen uns vor] egy fát<; Heidegger viszont azt mondja >(Mi) magunkat (= tárgyesetben) a fával szembe helyezzük [stellen uns gegenüber] a fa elé.< Mi történik ebben a leírásban? Talán semmi más, mint az, hogy eltőnik a mi, mint alany, amely elképzel, elıállít, s ugyanakkor eltőnik a fa, mint elképzelt tárgy. Descartes óta a gondolkodás azt jelenti: én gondolok, vagy inkább én elképzelek magamnak. A gondolkodást Descartes az én gondolkodomtól indítja. Cogito azt jelenti cogito me cogitare. Ebbıl származik aztán a transzcendentális idealizmus és a schopenhaueriánus képzet, a világ az én képzetem. Ezzel szemben Heidegger az elıbb ismertetett módon írja le a helyzetet, amiben mi a virágzó fa elıtt állunk, a fa pedig elıttünk áll, s ahol a mi emberünk már nem az én látom és gondolom helyzetben áll, hanem a mi itt állunk helyzetbe helyezi magát. Ahol a fa ott áll, a talajon, ahol élünk és halunk. Az ı leírásában messzire kerültünk a megszokott tudományos és filozófiai tértıl [Bereich]. Egy ilyen egyszerő dologgal szemben, mint az a virágzó fa, mi, akik elképzelünk és a fa, mint elképzelt tárgy, mindannyian eltőnünk egy másik képzetben. Ennek hiányában valójában nem is nézhetnénk a virágzó fát. A zen buddhizmus ugyanezt a helyzetet a következıképpen jellemzi: A szamár belenéz a kútba, s a kút a szamárba. A kismadár a virágra néz, s a virág ıreá. Szeretnék most egy meglehetısen adekvát példát idézni a zen buddhizmusból: ez egy igen-igen híres kōan, egy zen probléma. Egyszer egy szerzetes azt kérdezte Chao-Chou mestertıl: - Miért jött jött Bodhidharma Kínába?. Mire Chao-Chou azt válaszolta: Ciprus a kertben. A szerzetes mégegyszer megkérdezte: Mester kérlek ne példálózz egy tárggyal! Chao-Chou azt válaszolta Nem a tárgyról beszélek. Erre a szerzetes mégegyszer feltette a kérdést: Miért jött jött Bodhidharma Kínába?. Mire Chao-Chou azt válaszolta: Ciprus a kertben. Magától értetıdı, hogy India elsı pátriarkája azért jött Kínába, hogy a buddhista hitet terjessze. Ezért a szerzetes kérdése valójában azt jelenti: Melyik a legfontosabb és egyetlen buddhista igazság?. Chao-Chou válasza pedig egyszerően cseng: Ciprus a kertben. Ez a válasz úgy világlik fel, mint egy villám, ami egyetlen csapással földreteríti a kérdést és az azt feltevı szerzetest, s ugyanakkor meztelenre vetkıztetve, nyersen mutatja meg az igazságot. Ez a válasz végre leránthatná [springen] a szerzetest a földre, ahol már ott volt ı is, s a ciprus is. De a villám nem sújt le a szerzetesre. Nem ügyel Chao-Chou válaszára, helyette a felvezetett példatárgy, a kertben lévı ciprus képzete köti le minden erejét. Ezért kezdi kérlelni: Ne úgy mutasd meg az igazságot, hogy egy tárgyra mutatsz! Mivelhogy Chao-Chou mester már kezdetben sem egy tárgyról beszélt, ezért az újra feltett kérdésre azonos választ ad. De a szerzetes nem tud elrugaszkodni, nem jut el a megvilágosodáshoz. Továbbra is az elképzelı, elgondoló képzet foglya marad. Hozzáteszem, hogy Chao-Chou megtehette volna azt is, hogy nem a Ciprus a kertben választ adja. Ott ahol a fa, mint olyan áll és mi, mint ilyenek vagyunk, ott lakik [west] a buddhista igazság, amit éppen ezért nem szükséges felmutatni, mint tulajdonképpeni buddhista igazságot. 6

7 Az elsı pátriárka megtehette volna, hogy nem megy ezer veszedelmet vállalva Kínába, mégis meg kellett érkeznie, továbbá Chao-Chounak is kifejezetten azt kellett válaszolnia: Ciprus a kertben, sıt, Heideggernek is azt kell gondolnia, kérdeznie, és kifejezetten azt kellett mondania; Mindenekelıtt fel kell ugranunk arra a szintre, amelyen élünk és halunk, mivel a föld felszínén haladva, melyet taposva járunk, minden pillanatban tévedünk. Még Chao-Chou válasza ciprus a kertben is eltéríthet bennünket. Nekünk kell fölöslegessé tennünk ezt a választ. Röviden: a heideggeri végzetes elrugaszkodás és a mi, nincs rá szükségünk és mégis elgondolása között egy mély, ám rejtett kapcsolat van. Heidegger azt kérdezi: Mi történik, amikor a fa megmutatkozik nekünk, mi pedig a fa elé helyezkedünk? Az ı nyelvén talán azt válaszolhatnánk: A szemben lét [Gegend] összetart, s bár semmi sem történik, minden dolog a másik dologhoz való kapcsolatában sejti fel, mutatja meg azt, otthon tartva azt saját magában. Ez a szemben lét a mi perspektívánkban a Buddha tere [ťbereich des BuddhaŤ], vagyis az igazság tere. Ha Dögen zen mester meghallgatta volna Heidegger kérdését, talán így válaszolt volna neki: Abban a pillanatban, amikor egy öreg szilvafa kivirágzik, abban a virágzásban létrejön [ereignet sich] a világ (Shōbōgenzō, cap. Baika). Végül van a teás koanoknak egy olyan szintje, ami túllép a fent kifejtett nem tárgyat eltüntetı, a reprezentatív gondolkodást, a kauzális viszonyokat tagadó létbeszéden. Micsoda véletlen, éppen tea a fıszereplıje: Egyik reggel Csao-csou az új szerzeteseket fogadta: - Jártál már itt? - kérdezte az egyiket. - Igen. - Gyere, igyál egy csésze teát! Aztán egy másikhoz fordult: - Jártál már itt? - Még nem. - Gyere, igyál egy csésze teát! A szerzetes-felügyelı félrehívta a mestert: - Az egyik már járt itt, erre te megkínálod teával; a másik még nem járt itt, erre te ugyancsak teával kínálod. Jelent ez valamit? - Felügyelı! - szólt Csao-csou. - Tessék. Gyere, igyál egy csésze teát! A koan fordításának hangulati felhangjai gyere, igyál, vagy egyszerően csak ne törıdj semmivel, igyál egy csésze teát elfordíthatnak a lényegtıl. Rikyu azt mondja az élete munkásságát összegzı traktátusban, a Nampo Rokuban, hogy egész munkásságának tulajdonképpeni célja a Csao-csou féle tea megmutatása volt. Ez pedig olyan tea kellett legyen, amibıl nem hiányzik semmi. A tea tehát elszakít tárgy-létünktıl, megszünteti a szemlélı és tárgy szembenállását, de ezt önmagában nem képes megtenni. A tea, készítése, elfogyasztása egy olyan összetett gesztusrendszer, tudatos viselkedésforma, meditáció és társas együttlét, ami jó esetben, tökéletessége révén segíthet a racionális tárgyi-világ feloldásában. Ezekben a teát is tartalmazó példákban napvilágra tör két világ, tradíció gyökeresen eltérı gondolkodása, meg kell állnunk egy szóra ahhoz, hogy továbbléphessünk. A tea egyelıre még csak orvosság és példabeszéd a kezünkben egy olyan világlátás ölelésében, ami az idıszámításunk elıtti évszázadokban alakult ki Indiában, a II-III századtól kezdve a teával karöltve terjedt el Kínában és a XI. századtól meghódította Japánt is. Világszemléletként, világrendként a zen és a tea végig együtt járt. 7

Koan elemzés. Pásztor Mirandolina. Zhaozhou kutyája

Koan elemzés. Pásztor Mirandolina. Zhaozhou kutyája Koan elemzés Pásztor Mirandolina Zhaozhou kutyája Egy szerzetes azt kérdezte Zhaozhou szerzetestől: Lehet egy kutyának buddha-természete? Zhou így felelt: Wu! Kommentár Aki a Chan híve akar lenni, annak

Részletesebben

A FELTÉTELNÉLKÜLISÉG A BUDDHIZMUSBAN, A ZENBEN ÉS SAJÁT ÉLETÜNKEN BEVEZETÉS

A FELTÉTELNÉLKÜLISÉG A BUDDHIZMUSBAN, A ZENBEN ÉS SAJÁT ÉLETÜNKEN BEVEZETÉS A FELTÉTELNÉLKÜLISÉG A BUDDHIZMUSBAN, A ZENBEN ÉS SAJÁT ÉLETÜNKEN BEVEZETÉS Ezt az elvonulást mindannyian együtt csináljuk. Megköszönöm mindenkinek, aki segített. Együtt valósítjuk meg. Nagyon hálás vagyok,

Részletesebben

Mi valójában az áldás?

Mi valójában az áldás? TANTRA A Tantra útjának követéséhez a bizalom, az odaadás és a tisztánlátás elengedhetetlen követelmények. Úgy kezdhetünk neki, hogy tisztának látjuk magunkat, bízunk magunkban és saját Buddha-természetünkben.

Részletesebben

Webes verzió. Tartalom

Webes verzió. Tartalom Tartalom Tartalom... 5 Minden élet összefügg... 6 A sámán küldetése... 8 Mind kapcsolatban állunk... 24 Animizmus mindennapi mágia... 37 Vesd le a zoknid és állj a füvön!... 53 Kezünkben az erő... 65 Bevezetés

Részletesebben

Tartalomjegyzék A kereszténységet meghatározó filozófiai és fogalmi alapok... 4

Tartalomjegyzék A kereszténységet meghatározó filozófiai és fogalmi alapok... 4 2 Tartalomjegyzék I. A kereszténységet meghatározó filozófiai és fogalmi alapok... 4 1. Filozófusok: Platón, Arisztotelész, Szt. Ágoston, Aquinói Szt. Tamás... 4 2. Kereszténység és keresztyénség (katolikusok

Részletesebben

Taisen Deshimaru Az út gyakorlása

Taisen Deshimaru Az út gyakorlása Taisen Deshimaru Az út gyakorlása Taisen Deshimaru Az út gyakorlása - kérdések egy zen mesterhez - A fordítás alapjául szolgáló mû: Taisen Deshimaru: Questions to a zen master Elõszó Arkana Published by

Részletesebben

Taisen Deshimaru. A zen és a harcművészetek

Taisen Deshimaru. A zen és a harcművészetek Taisen Deshimaru A zen és a harcművészetek 1 Nincsenek szüleim; Az eget és a földet tekintem szüleimnek. Nincs otthonom; A saika tanden az én otthonom. Nincs isteni hatalmam; A becsületesség lesz az én

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA. Dobosy Antal. A Nincs Kapu. Források. JEGYZET Budapest, 2011

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA. Dobosy Antal. A Nincs Kapu. Források. JEGYZET Budapest, 2011 A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA Dobosy Antal A Nincs Kapu JEGYZET Budapest, 2011 Források Dobosy Antal A Nincs Kapu 無 門 関 A zen buddhizmus klasszikus kóangyűjteménye jegyzetekkel, magyarázatokkal Verziószám:

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

KEN WILBER: MINDENNEK A RÖVID TÖRTÉNETE

KEN WILBER: MINDENNEK A RÖVID TÖRTÉNETE KEN WILBER: MINDENNEK A RÖVID TÖRTÉNETE (A BRIEF HISTORY OF EVERYTHING) Vázlatos gyorsfordítás Készítette: Gánti Bence 1999 A képen az amerikai kiadás borítója, s Ken Wilber fotója látható. A könyv hazánkban

Részletesebben

Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül

Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül A szexuális energia az alap A joga harcol ezzel - a tantra felhasználja, átalakítja. Első kérdés: Mester mi a különbség a transzcendális joga és a tantra

Részletesebben

A vallási tapasztalat a zen buddhizmus fényében

A vallási tapasztalat a zen buddhizmus fényében A vallási tapasztalat a zen buddhizmus fényében Zen buddhizmus a vallási tapasztalat fényében Előadás helyett legyen ez inkább meditáció, egy lehetőség arra, hogy elmélkedjünk, hogy megnyíljunk annak az

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR M_-R, TAR-PA M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR 3. SZÁM 2000. JÚLIUS Karma Csagme: Csenrézi mar tri A mahamudra és

Részletesebben

családot? HELIKON KIADÓ

családot? HELIKON KIADÓ ROBIN SKYNNER I JOHNCLEESE Hogyan éljük túl a családot? HELIKON KIADÓ 5 FORDÍTOTIA. RAKOVSZKY ZSUZSA ILWSZTRÁLTA. BUD HANDELSMAN A mő erdeti címe: Families and how to survive them A fordítás a Methuen

Részletesebben

Buddhapada Alapítvány, Budapest

Buddhapada Alapítvány, Budapest Ácsán Szumédhó Csittavivéka A csöndes tudat tanítása Ácsán Szumédhó Csittavivéka A csöndes tudat tanítása Buddhapada Alapítvány, 2004 Kiadásunk az alábbi két mû fordítása alapján készült: The Four Noble

Részletesebben

A bika sohasem veszett el, mert a bika te vagy. A bika az energiád, az életed. A dinamizmusod alapja a bika. A bika sohasem veszett el.

A bika sohasem veszett el, mert a bika te vagy. A bika az energiád, az életed. A dinamizmusod alapja a bika. A bika sohasem veszett el. A KERESÉS ELÕADÁSOK A ZEN TÍZ BIKÁJÁRÓL Elso fejezet: A bika keresése; A lábnyomok felfedezése A bika sohasem veszett el, mert a bika te vagy. A bika az energiád, az életed. A dinamizmusod alapja a bika.

Részletesebben

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR

Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY BUDAPEST - TAR 3. SZÁM 2000. JÚLIUS Csenrézi, az Oltalmazó, a nagy együttérzés bódhiszattvája A különböző hagyományok mélységes

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA. - John Maisel -

ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA. - John Maisel - ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA - John Maisel - ELİSZÓ Ezt az elıadást a Moszkvai Állami Egyetem tanári kara és hallgatói számára

Részletesebben

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Ez a dolgozat egy esettanulmány a hitre nevelés személyes tapasztalatairól. A tudományos megközelítést mellızöm, hiszen általánosítási csak nagyon korlátozottan

Részletesebben

Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus

Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus Részlet a Jeruzsálem Bibliaiskola II. 3 éves (1996-1999.) tananyagából Szerkesztette: Bartók Béla és Budai Zsolt Az okkultizmus térhódítása, a spiritiszta

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata Budapest, 2008 TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta

Részletesebben

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. 2 I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály.

Részletesebben

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma Emile Coué: Elméd gyógító hatalma 2 Fontos tudnivalók a könyvről Az Elméd gyógyító hatalma c. könyv a pozitív gondolkodás egyik alapműve. Ez a kötet Coué közvetlen írásai mellett - melyekhez az előszót

Részletesebben

Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS

Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS A MEGVALÓSÍTÁS GYÖNGYFÜZÉRE* Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS Az ébred fel, aki akar. László András A XX. század második felének spiritualitásában egészen

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8 TARTALOM 1 TARTALOM Bevezetés...4 rövid életrajza.....8 A túlvilág rejtélye.........16 elõadása 1992. június 26. ENSZ New York Beavatás: a Quan Yin módszer...61 Az öt szabály...64 Miért legyünk vegetáriánusok?...66

Részletesebben

BEVEZETŐ. Peter Senge

BEVEZETŐ. Peter Senge BEVEZETŐ Peter Senge Örömmel tettem eleget annak a felkérésnek, hogy felfrissítsem az előszót barátom és kollégám, J. Jaworski Szinkronicitás, A vezetés belső útja című könyvének magyar kiadásához. 2004

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok A mai kazetta a szolgálati ajándékok tanítássorozat utolsó kazettája. Efezus 4:15-16 Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestıl

Részletesebben