Van egy mondás: cha zen ichi mi 茶 禅 一 味 tea és zen egy íz. V. A TEA, mint vallásos, kulturális, filozófiai kontextus része

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Van egy mondás: cha zen ichi mi 茶 禅 一 味 tea és zen egy íz. V. A TEA, mint vallásos, kulturális, filozófiai kontextus része"

Átírás

1 V. A TEA, mint vallásos, kulturális, filozófiai kontextus része A tea, miközben egyre népszerőbbé vált a Tang dinasztia városi közösségeiben, ezzel együtt különféle misztikus, taoista, zen tanok kifejtésének közvetítıjévé, példabeszédek tárgyává vált. Ez a VIII sz. idıszaka, a zen virágkora Kínában. A tea, elsısorban a zen révén beépül a különféle szertartásokba. A legelsı feljegyzés Japánban ivott teáról 729-bıl származik, amikor Shômu császár 100 szerzetest hívott meg a palotájába, hogy ott felolvassák, recitálják neki a nagy bölcsesség szutráját. A szutra után teát szolgáltak fel. Az ilyen buddhista, taoista rituálékon gyakran elıfordult a tea, úgyis, mint emlékezı felajánlás a pátriárkák részére, temetési menetek elıtt, és közösségi tevékenységek, étkezés és szutra olvasás után. De miért ez az állhatatos régi kapcsolat a zen és a tea között? Van egy mondás: cha zen ichi mi 茶 禅 一 味 tea és zen egy íz. Ugyanez a mondás Kínában: Cha Chan Yi Wei 茶 禅 一 味 茶 禪 一 位 ) tea és zen egy íz, tea és zen egy hely. A mai Keleten a két dolog már különválik, van zen és van tea. A zen gyakorlása során az ember lótuszülésben meditál, de a teaiváshoz nem sok köze van többé. A zen szó a szankrit dhjyána szóból származik, ami azt jelenti koncentráció, meditáció. A Patanjali Jóga szutrában, ami az i.e. III századból származó szutragyőjtemény és a jóga filozófiájának alapszövege a jógát egy nyolcszirmú virágként ábrázolja. A külsı öt szirom A yama az univerzális erkölcs - ahimsa minden élılény iránti tisztelet - satya igazságosság igazat szólni - asteya a sóvárgás hiánya 1

2 - brahmacharya szexuális erkölcs - aparigraha a tulajdonlás vágyától való szabadulás niyama külsı és belsı tulajdonságok Shaucha tisztaság kívül-belül Santosha: megelégedettség, azzal, ami van Tapas: egyszerőség, egyszersmind a test kontrolja, fizikailag és mentálisan egyaránt. Svadhyaya: a védikus irodalom tanulmányozása, Isten és lélek ismerete, a lélek felismerése önmagunkban Ishvarapranidhana: vezeklés vándorlás Isten felé. Az ásanam - a testtartás, a test tudománya, szabályok és testtartások, amik élet energiát adnak, egyszersmind felkészítenek a meditációra. A végtagok és az idegrendszer megfelelı állapotban tartása, hogy segítsék és ne gátolják a A pranayama a légzés kontrollja az egészség alapfeltétele, ellazítja és jó állapotban tartja a testet, és a legfontosabb eszköz a tudatos koncentrációhoz. A pratyahara - a figyelem elvonása a külsıdleges dolgoktól. Ha ezek mind együttmőködnek, akkor jöhet létre, virágozhat ki a belsı 3 szirom A dharana koncentráció egy pont, A dhyana a meditáció, a meditációra felépített gondolat szabad folyása, egyfajta flow állapot. És a samadhi a jóga célja. A meditációban a tárgy és a szemlélı egyesül. A zen úgy tartja, hogy a skandha (a filozófiában talán fenoméneknek hívnánk ıket (forma, érzékelés, érzés, mentális formációk, impulzusok, tudatosság) által megjelenített fizikai és mentális lét üres (sunya) és csak a Buddha természet valódi és mindenhol jelenlevı. Nem láthatod, nem érintheted, nem tudod megmagyarázni. Ez a taoista magyarázat evokációja: Az ÚT, ha mondja szó: nem az örök ÚT. A név, ha mondható: nem az örök név. Ha neve nincs: kezdete Égnek, Földnek; ha neve van: anyja a létezıknek. Aki vágytalan, látja a csodát; a vágy látja burkolatát. Egy a gyökér, csak más a szó. Együtt: mélység, titok. Kapu homályba nyitó. Zen kontextusban a Lankavatara szutra úgy tanítja, hogy az egyetlen valóság a tudatosság, minden, a világban minket körülvevı dolog csupán a tudat terméke. A Buddha természet ás a Dao nem érthetıek meg jelentések tanulható dolgok, reflexió révén. Intuitív módon lehetséges a megragadásuk és a meditáció egy gyakorlati eszköz, amivel fel lehet 2

3 készülni arra a tapasztalatra, amit úgy hívunk, hogy megvilágosodás; Wu, avagy satori. Ez tulajdonképpen minden létezı egyesült, nem differenciált, egyben történı felfogása, megértése. Az emberi világ a világok közepén látszik elhelyezkedni. Ezen a ponton viszont eltőnik az én pozíciója, csak a tágasság érzete jár át mindent. Ennek gyakorlóterepe a zazen, népszerő, ám helytelen nevén a meditáció, ami nem elmélkedést, gondolkodást jelent itt, hanem egyfajta pszichoszomatikus gyakorlatrendszert és egy speciális tudatállapotot. A zent a legenda szerint maga Buddha alapította. Tanítóbeszéd helyett egykor a Keselyőbércen felmutatott egy szál virágot tanítványainak, mire egyikük elmosolyodott. Egy mosolygó virág és egy virágzó mosoly indította útjára ezt a "szavakon túli tanítást", amelyet a 6. században Bódhidharma, a 28. indiai és egyszersmind az elsı kínai pátriárka hozott át Kínába. A Bódhidharmának tulajdonított négysoros szerint: "Külön hagyomány a tanon túl, Nem alapul írott jegyen, Menten az ember szívéhez szól, Hogy feleszméljen, Buddha legyen." Az újabb történeti kutatások azonban megcáfolják ezt a hagyományt, és az iskola kibontakozását a kínai Tang-dinasztia korára ( ) teszik. A buddhizmus idıszámításunk elsı századában kezdett átszivárogni Indiából Kínába, de jó néhány emberöltıbe telt, amíg meghódította a kínaiakat, hisz ık eleddig ilyen bonyolult spekulatív rendszert nem ismertek. A Tang-korra vált szinte egész Kína buddhistává. (A köznyelv még ma is úgy hívja Buddha buzgó követıjét, hogy Tang-buddhista.) Ekkorra már kirostálták a buddhizmusból mindazt, amit képtelenek voltak megérteni vagy elfogadni. A buddhizmus sinizációjának, elkínaiasodásának eredménye a csan irányzat. A tulajdonképpeni alapító, egy kantoni írástudatlan tőzifaházaló, a 6. kínai pátriárkának tartott Huj-neng ( ), aki a visszatérést hirdette az egyszerőséghez, Buddha megvilágosulásélményének átéléséhez, a természethez. Mindez tipikusan kínai, elsısorban taoista válasz az elvont és rendszerezı indiai buddhizmusra. Az értekezések és szövegmagyarázatok, bővigék és jelképek, pazar és pazarló szertartások, zarándoklatok, szırszálhasogató szerzetesjogi rendszabályok tömkelegébıl kiemeltek egyvalamit: a meditációt. De ezt is leegyszerősítve. A tényleges tapasztalatot sohasem helyettesítheti se írás, se szó - jelentették ki -, a Buddha létet kell gyakorlatban megvalósítani, nem számtalan újraszületés után, hanem itt és most, azonnal, a meditációban. A teával való ügyködés közben a zenben kicsúcsosodó keleti vallások-filozófiák létmódjának megértése elengedhetetlen, de maga az ügyködés is, mint meditatív, a volt és a lesz problémáitól elfordító wu-wei forma ennek a filozófiának az esszenciája. Ez így van még a nyugati stílusú teaivás közben is, csak mifelénk közkedveltebb egyszerően hangulatnak nevezni. A VIII. századtól kezdve megszámlálhatatlanul sok szöveg maradt fenn, amiben a tea és a teaivás már társasági, vallási szereplıkkel így, vagy úgy, de tanulságos történetek, példabeszédek része. Ezek a történetek szinte kivétel nélkül olyan rövid elbeszélések, dialógusok, amelyek a megismerés, a felismerés és egy probléma kifejtésének módozatait taglalják. Legtöbbjük egy nyugati gondolkodó számára a nyelv határait feszegeti, többszörös metaforák, néha az egész történet egy metafora, (bár a terminus nyilvánvalóan idegen), inkább nevezhetjük ıket hermeneutikai parafrázisoknak. Ezek lehetnek elbeszélt történetek és sokszor koanok. A kóan 公 案 a kínai kung-an japán átirata (koreai: kong-an) egy XIII. századi magyarázat szerint eredetileg a 公 府 之 案 牘 kung fu an tu rövidítése, ami közügyet, közokiratot jelent és a Tang Kínából ered. A koan ebben az ügy formájában egy tanítási mód, amikor is a tanítványt kérdezzük valamirıl és állításának ellenırzésére egy fix memorandumot állítunk elé. Koan a forrás, az eredet, a fal a kérdés válasz folyamában. Mester és tanítvány kapcsolatában, a tanulás folyamatában a koan egyszerre kérdés és ítélet, melyek sorozatán átesve a tanítvány érettsége bizonyos fokán képessé kell váljon arra, hogy a sematikus gondolkodás csapdáit kerülve kellı tisztánlátással megadja a helyes választ a kérdésre. A kóan az intuitív, természetes, spontán gondolkodás mércéje: mennyire tudunk énség és ellentétekre épülı tudat nélkül megoldani helyzeteket. Az igazi kóan zavarba ejtıen értelmetlen : racionális, analitikus módszerekkel lehetetlen rá helyes választ adni. 3

4 Elıször, egyelıre tea nélkül nézzünk néhány könnyen követhetı történetet. Egy nyári nap Csao-csou és tanítványa, Ven-jüan azon vetélkedett, melyikük tud mélyebbre alázkodni. Abban egyeztek meg, hogy aki alulmarad, az nyer egy süteményt. - Én szamár vagyok - kezdte Csao-csou. - Én a szamár fara - folytatta Ven jüan. - Én a szamár ganéja. - Én meg kukac a ganéjában. - Mit csinálsz ott? - Nyaralok. - Nyertél - adta fel Csao-csou, és kérte a süteményt. Csao-csou elcsúszott a behavazott gyalogúton: - Segítség, segítség! - kiáltozta. Egy szerzetes odasietett és lefeküdt mellé a hóba. Csao-csou feltápászkodott és ment tovább. Joshu (Csao-csou, avagy Dzó-dzsú) kutyája Egyszer egy szerzetes megkérdezte Csao-csout: - Van-e a kutyának Buddha-természete? - Nincs - felelte Csao-csou. - Minden lénynek van Buddha-természete, a buddháktól a hangyákig - folytatta a kérdezı. - Miért épp a kutyának nincs? Mert válogatós. Egy nem-buddhista filozófus megkérdezte a Buddhát: - Nem kérek szavakat, nem kérek nem-szavakat. A Buddha csak ült ott. A filozófus csodálattal mondta: - A Világ Tiszteltje nagy együttérzésében elfújta káprázataim fellegeit és lehetıvé tette, hogy belépjek az Útra. Leborulások elvégzése után távozott. Akkor Ánanda megkérdezte a Buddhát: - Mit ismert fel, hogy ennyire csodált téged? A Világ Tiszteltje válaszolt: - Egy kiváló ló az ostor árnyékától is futni kezd. Egyszer egy szerzetes megkérdezte Csao-csou zen mestert: Van-e a kutyának Buddha-természete? Csao-csou azt válaszolta: Mu! A Mu talányos, sokértelmő válasz. Elıször (vagy inkább utoljára) nyilvánvalóan helyeslı ugatás. Másrészt a Mu a következı jelentésárnyalatokkal rendelkezik: Mu/Wu fordítási gyakorlat Japán Kínai Magyar Mu Wu Nem Mu Wu Wei Egy olyan tudatállapot, amelyben a tudatot nem egy tárgy fókuszálása köti le. (nem cselekvés) Satori Wu A megvilágosodás útján egy pillanat, a felismerés VAU! - Mester, milyen érzés szerelmesnek lenni? - Képzeljétek el, ahogy az esı dobol az ablakon. 4

5 - A szerelem ilyen? - Nem. Teás koanok, olyan párbeszédek, amiben a tea példabeszéddé, metaforává, vagy közvetlen gyakorlattá vált. Egy koan a zen virágkorából, a patriarkák, a nagy zen mesterek korából: Yunmen megkérdezett egy szerzetest: - Hol voltál? - Teát szedtem. - És hány Bodhidharmát sikerült leszedned? Ilyen közvetlen, minden lélek, minden létezı egyetlen egy buddha lélek példázattal csak ebben a még ártatlan Buddha korban találkozhatunk. Egy nap Jinshan (881) mester teát ivott. Ezután személyesen elkészített egy csésze teát és odanyújtotta a kísérıjének. Amikor a tanítvány kinyújtotta a kezét, hogy elvegye, a mester visszahúzta a csészét és megkérdezte: - Mondd meg nekem, mi ez! A tanítvány nem volt képes válaszolni. Kicsit könnyebb lecke Guishan és Yangshan (853) a tavaszi munkák idején elmentek teát szedni. Aztán este Guishan azt mondta Yangshannak: - egész nap együtt voltunk, teát szedtünk, de én csak a hangodat hallottam, téged pedig nem láttalak. Mutasd meg magad kérlek. Erre Yangshan megrázta a tea bokrot. Mire a mester: -Csak a funkciót ragadtad meg, de nem érted a lényeget! Mire Yangshan azt mondta. - Nemigen hiszem. Na és te mit mondanál? Erre a mester csendben maradt. Mire Yangshan: - csak a lényeget ragadtad meg. képtelen vagy megérteni a funkciót. Erre a mester: - Agyonütlek!!! Nan-in egy japán mester volt a Meiji korban ( ) Egy egyetemi professzort fogadott, aki a zenrıl kívánt tanulni. Nan-in teát szolgált fel neki. A teát elkezdte a csészébe tölteni, ami kisvártatva tele lett, majd kezdett kiömleni belıle az asztalra. - Tele a csésze - elég lesz! Figyelmeztette a professzor. - Ahogy ez a csésze, úgy az ön feje is tele van vélekedésekkel és spekulációval Hogyan mutathatnám meg mi a zen, amíg ki nem ürítette mindezt? Joshu: ciprus a kertben A koanokban felmutatott világszemlélet esszenciális magyarázatát kínálja nekünk Martin Heidegger 80. születésnapi ünnepségén egy japán filozófus Tsujimura Kôichi (szül: 1922), által mondott beszéd: Mi japánok, ısidıktıl fogva bizonyos szempontból természeti emberek vagyunk. Ez azt jelenti, hogy semmiféle módon sem akarunk uralkodni a természeten, ellenben igyekszünk a lehetı legtermészetesebb módon élni és halni. Egy japán ember azt mondta övéinek halálos ágyán: Meghalok. Ahogy a levelek lehullnak ısszel. Ha figyelmesek vagyunk, határozott kontrasztot figyelhetünk meg az ısi japán spirituális tradíció és az európai technika és tudomány által meghatározott európai szellemi hagyomány között. Röviden szólva a természet szerint élni és halni: ez volt az ısi japán bölcselet ideálja. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nekünk japánoknak ne lenne akaratunk, de akaratunkat alapjában véve a természet irányítja. Az akaratot elejétıl a végéig a természet szülte, s abban is múlik el, de ez a természet, bár mindenütt jelen van, mégis kibújik mindenféle tudományos objektivitás lencséje alól. A természet japánul: "e shizen", vagy "jinen", azaz önmagától fogva létezni, röviden: önmagától lenni? és?igaznak lenni?. (Az elsı jel "sheng" egy 5

6 feltörekvı növényt jelenít meg, míg a második a fentrıl függést, a származást). Ezért az ısi japán hit szerint a természet a szabadság és az igazság szinonimája volt. Ezt a természetfelfogást éppen a buddhizmus üresség iránti szenvedélye és átmenet-szemlélete mélyítette el. Ott áll a fa virágba borulva. Heidegger így beszél errıl az egyszerő történésrıl: ŤEgy virágzó fa elıtt állunk, s a fa elıttünk állť. Bárki mondhatná. Aztán így folytatja ennek a képnek a leírását: Egy fával szemben találjuk magunkat, elıtte állunk, s a fa megmutatja magát nekünk. Máris feltőnik a gondolkodásmód szingularitása. A német általában a következıképpen fejezi ki magát: >mi magunknak (= saját magunknak részeshatározó) elıállítunk [stellen uns vor] egy fát<; Heidegger viszont azt mondja >(Mi) magunkat (= tárgyesetben) a fával szembe helyezzük [stellen uns gegenüber] a fa elé.< Mi történik ebben a leírásban? Talán semmi más, mint az, hogy eltőnik a mi, mint alany, amely elképzel, elıállít, s ugyanakkor eltőnik a fa, mint elképzelt tárgy. Descartes óta a gondolkodás azt jelenti: én gondolok, vagy inkább én elképzelek magamnak. A gondolkodást Descartes az én gondolkodomtól indítja. Cogito azt jelenti cogito me cogitare. Ebbıl származik aztán a transzcendentális idealizmus és a schopenhaueriánus képzet, a világ az én képzetem. Ezzel szemben Heidegger az elıbb ismertetett módon írja le a helyzetet, amiben mi a virágzó fa elıtt állunk, a fa pedig elıttünk áll, s ahol a mi emberünk már nem az én látom és gondolom helyzetben áll, hanem a mi itt állunk helyzetbe helyezi magát. Ahol a fa ott áll, a talajon, ahol élünk és halunk. Az ı leírásában messzire kerültünk a megszokott tudományos és filozófiai tértıl [Bereich]. Egy ilyen egyszerő dologgal szemben, mint az a virágzó fa, mi, akik elképzelünk és a fa, mint elképzelt tárgy, mindannyian eltőnünk egy másik képzetben. Ennek hiányában valójában nem is nézhetnénk a virágzó fát. A zen buddhizmus ugyanezt a helyzetet a következıképpen jellemzi: A szamár belenéz a kútba, s a kút a szamárba. A kismadár a virágra néz, s a virág ıreá. Szeretnék most egy meglehetısen adekvát példát idézni a zen buddhizmusból: ez egy igen-igen híres kōan, egy zen probléma. Egyszer egy szerzetes azt kérdezte Chao-Chou mestertıl: - Miért jött jött Bodhidharma Kínába?. Mire Chao-Chou azt válaszolta: Ciprus a kertben. A szerzetes mégegyszer megkérdezte: Mester kérlek ne példálózz egy tárggyal! Chao-Chou azt válaszolta Nem a tárgyról beszélek. Erre a szerzetes mégegyszer feltette a kérdést: Miért jött jött Bodhidharma Kínába?. Mire Chao-Chou azt válaszolta: Ciprus a kertben. Magától értetıdı, hogy India elsı pátriarkája azért jött Kínába, hogy a buddhista hitet terjessze. Ezért a szerzetes kérdése valójában azt jelenti: Melyik a legfontosabb és egyetlen buddhista igazság?. Chao-Chou válasza pedig egyszerően cseng: Ciprus a kertben. Ez a válasz úgy világlik fel, mint egy villám, ami egyetlen csapással földreteríti a kérdést és az azt feltevı szerzetest, s ugyanakkor meztelenre vetkıztetve, nyersen mutatja meg az igazságot. Ez a válasz végre leránthatná [springen] a szerzetest a földre, ahol már ott volt ı is, s a ciprus is. De a villám nem sújt le a szerzetesre. Nem ügyel Chao-Chou válaszára, helyette a felvezetett példatárgy, a kertben lévı ciprus képzete köti le minden erejét. Ezért kezdi kérlelni: Ne úgy mutasd meg az igazságot, hogy egy tárgyra mutatsz! Mivelhogy Chao-Chou mester már kezdetben sem egy tárgyról beszélt, ezért az újra feltett kérdésre azonos választ ad. De a szerzetes nem tud elrugaszkodni, nem jut el a megvilágosodáshoz. Továbbra is az elképzelı, elgondoló képzet foglya marad. Hozzáteszem, hogy Chao-Chou megtehette volna azt is, hogy nem a Ciprus a kertben választ adja. Ott ahol a fa, mint olyan áll és mi, mint ilyenek vagyunk, ott lakik [west] a buddhista igazság, amit éppen ezért nem szükséges felmutatni, mint tulajdonképpeni buddhista igazságot. 6

7 Az elsı pátriárka megtehette volna, hogy nem megy ezer veszedelmet vállalva Kínába, mégis meg kellett érkeznie, továbbá Chao-Chounak is kifejezetten azt kellett válaszolnia: Ciprus a kertben, sıt, Heideggernek is azt kell gondolnia, kérdeznie, és kifejezetten azt kellett mondania; Mindenekelıtt fel kell ugranunk arra a szintre, amelyen élünk és halunk, mivel a föld felszínén haladva, melyet taposva járunk, minden pillanatban tévedünk. Még Chao-Chou válasza ciprus a kertben is eltéríthet bennünket. Nekünk kell fölöslegessé tennünk ezt a választ. Röviden: a heideggeri végzetes elrugaszkodás és a mi, nincs rá szükségünk és mégis elgondolása között egy mély, ám rejtett kapcsolat van. Heidegger azt kérdezi: Mi történik, amikor a fa megmutatkozik nekünk, mi pedig a fa elé helyezkedünk? Az ı nyelvén talán azt válaszolhatnánk: A szemben lét [Gegend] összetart, s bár semmi sem történik, minden dolog a másik dologhoz való kapcsolatában sejti fel, mutatja meg azt, otthon tartva azt saját magában. Ez a szemben lét a mi perspektívánkban a Buddha tere [ťbereich des BuddhaŤ], vagyis az igazság tere. Ha Dögen zen mester meghallgatta volna Heidegger kérdését, talán így válaszolt volna neki: Abban a pillanatban, amikor egy öreg szilvafa kivirágzik, abban a virágzásban létrejön [ereignet sich] a világ (Shōbōgenzō, cap. Baika). Végül van a teás koanoknak egy olyan szintje, ami túllép a fent kifejtett nem tárgyat eltüntetı, a reprezentatív gondolkodást, a kauzális viszonyokat tagadó létbeszéden. Micsoda véletlen, éppen tea a fıszereplıje: Egyik reggel Csao-csou az új szerzeteseket fogadta: - Jártál már itt? - kérdezte az egyiket. - Igen. - Gyere, igyál egy csésze teát! Aztán egy másikhoz fordult: - Jártál már itt? - Még nem. - Gyere, igyál egy csésze teát! A szerzetes-felügyelı félrehívta a mestert: - Az egyik már járt itt, erre te megkínálod teával; a másik még nem járt itt, erre te ugyancsak teával kínálod. Jelent ez valamit? - Felügyelı! - szólt Csao-csou. - Tessék. Gyere, igyál egy csésze teát! A koan fordításának hangulati felhangjai gyere, igyál, vagy egyszerően csak ne törıdj semmivel, igyál egy csésze teát elfordíthatnak a lényegtıl. Rikyu azt mondja az élete munkásságát összegzı traktátusban, a Nampo Rokuban, hogy egész munkásságának tulajdonképpeni célja a Csao-csou féle tea megmutatása volt. Ez pedig olyan tea kellett legyen, amibıl nem hiányzik semmi. A tea tehát elszakít tárgy-létünktıl, megszünteti a szemlélı és tárgy szembenállását, de ezt önmagában nem képes megtenni. A tea, készítése, elfogyasztása egy olyan összetett gesztusrendszer, tudatos viselkedésforma, meditáció és társas együttlét, ami jó esetben, tökéletessége révén segíthet a racionális tárgyi-világ feloldásában. Ezekben a teát is tartalmazó példákban napvilágra tör két világ, tradíció gyökeresen eltérı gondolkodása, meg kell állnunk egy szóra ahhoz, hogy továbbléphessünk. A tea egyelıre még csak orvosság és példabeszéd a kezünkben egy olyan világlátás ölelésében, ami az idıszámításunk elıtti évszázadokban alakult ki Indiában, a II-III századtól kezdve a teával karöltve terjedt el Kínában és a XI. századtól meghódította Japánt is. Világszemléletként, világrendként a zen és a tea végig együtt járt. 7

Koan elemzés. Pásztor Mirandolina. Zhaozhou kutyája

Koan elemzés. Pásztor Mirandolina. Zhaozhou kutyája Koan elemzés Pásztor Mirandolina Zhaozhou kutyája Egy szerzetes azt kérdezte Zhaozhou szerzetestől: Lehet egy kutyának buddha-természete? Zhou így felelt: Wu! Kommentár Aki a Chan híve akar lenni, annak

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

A Carpe Diem ezzel az organikus, genmaichával kevert matchával emlékezik Heideggerre.

A Carpe Diem ezzel az organikus, genmaichával kevert matchával emlékezik Heideggerre. Tsujimura Kôichi (szül: 1922), a kyotói iskola tagja, Tanabe Hajime és Nishitani Keiji tanítványa volt a kyôtoi egyetem filozófiai fakultásán, míg a zen gyakorlását, a zazent Hisamatsu Hôseki Shin-ichitıl

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ Az Eötvös Károly Intézet véleménye az elektronikus közszolgáltatásról szóló T/6767. számú törvényjavaslatról és az ahhoz benyújtott módosító javaslatokról Az alábbi szakvélemény a vizsgált rendelkezéseket

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről Németh Norbert eddigi előadásai 2011. január 28. Bevezetés a bardó tanításokba Nyugati és keleti hozzáállás Tibeti Halottaskönyv A helyes beállítódásról Bardókról általában Az élet utáni állapotválotzásokról

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Miért szeretem a Haiku -t? Bevezetésképpen kis magyarázattal szolgálok, arról, hogy mi is a haiku!

Miért szeretem a Haiku -t? Bevezetésképpen kis magyarázattal szolgálok, arról, hogy mi is a haiku! Miért szeretem a Haiku -t? Bevezetésképpen kis magyarázattal szolgálok, arról, hogy mi is a haiku! A haiku egy rövid és összetett versforma, amelynek legfıbb jellemzıje, hogy a jelen pillanatot igyekszik

Részletesebben

A Chikung alkalmazási területei

A Chikung alkalmazási területei A Chikung alkalmazási területei Az egészség megőrzése Az egészségmegőrző Chikung stílusok célja a nyugalom és az egyensúly. E harmónia birtokában kezdhetünk neki, a Chi keringését és egyensúlyát fenntartó

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

. UTÓSZÓ ZEN-BUDDHIZMUS ÉS PSZICHOANALÍZIS

. UTÓSZÓ ZEN-BUDDHIZMUS ÉS PSZICHOANALÍZIS . UTÓSZÓ Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of ZEN-BUDDHIZMUS ÉS PSZICHOANALÍZIS,.. Az 1957-ben Mexikóban, a Nemzeti Egytemen (Autonomous National

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái Bevezető előadás Atma Center, 2009. 07. 17. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

[45] MITSUGO. Titkos tanítás

[45] MITSUGO. Titkos tanítás 1 [45] MITSUGO Titkos tanítás Az összes Buddha által őrzött és fenntartott Nagy Utat a következő koan fejezi ki: Te olyan vagy, én olyan vagyok és mindketten óvjuk elődeink erényeit és osztozunk megvilágosodásukban.

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Fenntartható Fejlıdés. Töprengések a jövı forgatókönyv-írás feltételeirıl.

Fenntartható Fejlıdés. Töprengések a jövı forgatókönyv-írás feltételeirıl. Fenntartható Fejlıdés Töprengések a jövı forgatókönyv-írás feltételeirıl. Korunk, mint a megvalósult abszurditás világa. Mindenki tudja, hogy elpusztulunk, ha 3 percig nem jutunk levegıhöz 3 napig nem

Részletesebben

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették 2007.11.12. Hírextra Constantinovits Milán Újpesten zajlik az élet. Épül az M0-s körgyőrő, és megindult

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 21. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A rész (30 pont) 1. Írja a megfelelő

Részletesebben

URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS

URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS Tér és Társadalom XXII. évf. 2008 1: 125 139 Kulcsszavak: URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS (Urban Management and Fiscal Federalism) pénzügyi föderáció közjavak közfeladat-ellátás HORVÁTH

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI Bevezetı A címben szereplı téma aktualitását illetve fontosságát húzza alá az a tény,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Kant és a transzcendentális filozófia. Filozófia ös tanév VI. előadás

Kant és a transzcendentális filozófia. Filozófia ös tanév VI. előadás Kant és a transzcendentális filozófia Filozófia 2014-2015-ös tanév VI. előadás Kant és a transzcendentális filozófia A 18. század derekára mind az empirista, mind a racionalista hagyomány válságba jutott.

Részletesebben

A fogyatékkal élık térhasználatának néhány problémája Békéscsabán. Fabula Szabolcs. 1. A fogyatékosság vizsgálatának jelentısége

A fogyatékkal élık térhasználatának néhány problémája Békéscsabán. Fabula Szabolcs. 1. A fogyatékosság vizsgálatának jelentısége A fogyatékkal élık térhasználatának néhány problémája Békéscsabán Fabula Szabolcs 1. A fogyatékosság vizsgálatának jelentısége A globalizáció nem új jelenség, azonban napjainkban egyre jobban megtapasztalhatjuk

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

A szerhasználat kapcsolati háttere: h

A szerhasználat kapcsolati háttere: h A szerhasználat kapcsolati háttere: h kötıdési deficitek az anya-gyerek kapcsolatban, a serdülıkori beavatási rítusok r hiánya és s a modern társadalomhoz való alkalmazkodás s nehézs zségei Meskó Norbert

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint

Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint Kozma Szilárd karma- és család-asztrológus: II. Horoszkóp félék és horoszkóp-rendelési árak. Ami a munka-díjaimat, illetve az egyes horoszkóprendelõknek

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

LÁSS! Perıcsény Projekt

LÁSS! Perıcsény Projekt LÁSS! A mai napon, pénteken (december 11-én) projektnap volt a Raoul Wallenberg iskolában, ahol a 11.-es osztályokból a diákok választhattak, hogy milyen programon vesznek részt. Mi a vakfocira jelentkeztünk,

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre

P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre 1 P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre Mindennek megvan a maga órája, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek és ideje

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL:

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Használati utasítás A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Insportlike kft, Kossuth Lajos utca 65, Esztergom www.insportline.hu tel/fax: +36 3331 3242 1 A gép kizárólag otthoni használatra alkalmas. Abban

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

A racionális és irracionális döntések mechanizmusai. Gáspár Merse Előd fizikus és bűvész. Wigner MTA Fizikai Kutatóintézet. duplapluszjo.blogspot.

A racionális és irracionális döntések mechanizmusai. Gáspár Merse Előd fizikus és bűvész. Wigner MTA Fizikai Kutatóintézet. duplapluszjo.blogspot. A racionális és irracionális döntések mechanizmusai Gáspár Merse Előd fizikus és bűvész Wigner MTA Fizikai Kutatóintézet komputációs rendszerszintű idegtudomány csoport duplapluszjo.blogspot.hu érzékelés

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

Akár tótágast is állhatsz!

Akár tótágast is állhatsz! Akár tótágast is állhatsz! Elızı cikkemben már érintettem a vállalkozás lélektani oldalát, és még a mostaniban is ezt a fonalat fogom folytatni. Én sajnos azt tapasztalom, hogy egy-két igazán fantasztikus

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Hector közelebb jut a boldogsághoz

Hector közelebb jut a boldogsághoz Hector közelebb jut a boldogsághoz Édouard a vacsora végeztével nagyon elégedettnek tûnt, de nem érte be ennyivel, ragaszkodott hozzá, hogy átmenjenek még egy másik helyre. Azt akarom, hogy megismerd Kínát!

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testületi Tagok, kedves Falubeliek!

Tisztelt Képviselı-testületi Tagok, kedves Falubeliek! 1 Tisztelt Képviselı-testületi Tagok, kedves Falubeliek! Az önkormányzati törvény szerint a képviselı-testületnek kötelessége, hogy egy évben legalább egy alkalommal közmeghallgatást hívjon össze, ahol

Részletesebben

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23.

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. Hálaadással, magasztalással és dicsérettel járulunk Atyám a Te szent színed elé. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kiontott drága szent

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Készítette: Tantárgy: Témakör: Az óra anyaga: Az óra típusa: Fogalmak: Fejlesztési célok: Az óra közvetlen célja: A kompetenciafejlesztés fókuszai:

Készítette: Tantárgy: Témakör: Az óra anyaga: Az óra típusa: Fogalmak: Fejlesztési célok: Az óra közvetlen célja: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan 5. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Hogyan látnak mások? Hogyan látok másokat? Az óra típusa: Alkalmazó, rendszerező Fogalmak:

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban

Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban Már megszoktuk, hogy nem csak egy bank vagy távközlési szolgáltató létezik, itt az ideje, hogy azt is megszokjuk, hogy gázszolgáltatót is

Részletesebben

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége?

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége? Bevezetés az asztrológiába Ez a munka nem jöhetett volna létre Hajnal Albert máig kiadatlan munkájának, az Astrosophia Hermetica címő tanulmány kéziratának, ennek a nagyszerő, egységes, jól szerkesztett,

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

Kerékpárral Helsinkibe? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Kerékpárral Helsinkibe? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Kerékpárral Helsinkibe? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök 2014. december 2-án országos kerékpáros konferenciát tartottak Budapesten, melynek mottója sajnos a Bringázni élmény! volt. Dr.

Részletesebben

Tolna Megyei Bíróság 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2. Elıkészítı irat. Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának Országgyőlési Biztosok Hivatala

Tolna Megyei Bíróság 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2. Elıkészítı irat. Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának Országgyőlési Biztosok Hivatala Tolna Megyei Bíróság 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2. Elıkészítı irat Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának Országgyőlési Biztosok Hivatala Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának Irodája 1051 Budapest,

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

Sásd Város Polgármesteri Hivatala tanácskozóterme 7370. Sásd, Rákóczi F. u. 41.

Sásd Város Polgármesteri Hivatala tanácskozóterme 7370. Sásd, Rákóczi F. u. 41. Jegyzıkönyv: Készült Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének, mint Fegyelmi Tanácsnak 2009. június 3. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Sásd Város Polgármesteri Hivatala tanácskozóterme

Részletesebben

A szabályzat célja. Az ellenırzést ellátó szerv

A szabályzat célja. Az ellenırzést ellátó szerv Elfogadva: 2008. március 31., 2009. április 27. Kihirdetve: Hivatalos Értesítı 2009. évi 29. sz. Hatályba lépés: 2009. július 1. Módosítva: - Alkalmazás: 1/2009. (IV. 27.) MÜK SZABÁLYZAT a pénzmosás és

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA scolar Je n ai pas peur de la route Faudrait voir, faut qu on y goûte Des méandres au creux des reins Et tout ira bien là Le vent nous portera Noir Désir: Le vent nous portera

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. The World Games 2009. The World Games 2009

Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. The World Games 2009. The World Games 2009 96 97 98 99 100 SKAohsiung: A BAJNOK ÚTJA,,Hatéves voltam, amikor édesapám ismerôse révén elmehettem egy karateedzésre. Ahogy beléptem, iszonyú hangzavar, kiabálás, egymással harcoló fehér ruhás emberek

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes

Részletesebben

2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog

2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog 1. Bevezetés szellemi tulajdon koncepciója 2. óravázlat 2011. szeptember 19. Ötletek, erkölcs és jog Nemrégiben olvastam egy cikket, ami egy brit kutatást mutatott be: 2-4 éves gyermekeknél vizsgálták

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK, TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK, VÁROSSTRATÉGIAI ÉS VÁROSMARKETING BIZOTTSÁGÁNAK, VALAMINT ÜGYRENDI

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Mikrokozmosz makrokozmosz

Mikrokozmosz makrokozmosz Mikrokozmosz makrokozmosz Mint sok más kultúrában, Kínában is különféle kozmológiák alakultak ki. Ezek legfontosabb közös tulajdonsága a természettel szimbiózisban létezı és alakuló emberi társadalom és

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

FILOZÓFIA I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA?

FILOZÓFIA I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA? FILOZÓFIA 2014-15. I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS 2014. SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA? MI A FILOZÓFIA? FILOZÓFIA - A BÖLCSESSÉG SZERETETE NEM A BIRTOKLÁSA, HANEM CSAK A SZERETETE. MIT JELENT ITT A BÖLCSESSÉG? 1. SZENT

Részletesebben

Avagy: Sikeres bárki lehet

Avagy: Sikeres bárki lehet A siker 42 titka, nemcsak nıknek Avagy: Sikeres bárki lehet Kiadja: Írta: Elızménynek: vagyok, a HısNık.hu fıszerkesztıje, a Minerva Capitoliuma címő magazin fıszerkesztıje és felelıs kiadója, két könyv

Részletesebben

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége:

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége: Magyarázat: Félkövér: új, definiálandó, magyarázatra szoruló kifejezések Aláhúzás: definíció, magyarázat Dılt bető: fontos részletek kiemelése Indentált rész: opcionális mellékszál, kitérı II. fejezet

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat 2001. február 7. Név:.. Születési év: hó: nap: Kedves Felvételizı! Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra szánt

Részletesebben

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Egység Hírlevél 41. szám Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Sri Bhagavan születésnapja (Janmadina) alkalmából különleges meditáció lesz Sri AmmaBhagavannal március 7-én, indiai idő szerint délelőtt

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. KÓKAY NAGY VIKTOR A BIBLIA SZÖVEGE ÉRTELMEZÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI Egy költő üldögél, reggeli újságját OLVASGATVA és kávéját fogyasztva, a múlt század elején, egy zsúfolásig

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia emelt szint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 20. FILOZÓFIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A vizsgarész (20 pont) 1. B

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben