Barkácsolás és konstruálás a gyermekkorban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Barkácsolás és konstruálás a gyermekkorban"

Átírás

1 Dr. Hegedős Gábor Barkácsolás és konstruálás a gyermekkorban A barkácsolás és a konstruálás célja 1. sz. ábra Valahol a közelben egy építkezéshez homokot hoznak. Alig önti le a teherautó a rakományt, azonnal ott teremnek fiúk és lányok. A nedves homok vonzza ıket, mint éhes egereket a szalonna. Mindegyikük birtokba vesz egy részt a homokdombból, és mindkét kézzel elkezd azon dolgozni. (Klöckner, 1961.) 1. sz ábra. A nedves homok, írta 1961-ben Karl Klöckner. Ez csak egy szinte figyelemre sem méltó mondat arról, hogy a víz miként változtatja meg az anyagok tulajdonságát, jelen esetünkben a homok tapadását. Máig büszke érzés tölt el, ha arra gondolok, hogy kisgyermekként két évvel fiatalabb kishúgom engem kért meg, nedvesítsem én a homokot, mert abból tud homoksüteményeket készíteni. Az öregebb tapasztalatára támaszkodott, aki már tudta, a homok nedvességtartalma befolyásolja a homok tapadási képességét. 1 Egy másik példa: Felnıtt lányomnak kellett a pizzatészta nedvességét beállítani. Elıször sütött pizzát, de azt tudta, a pizza minısége függ a nedvességtartalomtól. A természettudományok nyelvén, a fizikai és kémiai változások minısége függ sütés közben a tészta nedvességtartalmától. A két példa igazolja, hogy az ismeretelmélet szintjén az egyéni konstruktív építkezés és az ún. szociális konstruktivizmus együttesen biztosítja a személyiség fejlıdését. Mind a fiatalabb testvér, mind a lány hasznosítja az idısebb tapasztalatait és ismereteit, lerövidítve ezzel az egyéni ismeretszerzés, illetve az alkotás folyamatát. A példák igazolják, a barkácsolás több mint alkotás. A barkácsolás, ha módszertanilag jól szervezett, az ismeretszerzés kimeríthetetlen forrása. A barkácsolást, a technikát nem szabad elszigetelten értelmezni, mert akkor a szerepét a komplex személyiségfejlesztés helyett az ún. munkadarab elıállítására korlátozzuk. Annál inkább érvényesül a személyiségfejlesztı hatás, minél újszerőbb a modell, a munkadarab, minél nagyobb a kreatív alkotás iránti kihívás. A barkácsolás magában hordozza az alkotást, a kipróbálást, a kísérletezést és a produktum hasznosítását. Szemléletünkkel nem összeegyeztethetı az a gyakorlat, hogy technika órán elméleti ismeretekbıl feleltessék a diákokat, még rosszabb esetben dolgozatot írassanak velük. 2 Ha értékelünk, akkor minden esetben a produktumot értékeljük. A konstruálás értelmezése Szokás a konstruálás fogalmát elsısorban a tisztán technikai célszerőséggel összekötni. A kultúrtörténet azt mutatja, ez egy alapvetı szemléletmód. A konstruálás mindig és mindenütt valamilyen elsa- 1 Ismétlıdı figyelemmel nézem a vízparton homokvárat építı szülıket és kisgyermeküket. A szülı, aki a homokvárat építi, az alkotásra, a formára helyezi a hangsúlyt. A gyermek a homok tulajdonságának változására figyel, amikor az általa hozott vízzel öntözi a félig kész várat. A gyermek így jut a víz eróziós hatásával kapcsolatos tapasztalatokhoz. Csodálkozik a víz homokmozgató hatásán, a víz és homok együttes mozgásán. A szülı nem érti, miért rombolja a gyermeke az alkotást. Nem rombolásról, hanem a személyiség fejlıdési szintjéhez kötött építkezésrıl, tapasztalatgyőjtésrıl van szó. 2 Összehasonlító vizsgálatok igazolják, hogy az elméleti ismeret kiszorítja a technikából az alkotást.

2 játítási formához kötött. Nem lehet eltekinteni attól, hogy a forma döntıen meghatározza az alkotást és a választott anyagot. Az alkotás több mint technikai célok megvalósítása. Tudatos kivitelezése egy technikai, mővészi lelki, gondolati elképzelésnek. Bár a technika és mővészet kettıssége nem mindenhol és mindenkor fejlıdött azonosan és egyenlıen, a mővészet alkalmanként elementáris erıvel van jelen a technikai alkotásban. (Klöckner, ) A technikai alkotás célja, hogy szellemi vagy fizikai igényeinket kielégítse. Az igények és a szükségletek egyre fejlettebb formában termelıdnek újjá. Ez az újratermelıdés a kreativitásban és a design (forma és mőködés harmóniájának) érvényesítésében jut kifejezésre. A technika és a mővészet elválaszthatatlan egységet alkot. Az alkotás folyamatában mind egyénileg, mind az emberiség szintjén egyre ügyesebbek és okosabbak leszünk. Ezt a tényt kell kihasználni a barkácsolás pedagógiai alkalmazásánál. Barkácsolás a levegı és a víz témakörben A Naturbild projekt keretében a víz és a levegı jelenségéhez kapcsolódva foglalkozunk az alkotással. Ennek megfelelıen különbözı szempontok alapján csoportosítjuk a javasolt példákat: A vizsgált, az alkalmazott anyag minısége szerint: o Uralkodó a levegı, például papírrepülık; o Uralkodó a víz, például vízikerék; o Levegı és víz együtt, például hajlakkszóró, szappanbuborék; o Levegı és egyéb anyag együtt, például szívószálas vízilabda pálya készítése; o Víz és egyéb anyag együtt, agyagból készült eszközök; o Levegı, víz és egyéb anyag együtt, például kenyértészta. A munkadarab elkészítésének módja szerint: o A gyermek egyedül készíti, és egyedül tudja hasznosítani, alkalmazni; o A gyermek és a pedagógus (szülı) együtt készíti, a gyermek hasznosítja; o A pedagógus készíti, és a gyermek csak hasznosítja, használja. Az alkalmazás célja szerint: o Játék; o Modell, kísérleti eszköz; o Játék és kísérleti eszköz egyszerre; o Fogyasztási eszköz, a szó legtágabb értelmében. Amint a példákból kiderül, mi a barkácsolást a legszélesebben értelmezzük. A barkácsoláshoz soroljuk a növénytermesztést, a természetes anyagok feldolgozását, és a közös sütést és fızést. A barkácsolás mint szükséglet és motiváció A barkácsolás az a tevékenység, amelyre nem kell motiválni a gyermekeket, függetlenül a nemüktıl és életkoruktól. Az érdeklıdés lanyhulása a barkácsolás iránt a nem megfelelı oktatás és nevelés következménye. 3 A barkácsolás nem más, mint fizikai és szellemi szükségletek kielégítése. A barkácsolás a tevékenység iránti vágy kielégítésének eszköze. Claparede szerint: A mozgás és a játék a kisgyermek funkciója. (Claparede, 1974.) Vagyis a létezésének feltétele. A maszlowi szükségletpiramisban a biológiai szükségletekhez tartozik a mozgás szükséglete, és a magasabb rendő szükségletekhez a megismerés szükséglete. A barkácsolásban mindkét szükséglet belsı hajtóerıként, drive-ként funkcionál, amelyre a motivációs bázist lehet építeni. (1. sz. ábra) Ennek megfelelıen a szükséglet és a motiváció egybeesik. Ezt Dewey meg is fogalmazza, amikor azt írja, a gyermek nem tesz különbséget a játék és a munka között. (Dewey 1931.) 3 Finnországban (Rauma május) a középiskolás diákok nagy többsége a tevékenységközpontú, kísérletezı fizika tantárgyat választja az elméletorientált fizika helyett.

3 M O T I V Á C I Ó S B Á Z I S csodálkozás kíváncsiság érdeklıdés élmény ismétlés szervezés birtoklási vágy elıállítás érdeklıdés siker magabiztosság érdeklıdés 2. sz. ábra A barkácsolás egyúttal magában hordozza a siker lehetıségét. Így értelmezve, a barkácsolás többszörösen az ismeretszerzés motivációja, amely önmagában is több szálon hat a gyermekre. Egy érdekes munkadarab, játék, modell bemutatása, elkészítésének lehetısége, a kísérletezés különbözı kognitív és affektív odafordulást indukál a gyermekekben. Az odafordulás a barkácsolás során történı ismeretszerzés motivációs bázisa. A barkácsolás sikert jelent a tanulásban. A siker magabiztossá tesz, erısíti az önbizalmat. Sikerrıl akkor lehet beszélni, ha az kettıs megerısítést kap. Sikernek könyvelje el a környezet, és sikerként élje át az egyén. A csodálkozás nem kap akkora jelentıséget a pedagógia elméletében, mint amekkora szerepe van a gyakorlatban. Platón A filozófia kezdete a csodálkozás kijelentésével utal a megismerésben betöltött szerepére. (Brinek, 1991, 5.) A csodálkozás fontos, de nem kizárólagos a tanulás motivációjában. Elképzelhetı, többször megcsodálunk egy jelenséget, egy eseményt, egy érdekes történést, mégsem fogalmazódnak meg vele kapcsolatban kérdések. Érdekes, de nem érdekel a miértje. Motivációvá akkor válik, amikor a kérdésfeltevés a csodálkozást kíváncsisággá változtatja, a kérdés megválaszolására ösztönöz. A kíváncsiság mindig egyedi eseményre, jelenségre vonatkozik. Az egyedi kíváncsiságok azonos irányultságát, tudatos rendszerbe szervezıdését nevezzük érdeklıdésnek. Az érdeklıdés magában hordozza távoli célok megfogalmazását. A csodálkozásban, mint ahogy Franz Werfel egyik versében megfogalmazta, az egyéniségünk is kifejezésre jut. Csodálkozásom nem kutatja az értelmet. Csodálkozásom az értelem értelme. A csodálkozás által önmagam vagyok. Csodálkozom, hogy csodálkozom azon, hogy vagyok. 4 A csodálkozás általában élményszerő, de egy kedvelt, saját kezőleg elkészített tárgy használata önmagában is élmény. Az élmény annyiban motivál, hogy újra át szeretnénk élni az alkotás örömét. Ezért az ismeret nem csupán az élmény tárgyára, hanem ismétlési körülményeinek megszervezésére is vonatkozik. Ezzel kitágul az ismeretszerzés köre. Egyik hatékony formája a projektek által történı ismeretszerzés. A birtoklási vágy az oktatás folyamatában az elkészítésre, az elkészítéshez szükséges ismeretek megszerzésére, korábbi ismeretek felidézésére késztet. Például ha egy repülésre képes papírsárkányt szeretnénk birtokolni, akkor hajlandóak vagyunk az elkészítésével kapcsolatos tudást is elsajátítani. A tanulók többsége ezt nem nevezi tanulásnak. Arany János: Sárkány címő versében a következıket írja: Egy roppant sárkány, de nem az Mely a mesék honába költ, Nem is az a másik, melyet Szent-György vitéz hajdan megölt; Hanem legújabb nemzedék Szárnyaira emelkedék, Hogy elhagyná a földi port, 4 Franz Werfel: Ich staune Fordította: Szakál Gertrúd

4 Melyet a szél szemébe hord. Aránylag óriási feje Kétségkívül lángész jele, Mert nem szabad felejtenem, Mennyi különbözı elem, Hányféle rész s mily gyülevész Foltjaiból lett ı egész. Arany János versében a tudás tárgyiasult formájáról ír....óriási feje/ Kétségkívül lángész jele. A felkészült pedagógus a sárkánykészítés közben beszélget a repülésrıl a madarakkal, tárgyakkal, repülıgépekkel stb. kapcsolatban. Beszélget a repülés történetérıl, irodalmáról. A sárkány elkészítésébe a mindenséget tudjuk belevinni. Példák kerülhetnek be az irodalomból. A sárkánykészítésnél a figyelem a levegıre és az égre vetıdik. Ebbıl kiindulva a világőr is szóba kerül. Erre fel kell készítenünk a pedagógusokat, a hallgatókat. Módszertanilag fontos, legyen szó kisgyermekrıl vagy felnıttrıl, hogy mindig egyszerő formákkal kezdjünk. Mint a játéknál, az ismétlıdési igény szinte minden esetben megjelenik, de már egy bonyolultabb, fejlettebb formában. A birtoklás az egyes szükségleteink kielégítésének célja. A tanulás nem a jegyekben megnyilvánuló kudarc elkerülésére, hanem a sikeres alkotáshoz szükséges intellektuális feltételek megteremtésére irányul. Ha nem volt semmim, csináltam én labdát, szekeret. Papírból edényt, kistányért, korsót, lábast, fazekat: kinyírtam, összeraktam, kanalat tettem beléjük, ragasztott fület az oldalukra, szánkót, tőzhelyet, mindent gyártottam. S ha még valami hiányzott, gyorsan lekaptam krétám, ceruzám, mert festettem is, s kissé úgy éreztem, amit lerajzolok, az már az enyém, részben legalább. Képekben és mintákban a világ így győlt körém. Az értelmi fejlıdés lehetıségei a barkácsolás által A barkácsolásnak, a technikának a gondolkodás fejlıdésében hangsúlyozottan meghatározó szerepe van. Vigotszkij kétfajta gondolkodást különböztet meg: a beszédgondolkodást és a technikaiinstrumentális gondolkodást. A gondolkodás nem a beszédbıl, hanem a gyakorlati cselekvésbıl ered. A gyermek beszédének fejlıdésében megkülönbözteti a preintellektuális, a gondolkodás fejlıdésében a beszéd elıtti szakaszt. (Vigotszkij, 1967, 117.) A folyamat végén a beszéd és a technikai gondolkodás egybefonódik, miután a fogalmak megfelelı mértékig rögzültek, beépültek a személyiségbe. Piaget (1993.) a gondolkodás kezdetét a cselekvésre vezeti vissza. Barkácsolás, konstruálás és a komplexitás A 3. sz. ábrán egy akvárium modellben gyermekek által papírból készített növények és halak láthatók. Nem csupán az akvárium egy komplex produktum. Komplex az elıállítás folyamata, és komplex a gyermekekben végbemenı személyiségfejlıdés folyamata is. Ez érvényes az elsajátított ismeretekre és az ismeretek közti összefüggésekre. A gyermekek összeállíthatnak valóságos akváriumot is. Ehhez további technikai információk és eszközök szükségesek (főtés, világítás, levegıpumpa stb.). Korábban már írtunk arról, a homok és a liszt nedvesítése a barkácsolás szempontjából hasonlóságot mutat. Mindkét esetben a fizika és kémia elıkészítését sítjuk, ha arra a pedagógusok is felkészültek mind az ismeretek tartalmában, mind módszertanilag. zı esetben elmarad a lehetıség a jelenségekre reagálni, 3. sz. ábra

5 vagy azt értelmezni. Probléma, hogy a felnıttek olyan fizikatanulási tapasztalatokkal rendelkeznek, ahol elmaradtak az értelmezések. Ennek következménye, hogy a gyermekekkel együtt az elkészített produktumnak örülünk, ahelyett, hogy a jelenségeket megvizsgálnánk, értelmeznénk, ezzel kapcsolatban kérdéseket fogalmaznánk meg. Óvodában készítettek egy vízturbinát mőanyag flakonból. A turbina akkor is forgott, amikor a flakonból már rég kiürült a víz. Mindenki örült a sikernek, anélkül, hogy tisztázták volna a jelenséget. A vízturbina A készítéshez egy spárgára felfüggesztett levágott tetejő mőanyag flakont használunk. A flakon alsó harmadába páronként fúrt furatokba egymással szemben gégecsöves, rövidre vágott mőanyag szívószálat helyezünk. A flakonba öntött víz a szívószálakon keresztül folyik ki a flakonból. Ha a szívószálak oldalra egy irányba hajlítottak, akkor a flakon a kifolyó víz hatására forog. Megvizsgálhatjuk, mennyire függ a forgás a szívószálak számától, a hajlítások irányától, a flakonba befolyó víz mennyiségétıl stb. A továbbiakban a barkácsolás komplexitását négy formában érintjük: 1. Sokféle anyaggal barkácsolhatunk, amelyek egy modellben egyszerre vannak jelen; 2. Az anyagok megmunkálásának komplexitása; 3. A barkácsolásban a mőveltségtartalmak komplexitása; 4. A barkácsolás mint problémamegoldás, kreatív megoldások. Megmunkálandó anyagok komplexitása. A gyermekek barkácsolása a homokozóban kezdıdik. De ugyanolyan szívesen játszanak vizes földdel, agyaggal, (4. sz. ábra) gyurmával, sógyurmával, gipszszel, gipsszel kevert homokkal, tésztával (5. sz. ábra). A vízzel, a levegıvel történı barkácsolásnál ezek az anyagok egymásra hasonlító tulajdonságokat mutatnak. A víz hozzáadásával könnyen formálhatókká válnak. Kiszáradás után némelyik anyag elveszti, 4. és 5. sz. ábra némelyik megtartja barkácsolt formáját. Kémiai folyamatokkal a tulajdonságváltozás mértéke és minısége növelhetı. Az agyag kiégetése cseréppé. A homok kiszáradás után visszanyeri eredeti amorf fizikai tulajdonságát. Homokvárat építünk, mondja a szólás. Adjunk hozzá gipszet, meszet. Ezzel állandósítjuk a megváltozott formát, tulajdonságot. Az új anyag felhasználhatóvá válik. Faragható, házat lehet vakolni vele. Adjunk gipszet humuszhoz, földhöz! Az állandósult tulajdonságváltozás elmarad, vagy kismértékő. A gyermekeknek sokféle lehetıséget kell biztosítanunk az anyagok megismeréséhez, a tapasztaláshoz. A gyermekek kifejezik tapasztalataikat, amely sok esetben még eltér a valódi ok-okozati összefüggésektıl. Erre való a szociális konstruktivizmus. A kipróbálás a gyermekek tevékenysége, az összefüggések értelmezésének irányítása nagyobb részben a pedagógus feladata. Az értelmezés a legtöbb esetben el is maradhat. Többségében elég a jelenségek szintjén maradni Egy példa: A vízbe tett tészta lágy marad, a sütıben sült tészta kemény. Kérdés, akkor miért marad lágy a sütıporral vagy élesztıvel kevert tészta a sütıben? Nem kezdünk el széndioxid képzıdésrıl beszélni, hanem a jelenséget mutatjuk meg. Megnıtt a tészta térfogata, mert gázok keletkeztek, és ezek akadályozzák meg a tészta kiszáradását, megkeményedését. 5 Érdekes lehet még azoknak a jelenségeknek a bemutatása, hogy a tészta és az agyag esetében a kémiai változáshoz hıre van szükség, míg a gipsz a megkeményedés folyamán hıt ad le. Mind a gyermekek, 5 A sütıporos és élesztıs gázképzést látványos luftballonos kísérletekkel szemléltethetjük.

6 mind a felnıttek csodálkoznak, amikor a faragásra szánt gipszet öntjük ki mőanyag pohárban, és érzékelik a pohár felmelegedését. Ez a csodálkozás lesz a gyermekek egy részénél a tudásépítkezés kiindulási pontja. Hogy meddig lehet eljutni az anyagok komplexitásával? A felsorolás igénye nélkül; az agyagszobrászatig és a tőzzománcig, a vályogkészítéstıl a tetıcserépig. Az agyag égetése magyarázatot ad a porcelán gyártására is. Az agyag és a tészta használatával a gyermekek tapasztalatok sokaságához jutnak a levegı és a víz témakörében. Az anyagok megmunkálásának komplexitása. A barkácsoláshoz sokféle tevékenység és szerszám szükséges. Vegyük példának az óvodások által kedvelt szélkerék készítését. Kezdjük az elırajzolással, a rajzeszközökkel, amelyek használatával többek között a mérést készíthetjük elı. A nyírásnál és a hajtogatásnál új geometriai formákat hozunk létre, amelyek a képzeletet fejlesztik. A megfelelı rögzítés a mőködést biztosítja. Ezek a mőveletek számtalan érzékszervet mozgósítanak, és számtalan tapasztalatszerzésre biztosítanak lehetıséget. Bármelyik mővelet hibás elvégzése a szélkerék mőködésképtelenségét okozza. Ezért szükséges a pedagógus, a társ segítsége, az együttmőködés. Így jutnak szociális tapasztalatokhoz. A barkácsoláskor a gyermekek megtapasztalják, hogy egy anyag sok módon hasznosítható. Papírból készítik el a szélkereket, és papírból készül az úgynevezett hıkígyó is (6. és 7. sz. ábra). A hıkígyóval szemléltethetı a meleg levegı felfelé áramlása és az ún. mozgási energia tárolása. A papírból nem csupán barkácsolunk, hanem elı is tudjuk állítani újrahasznosított papírként. 6 Az anyagok sokféle hasznosításával nem csupán a sokszínő alkalmazási lehetıséget, hanem az anyagok sokféle tulajdonságát ismerik, tapasztalják meg a gyermekek. A mőveletazonosságra szintén számtalan példa említhetı. Kettı ezekbıl: Hajtogatással készül a legyezı, de hajtogatással készítjük a papír vitorlás hajót is. Az elsıt már négyévesek is képesek elkészíteni, a másodikat csak öt-hat éves kortól ajánljuk. A különbözı papírból készült hajókkal történı játék közben szereznek a gyermekek tapasztalatot a különbözı papírok megmunkálhatóságáról és nedvszívó tulajdonságáról. A mőveltségtartalmak komplexitása. A barkácsolás nem egyszerően tárgyak alkotását jelenti. Hogy a barkácsolásban a sokszínőség, komplexitás érvényesüljön, ajánlatos a projektpedagógia tanulásszervezési stratégiáját alkalmazni. József 6. sz. ábra Attila Levegıt címő verse módszertani aktualitást ad az általunk képviselt barkácsolás felfogáshoz, a tevékenység és a beszéd együtteséhez. 6 Óvodában még ne próbáljuk ki, de iskolában már megfigyeltethetı, mi történik, ha hipót is öntünk a papírpéphez. A fizikai és kémiai tulajdonságváltozások együtt szerepelnek. Nem magyarázzuk a jelenséget, hanem megfigyeltetjük, és az esetleges kérdésekre válaszolunk.

7 Jó szóval oktasd, Játszani is engedd, Szép, komoly fiadat! A játék, amely a születéstıl végigkíséri az életünket, a kisgyermekkori barkácsolás ajánlott stratégiája. Ha a gyermek barkácsol, akkor játszik. Hangsúlyozzuk, ebben a korban a munkatevékenység és a játék nem különül el. A barkácsolásnak, az alkotásnak, egyáltalán a technikának, a természettudományoknak saját nyelvezete van. A jelenségek és technikai tevékenységek fogalmait szükséges értelmezni. A felnıttek ezeket a fogalmakat a 7. sz. ábra gyermekek játékos tevékenységeibe tudják bevinni. A gyermekek megerıltetés nélkül, természetes módon, a tevékenységekhez kapcsolva tudják a szakkifejezéseket elsajátítani. Mivel a fogalmak a tevékenységek által rögzülnek, relevánsak és összefüggéseikben világosak lesznek. Pl.: a hajtóerı a vízturbina készítésénél, és a kísérletezésnél. A tanulás ebben a formában konstruktív építkezési folyamat. A matematika a barkácsolásban elválaszthatatlan a geometriai formákkal való ismerkedéstıl, a méréstıl, a szerkesztéstıl, és az anyagtakarékosságtól, a gazdaságosságtól. Az anyagok újrahasznosításának, a természetes anyagok alkalmazási lehetıségének biztosításával a prevenciós környezetvédelem, a fenntarthatóság iránti felelısség épül be a gyermekek gondolkodásába. A barkácsolás a matematika alapozásának egyik leghatékonyabb eszköze. Példaként a terület fogalmának alapozását emeljük ki. A felfújható tulipán hajtogatásánál, a hajtogatási vonalak által létrehozott kisebb síkidomok lefedik a nagyobb síkidomot. A szókincsfejlesztésnél a pedagógus a visszakérdezés szándéka nélkül a kölcsönösen fedik egymást, egybevágóak kifejezést használja. Nem megtanítom a síkidomok egybevágóságát, hanem kiindulási alapozást végzek az egybevágóság fogalmának késıbbi értelmezéséhez. A hajtogatásnál megjelenik a kisebb síkidomok számossága. Hány kis négyzetet, illetve kis háromszöget kaptunk a hajtogatással? A hajtogatás az alkalmazott elmélet, vagy a konkrét gondolkodás lehetısége. Forma alapján értelmezhetık a különbözı síkidomok. A barkácsolásban megjelenik a fizika. A levegı ereje által tudom felfújni a hajtogatott tulipánt. Munkára fogtuk a levegıt. Jelen esetben, síkbeli alakzatból térbeli alakzatot hoztunk létre. Ha a folyamatra helyezem a hangsúlyt, akkor a beszélgetéskor szóba kerül, hogyan készül a labda, hogyan mőködik a jármővek felfújható kereke, miért válik keményebbé a napra helyezett labda, mint ahogy pattogósabbá válik játék közben a teniszlabda. Legfeljebb magyarázatként főzım hozzá, hogy a gázok hımérsékletének növekedése a gázok nyomásának növekedését jelenti. A hőtıszekrénybe helyezett mőanyag flakon a folyamat ellentétjét igazolja. Ha sok, ehhez hasonló tapasztalathoz juttatjuk a gyermekeket, késıbb könnyebben értik meg a gızgépek, a belsıégéső motorok mőködési elvét. A mővészet és a barkácsolás elválaszthatatlan. A design fogalma példaértékő. Az esztétikum megjelenése a technikánál a mőködés és a forma harmóniája. A forma minden esetben a funkciótól, a mőködéstıl függ. A technikatörténetnek számos példája van erre: lásd a gémeskút, a kerekes kút, artézi kút és a nortonkút elterjedését a különbözı tájakon, tanyákon. 7 A kútformák kapcsolhatók a víz projektekhez, ha a projekt témája a Honnan jön a víz. A téma a fizika, a kémia, a földrajz, a matematika, a történelem stb. tantárgyakhoz kapcsolódó ismeretek alapozásának széles skáláját biztosítja. 7 A felsorolt kutak mind egyszerő víznyerési lehetıségek, amelyeket több helyen még ma is használnak.

8 Víznyerés és desztillálás A legegyszerőbb víznyerési lehetıség: Ássunk két gödröt! Az egyiket fedjük le átlátszó, a másikat fekete fóliával. 8 A gödrökbe helyezzünk el üres edényeket! A gyermekek betekintést nyernek a víz körforgásába és a halmazállapot változásba (víz és gız). A víz desztillálását mesterségesen is modellezhetjük. Egy nagy fazékba öntsünk harmadáig vizet. Tegyünk egy az edénybe helyezett téglára egy kisebb fémtálat, úgy, hogy az alja ne érje a fazékban lévı vizet. Majd a fazekat zárjuk le légmentesen egy tállal, amibe hideg vizet öntünk. Jégkockával hőtjük a vizet. Az így elıkészített edényt helyezzük napra, főtıtestre vagy kályhára. Ez a legegyszerőbb desztilláló berendezés. A gödörben szintén desztillált vizet nyerünk. Az elıkészítés közben sok mindenrıl, többek között az eszköz építésérıl, a lejátszódó folyamatról beszélgetünk. A pedagógus tapasztalatai beszélgetés által a gyermekek tapasztalataivá válnak. A pedagógus nem megtanítja a szakkifejezéseket, hanem a közös tevékenység közben biztosítja, hogy a beszéd és a technikai gondolkodás egymást erısítve interiorizálja a gyermekekben a tudást. A tudást a gyermek felépíti magában, és nem megtanulja az objektív ismereteket. Az építkezés minden gyermekben különbözı sebességgel valósul meg. A gyermekek egy része korábban éri el a beszédgondolkodás magasabb szintjét. Mi a beszéd szintjét a gondolati modellezés egyik kifejezési formájának nevezzük. A tapasztalás és a gondolati modellezés nagyon jól egyeztethetı össze a konstruktív ismeretelmélettel. 9 Ha értelmezzük a tapasztalás és a gondolkodás szintjeit, akkor a mennyiség és a minıség dialektikájáról van szó az ismeretelméletre vonatkoztatva. 10 A víznyerés projekttel eljutottunk a desztillálásig, ami nem más, mint a víz körforgása (párolgás és kicsapódás). A körforgás a víz egyik mozgási formája. A víznek ezen kívül számtalan körforgása létezik. Például a növények és az állatok anyagcseréje, a víz körforgása a háztartásban. Látható, a Víz projekt elméletileg kimeríthetetlen témamennyiséget biztosít. A kidolgozandó projekt mindig tervezés és kontextus függı. Problémamegoldás: Maradjunk az eredeti problémánál. Hogy tudunk vízhez jutni, ha nincs vizünk. Az is megoldás, hogy kérünk a szomszédtól. Mi van, ha neki sincs? Látható, egy problémafelvetésnél már a megválaszolandó kérdések is divergálnak, a megoldások lehetıségeinek sokaságáról nem is beszélve. Ezt szeretnénk biztosítani. A projekt eredeti célja a természettudományok iráni pozitív attitődök kialakítása a gyermekekben. Olyan tevékenységi formákat biztosítani a számukra, amelyekben örömmel vesznek részt. Nem arra használjuk a víznyerı projektet, hogy a víz körforgását megtanítsuk. A víz körforgása csak egy nagyon fontos kísérıjelenség, amely mintegy melléktermékként, tapasztalásként, ismeretként, tudásként épül be a gyermek személyiségébe. Az igazi cél, hogy a fejlıdés és a tanulás iránti szükségletét, belsı motivációját tovább erısítsem a gyermeknek (Maszlov szükségletelmélete.). Arisztotelész írta: Az ember elsıdleges személyiségében in potencia, benne van a fejlıdés lehetısége. A fejlıdés lehetıségének biztosítását az Európai Unió Oktatási Memoranduma fogalmazta meg. Lásd Elıszó. Nem bemutatjuk a víznyerési lehetıségeket, hanem problémahelyzeteket teremtünk. A probléma megoldásakor közösen megépítjük az eszközöket, szerkezeteket, lehetıséget biztosítva az egyéni, esetleg sikertelen ötletek kivitelezésére is. A sikertelenség a gondolati modellezés nem megfelelı átgondoltságára irányítja a figyelmet. Hogy mennyire sokszínő a problémafelvetés lehetısége, arra még egy példát említenénk. 8 A két megoldás az összehasonlító kutatás egyik szemléletes példája. A viszonyításra és a problémafelvetésre ad lehetıséget. Melyik fólia alatt nyerünk több vizet ugyanannyi idı alatt, és miért. A válaszok megfogalmazását a gyermekekre bízzuk. 9 Bıvebben a konstruktivizmusról Hegedős, A gondolati modellezés nem más, mint meditálás, meditáció a bennünket körülvevı jelenségekrıl, a magyarázatok keresése. A gondolati modellezés passzív beszédként megy végbe bennünk. A meditáció az ok-okozati összefüggések és magyarázatok keresése. A meditáló ember nyitott és befogadó a világra, a világ jelenségeire.

9 Üvegház a szobában Hogyan tudjuk a szobanövényeket locsolás nélkül a legtovább életben tartani? A kérdésfelvetés a klímaváltozás következtében vízben szegényedı, aszályra hajlamos világunkban fontos. A megoldás egyszerő. Légmentesen lezárt befıttes üvegekbe, nedves talajba vetünk különbözı magokat, ültetünk különbözı növényeket. A hallgatókkal együtt meglepıdtünk, hogy még hét hónap elteltével is élt némelyik növény az üvegben. Az évelı (egynyári) növények bioritmusuknak megfelelıen korábban hervadtak el. A kis üvegház építése kísérletezések, megfigyelések sokaságát biztosítja. Az üvegház készítése a konstruálás egy formája. Kreativitásra nevelés, pedagógusi szerepváltozás A kreativitás minden ember által elsajátítható életforma, életminıség, amely az optimális megoldások keresése és megvalósulása által teljesedik ki. Nem fogadjuk el Ausubel nézetét, miszerint a kreativitás csak kevesek kiváltsága. A kreativitásra nevelésnek egyre fontosabb szerepe lesz a társadalmi és gazdasági fejlıdésben. a termelésben végbemenı változások, fıként a nagy elırelátást igénylı tervezésnek a megnövekedett jelentısége nagyszámú olyan embert kíván, aki új megoldási módokat képes létrehozni, az új feladatoknak megfelelıen más nézıpontból tudja látni a helyzeteket. (Mérei, 1974.). Osztjuk Guilford véleményét, hogy az egyes képességek és tényezık kreativitássá fejleszthetık, és hogy a kreativitás az egyik területrıl a másik területre átvihetı. 11 Ebben az értelmezésben a barkácsolásnak kiemelt szerepe van mind a gyermek-, mind a felnıttkorban. Mint a korábbi példákból is láthatjuk, a kreativitás természetes kísérıje a barkácsolásnak, ha nem meghatározott eszköz, munkadarab elkészítésére helyezzük a hangsúlyt, hanem problémahelyzetek, problémák megoldására keressük a választ. Ehhez egy utolsó példa. A feladat egy pillangó repülésének a modellezése. A kivitelezésben a modell lehet dinamikus és statikus. 8. sz. ábra. Az elsı mozgásharmonizációt szolgál a gyermekeknél, a második pedig affektív feladatokat teljesít. Az elsı esetben a gyermek összhangba hozza a saját mozgását az ujjára rögzített pillangó mozgásával. (Lásd Szabó Edit tanulmánya) A második egy kedves meghívó vagy üdvözlılap esztétikus kivitelezése, ahol a szocializáció jut kifejezésre. Ki tud kreativitásra nevelni? A válasz: a kreatív pedagógus. A teljesség igénye nélkül a kreatív pedagógus jellemzıi: Maga is tud a gyermek szintjén kreatív módon alkotni. Problémaérzékeny, és képes is problémák megfogalmazására, létrehozására. Hagyja érvényesülni tanítványai problémaérzékenységét, teret ad problémamegfogalmazásaiknak. Pedagógiai módszereiben oly mértékben kreatív, hogy lehetıséget biztosít a kreativitás fejlıdésének. A pedagógusképzı intézményekben kreatív pedagógussá képezik. A pedagógusnál többszörösen is a megértésen van a hangsúly. Megérteni a kreativitás lényegét, megérteni a gyermeki cselekvés mozgató mechanizmusát, megérteni a lehetıségeket és körülményeket. Megérteni, elfogadni, alkalmazni, alkalmazkodni és kihasználni. Ezzel eljutottuk a pedagógusi szerepváltozásig. Az oktatás már rég nem lehetne kizárólag az objektív ismeretek közvetítése. A pedagógus elsıdleges feladata a gyermek egyéniségéhez kapcsolt személyiségfejlesztés. Egyenként aktivizálni a gyermekeket, akik értik a saját tevékenységük összefüggéseit. A konstruktív és az objektív ismeretelmélet együttes jelenléte biztosítja az eredményes oktatást. Ehhez új tartalmakra, új stratégiákra, új módszerekre, új követelményekre és új értékelési módokra van szükség. Az oktatás ne a tanmenetrıl, ne a tananyagról, hanem a tanulás folyamatáról, problémamegoldásokról és a gyermekek szubjektív tudásáról szóljon. Ebben a felfogásban megnı a tevékenységtanulás, 11 In: Erika Landau: A kreativitás pszichológiája (Die Psychologie der Kreativität), Tankönyvkiadó, Budapest, 1974, p.

10 a barkácsolás, a kísérletezés szerepe. a gyermekkortól a felnıttkorig. Mindehhez új szemlélető, hatékony pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés szükséges. Irodalom Claparede, E. (1974): A funkcionális nevelés. Tankönyvkiadó, Budapest. Brinek, G. (1991): Erziehung des Staunens. Wien. Dewey, J. (1909): How we think. New York. Hegedüs, G. (2002): Projektpedagógia, Kecskeméti Fıiskola. Klöckner, K (1961): Werken und plastisches Gestalten, Rembrandt Verlag GMBH, Berlin. Landau, E. (1974): A kreativitás pszichológiája. Tankönyvkiadó. Mérei, F. (1974): Elıszó. In: Landau, E.: A kreativitás pszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest. Piaget, J. (1993): Az értelem pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest. Vygotskij, L. (1967): Gondolkodás és beszéd, Akadémiai Kiadó. 8. sz. ábra

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás fejlesztése Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás és környezet Kreativitásnak kedvezı fizikai környezet Kreativitásnak kedvezı szociális környezet Gyerekeknél: bátorító felnıtt Kreativitás

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

Fejlesztı neve: VINCZÉNÉ CSETE GABRIELLA. Tanóra / modul címe: ALKALMAZZUK A SZIMMETRIÁT! SÍK- ÉS TÉRBELI TENGELYESEN TÜKRÖS ALAKZATOK ELİÁLLÍTÁSA

Fejlesztı neve: VINCZÉNÉ CSETE GABRIELLA. Tanóra / modul címe: ALKALMAZZUK A SZIMMETRIÁT! SÍK- ÉS TÉRBELI TENGELYESEN TÜKRÖS ALAKZATOK ELİÁLLÍTÁSA Fejlesztı neve: VINCZÉNÉ CSETE GABRIELLA Tanóra / modul címe: ALKALMAZZUK A SZIMMETRIÁT! SÍK- ÉS TÉRBELI TENGELYESEN TÜKRÖS ALAKZATOK ELİÁLLÍTÁSA 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények:

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények: TÁNC ÉS DRÁMA 9 11. évfolyam Célok és feladatok A Tánc és dráma tantervi modul a drámajáték eszköztárának és a különbözı színházi nyelvek elemeinek megtapasztalását helyezi a középpontba. Ez természetesen

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával 2. rész

Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával 2. rész Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával 2. rész 2010. augusztus 02. Környezeti nevelés Már a családban elkezdıdik Óvodában Iskolában: Környezeti nevelés szakos tanár Bármely szaktanárnak

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A fejezet tartalma. Marketing - 3. fejezet: Fogyasztói magatartás meghatározása. Fogyasztói magatartás elmélet és gyakorlat. Fogyasztói magatartás

A fejezet tartalma. Marketing - 3. fejezet: Fogyasztói magatartás meghatározása. Fogyasztói magatartás elmélet és gyakorlat. Fogyasztói magatartás A fejezet tartalma Marketing - 3. fejezet: Fogyasztói magatartás Bauer András Berács József Fogyasztói magatartás Vásárlási folyamat Fogyasztói információ-feldolgozás A fogyasztói magatartást befolyásoló

Részletesebben

BARKÁCSOLÁS, MINT KOMPLEX ISMERESZERZÉSI LEGETİSÉG

BARKÁCSOLÁS, MINT KOMPLEX ISMERESZERZÉSI LEGETİSÉG Dr. Hegedős Gábor BARKÁCSOLÁS, MINT KOMPLEX ISMERESZERZÉSI LEGETİSÉG Bevezetés Jelen tanulmányban a barkácsolást, mint a komplex tapasztalat- és ismeretszerzés lehetıségét mutatjuk be hasznosítható példákon

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

A ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉS FIT- JELENTÉSEINEK ÚJ ELEMEI

A ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉS FIT- JELENTÉSEINEK ÚJ ELEMEI A 2010. ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉS FIT- JELENTÉSEINEK ÚJ ELEMEI Balázsi Ildikó ÚJDONSÁGOK A FIT-JELENTÉSEKBEN Új, évfolyamfüggetlen skálák matematikából és szövegértésbıl egyaránt Új ábrák: a két év alatti fejlıdés

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard Grafológiai elemzés összefoglaló A vizsgálat célja: achondropláziás ek és gyermekek mentális képességének vizsgálata, az esetleges tartalmi és/vagy fejlıdési sajátságok feltárása Vizsgálat körülményei:

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN Tóth Enikő Debreceni Gönczy

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c A pedagógiai projekt A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy cél által meghatározott tapasztalatgyűjtés,

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

TEHETSÉGAZONOSÍTÁS TEÉRTED!

TEHETSÉGAZONOSÍTÁS TEÉRTED! TEHETSÉGAZONOSÍTÁS TEÉRTED! Tehetségpontként fontos feladatkörünk a tehetségazonosítás, a kiváló képességek korai megnyilvánulásainak felismerése. A tehetségazonosítás hármas szabálya alapján végezzük

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

A játékpedagógia elmélete és gyakorlata a konstruálásban

A játékpedagógia elmélete és gyakorlata a konstruálásban Hegedős Gábor A játékpedagógia elmélete és gyakorlata a konstruálásban Kulcsszavak: Játék, játékosság, interiorizáció, barkácsolás, modellezés. Bevezetés A tanító- és óvóképzésben a hallgatók megtanulják

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz A mőanyagok definíciója A mőanyagok olyan makromolekulájú anyagok, melyeket mesterségesen, mővi úton hoznak létre

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Óratervezet 2007/2008-as tanév

Óratervezet 2007/2008-as tanév Szelektív hulladékgyőjtés és környezetvédelem népszerősítése a gyerekek körében, az ÖKO-Pack Kht. mőködési területén Óratervezet 2007/2008-as tanév - Osztály: 3-4. osztály - Tantárgy: Környezetismeret

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Pellet üzem - Alapoktól a tetıig Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Elıkészítés Piackutatás Piaci potenciál felmérése (konkurencia és kereslet elemzés) Milyen piacra kíván a beruházó pelletet értékesíteni?

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási intézmények

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS KÁKONYI LUCIA TÉMAVEZETŐ Információs vagy tudásalapú

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 6. Esztergálás sajátosságai,

Részletesebben

A pedagógus mint személyiségfejleszto

A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto zemélyiség: viselkedésnek, a gondolkodásnak és az érzelmeknek az a jellegzetes mintázata, amely meghatározza a személy környezetéhez

Részletesebben

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Óraterv Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 1 37 6 1 37 7. 1 37 8. 1 37 A fejlesztés célterületei - kompetenciák kompetenciakomponensek Személyes kompetenciák fejlesztése

Részletesebben

APRÓ LÉPÉSEK ÖKOPROJEKT

APRÓ LÉPÉSEK ÖKOPROJEKT TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés innovatív intézményekben címő pályázat Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Projekt idıtartama:

Részletesebben

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Néhány tény A különbözı rendszerek egymás negentórpiájával, szabad energiájával táplálkoznak A szabad-energia a rendezettség mértékének fenntartásához kell Az ember

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai változók Adatok megtekintése Statisztikai változók A statisztikai elemzések során a vizsgálati, vagy megfigyelési egységeket különbözı jellemzık

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

MAGATARTÁSTUDOMÁNYI ISMERETEK 6. Dr. Gritz Arnoldné egeszseg@t-online.hu. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 2009/2010

MAGATARTÁSTUDOMÁNYI ISMERETEK 6. Dr. Gritz Arnoldné egeszseg@t-online.hu. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 2009/2010 MAGATARTÁSTUDOMÁNYI Dr. Gritz Arnoldné egeszseg@t-online.hu ISMERETEK 6. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 2009/2010 kognitív tudomány A megismerési folyamatok kutatásával foglalkozó

Részletesebben

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára A pedagógia fogalma: Kettős értelemben használt komplex fogalom. Egyrészt a nevelés elmélete, neveléstudomány, másrészt a nevelés gyakorlati

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés?

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? És mit ír az újság? Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? MOTIVÁCIÓ IRÁNY INTENZITÁS IDŐTARTAM A motiváció alapjai Cselekvéseink alapvető indítékai

Részletesebben