Hendrik Nikoletta. SZTOICIZMUS Középső és kései sztoa november 21.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hendrik Nikoletta. SZTOICIZMUS Középső és kései sztoa 2014. november 21."

Átírás

1 Hendrik Nikoletta SZTOICIZMUS Középső és kései sztoa november 21.

2 Tekintsük át, hogy miként változtak az eddig megismert sztoikus gondolatok a középső és a kései sztoa időszakában!

3 KÖZÉPSŐ SZTOA A császárkor első évszázadaiban a sztoicizmus a legbefolyásosabb irányzat. Panaitiosz és Poszeidóniosz a középső sztoa két legfontosabb alakja. Etika szempontjából számunkra a legfontosabb Panaitiosz, ugyanis ő alakította át a korai sztoa emberideálját.

4 Panaitiosz(Kr.e ) rodoszi születésű Kr.e. 144-től sok időt töltött Scipio Africanus mellett Rómában nagy szerep abban, hogy később itt virágzott fel afilozófia Kr.e. 129-től a sztoikus iskola vezetője munkásságát elsősorban Cicero De officiis c. művéből ismerjük: az első 2 könyv szinte tisztán Panaitiosz gondolatait tükrözi KÖZÉPSŐ SZTOA

5 Korai sztoa ideálja: bölcs tökéleteserénnyelbír, teljesen mentes az érzelmektől a külső javak egyáltalán nem befolyásolják egyedül az értelem szolgálhat a boldog és nyugodt élet alapjául a városállam a háttérbe szorul Gyakorlati probléma a bölcs ideáljával: Ez vonzó volt az elméletben, ám a gyakorlatban megvalósíthatatlannak bizonyult. Panaitiosz nem ismer egyetlen bölcset sem(cic.off.i. 46) és a többi sztoikus sem még Szókratész is inkább csak követendő példa, mint bölcs. A sztoikusbölcsideáljávalaza probléma, hogyannyiramagasanvan a mérce, hogy az alapján szinte képtelenség eldönteni, hogy mit tegyen az ember a mindennapi életben.

6 Seneca szemléletes anekdotája: Úgygondolom, hogypanaitioszigenhelyesválasztadottegyifjúnak, aki azt kérdezte tőle, lehet-e szerelmes a bölcs: Később majd meglátjuk, mi a helyzet a bölccsel e tekintetben. Neked azonban és nekem, akik messze nem vagyunk bölcsek, azt kell elkerülnünk, hogy zavaros, tehetetlenségrekárhoztató, másnakteljesenkiszolgáltatott, önmaga számára hitvány dologba keveredjünk. (Long 1998, 272).

7 Panaitiosz új emberideálja: prokoptón Panaitiosz emberideálja nem a bölcs, hanem a bölcsességben folyvást előrehaladóember(prokoptón), akitörekszikazerényre. Szókratész hatása Panaitiosznál ez a törekvő ember a közösség javáért is cselekszik Kötelességek fogalma, amely a közösségi szerepeinkből adódik Kötelességek különböző szinteken(haza, család, szomszédok) 3 lépéses módszere: 1. Meg kellvizsgálni, hogymi azerényes; 2. Meg kellnézni, hogymi a hasznos; 3. Számba kell venni, hogy van-e bizonytalanság a kettő viszonylatában, mert vannak olyan esetek, amikor az erényeslátszólagellentmonda hasznosnak(cic. Off. I.9). A harmadiklépésrea válasz, hogyazerényessosem mondellenta hasznosnak(cic. Off. II.10). Úgy valósítható meg, hogy az ösztön engedelmeskedik az értelemnek.

8 A négykardináliserényis közösségiszínezetetkappanaitiosznál. A koraisztoábana 4 kardináliserény: azigazságosság, a mértékletesség, a bölcsességésa bátorság.. Panaitiosznála 4 kardináliserényközülháromnevemegegyezik, ezekazigazságosság, a mértékletességésa bölcsesség. De a meghatározásuk közösségi aspektust kap. A bátorság helyett Panaitiosz a lélek nagyságát, a megalophükhiát teszi meg negyedik kardinális erénynek.

9 KÉSEI SZTOA A kései sztoa a sztoicizmusnak az a korszaka, ahonnan a legtöbb eredeti, primer szöveg maradt ránk. A kései sztoa filozófusai teszik fel nagyon komolyan azt a kérdést, hogy miként lehet sztoikusként élni a mindennapokban. A filozófia mint életvitel és mint a bölcsesség elérésének eszköze jelenik meg a kései sztoikusoknál. Az etika hangsúlyozása nem jelenti a filozófia hármas felosztásának elvetését. Újdonságot jelent náluk továbbá a személyes hangnem.

10 Seneca (Kr.e.4- Kr.u. 65) Nero császár nevelője, ügyvéd és aktív politikus majd életének utolsó éveiben teljesen visszavonul a közéleti pályától latinul ír filozófiai írásai: 2 nagy értekezés, tucatnyi kisebb írás; 124 db erkölcsi témájú levél: Erkölcsi levelek Lucilliushoz (Epistulae morales) KÉSEI SZTOA

11 Első felindulás(propatheia) Seneca új fogalma Seneca szerint a bölcs sem tud ellenállni az eseményekre adott olyan elsődlegesérzelmireakcióknak, azazelsőfelindulásoknak(propatheia), Mintazelpirulás, borzongásvagyazizgalom. A szenvedélyegyeztkövetőállapot, amikorátadjamagátazember ennekazelsőfelindulásnak(seneca: A haragrólii. 1-5, III. 1). A szenvedélymárnincsjelena bölcsnél, ugyaniső nemadjaát magát a szenvedélyeinek. A szenvedély megjelenése ugyanis azt jelentené, hogy a bölcs nem tudta használni irányító lélekrészét(seneca: Erkölcsi levelek 85.). Az apatheia tehát a senecai értelmezés szerint az érzelmek kényszerítő erejétől való megszabadulást jelenti A bölcstehátnéhaszenvedugyan, de eztképeslegyőzni(seneca: Erkölcsilevelek9).

12 4 kategória a bölcsesség felé vezető úton 1. Hitványember: egyáltalánnemtörekszika bölcsességre. 2. Előrehaladó: megvan benne a jó szándék, elindult az úton, azonban mégmesszevan a céltóléssokszorelvétiazerényescselekedetet. 3. Bölcsességhez közel állók: akik már jó ideje a bölcsesség útját járják és látótávolságonbelülrekerülteka bölcsességhez. Mégnembölcsek, de márnemcsúsznakvisszaerrőla szintről(seneca: Erkölcsilevelek72). 4. Bölcs: elértea bölcsességet, márnincsrossztulajdonságaésmeg is maradebbenazállapotban, ugyanismíga test egészségeideiglenes, addig a lélek ekkor örökre meggyógyul(seneca: Erkölcsi levelek 72 és 85).

13 Bölcsesség elérése Az univerzális emberiség gondolata adja Seneca morális nevelési gondolatainak súlypontját Koraisztoikusalap: mindenember rendelkezikértelemmel(logosz), Ehhez Seneca teszi hozzá azt a forradalmi gondolatot, hogy ebbena legfontosabbtekintetbenegyenlőekazemberek, méga rabszolgákis. Az egyenlő emberek tehát természet szerint kapcsolódnak egymáshoz, ígyéppenannyirakelltörődnünkmásokkal, mint magunkkal. Méghozzá úgy, ahogy szeretnénk, ha mások velünk bánnának(seneca: Erkölcsilevelek94). A morális nevelés célja Senecánál a közösségi oikeiószisz kialakítása Lényege: a tanítvány felismerje, hogy a természettel összhangban élni annyit is tesz, hogy a többi emberrel az emberiségrészekéntharmóniábanélünk.

14 Morális fejlődéshez vezető út 1. lépés: Felismerés. Annak felismerése, hogy ahogy eddig éltünk egyrésztelfogadhatatlan, másrésztpedigsajátakaratábólvan ebbena helyzetben(seneca: Erkölcsilevelek22). 2. lépés: Elköteleződés.El kellköteleznünkmagunkata filozófiamellett. Alapos megfontolás után ki kell választani a legkiválóbb filozófusokat ésaző műveiketkellminélmélyebbentanulmányozniolyanmódon, hogy előbb jön a teljes mű elolvasása, majd ebből a legfontosabb gondolatok kiemelése saját maga vagy a tanár által, amelyek közül egyet az adott napon alaposan végig tud gondolni a tanítvány (Seneca: Erkölcsilevelek2 és6). 3. lépés: Gyakorlás. Az erkölcsi jó tudása nem velünk született, hanem mindenkinek az élete során kell megismerésére törekednie, méghozzá analógia alapján, egyedi cselekedetek megfigyelésével és összehasonlításával(seneca: Erkölcsilevelek120).

15 (vs.) Bölccsé válás a korai sztoában Aváltáshirtelenésradikálismódonkövetkezikbe, A korai sztoa nézeteinek megfelelően az ellentétes állapotra váltásnemtörténhetfokozatosan. a hitványságnakugyanis nincsenekfokozatai, a vélemények egyaránt hibásak, valamint minőségbeli különbség van a hitvány és bölcs között A bölccsé válás jellemzője továbbá, hogy a változást követően egy ideiga bölcsmégnincstudatábanannak, hogybölccsévált. (Brouwer 2014, )

16 Epiktétosz (Kr.u. 50/ k.) Nero magas rangú hivatalnokának rabszolgája, aki felszabadította és taníttatta tanára: Musonius Rufus (Kr. u. 20/30 Kr. u. 101) római sztoikus filozófus és szenátor Nikopoliszban nyitott iskolát hangsúly az etikán, de egyéb filozófiai tárgyakat is oktatott saját művei nincsenek: tanításait tanítványa, Arrhianosz (politikus és történetíró) jegyezte le Kézikönyvecske (Enkheiridion): tömör vázlat, kéznél legyen Beszélgetések (Diatribai): 4 kötet marad meg a 8 kötetből görög nyelv KÉSEI SZTOA

17 Szabadság és végzet A végzet kérdését egészen Epiktétoszig egy filozófus sem kapcsolta összea szabadságkérdésével. E forradalmi újítást Epiktétosz hajtotta végre a proaireszisz fogalmának bevezetésével és egy új cselekvési modell kidolgozásával. Az Epiktétosz által meghatározott szabadság kizárólag a szabad választást jelenti, erre pedig semmilyen külsőség nem hat. Epiktétosz egészen odáig elmegy, hogy azt állítja, hogy mi a szabad választásunkvagyunk(epiktétosz: BeszélgetésekIII. 1). A világban vannak tőlünk függő(eph hémin) és nem tőlünk függő dolgok(ukeph hémin). A szabadságterületea tőlünkfüggődolgokraterjedki, miközbena tőlünk nem függő dolgok területén nem vagyunk szabadok (Epiktétosz: Beszélgetések I. 1).

18 Új cselekvési modell Az epiktétoszi modell annyiban újítás a korai sztoikus cselekvési modellhez képes, hogy az esemény nem egyből és automatikusan váltja ki a késztetést, amelyet a jóváhagyás és cselekvés követ, hanem Epiktétosz közbeiktat további lépéseket. A. Hagyományos sztoikus modell: esemény késztetés/jóváhagyás/cselekvés. B. Epiktétoszi modell: esemény képzet emóció1 törekvés/hárítás késztetés/jóváhagyás/cselekvés emóció2. ( Steiger 2014, ) A proairesziszterületétéppenezeka közbeiktatottlépésekadják, ugyanis ezeken a pontokon van szabad választásunk, itt tudunk mintegy belenyúlniazeseményekegyébkéntelőremeghatározottszövetébe.

19 A képzet(phantaszia) az eseménnyel való összefüggésben az esemény reprezentációjátjelentiazember lelkében. A törekvés(orexisz) a lélekneka véltjófelémozgása, míga hárítás (ekkliszisz) ennek ellenpárja, azaz a léleknek a vélt rossztól való távolodása. Mind a törekvés, mind a hárítás a lélek egyfajta hangoltsága, amely ráhangoljaa lelketbizonyosfajtakésztetésekre. A késztetések összefüggésben vannak az epiktétoszi értelemben vett kötelességekkel, amelyek lényege, hogy helyesen kell viselkednünk különböző életszerepeinkben(proszópon) általános alapfogalmaink (prolépszisz) alapján a konkrét helyzetekben. A jóváhagyás(szünkatatheszisz) ezutánmegadhatóvagymegvonható, illetve bizonytalan helyzetekben felfüggeszthető. A cselekvés ennek függvénye.

20 Bölcsesség elérése = 3 toposz Epiktétoszteljesenegyediújításaa koraiésa középsősztoáhozképesta három toposz. Segítségükkellépcsőfokróllépcsőfokrahaladvaérhetőel a bölcsesség gyakorlás(aszkészisz) keretében. 1. toposz A képzetek kapcsán a korrekció ott valósulhat meg, hogy a képzeteket megjelenésüketkövetőenmeg kellvizsgálnianélkül, hogyengednénka képzetirányításának: csakakkorszabadelfogadni, ha helyesnektaláljuk. A törekvés és hárítás esetében ott nyílik lehetőség korrekcióra, hogy felismerjük azt, hogy nem jó dologra törekszünk vagy nem rossz dolgot hárítunkel. Törekvésünkegyedülakkorhelyes, ha tőlünkfüggődolgokrairányul, mindenmásesetbenpedighelytelen. EzEpiktétoszelsőtoposza, a képzetekésezekkelösszefüggésbena törekvés/hárításhelyeskezelése.

21 2. toposz Amennyibenezmegfelelőenvalósulmeg, akkora késztetéseinkis másfélék lesznek A késztetések ilyen módon értett helyes kezelése alkotja Epiktétosz másodiktoposzát. 3. toposz Ezután már csak annyi feladat maradt hátra, hogy ez a folyamat megszilárduljon az emberben és minden körülmények között képes legyenaztalkalmazni. Ez az alapvetően logikai jellegű folyamat a harmadik epiktétoszi toposzhoztartozik, amelya jóváhagyáshelyeskezelése. JóváhagyásrasenkinemkényszeríthetiazembertEpiktétoszszerint: egyedüla sajátnézetünkkényszerít(epiktétosz: BeszélgetésekI ).

22 Marcus Aurelius (Kr. u ) magas rangú konzuli családba született hivatali pálya Kr. u. 145: elvette a császár lányát Kr. u. 161: Antonius Pius császár halála, utána társuralkodóként Lucius Verus oldalán ünnepelt császár megtanulhatjuk tőle, hogy mit jelent a gyakorlatban elkötelezett sztoikusnak lenni filozófia műve: Elmélkedések görög nyelv hagyományozott cím, eredeti címe: Önmagamhoz nem publikálásra szánt mű Kr. u. 167-ben írta 12 könyvből áll KÉSEI SZTOA

23 Bölcsesség elérése = meditáció A meditáció(meleté) mint technikajelenvan nemepiktétosznális. Míg Epiktétosznál a meditáció egy mozzanatnál kap jelentőséget egy elképzeltesetkapcsán, addigmarcus Aureliusnála meditációa konkrét, valósesetrevonatkozik. A meditáció lehet gondolati vagy írásos gyakorlat mindkétesetbenpárbeszédönmagunkkal(eiszheauton), amelynekkeretébenjelenvalóvátesszüka tanításokat. Az Elmélkedések az írásban végzett kései sztoikus meditáció mintapéldányát jelenti Kiválóanszemlélteti, hogymarcus Aurelius mikéntképzeliel a morális nevelés azon folyamatát, amelyet a sztoikus tanítvány sajátmagánhajtvégre. Ameditáció célja: túllépniazítéletalkotáskábulatán(tüphosz), a pusztán emberi nézőponton helyette: egyetemes nézőpontból kezdünkazeseményekretekinteni.

24 A meditáció 3 lépése 1. lépés: a valós, megtörtént esemény vizsgálata, amelyet tárgyilagosan és részletesenle kellírni. El kell különíteni ebben a lépésben a már ismertetett elsődleges és másodlagos reprezentációt, és tovább csak az elsődleges reprezentációval dolgozni. 2. lépés: felosztás: amennyibenhomogéndologrólszó, mennyiségifelosztás, amennyiben pedig heterogén dologgal állunk szemben, alkotóelemekre való felosztása feladat. a) Homogén dolognál mennyiségi felosztás. Előbb el kell különíteni egy időpillanatot és azt megvizsgálni, ugyanis egyetlen percből az élet egészére lehetkövetkeztetni. b) Heterogén dolognál minőségifelosztás. Négykérdéstkellfeltenni: Mi az adott dolog anyagi eleme? Melyik az oksági elem? Milyen kapcsolatban áll a kozmosszal? Mi a természetes időtartama? 3. lépés:a módszeresenmegvizsgáltésfelosztotteseménytbeleillesztjüka összességbe, azaza világrendbe. Innenlátjuk, hogyminden, amivelünktörténiktermészetes.

25 A mai órához ajánlott olvasmány: Cicero: A kötelességekről Epiktétosz: Beszélgetések és Kézikönyvecske Marcus Aurelius: Elmélkedések Seneca: Erkölcsi levelek és A haragról

A KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA SZTOIKUS GYÖKEREI. Hendrik Nikoletta 2015. 06. 05.

A KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA SZTOIKUS GYÖKEREI. Hendrik Nikoletta 2015. 06. 05. A KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA SZTOIKUS GYÖKEREI Hendrik Nikoletta 2015. 06. 05. SZEMLÉLETMÓD ÉRZELMEK VISELKEDÉS Nem a dolgok rendítik meg az embereket, hanem a dolgokról alkotott nézeteik. EPIKTÉTOSZ PAUL

Részletesebben

Asztoikus mozgalom hat évszázadot átívelő története alatt mind a hellénisztikus

Asztoikus mozgalom hat évszázadot átívelő története alatt mind a hellénisztikus Hendrik Nikoletta (1984) doktorandusz az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskolájában. Kutatási területe a sztoikus paideia. Kései sztoikus paideia Hendrik Nikoletta Asztoikus mozgalom hat évszázadot

Részletesebben

Hendrik Nikoletta SZTOICIZMUS. Etika 2014. november 7.

Hendrik Nikoletta SZTOICIZMUS. Etika 2014. november 7. Hendrik Nikoletta SZTOICIZMUS Etika 2014. november 7. Mit gondoltok, hogy a múlt órán említett fátumelméletből mi következhet a sztoikusok számára a morális felelősséget illetően? Segítség: gondoljatok

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA Javítási-értékelési útmutató 1. Sorolja korszakokhoz a következő filozófusokat! Írja a nevüket a megfelelő

Részletesebben

A HELLENIZMUS ÉS AZ ÓKORI RÓMA POLITIKAI GONDOLKODÁSA

A HELLENIZMUS ÉS AZ ÓKORI RÓMA POLITIKAI GONDOLKODÁSA A HELLENIZMUS ÉS AZ ÓKORI RÓMA POLITIKAI GONDOLKODÁSA HELLENIZMUS Datálás Három korszakot különböztetünk meg az antik politikai filozófia történetén belül: Kr. e. 5 Kr. e. 4. század: klasszikus görög politikai

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások 1. A következő állítások három filozófusra vonatkoznak. Az állítások számát írja a megfelelő

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Hendrik Nikoletta SZTOICIZMUS. A sztoicizmus hatása november 21.

Hendrik Nikoletta SZTOICIZMUS. A sztoicizmus hatása november 21. Hendrik Nikoletta SZTOICIZMUS A sztoicizmus hatása 2014. november 21. 1) Korai kereszténység A sztoicizmus a kereszténység megszületésének pillanatában élte fénykorát, így már a kezdetektől is voltak arra

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 18. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Általános útmutató Az A vizsgarész

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 19. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A rész (30 pont) 1. Írja be a táblázatba

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA

BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA Jean Piaget Dr. Szabó Attila A pszichológiai fejlődés alapkérdései Milyen kölcsönhatás létezik a biológiai tényezők és a környezeti hatások között a fejlődésben? Folyamatos-e

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

A hömpölgyő elmúlás immár testközelben?

A hömpölgyő elmúlás immár testközelben? KÁNTÁS BALÁZS A hömpölgyő elmúlás immár testközelben? Gondolatok Géher István egy verséről,,... a víz leggonoszabb..." micsoda beszéd? fél év - s már kiárad, hömpölgyet lombkoronát, tetemet, mossa a partot,

Részletesebben

A nemzetközi jog alanyai, forrásai; a diplomáciai és konzuli kapcsolatok jogának fejlődése. Corvinus/BIGIS 2009. február 4.

A nemzetközi jog alanyai, forrásai; a diplomáciai és konzuli kapcsolatok jogának fejlődése. Corvinus/BIGIS 2009. február 4. A nemzetközi jog alanyai, forrásai; a diplomáciai és konzuli kapcsolatok jogának fejlődése Corvinus/BIGIS 2009. február 4. Külügyi hatalom nemzetközi szerződések kötésének joga aktív és passzív követségi

Részletesebben

12. évfolyam. Célok és feladatok: Éves óraszám : Heti otthoni óraszám :

12. évfolyam. Célok és feladatok: Éves óraszám : Heti otthoni óraszám : Bevezetés a filozófiába helyi tanterve 1 12. évfolyam Éves óraszám : Heti otthoni óraszám : 32 óra fél óra Célok és feladatok: A bölcsesség a mindennapi élet része, természetesen nem a nagy filozófusok

Részletesebben

3/23/2014. HEM labor. Szentes Erzsébet Sapientia - EMTE

3/23/2014. HEM labor. Szentes Erzsébet Sapientia - EMTE HEM labor Szentes Erzsébet Sapientia - EMTE 2014 a formális álláskeresés során inkább a hagyományosabb eszközrendszert (hirdetés, telefonálás, munkaügyi központ, esetleg munkaközvetítő iroda) használja

Részletesebben

Tóth Endre: A Pápai Református Egyházmegye története című műve, mint az egyházmegyetörténet írás modellje

Tóth Endre: A Pápai Református Egyházmegye története című műve, mint az egyházmegyetörténet írás modellje Dienes Dénes Tóth Endre: A Pápai Református Egyházmegye története című műve, mint az egyházmegyetörténet írás modellje Nincs könnyű helyzetben az, aki meg akar felelni a címből következő elvárásoknak.

Részletesebben

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány mester nappali

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 120 perc Elérhető pontszám: 50 pont ÚTMUTATÓ A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése előtt

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Kedves Felvételizőnk! Örömmel fogadtuk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola osztatlan tanári szakára beadott jelentkezését.

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

FILOZÓFIA I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA?

FILOZÓFIA I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA? FILOZÓFIA 2014-15. I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS 2014. SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA? MI A FILOZÓFIA? FILOZÓFIA - A BÖLCSESSÉG SZERETETE NEM A BIRTOKLÁSA, HANEM CSAK A SZERETETE. MIT JELENT ITT A BÖLCSESSÉG? 1. SZENT

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 1012 É RETTSÉGI VIZSGA 2010. október 21. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A rész 1. Mely korszakokban lettek

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

Nemes László: A filozófia céljai: Megismerés és praxis. Magyar Tudomány. 2012 (3) 362-366. http://www.matud.iif.hu/2012/03/14.htm

Nemes László: A filozófia céljai: Megismerés és praxis. Magyar Tudomány. 2012 (3) 362-366. http://www.matud.iif.hu/2012/03/14.htm NEMES LÁSZLÓ A TEST ÉS A LÉLEK GYÓGYÍTÓI: ORVOSLÁS ÉS FILOZÓFIAI TERÁPIA AZ ÓKORTÓL NAPJAINKIG * Üres az a filozófiai beszéd, amely nem gyógyít egyetlen emberi gyötrelmet sem. Épp, ahogy semmi haszna az

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A sztoikus etika időszerűsége

A sztoikus etika időszerűsége 5 Steiger Kornél A sztoikus etika időszerűsége Az az arisztotelészi megállapítás, hogy az ember zóon politikon, értelemszerűen úgy fordítandó, hogy az ember természeténél fogva olyan lény, aki intézményesült

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2013-2014. 1. forduló, 2. kategória A versenyzı neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítı

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Kant és a transzcendentális filozófia. Filozófia ös tanév VI. előadás

Kant és a transzcendentális filozófia. Filozófia ös tanév VI. előadás Kant és a transzcendentális filozófia Filozófia 2014-2015-ös tanév VI. előadás Kant és a transzcendentális filozófia A 18. század derekára mind az empirista, mind a racionalista hagyomány válságba jutott.

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

VII. TÉTEL A HELLENIZMUS

VII. TÉTEL A HELLENIZMUS VII. TÉTEL A HELLENIZMUS A hellenizmus a Nagy Sándor halálától (Kr. e. 323) a Nyugatrómai Császárság bukásáig (Kr. u. 476) terjedő sokszínű szellemi áramlat. Ebbe az áramlatba tartozik többek között a

Részletesebben

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógiai alapfogalmak Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógia Az ókori görög nevelés fogalom a) agógé - fegyelmezés b) trophé ápolás a hetedik életévig c) paideia a szabad görög fiúgyermek testi és szellemi nevelése

Részletesebben

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam.

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam. Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. 1 A KORAI ÉVEK A tarzuszi Pál büszke volt származására. Kétszer is di - csekszik vele. A Filippi

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Megyei szaktantárgyi vetélkedő 2015 Írásbeli feladatsor a 6. osztály számára

TÖRTÉNELEM Megyei szaktantárgyi vetélkedő 2015 Írásbeli feladatsor a 6. osztály számára TÖRTÉNELEM Megyei szaktantárgyi vetélkedő 05 Írásbeli feladatsor a 6. osztály számára Az írásbeli feladat megoldásához 0 perc áll rendelkezésére. Helyes megoldás esetén összesen 00 (azaz száz) pontot lehet

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Mi a legszembetűnőbb különbség az Állam és a Törvények között a szövegrészlet alapján?

Mi a legszembetűnőbb különbség az Állam és a Törvények között a szövegrészlet alapján? PLATÓN TÖRVÉNYEK Mi a legszembetűnőbb különbség az Állam és a Törvények között a szövegrészlet alapján? Vajon Platón szerette-e volna, hogy megvalósuljon az Állam utópiája? Igen Ne feledjük, Platón a peloponnészoszi

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

Hogyan ismerhető fel a támasz, ellenállás illetve a gyertya alakzatok?

Hogyan ismerhető fel a támasz, ellenállás illetve a gyertya alakzatok? Hogyan ismerhető fel a támasz, ellenállás illetve a gyertya alakzatok? X-Trade Brokers Magyarországi Fióktelepe Szűcs Tímea Mit árulnak nekünk el a gyertyák? A Japán gyertyákra nem csak úgy tekinthetünk,

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

/

/ (il i!!i iji r 1 u 1111 II IIIIIIIIIIIIIIII!.O. 1. 2. 3' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!. 4 j III~ 111111111111111111111111 5 6 7 8 l/l1111ii! 9 10 11111111111111111111111111111111111111111/ 11 12 13 14 NEVELÉ~

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 21. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A rész (30 pont) 1. Írja a megfelelő

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Tartalom: 1. Embléma 2. Tipográfia 3. Példák

Tartalom: 1. Embléma 2. Tipográfia 3. Példák ARCULATI ÚTMUTATÓ Az útmutató célja a Hajdúdorogi Egyházmegye intézményei és a közreműködő szervezetek által ajánlottan, illetve bizonyos esetekben kötelezően alkalmazandó arculati elemek körének meghatározása.

Részletesebben

A szuverenitás összetevői. Dr. Karácsony Gergely PhD Egyetemi adjunktus

A szuverenitás összetevői. Dr. Karácsony Gergely PhD Egyetemi adjunktus A szuverenitás összetevői Dr. PhD Egyetemi adjunktus Szuverenitáselméletek Kit illet a főhatalom? Abszolút monarchiák: Jean Bodin: fejedelmi szuverenitás Thomas Hobbes: az alattvalók lemondanak bizonyos

Részletesebben

Faragó Emese Pierre Hadot Faragó Emese: A lélek metamorfózisa. Kísérlet az ókori filozófia életgyakorlatként való értelmezésére Különbség

Faragó Emese Pierre Hadot Faragó Emese: A lélek metamorfózisa. Kísérlet az ókori filozófia életgyakorlatként való értelmezésére Különbség Faragó Emese: A lélek metamorfózisa. Kísérlet az ókori filozófia életgyakorlatként való értelmezésére 1 Pierre Hadot: A lélek iskolája-lelki gyakorlatok és ókori filozófia Pierre Hadot tudományos tevékenységét

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia emelt szint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 20. FILOZÓFIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A vizsgarész (20 pont) 1. B

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Pszichológus etika II. Egy szentélybe lép be a lélekkel foglalkozó ember, amikor a másik ember lelkén kopogtat. I. A dilemma fogalma II. A dilemma felbukkanása III. Nem minden dilemma etikai dilemma IV.

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. 2. Ki írhatta volna az alábbi sorokat? A történelmi személyiség nevét írja a szöveg után! (Elemenként 1 pont)

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. 2. Ki írhatta volna az alábbi sorokat? A történelmi személyiség nevét írja a szöveg után! (Elemenként 1 pont) JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1. A feladat az ókori Róma történelmével kapcsolatos. Válaszoljon a forráshoz kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 1 pont) a, triumvirátus b, Kr.e. I. sz. c, Pompeius d, köztársaság / res

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Személyes konstrukciók Kiindulópont: A fizikai valóság, önmagunk és az események megtapasztalása személyenként jelentősen változik személyes képet alakítunk

Részletesebben

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára A pedagógia fogalma: Kettős értelemben használt komplex fogalom. Egyrészt a nevelés elmélete, neveléstudomány, másrészt a nevelés gyakorlati

Részletesebben

I ZELI T O A POLIHISZTOR E LETM UVE B OL Leonardo da Vinci va logatott ı ra sok

I ZELI T O A POLIHISZTOR E LETM UVE B OL Leonardo da Vinci va logatott ı ra sok ÍZELÍTŐ A POLIHISZTOR ÉLETMŰVÉBŐL Leonardo da Vinci válogatott írások ÍZELÍTŐ A POLIHISZTOR ÉLETMŰVÉBŐL Leonardo da Vinci válogatott írások VÁLOGATTA CSORBA F LÁSZLÓ FORDÍTOTTA KRIVÁCSI ANIKÓ Ötödik kiadás

Részletesebben

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók:

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók: Adatbázis Rendszerek Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fotogrammetria és Térinformatika 6.1. Egyed relációs modell lényegi jellemzői 6.2. Egyed relációs ábrázolás 6.3. Az egyedtípus 6.4. A

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 20. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Általános útmutató Az A vizsgarész

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Oszthatósági problémák

Oszthatósági problémák Oszthatósági problémák Érdekes kérdés, hogy egy adott számot el lehet-e osztani egy másik számmal (maradék nélkül). Ezek eldöntésére a matematika tanulmányok során néhány speciális esetre látunk is példát,

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

A TERMÉKENYSÉGISTENNÕK: TELLUS ÉS CERES, VALAMINT VESTA SZEREPE A RÓMAI CSALÁDI ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLETBEN. ANDRÁSI DOROTTYA egyetemi docens (PPKE JÁK)

A TERMÉKENYSÉGISTENNÕK: TELLUS ÉS CERES, VALAMINT VESTA SZEREPE A RÓMAI CSALÁDI ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLETBEN. ANDRÁSI DOROTTYA egyetemi docens (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/2. 43 48. A TERMÉKENYSÉGISTENNÕK: TELLUS ÉS CERES, VALAMINT VESTA SZEREPE A RÓMAI CSALÁDI ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLETBEN egyetemi docens (PPKE JÁK) Hesztia, isteni Pûthóban ki a

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2013-2014. 1. forduló, 1. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

Követelmények nappali tagozaton

Követelmények nappali tagozaton Követelmények nappali tagozaton 1 házi feladat 1 zárthelyi vizsga A tantárgy honlapja: http://tig.kgk.uni-obuda.hu/targyak/karayt e-mail: karay.tivadar@kgk.uni-obuda.hu ÜZLETI ETIKA 1 Követelmények ÜZLETI

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

TANULMÁNYOK A SZENT IRATOK ÉRTELMEZÉSE: A BIBLIA. Dr. SZABÖ ÁRPÁD

TANULMÁNYOK A SZENT IRATOK ÉRTELMEZÉSE: A BIBLIA. Dr. SZABÖ ÁRPÁD TANULMÁNYOK Dr. SZABÖ ÁRPÁD A SZENT IRATOK ÉRTELMEZÉSE: A BIBLIA A vallások története nem csupán a vallás és kijelentés között mutat benső kapcsolatot, hanem a kijelentés és az írás között is. A vallás,

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben