Általános Antropozófiai Társaság 2005/2006. Goetheanum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Antropozófiai Társaság 2005/2006. Goetheanum"

Átírás

1 Általános Antropozófiai Társaság 2005/2006 Goetheanum

2 Inhalt 3 Bevezetés Antropozófiai Társaság 4 A 2006 / 2007-es év témája 4 A Romániai Antropozófiai Társaság 5 Tagsági tükör A Szellemtudományi Szabad Fôiskola 6 Az Általános Antropozófiai Részleg 7 Természettudományi Részleg 7 Matematikai-Asztronómiai Részleg 8 Orvostudományi Részleg 8 Pedagógiai Részleg 8 Színpadi és Zenei Részleg 9 Szellemtudományi Részleg 9 Mezôgazdasági Részleg 10 Ifjúsági Részleg 10 Társadalomtudományi Részleg 11 Képzômûvészeti Részleg Goetheanum 12 A Goetheanum euritmia-társulata 12 A Goetheanummal kapcsolatos fejlemények 13 Pénzügyi beszámoló 15 Kiválasztott rendezvények 16 Címek Impresszum Kiadó: Általános Antropozófiai Társaság Szöveg és interjúk: Wolfgang Held (Általános Antropozófiai Részleg: Bodo v. Plato, Robin Schmidt, Heinz Zimmermann; Matematikai-Asztronómiai Részleg: Oliver Conradt; Szellemtudományi Részleg: Martina Maria Sam; Pénzügyi beszámoló: Cornelius Pietzner) Szerkesztôség: Wolfgang Held, Bodo v. Plato Szedés: Christian Peter, Parzifal Verlag (CH) Nyomda: Kooperative Dürnau (DE)

3 Bevezetés Bevezetés Antropozófiai Társaságunk kedves tagjai és barátai! Az Antropozófiai Társaság nô. Ez elsôsorban nem a tagok számára vonatkozik, mely az utóbbi években az európán-kívüli országok kivételével messzemenôleg változatlan maradt, hanem a Társaság jellegére. A tagok emberi, lelki sokrétûsége, szellemi vágyaik és képességeik palettája nôtt új dimenziókkal. Azáltal, hogy a ma az Antropozófiai Társaságben tevékenykedôk tapasztalataikat és lehetôségeiket a világ minden részérôl mind több különbözô kultúrális légkörbôl hozzák az Általános Antropozófiai Társaságba, az élet és a munkaformák nagyvonalúbbak és színesebbek lettek. Noha ez a fejlôdés állandó és néha nyugtalanító változást okoz társaságunk életformáiban, úgy tûnik, hogy a változások az antropozófiai élet egy aktuális életelemét jelentik. Mi a Társaság vezetôségében és a Fôiskola kollégiumában ebben a helyzetben fôleg az antropozófiai munka lényegét igyekszünk erôsíteni, hogy jelenünket, mely különbözô módon mindannyiunkat áthat, valóban antropozófus elgondolásokkal és kezdeményezésekkel a Szellemtudományi Szabad Fôiskola, az egész világra kiterjedô Társaság számos csoportja és ága, intézményeink és a nyilvános élet keretében gazdagíthassuk. Ebben Rudolf Steiner szellemében mûködhetünk, mert ahogy ô is jelene figyelembevételével, kora megértésével és átérzése segítségével alakította ki az antropozófiát, úgy ma is igen sok alakulhat ki a jelenkori antropozófiából kiindulva e világban és társadalomban. Jelenleg az antropozófia utáni igény talán készenlétünkben és a képességünkben kulminál, két irányt kiegyensúlyozni: egyrészt sokértelmû jelenünkbe az antropozófiai munka szellemét bevinni, másrészt ebben az ellentmondásokban annyira gazdag korunkban azt a szellemet felfedezni és erôsíteni, mely egy méltó emberiességet szeretne megvalósítani. Mindkét irány megköveteli, hogy korunkban és körünkben különbséget tudjunk tenni. Ezáltal mindegyikünk pótolhatatlant vihet az Antropozófiai Társaság életébe és hozzájárulhat a tagság sokrétûségének gazdagításához. Utazásaink és látogatásaink alkalmával a különbözô világtájakon növekvô ígényt tapasztalunk Társaságunknak ellentétekbeni gazdagságát sem vita indítóokául, sem az általános tûrôképesség gyakorlására felhasználni, hanem üdvözölni és egy gyümölcsözô közös nézet keresésével értékesíteni. Minden ezirányú kísérlet és még oly kis siker érezhetôen növeli az Antropozófiai Társaság kisugárzását. Az Általános Antropozófiai Társaságnak ez a beszámolója elôször jelenik meg, Társaságunk valóságát valamivel jobban számításba véve, 17 nyelven. Ezáltal szeretnénk legalább egy évi áttekintés útján a lehetô legtöbb tag részvételét a világot átfogó Társaság, a Fôiskola részlegei és a Goetheanum tevékenységében elôsegíteni. A vezetôség nevében Bodo v. Plato 3

4 Antropozófiai Társaság A 2006 / 2007-es év témája Az év körforgása egy út a szívgondolkodás kifejlesztésére A világ és embertársaink ma annyira idegenek lettek számunkra, hogy egy találkozás a megértés erôfeszítése nélkül már alig lehetséges. Az idegen megértése a beleélés képességét, megfeszített gondolkodást és igyekezetet, az egész ember elkötelezettségét kívánja meg. A gondolkodás nagy külsô távlatától a meditatív gyakorlás kérdésein keresztül (a 2003/04-es évi téma a kozmikus intelligencia átváltozása és a belsô kultúra kifejlesztése volt) fordult tavaly tekintetünk a gondolkodás kibôvítéséhez, az érzés- és a gondolatvilág olyan egyesítéséhez, hogy a szívben ébredhessenek gondolatok. A gondolat tartalmának átélése elsôsorban egy szellemi élmény az ember bensôjében. Új dimenziót kap, ha a valóság másik vetületével, az érzéki vílággal kötôdik össze. Rudolf Steiner ezzel kapcsolatban egy fogalmat alkotott, mely az ember ritmikus rendszerére utal: a fénylégzés fogalmát. Figyelmünk nemcsak az érzéki jelenség élettani képe felé fordulhat, hanem tágabb értelemben a jelenség által annak bennünk felidézett lelki és szellemi képe felé (1919 november 30-án, GA 194). Ezt a folyamatot légzésnek tekinteni éppen a szívgondolkodás kérdésével kapcsolatban érdekes. Ha ebben az értelemben gondolkodunk, arra a felfedezésre jutunk, hogy a föld átfogó légzési folyamata, az év körforgása, képként pontosan azt mutatja, ami a lélekben szellemi légzésként történik. A természet ritmusának átélése így egy meditatív, kozmikus-emberi jelentôséget nyer. Emberi mivoltunkat hozzuk a Földdel és annak kozmikus környezetével kapcsolatba. Ez nemcsak saját átélésünk számára jelentôségteljes, hanem a Föld számára is: az ökologiába való beavatkozásunktól kezdve egészen a Föld környezetével szorosan összekapcsolódott Krisztuslénnyel, a Föld szellemével való viszonyunkig. Èrdemes életközelben megérteni, hogy hogyan ösztönzi és mélyíti a szívgondolkodást az év körforgásának bensôséges átélése. A Lélek kalendáriuma vagy a GA 229 elôadásai: Az év körforgásának átélése négy kozmikus imagináció útján alapot nyújtanak egy ilyen feladat elvégzésére. Egy további szempont: a Fôiskola kollégiumának keretében Az év körforgása mint a Föld légzésfolyamata címû ciklust (GA 223) tanulmányoztuk. Rudolf Steiner itt az eredeti szándékát illetôen csôdöt mondott hármastagoltság mozgalmát jellemzi, mint annak vizsgáját, hogy a Mihály-gondolat elég erôs-e annyi emberben...hogy teljes idôalakítóereje tényleg...érzékelhetôvé váljon. Egy alkotóeleme ennek a Mihálygondolatnak az év körforgásának átélése, ez adja az összeköttetést a társadalmi viszonyok alakításához. Ezeknek a témáknak összekapcsolása révén az ember tehát aktuális feladatai kellôs közepére jut, társadalmi és ökologiai kérdések, a nyilvánosság nagy problémái és a bensônkben felmerülô antropozófiai kérdések metszéspontjába. Nem ok nélkül jelent meg a Lélek kalendáriuma pont az Antropozófiai Társaság megalalkulásának évében, ahogy az sem véletlen, hogy Rudolf Steiner 1923-ban foglalkozott központi témaként az év körforgásának átélésével, abban az évben, mikor az Antropozófiai Társaság konszolidálása és a Karácsonyi Találkozó elôkészítése volt napirenden. A Szellemtudományi Szabad Fôiskola kollégiumának nevében Johannes Kühl A Romániai Antropozófiai Társaság Fáklyák és hídépítôk Dr. Gheorghe Paxino 4 A 2004/2005-ös évi beszámolóban Ron Dunselman a Holland Antropozófiai Társaság fôtitkára számolt be az antropozófiai munkáról Európa e nyugati országában. A most következô beszámoló Gheorghe Paxino, a Romániai Antropozófiai Társaság képviselôjének válaszait tartalmazza. A kérdések e keleteurópai országra és az antropozófia ottani meghonosodására vonatkoznak. Milyen a Romániai Antropozófiai Társaság mai helyzete? A Társaság a román társadalom részévé vált. A kommunizmus ideje alatt az antropozófiai munka nem volt engedélyezve. Érdekes módon az Antropozófiai Társaságot 1980-ban újból betiltották. Jellemzô volt, hogy egy már betiltott társaságot tiltottak be újra. A diktatúra Magyarországhoz vagy Lengyelországhoz képest különösen mélyreható volt. Érezhetôk még ma is a következményei? Mélységeket a kommunista idôkben tényleg átéltünk. De mélységek vannak még ma is köröttünk, sokkal 1989, az úgynevezett forduló után. A politika veszélyeire, a korrupcióra, a társadalmi és gazdasági bizonytalanságra gondolok. Mikor 1990-ben, a megváltozott politikai helyzetben, újraalapítottuk az Antropozófiai Társaságot, éreztük, hogy sok minden csak külsôleg változott meg, de lényegében még jelen volt a régi. Ugyanakkor az újjáalapításkor fiatal emberek léptek a Társaságba, akik az antropozófiát nemcsak tanulmányozni, hanem a társadalmi és szakmai gyakorlatban alkalmazni is akarták. Sok pedagógiai, gyógypedagógiai és mezôgazdasági kezdeményezés valósult meg, melyekben németországi és svájci barátaink nagy szerepet játszottak. Románia Európa keleti szélén fekszik, mit jelent ez az ország számára? A mai román nyelvterület három részbôl áll. Nyugaton a Kárpátok ívében Erdély fekszik, hol a német és magyar kultúra, hol a középeurópai befolyás erôs. Ha keletre nézünk,

5 Antropozófiai Társaság Kelet-Moldáviában szláv és orosz kultúra beolvadásával találkozunk. A Kárpátoktól délre a Balkán hatása érezhetô a legerôsebben. Itt él az a kultúra, amit a tulajdonképpeni román kultúrának nevezhetnénk. Erdély, mint Magyarország és Ausztria is, hídat alkot a Közép és a Kelet között. Érdekes egyébként, hogy Nagyszeben (Herrmannstadt, Sibiu) az a hely, hol Rudolf Steiner egyik elsô elôadását tartotta. Ez az 1889 december 25.-i elôadás egyben legkeletibb elôadása is ben Nagyszeben Európa kultúr-fôvárosa lesz. Az elôkészületek már folynak. Mi románok természetesen büszkék vagyunk arra, hogy kulturális szinten reflektorfénybe kerülünk. Hogyan került arra sor, hogy az antropozófia már korán meghonosodjon Romániában? Valószinûleg azért, mert Románia minden szempontból hídat alkot. Bukarestet a 19. század végén a kelet kis Párizsának nevezték. Ez sokatmondó. A román operaház majdnem a bécsivel versenyezhetett. A zene Románia tartozéka. Egy jelenségre utalnék, melyet bizonyára a föld sok országában megtalálunk: Fontos hídépítôk az olyan egyéniségek, kik, bár egy bizonyos országban születtek, de alkotó, mûvészi vagy tudományos tevékenységük útján az egész emberiség kincseivé válnak. Mint egy fa esetében, a gyökereket egy bizonyos helyen találjuk, de az ágak a messzi környezetbe nyúlnak. Hogy csak két nevet említsek: Eugen Ionescu, kinek darabjait gyakran játszák a Waldorf-iskolákban és a karmester Sergiu Celibidache olyan egyéniségek, kik ebben az értelemben hídat alkotnak Középeurópa felé. Milyenek Románia tájai? A román táj igen gazdag és erôteljes kezdve a zord hegyektôl az egyedülálló Dunadelta hatalmas erdôségéig. Ez természetesen a kultúrát is formálja. Mit kívánhatunk Romániának és a romániai antropozófus munkának? Egy meglepô kérdés. Csak azt kívánhatjuk, hogy sikerüljön a megkezdett politikai felszabadítást folytatni és hogy a reményteljes antropozófiai kezdeményezések továbbfejlôdhessenek egy életerôs Antropozófiai Társaságot egy növekvô polgártársadalomba ágyazva ban Heinz Zimmermann látogatott meg minket az Ifjúsági Részleg fiatal munkatársai kíséretében. Az utóbbi években Elizabeth Wirsching is volt Romániában az itteni ifjúsági mozgalom erôteljes támogatására. Ez igen erôsítette Antropozófiai Társaságunkat. Vezetôségünk most öt fiatal és csak két idôsebb emberbôl áll Azt szeretnénk, ha ezek a fiatalok vennék át a fáklyát. Tagsági tükör A valóságot komolyan venni Hány tagja van az Általános Antropozófiai Társaságnak? Hivatalosan pillanatnyilag kereken Ténylegesen azonban csak közelítôleg lehet erre a kérdésre felelni, mert ehhez a számhoz még sok olyan tag is hozzászámítható, aki sem a Társaság életében nem vesz részt, sem pénzbelileg nem járul hozzá semmihez. Ezek valamilyen oknál fogva bensôleg elbúcsúztak a Társaságtól, de soha nem léptek ki, a kartotékokban maradtak, mint úgynevezett nyugvó tagok. Másfél év óta sok országos Társaság közremûködésével a Goetheanumban egy projekt keretében ezeknek a nyugvó és nyomaveszett tagoknak a tagságát igyekszünk tisztázni. Hans Hasler vezetése mellett és az országos Társaságok segítségével az összes címet aktualizáljuk. Eddig körülbelül nyugvó tag tagságát vizsgáltuk meg. A vezetôség egyetért a fôtitkárokkal és az országok képviselôivel abban, hogy egy olyan tagság, melyet sem kapcsolat vagy életjel, sem tagdíjfizetés nem kísér, mely csak a kartotékban szerepel, nem felel meg a valóságnak. Miután az országos Társaság megkísérelte a helyzetet tisztázni, az ilyen passzív tagokhoz, amennyiben címüket ismerjük, a Goetheanumból írásban fordulunk és megkérdezzük ôket, hogy továbbra is tagok akarnak-e maradni, vagy inkább kilépnek a Társaságból. Ez egy új hang, mert eddig még több évi hallgatás után is helytelennek tartottuk világos kérdéseket feltenni, pláne kilépést javasolni. Ha most Hogy nézzen ki Társaságunk a jövôben? Errôl a kérdésrôl kollokviumok sorozatán van szó. A Társaság felelôsei Eginhard Fuchs nyilvános levelét beszélték meg. Bodo von Plato (balra) és Gerald Häfner (jobbra). az egyértelmû kérdésre nem kapunk választ, egy levelet küldünk, melyet egy vezetôségi tag ír alá, és amelyben közöljük, hogy a válasz hiányát komolyan vesszük és az illetôt nem tekintjük többé Társaságunk tagjának. Egyes tagok esetében örvendetes módon mozgásba jött a helyzet, érdekes levélváltás kezdôdött meg, régi sebekre vagy észrevétlenül maradt hanyagságra derült fény. A kihívás, a tagság tényét meggondolni, sok esetben új elkötelezettséghez vagy és ez is jobb mint a tisztázatlan tagság kilépéshez vezet. A címtár aktualizálásával egyidôben a címeket, melyek eddig kartotékban voltak, az adatvédelem szigorú figyelembevételével számítógépre vesszük. Az ettôl a lépéstôl való érthetô tartózkodást lassanként felváltotta az a belátás, hogy így egy megbízhatóbb kapcsolat válik lehetségessé. Az aprólékos munkát Hans Hasler és a tagsági titkárság munkatársai végzik az országos Társaságokban tevékenykedô kollégák segítségével. Ennek köszönhetôen ezentúl a tagság felé új összekötetési lehetôségek nyílnak elôször tudjuk az évi beszámolót 17 nyelvre lefordítva a címprojekt segétségével részben direkt a tagoknak szétküldeni. 5

6 A Szellemtudományi Szabad Fôiskola A SZELLEMTUDOMÁNYI SZABAD FÔISKOLA Általános Antropozófiai Részleg Központi antropozófiai témák figyelembevétele Az Általános Antropozófiai Részleg keretén belül 2005 nyarán elôször valósult meg a goetheanumi Fôiskola kollégiumának egy terve, melyre a Fôiskola sok tagja már régen várt. Egy egyhetes konferencia ideje alatt németül és angolul megtartottuk a 19 órát. Emberek százai jöttek az egész világról a Goetheanumba, hogy közösen foglalkozzanak a Fôiskolán belül a szellemi munka magjával. Néma euritmiaformák kísérték ezt a munkát, mely már az elsô nap után összpontosított, kompakt jelleget ért el. A fôiskola kollégiumának ezt a kezdeményezését folytatjuk, a folytatás a Goetheanumban folyó munka középpontja marad. Már ma érezhetô, hogy sok országban és csoportban nô a bátorság, további lépéseket tenni az Elsô Osztály mantráival és gyakorlataival való életben. Az Elsô Osztály anyagaival való munka erôsítése és a megfelelô formák megbeszélése állt a lektorok összejöveteleinek középpontjában, mely 2006 ôszén a Tudnivalók a Szellemtudományi Szabad Fôiskola munkájáról címû tervezet megtárgyalásához fog vezetni. Johannes Kiersch Zur Entwicklung der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Die Erste Klasse (A Szellemtudományi Szabad Fôiskola fejlôdésérôl. Az Elsô Osztály) címû tanulmánya 2005 ôszén elkészült, melyet Johannes Kiersch a Verlag am Goetheanum jelentetett meg. Kutatásait Virginia Sease, Heinz Zimmermann, Bodo v. Plato és Uwe Werner (a Dokumentációs csoport vezetôje) kísérték. Johannes Kiersch egy alapos bepillantást tesz lehetôvé, mely elsôsorban a Fôiskola felépítésének elsô és döntô évtizedére és annak ezotérikus, emberi és szociális dimenzióira vonatkozik. A tanulmány angol és francia fordítása munkában van és elôreláthatóan még 2006-ban meg fog jelenni. Az Általános Antropozófiai Részleg speciális munkaterületeinek körvonalai mind tisztábban rajzolódnak ki: embertan, a szellemtudomány tanulása és a meditáció (Heinz Zimmermann), karma és reinkarnáció (Paul Mackay), krisztológia és a hierarchiák (Virginia Sease és Sergej Prokofieff), spirituális szociálkompetencia (Cornelius Pietzner) és az idô szellemének és a fejlôdésnek kérdései (Bodo v. Plato). Ezek nem új részlegek vagy csoportok, itt a központi antropozófiai témákra fordított figyelem serkentésérôl van szó. Különösen a tanulás és a meditáció terén a tevékenység egyértelmû fokozódását figyelhetjük meg. Ez részben egy sor kollokvium következménye, melyek Nana Göbel (DE), Marc Desaules (CH), Ron Dunselmann (NL), Bodo v. Plato és Heinz Zimmermann (Goetheanum) kezdeményezésére 2004/2005- ben az Antropozófiai Társaság jövôbeni feladatainak kérdéseivel foglalkoztak. 6 A meditáció nem tanítható A meditáció nem tanítható. Meditálni tanulni lehet, de nem másoktól, csak saját magunktól. Próbálgatás, tévelygés és hibajavítás árán jutunk felfedezésekhez, vezethetjük magunkat saját utunkra, találjuk meg saját bensô kultúránkat. Ha a meditáció a magasabb énünkkel való megismerô egyesülés, kapu minden érzékfeletti megismeréshez, akkor a meditáció az Énem körzetében folyik le saját Énem tanítványa lehetek. Rudolf Steinert úgy foghatjuk fel, hogy ô az, aki erre a körzetre utal, mely egy úttá válik; az ô tanítványa lenni ekkor annyit jelent, hogy az Én tanítványa akarok lenni. Ilyen és eféle gondolatok járultak a multban ahhoz, hogy a meditációról nem folyt eszmecsere, beszélgetés. Meditáció, gyakorlatok ezekben mindenki önmagával egyezzen meg. Így igaz, ha a tulajdonképpeni meditációról van szó; ha ebben másvalaki akarata érvényesül, nem oda jutunk, ahova kerülni szeretnénk. Másrészt viszont az is igaz, hogy a meditációval kapcsolatos tulajdonképpeni nehézségek igen gyakran nem is magában a meditációban rejlenek, hanem már az elôkészületek idején, az olyan feltételek, akadályok, körülmények terén lépnek fel, melyek a meditációt megelôzik. Ezen a területen pedig rendkívül gyümölcsözô az együttmûködés és tapasztalatcsere, akár elôfeltétele is lehet haladásunknak. Ez az alapja annak, hogy a Goetheanumban, de más helyeken is, kurzusok és kisebb összejövetelek témája a meditáció és a gyakorlatok végzése. Ezek rendezôi számára az ôszinteség fontos: hol állok én? Csôdöt mondhatok? Hogyan lehetek úrrá restségemen és hogy tanulok meg újra kezdeni? Ha ilyen kérdésekrôl beszélgetünk, kiderülhet, hogy az akadályoknak csak egy része származik tôlem; egy jelentôs részük a mai idôkben élés kísérôzenéje: információáradat, emóciótúltengés, közönyösség, bejátszódott hektika állnak az útjában annak, hogy egy megfelelô lelki hangulat keletkezhessen. A kurzusokon kifejleszthetjük egy hangulattér kialakításának képességét. Ilyfajta elôkészületek elemeit rejti magában Rudolf Steiner nyelve. Elô tudjuk varázsolni ôket. Ezért döntô a kurzusok során az antropozófia tanulmányozása, a nyelvi és euritmikus felelevenítés és elmélyedés. Ha a megértés segítségével át tudjuk élni ezt a gondolatvilágot, ha az euritmikus mozgás bensônk mozdulataival harmonizál, ha a szó csengése átfogja az egész értelmi összefüggést, akkor tettünk egy lépést afelé, hogy az erôk és összefüggések szótlan világában kiismerhessük magunkat. Az antropozófia nyelve az átélt eszme világába vezetô híddá válik. A beszélgetés arról, hogy mennyire különféleképpen individualizáljuk Steiner gyakorlatokról szóló javaslatait, felbátorít. A kezdetben fellépô vágyat, mindent helyesen tenni, úgy ahogy Steiner mondja, felváltja az a felfedezés, hogy a gyakorlatokra vonatkozó sok ösztönzése kíséretében alig akadnak konkrét kivitelezésre vonatkozó javaslatok. Ha az ösztönzéseket követjük, önmagunkra vagyunk utalva és aggódunk, hogy valamit rosszul csinálunk. A másokkal való eszmecsere itt is egy felfedezéshez vezet: egy lényeges része a meditatív útnak az, hogy kifejlesszük azt a szükséges találékonyságot, hogy melyik gyakorlatot hogyan alkalmazzuk saját részünkre. A kurzusok belsô ellentmondást tartalmaznak: akkor sikeresek, ha feleslegessé válnak. Eközben emberi kapcsolatok jönnek létre, melyekre szivélyes együttmûködést alapozhatunk a legkülönbözôbb területeken.

7 A Szellemtudományi Szabad Fôiskola Rendezvények a szellemtudomány tanulása és a meditáció témájáról 2005-ben egész sor rendezvény zajlott le a Goetheanumban ezekrôl a témákról. A talán legfontosabb esemény a Szellemtudományi Szabad Fôiskola Elsô Osztálya tagjainak júliusi találkozója volt. Az Általános Antropozófiai Részleg az egy éves Bevezetô az antropozófiába és az angolnyelvû antropozófiai tanulmányi év mellett egy Antropozófiai továbbképzés -t tett lehetôvé, melynek középpontjában az Alapkô-meditáció rigmusai -ba való bevezetés állt. Ezenkívül egy sor hétvégi kurzust rendeztünk, melyek témája a gyakorlás útjának elsô lépesei voltak Rudolf Steiner A magasabb világok megismerése fényében, valamint az év körforgásának, a Lélek kalendáriumának, a Mihály levelek és az Alapkômeditáció meditativ elemei. Emellett például a Szellemtudományi Részleg két összejövetelt tartott Rudol Steiner mantráinak nyelve kapcsán, a Pedagógiai Részleg pedig továbbképzést rendezett Meditatív gyakorlatok a tanári foglalkozás során címmel. A többi részleg programmjában is találhatunk megfelelô kezdeményezéseket. A Goetheanumban október és április között, tehát a téli félévben, hétfô esténként a Fôiskola kollégiumának és a Goetheanum-Zweig tagjainak rendezésében központi antropozófiai témájú kurzusokat látogathatunk. A sokrétû programot egész éven át a késôdélutáni órákban hasonló célú bevezetô és az anyagot elmélyítô elôadássorozatok egészítik ki. A 2006-ra elôirányzott rendezvények részletes programját a háromszor egy évben megjelenô Kurse, Fortbildungen, Studiengänge (Kurzusok, továbbképzések, kiképzések) címû füzet tartalmazza. (Megrendelhetô a következô címen: Ursula Seiler, Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach 1; Tel: ; Természettudományi Részleg Szorosan a jelenség közelében A mult évben sok napilap saját természettudományos folyóiratot indított, és a televizióban is különös figyelemben részesülnek az állatriportok és egyéb természettudományi adások. Látszólag annyira teljesen megértett világunkban úgy látszik nagyobb a vágyakozás a természet varázsa és értelmet kölcsönzô hatása iránt, mint valaha. Legtöbbnyire ezt a keresést látványos jelenségekkel izgatják, aztán ésszerû magyarázatokkal félretólják. Nem így a Természettudományi Részleg kutatói, kik az elméleteken és modelleken túllépve, szorosan a jelenség közelében keresik a továbbvezetô felismerést. Ha az érzékelhetô világot csak a dologi síkon értjük meg, akkor a szellemi világot is csak ezen a síkon akarnánk felfogni és üreset markolunk így jellemzi Johannas Kühl, a részleg vezetôje, a természettudomány központi helyzetét az antropozófiában és jelentôségét az egész ember számára. Florian Theilmann és Georg Maier például, két fizikus, akik a fénysebesség megértését tûzték ki célul, a fény jellegét dologi modell-elképzelésektôl függetlenül keresik. Eredményeikrôl a berlini Humboldt-egyetem open eyes (nyitott szemmel) címû találkozóján 2005 nyarán számoltak be. Az alapkutatás mellett a gyakorlati jelentôségû kérdések játszanak nagy szerepet, mint a transgén kultúrnövények alaktani vizsgálata annak megállapítására, hogy milyen mélyen hat a génmanipuláció a növény lényére, vagy mint a képalkotó módszerekkel való Hogyan lehet a fény viselkedését modell-elképzelések nélkül vizsgálni? Florian Theilmann kísérletének felépítése. minôségvizsgálat a mikrohullámok élelmiszerekre gyakorolt hatásának megértésére. A sok kutatóintézetünkön belüli kutatás hozzájárult a más intézményekkel való szorosabb együttmûködéshez. Említsük csak a Bolk-Intézetet (Hollandia), a Weledát és az Áramlástudományi Intézetet (Németország). De nemcsak más intézményekkel, kutatóintézetünkön belül is erôsödött az együttmûködés és új közös projektekhez vezetett, mint a génmanipulált növények fentemlített vizsgálata. A Glashaus renovációjának befejezése után, mely 2006 végére van elôirányozva, elôször dolgozhat a Természettudományi Részleg valamennyi kutatója egy épületben. Ez a serkenteni fogja a mindennapi tudományos tapasztalatcserét. Johannes Kühl a részleg jövôbeni munkájára vonatkozólag még egy lépéssel tovább megy: Minden szakból: fizikábál, biológiából, kémiából, geológiából, legalább három-három munkatársra lenne szükségünk ahhoz, hogy élénk beszélgetés, kölcsönös inspiráció, egy tényleg lüktetô élet gyümölcsözô talaja alakulhasson ki intézetünkben, a Goetheanumban. Matematikai-Asztronómiai Részleg Új lépések Részlegünk találkozóhelye mindazoknak, akik a matematikán és a csillagászaton keresztül jutnak az antropozófiához vagy antropozófus szempontokból kiindulva tevékenykednek ezeken a területeken. Az ô törekvéseiket szeretnénk támogatni augusztusa óta Georg Glöckler utódaként Dr. Oliver Conradt vezeti a Matematikai-Asztronómiai Részleget. A Johannes Kepler csillagvizsgálóban továbbra is nyilvános estéken figyelhetô meg a csillagvilág, az efemeridák és a naptári adatok kiszámítása folytatódik és különbözô találkozókat rendezünk. Ùjak a csillagászati tanulmányi hetek Liesbeth Bisterbosch (Hollandia) és Thomas Schmidt (Németország) vezetésével, több docens részvételével. Az elsô hetet az alsó osztályok tanítóinak, a másodikat a felsô tagozat tanárainak és a harmadikat pedig a Részlegünk kutatómunkájáról való eszmecserénak szenteljük. A matematikai tanulmányi napok 2006 októberében a vonalmértannal és annak természettudománybeli felhasználásával fognak foglalkozni Nick Thomas (Nagybritannia), Uwe Hansen (Németország), valamint mások 7

8 A Szellemtudományi Szabad Fôiskola közremûködésével. Körülbelül háromszor évente találkozik Dornachban a Matematika és szellemtudomány nevû munkacsoport. Jelenleg a vonalmértan valamint a matematika és az antropozófiai szellemtudomány viszonya van a programon. A csillagászat és a szellemtudomány viszonyának vizsgálatára is szeretnénk egy munkacsoportot létrehozni. Részlegünk egy további kutatási témája a Paul Schatz által alapított kifordítási technika ban újra ki szeretnénk adni körlevelünket, mely szükséghez mért gyakorisággal fog megjelenni. Részlegünk életét és munkáját, a csillagászati, matematikai és szaktanári témákat ebben fogjuk megtárgyalni. Orvostudományi Részleg Az énhez vezetô út a gyermekkorban kezdôdik A betegség nem egy véletlen és ellenséges esemény, hanem értelme van, az élet valamelyik aspektusával függ össze, az életrajzival, a közösségivel, vagy korunkkal így mutatja be az antropozófus orvos jellemzésének tavalyi fogalmazványa a betegség speciálisan antropozófus képét. Az eszmei alapok ilyen leírását az antropozófiai orvostudomány és gyógykezelés forrásainak, szellemi dimenziójának és identitásának széleskörû tisztázása keretén belül találhatjuk meg. Az antropozófiai gyógyászat inspirációs forrásai tudatosításának elôsegítésére az Orvostudományi Részleg most következô évi konferenciájának 700 résztvevôje Rudolf Steiner központi orvosi mûvét Grundlegendes zur Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen (A gyógymûvészet kiszélesítésének alapjai szellemtudományi felismerések nyomán) fejezetenként kis csoportokban fogja feldolgozni mondja Michaela Glöckler, az Orvostudományi Részleg vezetôje. Az eredményeket a plénumban beszélik meg. Ezzel a fokozott eszmei tevékenységgel párhuzamosan a Pedagógiai Részleggel együttmûködve egy kilenc, szerte a világon tartott, kongresszusból álló sorozaton a az emberszabású pedagógia egészségügyi jelentôségét hangsúlyozzuk ki. Délafrikától Indián át Tajvanig az antropozófus orvosok és tanárok az úgynevezett Kolisko-találkozók keretén belül elôadásokon, munkacsoportokban és szemináriumokon fogják egy olyan pedagógia lehetôségét és szükségességét felmutatni, mely a felcseperedô gyermek egészségét a gépesített világban biztosítja. Az énhez vezetô út a gyermekkorban kezdôdik. Ahhoz, hogy a gyermek saját önállóságáig eljusson, egészségre van szüksége. Az 8 A fizikoterápiai évi összejövetelre más szellemi orientációjú terápiairányzatok képviselôit is meghívták. Orvostudományi és a Pedagógiai Részlegnek és sok helyi munkatársnak és intézménynek ez a vállalkozása, mely nem ok nélkül a föld társadalmi és gazdasági krízisterületeire összpontosul, az antropozófia fejlôdéshez nyújtott igényes segítségének tekinthetô. Ezért van különös jelentôsége annak, hogy a franciaországi Kolisko-találkozó az UNESCO-nál talált helyet. Pedagógiai Részleg Az éllovas szerepét bebizonyítani A téma iskola mindinkább nyilvános vita tárgya. Nemcsak a szülôk lapjai, az általános hetilapok is rendszeresen foglalkoznak iskolai kérdésekkel. Örvendetes módon a szülôk szokványos aggódását Melyik kiképzés vezet a legjobb szakmai kilátáshoz? mindjobban felváltja a kérdés: Melyik kiképzés a legegészségesebb? Ettôl a kérdéstôl, mely nemcsak a testi, hanem a Joan Almon az Alliance for Childhood egyik alapítója egy nemzetközi óvodai találkozón. lelki egészségre is vonatkozik, már csak egy kis lépés egy emberre szabott pedagógiáig és ezzel a Waldorfpedagógia eszmevilágáig. Ahogy a gyógyászat kérdése oda torkollik, hogy milyen a gyógyhatású életvitel és munka, úgy a pedagógiai kérdés csúcspontja is egy iskola keresése, melyben az oktatás egészségesebbé és életerôsebbé tesz. Mind többet vesz át az állami pedagógia abból, amit már 80 éve csinálunk a Waldorf iskolákban. Ez örvendetes, de ugyanakkor kihívás is a Waldorf pedagógusok számára, hogy a gyermekek változó alkatára az antropozófiai emberkép alapján új elgondolásokkal válaszoljanak. A 2006-ban a minden földrészen az Orvostudományi és a Pedagógiai Részleg együttmûködésével rendezett Koliskotalálkozók ezzel a témával foglalkoznak. Idén az orvosi-pedagógiai diagnosztikáról lesz szó. A háttérben például az a megfigyelés áll, hogy mind nehezebb a gyermek lelki helyzetét megnyilatkozásaiból leolvasni. Azt kell a gyermekben felfedezni, ami nem látható (Christoph Wiechert). Egy úgynevezett reaktív pedagógia, mely egy bizonyos viselkedésre ad bizonyos válaszokat, mind meddôbbé válik. A tanító mindinkább személyes inspirációképességét kell igénybevegye. Ezzel kapcsolatban három továbbképzési lehetôséget ajánlunk fel, melyek témája a gyermek jellemzése. Az antropozófus pedagógiának ez a magja, melyben a gyermek tulajdonságait közösen tudatosítjuk, rendkívül nagy visszhangra talált. Színpadi és Zenei Részleg Újat akarni vagy megújítani akarni Az euritmia jelenlegi helyzetét mely a zene, a beszéd és a bábjáték mellett a részleg egyik fômunkaterülete ezzel a két rokon, de egyáltalán nem azonos akaratiránnyal írja le Werner

9 A Szellemtudományi Szabad Fôiskola Barfod, a Színpadi és Zenei Részleg vezetôje. Ezzel egy igen nagy lépést sikerült megtenni. Röviddel ezelôtt még két poláris álláspontot lehetett mind az euritmisták, mind a publikum körében találni ( új euritmia, igazi euritmia ), melyek nehezen összeegyeztethetôen álltak egymással szemben. Werner Barfodnak és másoknak sikerült ezt a konfliktust kulturált találkozások intenzív ápolása révén egy gyümölcsözô együttmûködéssé változtatni át. Az eszmecsere az euritmia után érdeklôdôk számára tartott rendezvényeken, diáktalálkozókon, az euritmiaiskolák felelôs vezetôinek konferenciáin és számtalan beszélgetés keretében zajlik le. Így egy olyan bizalmi viszony alakult ki, hogy például a goetheanumbeli évi találkozókon az iskolavezetôk az egyes záróprogramokról nyert benyomásaikat nyíltan beszélik meg. Hétvégi rendezvényekre euritmia-együtteseket hívunk meg, melyek munkájukról mûhelyjellegû bemutatókon és ezek megbeszélésein számolnak be egymásnak. Ilyen találkozások két euritmista egymástól tanulásától kezdve a 2006 húsvéti rendezvényen át, ahol 300 aktív laikus, tanuló és tapasztalt mûvész mutatott be egymásnak euritmiát, egészen a stuttgarti és dornachi együttes közös munkájáig terjed, kik idén másodszor mutatnak be sikerrel szimfónikus mûveket a színpadon. A közös euritmia-munka mellett a részleg tevékenysége a nagy nyilvánosság felé is fordul: itt a kiképzés kérdései, a szakmai minôsítés, a tanítókkal szembeni növekvô követelmények állnak elôtérben. Ezek a kiképzés ideje alatt szellemi kvalifikálást is el kell érjenek olyan tanulókkal, kiknek igényes foglalkozásbeli céljaik vannak, de ugyanakkor gyakran különleges akadályokat kell mûvészi kibontakozásuk elôtt leküzdeniük. Ez a beszélô- és színészkiképzésre is vonatkozik, valamint a fáradozásra, a beszélô foglalkozások terén kapcsolatokat teremteni. további terület a mesék világa, melynek idén három szemináriumot és egy konferenciát szentelünk. Az év elején jelent meg a részlegünk által kiadott többnyire német, kisebb részében angol nyelvû második évkönyv:...das Wort nur eine Gebärde(... a szó csak egy gesztus), melyben a részleg minden munkaterületérôl gyüjtjük be a termést. Ezúttal különlegességel szolgálhattunk: az évkönyv Rainer Maria Rilke két edddig ismeretlen szövegét tartalmazza: egy költeményt és egy levelet, melyek eddig nem voltak kinyomva ben a részlegünknek új országos csoportja alakult Hollandiában, 2006-ban pedig a francianyelvû országok számára alakul egy csoport. Az évente megjelenô Veranstaltungskalender der Sektion für Schöne Wissenschaften (részlegünk rendezvénynaptára, mely a részleg titkárságán rendelhetô meg) a 2006-os év valamennyi rendezvényérôl, valamint a különbözô munkacsoportok és országos csoportok tevékenységérôl tájékoztat. Mezôgazdasági Részleg Szerves növekedés és szellemi összefüggés Szellemtudományi Részleg Az akadémiai szellemtudományok átitatása antropozófiával A szellemtudományok közé tartozik a nyelv- és irodalomtudomány, a mûvészet- és kultúrtörténet, a filozófia és a tudat története. A Szellemtudományi Részleg feladata ezeket a területeket az antropozófia fényével áthatni, átvilágítani. Az emberi nyelv majdnem az összes területen vizsgálat tárgya, de ugyanakkor központi kifejezôeszköz is. Részlegünk ezért különbözô rendezvényeket szervez, melyek témája a nyelv: a nyelvtudományi kolokviumon kívül vannak lírikus kollokviumok, költô-napok, Rüdiger Safranski, filozófus és író Schiller bensôséges vallásosságáról beszél. elôadások és szemináriumok, melyek tárgya mindenekelôtt Rudolf Steiner nyelve. A 2006-os év súlypontjaként a grál-témával foglalkozunk. A pünkösdi konferencia címe: A grál mint egy eljövendô Európa inspirációinak forrása. Tavasszal ehhez társul egy találkozó a chartres-i üvegablakok témájával, ôsszel pedig Goethe a rózsakeresztesek hatásának áramlatában kerül sorra. Egy Lépjenek szövetségre ismert és ismeretlen barátokkal tanácsolta a német politikus Renate Künast a mezôgazdasági összejövetelen. Németországban ma az élelmiszerek kb. 3 %-a származik biotermelésbôl. Ez kevésnek tünhet. Fontosabb mint a nagyságrend azonban az elterjedés, melyet a következô szám jellemez: a háztartások fele használ legalábbis idônként ökologikusan termelt élelmiszereket. A környezetbarát módon elôállított élelmiszereknek ez a nagy megbecsülése mutatja, hogy a bioszakma kinôtte a meggyôzöttek kuckóját. Bioélelmiszerek fogyasztása mára már, mint a személyes felelôségérzet kifejezésre juttatása, természetessé vált. Sok országban játszódik le egy csendes zöld forradalom. A világszerte kb biodynamikusan dolgozó gazdaság számára ez a széleskörû elismerés lehetôvé teszi, hogy nyíltan és öntudatosan bekapcsolódjon a megnôtt öko- és fair-kereskedelmi hálózátba. Nikolai Fuchs, a részleg vezetôje úgy véli, hogy az egészséges, géntechnikamentes élelmiszerek iránti most mutatkozó szükséglet az elkövetkezô évek során szellemi beállítottságú összefüggésbôl származó élelmiszerek utáni kivánsággá fog fejlôdni. Arra a fejlôdésre, hogy az ökomezôgazdaság a társadalom magától értetôdô részévé vált részlegünk és annak nemzet- 9

10 A Szellemtudományi Szabad Fôiskola közi képviselôköre kétféleképpen reagált. Egyrészt az elhangzott vagy lappangó kritikára adunk aktív választ. Így például Nikolai Fuchs az utóbbi években a biodinamikus mezôgazdaság nemzeti szocialistákhoz való viszonyát vizsgálta meg, míg Florian Leiber, a részleg tudományos munkatársa, azon a megbízáson dolgozik, hogy a biodinamikus mezôgazdaság tudományos jellegét mutassa fel. Ez a kutatómunka a witzenhauseni egyetemen létrejött alapítványi professzurátussal jól összehangolható. Másrészt a Részleg évi témáját: Identitás és nyíltság egy új mezôgazdasági kultúra keresése is ennek megfelelôen választottuk februárjában az e témával való foglalkozás a Goetheanumban, az egész világról jött sokszáz résztvevôvel lefolyt Mezôgazdasági Találkozón, találta meg csúcspontját. Két neves német politikusnô elôadása mellett fôleg a beszélgetésen volt a hangsúly, melyben a más rokon szervezetekkel, mint slow-food és Kenyeret a világnak, való eszmecsere volt a legfontosabb. Ifjúsági Részleg Mit lehet tenni, hogy valamit megmozdítsunk, önmagunkat is? Az Ifjúsági Részleg egy találkozóról való beszámolójának ez a kérdése sokat mond az új évszázadban felnövô nemzedékrôl. Minden tevékenység önmagunk gazdagítását kellene jelentse és fordítva, a saját fejlôdés minden lépésének láthatóan a világ javára kellene válnia. Minden felnövô nemzedék az összkultúra állapotának friss tükre, minden életkort a külsô tevékenység és a bensô érés összeszövôdése jellemez. Ezért is tartja Elizabeth Wirsching, a részleg vezetôje, fontosnak, hogy az Ifjúsági Részleg mindegyik részlegben otthonra találjon. A Januári napok a Goetheanumban, melyeket a Fôiskola kollégiuma 2005-ben tartott meg elsôízben, az ifjúság egyetemességét legalábbis egy hétre érvényre jutott. Tudomány a spiritualitásban spiritualitás az életben volt a testület tagjai fiatalokkal és diákokkal való találkozójának címe. Gyakorlati okoknál fogva a januári napokból idén februári napok lettek, melyre több mint száz érdeklôdô fiatal érkezett. A téma Harc az Énért volt. A fiatalok és a részlegvezetôk szívélyes együttmûködése hozzászólások és tanulókörök útján jött létre. Az Ifjúsági Részleg munkája három síkon játszódik le. A 10 Connect 2005: 700 tanuló és tanulólány foglalja el a Goetheanumot. februári napok középsô helyet foglalnak el, amennyiben olyanoknak szólnak, akik már valamennyire ismerik az antropozófiát. A nyári találkozók, a 12. osztályosok Connect-találkozói és a helyi tanuló-találkozók ezzel szemben az antropozófiával való elsô találkozásra adnak lehetôséget. Az Ifjúsági Részleg munkatársai sikeresen dolgoznak az antropozófia iránt érdeklôdôk nemzetközi hálózatának felépítésén. Ebben fontos szerepet játszik az IDEM projekt ( Identitás kezdeményezés útján ), de a tervezett nagy braziliai nyári találkozó Connectivity (Kapcsolatfelvétel) is. A skála másik végén, bizonyos fokig az Általános Antropozófiai Részlegbe való átmenetként, hétvégi rendezvények és rendszeres szemináriumok találhatók, melyek témái a meditáció és az Elsô Osztály mantráival való foglalkozás. Egy találkozóról való beszámoló így végzôdik: Fejünkben egy a gyakorlati életre alkalmas spiritualitás eszméje és megfontolásai jól el vannak ugyan raktározva, csak ott senki hasznára nincsenek, még annak se, aki elgondolja ôket. Ki kell kerüljenek onnan, elmélyült foglalkozásra, megvitatásra, együttmûködésre egészen más másokkal és a végeredményre: Nézzétek, megy ez, ha az ember akarja. Ha az akarat megvan, az út is hamarosan elôtûnik. De ez igen nehéz gyakorlatokat igényel: az objektív megismerés magatartását, saját szubjektivitásunk leküzdését. Csak így eredményes és kifizetôdô az egész fáradozás, hiszen ez az önképzés rengeteg hozzátanulást igényel, az igazság szeretét és mindkét lábbal a valóság talaján állást. Csak így örömteljes a felismerés a külvilág számára is. Társadalomtudományi Részleg 100 éves a társadalmi élet fôtörvénye Az individualizálódás egyik legszebb oldala a találkozni akarás a találkozás egyéni fejlôdésünk és a társadalom alakításának kulcsa. A szabadon kialakított emberi együttmûködés teret nyer és nô az igény arra is, hogy az életfeltételeket és az emberi közösségek szellemi lehetôségeit jobban megértsük. Ezen a területen található részlegünk egy lényeges feladata. Az emberi együttélés átvilágítása volt a fôpont a családkultúra találkozón, hol a egyes családtagok közötti lelki-szellemi térrôl volt szó, de a 100 életrajzi tanácsadó konferenciáján, az októberi Nemiség és én-fejlôdés címû és az ôszi nyilvános Európa lelke címû Hollandiában tartott nagy találkozón is. Az antropozófiai szocológiának mindig szerves része a gyakorlati alkalmazás. Ôsszel is ez lesz elôtérben. 100 év mult el azóta, hogy Rudolf Steiner a társadalmi élet fôtörvényében az önzetlenséget és a részvétet helyezte az együttélés gyógyírjaként elôtérbe. Ez a jubileum lesz az indítóoka, hogy az idei Mihálynapi találkozót a Goetheanumban a mindenkinek járó alapbejövetel eszméjének szenteljük. Götz Werner, aki ezt a témát

11 A Szellemtudományi Szabad Fôiskola sikeresen tette nyilvános vita tárgyává, lényegesen gazdagítja majd a programot. Elôkészületként 2006 tavaszán egy kollokviumon az elmélet emberei Walter Kugler, Ullrich Rösch és Christopher Houghton Budd tartottak eredményes eszmecserét a gyakorlat emberei -vel, Peter Blommal és Thomas Jorberggel ôszén a jogászok kutatókollokviuma találkozott Kasselban. A cím: A jog szellemei. Milyen különösebb inspirációk rejlenek Európa különbözô jog- rendszereiben? volt. Öt különbözô Mi történik az érzéki és az érzékeken túli világban a család tagjai között? Nyílt beszélgetés a családkultúra találkozó keretében. jogrendszer megbeszélése annak a belátásához vezetett, hogy hogyan fog az egyesült Európa jogilag is megvalósulni. Részlegünk munkájának nemzetközi jellegét különösképpen tükrözte az Európa lelke címû találkozó. Ez az amsterdami esemény részlegünk munkaévének egyik csúcspontja volt. A nyilvános élet két meghívott képviselôje: a holland politikus van Gennip és a költônô Nelleke Noordervliet a rendezvény címe értelmében Európa lelkérôl beszéltek. A következô találkozó ebben a sorozatban 2007 tavaszán valószínûleg Budapesten kerül megrendezésre. Képzômûvészeti Részleg Múzeum vagy a források felkeresése A Szabad Fôiskola kollégiuma még nem tudott a részleg volt vezetôje, Christian Hitsch, helyett egy utódot kinevezni. A kihívás abban áll, egy illetékes mûvészt találni, aki hajlandó saját mûvészetét az antropozófus képzômûvészek összefogása és összehangolása érdekében a háttérbe szorítani eleje óta Martina Samnak és Paul Mackaynak a részleg tagjai Astrid Oelssner és Thorwald Thiersch segítenek, hogy idén, lehetôleg már részlegünk novemberi találkozóján, egy új felelôst mutathassanak be. A tisztázatlan személyzeti helyzet ellenére folyik a tevékenység. A nemzetközi találkozó témája 2005-ben Poláris kezdeményezések a mûvészi munkában volt. Idén Velencében ezt a témát A szellemi a mûvészetben? Az ember középpontjának keresése címmel folytatjuk. Az építészet terén egy igen látogatott összejövetelen a városépítészet kérdéseirôl volt szó. A 2000-i nagy építészeti kongresszus és a dornachi kiállítás óta e kiállítás részei a világot járják, legutóbb Ukrajnában és Indiában voltak láthatók. Dornachi részlegünk és a kievi egyetem építészeti tagozata közötti együttmûködés gyümölcseként a szerves építészet az ottani kiképzés részévé vált. A növényi festékek laboratóriumát nem tudtuk tovább fenntartani, és tanulók hiánya miatt az ékszerészkiképzést is meg kellett szüntetnünk. Ezek a fejlemények mutatják, hogy mennyire fontosak a képzômûvészet terén a tartalmilag új távlatok ben ezekre lesz alkalom, mikor Rudolf Steiner a müncheni kongresszushoz kapcsolódó mûvészeti impulzusának 100. évfordulójáról fogunk megemlékezni. Számos antropozófus mûvész veszi munkájában ezt a dátumot figyelembe. Minden kezdeményezést, minden impulzust 100 év multával új módon kell megértenünk és továbbvinnünk, így ad a 2007-es év új hangsúlyt elkötelezettségünknek, hogy Rudolf Steiner festôi, szobrászi és építészi mûvét méltányos módon folytassuk. A mondat Múzeum vagy a források felkeresése jól fejezi ki a kihívó helyzet dramatikáját. 11

12 Goetheanum A Goetheanum Euritmia-együttese Minden hang megalvadt fájdalom és mérhetetlen szeretet A most következô beszélgetésben Carina Schmid, a Goetheanum-színpad Euritmia-együttesének vezetôje nyilatkozik Mozart c-moll zongoraversenyének euritmiai színre alkalmazásáról. Carina Schmidt, a Goetheanum Színpad euritmia-együttesének vezetôje. Mi a nagy euritmia projektek lényeges pontja? A nagy szimfonikus projektek esetében nem szenzációkeltésrôl, hanem egy új kultúra kifejlôdésérôl van szó. Ezért már az elsô projektünk esetében, melyet a stuttgarti euritmia-együttessel közösen dolgoztunk ki, világos volt, hogy nemcsak egyszer, hanem legjobb esetben háromszor egymás után kell a nagy színházakban vendégeskednünk. Ez nem egy egyszerû dolog, mert az euritmia szimfonikus mûvekhez nemcsak mûvészileg egy különleges kihívás, hanem szociális viszonylatban is. A környezetnek nagyon erôs támogatást kell nyújtania. Ez mit jelent konkrétabban? Míg 2003-ban, ennek a szimfonikus trilógiának az elején, csupán lelkesedésünk, mûvészi akaratunk vitt rá minket egy ily mûvészi és financiális kockázat vállalására, most már elejétôl fogva tárgyalunk olyanokkal, akik anyagilag és eszmeileg támogatnak. Mindenekelôtt ezek bizalma adott nekünk erôt ahhoz, hogy az euritmiailag legnehezebben feldolgozhatónak, Mozartnak, fogjunk neki. A Mozart-év sok ünnepi beszédében, például Salzburgban, mindig újra elhangzik, hogy Mozart számunkra megfoghatatlan marad, mintegy egy más bolygóról való innen származik a nehézség, zenéjét euritmiailag kifejezésre juttatni? Rudolf Steiner ezt szebben fejezte ki: Mozartot egy angyal inspirálta, egy angyal lakott benne. Zenéje olyan tiszta és egyszerû, hogy roppant érettség, mûvészi és életben szerzett érettség kell ahhoz, hogy ez a mennyei egyszerûség ne giccsessé vagy gyerekessé váljon. Azért olyan nagy ez a kihívás, mert zenéje annyira tökéletes, hogy minden hang megalvadt fájdalom és mérhetetlen szeretet. Az euritmia stilisztikai eszközeiben gyakran egy bizonyos kedvesség rejlik. Ez ebben az esetben elôny vagy akadály? Az euritmia Mozarthoz magától értetôdôen közel áll, de ezt a közelséget fel kell áldozni. Együttesünkben ha szabad ezt így kifejeznem legutolsó programunk gondoskodott arról, hogy ezen túllépjünk. Nem tudnánk Mozarttal foglalkozni, ha nem Sophia Gubaidulina mûvét Hét szó a kereszten adtuk volna elô. Az együttes minden tagja egy kis személyes halálon ment keresztül. Ezáltal képessé váltunk a Mozart ellentmondásosságával a játszó gyermekkel és a túlvilági érettséggel való találkozásra. Ezt az ellentétet kell mindannyiunknak saját lelkében feldolgoznia. 12 Hogyan sikerülhet ez? Legyetek, mint a gyermekek mondja az evangélium. Ez az ellentmondás az eredetiség és az érettség között csak akkor oldódik fel, ha felfedezzük önmagunkban és megvalósítjuk személyünk örök magját. Ez a folyamat mindíg a halállal függ össze. A halál egyúttal Mozart zongoraversenyének témája is. A Beethoven 5. szimfóniája miatt mindenki által jól ismert legsötétebb hangnemben, c-mollban, íródott. Igen, a hangnem sötét, de ez a hangnem, az év körforgására vonatkoztatva a karácsonynak felel meg, és tényleg ilyen a mû jellege is. A fény újra és újra átvilágít a sötétségen. Ezt a fényt, mely áttör a sötétségen, szeretnénk rendezésünkben is láthatóvá tenni. A Goetheanummal kapcsolatos fejlemények Egy áttekintés címszavakban A Goetheanum az Általános Antropozófiai Társaság és a Szellemtudományi Szabad Fôiskola székhelye elején itt féle nemzetiségû munkatárs dolgozik teljes vagy részmunkaidôben. Az utóbbi években egy áttekinthetô fizetési rendszer mellett döntöttünk, mely egy mindenki számára egyforma alapfizetés mellett a szociális és családi helyzetet, valamint a különbözô funkciókat veszi figyelembe. A Goetheanummal kapcsolatos fejleményeket, eseményeket és terveket munkatársaink heti gyûléseiken beszélhetik meg. A havonta összejövô csoport-konferencián azok a munkatársak találkoznak, kik a részlegek, munkaterületek és csoportok tervezési és szervezési feladatait látják el. Tavaly a két nagy munkaterület: Goetheanum-színpad és Goetheanum-épületgondnokság mellett egy harmadik munkaterületet kezdtünk el felépíteni: Fogadás és rendezvények a Goetheanumban. A 2005 óta új összetételû színpadvezetôségben Sarah Kane elmenetele miatt megint változás történt. Jelenleg a misztériumdrámák új rendezése a központi feladat. Mozart Varázsfuvolája és 2006 nyarának zenei-euritmiai rendezvényei a tavalyi számos és igen látogatott Schiller-évi rendezvény után megint új hangot ütnek meg. Az épületgondnokság vezetését 2005/06 fordulóján Kurt Remundtól John Herdin vette át. Az építészetileg és tájilag egyedülálló Goetheanum-terület mindennapi gondozása mellett 2006 végére a Glashaus, annak teljes rendbehozása után, tágasabban fogja a Fôiskola és a részleg feladatait szolgálni. Ugyancsak 2005/06 fordulóján vette át Christine Blanke a felelôsséget a fogadási és rendezvény-lebonyolítási munkaterület eddig sok csoportban szétszórt feladatainak koordinálásáért. Ezek vagy közvetlenül a ház Uwe Werner, a Goetheanum Dokumentációs osztályának vezetôje, az Antropozófus Archívumok Napján számol be munkájáról.

13 Goetheanum látogatóival és vendégeivel, vagy a rendezvények rendezôinek igényeivel és az infrastruktúrával kapcsolatosak. A Goetheanum üzemvezetôsége a munkaterületek és csoportok sokféle feladatának összjátékáról gondoskodik. A Goetheanum tudományos és mûvészi munkatársai rendszeres, idônkénti vagy projektek szerinti kollokviumokon, munkacsoportokban és beszélgetéseken találkoznak. Silvia Escher a Goetheanum fogadószolgálatának munkatársa. A vezetôség mint az Általános Antropozófiai Társulat és a Szellemtudományi Szabad Fôiskola felelôs szerve hetenként jön össze. Többnapos klauzúrák adnak lehetôséget témák és tervek részletes megbeszélésére. A szervezési és koordinációs munka megszorítása és átruházása révén sikerült a mult évek folyamán a két szervben a szellemtudományi munkát folyamatosan erôsíteni. Megjegyzések: 1) Fôleg hagyatékokból származó értékpapírok. 2) A fôrész Weleda-részvényekbôl áll. 3) Házak és öröklakások Dornach/Arlesheimben, melyekben munkatársak laknak. 4) Magánszemélyek vagy intézmények részben kamatos kölcsönei és bankok kamatos jelzálogkölcsönei. 5) Nyugdíjkötelezettségek nyugdíjazott munkatársakkal szemben. 6) Ezek az adományok bizonyos körülmények között visszaszállhatnak, de ez csak ritkán történik meg. 7) Ezek Goetheanumon belüli alapok bizonyos célokra, mint átépítések, a Fôiskola tevékenységei, valamint tartalékolás hez viszonyítva a mérleg végösszege 2,690 millió frankkal 23,746 millió CHF-re nôtt. Egy nagylelkû hagyaték összegébôl két alapot létesítettünk, melyek tôkehozadékát a Szellemtudományi Szabad Fôiskola általános költségeire fogjuk fordítani. A kölcsönök és az ingatlanok jelzálogkölcsönei majdnem frankkal nôttek, hogy más ingatlanok felújítását és a befektetéseket fizetni tudjuk. Különbözô alapokat megszüntettünk, így a Goetheanum tetôjavítási és a Schreinerei felújítási alapját. 2005/06-os pénzügyi beszámoló Gazdasági szempontból a Goetheanum 2005-ös éve sikeres volt. A legtöbb terv végrehajtásához hála nem várt juttatásoknak hozzá tudtunk fogni. Nyolc év óta elôször nôtt a tagdíjbejövetel. Egy bátorítás, a megkezdett úton továbbhaladni. Ehhez tartozik a szorosabb együttmûködés az országos Társaságokkal, egy lehetôleg közvetlen kapcsolat a döntésre jogosultakkal, a nyílt párbeszéd a Fôiskola távlatairól és a Goetheanum lefolytak fokozott megbeszélése és láthatóvá tétele. Visszapillantás 2005-re 1) A munkatársi költségek a Faust-elôadások miatt voltak 2004-ben nagyobbak. 2) A Faust-elôadások miatt 2004-ben nagyobb volt a bevétel rendezvényekbôl Egy pillantás a második táblázatra mutatja, hogy az összforgalom 3,310 millió frankkal csökkent. Ez mindenekelôtt a Faustelôadásokra vezethetô vissza, melyek a 2004-es számlákban feltûnnek. Ugyanez érvényes a munkatársak költségeire és a csökkent rendezvényi és propagandaköltségekre. Az ingatlanok leírása valamivel magasabb mint 2004-ben, az alapok növekedése és bejövetele viszont kisebb. Az épületek költségei is alacsonyabbak, mert a Rudol Steiner-Halde felújítása már 2004-ben lezáródott. 13

14 Goetheanum A tagdíjak frankkal való emelkedése igen örvendetes. Ez a fejlôdés különbözô országos Társaságok Nagybritannia, Svédország, Dánia, Finnország és Hollandia fáradozásainak köszönhetô. Elsôízben kaptunk tagdíjakat Spanyolországból, amiért nagyon hálásak vagyunk. Az épületek és felújítások javára befolyt adományok összege lényegesen kisebb volt, mert nem folytak nagyobb szanálási munkák. Másrészt több mint 5 millió CHF nem célhoz kötött adomány és hagyaték érkezett. Ehhez tartozik egy 2 millió CHF-es nagy hagyaték, melynek nagy része 2005 végén lett kifizetve. Ez a hagyaték feltûnik eredményszámításunkban. Az ilyen nagylelkû támogatás nélkül nem tudnánk a Goetheanum munkáit elvégezni. Így viszont játékteret nyerünk igényes projekteket végrehajtani. Kamatbevételek, alapok megszüntetése és rendkívüli bejövetelek összesen 3,3 millió CHF-et eredményeztek és lehetôvé tették, hogy az évet egy CHFes kis többlettel zárjuk. összköltségvetése pedig csökkent. Ezenkívül két részleg költségei (Matematikai-Asztronómiai és Képzômûvészeti Részleg) kisebbek voltak, mert ezek 2005-ben részben ill. teljesen vezetô nélkül dolgoztak óta a részlegek projektjei nincsenek már a részleg általános költségvetésében. Elôzetes szemle és a 2006-i költségvetés Jelentôs erôfeszítéseket tettünk, hogy az üzemi költségeket tovább csökkentsük. Az alacsonyabb adminisztrációs költségek a konstitúcióval kapcsolatos pereskedés befejezésével is összefüggnek. A színpad költségvetése most az összes mûvészi projektek költségeit tartalmazza. Így könnyebb az ellenôrzés. Miután 2006 januárjában az új munkaterület Fogadás és rendezvények a Goetheanumban mûködni kezdett, munkájához egy megfelelô költségvetési számlát nyitottunk. A szerény költségvetés ellenére ennek a munkaterületnek nagy jelentôséget tulajdonítunk. Egy nagyobb erôfeszítést tervezünk az évi látogatónak szóló szolgáltatások javítására, mely átszervezésen és a munkatársak továbbképzésén túl a Goetheanum földszintjének építészeti megváltoztatásáig terjed. A Goetheanum találkozóhely-minôségét szeretnénk így javítani. Tavaly határozta el a vezetôség a Glashaus felújítását. A Rudolf Steiner tervezte egyedülálló kettôskupolás faépület, mely az elsô Goetheanum ablakainak csiszolására szolgált, a Goetheanum területének építészeti kincseihez tartozik. Alapos rendbehozása már egy ideje sürgôsen szükséges. A felújítás A Szellemtudományi Szabad Fôiskola A Szellemtudományi Szabad Fôiskola kevés pénzzel fejt ki egy sokrétû tevékenységet. A tizenegy részleg közös nettó költségvetésére csak 2,027 millió CHF állt rendelkezésre. Ebbôl minden részleg évente kb CHF-et kap a személyzet fizetéseire, kutatásra és adminisztrációra. A 2005-i közös bruttókiadásoknak, majdnem 7 millió franknak, ezek szerint több mint 70 %-át (vagyis 4,8 milliót) a részlegek maguk fedezték adományokból, kutatási megbízásokból, kiadványokból és találkozókból. Ez a részlegek életképességét mutatja, de ugyanakkor a hatalmas gazdasági nyomást is, mely e részlegek felelôseire nehezedik. A jövôben a Fôiskola szolídabb anyagi támogatást kell kapjon. A vezetôség és a Fôiskola kollégiuma a jelenlegi bejövetelek növelésére és új bevételi források felfedésére még nagyobb súlyt fog fektetni. Az Általános Antropozófiai Társaság nettó hozzájárulása a részlegek munkájához az utóbbi öt évben változatlan maradt ben az Általános Antropozófiai Részleg összkiadását a vezetôség költségeitôl elválasztottuk és máshogy tagoltuk.: a költségek felét a Goetheanum adminisztrációs költségeihez számoltuk, ezáltal ezek a költségek megnôttek, a Fôiskola 14

15 Goetheanum után az épület a Természettudományi és a Mezôgazdasági Részlegnek fog otthont adni, szemináriumok, laboratóriumok és irodák számára lesz hely. A felújítás összköltségét 3 millió CHF-re becsülik, ebbôl 2,5 millió a 2006-i, fél millió a 2007-i költségvetésben szerepel. A munka 2005 novemberében kezdôdött és 2006 karácsonyára kellene befejezôdnie ban egy 2005 folyamán nekünk ítélt hagyatékból 1,5 milliót használunk fel erre a célra. Hogy a projekt költségeit fedezni tudjuk, mely nemcsak a Fôiskola céljaira szolgál, hanem egy kultúrtörténeti örökség megóvására is, alapítványok és privátszemélyek nagylelkû adományaira vagyunk utalva. A 2006-os összköltségvetés 24,563 millióra rúg és egy kevesebb mint 1%-os hiányt mutat fel. Az évi költségvetés összege elsôsorban a Glashaus felújítása miatt nagyobb 4 millióval, mint a 2005-ös volt. Reméljük, hogy az évi beszámolóban felvázolt fejlemények hozzájárulnak ahhoz, hogy az Általános Antropozófiai Társaság új kezdeményezései, folyamatos tevékenysége és fenntartása számára a jövôben is oly szabad módon folynak be a szükséges összegek, mint eleddig. Kiválasztott rendezvények 2006/2007 A Szellemtudományi Szabad Fôiskola találkozókat, kollokviumokat és szemináriumokat rendez. Az évi beszámoló németnyelvû kiadásához egy teljes áttekintést nyújtó program van csatolva, ez az interneten is megtekinthetô alatt. A legtöbb részleg évi programáttekintést ad ki szakterületérôl április 27-30, Goetheanum Takarító találkozó Szaktalálkozó a takarítás szellemi dimenziójáról 2006 május 5-7, Goetheanum Családkultúra találkozó Társadalomtudományi Részleg 2006 június 2-5, Goetheanum Pünkösdi találkozó: A grál mint egy eljövendô Európa inspirációinak forrása Szellemtudományi Részleg 2006 június 20-25, Santa Barbara, USA Túl a szélsôségeken emberségünk megtalálása a szélsôségek korában Nemzetközi ifjúsági találkozó 2006 július 16-21, London, GB Rudolf Steiner, a rózsakeresztesek és a Mihály-iskola A Szellemtudományi Szabad Fôiskola találkozója 2006 szeptember 17-20, Goetheanum Az Antropozófiai Orvosi Mozgalom évi konferenciája Orvostudományi Részleg 2006 szeptember 29 október 1, Goetheanum Mihály napi találkozó: Europa hozzájárulása egy emberhez méltó társadalom létrejöttéhez Àltalános Antropozófiai Részleg 2006 október 6-10, Goetheanum Nemzetközi gyógypedagógiai és szociálterápiai találkozó Orvostudományi Részleg 2006 október Nyilvános ôszi találkozó Természettudományi Részleg 2006 október 16-20, Goetheanum Az Általános Embertan kutatóhete Pedagógiai Részleg 2006 november 17-19, Gotheanum Fenomenológiai kongresszus Természettudományi Részleg és a jénai egyetem 2006 december 25-31, Goetheanum Karácsonyi találkozó: A lélek kalendériuma az év körforgása a misztériumdráma Általános Antropozófiai Részleg 2007 január 2-5, Goetheanum Mozgás A belsô és külsô mozgékonyság távlatai Általános Antropozófiai Részleg 2007 január 26-28, Goetheanum Albert-Steffen találkozó Szellemtudományi Részleg 2007 március 16-18, Goetheanum Békepedagógiai találkozó Társadalomtudományi Részleg 2007 március 23-25, Goetheanum Konfliktuskutatási találkozó Társadalomtudományi Részleg 2007 április 9-14, Goetheanum Euritmiai szaktalálkozó Sergej Prokofieffel Színpadi és Zenei Részleg 2007 április 14-21, Goetheanum Connect (Kapcsolat) Ifjúsági Részleg 2006 július 28 augusztus 3, Goetheanum Nyári mûvészeti fesztivál 2006 augusztus 5-10, Goetheanum A zene hatóereje Színpadi és Zenei Részleg 2007 július 14-22, Goetheanum Nyári kongresszus: Emberi méltóság Általános Antropozófiai Részleg 2007 szeptember 23-30, Goetheanum Mihály-napi találkozó A Szellemtudományi Szabad Fôiskola tagjai számára 15

16 Címek Általános Antropozófiai Társaság Postfach, Svájc 4143 Dornach 1 VEZETÔSÉG Virginia Sease Titkárság: Doris Bianchi Heinz Zimmermann Titkárság: Wiltrud Schmidt Paul Mackay Titkárság: Monika Clément Bodo v. Plato Titkárság: Ursula Seiler Sergej Prokofieff Titlárság: Ute Fischer Cornelius Pietzner Titkárság: Claudia Rordorf A vezetôség titkársága Tel Fax Nyitvatartási idô: hétfôtôl péntekig 9.00h-12.30h és 15.00h-18.00h A tagsági titkárság Tel Fax Argentina Sociedad Antroposófica en la Argentina 2224 Crisólogo Larralde AR-C1429BTP Florida, Buenos Aires Tel Fax (T.E. Klein) Az ország képviselôje: Rosa Körte Ausztria Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft Landesgesellschaft Österreich Tilgnerstrasse 3 AT-1040 Wien T/F Fôtitkár: Dipl. Ing. Helmut Goldmann Ausztrália Anthroposophical Society in Australia Rudolf Steiner House 307 Sussex Street AU-Sydney NSW 2000 Tel Fax Az ország képviselôje: Norma Blackwood Belgium Antroposofische Vereniging in België Société Anthroposophique en Belgique F. Lousbergskaai 44 BE-9000 Gent Tel , Fax Fôtitkár: Jan Borghs Brazilia Sociedade Antroposófica no Brasil Rua da Fraternidade, 156/168 BR São Paulo - SP Tel Fax Fôtitkár: Ingrid Böhringer 16 Bulgária Bulgáriai Antopozófiai Társaság Ul. Tsar Simeon 55 BG-1000 Sofia Tel/Fax Az ország képviselôje: Dr. med. Trajtscho Frangov Chile Rama San Santiago Manuel Covarrubias 3782 Casilla de Nunoa CL-Santiago de Chile Titkárság: Monica Waldmann Sophia Ág Az àg képviselôje: Carina Vaca Zeller Troncos Viejos 2135 La Reina Santiago de Chile Christophorus Ág Titkárság: Natalia Gómez Clemenceau 1520 CL-Vitacura, Santiago de Chile Csehország Anthroposofická spolecˇnost Petrzilkova 2485/44 CZ Praha 5 - Stodu?lky Tel./Fax Az ország képviselôje: Jan Dostal Dánia Antroposofisk Selskab Danmark Ibaekvej 202 DK-7100 Vejle Tel Fax Fôtitkár: Troels Ussing Délafrika Anthroposophical Society in Southern Africa 16 Promenade Road, Lakeside ZA-Cape Town 7945 Tel Kapcsolat: Linoia Pullen Ecuador Rama Micael, Quito Az ág vezetôje: Patricio Jaramillo Tobar Urb. La Luz, Fr. Guarderas 354 y Ab. Montalvo P.O. Box EC-Quito Tel , Fax Egyiptom Sekemi Ág Az ág vezetôje: Dr. Ibrahim Abouleish 1 Belbis Desert Road, P.O.Box 2834 Alf Maskan EG El Horrya Heliopolis Cairo Tel Fax Észtország Eesti Antroposoofiline Selts Paiste 10-2 EE Tallinn Az ország képviselôje: Sulev Ojap Finnország Suomen Antroposofinen Liitto Uudenmaankatu 25 A 4 FI Helsinki 12 Tel Fax Fôtitkár: Leena Westergrén Franciaország Société Antroposophique en France 2 et 4, rue de la Grande Chaumière FR Paris Tel (Titkárság) Tel (Információ) Fax Fôtitkár : Gudrun Cron Fülöp-Szigetek Anthroposophical Group in the Philippines 1086 del Monte Avenue PH-Quezon City 1105 Tel Tel./Fax Kapcsolat: Jake Tan Georgia Georgiai Antropozófiai Társaság Seinab Bozvadse Str. 10 Postfach 91 GE-0108 Tbilissi Tel Az ország képviselôje: Dr. Nodar Belkania Hawai i Anthroposophical Society in Hawai i 2514 Alaula Way US-Honolulu, HI Tel Az ország képviselôje: Van James Hollandia Antroposofische Vereniging in Nederland Boslaan 15 NL-3701 CH Zeist Tel Fax Fôtitkár: Ronald A. Dunselman Horvátország Drustvo Marija Sofija, Zagreb Baruna Trenka 4 HR Zagreb Tel./Fax Az ág vezetôje: Dr. Darko Znaor India Kapcsolat: Aban Bana 5 Proctor Road, Grant Road IN-Mumbai Tel./Fax Irország Anthroposophical Society in Ireland P.O.Box 172 GB-Belfast Delivery BT18 9WT Northern Ireland Tel./Fax

17 Címek Az ország képviselôje: Michiel Brave Izland Antroposofiska Felagid a Islandi P.O.Box 953 IS-121 Reykjavik Az ország képviselôje: Gudfinnur Ellert Jakobsson Tel Izrael Eliás Ág, Jeruzsálem Az ág vezetôje: Eva Levy Hanassi St. 6 IL Jerusalem Tel Michael Ág, Harduf Titkárság: Sandra Gershony Kibbutz Harduf IL D.N. Hamovil Tel Fax Hillel Ág, Kiriat Tivon Kapcsolat: Stefanie Allon-Grob Schoschanim 32 IL Kiriat Tivon Tel Sophia Ág, Petach-Tikva Az ág vezetôje: Viera Cohen P.O.Box 2143 IL Petach-Tikva Japán Japán Antropozófiai Társaság Elnök: Tasuku Etschu Titkárság: Shigeki Kudo Takadanobaba Shinjuku-ku JP Tokyo Tel./Fax Japán Antropozófiai Társaság Elnök: Prof. Yuji Agematsu Takaban F, Meguro-ku JP Tokyo Tel./Fax Fôtitkár: Prof. Yuji Agematsu Kanada Anthroposophical Society in Canada 9100 Bathurst St. #8, Thornhill, ON L4J 8C7 Tel Fax Fôtitkár: Philip Thatcher Kolumbia Rama Santiago Apóstol, Cali Az ág vezetôi : Silvia és Enrique de Castro URESA Bloque 54, apto. 203 CO-Cali, Valle Tel und Rama Micael, Medellin Az ág vezetôje: Teresita Roldán de Hernandez Calle 13 # 43D14 CO-Medellin Tel Lengyelország Towarzystwo Antropozoficzne w Polsce ul. Arciszewskiego 4 PL Warszawa Tel./Fax Az ország képviselôje: Dr. med. Ewa Wasniewska Lettország Latvijas Antroposofiska Biedriba Lettische Anthroposophische Gesellschaft Kapcsolat: Uldis Savelievs Keldisa-Str LV-1021 Riga Tel Fax Litvánia Michael Ág Kapcsolat: Jurate Lekstiene Ateities LT-5300 Panevezys Magyarország Magyar Antropozófiai Társaság Bimbó út 3 IV.2 HU-1022 Budapest Tel. / Fax Az ország képviselôje: Dr. Peter Szilágyi Mexikó Rama Juan de la Cruz Az ág vezetôje: Dr. Octavio Reyes Tecla 46, Col. Los Reyes, Coyoacan MX-Mexico D.F Tel Fax Nagy -Britannia Anthroposophical Society in Great Britain Rudolf Steiner House 35 Park Road GB-London NW1 6XT Tel Fax Fôtitkárok: Ann Druitt és Philip Martyn Namíbia Namibiai Antropozófiai Munkacsoport Titkárság: M. Möller P.O.Box NA-9000 Windhoek Tel Fax Németország Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland Rudolf Steiner Haus Zur Uhlandshöhe 10 DE Stuttgart Tel Fax Fôtitkár: Nana Göbel Berlini Munkaközpont Bernadottestrasse 90/92 DE Berlin Tel Fax Képviselô: Martin Kollewijn Frankfurti Munkaközpont Hügelstrasse 67 DE Frankfurt Tel Fax Képviselô: Barbara Messmer Hannoveri Munkaközpont Brehmstrasse 10 DE Hannover Tel Fax Képviselô: Thomas Wiehl Müncheni Munkaközpont Leopoldstrasse 46/a DE München Tel Fax Képviselô: Florian Roder Északi Munkaközpont Mittelweg DE Hamburg Tel Fax Képviselô: Matthias Bölts Nordrhein-Westfaleni Munkaközpont Martin-Luther-Strasse 8 DE Wuppertal Tel Fax Képviselô: Michael Schmock Nürnbergi Munkaközpont Rieterstrasse 20 DE Nürnberg Tel , Fax Képviselô: Christa Pfannmüller Felsôrajnai Munkaközpont Starkenstrasse 36 DE Freiburg Tel Fax Képviselô: Wolfgang Drescher Keleti Munkaközpont Angelikastrasse 4 DE Dresden Tel Fax Vertreter: Ingrid Hüther Stuttgarti Munkaközpont Rudolf Steiner Haus Zur Uhlandshöhe 10 DE Stuttgart Tel Fax Képviselô: Johannes Kehrer Antropozófiai Társaság Keleti Impulzus Munkaközösség 17

18 Címek Kapcsolat: Werner Kleine Andréstrasse 5 DE Chemnitz Tel Norvégia Antroposofisk Selskap i Norge Prof. Dahlsgate 30 NO-0260 Oslo Tel./Fax Fôtitkár: Frode Barkved Olaszország Società Antroposofica in Italia Via Privata Vasto 4 IT Milano Tel./Fax Fôtitkár : Dr. Stefano Pederiva Oroszország Oroszországi Antropozófiai Társaság Nastschokinskij Pereulok 6, kw. 3 RU Moskau Tel./Fax Peru Sociedad Antroposófica en el Perú Av. G. Prescott 590 San Isidro PE-Lima 27 Tel Fax Az ország képviselôje: Carmela Villafana Portugália Sociedade Antroposófica em Portugal Quinta S. Joao dos Montes PT-2400 Alhandra Tel Fax Az ország képviselôje: Leonor Malik Románia Societatea Antroposofica din România Str. Visinilor nr. 17, sector 2 RO Bucuresti Tel./Fax Az ország képviselôje: Dr. Gheorghe Paxino Spanyolország Sociedad Antroposófica en España C/Guipuzcoa, 11-1-Izda ES Madrid Tel./Fax Elnök: Leonor Montes Svájc Anthroposophische Gesellschaft in der Schweiz Oberer Zielweg 60 CH-4143 Dornach Tel Fax Fôtitkár: Otfried Doerfler Svédország Antroposofiska Sällskapet i Sverige Pl 1800 SE Järna Tel Fax Fôtitkár: Anders Kumlander Szerbia Antroposofski Kulturni Centar Beograd Az ág vezetôje: Vojislav Kecman Gandijeva 241 YU Beograd Tel Szlovákia Slovenská Antropozofická Spoločnost Hattalova 12A SK Bratislava Tel Fax Az ország képviselôje: Dr. Erich Sasinka Thaiföld Anthroposophical Group in Bangkok Az ág vezztôje: Dr. Porn Panosot 27/789 Moo 3 Mooban Napalai Sukhumvit Rd. TH-Bang Na, BKK Tel / Fax Új-Zéland Anthroposophical Society in New Zealand Fôtitkár: Hans van Florenstein Mulder 18 Grants Road, Papanui, NZ-Christchurch Tel Fax Ukrajna Kievi Antropozófiai Ág Ul. Tampere 17a UA Kiev Tel Kapcsolat: Sergej Kopyl Uruguay Novalis-Ág, Montevideo Az ág vezetôje: Gisela Medina Amazonas 1529 UY Montevideo Tel USA Anthroposophical Society in America 1923 Geddes Avenue US-Ann Arbor, MI Tel Fax Fôtitkárok: Joan Almon és MariJo Rogers A SZELLEMTUDOMÁNYI SZABAD FÔISKOLA Postfach, CH-4143 Dornach 1 A FÔISLOLA KOLLÉGIUMA A GOETHEANUMBAN Werner Barfod, Oliver Conradt, Nikolai Fuchs, Michaela Glöckler, Johannes Kühl, Paul Mackay, Cornelius Pietzner, Bodo v. Plato, Sergej Prokofieff, Martina Maria Sam, Virginia Sease, Christof Wiechert, Elizabeth Wirsching, Heinz Zimmermann Általános Antropozófiai Részleg Vezetôség Dr. Virginia Sease, Dr. Heinz Zimmermann, Paul Mackay, Bodo v. Plato, Sergej Prokofieff, Cornelius Pietzner Titkárság Tel Fax Munkaterületek Az antropozófia tanulmányozása és a meditáció, embertan: Heinz Zimmermann. A hierarchiák tana és a krisztológia: Virginia Sease, Sergej Prokofieff. Reinkarnáció és karma: Paul Mackay. A társadalom alakítása és társadalmi kompetencia: Cornelius Pietzner. Idônk kérdéseinek kutatása és a fejlôdés kérdései: Bodo v. Plato Tanulományok a Goetheanumban Információ: Ursula Seiler Tel Matematikai-Asztronómiai Részleg Vezetô: Dr. Oliver Conradt Tel Munkatársak: Georg Glöckler, Prof. Dr. Gerhard Kowol Johannes Kepler-Csillagvizsgáló Vezetések: Michael Bader Tel Orvostudományi Részleg Vezetô: Dr. med. Michaela Glöckler Titkárság: Grit Müller, Doris Balsiger Tel Munkatársak: Rebekka Fuchs (Találkozók rendezése), Dieter Fettel (Pénzügyek/Adatfeldolgozás), Giovanna Ruggia (Archivum), Eva Handke, Stefan Langhammer (Tudományos közremûködés), Dr. med. P. Heusser, Dr. med. P. Selg (Tiszteletbeli tudományos közremûködés) Internationale Koordination Anthroposophische Medizin/IKAM Természettudományi Részleg Vezetô: Johannes Kühl Titkárság: Barbara Schmocker Tel

19 Címek Kutatóintézet Tel. mint fent Fizika: Johannes Kühl, Dr. Georg Maier, Dr. Florian Theilmann Géntechnika: Dr. Johannes Wirz Tájökologia: Dr. Jochen Bockemühl, Daniel Kuster Gyógynövénytan: Torsten Arncken, Dr. Jochen Bockemühl Botanika: Ruth Richter Kristályosítólabor: Haijo Knijpenga, Beatrix Waldburger Tel Pedagógiai Részleg Vezetô: Christof Wiechert Titkárság: Rita Marbach, Dorothee Prange Tel Képzômûvészeti Részleg Vezetô (ad interim): Paul Mackay Tel Munkatársak: Luigi Fiumara, Andrea Leubin, Thorwald Thiersch Ifjúsági Részleg Vezetô: Elizabeth Wirsching Titkárság: Reinoud R. Meijer Postfach, CH-4143 Dornach 1 Tel Mezôgazdasági Részleg Vezetô: Nikolai Fuchs Titkárság: Therese Jung, Karin Lundsgaard Schaller Tel Munkatársak: Dr. Manfred Klett, Stefan Mahlich, Dr. Florian Leiber Színpadi és Zenei Részleg Vezetô: Werner Barfod Titkárság: Doris Bianchi Postfach, CH-4143 Dornach 1 Tel Munkatársak: Michael Kurz (Zene), Agnes Zehnter (Nyelv/Színjátszás), Dagmar Horstmann (Bábjáték) Szellemtudományi Részleg Vezetô: Martina Maria Sam Titkárság: Hildegard Backhaus Tel goetheanum.org Munkatárs: Christiane Haid Társadalomtudományi Részleg Vezetô: Paul Mackay Koordináció: Ulrich Rösch Titkárság: Hannah Koskinen Tel Goetheanum Postfach, CH-4143 Dornach 1 A GOETHEANUM ÜZEMVEZETÔSÉGE Paul Mackay, Cornelius Pietzner, Bodo v. Plato, Elizabeth Wirsching Fogadás és rendezvények Vezetô: Christine Blanke Információ Tel Fax Találkozók és jegyiroda Jegyek: Vezetések Tel Vendégházak Waltraud Frischknecht Tel Kapcsolatok a nyilvánossággal Wolfgang Held Tel Goetheanum Színpad Mûvészeti vezetôség Euritmia: Carina Schmid Színjátszás/Színpad: Torsten Blanke Üzletvezetô: Thomas Didden Titkárság: Angela Wirth Tel A Goetheanum Színpad egy rendezvénynaptárt ad ki; a goetheanumbeli tanfolyamokról, elôadásokról és kiállításokról is jelenik meg egy áttekintés. A két eseménynaptár a Goetheanum Színpad titkárságánál ingyenesen megrendelhetô. Épületgondnokság Vezetô: John Herdin Titkárság: Monika Paul Tel Goetheanum Könyvesbolt Tel Nyitvatartási idô: hétfôtôl péntekig 9.30h-12.30h és 14.00h-18.30h szombaton: 9.30h-17.00h Dokumentáció Vezetô: Uwe Werner Archivum Karin Rohrer, Peter Braithwaite Tel Könyvtár Wilhelm Baumeier Tel Nyitvatartási idô Keddtôl szombatig 11h-15h A Goetheanum mûtárgygyüjteménye Dino Wendtland Tel Das Goetheanum hetilap Az Általános Antropozófiai Társaság, melyet ebben az ügyben Paul Mackay képvisel, hetente adja ki a Rudolf Steiner által 1921-ben alapított Das Goetheanum. Wochenschrift für Anthroposophie címû folyóiratot. A Társaság tagjai számára egy Nachrichten für Mitglieder. Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht címû melléklet is megjelenik. Ezenkívül évente tízszer az Anthroposophie weltweit jelenik meg németül és angolul, ugyancsak tagok számára. Szerkesztôség: Sebastian Jüngel, Axel Mannigel, Dietrich Rapp, Ursula Remund Fink, Michaela Spaar. Üzletvezetô: Christian Peter Postfach, CH-4143 Dornach 1 Tel Fax Goetheanum Kiadóvállalat Vezetô: Joseph Morel Hügelweg 59, Postfach 131 CH-4143 Dornach 1 Tel Pénzügyek Pénztáros: Cornelius Pietzner Titkárság: Claudia Rordorf Tel Kávéház és vendéglô Vegetáriánus vendéglô Dorneckstrasse 2, CH-4143 Dornach Tel

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely WALDORF HÁZ PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 1075 Budapest, Asbóth u. 17. Tel.: 1-4610090; 30-3287448; Fax: 1-4136866; E-mail: waldorfhaz@waldorf.hu A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely 2010. január 29-31.

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

W e s s o b r u n n K o l o s t o r : A M a r t i n a G e b h a r d t G m b H ú j s z é k h e l y e!

W e s s o b r u n n K o l o s t o r : A M a r t i n a G e b h a r d t G m b H ú j s z é k h e l y e! W e s s o b r u n n K o l o s t o r : A M a r t i n a G e b h a r d t G m b H ú j s z é k h e l y e! A biodinamikus mozgalom úttörője és natúrkozmetikum gyártó Martina Gebhardt a Wessobrunn kolostort választotta

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 2016. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A program címe: Iránya a csillagos ég! - Éjszaka a Tiszazugban Dr. Róka András, főiskolai docens (Kémiai

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28.

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. 1. A Közhasznú Egyesület rövid bemutatása A társaság neve: Székhelye: Besorolása: A Tea Útja Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat 2016. III. szám Kedves Partnereink! Meghitt, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt Kívánunk! AKTUALITÁSOK

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

LdU Aktuell június - július. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell június - július. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ Közgyűlés 2012. 07. 07. - Az MNOÖ-intézmények igazgatói pályázatainak nyertesei LdU LdU Aktuell Aktuell 2012. 2012. április június

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca 49.-53. Tartalomjegyzék 1 Az érintett tevékenység

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Kamatos kamat II. Írta: dr. Majoros Mária

Kamatos kamat II. Írta: dr. Majoros Mária Oktassunk vagy buktassunk Majoros Mária 28. április Írta: dr. Majoros Mária A számítógépek tömeges elterjedése és az internet megváltoztatták az ismeretszerzés formáit. Az iskolai oktatás mindig rendelkezett

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Pódiumviták előkészítése

Pódiumviták előkészítése MPNSZ 2013-as Konferencia «A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése» címmel. Az előkészítő egyeztetés helye és ideje: Pódiumviták előkészítése Budapesti Gazdasági Főiskola H 1055

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

A Novo Nordisk Way bemutatja, hogy kik vagyunk, mik a céljaink és melyek azok az értékek, amelyek vállalatunkat a leginkább jellemzik.

A Novo Nordisk Way bemutatja, hogy kik vagyunk, mik a céljaink és melyek azok az értékek, amelyek vállalatunkat a leginkább jellemzik. nevezetés A Novo Nordisk Way bemutatja, hogy kik vagyunk, mik a céljaink és melyek azok az értékek, amelyek vállalatunkat a leginkább jellemzik. Gyökereinket vállalatunk alapításáig, az 1920-as évekig

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA 1 NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 24 ORSZÁG Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Olaszország,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Lengyelország. Oktatási rendszer. Terület: 322.500 km2. Lakosság: 38 Mio. Főváros: Varsó (1,8 Mio. Lakos)

Lengyelország. Oktatási rendszer. Terület: 322.500 km2. Lakosság: 38 Mio. Főváros: Varsó (1,8 Mio. Lakos) Lengyelország Terület: 322.500 km2 Lakosság: 38 Mio. Főváros: Varsó (1,8 Mio. Lakos) Oktatási rendszer A lengyelországi iskolai képzés a következő képzési formákból áll: általános iskola, gimnázium, továbbképző

Részletesebben

Erasmus beszámoló 2013/14 Mönchengladbach

Erasmus beszámoló 2013/14 Mönchengladbach Erasmus beszámoló 2013/14 Mönchengladbach Személy szerint én egy kollégiumban szálltam meg (Studentenwohnheim Hubertusstrasse), ahol nagyon sok más nemzetközi diák, köztük néhány osztálytársam is lakott.

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Felelő* kiadó: A kultúrotthon igazgatója Az MSZMP művelődési irányelvei meghatározzák, hogy elsősorban a munkásosztályunk művelődését biztosítsuk A közeljövőben

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

8200 Veszprém, Halle utca. 3. Tel./Fax: / , 88/ KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ

8200 Veszprém, Halle utca. 3. Tel./Fax: / , 88/ KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ 8200 Veszprém, Halle utca. 3. Tel./Fax: 0036 88/569-880, 88/569-881 E-mail:sef@sef.hu KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ Közösségi szolgálati napló Kedves Diákunk! Bizonyára sokat hallottál már a közösségi szolgálatról,

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

tantervvel rendelkeznek.

tantervvel rendelkeznek. n...tphl"np!t tekintett csak abban az esetben C'rrc...c>,n.c>I....o!r n'tr,""h:r!rp".,t" az adott órarendi iskolákra vonatkozó lnt-r.rin-l.,rll',\t" JLI,_,,-,.t'::LL.tJ tantervvel rendelkeznek. kisebb-

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE KARÁCSONYI TANFOLYAM. ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2.

TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE KARÁCSONYI TANFOLYAM. ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2. TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE 13 KARÁCSONYI TANFOLYAM ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2. A körvonalazottan elképzelt emberkép illúziója. A fizikailag körvonalazott ember. A folyadékember, amelybe

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÁSRÓL BORI JUDIT OFI TERÜLETI VEZETŐ SZAKTANÁCSADÓ ÓVODAI TERÜLET. TEL.:

A SZAKTANÁCSADÁSRÓL BORI JUDIT OFI TERÜLETI VEZETŐ SZAKTANÁCSADÓ ÓVODAI TERÜLET. TEL.: Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÁSRÓL BORI JUDIT OFI TERÜLETI VEZETŐ SZAKTANÁCSADÓ ÓVODAI TERÜLET TEL.: 06703195243 EMAIL: Bori.Judit@OFI.HU 2015.04.24. Alapelvek Az új

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI TANTERVE

A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI TANTERVE A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI TANTERVE Az általános iskola 1-8. és a gimnáziumok 9-13. évfolyama számára 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 Waldorf-pedagógia

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben