Általános Antropozófiai Társaság 2005/2006. Goetheanum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Antropozófiai Társaság 2005/2006. Goetheanum"

Átírás

1 Általános Antropozófiai Társaság 2005/2006 Goetheanum

2 Inhalt 3 Bevezetés Antropozófiai Társaság 4 A 2006 / 2007-es év témája 4 A Romániai Antropozófiai Társaság 5 Tagsági tükör A Szellemtudományi Szabad Fôiskola 6 Az Általános Antropozófiai Részleg 7 Természettudományi Részleg 7 Matematikai-Asztronómiai Részleg 8 Orvostudományi Részleg 8 Pedagógiai Részleg 8 Színpadi és Zenei Részleg 9 Szellemtudományi Részleg 9 Mezôgazdasági Részleg 10 Ifjúsági Részleg 10 Társadalomtudományi Részleg 11 Képzômûvészeti Részleg Goetheanum 12 A Goetheanum euritmia-társulata 12 A Goetheanummal kapcsolatos fejlemények 13 Pénzügyi beszámoló 15 Kiválasztott rendezvények 16 Címek Impresszum Kiadó: Általános Antropozófiai Társaság Szöveg és interjúk: Wolfgang Held (Általános Antropozófiai Részleg: Bodo v. Plato, Robin Schmidt, Heinz Zimmermann; Matematikai-Asztronómiai Részleg: Oliver Conradt; Szellemtudományi Részleg: Martina Maria Sam; Pénzügyi beszámoló: Cornelius Pietzner) Szerkesztôség: Wolfgang Held, Bodo v. Plato Szedés: Christian Peter, Parzifal Verlag (CH) Nyomda: Kooperative Dürnau (DE)

3 Bevezetés Bevezetés Antropozófiai Társaságunk kedves tagjai és barátai! Az Antropozófiai Társaság nô. Ez elsôsorban nem a tagok számára vonatkozik, mely az utóbbi években az európán-kívüli országok kivételével messzemenôleg változatlan maradt, hanem a Társaság jellegére. A tagok emberi, lelki sokrétûsége, szellemi vágyaik és képességeik palettája nôtt új dimenziókkal. Azáltal, hogy a ma az Antropozófiai Társaságben tevékenykedôk tapasztalataikat és lehetôségeiket a világ minden részérôl mind több különbözô kultúrális légkörbôl hozzák az Általános Antropozófiai Társaságba, az élet és a munkaformák nagyvonalúbbak és színesebbek lettek. Noha ez a fejlôdés állandó és néha nyugtalanító változást okoz társaságunk életformáiban, úgy tûnik, hogy a változások az antropozófiai élet egy aktuális életelemét jelentik. Mi a Társaság vezetôségében és a Fôiskola kollégiumában ebben a helyzetben fôleg az antropozófiai munka lényegét igyekszünk erôsíteni, hogy jelenünket, mely különbözô módon mindannyiunkat áthat, valóban antropozófus elgondolásokkal és kezdeményezésekkel a Szellemtudományi Szabad Fôiskola, az egész világra kiterjedô Társaság számos csoportja és ága, intézményeink és a nyilvános élet keretében gazdagíthassuk. Ebben Rudolf Steiner szellemében mûködhetünk, mert ahogy ô is jelene figyelembevételével, kora megértésével és átérzése segítségével alakította ki az antropozófiát, úgy ma is igen sok alakulhat ki a jelenkori antropozófiából kiindulva e világban és társadalomban. Jelenleg az antropozófia utáni igény talán készenlétünkben és a képességünkben kulminál, két irányt kiegyensúlyozni: egyrészt sokértelmû jelenünkbe az antropozófiai munka szellemét bevinni, másrészt ebben az ellentmondásokban annyira gazdag korunkban azt a szellemet felfedezni és erôsíteni, mely egy méltó emberiességet szeretne megvalósítani. Mindkét irány megköveteli, hogy korunkban és körünkben különbséget tudjunk tenni. Ezáltal mindegyikünk pótolhatatlant vihet az Antropozófiai Társaság életébe és hozzájárulhat a tagság sokrétûségének gazdagításához. Utazásaink és látogatásaink alkalmával a különbözô világtájakon növekvô ígényt tapasztalunk Társaságunknak ellentétekbeni gazdagságát sem vita indítóokául, sem az általános tûrôképesség gyakorlására felhasználni, hanem üdvözölni és egy gyümölcsözô közös nézet keresésével értékesíteni. Minden ezirányú kísérlet és még oly kis siker érezhetôen növeli az Antropozófiai Társaság kisugárzását. Az Általános Antropozófiai Társaságnak ez a beszámolója elôször jelenik meg, Társaságunk valóságát valamivel jobban számításba véve, 17 nyelven. Ezáltal szeretnénk legalább egy évi áttekintés útján a lehetô legtöbb tag részvételét a világot átfogó Társaság, a Fôiskola részlegei és a Goetheanum tevékenységében elôsegíteni. A vezetôség nevében Bodo v. Plato 3

4 Antropozófiai Társaság A 2006 / 2007-es év témája Az év körforgása egy út a szívgondolkodás kifejlesztésére A világ és embertársaink ma annyira idegenek lettek számunkra, hogy egy találkozás a megértés erôfeszítése nélkül már alig lehetséges. Az idegen megértése a beleélés képességét, megfeszített gondolkodást és igyekezetet, az egész ember elkötelezettségét kívánja meg. A gondolkodás nagy külsô távlatától a meditatív gyakorlás kérdésein keresztül (a 2003/04-es évi téma a kozmikus intelligencia átváltozása és a belsô kultúra kifejlesztése volt) fordult tavaly tekintetünk a gondolkodás kibôvítéséhez, az érzés- és a gondolatvilág olyan egyesítéséhez, hogy a szívben ébredhessenek gondolatok. A gondolat tartalmának átélése elsôsorban egy szellemi élmény az ember bensôjében. Új dimenziót kap, ha a valóság másik vetületével, az érzéki vílággal kötôdik össze. Rudolf Steiner ezzel kapcsolatban egy fogalmat alkotott, mely az ember ritmikus rendszerére utal: a fénylégzés fogalmát. Figyelmünk nemcsak az érzéki jelenség élettani képe felé fordulhat, hanem tágabb értelemben a jelenség által annak bennünk felidézett lelki és szellemi képe felé (1919 november 30-án, GA 194). Ezt a folyamatot légzésnek tekinteni éppen a szívgondolkodás kérdésével kapcsolatban érdekes. Ha ebben az értelemben gondolkodunk, arra a felfedezésre jutunk, hogy a föld átfogó légzési folyamata, az év körforgása, képként pontosan azt mutatja, ami a lélekben szellemi légzésként történik. A természet ritmusának átélése így egy meditatív, kozmikus-emberi jelentôséget nyer. Emberi mivoltunkat hozzuk a Földdel és annak kozmikus környezetével kapcsolatba. Ez nemcsak saját átélésünk számára jelentôségteljes, hanem a Föld számára is: az ökologiába való beavatkozásunktól kezdve egészen a Föld környezetével szorosan összekapcsolódott Krisztuslénnyel, a Föld szellemével való viszonyunkig. Èrdemes életközelben megérteni, hogy hogyan ösztönzi és mélyíti a szívgondolkodást az év körforgásának bensôséges átélése. A Lélek kalendáriuma vagy a GA 229 elôadásai: Az év körforgásának átélése négy kozmikus imagináció útján alapot nyújtanak egy ilyen feladat elvégzésére. Egy további szempont: a Fôiskola kollégiumának keretében Az év körforgása mint a Föld légzésfolyamata címû ciklust (GA 223) tanulmányoztuk. Rudolf Steiner itt az eredeti szándékát illetôen csôdöt mondott hármastagoltság mozgalmát jellemzi, mint annak vizsgáját, hogy a Mihály-gondolat elég erôs-e annyi emberben...hogy teljes idôalakítóereje tényleg...érzékelhetôvé váljon. Egy alkotóeleme ennek a Mihálygondolatnak az év körforgásának átélése, ez adja az összeköttetést a társadalmi viszonyok alakításához. Ezeknek a témáknak összekapcsolása révén az ember tehát aktuális feladatai kellôs közepére jut, társadalmi és ökologiai kérdések, a nyilvánosság nagy problémái és a bensônkben felmerülô antropozófiai kérdések metszéspontjába. Nem ok nélkül jelent meg a Lélek kalendáriuma pont az Antropozófiai Társaság megalalkulásának évében, ahogy az sem véletlen, hogy Rudolf Steiner 1923-ban foglalkozott központi témaként az év körforgásának átélésével, abban az évben, mikor az Antropozófiai Társaság konszolidálása és a Karácsonyi Találkozó elôkészítése volt napirenden. A Szellemtudományi Szabad Fôiskola kollégiumának nevében Johannes Kühl A Romániai Antropozófiai Társaság Fáklyák és hídépítôk Dr. Gheorghe Paxino 4 A 2004/2005-ös évi beszámolóban Ron Dunselman a Holland Antropozófiai Társaság fôtitkára számolt be az antropozófiai munkáról Európa e nyugati országában. A most következô beszámoló Gheorghe Paxino, a Romániai Antropozófiai Társaság képviselôjének válaszait tartalmazza. A kérdések e keleteurópai országra és az antropozófia ottani meghonosodására vonatkoznak. Milyen a Romániai Antropozófiai Társaság mai helyzete? A Társaság a román társadalom részévé vált. A kommunizmus ideje alatt az antropozófiai munka nem volt engedélyezve. Érdekes módon az Antropozófiai Társaságot 1980-ban újból betiltották. Jellemzô volt, hogy egy már betiltott társaságot tiltottak be újra. A diktatúra Magyarországhoz vagy Lengyelországhoz képest különösen mélyreható volt. Érezhetôk még ma is a következményei? Mélységeket a kommunista idôkben tényleg átéltünk. De mélységek vannak még ma is köröttünk, sokkal 1989, az úgynevezett forduló után. A politika veszélyeire, a korrupcióra, a társadalmi és gazdasági bizonytalanságra gondolok. Mikor 1990-ben, a megváltozott politikai helyzetben, újraalapítottuk az Antropozófiai Társaságot, éreztük, hogy sok minden csak külsôleg változott meg, de lényegében még jelen volt a régi. Ugyanakkor az újjáalapításkor fiatal emberek léptek a Társaságba, akik az antropozófiát nemcsak tanulmányozni, hanem a társadalmi és szakmai gyakorlatban alkalmazni is akarták. Sok pedagógiai, gyógypedagógiai és mezôgazdasági kezdeményezés valósult meg, melyekben németországi és svájci barátaink nagy szerepet játszottak. Románia Európa keleti szélén fekszik, mit jelent ez az ország számára? A mai román nyelvterület három részbôl áll. Nyugaton a Kárpátok ívében Erdély fekszik, hol a német és magyar kultúra, hol a középeurópai befolyás erôs. Ha keletre nézünk,

5 Antropozófiai Társaság Kelet-Moldáviában szláv és orosz kultúra beolvadásával találkozunk. A Kárpátoktól délre a Balkán hatása érezhetô a legerôsebben. Itt él az a kultúra, amit a tulajdonképpeni román kultúrának nevezhetnénk. Erdély, mint Magyarország és Ausztria is, hídat alkot a Közép és a Kelet között. Érdekes egyébként, hogy Nagyszeben (Herrmannstadt, Sibiu) az a hely, hol Rudolf Steiner egyik elsô elôadását tartotta. Ez az 1889 december 25.-i elôadás egyben legkeletibb elôadása is ben Nagyszeben Európa kultúr-fôvárosa lesz. Az elôkészületek már folynak. Mi románok természetesen büszkék vagyunk arra, hogy kulturális szinten reflektorfénybe kerülünk. Hogyan került arra sor, hogy az antropozófia már korán meghonosodjon Romániában? Valószinûleg azért, mert Románia minden szempontból hídat alkot. Bukarestet a 19. század végén a kelet kis Párizsának nevezték. Ez sokatmondó. A román operaház majdnem a bécsivel versenyezhetett. A zene Románia tartozéka. Egy jelenségre utalnék, melyet bizonyára a föld sok országában megtalálunk: Fontos hídépítôk az olyan egyéniségek, kik, bár egy bizonyos országban születtek, de alkotó, mûvészi vagy tudományos tevékenységük útján az egész emberiség kincseivé válnak. Mint egy fa esetében, a gyökereket egy bizonyos helyen találjuk, de az ágak a messzi környezetbe nyúlnak. Hogy csak két nevet említsek: Eugen Ionescu, kinek darabjait gyakran játszák a Waldorf-iskolákban és a karmester Sergiu Celibidache olyan egyéniségek, kik ebben az értelemben hídat alkotnak Középeurópa felé. Milyenek Románia tájai? A román táj igen gazdag és erôteljes kezdve a zord hegyektôl az egyedülálló Dunadelta hatalmas erdôségéig. Ez természetesen a kultúrát is formálja. Mit kívánhatunk Romániának és a romániai antropozófus munkának? Egy meglepô kérdés. Csak azt kívánhatjuk, hogy sikerüljön a megkezdett politikai felszabadítást folytatni és hogy a reményteljes antropozófiai kezdeményezések továbbfejlôdhessenek egy életerôs Antropozófiai Társaságot egy növekvô polgártársadalomba ágyazva ban Heinz Zimmermann látogatott meg minket az Ifjúsági Részleg fiatal munkatársai kíséretében. Az utóbbi években Elizabeth Wirsching is volt Romániában az itteni ifjúsági mozgalom erôteljes támogatására. Ez igen erôsítette Antropozófiai Társaságunkat. Vezetôségünk most öt fiatal és csak két idôsebb emberbôl áll Azt szeretnénk, ha ezek a fiatalok vennék át a fáklyát. Tagsági tükör A valóságot komolyan venni Hány tagja van az Általános Antropozófiai Társaságnak? Hivatalosan pillanatnyilag kereken Ténylegesen azonban csak közelítôleg lehet erre a kérdésre felelni, mert ehhez a számhoz még sok olyan tag is hozzászámítható, aki sem a Társaság életében nem vesz részt, sem pénzbelileg nem járul hozzá semmihez. Ezek valamilyen oknál fogva bensôleg elbúcsúztak a Társaságtól, de soha nem léptek ki, a kartotékokban maradtak, mint úgynevezett nyugvó tagok. Másfél év óta sok országos Társaság közremûködésével a Goetheanumban egy projekt keretében ezeknek a nyugvó és nyomaveszett tagoknak a tagságát igyekszünk tisztázni. Hans Hasler vezetése mellett és az országos Társaságok segítségével az összes címet aktualizáljuk. Eddig körülbelül nyugvó tag tagságát vizsgáltuk meg. A vezetôség egyetért a fôtitkárokkal és az országok képviselôivel abban, hogy egy olyan tagság, melyet sem kapcsolat vagy életjel, sem tagdíjfizetés nem kísér, mely csak a kartotékban szerepel, nem felel meg a valóságnak. Miután az országos Társaság megkísérelte a helyzetet tisztázni, az ilyen passzív tagokhoz, amennyiben címüket ismerjük, a Goetheanumból írásban fordulunk és megkérdezzük ôket, hogy továbbra is tagok akarnak-e maradni, vagy inkább kilépnek a Társaságból. Ez egy új hang, mert eddig még több évi hallgatás után is helytelennek tartottuk világos kérdéseket feltenni, pláne kilépést javasolni. Ha most Hogy nézzen ki Társaságunk a jövôben? Errôl a kérdésrôl kollokviumok sorozatán van szó. A Társaság felelôsei Eginhard Fuchs nyilvános levelét beszélték meg. Bodo von Plato (balra) és Gerald Häfner (jobbra). az egyértelmû kérdésre nem kapunk választ, egy levelet küldünk, melyet egy vezetôségi tag ír alá, és amelyben közöljük, hogy a válasz hiányát komolyan vesszük és az illetôt nem tekintjük többé Társaságunk tagjának. Egyes tagok esetében örvendetes módon mozgásba jött a helyzet, érdekes levélváltás kezdôdött meg, régi sebekre vagy észrevétlenül maradt hanyagságra derült fény. A kihívás, a tagság tényét meggondolni, sok esetben új elkötelezettséghez vagy és ez is jobb mint a tisztázatlan tagság kilépéshez vezet. A címtár aktualizálásával egyidôben a címeket, melyek eddig kartotékban voltak, az adatvédelem szigorú figyelembevételével számítógépre vesszük. Az ettôl a lépéstôl való érthetô tartózkodást lassanként felváltotta az a belátás, hogy így egy megbízhatóbb kapcsolat válik lehetségessé. Az aprólékos munkát Hans Hasler és a tagsági titkárság munkatársai végzik az országos Társaságokban tevékenykedô kollégák segítségével. Ennek köszönhetôen ezentúl a tagság felé új összekötetési lehetôségek nyílnak elôször tudjuk az évi beszámolót 17 nyelvre lefordítva a címprojekt segétségével részben direkt a tagoknak szétküldeni. 5

6 A Szellemtudományi Szabad Fôiskola A SZELLEMTUDOMÁNYI SZABAD FÔISKOLA Általános Antropozófiai Részleg Központi antropozófiai témák figyelembevétele Az Általános Antropozófiai Részleg keretén belül 2005 nyarán elôször valósult meg a goetheanumi Fôiskola kollégiumának egy terve, melyre a Fôiskola sok tagja már régen várt. Egy egyhetes konferencia ideje alatt németül és angolul megtartottuk a 19 órát. Emberek százai jöttek az egész világról a Goetheanumba, hogy közösen foglalkozzanak a Fôiskolán belül a szellemi munka magjával. Néma euritmiaformák kísérték ezt a munkát, mely már az elsô nap után összpontosított, kompakt jelleget ért el. A fôiskola kollégiumának ezt a kezdeményezését folytatjuk, a folytatás a Goetheanumban folyó munka középpontja marad. Már ma érezhetô, hogy sok országban és csoportban nô a bátorság, további lépéseket tenni az Elsô Osztály mantráival és gyakorlataival való életben. Az Elsô Osztály anyagaival való munka erôsítése és a megfelelô formák megbeszélése állt a lektorok összejöveteleinek középpontjában, mely 2006 ôszén a Tudnivalók a Szellemtudományi Szabad Fôiskola munkájáról címû tervezet megtárgyalásához fog vezetni. Johannes Kiersch Zur Entwicklung der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Die Erste Klasse (A Szellemtudományi Szabad Fôiskola fejlôdésérôl. Az Elsô Osztály) címû tanulmánya 2005 ôszén elkészült, melyet Johannes Kiersch a Verlag am Goetheanum jelentetett meg. Kutatásait Virginia Sease, Heinz Zimmermann, Bodo v. Plato és Uwe Werner (a Dokumentációs csoport vezetôje) kísérték. Johannes Kiersch egy alapos bepillantást tesz lehetôvé, mely elsôsorban a Fôiskola felépítésének elsô és döntô évtizedére és annak ezotérikus, emberi és szociális dimenzióira vonatkozik. A tanulmány angol és francia fordítása munkában van és elôreláthatóan még 2006-ban meg fog jelenni. Az Általános Antropozófiai Részleg speciális munkaterületeinek körvonalai mind tisztábban rajzolódnak ki: embertan, a szellemtudomány tanulása és a meditáció (Heinz Zimmermann), karma és reinkarnáció (Paul Mackay), krisztológia és a hierarchiák (Virginia Sease és Sergej Prokofieff), spirituális szociálkompetencia (Cornelius Pietzner) és az idô szellemének és a fejlôdésnek kérdései (Bodo v. Plato). Ezek nem új részlegek vagy csoportok, itt a központi antropozófiai témákra fordított figyelem serkentésérôl van szó. Különösen a tanulás és a meditáció terén a tevékenység egyértelmû fokozódását figyelhetjük meg. Ez részben egy sor kollokvium következménye, melyek Nana Göbel (DE), Marc Desaules (CH), Ron Dunselmann (NL), Bodo v. Plato és Heinz Zimmermann (Goetheanum) kezdeményezésére 2004/2005- ben az Antropozófiai Társaság jövôbeni feladatainak kérdéseivel foglalkoztak. 6 A meditáció nem tanítható A meditáció nem tanítható. Meditálni tanulni lehet, de nem másoktól, csak saját magunktól. Próbálgatás, tévelygés és hibajavítás árán jutunk felfedezésekhez, vezethetjük magunkat saját utunkra, találjuk meg saját bensô kultúránkat. Ha a meditáció a magasabb énünkkel való megismerô egyesülés, kapu minden érzékfeletti megismeréshez, akkor a meditáció az Énem körzetében folyik le saját Énem tanítványa lehetek. Rudolf Steinert úgy foghatjuk fel, hogy ô az, aki erre a körzetre utal, mely egy úttá válik; az ô tanítványa lenni ekkor annyit jelent, hogy az Én tanítványa akarok lenni. Ilyen és eféle gondolatok járultak a multban ahhoz, hogy a meditációról nem folyt eszmecsere, beszélgetés. Meditáció, gyakorlatok ezekben mindenki önmagával egyezzen meg. Így igaz, ha a tulajdonképpeni meditációról van szó; ha ebben másvalaki akarata érvényesül, nem oda jutunk, ahova kerülni szeretnénk. Másrészt viszont az is igaz, hogy a meditációval kapcsolatos tulajdonképpeni nehézségek igen gyakran nem is magában a meditációban rejlenek, hanem már az elôkészületek idején, az olyan feltételek, akadályok, körülmények terén lépnek fel, melyek a meditációt megelôzik. Ezen a területen pedig rendkívül gyümölcsözô az együttmûködés és tapasztalatcsere, akár elôfeltétele is lehet haladásunknak. Ez az alapja annak, hogy a Goetheanumban, de más helyeken is, kurzusok és kisebb összejövetelek témája a meditáció és a gyakorlatok végzése. Ezek rendezôi számára az ôszinteség fontos: hol állok én? Csôdöt mondhatok? Hogyan lehetek úrrá restségemen és hogy tanulok meg újra kezdeni? Ha ilyen kérdésekrôl beszélgetünk, kiderülhet, hogy az akadályoknak csak egy része származik tôlem; egy jelentôs részük a mai idôkben élés kísérôzenéje: információáradat, emóciótúltengés, közönyösség, bejátszódott hektika állnak az útjában annak, hogy egy megfelelô lelki hangulat keletkezhessen. A kurzusokon kifejleszthetjük egy hangulattér kialakításának képességét. Ilyfajta elôkészületek elemeit rejti magában Rudolf Steiner nyelve. Elô tudjuk varázsolni ôket. Ezért döntô a kurzusok során az antropozófia tanulmányozása, a nyelvi és euritmikus felelevenítés és elmélyedés. Ha a megértés segítségével át tudjuk élni ezt a gondolatvilágot, ha az euritmikus mozgás bensônk mozdulataival harmonizál, ha a szó csengése átfogja az egész értelmi összefüggést, akkor tettünk egy lépést afelé, hogy az erôk és összefüggések szótlan világában kiismerhessük magunkat. Az antropozófia nyelve az átélt eszme világába vezetô híddá válik. A beszélgetés arról, hogy mennyire különféleképpen individualizáljuk Steiner gyakorlatokról szóló javaslatait, felbátorít. A kezdetben fellépô vágyat, mindent helyesen tenni, úgy ahogy Steiner mondja, felváltja az a felfedezés, hogy a gyakorlatokra vonatkozó sok ösztönzése kíséretében alig akadnak konkrét kivitelezésre vonatkozó javaslatok. Ha az ösztönzéseket követjük, önmagunkra vagyunk utalva és aggódunk, hogy valamit rosszul csinálunk. A másokkal való eszmecsere itt is egy felfedezéshez vezet: egy lényeges része a meditatív útnak az, hogy kifejlesszük azt a szükséges találékonyságot, hogy melyik gyakorlatot hogyan alkalmazzuk saját részünkre. A kurzusok belsô ellentmondást tartalmaznak: akkor sikeresek, ha feleslegessé válnak. Eközben emberi kapcsolatok jönnek létre, melyekre szivélyes együttmûködést alapozhatunk a legkülönbözôbb területeken.

7 A Szellemtudományi Szabad Fôiskola Rendezvények a szellemtudomány tanulása és a meditáció témájáról 2005-ben egész sor rendezvény zajlott le a Goetheanumban ezekrôl a témákról. A talán legfontosabb esemény a Szellemtudományi Szabad Fôiskola Elsô Osztálya tagjainak júliusi találkozója volt. Az Általános Antropozófiai Részleg az egy éves Bevezetô az antropozófiába és az angolnyelvû antropozófiai tanulmányi év mellett egy Antropozófiai továbbképzés -t tett lehetôvé, melynek középpontjában az Alapkô-meditáció rigmusai -ba való bevezetés állt. Ezenkívül egy sor hétvégi kurzust rendeztünk, melyek témája a gyakorlás útjának elsô lépesei voltak Rudolf Steiner A magasabb világok megismerése fényében, valamint az év körforgásának, a Lélek kalendáriumának, a Mihály levelek és az Alapkômeditáció meditativ elemei. Emellett például a Szellemtudományi Részleg két összejövetelt tartott Rudol Steiner mantráinak nyelve kapcsán, a Pedagógiai Részleg pedig továbbképzést rendezett Meditatív gyakorlatok a tanári foglalkozás során címmel. A többi részleg programmjában is találhatunk megfelelô kezdeményezéseket. A Goetheanumban október és április között, tehát a téli félévben, hétfô esténként a Fôiskola kollégiumának és a Goetheanum-Zweig tagjainak rendezésében központi antropozófiai témájú kurzusokat látogathatunk. A sokrétû programot egész éven át a késôdélutáni órákban hasonló célú bevezetô és az anyagot elmélyítô elôadássorozatok egészítik ki. A 2006-ra elôirányzott rendezvények részletes programját a háromszor egy évben megjelenô Kurse, Fortbildungen, Studiengänge (Kurzusok, továbbképzések, kiképzések) címû füzet tartalmazza. (Megrendelhetô a következô címen: Ursula Seiler, Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach 1; Tel: ; Természettudományi Részleg Szorosan a jelenség közelében A mult évben sok napilap saját természettudományos folyóiratot indított, és a televizióban is különös figyelemben részesülnek az állatriportok és egyéb természettudományi adások. Látszólag annyira teljesen megértett világunkban úgy látszik nagyobb a vágyakozás a természet varázsa és értelmet kölcsönzô hatása iránt, mint valaha. Legtöbbnyire ezt a keresést látványos jelenségekkel izgatják, aztán ésszerû magyarázatokkal félretólják. Nem így a Természettudományi Részleg kutatói, kik az elméleteken és modelleken túllépve, szorosan a jelenség közelében keresik a továbbvezetô felismerést. Ha az érzékelhetô világot csak a dologi síkon értjük meg, akkor a szellemi világot is csak ezen a síkon akarnánk felfogni és üreset markolunk így jellemzi Johannas Kühl, a részleg vezetôje, a természettudomány központi helyzetét az antropozófiában és jelentôségét az egész ember számára. Florian Theilmann és Georg Maier például, két fizikus, akik a fénysebesség megértését tûzték ki célul, a fény jellegét dologi modell-elképzelésektôl függetlenül keresik. Eredményeikrôl a berlini Humboldt-egyetem open eyes (nyitott szemmel) címû találkozóján 2005 nyarán számoltak be. Az alapkutatás mellett a gyakorlati jelentôségû kérdések játszanak nagy szerepet, mint a transgén kultúrnövények alaktani vizsgálata annak megállapítására, hogy milyen mélyen hat a génmanipuláció a növény lényére, vagy mint a képalkotó módszerekkel való Hogyan lehet a fény viselkedését modell-elképzelések nélkül vizsgálni? Florian Theilmann kísérletének felépítése. minôségvizsgálat a mikrohullámok élelmiszerekre gyakorolt hatásának megértésére. A sok kutatóintézetünkön belüli kutatás hozzájárult a más intézményekkel való szorosabb együttmûködéshez. Említsük csak a Bolk-Intézetet (Hollandia), a Weledát és az Áramlástudományi Intézetet (Németország). De nemcsak más intézményekkel, kutatóintézetünkön belül is erôsödött az együttmûködés és új közös projektekhez vezetett, mint a génmanipulált növények fentemlített vizsgálata. A Glashaus renovációjának befejezése után, mely 2006 végére van elôirányozva, elôször dolgozhat a Természettudományi Részleg valamennyi kutatója egy épületben. Ez a serkenteni fogja a mindennapi tudományos tapasztalatcserét. Johannes Kühl a részleg jövôbeni munkájára vonatkozólag még egy lépéssel tovább megy: Minden szakból: fizikábál, biológiából, kémiából, geológiából, legalább három-három munkatársra lenne szükségünk ahhoz, hogy élénk beszélgetés, kölcsönös inspiráció, egy tényleg lüktetô élet gyümölcsözô talaja alakulhasson ki intézetünkben, a Goetheanumban. Matematikai-Asztronómiai Részleg Új lépések Részlegünk találkozóhelye mindazoknak, akik a matematikán és a csillagászaton keresztül jutnak az antropozófiához vagy antropozófus szempontokból kiindulva tevékenykednek ezeken a területeken. Az ô törekvéseiket szeretnénk támogatni augusztusa óta Georg Glöckler utódaként Dr. Oliver Conradt vezeti a Matematikai-Asztronómiai Részleget. A Johannes Kepler csillagvizsgálóban továbbra is nyilvános estéken figyelhetô meg a csillagvilág, az efemeridák és a naptári adatok kiszámítása folytatódik és különbözô találkozókat rendezünk. Ùjak a csillagászati tanulmányi hetek Liesbeth Bisterbosch (Hollandia) és Thomas Schmidt (Németország) vezetésével, több docens részvételével. Az elsô hetet az alsó osztályok tanítóinak, a másodikat a felsô tagozat tanárainak és a harmadikat pedig a Részlegünk kutatómunkájáról való eszmecserénak szenteljük. A matematikai tanulmányi napok 2006 októberében a vonalmértannal és annak természettudománybeli felhasználásával fognak foglalkozni Nick Thomas (Nagybritannia), Uwe Hansen (Németország), valamint mások 7

8 A Szellemtudományi Szabad Fôiskola közremûködésével. Körülbelül háromszor évente találkozik Dornachban a Matematika és szellemtudomány nevû munkacsoport. Jelenleg a vonalmértan valamint a matematika és az antropozófiai szellemtudomány viszonya van a programon. A csillagászat és a szellemtudomány viszonyának vizsgálatára is szeretnénk egy munkacsoportot létrehozni. Részlegünk egy további kutatási témája a Paul Schatz által alapított kifordítási technika ban újra ki szeretnénk adni körlevelünket, mely szükséghez mért gyakorisággal fog megjelenni. Részlegünk életét és munkáját, a csillagászati, matematikai és szaktanári témákat ebben fogjuk megtárgyalni. Orvostudományi Részleg Az énhez vezetô út a gyermekkorban kezdôdik A betegség nem egy véletlen és ellenséges esemény, hanem értelme van, az élet valamelyik aspektusával függ össze, az életrajzival, a közösségivel, vagy korunkkal így mutatja be az antropozófus orvos jellemzésének tavalyi fogalmazványa a betegség speciálisan antropozófus képét. Az eszmei alapok ilyen leírását az antropozófiai orvostudomány és gyógykezelés forrásainak, szellemi dimenziójának és identitásának széleskörû tisztázása keretén belül találhatjuk meg. Az antropozófiai gyógyászat inspirációs forrásai tudatosításának elôsegítésére az Orvostudományi Részleg most következô évi konferenciájának 700 résztvevôje Rudolf Steiner központi orvosi mûvét Grundlegendes zur Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen (A gyógymûvészet kiszélesítésének alapjai szellemtudományi felismerések nyomán) fejezetenként kis csoportokban fogja feldolgozni mondja Michaela Glöckler, az Orvostudományi Részleg vezetôje. Az eredményeket a plénumban beszélik meg. Ezzel a fokozott eszmei tevékenységgel párhuzamosan a Pedagógiai Részleggel együttmûködve egy kilenc, szerte a világon tartott, kongresszusból álló sorozaton a az emberszabású pedagógia egészségügyi jelentôségét hangsúlyozzuk ki. Délafrikától Indián át Tajvanig az antropozófus orvosok és tanárok az úgynevezett Kolisko-találkozók keretén belül elôadásokon, munkacsoportokban és szemináriumokon fogják egy olyan pedagógia lehetôségét és szükségességét felmutatni, mely a felcseperedô gyermek egészségét a gépesített világban biztosítja. Az énhez vezetô út a gyermekkorban kezdôdik. Ahhoz, hogy a gyermek saját önállóságáig eljusson, egészségre van szüksége. Az 8 A fizikoterápiai évi összejövetelre más szellemi orientációjú terápiairányzatok képviselôit is meghívták. Orvostudományi és a Pedagógiai Részlegnek és sok helyi munkatársnak és intézménynek ez a vállalkozása, mely nem ok nélkül a föld társadalmi és gazdasági krízisterületeire összpontosul, az antropozófia fejlôdéshez nyújtott igényes segítségének tekinthetô. Ezért van különös jelentôsége annak, hogy a franciaországi Kolisko-találkozó az UNESCO-nál talált helyet. Pedagógiai Részleg Az éllovas szerepét bebizonyítani A téma iskola mindinkább nyilvános vita tárgya. Nemcsak a szülôk lapjai, az általános hetilapok is rendszeresen foglalkoznak iskolai kérdésekkel. Örvendetes módon a szülôk szokványos aggódását Melyik kiképzés vezet a legjobb szakmai kilátáshoz? mindjobban felváltja a kérdés: Melyik kiképzés a legegészségesebb? Ettôl a kérdéstôl, mely nemcsak a testi, hanem a Joan Almon az Alliance for Childhood egyik alapítója egy nemzetközi óvodai találkozón. lelki egészségre is vonatkozik, már csak egy kis lépés egy emberre szabott pedagógiáig és ezzel a Waldorfpedagógia eszmevilágáig. Ahogy a gyógyászat kérdése oda torkollik, hogy milyen a gyógyhatású életvitel és munka, úgy a pedagógiai kérdés csúcspontja is egy iskola keresése, melyben az oktatás egészségesebbé és életerôsebbé tesz. Mind többet vesz át az állami pedagógia abból, amit már 80 éve csinálunk a Waldorf iskolákban. Ez örvendetes, de ugyanakkor kihívás is a Waldorf pedagógusok számára, hogy a gyermekek változó alkatára az antropozófiai emberkép alapján új elgondolásokkal válaszoljanak. A 2006-ban a minden földrészen az Orvostudományi és a Pedagógiai Részleg együttmûködésével rendezett Koliskotalálkozók ezzel a témával foglalkoznak. Idén az orvosi-pedagógiai diagnosztikáról lesz szó. A háttérben például az a megfigyelés áll, hogy mind nehezebb a gyermek lelki helyzetét megnyilatkozásaiból leolvasni. Azt kell a gyermekben felfedezni, ami nem látható (Christoph Wiechert). Egy úgynevezett reaktív pedagógia, mely egy bizonyos viselkedésre ad bizonyos válaszokat, mind meddôbbé válik. A tanító mindinkább személyes inspirációképességét kell igénybevegye. Ezzel kapcsolatban három továbbképzési lehetôséget ajánlunk fel, melyek témája a gyermek jellemzése. Az antropozófus pedagógiának ez a magja, melyben a gyermek tulajdonságait közösen tudatosítjuk, rendkívül nagy visszhangra talált. Színpadi és Zenei Részleg Újat akarni vagy megújítani akarni Az euritmia jelenlegi helyzetét mely a zene, a beszéd és a bábjáték mellett a részleg egyik fômunkaterülete ezzel a két rokon, de egyáltalán nem azonos akaratiránnyal írja le Werner

15/2 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A

15/2 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A 2012. JÚNIUS 15/2 Antropozófia Sorsközösség - Keresztény Közösség Világhelyzet Ertsey Atila: Harc a földért Gyógyászat Sárközy Ágota: Fémbõl és fénybõl

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Világhelyzet Andreas Flörsheimer: Amerika és Közép-Európa viszonyáról Pedagógia

Részletesebben

A lélek megmentésér61

A lélek megmentésér61 A lélek megmentésér61 BERNARD J. LIEVEGOED : A lélek megmentéséröl 1992 1. oldal Előszó Amikor Bernard Lievegoed 1992 december 12-én nyolcvanhét éves korában elhunyt, éppen csak hogy lekerekíthette munkáját

Részletesebben

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola képviselője: Kulcsár Gábor Az iskola címe: 1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. Tel.:(061) 3974468,

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2009. december 12/4. Antropozófia. Világhelyzet. Gyógyászat. Környezet ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET

Szabad Gondolat. 2009. december 12/4. Antropozófia. Világhelyzet. Gyógyászat. Környezet ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Kilencvenéves a WALDORF-mozgalom Világhelyzet Boris Bernstein: Sertésinfluenza, a hazugság bajnokai és Rudolf Steiner Gyógyászat

Részletesebben

Kedves Olvasó! Kátai Gábor

Kedves Olvasó! Kátai Gábor T-kit Beköszöntô a T-kit sorozathoz Kedves Olvasó! Mit is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N Az OFI kiadványainak megrendelése ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 69. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Ú K ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Megjelenik évente 10 alkalommal egy lapszám

Részletesebben

Decemberi. II. évfolyam 4. szám

Decemberi. II. évfolyam 4. szám Decemberi II. évfolyam 4. szám Ünnepeink Az ünnep várásában kétfajta készülôdésben élünk. Az egyik az ünnep földi szépségét készíti elô, a másik a lélek-szellem birodalmában próbál fölcsendülni. Az elsônek

Részletesebben

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 TOMORI VILÁG A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 F E L H Í V Á S A T É M A : LEGYÉL OTT TE IS! 2013. NOVEMBER 26-ÁN A FŐISKOLA BUDAPESTI

Részletesebben

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel Borzák Tibor Dán misszió Mióta megépült Kecskemét szívében a bevásárlóközpont, már nem olyan csendes a Zimay utca, ahol egy régi polgári házban működik a Dán Kulturális Intézet. Eddigi tevékenységük éles

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK MAGYARORSZÁGON a Ferencvárosban és azon túl

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK MAGYARORSZÁGON a Ferencvárosban és azon túl KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK MAGYARORSZÁGON a Ferencvárosban és azon túl Benedek Gabriella Kovács Edit Scsaurszki Tamás Azt hiszem, a várakozást az alkotás egy bizonyos módjaként

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

ÚJSÁG I. évfolyam 9. szám

ÚJSÁG I. évfolyam 9. szám I. évfolyam 9. szám Ünnep Pünkösd után János nap elôtt Az évkör pünkösd utáni idejében részben az évszak melege, de még inkább az idôszak hangulata hevíti lelkesedésünket, táplálja tüzünket. A nyári napforduló

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap. II. ÉvfolYam - 3. szám

125 Ft. Regionális Közösségi lap. II. ÉvfolYam - 3. szám 125 Ft Regionális Közösségi lap II. ÉvfolYam - 3. szám A Civil Közösségek Háza márciusi programja Minden hétfőn 14.30 órakor NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK BARÁTSÁG KÓRUSÁNAK próbája Minden hétfőn 18 órakor ASTRA

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Végeredmény vagy kiindulópont?

Végeredmény vagy kiindulópont? Hungarológia Végeredmény vagy kiindulópont? kerekasztal-beszélgetés a hungarológiáról Az alább olvasható eszmecserét a 2006 nyarán rendezett hungarológiai kongresszus után tartottuk szerkesztőségünkben.

Részletesebben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Németh Szilvia Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Esettanulmány, Vesala Yläasteen Koulu, Helsinki, Kontula December 2011 Tartalom Bevezetés... 4

Részletesebben

A BÁLINT-MÓDSZER FEJLÕDÉSTÖRTÉNETE Csoportok, mozgalom, perspektívák. Harrach Andor

A BÁLINT-MÓDSZER FEJLÕDÉSTÖRTÉNETE Csoportok, mozgalom, perspektívák. Harrach Andor Thalassa (21) 2010, 3: 29 50 A BÁLINT-MÓDSZER FEJLÕDÉSTÖRTÉNETE Csoportok, mozgalom, perspektívák Harrach Andor I. A Bálint-csoport módszerének kialakulása és nemzetközi elterjedése Korai magyarországi

Részletesebben

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom A MAgyar Népfõiskolai Társaság kiadványa 2012/4 Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) Foglalkoztatás, család, nõk,

Részletesebben

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1 Pedagógiai program Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 2013 2014 Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető - az intézmény rövid története... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink...

Részletesebben

12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL

12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL 12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL 1 2 3 12 TUDÓS A 21. SZÁZADRÓL TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2009 4 A kötet a Miniszterelnöki Hivatal és a Magyar Tudományos Akadémia 2008 2009. évi stratégiai kutatási programja

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

II. A kolóniák élete

II. A kolóniák élete II. A kolóniák élete 1. A magyarok száma? Ahány statisztika, annyi változat. Pontosan ma sem tudni, hány magyar él elszórva a világban. Egy-két kivételtől eltekintve csak becslésekre lehet támaszkodni.

Részletesebben

Tartalom. Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10

Tartalom. Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10 Tartalom Beköszöntõ 3 Elnöki beszámoló 4 A Tanulmányi Bizottság beszámolója 7 Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10 Vándorgyûlés, 2009, Sopron 11 Csigó Katalin: A visszajelzések

Részletesebben

CIVIL TÖRTÉNELEM. A Történelemtanárok Egyletének 15 éve. Szerkesztette: Dénesné Mészáros Anita és Miklósi László

CIVIL TÖRTÉNELEM. A Történelemtanárok Egyletének 15 éve. Szerkesztette: Dénesné Mészáros Anita és Miklósi László CIVIL TÖRTÉNELEM A Történelemtanárok Egyletének 15 éve Szerkesztette: Dénesné Mészáros Anita és Miklósi László Budapest, 2005 Szerkesztette: Dénesné Mészáros Anita Miklósi László A kötetben szereplő interjúkat

Részletesebben