XIX.. VFOLYAM. BUDAPEST, t 929 SZÁM. ÁPRILIS 10. PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIX.. VFOLYAM. BUDAPEST, t 929 SZÁM. ÁPRILIS 10. PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR."

Átírás

1 XIX VFOLYAM SZÁM BUDAPEST t 929 ÁPRILIS 10 FÖSZERKESZTÖ : SEGtDSZERKESZTO: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTÖSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ UTCA 30 SZ

2 XIX évfolyam Budapest t929 április to 11 szam FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOL T ÁN SZÁZADOS SEGE DSZERKESZTŐ MAHA CS LAJOS : SZ ZAD OS Á ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 12 pengő iéiéne 6 pengő Megjelenik havonta háromszor SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATA L Budapest I Országház-utca 30 Hiuk His ul! Hiszek egy I stei/beli lliszek {gy Iwzáblll/ (QT istmi örök il!llzsát7bal/ o!1agyarország ö fdtá/l/adcíscíbl/ II 1Il{11 alacsony rétegeiben élő emberek szivesen keresik a csendor baratsagát ha nem egyéni érdekböl akkor c ak azert hogy azzal dicsekedhessenek /\z e lőljárók fetto!i yelme tehat amellyel a csendőr mag<inlletet A pertu JS kjsenk elsosorban a csendőr egyéni erdekcit szolgalla de azzal együtt a szolgálatét is Mert a nlinden kivel nyakra-főre szervuszozó csendőr mr nem A bajtársias tegeződés illemszabálljaival foglalkoztunk ezen a helljen a multkorihan most a pertulol szpretnénk egljetmást elmondani Mert a kettőnek csak a fogalma azonos a lénijege és a jelentősége azonban kül önösen a csendőr szempontjából nem ugljanaz A bajtársi tegeződés a harcra nevelt közös baj han és közös dicsőségben összetartásra utalt emberek ösztönös vonzalmában és lelki kapcsolatában lel alapot; nem annljira az egljéni mint inkább a testületi és hi ratásbeli összetartozandóság szülötte és kifejezője A bajtársak körén kivül álló barátokkal való t2geződés azonban már szoros személljes harátságot feltételez A magljar ember általában könnljen banitkozik Solszor még eglj liter közösen meg ivott bor is jogcim arra hoglj olljan emberel\ akik életükben sohasem látták vaglj legalább is csak felületesen ismerik egljmást»pertu«-t igljanak s egljmást tegezzék ami pedig csak a szó legnemesebb értelmében vett és be is bizonljitott barátságnak lehet a fokmérője Ezt a rossz szokásunkat a könnljű barátkozást a túlságos bizalmaskodást és az ezekböl eredő meggondolatlan közlékenljséget ellenfeleink és ellenségeink alaposan ki is használják ellenünk Hogy a könnljelmü tegeződés mindezeknek a káros tulajdonságaínknak oka-e vaglj már cs ak az eredménue azt bajos lenne eldönteni anniji azonban bizonyos hoglj egljmástól nem függetlenek De még akkor is ha ezek a hibák sajnos valóban a természetünkben gyökeredzenek a csendőrnek feltétlenül mentesitenie kell magát tőlük mind a maga egljéni mind pedig a szolgálat álialános érdekében»mad arat tolláról embert barátjáról«11i0ndja a közmondás A csendőrt hivatása nevelése és az egljéniségével szemben támasztott magas erkölcsi követelménljek nemcsak a saját magatartását illetően kötelezik elővigljázatra hanem azok körének meg\jlasztását illetően is akik közül barátait kiválogatja A legjobb és a legkifogástalanabblll viselkedő csendörnek se lehet tekintéllje ha ohjan emberek társaságában látják forogni vaglj olljanokkal hallják tegeződni akikkel valamirevaló ember nem tegeződik Ez egészen természetes hiszen mindnljájan tudjuk hogy a barátok milyen nagy befolljással vannak még erős és Iliforrott egyéniségű emberekre is hát még fiatal és fejlődő jellemekrel Kétes hirnevű és jellemű vagy a társadalon leh t» mindenkivel szemben aki arra n 12gcseKeIljebb okot szolgaltat)a gyanakvó és i?le;;szemű Ha pedig nem ilyen akkor már jó csendőr scm lehzt Nẹm mondjuk mi azt egy szóval sem hogy a csẹndornek a testületen kivül ne legyenek barátai Sot! Amennyire óvakodnia kell a méltatlanok buátság t l vegye éppen annyira megtiszteltetésnek ha az ovenel m gasabb állású vagy intelligenciájú idősebb vagy tekjl1teyes mberek öt barátság ukba fogadják Ha a c enor veluk szemben nem feledkezik meg a szerenljsegrol es a JÓ modor többi követelményeiről akkor a barátságuk őszinte is lesz mert a derék csendőrt minden tisztességes ember szereti Nem vd a csendőr az illem ellen ha azokat a polgári bilnitail akik őt tegezik akkor is visszategezi ha magasabb társadalmi osztálljba vagy az intelligencia körébe tartoznak sőt úgy is kell tennie mert az iiletőkkel szemben nem a katonai hanem a polgári társadalom szabálijai mértékadók amelyek az egljoldal ú tegezét lealázónak tekintik s ez alól legfeljebb csak igen nagy kor- vagy rangkülönbség esetében ismernek kivételt Természetes hoglj nekünk nem ezzll ellen a pertu k ellen van kifogásunk amelljek a csendőrt mcgtisztzlil\ hanem azok ellen amelljek lealacsonyítják és a barátságának ertekét csökkentik Ezekkel szemben védckezm kell és pedig elsősorban azáltal hoglj az ember nem jár kocsmába mert rendszerint a l\ücsméiban lehet olljan barátokat szerezni akikkel aztiin az ember masnap szégyel az utcán végig menni Az nem igaz hogy a tegezödéssel szemben né1la nem lehet védekezni Mert igaz ugyan h09[l vannal emberek akik a tegeződést feltünően felajánlani vagy egljenesen erőszakolni szokták dc az ügyes csendőr nek száz módja van arra hogy az ilyen tolakodók elől kitérjen Megmondhatja nyiltan és komolyan h09[1 ő elvből csak régi cs meghitt barátaival tegeződik elütheti tréfával a dolgot ha pedig semmiképen $1111 tud szabadulni anélkül h09!;l feltúncst keltene tegyen úgy mintha a felajánlott tegcződésbe beleg!jeznék de másnapra aztán felejtkezzél\ meg róla s az illetöt magázza nljugodtan tovább mintha semmi sem \irknt volna Akkor aztán észretér Iglj bizony csinján kell bánnia a csencvirlld :1 pertuval a barmokkal és a bertkozassal lv\ert al11ily11 kinc;; lehet egy jóbarát annyi veszedelj11t rejt mag;i ban a rossz különösen a csendőne nézve alü mindenkinél inkább teheti mag<íévá Antigonu kirnl!1 monelását»ments meg Istenem a barótmll1hl az ellenségeimmel majd csak clbanok valahoqill

3 290 CSENDöRSÉGI LAPOK 1929 április 10 A kémkedésröl Irta : Dr CZIÁKY FERENC őrnagy hadbiró (Bercjezö közlemény) Párisba megérkezve úgy jelentettem az esetet az állomásfőnökségnél hog!:] ismeretlen utitársam utazás Iözben hirtelen meghalt Ezek után a hadüg!:]lllinisztériumban majd a világháború kitörésekor a hadseregparancsnokságoknál mint kémtisztnek bőséges alkalmam volt a mi összes terveinket és intézkedéseinket az általam jól ismert vonalakon és eszközök igén!:] bevétel ével a szemben álló németekkel közöl ni és ily módon bosszút álhattam elhunyt atyám haláliiért Franciaországon 1\lig ért ez elbeszélés vegere a kém akinek a bomba mindkét lábát leszakította megkezdte haláltusáját és kiszenvedett 1\ kémkedések elhárításá! célzó közbiztonsági szolgálatot csak akkor tudjuk jól ellátni ha a kémkedés természetét és lén!:]egét ismerjük Viszont ezt csakis a felmerüjt esetek sokféleségéből ismerhetjük meg igazán Mert hiszen az eg!:]es esetekből vonhatj uk le azokat (i!)ljakorléti 1cn t:lságokat amiket a kémelháritó szolgálat körében a biztos sikerre vezető alapos kilátassal érvén!:]esithetünk Ez okból nem lesz érdektelen ránk nézve hogy ha az újabb idők háborús irodalmából felelevenítünk egypár érdekesnek és tanulságosnak igérkező kémkedési esetet úg!:] amint azt a külföldi lapokban - főként pedig a Neues Wiener JOl/rnalban időközönként megjelent cikkekben olvashattunk Utóbbi helyről véve közöljük itt Sparlis angol gyári főmérnök alábbi esetét: 1\z 1917 év őszén a hadatviselő 1\nglia hadifelszerelési gyári üzemei erősen érezték már a nyersanyagok hiányát Mivel pedig a német tengeralattjárók működése nagyon megnehezítette az Angliába való bevitelt és az amerikai segítség is igen gyengén éreztette még hatását az angol hadvezetőség kri tikus napokat élt át Sparks - az elbeszélő - ebben az időb(>n él H községben lévő angol tölténygyárnak volt a vezetője aki éppen a fent vázolt nyersanyaghiány folytán egyre nehezebben tudott a hadvezetőség által támasztott követelményeknek eleget tenni; sőt az utóbbi időben az elrendelt lövedékeknek csak eg!:]negyed részét volt képes már szállítani 1917 év november végén i1!:]en előzmények után kapta az angol hadügyminisztérium alábbi tartalm u bizalmas rendeletét :»Holnap odaérkezik kiküldöttünk : Morrison ezredes hogy megszemlélje azokat az intézkedéseket amiket Ön a legújabban kibocsátott rendelet alapján üzemeiben foganatosított«a rendelet külső formáját és kiállítását Illetően semmi gyanút nem kelthetett és a főmérnök is teljesen hitelesnek találta azt Mivel azonban a Morrison név ismeretlen volt előtte kikereste a hadügyminisztérium tiszti névjegyzékét ahonnan látta hog!:] egy Morrison nevű ezredes a műszaki tisztek közt tén!:] leg szerepel Másnap reggel 9 órakor befutott a gyár udvarára egy angol katonai gépkocsi amiből az angol vezérkar A viszontlátás_ Irta: SIC UL Pár évvel ezelőtt még Wienbe utaztak azok a rendőri funkciónáriusok akiknek az ország határán be- és kilépő utasok megfigyelése és útlevél vizsgálata képezte a feladatukat Visszafelé már Wienben az osztrák rendőri kőzegekkel karőltve megkezdettük ellenőrző munkánkat Egy ilyen alkalommal az éjjeli gyorslonathoz nagyon sok utasunk Hadúr a;z Úr! Ez vagyok: Hitembe ólmosúlva Ezer szép álom kincsft őrizem S mégis oly sokszor mea culpázl{/ Mondom Iii: minden semmisej/! Mikor a bánat mámorba szökken: f áradtan bárgyún összeroppano/? Mikor a tétlenség leflésze árnyal: Le tudj/éli lopni minden csillagot Napkeleti a lelkem egészen - L6tuszkehelvből született álom De testemet napnyugat szőttp S dajkáltáh sors-allmv6 titánok S ott állok hol összfjoly a véglet Közös határba - bús hazátlanúl Testem ros/wdhat nyugat porára : De lelkem turáni s ott Hadúr az Úr! Kovács Pál csendőr (Hejőrsaba) volt akik hosszú sorban egymásután jőttek ahhoz az asztalhoz ahol az útlevélvizsgálatot bevezettük Szokásom szerint először is a fényképre pillantottam hogy az útlevélhirtokos semélyazonosságát megállapitsam És eközben egy fekete papaszemes szakállas arcra esett a pillantásom Soha nem láttam ezt az arcot és mégis valami megdöbbenésfélét éreztem Alaposan átnéztem az útlevelét: Ernst Schneider osztrák honos kereskedő utazásának célja üzleti ügy stb Ez ugyan nem sokat mondott Mindent rendben találtam és visszaadtam az útlevelét Valamivel mélyebben néztem a szemüvege alá s hirtelen valami rebbenést vettem észre a tekintetében Mintha a pupillája kitágult volna Nem sok időm m aradt a szem lélődésre emberem továbblépett és mások Jottek a helyébe A hivatalos és sürgető munka lekötőtte minden figyelmemet Később azonban mikor már a vonaton ültem újra eszembe jutott a dolog!-l ogy a csodába érintett engem olyan erővel ennek az arcnak a megpillantása?! Kétségtele hogy volt benne valami félelmes valami ismerős vonas amely az öntudatom küszöbe alatt az emlékezés valami idegszálát megpenditette Lehuny tam a szemem és gondolkoztam de nem tudtam dülőre Jutnl fi b fi gyanu azon- an megfeszkelte magát bennem s elhata r t h k oz am ogy vegere jaro a dolognak annál is inkább mert ez hivatali köte-

4 1929 április 10 tsendörségl LAPOk 291 egyenruhájában egy magas szőke arcu ezredes szállt ki aki magát Morrisonnak mutatta be JYliután il gyár igazgatója il gyár vezetőségél Mornson ezredes ne k bemutatta volt és utóbbi ezekkel nh ány baráts?gos szót váltott felszólította a gyár vezetojet hogy bizalmas megbeszelések céljából az ő irodahelyiségébe menjenek Ott leülve a következőkkel fordult a gyár vezetőjéhez :»Most pedig lássuk a hadügyi vezetőség legújabb rendelkezéseit és nézzük meg hogy valami üdvös dolgot ki tudnánk-e okoskodni belőle Kérem igazgató úr az aktát«sparks igazgató-főmérnök elővette a Wertheimszekrényében elzártan őrzött titkos aktát mely 1917 november 25-iki keltezéssel és Churchill sajátkezű aláirásával ellátva szószerint így hangzott :»Az ércbehozatal megcsappanása olyan jelentékeny hogy minden lehetőt el kell követni hoglj ennek a következményeit elkerüljük Az országban még különféle formában mint pl kerítések és állványok karfák stb nagymennyíségű anyagnak kell lennie Egyedül a Hyde-parkban lévő kerítés vasanyagát magát tonnára becsülöm; ezenkí vül a London utcáin lévő korlátok ércanyagkészlete is óriási Ugyanez a helyzet az ország sok nagy vlírosában is Ezenkivül ott vannak még az épülőfélben lévő épületek vasalkatrészei is amik sürgős katonai célolra felhasználhatók A llorlátok rácsok és kerítések drótkerítéssel pótolhatók Erélyes intézkedések nyomán fel kell hívni az emberek figyeimét arra hogy a veszély nagyságát és tőlük követelt segítség fontosságát tartsák szemeik előtt Végül ott vannak még a harcterek A Somme mentn legalább tonnára tehető a földben fekvő lövedékekből visszamaradt anyag Ezl is feltétlenül össze kell gyűjteni E célból alkalmas any aggyűjtö gépezeteket kell készíteni és a harctereken olvasztókemencr ket kell fel állítani fegyen azonal javaslatot a f2nti pontokban fjg- 1ltak kere ;; ztulvltele tovább egy bizottság összeállitasa rdekeben Utobbl ne a haditanács tagjaibói áll Jon es az elhatározott intézkedések keresztülvilelér2 képesnek kell lennie«zután éṛdeklődött J\\orrisoll ezredes a gyár keruleteben levo viszonyok felől; behatóan megbeszél tz z 19azgatoval a fentiek alapján legszükségesebbnek es legfo tosabbaknak mutatkozókat Mindez2kről pontos fel! egy zesek et ẹszközölt a z ebkönyvében Majd a gyár egesz uzemet es b2rendezeset a legalaposabban átnézte Eltávozásakor kijelentette hogy illetékes heiljen jelentést fog tenni az ott általa tapasztalt kiváló munkáról Végül búcsúzáskor felhatalmazta a gyárvezetö fömérnököt hogy bármiféle óhaja lesz a jövőben a hadügyminisztériumtól forduljon bizalmasan hozzá ő mindent meg fog tenni ami módjában áll Ezzel Morrison ezredes autóba ül ve eltávozott Két héttel az es2t után egy szerencsétlenség folytán a gyár 3 derék munkása életét vesztette Sparks főmérnök felutazott Londonba hogy a 3 munkás hátramaradottjainak ellátását kieszközölje s ez alkalommal elhatározta hogy MorrisCJn ezredes segitsegét fogja igénybe venni Megtudva a pontos irodai címét hi vatalos helyiségében felkereste Morrison <zredest és bejelentette magát nála Nagy volt azonban el képedése amikor a dolgozószobaba belépv2 ott a magát l\\orri- lességemet is képezte A vonatot átcserkésztem s ráakadtam az én utasomra Az ablak felé volt fordulva osztrák lapot olvasott amelyben látszólag el volt merülve s így alaposabban szemügyre vehettem Most hogy profilban láttam az arcát még jobban megerősödött bennem a gyanú hog valamikor találkoztam vele hogy szerepe volt az életemben Nem tartottam azonban kívánatosnak hogy gyanút fogjon s további tapogatódzásomat Bruck állomás utánra halasztottam amikor már a magyar határig nem lesz alkalma kiszállani A mellém beosztott detektivvel közöltem hogy ekörül az ember körül valami gyanúsat szimatolok Megállapodtunk a követendő eljárásban s miután a gyors kattogva elhagyta az utolsó osztrák megálló állomást benyitottunk utasunk fülkéjébe Látszólag csomagvizsgálatot rögtönöztlink amelyen a fülke valamennyi utasának ál kellett esnie Emberünket teletett gyanú alapján csomagjával együtt a különálló szolgálati szakaszba szólitottuk Kissé méltatjankodva követett bennünket de amikor hellyel kináltuk meg megnyugoclott A detektív felü letesen átkutatta a kézitáskáját én perlig váratlanul magyarul így szóltam hozzá: - Mondja csak kérem honnan ismerjük mi egymást? Egy pillanatra meghökkent majd német nyelven tillakozott : _ Nem tudom hogy mit akar Ön mondani Nem értem Irataim rendben vannak és semmi tiltot! dolgai nem csempészek Hm! Lehet hogy tévedek gondoltam Mindenesetre nem firtathatok most már tovább nincs hozzá hivatalos hatalmam Mindazonáltal tovább csevegtem vele közömbös dolgokról cigarettával is megkináttam Kissé ideges lljjakl<al gyujtott r" Ezek a mozdulalol< s ahogyan a fiistöt flljla isnlcrősöl<nek letszettek ú j ra Felállott elbúcsúzott s nyitni akarta az aj tót ekkor hirtelen kinyilott agyamban az emlékezés zsilipje - Szabó -elvtárs" egy szóra! Hirtelen megfordult arca dühös ijedtségben meg\1naglott de nyomban megbánta "igyázatlanságát s németül kérdezte hogy mit óhajtok A detektivvel összenéztiink s ez elég vojt hogy elállja az aj lót melyet gondosan he7nrl söt a függönyöket is összehúzta az ablakokon - No Szabó elvtárs- fog laljon csak helyet s mondja mióta visel maga szakált rs pápaszemet? Dühösen engedelmeskedett s egy pör magyar szitkot morzsolt szénfekete szakálaba - Lám-lám tehát an!janyel\én is mcgszó!ajt \\ost hat mondja el szép sorjáhan ho\á mcrlrlig mi jur3tbafl van és mi van a körözésévcl? Szabó alias Schneider felpattant : _ Figyelmeztetem hogy osztrák honos \ug!jok és O2trák területen vagyunk NlIlc joga engem faggatni Azt csinálok és odamegyek ahovú akarok _ Hohó kedves barátom Jelenleg közel 60 l<ilomtercs sebességgel robogunk a határ felé s maga amúgy is Budapestre szándékozik utazni "emde? Negyedóra li1ul\a mur abban a kellemes helyzetben leszek hogy magát hi\atalos módon is örizetbe vehetem Ezt azonban nem fogja meglenni mert múr előbb leszállok a vonatról s ebben nincs joga megakadal! l ozni Dühösen kezébe kapta a táskáját s el akarla tolni a rletektivet az őrhelyéröl azonban hirtelen egy erős fizikuli váratlan ellenhatasa visszaröpitellc a kényelmes ülőlléiuer\ Szitkozódva ugrott fel újra s ü kalauz lltn kezrlett 1<Í3hilll Ekl<or azonban egy felöltő repült a fejere Illel!! \1clJurlwlta a nyakáig elfullasztva a hangját Eről!enül is ]"\\ldok"i\1i l1adonúszotl $ viszaromlott fl vonnt parll;lira A\lknr (

5 CSENDORSGI LApOt{ 1929 április 10 sonnak nevező ezredesben egy középtermetű barna férfit ismert meg aki semmit sem hasonlított a nála járt egyénhez Majd mikor úgy magától az igazi Morrisontói mint az osztályban lévőktől megbizon!:)osodott arról hog!:) csak eg!:) Morrison ezredes van nag!:) megdöbbenéssel jutott annak tudat<ira hog!:) megtévesztették cs a rábizott rendkívül titkos adatokat eg!:) kémnek szolgáltatta ki Ebben a feltevésben megerősítette az a tén!:) is hog!:) nem sokkal később eg!:) hadüg!:)miníszteri rendelkezés felhívta az összes parancsnokságok hatóságok és intézetek fig!:)elmét arra hog!:) a katonai dolgokról idegenek előtt beszélni szigorúan tilos mivel a német sajtóban ol!:)an cikkek jelentek meg amikben az angol érchián!:)ra vonatkozó érthetetlen módon megszerzett pontos adatok foglaltatnak Ugyancsak az említett lapból idézve közöljük Dl/val francia ezredes leírása n!:)omán az alábbi érdekes kémesetet: 1914 augusztusában az elszászí határ felé előn!:)omuló eg!:)ik francia hadseregparancsnokság hírszerző osztál!:)án jelentkezett eg!:) 30 év körüli férfi Sportruhába öltözött igen jó megjelenésű franciául és németül eg!:)aránt tökéletesen beszélő intelligens úriember ben!:)omását keltő férfi volt a kezében kis kézitáskávaj Magát Schulmeister Károl) Strassburg mejletti Kehl községi lakosnak nevezte meg amit okmán!:)ai is igazoltak Előadta hog!:) ő leszármazottj a annak a Schulmeister Károl!:) nak aki Napoleonnak híres kémje volt és akiről Napoleon azt a kijelentést tette : "Ez az eg!:) ember nekem ann!:)it ér mint eg!:) egész gránátos hadtest«"en ebben a háborúban ősömhöz méltóan akarok viselkedni«mondotta az idegen felajánlva a franciáknak kémszolgálatait A hirszerző osztál!:) vezetője kérdéseket intezve hozzá ki akarta ismerni hog!:) kivel áll szemben Erre az illető engedél!:)t kért arra hog!:) pár percre a szobában lévő span!:)ojfal mögé visszahúzódhasson Onnan pár perc mul va - a jelenlevők nag!:) csodálkozására egu elszászi öreg paraszt alakjában lépett elő ruh<ijában mozgásában és beszédmodorában tökéletesen utánozva az általa alakított parasztot Majd ismét visszament a span!:)olfal mögé ahonnan új abb pár perc elteltével eg!:) tökéletes élethűséggel utánzott nőies megjelenésű mozgású és hangú vöröskeresztes nővér alakjában lépett elő Majd ismét eltünt a span!:)olfal mö gött hog!:) onnan néhán!:) rövid perc multán mint elegáns turista lépjen elő "N\ielőtt szolgálatomat itt holnap reggel megkezdeném még valamit mutatok önöknek«- mondotta az idegen Zárjanak be engem eg!:) vasrácsos helyi ségbe az ajtómhoz állítsanak őrséget és ha holnap reggelre mégis kiszabadultam a fogdahel!:)iségből látni fogják hog!:) minden reám ruházandó feladatnak meg tudok felelni A hírszerző osztál!:) tisztjei érdeklődéssel hallgatták az érdekes embert és az osztál!:)vezető elrendelte a próbát Az idegent becsukták egy igen erős vastagfalú hel!:)iségnek erős vasrácsol(kal ellátott kis cellajellegü szobájába amel!:)nek erős ajtaját a hírszerző osztály vezetője maga zárta le s a kulcsot zsebébe téve gondoskodott róla hog!:) az idegent az egész éjszaka fol!:)amán feltétlenül megbízható őrség őrizze A cellában kényszerű burok lekerült fpjéröl pihegve és levegö után kapkodva megszívlelte azt a jóakaratú tanácsot hogy az újabb kísérleteket hasonló hangtompító fogja követni Az azonban hiába való fáradozás maradt hogy vallomast csikarjunk ki belöle - Aiutan most makacsul hallgat én fogok magának egy tanuisagos történetecskét elbeszélní amelynek egyes részletei - felteszem - nagyon fogjak érdekeini Igy hat szórakoz1isban lesz része amíg a vonat édes hazánk földjére fog érni Tehat : Bizonyara még élénken emlékszik az úr 1919 évének marclus idusát követö eseményeire mely ez alkalommal meglehetösen nélkülözte a nemzeti ünnep jellegét Nos én mint szellemi - az önök terminológiaja szerint : ál - proletar több más»burzsujfajtával«együtt egyik Hidegvölgyi üdülötelepen gyógyítattam a háborúban szerzett betegségemet Itt ért bennünket a rémuralom Az üdülötelepet nem soka ra»szocializálták s ettöl kezdve ott ingyenes betegek nyertek elhelyezést Ji az er2deti törzslakók mindinkabb szerényebb körre szorultunk össze De telt-mult az idö s az ön regényes alakja is fel-feltűnt Szabó»elvtárs«a telepen hogy rejtélyes köriilmények közt újra eltűnjön Szerencsére ön nem volt szófukar s elég gyakran s elég nyomatékkal hangoztatta eltünéseinek körülményeit amelyek személyét illetö tekintélyborzalom növeléséhez kétségtelenül Mindez a történelemre tartozik de önnek a telepen külön egyéni szerepe is volt és én éppen erről akarok csevegni Ön - hogy úgy mondjam - hivatalos hatalmának súlyával meg lehetősen visszaélt és pedig ártatlan nöszemélyek sérelmére Bizonyára em lékszik még a Torday növérekre: erdélyi menekültek voltak olyan igazi»árvák a viharban" Nem volt senkijiik és semmijük; szerényen meghúzódtak a telepen alig mertek lélegzetet venni A fiatalabbik leány tiidőbajos volt s napjai meg voltak számlálva Növére önfeláldozóan ápolta s alig vett tudomást önröl holott én férfiúi szememmel világosan láttam hogy a»szabadszerelem«merészségével közelített feléje Hát bizony nem nagyok voltak a sánszai de a szerencsétlen véletlen hatalmas ütőkártyát játszott az ön kezéhez 1\ haldokló leány az ön jelenlétében egy alkalommal kiöntötte a szívét Félig deliriumban beszélt s talán nem is a fennálló rendszert szidalmazta hanem a saját keserüségét tört életének reménytelenségét sirta bele a levegöbe a fáknak a felhökn2k a meddö földnek s a leszálló éjszakának A fájdalom himnusza volt ez a halá los panasz a szabad otthontól az erdélyi bércektöl elszakadt lélek vergödése és - ön kegyellenül kihasználta azt nemtelen céljai elérésére összeköttetéseire és befolyására hivatkozva szerelmi zsarolást követett nagyban hozzájárultak igy mc?gtudtuk hogy ön Szabó»elvtárs«SzamueJJi udvari vonatának föszakácsa vagy föudvarmstere amint tetszik Tudotl dolog hogy a szakácsok el az idösebbik Torday leánnyal szemben Ez másnap délután örtént s terminusul az éjszakát szabta meg ]l Z5arolas lenyege az volt hogy ha a szerencsétlen leány nem mmdlg szenvedélyes sevegök s így az önök útjairól böségesen értesültünk míután nem volt olyan szófukar mint Jelen alkalommal Hogy ön emberhúsból készítette a filét már akor is költöi túlzásnak fogtam fel amellyel nyil vanvaloan a gyengébb idegzewekre akart hatni enged a szerelmi ostromának úgy bejelenti»illetékes he Iyn«: hogy huga szidalmazta a proletárdiktaturát Hogy ez mit Jelentett abban az időben azt nem szükséges külön magyaráznom 1\z»iJJetékes hely nyilván a forradalmi törvényszék vo It

6 1929 április 10 CSENDORSÉGl LAPOK 293 csak egy szófaszerű nyugvóhel!) és egy faszékböl álló bútorzat volt Másnap reggel hat urakor a cellát üresen találták Sem az ablakrácson sem az ajton vagy a cella más részén eröszaknak semmi nyoma nem volt Az örök kijelentették hogy az ajtó mellett liét óránkint felváltva a leggondosabban örködtek; belülröl semmiféle zajt nem észleltek Az idegen eltünése teljesen megfoghatatlan volt Soha többé meg nem találták Nyilván német kém vou fűzi az esethez Dl/Ial ezredes aki azért jelentkezett nálunk hogy megtudjon valamit amire megbízást kapott Ezt megtud va rejtélyes módon megszökött és többé az egész világháború során nem tudtak meg róla semmit Ezzel kapcsolatban Ouval ezredes közli a fent írt egyén ugyancsak Schulmeister nevű állítólagos ösének : Napoleon híres kémjének rövid történetét ís Schulmeister Károlynak ezen öse a Rajnamelléki Freistadt város lelkészének volt a fia Az 1805 évben a Rajnamenti Strassburg várában tartózkodó Napoleon francia császár elött kémszolgálatra ajánlkozott egy Schulmeister nev ű egyén Napoleon elutasította mivel megbizható egyéntöl származó ajánlást felmutatni nem tudott Ezután Napoleon - egy kézmozdulatával jelezve a kihallgatás végét és az iiletö elutasítását -- visszament a spanyolfallal eltakart íróasztalához egy titkos aktát olvasni Rövid idö mulva felállt Napoleon az íróasztala mellöl s akkor nagy megütközéssel látta hogy egy idegen ismeretlen egyén áll elötte Kérdöre vonta: hogy került eléje bejelentés és engedély nélkül az idegen így válaszolt:»bocsánatot kérek Sire hogy az elöbi elut sítása "dacára nem mentem el én vagyok az alli az elobb kemszolgalatra jelentkeztem : Schulmeister«Napoleonnak megtetszett az idegen bámulatos átváltozási képessége és szolgálatába fogadta Késöbb utolérhetetlen kémszolgálataiért Napoleon kedvence lett akit óriási vagyonnal halmozott el és nemesi rangra is emelt idövel»oe Meinau«néven Ennek a híres kémnek hátramaradott naplój ából olvashatjuk az ö híres sikerült kémszolgálatait Egyik történelmi jelentöségű teljesítménye az volt amikor Napoleon meghagyásából bement UI mb a ahol Mack osztrák tábornoknál jelentkezett a franciák elleni kémszolgálatra Sikerült is Mack bizalm át megnyernie allit meggyözött arról hogy Napoleon nem tervez semmiféle támadást Ulm ellen Ez a hír tetszett Macknak mert megfelelt az ö felfogásának és véleményének is Egy héttel késöbb Napoleon Mack generálist egész hadseregével elfogta Ulmnál Mikor Napoleon Ulmba bevonulva a várost átadta Murat hercegnek Schulmeister kémjét úgy mutatta be a hercegnek: mint»az ulmi gyözöt" A wagr ami csatában - It évvel az ulmi esetet követöleg - osztrák gránátosok meglepték Schulmeistert amikor az osztrák fövezérnek: Károly föhercegnek törzse körül leskelödött egy falusi urilakban A gránátosok felismerték a híres francia kémet s körülvették az uriiakot hogy elfogják öt Schulmeister helyesebben De Meinau felmeneküjt a kuria felsö emeletére és ott hirtelen átöltözve mint hadisebész jött az öt keresö gránátosok felé s utóbbiak azon Az idősebbik Torday leány kétségbeesve kisírt szemmel rohant a szobámba s elpanaszolt mindent Én tehetetlen dühvel hallgattam ezt a pokoli kelepcét amit maga neki állított Az adott körülmények között nagyon komolyab kellett venni azt a fenyegetését hogy amennyiben a leány nem lesz engedékeny magával szemben úgy hugát halálos ágyából durva pribékek fogják kirángatni és börtönbe vetni esetleg vallatásaknak sőt liínzásoknak alávetni És ekkor egy igazi jó rendőri ötlet merült fel bennen1 Időt kell nyerni ez volt az alapgondolat A hölgyet megnyugtattam s beszalad tam Pestre egyenesen a főpostára N\egvallom nem volt nagy hőstett amit tettem de a körülményekhez képest a legcélravezetőbb volt Az ön bőbeszédűsége és dicsekvései révén szerencsére jól ismertem szolgalati viszonyainak részleteit Ezért siettem a főpostára ahonnan önnek hivatalos hangon feljebbvalója nevében utasitásokat adtam telefonon egy zárt fülkéből hogy azonnal utazzon ha jól emlékszem Szegedre ahol az állomáson várja be Szamuelli vonatát amelyen felsőbb parancsra a szolgálatot át kell vennie Szigorúan lelkére kötöttem hogy titoktartás kötelezi s még az állomásfőnökségtől sem szabad érdeklődnie a kérdéses vonat érkezése felő\ N\ire hazaértem hült helyét találtam Napokig távol volt hogy aztán igen bosszúsan és lógó orral érkezzék vissza A blamázsról ez egyszer nem igen csevegett de élénken el tudom képzelni hogy milyen feszült türelmetlenséggel várakozott a soha meg nem érkez ö vonat jára s végtére mikor beleúnt az illetékes helyen minö leekéztelésben volt része ügyetlensége miatt De nem akarok megfeledkezni a tragikus részletekről sem fl fiatalahh Torda IcánH még azon éjszaka meghalt Elvitték szegénykét és eltemették Növére pedig eltünt szemem elől örökre Talán elmenekült vissza Erdélybe az egyik pokolból a kisebbik pokolba vagy elvegyült a milliós város forgatagában? Nem tudom soha nem hallottam hírét azóta És ön ön is nemsokára az idők fordultával elmenekült Elárulhatom hogy volt idö mikor tűvé tettem maga után a várost de a föld vagy jobban mondva - a külföld elnyelte És ime most viszontláttuk egymást - És most elő a táskával! Nem hinném hogy minden különösebb ok nélkül utazgatik az oroszlánverem felé Ennek nagy okának kell lennie Igen emelje fel a karját Csak emmi tiltakozás Először is a hátulsó zsebéből vesszük ki a revolverét mert észrevettem hogy keze idegesen arrafelé tapintgat Igy la! Ezt jogi nyelven személymotozásnak nevezik Nem hiszem hogy vétenék a jog és igazság ellen Lám a vonat is lassít már Pár percnyi türelem még és N\agyarország szeretett hazánk területére érünk Lámlám ez a táska megfosztva tartalmától még mindig elég súlyosnak tetszik igy ni! Itt van a kutya elásva A bélés és a külsö fala között mintha valami zizegne Ime megvan! N\inő gazdag tarta lom Titkos írások némelyikük orosz nyelven és ez a tömérdek idegen valuta És itt egy lista egy csomó névvel ön úgy látszik kedves Szabo ell társ«diplomáciai szolgálatot teljesít Stopp! A vonat megáll Az ajtók kinyilnak és a határállomás lámpái nak fényében két kakastollas csendőr szuronya csillog A bolsevista futár hirtelen elsápad a magyar államhatalom és a megtorló igazság e két jelképének a megpillantakor N\egérkeztünk -0-

7 294 CSENDűRSÉGI LAPOK 1929 április 10 kérdésére vajjon nem látta-e fent az emeleten az általuk keresett kémet: "Most haldoklik ag!:]onlőtte magát" mondotta osztrák dialektusban n!:]ugod tan A gránátosok rohantak tovább az emeletre a»haldokló" kém után a hires kém pedig egérutat n!:]erve kisiklott üldözői g!:]űrűjéből A világháború tapasztalataiból tudj uk hog!:] mil!:]en fontos szerepet jfitszottak a tábori telefonok amiken mint érző idegrendszeren végig futottak a magasabb parancsnokságok rendelkezései nr ra nézve hog!:] a tábori telefont kémkedési célokra mil!:]en könn!:]en igén!:]be lehetett venni és hog!) a tábori telefonhálózatot a kémek mil!:]en óriási horderejű módon használhatták ki idézzük Ba/kay ny áll vezérőrnag!:]nak szintén a Neues Wiener ]ournalban megjelent alábbi leirását: A cikkíró - akkor mint alezredes 1914 augusztus 3-ik hetében az általános nag!:] ejön!:]om ulás idején mint ezredparancsnok ezredével egész napi megerőltető harc után a Lembergtől északra fekvő Oserdow községbe érkezett míg hadosztál!:]parancsnoksága minteg!:] 7 km-re tőle délre Belz községben tartózkodott Ezek a községek voltak éjjeli tartózkodóhel!:]ül ldjelölve Alig tért azonban az ezred éjjeli n!:]ugalomra az ezredparancsnokot a telefonhoz hívták Utóbbi a telefonkag!:]lót kezébe véve jelentkezett s jelentette hog!:] Balka!:] alezredes ezredparancsnok beszél A jelentkezésére kapott válaszból megismerte a hadosztályparancsnoksághoz beosztott és általa szem él!:]esen is jól ismert Vajda vezérkari őrnag!:] hangját aki a hadosztál!:]parancsnok nevében a következő tartalmú parancsot adta le :»Alezredes úr sajnálom hog!:] az éjjeli n!:]ugalmát meg kell zavarnom de a hadtestparancsnokságtói érkezett parancs értelmében az ezredének azonnal útba kell indulnia és Ruszin községen keresztül Warecz községbe kéll menetelnie Menetbiztosítás nem szükséges miután Warecz községben saját lovasságunk éjszakázik Ezután a parancsot leadó Vajda őrnag!:] még megismételtette a parancsot nehog!:] "félreértés támadhasson Balka!:] alezredes tehát kiadta ezredének a riadóparancsot és az ezred Warecz irányában megindult Az indulás előtt a térképen még megállapította Balka!:] alezredes hog!:] Ruszin minteg!:] 10 km-re Warecz pedig további 8 km-re fekszik Oserdow községtől északra t!2hát csak másnap reggel érkezhetnek meg od a Alig m enetelt azonban az ezred eg!:] neg!:]ed óráig amikor veluk szembe jött egy lovas járőr egy ulánus hadnagy vezetése alatt Feltünő volt hogy az ulánus ha?nagy h? mloka fehér kendővel átkötve és az egyik ula nusnak IS fel van a bal karja kötve a lovak pedig teljesen kimerültek nek látszottak A hadnagy az ezredparancsnokhoz Iov agol va jelentkezett és jelentette hogy az oro zok uldoztek Ez a jelentés különösnek hangzott ert hiszen az alezr des által kapott paranccsal ellentetesnek latszott azert megkérdezte ismételten hog!:] hol vannak az oroszok Az ul ánus hadnagy válasza a k? vetkezo vol :»Ruszin községben két vagy három kozcl kezred ájj es mögöttük néhány gyalogezred«bal kay alezredes nem akarta ezt el hinni és közolte az ulánus?ad naggyal hogy az ő parancsa úgy s ol hogy ezredevel Ruszin községe n át Warecz közseg e menetel jen s hog!:] a h adosztályparancsnokság szet nt Warecz kozsegben sajat lovasságunknak kell lenme Erre aẓ : ulánus hadnagy közölte az alezredessel hog!:] o feldenta szolgálatra volt kiküldve és megállapította hog!:] Warecz községben egy orosz gljaloghadosztál!:] van összeg!:]űjtve Ö ma délután Warecz közseg alá lopódzott ott azonban észrevették és három ulánusát le is lőtték Visszafelé jőve Ruszin községen haladt át ahol az ottani kozákok üldözőbe vették s itt még egy emberét elveszítette és ő maga is valamint eg!:]ik ulánusa megsebesültek Ezek után úg!:] látszott hogy a hadosztályparancsnokság a Ruszin Warecz körüli hel!:]zetet nem ismeri Balka!:] alezredes tehát a főhadnagy segédtisztjét az ulánus hadnagygljal eg!:]ütt beküldte a hadosztályparancsnoksághoz azzal hog!:] a hel!:]zetjelentést ott lead va új parancsot kérjenek Mintegy fél órai várakozás után a hadosztál!:]parancsnokság irán!:]ából megérkezett az ezredsegédtiszt az ulánus hadnaglj és Vajda vezérkari őrnagy Utóbbi erősen felizgatva kérdezte az alezredest hoglj miféle parancsot kapott telefonon a hadosztály paranc _ nokságtól? Mire az ezredparancsnok elismételte a parancsot amit körülbelül két órával azelőtt telefonon kapott Vajda vezérkari őrnaglj erre becsületszavára kijelentette hogy ő egy szót sem telefonált il!:]esmit Majd így folytatta :»Az Isten szerelméért hiszen az egész ezred a halálba rohant volna Mi éppen abban az időtáj ban kaptuk a hadosztál!:]parancsnoksághoz beérkezett lovassági jelentést hogy erős orosz menetoszlopok a határt már átlépték En még telefoni összeköttetést kerestem alezredes urral de az ezred telefonj a már nem működött valószínűleg azért mert az ezred akkor már elindult«balkay alezredes nagy megütközéssel beszélte el Vajda őrnag!:]nak hogy az akivel ő telefonon beszélt teljesen és olyan élethűen utánozta a Vajda őr nagy hangját hogy ő aki Vajda őrnag!:]ot jól ismeri meg volt arról győződve hogy Vajda őrnaggyal a hadosztály vezérkari tiszt jével beszél Annak dacára hogy a hadosztálynál a legszigorubb vizsgálatot rendelték el és vitték keresztül nem tudták megállapít ani hogy ki lehetett az ismeretlen telefoni parancs leadója Nyilvánvalóan ez esetben is egy üg!:]es orosz kém keze dolgozott Íme ezekből a fentebb elősorolt esetekből láthattuk hogy a kémkedés milyen fontos jelentőségű az állam haderejére nézve és hogy az egyes esetek meṇn ire más és más alakban jelentkeznek a gyakorlab elet változatai és a kém által elérni szándékolt célok különbözősége szerint Arra nézve hogy a kémkedésnek egyrészt az ál1 mok létrejötténél és megalakulásánál másrészt evszazadok óta fennálló államok megdöntésénél is fontos szerepe lehet utalok az alábbi tényekre: Benes Eduárd dr-nak a Cseh-Szlovák állam smert külügyminiszerének a tollából a»világháború es f : aalmak«nm alatt mostanában megjelent mu ka } a?ol me tudhaṭju hogy a cseh forradalom veze el eṿeken at tarto celtudatos munkájukkal hogyan alạ ttott k eg a páriskörnyéki békékkel nemzetkozlleg IS elismert Cseh-Szlovákiát E munkából kiiünik hogy a cseh forrad almárok legelső tevékenysége egy kémszervezet kiépítésébő! állott A cse? forradalmárok annak az elgondolásából tn It k k hogy az osztrák belpolitika jellemző saj tsag evtizedek óta az erélytelenség volt; másfell s moṭ vetettek azzal is hogy monarchián k külpohhkaja es? z os trák belpolitika közt nincs meg az a szolid antas a rll az áljamon belüli titkos agitációt lehetetlenne tenm kepes volna Végül számításba vették

XIX. ÉVFOLYAM AUGUSZTUS 1. BUDAPEST, 1929 MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR. 22. í\m.

XIX. ÉVFOLYAM AUGUSZTUS 1. BUDAPEST, 1929 MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR. 22. í\m. AUGUSZTUS 1 BUDAPEST 1929 XIX ÉVFOLYAM 22 í\m FŐSZERKESZTŐ: SEGÉDSZERKEszrö PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Zalai Gyűjtemény 71. KEMENDY GÉZA: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred

Részletesebben

LAPOK. CSEnDőRSÉG '1. Az új év küszöbén. XXXIII. évfolyam. Budapest, 1943 január 1. 1. szám.. messze idegenben harcolók támasza, alapja és erőforrása

LAPOK. CSEnDőRSÉG '1. Az új év küszöbén. XXXIII. évfolyam. Budapest, 1943 január 1. 1. szám.. messze idegenben harcolók támasza, alapja és erőforrása XXXIII. évfolyam. Budapest, 1943 január 1. 1. szám.. CSEnDőRSÉG '1 LAPOK Szel ],eszti: BE~ EDEK MIHALY alezredes I Segédszerkesztő : Dr. BA~YAI LÁSZLÓ százados Sl:( I kcszwség és khulóltivatal: RCDAPEST,

Részletesebben

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN.

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett két könyv csoportból csupán a feltüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván in-gye» kapják

Részletesebben

XVIU. ÉVFOLYAM. MI kirl tlmttt nel I IV, BUDAPEST, 1928 OKTÓBER 20. MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS

XVIU. ÉVFOLYAM. MI kirl tlmttt nel I IV, BUDAPEST, 1928 OKTÓBER 20. MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS XVIU ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1928 MI kirl tlmttt nel I IV, OKTÓBER 20 FŐSZERKESZTŐ: SEGÉDSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAV ONTA HÁROMS Z OR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:

Részletesebben

A ZSIDÓ LÉGIÓ A VILÁGHÁBORÚBAN

A ZSIDÓ LÉGIÓ A VILÁGHÁBORÚBAN JABOTINSKY VLADIMIR A ZSIDÓ LÉGIÓ A VILÁGHÁBORÚBAN 19 3 1 N E K U D A H - K I A D Ó / M U K A C E V O AZ ALEXANDRIAI MENEKÜLTTÁBOR. 1914 telének derekán kötött ki a hajóm egy olasz kikötőből jövet, Alexandriában,

Részletesebben

SZÁLASI FERENC A VÁLSÁG FÉRFIA

SZÁLASI FERENC A VÁLSÁG FÉRFIA 46. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER ÁRA: 240 Ft SZÁLASI FERENC NEMZETVEZETÔ KIHALLGATÁSA (4. oldal) DAVID IRVING: DAVID DUKE: TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: KENESSEY CSABA: HIMMLER MEGGYILKOLÁSA 5. oldal A SZAKADÉK

Részletesebben

KARINTHY FRIGYES ÖSSZEGYŰJTÖTT MŰVEI KARINTHY FRIGYES IDOMÍTOTT VILÁG MÁSODIK KÖTET VÁLOGATTA ÉS SAJTÓ ALÁ RENDEZTE UNGVÁRI TAMÁS

KARINTHY FRIGYES ÖSSZEGYŰJTÖTT MŰVEI KARINTHY FRIGYES IDOMÍTOTT VILÁG MÁSODIK KÖTET VÁLOGATTA ÉS SAJTÓ ALÁ RENDEZTE UNGVÁRI TAMÁS KARINTHY FRIGYES ÖSSZEGYŰJTÖTT MŰVEI KARINTHY FRIGYES IDOMÍTOTT VILÁG MÁSODIK KÖTET VÁLOGATTA ÉS SAJTÓ ALÁ RENDEZTE UNGVÁRI TAMÁS TARTALOM Zöngék és zörejek 1932 SZILVESZTERI KIENGESZTELÉS RÉMES ÁLOM 1932-RŐL

Részletesebben

Az 1914-es debreceni merénylet *

Az 1914-es debreceni merénylet * Az 1914-es debreceni merénylet * Ka t k ó Márton Áron Bevezetés Az 1914-es debreceni merénylet 1 a magyar történelem egy elfelejtett epizódja. A merényletre meglehetősen kaotikus bel- és külpolitikai viszonyok

Részletesebben

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 1931. Budapest VIII, Múzeum-körút 6. (R: Czakó Elemér dr.)

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 1931. Budapest VIII, Múzeum-körút 6. (R: Czakó Elemér dr.) Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 1931. Budapest VIII, Múzeum-körút 6. (R: Czakó Elemér dr.) Jancsó Benedek Emlékkönyv az EFE Jancsó Benedek Társasága megbízásából szerkesztette Asztalos Miklós Az emlékkönyv

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

A legrosszabb orosz film is jobb, mint egy amerikai. Dokumentumok a szovjet film magyarországi hegemóniájának megteremtésérôl (1945 1948)

A legrosszabb orosz film is jobb, mint egy amerikai. Dokumentumok a szovjet film magyarországi hegemóniájának megteremtésérôl (1945 1948) Múltunk, 2005/3. 39 101. 39 [ ] MURÁNYI GÁBOR A legrosszabb orosz film is jobb, mint egy amerikai. Dokumentumok a szovjet film magyarországi hegemóniájának megteremtésérôl (1945 1948) Meglehetôs szkizofréniában

Részletesebben

CSEnDóRSÉGILA OK. Vissza kell nézni.

CSEnDóRSÉGILA OK. Vissza kell nézni. XXIX. évfolyam. Budapest, 1939 22. szám CSEnDóRSÉGILA OK Szerkeszti! Segédszerkesztő : Besenyői ' BEÖTHY KÁLMÁN őrnagy BENEDEK MmÁLY százados Szerkesztőség és kiadóltivatal: BUDAPEST, IL KERÜLET, FŐ-UTCA

Részletesebben

Kövér György. Írott orális történelem

Kövér György. Írott orális történelem Kövér György Írott orális történelem Az emlékezéstörténeti műfajoknak közismert sajátosságai vannak. Az önéletírás legfontosabb jellemzője az író, elbeszélő és főszereplő azonossága és a keletkezett szöveg

Részletesebben

ERTESITO HIVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL. r --, " t -... -...

ERTESITO HIVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL. r --,  t -... -... EGYESÜLETI I/~~ r --, " t ~ ERTESITO Kiadja: A Magyar Csendő r ök Családi Közössége - Cleveland, Ohio, l;sa. 1966. December - Char/ered July 14,1958. B. 56-940. - 19. és 20-ik Szám -... -... ~~ '\ \ HIVEN

Részletesebben

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára PPEK 443 Vecsey József: Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára Vecsey József Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

A harmincas évek politikai rendőrsége Wayand Tibor önvallomásában

A harmincas évek politikai rendőrsége Wayand Tibor önvallomásában Varga Krisztián Betekintő 2010/4. A harmincas évek politikai rendőrsége Wayand Tibor önvallomásában Az alább közölt dokumentum Wayand Tibor fogságban írt önvallomásának az 1936 és 1940 közötti időszakról

Részletesebben

V. FEJEZET. A NYOMOZÁS SEGITŐ I

V. FEJEZET. A NYOMOZÁS SEGITŐ I V. FEJEZET. A NYOMOZÁS SEGITŐ I ASZAKÉRTÖK. A korszerű szakértők nélkül a mai, tudományosnak nevezhető nyomozás el sem képzelhető. Erre pedig szűkség van, mert a túloldalon, a bűnözők is minden korszerű

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

AGATHA CHRISTIE TRAGÉDIA HÁROM FELVONÁSBAN

AGATHA CHRISTIE TRAGÉDIA HÁROM FELVONÁSBAN AGATHA CHRISTIE TRAGÉDIA HÁROM FELVONÁSBAN ELSŐ FELVONÁS A gyanú Első fejezet A Varjúfészek Mr. Satterthwaite a Varjúfészek teraszán ült, és vendéglátóját figyelte, aki felfelé kaptatott az ösvényen a

Részletesebben

Fontos Tudnivalók, Hírek

Fontos Tudnivalók, Hírek VEZETŐK LAPJA 2. OLDAL Fontos Tudnivalók, Hírek Felhívás! A Vezetők Lapja elektronikus kiadása. Kérünk szíves visszajelzést azok részéről, akik nyomtatott példány helyett megelégednének a lap további küldésének

Részletesebben

Tiefenthaler József: Sötét napok. Ötvenhat nap a Gestapó börtöneiben

Tiefenthaler József: Sötét napok. Ötvenhat nap a Gestapó börtöneiben PPEK 716 Tiefenthaler József: Sötét napok Tiefenthaler József Sötét napok Ötvenhat nap a Gestapó börtöneiben mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendörségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága.

CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendörségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. X évfolyam Budapest, 1916 február 29 '7 szám CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M kir Csendörségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága ELŐFIZETÉSI ÁRA: Félévre 6 korona Megjelen minden hó SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

CSEnDóRSÉ. Hiszek egy Istenben. hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök iuazsáuban. Hiszek Magyarország feltámadásában. A men.

CSEnDóRSÉ. Hiszek egy Istenben. hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök iuazsáuban. Hiszek Magyarország feltámadásában. A men. XXXI. évfolyam. Budapest, 1941 februál' CSEnDóRSÉ Szerkeszti: Segéd szerkesztő : Besenyői BEÖTHY KÁLMÁ N őrnagy BENEDEK lujllály ől nagy Szerk e sztőség é s kiadóllivatal: BUDAPEST, ll. KERÜLE T, FŐ.UTCA

Részletesebben

Rejtő Jenő. Az elveszett

Rejtő Jenő. Az elveszett Rejtő Jenő Az elveszett cirkáló TARTALOM ELSŐ FEJEZET Nézeteltérés egy pireuszi csapszékben. A kocsmáros megmenti a whiskyt, de nem csináltatja meg az ablakot. MÁSODIK FEJEZET Esik az eső. Rozsdás ismét

Részletesebben

Az elveszett cirkáló

Az elveszett cirkáló Rejtő Jenő Az elveszett cirkáló TARTALOM ELSŐ FEJEZET Nézeteltérés egy pireuszi csapszékben. A kocsmáros megmenti a whiskyt, de nem csináltatja meg az ablakot. MÁSODIK FEJEZET Esik az eső. Rozsdás ismét

Részletesebben

. MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR

. MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR XI. ÉVFOLYAM, 31. SZAII BUDAPEST, 1930 NOVEMBER 1. FOSZERKESZTO : SEGÉDSZERKESZTO: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS. MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTOSÉG ÉS KIADÓIDVATAL : BUDAPEST,

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben