XIX.. VFOLYAM. BUDAPEST, t 929 SZÁM. ÁPRILIS 10. PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIX.. VFOLYAM. BUDAPEST, t 929 SZÁM. ÁPRILIS 10. PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR."

Átírás

1 XIX VFOLYAM SZÁM BUDAPEST t 929 ÁPRILIS 10 FÖSZERKESZTÖ : SEGtDSZERKESZTO: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTÖSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ UTCA 30 SZ

2 XIX évfolyam Budapest t929 április to 11 szam FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOL T ÁN SZÁZADOS SEGE DSZERKESZTŐ MAHA CS LAJOS : SZ ZAD OS Á ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 12 pengő iéiéne 6 pengő Megjelenik havonta háromszor SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATA L Budapest I Országház-utca 30 Hiuk His ul! Hiszek egy I stei/beli lliszek {gy Iwzáblll/ (QT istmi örök il!llzsát7bal/ o!1agyarország ö fdtá/l/adcíscíbl/ II 1Il{11 alacsony rétegeiben élő emberek szivesen keresik a csendor baratsagát ha nem egyéni érdekböl akkor c ak azert hogy azzal dicsekedhessenek /\z e lőljárók fetto!i yelme tehat amellyel a csendőr mag<inlletet A pertu JS kjsenk elsosorban a csendőr egyéni erdekcit szolgalla de azzal együtt a szolgálatét is Mert a nlinden kivel nyakra-főre szervuszozó csendőr mr nem A bajtársias tegeződés illemszabálljaival foglalkoztunk ezen a helljen a multkorihan most a pertulol szpretnénk egljetmást elmondani Mert a kettőnek csak a fogalma azonos a lénijege és a jelentősége azonban kül önösen a csendőr szempontjából nem ugljanaz A bajtársi tegeződés a harcra nevelt közös baj han és közös dicsőségben összetartásra utalt emberek ösztönös vonzalmában és lelki kapcsolatában lel alapot; nem annljira az egljéni mint inkább a testületi és hi ratásbeli összetartozandóság szülötte és kifejezője A bajtársak körén kivül álló barátokkal való t2geződés azonban már szoros személljes harátságot feltételez A magljar ember általában könnljen banitkozik Solszor még eglj liter közösen meg ivott bor is jogcim arra hoglj olljan emberel\ akik életükben sohasem látták vaglj legalább is csak felületesen ismerik egljmást»pertu«-t igljanak s egljmást tegezzék ami pedig csak a szó legnemesebb értelmében vett és be is bizonljitott barátságnak lehet a fokmérője Ezt a rossz szokásunkat a könnljű barátkozást a túlságos bizalmaskodást és az ezekböl eredő meggondolatlan közlékenljséget ellenfeleink és ellenségeink alaposan ki is használják ellenünk Hogy a könnljelmü tegeződés mindezeknek a káros tulajdonságaínknak oka-e vaglj már cs ak az eredménue azt bajos lenne eldönteni anniji azonban bizonyos hoglj egljmástól nem függetlenek De még akkor is ha ezek a hibák sajnos valóban a természetünkben gyökeredzenek a csendőrnek feltétlenül mentesitenie kell magát tőlük mind a maga egljéni mind pedig a szolgálat álialános érdekében»mad arat tolláról embert barátjáról«11i0ndja a közmondás A csendőrt hivatása nevelése és az egljéniségével szemben támasztott magas erkölcsi követelménljek nemcsak a saját magatartását illetően kötelezik elővigljázatra hanem azok körének meg\jlasztását illetően is akik közül barátait kiválogatja A legjobb és a legkifogástalanabblll viselkedő csendörnek se lehet tekintéllje ha ohjan emberek társaságában látják forogni vaglj olljanokkal hallják tegeződni akikkel valamirevaló ember nem tegeződik Ez egészen természetes hiszen mindnljájan tudjuk hogy a barátok milyen nagy befolljással vannak még erős és Iliforrott egyéniségű emberekre is hát még fiatal és fejlődő jellemekrel Kétes hirnevű és jellemű vagy a társadalon leh t» mindenkivel szemben aki arra n 12gcseKeIljebb okot szolgaltat)a gyanakvó és i?le;;szemű Ha pedig nem ilyen akkor már jó csendőr scm lehzt Nẹm mondjuk mi azt egy szóval sem hogy a csẹndornek a testületen kivül ne legyenek barátai Sot! Amennyire óvakodnia kell a méltatlanok buátság t l vegye éppen annyira megtiszteltetésnek ha az ovenel m gasabb állású vagy intelligenciájú idősebb vagy tekjl1teyes mberek öt barátság ukba fogadják Ha a c enor veluk szemben nem feledkezik meg a szerenljsegrol es a JÓ modor többi követelményeiről akkor a barátságuk őszinte is lesz mert a derék csendőrt minden tisztességes ember szereti Nem vd a csendőr az illem ellen ha azokat a polgári bilnitail akik őt tegezik akkor is visszategezi ha magasabb társadalmi osztálljba vagy az intelligencia körébe tartoznak sőt úgy is kell tennie mert az iiletőkkel szemben nem a katonai hanem a polgári társadalom szabálijai mértékadók amelyek az egljoldal ú tegezét lealázónak tekintik s ez alól legfeljebb csak igen nagy kor- vagy rangkülönbség esetében ismernek kivételt Természetes hoglj nekünk nem ezzll ellen a pertu k ellen van kifogásunk amelljek a csendőrt mcgtisztzlil\ hanem azok ellen amelljek lealacsonyítják és a barátságának ertekét csökkentik Ezekkel szemben védckezm kell és pedig elsősorban azáltal hoglj az ember nem jár kocsmába mert rendszerint a l\ücsméiban lehet olljan barátokat szerezni akikkel aztiin az ember masnap szégyel az utcán végig menni Az nem igaz hogy a tegezödéssel szemben né1la nem lehet védekezni Mert igaz ugyan h09[l vannal emberek akik a tegeződést feltünően felajánlani vagy egljenesen erőszakolni szokták dc az ügyes csendőr nek száz módja van arra hogy az ilyen tolakodók elől kitérjen Megmondhatja nyiltan és komolyan h09[1 ő elvből csak régi cs meghitt barátaival tegeződik elütheti tréfával a dolgot ha pedig semmiképen $1111 tud szabadulni anélkül h09!;l feltúncst keltene tegyen úgy mintha a felajánlott tegcződésbe beleg!jeznék de másnapra aztán felejtkezzél\ meg róla s az illetöt magázza nljugodtan tovább mintha semmi sem \irknt volna Akkor aztán észretér Iglj bizony csinján kell bánnia a csencvirlld :1 pertuval a barmokkal és a bertkozassal lv\ert al11ily11 kinc;; lehet egy jóbarát annyi veszedelj11t rejt mag;i ban a rossz különösen a csendőne nézve alü mindenkinél inkább teheti mag<íévá Antigonu kirnl!1 monelását»ments meg Istenem a barótmll1hl az ellenségeimmel majd csak clbanok valahoqill

3 290 CSENDöRSÉGI LAPOK 1929 április 10 A kémkedésröl Irta : Dr CZIÁKY FERENC őrnagy hadbiró (Bercjezö közlemény) Párisba megérkezve úgy jelentettem az esetet az állomásfőnökségnél hog!:] ismeretlen utitársam utazás Iözben hirtelen meghalt Ezek után a hadüg!:]lllinisztériumban majd a világháború kitörésekor a hadseregparancsnokságoknál mint kémtisztnek bőséges alkalmam volt a mi összes terveinket és intézkedéseinket az általam jól ismert vonalakon és eszközök igén!:] bevétel ével a szemben álló németekkel közöl ni és ily módon bosszút álhattam elhunyt atyám haláliiért Franciaországon 1\lig ért ez elbeszélés vegere a kém akinek a bomba mindkét lábát leszakította megkezdte haláltusáját és kiszenvedett 1\ kémkedések elhárításá! célzó közbiztonsági szolgálatot csak akkor tudjuk jól ellátni ha a kémkedés természetét és lén!:]egét ismerjük Viszont ezt csakis a felmerüjt esetek sokféleségéből ismerhetjük meg igazán Mert hiszen az eg!:]es esetekből vonhatj uk le azokat (i!)ljakorléti 1cn t:lságokat amiket a kémelháritó szolgálat körében a biztos sikerre vezető alapos kilátassal érvén!:]esithetünk Ez okból nem lesz érdektelen ránk nézve hogy ha az újabb idők háborús irodalmából felelevenítünk egypár érdekesnek és tanulságosnak igérkező kémkedési esetet úg!:] amint azt a külföldi lapokban - főként pedig a Neues Wiener JOl/rnalban időközönként megjelent cikkekben olvashattunk Utóbbi helyről véve közöljük itt Sparlis angol gyári főmérnök alábbi esetét: 1\z 1917 év őszén a hadatviselő 1\nglia hadifelszerelési gyári üzemei erősen érezték már a nyersanyagok hiányát Mivel pedig a német tengeralattjárók működése nagyon megnehezítette az Angliába való bevitelt és az amerikai segítség is igen gyengén éreztette még hatását az angol hadvezetőség kri tikus napokat élt át Sparks - az elbeszélő - ebben az időb(>n él H községben lévő angol tölténygyárnak volt a vezetője aki éppen a fent vázolt nyersanyaghiány folytán egyre nehezebben tudott a hadvezetőség által támasztott követelményeknek eleget tenni; sőt az utóbbi időben az elrendelt lövedékeknek csak eg!:]negyed részét volt képes már szállítani 1917 év november végén i1!:]en előzmények után kapta az angol hadügyminisztérium alábbi tartalm u bizalmas rendeletét :»Holnap odaérkezik kiküldöttünk : Morrison ezredes hogy megszemlélje azokat az intézkedéseket amiket Ön a legújabban kibocsátott rendelet alapján üzemeiben foganatosított«a rendelet külső formáját és kiállítását Illetően semmi gyanút nem kelthetett és a főmérnök is teljesen hitelesnek találta azt Mivel azonban a Morrison név ismeretlen volt előtte kikereste a hadügyminisztérium tiszti névjegyzékét ahonnan látta hog!:] egy Morrison nevű ezredes a műszaki tisztek közt tén!:] leg szerepel Másnap reggel 9 órakor befutott a gyár udvarára egy angol katonai gépkocsi amiből az angol vezérkar A viszontlátás_ Irta: SIC UL Pár évvel ezelőtt még Wienbe utaztak azok a rendőri funkciónáriusok akiknek az ország határán be- és kilépő utasok megfigyelése és útlevél vizsgálata képezte a feladatukat Visszafelé már Wienben az osztrák rendőri kőzegekkel karőltve megkezdettük ellenőrző munkánkat Egy ilyen alkalommal az éjjeli gyorslonathoz nagyon sok utasunk Hadúr a;z Úr! Ez vagyok: Hitembe ólmosúlva Ezer szép álom kincsft őrizem S mégis oly sokszor mea culpázl{/ Mondom Iii: minden semmisej/! Mikor a bánat mámorba szökken: f áradtan bárgyún összeroppano/? Mikor a tétlenség leflésze árnyal: Le tudj/éli lopni minden csillagot Napkeleti a lelkem egészen - L6tuszkehelvből született álom De testemet napnyugat szőttp S dajkáltáh sors-allmv6 titánok S ott állok hol összfjoly a véglet Közös határba - bús hazátlanúl Testem ros/wdhat nyugat porára : De lelkem turáni s ott Hadúr az Úr! Kovács Pál csendőr (Hejőrsaba) volt akik hosszú sorban egymásután jőttek ahhoz az asztalhoz ahol az útlevélvizsgálatot bevezettük Szokásom szerint először is a fényképre pillantottam hogy az útlevélhirtokos semélyazonosságát megállapitsam És eközben egy fekete papaszemes szakállas arcra esett a pillantásom Soha nem láttam ezt az arcot és mégis valami megdöbbenésfélét éreztem Alaposan átnéztem az útlevelét: Ernst Schneider osztrák honos kereskedő utazásának célja üzleti ügy stb Ez ugyan nem sokat mondott Mindent rendben találtam és visszaadtam az útlevelét Valamivel mélyebben néztem a szemüvege alá s hirtelen valami rebbenést vettem észre a tekintetében Mintha a pupillája kitágult volna Nem sok időm m aradt a szem lélődésre emberem továbblépett és mások Jottek a helyébe A hivatalos és sürgető munka lekötőtte minden figyelmemet Később azonban mikor már a vonaton ültem újra eszembe jutott a dolog!-l ogy a csodába érintett engem olyan erővel ennek az arcnak a megpillantása?! Kétségtele hogy volt benne valami félelmes valami ismerős vonas amely az öntudatom küszöbe alatt az emlékezés valami idegszálát megpenditette Lehuny tam a szemem és gondolkoztam de nem tudtam dülőre Jutnl fi b fi gyanu azon- an megfeszkelte magát bennem s elhata r t h k oz am ogy vegere jaro a dolognak annál is inkább mert ez hivatali köte-

4 1929 április 10 tsendörségl LAPOk 291 egyenruhájában egy magas szőke arcu ezredes szállt ki aki magát Morrisonnak mutatta be JYliután il gyár igazgatója il gyár vezetőségél Mornson ezredes ne k bemutatta volt és utóbbi ezekkel nh ány baráts?gos szót váltott felszólította a gyár vezetojet hogy bizalmas megbeszelések céljából az ő irodahelyiségébe menjenek Ott leülve a következőkkel fordult a gyár vezetőjéhez :»Most pedig lássuk a hadügyi vezetőség legújabb rendelkezéseit és nézzük meg hogy valami üdvös dolgot ki tudnánk-e okoskodni belőle Kérem igazgató úr az aktát«sparks igazgató-főmérnök elővette a Wertheimszekrényében elzártan őrzött titkos aktát mely 1917 november 25-iki keltezéssel és Churchill sajátkezű aláirásával ellátva szószerint így hangzott :»Az ércbehozatal megcsappanása olyan jelentékeny hogy minden lehetőt el kell követni hoglj ennek a következményeit elkerüljük Az országban még különféle formában mint pl kerítések és állványok karfák stb nagymennyíségű anyagnak kell lennie Egyedül a Hyde-parkban lévő kerítés vasanyagát magát tonnára becsülöm; ezenkí vül a London utcáin lévő korlátok ércanyagkészlete is óriási Ugyanez a helyzet az ország sok nagy vlírosában is Ezenkivül ott vannak még az épülőfélben lévő épületek vasalkatrészei is amik sürgős katonai célolra felhasználhatók A llorlátok rácsok és kerítések drótkerítéssel pótolhatók Erélyes intézkedések nyomán fel kell hívni az emberek figyeimét arra hogy a veszély nagyságát és tőlük követelt segítség fontosságát tartsák szemeik előtt Végül ott vannak még a harcterek A Somme mentn legalább tonnára tehető a földben fekvő lövedékekből visszamaradt anyag Ezl is feltétlenül össze kell gyűjteni E célból alkalmas any aggyűjtö gépezeteket kell készíteni és a harctereken olvasztókemencr ket kell fel állítani fegyen azonal javaslatot a f2nti pontokban fjg- 1ltak kere ;; ztulvltele tovább egy bizottság összeállitasa rdekeben Utobbl ne a haditanács tagjaibói áll Jon es az elhatározott intézkedések keresztülvilelér2 képesnek kell lennie«zután éṛdeklődött J\\orrisoll ezredes a gyár keruleteben levo viszonyok felől; behatóan megbeszél tz z 19azgatoval a fentiek alapján legszükségesebbnek es legfo tosabbaknak mutatkozókat Mindez2kről pontos fel! egy zesek et ẹszközölt a z ebkönyvében Majd a gyár egesz uzemet es b2rendezeset a legalaposabban átnézte Eltávozásakor kijelentette hogy illetékes heiljen jelentést fog tenni az ott általa tapasztalt kiváló munkáról Végül búcsúzáskor felhatalmazta a gyárvezetö fömérnököt hogy bármiféle óhaja lesz a jövőben a hadügyminisztériumtól forduljon bizalmasan hozzá ő mindent meg fog tenni ami módjában áll Ezzel Morrison ezredes autóba ül ve eltávozott Két héttel az es2t után egy szerencsétlenség folytán a gyár 3 derék munkása életét vesztette Sparks főmérnök felutazott Londonba hogy a 3 munkás hátramaradottjainak ellátását kieszközölje s ez alkalommal elhatározta hogy MorrisCJn ezredes segitsegét fogja igénybe venni Megtudva a pontos irodai címét hi vatalos helyiségében felkereste Morrison <zredest és bejelentette magát nála Nagy volt azonban el képedése amikor a dolgozószobaba belépv2 ott a magát l\\orri- lességemet is képezte A vonatot átcserkésztem s ráakadtam az én utasomra Az ablak felé volt fordulva osztrák lapot olvasott amelyben látszólag el volt merülve s így alaposabban szemügyre vehettem Most hogy profilban láttam az arcát még jobban megerősödött bennem a gyanú hog valamikor találkoztam vele hogy szerepe volt az életemben Nem tartottam azonban kívánatosnak hogy gyanút fogjon s további tapogatódzásomat Bruck állomás utánra halasztottam amikor már a magyar határig nem lesz alkalma kiszállani A mellém beosztott detektivvel közöltem hogy ekörül az ember körül valami gyanúsat szimatolok Megállapodtunk a követendő eljárásban s miután a gyors kattogva elhagyta az utolsó osztrák megálló állomást benyitottunk utasunk fülkéjébe Látszólag csomagvizsgálatot rögtönöztlink amelyen a fülke valamennyi utasának ál kellett esnie Emberünket teletett gyanú alapján csomagjával együtt a különálló szolgálati szakaszba szólitottuk Kissé méltatjankodva követett bennünket de amikor hellyel kináltuk meg megnyugoclott A detektív felü letesen átkutatta a kézitáskáját én perlig váratlanul magyarul így szóltam hozzá: - Mondja csak kérem honnan ismerjük mi egymást? Egy pillanatra meghökkent majd német nyelven tillakozott : _ Nem tudom hogy mit akar Ön mondani Nem értem Irataim rendben vannak és semmi tiltot! dolgai nem csempészek Hm! Lehet hogy tévedek gondoltam Mindenesetre nem firtathatok most már tovább nincs hozzá hivatalos hatalmam Mindazonáltal tovább csevegtem vele közömbös dolgokról cigarettával is megkináttam Kissé ideges lljjakl<al gyujtott r" Ezek a mozdulalol< s ahogyan a fiistöt flljla isnlcrősöl<nek letszettek ú j ra Felállott elbúcsúzott s nyitni akarta az aj tót ekkor hirtelen kinyilott agyamban az emlékezés zsilipje - Szabó -elvtárs" egy szóra! Hirtelen megfordult arca dühös ijedtségben meg\1naglott de nyomban megbánta "igyázatlanságát s németül kérdezte hogy mit óhajtok A detektivvel összenéztiink s ez elég vojt hogy elállja az aj lót melyet gondosan he7nrl söt a függönyöket is összehúzta az ablakokon - No Szabó elvtárs- fog laljon csak helyet s mondja mióta visel maga szakált rs pápaszemet? Dühösen engedelmeskedett s egy pör magyar szitkot morzsolt szénfekete szakálaba - Lám-lám tehát an!janyel\én is mcgszó!ajt \\ost hat mondja el szép sorjáhan ho\á mcrlrlig mi jur3tbafl van és mi van a körözésévcl? Szabó alias Schneider felpattant : _ Figyelmeztetem hogy osztrák honos \ug!jok és O2trák területen vagyunk NlIlc joga engem faggatni Azt csinálok és odamegyek ahovú akarok _ Hohó kedves barátom Jelenleg közel 60 l<ilomtercs sebességgel robogunk a határ felé s maga amúgy is Budapestre szándékozik utazni "emde? Negyedóra li1ul\a mur abban a kellemes helyzetben leszek hogy magát hi\atalos módon is örizetbe vehetem Ezt azonban nem fogja meglenni mert múr előbb leszállok a vonatról s ebben nincs joga megakadal! l ozni Dühösen kezébe kapta a táskáját s el akarla tolni a rletektivet az őrhelyéröl azonban hirtelen egy erős fizikuli váratlan ellenhatasa visszaröpitellc a kényelmes ülőlléiuer\ Szitkozódva ugrott fel újra s ü kalauz lltn kezrlett 1<Í3hilll Ekl<or azonban egy felöltő repült a fejere Illel!! \1clJurlwlta a nyakáig elfullasztva a hangját Eről!enül is ]"\\ldok"i\1i l1adonúszotl $ viszaromlott fl vonnt parll;lira A\lknr (

5 CSENDORSGI LApOt{ 1929 április 10 sonnak nevező ezredesben egy középtermetű barna férfit ismert meg aki semmit sem hasonlított a nála járt egyénhez Majd mikor úgy magától az igazi Morrisontói mint az osztályban lévőktől megbizon!:)osodott arról hog!:) csak eg!:) Morrison ezredes van nag!:) megdöbbenéssel jutott annak tudat<ira hog!:) megtévesztették cs a rábizott rendkívül titkos adatokat eg!:) kémnek szolgáltatta ki Ebben a feltevésben megerősítette az a tén!:) is hog!:) nem sokkal később eg!:) hadüg!:)miníszteri rendelkezés felhívta az összes parancsnokságok hatóságok és intézetek fig!:)elmét arra hog!:) a katonai dolgokról idegenek előtt beszélni szigorúan tilos mivel a német sajtóban ol!:)an cikkek jelentek meg amikben az angol érchián!:)ra vonatkozó érthetetlen módon megszerzett pontos adatok foglaltatnak Ugyancsak az említett lapból idézve közöljük Dl/val francia ezredes leírása n!:)omán az alábbi érdekes kémesetet: 1914 augusztusában az elszászí határ felé előn!:)omuló eg!:)ik francia hadseregparancsnokság hírszerző osztál!:)án jelentkezett eg!:) 30 év körüli férfi Sportruhába öltözött igen jó megjelenésű franciául és németül eg!:)aránt tökéletesen beszélő intelligens úriember ben!:)omását keltő férfi volt a kezében kis kézitáskávaj Magát Schulmeister Károl) Strassburg mejletti Kehl községi lakosnak nevezte meg amit okmán!:)ai is igazoltak Előadta hog!:) ő leszármazottj a annak a Schulmeister Károl!:) nak aki Napoleonnak híres kémje volt és akiről Napoleon azt a kijelentést tette : "Ez az eg!:) ember nekem ann!:)it ér mint eg!:) egész gránátos hadtest«"en ebben a háborúban ősömhöz méltóan akarok viselkedni«mondotta az idegen felajánlva a franciáknak kémszolgálatait A hirszerző osztál!:) vezetője kérdéseket intezve hozzá ki akarta ismerni hog!:) kivel áll szemben Erre az illető engedél!:)t kért arra hog!:) pár percre a szobában lévő span!:)ojfal mögé visszahúzódhasson Onnan pár perc mul va - a jelenlevők nag!:) csodálkozására egu elszászi öreg paraszt alakjában lépett elő ruh<ijában mozgásában és beszédmodorában tökéletesen utánozva az általa alakított parasztot Majd ismét visszament a span!:)olfal mögé ahonnan új abb pár perc elteltével eg!:) tökéletes élethűséggel utánzott nőies megjelenésű mozgású és hangú vöröskeresztes nővér alakjában lépett elő Majd ismét eltünt a span!:)olfal mö gött hog!:) onnan néhán!:) rövid perc multán mint elegáns turista lépjen elő "N\ielőtt szolgálatomat itt holnap reggel megkezdeném még valamit mutatok önöknek«- mondotta az idegen Zárjanak be engem eg!:) vasrácsos helyi ségbe az ajtómhoz állítsanak őrséget és ha holnap reggelre mégis kiszabadultam a fogdahel!:)iségből látni fogják hog!:) minden reám ruházandó feladatnak meg tudok felelni A hírszerző osztál!:) tisztjei érdeklődéssel hallgatták az érdekes embert és az osztál!:)vezető elrendelte a próbát Az idegent becsukták egy igen erős vastagfalú hel!:)iségnek erős vasrácsol(kal ellátott kis cellajellegü szobájába amel!:)nek erős ajtaját a hírszerző osztály vezetője maga zárta le s a kulcsot zsebébe téve gondoskodott róla hog!:) az idegent az egész éjszaka fol!:)amán feltétlenül megbízható őrség őrizze A cellában kényszerű burok lekerült fpjéröl pihegve és levegö után kapkodva megszívlelte azt a jóakaratú tanácsot hogy az újabb kísérleteket hasonló hangtompító fogja követni Az azonban hiába való fáradozás maradt hogy vallomast csikarjunk ki belöle - Aiutan most makacsul hallgat én fogok magának egy tanuisagos történetecskét elbeszélní amelynek egyes részletei - felteszem - nagyon fogjak érdekeini Igy hat szórakoz1isban lesz része amíg a vonat édes hazánk földjére fog érni Tehat : Bizonyara még élénken emlékszik az úr 1919 évének marclus idusát követö eseményeire mely ez alkalommal meglehetösen nélkülözte a nemzeti ünnep jellegét Nos én mint szellemi - az önök terminológiaja szerint : ál - proletar több más»burzsujfajtával«együtt egyik Hidegvölgyi üdülötelepen gyógyítattam a háborúban szerzett betegségemet Itt ért bennünket a rémuralom Az üdülötelepet nem soka ra»szocializálták s ettöl kezdve ott ingyenes betegek nyertek elhelyezést Ji az er2deti törzslakók mindinkabb szerényebb körre szorultunk össze De telt-mult az idö s az ön regényes alakja is fel-feltűnt Szabó»elvtárs«a telepen hogy rejtélyes köriilmények közt újra eltűnjön Szerencsére ön nem volt szófukar s elég gyakran s elég nyomatékkal hangoztatta eltünéseinek körülményeit amelyek személyét illetö tekintélyborzalom növeléséhez kétségtelenül Mindez a történelemre tartozik de önnek a telepen külön egyéni szerepe is volt és én éppen erről akarok csevegni Ön - hogy úgy mondjam - hivatalos hatalmának súlyával meg lehetősen visszaélt és pedig ártatlan nöszemélyek sérelmére Bizonyára em lékszik még a Torday növérekre: erdélyi menekültek voltak olyan igazi»árvák a viharban" Nem volt senkijiik és semmijük; szerényen meghúzódtak a telepen alig mertek lélegzetet venni A fiatalabbik leány tiidőbajos volt s napjai meg voltak számlálva Növére önfeláldozóan ápolta s alig vett tudomást önröl holott én férfiúi szememmel világosan láttam hogy a»szabadszerelem«merészségével közelített feléje Hát bizony nem nagyok voltak a sánszai de a szerencsétlen véletlen hatalmas ütőkártyát játszott az ön kezéhez 1\ haldokló leány az ön jelenlétében egy alkalommal kiöntötte a szívét Félig deliriumban beszélt s talán nem is a fennálló rendszert szidalmazta hanem a saját keserüségét tört életének reménytelenségét sirta bele a levegöbe a fáknak a felhökn2k a meddö földnek s a leszálló éjszakának A fájdalom himnusza volt ez a halá los panasz a szabad otthontól az erdélyi bércektöl elszakadt lélek vergödése és - ön kegyellenül kihasználta azt nemtelen céljai elérésére összeköttetéseire és befolyására hivatkozva szerelmi zsarolást követett nagyban hozzájárultak igy mc?gtudtuk hogy ön Szabó»elvtárs«SzamueJJi udvari vonatának föszakácsa vagy föudvarmstere amint tetszik Tudotl dolog hogy a szakácsok el az idösebbik Torday leánnyal szemben Ez másnap délután örtént s terminusul az éjszakát szabta meg ]l Z5arolas lenyege az volt hogy ha a szerencsétlen leány nem mmdlg szenvedélyes sevegök s így az önök útjairól böségesen értesültünk míután nem volt olyan szófukar mint Jelen alkalommal Hogy ön emberhúsból készítette a filét már akor is költöi túlzásnak fogtam fel amellyel nyil vanvaloan a gyengébb idegzewekre akart hatni enged a szerelmi ostromának úgy bejelenti»illetékes he Iyn«: hogy huga szidalmazta a proletárdiktaturát Hogy ez mit Jelentett abban az időben azt nem szükséges külön magyaráznom 1\z»iJJetékes hely nyilván a forradalmi törvényszék vo It

6 1929 április 10 CSENDORSÉGl LAPOK 293 csak egy szófaszerű nyugvóhel!) és egy faszékböl álló bútorzat volt Másnap reggel hat urakor a cellát üresen találták Sem az ablakrácson sem az ajton vagy a cella más részén eröszaknak semmi nyoma nem volt Az örök kijelentették hogy az ajtó mellett liét óránkint felváltva a leggondosabban örködtek; belülröl semmiféle zajt nem észleltek Az idegen eltünése teljesen megfoghatatlan volt Soha többé meg nem találták Nyilván német kém vou fűzi az esethez Dl/Ial ezredes aki azért jelentkezett nálunk hogy megtudjon valamit amire megbízást kapott Ezt megtud va rejtélyes módon megszökött és többé az egész világháború során nem tudtak meg róla semmit Ezzel kapcsolatban Ouval ezredes közli a fent írt egyén ugyancsak Schulmeister nevű állítólagos ösének : Napoleon híres kémjének rövid történetét ís Schulmeister Károlynak ezen öse a Rajnamelléki Freistadt város lelkészének volt a fia Az 1805 évben a Rajnamenti Strassburg várában tartózkodó Napoleon francia császár elött kémszolgálatra ajánlkozott egy Schulmeister nev ű egyén Napoleon elutasította mivel megbizható egyéntöl származó ajánlást felmutatni nem tudott Ezután Napoleon - egy kézmozdulatával jelezve a kihallgatás végét és az iiletö elutasítását -- visszament a spanyolfallal eltakart íróasztalához egy titkos aktát olvasni Rövid idö mulva felállt Napoleon az íróasztala mellöl s akkor nagy megütközéssel látta hogy egy idegen ismeretlen egyén áll elötte Kérdöre vonta: hogy került eléje bejelentés és engedély nélkül az idegen így válaszolt:»bocsánatot kérek Sire hogy az elöbi elut sítása "dacára nem mentem el én vagyok az alli az elobb kemszolgalatra jelentkeztem : Schulmeister«Napoleonnak megtetszett az idegen bámulatos átváltozási képessége és szolgálatába fogadta Késöbb utolérhetetlen kémszolgálataiért Napoleon kedvence lett akit óriási vagyonnal halmozott el és nemesi rangra is emelt idövel»oe Meinau«néven Ennek a híres kémnek hátramaradott naplój ából olvashatjuk az ö híres sikerült kémszolgálatait Egyik történelmi jelentöségű teljesítménye az volt amikor Napoleon meghagyásából bement UI mb a ahol Mack osztrák tábornoknál jelentkezett a franciák elleni kémszolgálatra Sikerült is Mack bizalm át megnyernie allit meggyözött arról hogy Napoleon nem tervez semmiféle támadást Ulm ellen Ez a hír tetszett Macknak mert megfelelt az ö felfogásának és véleményének is Egy héttel késöbb Napoleon Mack generálist egész hadseregével elfogta Ulmnál Mikor Napoleon Ulmba bevonulva a várost átadta Murat hercegnek Schulmeister kémjét úgy mutatta be a hercegnek: mint»az ulmi gyözöt" A wagr ami csatában - It évvel az ulmi esetet követöleg - osztrák gránátosok meglepték Schulmeistert amikor az osztrák fövezérnek: Károly föhercegnek törzse körül leskelödött egy falusi urilakban A gránátosok felismerték a híres francia kémet s körülvették az uriiakot hogy elfogják öt Schulmeister helyesebben De Meinau felmeneküjt a kuria felsö emeletére és ott hirtelen átöltözve mint hadisebész jött az öt keresö gránátosok felé s utóbbiak azon Az idősebbik Torday leány kétségbeesve kisírt szemmel rohant a szobámba s elpanaszolt mindent Én tehetetlen dühvel hallgattam ezt a pokoli kelepcét amit maga neki állított Az adott körülmények között nagyon komolyab kellett venni azt a fenyegetését hogy amennyiben a leány nem lesz engedékeny magával szemben úgy hugát halálos ágyából durva pribékek fogják kirángatni és börtönbe vetni esetleg vallatásaknak sőt liínzásoknak alávetni És ekkor egy igazi jó rendőri ötlet merült fel bennen1 Időt kell nyerni ez volt az alapgondolat A hölgyet megnyugtattam s beszalad tam Pestre egyenesen a főpostára N\egvallom nem volt nagy hőstett amit tettem de a körülményekhez képest a legcélravezetőbb volt Az ön bőbeszédűsége és dicsekvései révén szerencsére jól ismertem szolgalati viszonyainak részleteit Ezért siettem a főpostára ahonnan önnek hivatalos hangon feljebbvalója nevében utasitásokat adtam telefonon egy zárt fülkéből hogy azonnal utazzon ha jól emlékszem Szegedre ahol az állomáson várja be Szamuelli vonatát amelyen felsőbb parancsra a szolgálatot át kell vennie Szigorúan lelkére kötöttem hogy titoktartás kötelezi s még az állomásfőnökségtől sem szabad érdeklődnie a kérdéses vonat érkezése felő\ N\ire hazaértem hült helyét találtam Napokig távol volt hogy aztán igen bosszúsan és lógó orral érkezzék vissza A blamázsról ez egyszer nem igen csevegett de élénken el tudom képzelni hogy milyen feszült türelmetlenséggel várakozott a soha meg nem érkez ö vonat jára s végtére mikor beleúnt az illetékes helyen minö leekéztelésben volt része ügyetlensége miatt De nem akarok megfeledkezni a tragikus részletekről sem fl fiatalahh Torda IcánH még azon éjszaka meghalt Elvitték szegénykét és eltemették Növére pedig eltünt szemem elől örökre Talán elmenekült vissza Erdélybe az egyik pokolból a kisebbik pokolba vagy elvegyült a milliós város forgatagában? Nem tudom soha nem hallottam hírét azóta És ön ön is nemsokára az idők fordultával elmenekült Elárulhatom hogy volt idö mikor tűvé tettem maga után a várost de a föld vagy jobban mondva - a külföld elnyelte És ime most viszontláttuk egymást - És most elő a táskával! Nem hinném hogy minden különösebb ok nélkül utazgatik az oroszlánverem felé Ennek nagy okának kell lennie Igen emelje fel a karját Csak emmi tiltakozás Először is a hátulsó zsebéből vesszük ki a revolverét mert észrevettem hogy keze idegesen arrafelé tapintgat Igy la! Ezt jogi nyelven személymotozásnak nevezik Nem hiszem hogy vétenék a jog és igazság ellen Lám a vonat is lassít már Pár percnyi türelem még és N\agyarország szeretett hazánk területére érünk Lámlám ez a táska megfosztva tartalmától még mindig elég súlyosnak tetszik igy ni! Itt van a kutya elásva A bélés és a külsö fala között mintha valami zizegne Ime megvan! N\inő gazdag tarta lom Titkos írások némelyikük orosz nyelven és ez a tömérdek idegen valuta És itt egy lista egy csomó névvel ön úgy látszik kedves Szabo ell társ«diplomáciai szolgálatot teljesít Stopp! A vonat megáll Az ajtók kinyilnak és a határállomás lámpái nak fényében két kakastollas csendőr szuronya csillog A bolsevista futár hirtelen elsápad a magyar államhatalom és a megtorló igazság e két jelképének a megpillantakor N\egérkeztünk -0-

7 294 CSENDűRSÉGI LAPOK 1929 április 10 kérdésére vajjon nem látta-e fent az emeleten az általuk keresett kémet: "Most haldoklik ag!:]onlőtte magát" mondotta osztrák dialektusban n!:]ugod tan A gránátosok rohantak tovább az emeletre a»haldokló" kém után a hires kém pedig egérutat n!:]erve kisiklott üldözői g!:]űrűjéből A világháború tapasztalataiból tudj uk hog!:] mil!:]en fontos szerepet jfitszottak a tábori telefonok amiken mint érző idegrendszeren végig futottak a magasabb parancsnokságok rendelkezései nr ra nézve hog!:] a tábori telefont kémkedési célokra mil!:]en könn!:]en igén!:]be lehetett venni és hog!) a tábori telefonhálózatot a kémek mil!:]en óriási horderejű módon használhatták ki idézzük Ba/kay ny áll vezérőrnag!:]nak szintén a Neues Wiener ]ournalban megjelent alábbi leirását: A cikkíró - akkor mint alezredes 1914 augusztus 3-ik hetében az általános nag!:] ejön!:]om ulás idején mint ezredparancsnok ezredével egész napi megerőltető harc után a Lembergtől északra fekvő Oserdow községbe érkezett míg hadosztál!:]parancsnoksága minteg!:] 7 km-re tőle délre Belz községben tartózkodott Ezek a községek voltak éjjeli tartózkodóhel!:]ül ldjelölve Alig tért azonban az ezred éjjeli n!:]ugalomra az ezredparancsnokot a telefonhoz hívták Utóbbi a telefonkag!:]lót kezébe véve jelentkezett s jelentette hog!:] Balka!:] alezredes ezredparancsnok beszél A jelentkezésére kapott válaszból megismerte a hadosztályparancsnoksághoz beosztott és általa szem él!:]esen is jól ismert Vajda vezérkari őrnag!:] hangját aki a hadosztál!:]parancsnok nevében a következő tartalmú parancsot adta le :»Alezredes úr sajnálom hog!:] az éjjeli n!:]ugalmát meg kell zavarnom de a hadtestparancsnokságtói érkezett parancs értelmében az ezredének azonnal útba kell indulnia és Ruszin községen keresztül Warecz községbe kéll menetelnie Menetbiztosítás nem szükséges miután Warecz községben saját lovasságunk éjszakázik Ezután a parancsot leadó Vajda őrnag!:] még megismételtette a parancsot nehog!:] "félreértés támadhasson Balka!:] alezredes tehát kiadta ezredének a riadóparancsot és az ezred Warecz irányában megindult Az indulás előtt a térképen még megállapította Balka!:] alezredes hog!:] Ruszin minteg!:] 10 km-re Warecz pedig további 8 km-re fekszik Oserdow községtől északra t!2hát csak másnap reggel érkezhetnek meg od a Alig m enetelt azonban az ezred eg!:] neg!:]ed óráig amikor veluk szembe jött egy lovas járőr egy ulánus hadnagy vezetése alatt Feltünő volt hogy az ulánus ha?nagy h? mloka fehér kendővel átkötve és az egyik ula nusnak IS fel van a bal karja kötve a lovak pedig teljesen kimerültek nek látszottak A hadnagy az ezredparancsnokhoz Iov agol va jelentkezett és jelentette hogy az oro zok uldoztek Ez a jelentés különösnek hangzott ert hiszen az alezr des által kapott paranccsal ellentetesnek latszott azert megkérdezte ismételten hog!:] hol vannak az oroszok Az ul ánus hadnagy válasza a k? vetkezo vol :»Ruszin községben két vagy három kozcl kezred ájj es mögöttük néhány gyalogezred«bal kay alezredes nem akarta ezt el hinni és közolte az ulánus?ad naggyal hogy az ő parancsa úgy s ol hogy ezredevel Ruszin községe n át Warecz közseg e menetel jen s hog!:] a h adosztályparancsnokság szet nt Warecz kozsegben sajat lovasságunknak kell lenme Erre aẓ : ulánus hadnagy közölte az alezredessel hog!:] o feldenta szolgálatra volt kiküldve és megállapította hog!:] Warecz községben egy orosz gljaloghadosztál!:] van összeg!:]űjtve Ö ma délután Warecz közseg alá lopódzott ott azonban észrevették és három ulánusát le is lőtték Visszafelé jőve Ruszin községen haladt át ahol az ottani kozákok üldözőbe vették s itt még egy emberét elveszítette és ő maga is valamint eg!:]ik ulánusa megsebesültek Ezek után úg!:] látszott hogy a hadosztályparancsnokság a Ruszin Warecz körüli hel!:]zetet nem ismeri Balka!:] alezredes tehát a főhadnagy segédtisztjét az ulánus hadnagygljal eg!:]ütt beküldte a hadosztályparancsnoksághoz azzal hog!:] a hel!:]zetjelentést ott lead va új parancsot kérjenek Mintegy fél órai várakozás után a hadosztál!:]parancsnokság irán!:]ából megérkezett az ezredsegédtiszt az ulánus hadnaglj és Vajda vezérkari őrnagy Utóbbi erősen felizgatva kérdezte az alezredest hoglj miféle parancsot kapott telefonon a hadosztály paranc _ nokságtól? Mire az ezredparancsnok elismételte a parancsot amit körülbelül két órával azelőtt telefonon kapott Vajda vezérkari őrnaglj erre becsületszavára kijelentette hogy ő egy szót sem telefonált il!:]esmit Majd így folytatta :»Az Isten szerelméért hiszen az egész ezred a halálba rohant volna Mi éppen abban az időtáj ban kaptuk a hadosztál!:]parancsnoksághoz beérkezett lovassági jelentést hogy erős orosz menetoszlopok a határt már átlépték En még telefoni összeköttetést kerestem alezredes urral de az ezred telefonj a már nem működött valószínűleg azért mert az ezred akkor már elindult«balkay alezredes nagy megütközéssel beszélte el Vajda őrnag!:]nak hogy az akivel ő telefonon beszélt teljesen és olyan élethűen utánozta a Vajda őr nagy hangját hogy ő aki Vajda őrnag!:]ot jól ismeri meg volt arról győződve hogy Vajda őrnaggyal a hadosztály vezérkari tiszt jével beszél Annak dacára hogy a hadosztálynál a legszigorubb vizsgálatot rendelték el és vitték keresztül nem tudták megállapít ani hogy ki lehetett az ismeretlen telefoni parancs leadója Nyilvánvalóan ez esetben is egy üg!:]es orosz kém keze dolgozott Íme ezekből a fentebb elősorolt esetekből láthattuk hogy a kémkedés milyen fontos jelentőségű az állam haderejére nézve és hogy az egyes esetek meṇn ire más és más alakban jelentkeznek a gyakorlab elet változatai és a kém által elérni szándékolt célok különbözősége szerint Arra nézve hogy a kémkedésnek egyrészt az ál1 mok létrejötténél és megalakulásánál másrészt evszazadok óta fennálló államok megdöntésénél is fontos szerepe lehet utalok az alábbi tényekre: Benes Eduárd dr-nak a Cseh-Szlovák állam smert külügyminiszerének a tollából a»világháború es f : aalmak«nm alatt mostanában megjelent mu ka } a?ol me tudhaṭju hogy a cseh forradalom veze el eṿeken at tarto celtudatos munkájukkal hogyan alạ ttott k eg a páriskörnyéki békékkel nemzetkozlleg IS elismert Cseh-Szlovákiát E munkából kiiünik hogy a cseh forrad almárok legelső tevékenysége egy kémszervezet kiépítésébő! állott A cse? forradalmárok annak az elgondolásából tn It k k hogy az osztrák belpolitika jellemző saj tsag evtizedek óta az erélytelenség volt; másfell s moṭ vetettek azzal is hogy monarchián k külpohhkaja es? z os trák belpolitika közt nincs meg az a szolid antas a rll az áljamon belüli titkos agitációt lehetetlenne tenm kepes volna Végül számításba vették

8 1929 április 10 CSENDűRSÉGI LAPOK 295 azt a tén!jt is mikép a monarchia hatalmas szövetségestársa érzéketlenséget tanusit monarchiánk belső bajaival szemben Tehát igen kevés valószínűsége lehetett annak hog!j a csehek kém szervezetének kiépítése és a monarchiánkon belűl működése elé komol!j akadál!jok gördülhetnek Ezenkivül joggal belekalkulálták számításukba azt a tén!jt is hog!j a cseh beamterek az egész osztrák kormán!jzati szervezetet elárasztva tartják tehát komol!j veszedelemtöl már ez okból sem kell félniök Ezen előfeltételek tudatában építették ki kémszer _ vezetüket Ez ol!jan tökéletesen működött hog!j például az osztrák belüg!jminisztérium legbizalmasabb rendeletei előbb voltak Prágában a cseh forradalmi kémszervezet központjában mint még mielőtt rendeltetési hel!jükre érkeztek volna Az osztrák belüg!jminiszternek ug!janis volt eg!j Kovanda nevü cseh szolgája akinek a miniszterhez szabad be- és kijárása volt és aki előtt az összes hivatalos iratait n!jiltan tartotta E szolga - ura bizalmával visszaélve - a legtitkosabb okmán!jokat elvitte eg!j Machar nevu cseh íróhoz aki azt éjelente lemásolta és továbbította Ug!Janíg!J ott ültek embereik és bizalmas adatg!jűjtőik az osztrák rendőrigazgatóságokon az osztrák katonai és csendőrparancsnokságok büróiban szóval mindenütt ahonnan a hadviseléssel összefüggő és Ausztria hel!j zetét feltáró legfontosabb intézkedések kiindultak és ahonnan a cseh kémszervezetet veszél!j fen!jegethette Ez volt a sejtrendszerüen kiépített belső - mondhatnók defenzív - kém szervezet A külső - mondhatnók offenzív rendeltetésü - kémszervezet feje: Massar!Jk lett aki a délszlávokkal az amerikai csehekkel továbbá az entente államférfiai és eg!jetemi tanárai közül Steed-del Denís-sel Seaton Watson (Scotus Viator)-nal vag!jis azokkal építette ki a propagatív összeköttetést akik tudvalévően már a világbéke előtti időben is hírlapokban és röpiratokban az Osztrák-Mag!Jar Monarchia feldarabolásának szükségességét hirdették Ez a kémszervezet erőteljes de tartalmilag hazug propagandaháborút indított meg amel!jnek célja az volt hog!j az entente vezető államférfiaiba valamint a sem1eges államok közvélemén!jébe annak tudatát vig!jék bele mikép Monarchiánk a területén élő nemzetiségeket eln!jomja és azokkal zsarnokí módon bánik A külső propaganda kémszervezet sajtóorgánumot is alapított : a Londonban megjelenő»uj Európa«című lapot Ebben jelentek meg áz ellenünk irán!jított propaganda történelmi valótlanságokkal telezsúfolt cikkei amikkel szemben azonban mi a szellem feg!jvereivel - blokirozott hel!jzetünknél fogva - védekezni nem tudtunk és az ott felhozott tén!jek cáfolatát nem tudtuk a világ nemzetközi közvélemén!je előtt elhel!jezni Amerikában az amerikai csehek pénzén eg!j Yoska nevű cseh eg!j külön cseh kém szervezetet alakítot Ez az amerikaí osztrák-mag!jar és német követek es konzulok leveleit és irodakulcsait a gépírónők és szolgák megvesztegetésével megszerezvén a közpo ti h? talmak minden ol!jan tén!jkedéséről előre és idejeo :? értéket képviseltek értesült amik a velünk hadat viselő ententere onasi Hog!J ez a kémszervezet miként dolgozo!t ar :? 1 hű képet n!jerhetünk Falckenek a világ háboru IdẹJen Washingtonban diplomáciai szolgálatot ellátott nemet főkonzulnak most megjelenő kön!jvéből Az itt közölt adatokat eg!jbevetve Dumbának a yilágháború első éveiben az Eszakamerikai Eg!Jesult AlIamokba n szolgálatot teljesített osztrák-mag!jar követnek n!jilatkozataival az alábbiakat tudhat juk meg : Dumba na g!jkövetnek az illetékes osztrák-mag!jar konzul azt a Jelentést küldte be hog!j a bethlehemi acélműveḳ g!járaiban - amel!jek nag!jmenn!jiségű lősz rt gyartanak az entente hadseregei részére - nag!j szamba n dolgoznak mag!jar állampolgárságú szakmunkások akik ilymódon - anélkül hogy tettük következményeivei tisztában lennének - nag!jban hozzájárulnak munkájukkal a mag!jar állammal hadat viselő entente sikeréhez Nag!Jkövetünk kötelességéhez híven elhatározta hog!j a munkásokat munkateljesítmén!jük eredmén!jét célját és következmén!jeit illetően fel világosíttatja és ii!j módon elébük tárva hazájukkal szemben tartozó kötelességüket és azt hogy tőlük az államhűség mit követel e munkájuk abbanhag!jására fogja hívni E célból eg!j amerikai mag!jar és eg!j született amerikai ujságíróval lépett érintkezésbe Ebbe az akcióba belekapcsolódott a velünk azonos hadiérdeket képviselő Németbirodalom követsége is Az amerkai ujságiró : Mr Archibald vállalta magára a mi követünk azon megbízását hog!j a»rotterdam«nevű nag!j hollandiai lukszusgőzössel Hollandián keresztül Wienbe utazik és ott az osztrák-mag!jar külügyminiszternek átadja Dumba nag!jkövetünk levelét mel!jben utóbbi referálva az amerikai g!járak hadiszállitásairól jelentést tesz azon intézkedésekről amit a tekintetben szándékozik tenni hog!j a magyar állampolgár munkásokat a mi hadiérdekeinket súl!josan sértő munkájuk abbanhag!jására bírja Az angolok azonban - n!jilván a cseh kémszervezet révén - előre értesültek a dologról Amint a holland hajó Falmouthba ebbe az angol kikötőbe befutott az angol rendőrség azonna! őrizetbe vette Archibald amerikai ujságírót akinél a személ!jmotozás során megtalálták a Dumba nagykövetünk által a külüg!j miniszterünkhöz írt igen bizalmas levelet továbbá a német katonaí attasének : Poppe őrnag!jnak Berlinbe címzett bizalmas jelentését Utóbbi eg!j magánlevélben az ameríkaiakat»die blöden J ankees«(ezek a hül!je jenkik) jelzővel díszítette fel Ezt a fogást az angol sajtó óriási méretüvé fújta fel ; majd az entente propagandája az amerikai cseh kém szervezettel karöltve ig!jekezett az esetet Amerikában megnagyítva úgy beállítani mikép a központi hatalmak nemzeti becsületében sértették meg az Eszakamerikai Eg!Jesült Allamot az osztrák-mag!jar kö et : ség és konzulok pedig összeesküvést szőnek az amenkal feg!jver- és lőszergyárak üzemének beszüntetése és felrobbantása céljából Ezt az amerikai ujságpropaganda az Amerikai Eg!Jesült Allamok ellen irán!juló és törvén!jbe ütköző cselekménn!jé fújta fel és nemcsa k Dumba követ visszahívását hanem a hadüzenetet IS követelték amit Wilson elnök honorált is Tén!J az hogy ezen esetből kifol!jól? g volt kénytelen nag!jkövetünk Washingtont elhag!jm es ezen e ct nag!jban hozzájárult ahhoz hogy az Ame lkal E _ g!jesult Allamok elnöke révén anélkül is entente erzelmu Amerika nekünk hadat üzent Benes emlékirataiból továbbá Massar!Jknak a»világforradalom«című munkájából azt látju hog!j a cseh kémszervezetnek Felsőmag!Jarorszagon Igen g!jcngén ment a kémkedési munkáa Azt lehet bből ki : vennünk hog!j nálunk robarra ozsaheg!jl orvosra - volt bízva a kemszervezet klcpltcse ; azonban ez neki igen g!jengén sikerült és a szervezet nálunk számottevő munkát kífejteni nem tudott

9 296 CSENDORSJOGI LAPOK 1929 április 10 A wieni cs és kir hadüg!:)minisztériulll elkövette azt a nagy üg!:)etlenséget hogy a hadifogol!:)levelezés cenzurahivatalának főnölléül a békeidőkből is pánszláv érzeimünek ismert Hodzsa \\ilánt és Stodola Kornélt nevezte ki ami által ezeket abba a hel!:)zetbe juttatta hog!:) a Prágában müködő cseh kém szervezeti központ nak értékes adatokat bocsáthattak rendelkezésre A felsőmag!:)arországi tót vezérek tehát il!:) módon kapcsolódhattak be a cseh kém szervezet munkájába Ime a fentiekből láthatjuk a politikai kémszerve zet megalakításának és működésének képét és lát hatj uk hog!:)an tudta eg!:) ij!:)en kémszervezet egy a háborúban leg!:)öngült több évszázados JV\o narchiát alapjaiban felborítani és a romokon a maga részére új államkeretet kidolgozni A világháború befejeztével a győztesek katonai lag gazdaságilag leszerelték len!:)ügözték és megbéní tották a leg!:)őzötteket ; ezenfelül még nemzetközi jogi lag is másodosztál!:)ú államok ká ig!:)ekeztek azokat le Jegradálni Azután megalkották a népszövetséget azzal a világgá kürtölt céllal hog!:) megtere:ntsék a világbékét és kiírtsák a háború lehetőségét Csalódnánk azonban ha azt hínnők ilog!:) a béke szerződések a világháború hel!:)ére a világbékét hoz ták meg és hog!:) a jövőben az államok eg!:)más elleni kém szervezetei mint fölö legessé vált intézmén!:)ek elvesztették volna létjogosultság ukat A kémkedések ma éppen ol!:)an erővel és intenzítással fol!:)nak világszerte mint a világháború kitörése előtti időben sőt a tempó még sokkal hatván!:)o zottabb és fokozottabb A diplomaták a világ nemzetközi piacán vásári kikiáltók módjára kiabálják bele a népszövetség színpadáról hog!:) világbékét akarnak a leszerelés módo zatait keresik Es ug!:)anaklmr kémkedési hírekkel és gáztámadási lehetőségekkel van feszültségig tele a gyűlöjettől fűtött világ A rossz lelkiismeretnek g!:)ötrő álmok töltik ki az éjjeleit lv agunkról tudjuk hog!:) a kisentente ránk küldi kémkedési feladatokkal a kétes existenciák százait Az e hó eleji német lapokból olvashatjuk hog!:) a nemet közbiztonsági hatóságok nag!:) arán!:)ú kém )Iedst lepleztek le amel!:)nek feladata az volt hog!:) a Nemetor z? g eg!:)lk!egnag!:)obb kémiai g!:)árában fol!-jó veg!:)tam l(jserleteket es az előállított veg!:)iszerek össze tételét kikutassák és a franciáknak árulják el A tette sek fe!ett most itélke ik a német bíróság ylszonẓélsul a nemet Rajna vidéket megszállva tarto francia katonai parancsnokság e napokban kém kedés gyanuja címén letartóztatta Mainz városában a német á llami javak felüg!-jelőségének eg!:)ik Kratz Janos nevu vezető főtisztviselőjét aki a világháború A két 1(SZ(fllcbb re/órió mel\ az elllbert II lölrli élethez /lzi: a rsa/(íli és a haza A rsomd tel/elé és Ie/elé Fcllcle Illeri az a szel/l rajol/!!;lís II/e!flel az ell/ber szülői irúllt "iscl/eiik 1I"/ta/ forrlísa sok "ror/li ltí llleridllak I c l c/e merr fl /J/a!!;//IIk Ictéböl sz/ír/j/l/zókl/lik /J/il/d tóké I{(sebl){kkl; /élcle lilille/ell lorekt-éscillk I/eloóbl;j" 4 csa /at! 1Ile//ett a Ic <fszell ten} II 1/ IIZll 1/ (o bb I I d / I I co l/je!o"lalói a A I / I I I "" " I (f <;Of csa II II{lZlI o yall o!{a 0111 Ille yel jo/ofll1((!/ c\al a floczls laklla" illígól/(íl értéke/helülil kcllől épell Hcrl reális!!ollti()(/tl11(li(!t II haza jo[!atmtíllllk reff/is érté/nit ftszlímr 10""(1" "!!; lflli dl ir/rális rrtl-f ( i slilw jel I/elll bcrslllh(li 1\ 0ssIIIII LI/ios folyamán vártüzér őrnagy volt több más ugyanazon hivatalhoz tartozó tisztviselővel együtt A franciák azzal indokol ják meg a tömeges letartóztatásokat hog!:) a gyanusítottak megszálló francia csapatok tisztjeinek lakásából távollétükben fontos és bizalmas katonai okmányokat vittek volna el Pár hónappal ezelőtt olvashattuk a lapokban J hírt mely - ha felettünk érdektelenül is rohant át tengeri hatalmakat élénken foglalkoztatta Ez a franciaangol flotta-eg!:)ezményt tárg!-jazó diplomáciai iratok bizalmas záradékának és magyarázatának meg kerítése és leleplezése volt a»newyork Amerikan«cimű amerikai lap egyik szerkesztője részéről ime ezek a példák is azt mutatják hogy a kémkedés katonai politikai és diplomáciai téren elkeseredettebben és szívósabb an folyik mint válaha Európa beteg és a súl!-jos láz vörös rózsái ott ülnek a népek fáradt arcán Európa határán pedig kaján mosollyal vár s támadásra kész a vörös világ hogy a veszekedő népek feje felett felgyújtsa az államok épületét A mérgezések felismerése és bizonyítása Irta : MICSKEY KÁLMÁN százados Mérgezés kisérletének fennforgásakor vag!:)is ha az ártalmas anyag a szervezetbe még be nem j utott a sértett előadása alapján legtöbbször könnyen megállapítható a tettes személye Figyelemmel kell azonban lenni arra is hogy képzelt büncselekmén!:jröl is lehet szó A Btk 309 a szerint bűncselekmény t nemcsak»mérgekkel«hanem»más ártalmas szerekkel«is el lehet követni Artalmas szer lehet porrá tört üveg tű szög rohadásnak indult étel szivacs stb Bizon!:)os lörü! menyek között például betegnek ártalmas lehet az olyan szer is ami egészségesnek nem ártana Tifuszban megbetegedettek fekélyes belét darabos kemén!:) étel átfúrhatja és halált okozliat gyomorfekélynél savvagy lúgmérgezésnél a g!-jenge gyomorfalat a beadott pezsgőborból fejlődő gáz szétrepesztheti stb Befejezett mérgezés esetében vizsgálni kell : 1 A életben lefolyt tüneteket 2 A hajottvizsgálat adatait 3 A vegyi vizsgálat eredmén!-jét 4 Az eset körüjmén!-jeit Azt aki a nyomozással foglalkozik ezek közül az adatok közül hivatásszerűen sak az 1 és 4 pontban foglaltak érdeklik mert a nyomozást is csak ebben? z irányban kell kiterjeszteni ezért e cikk keretébe n IS csak ezekkel foglalkozom A sértett életében lefolyt tünetek néha elég jel1eg : teseḳ Ha valaki kellő tudás mellett helyesen meghgyelt ezeket abbó! nemcsak a mérgezés tényére hanem a hasznalt meregre is következtetni tud Ez a megfigyels a veg!:)ész munkáján ldvül a nyomozást IS nagymertekbe megk? nyíti mert támpontot szolgaltathat arra nezve vajjon miként jutott a gyanúsított a mereghez : Ha a sak zerű (orvosi ) megfigyelés nem vol lehetsege a se t(>tl életében lefol!-jt tüncleket a korn ezet klerdezesc által kell megállapítani So mere hatasa egy e zik betegségek tüneteivc1 Az arzen hatasat a koleraeval lehet összetéveszteni azert járvány idején utbaná1\o szemcluek elpu:;tit

10 1929 április ld CSENDÖRSÉGI LAPOK 297 (Kálay Pál András szds neje Helbing Aranka rajza) sára is fel szokták használni A legtöbb mérgezésnek tünete a hányás és a hasmenés ez a tünet azonban a gyomor és a bél megbetegedése esetén is fellép Az idegmérgek hatása (öntudatlanság görcsök hüdések légzési zavar ) szintén sok betegség tünetével egyezik - Ha a rosszullét váratlanul lép fel és hirtelen hatású alapos a mérgezés gyanúja de még itt sincs kizárva az hogy betegségről beszélhessünk Halálos mérgezések esetében a tünetek fokozatosan súlyosbodnak a halál beálltáig de ha átmeneti javulás áll is be a beteg állapotában nem kell feltétlenül a mérgezés megismétlésére gyanakodni mert egyes mérgek hatása mellett átmeneti javulás is mutatkozhatik Ez különösen azért fontos mert a mérgezés megismétlésének gyanúja a tettes helyzetét a szándék megátal kodottságának és megfontoltságának bizonyításával lényegesen súlyosbítja Ismételt mérgezést csak nagyon kedvező körülmények között Jehet az előbb mondottak nál fogva bizonyítani ilyen eset lehet az ha mindig ugyanazt az okot (valamely étel vagy ital beadási:it ) követve jelentkeznek a mérgezés tünetei Gyanút szolgáltathatnak a mérgezésre az eset kö- rülményei is Etei vagy ital elfogyasztása utan ha többen megbetegednek akik abból fogyasztottak mérgezésre lehet gyanakodni Ha a bekövetkezett betegség nem egyformán sulyos ez még nem zárja ki a mérgezést mert az egyik kevesebbet fogyaszthatott vagy kevésbbé érzékeny a többiné! Megtörtént már hogy egyszerre mérgezettel( közül az egyik meghalt a másik súlyosan megbetegedett de volt olyan is aki csak aránylag csekély betegséggel esett át a mérgezrsen Ha valaki étel vagy ital elfogyasztása utan hirtelen rosszul lett és meghalt még nem bizonyíték a mérgezésre de alapossá teszi a gyanút Fokozza a gyanllt ha a rosszullét tünetei mérgezés tünefei\el egyeznek ha a beteg mérgezés re gyanús észleleteket említ nevezetesen az ételnek vagy italnak különös izét keserüségét vagy maró voltát holtiokszerü anyagnak a recsegését a fogak alatt Több esetben az keltette fel a mérgezés gyanúját hogy allatok pusztultak el amelyek a mérgezett hányadékából ettl\ További bizonyítékokat szolgáltathat mérgezesre a helyszíni szemle ha sikerül a mérgezett ételt vaml italt megszerezni A halott külsején is észlelhetők olllan clvlitoz<\sok amelljek fell\elthetik a mérgezés g!jnnllj<if S; 11-

11 CSENDöRSÉGI LAPOK 1929 április 10 gázmérgezésnél a hullafoltok a körmök és a nyálkahártyák élénk rózsaszínűele Klórsavas káliumnál a hullafoltok és az arc szürke színűek Lúgokl<al és Bvakkal történt mérgezésnél a száj körül esetleg a ruházaton is látható a maró hatás az így el változott ruházatot tehát bűnjelként őrizetbe kell venni Foszforrnérgezésnél a test erősen sárga és erős fokhagymaszag is érezhető a száj a hányadék és a 1ehellet sötétben villog esetleg a hányadék egy ideig még füstöl Sajátságos szaga van a kloroformnak karbolnak (ezt használják a fogorvosok ) az ecetsavnak cyánnak (utóbbi keserűmandula szagú ) Ezeket a szagokat a halotton esetleg érezni lehet Ezeknek az adatoknak megállapítása még a nyomozó kötelessége Ha a méreg a mérgezett akarata folytán jutott te tébe (öngyilkossági szándék ) ezt a bizonyos ideig életben maradt egyén vallomása a körülmények és helyszini szemle adatai felderítik a gondatlan cselekmény sem marad rejtve de annál inkább rejtve maradnak az idegen kéz okozta ölések esetei Az a tettes aki emberölésre a legalattomosabb módot a mérgezést választj a ezt már azzal a számítással teszi hogy cselekménye titokban marad és ennek érdekében mindent meg is tesz A szándékos mérgezés felismerésének és bizonyításának nehézségei mellett ez él számítása gyakran be is válik Gyanút szolgáltathat a mérgezésre ha a mergezetthez egyáltalában nem hívnak orvost vagy csak akkor küldenek az orvosért amikor az áldozat elhalálozása küszöbön áll Volt eset hogy a méregkeverő egyenesen azt az utasítást adta a tettesnek hogy először csak kevés mérget adjon be és ha annak hatása jelentkezik azonnal hívjon orvost azután több mérget is adhat már be emlszerre esetleg az orvos által rendelt orvosságba keverve Sok esetben hivják az orvost az elhalthoz vagy beteghez azért hogy vele a halál természetes okát bizonyithassák Ezek is csak arra mutatnak hogy mérgezések esetében a bizonyítás rendkívül nehéz Azt hogy gyilkosság vagy öngyil kosság történt az eset körülményei fogják bizonyitani Fe!tűnően ro? sz ízű vagy rossz szagú étel lel itallal mást megmergezm nagyon nehéz de nem egészen lehetetlen Azokat akik az italt hirtelen szokták felhörpinteni tmény savval és lúggal is meg lehet mérgezni egyéb : kent ilyen mérgezésnél inkább öngyilkossággal állunk szemben A méreg nagy mennyisége önmjilkosság mellett szól különösen ha tiszta állapotban jut a gyomorba Az erős szagú folyadékok szagát elfedi a szeszes ital vagy a kávé ; a foszfort fokhagymaszaga miatt fokhagymásan készített ételekben lehet beadni Gondatlanságból leginkább a háztartásokban használt lúgkő s a mosószóda okozta mérgezésekkel találkozunk amihez gyermekek j utnak hozzá és megisszák Sokszor a kuruzslók által nem ölési hanem ellenkezően gyóyitási szándékból ajánlott szerek okoznak mér : gezest ami szintén a gondatlanság körébe esik Végül Az asperni csata alkalmával (1809 május 21 és 22) a francia sereg táborhelyére a Lobau-szigetre vezető hídnál egy O{VOS volt felállítva akinek a hídon átjővő sebesülteket eg ẹllett vizsga lma hogy valóban meg vannak sebesülve vé m e el so t fr t ancía hogy a hacból megszökhessen o o te be kezet labat vagy fejét Akit er alseesultnek találtak azt vísszakergették!\i\aga k as b s ena lt taornagy számtalan ílyen embert sajátkezüleg or acso VIssza a hídon (" előfordulnak a gondatlan gyógyszeres mérgezések amikor az orvos tévedésből nagyobb adagokat rendel vagy a gyógyszertár mást szolgáltat ki nem azt amit az orvos felírt Ha egy helyen tömeges megbetegedés fordul elö a megbetegedés körülményei mérgezés gyanújára utalhatnak Ha olyan egyének betegednel{ meg akik szeszes itallal élnek (tehát főként felnőtt férfiak) faszeszmérgezésre pálinkafogyasztásnál ólommérgezésre lehet gyanakodni Ha egy vidéken a férjek betegednek meg és pusztulnak el joggal lehet bűnös mérgezésre gondolni ha csak nők halnak el magzatelhajtás vagy gyermekágyi fertőzés az ok A mérgeket különféle szempontok szerint lehet c oportositani ; I/(/tásull szerint vannak : vérmérgek marómérgek és idegmérgek litgyi al/za tuk szerint vannak : szerves és szervetlen mérgek Ilü!ső tulajdonságaik szerint vannak : gáznemű mérgek illó mérgek savak lúgok fémes mérgek és növényi mérgek A nyomozást végző csendőr mérgezesi ese tek nyomozásakor azt a mérget amellyel a bűncselekmény! elkövették akkor tudj a felismerni ha ismeri a mérgeknek az emberi szervezetben okozott és kül sőleg felismerhető tüneteit Valamennyi mérget és az általuk okozott tüneteket nem lehet egy közlemény keretében felsorolni azért ezúttal csak a mérgek egyik csoportj ával a vérmérgekkel kívánok röviden fogi alkozni Természetes hogy csak azokat a vérmérgeket sorolom fel amelyekkel a csendőrnek a maga gyakorlatában valószínűleg dolga lehet míg a természetben előforduló azokat a vérmérgeket amelyeknek a bűnügyi nyomozás szempontjából való jelentősége kevés fölöslegesnek tartom ismertetni Azokat a mérgeket amelyek a szervezetbe jutva a vérnek oxigén felvevőképességét változtatják meg vagy csökkentik vérmérgeknek nevezzük Ezek sorban a következők : Szngáz (szé! él eg szénmonoxid) Ahol valami anyag eg ott az egesnek gáznemű termékei keletkeznek amelyek t általánosságban széngőznek nevezünk Ennek alkatresze a rendkívül mérgező hatású széngáz Mergező hatása abban áll hogy a tüdőbe jutva a verrel akkent ve $ yül hogy azt az oxigén fel vételére alkal atlanna es Igy a szervezetnek levegővel való ellatasat leetetlenné teszi Mérgező hatása már kis mennylsegnel is jelentkezik A széngáz a levegönél vala 1lVel konnye bb Veszélyességét nagy mértékben emelt szmtelen es szagtalan volta mert jelenlétére sak akkor van gyanú amikor már mérgező hatása IS mutatkozik S zéngáz kelekezik ha szén fa turfa tőzeg k koncacsutka szar szalma trágya posztó vagy akárnulyen as szerves anyag elegendő levegő nélkül ég Keletk zlk ha a petróleumlámpa füstöl faszénvasalóban s t a porreteggel fedett vaskályha izzó felületén is Teves az a felfogás amely köznépünknél álta- Ia o al elterjedt neṿezetesen hogy széngáz csak szén ees nel keletkezhebk mert számtalan eset ennek a tevhitnek ellenkezőjét bizonyítja Egy konyhában fával tüzeltek az étel elkészítése utan a szakácsnő kiszedte a paazsat a tűzhelyről

12 1929 április!o CSENDöRSÉGI LAPOK 299 vízzel lelocsolta és eltávozott A konyha melletti kis szobában amelynek ajtaja nyitva volt egy idősebb asszony aludt aki reggel széngázmérgezésben meghalt A széngáz ez esetben a faparázsból keletkezett Egy földmives asszony este elment a szomszédba és 2 kis gyermekét a jól befűtött szobában otthon hagyta A befűtött tűzhelyen az egyik gyermek nedves posztócipője száradt majd égni kezdett amiböl annyi széngáz fejlődött hogy az egyik kis gyermek meghalt A petróleumlámpa füst jében fejlődött széngáz ölt meg egy kisgyermeket nyáron amikor tehát tűz nem égett olymódon hogy a gyermek beteg volt és egész éjjel orvosságot kellett neki beadni Az eset érdekessége még az is hogy amikor a nyomozás megindult az a gyanú merült fel hogy az orvos által megrendelt orvosság helyett más lett a gyógyszertárban kiszolgáltatva mert az előtalált vény mérget tartalmazó orvosságról szólt Később megállapítást nyert hogy a vény el lett ugyan cserélve óe az orvosság azért helyesen lett kiadva A vegyi vízsgálat a széngázmérgezést kétségtelenül megállapította A széngáz az emberi élet legalattomosabb legveszedelmesebb ellensége amely különösen a fűtési időszakban támad az életre Ha a kályhacső korommal bedugul ha a csövet a meleg visszatartása végett szándékosan bezárják egyszerűbb emberek ronggyal is betömik ha a kályha füstö oldalán repedések vannak a takaréktűzhely ajtóit nyitva hagyják vagy a vasgyűrűket világítás céljából leveszik könnyen ekövetkezik a széngázmérgezés Előfordult mar szengázmérgezés úgy is hogy a padló vagy a gerendázat kigyulladt és észrevétlenül parázslott A következő példák azt bizonyit ják hogy széngázmérgezés fűtetlen szobában is előfordulhat amikor a méreg más helyiségből jut a mérgezés helyére Megtörtént hogy egy gazdálkodó délelőtt ittasan tért haza a kocsmából és a fűtetlen szobában lefeküdt Hozzátartozói a szoba melletti konyhában az ebédet főzték Amikor az ebéd elkészült az apát fel akarták költeni aki azonban ekkorra már halott volt A gyanu a kocs mában elfogyasztott italok mérges voltára irányult azonban a lefoglalt italok mérges h tás n m mutattak sőt a hujlarészekben is csak szengazmergezést lehetett kimutatni más mérget nem ig ylvá valóvá lett hogy a széngáz a konyhaban fe]lodott es azok akik ott tartózkodtak csak azért nem betegedtek meg mert az udvarra ki- s bejártak Egy izben halva találtak egy öreg hazaspart amely egy kivülről fűtött búboskemences szobaban aludt A kemencén repedés nem volt a halait okoz ott széngáznak tehát a kemence falán át kellett a szobaba szivárognia Nem szükséges hogy az a helyisg amelyikben a mérgezés történt telítve legyen szegaz zal mer kísérletek bizonyítják hogy már 1% szengaztartalmu levegő is mérgezőleg hat Ennélfogva halálesetek nemcsak zárt ajtók és ablakok mellett hanem ol!:ln szob a ban is történtek ahol az ajtót többször nyltogattak az ablak nyitva volt vagy kitörött tehát ahova folyton áramlott be a friss levegő Gyakran tapasztalható hogy ugyanabban a helyiségben tartozkodó több egyén közül akik ugyanazt a mérges levegőt szivták be az egyik m ghalt a másik többé-kevésbé kábult lett sot olyan IS akadt akinek semmi baja sem történt Budapesten egy mesterlegény a kedvesevel kocsmában volt ott bort ittak és a nő kolbaszt evett Innen egy szállodába mentek ahol a nő azonnal lefeküdt a férfi nem Nemsokára a nő rosszul érezte magát hányt majd az eszméletét vesztette A férfí egész éjjel le- és feljárt a szobában majd hajnal felé amikor a nő még mindig nem tért magához a szállodai személyzetet hívta segítségül A mentők a nőt kórházba akarták szállítani de útközben meghalt A vegyi vizsgálat széngázmérgezést állapitott meg A férfi aki egész éj jel ugyanazt a levegőt szívta mint a nő semmi rosszullétet sem érzett Egy 10 éves fiú otthon az apjával ebédelt gombáslevest és vérmálét Ebéd után elment a nagynénjéhez mert rendszerint annál szokott aludni Odaérkezve fogfájásról panaszkodott ezért a nagynénje lefektette majd később maga is a fiú mellé feküdt Amikor reggel felébredt észrevette hogy a fiú meghalt és az ágyban hányás nyomait vette észre A gyanú először arra irányult hogy a fiú a szülei lakásán talált ismeretlen összetételű orvosságból ivott hogy a fogfájását csökkentse majd gomba- vagy ételmérgezésről volt szó a vegyi vizsgálat azonban széngázmérgezést állapitott meg A nagynéni aki a fiúval egy ágyban aludt azt mondta hogy hallotta ugyan a fiút az éjszaka folyamán nyöszörögni de annak nem tulajdonított jelentőséget mert azt hitte hogy a foga fáj Egyébként ő maga a legkisebb rosszullétet sem érezte Előfordult már széngáz mérgezés nagyon dohányfüstös szobában is Széngázt tartalmaz a világítógáz is ettől származik a világitógáz rendkívül mérgező hatása Világítógáz általi mérgezések úgy történnek hogy a gáz csapját elfelejtik elzární vagy a földben falban elhelyezett gázcső megreped és a gáz a helyiségbe szivárog Utóbbi esetekben a világítógáz a szivárgás közben megtlsztul elveszti jellegzetes szag át és alattomos mérgezéseket okoz Széngáz fejlődik a különböző : obba ó ayagok lőporok elégésénél is ez azonban mergezest meg nem okozott A széngázzal kevert levegőben tartózk?dók elször fejfájást éreznek halántékuk lüktet szedulnek es émelyeg a gyomruk A mérgezettek e tüneteket azoban rendszerínt nem veszik észre mert a mergezes legtöbbször olyankor történik amikor a méreggel megtámadott alszik Később a mérgezeu hanlk el kabul eszméletét veszti és az eszméletlenség eszrevetlenul megy át a halálba Többször el?fordul hogy a h? yadék a mérgezett eszméletlenseg olytan a sz a]bo l ahonnan nem tudja kiköpní a legzocsatornaa Jut es fulladást okoz még mielőtt a széngázmérgezes okozta halál bekövetkeznék Előfordul az alsó végtagok bénulása is es valoszínüleg ez okozza azt hogy ha a széngázmérgezet felébred nem tud magán segiteni alakot ajtot nyltm vagy a mérges levegőjű szobából kimenni Széngázmérgezési halál tá _ n feltúnőek az eleg nagy kiterjedésű élénk rózsaszmu hullafoltok A hulla : foltokon kívül rendesen a test maa : abban fekvo részein is mutatkoznak halványabb szi nu el rr:osodott szélű rózsaszínű foltok sőt az arcon IS latszik nemi rózsaszínű árnyalat ami a hozzatarto zokban a halai beállta iránt kételyt támaszthat Lathat]uk a rozsaszmt a körmökön és a szemfehérjén is Ez a rozsaszm onnan származik hogy a vér amely szengazt tartalmaz nem alszik mg hanem folyékonlj marad Ha szégázmérgezett egyén boncolása következik be soha

13 300 sem szabad a vérre alkoholt önteni mert az 11 vért megallasztja és Igy vegyi vizsgálatra alkalm1ltlanná teszi Lényeges kiegészitője él nyomozásnak a helyszíni szemle amelynek során ha szükséges szakértő közrevonásával azt is feltétlenül meg kell állapítani hogy a széngáz forrása hol van Széngázmérgezés nálunk rendszerint véletlen szerencsétlenség következmény\> Városokban az öngyilkosok rendszerínt a viiágítógázt használják Más ember megölésére a széngázt vagy a világitógázt ritkán használják leginkább olyan esetben amikor az öngyilkosjelölt hozzátartozóit is magával akarja vinni a másvilágra /1 szél/s(fj (széndiox1d) Ugyanazoknak az anyagoknak elégésénél amelyekből széngáz keletkezh2tik ha elegendő mennyiségű levegő hozzájutásával égnek el keletkezik a szénsav Ez aránylag ártalmatlan gáz a levegő rendes al kotó része is és a tüdőn kben is keletkezik A szénsav a levegőnél nehezebb színtelen és szagtalan Az égésen kivül keletkezik must erjedésénél szerves anyagok rothadásánál Súlyánál fogva az alsó rétegekből a levegőt kiszorítja tehát borpincékben szennygödrökben temetők sírbolt jaiban régi ktltakban és tárnákban fordul leginki:ibb elő Ezekből a helyekből ft levegőt és ezzel a lég ésre szükséges oxygént a szénsav kiszorítja ezért az Ilyen helyekre leszálló emberek nem jutnak levegőhöz összeesnek és néhány másodperc mulva megfulladnak Gyakran előfordul az is hogy a mentésre siető emberek is hasonló sorsra jutnak Ennek elkerülése végett a)anlatos ha szensavval t2litettségre gyanús helyekre el! valakinek menni oda előzőleg alkalmas módon ego gyertyat lebocsátani ; ha ez elalszik oda ember e ne menjen mert az reá nézve veszélyes A bajba Jutott em ber egmntésén1 legfontosabb a gllorsaság Szensavmergezes eseteben a halál fulladás folytán ali be es nem a szénsav mérgező hatása következtében A szensav m egező hatása főként akkor jelentkezik ha egy helylsegben sokan vannak összezsufolva és szellőztetésről nem gondoskodnak Ilyenkor a mér ezes hatasakepen az a c kivörösödik a légzés mély es gyors lesz gyenge fejfajas mutatkozik ezek a tünetek azonban amint a mérgezett szabad levegőre jut azonnal elmulnak Itt említe;n meg hogy a mostanában nagyon eltel)edt acetylengaz maga nem mérgező mérgezést okozhat azon?an egyreszt az elégésénél képződő szénsav vagy szengaz másrészt az előállítására szolgáló karbid gyartasanál tejlődik nagy mennyiségű szén áz ami a munkaso k kozott okozhat mérgezést Kel/flydrogen Atható záptojásszagú színtelen áz ent rtalmú szerves anyagok rothadásánál keletkzik es elofordul szenncst? rnákban cserzőgödrökben (le _ li1kabb) en vke menyjto gyárakban bőr- és csontrat tarakban epzodl a vllágítógáz gyártásánál is I r<en? kjvui eros verrnéreg belehelésénél az ember l l lrtelen osszerogyik és majdnem azonnal meghal Rene esen ez oko b " k r " " z a a orgyara ban az áztatógödrök ki- Isztlta anal eloforduló szerencsétlenségeket Kenhydrogé különös I I l T n Je en e t a szaga elárulja A testen következt: b to f s b ahg eszlelhető A halál ful l adá kitolódik a e az arc esetleg elkékül a nyelv Szél//iél/eg A tható r t k egyébként színtelen fob a é zag A CSENDORSÉGl LAPOK 192!} á prilis 10 u ol ykor klsse árgás b g " z Ipar an kaucsukgyártásnál a mezőgazdaságban filoxerairtásra háztartásban polosl{airtásra használják Rendkivül gyorsan párolog és levegővel keverve gyufaszál parazsával f21- robbantható így tüzet könnyen okoz Gőze belehel ve a kénhydrogénhez hasonlóan fulladásos halált okoz amelynek tünetei a testen alig fedezhetők fel A helyszínen átható retegszagáról lehet felismerni K/órsal([s /l á/iulii Gyógyszertárakban tartott keresztes méreg főleg toroklobnál a torok öblögetésére (gargalizálás) használják SzinteIen üvegszerű átlátszó kristálylemezkékből áll A kristályok vízben oldódnak Mérgezés leginkább úgy fordul elő hogy más anyaggal például karlsbadi sóval tévedésből felcserélik Oldatának bevétele fuuadásos halált okoz jellemző tünete hogy a hullafoltok szürke színűek Nátl iuliil/itrit Sósízű színtelen jegeceket képez ; első tekintetre hasonlit a konyhasóhoz Sem gyógyászatra sem a háztartásban vagy gazdaságban nem használják hanem kizárólag a kémiai iparban Mérgezési olymódon okoz hogy a munkásol{ konyhasónak hiszik és hazavivén mint konyhasót használják fel Mérgezés esetén fulladásos halált okoz ; a hullafoltok szürke szinűek A hasonló hatású klórsavas kálium vagy nátriumnitrit mérgezés re aszerint kell a nyomozás során gyanakodni hogy a mérgezett vagy a hozzátartozók ismerősi)k vegyészeti gyárban dolgoznak-e mert ha nem akkor a klórsavas káliummérgezés valószínűbb A magyar csendőrök a déli harctéren Irta : SUHAY IMRE tábornok (7 közlemény ) ri belgrádi /udonai rendőrség szervezetp és s2o/gá/rda Néz zük már most mit mondanak a hiteles akták feljegyzeek a belgrádi katonai relldőrség mií/ödésérc vonatko olag Me9Jegyzem hogy a birtokomban levő feij $ y zesek hiteles adatai csak a 2-ik bevonulásunk napjatol 1917 májusáig terjedő működésre adnak pontos fel vllagoslt st a későbbi időkre vonatkozó leírásokat mas forrasokból merítettem A hivatalos kimutatás szerint akarom bemutatni a begradl katonai rendőrség egyes részeinek szervezetet elso helye a csendőrosztagát mely az egésznek 1110[5 vá t ve/piet kepezte ké IUes szd portyázó különítményét melybő! a sobbl be lgrdl katonai rendőrség fejlődött 1915 oktober 9-en ejjel 11 órakor rakták ha" Z ban Ko Tt "b Imonyb Jora romso e ej en indultak útnak ; a Duna akkoriaák:r e t b sérült ;eszélye \ : olt mindenütt tele volt o vontato- es egy kórházhajó ís meg- -" ovatos menet után végre október 9-ről ld-re vl rado ejje! 2 órakor partra tették őket é 3 k mar megkezdték a e d" kívül még élénk t gása géppuskák katto ása n pus {a ropolakosságát mely akkoiban mert aki tudott elmenek"lt Illés Béla sds k" l" t mával a következő ) A 6 k I s ora or r n ofl szolgalatot midőn a városon dh u ove arcok folytak a l k OI men ÖZ cmnyl losd li folyó évi 6 számban gtalamtot a meg a varoș 900 fore volt teheto z? rszag belsejébe I en k a bevonulás alkal t a eszama: 18 tiszt 683

14 1929 április 10 CSENDORSÉGI LAPOK 301 legénys Q 6 5 hátas- 16 hámos ló 1 személ!:jkocsi 8 vonat)armu es 4 tábori kon!:jha VI Ezen kü lönitmén!:j»csendőrosztaga«stolul/bag (l/los m kir csendőrszázados parancsnoksága illatt 4 lovas- es 10 g!:jalog- mag!:jar és 2 lovas- és 37 g alogos horvat-szlavon csendőr ből állt A legén sé kulonben csupa magyar népfölkelőkből állt (több!:j g az 1 es 6 ezredből ) A 683 főnyi létszámba; Y ember tüzolt?szolgálatra volt kiszemelve Ez a letszám hamarosan kevésnek bizon!:jult és 1915 december 31-en az <illomán!:jtáblázatok szerint a belgradl atonal rendőrségnek már 20 tisztje 1 orvosa 1 d tekhv)e 113 csendőre 39 pótcsendő;e és 761 nepfolk lo gyalogosa volt Tudtommal ezen létszám meg novekedett 1918 végéig erre azonban hiteles adatokat nem találtam A bel grádi katonai rendőrség nél a következő tiszte tel)esltettek 1917 n!:jaráig szolgálatot : ernaio Jozsej alezr (cs kir 7 trieszti csend parság) RagossIIIg Hermal/I/ szds (cs kir 6 grazi csend: parsag ) Ra b AI/tal szds (m kir VII csend Ier ) Rtfzolly Ivan szds (cs é kir boszn-herc csenei testulet : 1915 dec jan 31 ) StO!I/!llrg lit/mos szds (m kir III cend ker : 1915 nov nov 30 ) DragUs Slo v/1o szds (cs és kir 29 vadasz zi) ) Erösdy Mihály szds (m kir 8 honv g!:jal ezr ) Illés Béla szds (m kir 4 honv 911al ezr : 1915 nov nov 22 ) Kósa (5 /(v"r szds m klr 6 honv gyal ezr) I ázits lhiklrjs szds (:1 klr 1 honv gyal ezr : 1915 nov )Im 4) A : hitsc/i AdriaI/ fhdg!:j (4 vártüzér ezr) Antos Mthaly fhdgy (m kir 1 honv gyal ezr : 1915 nov márc 31 ) Aigl/er Károly fhdg!:j (m kir 1 honv gyal ezr ) Böh/Il Andor fhdg!j (m Im 3 honv huszar ezr : 1917 feb r márc 31 ) Brenner KálIlIáll fhdg!:j (m kir 19 honv gyl ezr : 1915 nov márc 31) Eit/l/Ier ZSlgmolld fhdgy (m kir 6 honv gyal ezr : 1915 nov jún 1) dr Fulanolic Józsej fhdgy (cs és kir 70 gyal ezr) Hojjmal/I/ Rudolj fhdgy (m kir 1 honv gyal ezr : 1915 nov máj 31) dr Jelich Mi/uUJ fhdgy (m kir 22 npf gyal ezr) Koller Albert fhdgy (m kir 19 honv gyal ezr : 1915 no v aug 31) KOl/I/ner La / os fhdg!:j (m kir 1 honv gyal ezr) JJ1i/w!olifs Istváll fh dgy (cs és kir 52 gyal ezr) Nf/llllallll F igyes fhdgy (cs és kir 43 gyal ezr) dr Pasirovtls (vall fhdgy (m kir 27 honv g!:jal ezr) Rad ványi Károly fhdgy (m kir 1 honv gyal ezr) Riedl Gyula fhdgy (cs és kir 16 tábo tarack ezr : 1916 máj aug 31) SZl/nyogh Lászlá fhdgy (m kir 2 honv huszár ezr : 1915 nov márc 15 ) dr Szele Gáóor fhdg!:j (cs és kir 27 tábo tarack ezr ) Taub ÁmlÍl/ fhdg!:j (cs és kir 41 g!:jal ezr ) dr Tipoweiter Gusztáv fhdgy (m kir 7 honv gyal ezr) lovag fmslli Zdel/Ilo fhdg!:j (cs és lür 16 g!:jal ezr : 1915 nov nov 30 ) Wied/llal/I/ ViI/Cl fhdg!:j (m kir 8 honv g!:jal ezr ) dr Rollsal/dic Gyula ezredorvos (cs és kir 78 g!:jal ezr) Széll Gyula ezredorvos (1916 jan nov 11) dr Kaliloda Kálmál/ főorvos (m kir 6 honv gyal ezr : 1915 nov nov 30 ) dr Pöchlllü!ler Mátyás főorvos (osztr népf Iörletparság 1 : 1916 dec dec 30 ) dr Ris //lal/do Alajos főorvos (37 népf körletparság ) dr Rislllondo Péter segédorvos (37 népf körletparsag : 1916 ápr nov 30 ) dr lhatzifz Gyulil hdg!:j (cs s ir 23 gyal ezr) dr 110ór Elemér hdg!:j (cs es kir 4 vonatosztály) Oláh HllÓ hdg!:j (m kir 1 honv g!:jal ezr : 1915 nov (; fbl 10) Pityil/g János hdg!:j (m kir 1 honv g al!:j ezr 1915 nov marc 16 ) P I F hd g!:j (cs es ku 73 g!:j al ezr : 1915 dec 10 - Opl trel/e 1916 marc 22 ) dr Roll/Il János hdg!:j (cs s kir ) g!:jal ezr : 1916 máj nov 30 ) S : g!:j m Ir 4 honv huszár ezr) dr Tiúor D " tzso hdgy (cs es ku 4 vártüzér ezr : 1916 miij ? kt 1) dr Sze/Ille Sándor zászlós (cs: Károly hd ( k ( 1I/f1{ fi es kir 2 vartuzer ezr : 1916 nov febr 1 Wa/U : I1!f lr Gusztáv rendőrtisztviselő (cs kir iiúa rendorseg Becs : 19 6 febr máj 15) A katon8i rendorseg tisztjei túln!:j omó számban magyarok voltak Ezeke n kivül még szamos más tiszt is tetl hosszab?-r Vldebb Ldeig szolgálatot a belgrádi katonai rendorsegnel Ezekre nezve azonban pontos adataim mncsenek ;--- ; :y: t I " Pólcsendór a belgrádi kanak (királyi palota) kapuja elólt!;<ü Ịö n fel kell azonban eml!tenem a belgrádi rendorseg utolsó parancsnokát : rumai Euer Eruzsin-t aki mint 85 gyalogezredbeli tartalékos sázados front szolgalatot teljesített vitéz magatartásáért a vaskoronarenddel tüntettetett ki és ilki a legnehezebb időben Belgrád utolsó napjaiban volt a szerb főviíros rendőrfőnöke Ö és az általa vezetett zászlóalj volt az utolsó csapat mel!:j még a német hátvéd után hag!:jta el il szerb területet és teljesen fegyelmezve rendezve vonult be Újvidékre (Jelenleg rendőrfőtanácsos a belüghminísztériumban ) Mielőtt áttérnek a belgrádi katonai rendőrség szervezetének és tagozásának részletes leírására nag!:! vonásokban akarom csak ecsetel ni mik voltak a belgradi rendőrség legelső teendői a megszállás után és milyen nag!:jobbszabcisu munkálatokat végeztek l lg!:j a hadsereg mint a lakosság érdekében Fel kell emlitenem hog!:j a belgrádi katonai rendőrség tisztjei akik természetesen polgári életüllben szakemberek voltak (a tén!:jleges csendőrtisztektöl eltekintve a tartalékos tisztel majdnem mind rendőrtisztviselők es más jogászok voltak eg!:j-két sebesült csapatszolgálatra nem alkalmas tiszt kivételével akiket a rendőrscgncl alkalmaztak ) vetélkedtek kötelesség tudásban szorgalomhan s csakis ennek köszönhető hog!:j a nehéz viszonttok között sikerült aránylag rövid idő alatt a közbiztonsag terén 01!:J szép teljesitmcn!:j1 elcrni BizOlI!:) sol{s;or

15 302 CSENDORSÉGI LAPOK 1929 április 10 A belgrádi konak foga óterme d "915 o- sze n az ostrom uta n A konakot a belgrádi katonai rendőrség őrizte csak engedéllyel lehetett megnézni meg kellett toldani a nappalt az éjszakával ann!ji volt a munka De a csendőrlegén!jségről és a beosztott népfölkelőkről is csak jót lehet mondani ; kötelességüket ők is kiválóan teljesitették és a legkisebb panaszra sem volt ok 1917 júniusáig a belgrádi működésért 19 tiszt és 215 legén!jségi eg!jén kapott valaminő látható Idtüntetést A főváros utcáinak tisztítása a legelső idöben a katonai rendör ség felüg!jelete alatt történt kés öbb azonban ezen funkcióval a polgári hatóságokat bizták meg Eleinte az állategészségüg!ji kötelmek is a katonai rendörségre hárultak az idök fol!jamán azonban ezt is átháritották a polgári hatóságokra külön állatorvosokat osztva be ezen célra Az okkupáció első Belgrád elfoglalása után a házak több mint fele lakatlan volt ezeket lopások Ilifosztások ellen meg idején nag!j gondot okozott a gazdátlan kut!ják kérdése is hiszen tudjuk hog!j az ország belsejében is kellett védeni úg!j a benszülött szerb lakosság mint a lakosság elmenekült elvadult kut!ják és disznók a mi de különösen a német csapatok»rekvirálásai «csordába verödve veszél!jeztették a lakosság vag!j az elég gondot adtak a rendőrségnek A Belgrádban arra haladók életét Íg!J Belgrádban is a lalwsság állomásozó csapataink rendesen és feg!jelmezetten viselkedtek annál több bajt okoztak azonban a különböző átvonuló szállitmán!jok stb hirtelen menekülése következtében számos gazdátlan kut!ja maradt vissza mel!jek sok bajt Okozt8k Ezek kiirtására benlakók vállalkoztak akik a megölt ku t!ja Tudvalevőleg Belgrádban az utcai névtáblákon c!jrill betűk hirdették az illető utca tér stb nevét A c!jrill betűket a katonaság leg nag!jobb része nem fejének leadása alkalmával bizon!jos jutalmat kaptak Késöbb ezt a szolgálatot is a polgári hatóságok látták el értette A katonai rendőrség eg!jik legsürgősebb teendője volt e feliratokat levétetni és latin betűkkel kicserél ni Az utcák megtartották régi elnevezésüket kivéve 26-ot mel!jek más nevet kaptak (Ezek súlyosan A különféle kön!jvkereskedéseket n!jomdákat kön!jvkötö műhel!jeket stb átnézték nem találni-e bennük monarchia-ellenes kön!jveket röpiratol(at A koromittált szerb eg!jének neveit viselték vag!j pedig poltbkm okokból kellett őkei eltávolitani ) 1915 végén és 1916 elején a hadsereg különböző harácsoló és lefoglaló különítmén!jeket küldött I(i mivel azonban ezek saját csoltak a szakállukra is rendőrség n!jíltan hará feladata volt ezeket ellenőrizni szerb sajtót betiltották meri a legizléstelenebb támadásokkal illette a monarchiát A rendörségnek sikerült is ezen g!jalázatos sajtóförmedvényekböl néhán!j vagónra terjedö menn!jiséget lefoglalni A szerb hivatalokat neves emberek lakásait a rendörség átkutatta hog!j levelezéseket okmányol(at foglalhasson le

16 1929 április 10 CSENDÖRSÉGI LAPOK 303 A hábortí telidézésének bűnére vallatkazólag itt gyöl/yörű dolgokat lehetett (aláini melyeket allnakidején I/agyrészt Bécsbe szállítottak az össuolll1r1s után azonban egy szerb bizottság Bér-sben eun okmányoli nagyobb részét ismét visszallölltllie és Illeg is kapta A többi között pl a rendőrség fölfedezte a szerb vezérkar titkos irattárát (nem ke ve- - lalták A nagypáholynak szép épületében később a katonai kórház testegyenészeti (orthopaed ) intézete nyert elhelyezést A katonai rendőrség már 1916-ban megszervezle ismét a bérkocsi- teherkocsi- és hordárszolgálatot Dijszabásokat adtak ki és ezen intézmények igen jól be is váltak Belgrádban mindig számos egy- és kétfogatú kocsit lehetett látni melyek teljes megelégedésre szolgálták úgy a megszálló hadsereg tagjainak mint a polgári lakosságnak az igényeit A rendőrségnek tudomása volt róla hogy Belgrád környékén a város külső részein fegyvereket löszereket rejtettek el s nagy eréllyel Ilutatott ezek után Miután díjakat tilztek ki ilyen lőszer felfedésére természetesen a szerbek közt is akadt elég áruló aki nyomra vezett!; a katonai r:wdőrséget amelynek sikerült ís nagymennyiségű hadianyagot lefoglalni Eppen így értesült 11 katonai rendőrség bizalmas emberei útján nagymennyiségű elrejtett árúcikk szerszám nyersanyag szövet stb hollétéről melyeket a hadbiztosságnak adott át Egészen külön elbánás alá esett a szerb Nemzeti Bank 1916 őszéig ezen pénzintézet épületét szigorúan Portyázó magyar pótcsendör Belgrád török negyedében sebb volt mint 25 kocsirakomány ) melyet még 1914-ben a Kalimegdánon levő vezérkari épületből egy igénytelen külsejű házba szállítottak el a vá os szélén A könyveket feljegyzeseket okmanyokllt PIncékben helyezték el ügyesen becsomagolva ; ezen jelentéktelen külsejű házban olyan hölgyek laktak akiknek különben nem szokásuk fontos állami okmányokat őrizni A belgrádi szabadkőműves nagypáholy t is zár alá vették az ott talált könyveket iratokat stb lefog- A belgrádi katonai rendörség lovasszakasza (eredetileg 2 m kir népfölkelö huszárok voltak) A kalimesdáni vár kapuja zasz lónkkal 1916 őrizték de embereink oda nem tették be a Iábukat Csak őszén rendelte el a katonai főko manyzosag a páncélszekrények és páncélszobak k1l1yltasat es a\ kutatását Készpénzt nem talattak hls zen a sz ere már 1914-ben elküldték az összes penz- cs ertckkészletüket ellenben meg találták a k sszakonyveket a forgaimon ki vül helyezett vagy meg forgalol 11 ba nem helyezett (nem egészen kesz!iletve ll) m1l1tjl; ) dinárbankjegyeket kliséket stb stb Mindezen 0- gokat lepecsételték és megőriztek Belgrádban a biztonsági viszonyok annyi m rossz befolyás dacára soha sem voltak mint a monarchia bármely varosaban Po d lii S sz ai ek tetben a lakosság nem igen fejthetett kl tcvckenyscge mert erősen ellenőrizṭék eg 1211 adt a lakosság általában veve mltldlg? yugo Or se k! t k k 3Z A bel rádi katonai rendorseg parancsno ana _ a cél lebeett a szeme elött hogy a katonai rcndon 1 1 l alkalmazott leg l1llseg arcvonal szolgalatra szo ga fl I a " k T l gc is alkal mas harcoló csapatot Ilcpezzen II on e s szolgálatának ellátása mellett El t a katonai rendőrseg a cs kir hid fő- s városp::nsnokságnak rendeltetett alá 1916 tavasza-

17 30<1 CSENDORSÉGI LAPOK 1929 áptllis 10 tol aonban önólló hatcisllör1 Ilapott s egy kerületi parallcsllollsetg bülltetöjogával lüttak el 1917 janll1ir 23-án (Pra kormán!jzói rende lettel ) Ilatonai rendőrséget közvetlenül a korman!jzọsa al8 rendelték míg a hidfő- és városparancsnok sg ljs t n l\btonai funllciokat teljesitett 1917 apnlis ID-en (AOK Nr ) a hidfőparancsnollságtól elvett éll az eddigi Kreiskommando jogát é a katonai rendorparancsnol(ságot a Kreiskommando )ogaval ruhaztak fel Lássuk most mar a cs és kir katonai rendőrparancsnokság tagozását A parancsnokságon ki vül a katonai rem!őrség egy cscndőrosztagra (Gendarmerie-Abtlg ) és eg!j l(atol1ai rendőrosztá lyra (MiIitarpol i zei -Abtl g ) tagozódott 1 (:S és liir IIatol/ai rcllllűrség cscl/diíros?t(/{;([ A péterváradi cs és kir várport!jázó parancsnokságnak mely 1915 október 9-én délelőtt 2 órakor vette át Belgrád városában a közbiztonsógi zolgálatot 53 magyar csendőr köztük 6 lovas állt rendelkezésére Parancsnokuk Stolul1bNg Vilmos m ldr csendőrszázados volt Ezeknel( a csendőröknek nemcsak az voi! a hivatásuk hogy a gyakorlatlan népfölkelő legénységet a katonai rendőri szolgálatba bevezessék hanem hog lj ezeknek szolgálati támaszát és gerincét is képezzék Ennek a feladatnak ét magyar csendőrök fényes tradiciójukhoz képest teljesen megfeleltek A belgrádi hidfő- és városparancsnoksán a fenti osztag létszámiít csakhamar Idbővitette 1915 október végén még 35 pótcsendőr vonult be a bielitzi tábori csendőr tartalékból továbbá 10 tábori csendőr különböző tábori alakulatoktól 1915 november 17 -én a portyázó parancsnokság és a hozzátartozó csendőrlegénység az időközben rendőrfőnökké kinevezett Crevalo JóZSI! csendőralezredes parancsnoksága alá került igy tehát megalakult a belgrádi cs és kir katonai rendőrfőnökség csendőrosztaga Ennek az osztagnak parancsnokai voltak : a bevonulás napjától 1915 december hó 16-ig : Slnlzen berg Vilmos m kir csendőrszázados ; 1915 december 16-tól 1915 december 20-ig: RagosSi7iK Herm( /1l1l cs kir csendőrszázados ; 1915 december 20-tól 1916 február 5-ig : Ri/zó/ty fváll százados a bosznia-hercegovinai csendörségtől és 1916 február 5-től a háború végéig : Raab AI/tal m kir csendőrszázados A rendőrfőnök körültellintésének és igyekezetének t dhato be hogy a csendőrosztag létszáma idővel 142 fore emelkedett beleszámitva 61 pótcsendőrt is A katonai rendőri szolgálat megszervezése után kenỵtel n volt a csendőrosztag megfelelő számú legenyseget vezenyelni az I -VII kerületi parancsn? ksagokh oz a gymnasi nska ulicai és vasútállomiísi klren?eltsegekhez valamint az önálló cukarici:li és to p csjd e n csendőrörsökhöz Ezek a csendőrök voltak m li1?e utt a biztonsági cs nyomozó szolgálat erős pjllerel A m gmaradt rész (I(b fő ) a tartalékot kepezte k lönbző váratlan eshetőségek alkalmára és a rend? ronokseg épületében nyert elhelyezést Mldo a rendőrfőnökség tiszti létszámának csökk ntese mll1dinkabb érezhetővé vált teendői ellenben r t roh amo sabban növekedtek új abb üg!:losztál uol( l e a J asa va t szükségessé (Folytaljuk) Poriyáás- 1 I/apokbal/ itt járt nálu/lh Ncwyork 1011 rcl/(ltirjőllöke Riclwrd E Ellrigld és igell értle/les dnlgo/1il1 beszélt az amerikai rel/dörségröl és az {/meri/wi bül/őz} IliIágról E1l1/ol/dotta többel I/ özött hdgy ([ Ali/ai/wi Egyesüll rlllalllo/lball évente átiag cl/1ber{ [(yilkoll/a// meg és re rlíg azo/l/wk a száma alli/l gonosztevö/l mlrél/yletei követlleztében slllyos I(sti sérülési szellvednc/i A {;ünöús elleni küzdés ne/llzetliözi probléll/a és egész életét annak szenteli hogy IIZ cgyes Ilell/zefel!tözött idöszerü célravezetö cgyezlll{> I/yeket mcgállapodásokat lélesítsen Az ötödi/l nl//i?cf "özi bt/llügyi /I OI/gresszus ez év Ilovelllberébel/!tsz IVashillgtonball és a liol/gjesswson l/el/1 kevesebb //lil/t 60 állam lesz 11épviselve Ennyit a Richard E Enriltflt által I/Iolldo{takból ri magam részéröl hozzá/üzöm //lég hogy Iza a soll közlekedési eszköz közül alllell(kll Krausz ezredes lír a!ejléciinkbe rajzolt csak egyel/ei/ egy is re/ldelkezésemre állana bizony jó maga!!1 is jelen lenl/éll Washingtonban ezell a konferencián Illert - mi tagadás - úgy érzem!zogy Ita IIúlldig (sak egy pol/ton állva mindig csak ugyanabból cl kémleljiik a világ lolyását a horizont egy kissé túlságosal/ elvész a ködben sarokból * Nagypéntell A rádiól/lllsor : Passziójátél1 Cscmles áhítaltal iilesztel/1 jiileimhez a hallgatót hogy ([Z el/lberiség legnagyobb gyászilapján képzeletben vissz(/ll/ll/jlll!agy 2000 esztendövel azokba az idökbe amikor Krisz tus Pilátus tárgyalóterlllében mondja :» te mondád én vagyok az élö lsten /ia!({ Este!zat óra Kezdödik És a rádióban megszólal egy öblös hang:»bizo/ly bizony /Ilol/dom néktek ({ Mintha fejbehólintanának Jézus Krisztus mély basszus hanggal! Szöll1ytU Letcszem gyorsal/ cl fejhallgatót mert a jantáziám legnagyobb megeröltetése dacára sem tudl/nám elképuf/li hogy ellnek a dörll/ögö basszusnak a tulajdollos([ azo/los lehet azzal a leheletszerü!inol/1sáuual amit a ki e" - b b va It Olza/ I k ereszlre/eszített gyönge töré/len) testisége seittetill enged Ez a { Ö! lilögö basszus eszembe juttat : I!atla Fallsta!! erzeluseget Borca(ció si/wlillós kaland Iatt JIl([rhahajcsárok vásári alkudozását a borsos tof1áll t nagy krfgli sörökhel csak nem ;1 _ b Golgolál IS/lletle 77 : - es nem bállllrím ha liieghal/aná a Stu dió rendezo ege IS - szölllyü volt í1 s: * o/ s;országban II/ gsza ; { ztattáfl a népet (/Ogy It tlyfsll-r a lennállo dl /([tollklls rendszert vag)! SCIII a vazás Itt/wa/l t? rtent s (sali igellnel vag-) I; e III III el eu e t szavazni Mllwl a szavazatujit/ tö kb I t t szavllzócédllláli clöllelll!tek liiegallaj t / t url/ ([ t 7 {! / JI as I/ Ier <10(1 «e! e WI/ 10 mtiilo szavazó Ilöziil 9 11 " 050 Ou J/ ; 1 b 111/ 10 u fzer I" cn{-nc { S 50 ez(j»nel/1-111:1 szal({zott Ez ({ szám-

18 1929 április 10 CSENDűRSÉGI LAPOK 305 arány fölöslegessé tesz lili/lilel/ további vitát Iagy magyarázatot és //legint csak úiabb bizonyítéka al/i/ak amit Illi II portyázásul/kbal/ liiár I/elll elijször hatlftoztatul/k II Ogy t i ([ l/é 7:! //ege/égcdettsége és boldogsága /111/; a kormal/yfort//atol és a kormál/yforl/dk sablollos eillel/ezéscitij/ jügg IllInem ([ kor//lál/y tetteitij/ amelyek az NI!ö/csi és gazdasági iálétet elöre- V(lfl Mtmb»bélle óta több háborlí zaifotl és zc/ilik /1 IZ át földrészell mint a X I X si!ázcul második jeléneli ötlell esztellde / ében De már vag! észre sem vesszü!" VllfrV pedig 1I1/0ttall /apozza/ tovább öket az úiságbc/li Ei;: némelyi/uij/ csall akkor veszúnll tudomást!za 10 a róla készített - jill/l Figyelő liiozdítiák Mussolini tettei ptopagal/dll I/é/kii/ öl/magunól beszélliei< A1ussofini {Jgvediilálló sikere I/tán jtíria a lúvállcsiság ai! o/dalui/kaf Itogy vaiio/i II! Moszkvábal/ is elrelldell/él!ek egy ily{// su!illzásl milye/i lenl/c ott a számarál/y IZ»igel/«és»1/{1Il «I/ iizötl I I Moszkvábal/ azollbal/ aligll ({ jogill ezt Sta/il/ IIlcfJ/Or I/ áz/atl/i lz anlili fizel/három Iérfal/u lörü:l/llélel isl/lerl/ n/fül/! Illeg az egyik uiságbó/ 1 törtél/etii/wek 11<01/ részével Ille/y aklwr iátszódik /1 alllillor ök liliiif [Z osztráll császári hadsereg börtöl/be vetett rabiai a Iwdbírói e/iárás soráll vallolilásaikat iegyzijkiinjlbe II/ol/diák SZIrencsétlenebb ijt/ct aligha il/dl/llzatotl voll/a lú keresztény lap szerkeszf(jségéböl li/i!1t az hogy ezeket a iegyzöllöl/yvehet ugyal/azol/ a helyen és ugyal/ úgy tá/aliá" az úiságoolvasó elé ahol és alwgy az Erdélyi Bélák vallomásait szo/dák luízlli-liylízni hdekm //Cresztül A!öLibiill Il cfyezett szill/pati/llls cíll/ek dacára is legszebb illllzióinkfól los z tcll1a/1 //leg Úl// nül/ket ezek (( iegyzöllönlvek Igazán I/agyszerl/l/! értiül II/i Izol /l eff ilillziólwt lerolllbolni a!zol azok leroll/bolásánall sel/uni ér/dme S e/llill i!zaszna nillcs és ILOI l<eff iffllzió/wt lile/el/getl/i ápolgatni al/1ikor azok (Iöbb-utóbb csalódást hoznak A vér lel /ifi táborno/loflbal/ ililí ságunk legll/agasztosabb ideáliai{ láttwi tal/könyveinkböl és lelkes törtél/elellltanárll nk izzó gyarázataibót félistenek/iént tiszfe!tük öket most pedig az LÍiságbó/ megisllleriük Ö/let lllint embereket az emberel Cf)lel/Cfeségeivel és Cf)arf6ságaial Mi szüks(>g b co l"> volt erre? Ha a baloldali saiüí valalllely orgánllll/a!zozta voll/a ezeket az íráso/wt aldwr valahogy érte I/élll Hangzatos rekláll/illal egylflöl ió pénzt kerpsni más/elöl a tradiciók és iffllziól/ szétrombolástíval : destmáll/i Dc //lert a szóbal/lorgó lapila" anyagi he!yzete biztosítva van és I/Urt irányzata /limolldottan iobboldali e/lzépedve kérdem IIl1élkül!zagy v ala(lon IWIl is leletet váméli : JIliát /I elfdt az aradi üzel/ Il ármat I/eglizsébel/ az IItcára Iinlli? Killek iutott Iszébe ez a ez a Il ogy is /lwl/diu" csall ez a IleIll okos gondolat!? * A lilexikói forradalmi mozoalmakró/ a legelfeu - h tétesebb /!irek érllez/leli - egyes táviratok a (1O/II/{/II1 csapato" gyözelmérijl számo/i/ak be Ill ís! s ZOlit a jelllefijk sikeres efiíllyoll/lllásarol tb/ratol I IIIL [{/lall l kormánycsapatofl vezére Calfes a Irl/lelolie Es ob([1 tábornoll A Iwrc/lak szomorlí érdllicsséglf /wlcsol!o? IIO"y /lem I/elllzetiséui /leill osztáll /IlII/ párt lza/lcm jör"eg vallási elfentét:llből kirobba/lt háboní fl kor/llṭílij oldalál/ a profestánsok a jelkd6k oldal11 a Iiatllo/rkl sol! áll/lak Más érdel/isségt is vall meg :/llie l a ([ borúllalc ;I!/exilióball so/i/wl komolyabb INcs(bú "areo// IO/) l/ali mil/f pl anna/údeiéll a killai boxer I ag) : il dé/ajrilwi blírháboníba/l s II/{:gis ezekel a li/ost tot } o / / tí/ti teil/lit/uk!tarcokaf vagy /11111 /s I SII/II/U/I \ h h II/i ilii/{[ csali azért Il áboníslwtf /Iá/I {I l! /Iogy I/e/w II k /11 á f!1(tfévcl/liél/t liaglszabáslí sláger-filii/eid/ri SZo!! //a /lítll Nell/ csoda Mcgszoklllk {/!tábor/í/wi lz I JS-/lS A francia csendőrség története Irla: NEMESSZEGHY LÁSZLÓ ezredes (6 közlemeny) Alllsot/il rcs/llurúció (ISI5) t BOllrbollok lim/lilii 1830-ig A második restauráció újból XVIII Lajos királyt emelte Franciaország trónjára A királyi palota őrzesere s a kinllyt utazásain elkiserendő ujból felállíttatott a vadász század me ly l<ii lönben az első csendőr legió 2-ik századát képezte Más újítás a csendörségnel nem törtent minthogy a korzikai vadászok zászlóalja lett felállítva (bataillon de voltigeurs corses ) Ezen alakulat Korzika szigeten szolgált mint a csendörsegnek kisegítése XVIII Lajos király újból a reakció útjára lépett Meg jobban azonban utódja az 18?4-ben trónra jutott az emigráció idejeből gyűlőletes emlékú X Károly az artoisi gróf Az eegedetlenseg az 1830-iki juliusi felkelésben robban ki Párizs július én ősi szokás szerint torlaszokat emel 1I\ armonl tábornok június 30-án legyőzetik s a nep kitűzi a háromszínű zászlót A Bourbonokat örökre elűzik s alkotmányos királyságot alapítanak melynek trónjára az orleansi házból származó Lajos Fiilöröt ültetik A korzikai vadászok z"szlóalja egesz 1850 augusztus 23-ig áll fenn mikor is rendelettel feloszlat ják s egy század mobi! csendőrseggel helyettesitik fl iti/jus i 11I0llardllll Lajvs Füláp!:ircíllsdg:t /S A júliusi monarchia alatt látunk elöször feltii n alakulatokat melyek hivatalosan viselik a mobll cscndorscy nclet Laos Fülöpbcn az új kinilyban meg volt a joakarat hogy lilolmányos uralkodó legyen Uralkodasa azonban ncm volt szerencsés A Icgitimistdk arulónak tckmtcttck az Ig Ilyeikben kijálszott köztársasúgiak es munkások pedig nhe teltek rá A köztársaságiak 1832 junlusban felkelesben tork li de 2 napi harc után leveretnek Ugyanakllor a kgltuliista I p6 rto l is vereség éri Berry hercegnő fia V Henrik nciben a Vencléeban fel akarja gyujtani a pol\l;irhaboru IUl\gjál cle a katonasug levcri s logsugha keriil A honaparlistuli is mozgolódtak 13b oltóhlr 30-Uli Bonaparh

19 306 Lajos! Napoleon unokaöccse Strassburgban termett s az örséget felkelésre szította Ö ís elfogatott de Lajos Fülöp beérte azzal hogy kiutasítatta Mint látjuk Lajos Fülöp uralkodása nagyon zaklatott Ez az állapot valóban komoly gondokat okozott az 1830 óta alakult polgári monarchiának Föképen nyugaton voltak észlelhetök erös legitimista mozgalmak Ez arra indította a kormányzatot hogy ezen területen megerösitéseket vonjon össze Az 1830 szeptember ll-én kelt rendelettel CSENDORSÉGI LAPOK llngers és Toursban 2 zászlóalj mobil csendörség lett felállítva Egy évre rá a zászlóaljak fel lettek oszlatva azonban létszámuk változatlanul tovább ott maradt hogy mint többlet ezen körzet különleges szolgálatának ellátására rendelkezésre álljon Ahogy az állandó mozgalmak folytán a naponként változó helyzet parancsolta egymásután esetröl-esetre 6 ideiglenes lovas csendörezred állíttatott fel mely századonknt az egész területre lett szétosztva Mikor azután létjogosllltságuk megszünt a századok egyik a másik után szabadságolva lettek Különösen kitünt az elsö század mely szembetűnö módon szerepelt a Berry hercegnö által szitott mozgalmak valamint az ezt követö vendéei lázadás elfojtásában Ezen század 183l-ben egyesült a flsö loirei csendörséggel Lajos Fülöp uralkodása alatt az elégedetlenség mindegyre nö Köztársaságiak szocialisták kommunisták legitimisták összefognak a király ellen Mindezekhez járul a felsöbb köröknek hallatlan erl<ölcsi romlottsága s a hatalmon lévö polgárság önzése és 1<01fupciója Az események folyományaként 18q8 február 22-én Párizsban forradalom tör ki a vezetés a munkásosztály kezébe kerül s ez a köztársaságot követeli A király február hó 2q-én lemond s megalakul Franciaországban a második köztársaság A második köztársaság ( 18q8-1852) A köztársaság megalakul:isakor nagy gondot okozott a munkáskérdés A munka nélkül maradt munkások fog lalkoztatása miatt nemzeti műhelyeket állitanak fel s munkanlkü 1i segélyeket folyósitanak A mlihelyek azonban annyi koltseget okoztak hogy a kormány azok bezárására szánja el magát E kérdésben a vagyonos polgári osztály s a munkások ujból ellentétbe kerülnek Véres munkás zavargások törnek ki melyet 18q8 junius 25-én a diktátori hatalommal felruházott Cavaignac tábornok rettenetes kartácstüzzel nyom el Ezen eșemények hatása alatt nehogy a juniusi napok kmos esemenyei megismétlödjenek szlikségessé vált a csendörség negeröitése A végrehajtó hatalom feje Cavaignac : 18q8 Julius ho 5-en elrendelte Varsaillesben egy zászlóalj mobll csendorseg szervezését Ezutn megkezdödik az elnökválasztás iránti küzdelem Ket palyazo van Cavaignac tbornok s a strassbourgi puccsbn nevtségesen szerepelt Napoleon Lajos A Napoleon nev var zsa folytán 18q8 december ld-én ezt választ ák meg elnoknek 11- Napoleon tovább kiépíti a csendörséget 1850 en 2 maj us szamal egy uj csendor zászlóaljat állit fel melynek hivatasa lesz magán Párizs területén működni Napoleon Lajos ezután mindjobban kezébe ragadja a hatalmat 1851 december 2-án katonaság és a csendőrség J 1929 április 10 segítségével a nemzetgyűlés köztársasági és orleanista pártfejeit letartóztat ja Eröszakkal és ravaszsággal kiharcolja hogy öt népszavazással 10 évre elnöknek választják A szenátus azután a nemzethez intézett proklamációjában a császárság visszaállítását indítvanyozza mi a november 21 és 22-én megtartott népszavazáson elfogadtatik mire a császárság 1852 december 2-án Saint-Cloudban proklamáltatott (Foly tat juk) 52 Kérdés l11it ke/l a Sz"t 12 pont 2 bekezrlés;{;el/ JogiaIt azoil rel/delkezés alall értelli hogy:»a koz{;izlo/! sági szolgcíla/ra!agy egyes közbiztonsági szolgálati /él/ I" ker/ps ekre!onarkozóal/ a cselldőmek saidl elljiidróin kívül - csak az elijliárói minőségben Jellépl/i iogosl/{t csendőrségi leliebbvalói slb adhatnak u/asítósf?" Válasz Ezen rendelkezés alatt azt kell érteni hogy a közbiztonsági szvlgálatra vonatkozóan a honvédségi áll0mánycsoportokba tartozó feljebbvalók nem adhatnak utasítást illetve parancsot azaz tisztán csendörségi szakügyekben nem léphetnek fel mint elöljárók még akkor sem ha egyébként elöljárók volnának is (pl a honvéd állomásparancsnok) 53 Kérdés AzokbalI az esetekbel/ amellekhen a SUiI 437 ponticíllal értelme Szel int a iárör saicú kezdemt1l1yezéséböl /arthal házkutalcís/ tar/hat-e személymotozcíst i$ egyszersmind? Válasz Ha a Bp ait tanulmányozzuk azt Iatjuk hogy a törvény két különbözö jogintézményként kezeli a h zkutatást és személymotozást de lényegében véve mindkettonek azonos jelentöséget tulajdonít mindkettöt azonos sabályozásnak veti alá Altalában csak a házkutatást szably0zza : a személymotozást mint külön feltételektöl függö kulon reszletes szabályozás alá esö intézménnyel általában nem foglalkozik Elve az : hogy a személymotozás ugyan zok ala a szabalyok ala esill mint a házkutatás Míndossze a Bp a szól kifejezetten külön a szemé!!j moto:asrol mldon a személymotozásnak alávethetö egyéneket sorolja fel A bekezdése pedig amely a bírói htrozat nlkul foganatosítható házkutatásról szól nem tesz kulon eml!test a személymotozásrol Csak a I" tk 181 b I k" love ezo -? ovetke:tethetö hogy a törvény a Szemely motozás felteteleit a hazkutatáséival azonosította A ykorlatban azonban nem egészen minde h:> I az Illeto erdekelt ellen csak hrzkutatást l szeme ymotozast IS foganatositsanak-e t mot d gy " vagy azzal egllull : mer a scmcl!j- ozas mm enesetre megai<izóbb J ellegü T I az ho k eny azonuon gy gy orlatllag a személymotozást parancs01ó pilla- natnyi szukseg kivánhat ja amilwr ís arra az II l hlyẹzedni hogy elözetesen bírói határozatot el sp ks Az ii!uziók szülik a reményt és következéskép b ld t a o ogsago ezért mindíf! csábosabbak I a val6ság esznek mint Le Bon k?zolnl" az eljárás céljával ellentétes híábavaló söt nevetseges aliaspont lenne A törvény végrehajtásában mutatkozó a helyes gyakorlati érzék küszö bölh eti I ll ezt a n A ehezs2gl csendor lehelo-

20 1929 aprilis 10 CSEND6RSÉGI LAPOK 307 leg erüljön minden olyan intézkedést amelyhez val6 jogo sulsaga vltassa tehetö de ha érzéke azt súgja hogy Intezkedese feltétlenül az eljárás érdekében van sőt ele b t t k ve IZ os az ln ez edés sikerességében el fogja találni a helyes utat Természetesen nem gondolunk olyan intézkedésre amelynek tövénytelensége nyilvánvaló hanem csak Olyanra: amelyre valo jogosultsagot kifejezetten nem tartalmaznnk a törvényes szabalyok Eek után a feltett kérdést akként dönt jük el hogy a jaror a Q37 pontban felsorolt feltételek esetén személy motozast lehetoleg ne foganatosits;>n a házkutatás mellett Ha azonban egyébként a Bp 176 és 180 -ának esetét fenforogni látja és alapos oka van hinni hogy a motozas eredményes lesz személymotozást is lehet tartania 5Q Kérdés A iárőr bír6i rll/dclelre lart ház/wlalás! bizollyos fárgy lefoglaldsa ége/f A /lfízkll"tfds SZíllhe/lfll fl: érdeke/fllck JC!lldégei is jele II Iallllltl 4 ióröflle/( gjaiíiu!amad hog\ a keresett tárgy (t idcn/cpőll cg villéllél Fan miérl is je/hítja II jelejllelökel IJoc:l!Cssék ;t!d magl/ta; II s2eméfymolozrísnall A jelen/cllik köliil kellen till(fko2fl{/j (f motozás ellen ({ járdr azollban ()flet is l7lgm oi(jz?a Helyesell idrt -e el a idrőr? Válasz A Bp 176 bek szerint személy motozás foganatositható az ellen is aki nagy valószinliség szerint valamely bizonyitékul szo lgáló tárgyat rejt magána I Kérc1és csak az 110gy a járör saját elhatározásából megejtheti-e a motozást vagy birói rendeletre kell-2 várnia a Bp 177 -a értelmében Nyilvánvaló hogy a szemelymotozásnak csak akkor \an értelme ha az akkor nyomban foganatositható amikor a járőr a törvényben megjelölt nagy valószinűséget«megállapitja feltéve hogy az illető a terheltnek nem olyan hozzátartozója aki nem áll a biincselekmény részességének stb gyanúja alatt vagy l1em védö aki ellen nincs a blincselekmény részességének stb gyanúja miatt vizsgálat elrendelve Ez utóbbi két esetben ugyanis akkor sem lehet személymotozást tartani ha nagy valószinűség szerint az illetö magánál rejtegeti a keresett tárgyal Itt mellesleg meg kell jegyeznűnk hogy ez a törvényadta mentesség csak a védöre értékes amidőn vizsgálat elrendelését köti ki a hozzátartozókra nem mert ha a hozzátartozót valamely lefoglalandó tárgy elrejtésével gyanúsitom rendszerint biincselekmény elkövetés2vel is gyanúsithatom ugyanezen az alapon Utalva az elöbbi kérdésre adott válaszunkban kifejtettekre véleményünk a feltett kérdésre az hogy amennyiben a járőrnek kellő okai voltak a nagy valószínilség«megállapitására eljárása törvénhszerűség szempontjából nem kifogásolható Ha azonban erre megfelelö okai nem voltak eljárása az ötletszerűség és önkényesség gyanujával illethető Szabály minden esetben azonban legyen az hogy ha nem jelentékeny bűnesetröl van szó a csendőr lehetöleg ne adjon okot eljárása törvénhszerűségének vitatására 55 Kérdés A idröm"ii {![V {Juszldll Ic{) hlízball kell hdzlwfaft/sl larlallia Ut /w/f 1 (/1 rsuk fiz kilof/llflff/iirt pali legközelebb A {JlISZIlÍII liem lalrílhuf; olpf/ii megbízhafó egyéll akif {/ iárör ({ luíz/wlallísiiál fullukul al/wlmuzhall(l vagy II gyamísítolt Júhérdczl:séhcz IUllu-m;nős(s[{bl1I megbíz/utflla Mit kell ill "sell}(1i f"lil1i? Válasz A Bp i32 -a értelmében ha a gyanúsitott ily irányú kérelmet nem terjesztett elő nem feltétlenül szükséges kihallgatásánál tanuk alkalmazá;a liy esetben tehát a járör a Szut Q31 pont jához képest jór el A Bp 181 -a szerint azonban kötelező két tanu jelerliéte a házkutatásnál mert különben a házl<utatas szabálytalan Véleményünk szerint a házkutatáshoz az érdekelt félnek egyébként érdktelen hozzátartozója tanuul meghivható Ha ez sem leheseges tanukról más módon a legközelebb esö laktt helysgbol küldönc útján kell gondoskodni Ha a jaror tanu nelkü égis foganatosította a házkutatást utólag ket tanu jelenleteben azt meg kell ismételnie Ebben a esetben je lentésében meg kell emlitenie kényszerítő Szük ségbol mlert jart úy el ahogy eljárt mi volt az eljrás eredmenye ml tortent kesőbb az eljárás megismétlésekor a két tanu jelenlétében ; meg kell állapitania ugyanekkor: hogy az érdekeltek elöbbi eljárása ellen nem emeltek kifogást 56 Kérdés Mezörelldőri mg! ;ö" "déki kii1cír:ás cseléll farflut/ó-c l"íz/llifa/ás a INIeIIérI és la/lfísúrt i mellekiil - gyallus/lotlnal mikor a kihágás!jizoll1itcísríra sgolt7álri ttírgj0k e/rejfésc kézl/(/ekvo Válasz A Szut 137 pontja csak bűntett vagy szabadságvsztés büntetéssel büntetenrlő vétség esetében enged meg hazkutatást klhagas esetében csak a lt) alpontban meg jelolt nyilvanos helyiségekben vagy bűntettesek rejtekhelyéiil Ismert helyeken enged házkutatást A Szut eme rendelkezésével látszólag ellentétben van sok törvénes rendekezés l vadászati erdészeti stb törvény ) amely khagas eseten is kifejezetten megengedi házkutatás foganatositását Ez az ellentét a Bp 169 -a értelmezésével oszlik el E törvényhely szerint ugyanis azokat a tárgyakat amelyek elkobzas alá esnek vagy amelyek bizonyitékul felhasználhatók ha kell foglalni birói örizet alá kell adn: vagy megőrzésükről más módon kel l gondoskodni A Bp 170 -a pedig intézkedik arról hogy azt aki ilyen tárgya t tart birtokában s ki nem adja hatósági felhivásra le lehet tartóztatni Az ily letartóztatás mondja a törvény ha kihágásról van szó 6 hétig tarthat Nyilvánvaló tehát hogy maga a Bp is megengedi kihágás esetében a házkutatást ha annak célja a Bp 169 -ában megjelőlt tárgy előkeri tése Az ily célból foganatosított házkutatást tehát tulajdonképen lefoglaló eljárásnak kellene nevezni szemben a Bp 173 -a tilalmával 57 Kérdés Eg p failisi wlórs (l közs:!!lül ciíijlcsö!usztáll maga hordja szét a /Iá/a megnlu/clt tíúkat C!!l ú/lal azollb(l/1 lírtí! ad cl Ollflllokllak t su:t!jordtís tollamau akik li{í/a duzctcselt /Il{-r(lldclést telte I cm törlélljbe ütközo eliórás -c ez? Válasz A kérdésben emlitett szatócs házalónak nem tekinthetö mert hiszen nem óllandó üzlethelyiség illet\2 telephely nélkül kereskedik Ahhoz kétségtelenül joga \an hogy a nála megrendelt únikat házhoz s7áljítsa Tekintve most már azt hogy a kereskcdönek és iparosnak últalóban joga van üzlethelyiségén kivül is árusitania árúit cs kész itményeit bizonyos korlátozás;>kkal nem látunk a felhozott esetben semmi felötlő rendellenességet Az illető szatócs eljárása tulajdonképen a megrendelés-gyüjtes fogalma alú vonható amelyhez szintén joga van Igaz ugyan hogy megrendelésel után házról-hűha járni s egyllttal a megrendelt árúkat árusitani tilos de esetünlben nem Isllan erröl van szó hanem a nem tervszerűen fejlerestt l11grendelö alkalmi kielégtéséröl A cselekménynek a szatócs üzleti versenytársai szempontjából lehet j2lentőség s g!! a cselekményt csak a helyi viszonyokat ismerö iparhatósig itélheti meg helyesen A cs kir hadsereg 1855-ben megsziintetett l cs 3 szarnil ugynevezett helyörségi zászlóaljanak luszlója törököktöl zsákmányolt zászló Iolt amelyet az 1 u helyőrségi zászlóalj 1788-ban Rohatynnál a 3 helyörsegi zószlóalj pedig ugyancsak 1788-ban Bogazesticnél ragadott ct az ellenségtöl A hősiesség jutalmaul mind o két zaszloalj IdváJtságképcn viselhette ezeket a zasziókai

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

II. forduló. Név. Lakcím: Iskola: Osztály: Email cím: Telefonszám:...

II. forduló. Név. Lakcím: Iskola: Osztály: Email cím: Telefonszám:... II. forduló.. Név Lakcím:. Iskola:. Osztály:. Email cím:. Telefonszám:..... 1. Feladat Ki rejtőzik a számok mögött? Válaszoljatok a kérdésekre! A számokkal jelölt betűkből a regény egy szereplőjének nevét

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó) Item: 2461 Kiad sor: 07/17/1989 17:33:45 Om Fejléc: kiad rvk1002 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra! Rövid Cím: Interjú Mark Palmerrel Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA scolar Je n ai pas peur de la route Faudrait voir, faut qu on y goûte Des méandres au creux des reins Et tout ira bien là Le vent nous portera Noir Désir: Le vent nous portera

Részletesebben

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T 1 Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A Nemzetgyűlés 1920. november 13-án, a 128. ülésén tárgyalta az 1920. június 4-én Trianonban aláírt "Magyar Békeszerződésről szóló

Részletesebben

Gábor Áron, a székely ágyúhős

Gábor Áron, a székely ágyúhős Hankó Vilmos Gábor Áron, a székely ágyúhős 1848 novemberében már egész Erdély elveszett a magyar ügyre nézve. Enyed, Torda, Dés, Szamosújvár után Kolozsvár is elesett. A székely tábort Marosvásárhelyen

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m, m e g s z ü n t e t e m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m, m e g s z ü n t e t e m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA MAGYAR Nemzeti Múzeum és Kossuth Lajos örökösei közt a turini remete irodalmi hagyatéka tárgyában 1894 december elsején Budapesten kötött adás-vételi szerződés értelmében

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! 10/2. Képzeld el ezt a szituációt: Megismerkedtél egy nagyon vonzó pasival. Úgy érezted magad vele, mintha már ezer éve ismernétek egymást.

Részletesebben

Szám: 29000 105/1406- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000 105/1406- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén Sándor Iván Az éjszaka mélyén 1914 Felsőtestüket a bársonyhuzatú karosszékekben hátrafeszítve, fejüket magasra emelve, az elnök egy-egy közbevetésére rábólintva hallgatták a miniszterek Pinchon külügyminiszter

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo ANDALÚZIAI SZERENÁD SuSANNA AgoStINo 1. fejezet Éjszaka eleredt a hó, és reggelre már vastagon ellepte az Alpok téli üdülőhelyeit. A sűrű hópelyhek között a hegycsúcsok körvonalai elmosódtak, és a táj

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger A. Molnár Ferenc Ady Endre bibliájáról * Az Irodalomismeretben nemrég recenzió jelent meg a Kazinczy Ferenc Társaság 2001-es évkönyvéről és hírleveléről. i Az írás külön is kitér Szabó Lajos képírók képén

Részletesebben

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó ERRATA Kéziratom szerkesztett változata számomra karácsonyi meglepetésként jelent meg. Ennek tudható be a néhány tévedés, illetve fontosnak tartom az alábbi kiegészítéseket. A szerzó 230. o. Gereöffy osztályparancsnok,

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Revizionista kormányemlékmű Kamenyec-Podolszkijban

Revizionista kormányemlékmű Kamenyec-Podolszkijban SAJTÓMEGJELENÉSEK ARCHÍVUMA Revizionista kormányemlékmű Kamenyec-Podolszkijban Népszava 2015. szept. 19. 08:35 FORRÁS: YAD VASEM A magyar kormány augusztus 27-én emlékművet állított Kamenyec-Podolszkijban,

Részletesebben

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála 2012 július 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Kétszáznegyvenezernyi orosz hadsereg hömpölyödött alá Magyarországra.

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

AZ ELŐREMUTATÓ NEMZETI MÚLT

AZ ELŐREMUTATÓ NEMZETI MÚLT magyaridok.hu 2015. OKTÓBER 31. SZOMBAT 10:05 AZ ELŐREMUTATÓ NEMZETI MÚLT NÖRI: MÉLTATLAN POLITIKAI JÁTSZMÁRA AKARTÁK FELHASZNÁLNI GÖNCZ ÁRPÁD HALÁLÁT Megyeri Dávid Életreítéltek címmel dokumentumfilmet

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A, A,.,,, CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,, MINT KENYERKERESET. - 1111 I II JnlTIOJll I II fllllllffilllmmlllllllll ri 1 m IlTITIII IUITI rulllllln 1111111111111 fltillji]]jfjltill UTflrulllnrrr A csendőrlegénységi

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Varga László

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Több világosságot" Egyházi beszéd.*

Több világosságot Egyházi beszéd.* Több világosságot" Egyházi beszéd.* Alapige: Ezs. 59. r. 9. v. Várjuk a világosságot, de ime nagy homályosságban járunk, Legyen világosság." Mózes próféta előadása szerint így szólott az Ur a teremtés

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el Egy igaz történet Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el hibát. Egy napon a Művész hozzálátott,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Hungarian EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Önnek joga van ezt a jogairól tájékoztató levelet fogva tartása alatt magánál tartani.

Részletesebben

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN?

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? Matuska Márton, újvidéki újságíró a Délvidéki Mártírium 1944-45. Alapítvány kuratóriumi tagja MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? (A Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány megalakításának közvetlen előzménye)

Részletesebben

A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek"

A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek GALAMBOS SÁNDOR A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek" (Egy német város lapjai a magyar szabadságharcról) Nyíregyháza és Iserlohn német város között napjainkban élénk testvérvárosi kapcsolat áll

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016. 5. FORDULÓ - olvasmány. Berg Judit: Lengemesék, II. Nádtengeri nyár (részlet)

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016. 5. FORDULÓ - olvasmány. Berg Judit: Lengemesék, II. Nádtengeri nyár (részlet) BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016 5. FORDULÓ - olvasmány Berg Judit: Lengemesék, II. Nádtengeri nyár (részlet) Lengevár a világ legkülönösebb városa. Alatta víz, fölötte ég, körülötte hullámzik a végtelen Nádtenger.

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2013. május 21-én, kedden, 10 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

GR tanfolyam vélemények

GR tanfolyam vélemények GR tanfolyam vélemények (amiket, ha te is csatlakozol, a zárt oldalon élesben olvashatsz majd) A véleményeket rendhagyó módon nem a végén, hanem a 13. leckénél, egy szusszanásnyi időt adva kérem remélem,

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben