(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B05C 1/08 ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 004 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B05C 1/08 (2006.01)"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: B0C 1/08 ( ) (30) Elsõbbségi adatok: PC IT (72) Feltaláló: Cerciello, Antonio, Piacenza (PC) (IT) (73) Jogosult: NORDMECCANICA S.p.A., Piacenza (IT) (74) Képviselõ: dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Ragasztókeringetõ rendszerrel ellátott felhordóegység ragasztógépekhez (7) Kivonat A találmány szerinti, ragasztógépekhez való felhordóegység tartalmaz legalább egy olyan hengert (3), amely egy ragasztót tároló tartállyal (4) áll érintkezésben és amely a ragasztóval bevonandó fóliával csúszva érintkezik. A felhordóegység ragasztót keringetõ rendszereket is tartalmaz. A felhordóegység jellemzõje, hogy tartalmaz továbbá egy ragasztót tároló elsõ tartályt (11), egy, a tárolótartálynál (4) magasabban elhelyezett második ragasztótároló tartályt (13), és a ragasztót az említett második tartályból (13) a gravitáció segítségével az említett tárolótartályba (4) továbbító csöveket (14). A második tartály (13) a többletragasztót az elsõ tartályhoz (11) továbbító eszközökkel van ellátva. HU T2 A leírás terjedelme 6 oldal (ezen belül 1 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 1 HU T2 2 A találmány tárgya tökéletesített felhordóegység ragasztógépekhez, amely olyan keringetõrendszerekkel vannak ellátva, amelyek a ragasztót a tárolótartálynak a felvevõhengerrel érintkezõ aljáról veszi fel, és azt visszajuttatják a gyûjtõtartályba, ahonnan az ismét visszakerül a tárolótartályba; a terméknek ez a folytonos keringése biztosítja, hogy a termék megõrzi ideális hõmérsékletét. A találmány egyik elõnyös aspektusa értelmében a hengerek által felvet ragasztót tartalmazó tartály egy pár olyan orvosi pengéhez csatlakozik, amelyek egy, a hengerrel érintkezõ zárt teret határoznak meg, és amelyek egy csúsztatható hordozóra vannak rögzítve oly módon, hogy tisztítás, karbantartás és hasonló mûveletek céljából eltávolíthatók a hengertõl. A találmány szerinti felhordóegység úgy van kialakítva, hogy elrendezhetõ egy olyan gépben, amely egy vékony mûanyag fóliára további mûanyag fóliák ráragasztására, illetve papírtekercs vagy fólia ráterítésére szolgál. Az említett gépeknél a ragasztandó fóliát viszonylag kis sebességgel, általában 3 6 m/s sebességgel mozgatják, és azok közé kis mennyiségû, körülbelül 1 3 g/m 2 ragasztót visznek fel. A ragasztónak a teljes felületen egyenletesen történõ szétterítése nyilvánvalóan egy rendkívül kényes mûvelet, mivel a végeredmény és a ragasztott anyag tulajdonságai függenek attól. A ragasztó nagy sebességgel és nagy pontossággal történõ felhordása iránti igény rendkívül megnehezíti ezt a mûveletet és az ennek végrehajtásához használt berendezésnek szükségszerûen nagyon pontos és szabályozott feltételekkel kell mûködnie. Az ismert gépek felhordóegységei egy olyan elsõ hengert tartalmaznak, amely a ragasztóanyagot tartalmazó tartállyal érintkezik, és amely a megfeszített fóliának nyomódó szalagra vékony rétegben ragasztót visz fel abból a célból, hogy a ragasztó a fólia felületére kerüljön. A ragasztó tulajdonságai és különösen annak viszkozitása meghatározó fontosságú, különösen amiatt, hogy a fóliára ezt az anyagot néhány mikron vastagságú réteg formájában kell felhordani. Ennek elérése érdekében az összes paramétert, különösen a ragasztó fizikai jellemzõivel kapcsolatos paramétereket nagy pontossággal kell szabályozni. Mindezeken túl a ragasztó keringése során képzõdõ habot is el kell távolítani. Ebbõl a célból a ragasztót egy olyan termosztáttal ellátott tartályokból veszik fel, amelyek a ragasztót a kívánt viszkozitástól függõ, elõre meghatározott hõmérsékleten tartják. A ragasztót egy ilyen tartályból szigetelt csöveken keresztül a tárolótartályba vezetik; ahol a felvevõhenger a tárolótartályhoz képest csúszva érintkezik azzal. Mivel a ragasztó a tárolótartályból van felvéve, ismert típusú szivattyúrendszerek megfelelõ mennyiségû ragasztót vesznek el a tartályból, és azt a tárolótartályba juttatják, ily módon a ragasztó szintje mindig azonos szinten áll és a habot is eltávolítják kalibrált szeparátorokkal A legújabb gépekben az említett tárolótartályhoz annak tetején és alján egy pár orvosi penge kapcsolódik; a henger az orvosi pengékkel érintkezve csúszik el, amely pengék az azokat tartó fallal együtt alkotják a ragasztóval megtöltött tárolótartály testét. Bár a ragasztót folyamatosan veszi fel a henger és a tárolótartály szintje folyamatosan fel van töltve, nem biztos, hogy a termék teljesen és folyamatosan cserélõdik a tárolótartályban. Ha a henger a ragasztót a felületrõl veszi fel, a ragasztó alsóbb rétegeibõl csak kis mennyiségben vesz fel. Ha a ragasztó túl sokáig marad a tárolótartályban, fennáll annak a veszélye, hogy annak tulajdonságai vagy paraméterei, például a hõmérséklete, túlzott mértékben megváltozik, ami veszélyezteti a gép mûködési hatékonyságát. A DE A számú irat fémszalagok folyékony anyaggal történõ bevonására szolgáló eszközt ismertet, ahol egy bevonópengével ellátott kamra szolgál egy adagolóhengerrel érintkezésben álló tárolótartályként. A folyékony anyagot egy szivattyú szállítja egy tartályból a tárolótartályba és vissza a tartályba, és különbözõ eszközök szolgálnak a folyadéknak a tartályban történõ keverésére. Az EP A számú irat ragasztógépekhez való felhordóegységet ismertet, amely egy hengerrel érintkezésben álló orvosi pengével ellátott, ragasztót tartalmazó tárolótartállyal van ellátva, ahol a tárolótartályban ragasztót keringetõ rendszerek vannak. A GB A számú irat cigaretták gyártásánál használt csirizelõberendezést ismertet egy ragasztórétegnek egy mozgó papírszalagra történõ felhordására. Az eszköz egy olyan hengert tartalmaz, amely egy további hengerrel együtt egy olyan hézagot határoz meg, amelybe a ragasztót adagolják. A ragasztót túlcsordulva adagolják, így a ragasztó a henger szélein a többletragasztót összegyûjtõ eszközökhöz továbbítódik, amelyek egy szivattyú segítségével visszajuttatják azt a csiriz forrásához. Az említett hátrányokat kiküszöböljük a jelen találmánnyal, amely egy olyan, ragasztógépekhez használható tökéletesített felhordóegységre vonatkozik, amely olyan keringetõeszközöket tartalmaz, amelyek folyamatosan felszedik a ragasztót a tárolótartály aljáról és visszajuttatják azt egy olyan tartályba, amelybõl a ragasztót átszivattyúzzuk a tárolótartályba azt követõen, hogy visszaállítottuk az ideális hõmérsékletét. A tárolótartályt olyan magasságban helyezzük el, amelynek értékét úgy számítjuk ki, hogy a ragasztó egy kalibrált gravitációs rendszer segítségével jusson vissza a tárolótartályba anélkül, hogy mechanikai eszközökkel érintkezne, és következésképpen nem képzõdik hab. Ez a ragasztó folyamatos keringését biztosítja az állás veszélye nélkül, az állás ugyanis a vegyület jellemzõinek megváltozását eredményezheti. Ezenkívül mindenekelõtt kiküszöböljük a hab képzõdését is. A találmány egy másik elõnyös aspektusa értelmében a tárolótartály egy olyan csúszótalpra van rászerel- 2

3 1 HU T2 2 ve, amely a gép szerkezetével egybeépített megvezetõelemek mentén csúszik el oly módon, hogy gyorsan eltávolítható a hengerektõl, amikor karbantartás vagy tisztítás válik szükségessé. A találmányt a továbbiakban egy nem korlátozó értelmû példán keresztül, a mellékelt ábrákra történõ hivatkozással ismertetjük részletesen. A rajzon: az 1. ábra a találmány szerinti felhordóegység oldalnézetét szemlélteti vázlatosan; és a 2. ábra az 1. ábrán látható felhordóegységhez tartozó ragasztóelosztó tartályok oldalnézete. A mellékelt rajzokon az 1 hivatkozási jel a találmány szerinti felhordóegységet jelöli, amely egy olyan 2 kocsira van erõsítve, amely lehetõvé teszi annak gyors behelyezését és a ragasztógépbõl történõ gyors kiszedését. A felhordóegység tartalmaz egy elsõ 3 hengert vagy felvevõhengert, amely rendszerint acélból van, és amelynek felülete oly módon van hornyolva, hogy meghatározott mennyiségû ragasztót vegyen fel, továbbá amely egy 6 alsó orvosi pengéhez és egy 7 felsõ orvosi pengéhez tartozó tartóegységet tartalmazó 3 tárolótartállyal érintkezve csúszik el, amely orvosi pengék a tárolótartály alsó és felsõ éleit alkotják, és amelyek folyamatosan érintkezésben állnak a henger felületével. A ragasztó lehetõleg más hengereken történõ áthaladást követõen rákerül egy 10 fóliára, amelyet egy, a rajzon nem látható eszköz feszít ki. A ragasztó egy olyan 11 tartályban van, amely olyan termosztátos eszközökkel van ellátva, amelyek a ragasztót a kívánt viszkozitás biztosításához szükséges hõmérsékleten tartják. A 11 tartályból egy 12 perisztaltikus szivattyú emeli ki a ragasztót és egy második 13 tartályhoz továbbítja, amely magasabban helyezkedik el, és amelybõl a ragasztó egy szigetelt 14 csövön keresztül továbbítódik a 4 tárolótartályba. A 13 tartályban lévõ többletragasztó egy 1 túlfolyón keresztül visszakerül a 11 tartályba. A szivattyú a ragasztót folyamatosan keringeti a két tartály között, így mindig van olyan ragasztó a 13 tartályban, amely a szükséges hõmérséklettel és a 4 tárolótartályba történõ megfelelõ továbbításhoz szükséges nyomáskülönbséggel rendelkezik. A találmány egyik jellemzõjével összhangban a ragasztót egy olyan 16 csövön keresztül juttatjuk vissza a 12 szivattyúhoz, majd a 11 tartályhoz, amely a 4 tárolótartály aljában kialakított nyílásokon halad át. Ezzel a rendszerrel a tárolótartályban lévõ ragasztó folyamatosan keringetve van, ezáltal megakadályozzuk, hogy annak egy részébõl hab képzõdjön vagy egy része elbomoljon például a hõmérsékleti változások vagy a tárolótartály sarkaiban történõ állás következtében. A találmány egy további elõnyös jellemzõje értelmében az 1. ábrán 17 hivatkozási jellel jelölt tárolótartályt alkotó egység egy 18 csúszóelemre van rögzítve, és például egy 19 csigahajtásos fogasléc rendszer segítségével vagy más ismert rendszerrel van mozgatva a 3 hengertõl történõ eltávolítás céljából Ily módon könnyû hozzáférni a tárolótartály belsejéhez és a henger felületeihez a szükségessé váló rendszeres tisztítási mûveletek elvégzése céljából. A gép mûködése közben a 17 felhordóegység annyira közelíti meg a 3 hengert, hogy az és 6 orvosi pengék érintkezésbe kerüljenek annak felületével. Miután a ragasztó hõmérséklete elérte a kívánt értéket, a ragasztót a 13 tartályba továbbító szivattyút aktiváljuk, és a ragasztót abból átvezetjük a 4 tárolótartályba. Amikor a 4 tárolótartály megtelik, a gép elindítható, majd ezt követõen a hengerek egy ragasztóréteget vesznek fel, melyet szétterítenek a fólián. Mivel csak minimális mennyiségû ragasztót veszünk fel, annak érdekében, hogy a ragasztó túlságosan hosszú ideig ne maradjon a tárolótartályban, ami ugyanis a hõmérséklet csökkenésének veszélyével jár, a ragasztót a tárolótartály aljáról emeljük ki és a 12 szivattyúval a 11 tartályba juttatjuk, miközben ezzel egyidejûleg friss ragasztót vezetünk be egy 14 csövön keresztül. Ezzel folyamatos keringetést biztosítunk, ami garantálja, hogy mindig legyen friss ragasztó a tárolótartályban. Minthogy a ragasztó a 13 tartályból a gravitáció segítségével, mechanikai eszközök használata nélkül kerül a 4 tárolótartályba, kiküszöböljük a tárolótartályba továbbított termékben a hab képzõdését. A feldolgozás végén a 17 felhordóegységnek a hengertõl való eltávolítása céljából elegendõ a csigahajtásos fogasléces rendszer aktiválása, ily módon könnyen lehetõvé válik az egység belsejéhez történõ hozzáférés tisztítás céljából. Amint a fenti leírásból világosan kitûnik, a találmány szerinti felhordóegység biztosítja, hogy a ragasztó mindig ideális körülmények között legyen, ezáltal biztosítjuk a tökéletes felvitelt, továbbá a belsõ részekhez tisztítás céljából történõ kényelmes és könnyû hozzáférésbõl adódó praktikusságot. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Felhordóegység ragasztógépekhez, amely egy ragasztót tároló tartállyal (4) érintkezésben álló legalább egy hengert (3) tartalmaz; amely henger a ragasztóval bevonandó fóliával csúszva érintkezik; továbbá amely felhordóegység ragasztót keringetõ rendszereket tartalmaz, azzal jellemezve, hogy tartalmaz továbbá: egy ragasztót tároló elsõ tartályt (11), egy, a tárolótartálynál (4) magasabban elhelyezett második ragasztótároló tartályt (13), és a ragasztót az említett második tartályból (13) a gravitáció segítségével az említett tárolótartályba (4) továbbító csöveket (14); ahol a második tartály (13) a többletragasztót az elsõ tartályhoz (11) továbbító eszközökkel van ellátva. 2. Az 1. igénypont szerinti felhordóegység, azzal jellemezve, hogy a ragasztót a tárolótartályhoz (4) továbbító csövek (14) termosztáttal vannak ellátva. 3. Az 1. igénypont szerinti felhordóegység, azzal jellemezve, hogy a tárolótartályt (4) felül és alul egy pár 3

4 1 HU T2 2 orvosi penge (, 6) határolja, amelyek érintkezésben állnak a felvevõhengerrel (3), továbbá a tárolótartály alján olyan csövek vannak, amelyek a tárolótartály belsejét összekötik egy olyan szivattyúval (12), amely a ragasztónak a kezdõtartályba történõ szivattyúzására alkalmasan van kialakítva. 4. Az 1 3. igénypontok bármelyike szerinti felhordóegység, azzal jellemezve, hogy a tárolótartály (4) egy olyan hordozóra (17) van rászerelve, amely elcsúszik az említett hengerhez (3) képest, továbbá az említett felhordóegység olyan eszközökkel van ellátva, melyek a mozgásának szabályozására szolgálnak egy mûködési pozíció és egy távoli pozíció között, ahol a mûködési pozícióban a tárolótartály orvosi pengéi (, 6) érintkezésben állnak a felvevõhenger (3) felületével, míg a távoli pozícióban lehetõvé válik a belsõ részekhez való hozzáférés. 4

5 HU T2 Int. Cl.: B0C 1/08

6 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Törõcsik Zsuzsanna Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 007 829 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 829 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007829T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 829 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 2874 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008555T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 555 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 124334 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 313 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 313 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007313T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 313 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 70877 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 568 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 568 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000768T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 68 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 841087 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76746 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 8076 (22) A bejelentés

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

Kacsuk Zsófia* I. Az európai szabadalmi rendszer jogforrásai

Kacsuk Zsófia* I. Az európai szabadalmi rendszer jogforrásai Kacsuk Zsófia* AZ EURÓPAI ELSŐBBSÉGI JOG ELEMZÉSE AZ EURÓPAI SZABADALMI HIVATAL JOGGYAKORLATÁNAK TÜKRÉBEN AVAGY HOGYAN IGÉNYELJÜK A SERPENYŐ ELSŐBBSÉGÉT MŰANYAG POHÁRRA? Az alábbi tanulmány célja az Európai

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 698 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 698 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004698T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 698 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 813821 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

VEGYIPARI MŰVELETEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK II.

VEGYIPARI MŰVELETEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK II. VEGYIPARI MŰVELETEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK II. Vegyipari technikus tanulók részére Ez a tankönyvpótló jegyzet a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola nappali

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

SENTO M, SENTO M LIGHT pénztárgép

SENTO M, SENTO M LIGHT pénztárgép Használati útmutató SENTO M, SENTO M LIGHT pénztárgép Micra-Metripond Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zilinszky Endre utca 70. www.micra.hu 1.6 Verzió Kiadás dátuma: 2014. május 30. Fontos tudnivalók

Részletesebben

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó Sándorné. Hogyan végezzem az alkoholos erjesztést? A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó Sándorné. Hogyan végezzem az alkoholos erjesztést? A követelménymodul megnevezése: Szabó Sándorné Hogyan végezzem az alkoholos erjesztést? A követelménymodul megnevezése: Erjedés- és tartósítóipari nyersanyag-feldolgozás A követelménymodul száma: 0518-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

Felhasználói leírás www.hulladekweb.hu

Felhasználói leírás www.hulladekweb.hu Felhasználói leírás Budapest, 2011. október 10. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 Hulladék-nyilvántartások... 3 Adminisztráció... 5 SZ és K kísérőjegy kitöltő... 6 Hulladékbörze... 7 Kezelők börzéje... 8 Termelők

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más Használati utasítás Technogym, The Wellness Company, Excite és CPR (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. A Smartkey és a TGS key az itt illusztrált

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 319252H.fm Page 19 Wednesday, September 3, 28 5:42 PM FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK A jelen kézikönyv fontos tájékoztatásokat tartalmaz az Ön új főzőlapjának biztonságára, használatára és karbantartására

Részletesebben

V. rész: Alkalmazási példák 143

V. rész: Alkalmazási példák 143 V. RÉSZ V. rész: Alkalmazási példák 143 ALKALMAZÁSI PÉLDÁK Ebben a fejezetben megpróbáljuk az elméletet összekapcsolni a legtöbbször csak töredékesen fennmaradt gyakorlati megoldásokkal. Elsősorban azt

Részletesebben

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság Adó-vevõs fotokapcsolók A mûködés aelve: 1. Az adó-vevõs érzékelõ két részbõl áll, egy adóból (fénykibocsátó), és egy vevõbõl (fényelnyelõ). Egy fénysugár kapcsolja össze a két eszközt egymással. vevõ

Részletesebben

S pumps, ranges 72-74-78

S pumps, ranges 72-74-78 GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK S pumps, ranges 72-74-78 S2, S3, S4, ST 55-520 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.1.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 12/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 10/2011/EK RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő

Részletesebben

Használati útmutató. Csuklós, automata digitális vérnyomásmérő Típus: M253P. Tartalomjegyzék. Biztonsági tudnivalók

Használati útmutató. Csuklós, automata digitális vérnyomásmérő Típus: M253P. Tartalomjegyzék. Biztonsági tudnivalók Használati útmutató Csuklós, automata digitális vérnyomásmérő Típus: M253P Dokumentum hiv. száma: DBP-1904-008 Változat: Z Kiállítás napja: 2012.11 Csuklós típusú A termék megfelel a 93/42/EEC direktívában

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

1. Beadandó Feladat. Budapest, 2009. október 3.

1. Beadandó Feladat. Budapest, 2009. október 3. 1. Beadandó Feladat Az alternatív energia felhasználása Budapest, 2009. október 3. 2. oldal Az alternatív energia felhasználása Tartalomjegyzék: AZ ALTERNATÍV ENERGIA... 3 NAPENERGIA... 3 A NAPELEM...

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 60/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 165/2014/EU RENDELETE (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről,

Részletesebben

Szent István Egyetem HIDEG FÉMPORSZÓRÁSSAL LÉTREHOZOTT FELÜLETI RÉTEG TULAJDONSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIÁJUK KAPCSOLATA. Doktori (Ph.

Szent István Egyetem HIDEG FÉMPORSZÓRÁSSAL LÉTREHOZOTT FELÜLETI RÉTEG TULAJDONSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIÁJUK KAPCSOLATA. Doktori (Ph. Szent István Egyetem HIDEG FÉMPORSZÓRÁSSAL LÉTREHOZOTT FELÜLETI RÉTEG TULAJDONSÁGAI ÉS TECHNOLÓGIÁJUK KAPCSOLATA Doktori (Ph.D) értekezés Fazekas Lajos Gödöllő 2011 A doktori iskola megnevezése: Műszaki

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

LELY WELGER Változókamrás bálázók

LELY WELGER Változókamrás bálázók LELY WELGER Változókamrás bálázók www.lely.com innovators in agriculture Minden bála egy újabb remekmű Széles felszedő a maximális kibocsátásért A 2,25 m vezérlőpálya nélküli felszedő még éles kanyarban

Részletesebben

Szabadalmi bejelentések közzététele

Szabadalmi bejelentések közzététele Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 9. szám II. kötet, 2009.09.28. enzim jelenlétében 30 C és 70 C közötti hõmérsékleten összekeverik, majd ezt követõen a keveréket szobahõmérsékletûre

Részletesebben