ESZTERHÁZY KÁROLY FÕISKOLA SZABÁLYZAT A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ HALLGATÓK ESÉLYEGYENLÕSÉGÉT BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEKRÕL ÉS KEDVEZMÉNYEKRÕL EGER 2002.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESZTERHÁZY KÁROLY FÕISKOLA SZABÁLYZAT A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ HALLGATÓK ESÉLYEGYENLÕSÉGÉT BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEKRÕL ÉS KEDVEZMÉNYEKRÕL EGER 2002."

Átírás

1 ESZTERHÁZY KÁROLY FÕISKOLA SZABÁLYZAT A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ HALLGATÓK ESÉLYEGYENLÕSÉGÉT BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEKRÕL ÉS KEDVEZMÉNYEKRÕL EGER 2002.

2 Az oktatási miniszter 29/2002. (V.17.) OM rendelete alapján a Fõiskolai Tanács a fogyatékos hallgatók esélyegyenlõségének biztosítására jelen szabályzatban az alábbiakat rendeli el. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A szabályzat hatálya kiterjed a fõiskolára, illetve a fõiskolával hallgatói jogviszonyban álló személyekre. (2) Külön rendelkezés szerint a fõiskolára jelentkezõ személyekre. (3) Amennyiben a fogyatékos jelentkezõ az érettségi, illetve a felvételi vizsgán kedvezményben részesül, azt részére a tanulmányok folytatása során is biztosítani kell. (4) A fõiskolára jelentkezõ, valamint a fõiskolán tanulmányokat folytató fogyatékos hallgatók a fogyatékosságukra tekintettel kérhetik a fõiskola engedélyét a tanulmányi kötelezettség teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentésre, vagy annak más módon történõ teljesítésére, valamint a vizsgákon alkalmazható segítségnyújtásra. (5) A felvételi vizsgafeltételek módosításának lehetõségeit a Fõiskola Felvételi szabályzata tartalmazza a képzés szakmai és gyakorlati követelményeinek módosítására vonatkozó lehetõségekrõl a Tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezik. (6) A tárgyi feltételek javítását a Fõiskola által nyújtott technikai és személyi segítségek, illetve egyes szolgáltatások igénybevételére és térítésére vonatkozó szabályokat, valamint a speciális jegyzetek, illetve más felkészülést segítõ technikai eszközök esetében a tankönyv- és jegyzettámogatás felhasználására vonatkozó szabályokat A fõiskola hallgatói részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendõ díjak, térítések szabályzatában meghatározott módon kell megvalósítani. II. A FOGYATÉKOS HALLGATÓK SPECIÁLIS TÁMOGATÁSAINAK ALAPELVEI 2. (1) Az EKF (továbbiakban: Fõiskola) feladatai körében határozza meg a fogyatékosságban élõ hallgatók tanulmányai folytatásához szükséges esélyegyenlõséget biztosító feltételek megteremtését, különösen a felvételi vizsgakövetelmények, a képzés szakmai és gyakorlati követelményeinek teljesítése és az akadálymentes környezet létrehozása érdekében. (2) A Fõiskola törekszik a fogyatékos hallgatókat fenyegetõ diszkrimináció felszámolására, illetve pozitív diszkriminációs intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a fogyatékos hallgatók is részt vehessenek az általa biztosított tanulmányokban, illetve éljenek a szabadidõs és szociális lehetõségekkel. (3) A fogyatékos hallgatók speciális igényeit tekintetbe kell venni a Fõiskola vezetõ testületeinek határozataiban és az intézményfejlesztési tervekben. (4) A Fõiskola a speciális szükségletû hallgatók igényeinek kielégítésére az intézményi tervekkel összhangban ütemezi a rendelkezésre álló normatív támogatás felhasználását.

3 III. A FOGYATÉKOS HALLGATÓK ESÉLYEGYENLÕSÉGÉT BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEK ÉS KEDVEZMÉNYEK 3. (1) A fõiskola fogyatékos hallgatói számára a fõiskola az alábbi esélyegyenlõséget biztosító feltételek és kedvezmények megteremtésére törekszik. (2) Mozgáskorlátozott hallgató esetében: a) biztosítani kell: az akadálymentes környezetet, a tanuláshoz szükséges feltételeket, valamint a szabályzatokban foglaltak alapján a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentést, illetve annak más formában történõ teljesítését; b) lehetõvé kell tenni az írásbeli vizsgák szóbelivel, a szóbeli vizsgák írásbelivel való helyettesítését; c) mentesíthetõ a hallgató a geometriai szerkesztési feladatok alól, ha a szükséges eszközöket nem tudja használni; d) lehetõvé kell tenni az írásbeli feladatok megoldásához szükséges eszközök (pl. speciális füzetek, írógép, számítógép), valamint kerekes székkel, továbbá más segédeszközzel is megközelíthetõ, dönthetõ, állítható csúszásmentes felülettel ellátott asztallap használatát; e) szükség esetén a nem fogyatékos hallgatókra vonatkozóan megállapított felkészülési idõnél hosszabb felkészülési idõt, illetve személyi segítõt kell biztosítani. (3) Hallássérült hallgató (siket, nagyothalló) esetében: a) a szóbeli vizsga helyett biztosítani kell az írásbeli vizsga lehetõséget; b) a súlyosan hallássérült hallgató az idegennyelv-tanulás és az államilag elismert nyelvvizsga követelménye alól is felmentést kaphat; c) aki már elõzõ tanulmányai során is tanult idegen nyelvet, de fogyatékossága miatt nem képes a államilag elismert C típusú nyelvvizsga szóbeli követelményeinek teljesítésére, felmentést kaphat az A típusú (szóbeli) nyelvvizsga letétele alól; d) a hallgató kérésére a szóbeli vizsgáztatás esetén jelnyelvi tolmácsot kell biztosítani; e) az érthetõség és a megértés szempontjából a feltett kérdéseket, utasításokat egyidejûleg szóban és írásban is meg kell jeleníteni a hallgató részére; f) minden vizsgáztatás alkalmával lehetõvé kell tenni a segédeszközök (pl. értelmezõ szótár, kalkulátor) használatát, és biztosítani a vizuális szemléltetést; g) szükség esetén a nem fogyatékos hallgatókra vonatkozóan megállapított felkészülési idõnél hosszabb felkészülési idõt, illetve személyi segítõt kell biztosítani. (4) Látássérült hallgató (vak, gyengénlátó) esetében: a) az írásbeli vizsgák helyett a szóbeli vizsga lehetõségét, illetve az írásbeli számonkérés esetén speciális technikai eszközök használatát biztosítani kell; b) aki már elõzõ tanulmányai során is tanult idegen nyelvet, de fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert C típusú nyelvvizsga írásbeli követelményeinek teljesítésére, részleges felmentést kaphat a B típusú (írásbeli) nyelvvizsga letétele alól; c) fogyatékossága miatt a gyakorlati követelmények teljesítése alól felmentést kaphat, illetve a gyakorlati követelmények teljesítése megfelelõ (nem gyakorlati) követelmények teljesítésével helyettesíthetõ; d) a hallgató mentesíthetõ a geometriai szerkesztési feladatok alól, de szóban a szabályok ismerete megkövetelhetõ; e) a kérdések, tételek hangkazettán, lemezen, pontírásban vagy nagyításban történõ hozzáférhetõségét, megfelelõ világítást, személyi segítõt, illetve szükség esetén a nem fogyatékos hallgatók esetében megállapított felkészülési idõnél hosszabb felkészülési idõt kell biztosítani.

4 (5) Beszéd- és más fogyatékos hallgatók (különösen súlyos beszédhiba, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) esetében: a) a súlyos beszédhibás fogyatékos hallgató a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tehet valamennyi vizsgatárgyból. Amennyiben a hallgató a szóbeli vizsgalehetõséget választja, úgy számára a nem fogyatékos hallgatók esetében megállapított felkészülési idõnél hosszabb felkészülési idõt kell biztosítani; b) a diszlexiás, diszgráfiás hallgató: írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, ha fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert C típusú nyelvvizsga írásbeli követelményeinek teljesítésére, részleges felmentést kaphat a B típusú (írásbeli) nyelvvizsga letétele alól, a hallgatónak írásbeli vizsga esetén a nem fogyatékos hallgatók esetében megállapított felkészülési idõnél hosszabb felkészülési idõt kell biztosítani, részére az írásbeli beszámolóknál a számítógép használata megengedett, részére a vizsga esetén a szükséges segédeszközöket biztosítani kell (pl. írógép, helyesírási szótár, értelmezõ szótár, szinonima szótár); c) a diszkalkuliás hallgató a számítási feladatok alól felmentést kaphat, esetében a vizsgák alkalmával engedélyezhetõ mindazon segédeszközök használata, amelyekkel a hallgató tanulmányai során korábban is dolgozott (táblázatok, számológép, konfiguráció, mechanikus és manipulatív eszközök). (6) A felkészüléshez biztosítható hosszabb felkészülési idõ a nem fogyatékos hallgatók esetében megállapított idõtartam legfeljebb 30%-áig terjedhet. (7) A fogyatékos hallgatók kérelmére az illetékes bizottság a meghatározott idõtartamot meghaladó mértékben engedélyezheti hosszabb felkészülési idõ igénybevételét. IV. A FOGYATÉKOSOK TÁMOGATÁSRA JOGOSULTSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA 4. (1) Jelen szabályzat alkalmazásában fogyatékossággal élõ hallgató (továbbiakban: fogyatékos hallgató), aki különösen látás-, hallásszervi-, mozgásszervi-, képességeit jelentõs mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetõleg a kommunikációjában számottevõen korlátozott és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során, valamint beszéd, illetve más fogyatékos. (2) A súlyosan fogyatékos állapot megállapítását az Országos Orvosszakértõi Intézet illetékes szakértõi bizottsága végzi. Az intézet a felsõoktatási intézmény kérésére is elvégzi a fogyatékosság mértékének meghatározását. (3) Fogyatékosság megállapítását, annak mértékét, illetve végleges vagy idõszakos voltát igazoló szakvélemény kiadására jogosult: a) amennyiben a jelentkezõ fogyatékossága már közoktatási tanulmányai során is fennállt és erre tekintettel tanulmányi és érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság; b) amennyiben a fogyatékosság késõbb keletkezett: hallássérültek esetében a területileg illetékes audiológiai állomás szakfõorvosa,

5 látássérületek esetén a területileg illetékes szemészeti szakrendelõ szakfõorvosa, mozgássérültek esetében a területileg illetékes klinikák, kórházak, szakrendelõk szakfõorvosa, beszéd- és más fogyatékos hallgatók esetében igazságügyi szakértõ. (4) A kiadott szakvélemény abban az esetben jelenti a normatív támogatás kiutalásának alapját, ha a) látási fogyatékosság esetén a kiadott bizonyítvány 67%-os vagy azt meghaladó látásfogyatékosságot állapít meg; b) halláskárosodás esetén az audiológiai szakvélemény szerint a károsodás a 60 DB hallásküszöböt eléri vagy meghaladja; c) mozgásszervi fogyatékosság esetében a mozgásában súlyosan korlátozott személy mozgásszervi elváltozása segédeszközzel sem korrigálható olyan mértékben, hogy foglalkozásában teljes értékû munka végzésére képes legyen; d) egyéb esetekben az intézmény a szakmai koordinátor véleményének meghallgatásával dönti el a jogosultságot. (5) A fogyatékos hallgatók segítését intézményi részrõl megbízott szakmai koordinátor és a Fogyatékossággal Élõ Hallgatók Ügyeit Elbíráló Bizottság végzi. (6) A fogyatékos hallgató felmentésére, segítésére irányuló kérelmet a bizottság bírálja el. (7) A fogyatékos hallgatók a bizottság határozata ellen a kézhezvételtõl számított 8 napon belül fellebbezéssel fordulhatnak a fõiskolai rektorhoz. (8) A fellebbezéssel kapcsolatos döntésrõl a hallgatókat 15 napon belül értesíteni kell. V. A FOGYATÉKOSOK HALLGATÓK NYILVÁNTARTÁSA 5. (1) A Tanulmányi Információs Központ (továbbiakban TIK) félévenként a beiratkozás alkalmával nyilvántartásba veszi a fogyatékos hallgatókat. A fogyatékosság ténye, súlyossági foka alapján a normatív támogatásra való jogosultságot a szakmai koordinátor állapítja meg. (2) A TIK a fogyatékos hallgatók nyilvántartásával együtt õrzi a fogyatékosságot megállapító szakértõi véleményeket és pénzügyi ellenõrzés során azokat rendelkezésre bocsátja. (3) A TIK szolgáltatja a létszámadat jelentéshez az adatokat az Oktatatási Minisztériumnak. (4) A TIK beiratkozáskor tájékoztatja a fogyatékos hallgatót a szakmai koordinátor nevérõl és elérhetõségérõl. VI. A FOGYATÉKOS HALLGATÓK TÁMOGATÁSÁBAN RÉSZTVEVÕK FELADATKÖRE

6 6. Fogyatékossággal Élõ Hallgatók Ügyeit Elbíráló Bizottság (1) A bizottság 6 tagból áll. Elnöke, illetve állandó tagja a szakmai koordinátor. A bizottság tagjai a Tanulmányi és Információs Központ igazgatóhelyettese, karonként egy megbízott oktató és egy fogyatékos hallgató. A bizottság elnökét és tagjait a fõiskolai rektor bízza meg. A megbízás visszavonásig érvényes. (2) A fogyatékos hallgatók felmentésére, segítésére irányuló kérelmeket a bizottság jogosult elbírálni. 7. Szakmai koordinátor (1) A fogyatékos hallgatók támogatásának szakmai felelõse a szakmai koordinátor, akit az oktatók körébõl a fõiskolai rektor bíz meg. (2) A szakmai koordinátor feladatainak ellátásáért díjazásban részesül. (3) A szakmai koordinátor feladatköre: a) a fogyatékos hallgatók által benyújtott felmentési kérelmek elbírálását végzõ bizottság munkájában való részvétel; b) a fogyatékos hallgatókkal, azok személyes segítõivel, valamint a felsõoktatási intézmény hallgatóival való kapcsolattartás; c) a fogyatékos hallgatók tanulmányai, vizsgái során alkalmazható segítségnyújtási lehetõségek biztosítása, illetve szorgalmi idõszakban a fogyatékos hallgatók által igényelt konzultációs lehetõségek megszervezése; d) a fogyatékos hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló normatív támogatás felhasználására a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére történõ javaslattétel; e) a fogyatékos hallgatók létszámának folyamatos és az adatvédelmi rendelkezések betartásával történõ nyilvántartása és az adatok statisztikai célú felhasználásának biztosítása; f) a beiratkozást követõ 60 napon belül a fogyatékos hallgatók statisztikai adatainak ellenõrzése és visszaigazolása a TIK részére. (4) A szakmai koordinátor munkáját a fogyatékos hallgatók évente véleményezik. A véleményezés eredményét a rektor a koordinátor megbízásánál figyelembe veszi. 8. Gazdasági koordinátor (1) A fogyatékos hallgatók képzésének normatív támogatására rendelkezésre álló összeg szakszerû felhasználásáért és a támogatás elszámolásáért a gazdasági fõigazgató által megbízott gazdasági koordinátor felelõs. (2) A gazdasági koordinátor feladatköre: a) gondoskodik arról, hogy a támogatás a fogyatékos hallgatók képzésnek segítésére, oktatásukra alkalmas feltételek megteremtésére, illetve fenntartására fordítódjék; b) kezeli az OM-bõl kiegészítõ normatív támogatásként érkezõ pénzösszeget; c) az összeg felhasználásáról javaslatot kér a szakmai koordinátortól; d) évente gazdasági beszámolót készít a normatív támogatás felhasználásáról. VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7 9. (1) A fogyatékos hallgatók esélyegyenlõségét biztosító tanulmányi és vizsgakötelezettségek meghatározásával jelen szabályzat alapján a fõiskola Felvételi szabályzatában, Tanulmányi és vizsgaszabályzatában, illetve a Fõiskola hallgatói részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendõ díjak, térítések szabályzatában december 31-ig a szükséges módosításokat meg kell tenni. (2) A szabályzatot a Fõiskolai Tanács szeptember 27-i ülésén jóváhagyta. (3) A szabályzat elfogadásának napján hatályba lép, kivéve a 7. (2) bekezdését, melynek hatályba lépési ideje január 1. A szabályzatban módosításokat a Fõiskolai Tanács tehet. Eger, szeptember 13. Dr. Hauser Zoltán fõiskolai rektor

29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről

29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről Lezárva: 1999. május 31. Hatályos: 2003. I. 1. 29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről A felsőoktatásról

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A 6/2005. (I. 27) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS TANULMÁNYAIK FOLYTATÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSÉRŐL BUDAPEST 2005 2 Az Egyetemi

Részletesebben

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESÉLYEGYENLŐSÉGET BIZTOSÍTÓ SZABÁLYOK HKR V. FEJEZET MEGJEGYZÉS: A PARAGRAFUSOK SZÁMOZÁSA A TELJES HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

Testnevelési Egyetem

Testnevelési Egyetem 7/2014. (X. 30.) számú határozat A Testnevelési Egyetem (TF) SZABÁLYZATA A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL 2014. A Testnevelési Egyetem Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESÉLYEGYENLŐSÉGET BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEK SZABÁLYZATA

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESÉLYEGYENLŐSÉGET BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEK SZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 6. függelék 3. verzió A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESÉLYEGYENLŐSÉGET

Részletesebben

A SAJÁTOS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKAT SEGÍTŐ SZABÁLYZAT

A SAJÁTOS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKAT SEGÍTŐ SZABÁLYZAT PANNON EGYETEM A SAJÁTOS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKAT SEGÍTŐ SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2012. december 13. A határozat száma: 117/2012-2013.(XII.13.) Hatálybalépés: 2013. február 1. A szabályzat karbantartásáért

Részletesebben

27.sz. melléklet a 1164/115.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT - 2007 -

27.sz. melléklet a 1164/115.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT - 2007 - 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 27.sz. melléklet a 1164/115.ZMNE számhoz 1.sz. példány ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT - 2007 - 2 Bevezető rendelkezések A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Fogyatékosságügyi Szabályzat

Fogyatékosságügyi Szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Fogyatékosságügyi Szabályzat Verzió 1.0 2015.04.17. TARTALOM 1. A szabályzat célja, területi és személyi hatálya... 2 2. Alapelvek... 2 3. Alapfogalmak... 2 4. A Felsőoktatásban tanulmányokat

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG Ikt. sz.: SZF/ /2015 S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE 2 A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Bizottságának Működési Rendje Az Esélyegyenlőségi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA NYÍREGYHÁZI FİISKOLA SZABÁLYZAT A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİ HALLGATÓK ESÉLYEGYENLİSÉGÉNEK ELİSEGÍTÉSÉRE (a Szervezeti és mőködési szabályzat 28. sz. melléklete) 2008. A Nyíregyházi Fıiskola Szenátusa a fogyatékossággal

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. VI. 25 -től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOM I. FEJEZET 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 Alapelvek 3 A szabályzat hatálya 3 Értelmező rendelkezések 4 II.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Bizottság Működési Rend - kivonat

Esélyegyenlőségi Bizottság Működési Rend - kivonat Esélyegyenlőségi Bizottság Működési Rend - kivonat 4. A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségét elősegítő tevékenység intézményi rendje 1) A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE (a Szervezeti és működési szabályzat 28. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. június 24., hatályba lép: 2008.

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megilető jogokkal és

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2013 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

Hallgatói támogatások

Hallgatói támogatások Hallgatói támogatások A hallgatók részére nyújtható támogatások odaítélését A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata határozza meg az alábbiak szerint: II. A hallgatók részére

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 számú határozattal 2007. 06.19. én elfogadva A 67-2007/2008. (2008. 06. 24.).számú határozattal

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális, Család és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben