BUDAPESTI NEVELÕ. A Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI NEVELÕ. A Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata"

Átírás

1 BUDAPESTI NEVELÕ A Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata XLVI. évfolyam 3 4. szám év 3 4. szám

2 Szerkesztõbizottság: Sárik Zoltán, igazgató (a szerkesztõbizottság elnöke), Szerkeszti a szerkesztõbizottság Felelõs szerkesztõ: Csillag Ferenc Mûszaki szerkesztõ: Fábry Gabriella Kiadja a Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (MFPI) A kiadásért felel: Sárik Zoltán az MFPI igazgatója A folyóirat negyedévenként jelenik meg Szerkeszti és terjeszti a Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, Vas u Telefon: ) A lapban megjelent írások a szerzõk véleményét tükrözik. A 2010/3-4. szám lezárásának idõpontja: november 29. ISSN E számunk szerzõi: Biró Gergely, földrajz, történelem szakos középiskolai tanár, Katona József Mûszaki, Közgazdasági Szakképzõ Iskola és Gimnázium, Budapest Bíró Ibolya, ny. vezetõ szaktanácsadó, Budapest Markovits Judit, közoktatási szakértõ, Budapest Sipos Endre, tanár, Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Szabó Júlia, középiskolai tanár, szaktanácsadó, Fazekas Mihály Gyakorló Általános iskola és Gimnázium, Budapest Százdi Antal, fõtanácsos, Budapest-Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Budapest Takács Gábor, ny. középiskolai tanár, Budapest Tóth Csilla Ida, történelem-földrajz szakos középiskolai tanár, Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Budapest Vit Olivér, angol, történelem szakos középiskolai tanár, Katona József Mûszaki, Közgazdasági Szakképzõ Iskola és Gimnázium, Budapest dr. Wiedemann László, ny. vezetõ szaktanácsadó, Budapest E számunk képanyagát Varga Ferenc pedagógiai szakértõ válogatta a Fõvárosi Komplex Rajzverseny anyagából.

3 TARTALOM NEVELÉSELMÉLET OKTATÁSPOLITIKA Sipos Endre: Mire nem tanítjuk meg a mai magyar társadalomban, a mai magyar iskolában a gyerekeket és az ifjakat? 5 MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK, ÚJ UTAK Bíró Ibolya: Csak egy kicsit másként Fejlesztési módszerek a történelem tanításához 11 Biró Gergely: Interaktív feladatok készítése a SMART Notebook szoftver segítségével 27 Vit Olivér: IKT eszközök használata innovatív projektek készítéséhez történelemórán 38 Tóth Csilla Ida: Múzeumpedagógiáról a kompetencia alapú oktatás tükrében 52 Dr. Wiedemann László: Gondolatok a fizika helyzetérõl a középiskolában 57 TEHETSÉGGONDOZÁS Százdi Antal: Kiemelkedni a közösségbõl A fejlõdés mozgatói: a tehetségek 63 ÓVODAI ÉLET, ÓVODAI NEVELÉS Fejlesztési lehetõségek az óvodában A Pesterzsébet Önkormányzat Nevelési Tanácsadó kijáró fejlesztõ pedagógus munkaközössége 73 MINDENNAPI TUDOMÁNY Takács Gábor: Idõjárási jelenségek II. 85 BESZÁMOLÓ, TÁJÉKOZTATÓ Álom és valóság földrajztanítás 2010 A Földrajztanárok Egylete és a Magyar Földrajzi Társaság Országos Földrajzi Konferenciája a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium dísztermében (2010. május 15.) Szabó Júlia beszámolója 97 A PEDAGÓGIA NAPI GYAKORLATA Markovits Judit: Amerikából jöttem! Hogyan mûködik egy alapfokú intézmény az USA-ban? 103

4

5 NEVELÉSELMÉLET OKTATÁSPOLITIKA SIPOS ENDRE MIRE NEM TANÍTJUK MEG A MAI MAGYAR TÁRSADALOMBAN, A MAI MAGYAR ISKOLÁBAN A GYEREKEKET ÉS AZ IFJAKAT? Eredetileg 77, majd 88 pontban vázoltam észrevételeimet, eddigi 38 éves pedagógiai munkám tapasztalata nyomán. Ebben az írásmûben az elsõ harminchárom pont szerepel, mely eszmeileg-logikailag a hét alaperény és hét alapbûn gyakorlati vetületeinek jelenvalólétünkhöz kötõdõ aspektusait tartalmazza. A TOTÁLIS ERKÖLCSI VÁLSÁGBÓL való kilábalás küszöbén állunk. Ily módon írásom túlnõ az általános iskolai, a középiskolai, valamint a felsõfokú oktatási és nevelési intézményeinkben folyó munka tartalmi kérdéskörein. 1. Sajnálatos módon nem tisztázódnak a jelenlegi magyar társadalomban a normális életbe vetett hit elemi kérdései: Itt nem csak vallásos hitrõl van szó, hanem az emberi élethez, az emberi környezethez kötõdõ hit kérdéseirõl. Az anyaföldhöz kötõdõ érzésekrõl. 2. Sem a gyermekek, sem az ifjak, sem a felnõttek nem tudatosítják magukban a TEMÉSZETES ÖNSZERETET, az ÖNISMERET, az ÖNKRITIKAI érzék és az önfejlesztés szisztematikusan megtervezhetõ lépéseit. (Az iskolában megtanulandó tananyagtömegnek semmi köze sincs ehhez a kérdéshez.) 3. Sajnálatos módon az elmúlt évtizedekben társadalmi szinten nem nyílt lehetõség arra, hogy a felnövekvõ nemzedékek és a felnõttek erkölcsi arányérzéke normálisan fejlõdjön, s ennek nyomán a társadalmi feszültségek feloldódjanak. A normális eszmélkedésnek nem teremtõdtek meg a szinterei. Egyetlen út maradt a tisztánlátó egyén számára: az elkülönülés útja. 4. Nem tudatosítottuk saját kortársainkban és tanítványainkban, hogy a FÉ- TISSÉ váló marketingtermékek, a SZTÁRKULTUSZOK valójában a BÁLVÁNY- IMÁDÁS legocsmányabb változatai, az EMBERI ÉRTÉKEK elrejtésének legalattomosabb eszközei, eljárásai. 5. Alig tettünk valamit az elmúlt évtizedben azért, hogy az általános REMÉNY- TELENSÉG ne terjedjen ilyen mértékben. Nem fejlesztettük megfelelõen tanítványaink empátiaérzékét, egymás iránti megértését, türelmét. Nem alakítottuk normálisan magunk és gyermekeink realitásérzékét. Hagytuk, hogy becsapjanak bennünket. A HAZUGSÁG LÉGKÖRÉBEN ÉLTÜNK. 2010/3-4 5

6 6. Hogyan is alakulhatott volna ki gyermekeinkben normális jelenkép, ha nem alakítottunk ki bennük normális múltképet. S mire épülhetne a jövõképük, ha az igazság el volt rejtve elõlük. Hogyan lehet ilyen légkörben reális önképet: AUTOKÉPET kialakítani magunkról? A HETEROKÉPEK ismertek. Nemzetközi szinten soha nem ítéltek rólunk negatívabban! 7. Hiszékenység, kishitûség, alárendeltség, kiszolgáltatottság, gyengeség, dependencia. Miért nem tisztáztuk tanítványaink elõtt ezeket a fogalmakat? Miért hagytuk, hogy ugyanabba a csapdába zuhanjanak, amibe mi a felnõttek zuhantunk. 8. Nem tanítottuk õket arra, hogy miképpen lehet a kétségbeesést elkerülni, megelõzni, vagy belõle kikászálódni. Mikor nem szabad pánikba esni, vagy mélabúba temetkezni? S milyen következménye van annak, ha a tömegek közömbösen, közönyösen viszonyulnak a közügyekhez. Illetve a becsapottak, megvezetettek langyos fürdõvizében milyen érzés évtizedeken keresztül csendben, némán üldögélni, s tûrni, végtelenül tûrni 9. A valódi SZERETETRÕL sokkal több pozitív példát kellett volna mutatni. Az intimitásra való készség még nem szeretet, csak egyik út a sok közül. Az igazi szeretet a VALÓDI SZERETET ÁLDOZATHOZATALLAL kezdõdik és végzõdik. Erre kellene minél erõteljesebben koncentrálni. Ezt az utat kellene közösen feltárni. 10. Felszínre kellene hozni, s a felszínen kellene tartani gyermekeink elemi érzéseit. Az anyaölhöz kötõdõ összetartozást. Az otthonérzést. Az otthonérzéshez kötõdõ fontos téri helyeket. Nem kellene a vérköteléket zárójelbe tenni, megtagadni. Identitásunkkal senkit sem sértünk meg. 11. Fel kellene készítenünk a felnövekvõ nemzedékeket: fiainkat, leányainkat arra, hogy a félelem, a szorongás, a kitaszítottság, a halálközelség érzéseit elviseljék. Ne érje õket váratlanul a bûntett elkövetése nélkül kiszabott büntetés. Ennek a mi térségünkben komoly történelmi hagyományai vannak. (Minden itt élõ nemzetiséget ért már ilyen büntetés.) A BELSÕ IGAZSÁGÉRZETET ennek ellenére, emellett is meg lehet õrizni. 12. Arra is meg kell tanítanunk õket, hogy a gyûlölet, az irigység, a kapzsiság, a haragtartás: mind-mind a GÕG és AGRESSZIÓ gyökerérõl fakad. Meg kell ismertetni õket e jelenségek genezisével, s a feloldódás stációival. Példákat kell mutatnunk a pozitív erények kibontakoztatására! 13. A testi-lelki-szellemi NYITOTTSÁGOT, a kezdeményezõkészséget az IGAZSÁGOSSÁG erényére kell alapozni! Csak igazságosságra épülõ következetesen megtett lépések vezethetnek ki bennünket a jelenlegi szomorú állapotból. 14. Azt is meg kellene értetni végre kortársainkkal, hogy a legszebb, legszentebb eszmék, ideológiák semmit nem érnek, illetve csak kárt okozhatnak, ha az elemi emberi erényektõl függetlenül kívánnak érvényesülni. Sokat ártottak nekünk ez elmúlt 100 évben az erkölcsileg-emberileg-szellemileg éretlen hatalombitorlók. Az erkölcsi világrendet megtagadó egyének. Az erkölcsi világrendet min- 6 BUDAPESTI NEVELÕ

7 den nemzedéknek újra és újra magában kell újrateremtenie. Ez nem igen sikerülhet külsõ segítség nélkül. A CSALÁD, az EGYHÁZ, az ISKOLA segítsége nélkül. 15. A jövõ pusztításának a leghatékonyabb módja, ha nem tanítjuk meg a gyermekeinket az emberi egymás mellett élés törvényeire. A magukat szabadelvûnek álcázó anarchisták éppen ezeket a törvényeket kérdõjelezik meg. S mivel ezek a törvények valláserkölcsi és nemzeti tradíciókhoz kötõdnek, ezért a liberális anarchisták éppen a legfontosabb értékeinkre támadnak. Minden, ami MAGYAR azt a gúny és nevetség tárgyává próbálják tenni. Ha nem leplezzük le felnõtt honpolgáraink s a felnövekvõ nemzedékek elõtt ennek a pusztító erõnek a természetét, akkor a továbbiakban is tudatlan áldozatokká válunk. 16. Az elmúlt harminc év valamennyi IGAZSÁGTALANSÁGÁT le kell leplezni. Ha ezt most is elmulasztjuk, akkor a BÛN tovább tenyészik, s egyre hiúbbá és fondorlatosabbá válik. S mi tehetetlen puszta tárgyak maradunk a nemzetrontó erõk kezében. Az igazságtalanság születésének és terjeszkedésének folyamatát fel kell tárjuk tanítványaink elõtt. Lehetõleg a közelmúlt történéseibõl válasszunk példát! 17. Az ERÕVEL, BÁTORSÁGGAL, FELADATTUDATTAL, FELELÕSSÉGTU- DATTAL, s rendszeres ÖNKONTROLLAL végzett munka ma sem vesztette el értékét. Ezt újra és újra tudatosítanunk, erõsítenünk kell magunkban és egymásban! 18. Az ALÁZAT fogalmát az elmúlt 60 évben ki akarták törölni az etikai kézikönyvekbõl. A megalázás jelentésére szûkítették, amit szembeállítottak az öntudatos dolgozó ember méltóságával. A mindennapi gyakorlatban pedig a dolgozókat rendszeresen megalázták, miközben szocialista erkölcsi elvekbõl kellett vizsgáznunk az egyetemeken és fõiskolákon. Mára már tökéletesen sikerült az embereket elidegeníteni mindenféle erkölcsi kérdéstõl. Lehet, hogy mindent elölrõl kell kezdenünk. Pl.: A VALÓDI ÉRTÉKEK IRÁNTI ALÁZATOS TISZTELET ESZMÉJÉVEL. Ezeket az eszméket KÖTELESSSÉGÜNK megismertetni a felnövekvõ nemzedékkel! Valójában ez volt, ez lesz a mi legfontosabb feladatunk. Azt is meg kell értetnünk velük, hogy az ALÁZAT rokoni viszonyban áll az ERÕS AKARATTAL és a KÖTELESSÉGTUDATTAL. 19. Mindannyian tudjuk, hogy a lelki kiegyensúlyozatlanság, az aránytévesztés a végletekbe zuhanás mindennapi életünk részét képezi. Az ÖNLEÉRTÉKELÉS és ÖNFELÉRTÉKELÉS, a BIZONYTALANNÁ VÁLÁS, a TESTI-LELKI DURVA- SÁG és a KÉPMUTATÁS jelenségeivel ráadásul nem külön-külön, hanem együttesen találkozunk. Elmélyülten elemeznünk kellene a tanítványaink által nap, mint nap átélt történéseket. (Általában éppen erre nem jut idõ.) 20. GYÁVASÁG, GERINCTELENSÉG, IRIGYSÉG, HAMISTUDAT, TÚLZOTT GÁTLÁSOSSÁG, vagy PARTTALAN GÁTLÁSTALANSÁG. Néma szemlélõi vagyunk ezeknek a jelenségeknek. Vagy ilyen szerepekbe bele akarnak kényszeríteni bennünket. Vagy már lehet, hogy benne is vagyunk, de nem tudatosult bennünk! S így állunk a gyermekeink elé! Így szocializálódnak a gyermekeink! Tükörbe kellene néznünk: mindannyiunknak! 2010/3-4 7

8 21. A felnövekvõ ifjak egy jelentõs része rendelkezik az OKOSSÁG erényével. A jó szellemi adottságok kiváló alapul szolgálnak az INTELLEKTUÁLIS képességek fejlesztéséhez. Mint a szivacs, úgy szívják magukba a tananyagot. Vajon miért zártuk el elõlük azokat az ismereteket, amivel logisztikailag rendezni tudnák az eddig tanultakat. S közülük a legrátermettebbek miért nem kerülhetnek a politikai vezetõ rétegbe? 22. Miért nem élünk következetesebben a felnövekvõ nemzedékek NYITOTT- SÁGÁVAL, az ISMERETLENHEZ VALÓ VONZÓDÁSÁVAL? Miért nem analizáljuk elmélyültebben EGYÉNI ÉLMÉNYEIKET? Miért nem vagyunk hozzájuk õszinték? Miért rejtjük el elõlük a mélyebb valóságot? Az IGAZSÁGOT. Vagy mi sem tudjuk? Nem akarjuk tudni? 23. Hiszen hihetetlen tettrekészség van minden új nemzedékben. A TÚLFO- KOZOTT TETTREKÉSZSÉG csak akkor válik veszélyessé, ha hiányoznak a SZELLEMI ALAPOK. Ha az INTELLEKTUÁLIS alapkészségeket a HATALOM- VÁGY és a vak ÖNTÖRVÉNYÛSÉG pótolja. Sajnálatos módon a torzszülemények társadalmi talaja adott. (A magukat liberálisnak nevezõ eddigi hatalombitorlók teremtették meg ennek bázisát.) 24. Hiszem az individuális személyiségjogok sérthetetlenek. A BUTASÁG, az alacsony szinten tartott HAMISTUDAT, az ÖNFELÉRTÉKELÕ EGOIZMUS MÉDIASZTÁRJAI a televízió szennycsatornáin minden nap jelen vannak. Az AGYMOSODÁK folyamatosan mûködnek, Nem kellene valamit tenni ellenük? 25. Lehet, hogyha a hetedik erényrõl: a MÉRTÉKLETESSÉGRÕL, mint a belsõ lelki egyensúlyteremtés legfontosabb alaptézisérõl beszélek az ifjaknak, akkor kinevetnek? Nem hiszem! Különösen akkor nem, ha tudatosítanánk bennük, hogy az erre épülõ dinamikus egyensúly nélkül mindenféle élet lehetõsége megszûnne. S ezek ráadásul nem antropomorf törvények. Tõlünk függetlenül, objektíven mûködnek. A természetnek éppen ezen törvényeit kellene megismerjük, s ehhez kellene nekünk is igazodnunk. 26. Ezek szerint a természet jelenségeiben is érvényesül egyfajta: NORMA- KÖVETÉS? DETERMINIZMUS? Csak nekünk: embereknek van bizonyos mértékû függetlenségünk; szabadságunk? S csak nekünk van LELKIISMERETÜNK? LELKÜNK? MI AZ A LÉLEK? Aki soha nem teszi fel magának ezeket, s ezeken túli metafizikai kérdéseket: az a belsõ szellemi szabadságot soha nem éli át. Ha felteszi, s a mi segítségünkkel meg is tud néhányat válaszolni, akkor az ily módon megragadott igazság élete részévé válik. Segítsük tanítványainkat abban, hogy eljussanak ezekig a pontokig! De nem is a végeredményen, hanem a gondolkodás folyamatában van az igazgyöngy elrejtve. 27. Úgy tûnik mintha egy-egy kortársunkból, tanítványunkból hiányoznának azok az elemi érzések, amik a másik ember iránti FELELÕSSÉGTUDAT erényét megalapoznák. Ez a hiány ugyanakkor egyáltalán nem önleértékeléssel, hanem éppen ellenkezõleg: parttalan egoizmussal társul, s akár követendõ mintává is válhat. Ezen elemi emberi érzések genezisének megismerésére, felszínre hozatalára, fejlesztésére éppen a mûvészeti nevelés egyes módszerei adnának való- 8 BUDAPESTI NEVELÕ

9 di lehetõséget. A mûvészeti nevelés, amely perifériára szorult a mai magyar iskolában. 28. A hetedik BÛNCSOMAG tagjainak természetét mindannyian ismerjük, hiszen végigkísérte történelmünket. A MÉRTÉKTELENSÉG, BUJASÁG, PARÁZ- NASÁG, a FALÁNKSÁG nem is számít bûnnek a MARKETINGVILÁGBAN, mely a MATERIÁLIS FOGYASZTÁS misztériumára épül. A mértéktartás, mértékletesség elõnyei mellett nem könnyû érvelni a ma iskolájában. Pedig az anyagi gazdagságnak nagyon kevés köze van a VALÓDI GAZDAGSÁGHOZ; a SZELLEMI és LELKI GAZDAGSÁGHOZ. Ezt be is lehet bizonyítani, tudományos pontossággal. Miért nem vállalkozik a szülõk és tanárok nagy része e BIZONYÍTÁSI ELJÁ- RÁS elvégzésére? Pedig ez lenne az egyik legfontosabb feladatunk!!! 29. Az elmúlt évtizedekben a FELNÕTT korosztály és GYERMEK korosztály viszonya megváltozott: általános társadalmi szinten és egyéni családi (illetve széthulló családi) szinten is. A felnõtt korosztály drasztikus tekintélyvesztése a tradicionális értékrend meggyalázásának egyenes ágú következménye. Ezt a pusztító munkát a magukat NEOLIBERÁLISNAK nevezõ mozgalom harcosai végezték eddig, s lehet, hogy végzik ezután is. Nekik köszönhetõ, hogy a mai magyar társadalom köztudatában a BÛN és az ERÉNY, az IGAZSÁG és a HAZUG- SÁG határai elmosódtak, relativizálódtak. A közeljövõben bevezetendõ ETIKAI NEVELÉSNEK ezzel a problémával keményen szembe kell néznie. 30. A legsúlyosabb probléma az EMBERI ELTÁRGYIASULÁS, a TÖMEGEM- BERRÉ válás nyomvonalán ragadható meg. S itt nem csak a beszûkülésrõl, az egyoldalúvá-válásról, az EGYDIMENZIÓS fogyasztóvá válásról van szó, hanem arról, hogy az egyik ember a másik embert puszta HASZNÁLATI TÁRGYKÉNT kezeli. ESZKÖZKÉNT használja. S az EMBERI INDIVIDUÁLIS ÖNÉRTÉK mintha elpárologna. Az embernek az EGYDIMENZIÓS ESZKÖZBELISÉGE válik KVÁZIÁRTÉKKÉ. S ez a szemlélet átragad a gyermekekre is. Hiszen ebben a torz légkörben szocializálódnak. 31. Elõször a saját IDENTITÁSTUDATUNKAT kell megszilárdítani, mielõtt kilépünk a tanítványaink elé. Az egészséges identitástudat tartalmaz egy kis szégyent is, õseink által elkövetett bûnökért, de tartalmaz DICSÕSÉGET BIZTON- SÁGOT is az õseink által végrehajtott HÕSTETTEIKÉRT! Mindkettõt el kell fogadni. Bocsánatot kell kérni azoktól, akiket megsértettünk! S el kell fogadnunk azok bocsánatkérését, akik minket sértettek meg! EMELT FÕVEL KELLENE ÉLNÜNK! 32. AUTONÓMIÁNK eleve adva van. Minden ember szabadnak születik, csak nem mindenki tud élni a szabadságával. Csak az az ember tud élni a szabadságával, aki életkörülményeit úgy képes elemezni, hogy azonnal feltárulkoznak számára az egyéni élet tiszta lehetõségei. Ezek a lehetõségek természetesen nem korlátlanok. Embertársunkat nem tárgyként, hanem célként kell kezelnünk. Errõl szól Immanuel Kant erkölcsi törvénye, melyre a középiskolai és egyetemi tanulmányok során újra és újra vissza kellene térni. 2010/3-4 9

10 Az autonómia elvesztését, a szolgává válás folyamatát, a szolgává válás stációit elmélyült vizsgálat tárgyává kellene tenni! 33. Már többször találkoztam azzal a kijelentéssel, hogy a fegyelmezetlen gyerekek kreatívabbak, mint a fegyelmezett gyerekek. (Ez egy nagy marhaság.) Kreatív gyerekek vannak a fegyelmezettek és a fegyelmezetlenek között is. Az alkotó munka viszont nem valósulhat meg az ÖNFEGYELEM bizonyos szintje nélkül. A normális társadalomban a normális iskolában, a normális családban nem csak FEGYELMEZIK a gyermekeket s a felnõtteket, hanem az ÖNFEGYE- LEMHEZ VEZETÕ UTAT mutatják meg, illetve az ÖNFEGYELEM KIALAKULÁ- SÁNAK FELTÉTELEIT biztosítják mindenki számára. Talán ez az egyik legszebb és legnehezebb pedagógiai feladat, s az összes nevelési probléma ezen a ponton keresztezõdik. A felnõttek és a gyerekek önfegyelmének szintje értékmérõ, együttlétünk meghatározó jellemvonása. S mivel merõben eltérõ neurofiziológiai sajátossággal születünk, ezért az önfegyelemhez vezetõ utat is különbözõképpen tesszük meg: születésünktõl halálunkig. Mirõl van szó valójában? BELSÕ LELKI EGYENSÚLYRÓL. Van, aki ezt a belsõ lelki egyensúlyt a környezettõl függetlenül soha nem tudja magában létrehozni. Mások a halál elõtti pillanatban jutnak el eddig. A mûvészeti alkotó és befogadói folyamatban egyedülálló lehetõség adódik a belsõ káosz és rend kivetítésére, közös lelki történéseink feltárására, a lelki egyensúly megteremetésére. 10 BUDAPESTI NEVELÕ

11 MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK, ÚJ UTAK BÍRÓ IBOLYA CSAK EGY KICSIT MÁSKÉNT FEJLESZTÉSI MÓDSZEREK A TÖRTÉNELEM TANÍTÁSÁHOZ...A történész szakmájára úgy gondoltam korábban, mint ami tulajdonképpen nem árt senkinek, ellentétben az atomfizikával. Mostanra már tudom, hogy árthat felelõsek vagyunk a történelmi tények helyességéért általában, valamint kötelesek vagyunk azok politikai-ideológiai célokat szolgáló elferdítését ostorozni. (Erik Hobsbawm) Évtizedekben mérhetõ tanári, történelem szakfelügyelõi, szaktanácsadói, vezetõ szakfelügyelõi, vezetõ szaktanácsadói tapasztalatomat kívánom megosztani kollégáimmal. A módszerek fejlesztésével kapcsolatos elképzelések ismertetése elõtt fel kell tenni azt a kérdést, mi a tanári tevékenység értelme. Számos kollégám azt gondolhatja, hogy nem sok. Lehetséges, hogy az eddig alkalmazott tanítási eljárások, módszerek fejlesztõ hatása nem megfelelõ, de lehet értelmesebben, könnyedebben és motiváltabban is tanítani. Hiszen a pedagógusok értékközvetítõ szerepe nem csak a szellemi értékek átszármaztatására szolgál, hanem arra is, hogy tevékeny társadalmi közösségi léthez való igényt fejlesszen, hozza közelebb a tanulókat a mindennapokhoz. Ez lényegében a nevelési folyamathoz való visszatérést, a tanulók belsõ erõinek felszabadítását, az egyéni kezdeményezést, a közösség önkormányzó funkcióinak és külsõ kapcsolatainak kibontakoztatását jelentheti. Kétezer látott tanítási órán tapasztalhattam sajnos ez évek óta sem változott, hogy kollégáim nehezen válnak meg beváltnak hitt módszereiktõl. Ezek ma is jellemzõen a tankönyv használata, prelegálás, feleltetés, vázlatírás, röpdolgozat, és a diktálás. Ezzel az összeállítással az a célom, hogy segítséget nyújtsak azoknak a kollégáknak, akik a bevált módszereiket akarják továbbra is használni. A pedagógia módszerei, s köztük a történelemtanításé is jelentõs átalakuláson megy át. Tevékenység-központú csoportmunka, a projekt módszer és a tananyag komplex felfogása ma már számos országban általános gyakorlat. Mindnyájan tudjuk, hogy fontos dolgunk a tanítási órán a tanulók motiválása, az érdeklõdés felkeltése, fenntartása. A nemzetközi szakirodalom számos munkaintenzitást, tanulói tevékenységet, kibontakoztató eljárást ismer már. Téves elképzelés, hogy a történelemtanítás az írásbeliség felé halad. Ez a felfogás többnyire csak nálunk 2010/3-4 11

12 terjed, és súlyos problémákat hoz magával, a tanulók nem beszélnek, nem érvelnek, nem vitatkoznak. Mindnyájan tudjuk, hogy a szóbeliség, a kommunikáció, a metakommunikáció is hátrányt szenved az örökös dolgozatírástól. Az egész világon tapasztalhatjuk a szakirodalom kapcsán is azt, hogy a történelemtanítás alapvetõ átalakuláson megy keresztül. Ezek az új módszertani eljárások legtöbbször több kolléga csoportosan elhatározott, végrehajtott, és kellõen megszervezett, megosztott tevékenységét igényli. Hazánkban is ismerünk már olyan iskolákat, ahol a projekt módszer bevált, mert a testület egésze hajlandó volt hetenként összeülni azért, hogy meghatározza a következõ hét projektjeinek óráit, tananyagát. Ismerünk olyan iskolát is, ahol az érettségizõ diákok a témában a legjobban tájékozott tanártól hallanak elõadást, és a hallottak feldolgozása már órakeretben történik. Ilyen típusú órák megszervezése és megtartása a történelemtanári munkaközösség tudatos és jól együttmûködõ csoportját feltételezi. Mit tekinthetünk ma a történelemtanítás hatékony módszerének? Világtendencia és -tapasztalat, hogy a történelemtanítás hatékonyságát a tudásközpontok szolgáltatásainak igénybevétele, azaz az internet szakszerû használata, az önálló tanulói munka gyakoriságának erõteljes növelése, a tanári munka sokszínûsége, az érzelmi és a kognitív intelligencia fejlesztése jelenti. Változatlanul a történelemtanítás módszertani alapkérdése maradt a tanítás tartalmának elsõdlegessége. A francia Georges Snyders szerint: A tartalom, a tanított tudás az alapvetõ, és a forma ennek alárendelt. Aki a pedagógiát akarja megújítani, annak mindenekelõtt a tanítási tartalmak megújítására kell erõit összpontosítania. Ha a tartalom tudományos és korszerû, akkor is lehet lélektelen, unalmas, ellenséges légkör a tanítási órán. Ezt elkerülendõ, egyszerre, kell törekedni a tanítási anyag megértésre, és kapcsolatteremtésre a tanár közvetlen munkatársaival, a diákokkal, és a tanártársakkal. A tanulók kritikai érzékének fejlesztésével, valamint a tanítás tartalmával hathatunk a kognitív és az érzelmi intelligencia fejlesztésére. A tanítási órákra széttöredezett tartalmak nem hatnak kellõen a gondolkodás fejlesztésére. Az összefüggések feltárásának, a folytonosságnak, a történelmi kontinuitásnak jelentõs szerepe van a történelem tanítása során. Az öszszefüggések felismerését, a történelmi kontinuitás szépségének megismerését a korábban tanultak feltárásával, visszacsatolással, a tanulók élettapasztalatainak összevetésével, a pedagógus határozott, ugyanakkor érzelemgazdag óravezetésével érhetjük el. A másik elvünk lehet a párbeszéd, amely már a görög ún. szókratészi iskolában is a tanítás fontos módszere volt. A ma iskolájának történelemtanítását többnyire az egymástól mereven elhatárolódó tanári tevékenység jellemzi. A párbeszéd és az állandó visszacsatolás a kreativitás fejlesztését eredményezheti. Elõfeltétele a tanári kreativitás fejlesztése. Mirõl ismerszik meg a kreatív tanár? Arról, hogy problémaközpontú látásmódja van, újszerû kérdésekkel dolgozik a tanítási órán. A kreatív tanár általában lényeglátó, tömörítõ, elemzõ és szinkroni- 12 BUDAPESTI NEVELÕ

13 záló képességgel rendelkezik, ötletgazdag, gondolkodása rugalmas. A kreatív tanár általában újszerû és szokatlan módszerekkel dolgozik. Pl. rendszeresen használja a csoportmunkát, amely kétségkívül igen nagy elõzetes erõfeszítést kíván tõle. Elõkészíthet vitát pl. Teleki öngyilkosságáról, vagy virtuális interjút készíthet Holokauszt-túlélõvel. Képzelt beszélgetést folytathat egy iparossal a török megszállta Budán. Olyan kérdésekkel is foglalkozhat, hogy kimaradhatott volna-e hazánk a II. világháborúból? Miért szállták meg a németek Magyarországot, amely a szövetségesük volt? Végiggondoltad-e, milyen élet lehetett a budapesti gettóban? Mit gondoltok, mi lehet az oka annak, hogy a középkorban Párizs, London és Tokió voltak csupán mai mértékkel mérve is nagy városok? Másutt miért nem alakultak ki hasonlóak? Miként volt lehetséges, hogy Magyarország a középkorban sem ismerte az éhínséget és nem voltak jelentõs járványok hazánkban? A tanári kreativitást akadályozó tényezõ lehet, ha a másságot abnormálisnak tekinti a kolléga, vagy ha a munkát és játékot a tanítás-tanulás folyamatában mereven kettéválasztja. Kollégáink egy része megelégszik azzal, ha tanítványai udvariasak, pontosak, szorgalmasak, tekintélytisztelõk. A kreatív tanulók azonban akarják érteni a tananyagot, önálló gondolkodásra törekszenek, konstruktívak, bírálóak, kritikusan értékelnek, összehasonlító elemzést és értékelést végeznek, döntési képességük fejlett. A kollégák tudják, hogy a kreatív diákkal számtalan probléma is járhat, fegyelmezetlenek, ha az óra nem váltja ki érdeklõdésüket, kérdeznek, kíméletlenül õszinték, általában nem tisztelik a tekintélyt önmagáért. A kreativitás fejlesztése során számos akadállyal lehet megküzdenünk. Gondoljunk a bevált módszerek kényszerére, és arra, hogy mennyire akadályozza a kreativitás fejlesztését, ha a természetüket, szokatlan iránti érzékenységüket, kérdéseiket titkolni kényszerülnek. A kreativitás a logikai képesség fejlesztése mellett az érzelmi intelligencia fejlesztését is elõsegítheti, különösen akkor, ha a tanár és diák személyes viszonya kellemes, jó a légkör a tanítási órán, ha a divergens gondolkodással szembeni megértés tapasztalható, ha a kortársak gúnyolódásaitól való védelem biztosított a tanulók számára. Ezeket, az érzelmi tényezõket csak olyan tanár képes fejleszteni, aki maga is empatikus, nyitott a szokatlan, az új felismerésére. Szólni kell a televízió és az internet felhasználásáról a történelemtanítás folyamatában. A kreatív tanárok tapasztalata, hogy leginkább az önálló munka kialakításában és fejlesztésében van jelentõs szerepe a TV és az internet használatának. Hiszen csoportosan nem lehet szörfözni az interneten, kivéve a tanítási órát, csoportosan nem nézhetünk történelmi szempontból fontos dokumentumokat, filmeket. Az egyéni munka sokféle: Lehet egyes történelmi korszakok helytörténeti feldolgozásait kutatni. Összegyûjthetik történelmileg meghatározott stílusok képanyagát. Válaszokat kereshetnek olyan kérdésekre, mint, hogy miként és miért változik a világ. Ebben a témában érdekes lehet annak vizsgálata, hogyan változott meg a parasztság élete a 19. és 20. században. Mi az oka, hogy a korábban 2010/3-4 13

14 67%-os agrárfoglalkoztatás ma alig éri el a fejlett országokban a 3-4%-ot, vagy másképpen fogalmazva hová tûnt el a parasztság? Sokat segíthetne, ha tudományos kutatócsoportok alakulnának a történelemtanítás módszertanának megújítására. Pl. internetes feldolgozásokat, javaslatokat, konkrét forrásanyag összegyûjtését közzé tehetnék az egyes vitatott témákhoz. Történelmi folyóiratok és a televíziók szakmailag kifogástalan anyagainak összegyûjtésével, az iskolai órákra való feldolgozásával is segíthetnék a hatékonyabb eljárások megismerését. Fejleszthetné a történelemoktatást, ha a módszertani központok, intézetek az interneten való tanuláshoz tananyagokat állítanának össze. Ehhez a szükséges anyagi háttér biztosítása nélkülözhetetlennek tûnik. A korszerûbb tanítási eljárások kialakulását segítheti annak a tankönyvnek az elemzése, amelybõl tanítanak a kollégák. Tankönyvelemzési módszereink lehetnek: Több történelemtankönyv összevetése tartalmilag, szakmailag, képek és ábrák, valamint a feladatok szempontjából, tanulhatóság százalékban kifejezve. Az ilyen jellegû tankönyvelemzést a tankönyvrendelés elõtt kell elvégezni. A munkaközösség egyetértésével azonos tankönyvek beszerzése célszerû. Az a jó tankönyv, amely a tudományos eredményekre hagyatkozik, rövid és tartalmas összefoglalókat ad, alkalmas a munkatankönyv a forrásaival, térképeivel, rajzaival, képeivel. A tankönyvek használatát is tanítani kell. Az elsõ órán pl. megnézzük közösen az évfolyam történelemtankönyvét és a térképet. Megbeszéljük, mit és hogyan lehet tanulni otthon, mikor és mire használjuk a térképet. Vegyük számba a tankönyvben szereplõ új ismereteket, fotókat, térképeket, leírásokat, amelyekkel korábban már találkozhattak a tanulók. Készíttethetünk otthon a tanult évszázadot felölelõ kronológiát úgy, hogy a fontosabb hazai és egyetemes történettel kapcsolatos évszámokat jegyeztethetjük meg, és az évszámhoz csatoljunk az eseményt. Pl. a 15. századi Magyarországon között Mátyás király uralkodott, két évvel késõbb fedezik fel Amerikát. Középfokon érdemes a tankönyv által tárgyalt korszakról olyan házi feladatot készíttetni, amelyben a tanuló a korszakról szóló korábbi ismereteit is rögzítheti. Pl. görög-perzsa háborúk (mitológia, történelmi személyek ismerete, vagy csata leírása stb.). A tanulókkal közös tankönyvelemzés lehetõvé teszi a kognitív fejlesztést, alkalmassá teszi a tanulókat a logikus tanulásra. Honnan tudhatjuk, hogy készültek-e az órára a tanulók? Onnan, ha az órai és otthoni tanulás kreatív, problémamegoldó feladatok megismerését követeli tõlük. Ha az otthoni felkészülés és az iskolában készített vázlat a tankönyv anyagának összevetésével történik. 14 BUDAPESTI NEVELÕ

15 Az új tudományos ismeretek felhasználása a tanítás során A történelemtanítás megújulásának feltétele a tanított tartalmakban is rejlik. Rendszeresen át kell tekinteni a szakmai tudományos folyóiratokat, a megjelent könyveket. Az új ismeretek tanításban való felhasználása érdekében vizsgáljuk meg, melyek azok az újdonságok, amelyek nélkülözhetetlenek a tananyag lényegét tekintve. Új ismeretek lehetnek a tények újszerû, tudományos megvilágítása, illetve a történelemhamisítások felismerése. Pl. Dugovics Titusz nem volt a nándorfehérvári csata hõse, vagy nem mosta három tenger Magyarország határait, szociális viszonyok áttekintése 1945 után, vagy 1956 értékelése, vagy az ipari forradalommal kapcsolatos új szempontok, vagy a 20. század történeti áttekintése. De új ismeret lehet a huszadik századi kutatások megismerése, a globalizáció és a történelemtudományok összefüggései, a 20. század válsága, s más számtalan probléma. Hogyan építsük be a tanításba az új ismereteket? Az új ismeret elõször a tanár számára jelent felfedezést. Eltelhet egy-két év is, hogy a tananyagban az újonnan tanult témához ér a kolléga. Az új tudományos ismeretek tanítása új módszerek kialakítását is igényli. Pl. az 1956-os forradalom tanítása során felveheti az események különbözõ szemszögbõl való korábbi állításait (forradalom, ellenforradalom, népfelkelés, esemény stb.). Milyen okai voltak, milyen álláspontra jutott a tudomány, s a tanár. Ilyen kérdés lehet például Károlyi Mihály szerepe a század elején. Lényeges, hogy fogékonyak legyünk az új tudományos felismerésekre, tudjuk a perc kínálta tetszetõs megoldásokat megkülönböztetni a tudomány által feltárt problémáktól. Ilyenek lehetnek azok a perc kínálta felfedezések, amelyek a történelmet direkt politikai célok szolgálatába kívánják állítani. Ez nagy problémája a mindenkori történelem tanításának. Néhány javasolt téma: Trianon, demográfiai adatok a különbözõ korokban; nemzetiségi kérdések; a hatalmi elitek kérdése, a nacionalizmus és a rasszizmus problémái stb. (E témák tanári megközelítéséhez ajánlom a tanulmány mottójának figyelmes elolvasását.) A 2009/10-es tanévrõl szóló fõvárosi szaktanácsadói beszámoló tapasztalataiból kiolvasható, hogy a legtöbb iskola jól felszerelt interaktív táblával, de többnyire frontális órák vannak. A történelemoktatásból kimarad a társadalom és emberismeret. Nem tartják magukat a kollégák a tanmenetükhöz, nagy a lemaradás. A diákok nem használják a történelmi atlaszt. A minimum követelmény évfolyamokon belül nem egyértelmû. A kollégák számos esetben nem fejezik be az óra anyagát. Azt az eddigi tapasztaltakból is leszûrhetjük, hogy a tananyagban való állandó lemaradás a rossz tervezés, s a túlméretezett tananyag miatt van. A kollégák nem ismerik a Nemzeti Alaptantervet, amely nem a tananyagot, hanem a képességfej- 2010/3-4 15

16 lesztés területeit jelöli ki csupán, s a kollégákra bízza, miként és mely tananyag segítségével fejlesztik az alaptantervi kompetenciákat. Nézzük meg részletesebben, hogy a kialakult tanítási módszereket hogyan lehetne korszerûbbé, a tanulók számára elfogadhatóbbá és hatékonyabbá tenni. Lehet másként: A jó tanári magyarázat eredményesen fejleszti a problémamegoldó képességet,a gondolkodást és az érzelmi intelligenciát A történelemtanítás során az élõszó szerepe vitathatatlan, a jelentõségével valamennyi kolléga tisztában van. Tudják, hogy a szóbeliség fejleszti a gyermekek figyelmét, érzelmeit és az értelmét egyaránt. Minden tanár, aki a történelemtanítással foglalkozik, tudja, hogy az élõszó, az elbeszélés, az elõadás intonációja és a pedagógus személyisége még évek múlva is tartós nyomokat hagyhat a tanulókban. Kevésbé használjuk ki az élõszót arra, hogy megtanítsuk a tanulókat gondolkodni. Az élõszó a múlt képeitõl a fogalmakig, a következtetésekig, a történelmi folyamat törvényszerûségeinek megértéséig vezetheti el a tanulókat. A tanári élõszó problémamegoldáshoz, elemzéshez és általánosításhoz is mintát adhat. A legfontosabb célja az élõbeszédnek, hogy tudományos módszerek segítségével értsék meg a tanulók az eseményeket. A beszédkészségünk tökéletesítésével, a szabatos, pontos, erõteljes, képszerû nyelvezet alkalmazásával az érzelmi intelligencia fejlesztését érhetjük el. A tanári magyarázat elbeszélõ, leíró funkciója csak akkor hathat, ha tartalmilag és logikailag jól felépített. Lehet megelevenítõ vagy leíró elbeszélés és elõadás, amelyet megbeszélés követhet. Lehet valamilyen eseménynek, folyamatnak a tisztázása, megbeszélése. Lehet mindössze vázlatos közlés, amely különféle formákban való kifejtéssel párosul. A német metodika a történelemórán folyó szóbeli közlés három formáját különbözteti meg: Ismeretátadás, megítélés, formája az elõadás, amely fõként racionális elemekbõl áll. A megelevenítõ elbeszélés a történelmi ismeretek nyújtásának sajátos módszere. Mikor alkalmazhatjuk ezeket? A nagy horderejû események ismertetésénél (Spartacus-felkelés, Magellán útja, 1848 Párizs, II. világháború kiemelkedõ csatái stb.). Az eseményekrõl és emberekrõl szóló történeti áttekintés aktivizálja a tanulók gondolkodását, nyersanyagot ad a gondolkodáshoz, az elemzéshez, a következtetések levonásához. A bonyolultabb történeti elõadásnak is számtalan formáját alkalmazhatjuk élõszóban. Pl. a kereskedelem kialakulásáról szóló órát érdekessé teheti, ha elmondjuk, hogy milyen természeti és egyéb akadályokat kellett leküzdeniük a középkor kereskedõinek. Egy epizód színesebb kifejtése is segítheti a fogalmak megértését, gondoljunk pl. a parasztháború hangulatának felidézésére. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése érdekében a kollégák kipróbálhatják az alábbi javaslataimat. 16 BUDAPESTI NEVELÕ

17 A kérdéseket elõre felírhatjuk a táblára vagy írásvetítõre. Ez a kérdéssor vezetheti a tanulók gondolkodását, rendszerezheti ismereteiket, segíthet a következõ órára való felkészülésben, az otthoni feladat megoldásában. Pl. a mai órán az alábbi kérdésekre keresünk válaszokat: Milyen nemzetközi helyzet elõzte meg a francia forradalmat? Mely erõk vettek részt a forradalomban? Mi a jelentõsége az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának? A tanári magyarázat így feszesebb lehet, a tanulók jobban követhetik a tanári gondolkodást, és ha, tegyük fel, az utolsó kérdésre nem jut idõ, lehet ez otthoni kutatómunka is. A vázlatírás is könynyebb lesz, ha a kérdésekre adott válaszokat jegyzetelik a tanulók. A másik lehetõség lehet, hogy a prelegálásból problémamegoldó magyarázat szülessen, ha a téma tárgyalása kezdetén az összefoglalás kérdéseit felírjuk az írásvetítõre. Így a magyarázatunk fonalát ennek az összefoglaló kérdéssornak a megbeszélése irányítja óráról órára. Az összefoglalás tananyagonként különbözõ mennyiségû kérdést vethet fel, ezért ha a tanulók ismerik a téma összefoglalásának kérdéseit, a magyarázatunk már nem egyszerûen leíró jellegû, hanem problémákról problémákra haladhat. Ezzel a problémamegoldó gondolkodás felé tehetünk jelentõs lépést. Ilyen összefoglaló feladatsor lehet az elsõ világháború és az európai forradalmak kapcsán: Szükségszerû volt-e az elsõ világháború kitörése? Milyen érdekek járultak hozzá a hadviselõ felek háborúba való belépéséhez? Miben különbözött az elsõ világháború a korábbi európai szintû háborúktól (pl. harmincéves háború, osztrák örökösödési háború)? Milyen változásokat hozott az elsõ világháború a gazdaságban, a társadalomban, a politikában és a kultúrában? Milyen hatással volt az elsõ világháború hazánkra? Milyen okokra vezethetõ vissza a forradalmi mozgalmak erõteljes megjelenése a háborút követõ években? Mi volt Károlyi Mihály szerepe a polgári demokrácia megteremtésében? A Magyarországi Tanácsköztársaság harcai hazánk területi integritásáért. Hogyan változott meg a cári Oroszország társadalma 1917-ben a bolsevik forradalom következtében? Milyen álláspontok alakultak ki a háború alatt és azt követõen az elsõ világháború jellegét illetõen? A prelegálásból a problémamegoldó gondolkodtatás felé jelentõs lépés lehet, ha a tankönyv kérdéseinek, feladatainak kibontására törekszik a kolléga. E feladatokhoz csatolhatja a térképet, a könyv képeit, forrásait, saját forrásanyagát stb. Jó eszköz a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére az is, ha a térkép használatával ismertetjük az új anyagot. Ez különösen háborúk, felkelések, és pl. a török hódoltság, vagy Magyarország a háború alatt c. témákban lehet eredményes. A tanári magyarázatot térkép alapján követhetik a tanulók, s így maguk is részesei lehetnek a megoldásnak. A magyarázat térképen való követése a vizuális fantázia fejlesztését is elõsegítheti, hiszen a térkép segítségével átjutunk folyókon, hegyeken, sivatagokon, megérthetjük a korabeli emberek mindennapi életének nehézségeit. Egy másik lehetõség, ha elõre kiadunk kis témákat, amelyekkel a tanulók kiegészíthetik a magyarázatot. Ezek lehetnek pl. életrajz a témában elõforduló emberekrõl, a történet helyszínének bemutatása, kiadott folyóiratcikk összefoglalá- 2010/3-4 17

18 sa, vagy hadjárat ütközeteinek ismertetése, forráselemzés a témával kapcsolatban. Életmóddal kapcsolatos kiegészítések is segíthetnek a probléma megoldásában, pl. milyen stílus volt a korszak jellemzõje Európában, Magyarországon? Mely épületek születtek abban a történelmi korban hazánkban stb. Az ilyen jellegû kisebb feladatok egyszerre fejlesztik az egyéni munkát és az interaktivitást a történelemórán. A tanári magyarázatból akkor lehet problémamegoldás, ha a kolléga is a problémákat keresi a tananyagban. Néhány gondolkodtatást fejlesztõ téma: Hogyan lehetséges, hogy az ipari forradalom Angliában, a politikai forradalom Franciaországban keletkezett, miközben a fonógépet Franciaországban, és a felvilágosodás eszméit Angliában terjesztették elõször? Miért hívhatjuk kettõs forradalomnak az ipari és a társadalmi forradalmakat a 18/19. század fordulóján? Miként lehetséges, hogy miközben a feudális viszonyokban a fõ ellentét a paraszt és a földesúr között volt, mégis a polgárság döntötte meg a feudális viszonyokat? Miért volt lehetséges eltérõ társadalmak összefogása a közös cél érdekében pl. a második világháború esetében? Miként vált lehetségessé, hogy a közel 150 évig elválasztott, három részre szakadt Magyarország minden probléma nélkül egységessé vált a török kiûzése után? Volt-e társadalmi vagy gazdasági haszna a gyarmatosított népek számára a gyarmatosításnak? És még ezer meg ezer gondolkodást fejlesztõ problémát kínál a történelem tanítása. Ma is használnak kollégáink a magyarázat illusztrálására szolgáló képeket, filmeket, rajzokat, mûvészi alkotásokat. A szemléltetõ eszközök csak akkor fejlesztik a problémamegoldó gondolkodást, ha az eszközök felhasználása funkcionális. Funkciót ezek a szemléltetõ eszközök csak akkor kaphatnak, ha szerepük akár a magyarázat megszakításával is tisztázódik a témával kapcsolatban. Számos más megoldás közül néhány a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére: A magyarázathoz tartozó képeslapok kiosztása a tanulók között, akik a képeslapról leolvasható információt összekapcsolják a tanári magyarázattal (pl. egy korszak kultúrájának bemutatásakor). Vagy kérdést osztunk ki néhány tanulónak, akik a tanári magyarázat alapján próbálnak válaszolni a feltett kérdésre. Milyen szerepe volt, vagy volt-e szerepe II. Józsefnek Magyarország modernizálásában? Mit nyert Magyarország a Ratio Educationis bevezetésével? Vagy megbízunk néhány tanulót, hogy a tanári magyarázat után adjon új címet az elõadott témának. Vagy a tanári magyarázat alapján készítsenek fülszöveget a lecke megtanulásához. Összefoglalva, a tanári magyarázat sokféle lehet: elbeszélés, közlés, és megelevenítõ elbeszélés. Lehet a tanári magyarázat leírás, amely képszerû és analitikus. Lehet jellemzés, lehet leíró és általánosító jellegû, lehet a magyarázat okfejtõ és megbeszélõ. Lényeges, hogy karakterisztikus tanári személyiség álljon a tanulók elõtt, akiben van szenvedély, és megértésre való igyekezet. 18 BUDAPESTI NEVELÕ

19 Lehet másként: A számonkérés vagy a feleltetés a személyiség fejlesztésének módszere is lehet Fontos eszköz, amit ma minden tanár jól-rosszul használ, a feleltetés, vagy más szóval a számonkérés, értékelés. Bár a történelem fõként verbális, szóbeli tantárgy, a jelenlegi gyakorlatban azonban sok az írásbeli munka, mely a lényegétõl fosztja meg a történelemtanítást. Hiányzik az élmény, a kíváncsiság, és gyakran a megértés is. Számtalan módja van a klasszikus feleltetés-számonkérés és értékelés korszerûsítésének. A klasszikus feleltetés és az értékelés között lényeges különbség van. A feleletet érdemjeggyel ismeri el a kolléga. Az értékelés mindig szóbeli, amely egyszerre emeli ki a felelet érdemeit, problémáit, és tesz javaslatot a hibák kijavítására is. Sokszor nagyobb elismerést jelent a jeles érdemjegy mellett, ha kiemelünk egy-egy érdekes mondatot a feleletbõl, vagy megdicsérjük a pontos kifejezések használatát, felhívjuk a diák figyelmét arra, hogyan fejlesztheti tovább ismereteit stb. A feleltetés egyik ilyen módszere lehet, hogy a tanuló a helyén válaszol a feltett kérdésre. A feleléshez saját térképét használhatja. A másik lehetõség, hogy a helyén felelõ tanuló használhatja a füzetét. Ennek számos elõnye van. Az egyik, hogy a tanulók elõbb-utóbb rendszeresen fogják vezetni füzetüket, és otthon is törekedni fognak jól megírt vázlat elkészítésére. Segítheti a füzet feleléskor való használata a kifejezõkészség fejlesztését. Lehet ellenérv, hogy így nem önállóan dolgozik a tanuló. Erre az az érvünk, hogy a tanuló csak azt a problémát tudja rekonstruálni a felelés során, amelyet megértett. Ha csak felolvassa a vázlatát, nem tud érdemben a kérdésre válaszolni. Ha viszont használhatja a vázlatát, bõvül a szókincse, a szakkifejezéseket biztonságosan használhatja. Miután az emberek felnõtt életükben gyakran elõre elkészített vázlatból mondják el elõadásaikat, referátumaikat, beszámolóikat, ez a módszer remek segítség lehet ennek elsajátítására. Készíthetnek a tanulók power pointot is vázlat helyett, amelynek az osztály elõtt való ismertetése egyszerre fejleszti az informatikai eszközhasználatot, a szóbeliséget, a logikus gondolkodást. Más módszere lehet az értékelésnek, ha azzal bízzuk meg a tanulót, találjon új címet az adott tananyagnak. Az új cím adásával ellenõrizhetjük, mennyire értette meg az adott óra anyagát, mennyire kreatív, meg tudja-e indokolni az új cím választását. A címválasztás rögzítheti a már szerzett ismereteket, a többi tanulónak pedig feladatot jelent, hogy megértette-e az új cím és a tananyag címének különbözõségét és értelmét. A História és a Rubikon címû történelmi folyóiratoknak az óra témájához kapcsolható rövid cikkeinek ismertetése is lehet témája a feleltetésnek, ha kapcsolódik az óra témájához, hiszen fejleszti az önállóságot, otthon is felkészülhet a feleletére. Ezzel az eljárással felválthatjuk a régi, ún. kiselõadásokat. Miután cikkismertetésrõl van szó, képet nyerhetünk arról, hogyan használja a tanítványunk az olvasott történelmi kifejezéseket, mennyire kapcsolja az új tudást a régihez. A számonkérés és az értékelés alapja lehet az is, ha a tanult anyaggal kapcsolatos kérdéseit teszi fel a tanuló. 2010/3-4 19

20 Újszerû megoldás, ha a tanuló elkészítheti írásban a felelés vázlatát, amelybõl egy témát kiemelhet a kolléga, és annak szóbeli ismertetését értékeli. Ezt egyszerre két-három tanuló is feladatként kaphatja. A témával kapcsolatos memoriter elmondása is lehet alapja az értékelésnek. Ilyenek lehetnek: Hesiodos-részlet, vagy írnokok kötelességei Ipu-ver alapján, vagy egy mondat a Magna Chartából, vagy részlet István király intelmeibõl. Kéthárom bekezdés az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatából, vagy részlet Kossuth júliusi beszédébõl, vagy az Eötvösi életmûbõl idézet stb. Sok tanulót foglalkoztathatunk, ha minden csoport más-más rövid feladatot kap a tanult anyagból, és csoportonként két-két tanulót értékelünk érdemjeggyel vagy szövegesen. Amennyiben több jó válasz van, azt is lehet jutalmazni. Értékelhetjük a térképolvasást egy adott témához kapcsolódóan, vagy kép, illetve térkép elemzését két különbözõ korszakot összehasonlítva. A problémamegoldó gondolkodás és a személyiség fejlesztésének igen eredményes módszere lehet a portrékészítés. A történelmi személyiségrõl készített portré igen jól használható. A tanulók látják István király képét a veszprémi apátságban õrzött, feltehetõen Gizella készítette királyi palástról, ismerik a törvényeit, cselekedeteit. Látták az István, a király címû darabot. Olvastak különbözõ forrásokat, amelyek István királyt értékelik életében, és a legendáriumok szerint. Ezek alapján fejtik ki a tanulók írásban vagy szóban véleményüket a történelmi személyiségrõl. Számos ilyen portrékészítésre alkalmas figura van a magyar és az egyetemes történelemben is. Pl. Mátyás király, Károly Róbert, Horthy, Kádár, Roosewelt, Churchill, Sztálin, Hitler stb. Az ilyen feladattípusokat otthoni munkára is kiadhatjuk, használva az internet lehetõségeit. Bevált lehetõség több tanuló feleltetése, akik témavázlatot adnak elõ a tanult anyagból, vagy korábbi témákkal való összevetésrõl készítenek írásos vagy szóbeli feleletet. Minden ajánlott módszerrel arra kell törekednünk, hogy a tantárgy verbális jellege megmaradjon, a tanulók szókincse fejlõdjön, s önálló munkájukat is értékeljük. Lehet másként: Írásbeliség a történelemórán, közös vázlat írása A korábbiakban már szóltunk arról, hogy a vázlat írásának hányféle módon való felhasználása adódik a történelemórán. Fontos, hogy a füzetbe írt jegyzetektõl elkülönítsük a közösen írt vázlatokat, amelyek ha jól készülnek, a történelem érettségi A és B tételeinek vázlatpontjaiként is szolgálhatnak. Jelölhetjük, melyek szükségesek a téma középszintû feldolgozásához, illetve mi szükséges ahhoz, hogy emelt szinten is felhasználhatók legyenek. A füzetben ajánlatos piros vonallal elkülöníteni a közösen írt vázlatot a tanuló órai jegyzetétõl. Jól használható módszer, ha a tanári magyarázat alkalmával, a részösszefoglalásnál megállunk, és feltesszük azokat a kérdéseket, amelyekre a vázlatban várunk választ, vagy megbeszéljük egy-két tanuló vázlatának felolvasásával. 20 BUDAPESTI NEVELÕ

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA. Írásbeli vizsga

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA. Írásbeli vizsga KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc Feladatsor Egy problémaközpontú tétel kifejtése I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldása II. Szöveges (kifejtendő) feladatok

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

dr. Kovács Örs A szóbeli történelem érettségi jellemzői 2017

dr. Kovács Örs A szóbeli történelem érettségi jellemzői 2017 dr. Kovács Örs A szóbeli történelem érettségi jellemzői 2017 Jogszabályi háttér 100/1997-es érettségiről szóló kormányrendelet aktuális változata EMMI 40/2002-es rendelet módosítása Nem elég konkrét, értelmezési

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVIII.) Új folyam IV. 2012. 3-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/borhegyi-peter-az-apaczai-kiado-uj-kozepiskolastortenelemtankonyvei-04-03-12/

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 90 pont 60 pont 90 pont 60 pont A

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása Bartos Károly

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása 2015. április

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Esszék

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Szolnok, 2016. ápr. 26. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Személyiség és szerep közötti viszony Magszerepek - foglalkozási

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák 11 évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37 Óraszám A tanítás anyaga 1 óra Év eleji ismétlés Fejlesztési cél, kompetenciák Az éves tananyag rövid (problémaközpontú) bemutatása, az érdeklődés

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében A tanulói különbségek mérhető komponensei Meglévő tudás Képességek (pl. intellektuális

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben 2010-2011-2012-2013-2014-es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben Az országos kompetenciamérés azt a célt szolgálja, hogy információkat nyújtson az oktatásirányítók és

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

igények- módszertani javaslatok

igények- módszertani javaslatok Új tanulói generációk: sajátosságok, igények- módszertani javaslatok fókuszpontjai Dr. Daruka Magdolna BCE Tanárképző Központ a társadalomban végbemenő változások húzzák egy mindig egy kicsit maguk után

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2}

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2} Idegen nyelvi A munkaközösség-vezetõ rövid, videón való bemutatkozását követõen kérjük, olvassa el a munkaközösség munkájáról szóló tájékoztatót is. (Ha felnagyítva kívánja megtekinteni a felvételt, kattintson

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Alapelv, hogy a hét végére ne adjunk több írásbeli, illetve szóbeli házi feladatot, mint hét más napjain. Szóbeli házi feladat - Tartalma az

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) módszertani lehetőségei. Az interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában

Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) módszertani lehetőségei. Az interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) módszertani lehetőségei Az interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában Nagy Ildikó Mária tehetségfejlesztő szaktanácsadó Budapesti

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

AZ ÚJ KORSZAKHATÁROK ADTA LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK A TÖRTÉNELEMTANÍTÁSBAN

AZ ÚJ KORSZAKHATÁROK ADTA LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK A TÖRTÉNELEMTANÍTÁSBAN A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 AZ ÚJ KORSZAKHATÁROK ADTA LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK A TÖRTÉNELEMTANÍTÁSBAN A történelemtanítás

Részletesebben

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök Középszint

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben