BUDAPESTI NEVELÕ. A Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI NEVELÕ. A Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata"

Átírás

1 BUDAPESTI NEVELÕ A Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata XLVI. évfolyam 3 4. szám év 3 4. szám

2 Szerkesztõbizottság: Sárik Zoltán, igazgató (a szerkesztõbizottság elnöke), Szerkeszti a szerkesztõbizottság Felelõs szerkesztõ: Csillag Ferenc Mûszaki szerkesztõ: Fábry Gabriella Kiadja a Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (MFPI) A kiadásért felel: Sárik Zoltán az MFPI igazgatója A folyóirat negyedévenként jelenik meg Szerkeszti és terjeszti a Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, Vas u Telefon: ) A lapban megjelent írások a szerzõk véleményét tükrözik. A 2010/3-4. szám lezárásának idõpontja: november 29. ISSN E számunk szerzõi: Biró Gergely, földrajz, történelem szakos középiskolai tanár, Katona József Mûszaki, Közgazdasági Szakképzõ Iskola és Gimnázium, Budapest Bíró Ibolya, ny. vezetõ szaktanácsadó, Budapest Markovits Judit, közoktatási szakértõ, Budapest Sipos Endre, tanár, Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Szabó Júlia, középiskolai tanár, szaktanácsadó, Fazekas Mihály Gyakorló Általános iskola és Gimnázium, Budapest Százdi Antal, fõtanácsos, Budapest-Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Budapest Takács Gábor, ny. középiskolai tanár, Budapest Tóth Csilla Ida, történelem-földrajz szakos középiskolai tanár, Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Budapest Vit Olivér, angol, történelem szakos középiskolai tanár, Katona József Mûszaki, Közgazdasági Szakképzõ Iskola és Gimnázium, Budapest dr. Wiedemann László, ny. vezetõ szaktanácsadó, Budapest E számunk képanyagát Varga Ferenc pedagógiai szakértõ válogatta a Fõvárosi Komplex Rajzverseny anyagából.

3 TARTALOM NEVELÉSELMÉLET OKTATÁSPOLITIKA Sipos Endre: Mire nem tanítjuk meg a mai magyar társadalomban, a mai magyar iskolában a gyerekeket és az ifjakat? 5 MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK, ÚJ UTAK Bíró Ibolya: Csak egy kicsit másként Fejlesztési módszerek a történelem tanításához 11 Biró Gergely: Interaktív feladatok készítése a SMART Notebook szoftver segítségével 27 Vit Olivér: IKT eszközök használata innovatív projektek készítéséhez történelemórán 38 Tóth Csilla Ida: Múzeumpedagógiáról a kompetencia alapú oktatás tükrében 52 Dr. Wiedemann László: Gondolatok a fizika helyzetérõl a középiskolában 57 TEHETSÉGGONDOZÁS Százdi Antal: Kiemelkedni a közösségbõl A fejlõdés mozgatói: a tehetségek 63 ÓVODAI ÉLET, ÓVODAI NEVELÉS Fejlesztési lehetõségek az óvodában A Pesterzsébet Önkormányzat Nevelési Tanácsadó kijáró fejlesztõ pedagógus munkaközössége 73 MINDENNAPI TUDOMÁNY Takács Gábor: Idõjárási jelenségek II. 85 BESZÁMOLÓ, TÁJÉKOZTATÓ Álom és valóság földrajztanítás 2010 A Földrajztanárok Egylete és a Magyar Földrajzi Társaság Országos Földrajzi Konferenciája a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium dísztermében (2010. május 15.) Szabó Júlia beszámolója 97 A PEDAGÓGIA NAPI GYAKORLATA Markovits Judit: Amerikából jöttem! Hogyan mûködik egy alapfokú intézmény az USA-ban? 103

4

5 NEVELÉSELMÉLET OKTATÁSPOLITIKA SIPOS ENDRE MIRE NEM TANÍTJUK MEG A MAI MAGYAR TÁRSADALOMBAN, A MAI MAGYAR ISKOLÁBAN A GYEREKEKET ÉS AZ IFJAKAT? Eredetileg 77, majd 88 pontban vázoltam észrevételeimet, eddigi 38 éves pedagógiai munkám tapasztalata nyomán. Ebben az írásmûben az elsõ harminchárom pont szerepel, mely eszmeileg-logikailag a hét alaperény és hét alapbûn gyakorlati vetületeinek jelenvalólétünkhöz kötõdõ aspektusait tartalmazza. A TOTÁLIS ERKÖLCSI VÁLSÁGBÓL való kilábalás küszöbén állunk. Ily módon írásom túlnõ az általános iskolai, a középiskolai, valamint a felsõfokú oktatási és nevelési intézményeinkben folyó munka tartalmi kérdéskörein. 1. Sajnálatos módon nem tisztázódnak a jelenlegi magyar társadalomban a normális életbe vetett hit elemi kérdései: Itt nem csak vallásos hitrõl van szó, hanem az emberi élethez, az emberi környezethez kötõdõ hit kérdéseirõl. Az anyaföldhöz kötõdõ érzésekrõl. 2. Sem a gyermekek, sem az ifjak, sem a felnõttek nem tudatosítják magukban a TEMÉSZETES ÖNSZERETET, az ÖNISMERET, az ÖNKRITIKAI érzék és az önfejlesztés szisztematikusan megtervezhetõ lépéseit. (Az iskolában megtanulandó tananyagtömegnek semmi köze sincs ehhez a kérdéshez.) 3. Sajnálatos módon az elmúlt évtizedekben társadalmi szinten nem nyílt lehetõség arra, hogy a felnövekvõ nemzedékek és a felnõttek erkölcsi arányérzéke normálisan fejlõdjön, s ennek nyomán a társadalmi feszültségek feloldódjanak. A normális eszmélkedésnek nem teremtõdtek meg a szinterei. Egyetlen út maradt a tisztánlátó egyén számára: az elkülönülés útja. 4. Nem tudatosítottuk saját kortársainkban és tanítványainkban, hogy a FÉ- TISSÉ váló marketingtermékek, a SZTÁRKULTUSZOK valójában a BÁLVÁNY- IMÁDÁS legocsmányabb változatai, az EMBERI ÉRTÉKEK elrejtésének legalattomosabb eszközei, eljárásai. 5. Alig tettünk valamit az elmúlt évtizedben azért, hogy az általános REMÉNY- TELENSÉG ne terjedjen ilyen mértékben. Nem fejlesztettük megfelelõen tanítványaink empátiaérzékét, egymás iránti megértését, türelmét. Nem alakítottuk normálisan magunk és gyermekeink realitásérzékét. Hagytuk, hogy becsapjanak bennünket. A HAZUGSÁG LÉGKÖRÉBEN ÉLTÜNK. 2010/3-4 5

6 6. Hogyan is alakulhatott volna ki gyermekeinkben normális jelenkép, ha nem alakítottunk ki bennük normális múltképet. S mire épülhetne a jövõképük, ha az igazság el volt rejtve elõlük. Hogyan lehet ilyen légkörben reális önképet: AUTOKÉPET kialakítani magunkról? A HETEROKÉPEK ismertek. Nemzetközi szinten soha nem ítéltek rólunk negatívabban! 7. Hiszékenység, kishitûség, alárendeltség, kiszolgáltatottság, gyengeség, dependencia. Miért nem tisztáztuk tanítványaink elõtt ezeket a fogalmakat? Miért hagytuk, hogy ugyanabba a csapdába zuhanjanak, amibe mi a felnõttek zuhantunk. 8. Nem tanítottuk õket arra, hogy miképpen lehet a kétségbeesést elkerülni, megelõzni, vagy belõle kikászálódni. Mikor nem szabad pánikba esni, vagy mélabúba temetkezni? S milyen következménye van annak, ha a tömegek közömbösen, közönyösen viszonyulnak a közügyekhez. Illetve a becsapottak, megvezetettek langyos fürdõvizében milyen érzés évtizedeken keresztül csendben, némán üldögélni, s tûrni, végtelenül tûrni 9. A valódi SZERETETRÕL sokkal több pozitív példát kellett volna mutatni. Az intimitásra való készség még nem szeretet, csak egyik út a sok közül. Az igazi szeretet a VALÓDI SZERETET ÁLDOZATHOZATALLAL kezdõdik és végzõdik. Erre kellene minél erõteljesebben koncentrálni. Ezt az utat kellene közösen feltárni. 10. Felszínre kellene hozni, s a felszínen kellene tartani gyermekeink elemi érzéseit. Az anyaölhöz kötõdõ összetartozást. Az otthonérzést. Az otthonérzéshez kötõdõ fontos téri helyeket. Nem kellene a vérköteléket zárójelbe tenni, megtagadni. Identitásunkkal senkit sem sértünk meg. 11. Fel kellene készítenünk a felnövekvõ nemzedékeket: fiainkat, leányainkat arra, hogy a félelem, a szorongás, a kitaszítottság, a halálközelség érzéseit elviseljék. Ne érje õket váratlanul a bûntett elkövetése nélkül kiszabott büntetés. Ennek a mi térségünkben komoly történelmi hagyományai vannak. (Minden itt élõ nemzetiséget ért már ilyen büntetés.) A BELSÕ IGAZSÁGÉRZETET ennek ellenére, emellett is meg lehet õrizni. 12. Arra is meg kell tanítanunk õket, hogy a gyûlölet, az irigység, a kapzsiság, a haragtartás: mind-mind a GÕG és AGRESSZIÓ gyökerérõl fakad. Meg kell ismertetni õket e jelenségek genezisével, s a feloldódás stációival. Példákat kell mutatnunk a pozitív erények kibontakoztatására! 13. A testi-lelki-szellemi NYITOTTSÁGOT, a kezdeményezõkészséget az IGAZSÁGOSSÁG erényére kell alapozni! Csak igazságosságra épülõ következetesen megtett lépések vezethetnek ki bennünket a jelenlegi szomorú állapotból. 14. Azt is meg kellene értetni végre kortársainkkal, hogy a legszebb, legszentebb eszmék, ideológiák semmit nem érnek, illetve csak kárt okozhatnak, ha az elemi emberi erényektõl függetlenül kívánnak érvényesülni. Sokat ártottak nekünk ez elmúlt 100 évben az erkölcsileg-emberileg-szellemileg éretlen hatalombitorlók. Az erkölcsi világrendet megtagadó egyének. Az erkölcsi világrendet min- 6 BUDAPESTI NEVELÕ

7 den nemzedéknek újra és újra magában kell újrateremtenie. Ez nem igen sikerülhet külsõ segítség nélkül. A CSALÁD, az EGYHÁZ, az ISKOLA segítsége nélkül. 15. A jövõ pusztításának a leghatékonyabb módja, ha nem tanítjuk meg a gyermekeinket az emberi egymás mellett élés törvényeire. A magukat szabadelvûnek álcázó anarchisták éppen ezeket a törvényeket kérdõjelezik meg. S mivel ezek a törvények valláserkölcsi és nemzeti tradíciókhoz kötõdnek, ezért a liberális anarchisták éppen a legfontosabb értékeinkre támadnak. Minden, ami MAGYAR azt a gúny és nevetség tárgyává próbálják tenni. Ha nem leplezzük le felnõtt honpolgáraink s a felnövekvõ nemzedékek elõtt ennek a pusztító erõnek a természetét, akkor a továbbiakban is tudatlan áldozatokká válunk. 16. Az elmúlt harminc év valamennyi IGAZSÁGTALANSÁGÁT le kell leplezni. Ha ezt most is elmulasztjuk, akkor a BÛN tovább tenyészik, s egyre hiúbbá és fondorlatosabbá válik. S mi tehetetlen puszta tárgyak maradunk a nemzetrontó erõk kezében. Az igazságtalanság születésének és terjeszkedésének folyamatát fel kell tárjuk tanítványaink elõtt. Lehetõleg a közelmúlt történéseibõl válasszunk példát! 17. Az ERÕVEL, BÁTORSÁGGAL, FELADATTUDATTAL, FELELÕSSÉGTU- DATTAL, s rendszeres ÖNKONTROLLAL végzett munka ma sem vesztette el értékét. Ezt újra és újra tudatosítanunk, erõsítenünk kell magunkban és egymásban! 18. Az ALÁZAT fogalmát az elmúlt 60 évben ki akarták törölni az etikai kézikönyvekbõl. A megalázás jelentésére szûkítették, amit szembeállítottak az öntudatos dolgozó ember méltóságával. A mindennapi gyakorlatban pedig a dolgozókat rendszeresen megalázták, miközben szocialista erkölcsi elvekbõl kellett vizsgáznunk az egyetemeken és fõiskolákon. Mára már tökéletesen sikerült az embereket elidegeníteni mindenféle erkölcsi kérdéstõl. Lehet, hogy mindent elölrõl kell kezdenünk. Pl.: A VALÓDI ÉRTÉKEK IRÁNTI ALÁZATOS TISZTELET ESZMÉJÉVEL. Ezeket az eszméket KÖTELESSSÉGÜNK megismertetni a felnövekvõ nemzedékkel! Valójában ez volt, ez lesz a mi legfontosabb feladatunk. Azt is meg kell értetnünk velük, hogy az ALÁZAT rokoni viszonyban áll az ERÕS AKARATTAL és a KÖTELESSÉGTUDATTAL. 19. Mindannyian tudjuk, hogy a lelki kiegyensúlyozatlanság, az aránytévesztés a végletekbe zuhanás mindennapi életünk részét képezi. Az ÖNLEÉRTÉKELÉS és ÖNFELÉRTÉKELÉS, a BIZONYTALANNÁ VÁLÁS, a TESTI-LELKI DURVA- SÁG és a KÉPMUTATÁS jelenségeivel ráadásul nem külön-külön, hanem együttesen találkozunk. Elmélyülten elemeznünk kellene a tanítványaink által nap, mint nap átélt történéseket. (Általában éppen erre nem jut idõ.) 20. GYÁVASÁG, GERINCTELENSÉG, IRIGYSÉG, HAMISTUDAT, TÚLZOTT GÁTLÁSOSSÁG, vagy PARTTALAN GÁTLÁSTALANSÁG. Néma szemlélõi vagyunk ezeknek a jelenségeknek. Vagy ilyen szerepekbe bele akarnak kényszeríteni bennünket. Vagy már lehet, hogy benne is vagyunk, de nem tudatosult bennünk! S így állunk a gyermekeink elé! Így szocializálódnak a gyermekeink! Tükörbe kellene néznünk: mindannyiunknak! 2010/3-4 7

8 21. A felnövekvõ ifjak egy jelentõs része rendelkezik az OKOSSÁG erényével. A jó szellemi adottságok kiváló alapul szolgálnak az INTELLEKTUÁLIS képességek fejlesztéséhez. Mint a szivacs, úgy szívják magukba a tananyagot. Vajon miért zártuk el elõlük azokat az ismereteket, amivel logisztikailag rendezni tudnák az eddig tanultakat. S közülük a legrátermettebbek miért nem kerülhetnek a politikai vezetõ rétegbe? 22. Miért nem élünk következetesebben a felnövekvõ nemzedékek NYITOTT- SÁGÁVAL, az ISMERETLENHEZ VALÓ VONZÓDÁSÁVAL? Miért nem analizáljuk elmélyültebben EGYÉNI ÉLMÉNYEIKET? Miért nem vagyunk hozzájuk õszinték? Miért rejtjük el elõlük a mélyebb valóságot? Az IGAZSÁGOT. Vagy mi sem tudjuk? Nem akarjuk tudni? 23. Hiszen hihetetlen tettrekészség van minden új nemzedékben. A TÚLFO- KOZOTT TETTREKÉSZSÉG csak akkor válik veszélyessé, ha hiányoznak a SZELLEMI ALAPOK. Ha az INTELLEKTUÁLIS alapkészségeket a HATALOM- VÁGY és a vak ÖNTÖRVÉNYÛSÉG pótolja. Sajnálatos módon a torzszülemények társadalmi talaja adott. (A magukat liberálisnak nevezõ eddigi hatalombitorlók teremtették meg ennek bázisát.) 24. Hiszem az individuális személyiségjogok sérthetetlenek. A BUTASÁG, az alacsony szinten tartott HAMISTUDAT, az ÖNFELÉRTÉKELÕ EGOIZMUS MÉDIASZTÁRJAI a televízió szennycsatornáin minden nap jelen vannak. Az AGYMOSODÁK folyamatosan mûködnek, Nem kellene valamit tenni ellenük? 25. Lehet, hogyha a hetedik erényrõl: a MÉRTÉKLETESSÉGRÕL, mint a belsõ lelki egyensúlyteremtés legfontosabb alaptézisérõl beszélek az ifjaknak, akkor kinevetnek? Nem hiszem! Különösen akkor nem, ha tudatosítanánk bennük, hogy az erre épülõ dinamikus egyensúly nélkül mindenféle élet lehetõsége megszûnne. S ezek ráadásul nem antropomorf törvények. Tõlünk függetlenül, objektíven mûködnek. A természetnek éppen ezen törvényeit kellene megismerjük, s ehhez kellene nekünk is igazodnunk. 26. Ezek szerint a természet jelenségeiben is érvényesül egyfajta: NORMA- KÖVETÉS? DETERMINIZMUS? Csak nekünk: embereknek van bizonyos mértékû függetlenségünk; szabadságunk? S csak nekünk van LELKIISMERETÜNK? LELKÜNK? MI AZ A LÉLEK? Aki soha nem teszi fel magának ezeket, s ezeken túli metafizikai kérdéseket: az a belsõ szellemi szabadságot soha nem éli át. Ha felteszi, s a mi segítségünkkel meg is tud néhányat válaszolni, akkor az ily módon megragadott igazság élete részévé válik. Segítsük tanítványainkat abban, hogy eljussanak ezekig a pontokig! De nem is a végeredményen, hanem a gondolkodás folyamatában van az igazgyöngy elrejtve. 27. Úgy tûnik mintha egy-egy kortársunkból, tanítványunkból hiányoznának azok az elemi érzések, amik a másik ember iránti FELELÕSSÉGTUDAT erényét megalapoznák. Ez a hiány ugyanakkor egyáltalán nem önleértékeléssel, hanem éppen ellenkezõleg: parttalan egoizmussal társul, s akár követendõ mintává is válhat. Ezen elemi emberi érzések genezisének megismerésére, felszínre hozatalára, fejlesztésére éppen a mûvészeti nevelés egyes módszerei adnának való- 8 BUDAPESTI NEVELÕ

9 di lehetõséget. A mûvészeti nevelés, amely perifériára szorult a mai magyar iskolában. 28. A hetedik BÛNCSOMAG tagjainak természetét mindannyian ismerjük, hiszen végigkísérte történelmünket. A MÉRTÉKTELENSÉG, BUJASÁG, PARÁZ- NASÁG, a FALÁNKSÁG nem is számít bûnnek a MARKETINGVILÁGBAN, mely a MATERIÁLIS FOGYASZTÁS misztériumára épül. A mértéktartás, mértékletesség elõnyei mellett nem könnyû érvelni a ma iskolájában. Pedig az anyagi gazdagságnak nagyon kevés köze van a VALÓDI GAZDAGSÁGHOZ; a SZELLEMI és LELKI GAZDAGSÁGHOZ. Ezt be is lehet bizonyítani, tudományos pontossággal. Miért nem vállalkozik a szülõk és tanárok nagy része e BIZONYÍTÁSI ELJÁ- RÁS elvégzésére? Pedig ez lenne az egyik legfontosabb feladatunk!!! 29. Az elmúlt évtizedekben a FELNÕTT korosztály és GYERMEK korosztály viszonya megváltozott: általános társadalmi szinten és egyéni családi (illetve széthulló családi) szinten is. A felnõtt korosztály drasztikus tekintélyvesztése a tradicionális értékrend meggyalázásának egyenes ágú következménye. Ezt a pusztító munkát a magukat NEOLIBERÁLISNAK nevezõ mozgalom harcosai végezték eddig, s lehet, hogy végzik ezután is. Nekik köszönhetõ, hogy a mai magyar társadalom köztudatában a BÛN és az ERÉNY, az IGAZSÁG és a HAZUG- SÁG határai elmosódtak, relativizálódtak. A közeljövõben bevezetendõ ETIKAI NEVELÉSNEK ezzel a problémával keményen szembe kell néznie. 30. A legsúlyosabb probléma az EMBERI ELTÁRGYIASULÁS, a TÖMEGEM- BERRÉ válás nyomvonalán ragadható meg. S itt nem csak a beszûkülésrõl, az egyoldalúvá-válásról, az EGYDIMENZIÓS fogyasztóvá válásról van szó, hanem arról, hogy az egyik ember a másik embert puszta HASZNÁLATI TÁRGYKÉNT kezeli. ESZKÖZKÉNT használja. S az EMBERI INDIVIDUÁLIS ÖNÉRTÉK mintha elpárologna. Az embernek az EGYDIMENZIÓS ESZKÖZBELISÉGE válik KVÁZIÁRTÉKKÉ. S ez a szemlélet átragad a gyermekekre is. Hiszen ebben a torz légkörben szocializálódnak. 31. Elõször a saját IDENTITÁSTUDATUNKAT kell megszilárdítani, mielõtt kilépünk a tanítványaink elé. Az egészséges identitástudat tartalmaz egy kis szégyent is, õseink által elkövetett bûnökért, de tartalmaz DICSÕSÉGET BIZTON- SÁGOT is az õseink által végrehajtott HÕSTETTEIKÉRT! Mindkettõt el kell fogadni. Bocsánatot kell kérni azoktól, akiket megsértettünk! S el kell fogadnunk azok bocsánatkérését, akik minket sértettek meg! EMELT FÕVEL KELLENE ÉLNÜNK! 32. AUTONÓMIÁNK eleve adva van. Minden ember szabadnak születik, csak nem mindenki tud élni a szabadságával. Csak az az ember tud élni a szabadságával, aki életkörülményeit úgy képes elemezni, hogy azonnal feltárulkoznak számára az egyéni élet tiszta lehetõségei. Ezek a lehetõségek természetesen nem korlátlanok. Embertársunkat nem tárgyként, hanem célként kell kezelnünk. Errõl szól Immanuel Kant erkölcsi törvénye, melyre a középiskolai és egyetemi tanulmányok során újra és újra vissza kellene térni. 2010/3-4 9

10 Az autonómia elvesztését, a szolgává válás folyamatát, a szolgává válás stációit elmélyült vizsgálat tárgyává kellene tenni! 33. Már többször találkoztam azzal a kijelentéssel, hogy a fegyelmezetlen gyerekek kreatívabbak, mint a fegyelmezett gyerekek. (Ez egy nagy marhaság.) Kreatív gyerekek vannak a fegyelmezettek és a fegyelmezetlenek között is. Az alkotó munka viszont nem valósulhat meg az ÖNFEGYELEM bizonyos szintje nélkül. A normális társadalomban a normális iskolában, a normális családban nem csak FEGYELMEZIK a gyermekeket s a felnõtteket, hanem az ÖNFEGYE- LEMHEZ VEZETÕ UTAT mutatják meg, illetve az ÖNFEGYELEM KIALAKULÁ- SÁNAK FELTÉTELEIT biztosítják mindenki számára. Talán ez az egyik legszebb és legnehezebb pedagógiai feladat, s az összes nevelési probléma ezen a ponton keresztezõdik. A felnõttek és a gyerekek önfegyelmének szintje értékmérõ, együttlétünk meghatározó jellemvonása. S mivel merõben eltérõ neurofiziológiai sajátossággal születünk, ezért az önfegyelemhez vezetõ utat is különbözõképpen tesszük meg: születésünktõl halálunkig. Mirõl van szó valójában? BELSÕ LELKI EGYENSÚLYRÓL. Van, aki ezt a belsõ lelki egyensúlyt a környezettõl függetlenül soha nem tudja magában létrehozni. Mások a halál elõtti pillanatban jutnak el eddig. A mûvészeti alkotó és befogadói folyamatban egyedülálló lehetõség adódik a belsõ káosz és rend kivetítésére, közös lelki történéseink feltárására, a lelki egyensúly megteremetésére. 10 BUDAPESTI NEVELÕ

11 MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK, ÚJ UTAK BÍRÓ IBOLYA CSAK EGY KICSIT MÁSKÉNT FEJLESZTÉSI MÓDSZEREK A TÖRTÉNELEM TANÍTÁSÁHOZ...A történész szakmájára úgy gondoltam korábban, mint ami tulajdonképpen nem árt senkinek, ellentétben az atomfizikával. Mostanra már tudom, hogy árthat felelõsek vagyunk a történelmi tények helyességéért általában, valamint kötelesek vagyunk azok politikai-ideológiai célokat szolgáló elferdítését ostorozni. (Erik Hobsbawm) Évtizedekben mérhetõ tanári, történelem szakfelügyelõi, szaktanácsadói, vezetõ szakfelügyelõi, vezetõ szaktanácsadói tapasztalatomat kívánom megosztani kollégáimmal. A módszerek fejlesztésével kapcsolatos elképzelések ismertetése elõtt fel kell tenni azt a kérdést, mi a tanári tevékenység értelme. Számos kollégám azt gondolhatja, hogy nem sok. Lehetséges, hogy az eddig alkalmazott tanítási eljárások, módszerek fejlesztõ hatása nem megfelelõ, de lehet értelmesebben, könnyedebben és motiváltabban is tanítani. Hiszen a pedagógusok értékközvetítõ szerepe nem csak a szellemi értékek átszármaztatására szolgál, hanem arra is, hogy tevékeny társadalmi közösségi léthez való igényt fejlesszen, hozza közelebb a tanulókat a mindennapokhoz. Ez lényegében a nevelési folyamathoz való visszatérést, a tanulók belsõ erõinek felszabadítását, az egyéni kezdeményezést, a közösség önkormányzó funkcióinak és külsõ kapcsolatainak kibontakoztatását jelentheti. Kétezer látott tanítási órán tapasztalhattam sajnos ez évek óta sem változott, hogy kollégáim nehezen válnak meg beváltnak hitt módszereiktõl. Ezek ma is jellemzõen a tankönyv használata, prelegálás, feleltetés, vázlatírás, röpdolgozat, és a diktálás. Ezzel az összeállítással az a célom, hogy segítséget nyújtsak azoknak a kollégáknak, akik a bevált módszereiket akarják továbbra is használni. A pedagógia módszerei, s köztük a történelemtanításé is jelentõs átalakuláson megy át. Tevékenység-központú csoportmunka, a projekt módszer és a tananyag komplex felfogása ma már számos országban általános gyakorlat. Mindnyájan tudjuk, hogy fontos dolgunk a tanítási órán a tanulók motiválása, az érdeklõdés felkeltése, fenntartása. A nemzetközi szakirodalom számos munkaintenzitást, tanulói tevékenységet, kibontakoztató eljárást ismer már. Téves elképzelés, hogy a történelemtanítás az írásbeliség felé halad. Ez a felfogás többnyire csak nálunk 2010/3-4 11

12 terjed, és súlyos problémákat hoz magával, a tanulók nem beszélnek, nem érvelnek, nem vitatkoznak. Mindnyájan tudjuk, hogy a szóbeliség, a kommunikáció, a metakommunikáció is hátrányt szenved az örökös dolgozatírástól. Az egész világon tapasztalhatjuk a szakirodalom kapcsán is azt, hogy a történelemtanítás alapvetõ átalakuláson megy keresztül. Ezek az új módszertani eljárások legtöbbször több kolléga csoportosan elhatározott, végrehajtott, és kellõen megszervezett, megosztott tevékenységét igényli. Hazánkban is ismerünk már olyan iskolákat, ahol a projekt módszer bevált, mert a testület egésze hajlandó volt hetenként összeülni azért, hogy meghatározza a következõ hét projektjeinek óráit, tananyagát. Ismerünk olyan iskolát is, ahol az érettségizõ diákok a témában a legjobban tájékozott tanártól hallanak elõadást, és a hallottak feldolgozása már órakeretben történik. Ilyen típusú órák megszervezése és megtartása a történelemtanári munkaközösség tudatos és jól együttmûködõ csoportját feltételezi. Mit tekinthetünk ma a történelemtanítás hatékony módszerének? Világtendencia és -tapasztalat, hogy a történelemtanítás hatékonyságát a tudásközpontok szolgáltatásainak igénybevétele, azaz az internet szakszerû használata, az önálló tanulói munka gyakoriságának erõteljes növelése, a tanári munka sokszínûsége, az érzelmi és a kognitív intelligencia fejlesztése jelenti. Változatlanul a történelemtanítás módszertani alapkérdése maradt a tanítás tartalmának elsõdlegessége. A francia Georges Snyders szerint: A tartalom, a tanított tudás az alapvetõ, és a forma ennek alárendelt. Aki a pedagógiát akarja megújítani, annak mindenekelõtt a tanítási tartalmak megújítására kell erõit összpontosítania. Ha a tartalom tudományos és korszerû, akkor is lehet lélektelen, unalmas, ellenséges légkör a tanítási órán. Ezt elkerülendõ, egyszerre, kell törekedni a tanítási anyag megértésre, és kapcsolatteremtésre a tanár közvetlen munkatársaival, a diákokkal, és a tanártársakkal. A tanulók kritikai érzékének fejlesztésével, valamint a tanítás tartalmával hathatunk a kognitív és az érzelmi intelligencia fejlesztésére. A tanítási órákra széttöredezett tartalmak nem hatnak kellõen a gondolkodás fejlesztésére. Az összefüggések feltárásának, a folytonosságnak, a történelmi kontinuitásnak jelentõs szerepe van a történelem tanítása során. Az öszszefüggések felismerését, a történelmi kontinuitás szépségének megismerését a korábban tanultak feltárásával, visszacsatolással, a tanulók élettapasztalatainak összevetésével, a pedagógus határozott, ugyanakkor érzelemgazdag óravezetésével érhetjük el. A másik elvünk lehet a párbeszéd, amely már a görög ún. szókratészi iskolában is a tanítás fontos módszere volt. A ma iskolájának történelemtanítását többnyire az egymástól mereven elhatárolódó tanári tevékenység jellemzi. A párbeszéd és az állandó visszacsatolás a kreativitás fejlesztését eredményezheti. Elõfeltétele a tanári kreativitás fejlesztése. Mirõl ismerszik meg a kreatív tanár? Arról, hogy problémaközpontú látásmódja van, újszerû kérdésekkel dolgozik a tanítási órán. A kreatív tanár általában lényeglátó, tömörítõ, elemzõ és szinkroni- 12 BUDAPESTI NEVELÕ

13 záló képességgel rendelkezik, ötletgazdag, gondolkodása rugalmas. A kreatív tanár általában újszerû és szokatlan módszerekkel dolgozik. Pl. rendszeresen használja a csoportmunkát, amely kétségkívül igen nagy elõzetes erõfeszítést kíván tõle. Elõkészíthet vitát pl. Teleki öngyilkosságáról, vagy virtuális interjút készíthet Holokauszt-túlélõvel. Képzelt beszélgetést folytathat egy iparossal a török megszállta Budán. Olyan kérdésekkel is foglalkozhat, hogy kimaradhatott volna-e hazánk a II. világháborúból? Miért szállták meg a németek Magyarországot, amely a szövetségesük volt? Végiggondoltad-e, milyen élet lehetett a budapesti gettóban? Mit gondoltok, mi lehet az oka annak, hogy a középkorban Párizs, London és Tokió voltak csupán mai mértékkel mérve is nagy városok? Másutt miért nem alakultak ki hasonlóak? Miként volt lehetséges, hogy Magyarország a középkorban sem ismerte az éhínséget és nem voltak jelentõs járványok hazánkban? A tanári kreativitást akadályozó tényezõ lehet, ha a másságot abnormálisnak tekinti a kolléga, vagy ha a munkát és játékot a tanítás-tanulás folyamatában mereven kettéválasztja. Kollégáink egy része megelégszik azzal, ha tanítványai udvariasak, pontosak, szorgalmasak, tekintélytisztelõk. A kreatív tanulók azonban akarják érteni a tananyagot, önálló gondolkodásra törekszenek, konstruktívak, bírálóak, kritikusan értékelnek, összehasonlító elemzést és értékelést végeznek, döntési képességük fejlett. A kollégák tudják, hogy a kreatív diákkal számtalan probléma is járhat, fegyelmezetlenek, ha az óra nem váltja ki érdeklõdésüket, kérdeznek, kíméletlenül õszinték, általában nem tisztelik a tekintélyt önmagáért. A kreativitás fejlesztése során számos akadállyal lehet megküzdenünk. Gondoljunk a bevált módszerek kényszerére, és arra, hogy mennyire akadályozza a kreativitás fejlesztését, ha a természetüket, szokatlan iránti érzékenységüket, kérdéseiket titkolni kényszerülnek. A kreativitás a logikai képesség fejlesztése mellett az érzelmi intelligencia fejlesztését is elõsegítheti, különösen akkor, ha a tanár és diák személyes viszonya kellemes, jó a légkör a tanítási órán, ha a divergens gondolkodással szembeni megértés tapasztalható, ha a kortársak gúnyolódásaitól való védelem biztosított a tanulók számára. Ezeket, az érzelmi tényezõket csak olyan tanár képes fejleszteni, aki maga is empatikus, nyitott a szokatlan, az új felismerésére. Szólni kell a televízió és az internet felhasználásáról a történelemtanítás folyamatában. A kreatív tanárok tapasztalata, hogy leginkább az önálló munka kialakításában és fejlesztésében van jelentõs szerepe a TV és az internet használatának. Hiszen csoportosan nem lehet szörfözni az interneten, kivéve a tanítási órát, csoportosan nem nézhetünk történelmi szempontból fontos dokumentumokat, filmeket. Az egyéni munka sokféle: Lehet egyes történelmi korszakok helytörténeti feldolgozásait kutatni. Összegyûjthetik történelmileg meghatározott stílusok képanyagát. Válaszokat kereshetnek olyan kérdésekre, mint, hogy miként és miért változik a világ. Ebben a témában érdekes lehet annak vizsgálata, hogyan változott meg a parasztság élete a 19. és 20. században. Mi az oka, hogy a korábban 2010/3-4 13

14 67%-os agrárfoglalkoztatás ma alig éri el a fejlett országokban a 3-4%-ot, vagy másképpen fogalmazva hová tûnt el a parasztság? Sokat segíthetne, ha tudományos kutatócsoportok alakulnának a történelemtanítás módszertanának megújítására. Pl. internetes feldolgozásokat, javaslatokat, konkrét forrásanyag összegyûjtését közzé tehetnék az egyes vitatott témákhoz. Történelmi folyóiratok és a televíziók szakmailag kifogástalan anyagainak összegyûjtésével, az iskolai órákra való feldolgozásával is segíthetnék a hatékonyabb eljárások megismerését. Fejleszthetné a történelemoktatást, ha a módszertani központok, intézetek az interneten való tanuláshoz tananyagokat állítanának össze. Ehhez a szükséges anyagi háttér biztosítása nélkülözhetetlennek tûnik. A korszerûbb tanítási eljárások kialakulását segítheti annak a tankönyvnek az elemzése, amelybõl tanítanak a kollégák. Tankönyvelemzési módszereink lehetnek: Több történelemtankönyv összevetése tartalmilag, szakmailag, képek és ábrák, valamint a feladatok szempontjából, tanulhatóság százalékban kifejezve. Az ilyen jellegû tankönyvelemzést a tankönyvrendelés elõtt kell elvégezni. A munkaközösség egyetértésével azonos tankönyvek beszerzése célszerû. Az a jó tankönyv, amely a tudományos eredményekre hagyatkozik, rövid és tartalmas összefoglalókat ad, alkalmas a munkatankönyv a forrásaival, térképeivel, rajzaival, képeivel. A tankönyvek használatát is tanítani kell. Az elsõ órán pl. megnézzük közösen az évfolyam történelemtankönyvét és a térképet. Megbeszéljük, mit és hogyan lehet tanulni otthon, mikor és mire használjuk a térképet. Vegyük számba a tankönyvben szereplõ új ismereteket, fotókat, térképeket, leírásokat, amelyekkel korábban már találkozhattak a tanulók. Készíttethetünk otthon a tanult évszázadot felölelõ kronológiát úgy, hogy a fontosabb hazai és egyetemes történettel kapcsolatos évszámokat jegyeztethetjük meg, és az évszámhoz csatoljunk az eseményt. Pl. a 15. századi Magyarországon között Mátyás király uralkodott, két évvel késõbb fedezik fel Amerikát. Középfokon érdemes a tankönyv által tárgyalt korszakról olyan házi feladatot készíttetni, amelyben a tanuló a korszakról szóló korábbi ismereteit is rögzítheti. Pl. görög-perzsa háborúk (mitológia, történelmi személyek ismerete, vagy csata leírása stb.). A tanulókkal közös tankönyvelemzés lehetõvé teszi a kognitív fejlesztést, alkalmassá teszi a tanulókat a logikus tanulásra. Honnan tudhatjuk, hogy készültek-e az órára a tanulók? Onnan, ha az órai és otthoni tanulás kreatív, problémamegoldó feladatok megismerését követeli tõlük. Ha az otthoni felkészülés és az iskolában készített vázlat a tankönyv anyagának összevetésével történik. 14 BUDAPESTI NEVELÕ

15 Az új tudományos ismeretek felhasználása a tanítás során A történelemtanítás megújulásának feltétele a tanított tartalmakban is rejlik. Rendszeresen át kell tekinteni a szakmai tudományos folyóiratokat, a megjelent könyveket. Az új ismeretek tanításban való felhasználása érdekében vizsgáljuk meg, melyek azok az újdonságok, amelyek nélkülözhetetlenek a tananyag lényegét tekintve. Új ismeretek lehetnek a tények újszerû, tudományos megvilágítása, illetve a történelemhamisítások felismerése. Pl. Dugovics Titusz nem volt a nándorfehérvári csata hõse, vagy nem mosta három tenger Magyarország határait, szociális viszonyok áttekintése 1945 után, vagy 1956 értékelése, vagy az ipari forradalommal kapcsolatos új szempontok, vagy a 20. század történeti áttekintése. De új ismeret lehet a huszadik századi kutatások megismerése, a globalizáció és a történelemtudományok összefüggései, a 20. század válsága, s más számtalan probléma. Hogyan építsük be a tanításba az új ismereteket? Az új ismeret elõször a tanár számára jelent felfedezést. Eltelhet egy-két év is, hogy a tananyagban az újonnan tanult témához ér a kolléga. Az új tudományos ismeretek tanítása új módszerek kialakítását is igényli. Pl. az 1956-os forradalom tanítása során felveheti az események különbözõ szemszögbõl való korábbi állításait (forradalom, ellenforradalom, népfelkelés, esemény stb.). Milyen okai voltak, milyen álláspontra jutott a tudomány, s a tanár. Ilyen kérdés lehet például Károlyi Mihály szerepe a század elején. Lényeges, hogy fogékonyak legyünk az új tudományos felismerésekre, tudjuk a perc kínálta tetszetõs megoldásokat megkülönböztetni a tudomány által feltárt problémáktól. Ilyenek lehetnek azok a perc kínálta felfedezések, amelyek a történelmet direkt politikai célok szolgálatába kívánják állítani. Ez nagy problémája a mindenkori történelem tanításának. Néhány javasolt téma: Trianon, demográfiai adatok a különbözõ korokban; nemzetiségi kérdések; a hatalmi elitek kérdése, a nacionalizmus és a rasszizmus problémái stb. (E témák tanári megközelítéséhez ajánlom a tanulmány mottójának figyelmes elolvasását.) A 2009/10-es tanévrõl szóló fõvárosi szaktanácsadói beszámoló tapasztalataiból kiolvasható, hogy a legtöbb iskola jól felszerelt interaktív táblával, de többnyire frontális órák vannak. A történelemoktatásból kimarad a társadalom és emberismeret. Nem tartják magukat a kollégák a tanmenetükhöz, nagy a lemaradás. A diákok nem használják a történelmi atlaszt. A minimum követelmény évfolyamokon belül nem egyértelmû. A kollégák számos esetben nem fejezik be az óra anyagát. Azt az eddigi tapasztaltakból is leszûrhetjük, hogy a tananyagban való állandó lemaradás a rossz tervezés, s a túlméretezett tananyag miatt van. A kollégák nem ismerik a Nemzeti Alaptantervet, amely nem a tananyagot, hanem a képességfej- 2010/3-4 15

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam)

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) BEVEZETÉS ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek,

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

BUDAPESTI NEVELŐ. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata. XLVI. évfolyam 2. szám 2010. év 2.

BUDAPESTI NEVELŐ. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata. XLVI. évfolyam 2. szám 2010. év 2. BUDAPESTI NEVELŐ A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata XLVI. évfolyam 2. szám 2010. év 2. szám Szerkesztőbizottság: Sárik Zoltán, igazgató (a szerkesztőbizottság

Részletesebben

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N Az OFI kiadványainak megrendelése ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 69. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Ú K ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Megjelenik évente 10 alkalommal egy lapszám

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy helyi tanterve

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy helyi tanterve 2013

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/banhegyi-ferenc-

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában 1. Bevezetés: 1.1 Nyelvtanítás célja a NAT alapján A NAT értelmében a középszintű (7 12. évfolyam) idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása,

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

Médiatudatosság az oktatásban

Médiatudatosság az oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság az oktatásban Konferenciakötet 2013 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság

Részletesebben

Választás, felelősség, tevékenység

Választás, felelősség, tevékenység Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt Választás, felelősség, tevékenység Önálló munka a természettudományok

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

Közhelynek számít, hogy a mûveltség

Közhelynek számít, hogy a mûveltség szemle A földrajz helye a hazai oktatási rendszerben Amikor fejlõdésben lévõ fiatalok számára megpróbáljuk láthatóvá tenni a világ nagyságát és szépségét, abban is reménykedünk, hogy felébresztjük érdeklõdésüket

Részletesebben

Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. és Kollégium

Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. és Kollégium Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium PEDAGÓGIA PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1. Bevezetés...

Részletesebben

Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék ÚTMUTATÓ. Sorozatszerkesztő: Balogh László és Tóth László

Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék ÚTMUTATÓ. Sorozatszerkesztő: Balogh László és Tóth László Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék ÚTMUTATÓ a tanárszakos hallgatók iskolai pszichológiai gyakorlataihoz Sorozatszerkesztő: Balogh László és Tóth László DIFFERENCIÁLÁS A TANULÁSSZERVEZÉSBEN

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Történelem 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

Megközelítések. Tanári kézikönyv a holokauszt témakörének feldolgozásához

Megközelítések. Tanári kézikönyv a holokauszt témakörének feldolgozásához Megközelítések Tanári kézikönyv a holokauszt témakörének feldolgozásához AZ OKTATÁSI CSOMAG RÉSZEI: 1. Hosszú Gyula: Utak a holokauszthoz, történetek a holokausztról. Tankönyv. (Pedellus Kiadó, 2002.)

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben