A hatástanulmány környezet-egészségügyi szempontból sem vizsgálja a potenciális országhatáron átterjedı hatásokat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hatástanulmány környezet-egészségügyi szempontból sem vizsgálja a potenciális országhatáron átterjedı hatásokat."

Átírás

1 A magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által a kormányzati szervek és a magyar hatóságok véleménye alapján összeállított, a kiegészítı dokumentációk és a konzultáció alapján felülvizsgált észrevételek a tervezett tıketerebesi (Trebišov) hıerımővel kapcsolatban folyó Espoo-i Egyezmény szerinti eljárás keretében A magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) július 5-én jelezte a szlovák Környezetvédelmi Minisztériumnak, hogy Magyarország környezetvédelmi szempontból érintett lehet a szlovákiai Tıketerebesre tervezett erımő beruházásának megvalósításában; majd, mint potenciális hatásviselı fél, kérte az országhatáron átterjedı környezeti hatások vizsgálatáról szóló ENSZ EGB egyezmény (Espooi Egyezmény) alkalmazását. Ezt követıen augusztus 3-i keltezéssel, a szlovák minisztérium megküldte a beruházó által elkészített környezeti hatástanulmányt. A KvVM megerısítette Magyarország részvételi szándékát a szlovák környezeti hatásvizsgálati eljárásban az Espooi egyezmény szerint, majd október 15-én megküldte mind a hivatalos magyar álláspontot, mind a nyilvánosság által tett észrevételeket. A szlovák Környezetvédelmi Minisztérium október 31-én további, a beruházó által készített dokumentumokat küldött meg a KvVM-nek. November 15-én Sátoraljaújhelyen nyilvános lakossági fórumra került sor, ahol a szlovák fél részérıl a beruházó, a tervezı és a hatástanulmány készítı szakértık válaszoltak a magyar lakosság kérdéseire, észrevételeire. December 3-án a szlovák Környezetvédelmi Minisztérium megküldte a KvVM-nek a beruházó válaszait az október 15-i hivatalos magyar álláspontra. December 12-én a szlovákiai Kassán a magyar és a szlovák fél között az Espooi egyezmény szerinti konzultációra került sor a magyar fél által legfontosabbnak tartott témakörök megvitatására. Jelen álláspont a magyar kormányzati szervek és hatóságok véleményének összegzése a megkapott dokumentumok és a konzultáción elhangzottak figyelembe vételével. I. Összefoglaló és általános észrevételek Magyarországnak nyarán jutott tudomására a szlovák félnél folyó környezetvédelmi eljárás ténye. Mivel a szlovákiai eljárás ekkor már elırehaladott állapotban volt, a szlovák fél csak nagyon rövid határidıket biztosított a magyar szakértık számára a hatástanulmányhoz tartozó kiegészítı dokumentumok tanulmányozására. A magyar fél rugalmasságot tanúsított a szlovákiai eljárás idıkeretei miatt, és sürgısséggel küldte meg hivatalos álláspontját, valamint vállalta azt is, hogy a kiegészítı információk megismeréséhez képest nagyon rövid idın belül részt vesz az Espoo-i Egyezmény szerinti konzultáción. A októberében megküldött hivatalos magyar állásponthoz képest a szlovák fél által kiegészítésként megküldött dokumentumok és a konzultáció alapján néhány kérdés tisztázódott, azonban így is számos, a magyar területet érı hatás elıfordulási lehetıségében, mértékében nem született kielégítı válasz, fennmaradt a bizonytalanság. A hatástanulmány levegıtisztaság-védelmi szempontból nem támasztja alá kellı mértékben, hogy a tervezett beruházásnak nincs határon átterjedı hatása, ökológiai illetve vízvédelmi szempontból pedig egyáltalán nem vizsgálja a határon átterjedı lehetséges hatásokat.

2 Nem történt meg a vizsgált 20 km-es körzetben sem a kiülepedés (depozíció) értékének megvizsgálása, pedig a magyarországi hatások teljes körő értékelése/értékelhetısége érdekében ez indokolt lett volna, mert támpontot adhatott volna a hatások mértékének megbecslésére. Ebbıl következıen nem történt meg a terjedésszámítások kiterjesztése sem, amely az országhatáron átterjedı hatások vizsgálata érdekében nagyobb távolságot (kb. 50 km-es körzetet) vesz figyelembe. A hatástanulmány szerint a tervezett létesítmény be fogja tartani az EU irányelvekben elıírt határértékeket, az Európai Unió által kidolgozott BREF dokumentum küszöbértékeit azonban nem fogja teljesíteni. A hatástanulmány nem tartalmazza a széntüzeléső erımő üzemelése közben a légkörbe jutó nehézfémek, valamint a rákkeltı policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-ok) kiülepedésének, talajra, növényzetre és állatvilágra gyakorolt kumulatív hatásainak elemzését. A KHT nem foglalkozik természetvédelmi szempontból a határon átterjedı környezeti hatásokkal, ezért nem ítélhetı meg, hogy a tervezett tevékenység hatásai érintik-e az országhatár közelében lévı védett és Natura 2000-es területeket, illetve, hogy milyen hatással lehetnek a Nemzeti Ökológiai Hálózat és a Natura 2000 hálózat részét képezı Bodrog folyó ökológiai állapotára, valamint a bortermelésre és a hozzá kapcsolódó turizmusra alapozó Tokaj-Hegyaljai Történelmi Borvidékre. A vízvédelemmel kapcsolatban az anyag mind mennyiségi-, mind minıségi szempontból csak tájékoztató adatokat közöl. Figyelembe véve, hogy az Ondava és Latorca folyók egyesülésébıl eredı/keletkezı Bodrog határvízfolyás, a beruházás vízgazdálkodást és vízminıség-védelmet érintı hatásaival is szükséges lett volna a KHT-nek az érdemi szakmai véleményezéshez, elbíráláshoz szükséges részletességgel foglalkoznia. A dokumentációban nem szerepeltetik a keletkezı hulladékok mennyiségét, a hulladékok győjtésének módját, azok elszállítását, kezelési és hasznosítási lehetıségeit. Az égetési maradékokkal foglalkozó részek csak érintılegesen foglalkoznak a salak és pernye további kezelésével, ami alapján az esetleges talajra és felszín alatti vizekre gyakorolt hatásaik nem ítélhetık meg. A hatástanulmány környezet-egészségügyi szempontból sem vizsgálja a potenciális országhatáron átterjedı hatásokat. A konzultáción elhangzottak alapján a beruházó nem is tervezi megvizsgálni a lehetséges országhatáron átterjedı hatásokat. Ennek hiányában azonban az esetlegesen országhatáron átterjedı hatások továbbra sem ítélhetık meg korrektül, ezért az erımő környezeti hatástanulmányát változatlanul nem tartjuk elfogadhatónak, és javasoljuk, hogy az illetékes szlovák hatóságok se fogadják el. A magyar álláspont részletes kifejtését a következı fejezet tartalmazza. Kérjük a Szlovák Környezetvédelmi Minisztériumot, hogy a tárgyi ügyben lefolytatandó eljárásokról nyújtson tájékoztatást, és lehetıség szerint Magyarország részvételét azokban biztosítsa, különös tekintettel a Tanács 96/61/EK (IPPC) irányelve alapján folytatandó eljárásra. 2

3 II. Részletes észrevételek I. Az alapállapot és az alapadatok bemutatása, környezeti hatások minimalizálása 1. A tervezett tevékenység által várhatóan jelentısen befolyásolt környezeti alapállapot bemutatása kvalitatív jellegő, nem tartalmaz a különbözı környezeti elemek vonatkozásában a jelenlegi állapotra vonatkozó adatokat például a levegıminıség (immisszió) vagy a beruházással érintett vízfolyások (Trnavka, Ondava) tételes vízminıségi adatai (alapállapot felmérés) tekintetében. A tervezett beruházás volumene miatt kiemelkedı fontosságúnak tartjuk az alapállapotra vonatkozó környezeti adatok ismertetését és felhasználását az elemzésben. Amennyiben ilyen adatok nem állnak rendelkezésre, kérjük, hogy célzott mérési programmal történjen alapállapot felmérés a várható hatásterületen. 2. A környezeti hatástanulmány nem tartalmaz részletes technológiai folyamatábrát, nem mutatja be részletesen a technológiai folyamatokat, berendezéseket, kiszolgáló egységeket. Az anyag mellékletét képezi A Tıketerebesi Új Energetikai Forrás helyszínrajza, mely 1:2000 méretarányú. A helyszínrajz azonban áttekinthetetlen, és mivel azon a beruházáshoz kapcsolódó összes létesítményt szerepelteti a tervezı, a rendelkezésre álló jelmagyarázat ellenére sem használható. A konzultáción bemutatott háromdimenziós látványtervbıl és az egyszerősített építési tervbıl nem olvashatók ki olyan lényeges információk, amelyek a részletes technológiai folyamatábrából. 3. A hatástanulmány nem tartalmaz vízforgalmi diagrammot, anyagmérleget. 4. Az ártalmas környezeti hatás lehetı legalacsonyabb szinten való tartására vonatkozó intézkedési javaslatok tekintetében a környezeti hatástanulmány ugyancsak általánosságokat tartalmaz, nem ad megoldási javaslatokat a konkrét beruházás vonatkozásában. II. Levegıtisztaság-védelem Tüzelıanyagok, emissziók 5. Nem ismert, hogy milyen tüzelıanyag összetétel esetén képes a rendszer úgy mőködni, hogy a hatások tekintetében megfelelı legyen. A hatástanulmány nem adja meg a tüzelıanyagok lehetséges paramétereit, jellemzı kémiai összetételét, melyek alapján meg lehetne ítélni a mőködésbıl származó hatásokat. 6. Az alkalmazni kívánt tüzeléstechnikai megoldásra referenciákat sorol fel a tanulmány, de emissziós adatokat nem mellékel hozzá, így nem ítélhetı meg, hogy azok határérték alattiake. Nem ismert továbbá, hogy a referencia helyeken alkalmazott tüzelıanyag összetétele mennyiben hasonlítható össze a Tıketerebesen alkalmazni kívánt tüzelıanyag összetételével. A környezeti hatástanulmány nem tartalmazza a konkrét technológiához és konkrét tüzelıanyag összetételre számított emissziós adatokat. 7. A légszennyezı anyagok kibocsátásával a KHT viszonylag részletesen foglalkozik, azonban nem derül ki az anyagból, hogy az emissziók számításánál milyen tüzelıanyag összetételre vonatkozó adatokkal számoltak. Nem ismerteti a tanulmány az egyes 3

4 tüzelıanyagok beltartalmi összetételét: különösen a kéntartalmat, nehézfém tartalmat (As, Hg, V, Pb, Co, Cr, Ni, stb.). Nem hasonlítja össze ıket összetétel és tüzeléstechnikai szempontból sem, kibocsátás szempontjából nem rangsorol, és nem tesz javaslatot a felhasználandó tüzelıanyagokkal szemben támasztott követelményekre. Véleményünk szerint a megalapozott kibocsátás elemzéshez ezeket az adatokat figyelembe kellett volna venni, az összehasonlító elemzéseket el kellett volna végezni. Elemezni kellett volna a legrosszabb esetek vizsgálatából származó komponens hatásokat, különös tekintettel a felhasználni tervezett tüzelıanyagok As és Hg tartalmára. 8. Az eredeti szlovák nyelvő tanulmány 60. oldalán a 2. táblázatban SO 2 és NO x koncentrációnak 223,37 mg/m 3 -t számol, ami nem fogadható el, mivel a vonatkozó határérték 200 mg/m 3! Az értékelésben a szerzı a határérték teljesülését állapítja meg, ami ellentmondásos. A kérdésre adott írásbeli válaszban elismerik, hogy a számított koncentráció SO 2 és NO x esetében magasabb, mint a határérték. A hatástanulmány készítıje által a konzultáción adott válasz szerint 223,37 mg/m 3 érték javítva lett. A kiegészítésekben ez azonban nem található meg. Meg kell jegyezni, hogy az NO x, SO 2 és CO kibocsátást a kibocsátási határértékbıl számolták vissza. A kibocsátásoknak ilyen módszer alapján történı számítását a ténylegesen várható kibocsátások megismerése céljából nem tartjuk megfelelınek. 9. A KHT bemutatja a három fluid kazán névleges bemenı hıteljesítményéhez tartozó alapvetı mőszaki paramétereket 1, azonban az ezt követı a kibocsátásokat bemutató táblázatokban két különbözı bemenı hıteljesítményre adtak meg kibocsátási adatokat, melyre az anyag nem ad magyarázatot. A tüzelıanyag mindkettınél feketeszén (azok pontos összetételének megadása hiányzik), a kibocsátások között azonban lényeges különbségek fedezhetık fel. A konkrét tüzelıanyag felhasználáson alapuló légszennyezı kibocsátások továbbra sem ismertek. A táblázatok adatai közötti ellentmondásokra nincs feloldás sem a pótlólag megküldött anyagokat, sem pedig a konzultáción elhangzottakat figyelembe véve. A kibocsátásoknak ilyen módszer alapján történı számítása a ténylegesen várható kibocsátások megismerése céljából nem fogadható el. 10. A dokumentáció említi, hogy a késıbbiek során faapríték, esetleg biomassza égetésére is sor kerül, valamint, hogy a technológia alkalmas barnaszén égetésére is, de ezekre a tüzelıanyagokra vonatkozóan sem ad kellı információt. A tanulmány ki kellett volna egészíteni ezen tüzelıanyagok releváns paramétereivel, valamint az égetımőben való elégetésük során jelentkezı környezeti hatásaik elemzésével. 11. A kémény adatait az A kémények minimális magasságának a meghatározása és a légszennyezı-forrás immissziós-terjedési szempontból történı véleményezése Tıketerebes Új Energiaforrás címő szakvélemény 2. sz. táblázata tartalmazza, maga a hatástanulmány kéménymagasságra vonatkozó adatokat nem közöl. A szakvélemény 6.4. pontjának feladata a kémény minimális magasságának meghatározása. A hivatkozott pontban a szakértı megadja a 2. sz. táblázatban található kéménymagasságot. A hatástanulmányban nem található adat arra vonatkozóan, hogy mi indokolja a megadott kéménymagasságot. 12. A tanulmányban nem azonosíthatók az ún. alapterheléshez tartozó teljesítmény értékek (bemenı hıteljesítmény, elektromos teljesítmény) sem. 1 Az eredeti szlovák nyelvő tanulmány oldalán 4

5 Elérhetı legjobb technikák 13. A légszennyezı anyagok csökkentésére javasolt valamennyi technika a vonatkozó uniós elérhetı legjobb technika (BAT) referencia dokumentumokból (BREF) került beemelésre a környezeti hatástanulmányba, konkrét mőszaki megoldás tekintetében nem ad támpontot. A légszennyezı anyagok emissziójának csökkentésére javasolt valamennyi technika általános, a BREF-bıl szó szerint emelték be a környezeti hatástanulmányba, a légszennyezı anyagok leválasztásának tényleges módja nincs megadva, részletezve. 14. A dokumentum részletes számításokat tartalmaz az erımő széntüzeléső kazánjainak légszennyezı anyag kibocsátására. Az alapvetı légszennyezı anyagok tekintetében a helyzet a következı: Kibocsátási határértékek a vonatkozó 2001/80/EK EU irányelv szerint [mg/nm 3 ] Tervezett kibocsátási érték [mg/nm 3 ] Kén-dioxid (SO 2 ) Nitrogén-oxidok (NOx) [NO 2 -ben kifejezve] Szilárd anyag (PM) Szén-monoxid* (CO) *A szén-monoxid nem szerepel az EU irányelvben. Az EU irányelv határértékei az elérhetı legjobb technika szempontjából csak a minimum követelményeket jelentik, új létesítményekre vonatkozóan az Európai Unió által kidolgozott BREF dokumentum küszöbértékei az irányadóak. Az 1.a) alatti anyag szerint (15. oldal) az erımő ennek a BREF dokumentumnak a figyelembevételével épülne. Bár a tervezett szilárd anyag kibocsátási határérték (20 mg/nm 3 ) szigorúbb, mint az EU irányelv elıírása (30 mg/nm 3 ), azonban a tervezett értékek elmaradnak a BREF ajánlott értékeitıl, amelyek a következık: SO mg/nm 3 NO x mg/nm 3 PM 5-10 mg/nm 3 Az elıbbiek szerint a PM, az SO 2 és az NOx tekintetében a tervezett létesítmény kibocsátási határértékei nem felelnek meg a BREF ajánlott és az új erımővekre elvárt kibocsátási küszöbértékeinek. Immisszió 15. A tervezett tıketerebesi széntüzeléső erımő emissziója és ebbıl eredıen levegıminıségre gyakorolt hatása jelentıs mértékő lehet a magyarországi érintett térségek jelenlegi immissziós állapotához képest, hiszen ebben a térségben jelentıs ipari eredető légszennyezés nincs. A térség levegıminıségét alapvetıen a közlekedés és a kommunális tüzelés kibocsátásai határozzák meg. Ezért bármely kibocsátás is kedvezıtlenül befolyásolhatja a települések levegıminıségét. Ennek ellenére a hatástanulmány a határon átterjedı potenciális hatásokkal nem foglalkozik, a konzultáción elhangzottak szerint a szakértık megbízása csak a Szlovák 5

6 Köztársaság területére szólt. Megfelelı, erre alkalmas modellel változatlanul szükségesnek tartjuk a légszennyezés nagyobb távolságra való számítását. 16. A tanulmány szerint a vizsgált technológiából származó szennyezıanyagok számított koncentráció értékei alacsonyabbak, mint a hosszú- és rövidtávra megengedett immissziós határértékek. Ugyanakkor a számításokat csak 20 km-es térségen belül végezték el. Annak bizonyítására, hogy országhatáron átterjedı környezeti hatást a tervezett létesítmény nem okoz, be kellett volna mutatni az érintett magyarországi területek várható immissziós állapotát is. 17. A kibocsátások hatásterületének térképi megjelenítésekor a hatásterület ábrázolása nem terjed túl a magyar-szlovák országhatáron. A szakvélemény adatai alapján a légszennyezettség értékei Magyarország területén alatta maradnak a határértékeknek, azonban ezeket a számított adatokat és a figyelembe vett határértékeket nem adja meg. Véleményünk szerint elengedhetetlen a pontos számított adatok megadása a határértékkel való összevethetıség miatt. 18. Az erımő által kibocsátott, nem hagyományos légszennyezı anyagok (As, nehézfémek, HCl, HF) igen kis koncentrációban, de hasonló módon terjednek, mint a nagyobb tömegáramú emittált anyagok (SO 2, NO x, PM 10 ). A hatástanulmányban vizsgálni kellett volna a szilárd szennyezıanyagokkal terjedı policiklikus aromás szénhidrogéneket (PAH) is. A kis koncentrációban, de az erımő tervezett üzemideje (40 év) alatt folyamatosan kibocsátott és a hatásterületen kiülepedı szennyezıanyagok, elsısorban a nehézfémek és a PAH vegyületek, módosíthatják a talaj mikroszennyezı anyag összetételét és ezen keresztül a termesztett növények, illetve a természetes ökoszisztéma jellemzıit, ennek az akkumulációs hatásnak a vizsgálatára sem került sor. 19. A kibocsátások hagyományos (NO x, SO 2 és PM) és nem hagyományos légszennyezı anyagaira elvégzett terjedési számítások 20 km-es távolságig adják meg a környezeti levegıben lévı légszennyezı anyagok koncentrációit. Indokolt a kiülepedés (depozíció) értékének megvizsgálása [kg/ha*év] mértékegységben, mert ez adhat támpontot a hatások mértékének megbecslésére. Mérlegelve a potenciális légszennyezés magyarországi hatásainak teljes körő értékelése/értékelhetısége érdekében indokolt a terjedésszámítások olyan kiterjesztése, amely nagyobb távolságot (kb. 50 km-es körzetet) vesz figyelembe és az SO 2, NO x, PM 10 mellett a nehézfémekre is kiterjed, valamint értékeli a nehézfém és PAH vegyületek kiülepedésének talajra, növényzetre és állatvilágra gyakorolt kumulatív hatásait is. Ezen számításokhoz szükséges természetesen az eltüzelésre kerülı anyagok pontos összetételének ismerete és bemutatása, melyre vonatkozóan mint azt már az elızıekben is jeleztük a tanulmányban nem szerepelnek információk. Technológia 20. A kazánokból távozó füstgáz szilárdanyag tartalmának csökkentésére szolgáló porleválasztó berendezések nem ismertek. A tanulmány szövet szőrıt említ, de egyetlen jellemzı paraméterét sem közli. Nem ismert, hogy a terjedési modellezésnél milyen leválasztási hatásfokkal számoltak. A porleválasztó mőködésének megítéléséhez kérjük annak jellemzı mőszaki paramétereit mellékelni, valamint a modellezéshez használt leválasztási hatásfok megadását. 6

7 21. A tüzelıanyagként felhasználni kívánt szenet kalapácsos törıben aprítják, de ehhez kapcsolódó porleválasztó rendszert a tanulmány nem említ, holott a felhasznált tüzelıanyag tervezett mennyisége t/év. A környezeti terhelés megítélése szempontjából meghatározónak tartjuk az aprítóhoz tartozó porleválasztó bemutatását és szennyezés csökkentı hatásának elemzését. 22. A KHT TC-2 Kazánház pontja szerint 2 CFBC (cirkulációs fluidágyas) kazán telepítését javasolják. Az üzemelés szempontjából fontos tisztázni a kazán pontos típusát. A tanulmány nem tartalmazza az alkalmazni kívánt tüzeléstechnikai megoldás részletes technológiai folyamatábráját, így a telepítésre tervezett technológia és berendezések sem ítélhetık meg. 23. A technológia részeként szerepel a kénmentesítés, melyet a fluid kazánba közvetlenül történı mészkıbevitellel terveznek megoldani. Az NO x csökkentést égéslevegı megosztással akarják megvalósítani, de utóbbiról részletezve nem esik szó, mivel a kazánok konstrukcióját sem ismerjük. Az NO x csökkentés megítéléséhez kérjük mellékelni a kazánok konstrukciójára vonatkozó részleteket. III. Vízvédelem A felszíni vízbe történı szennyezı anyag kibocsátására vonatkozó eljárások ugyancsak az általánosság szintjén szerepelnek. A technológiához kapcsolódó vízhasználat; használt víz kezelése, elhelyezése 24. A tervezett vízhőtırendszer és a melegvíz kibocsátás hımérsékleti és mennyiségi adatai a jelenlegi tanulmányból nem ismerhetık meg. 25. A keletkezı szennyvizek, technológiai hulladékvizek összes mennyisége ismertetésre került, jelleg szerinti megoszlása azonban nem. Az alkalmazott tisztítástechnológia csak vázlatos szintő. A csapadékvizek és tisztított szennyvíz bevezetés helyeinek szelvényszámai nem kerültek megadásra. 26. A felszíni vízbe történı bevezetési pontok elıtt havária tározó építését tervezik, a vízkibocsátás vízminıség ellenırzést követıen tervezett. Az egyes vízszennyezı anyagokat tároló létesítmények mőszaki kialakítását, mőszaki védıberendezéseit azonban nem ismertetik. 27. Az július 18-i 78/659/EGK irányelv megállapítja a kijelölt édesvízi halászterületekre érvényes, egyes anyagokra és a hıkibocsátásra vonatkozó környezetvédelmi minıségi elıírásokat. Ezen irányelv szerint az ún. cyprinid vizek esetében ahová véleményünk szerint a befogadó is tartozik - a megengedhetı maximális hımérséklet a keveredési zóna határán nem haladhatja meg a 28 o C-ot és a maximális hımérsékletemelkedés a keveredési zóna határán nem haladhatja meg a 3 o C-ot. A hőtıvíz által a befogadó hıterhelésére gyakorolt hatásra vonatkozóan a KHT 68. oldalán az szerepel, hogy az erımőbıl az Ondavába bevezetett víz elkeveredése után az elkeveredési 2 Az eredeti szlovák nyelvő tanulmány 22. oldalán 7

8 zónában a befogadó hımérséklete nem haladhatja meg a 26 o C-ot, azonban a tanulmány a keveredési zóna határán bekövetkezı hımérsékletemelkedésre nem ad információt. Az erımő által kibocsátott kibocsátott vizek hımérsékleti adatai nem kerültek ismertetésre, hıcsóva számítási adatokat, eredményeket nem közölnek. A felszíni vízbe történı kibocsátásnál arra történik hivatkozás, hogy minıségi paraméterei ki fogják elégíteni a szlovák jogszabályi elıírásokat, ennek értéke azonban hımérsékleti adatok tekintetében nem került ismertetésre. Kármentesítés 28. A beruházásra tervezett volt cukorgyár területén a KHT 26. oldalán leírtak szerint ban a talajban olajszennyezést tártak fel, s nem kizárt az azbeszt szennyezés sem. Jelenleg még nem ismert, hogy ez a szennyezés kiterjed-e a talajvízre is, és a víztelenítés során nem kerül-e szennyezett talajvíz a hazánkba átlépı Bodrog-folyóba torkolló Trnavkába bevezetésre. 29. A korábbi álláspontunkban felmerült, hogy az építés érinthet-e szennyezett területet, egyáltalán hol vannak szennyezett területek, milyen jellegő, mértékő a talajszennyezés, valamint, hogy az építés során kitermelt szennyezett talaj elhelyezése, ártalmatlanítása hol és milyen módon történik, érintheti-e határral osztott felszín alatti víztest területét. A tervezıi válasz szerint ez a probléma megoldásra került a Környezeti állapotfelmérés (Environmental Audit) II. szakaszában, mely anyagok megtekintésre hozzáférhetık. Ezen anyagok azonban nem kerültek bemutatásra. Az építés felszíni vizekre gyakorolt hatása 30. Az erımő építése során az alapozási munkálatoknál vízszintsüllyesztést, víztelenítést terveznek. A víztelenítés során kitermelt víz a tanulmány szerint a Trnavka patakba, azon keresztül az Ondavába kerül bevezetésre, melynek befogadója a Bodrog. Nem került bemutatásra, hogy milyen mennyiségő talajvíz kitermelése tervezett az alapozás során, milyen idıszakban, idıtartamban, ez a víz milyen minıségő, hogyan befolyásolja a vízfolyások mennyiségi viszonyait, minıségi állapotát. Jelenleg nincsenek az építési területen a felszín alatti víz minıségére vonatkozó adatok. Az üzemelés felszíni vizekre gyakorolt hatása 31. A vízvédelemmel kapcsolatban a KHT mind mennyiségi-, mind minıségi oldalról csupán tájékoztató adatokat közöl. A vízminıség tekintetében azt állapítja meg, hogy a vonatkozó szlovák jogszabályban megadott határértékeket az erımőbıl kikerülı, különbözı eredető vizeknek ki kell elégíteniük. Az, hogy ennek milyen módon kívánnak eleget tenni, hiányzik a tanulmányból. Az erımőbıl kikerülı szennyvizek minıségi adatai tételesen nem kerülnek ismertetésre. 32. A beruházással érintett vízfolyások (Trnavka, Ondava) tételes vízminıségi, hımérsékleti adatai (alapállapot felmérés) nem kerültek ismertetésre csupán a kémiai és biológiai paramétercsoportok szerinti minısítési osztályba sorolást közölnek. Az erımő üzeme miatti változások vizsgálatára, számszerősítésre nem került sor. 33. A beruházással érintett vízfolyások vízhozam adatainak (sok éves adatok, különös tekintettel kisvízi hozamokra) ismertetésére nem került sor. Az, hogy a beruházáshoz 8

9 szükséges szabad vízkészlet az Ondava folyóban rendelkezésre áll, számszerősített adatokkal nincs alátámasztva. A beruházó megállapításai, melyek szerint a felszíni vizekbe bevezetésre kerülı használt és szennyvizek minısége meg fog felelni a szlovák törvényi elıírásoknak, a Trnavka és az Ondava vízminısége nem fog romolni, így a Bodrogra sem jut nem kívánatos szennyezés, számszerősített adatokkal nem került alátámasztásra, melyet így nem tartunk elfogadhatónak. 34. Szükségesnek tartjuk annak részletes bemutatását, hogy milyen mennyiségő és minıségő tisztított szennyvíz és csapadékvíz bevezetését tervezik a Trnavka patakba és az Ondava folyóba. Ez különbözı vízhozamok esetében hogyan befolyásolja a vízfolyások vízminıségét (fizikai-hordalékanyag, hımérséklet- kémiai, biológiai állapot), azon keresztül a Bodrog vízminıségét, okozhat-e a mennyiségi és vízminıségi változás határon áthúzódó hatást, kedvezıtlen változást. 35. A hatásvizsgálati dokumentáció a tervezett vízkivételek és szennyvízkibocsátások ökológiai hatásait sem vizsgálja, pedig a víztestek jó ökológiai állapotának elérésére, illetve az erısen módosított víztestek esetében (az érintett vízfolyások-víztestek ha jelenleg nem is erısen módosítottak, azzá fognak válni a beruházás végére) a Víz Keretirányelv szerint a jó ökológiai potenciál megvalósítására és fenntartására kellene törekedni. Az ökológiai állapotfelmérés hiányában nem lehetséges a hıerımő ökológiai hatásainak értékelése (hosszirányú átjárhatóság romlása, vízhımérséklet növekedése), a káros hatások csökkentéséhez (melyek akár az országhatáron is átnyúlhatnak) szükséges tennivalók megtervezése. Az üzemelés felszín alatti vizekre és a talajra gyakorolt hatása 36. A KHT-ban nem kerül ismertetésre a technológiából kikerülı zagy várható minısége, a keletkezı zagy végleges elhelyezésének tervezett helye, módja. Csupán azt rögzíti a dokumentáció, hogy a tervezett beruházástól kb. 3 km-re tervezik a zagylerakást, a pontos helyét még keresik. A hely ismeretének hiányában nem dönthetı el, hogy az elhelyezési terület érint-e határral osztott felszín alatti víztestet. A konzultáción történt tájékoztatás szerint a mőködés elsı két évében a zagy átmeneti tárolását és termékké minısítést tervezik, ezt követıen fognak annak felhasználásáról dönteni, az átmeneti tározót a szlovák jogszabályi elıírások alapján fogják létesíteni, késıbbi hasznosítási mód a minısítési vizsgálatok alapján lesz meghatározható. A keletkezı zagy sorsát tisztázni szükséges. IV. Hulladékgazdálkodás Maradékanyagok, hulladékok kezelése, elhelyezése 37. Az égetési maradékokkal foglalkozó részek csak koncepció szintjén, érintılegesen foglalkoznak a salak és pernye további kezelésével. A dokumentáció energetikai mellékterméknek nevezi ezen a vonatkozó 75/442/EGK irányelv szerint hulladéknak minısülı anyagokat, és közli, hogy ezek építıipari alapanyagként kerülnek majd minısítésre. Volumene miatt nem engedhetı meg az elnagyolt válaszadás, amit a tanulmány készítıi erre a kérdésre adtak. Az építıipari alapanyagnak szánt hulladék tervezett sorsának részletes bemutatására lett volna szükség. 9

10 38. A salak és pernye elhelyezésére vonatkozó fejezet elnagyolt. Elengedhetetlennek tartjuk részletesen bemutatni többek között a salak és pernye összetételét, akkor is, ha ezek az anyagok igazoltan használhatók az építıiparban és az építıanyag iparban (referencia adatokkal). Fentiek alapján a salak-pernye elhelyezés esetleges talajra és felszín alatti vízre gyakorolt hatásai nem megítélhetık. V. A természeti környezetre gyakorolt hatás október 16-án elküldött állásfoglalásunkban részleteztük a Magyarországon Tıketerebes településtıl mintegy km távolságra, az érintett határtérségben a következı természetvédelmi kategóriájú területeket. A KHT nem foglalkozik természetvédelmi szempontból a határon átterjedı környezeti hatásokkal még jelzés szintjén sem, ezért nem ítélhetı meg, hogy a tervezett tevékenység hatásai érintik-e az országhatár közelében lévı védett és Natura 2000-es területeket, illetve, hogy milyen hatással lehetnek a Nemzeti Ökológiai Hálózat és a Natura 2000 hálózat részét képezı Bodrog folyó ökológiai állapotára, valamint a bortermelésre és a hozzá kapcsolódó turizmusra alapozó Tokaj-Hegyaljai Történelmi Borvidékre. VI. A kulturális és természeti örökségre gyakorolt hatások 40. A Tokaji Történelmi Borvidék Kulturtáj -at a nemzetközi Világörökség Bizottság már 2002-ben, 26. ülésén felvette a Világörökség Listára. Ennek elhelyezkedését elızı, október 16-án elküldött állásfoglalásunkban részleteztük. A világ kulturális és természeti örökségének védelmérıl szóló egyezményhez, a Világörökség Egyezményhez Magyarország 1985-ben, Szlovákia 1993-ban csatlakozott, így a Világörökség Egyezmény rendelkezései mindkét országra, mint Részes Államra vonatkoznak. Jelen estben különösen fontos a Világörökség Egyezmény 6. cikkely 3. pontjának figyelembe vétele, mely szerint: 3. Az Egyezményben részes minden Állam vállalja, hogy nem foganatosít semmilyen olyan intézkedést, mely közvetve vagy közvetlenül károkat okozhat az 1. és 2. cikkekben említett olyan kulturális vagy természeti örökségben, mely a jelen Egyezményben részes más Államok területén található. Elıbbiek alapján a KHT súlyos hiányosságának tartjuk, hogy ezzel a különösen értékes és környezeti hatásokra különösen érzékeny, az erımő közelében lévı területtel a tanulmány egyáltalán nem foglalkozott. VII. Tokaji borvidékre gyakorolt hatás szılészeti, borászati szempontból 41. Arra vonatkozóan, hogy a magyar borvidéken nem várható káros környezeti hatás, az írásban megadott szakvélemény nem tartalmazott érdemi elemzést. 42. A konzultáción nem kaptunk kielégítı választ arra vonatkozóan, hogy a meglévı, elvégzett számítások és modellek elemzése alapján kizárható-e, hogy az erımő levegıbe juttatott szennyezıdése eléri a Tokaji borvidék légterét. Ez annál is fontosabb, mert az uralkodó északi szél erre esélyt ad. Ezt a lehetıséget növeli még a Zempléni-hegység domborzata, hiszen a magyar-szlovák határon egy gyorsító és bevezetı völgy alakult ki. 10

11 43. Továbbra sem ad választ a hatástanulmány arra, hogy az elvégzett számítások és modell elemzése alapján kizárhatjuk-e, hogy az erımő égéstermékének, salakjának feldolgozása, újrafeldolgozása során nem jut-e ebbıl szennyezıdés a Bodrog folyóba, ami azokat a Tokaji borvidékre hozná, ahol azok pára formájában kicsapódhatnak és napfény hatására a bennük levı szennyezıdéseket a szılıtıkén, annak levelein, fürtjein hagyják. 44. Nem vizsgálja a hatástanulmány azt sem, hogy az erımő közelségének a potenciális szennyezıdések közvetett hatásainak milyen feltételezhetı hatásai lesznek a borturizmusra, illetve a Tokaji borvidék világörökségi státuszára. VIII. Az emberi egészségre gyakorolt hatások 45. Környezet-egészségügyi szempontból átfogó értékelést ad a besztercebányai Közegészségügyi Intézet tanulmánya a hatásterületen élı lakosság egészségi állapotáról és annak a beruházás következtében várható változásáról. A tanulmány azonban egyáltalán nem foglalkozik az erımő által kibocsátandó szennyezı anyagok határon túli terjedésével és ezek várható környezet-egészségügyi veszélyeivel. Ebbıl a szempontból figyelmet érdemelnek a tanulmány táblázatában bemutatott adatok, amelyek szerint igaz ugyan, hogy a csúcskoncentrációk a kibocsátás helyétıl számítva, kb. 2,5 km-nél vannak még 20 km távolságban is magasabb értékek várhatók, mint a szennyezı hatástól mentes területeken. Tekintettel arra, hogy a szálló por (PM10, PM2,5) egészségkárosító hatása szempontjából nem beszélhetünk küszöb értékrıl, mert minden szennyezettségi szint növekedés plusz kockázatot jelent, az erımő által kibocsátandó szálló por szennyezettség határon túli terjedése várhatóan megnöveli az érintett lakosság egészségi állapotában jelentkezı kedvezıtlen változások kockázatát. Ahhoz azonban, hogy errıl érdemi véleményt lehessen kialakítani, szükség lenne a hatásterület határon átnyúló részének pontos meghatározására és az ott élı lakosság egészségi állapotára vonatkozó, a hatásterület szlovákiai részén végzetthez hasonló környezet-egészségügyi hatástanulmány elkészítésére. IX. Havária, nem üzemszerő mőködés környezeti hatásai; monitoring 46. A haváriákkal foglalkozó fejezet nem nyújt többet a potenciálisan elıforduló balesetek puszta felsorolásánál. Alapvetı fontosságúnak tartjuk a lehetséges havária-forgatókönyvek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatát, ezen belül is a határon átterjedı hatások elemzését. Ehhez hasonlóan be kellene mutatni az elıforduló ipari balesetek következményeinek felszámolására tervezett lépéseket. 47. A KHT monitoringra vonatkozó része kidolgozatlan. Az anyagban a különbözı környezeti elemek tekintetében részletes alapállapot (levegı, víz) felvétel nem található. A dokumentáció az alapállapotot csupán kvalitatív módon értékeli, számszerő értékeket nem tartalmaz. Fentiek miatt a különbözı környezeti elemek hatásainak ellenırzésére javasolt monitoring rendszer érdemben nem véleményezhetı. 11

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT MEGELİZÉSÉRE ÉS CSÖKKENTÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT MEGELİZÉSÉRE ÉS CSÖKKENTÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETI KOCKÁZAT MEGELİZÉSÉRE ÉS CSÖKKENTÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK INTEGRÁLT SZENNYEZÉS-MEGELİZÉS ÉS -CSÖKKENTÉS (IPPC) A környezetszennyezés integrált megelızésérıl és csökkentésérıl (IPPC) szóló 96/61/EK

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3879-1/1/2014.I. Tárgy: a Magyar

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC A sztratoszférikus ózonnal kapcsolatos probléma és

Részletesebben

Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások

Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások Bibók Zsuzsanna fıovh. 2010 Tartalom Az EU levegıminıségi tematikus stratégiája; A 2008/50/EK irányelv a környezeti levegı minıségérıl; A magyar szabályozásban

Részletesebben

TERVEZET. /Közigazgatási egyeztetés/

TERVEZET. /Közigazgatási egyeztetés/ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1899/2007. TERVEZET a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról /Közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés . ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4.sz. melléklet Témaszám 7712/52/696901 7 200 000.06.30 2 200 000 ENSI hálózat Ökoiskola projektje OM-KvVM együttmőködési megállapodás alapján 2005.12.31

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 18/2007. (V. 10.) KvVM r e n d e l e t e

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 18/2007. (V. 10.) KvVM r e n d e l e t e A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 18/2007. (V. 10.) KvVM r e n d e l e t e a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról A környezet

Részletesebben

Százezer forintig terjedı helyszíni bírság a szmogriadó megsértıinek - részletes levegıminıség-védelmi szabályozás a lakosság egészségéért -

Százezer forintig terjedı helyszíni bírság a szmogriadó megsértıinek - részletes levegıminıség-védelmi szabályozás a lakosság egészségéért - Százezer forintig terjedı helyszíni bírság a szmogriadó megsértıinek - részletes levegıminıség-védelmi szabályozás a lakosság egészségéért - A zöldtárca javaslatára a kormány kiegészítette a levegı védelmérıl

Részletesebben

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében KSZGYSZ 2014. október 7. Bibók Zsuzsanna Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 A hulladékégetés szabályozása 2000/76/EK

Részletesebben

SZAKVÉLEMÉNY. Kérelmezı: Československá energetická spoločnosť, a. s. Székhelye: Sečovce, Obchodná 9.

SZAKVÉLEMÉNY. Kérelmezı: Československá energetická spoločnosť, a. s. Székhelye: Sečovce, Obchodná 9. Feljogosított személy: RNDr. Szabó Gabriel, CSc. Nyilvántartási szám: 4/2007/61/794 Állandó lakhelye: 044 71 Čečejovce, Hlavná 9. Engedélyének száma: 61/794/2004-6.1 Érvényes: 2009. szeptember 30-ig Oldalszám:

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

Háttér információk. A Paksi Atomerımő Üzemidı Hosszabbításának Környezeti Hatástanulmánya. A tanulmánykészítés specifikumai

Háttér információk. A Paksi Atomerımő Üzemidı Hosszabbításának Környezeti Hatástanulmánya. A tanulmánykészítés specifikumai A Paksi Atomerımő Üzemidı Hosszabbításának Környezeti Hatástanulmánya A környezeti hatástanulmány felépítése és legfontosabb megállapításai Bérci Károly Budapest, 2006. június 6. Háttér információk A hatásvizsgálatra

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MW th és annál nagyobb névleges bemenı hıteljesítményő tüzelıberendezések mőködési feltételeirıl és légszennyezı

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 É R T E S Í T É S

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 É R T E S Í T É S NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 1-2/14/2015. Mőszaki ea.:

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

Szám: /3/2014.I. Tárgy: Levegıtisztaság- védelmi mőködési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet

Szám: /3/2014.I. Tárgy: Levegıtisztaság- védelmi mőködési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1467-1/3/2014.I. Tárgy: Levegıtisztaság-

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Légszennyezés terjedésének modellezése III. 15. lecke

Részletesebben

A választott kurzus SBANKN3219 Környezetvédelmi informatika gyakorlat, 2 kredit

A választott kurzus SBANKN3219 Környezetvédelmi informatika gyakorlat, 2 kredit Képzık képzése (TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009) projekt Németh László Földrajz- és Környezettudományi Tanszék A választott kurzus SBANKN3219 Környezetvédelmi informatika gyakorlat, 2 kredit A kurzus tematikája:

Részletesebben

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei Tóvári Péter Tartalom 1. Helyi adottságok 2. Mérnöki és mőszaki feltételek 3. Jogszabályi feltételek 4. Környezetvédelmi feltételek Helyi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 844-2/3/2014.II. Tárgy: a HOTEL

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2009. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: MFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2010 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések (GYIK) a Víz Keretirányelvvel kapcsolatban

Gyakran ismételt kérdések (GYIK) a Víz Keretirányelvvel kapcsolatban Gyakran ismételt kérdések (GYIK) a Víz Keretirányelvvel kapcsolatban Mirıl szól a Víz Keretirányelv, mi a célja? A Víz Keretirányelv (VKI) nevébıl fakadóan keretet kíván biztosítani a Közösség édesvízzel

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

2010. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján

2010. évi összesítı értékelés. hazánk levegıminıségérıl. az automata mérıhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2010. évi összesítı értékelés hazánk levegıminıségérıl az automata mérıhálózat adatai alapján Készítette: LRK Adatközpont 2011. március TARTALOM 1. A levegıminıség értékelése

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2011. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2012 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Az ipari parkban található gyártóüzemek energia ellátásának milyen egyéb (pl. megújuló energiahordozók alkalmazása) megoldási lehetıségei vannak.

Az ipari parkban található gyártóüzemek energia ellátásának milyen egyéb (pl. megújuló energiahordozók alkalmazása) megoldási lehetıségei vannak. A magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium javaslatai a tervezett heiligenkreuzi termikus hulladékhasznosító környezeti hatástanulmányának tartalmára A Grunzüge des Vorhabens und UVE-Konzept für

Részletesebben

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz Környezetvédelmi és társadalmi terv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz No Akció Környezeti kockázat, Kötelezettség Projekt elıkészítés, engedélyek, jogosítványok I.1

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

3/2002. (II. 22.) KöM rendelet

3/2002. (II. 22.) KöM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének mőszaki követelményeirıl, mőködési feltételeirıl és a hulladékégetés technológiai kibocsátási

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2010. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2011 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ 17. évfolyam 1. szám 2010.augusztus VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség belsı információs kiadványa A Vííz Kerrettiirrányellv 2009..

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2589-5/1/2013.II. Paksa Tibor

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1296/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Nyugat dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mintavételi és Zajmérõ Csoport

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91.

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. április 14-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Lakossági

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

tapasztalatai Experiences with the Reconstruction and to- Energy Plant

tapasztalatai Experiences with the Reconstruction and to- Energy Plant A Budapesti Hulladékéget gető Mű rekonstrukciójának nak és s korszerűsítésének tapasztalatai Experiences with the Reconstruction and Modernization of the Budapest Waste-to to- Energy Plant Bánhidy János

Részletesebben

2008. ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban)

2008. ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 2008. ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4/a sz. melléklet Pénzügyi ütemezés 2005. évrıl áthúzódó közhasznú feladatok 7712/52/655401 Erdei Iskola programban résztvevı iskolák támogatására pályázati

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekrıl és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeirıl

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3.

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. 1 2. 1. 4. JELENLEGI HELYZET A települési szennyvíziszap Magyarországi mennyisége évente megközelítıen 700.000 tonna Ennek 25-30%-a szárazanyag

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás Hatályos jogszabályok Levegőtisztaság-védelem Hatályos szabályozás 1. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegővédelméről 2. A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegőterheltségi

Részletesebben

FELSZÍNI VÍZMINİSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A VGT-BEN

FELSZÍNI VÍZMINİSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A VGT-BEN FELSZÍNI VÍZMINİSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A VGT-BEN DR. SZILÁGYI FERENC ÉS DR. CLEMENT ADRIENNE: HASZNÁLT TERMÁLVIZEK FELSZÍNI BEFOGADÓBA ERESZTHETİSÉGE

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG Bevezetés Napjainkban a klimatológia fontossága rendkívüli módon megnövekedett. Ennek oka a légkör megnövekedett szén-dioxid tartalma és ennek következménye, a lehetséges éghajlatváltozás. Változó éghajlat

Részletesebben

Dr. Szilas Judit bíró Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Bíróság Ügyszám: JNO-21- /2010 Tárgy: BÉM közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata

Dr. Szilas Judit bíró Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Bíróság Ügyszám: JNO-21- /2010 Tárgy: BÉM közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata Dr. Szilas Judit bíró Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Bíróság Ügyszám: JNO-21- /2010 Tárgy: BÉM közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata Dózsa György utca 4. 3550 Miskolc, Pf.: 370. Tisztelt Bíróság!

Részletesebben

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail. L~. PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.hu OPPONENSIVÉLEMÉNY a Fürged-Felsonyék-Magyarkeszi külterület,

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

Környezetvédelmi hatósági tevékenység

Környezetvédelmi hatósági tevékenység Környezetvédelmi hatósági tevékenység A cikk bemutatja a környezethasználat feltételeit, valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági engedélyezési eljárások fı szabályait. A rendelkezések elsısorban a környezet

Részletesebben

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Mőszaki infrastruktúra c. tantárgy 2006. 03.01. i elıadásának vázlatos anyaga Vízgazdálkodás, regionális szintő vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Dr. Dulovics Dezsı PhD. ny. egyetemi docens

Részletesebben

TERVEZET! MUNKAANYAG. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. /KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS/ Budapest, 2009.

TERVEZET! MUNKAANYAG. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. /KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS/ Budapest, 2009. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. TERVEZET! MUNKAANYAG az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X.

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/911-1/2011/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselı-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Tárgy: Csongrád

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 5601-4/2/2013. II.

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése

Országos Meteorológiai Szolgálat. Az OLM évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Országos Meteorológiai Szolgálat Az OLM 2012. évi szálló por PM 10 mintavételi programjának összesítı értékelése Készítette: ÉLFO Levegıtisztaság-védelmi Referencia Központ 2013 Tartalom Mintavételi program

Részletesebben

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám DAOP_HKIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 4018-3/1/2013. Paksa

Részletesebben

A környezetvédelmi jogszabályok alkalmazása a fémiparban

A környezetvédelmi jogszabályok alkalmazása a fémiparban A környezetvédelmi jogszabályok alkalmazása a fémiparban Farkas Hilda PhD ügyvezető igazgató Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Ipari tevékenységek szabályozása Létesítés Üzemeltetés Haváriák

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOLV

KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOLV SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOL V Mi tekinthetı kistelepülésnek? MI A MEGHATÁROZÓ KRITÉRIUM: LAKOSEGYENÉRTÉK VAGY LAKÓSŐRŐSÉG 1 Kistelepülés: < 2000 LE (?) 2335

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök A program felülvizsgálata az alábbi szervezetek és személyek által biztosított adatok és információk

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. jelő, Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Hirka Ferenc Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülıtér létesítésének,

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Török-patak Ördög-árok Rákos-,Szilas-patak Váli-víz, Dera-patak,

Részletesebben

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet MHT XXXI. Országos Vándorgyűlés Gödöllő, 2013. július 3-5. VGT a Víz Keretirányelvben A 2000/60/EK

Részletesebben

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 80 Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Változatelemzés, pénzügyi elemzés, közgazdasági költség-haszon

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján 1/a. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai Név: Székhely: KSH-szám:

Részletesebben

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése Instacioner kazán füstgáz mérése A légszennyezés jelentős részét teszik ki a háztartási tüzelőberendezések. A gázüzemű kombi kazán elsősorban CO, CO 2, NO x és C x H y szennyezőanyagokat bocsát ki a légtérbe.

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV. A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP

MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV. A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV Katalizátor hatásfok Tanév/félév Mérés dátuma Mérés helye Jegyzıkönyvkészítı e-mail cím Neptun kód Mérésvezetı oktató Beadás idıpontja Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0042

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület 34/2008/XI.25./ MÖK sz. rendelete. a zajvédelem helyi szabályozásáról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület 34/2008/XI.25./ MÖK sz. rendelete. a zajvédelem helyi szabályozásáról 1 Módosította: 15/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület 34/2008/XI.25./ MÖK sz. rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról Mezıberény Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerepe és fejezetei a bányakoncessziós tanulmányokban

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerepe és fejezetei a bányakoncessziós tanulmányokban A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerepe és fejezetei a bányakoncessziós tanulmányokban Hegyi Róbert OVF Gál Nóra Edit MFGI Tolmács Daniella - MFGI FAVA 2016.04.06-07. Siófok Háttér Komplex érzékenységi és

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes környezethasználati

Részletesebben