Kompetencia alapú feladatok topográfia, térképhasználat témakörben. Készítette: Farkasné Ökrös Marianna Földrajz MA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kompetencia alapú feladatok topográfia, térképhasználat témakörben. Készítette: Farkasné Ökrös Marianna Földrajz MA"

Átírás

1 Kompetencia alapú feladatok topográfia, térképhasználat témakörben Készítette: Farkasné Ökrös Marianna Földrajz MA EKF TTK 2010

2 Tartalomjegyzék Bevezetı gondolatok... 3 Az atlasz (térkép) használatával fejleszthetı kompetenciák, avagy mi mindenre használható egy atlasz?... 4 Feladatok, ötletek Digitális feladatok Labirintus Ország, város Dominó Hol járunk? Scrabble Földrajzi nevek helyesírásának logikája Földrajzi nevek helyesírása Mibıl mennyi? Kártyák Torpedó Párosító Internetes linkek Fogalom meghatározás Mit látunk a képeken? Ország, város keresı Csoportosítás Csak egy ötlet? Kakukktojás Összekötısdi Térkép variációk egy témára Saját készítéső vaktérkép Excelben Saját készítéső vaktérkép Powerpointban Színezıs térkép Idegen nyelvő térkép Saját készítéső puzzle Körvonalas térképek Beszédes térkép Föld foglaló Kié a térkép? Kémiai elemek neve Irodalmi emlékhelyek, borvidékek és történelmi emlékhelyek Útvonalterv Diagram tematikus térkép alapján Projekt, kiselıadás

3 Bevezetı gondolatok A földrajztanításban elengedhetetlen az atlasz használata. Szinte nincs is olyan témakör, tananyagtartalom, amikor ne kerül(het)ne elı. Kevés földrajztanári tapasztalatom is azt mutatja azonban, hogy a tanulók nem tudják és ezért nem is szeretik használni az atlaszt, nem szívesen szerepelnek a falitérkép elıtt sem. Meggyızıdésem, hogy az atlasz szakszerő és tanulóktól elvárt tanórai használatával segíthetünk tanítványainknak ráérezni arra, hogy az atlasz egy olyan kiváló eszköz, amely segít a tanultak rendszerezésében, alkalmazásában, az összefüggések megláttatásában, a földrajztudomány diszciplináris jellegének felismerésében, a tantárgyi koncentrációban, a kompetenciák fejlesztésében és nem utolsó sorban pedig, magának a tantárgynak a megkedveltetésében. Kevés ilyen komplex eszköz van, amit megfelelı technikák birtokában ennyire jól lehet hasznosítani. Jelen írásban nem célom annak taglalása, hogy vajon milyen okokra vezethetı vissza a földrajzi atlaszokban rejlı lehetıségeknek alacsony kihasználtsági foka, magának a térképhasználatnak a tanórai háttérbe szorulása, mint ahogy a nem megfelelı tanulói attitőd, a gyenge topográfiai ismeret okainak feltárása sem. Nyilván egy felmérést megérne. Azt azonban talán ki lehet jelenteni, hogy az alacsony óraszám ebben az esetben nem lehet indok, hiszen az atlaszt nem egy témakörben tanuljuk és használjuk, hanem mindig jelen kell lennie az órákon és itt most nem pusztán a fizikai jelenlétre gondolok. Dolgozatomban és fıként a hozzá kapcsolódó prezentációban a térképhasználathoz kötıdıen mutatok be kompetencia alapú feladatokat, ötleteket, bízva abban, hogy legyek bár földrajztanári pályafutásom elején, új ötleteket mégis sikerül a tılem tapasztaltabb és gyakorlottabb kollégáknak is nyújtanom, de ha csak régi ismereteiket leporolják, már akkor sem fáradoztam hiába. Az itt leírtak nagyrészt saját ötleteim és megvalósításaim. Nem sok értelme lenne ennek a nem kis idıráfordítással elkészített munkának, ha legalább egyes részleteit nem ültetném át a mindennapi tanári gyakorlatomba. Bízom benne, tanítványaim magukévá teszik azt a hitemet, mely szerint a földrajzi atlasz az egyik legszuperebb eszköz a földrajztudományt bármilyen szinten és bármilyen célból is mővelık körében. Talán ez nem utópia. 3

4 Az atlasz (térkép) használatával fejleszthetı kompetenciák, avagy mi mindenre használható egy atlasz? Az atlasz, térkép elengedhetetlen munkaeszköz kell hogy legyen tanár és tanuló kezében egyaránt. Segítségével leginkább természettudományi és az önálló tanulás kulcskompetenciák fejleszthetık. A számítógép felhasználásával, a digitális feladatok, az internetes anyaggyőjtés, az adatok feldolgozása és megjelenítése (Excel, Powerpoint) által matematikai, a digitális, míg a földrajzi nevek helyesírása kapcsán az anyanyelvi kompetencia is elıtérbe kerül. Adott országról idegen nyelvő forrás szöveget győjtve és fordítva, idegen nyelvő térképeket tanulmányozva, az idegen nyelvi, az irodalmi emlékhelyek, barangolások során, valamint a feladatokhoz használatos képek kigyőjtése során a tanulók esztétikai érzéke is fejlıdik. Az igényes kivitelő feladatok elkészítése ugyancsak ezt a célt szolgálja. Saját feladatainkkal is példát mutathatunk mind az esztétikum, mind az igényesség, szakmaiság és IKT kompetenciák alkalmazásának terén. A földrajzi atlasz rendkívül sok módon használható: alkalmat ad térbeli és idıbeli tájékozódásra, földrajzi helyek megkeresésére fokhálózat, keresıhálózat, névjegyzék, tartalomjegyzék alapján. Ez, bár tőnhet apróságnak, minden térképes munka alapja, ezért fontosabb, mint elsıre gondolnánk. Térképünk segítségével meghatározhatunk helyi idıket, távolságokat, idıeltéréseket, területeket, alkalmunk nyílik számolási feladatokat végeztetni a tanulókkal, fejlesztve a matematikai és logikai készségüket. Az éghajlati diagramok, tematikus térképek egy-egy adat, adatcsoport ábrázolását, feldolgozását, információvá alakítását példázzák. Kiváló lehetıség az adatok összehasonlító elemzésére, az összefüggések felismertetésére, megláttatására. Számos atlasz gazdag képanyaggal, természeti folyamatokat magyarázó ábrával is rendelkezik. Ezek tanulmányozása segít egyes folyamatok, jelenségek megértésében, a tananyag elsajátításában, felidézésében. Fontosnak tartom, hogy a tanulók életkorának és természetesen a tantárgyi követelményeknek megfelelı atlaszt használjunk, ugyanakkor lehetıségeinkhez mérten, ismertessünk, mutassunk be másféle iskolai atlaszokat, világatlaszokat is. Az ilyen kiadványok ismerete tágítja a földrajzi látókört, újabb információszerzésre ad módot és nem utolsó sorban, kikapcsolódást, esztétikai élményt is nyújt. 4

5 Feladatok, ötletek 1. Digitális feladatok A tanulók legyenek bármilyen életkorban - többnyire szívesen használják a számítógépet. Ezt kihasználhatjuk a földrajz órákra történı felkészülésben, illetve magukon a tanórákon. A feladatmegoldások nem túl népszerőek egyik tantárgy esetében sem, ezen pozitív irányban változtathatunk, ha digitális feladatokat készítünk. Számos programmal kreálhatunk feladatokat, mindenféle különösebb idegen nyelvi tudás és számítástechnikai ismeret nélkül is. Persze, ezeknek a tanári kompetenciáknak a birtokában könnyebb a dolgunk. A feladatok elkészítése nem sokkal idıigényesebb, mint hagyományos alapú feladatokat gyártani. Feladatokat készíthetünk a Powerpoint nevő alkalmazással, az Excel táblázatkezelıprogrammal vagy a HotPotatoes feladatszerkesztıvel, a Crossword Compiler-el, vagy a Puzzle Promo Creator-al, a Web Jigsaw Promotion és Flash Jigsaw Producer programokkal. 5

6 A felsorolt speciális programok ingyenes, szabad felhasználású verziói letölthetık az internetrıl. Alkalmazásuk nem túl bonyolult, ugyanakkor látványos feladatokat produkálnak. A webes formátumban elkészített feladatok a saját vagy az iskolai honlapra is elhelyezhetık, így a tanulók számítógépes tanteremben való foglalkoztatását, értékelését vagy akár az otthoni játékos tanulást is lehetıvé teszik. A számítástechnika iránt fogékony tanulók maguk is készíthetnek ezekkel az eszközökkel feladatokat, akár más tantárgyakhoz kötıdıen is. Az ı produktumaikat amennyiben tartalmilag és minıségileg is megfelelıek, feltétlen tegyük közzé a tanulók körében, elismerve ezzel fáradozásaikat és újabb feladatok elkészítésére ösztönözve ıket! A térképek, atlaszok használatával összefüggésben készíthetünk keresztrejtvényeket, rövid választ bekérı feladatokat (pl. helymeghatározás, számítások), eldöntendı kérdéseket (igazhamis), stb. Ilyen feladatokat magam is készítettem, megtalálhatók a digitális feladatok mappában. Az itt közreadott prezentációs feladathoz szükséges egy makró, mely lehetıvé teszi a vetítéskor a diára elhelyezett elemek felhasználó általi mozgatását. Ez a makró az interneten elérhetı. Használata esetén a makrók futtatását engedélyezni kell. Az Excel táblázatkezelı program adatérvényesítés eszköze és a vezérlıelemek további jól hasznosítható feladatok készítésére adnak lehetıséget. Ötleteink megvalósításához bátran kérjük informatika szakos kollégánk segítségét. Egy-egy ötletet a Táblatanító címő vagy hasonló, a digitális tábla szoftvereit népszerősítı, ilyen irányú tanári munkát segítı kiadványokból is meríthetünk. A Táblatanító aktuális számai szintén elérhetık az interneten, illetve ezt a kiadványt sok iskola megkapja, talán nem kellene ezeknek a kiadványoknak olvasatlanul kallódniuk. 2. Labirintus A játék egyszerő: készítsünk egy labirintust, start és cél pontokkal. A tanulók párban dolgoznak. Az a feladat, hogy az égtájak segítségével az egyik tanuló navigálja ki társát a labirintusból. Csapatok esetén az idı mérésével versenyt is szervezhetünk. A labirintus útvonalába elhelyezhetünk topográfiai elemeket, melyeket a fali térképen meg kell mutatni. Kérdések is elhelyezhetık, melyek megválaszolásához atlasz használata szükséges. Udvarra, aszfalt pályára krétával is rajzolhatunk labirintust. A feladatok kis fantáziával bıvíthetık. 6

7 3. Ország, város Gyermekorom kedvenc játéka. Ország, város, fiú, lány, állat, növény, tárgy. Talán sokan emlékszünk is rá. Ebben a verzióban kizárólag földrajzi elemeket helyezünk el a papírlapon. A választott betővel kezdıdı országokat, városokat, folyókat, hegycsúcsokat, vulkánokat kell írni. A játék további szabályai változatlanok. Egyéni és csoportmunkára is kiválóan alkalmas. Arra mindenféleképpen ügyelni kell, hogy a hangzásnak vagy helyesírásnak megfelelıen játszunk-e, ezt a játék elején tisztázni kell. Pl. Chile. Én a helyesírásnak megfelelıt tartom helyesnek, azaz Chile a C-betős játékban fogadható el. Ezzel a földrajzi nevek helyesírása is tanulható. Természetesen a beírtakat a térképen is megkeressük. Pontozhatunk úgy, hogy minden jól beírt földrajzi név 1 pont, amennyiben azt sikerül is megmutatni a térképen, további pont adható. 4. Dominó Kis kártyákat készítünk, két felirattal, melyek a dominó játéknak megfelelıen párosíthatók. Összetartozó párok lehetnek: - ország fıváros - hegységrendszer hegység - kontinens ország - földrész (ország) vulkán - hegység felépítı kızet - ország ásványkincs - ország folyó, tó - ország hivatalos nyelv További párokat is kitalálhatunk. Itt is használjuk az atlaszt a megoldások ellenırzésekor. 5. Hol járunk? Tájképeket, városképeket mutatunk, melyek alapján meg kell határozni, hol járunk. A feladatot kiegészíthetjük az adott országról, városról szóló szöveges információval is. A feladat kiegészíthetı azzal, hogy miután kitalálták a tanulók a helyszínt, illetve megkeresték azt az atlaszban, meghatározzák a koordinátákat, majd további információkat győjtenek az illetı városról, országról. Ehhez az atlasz tematikus térképeit, a tankönyv táblázatait, függelékeit, ábráit is fel kell használniuk. Az atlaszban való megkereséshez a névmutatót, keresıhálózatot és a tartalomjegyzéket is használjuk, illetve ez jó alkalom ezek bemutatására. (A tanulók némelyike keresni sem tud az atlaszban!) 7

8 6. Scrabble Az ismert társasjátékot kis szabálymódosítással arra használjuk, hogy kizárólag csak földrajzi helyneveket, fogalmakat rakhatunk ki. Ehhez több betőt adunk, mint rendes esetben. Vaktérképpel kiegészítve, a kirakott topográfiai neveket be kell jelölni, majd azokat az atlasz segítségével le kell ellenırizni. Társasjáték hiányában az általános iskola alsó tagozatában használatos betőkirakó is megfelel. 7. Földrajzi nevek helyesírásának logikája Még megfelelı topográfiai ismeretek birtokában is gondot okoz a földrajzi nevek helyesírása. Ezen segíthetünk, ha nyelvtani dolgokat csempészünk be a földrajz óráinkra. Elképzelhetı, hogy a földrajzot kevésbé, de a nyelvtant szeretı tanuló ezeknél a feladatoknál jut sikerélményhez. A tananyagba építéshez, feldolgozáshoz ötleteket szerezhetünk a következı internetes oldalon: 8. Földrajzi nevek helyesírása Az elızı feladathoz szorosan kötıdik ez a feladat, amelyben a tanulóknak diktálás útján kell leírniuk egy földrajzi nevet, amelyet vaktérképen is jelölni kell. Mindkét megoldást az atlasz segítségével ellenırizzük. 9. Mibıl mennyi? Érdekes feladat lehet annak utánajárni, melyik településbıl, patakból, hegybıl mennyi van az országban, netán a Földön van-e két azonos nevő földrajzi hely, természeti képzıdmény. A feladatot feladhatjuk projekt munkának, otthoni feladatnak. A találatokat aztán kiselıadás, prezentáció, tabló formájában mutatják be a tanulók/csoportok. További érdekességeket olvashatunk a következı oldalon: epa.oszk.hu/00100/00143/00068/137.htm 10. Kártyák Többféle tartalommal készíthetünk adatokat tartalmazó kártyákat. A játékot a hasonló kártyajátékok szabályai szerint játsszuk. 11. Torpedó Ez is egy ismert játék. Most azonban nem csak egy négyzetrácsos lapon játsszuk, hanem földrajzi fokhálózatot használunk a koordináták megadásához. A fokhálózatot ráhelyezhetjük egy vaktérképre is, így a feladat látványosabb, na meg ebben az esetben a szárazföldeket ki kell hagyni! Az elsüllyesztett hajók tragédiáinak helyszíneit a játék végén további információkkal 8

9 írjuk le, pl. melyik óceánban, melyik sziget, part közelében süllyedt el, stb. Ez utóbbiakat az atlasz segítségével kontrolláljuk. 12. Párosító Kis kártyákat gyártunk. Minden kártyának van párja, a rajtuk lévı információ alapján kell párosítani a lapokat. A feladat bıvíthetı, ebben az esetben csak az egyik kártyán lévı információkat ismertetjük, a megfelelı tartalmú párját a tanulóknak kell elkészíteniük, tematikus térképek alapján. Pl. az egyik kártyán természetföldrajzi jellemzıket sorolunk fel, míg a másikra gazdasági jellemzıket kell győjteni, természetesen az illetı ország beazonosítása után. A feladat ilyen formában segít az adott országról szerzett természetföldrajzi ismereteket öszszekötni a gazdaságföldrajzi tudnivalókkal. 13. Internetes linkek Az internetes portálokon sok hasznos információ, feladat, játék található a topográfia témakörben is. Ezek szakmai minıségérıl azonban mindig meg kell gyızıdnünk, mint ahogy egyegy link mőködıképességérıl is. A Földrajztanár netszközkészlete szakmailag ellenırzött forrásokat tartalmaz. 14. Fogalom meghatározás Ebben a feladatban elıre megadott fogalmat kell röviden definiálni. A feladat segíti a lényeg kiemelését, a szakmai fogalmak elsajátítását, azok mögöttes tartalmainak felismerését. A feladat úgy is alkalmazható, hogy több összetartozó fogalmat felsorolunk, de egy lényegeset kihagyunk. A tanulóknak elıször rá kell jönniük, melyik fogalom illik a többi közé, illetve melyik hiányzik, majd mindegyik fogalmat magyarázniuk kell vagy csak az újonnan beépítettet. A feladat a rendszerben való gondolkodást is fejleszti, a fogalmi tisztánlátáson túl. 15. Mit látunk a képeken? Hasonló a Hol járunk? feladathoz. Ebben az esetben azonban több képet is felvonultatunk, pl. egy-egy ország jellemzı, nevezetes építményérıl, városrészletérıl, hídjáról, stb. Például képeket keresünk az Eiffel-toronyról. A nem szokványos képeket részesítjük elınyben. Párizs, mint helyszín kitalálása után meghatározzuk a város koordinátáit, majd ellátogatunk a Google Earth segítségével Párizsba. A tanulók információt is győjthetnek az internetrıl a torony készítésével kapcsolatosan. 9

10 Feladvány lehet egy egyszerő rajz is, például egy szintvonal, folyó torkolat, tagolt és tagolatlan partvonal vagy akár egy kontinens, ország, tenger körvonala is. Az ábrák elemzését, a felsorolt objektumok felismerését segíti. 16. Ország, város keresı Hasonló az elızı feladathoz, de ebben az esetben nem csak egy jellegzetes épület, alkotás lehet a nyomravezetı. Kereshetünk egy adott országot, várost az alábbi szempontok valamelyikének megadásával is: - ország-, tájkép alapján határozunk - az ország szimbóluma a nyomravezetı - tematikus térkép adatai alapján határozzuk meg az országot - megadjuk az ország földrajzi koordinátáit - megadjuk a szomszédos országok nevét - adott térképlap keresıhálózatának azonosítóit adjuk meg 17. Csoportosítás Fogalmakat, földrajzi neveket adunk meg, melyeket a tanulóknak csoportokba (halmazokba) kell rendezniük. A rendezési szempontokat a tanulók döntik el. 10

11 18. Csak egy ötlet? A feladat hasonló az elızıhöz, de itt halmazábrát (Venn-diagramot) készítünk pl. egy szigetcsoportról, hegységrendszerrıl, stb. 19. Kakukktojás Szinte a 17. és 18. feladat inverze lehetne ez a feladat. A csoportba foglalt fogalmak, földrajzi nevek közül kiválasztjuk a valamiért oda nem illıt. A választást meg kell indokolni, térkép, atlasz segítségével bizonyítani. 20. Összekötısdi 11

12 21. Térkép variációk egy témára Saját készítéső vaktérkép Excelben Igazából a vaktérkép kifejezés nem is helyes, ez rosszul terjedt el és maradt meg a köztudatban. Tanárok, diákok egyaránt elıszeretettel nevezik így a névanyag nélküli kontúrtérképeket. A vaktérkép amellett, hogy eredeti céljának megfelelıen a névanyagban szereplı követelmények elsajátítását segíti, számos érdekes feladat alapját is képezheti. Nyomtatási, fénymásolási terheinket is csökkenthetjük egy számítógépen is használható vaktérképpel, anélkül, hogy bonyolult alkalmazásokat kellene megtanulnunk. Készíthetünk feladatot az Excelben is, melyet pontozásra, tanulók értékelésére is alkalmassá tehetünk Saját készítéső vaktérkép Powerpointban Hasonló megfontolások alapján a Powerpoint is bevethetı Színezıs térkép 12

13 Hagyományos papíralapú vaktérképet használunk a feladatban. Különbözı szempontokat adunk meg és a szempontoknak megfelelı országokat színezzük be. Például Európa felosztása (Észak-Európa, stb.) alapján színezzük az országokat, vagy tematikus térképek, táblázatok adatai alapján. Hasznosnak vélem a domborzati színfokozatos színezést is. Ebben az esetben magassági számokat is írunk a térképre. Feladat lehet a tájak, tájegységek, illetve a zonalitás eltérı színezése is Idegen nyelvő térkép Az idegen nyelvő térkép módot ad fordítási gyakorlatokra, adott város, táj megkeresésére mind az idegen nyelvő, mind a magyar nyelvő térképen. Lehetıség nyílik a térképek, ábrázolás- és jelölésmódjuk összehasonlítására Saját készítéső puzzle Bár az interneten jó néhány térképes puzzle található, mi magunk is készíthetünk ilyen rövid kis alkalmazásokat. Használatuk pihentetı és szórakoztató is lehet, de nem utolsósorban fejleszti a megfigyelıképességet, kitartásra, türelemre nevel. A sok apró részlet megfiygelése és ezek alapján a részletek egymáshoz illesztése segít a vaktérképes feladatok minél hatékonyabb megoldásában is. Tanítványainknak saját puzzle készítését is kiadhatjuk. Készíthetünk egy-egy jellegzetes hegyvonulatot, hegycsúcsot, vulkánt ábrázoló képbıl is kirakót. Ezeket aztán meg kell nevezni, meg kell a vaktérképen jelölni. A Google Earth egy-egy képe is jó kiindulási alap lehet Körvonalas térképek Ismerjük fel hol járunk! Feliratozzuk a képet, majd mutassuk meg az atlaszban a képnek megfelelı térkép részletet! Beszédes térkép A vaktérkép ellentéte. Jelöljünk ki tanulóinknak eltérı térképlapokat (oldalakat az atlaszból). Feladat minél több hasznos, értékelhetı információ kigyőjtése az adott oldalról. Koordináták, határok, domborzati jellemzık, adatok, legek, stb. A feladat megoldása idıhöz is köthetı. 22. Föld foglaló 13

14 Szükséges eszközök: vaktérkép, színes ceruzák, jó sok kérdés, esetleg bábuk és dobókocka. Szabályok: A játékosok felváltva adnak információt egy országról. A sorban következı kitalálja, melyik országról van szó. Ha jó a válasz, beszínezi saját színével. Ha nem jó a válasz, a kérdést feltevı színez, vagy senki. Az országokról szóló információkat elhelyezhetjük kártyákon is. Ez esetben a kártyákra képeket is tehetünk. A játék kontinensenként is játszható. Az gyız, aki nagyobb területet/több országot szerzett. A feladat társasjátéknak is elkészíthetı, kinyomtatva a térképet, kis figurákkal is játszható. 23. Kié a térkép? Keressünk vagy tanulóinkkal kerestessünk olyan irodalmi mőveket, filmalkotásokat, melyekben térképek szerepelnek. Ismertessék a tanulók ezeket a térképeket! Van-e esetleg valóságalapja ezeknek? (Pl. Győrők ura c. film helyszíne és a Ruapehu vulkán) A feladat kitőnı lehetıséget kínál a tantárgyi koncentrációra, a mővészetekkel való kapcsolódási pontok megtalálására, ráadásul a győjtımunka közben számos érdekes információ birtokába is juthatunk. 24. Kémiai elemek neve Újabb példa a tantárgyak közötti kapcsolat megteremtésére. Lehet, hogy nem is gondolnánk, de számos kémiai elem elnevezésének földrajzi vonatkozása van. Ezeket is öszszegyőjthetjük. A feladat projekt feladatként is kiadható. 14

15 Érdekes adalék kémiához Atkins a P.W. Periódusos birodalom könyve, címő melyben úgy mutatja be a kémiai elemeket, a periódusos rendszert, mintha egy képzeletbeli földön járna, ahol van Nyugati sivatag, déli part, Északi-sziget, Déli-sziget. Könyve az Utazás a kémiai elemek földjére alcímet is viseli és még egyféle áttekintı térképet és több domborzati térképet is tartalmaz a birodalomról. A könyv nyelvezete is igen érdekes, nem egy esetben konkrét tájleírásokkal találkozhatunk. A könyv egy-egy érdekesebb oldalát megismertethetjük, megbeszélhetjük a tanulókkal. 25. Irodalmi emlékhelyek, borvidékek és történelmi emlékhelyek Földrajzi atlaszunkban megkereshetjük a magyar irodalmi emlékhelyeket, borvidékeket, történelmi emlékhelyeket. Összehasonlítást tehetünk a földrajzi atlasz és a nevezett falitablók között. A feladat tantárgyi koncentrációt valósít meg, illetve a földrajz mindent átható voltát is bizonyítja. 26. Útvonalterv Készíttessünk tanulóinkkal útvonaltervet. Határozzák meg az utazás idejét, költségét, a megteendı távolságot is. A feladatot oldják meg térképpel, útvonaltervezı programmal, lehetıség szerint tervezzenek GPS-el. Készüljön terv tömegközlekedésre, személygépkocsira is. 15

16 Feladat lehet saját lakóhelyünkön belül eljutni A pontból B -be, gyalog, autóval, tömegközlekedéssel, kerékpárral. Tegyünk összehasonlításokat a tervezett útvonalak kapcsán, költség, idı, utak minısége, levágások, stb. Izgalmasabbá tehetjük a feladatot, ha szóbeli navigálást alkalmazunk, azaz elmondás útján kell valahová odatalálni. Ekkor a kiindulási pont, valamint a cél ismeretében elıre meg kell adni az útvonalat szóban, az utazónak pedig szigorúan tartania kell magát az utasításokhoz. Többen is elindulhatnak ugyanazon cél felé, különbözı navigációs eszközöket, útvonalterveket használva. A célba érve mindenki elmondja tapasztalatait, majd ezt követıen az eltévedt társaink keresésére indulunk. 27. Diagram tematikus térkép alapján G NP E urópa A us z trália és Óc eánia A gazdasági fejlettség különbségei É s z ak - A m erik a K öz ép-és Dél- A m erik a Á z s ia A frik a Európa Ausztrália és Óceánia Észak-Amerika Közép-és Dél-Amerika Ázsia Afrika Az atlasz tematikus térképeit felhasználva, számos diagramot készíthetnek a tanulók. Meghatározhatjuk elıre a feldolgozandó diagramokat, de a szabad választást is biztosíthatjuk. Az információk leolvasását, ábrázolását és értelmezését gyakoroltathatjuk az ilyen feladatokkal, fejlesztve a matematikai, logikai készségeket, valamint példát mutatunk arra, hogyan alkalmazhatók az informatikai eszközök a földrajz órán (Excel). Egy-egy grafikont négyzetrácsos lapon, mm-papíron is elkészíthetnek a tanulók. 28. Projekt, kiselıadás A korábban felsoroltak mellett tanulóknak kiadható, nagyobb, összetettebb feladatok lehetnek még: - Vaktérképek, körvonalas térképek készítése - Turista térképjelek rajza, jelentése - Kártyák, dominók készítése (már meglévık kiegészítése) - Képek győjtése - Statisztikai adatok beszerzése - Internetes vaktérképek, linkek felkutatása - Térképek fejlıdése kiselıadás, ppt - Statisztikai adatok önálló feldolgozása 16

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 254 CÉLOK ÉS FELADATOK A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek gyors fejlıdésével

Részletesebben

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, 2010. június 2. TARTALOM JEGYZÉK: HELYZETELEMZÉS IKT HELYZETELEMZÉS A SZÖVGEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

Digitális pedagógia Az oktatástechnika fejl dése A gyakorlást szolgáló programok Az ismeretszerzést segít programok Problémamegoldó programok

Digitális pedagógia Az oktatástechnika fejl dése A gyakorlást szolgáló programok Az ismeretszerzést segít programok Problémamegoldó programok Digitális pedagógia A digitális pedagógia napjainkban sokszor és több értelemben használt - szóösszetétel minden értelmezésében magában hordozza magát a közvetítı médiumot, az információs és kommunikációs

Részletesebben

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SEGÉDLET A KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUS- KÉPZÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁSÁHOZ KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2/B PROJEKT KERETÉBEN A GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET KÖZREMŐKÖDÉSÉVEL

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS

A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA; SZAKTÁRGYI ÉRTÉKELÉS Pedagógiai tanulmányainkból tudjuk: a szaktárgyi értékelés során jellemzıen arról gyızıdünk meg, hogy a kitőzött célokat milyen szinten sikerült

Részletesebben

MATEMATIKA. Célok és feladatok

MATEMATIKA. Célok és feladatok MATEMATIKA Célok és feladatok Az középiskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerrıl és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységrıl.

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

Szakdolgozat. Nagy Péter Zoltán. Debrecen

Szakdolgozat. Nagy Péter Zoltán. Debrecen Szakdolgozat Nagy Péter Zoltán Debrecen 2010 1 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Webes Térinformatikai Technológiák Témavezetı: Dr. Zichar Marianna Egyetemi adjunktus Készítette: Nagy Péter Zoltán Programtervezı

Részletesebben

"KATTINTS RÁ, NAGYI! "

KATTINTS RÁ, NAGYI! "KATTINTS RÁ, NAGYI! " -internet használatának elsajátítása idıs korban- Tanfolyami segédanyag Budapesti Mővelıdési Központ 1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2876, Fax: 06/1/371-2761. E-mail:

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Matematika tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő rendszerben 9. évfolyam

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja

3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-mővelıdési program Oladi Általános Mővelıdési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja 3.2.2. A szakközépiskolában tanított

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET HELYI TANTERV SZAKMAI KÖZISMERET ÉS ESTI GIMNÁZIUM 2013-2014 1 Tartalomjegyzék 1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális tájékozódásban.

táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális tájékozódásban. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

harmadik fejezet Segítség a diszlexiás tanulóknak

harmadik fejezet Segítség a diszlexiás tanulóknak harmadik fejezet Segítség a diszlexiás tanulóknak A diszlexiásokat többféle módszer is segíti a tanulásban. A jelen útmutató célja, hogy rálátást nyújtson a különböző elérhető segítő módszerekre, úgy mint

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz

Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz Celldömölk AP 070632 ISBN 978-963-465-390-5 Fülöp Péter, 2011 1. kiadás, 2011 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

Matematika. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei:

Matematika. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: Matematika Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: Az iskolai oktatásban alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket és taneszközöket a helyi tantervben szereplő ajánlati

Részletesebben

Informatika Célok, feladatok:

Informatika Célok, feladatok: Informatika Célok, feladatok: Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7.

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. Tartalomjegyzék I. rész: Bevezetés 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. II. rész: A mérési folyamat 1. A felmérés elıkészítése...10. 2. A mérés

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN

G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN Neumann János Informatikai Kar Informatikai Automatizált Rendszerek Szakirány Humánfejlesztési- és Módszertani Intézet Mérnök Tanári Képzés G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN Név: BEDŐK DÁVID Konzulens: DR.

Részletesebben

SZINOPSZIS Természetes könyvtár

SZINOPSZIS Természetes könyvtár SZINOPSZIS Természetes könyvtár Készítette: Rácz Tímea Salgótarján Az oktatási program gyakorlati tapasztalatai Tárgy: A TÁMOP 3.2.4/08/2-2009-0001 Nevelési Tudásdepó című projektben kifejlesztett, Természetes

Részletesebben