Kompetencia alapú feladatok topográfia, térképhasználat témakörben. Készítette: Farkasné Ökrös Marianna Földrajz MA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kompetencia alapú feladatok topográfia, térképhasználat témakörben. Készítette: Farkasné Ökrös Marianna Földrajz MA"

Átírás

1 Kompetencia alapú feladatok topográfia, térképhasználat témakörben Készítette: Farkasné Ökrös Marianna Földrajz MA EKF TTK 2010

2 Tartalomjegyzék Bevezetı gondolatok... 3 Az atlasz (térkép) használatával fejleszthetı kompetenciák, avagy mi mindenre használható egy atlasz?... 4 Feladatok, ötletek Digitális feladatok Labirintus Ország, város Dominó Hol járunk? Scrabble Földrajzi nevek helyesírásának logikája Földrajzi nevek helyesírása Mibıl mennyi? Kártyák Torpedó Párosító Internetes linkek Fogalom meghatározás Mit látunk a képeken? Ország, város keresı Csoportosítás Csak egy ötlet? Kakukktojás Összekötısdi Térkép variációk egy témára Saját készítéső vaktérkép Excelben Saját készítéső vaktérkép Powerpointban Színezıs térkép Idegen nyelvő térkép Saját készítéső puzzle Körvonalas térképek Beszédes térkép Föld foglaló Kié a térkép? Kémiai elemek neve Irodalmi emlékhelyek, borvidékek és történelmi emlékhelyek Útvonalterv Diagram tematikus térkép alapján Projekt, kiselıadás

3 Bevezetı gondolatok A földrajztanításban elengedhetetlen az atlasz használata. Szinte nincs is olyan témakör, tananyagtartalom, amikor ne kerül(het)ne elı. Kevés földrajztanári tapasztalatom is azt mutatja azonban, hogy a tanulók nem tudják és ezért nem is szeretik használni az atlaszt, nem szívesen szerepelnek a falitérkép elıtt sem. Meggyızıdésem, hogy az atlasz szakszerő és tanulóktól elvárt tanórai használatával segíthetünk tanítványainknak ráérezni arra, hogy az atlasz egy olyan kiváló eszköz, amely segít a tanultak rendszerezésében, alkalmazásában, az összefüggések megláttatásában, a földrajztudomány diszciplináris jellegének felismerésében, a tantárgyi koncentrációban, a kompetenciák fejlesztésében és nem utolsó sorban pedig, magának a tantárgynak a megkedveltetésében. Kevés ilyen komplex eszköz van, amit megfelelı technikák birtokában ennyire jól lehet hasznosítani. Jelen írásban nem célom annak taglalása, hogy vajon milyen okokra vezethetı vissza a földrajzi atlaszokban rejlı lehetıségeknek alacsony kihasználtsági foka, magának a térképhasználatnak a tanórai háttérbe szorulása, mint ahogy a nem megfelelı tanulói attitőd, a gyenge topográfiai ismeret okainak feltárása sem. Nyilván egy felmérést megérne. Azt azonban talán ki lehet jelenteni, hogy az alacsony óraszám ebben az esetben nem lehet indok, hiszen az atlaszt nem egy témakörben tanuljuk és használjuk, hanem mindig jelen kell lennie az órákon és itt most nem pusztán a fizikai jelenlétre gondolok. Dolgozatomban és fıként a hozzá kapcsolódó prezentációban a térképhasználathoz kötıdıen mutatok be kompetencia alapú feladatokat, ötleteket, bízva abban, hogy legyek bár földrajztanári pályafutásom elején, új ötleteket mégis sikerül a tılem tapasztaltabb és gyakorlottabb kollégáknak is nyújtanom, de ha csak régi ismereteiket leporolják, már akkor sem fáradoztam hiába. Az itt leírtak nagyrészt saját ötleteim és megvalósításaim. Nem sok értelme lenne ennek a nem kis idıráfordítással elkészített munkának, ha legalább egyes részleteit nem ültetném át a mindennapi tanári gyakorlatomba. Bízom benne, tanítványaim magukévá teszik azt a hitemet, mely szerint a földrajzi atlasz az egyik legszuperebb eszköz a földrajztudományt bármilyen szinten és bármilyen célból is mővelık körében. Talán ez nem utópia. 3

4 Az atlasz (térkép) használatával fejleszthetı kompetenciák, avagy mi mindenre használható egy atlasz? Az atlasz, térkép elengedhetetlen munkaeszköz kell hogy legyen tanár és tanuló kezében egyaránt. Segítségével leginkább természettudományi és az önálló tanulás kulcskompetenciák fejleszthetık. A számítógép felhasználásával, a digitális feladatok, az internetes anyaggyőjtés, az adatok feldolgozása és megjelenítése (Excel, Powerpoint) által matematikai, a digitális, míg a földrajzi nevek helyesírása kapcsán az anyanyelvi kompetencia is elıtérbe kerül. Adott országról idegen nyelvő forrás szöveget győjtve és fordítva, idegen nyelvő térképeket tanulmányozva, az idegen nyelvi, az irodalmi emlékhelyek, barangolások során, valamint a feladatokhoz használatos képek kigyőjtése során a tanulók esztétikai érzéke is fejlıdik. Az igényes kivitelő feladatok elkészítése ugyancsak ezt a célt szolgálja. Saját feladatainkkal is példát mutathatunk mind az esztétikum, mind az igényesség, szakmaiság és IKT kompetenciák alkalmazásának terén. A földrajzi atlasz rendkívül sok módon használható: alkalmat ad térbeli és idıbeli tájékozódásra, földrajzi helyek megkeresésére fokhálózat, keresıhálózat, névjegyzék, tartalomjegyzék alapján. Ez, bár tőnhet apróságnak, minden térképes munka alapja, ezért fontosabb, mint elsıre gondolnánk. Térképünk segítségével meghatározhatunk helyi idıket, távolságokat, idıeltéréseket, területeket, alkalmunk nyílik számolási feladatokat végeztetni a tanulókkal, fejlesztve a matematikai és logikai készségüket. Az éghajlati diagramok, tematikus térképek egy-egy adat, adatcsoport ábrázolását, feldolgozását, információvá alakítását példázzák. Kiváló lehetıség az adatok összehasonlító elemzésére, az összefüggések felismertetésére, megláttatására. Számos atlasz gazdag képanyaggal, természeti folyamatokat magyarázó ábrával is rendelkezik. Ezek tanulmányozása segít egyes folyamatok, jelenségek megértésében, a tananyag elsajátításában, felidézésében. Fontosnak tartom, hogy a tanulók életkorának és természetesen a tantárgyi követelményeknek megfelelı atlaszt használjunk, ugyanakkor lehetıségeinkhez mérten, ismertessünk, mutassunk be másféle iskolai atlaszokat, világatlaszokat is. Az ilyen kiadványok ismerete tágítja a földrajzi látókört, újabb információszerzésre ad módot és nem utolsó sorban, kikapcsolódást, esztétikai élményt is nyújt. 4

5 Feladatok, ötletek 1. Digitális feladatok A tanulók legyenek bármilyen életkorban - többnyire szívesen használják a számítógépet. Ezt kihasználhatjuk a földrajz órákra történı felkészülésben, illetve magukon a tanórákon. A feladatmegoldások nem túl népszerőek egyik tantárgy esetében sem, ezen pozitív irányban változtathatunk, ha digitális feladatokat készítünk. Számos programmal kreálhatunk feladatokat, mindenféle különösebb idegen nyelvi tudás és számítástechnikai ismeret nélkül is. Persze, ezeknek a tanári kompetenciáknak a birtokában könnyebb a dolgunk. A feladatok elkészítése nem sokkal idıigényesebb, mint hagyományos alapú feladatokat gyártani. Feladatokat készíthetünk a Powerpoint nevő alkalmazással, az Excel táblázatkezelıprogrammal vagy a HotPotatoes feladatszerkesztıvel, a Crossword Compiler-el, vagy a Puzzle Promo Creator-al, a Web Jigsaw Promotion és Flash Jigsaw Producer programokkal. 5

6 A felsorolt speciális programok ingyenes, szabad felhasználású verziói letölthetık az internetrıl. Alkalmazásuk nem túl bonyolult, ugyanakkor látványos feladatokat produkálnak. A webes formátumban elkészített feladatok a saját vagy az iskolai honlapra is elhelyezhetık, így a tanulók számítógépes tanteremben való foglalkoztatását, értékelését vagy akár az otthoni játékos tanulást is lehetıvé teszik. A számítástechnika iránt fogékony tanulók maguk is készíthetnek ezekkel az eszközökkel feladatokat, akár más tantárgyakhoz kötıdıen is. Az ı produktumaikat amennyiben tartalmilag és minıségileg is megfelelıek, feltétlen tegyük közzé a tanulók körében, elismerve ezzel fáradozásaikat és újabb feladatok elkészítésére ösztönözve ıket! A térképek, atlaszok használatával összefüggésben készíthetünk keresztrejtvényeket, rövid választ bekérı feladatokat (pl. helymeghatározás, számítások), eldöntendı kérdéseket (igazhamis), stb. Ilyen feladatokat magam is készítettem, megtalálhatók a digitális feladatok mappában. Az itt közreadott prezentációs feladathoz szükséges egy makró, mely lehetıvé teszi a vetítéskor a diára elhelyezett elemek felhasználó általi mozgatását. Ez a makró az interneten elérhetı. Használata esetén a makrók futtatását engedélyezni kell. Az Excel táblázatkezelı program adatérvényesítés eszköze és a vezérlıelemek további jól hasznosítható feladatok készítésére adnak lehetıséget. Ötleteink megvalósításához bátran kérjük informatika szakos kollégánk segítségét. Egy-egy ötletet a Táblatanító címő vagy hasonló, a digitális tábla szoftvereit népszerősítı, ilyen irányú tanári munkát segítı kiadványokból is meríthetünk. A Táblatanító aktuális számai szintén elérhetık az interneten, illetve ezt a kiadványt sok iskola megkapja, talán nem kellene ezeknek a kiadványoknak olvasatlanul kallódniuk. 2. Labirintus A játék egyszerő: készítsünk egy labirintust, start és cél pontokkal. A tanulók párban dolgoznak. Az a feladat, hogy az égtájak segítségével az egyik tanuló navigálja ki társát a labirintusból. Csapatok esetén az idı mérésével versenyt is szervezhetünk. A labirintus útvonalába elhelyezhetünk topográfiai elemeket, melyeket a fali térképen meg kell mutatni. Kérdések is elhelyezhetık, melyek megválaszolásához atlasz használata szükséges. Udvarra, aszfalt pályára krétával is rajzolhatunk labirintust. A feladatok kis fantáziával bıvíthetık. 6

7 3. Ország, város Gyermekorom kedvenc játéka. Ország, város, fiú, lány, állat, növény, tárgy. Talán sokan emlékszünk is rá. Ebben a verzióban kizárólag földrajzi elemeket helyezünk el a papírlapon. A választott betővel kezdıdı országokat, városokat, folyókat, hegycsúcsokat, vulkánokat kell írni. A játék további szabályai változatlanok. Egyéni és csoportmunkára is kiválóan alkalmas. Arra mindenféleképpen ügyelni kell, hogy a hangzásnak vagy helyesírásnak megfelelıen játszunk-e, ezt a játék elején tisztázni kell. Pl. Chile. Én a helyesírásnak megfelelıt tartom helyesnek, azaz Chile a C-betős játékban fogadható el. Ezzel a földrajzi nevek helyesírása is tanulható. Természetesen a beírtakat a térképen is megkeressük. Pontozhatunk úgy, hogy minden jól beírt földrajzi név 1 pont, amennyiben azt sikerül is megmutatni a térképen, további pont adható. 4. Dominó Kis kártyákat készítünk, két felirattal, melyek a dominó játéknak megfelelıen párosíthatók. Összetartozó párok lehetnek: - ország fıváros - hegységrendszer hegység - kontinens ország - földrész (ország) vulkán - hegység felépítı kızet - ország ásványkincs - ország folyó, tó - ország hivatalos nyelv További párokat is kitalálhatunk. Itt is használjuk az atlaszt a megoldások ellenırzésekor. 5. Hol járunk? Tájképeket, városképeket mutatunk, melyek alapján meg kell határozni, hol járunk. A feladatot kiegészíthetjük az adott országról, városról szóló szöveges információval is. A feladat kiegészíthetı azzal, hogy miután kitalálták a tanulók a helyszínt, illetve megkeresték azt az atlaszban, meghatározzák a koordinátákat, majd további információkat győjtenek az illetı városról, országról. Ehhez az atlasz tematikus térképeit, a tankönyv táblázatait, függelékeit, ábráit is fel kell használniuk. Az atlaszban való megkereséshez a névmutatót, keresıhálózatot és a tartalomjegyzéket is használjuk, illetve ez jó alkalom ezek bemutatására. (A tanulók némelyike keresni sem tud az atlaszban!) 7

8 6. Scrabble Az ismert társasjátékot kis szabálymódosítással arra használjuk, hogy kizárólag csak földrajzi helyneveket, fogalmakat rakhatunk ki. Ehhez több betőt adunk, mint rendes esetben. Vaktérképpel kiegészítve, a kirakott topográfiai neveket be kell jelölni, majd azokat az atlasz segítségével le kell ellenırizni. Társasjáték hiányában az általános iskola alsó tagozatában használatos betőkirakó is megfelel. 7. Földrajzi nevek helyesírásának logikája Még megfelelı topográfiai ismeretek birtokában is gondot okoz a földrajzi nevek helyesírása. Ezen segíthetünk, ha nyelvtani dolgokat csempészünk be a földrajz óráinkra. Elképzelhetı, hogy a földrajzot kevésbé, de a nyelvtant szeretı tanuló ezeknél a feladatoknál jut sikerélményhez. A tananyagba építéshez, feldolgozáshoz ötleteket szerezhetünk a következı internetes oldalon: 8. Földrajzi nevek helyesírása Az elızı feladathoz szorosan kötıdik ez a feladat, amelyben a tanulóknak diktálás útján kell leírniuk egy földrajzi nevet, amelyet vaktérképen is jelölni kell. Mindkét megoldást az atlasz segítségével ellenırizzük. 9. Mibıl mennyi? Érdekes feladat lehet annak utánajárni, melyik településbıl, patakból, hegybıl mennyi van az országban, netán a Földön van-e két azonos nevő földrajzi hely, természeti képzıdmény. A feladatot feladhatjuk projekt munkának, otthoni feladatnak. A találatokat aztán kiselıadás, prezentáció, tabló formájában mutatják be a tanulók/csoportok. További érdekességeket olvashatunk a következı oldalon: epa.oszk.hu/00100/00143/00068/137.htm 10. Kártyák Többféle tartalommal készíthetünk adatokat tartalmazó kártyákat. A játékot a hasonló kártyajátékok szabályai szerint játsszuk. 11. Torpedó Ez is egy ismert játék. Most azonban nem csak egy négyzetrácsos lapon játsszuk, hanem földrajzi fokhálózatot használunk a koordináták megadásához. A fokhálózatot ráhelyezhetjük egy vaktérképre is, így a feladat látványosabb, na meg ebben az esetben a szárazföldeket ki kell hagyni! Az elsüllyesztett hajók tragédiáinak helyszíneit a játék végén további információkkal 8

9 írjuk le, pl. melyik óceánban, melyik sziget, part közelében süllyedt el, stb. Ez utóbbiakat az atlasz segítségével kontrolláljuk. 12. Párosító Kis kártyákat gyártunk. Minden kártyának van párja, a rajtuk lévı információ alapján kell párosítani a lapokat. A feladat bıvíthetı, ebben az esetben csak az egyik kártyán lévı információkat ismertetjük, a megfelelı tartalmú párját a tanulóknak kell elkészíteniük, tematikus térképek alapján. Pl. az egyik kártyán természetföldrajzi jellemzıket sorolunk fel, míg a másikra gazdasági jellemzıket kell győjteni, természetesen az illetı ország beazonosítása után. A feladat ilyen formában segít az adott országról szerzett természetföldrajzi ismereteket öszszekötni a gazdaságföldrajzi tudnivalókkal. 13. Internetes linkek Az internetes portálokon sok hasznos információ, feladat, játék található a topográfia témakörben is. Ezek szakmai minıségérıl azonban mindig meg kell gyızıdnünk, mint ahogy egyegy link mőködıképességérıl is. A Földrajztanár netszközkészlete szakmailag ellenırzött forrásokat tartalmaz. 14. Fogalom meghatározás Ebben a feladatban elıre megadott fogalmat kell röviden definiálni. A feladat segíti a lényeg kiemelését, a szakmai fogalmak elsajátítását, azok mögöttes tartalmainak felismerését. A feladat úgy is alkalmazható, hogy több összetartozó fogalmat felsorolunk, de egy lényegeset kihagyunk. A tanulóknak elıször rá kell jönniük, melyik fogalom illik a többi közé, illetve melyik hiányzik, majd mindegyik fogalmat magyarázniuk kell vagy csak az újonnan beépítettet. A feladat a rendszerben való gondolkodást is fejleszti, a fogalmi tisztánlátáson túl. 15. Mit látunk a képeken? Hasonló a Hol járunk? feladathoz. Ebben az esetben azonban több képet is felvonultatunk, pl. egy-egy ország jellemzı, nevezetes építményérıl, városrészletérıl, hídjáról, stb. Például képeket keresünk az Eiffel-toronyról. A nem szokványos képeket részesítjük elınyben. Párizs, mint helyszín kitalálása után meghatározzuk a város koordinátáit, majd ellátogatunk a Google Earth segítségével Párizsba. A tanulók információt is győjthetnek az internetrıl a torony készítésével kapcsolatosan. 9

10 Feladvány lehet egy egyszerő rajz is, például egy szintvonal, folyó torkolat, tagolt és tagolatlan partvonal vagy akár egy kontinens, ország, tenger körvonala is. Az ábrák elemzését, a felsorolt objektumok felismerését segíti. 16. Ország, város keresı Hasonló az elızı feladathoz, de ebben az esetben nem csak egy jellegzetes épület, alkotás lehet a nyomravezetı. Kereshetünk egy adott országot, várost az alábbi szempontok valamelyikének megadásával is: - ország-, tájkép alapján határozunk - az ország szimbóluma a nyomravezetı - tematikus térkép adatai alapján határozzuk meg az országot - megadjuk az ország földrajzi koordinátáit - megadjuk a szomszédos országok nevét - adott térképlap keresıhálózatának azonosítóit adjuk meg 17. Csoportosítás Fogalmakat, földrajzi neveket adunk meg, melyeket a tanulóknak csoportokba (halmazokba) kell rendezniük. A rendezési szempontokat a tanulók döntik el. 10

11 18. Csak egy ötlet? A feladat hasonló az elızıhöz, de itt halmazábrát (Venn-diagramot) készítünk pl. egy szigetcsoportról, hegységrendszerrıl, stb. 19. Kakukktojás Szinte a 17. és 18. feladat inverze lehetne ez a feladat. A csoportba foglalt fogalmak, földrajzi nevek közül kiválasztjuk a valamiért oda nem illıt. A választást meg kell indokolni, térkép, atlasz segítségével bizonyítani. 20. Összekötısdi 11

12 21. Térkép variációk egy témára Saját készítéső vaktérkép Excelben Igazából a vaktérkép kifejezés nem is helyes, ez rosszul terjedt el és maradt meg a köztudatban. Tanárok, diákok egyaránt elıszeretettel nevezik így a névanyag nélküli kontúrtérképeket. A vaktérkép amellett, hogy eredeti céljának megfelelıen a névanyagban szereplı követelmények elsajátítását segíti, számos érdekes feladat alapját is képezheti. Nyomtatási, fénymásolási terheinket is csökkenthetjük egy számítógépen is használható vaktérképpel, anélkül, hogy bonyolult alkalmazásokat kellene megtanulnunk. Készíthetünk feladatot az Excelben is, melyet pontozásra, tanulók értékelésére is alkalmassá tehetünk Saját készítéső vaktérkép Powerpointban Hasonló megfontolások alapján a Powerpoint is bevethetı Színezıs térkép 12

13 Hagyományos papíralapú vaktérképet használunk a feladatban. Különbözı szempontokat adunk meg és a szempontoknak megfelelı országokat színezzük be. Például Európa felosztása (Észak-Európa, stb.) alapján színezzük az országokat, vagy tematikus térképek, táblázatok adatai alapján. Hasznosnak vélem a domborzati színfokozatos színezést is. Ebben az esetben magassági számokat is írunk a térképre. Feladat lehet a tájak, tájegységek, illetve a zonalitás eltérı színezése is Idegen nyelvő térkép Az idegen nyelvő térkép módot ad fordítási gyakorlatokra, adott város, táj megkeresésére mind az idegen nyelvő, mind a magyar nyelvő térképen. Lehetıség nyílik a térképek, ábrázolás- és jelölésmódjuk összehasonlítására Saját készítéső puzzle Bár az interneten jó néhány térképes puzzle található, mi magunk is készíthetünk ilyen rövid kis alkalmazásokat. Használatuk pihentetı és szórakoztató is lehet, de nem utolsósorban fejleszti a megfigyelıképességet, kitartásra, türelemre nevel. A sok apró részlet megfiygelése és ezek alapján a részletek egymáshoz illesztése segít a vaktérképes feladatok minél hatékonyabb megoldásában is. Tanítványainknak saját puzzle készítését is kiadhatjuk. Készíthetünk egy-egy jellegzetes hegyvonulatot, hegycsúcsot, vulkánt ábrázoló képbıl is kirakót. Ezeket aztán meg kell nevezni, meg kell a vaktérképen jelölni. A Google Earth egy-egy képe is jó kiindulási alap lehet Körvonalas térképek Ismerjük fel hol járunk! Feliratozzuk a képet, majd mutassuk meg az atlaszban a képnek megfelelı térkép részletet! Beszédes térkép A vaktérkép ellentéte. Jelöljünk ki tanulóinknak eltérı térképlapokat (oldalakat az atlaszból). Feladat minél több hasznos, értékelhetı információ kigyőjtése az adott oldalról. Koordináták, határok, domborzati jellemzık, adatok, legek, stb. A feladat megoldása idıhöz is köthetı. 22. Föld foglaló 13

14 Szükséges eszközök: vaktérkép, színes ceruzák, jó sok kérdés, esetleg bábuk és dobókocka. Szabályok: A játékosok felváltva adnak információt egy országról. A sorban következı kitalálja, melyik országról van szó. Ha jó a válasz, beszínezi saját színével. Ha nem jó a válasz, a kérdést feltevı színez, vagy senki. Az országokról szóló információkat elhelyezhetjük kártyákon is. Ez esetben a kártyákra képeket is tehetünk. A játék kontinensenként is játszható. Az gyız, aki nagyobb területet/több országot szerzett. A feladat társasjátéknak is elkészíthetı, kinyomtatva a térképet, kis figurákkal is játszható. 23. Kié a térkép? Keressünk vagy tanulóinkkal kerestessünk olyan irodalmi mőveket, filmalkotásokat, melyekben térképek szerepelnek. Ismertessék a tanulók ezeket a térképeket! Van-e esetleg valóságalapja ezeknek? (Pl. Győrők ura c. film helyszíne és a Ruapehu vulkán) A feladat kitőnı lehetıséget kínál a tantárgyi koncentrációra, a mővészetekkel való kapcsolódási pontok megtalálására, ráadásul a győjtımunka közben számos érdekes információ birtokába is juthatunk. 24. Kémiai elemek neve Újabb példa a tantárgyak közötti kapcsolat megteremtésére. Lehet, hogy nem is gondolnánk, de számos kémiai elem elnevezésének földrajzi vonatkozása van. Ezeket is öszszegyőjthetjük. A feladat projekt feladatként is kiadható. 14

15 Érdekes adalék kémiához Atkins a P.W. Periódusos birodalom könyve, címő melyben úgy mutatja be a kémiai elemeket, a periódusos rendszert, mintha egy képzeletbeli földön járna, ahol van Nyugati sivatag, déli part, Északi-sziget, Déli-sziget. Könyve az Utazás a kémiai elemek földjére alcímet is viseli és még egyféle áttekintı térképet és több domborzati térképet is tartalmaz a birodalomról. A könyv nyelvezete is igen érdekes, nem egy esetben konkrét tájleírásokkal találkozhatunk. A könyv egy-egy érdekesebb oldalát megismertethetjük, megbeszélhetjük a tanulókkal. 25. Irodalmi emlékhelyek, borvidékek és történelmi emlékhelyek Földrajzi atlaszunkban megkereshetjük a magyar irodalmi emlékhelyeket, borvidékeket, történelmi emlékhelyeket. Összehasonlítást tehetünk a földrajzi atlasz és a nevezett falitablók között. A feladat tantárgyi koncentrációt valósít meg, illetve a földrajz mindent átható voltát is bizonyítja. 26. Útvonalterv Készíttessünk tanulóinkkal útvonaltervet. Határozzák meg az utazás idejét, költségét, a megteendı távolságot is. A feladatot oldják meg térképpel, útvonaltervezı programmal, lehetıség szerint tervezzenek GPS-el. Készüljön terv tömegközlekedésre, személygépkocsira is. 15

16 Feladat lehet saját lakóhelyünkön belül eljutni A pontból B -be, gyalog, autóval, tömegközlekedéssel, kerékpárral. Tegyünk összehasonlításokat a tervezett útvonalak kapcsán, költség, idı, utak minısége, levágások, stb. Izgalmasabbá tehetjük a feladatot, ha szóbeli navigálást alkalmazunk, azaz elmondás útján kell valahová odatalálni. Ekkor a kiindulási pont, valamint a cél ismeretében elıre meg kell adni az útvonalat szóban, az utazónak pedig szigorúan tartania kell magát az utasításokhoz. Többen is elindulhatnak ugyanazon cél felé, különbözı navigációs eszközöket, útvonalterveket használva. A célba érve mindenki elmondja tapasztalatait, majd ezt követıen az eltévedt társaink keresésére indulunk. 27. Diagram tematikus térkép alapján G NP E urópa A us z trália és Óc eánia A gazdasági fejlettség különbségei É s z ak - A m erik a K öz ép-és Dél- A m erik a Á z s ia A frik a Európa Ausztrália és Óceánia Észak-Amerika Közép-és Dél-Amerika Ázsia Afrika Az atlasz tematikus térképeit felhasználva, számos diagramot készíthetnek a tanulók. Meghatározhatjuk elıre a feldolgozandó diagramokat, de a szabad választást is biztosíthatjuk. Az információk leolvasását, ábrázolását és értelmezését gyakoroltathatjuk az ilyen feladatokkal, fejlesztve a matematikai, logikai készségeket, valamint példát mutatunk arra, hogyan alkalmazhatók az informatikai eszközök a földrajz órán (Excel). Egy-egy grafikont négyzetrácsos lapon, mm-papíron is elkészíthetnek a tanulók. 28. Projekt, kiselıadás A korábban felsoroltak mellett tanulóknak kiadható, nagyobb, összetettebb feladatok lehetnek még: - Vaktérképek, körvonalas térképek készítése - Turista térképjelek rajza, jelentése - Kártyák, dominók készítése (már meglévık kiegészítése) - Képek győjtése - Statisztikai adatok beszerzése - Internetes vaktérképek, linkek felkutatása - Térképek fejlıdése kiselıadás, ppt - Statisztikai adatok önálló feldolgozása 16

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A tudásbázisok alkalmazása a földrajztanításban

A tudásbázisok alkalmazása a földrajztanításban A tudásbázisok alkalmazása a földrajztanításban Az Északi-középhegység SDT-vel és IKT-eszközökkel támogatott tananyag a témakör önálló feldolgozásához a 12. évfolyam számára (felnıttoktatás) Farkasné Ökrös

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D004

TÁJÉKOZTATÓ. Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D004 TÁJÉKOZTATÓ Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning /D004 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeri : ismeri a mennyiség fogalmát. ismeri a számok nagyságrendjét, ismeri

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Tanulás egy életen át

Tanulás egy életen át Tanulás egy életen át A számítógépes technológia alkalmazása annyi, mint megtalálni a helyes csavarkulcsot, amit ráerőltethetünk a helyes csavarra. (ismeretlen szerző) Készítette: Kovácsné Vereb Katalin

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Hospitálási jegyzıkönyv

Hospitálási jegyzıkönyv Hospitálási jegyzıkönyv Általános információk Hely: Báthori István Középiskola és Szakiskola Sajókazai Tagintézménye Sajókaza, Ady Endre út 2. Idıpontja: 2011. április 11. Tanít: Nagyházi Zoltán Osztály:

Részletesebben

Tanítási tervezet. I. Alapadatok: II. Tantervi követelmények:

Tanítási tervezet. I. Alapadatok: II. Tantervi követelmények: Tanítási tervezet I. Alapadatok: Az óra időpontja: 2015. november 16. Iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Iskola címe: 1088 Budapest, Trefort u. 8. Évfolyam: 7. évfolyam Osztály:

Részletesebben

2010.12.14. Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában. 1. A feladatok szerkesztése és használata

2010.12.14. Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában. 1. A feladatok szerkesztése és használata Feladatok és kérdıívek jellemzıi Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában Szakmai továbbképzés könyvtárosok részére 2010. december 9. Vígh Tibor SZTE BTK Neveléstudományi Intézet

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

A választott kurzus SBANKN3219 Környezetvédelmi informatika gyakorlat, 2 kredit

A választott kurzus SBANKN3219 Környezetvédelmi informatika gyakorlat, 2 kredit Képzık képzése (TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009) projekt Németh László Földrajz- és Környezettudományi Tanszék A választott kurzus SBANKN3219 Környezetvédelmi informatika gyakorlat, 2 kredit A kurzus tematikája:

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

Varázslatos gyakorlófüzet

Varázslatos gyakorlófüzet Bemutatkoznak a Varázslatos V á l t ggy k lófü gyakorlófüzet óf t sorozat tagjai 1 Bemutatkoznak a Varázslatos kompetenciaalapú gyakorlósoro KIKNEK AJÁNLJUK A KIADVÁNYAINKAT? akik játékos feladatokon keresztül

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT Fertői Ferenc 2010 Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport 3-dimenziós táj generálása útvonalgráf alapján Szakdolgozat Készítette:

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS?

TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS? TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS? PLIHÁL KATALIN MI A TÉRKÉP A KÉSZÍTŐ SZEMSZÖGÉBŐL NÉZVE? EGY OLYAN KÜLÖNLEGES ÉS SPECIÁLIS ESZKÖZ, AMELLYEL A TÉRBELI VALÓSÁGOT TRANSZFORMÁLVA, GENERALIZÁLVA ÉS GRAFIKUS

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A MODUL CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyi Imre ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások:

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások: MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK Néhány szó a gyártóról: Az 1987-es kezdés óta a Mikrofyn A/S a világ öt legnagyobb precíziós lézer és gépvezérlés gyártója közé lépett. A profitot visszaforgatta az új termékek fejlesztésébe

Részletesebben

Project Water 5. a. Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya

Project Water 5. a. Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya Project Water 5. a Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya Water project Tanmenet Időkeret:9 óra Óra anyaga 64.óra Project:Water IKT Lesson 1 A Duna útja /Forrás:www.danube box.com/ 65.óraProject:Water IKT

Részletesebben

Tanítási tervezet. I. Alapadatok

Tanítási tervezet. I. Alapadatok I. Alapadatok Tanítási tervezet Az óra időpontja: 2015.11.13. 3. óra Az iskola megnevezése: ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Osztály: 7. C Tanít: Csuvár Bernadett A témakör megnevezése:

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények:

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények: TÁNC ÉS DRÁMA 9 11. évfolyam Célok és feladatok A Tánc és dráma tantervi modul a drámajáték eszköztárának és a különbözı színházi nyelvek elemeinek megtapasztalását helyezi a középpontba. Ez természetesen

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

A hagyományos kedvelt családi társasjátékoknál a csoportosulások mindig három azonos

A hagyományos kedvelt családi társasjátékoknál a csoportosulások mindig három azonos NA 337 176 Szócsaládok A hagyományos kedvelt családi társasjátékoknál a csoportosulások mindig három azonos kritériumon alapulnak: kor- gyermek, szülı, nagyszülı; nem: hímnem, nınem; a család neve szerint.

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA MATEMATIK A 9. évfolyam 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA Matematika A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok Halmazokkal

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák 11 évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37 Óraszám A tanítás anyaga 1 óra Év eleji ismétlés Fejlesztési cél, kompetenciák Az éves tananyag rövid (problémaközpontú) bemutatása, az érdeklődés

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

nyelvoktatásban Bernadett

nyelvoktatásban Bernadett Világh gháló a nyelvoktatásban Angol Német Készítette: Dobó Gabriella és s dr. Gaál Bernadett soha nem volt még ilyen könnyő a tudás létrehozásához szükséges információkat összegyőjteni, míg tudást létrehozni

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

Hány darab? 5. modul

Hány darab? 5. modul Hány darab? 5. modul Készítette: KÖVES GABRIELLA 2 Hány darab? A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok Tapasztalati úton ismerkedés az adat fogalmával. Tapasztalatszerzés az

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek!

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek! MÉRNÖK-SZÓTÁR számítógépes program rendszer - Többnyelvő szakszótárak - Építıipari szakszótár - Gépipari szakszótár - Vasúti szakszótár - Nyelvi választék: magyar-angol-német-orosz és más nyelvek - Általános

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Remek szemléltetőeszköz a turisztikai szolgáltatások bemutatására: elsődleges információforrásként szolgál a turisták számára a helyi kínálatról

Remek szemléltetőeszköz a turisztikai szolgáltatások bemutatására: elsődleges információforrásként szolgál a turisták számára a helyi kínálatról térképek BUSINESSMAPS by a TURIZMUSBAN A látványos és pontos térképek alapvető kellékei a turisztikai szolgáltatásoknak. Tartalmazzák a látogatók számára elengedhetetlen információkat: látnivalókat, fontos

Részletesebben

A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A tananyagfejlesztés

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont.

KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont. KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

Iskolaújság. Választható tantárgy tanterve. Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.)

Iskolaújság. Választható tantárgy tanterve. Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.) Iskolaújság Választható tantárgy tanterve Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.) A szlovén változat szerzıi: dr. Igor Saksida, Miha Mohor Fordította és módosította: Pisnjak Mária Lektorálta: Szakállas

Részletesebben

Területi elemzések. Budapest, 2015. április

Területi elemzések. Budapest, 2015. április TeIR Területi elemzések Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ MUTATÓ KIVÁLASZTÁSA... 4 3. AZ ELEMZÉSI FELTÉTELEK DEFINIÁLÁSA... 5 3.1.

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: VEM Rúdszerkezet sajátfrekvenciája ÓE-A05 alap közepes haladó

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet (TÁMOP 3.1.9/08/01) A sajátos nevelési igényő tanulóknak megfelelı diagnosztikus mérıeszközök és feladatbank kifejlesztése Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet SNI fogalom értelmezése Sajátos nevelési

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Földrajz óra ENERGIA ÖKOSAN DIGITÁLIS TÉMAHÉT ÁPRILIS 4-8. ISASZEGI DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA péntek

Földrajz óra ENERGIA ÖKOSAN DIGITÁLIS TÉMAHÉT ÁPRILIS 4-8. ISASZEGI DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA péntek 2016.04.08. péntek Földrajz óra Osztály:8.a Az óra anyaga: Megújuló energiahordozók mennyiségi felhasználása Magyarországon - Megújuló energiaforrásaink felhasználásának elemzése 2006-2008, - Megújuló

Részletesebben

TOP SCHOOL KÉPZÉSI AJÁNLATOK

TOP SCHOOL KÉPZÉSI AJÁNLATOK TOP SCHOOL KÉPZÉSI AJÁNLATOK TOP SCHOOL OKTATÓKÖZPONT Akkreditációs lajstromszám: AL 1975 Felnőttképzési nyilvántartási szám 13-0544-06, 01002-2008 www.topschool.hu TOP SCHOOL OKTATÓKÖZPONT Informatikai

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE - - Az Intézmény OM azonosító kódja Tagintézmény Pedagógus száma száma IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE Az idımérleg napló kitöltése A kutatás célja, hogy idımérleg-naplók segítségével betekintést nyerjünk

Részletesebben

Fedezzük fel Európát! - tájékoztató füzet és online oktatójáték 9 12 éves korú gyerekeknek. Tanári útmutató

Fedezzük fel Európát! - tájékoztató füzet és online oktatójáték 9 12 éves korú gyerekeknek. Tanári útmutató Fedezzük fel Európát! - tájékoztató füzet és online oktatójáték 9 12 éves korú gyerekeknek Tanári útmutató I. CÉLOK: Az Európa és az Európai Unió iránti érdeklıdés felkeltése a 9 12 éves fiatalok körében

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Miért olyan fontos a minıségi pont?

Miért olyan fontos a minıségi pont? A fiókban látható konkrét minıségi pont értékek egy olyan általános számítás eredményei, ami a kulcsszó tökéletes egyezése esetére érvényesek. Miért olyan fontos a minıségi pont? A minıségi pont három

Részletesebben

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola A mérésről Munkaközösségünk mérést végzett a felsős tanulók (5.a,

Részletesebben

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével Jó gyakorlatunk célja módszertani képzés, szakmai konzultáció illetve bemutató órák keretében megmutatni

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14.1. A verseny részei Első forduló Második (döntő) forduló Interaktív versenyrész Írásbeli versenyrész

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM tanári tudod-e, hol van? 1. évfolyam 237 MODULVÁZLAT Tevékenységek

Részletesebben

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja Turizmus alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát!

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát! ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Minden tanév ismétléssel kezdıdik, ehhez nyújtunk most néhány hasznos tanácsot, ötletet és javaslatot. 1. osztály Igen fontos ilyenkor tájékozódni tanulóink különbözı képességeirıl. rajzolás

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Térképszaurusz vs. Garmin GPS NASA World Wind (3D) Megint hétfő (vagy szerda)... Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Készítette: Neumann Viktor A digitális tartalomfejlesztés szervezeti keretei Az (OFI) által gondozott, 2013-ban indult TÁMOP 3.1.2-B kiemelt

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA> Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0900-06 Informatikai,

Részletesebben

Megtakarítás - Befektetés

Megtakarítás - Befektetés Megtakarítás - Befektetés Rövid leírás: ez a lecke a tanulókban a pénzügyi tervezés jelentıségének és fı lépéseinek a megértését kívánja elısegíteni. Szint: Általános iskola Cél: a tanulók ismerjék meg

Részletesebben