aktívtábla segítségével 2 segítségével 8

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "aktívtábla segítségével 2 segítségével 8"

Átírás

1 Az interaktív tábla a gyakorlatban Balassi Bálint Egy katonaének című művének feldolgozása aktívtábla segítségével 2 Keverékek és oldatok szétválasztása A témakör feldolgozása aktívtábla segítségével 8 13 gondolat az interaktív táblák kiválasztásához

2 Akkreditált továbbképzések az interaktív táblák használatáról Az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete és a Műszaki Kiadó közös szerve zésében Interaktív tábla Interaktív módszerek a pedagógusok és a tanulók kompetencia fejlesztésében címmel akkreditált tanfolyam (OKM-3/87/2007). Ősszel induló tanfolyamok: A Műszaki Kiadó módszertani interaktív képzései: Matematikai tartalmak alkalmazása interaktív táblán a kompetencia alapú oktatás segítésére (szavazóegységek használatával), Humán tantárgyi tartalmak alkalmazása interaktív táblán a kompetencia alapú oktatás segítésére (szavazóegységek használatával). A 2F Iskola és a Műszaki Kiadó közös indítású és szervezésű tanfolya mai országszerte: Interaktív tábla használat számítástechnikai alapismeretekkel, Egyéni interaktív tartalomkészítés interaktív tábla, animációk, grafikai meg oldások. A tanfolyamokról további információkat a weboldalon tudhatnak meg. Táblatanító Sorozatszerkesztő: Nagy György ISSN ISBN Azonosító szám: MK Műszaki Kiadó Műszaki Könyvkiadó Kft Budapest, Szentendrei út telefon: [+361] fax: [+361] Kiadja a Műszaki Könyvkiadó Kft., 2008 Felelős kiadó: Orgován Katalin ügyvezető igazgató Felelős szerkesztő: Teravágimov Péter Szerkesztette: Szilágyi Edit Műszaki szerkesztő: Raja Gabriella Kiadványterv, tördelés: H-moll Grafika Nyomta és kötötte: Pátria Nyomda Zrt. Felelős vezető: Fodor István vezérigazgató

3 Napjainkban egyre nagyobb számban kerülnek az iskolákba új eszközök, amelyek szüksé gessé teszik a pedagógusok ismereteinek, kompetenciáinak fejlesztését, de nem tévedünk sokat, ha azt mondjuk, a pedagógus tanórai szerepének újraértelmezését is megkövetelik. Az IKT eszközök térhódítása a mindennapi oktatás folyamatában ma már tény. Az egyik ilyen eszköz az interaktív tábla, amely ma még sokszor megosztja a pedagó gusokat. A tábla tanórai használatát egyik oldalról a teljes elutasítás, másik oldalról a csoda várás jellemzi. Mindkét vélemény az információk és személyes tapasztalatok hiányából fakad. Az igazság mint általában a két véglet között található. Az eszközt viszonylag hosszabb ideje és gyakran használó pedagógusok véleménye szerint a tábla átgondolt használatával: növelhető a tanulói motiváció, növekszik a tanulói aktivitás (emellett nem elhanyagolható módon a fegyelem is), megfelelően előkészített anyagokkal fokozható a megértés és elősegíthető a bevésési folyamat, összességében növelhető az oktatás hatékonysága. Ezt a véleményt az angolszász országokban végzett kutatások is alátámasztják, ahol már több éve széleskörűen használják az oktatásban ezt az interaktív eszközt. A tapasztalatok a közoktatásra jellemző módon mégis csak igen lassan és szűk körben válnak nyilvánossá. A sokszor csak felszínes információk gyakran misztikus ködbe burkolják az új eszközt, erősítve a használatával kapcsolatos félelmet ugyanúgy, mint a megalapozatlan és túlzott várakozásokat. A Műszaki Kiadó most útjára induló sorozatában ezen a helyzeten szeretne változtatni. Segíteni kívánunk mindazoknak, akik már használják vagy használni szeretnék az interaktív táblát, s talán azokban is felkeltjük az érdeklődést, akik szkeptikusak az eszköz szerepét illetően. Nem akarunk illúziókat kergetni, ezért nem kendőzzük el a problémákat és nehézségeket sem, de fő célunk elsősorban az, hogy választ adjunk azokra a kimondott-kimondatlan kérdésekre, amelyek a tábla gyakorlati felhasználása során felmerülnek. Szerzőink az interaktív táblát több éve ismerő és használó gyakorló pedagógusok. Ők azok, akik sokszor saját hibájukból is okulva, maguk találták meg az utat a tábla megismerésétől a mindennapi hatékony használatig. Mivel az oktatás szereplőinek sokszínűségéből következően nincs, nem létezik királyi út, írásaikat nem az egyetlen, és mindenható igazságnak, inkább csak útjelzőknek szánjuk. Olyan útjelzőknek, amelyek segítenek mindenkinek abban, hogy kijelölje a saját, egyéni útját. A közzétett órák anyaga a gyakorlatban csiszolódott kipróbált tananyaggá, ugyanakkor nincs rá garancia, hogy más közegben is mindig, minden esetben működni fog ugyanúgy, mint az eredeti környezetben, hiszen az eszköz használata egy adott folyamat része, ráadásul adott tanulócsoportra lett kidolgozva. Erről persze a gyakorló pedagógus is csak akkor tud igazán meggyőződni, hogyha a valóságban is kipróbálja az ajánlott óramenetet, ezért olvasóink számára lehetővé tesszük az órákhoz tartozó elektronikus tananyag letöltését, az írásokban megtalálható óratervezetek alapján az órák így pontosan rekonstruálhatók. Ahol erre lehetőség adódik, a szerzők megosztják Önökkel a tananyagegységek készítésének fortélyait is. Külön rovatban foglalkoznak az ismeretekkel, amelyek megkönnyítik a saját tananyagok készítését. Mivel az eszközök nagyobb volumenű beszerzése a közeljövőben várható, kitérünk azokra a szempontokra is, amelyek figyelembevételével könnyebbé válhat a megalapozott döntés s a legmegfelelőbb eszköz megválasztása. Tisztában vagyunk azzal, hogy Önök azok, akik tudják, milyen segítségre volna leginkább szükségük, ezért kérem, legyenek aktív közreműködői e sorozat szerkesztésének! Írják meg nekünk véleményüket, tapasztalataikat, tegyék fel kérdéseiket! Segítsenek abban, hogy segíthessünk! Eredményes együttműködésünk reményében kívánok Önöknek hatékony, sikeres, interaktív tanórákat! Kedves Olvasó! Orgován Katalin ügyvezető igazgató 1

4 2 Egy tanórám aktív táblával Balassi Bálint Egy katonaének (In laudem confiniorum) című művének feldolgozása aktívtábla segítségével Szántó Gábor Ez az anyag a magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatásában a középiskola első évfolyamán bukkan elő. A tananyag kerete a magyar reneszánsz irodalma, Balassi Bálint művészete. Az adott vers a kerettantervben szerepel hangsúlyosan, két másik költemény értelmezése kíséretében. Az érettségin a Portrék témakörben található ez az anyagrész, ahol az adott szerző művészetét a korstílus, a téma, a műfaj, a kompozíció, a jellemző motívumok, a jelentésrétegek, a világlátás tekintetében kell bemutatni. A vers fel dolgo zásának folyamatában az alkalmazásom a téma, a kom po zíció, a jellegzetes motívumok és a reneszánsz világlátás kérdéseit érinti. Az alkalmazás érinti a kompetenciák körét is. Az adott vers feldolgozásában kettős lehetőséget vázoltam fel: minden egyes szakaszos értelmezés során lehet gyakoroltatni a szövegértést kulcsszavak, jellegzetes nyelvi eszközök kiemelésével; a nyelvtani formák elemzésével és a szövegalkotást. Az önálló szövegértési feladatokat, a szakaszos szövegelemzést gyakorlati feladat zárja, így az új ismeretek elsajátítását a tanulók a táblán ellenőrizhetik. Mivel a költemény a középmagyar kor nyelvhasználatát és szókészletét tartalmazza, nagy szükség van a fogalmak magyarázatára is. Az alkalmazásomban a képtár használata szolgálja ezt a célt, s néhány helyen az adott szövegelemre szóra vagy szókapcsolatra kattintva kép vagy leírás segíti az ismeretlen kifejezések körülírását. A flipcsárt multimédiás elemeket tartalmaz, így a történelem vagy az ének-zene tanítását is szolgálja. Az előbbi tárgy oktatását a korabeli rézkarcok, a térképrészletek, az adott korszak katonáinak és fegyvereinek bemutatása segíti, kiegészíti a művelődéstörténeti hátteret; az utóbbi tárgy oktatásához a zenei anyag használható. Az alkalmazás a középiskola kilencedikes tanulói számára készült. Mivel tapasztalataim szerint a középiskolába érkező diákok számára a kooperatív technikák nem meg szokottak, így az anyag feldolgozása pármunkára épül. Mivel a szak közép iskolai tanulók önállóan alig képesek ebben az időszakban jól használ ható vázlatot készíteni, az alkalmazás a lehetsé ges vázlatot is tartalmazza. Mivel indokolható a költemény ilyetén való feldolgozása? Hatékonyabban épít a gyermeki vizualitásra. Maga a vers az életképi elemek miatt igényli a szakaszok látványelemeinek megjelenítését, hiszen tanulóink már képtelenek a kápa, a forgó, a sétáló palota felidézésére. A lovakkal kapcso la tos teendők is távol kerültek már urbani zálódó világunktól. TARTALOM Részegységek Ráhangolás A nyitó animáció elemzése Énekelt vers, katonai élet A pókhálóábra kitöltése Jelentésteremtés szakaszos értelmezéssel 1. A költemény bemutatása 2. Az első szakasz értelmezése Költői kérdés, a harmónia (természet és ember egysége) reneszánsz elve; a cím és a szöveg egysége, a felütés, az érvelés 3. Az első életképi egység értelmezése Az életkép, az ismeretlen szavak magyarázata, az igék szerepe a stílus megteremtésében 4. A szellemi központ: az ötödik szakasz A reneszánsz értékek megjelenése, az erkölcsiség (tisztesség, hírnév, vitézség) fogalmának értelmezése 5. A második életképi egység értelmezése Az ismeretlen szavak magyarázata, a szófaji váltás stílushatása 6. A záró egység A zárás, az áldás 7. Ritmus és rím Az ütemhangsúlyos verselés: az ütem, a ritmusegységek; Balassi-strófa; a szótagszám szerepe 8. A mű szerkezete Hárompillérű versszerkezet Reflektálás A vitézi élet pozitív és negatív oldala; a szellemi központ szerepe gyakorlás A tanultak összerendezése A katonai életmód mint motívum Összehasonlítás Janus Pannonius két versével (Mikor beteg volt..; Mars istenhez...)

5 Hatékonyabb a szavak magyarázata. Sokkal célszerűbb ugya nis egyszer elkészíteni a képtárat, mint minden évben albu mok és lexikonok súlyától rogyadozva belépni a tanterembe. A tanulási szituáció más. Mai gyerekeink az internet, a média világában szocializálódnak, számukra már nem idegen ez a fajta tanulási környezet. A tábla használatát, a tollkezelést, a kistáblák működtetését, a szavazórendszer kezelését nekik már nem kell elmagyarázni. A műalkotás elemzése közben felvetett gondolatok nem vesz nek el. Minden szoftver lehetőséget nyújt az alkalmazás válto zá sai nak elmentésére, így a tanár a gyerekek meg oldásai nak, munkáinak, prezentációinak megtekintésével az óra minden egyes szegmensét hatékonyabban tudja ele mezni, ha kell, módosítani. Lehetővé válik továbbá az egyes osztályok, csoportok megoldásainak összevetése és értékelése. A tábla szoftver adta multimédiás lehetőségek felhasználá sá val az adott mű sokoldalú bemutatására nyílik lehető ség. Az alkalmazásomban hanganyag, mozgó film és animáció is található. Mindegyik fontos szerepet játszik a motivációban; illetve teret enged a különböző interpretációk értel mezésére is. A beépített gyakorlatok alkalmazása révén azonnali visszajelzést kapunk az elsajátítás szintjéről. Ezek a gyakor la tok vizsgálhatják a tudást az ismeret, a megértés, az alkal mazás szintjén. ÓRAI TEVÉKENYSÉGEK MEGJEGYZÉSEK Eszközök Munkaformák Aktív tábla animáció beszélgetés Művelődéstörténeti kapcsolatok: Tinódi Lantos Sebestyén, énekmondás Aktív tábla, activslate Egyéni vagy csoportmunka: a négyzetek kitöltése, a slide elmentése Történelmi kapcsolódás: végvári élet felelevenítése a katonai élet kellékeinek megjelenése az életképi szakaszokhoz Aktív tábla a hangfájl vagy a videó lejátszása Ha van tanári bemutatás, célszerű a művészi és a tanári bemutatást összehasonlíttatni. Aktív tábla a kérdések bemutatása; a vázlat bemutatása Páros munka vagy frontális értelmezés Választható munkaforma Aktív tábla a kérdések bemutatása, a vázlat bemutatása; a képtár használata Páros munka vagy frontális értelmezés Választható munkaforma Aktív tábla a kérdések bemutatása, a vázlat bemutatása; a képtár használata Páros munka vagy frontális értelmezés Választható munkaforma Aktív tábla a kérdések bemutatása, a vázlat bemutatása Páros munka vagy frontális értelmezés Történelmi kapcsolat: a magyar harcmodor Aktív tábla a kérdések bemutatása, a vázlat bemutatása Páros munka vagy frontális értelmezés Aktív tábla az animáció bemutatása; tanulói gyakorlás Frontális; egyéni (táblánál) Az ütemhangsúlyos és az időmértékes verselés különbségeinek nyomatékosítása Aktív tábla animáció Frontális Aktív tábla a negatív és pozitív értékek elkülönítése táblázatban vonszolással Egyéni vagy csoportmunka A tanuló(csoport) szembesül újra munkája eredményével, hiszen a szoftver a jó választ ráragasztja a helyére, a rosszat visszadobja Aktív tábla a két illetve három vers eltérő motívumainak aláhúzása Egyéni vagy csoportmunka Célszerű T-táblázatot használni 3

6 A nyitó animáció A nyitó animáció a motivációt és a megerősítést szolgálja: Balassi életének két fontos kellékét, egy lantot és egy nyerget ábrázol, illetve egy végvárat mutat be. Ez az animáció az Adobe (előtte Macromédia) Flash nevű programjával készült. Ennek a programnak a 30 napos kipróbálást lehetővé tevő változata a www. adobe.com-ról letölthető némi regisztráció után. Az animáció elkészítéséhez szükséges képeket az internetről töltöttem le, a Gimp (A Gimp magyar nyelvű, szabad forráskódú, ezért ingyenesen használható kép szerkesztő és grafikai program. A szerkesztő.) nevű szerkesztővel alkal massá tettem arra, hogy a képek környezete átlátszó legyen. Az egyes kép elemek hez áttűnéseket, twiningot rendeltem, miután a képek átlátszóságát beállítottam. Így értem el azt a hatást, hogy az egyes képelemek előtűnnek, majd elhalványulnak. Egy tanórám aktív táblával A ráhangolás, a tanulói előzetes tudás felmérése Ezen a táblaképen egy pókhálóábrát látunk, melynek segítségével felmérem, hogy mit tudnak a tanulók a vég várakról, a végvári vitézekről. Ehhez a táblaszoftver segít sé gével elkészítettem egy kék hátterű négyzetet, majd sokszoroztam, klónoztam. A közepére egy ellipszisbe tettem a szöveget, majd az így elkészült ábrát rögzítettem, lockoltam. Ez azért fontos, mert ha a tanuló a táblára ír, óhatatlanul elmozdíthatja a pókhálóábrát. A táblakép alján egy órát szimbolizáló grafika található. Erre kattintva a szoftver számlálóobjektuma bukkan elő: öt percben határoztam meg azt az időt, mely alatt a tanulók (csoportok) a kérdéssel foglalkozhatnak. A várható fogalmakon túl a harc, a küzdelem, a portyázás, a sebesülés fogalmait is célszerű megjeleníteni vagy megjeleníttetni a táblán, hiszen ezek az adott költemény életképeihez szorosan kapcsolódnak. 4 Bemutatkozik a szerző: Szántó Gábor Nagykanizsán élek, magyartanárként dolgozom a nagykanizsai Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium nevű intézményben. Szombathelyen és Pécsett szereztem diplomáimat; magyar tanári diplomám mellé számítástechnika tanári végzettséget is szereztem. Emellett multi média-fejlesztésből is szereztem végzettséget. Munkám során igyekszem megvalósítani az inter aktív tábla lehetőségeinek minél hatékonyabb kihaszná lá sát a szövegértés és -alkotás folyamatában. Úgy látom, olyan eszközöket kapunk és kaptunk kezünkbe, amelyek kel tanár ként is versenyképessé válhatunk, akár a média színes-szagos világával összehasonlítva is. Ebből adódóan új szerepben kell feltűnnünk: a digi tá lis írástudás elsajátításá nak folyamatában olyan tartalma kat kell keresnünk és készíte nünk, amelyek a tanári munkán kat, a tanulói befogadási folya ma tot fejlesztik. Az aktív tábla hasz ná la tá val tanári előadásaink érdekessé válnak, a tábla szoftve rek lehetőségeit kihasználva gyakorlat orientált feladato kat adhatunk, és feleltetőrendszerek alkal ma zásá val pedig eszközt kapunk a tanulói ismeretek gyors és hatékony ellenőrzésére. A kooperatív munkaformák alkalmazása is megjelent a tanári eszköztárban. Ezek közül jó néhány technika meg valósítható az interaktív táblákon is. A csoportok

7 A műalkotás bemutatása A műalkotás bemutatása műelemző órán elengedhetetlen mozzanat. Ez a táblakép ezt mutatja. A szöveg megjelenítését az indokolhatja, hogy egyszerre két forrás áll a tanulók rendelkezésére, másrészt pedig az, hogy lehetőség van visszatérni erre az oldalra, ha az elemzés során felmerül valami probléma. További érv lehet a szöveg táblára való felvétele mellett az is, hogy a mű bemutatása alatt a tanulók megjelölhetik az ismeretlen kifejezéseket, és a táblán aláhúzással vagy a tanulói kistáblákkal a helyükön kiemeléssel tudomásunkra hozhatják az értelmezést gátló tényezőket. A táblakép bal alsó sarkában három kis ikonkép talál ható. Ezekre kattintva a művet a Misztrál együttes feldolgozásában be lehet mutatni (http://www.youtube.com// watch?v=vuekkgqp960); illetve a Verstár 98 cd-n megtalálható zenés feldolgozást is meg lehet nyitni (Sebő Ferenc előadása), valamint Sinkovits Imre előadásában hallgathatjuk meg a verset (http://palatabla.zenith.org.yu/irodalomcd- Web/HANGOK/balassi.htm). A videó, illetve a Sebő-feldolgozás meghallgatása azért is fontos, hiszen tudjuk, a Balassi-versek zömmel hangszeres kísérettel előadott művek voltak, azaz nem szövegversek, ezért a feldolgozásokkal a versek világához talán jobban közelebb kerülhetünk. prezen tá ciója nemcsak tace paón, de az aktívtáblán is meg jelenhet; a szakaszos szövegértelmezés során a csoportok a táblán megjelenő szövegek mellé is odaírhatják elvárásai kat; a grafikus szervezőelemek látványosabban bemutathatók; az ellenőrzés célzatával kiadott villantóvagy füllentős kártyák is részei lehetnek az aktív táblára készített alkalmazásunknak. Mindezek csupán a lehető sé gek felvillantásai. Az aktív táblák bevonulnak tan termeinkbe; sokoldalú felhasználásuk csak rajtunk, kreativitásunkon múlik. A nagykanizsai Cserháti műszaki szak képző intézmény: profilunkban elekt ro nika, informatika és a gépészet sokféle területe jelenik meg. Ez utóbbi területen kiváló eredményeink vannak: számos országos versenyen értek el diákjaink kimagasló eredményt. Nemzetközi projektekben is kiválóan szerepel nek tanulóink: Berlinben öt tanulónk első díjat kapott a nap energiáját felhasználó aszalógép létrehozásáért és működtetéséért. Intézményünk három évvel ezelőtt kezdte el az interaktív táblák használatának bevezetését az oktatásban. A HEFOP as programnak köszönhetően további öt táblát szerzett be intézményünk, így most összesen hét interaktív tábla áll a tanárok és diákok rendelkezésére. Iskolánk a táblák hoz 30 tanulói kistáblát (ActivSlate) és egy osztályra való szavazórendszert is beszerzett. Az interaktív táblákat a magyar irodalom és nyelv tanítása mellett az informatika, a történelem, a matematika és az angol nyelv oktatásához használjuk fel. 5

8 Az értelmezés folyamatai A mű bemutatása után kezdődhet az érdemi munka. A 4. ábrán az értelmezési folyamat első fázisát segítő táblakép látható. A jobb oldalon egy képtár található, mely az ismeretlen szavak értelmezéséhez, illetve a katonai élet bemutatá sá hoz szükséges. A kis képekre kattintva a tábla közepén jelenik meg a kép nagy változata, s ha a nagy képen kattintunk, eltűnik. A táblakép alján egy K és F feliratú gomb található. A felhasználó tanárnak választási lehetősége van ugyanis a kooperatív és a hagyományos módszerek közt. A K gombra kattintva a tanulók párban vagy csoportban dolgozhatják fel a szakaszt kérdések segítségével, míg az F gombra kattintva a hagyományos feldolgozás után a vázlatot jeleníthetjük meg. A reflektálás a tanultak megerősítése A költemény feldolgozásának záró szakaszában kerül sor többek közt annak tudatosítására, hogy Balassi a vers képi világában a vitézi élet pozitív és negatív oldalát egyaránt felvázolja, így kapunk teljes képet a végvári katonák életéről. A tanulók feladata az, hogy a T-tábla megfelelő oldalára húzzák a versből vett idézeteket. A feladat végrehajtását egyaránt lehet csoportmunkában vagy egyéni munkában megoldatni. Célszerű jelen esetben a tanulói kistáblák alkalmazása, mert a kitakarás jelensége ekkor nem zavarja a munka nyomon követését a táblán. 6 Linkajánló A kezdeteknél, de saját tananyagok készítése során is nagy segítség az interneten fellelhető információk, anyagok tömege. Ajánlónkban azokból az oldalakból szemezgetünk, amelyek hasznos segítséget jelenthetnek az aktív tábla használata során. interaktivtabla.lap.hu Gyűjtőportál. A szakmai információktól a gyártók és forgalmazók hivatalos honlapjain keresztül a közvetlenül is használható alkalmazásokig, illetve azok lelőhelyeiig a legváltozatosabb webhelyek érhetők el a lapról. blog.aktivtabla.hu Az oldalon szakmai bejegyzések, viták, letölthető anyagok és hivatkozások lelhetők föl. nemesis.intrex.hu/eduga Gyakorló pedagógus által szerkesztett oldal, ahol a táblás híreken kívül letölthető tananyagok találhatók. Magyarország képes történelmi kronológiája. Az adatbázisban történelmünk sorsfordulóit, a mindennapok és ünnepek eseményeit követhetjük nyomon a kezdetektől a második évezred végéig. Az időrendben kereshető tényeket a tárgyi és szellemi kultúra emlékeivel, korabeli és később született képzőművészeti alkotásokkal és térképekkel is illusztrálja. Több szempont szerint kereshető anyagokat tartalmaz, amelyek letölthetők. Az oldal a magyarországi képzőművészetet mutatja be a román kori kezdetektől a XX. század közepéig. A gyűjteményben való eligazodáshoz a tárlatvezetés menüpont intelligens segítséget ad, s az életrajzokon és képismertetéseken felüli további információkkal szolgál.

9 A mérés-értékelés hatékonyságának növelése interaktív tábla és feleltető egység használatával Dr. Bánhidi Sándorné Az intézmények a mérés-értékeléssel kapcsolatos feladatait a közoktatási törvény tartalmazza. A módszereket és folya ma tokat az Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) írja le. A pedagógusok gyűjtik a tanulói tudásméréshez és a neveltségi szint méréshez való indikátorokat (minőség mutatókat), hogy ezekhez mérőeszközöket készítsenek, és az iskolákban ill. az egész közoktatásban mielőbb elindul hasson az objektív alapokon álló mérés. Példa egy iskola IMIP-jéből arra, hogy a mérési folyamatnak milyen területeket kell majd átfognia: Tanulói tudás és neveltségi szint mérés terve Időpont Terület Alsó tagozat Felső tagozat 2004/2005. tanévtől minden évben Olvasás-szövegértés Helyesírás Matematika 3. és 4. évfolyamon 3. és 4. évfolyamon 3. és 4. évfolyamon 6. és 8. évfolyamon 6. és 8. évfolyamon 6. és 8. évfolyamon 2005/2006. tanévtől minden évben Informatika Neveltségi szint Tanulási szokások Idegen nyelv 4. évfolyamon 7. évfolyamon 7. évfolyamon 6. évfolyamon 2006/2007. tanévtől minden évben Neveltségi szint Önismeret Idegen nyelv 4. évfolyamon 5. évfolyamon 6. évfolyamon 2007/2008. tanévtől minden évben Idegen nyelv Neveltségi szint Pedagógiai és Nevelési Program beválásaelégedettség mérés 7. évfolyamon 8. évfolyamon Minden partner A táblázatból kiolvasható, hogy egy iskolában, egy tanévben mérési terület kerül napirendre. Az objektív méréshez kérdése, tesztek kerülnek kidolgozásra. Ezeknek a létrehozása, tárolása, átvitele más helyekre, kiértéke lése ma már elektronikusan történik. A minél gyorsabb, hibátla nabb, emberi munkától leginkább független eljárás, ha számítógépet használunk. A számítógépet már napjainkban is kiegészíti a digitális tábla és az IKT eszközök legújabb darabja, a szavazó- vagy feleltető egység. Ez kis, kézbe fogható, nyomógombbal ellátott rádiófrekvenciás eszközö ket foglal magába, amelyekkel a tanulók válaszokat adhat nak a pedagógus kérdéseire. Hazánkban a táblákkal egy idő ben jelent meg az erre az eszközre alapozott feleltetőrendszer. A tanulók válaszait a működtető szoftver elmenti és kiértékeli, vala mint pillanatok alatt megjeleníti grafikonon, táblá zat ban, stb. A számítógép, a digitális tábla és a feleltetőegység együtte sen nagy mértékben képesek segíteni a pedagógus munká ját, azzal, hogy a tanulói válaszokat azonnal továbbít ják, ill. azonnali digitális kiértékelést biztosítsanak a peda gógus számára. Az évente azonos évfolyamon végzett vizsgálatok lehe tővé teszik a trendvizsgálatot, amely az iskolai munka fejlesz tésé nek az alapja. Az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete a 2007/2008-as tanév kezdete óta képzi a pedagógusokat az Interaktív tábla interaktív módszerek a pedagógusok és tanulók kompetencia fejlesztésében elnevezésű tanfolyamon, hogy a kooperatív módszerekkel a táblát a tanulók és a pedagógusok közös munkaeszközévé tegye. Az új eszköznek motivációs ereje van, mert minden meg hirdetett tanfolyam telt házzal zajlik szeptember óta. Jelenleg folyik az akkreditációja annak a tanfolyamnak, amelynek témája a mérés-értékelés hatékonyságának növelése az interaktív tábla és feleltetőegység használatával. E mérés-értékelés tanfolyamok szeptembertől indulnak. További információ szerezhető a hu és a oldalon. Dr. Bánhidi Sándorné, az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének főtikára 7

10 Egy tanórám aktív táblával Keverékek és oldatok szétválasztása A témakör feldolgozása Dobóné Tarai Éva aktívtábla segítségével A tanítási óra az Ember a természetben műveltségi területen belül a 7. évfolyam kémia tananyagának része. A tanítási óra a kémiai tanulmányai kat éppen megkezdő gyerekek első kémia óráinak egyike, a Minden napi anyagaink című bevezető fejezetben. A NAT törekvései szerint a kémia és fizika tan tárgyak oktatásának egyik célja, hogy kialakítsuk tanítványainkban az ismeretszerzés iránti határo zott igényt, és lehetőséget biztosítsunk olyan tevékenységek végrehajtására, amelyek során az önálló természet tudományos kísérletezés alapvető eszközeivel és módszereivel megismerkedhetnek, és jártas sá got szerezhetnek. Legyenek képesek önálló kísérletezésre, az eredmények rögzítésére és elemzésére, majd a későbbiekben, a természettudományos ismereteik bővülésével kísérletek önálló meg tervezésére is. A hetedik osztályos kémia tananyag a nagyon szűkös idő keret ellenére kínál néhány kísérletezésre alkalmas, kihagy ha tatlan alkalmat. Ilyen az itt bemutatandó anyag rész is. A tanítandó elválasztási műveleteknek csak egy részét dol gozza fel az óra (pl. a desztillálás mint a hétköznapokban is gyakran használt elválasztási eljárás a következő órára kerül, mert egy rendkívül fontos téma, a kőolajfinomítás és a kőolajpárlatok kapcsolódnak hozzá). Éppen azért válasz tottam ketté a témát, hogy legyen időnk a tan anyag tartalmi elsajátítása mellett a nyugodt kísér le tezésre, amikor a kísér le tezés technikai problémáira, a baleseti veszé lyek megbeszélésére és hétköznapi kapcso ló dá sok keresésére is jut idő. A tanórán nagyon sok olyan fogalmat használunk, amelyek nem teljesen ismeretlenek a gyerekek előtt, hiszen alsós koruk óta és az 5-6. évfolyamon, a természetismeret tantárgyon belül is többször előkerültek. Így például a víz körforgása és ezzel kapcsolatban a víz halmazállapot-változásai is. Foglalkoz tak velük már földrajzból, más megközelítésben érinteni fogja a fizika és a kémiai újra. Mindezek miatt választottam a látszólag kissé gyakorlatközpontú óra szervezést. A gyerekek nagyon szeretnek kísérletezni, ennek érdekében még a kísérletezés szabályait is hajlandók elsajá títani. Tapaszta latom szerint megtérül az a többlet idő, amit ilyen kor az alapok nyugodt lerakásával, tapasztalat szerzéssel töltünk. A legújabb didaktikai kutatások szerint ugyan a tan órai kísérletezésnek nem elsősorban tartalmi hozadéka van, hanem sokkal inkább moti vá ciós jelentő sége, a kémia tan tárgy jelenlegi helyze tében azonban ettől sem tekinthetünk el. 8 Források, felhasznált irodalom: 1. Realika.educatio Digitális Tananyag Kémia Tanári verzió 12. Elegyek: 16. animáció 2. Kecskés Andrásné Rozgonyi Jánosné: Kémia 7. Nemzeti Tankönyvkiadó (tankönyv) 3. Kecskés Andrásné Rozgonyi Jánosné: Kémia 7. Nemzeti Tankönyvkiadó (munkafüzet) 4. Rózsahegyi Márta Wajand Judit: 575 kísérlet a kémia tanításához. Tankönyvkiadó, Budapest, Ember a természetben Kémia 7. évfolyam IKT kompetencia fejlesztésére javasolt tanmenet 6. SDT Digitális Tudásbázis / Általános kémia / Ismerkedés a kémiával / Az anyagok szétválasztása Fejlesztési célok: 1. Balesetmentes, fegyelmezett munkavégzés 2. Alapvető laboratóriumi technikák elsajátítása, gya korlása 3. A kémia és a hétköznapok 4. Szövegértési kompetencia fejlesztése 5. Kooperativitás fejlesztése Nevelési cél: A kémia és a hétköznapok kapcsolatának felismertetése Felhasznált anyagok: Kénpor, vasreszelék, homok, tinta, aktív szén, konyhasó, réz-szulfát Felhasznált eszközök: Szűrőpapír, tölcsér, lombikok, kémcsövek, főzőpoharak, mágnes, borszeszégő Szemléltetés: 1. Tanári demonstrációs kísérlet: Tintás víz tisztítása aktív szénnel 2. Képek, fényképek Módszerek: Csoportos kísérletezés, megfigyelés, szövegfeldolgozás, csoportos megbeszélés, tanári demonstrációs kísérlet, tanári magyarázat, frontális munka Eszközök: Promethean aktív tábla

11 A témakör feldolgozása aktív tábla segítségével A veszélyjelek ábráit és a takarítóeszközök képét a táblaszoftver könyvtárának megosztott képek/jelzések, illetve eszközök alkönyvtárából húztam ki a flipchartra. A felmosóvödröt rögzítettem (jobb gomb/szerkesztés/rögzítés), alóla lehet kihúzni a háztartási vegyszereket és tisztítószereket ábrázoló képeket és a megfelelő veszélyjel mellé elhelyezni. A veszélyjelek gyakoroltatásának gyors, mozgalmas eszköze, kis időráfordítással felszínen tarthatók az ismeretek és gyorsabban rögzülnek. A sárga pontjelzés egy négyzetet jelöl, amelyet a megosztott alakzatok könyvtárból vettem elő és a kitöltő eszköz segít ségé vel a háttérrel azonos színűre színeztem. A sárga jel (vagy bár milyen egyéb emlékeztető) figyelmeztet az elrejtett infor má cióra. Le- vagy oldal irányba kell húzni az objektumot, hogy a kérdés meg válaszolás után ellenőriz hes sük magunkat, való ban a tűzveszélyes jelre számítottunk-e? A gye re kek szere tik a könnyed, játékos megoldásokat, így is lehet tanulni. A háttér színének megváltoztatásával jeleztem, hogy a bemelegítő, ismétlő, gyakorló szakasz után az új anyagot feldolgozó részhez értünk. A gyümölcsös képet a megosztott képek gyűjteményből választottam, és a témához közvetlenül nem kapcsolódó ábra felhasználásával az volt a célom, hogy a keverékek fogalmához ne csak egy kémiaórás jelentést kapcsoljanak, hanem tudják a mindennapokhoz is kötni. A vaspor és kénpor keverékének szétválasztására szolgáló mágnes képét természetesen a flipchart bal oldalára már odakészítettem, csak most még egy kék téglalap fedi. A gyerekek szívesen tesznek javaslatokat, mindig vannak használható, kipróbálásra érdemes ötleteik. Célszerű először őket meghallgatni. Az óra leghangsúlyosabb része a homok és só keverékének szétválasztása a problémafelvetéstől az ötleteken keresztül a megvalósításig. Közben olyan fogalmak pontos használatát kell megtanulni, mint az oldódás (nem olvadás!!), ülepítés, szűrés. Ez az első alkalmak egyike kémiai tanulmányaik során, amikor tapasztalatokat gyűjtenek arról, hogy az anyagok viselkedését a tulajdonságaik (később megtanulják, hogy összetételük és szerkezetük) határozzák meg. Most is célszerű megvárni a gyerekek javaslatait, és csak ezután felfedni a kártyákat. Nemcsak a képeket, hanem a kísérlet lépéseit is el szoktam rejteni. Mindig rájönnek. A kísérletek rajzai a könyvtár/megosztott gyűjtemények/ /11 éves kortól/tudomány/laborműszerek útvonalon érhetők el és húzhatók a flipchartra. A rendkívül szép kivitelű ábrák didak ti kusak, a lényegi elemeket ragadják meg. Az ábrák a szokásos képformázási műveletekkel méretezhetők és a szöveg től függően alakíthatók. Használatuk azért is előnyös, mert ennek mintájára állíthatják össze a gyerekek a maguk kísér leti eszközeit, munka közben a táblára pillant va ellenőrizhe tik, hogy minden szabályszerű-e. Mi pedig teljes figyelmünk kel a gyerekek felé fordulhatunk, miközben kísérleteznek. 9

12 TARTALOM Gondolatmenet, részfeladat Fogalmak, eljárások I. Motiváció 1. Balesetvédelem veszélyjelek gyakorlása Tűzveszélyes, mérgező, oxidáló hatású, környezetre ártalmas, ingerlő hatású, maró hatású II. Korábbi ismeretek aktivizálása 2. Gyümölcskosár képe Háztartásban használt elválasztási eljárások III. Új ismeretek feldolgozása Keverékek és oldatok szétválasztásának néhány egyszerű módszere 1. a) Vas- és kénpor keverékének szétválasztása. 1. b) Mire használunk otthon mágnest? 1. c) Próbáljátok ki az asztalon lévő egyéb anyagokkal a mágnesezhetőséget! 2. a) Hogyan választanátok szét a homok és a só keverékét? Alapvető kémiai elválasztási műveletek megismerése, kipróbálása Várható tanulói ismeretek: A vasat vonzza a mágnes A kén nem mágnesezhető Pl. szétszóródott gombostű összegyűjtésére Bővítendő ismeretek: Oldódás, oldat Új fogalmak: ülepítés, szűrés, sűrűség 2. b) Eszközök, eljárások, anyagok elnevezésének gyakorlása 2. c) Elvégzik a kísérletet 2. d) Tintás víz tisztítása aktív szénnel Részellenőrzés, visszacsatolás a használt eljárások hátterében álló jelenségek, tulajdonságok Bővítendő ismeretek: Tölcsér, szűrőpapír, lombik Új fogalmak: szűrlet Felületi megkötés (adszorpció) 3. a) Hogyan nyerjük ki a sót a szűrletből (sóoldatból)? Bővítendő fogalmak: Forráspont, párolgás, halmazállapot-változás Új fogalmak: bepárlás, kristályosítás 3. b) Az eljárás hétköznapi vonatkozásai só kinyerése tengervízből fiziológiás sóoldat sólelőhelyek a Földön tengervíz sóösszetétele IV. Az új ismeretek rögzítése, ellenőrzése Milyen elválasztási műveleteket alkalmaztunk? IV. Összefoglalás Mi volt az egyes eljárások elvi alapja? Bővítendő fogalmak: Oldódás Oldat Szűrés Bepárlás Kristályosítás Párolgás Halmazállapot-változás Mágneses mező 10 V. Értékelés A kísérletekkel kapcsolatos érzéseink Mi volt könnyű, mi tetszett? Mi okozott nehézséget? A kísérletezés tartalmi és technikai kivitelezésének értékelése szóban A jegyzőkönyvek ellenőrzése írásban

13 AZ ÓRAI TEVÉKENYSÉG Eszközei Módszerei, tevékenységi formái Megjegyzés Veszélyjelek kivetítve Háztartási vegyszerek, mosó- és tisztítószerek képei Táblán kivetítve a nagyméretű kép Felismerés, csoportosítás a táblai képen (rétegek, drag and drop) Beszélgetés Frontális munka Hamupipőke mese párhuzam Vas-és kénpor keveréke, mágnes, üveglap vagy petri-csésze Csoportokban végzett tanulói kísérlet, a megfigyelések rögzítése Csoportmunka A 3 4. évfolyamon és a természetismeret-órákon szerzett ismeretek felelevenítése (mágnes, oldódás, a víz halmazállapot-változásai) Tölcsér, szűrőpapír, főzőpohár, üvegbot, vagy vegyszeres kanál, víz, homok és konyhasó keveréke Az elvégzendő kísérlet lépései és a kísérleti eszközök beállítása a táblán kivetítve (csak a csoportok javaslatainak meghallgatása után) Kivetített ábraelemző feladat A táblán látható a feladat, amely az eddig használt elválasztási eljárások alapelveinek rögzítését szolgálja A csoportok a megadott anyagok ismert vagy hipotetikus tulajdonságai alapján tervet készítenek, és meghatározzák az elvégzendő tevékenységeket és a sorrendet. Vázlatot készítenek Csoportban végzett tanulói kísérlet, megfigyelések eredmények megbeszélése jegyzőkönyvezése Tanári bemutató kísérlet és magyarázat Önálló feladatmegoldás, majd a kivetített megoldás alapján önellenőrzés Feladatok felosztása, sorrend, pontos megfigyelésre és jegyzőkönyvezésre törekvés Visszaszámolás eszköz, időfelelős munkája Az egyik csoport javaslatot tesz a kivitelezésre, megvitatjuk, döntünk. Hétköznapi vonatkozások: hűtőszagtalanító, széntabletta, szagelszívó, gázálarc működési elve Sóoldat, kémcső, borszeszégő, kémcsőfogó Szemelvények, források (papír alapon is) Szemelvények, források, információk a táblán (folyamatosan) Időmérés, visszaszámolás a táblán (folyamatosan) Frontális megbeszélés, ötletroham Tervkészítés csoportban A bepárlás végrehajtása Megfigyelés, tapasztalatok rögzítése Csoportok beszámolói Csoportok önálló forrásfeldolgozása minden csoportban: kérdésfelelős időfelelős lényeget megtalálni, kiemelni a kérdésre megtalálni a választ, kiemelni szóvivő, csoportok beszámolói Szókártyák (minden csoport húz egy fogalmat vagy eljárást vagy kísérletet, amelyet röviden ismertetnie kell a többiekkel. Egy-egy kérdést tesznek fel a többi csoportnak saját témájukból.) Csoportmunka/egyéni vázlatok, jegyzőkönyvek egyeztetése, kiegészítése Rejtvény (igaz hamis állítások) Mindenki önállóan dolgozik, majd együttes megbeszélés, ellenőrzés A megoldásokat a táblán felváltva mutatják be Szóban, egyénileg és csoportban Kilépő kártyák (egyéni) 11

14 Annak érdekében, hogy a kísérletezés ne csak öncélú tevékenység legyen, ha nem a tartalmi megértést is szol gálja, cél szerű a gyerekekkel is meg fogal maz tatni a tennivalókat. Közben a szerep osztásban is megegyeznek a csoport tagok. Nagyon fontos, hogy a kísérletezés ne csak egy algoritmusokkal szabályozott tevékenység sor legyen, hanem értsék a mögöttes kémiai tartalmat is. Ezt segíti a következő két flipchart-oldal. A gondolatok rendezésében segít ez az elrendezés, amely a megosztott flip chart lapok/alap flipchart építő al könyvtárból húzható ki. A kísérlet elvégzése után bemutatott animáció is a megértést és a rögzítést szolgálja. Forrása: (http://realika.educatio.hu) Tananyag: Kémia tanári verziók: 12. elegyek/ 16. animáció Gyakran használom azt a típusú fel ada tot, amikor a megfejté seket színes alakzatokkal takarom le vagy képek mögé rejtem. Részösszefoglalás hoz, óra eleji bemelegítő játék hoz nagyon alkalmas, motiváló hatású. A meg osztott alakzatok közül választok egy megfelelőt, a képekéhez hason lóan méretezem, majd duplikálom vagy máso lom. A színeket a kitöltő eszköz segítségével tudom változtatni. 12

15 A búvárkodáshoz és az értékeléshez használt flipchartoldalakat is a meg osztott flipchart lapok /alap flipchart építő alkönyvtárban megtalálható min ták alapján készítettem. Majdnem a legutolsó mozzanat az órán, a tanultak alapján két csoportba kell sorolni az állításokat. A megfelelő helyre kell húzni a mondatokat. Bemutatkozik a szerző: Dobóné Tarai Éva Lassan 20 éve tanítok biológiát és kémiát a budapesti XIII. kerületi Kék Általános Iskolában (jelenleg Kék Tagiskola). A Kék Suli nem egyszerűen a munkahelyem, kapcsola tunk ennél sokkal mélyebb és többszintű. Kollégáim a barátaim is, törődünk egymással, tudunk egymás örömeiről, gondjai ról. Könnyebb elviselni a megpróbáltatáso kat látva magunk körül a maradandó idegi károsodás nélkül és töretlen humorérzékkel túlélő tapasztaltakat. Sok mindent szeretek a Kék Suliban. Azt, hogy az óráról kijőve azonnal megbeszélhetem az osztályfőnökkel, hogy Réka miért volt ma olyan idétlen és hogy Tamás kivételesen meg nem írt házi feladata mögött előző esti színházi szereplése áll, de biztos lehetek benne, hogy pótolni fogja. Azt, hogy nyugodtan odamehetek a matekosokhoz egy kis támogatásért, amikor az osztálynak nehézségei támadnak a kémiai számításokkal, és biztos lehetek benne, hogy a következő matekórán előkerül néhány százalékszámítási és arányossági feladat. Az is fantasztikus, hogy a jeles napokat együtt ünnepeljük a már nyugdíjban és a még kisbabájukkal otthon lévőkkel. Koncertre, kiállításra, kirándulni, teljesítménytúrázni is együtt járunk. Az első pár kilométer csevegéssel, virtuális receptcserével és ételkóstolással telik, de legkésőbb az ötödik kilométernél persze hogy már megint a gyerekek és a Kék Suli a téma. A Gerecse 50 embert próbáló távja elég időt ad a szakmai tapasztalatcserére, csipkelődésre, nyúltagysimogatásra, még a világmegváltó ötletek felbukkanására is. Szeretem, hogy a szülők is mellettünk állnak és hajlandók értelmes párbeszédeket folytatni a problémákról. Pogácsát sütnek a ballagásra, táblát, faliújságot sze relnek, ha arra van szükség, vagy a régi tanítványokkal együtt a fűszernövénykert ágyásait alakítják ki az iskolaudvaron, mert szerencsére a szük séges anyagi forrásokat el nyertük az EU-s pályázaton. A hétfő-csütörtöki női torna vagy a péntek esti papák focija előtt-után az öltöző ben lefolytatott informális beszél getések nemcsak az aktuális isko lai kérdések megvitatására al kal masak, régi ismeretségek mélyül nek, újak keletkeznek. Itt mi is szü lőként, barátként vagyunk jelen, tanár voltunk nem mellékes, de most nem elsődleges szerepünk. Sorra érkeznek a volt tanítványok ballagási, esküvői meghívói, beszámolók a diplomaosztókról, külföldi tanulmányutakról. Úgy látszik, a kék sulisság nem múlik el egykönnyen. Ahogy saját gyerekeink lassan felnőnek, rengeteg alkotó energia válik szabaddá. Engem ilyen tekintetben a lehető legjobb időpontban ért az interaktív tábla megjelenése. Pályázati úton jutottunk első és jelen pillanatig egyetlen aktív táblánkhoz, és szerencsére éppen a kémia-fizika előadónkban akadt számára hely. Ismerkedésünk gyors volt, bár nem zökkenőmentes. Közel egy év eltelte után úgy gondolom, jól elboldogulok az általam feltárt területein. Bár használat közben egy-egy véletlen félrekattintással rendszeresen új lehetőségeket fedezek fel, ezeket ma már nem ijesztő és megoldhatatlan problémaként, hanem új kalandok kezdeteként élem meg. Az ismerkedés heteiben a technikai kérdések, megoldások kötöttek le. Azóta sem csökkent azonban az időráfordításom, csak minőségileg átalakult. Korábbi tapasztalataimhoz hasonlóan, ha valamivel kicsit mélyebben kezdtem foglalkozni, mindig újabb és újabb kapuk nyíltak ki, amelyeken muszáj volt belépnem. Így jártam az interaktív táblával is. Az aktív tábla nem egyszerűen egy divatos új játék, és nem is a csodafegyver, ami egy csapásra megoldja a közoktatás súlyos problémáit. Olyan eszköz, amely rendkívül széles körű lehetőségekkel segítheti a tanárok munkáját. Tanítani, megértetni a tananyagot és megérteni tanítványainkat továbbra is nekünk kell. Használjuk okosan! 13

16 14 Milyen táblát válasszunk? 13 gondolat az interaktív táblák kiválasztásához Fekete Ferenc Az interaktív tábla kiválasztása több évre szóló, felelősségteljes döntés. A jó választásban ott van a sikerélmény lehetősége, míg rossz választás esetén a bosszúságon túl csökken a tábla kihasználása is, pedig az eszköz ára miatt a legnagyobb pazarlás az, ha nem használjuk. 1 Felület. Ha a tábla felülete nagyon fényes, alkalmatlan az iskolai használatra, mert egy éles és bántóan erős fénykört tükröz a diákok szemébe, amelyet nem lehet kiküszöbölni, és a tanulóknál gyors kifáradást, fejfájást, hosszú távon akár látáskárosodást is okozhat! A tábla felülete többszörös funkcióval rendelkezik: nem csak interaktív bemeneti eszköz, de szárazfilccel használható írótábla és vetítőfelület is egyben. A két utóbbi felhasználás igényeit nehéz összhangba hozni, mert a filctollakhoz minél fényesebb felületű tábla kellene, a vetítéshez pedig a matt az ideális. A kemény és puha felületek megjelölése az interaktív táblák esetében nem a kopásállóságot, hanem a technológiát jelzi. A puha táblák egyáltalán nem rosszabbak a kemény felülettel rendelkezőknél, mindkét típus megbízható és időtálló, mindemellett az érintésérzékeny felületek sérülékenyebbek, tisztításuk során az agresszív tisztítószerek használata tilos. 2 Anélkül hogy elmélyednénk a különböző technológiák (infravörös, mágneses vagy érintésérzékeny) részleteiben, a felhasználás szempontjából elég három alaptípust megkülönböztetni. Csak elemes tollakkal működtethetők. Csak tollal működtethetők, de a toll nem igényel tápot. Tollak nélkül, ujjal is működtethetők. Ha például a tollak tápellátást igényelnek (elemek vagy akkumulátorok), ez rendszeresen ismétlődő járulékos költséget jelent, a toll meghibásodása, eltűnése pedig pótlásáig használhatatlanná teszi a táblát. Fontos, hogy a tollak legyenek többgombosak, mert csak így működtethető minden alkalmazás problémamentesen (jobb egérgomb funkciók). 3 Bár nem kívánunk egyetlen gyártót sem előnyben részesíteni, arra mindenképpen érdemes figyelni, hogy az alkalmazott technológia bevált legyen, és a megbízhatóságát a műszaki megoldások is sokszorosan bizonyítsák. Egyébként fennáll a rendszer gyakori lefagyásának veszélye. Ha egy órán többször kell emiatt újraindítani a rendszert, komoly időveszteséggel számolhatunk. Ennél a pontnál a hardver és a szoftver együttes megbízhatóságát kell figyelembe venni. 4 Ha a tábla nem 4:3-as képarányú, vagy a táblára nekünk kell rögzítenünk az ún. interaktív eszközt, akkor szinte bizonyos, hogy nem használható ki aktív munka területként a tábla teljes felülete, mivel szinte minden projektor 4:3-as képaránnyal dolgozik. Figyelem! A 16:9-es képarányú tábla megköveteli a drágább projektorok beszerzését, ezért csak indokolt esetben javasoljuk szélesvásznú táblák alkalmazását. Ugyancsak kihasználatlan munkafelületet jelentenek az olyan táblaszoftverek, amelyeknél folyamatosan a táblán van egy eltüntethetetlen menü. Érdemes rákérdezni a táblaméretekre, ugyanis a tábla teljes külső mérete megadása esetén Az interaktív tábla kiválasztása több évre szóló, felelősségteljes döntés

17 az aktív munkafelület számottevően kisebb lehet. Bizonyos határokon túl nincs értelme a munkafelület öncélú növelésének sem, hiszen alapvetően a tanárok és gyerekek emberi méretei határozzák meg az igazán hasznosítható táblafelület nagyságát (4:3-as képarány esetén közötti képátló az ideális). 5 Ha munka közben nem lehet a számítógép minden egyes funkcióját elérni a tábláról, akkor el kell tőle távolodnunk, és a számítógéphez kell lépnünk. Bár ez csak néhány méternyi távolság, de ha az óra alatt ezt gyakran kell megtenni, az jelentős időveszteséget jelenthet számunkra. Kérjük, jelezzék kiadónknál, ha a táblákat szeretnék személyesen kipróbálni! Hívjanak fel bennünket az (1) telefonszámon, vagy küldjenek t a címre. Amilyen gyorsan tudunk, válaszolunk! 6 Komoly gond bár nem jellemző, ha a tábla szoftvere nem képes az ott elhelyezett hivatkozások, linkek kezelésére, nem lehet vele az interneten szörfölni, vagy egy kattintással bármit (külső honlapot, mellékletet, saját gépen elhelyezett fájlokat) elérni. Ilyenkor minden egyes alkalommal először a tálcára kell tennünk a tábla előadás-szerkesztő programját, majd visszatéréskor azt újra megnyitni. Ez megtöri az óra folyamatosságát. 7 Rendkívül fontos szempont még a táblaszoftver kapcsolata más általánosan használt programokkal (MS Excel, MS Word, PowerPoint, CorelDraw, AutoCAD, Paint stb.). Egy jó szoftver képes arra, hogy ezekbe az alkalmazásokba közvetlenül akár kézírással vihessünk be adatokat, amelyek mentéskor azonnal be is épülnek ezekbe a szövegekbe, táblázatokba, így nincsen szükség nehézkes, többszörös adatkonverziókra. Érdemes arra is figyelni, hogy a táblaszoftverbe gond nélkül beszúrható legyen flash animáció! 8 Ha a szoftver korlátlan számú számítógépre ingyen telepíthető és kipróbálható, akkor a tanulók odahaza egyénileg vagy csoportosan saját előadásokat készíthetnek, amit majd az osztály előtt mutatnak be. Az előadás-szerkesztő programnak tábla nélkül is kell működnie, hogy a tanár a saját számítógépe előtt ülve is dolgozhasson az előadás anyagán. 9 Nézzük meg, mennyire bőséges és szerteágazó a programhoz adott, oktatási célzattal létrehozott segédleteknek gyűjteménye! Ezek a gyűjtemények a saját tananyag készítését könnyítik meg. 10 Olyan táblát válasszunk, amelynek van magyar nyelvű szoftvere és magyar nyelvű leírása! 11 A rendszer legyen képes az óra során tett megjegyzések és változások különböző formátumokban való kimentésére és visszajátszására! Az így elmentett táblaképek jó szolgálatot tehetnek az ismétlés vagy rendszerezés folyamán. 12 Nézzük meg, milyen opcionális eszközökkel bővíthetjük a későbbiekben a tábla szolgáltatásainak körét! Ide tartoznak a hangosítás, a tanár diák stúdió, a palatábla használatának vagy akár egy feleltető-/szavazórendszer kiépítésének lehetőségei. Az ismeretek rögzülési szintjének ellenőrzésében, de az óra más mozzanataiban is nagy segítséget jelenthetnek ezek a kiforrott, megbízhatóan működő eszközök. Ha a választott táblánk ilyen eszközök kezelésére nem képes, a későbbiek során sem tudjuk lehetőségeit bővíteni. 13 Végül a legfontosabb! Gondoljunk arra, hogy ezek a táblák milyen környezetben üzemelnek majd! Ha kényes, törékeny kiegészítők (szavazóegységek, palatáblák vagy tollak) tartoznak hozzá, azok az évek folyamán valószínűleg többször is meghibásodnak, elvesznek, pótlásuk, javításuk további forrásokat igényel. Érdemes megfontolni olyan technológiák alkalmazását, ahol nem szükséges drága, nem gyermekkézbe illő méretű tollak használata. Javasoljuk a mágneses érzékelésű tollal vagy a nyomásra érzékenyített felülettel rendelkező, tollak nélkül is üzemképes, kézzel is működtethető táblák beszerzését. Mindezen szempontokat figyelembe véve, a helyi lehetőségek és igények mérlegelésével válasszanak, de vásárlás előtt mindenképpen érdemes a gyakorlatban kipróbálni a kiszemelt eszközöket, és ez után meghozni a végleges döntést. MK Ta blatani to 01 v24.indd Sec1:17 a táblaszoftverbe gond nélkül beszúrható legyen flash animáció :34:57

18 16 Súgó helyett: beállítási tippek, ötletek Flash beszúrása Nagy György Akik rendszeresen használják a táblát, gyakran használ nak PowerPoint prezentációt. Ez lehet csak megszo kás, de egyes eszközök nem is ren del keznek tananyag készítést támo gató szer kesztő szoftver rel, vagy ezek nem elég kiforrot tak, kézre állóak. Az órán gyakran hasz nálunk ekkor is Flashben készített animációt vag y interaktív feladatot, amely nek meg jelenítésére három lehető sé günk van: 1. Kilépünk a vetítésből, és elindítjuk az animációt. 2. A dián linkeljük az animációt és így indítjuk (ha jó a védelmi rendszerünk, figyelmeztetést kapunk, amit a futtatás előtt nyugtáznunk kell). 3. Beszúrjuk az animációt a diára, így közvetlenül onnan indítható. Az első két megoldás sajnos az óra egységét bontja meg, amellett, hogy időveszteséget is okoz. Használjuk inkább a harmadik megoldást! De hogyan? PowerPointba 1 PowerPointban a Flash fájl csak akkor játszható le, ha a számítógépen regisztrálva van a Shockwave Flash Object nevű ActiveX vezérlő. Ennek ellenőrzésére nyissuk meg a Nézet/Eszköztárak/Vezérlők eszközkészlete panelt. A panelen a További vezérlők ikonra (egy kalapács és egy csavarkulcs van rajta) kattintva, a legördülő ablakban ellenőrizhetjük a vezérlő meglétét. Ha nem találjuk, akkor töltsük le, és telepítsük gépünkre a Flash Playert. A telepítő regisztrálni fogja a vezérlőt a számítógépen. 2 A Power Point normál nézetében váltsunk arra a diára, amelyen az animációt játszani kívánjuk! 3 Lépjünk be újra a További vezérlők listájába, és rá kattintva a Shockwave Flash Object elemre, az egér húzásá val rajzoljuk meg a vezérlőt a dián! Mint látható, ezzel kijelöltük az animáció helyét, a vezérlő kerete pedig bár mikor áthelyezhető és át méretez hető szükség le teink szerint. 4 A következő lépésben be kell állítanunk az objektum tulaj don ságait. Kattintsunk a jobb egérgombbal a Shockwave Flash objektumra, és válasszuk a Tulajdonságok parancsot! a Az Alphabetic fülön kattintsunk a Movie tulajdonságra! Az értékoszlopba (a Movie melletti üres cellába) írjuk be a lejátszani kívánt Flash-fájlnak a fájlnevét is tartalmazó teljes elérési útját (például: C\:Dokumentumok\Mozi.swf) vagy URL-címét! b Ellenőrizzük, hogy a Playing tulajdonság értéke True értékre van-e állítva! Ezzel a beállítással elérhetjük, hogy a dia megjelenítésekor a program lejátssza a fájlt. Amennyiben a Flash-fájlnak van saját Start/Vissza vezérlője, akkor a Playing tulajdonság beállítható False értékre is, hiszen a lejátszást a mozi saját gombjával fogjuk vezérelni. c Ha az animációt nem akarjuk folyamatosan egymás után többször lejátszani, akkor a Loop tulajdonságot állítsuk False értékre. d Ha a Flash fájlt be akarjuk ágyazni a bemutatóba így a bemutató másolata tartalmazni fogja az animációt, külön nem kell azt is hordoznunk állítuk be az EmbedMovie tulajdonság True értékre. Mindezek után a tulajdonságok panelt zárjuk be, bemutatónk az animációval együtt vetítésre kész. A PowerPoint 2007-es verziójában ugyanezt az eljárást kell követnünk, azonban a Vezérlők eszköztára a korábbiakkal ellentétben egy új menüben, a Fejlesztőeszközökben található!

19 e-tanarikar.hu A weboldal célja, hogy egy interaktív, az újításokra nyitott tanári közösséget hívjon életre: a regisztráltak elhelyezhetik saját anyagaikat, amelyeket megoszthatnak pedagógustársaik kal, kapcso latokat építhetnek, újíthatnak fel, a fórumban lehetőségük nyílik szabad eszmecserére. Az oldal felhasználói elsőként értesül hetnek az e-tábla programhoz kapcso ló dó újdonságokról, programokról. A legaktívabb tagok különböző meg lepe tésekre, kedvezményekre számíthatnak. 17

20 A Műszaki Kiadó a jövő oktatásáért Interaktív tananyagok a kompetencia alapú oktatáshoz Interaktív számháború 1 3 Interaktív CD-ROM-ok MK , MK , MK Új szoftversorozatunkkal itt a lehetőség, hogy a diákok kal az osztályteremben játsszunk számháborút az inter aktív tábla segítségével. A győze lemhez mégsem elég, ha valaki jól tud szá molni a siker hez jó stratégiára is szükség van. Ehhez a szoftver hasznos segítséget nyújt. Háromrészes sorozatunk különböző nehézségi szintekre készült. A játékos feladatokkal a tanítás és a tanulás valódi élménnyé válik. Matek bevetés Interaktív CD-ROM MK A játékosok dinamikus környezetben vizsgálják meg a matematikai tényeket, definíciókat, és végeznek gyors számolásokat, hogy teljesítsék küldetésüket. Játszható egyedül, párosban vagy csoportokban az osztályteremben. Az interaktív játé kok több száz matematikai kérdést tartalmaznak a számok, a probléma megoldás, a mérés és geometria témaköreiből, minden téma körben két nehézségi szinten. A problémamegoldás tanulható Interaktív CD-ROM-ok 1 6 szint, elsőtől hatodik osztályig MK , MK , MK , MK , MK , MK A 6 részes interaktív CD-ROM soro zat külön böző szinteken a probléma megoldás széles tár házát kínálva nyújt segítséget a stratégiák elsajátí tásához, hogy az Ön diákjai sike res probléma megoldókká váljanak. Maths RAPS (RAP matek) CD-ROM MK Angol nyelvű szoftver Kéttannyelvű iskoláknak ajánljuk A szoftver a matematika tanításá ban kissé formabontó módon, a rap szabályos ritmusú, rím és dallam keverékére építve játszi könnyed ség gel teszi memorizálhatóvá a mate ma tikai szabályokat, így a diákok a legbonyolultabb definíciókat is könnyen elsajátíthatják.

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek Digitális kompetencia versenyek (TÁMOP2.2.307/22F20080033) A globális világ és a tanulás A XXI. század világa nyitott és bonyolult rendszer lett, amelyben a globalizálódás mellett megjelennek a több pólusú,

Részletesebben

modern iskola Üzemeltetés Digitálvilág Továbbképzés A jövô oktatásáért a Mûszaki Kiadó e-tábla programjával Tanárok fizetése Szakma Sztár Pályázat

modern iskola Üzemeltetés Digitálvilág Továbbképzés A jövô oktatásáért a Mûszaki Kiadó e-tábla programjával Tanárok fizetése Szakma Sztár Pályázat modern iskola oktatás-módszertani magazin 2008. június Digitálvilág Továbbképzés Tanárok fizetése Szakma Sztár A jövô oktatásáért a Mûszaki Kiadó e-tábla programjával 580 Ft Üzemeltetés Pályázat www.muszakikiado.hu

Részletesebben

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK TARTALOM Mi a zanza.tv?...5 Kié a zanza.tv?...5 Mi található a zanzán?...5 Miért ilyen a zanza.tv?...6 Esélyegyenlőség...8 Regisztráció nélküli

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás

Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás Tehetséggondozó módszertani kiadvány Suszter Balázs Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás Gazdagítás alkalmazói ismeretek alkalmazásával 5 Tehetséggondozó módszertani kiadvány 5

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2010 A kiadvány a TÁMOP

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

iskola 2013. augusztus 22-23. csütörtök-péntek, 9.00-17.00 óra SYMA Rendezvény- és Kongresszusi Központ, 2013/14 1146 Budapest, Dózsa György út 1.

iskola 2013. augusztus 22-23. csütörtök-péntek, 9.00-17.00 óra SYMA Rendezvény- és Kongresszusi Központ, 2013/14 1146 Budapest, Dózsa György út 1. www.moderniskola.hu iskola Intézményvezetők és pedagógusok magazinja 2013/3. 580 Ft 2013/14 2013. augusztus 22-23. csütörtök-péntek, 9.00-17.00 óra SYMA Rendezvény- és Kongresszusi Központ, 1146 Budapest,

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November 2008 Kedves Olvasók! Az Európai Unióban folyó Oktatás és képzés 2010 munkaprogram egyik kiemelt témája az egész életen át tartó tanulást szolgáló

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN

G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN Neumann János Informatikai Kar Informatikai Automatizált Rendszerek Szakirány Humánfejlesztési- és Módszertani Intézet Mérnök Tanári Képzés G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN Név: BEDŐK DÁVID Konzulens: DR.

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában 1. Bevezetés: 1.1 Nyelvtanítás célja a NAT alapján A NAT értelmében a középszintű (7 12. évfolyam) idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása,

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz

Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz Celldömölk AP 070632 ISBN 978-963-465-390-5 Fülöp Péter, 2011 1. kiadás, 2011 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Előszó: Iskolánk arculata 4. oldal 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei 6. oldal

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

INNOVATÍV TRAIN-TO-TRAIN OKTATÁSI, NEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS PROGRAM A 8 14 ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA

INNOVATÍV TRAIN-TO-TRAIN OKTATÁSI, NEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS PROGRAM A 8 14 ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA INNOVATÍV TRAIN-TO-TRAIN OKTATÁSI, NEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS PROGRAM A 8 14 ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA Tartalomjegyzék Bevezetés Mi az Ezer Gyerek program? 2 Az Ezer Gyerek programról részletesen 3 Alapvető kérdések

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben