A hibriditás kultúrája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hibriditás kultúrája"

Átírás

1 Miklósvölgyi Zsolt - Nemes Z. Márió A hibriditás kultúrája Pályázati terv a JAK Médium-Art munkacímen kiírt kötetsorozatának szerkesztői pozíciójára A JAK elnöksége által kiírt könyvsorozatot olyan iránymutató kezdeményezésnek tartjuk, amely alkalmasnak tűnik arra feladatra, hogy a nagymúltú szervezet utóbbi időben elindult átalakulási folyamataival összhangban mutasson fel újfajta kulturális stratégiákat. Ennek megfelelően a felhívásban rögzített szempontokat szem előtt tartva az alábbiakban két részben kívánjuk kifejteni pályázati tervünket. Elsőként azokat a főbb téziseket foglaljuk össze, amelyek véleményünk szerint nem csupán a pályázati tervünk szellemiségét, de egyúttal az újonnan induló kötetsorozat lehetséges alapelveit is rögzítik. A kulturális, esztétikai, módszertani összefüggések felvázolása után -- ezen irányvonalak mentén -- kívánjuk részletesen kifejteni a pályázat konkrét projektterveit. I. Kulturális és stratégiai alapvetések A sorozat az irodalom és a társművészetek közötti mind intenzívebb együttműködését szorgalmazó kezdeményezés, mely a kortárs irodalom létlehetőségeit a monokulturális beszűkülés (K. Ludwig Pfeiffer) és a logocentrikus hegemónia tendenciáival szemben próbálja újragondolni. Mindez egy alternatív kultúrafelfogást előlfetételez, melyet ebben a kontextusban a hibriditás kultúrájaként értelmezhetünk. A hibriditás itt egy olyan elegyes, heterogén és amalgátumszerú kultúrakoncepciót jelöl, mely nem a kulturális-mediális terek elkülönítésében érdekelt, hanem ezen dimenziók egymásbaíródásában ismeri fel az esztétikai tudat alapvető kondícióját. Vagyis a kulcsszó a tranzitivitás: a kölcsönös átmenetek és kulturálismediális cserék dinamizmusa. A hibriditás kultúrája egyszerre transzkulturális és transzmediális jelenség, mely viszontfertőzések és keresztbeporzások ökoszisztémáját hozza létre. Ennek fényében a kiadványsorozat tervezett darabjait sem valamiféle társművészeti randevúként képzeljük el, ahol két autonóm világot próbálunk egymásba tükröztetni, hiszen a hibriditás kontextusában a társművészet 1

2 kifjezés is pontatlan, ugyanis nem párhuzamosságokról van szó, hanem kereszteződések hálózatáról. A mechanikus médiumpárosítások helyett olyan projekteket szeretnénk létrehozni, amelyek nem egyszerűen egymás mellé rendelik a különböző teljesítményeket, hanem minden egyes esetben újrafeltalálják a hibriditás ökoszisztémáját. Ez azt jelenti, hogy nem individuális könyvtárgyakban gondolkodunk, hanem transzmediális projektekben, melyek feltételeznek ugyan egy szöveges kiadványt, de nem merülnek ki annak megalkotásában. A szöveges kiadványok füzetszerű mellékletekkel, merchandise elemekkel, online felületekkel, offline eseményekkel és audiovizuális regiszterekkel bűvülnek ki, vagyis minden projekt egy-egy médiumközi jelrendszert alkot. Eközben a könyvsorozat az egyes projektek fölötti hibrid ökoszisztémaként nyilvánul meg, mely a különböző koncepciók közti átfutások, áthallások, átjárások mentén szerveződik és épül tovább. A transzmedialitás az online és offline dimenziók szigorú elkülönítését is meghaladja, hiszen egyfajta poszt-digitális paradigmát hoz létre, amennyiben e kettő oppozíciójának médiumreflexív meghaladásában érdekelt -- erre a stratégiára kiváló példa a nyomtatott Spiegel köré kialakitott, több platformon is hozzáférhető felhőszolgáltatások jelensége. A poszt-digitalitás egyszerre esztétikai és módszertani jelentőségű, ugyanis úgy értékeli újra az esztétikai kézművességet és a könyvtárgy materialitását, hogy folyamatosan figyelmeztet azok digitális megelőzöttségére. Ebben az értelemben a poszt-digitalitás nem azt jelenti, hogy a technológiai apparátusok által működtetett kulturális rendszerek nem digitálisak többé, hanem éppen azt, hogy e rendszerek használói immáron tisztában vannak létmódjuk digitális vetületeivel, s képesek azokkal szemben adott esetben kritikusnak is lenni. Ezek a kulturális gyakorlatok, amelyeket leginkább a D.I.Y, sufni, barkács, garázsfétis, buhera, low-tech-jelleg fogalmaival lehetne körülírni, nem egyszerűen valamiféle visszatérésre törekednek az underground szegény anyagaihoz és eljárásaihoz, sokkal inkább a különböző szakmai, tudományos, művészi kompetenciák olyan újraelosztását testesítik meg, amelyek direkt aktivizmusra invitálnak. A könyvsorozat keretében a direkt aktivizmus formái a közösség/közönség újraszervezését segítik, olyan -- egy-egy projekt mentén kialakuló -- kulturális terek 2

3 megteremtését, ahol a különböző alkotók szabadon oszthatják meg egymással tudásbázisukat a kölcsönös szolidaritás és a közös koncepció jegyében. Mindez a műhely-jelleg kialakításán túl lehetőséget ad a disztribúció alternatív formáinak a kialakítására is, hiszen a különböző típusú offline-események (crowdfunding, bemutatók, happeningek) a közvetlen terjesztés és értékesítés tereivé válhatnak, ahol a kapcsolódó merchandise termékek (polók, táskák, kísérő kiadványok, matricák, stb.) is bemutatására kerülhetnek. Fontos kiemelni, hogy a rendezvények megtervezése során érdemes túllépni az intellektualista kultúrprogramok modelljén, hiszen a közösség/közönség építése szempontjából eredményesebbek lehetnek az ún. tematikus happeningek (vetítéssel és zenei támogatással), melyek a hagyományos kulturális tereken kívül ( off-space hacking ) is megrendezhetőek, miáltal a direkt aktivizmus urbanisztikai térgyakorlattá (Michel de Certeau) is válhat. Az alkotói együttműködések ökonómiáját tekintve elutasítjuk azt a konzervatív modellt, miszerint a társművészetek képviselői - megőrizve izolált pozíciójukat - csupán átüzengetnek egymásnak. (Ennek eklatáns példája, amikor az író udvariasan megtekint egy képet a galériában és/vagy a műteremben, aztán megihletődve hazarohan, hogy élményeit magányosan papírra vesse, miközben mindezt művészetköziségként próbálják tőkésíteni.) A hibrid ökoszisztémában nincs helye ilyen társasmagánynak. Ehelyett az alkotói folyamat felnyitását kínáljuk, melynek bármelyik fázisába bármelyik művész szabadon beleléphet, legalábbis abban az értelemben, hogy egyfajta kurátori szerepkörben ő maga is tevőleges részese lehet a koncepció transzmediális megkomponálásának. A projekt-alapú közösségi esztétika kikísérletezésében fontos vonatkozási pontot képez számunkra a Fridvalszki Márkkal közösen létrehozott Technologie und das Unheimliche című poszt-digitális fanzine, melynek minden egyes száma olyan interszubjektív kollázsnak fogható fel, ahol az individuális szerzői logikák demokratikus összmintázattá állnak össze, miközben a szerző-szerkesztő-kiadó hagyományos, alapvetően a munkamegosztás kapitalista eszméjén alapuló hierarchikus viszonyrendszere is átrendeződik. Mindennek megvannak a maga művészetszociológiai, kultúraelméleti és intézménypolitikai vetületei is, hiszen a hibriditás általunk képviselt tranzitív koncepciójában -- ahol nemcsak művek, hanem közösségek létrehozásáról is szó van -- 3

4 a művészi autonómia újfajta lehetőségeiről is el kell gondolkodni. A kortárs magyar szellemi élet irodalomcentrikus kultúraként definiálja önmagát, ugyanakkor a hibriditás beszivárgó jelenségei folyamatosan aláássák ezt az elitisztikus szemléletet, miközben ezzel párhuzamosan a különböző társadalmi, piaci és kultúrpolitikai tendenciák szubkultúrává írják vissza a belülről kitüntetett közegként megélt irodalmi teret. Ezek a jelenségek az alternativitás, az underground fogalmainak újradefiniálását teszik szükségessé, hiszen kánonvitáktól és kultúrpolitikai harcoktól függetlenül is egyre nyilvánvalóbb, hogy a fiatal irodalom intézményrendszerei tőkehiányosak, teljesítményei pedig egy szélesebb társadalami nyilvánosság számára láthatatlanok. Koncepciónk szerint a megoldás nem a felmelegített pinceromantika és a kazamaták újranépesítése. Nem a föld alá kell vonulni, hiszen már jó ideje ott vagyunk, inkább az a kérdés, hogy mit tudunk kezdeni azzal a relatív szabadsággal, amit ez a kívülség jelent. A két kulcsszó ebben az össszefüggésben: autonómia és taktika. Ez a két fogalom olyan kulturális gyakorlatok rendszerére utal, ahol a művészeti autonómia lehet a kiindulópontja egy politikai esztétika kidolgozásának, amely ezen autonómiát a direkt művészeti aktivizmus programjává emelheti. Ezen alapelv egyik lehetséges szellemi, irodalom- és művészettörténeti előzményeit -- miként azt a pályázati kiírásban megemlített korábbi JAK-füzetek példái (Médium-Art (Válogatás a magyar experimentális költészetből); Török László: Módosulások; Szkárosi Endre Galántai György: Szellőző művek) is mutatják -- a magyar neo- és transzavantgárd, vagy akár a klasszikus avantgárd egyes törekvéseiben találhatjuk meg. Véleményünk szerint ezen előzményekre, másfelől a kortárs kulturális mintákra, valamint az újabb mediális és technológiai ökoszisztémákra építkezve a JAK új sorozata olyan kulturális vállalkozás lehetne, amely képes rendkívül aktuális irodalmi-művészeti diskurzusokat generálni. Ezen hibrid kultúrafelfogás egyúttal újfajta művészeti földrajzot és geokulturális identitást is eredményez, amelyet glokális tudatnak nevezhetünk. Ezt a megváltozott térképészeti tudatot egyrészt a technológiai rendszerek és a valós környezet közötti mindszorosabb összefüggés, valamint a kulturális mező globális és lokális mintáinak elegye jellemzi. A glokalitást a hagyományos értelmben vett centrum/periféria binaritása helyett a folyamatosan változó és átalakuló kultúrafelfogások kölcsönhatásaiban megképződő geopolitikai és geokulturális hibridizáció alakítja. A JAK és a könyvsorozat 4

5 szempontjából a glokalitás arra figyelmeztet(het), hogy az állami és piaci finanszírozási rendszereken való kívülkerülés nem eredményezi feltétlenül a perfifériára szorulást, hiszen létrehozhatók olyan nemzetközi kulturális hálózatok és együttműködések, melyek nem csupán tőkeinjekciót jelenthetnek, hanem a külföldi alternatív művészeti színtereken való minél aktívabb jelenlétre (is) ösztönöz(het)nek. A fiatal irodalom szövegközpontú produktumait nehezebb utaztatni, hiszen ez a feladat folyamatos nyelvi és kiadói diplomáciát feltételez, ugyanakkor a hibridizáció stratégiája épp abból a szempontból lehet hatékony(abb), hogy egyszerre több oldalról képes megnyitni a transztkulturális cserék rendszerét. Saját beágyazottságunkból és orientációnkból fakadóan a Berlin-Budapest tengely tűnik legalkalmasabbnak a nemzetközi nyitásra. A Horváth Tibor és Stenczer Sára által vezetett POVVERA project-space-ben lehetőségünk lenne a budapesti eseményekkel és bemutatókkal párhuzamos kétnyelvű rendezvények szervezésére, de az egyidejű események technológiai összehangolása -- kölcsönös közvetítése -- is könnyen kivitelezhető.. Emellett a POVVERÁ-hoz kapcsolódó kulturális egyesületen, a MEETROPA Verein-on keresztül a német kultúratámogatási pályázatokhoz való hozzáférés is megoldhatóvá válik. Rendezvényszervezés és a kiadványok terjesztése tekintetében a Literaturwerkstatt Berlinnel kiépített kapcsolat ugyancsak nagy segítséget jelenthet. II. Konkrét projektek A fenti alapelvekből kirajzolódó kultúrafelfogással és irodalomszervezési stratégiákkal összhangban -- sikeres pályázat esetén -- az alábbi projekteket szeretnénk megvalósítani. Fontosnak tartjuk jelezni, hogy az évente megvalósuló három-négy nagyobb kiadványon és a köréjük tervezett transzkulturális ökoszisztémákon túl, lehetőség szerint minél több mikro-projektet (kis példányszámú füzetek és művészeti kiadványok, projekt dokumentációk stb.) kívánunk létrehozni. 1. AudioKULT néven egy az audiovizuális-irodalmi kiadványsorozatot szeretnénk elindítani. Ennek keretében megvalósíthatóak lennének különböző hangköltészeti, illetve egyéb az irodalom és zene határvidékét bejáró kísérletek, koncertek, happeningek. Az AudioKULT kvázi-labelként is működne, vagyis -- a poszt-digitalitás 5

6 szellemében -- saját kiadásban jelentetnénk meg one-off vágású bakelit lemezeket, kazettákat, melyek dizájnját a közreműködő irodalmár és képzőművész együttesen tervezhetné meg. A zenei kiadványok borítója (booklet stb.) vizuális és szöveges tartalmakat együttesen magába foglaló műtárgyként funkcionálna. Az irodalmár/képzőművész párosokat fiatal magyar, kísérleti zenékkel foglalkozó producerekkel, kiadókkal kötnénk össze, mely kollaborációk keretében olyan audiovizuális happeningeket és kiadványokat hoznánk létre, amelyek egy szélesebb nyílvánosságot céloznának meg. Így például a HAANG.hu-val együttműködve tervezünk rendezvényeket szervezni a Kontra Klubban, emellett Tóth Kingával, Komor Zoltánnal, illetve a Katapult Csoporttal is folytatunk tárgyalásokat zene és irodalom határainak újragondolásáról. 2. Az AudioKULT mintájára működne a Found Footage nevű projekt, mely az irodalom és mozgóképes kultúra experimentális képviselői közti együttműködését szeretné biztosítani. Itt a VHS-formátum iránti egyre erősebb érdeklődés képezné a kiindulópontot. A nyolcvanas évek VHS-esztétikáját újraértelmezve, bizonyos mozgóképes alkotásokat filmes szakemberekkel remixeltetnénk, majd ezeket a vizuális torzókat fiatal irodalmárok külön erre a célra létrehozott szövegei alapján szinkronizáltatnánk ( alámondás ) újra. Az így létrejöt művekhez (akárcsak az AudioKULT kiadványok esetében is) képzőművészeti igényű borítók készülnének, s ezeket zenével és vetítéssel egybekötött VHS-szintetizátor showkon mutatnánk be. A VHS mellett a super 8-as technológiát is szeretnénk újrafelfedezni és irodalmi kontextusba (át)helyezni -- ebben a vállalkozásban Lichter Péter kísérleti filmjei és verstrailerei irányadóak számunkra. 3. Sirbik Attila és a ROHAM szerzőgárdájának közreműködésével egy olyan képregény(elméleti)-kiadványt tervezünk megjelentetni, mely egyszerre reflektálná a képregénykészítés gyakorlati kérdéseit, illetve a képregény és a vizuális kultúra összefüggéseinek elméleti és történeti aspektusait. A kötet fiatal írók és képzőművészek által közösen létrehozott képregényeket közölne, de emellett képregényesített tanulmányokat is, melyek nemcsak tematikusan tárnák fel a vizuális 6

7 műfaj esztétikai jellegzetességeit, hanem maguk is kép-szöveg fúzióként jönnének létre. A kötet a POP-JAK keretében is bemutatott comixconnection nemzetközi vándorkiállítás koncepciójára támaszkodik, miszerint a képregény vizuális és nemzeti kultúrák közötti közvetítő szerepet is betölthet. A kötet megvalósulása esetén lehetőség nyílna a comixconnectiont is létrehozó berlini Museum Europäischer Kulturen intézetével való együttműködésre, illetve egy németországi bemutató megszervezésére. 4. Terveink között szerepel továbbá olyan virtuális tartalommegjelenítési rendszereken alapuló, online művek elkészítése és kurálása is, amelyek az újmédia művészet és az irodalom kereszteződéséből létrejövő rich media kiadványok lehetnének. A vállalkozás fontos referenciapontja a videós, képes, szöveges és egyéb multimédiás tartalmakat elegyítő Mega rovat a VS.hu-n, de a mi terveink elsősorban az újmédiákat felhasználó prózaművek létrehozására irányulnak. 5. Konceptualizmusok címmel olyan fordításkötet és antológia megvalósítását is tervezzük, amely a poszt-digitalitás hatására átalakuló kontextusok közepette kívánja újabb poétikai programok kialakítását előmozdítani. (Lehetséges példaként Kenneth Goldsmith amerikai költő munkásságát, illetve az UbuWeb című összművészeti kezdeményezést említhetjük.) Ennek a projektnek a centrumában elsősorban a konceptuális írás művészetelmélete és gyakorlata állna, amelynek keretében Vanessa Place és Robert Fitterman Notes on Conceptualisms (Ugly Duckling Press, 2009) című diskurzusteremtő művét szeretnénk lefordíttatni és megjelentetni. Továbbá pályázatot írnánk ki olyan művek megvalósítására, amelyek vagy a konceptuális írás szellemiségében születnének, vagy a témát teoretikusan dolgozzák fel. 6. Annak érdekében, hogy a hibriditás kultúrájának különböző aspektusait a magyar szellemi közeg számára minél árnyaltabban közvetíthessük, Hibridszcénák címen konferenciát szerveznénk, mely a tudományos kontextualizálás mellett művészeti akciók, kiállítások és bemutatók elegyítésével próbálná felmutatni a kevert állagokból 7

8 kirajzolódó kulturális panorámát és annak magyarországi vonatkozásait. A konferencia anyagából természetesen kötet is készülne. 8

9 Személyes adatok Név: Nemes Zoltán Márió Születési helye, ideje: Ajka, Anyja neve: Liscsai Olga Lakcím: 8512 Nyárád, Arany János utca 34. Telefon: / Web: NEMES Z. MÁRIÓ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Tanulmányok 2001: gimnáziumi érettségi, Petőfi Sándor Gimnázium, számítástechnikai tagozat : Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Állam és Jogtudományi Kar, jogász szak. (megszakítva) : Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, esztétika-filozófia szakos diploma : ELTE BTK Filozófiai Doktoriskola PhD-képzés és oktatói gyakorlat 2013: Az Esztétika és Antropológia Az antropológiai szinrevitel mint esztétikai dehumanizáció című doktori disszertáció megvédése (summa cum laude) Nyelvi kompetenciák Német: felsőfokú C típusú nyelvvizsga (1999) Angol: középfokú C típusú nyelvvizsga (2001) Írószervezeti tagságok Fiatal Írók Szövetsége (2004-) József Attila Kör (2005-) Magyar PEN Club (2006-) Szépírók Társasága (2013-) Tanulmányi, szakmai és művészeti díjak, ösztöndíjak 2000: Az Országos Középiskolai Versenyen német szekcióban elért országos hetedik hely. 2005: AZ ELTE BTK Tudományos ösztöndíja a Hajas Tibor kettős teste Az öndestruktív body-art és egy szakrális diskurzus című tanulmánnyal. 2006: AZ ELTE BTK Tudományos ösztöndíja a Dürrenmatt-fikció című tanulmánnyal : Köztársasági Ösztöndíj, ELTE BTK esztétika-filozófia szak. 2009: Móricz Zsigmond Irodalmi Ösztöndíj 2011: Ernst Mach ösztöndíj (4 hónap, Bécs) 2012: NKA alkotói ösztöndíj 2013: Cogíto-díj az Esztétika és Antropológia Az antropológiai színrevitel mint esztétikai dehumanizáció című doktori disszertációért (Magyar Filozófiai Társaság, L'Harmattan Kiadó) 2013: DAAD-ösztöndíj (9 hónap, Berlin) 2014: Akademie Schloss Solitude ösztöndíja 9

10 PhD-hallgatóként vezetett egyetemi kurzusok: Filozófiai antropológia és antropológiai esztétika 2010/11 őszi félév Akcionizmus és kritika szeminárium 2010/11 tavaszi félév Filozófiai antropológia szeminárium 2011/12 őszi félév Test és művészet előadás (Seregi Tamással közösen) 2011/12 tavaszi félév Részvétel irodalmi-művészeti-kulturális projektekben : A Telep Csoport nevű irodalmi csoportosulás alapító tagja. A művészeti csoporttal való közös fellépések és szereplések, többek között a 2007-es JAK-táborban, a 2007-es Művészetek Völgyében, és a SÍN kulturális központ rendezvényein : A Kistangó kulturális portál munkatársa, először rovatvezetőként majd szerkesztőként. 2011: Részvétel a nemzetközi ARS POETICA-fesztiválon Pozsonyban. 2013: A Technologie und das Unheimliche kultúraelméleti periodika megalapítása Fridvalszki Márkkal és Miklósvölgyi Zsolttal közösen Berlinben. Önálló tudományos- szakmai kötetek A preparáció jegyében Kritikák, tanulmányok (2014, JAK) Esztétika és antropológia Az antropológiai színrevitel mint esztétikai dehumanizáció (2014, L'Harmattan, előkészületben) Verseskötetek: Alkalmi magyarázatok a húsról (JAK-L'Harmattan, 2006) Bauxit (Palimpszeszt-PRAE.HU, 2010) Ruka V Stene (szlovák válogatáskötet, fordította Macsovszky Péter) (ARS POETICA, Pozsony, 2011) A hercegprímás elsírja magát (Libri Kiadó, 2014.) Szépirodalmi antológiák: Szép versek 2014 (Magvető Kiadó, 2014.) Szép versek 2013 (Magvető Kiadó, 2013.) Szép versek 2012 (Magvető Kiadó, 2012.) Szép versek 2011 (Magvető Kiadó, 2011.) Szép versek 2010 (Magvető Kiadó, 2010.) Telep-Antológia (Scolar, 2009.) Szép versek 2008 (Magvető Kiadó, 2008.) Egészrész (JAK-L'Harmattan, 2007.) Szép versek 2006 (Magvető Kiadó, 2006.) 10

11 Tudományos és szakírói tevékenység: Képző- és filmművészeti, irodalmi témájú szakszövegek rendszeres publikációja a Holmi,Enigma, Alföld, Balkon, Új Művészet, Élet és Irodalom, Prizma, Műút, Parnasszus, Kalligram, Puskin Utca, Debreceni Disputa, Új Forrás, Szépirodalmi Figyelő oldalain és gyűjteményes kötetekben. PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Verseskötetek) Alkalmi magyarázatok a húsról (2006, JAK-L'HARMATTAN) Bauxit (2010, PRAE-PALIMPSZESZT) A hercegprímás elsírja magát (2014, LIBRI) (Versek folyóiratokban) TISZATÁJ 2014 /4 ALFÖLD 2013 / 8 KALLIGRAM 2013 / 7-8 ÉLET ÉS IRODALOM 2013 /27 BÁRKA 2012 /3 TISZATÁJ 2012 /1 PRAE 2012 /1 SZKHOLION 2011/ŐSZ ALFÖLD 2011/12 KALLIGRAM 2011/12 SYMPOSION 2011/KÖZÉP-EURÓPA ÚJ FORRÁS 2011/5 PALÓCFÖLD 2011/ 3 PANNONHALMI SZEMLE 2011/3 KORUNK 2010/11 KALLIGRAM 2010/11 BÁRKA 2010/6 ALFÖLD 2010/12 EX SYMPOSION 2010/72 PRAE 2010/ÉSZT SYMPOSION 2010/RONCS MÚŰT, 2010/3 BESZÉLŐ 2010/4 ÁRGUS 2009 / 1 KALLIGRAM 2009 / 6 ÉLET ÉS IRODALOM 2009/35 PUSKIN UTCA 2009 / 1 MŰÚT 2009 / 1 ESŐ 2009 / PRAE 2009 / 37 11

12 EX SYMPOSION 2009 / KRÍZIS KALLIGRAM 2008 / 10 EX SYMPOSION 2008 / 65 (TOR) IRODALMI JELEN 2008 / 1 (a TELEP csoport tematikus blokkja) KALLIGRAM 2007 / 11 (a TELEP csoport tematikus blokkja) VÁRUCCA MŰHELY 2007 / 2 MŰÚT 2007 / 2 ÁRGUS 2007 / 2 ALFÖLD 2007 / 5 KALLIGRAM 2007 / 4 KALLIGRAM 2006 / 9-10 BÁRKA 2006 / 5 PARNASSZUS 2006 / tavasz KILINCS 2006 / 1 PRAE 2005 / (pop-history) NAPÚT 2005 / 9 ÚJ HOLNAP 2005 / 4 KORTÁRS 2005 / 4 ÚJ HOLNAP 2005 / 2 PARNASSZUS 2005 / nyár PARNASSZUS 2005 / tavasz NAPÚT 2004 / 9 PRAE 2004 / 3 (devla) ÚJ FORRÁS 2003 / 1 HITEL 2002 / 12 ÚJ HORIZONT 2001 / 4 PARNASSZUS 1999 / ősz VÁRUCCA MŰHELY 2001 / 1 (Versek antológiában) Szép versek 2014 (Magvető kiadó, 2014.) Szép versek 2013 (Magvető Kiadó, 2013.) Szép versek 2012 (Magvető Kiadó, 2012.) Szép versek 2011 (Magvető Kiadó, 2011.) Szép versek 2010 (Magvető Kiadó, 2010.) Telep-Antológia (Scolar, 2009.) Szép versek 2008 (Magvető Kiadó, 2008.) Egészrész (JAK-L'Harmattan, 2007.) Szép versek 2006 (Magvető Kiadó, 2006.) 12

13 (Önálló szakmai kötet) A preparáció jegyében (tanulmányok, kritikák) - (2014, JAK) Esztétika és antropológia Az antropológiai színrevitel mint esztétikai dehumanizáció (2014, L'Harmattan, előkészületben) (Tanulmányok folyóiratban) Nem más az ember, mint az a faj, amelynek stílusa van. - Gottfried Benn antropológiai esztétikája, Alföld, 2014/10 (előkészületben) Az ember mint alkotás feltétlenül szörnyeteg kell, hogy legyen... (A Gólemmé-válás praktikái Hajas Tibor művészetében) Tiszatáj 2014/4, pp Az ember lenyomata és a maradvány esztétikája Megjegyzések a Párhuzamos történetek antropológiai dimenziói kapcsán -ENIGMA 70, pp (2012) A performer antropológiája Hajas Tibor Húsfestményeinek filozófiai antropológiai horizontja, (1. rész) Balkon 2012/02 (2. rész) Balkon 2012/03 A kínzás mint képalkotás A torture porn esztétikai, PRIZMA 2012/7 A Pickman-paradoxon - H. P. Lovecraft és a vizuális reprezentáció, Prae, 2011/Dark fantasy Lezárt és nyitott arcok. Fiziognómiai gondolkodás a filozófiai antropológiai hagyományban Café Bábel, 62.szám (Maszk) Antropológiai töredékek Győrffy László, Szöllősi Géza, Kis Róka Csaba testképeiről, Balkon 2011/2 Személy és totem Megjegyzések a Petri-líra aktualitásáról, Holmi 2010/9 Sebaldia Megjegyzések a kísérteties urbanitásról W. G. Sebald műveiben (Dunajcsik Mátyással közösen) MŰÚT 2010/4 (1. és 2. rész) Tapintatlan nekrofília Holttest és nemiség Jörg Buttgereit Nekromantik-filmjeiben PRIZMA 2010/3 Embertelen antropomorfizáció Antropológiai dekonstrukció Oravecz Imre Traklverseiben PARNASSZUS 2009/ősz A semmivé váló ember David Cronenberg és az antropológiai színrevitel PRIZMA 2009/1 Hajas Tibor kettős teste A destruktív body-art és egy szakrális diskurzus PRAE 13

14 2006/1 A fenséges-program Gus Van Sant Gerry című filmje kapcsán RÉGI-ÚJ MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET 2006/1 (Idegennyelvű szakmai publikáció) Marsyas' Revenge - Csaba Kis Róka's art between history and horror (Marszüasz bosszúja - Kis Róka Csaba művészete történelem és horror között) MACT/CACT, Cahiers d'art, 2013/3 The aesthetics of chaos and testimoniality - Attila Stark s Kulo City in the context of the Roham magazine, (ed. Beate Wild, Joern Nuber): ComixConnection, 2013, Museum Europäischer Kulturen, Staatliche Museen zu Berlin, (Tanulmányok kötetben) Privát biológia, in: Győrffy László: Az ördög a DNS-ben (katalógus), A Szent István Király Múzeum Közleményei, Székesfehérvár, pp Viselkedés és kifejezés. Helmuth Plessner elmélete a testi expresszivitásról, (Szerk.) Szőke Annamária-Ullmann Tamás: Tanulmányok (Filozófiatudományi Doktori Iskola és Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola) Asteriskos 4. Budapest, 2013, pp Valamit, ami élő, organikus, ábrázolni képtelenség. Hajnóczy Péter nem-higiénikus művészete - énekelt, és táncolt mint egy szatír (Országos Hajnóczy-konferencia 2011), Lectum Kiadó, Bizarr játékok Fiatal irodalomtörténészek fiatal írókról-költőkről (JAK 160.) Megtört közvetlenség A személyesség alakzatai Peer Krisztián költészetében (Kritikák, esszék, recenziók) (kötetben) TÉREY ÉS AZ OLVASÓK (Tanulmányok Térey János költészetéről, L Harmattan, Budapest, 2009.) Birtokon belül, területen kívül Térey János: Ultra (kritika) (folyóiratban) A szörnylét örömei és gondjai Bartók Imre: A patkány éve, Alföld 2014/9 (előkészületben) Csendélet a teremtés hatodik napján A Halálos természet című kiállításról, 14

15 BALKON,2014/6 Elménk zöldje mit el nem tűrni kénytelen (Marno Jánosról), ENIGMA 77. A gyöngyszemét materializmusa (Sziveri '60) Hévíz, 2014 /2 Az élősködő terek boldogsága (Miklósvölgyi Zsolttal közösen) Bazsányi Sándor Wesselényi-Garay Andor: Kettős vakolás, MŰÚT, 2014 / 2. A bolond fogadóbizottság nem talál szavakat Péli Barna Szocmózis című kiállításáról, Új Művészet, 2013/7 Elszabadult eposzok Karácsonyi László Crazy pop című kiállításáról, Új Művészet, 2013/6 Népi paranoia Karcsay Lajos Almaszüret című képéről, Új Művészet, 2013/6 Budapest Horror Interjú Szöllősi Gézával, Győrffy Lászlóval, Verebics Ágival, Kis Róka Csabával, FLASH ART, 2012/november-december A humanizmus szétszóratása Az Organs&Extasy kiállításról, MŰÚT, 2012/6 Összművészet mint mutáció Győrffy László Az ördög a DNS-ben című kiállításáról, Műértő, 2012/7-8. Birkás Ákos és a látás érzéki politikája, FLASH ART, 2012/május-június Szöllősi Géza és a spirituális pop, FLASH ART, 2012/március-április A kép üres törvénye Bánki Ákos és Seres László Kánon című kiállítása, MŰÚT, 2012/3 Egy halálmű olvashatósága Vladimir Nabokov: Laura modellje, MŰÚT, 2011/027 Köd és kód Erdély Miklós két kiállítása, Új Művészet 2011/5 A király távolléte Dániel András kiállítása, Új Művészet 2011/4 A Férfi önhazugságai Otto Weininger: Nem és jellem, ÉLET ÉS IRODALOM 2011/16 Az ész kereke hasztalan forog Marno János: Kezünk idegen formákba kezd. Esszék, levelek, ÉLET ÉS IRODALOM 2011/22 Tájrombolás Varga Farkas: Világos útmutatás című kiállításáról, Balkon 2011/9 A vidék gyászolása Tarr Béla: A torinói ló, Prizma 2011/7 15

16 Síron túl is Putty-putty A Bizottság a műcsarnokba megy, Új Művészet, 2011/12 Mutatványosok a szemetes körül Harmony Korine: Trash Humpers, Prizma 2011/6 Hibridparadicsom A Symposion Tolnai-számáról, Balkon 2010/12 Alak és történet Az üveghegyen innen című kiállításról, Új Művészet 2010/11 Apokaliptikus naivitás Győrffy László a testrészek halála Új Művészet 2010/10 A skizofrén pop és a heroikus jóvátétel Kovásznai György kiállítása (képzőművészeti kritika) Új Művészet 2010/7-8. A Gólem szökésvonalai Hajas Tibor fotómunkák (képzőművészeti kritika) Új Művészet 2010/5 A gyík halála Moizer Zsuzsa: Tigrisek és más történetek (képzőművészeti kritika) BALKON 2010/1 Pynchonland Thomas Pynchon: Súlyszivárvány (Dunajcsik Mátyással közösen) HOLMI, 2010/1 Az elragadtatás diszkréciója Maurice Blanchot: Amikor eljön az idő ÉLET ÉS IRODALOM, 2010/7 Embertelen ideológia Lars Von Trier: Antikrisztus PRIZMA 2009/2 Szokatlan rendszer Sziveri János formalinban (esszé) PARNASSZUS 2009/tavasz A türelmetlenség lendülete Farkas Tibor: Pártmobil (kritika) KALLIGRAM 2009/9 Higiénia nélküli teremtés Győrffy László: Nem érzek hálát, amiért részt vehetek a teremtésben (képzőművészeti kritika) BALKON 2009 / 9 A felejtés utáni kultúra Verité exposée (képzőművészeti kritika) BALKON 2009 / 6 Erotikus játszóház Alain Robbe-Grillet: Érzelmes regény (kritika) ÉLET ÉS IRODALOM 2009 / 22. Hideg nosztalgia Magyarósi Éva: Játék kegyetlen lányoknak (képzőművészeti kritika) BALKON 2009 / 3 Amikor a fa eltörik Guttmann Barbara képeiről (esszé) PUSKIN UTCA 2009 / 1 Tíz könnyű darab Giorgio Agamben: A profán dicsérete (kritika) MAGYAR NARANCS 2008 / 37 16

17 A bécsi titanizmus Alfred Hrdlicka: A titán és az élet színpada (képzőművészeti kritika) BALKON 2008 / 9 Bábus-életrekeltős történetek Szilágyi-Nagy Ildikó: Valami jó testnyílás (kritika) MŰÚT 2008 / 7 Üvegváros és idegkoporsó Bajtai András: Átlátszó város (recenzió) KALLIGRAM 2008 / 4 A kínnal telt ház Lovas Ildikó: Spanyol menyasszony (recenzió) HOLMI 2008 / 2 Birtokon belül, területen kívül Térey János: Ultra (kritika) DISPUTA 2007 / 7 A sógun tagadása Korai Zsolt képeiről (esszé) PUSKIN UTCA 2007 / 2 Az adeptus konyhája Ráskai Szabolcs képeiről (esszé) PUSKIN UTCA 2007 /1 Bret Easton Ellis: Holdpark (recenzió) HOLMI 2006 / 8 Nem mondat a Mondat, de semmi Gond Pollágh Péter: Fogalom (recenzió) ÁRGUS 2006 / 8 Az irónia fele, avagy Minden ugyanarra Garaczi László: Gyarmati nő (recenzió) ÁRGUS 2006 / 7 A létező abszolút hallása Konok Tamás retrospektív kiállítása (képzőművészeti kritika) KILINCS 2006 / 2-3 Krusovszky Dénes: Összes nevem (kritika) SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 2006 / 2 Azonos férfiak Gerevich András: Férfiak (kritika) KILINCS 2006 / 1 Sok lehetséges és lehetetlen ember Arnulf Rainer: Előszó önmagamhoz (recenzió) BALKON 2006 / 1 A zaklatottság retorikája Szijj Ferenc: A hurok belseje (kritika) ÚJ FORRÁS 2005 / 9 Tűzhalál magnéziumfénynél Hajas Tibor: Kényszerleszállás (képzőművészeti kritika) BALKON 2005 / 7-8 Születés a kioltásból Günter Brus kiállítása (képzőművészeti kritika) BALKON 2005 / 5 17

18 (Konferenciák) Nyitott immanencia Nyitott emberkép a német filozófiai antropológiában Én-Nyelv- Valóság Országos Hallgatói Konferencia, ELTE BTK Hajnóczy Péter anti-higiénikus prózája Folytatódó párbeszédben emlékidéző Hajnóczy Péter konferencia, Szeged, 2011.október A Kemény-líra hatástörténete személyesség és képiség mentén Műút napok 002 Ezredváltó életművek 1.: Kemény István és kora, Miskolc szeptember Ödéma és líra Marno János dietetikus lírájáról -Marno-nap,2010. Megtört közvetlenség A személyesség alakzatai Peer Krisztián költészetében JAK Tanulmányi Napok XVI.: Fiatal irodalom útvonalak, feltérképezések, május Hajas Tibor kettős teste, HAJAS TIBOR KONFERENCIA (HORIZONTKUTATÓ INTÉZET), 2005 Szájzár és nőjel Peter Greenaway A szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője című filmjének topológiai elemzése PETER GREENAWAY KONFERENCIA (HORIZONTKUTATÓ INTÉZET), 2005 A Gép és a Nem-én A test promiszkuitása egy narratív térben BRET EASTON ELLIS ÉS A MINIMALIZMUS MAGYARORSZÁGON (A FISZ és a PIM által szervezett konferencia), 2004 SZAKMAI ÉS MŰFORDÍTÁSOK Monika Wagner: A művészet anyagai a modernség másik története (Nagy Edinával közösen) BKF, Friederike Mayröcker: Szomszédos fémek (Bartók Imrével és Szijj Ferenccel közösen) JAK - L'Harmattan, W. G. Sebald versei (Ex Symposion, 2011, 73.szám) 18

19 SAJÁT RECEPCIÓ (Kritikák A hercegprímás elsírja magát című kötetről) Horváth Györgyi: Nacionálplasztik, ÉLET ÉS IRODALOM 2014 / 24. (Kritikák a Bauxit című kötetről) Förköli Gábor: Értéktelen testek, Tiszatáj 2012/1 Nagy Bernadett: Thriller-líra, Szkholion 2011/ősz Bartók Imre: Költészet és fertőzés, Alföld 2011/9 Sántha József: A költészet boncmestere, Holmi 2011/10 Braun Barna: Bevezetés a fétispoétikába. Így érts Bauxithoz, Apokrif 2011/2 Gaborják Ádám: Fogtündér, avagy bevezetés a poszthumán költészetbe, Prae 2011/ Budapest Balázs Imre József: Tíz mondat a mekanomorf hibridekről Sopotnik Zoltán: Érzések a holdban, Új Forrás 2011/5, Fekete J. József: Mintha valaki szétzilálta volna a teremtést, Magyar Szó, Lapis József: Határok és átlépések, Műút, 2011/23 Nagy Csilla: Vér és salak, Műút, 2011/23 Kiss Boglárka: bele a tejbe, KULTER.HU, Kassai Zsigmond: A szöveghagyomány és radikál, Magyar Hírlap, Vári György: Fiatal életek indulója, Magyar Narancs, 2011/11 Gál András: Kezek, lábak és a fej, Élet és irodalom, LV évf. 13.szám Kálmán C. György: Ex Libris, LV. Évfolyam 14.szám (Kritikák az Alkalmi magyarázatok a húsról című kötetről) Bodor Béla: Zömök versek, HOLMI 2007/11 19

20 Dunajcsik Mátyás: Irgalom a húsnak, HOLMI 2007/9 Krusovszky Dénes: Belenézni a húsba, ÁRGUS 2007/2 Bedecs László: A körön belül, ÉS 2007/16 Pál Dániel Levente: A húsba töltött költő, PRAE Pallag Zoltán: Bevezetés az anatómiába, MAGYAR NARANCS 2007/14 Pollágh Péter: Az erő három színe, LITERA Csobánka Zsuzsa: Kettő vagyok, az alany és a tárgy, A HÉT (Kritikák a Telep-antológiáról) Hoványi Márton: Elromlani milyen (Bárka, 2010/1) Ambrus Judit: Műszereket beültetni emberi testbe (Népszava, október 3.) Rácz Péter: Ex libris (Élet és Irodalom, 2009/30) Zombiefoot: Hungary noir Könyvheti olvasnivalók 2009-re (Kultblog, ) Burden: Telep game over (KönyvesBlog, ) Borbély Szilárd: A Telep valami mása (Kalligram, 2009/6) (Kritikák az Egészrész című antológiáról) Lapis József: Utódok, boldog ősök. ALFÖLD 2008/12 Váradi Péter: A kortárs líra keletkezése, KALLIGRAM 2008 / 9 Mezei Gábor: Saját küszöb, DEBRECENI DISPUTA 2008 / 16 Balázs Imre József: Ne legyen túl szép, MŰÚT 2008 / 6 Antal Attila: A szorongást futja ki magából az ember, VÖRÖS POSTAKOCSI 2008 / tavasz Szegő János: Részben egész, HOLMI 2008/4 Turi Tímea: Közös tanácstalanság A HÉT Toroczkay András: Felemás PRAE.HU Krupp József: Százötvenedik ÉS 2007 / 48 Vonatkozó tanulmányok, esszék Szegő János: A fiatal magyar költészet ön-kritikája, Bárka 2012/3 Bedecs László: Ketten az úton Simon Márton és Nemes Z. Márió költészetéről, Bárka 2012/3 Gaborják Ádám: Embólia kisasszonynak (Hajnóczy és a kortárs fiatal költészet?) Tiszatáj 2011/09 Borsik Miklós: Penetráns radikalizmus (A Juhász Ferenc-olvasás néhány tendenciája a kétezres években, Tiszatáj 2011/11, Áfra János: Belepuhulni a hús helyzetébe Poszthumán nyelvi performativitás Nemes Z. Márió költészetében (előadás) Térhatás I. Konferencia Lírafordulat és kánonmozgás a kortárs fiatal lírában, 2011, Szeged Lapis József: Kísérlet és kísértés (Borbély Szilárd: A testhez) Studia Litteraria 2011/1-2 Testinterpretációk, Gaborják Ádám: A roncsolás esztétikája (Nemes Z. Márió költészetéről) In: Bizarr 20

Böhm Gábor szakmai önéletrajza

Böhm Gábor szakmai önéletrajza Böhm Gábor szakmai önéletrajza Dr. Böhm Gábor, PhD egyetemi adjunktus Iskolák - Energetikai Szakképzési Intézet, Paks, 1990-1994 Elektronikai műszerész szak - Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1994-2000

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése MAI KEIRDI 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Más szervezettel együtt végzett kutatás Más szervezettel együtt végzett kutatás, Szervezet megnevezése A kutatási téma címe, rövid leírása Minőségi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Szabad bölcsészet alapszak Esztétika szakirány mintatanterve 2007. szeptemberétől Tantágy neve Filozófiatörténet Bevezetés a művészettörténetbe és a művészettörténet irodalmába Bevezetés az etikába Bevezetés

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

CV - Dr. Fekete Richárd PhD

CV - Dr. Fekete Richárd PhD CV - Dr. Fekete Richárd PhD Dr. Fekete Richárd PhD egyetemi tanársegédirodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet Iroda: A épület, 1213. irodatelefon: 74/528-300/210Email: feketer@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA nyitott előadások az ELTE BTK-n (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2016/2017. őszi félév 2016. október 10., hétfő 18.00 Digitális bölcsészet szövegen innen és túl I.

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK bölcsészettudomány mester nappali Bölcsészettudományi Kar 4 félév

Részletesebben

Publikációim listája

Publikációim listája Publikációim listája Könyvek 1. Diskurzusok összjátéka (Tanulmányok, kritikák), Balassi Kiadó, Bp., 2001. 2. Garaczi László (monográfia), Kalligram, Pozsony, 2002. 3. A csúf másik (Kosztolányi Dezső :

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza,

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza, ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1988.07.24. E-mail: nyusti.szilvia@gmail.com Tanulmányok 2011- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Survey statisztika

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Csató László

Oktatói önéletrajz Csató László tanársegéd Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 2009-2011 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

i-1 Politikai tudáselméletek

i-1 Politikai tudáselméletek i-1 Politikai tudáselméletek ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Politológus és jogász hallgatók részére ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet politológus és jogász

Részletesebben

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007 1 Hemmert János Szegedi Tudomány Egyetem 0:23:57 2 Fejes Gábor Budapesti Műszaki Főiskola 0:24:32 3 Horváth Zoltán Pannon Egyetem 0:25:03 4 Melts András Budapesti Gazdasági Főiskola 0:25:59 5 Horváth Roland

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére 2010. december 23. http://majt.hu/ A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákköre

Részletesebben

DR. PÓLIK JÓZSEF SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. PÓLIK JÓZSEF SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. PÓLIK JÓZSEF SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény filozófus 1998 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN (MINIMUM 5

Részletesebben

A Aetas Évfolyam Meglévő számok Db

A Aetas  Évfolyam Meglévő számok Db FOLYÓIRATOK ARCHÍVUMA 2002-ig 168 óra http://www.168ora.hu/ 2000 41,42,44,47,48,49 6 2000 http://magyar-irodalom.elte.hu/2000 2002 Hiányzik 2001 1-12 12 2000 1-12 11 1999 1-12 12 (2x9) 1998 1-12 11 1997

Részletesebben

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) dr. Csűrös Gabriella Klára Születési dátum Mátészalka, 1982. Telefonszám(ok) (52) 438-033/ 77119 Fax(ok) (52) 446-919 E-mail(ek) csuros.gabriella@law.unideb.hu

Részletesebben

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus. Szabó Márton: Politikai tudáselméletek

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus. Szabó Márton: Politikai tudáselméletek ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus Szabó Márton: Politikai tudáselméletek A Politikai tudáselméletek propedeutikai jellegű, bemutatja azokat a tudományos tradíciókat,

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos mesterképzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, a 2009/2010-es, valamint 2010/2011-es tanévben

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 2013. december 21. 17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 10 futórendezvény 4 streetball-kupa és dobóverseny 2 kerékpáros teljesítménytúra 1 gyalogos teljesítménytúra 1 12+1 program DÖKE-tagok részvételével

Részletesebben

Szabad bölcsész, film szakirányosok és film minorosok számára meghirdetett tanegységek 2013 tavasz

Szabad bölcsész, film szakirányosok és film minorosok számára meghirdetett tanegységek 2013 tavasz Szabad bölcsész, film szakirányosok és film minorosok számára meghirdetett tanegységek 2013 tavasz Alapozó elméleti ismeretek FLM- 101:3 Filmesztétikai alapfogalmak Bárdos Judit szerda 12 00-13 30 34 A

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET Személyi adatok: Név: Gácsi Anett Erzsébet Születési hely, idő: Mezőtúr, 1987. 05. 01. Állampolgárság: magyar Levelezési cím: Szegedi Tudományegyetem, Állam-

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, 2009/2010-es valamint

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az ben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az  ben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 450. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-08-03 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

TDVT2017 VELENCEBIKE MTB MARATON RT/KT/HT

TDVT2017 VELENCEBIKE MTB MARATON RT/KT/HT MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT 1 1007 Kovács Győző VelenceBikeTeam Master1 0:52:30 2 1024 Kőszegi Krisztián NELLA TREK TEAM Master2 0:53:27 3 1032 Czéczei János Cube Csömör Master2 0:57:38 4 1152 Csámpa

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

Volatilitásváltozatosság. globalizáció. big data. digitális darwinizmus. lakóhelyváltások 7X. munkahelyváltások 6X. oktatás átalakulása

Volatilitásváltozatosság. globalizáció. big data. digitális darwinizmus. lakóhelyváltások 7X. munkahelyváltások 6X. oktatás átalakulása Trendek Technológiai változás technikai fejlődés: a 21. század = előző 20.000 év 2020-ra 200 milliárd okos eszköz az IoT-n 2030-ig online agy számítógép kapcsolat 4D nyomtatás Volatilitásváltozatosság

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS Atlétikai Világnap - VIII. Nemzetközi Tiszaújvárosi Verseny Tiszaújváros - 2008. május 17. 100 m síkfutás férfi junior 1. időfutam M Bodó Levente 85 DSC-SI 10.92 100 m síkfutás férfi junior 2. időfutam

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 4. szám 2013. február 4. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 4. szám 2013. február 4. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 4. szám 2013. február 4. Hallgatók számára Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj Az Európai Ifjúsági Károly-díj lehetőség arra, hogy a fiatalok bemutassák Európára vonatkozó

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető Önéletrajz Személyi adatok Név Szabó Ágnes Cím 1022 Budapest, Ruszti út 7. Telefonszám +36304790140 E-mail szaboo.agnes@gmail.com Születési év Családi állapot 1978 férjezett, 3 gyermek édesanyja Szakmai

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

Elsők és utolsók : elbeszélések. Médea és gyermekei

Elsők és utolsók : elbeszélések. Médea és gyermekei Ljudmilla Ulickaja művei a Debreceni Városi Könyvtár fiókkönyvtáraiban Daniel Stein, tolmács Központi Olvasóterem Elsők és utolsók : elbeszélések Petőfi Emlékkönyvtár Kukockij esetei Benedek Elek Könyvtár

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRTÉKELŐ ÉS KVANTITATÍV ANALÍZISEK

REGIONÁLIS ÉRTÉKELŐ ÉS KVANTITATÍV ANALÍZISEK REGIONÁLIS ÉRTÉKELŐ ÉS KVANTITATÍV ANALÍZISEK REGIONÁLIS ORSZÁGELEMZÉSEK Készült az Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Földrajzi Tanszéke alapításának 50. évfordulója alkalmából Budapest, 2002. 1.

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam 9.00-10.00 BEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA EA. BTMAN101 Kollár Krisztián Ferdinandy 10.00-12.00 FONETIKA EA. BATMAN102 Kabán Annamária Ferdinandy 14.00-16.00 FILOZÓFIATÖRTÉNET EA. BTSBN001X01 Gáspár Csaba XXXV.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

PORTFÓLIÓ. Készítette: Halmi Zsolt

PORTFÓLIÓ. Készítette: Halmi Zsolt PORTFÓLIÓ Készítette: Halmi Zsolt ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: Halmi Zsolt Cím: 5340 Kunhegyes, Lejtő u. 40. Telefon: 06304708484 E-mail: herrysheldon@gmail.com Weboldal: www.halmi.eoldal.hu TANULMÁNYOK

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Tudásbázis a közgazdasági szférában

Tudásbázis a közgazdasági szférában Nagy Zsuzsanna Tudásbázis a közgazdasági szférában Archívumok a Corvinus Egyetemen környezete: körkép a digitális tudástárakról Budapest, 2009. november 25 Az egyetemek alapvető feladata Oktatás (hagyományos,

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

A Doktoranduszok Országos Szövetségének Művészeti, Színház- és Filmtudományi osztály elnökének éves beszámolója (2013-2014/I.)

A Doktoranduszok Országos Szövetségének Művészeti, Színház- és Filmtudományi osztály elnökének éves beszámolója (2013-2014/I.) A Doktoranduszok Országos Szövetségének Művészeti, Színház- és Filmtudományi osztály elnökének éves beszámolója (2013-2014/I.) Tisztelt Osztálytagok, tudományos osztályok, DOSZ vezetőség! 2013-ban a DOSZ

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. legutóbbi módosítás: 2012.12.07. Mátyus Imre, MA. E-mail: matyusimre@gmail.com Weboldal: http://matyusimre.hu

Szakmai önéletrajz. legutóbbi módosítás: 2012.12.07. Mátyus Imre, MA. E-mail: matyusimre@gmail.com Weboldal: http://matyusimre.hu legutóbbi módosítás: 2012.12.07. Mátyus Imre, MA E-mail: matyusimre@gmail.com Weboldal: http://matyusimre.hu Személyes adatok Születési hely, idő: Salgótarján, 1979. február 23. Szakmai adatok Végzettség:

Részletesebben