A hibriditás kultúrája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hibriditás kultúrája"

Átírás

1 Miklósvölgyi Zsolt - Nemes Z. Márió A hibriditás kultúrája Pályázati terv a JAK Médium-Art munkacímen kiírt kötetsorozatának szerkesztői pozíciójára A JAK elnöksége által kiírt könyvsorozatot olyan iránymutató kezdeményezésnek tartjuk, amely alkalmasnak tűnik arra feladatra, hogy a nagymúltú szervezet utóbbi időben elindult átalakulási folyamataival összhangban mutasson fel újfajta kulturális stratégiákat. Ennek megfelelően a felhívásban rögzített szempontokat szem előtt tartva az alábbiakban két részben kívánjuk kifejteni pályázati tervünket. Elsőként azokat a főbb téziseket foglaljuk össze, amelyek véleményünk szerint nem csupán a pályázati tervünk szellemiségét, de egyúttal az újonnan induló kötetsorozat lehetséges alapelveit is rögzítik. A kulturális, esztétikai, módszertani összefüggések felvázolása után -- ezen irányvonalak mentén -- kívánjuk részletesen kifejteni a pályázat konkrét projektterveit. I. Kulturális és stratégiai alapvetések A sorozat az irodalom és a társművészetek közötti mind intenzívebb együttműködését szorgalmazó kezdeményezés, mely a kortárs irodalom létlehetőségeit a monokulturális beszűkülés (K. Ludwig Pfeiffer) és a logocentrikus hegemónia tendenciáival szemben próbálja újragondolni. Mindez egy alternatív kultúrafelfogást előlfetételez, melyet ebben a kontextusban a hibriditás kultúrájaként értelmezhetünk. A hibriditás itt egy olyan elegyes, heterogén és amalgátumszerú kultúrakoncepciót jelöl, mely nem a kulturális-mediális terek elkülönítésében érdekelt, hanem ezen dimenziók egymásbaíródásában ismeri fel az esztétikai tudat alapvető kondícióját. Vagyis a kulcsszó a tranzitivitás: a kölcsönös átmenetek és kulturálismediális cserék dinamizmusa. A hibriditás kultúrája egyszerre transzkulturális és transzmediális jelenség, mely viszontfertőzések és keresztbeporzások ökoszisztémáját hozza létre. Ennek fényében a kiadványsorozat tervezett darabjait sem valamiféle társművészeti randevúként képzeljük el, ahol két autonóm világot próbálunk egymásba tükröztetni, hiszen a hibriditás kontextusában a társművészet 1

2 kifjezés is pontatlan, ugyanis nem párhuzamosságokról van szó, hanem kereszteződések hálózatáról. A mechanikus médiumpárosítások helyett olyan projekteket szeretnénk létrehozni, amelyek nem egyszerűen egymás mellé rendelik a különböző teljesítményeket, hanem minden egyes esetben újrafeltalálják a hibriditás ökoszisztémáját. Ez azt jelenti, hogy nem individuális könyvtárgyakban gondolkodunk, hanem transzmediális projektekben, melyek feltételeznek ugyan egy szöveges kiadványt, de nem merülnek ki annak megalkotásában. A szöveges kiadványok füzetszerű mellékletekkel, merchandise elemekkel, online felületekkel, offline eseményekkel és audiovizuális regiszterekkel bűvülnek ki, vagyis minden projekt egy-egy médiumközi jelrendszert alkot. Eközben a könyvsorozat az egyes projektek fölötti hibrid ökoszisztémaként nyilvánul meg, mely a különböző koncepciók közti átfutások, áthallások, átjárások mentén szerveződik és épül tovább. A transzmedialitás az online és offline dimenziók szigorú elkülönítését is meghaladja, hiszen egyfajta poszt-digitális paradigmát hoz létre, amennyiben e kettő oppozíciójának médiumreflexív meghaladásában érdekelt -- erre a stratégiára kiváló példa a nyomtatott Spiegel köré kialakitott, több platformon is hozzáférhető felhőszolgáltatások jelensége. A poszt-digitalitás egyszerre esztétikai és módszertani jelentőségű, ugyanis úgy értékeli újra az esztétikai kézművességet és a könyvtárgy materialitását, hogy folyamatosan figyelmeztet azok digitális megelőzöttségére. Ebben az értelemben a poszt-digitalitás nem azt jelenti, hogy a technológiai apparátusok által működtetett kulturális rendszerek nem digitálisak többé, hanem éppen azt, hogy e rendszerek használói immáron tisztában vannak létmódjuk digitális vetületeivel, s képesek azokkal szemben adott esetben kritikusnak is lenni. Ezek a kulturális gyakorlatok, amelyeket leginkább a D.I.Y, sufni, barkács, garázsfétis, buhera, low-tech-jelleg fogalmaival lehetne körülírni, nem egyszerűen valamiféle visszatérésre törekednek az underground szegény anyagaihoz és eljárásaihoz, sokkal inkább a különböző szakmai, tudományos, művészi kompetenciák olyan újraelosztását testesítik meg, amelyek direkt aktivizmusra invitálnak. A könyvsorozat keretében a direkt aktivizmus formái a közösség/közönség újraszervezését segítik, olyan -- egy-egy projekt mentén kialakuló -- kulturális terek 2

3 megteremtését, ahol a különböző alkotók szabadon oszthatják meg egymással tudásbázisukat a kölcsönös szolidaritás és a közös koncepció jegyében. Mindez a műhely-jelleg kialakításán túl lehetőséget ad a disztribúció alternatív formáinak a kialakítására is, hiszen a különböző típusú offline-események (crowdfunding, bemutatók, happeningek) a közvetlen terjesztés és értékesítés tereivé válhatnak, ahol a kapcsolódó merchandise termékek (polók, táskák, kísérő kiadványok, matricák, stb.) is bemutatására kerülhetnek. Fontos kiemelni, hogy a rendezvények megtervezése során érdemes túllépni az intellektualista kultúrprogramok modelljén, hiszen a közösség/közönség építése szempontjából eredményesebbek lehetnek az ún. tematikus happeningek (vetítéssel és zenei támogatással), melyek a hagyományos kulturális tereken kívül ( off-space hacking ) is megrendezhetőek, miáltal a direkt aktivizmus urbanisztikai térgyakorlattá (Michel de Certeau) is válhat. Az alkotói együttműködések ökonómiáját tekintve elutasítjuk azt a konzervatív modellt, miszerint a társművészetek képviselői - megőrizve izolált pozíciójukat - csupán átüzengetnek egymásnak. (Ennek eklatáns példája, amikor az író udvariasan megtekint egy képet a galériában és/vagy a műteremben, aztán megihletődve hazarohan, hogy élményeit magányosan papírra vesse, miközben mindezt művészetköziségként próbálják tőkésíteni.) A hibrid ökoszisztémában nincs helye ilyen társasmagánynak. Ehelyett az alkotói folyamat felnyitását kínáljuk, melynek bármelyik fázisába bármelyik művész szabadon beleléphet, legalábbis abban az értelemben, hogy egyfajta kurátori szerepkörben ő maga is tevőleges részese lehet a koncepció transzmediális megkomponálásának. A projekt-alapú közösségi esztétika kikísérletezésében fontos vonatkozási pontot képez számunkra a Fridvalszki Márkkal közösen létrehozott Technologie und das Unheimliche című poszt-digitális fanzine, melynek minden egyes száma olyan interszubjektív kollázsnak fogható fel, ahol az individuális szerzői logikák demokratikus összmintázattá állnak össze, miközben a szerző-szerkesztő-kiadó hagyományos, alapvetően a munkamegosztás kapitalista eszméjén alapuló hierarchikus viszonyrendszere is átrendeződik. Mindennek megvannak a maga művészetszociológiai, kultúraelméleti és intézménypolitikai vetületei is, hiszen a hibriditás általunk képviselt tranzitív koncepciójában -- ahol nemcsak művek, hanem közösségek létrehozásáról is szó van -- 3

4 a művészi autonómia újfajta lehetőségeiről is el kell gondolkodni. A kortárs magyar szellemi élet irodalomcentrikus kultúraként definiálja önmagát, ugyanakkor a hibriditás beszivárgó jelenségei folyamatosan aláássák ezt az elitisztikus szemléletet, miközben ezzel párhuzamosan a különböző társadalmi, piaci és kultúrpolitikai tendenciák szubkultúrává írják vissza a belülről kitüntetett közegként megélt irodalmi teret. Ezek a jelenségek az alternativitás, az underground fogalmainak újradefiniálását teszik szükségessé, hiszen kánonvitáktól és kultúrpolitikai harcoktól függetlenül is egyre nyilvánvalóbb, hogy a fiatal irodalom intézményrendszerei tőkehiányosak, teljesítményei pedig egy szélesebb társadalami nyilvánosság számára láthatatlanok. Koncepciónk szerint a megoldás nem a felmelegített pinceromantika és a kazamaták újranépesítése. Nem a föld alá kell vonulni, hiszen már jó ideje ott vagyunk, inkább az a kérdés, hogy mit tudunk kezdeni azzal a relatív szabadsággal, amit ez a kívülség jelent. A két kulcsszó ebben az össszefüggésben: autonómia és taktika. Ez a két fogalom olyan kulturális gyakorlatok rendszerére utal, ahol a művészeti autonómia lehet a kiindulópontja egy politikai esztétika kidolgozásának, amely ezen autonómiát a direkt művészeti aktivizmus programjává emelheti. Ezen alapelv egyik lehetséges szellemi, irodalom- és művészettörténeti előzményeit -- miként azt a pályázati kiírásban megemlített korábbi JAK-füzetek példái (Médium-Art (Válogatás a magyar experimentális költészetből); Török László: Módosulások; Szkárosi Endre Galántai György: Szellőző művek) is mutatják -- a magyar neo- és transzavantgárd, vagy akár a klasszikus avantgárd egyes törekvéseiben találhatjuk meg. Véleményünk szerint ezen előzményekre, másfelől a kortárs kulturális mintákra, valamint az újabb mediális és technológiai ökoszisztémákra építkezve a JAK új sorozata olyan kulturális vállalkozás lehetne, amely képes rendkívül aktuális irodalmi-művészeti diskurzusokat generálni. Ezen hibrid kultúrafelfogás egyúttal újfajta művészeti földrajzot és geokulturális identitást is eredményez, amelyet glokális tudatnak nevezhetünk. Ezt a megváltozott térképészeti tudatot egyrészt a technológiai rendszerek és a valós környezet közötti mindszorosabb összefüggés, valamint a kulturális mező globális és lokális mintáinak elegye jellemzi. A glokalitást a hagyományos értelmben vett centrum/periféria binaritása helyett a folyamatosan változó és átalakuló kultúrafelfogások kölcsönhatásaiban megképződő geopolitikai és geokulturális hibridizáció alakítja. A JAK és a könyvsorozat 4

5 szempontjából a glokalitás arra figyelmeztet(het), hogy az állami és piaci finanszírozási rendszereken való kívülkerülés nem eredményezi feltétlenül a perfifériára szorulást, hiszen létrehozhatók olyan nemzetközi kulturális hálózatok és együttműködések, melyek nem csupán tőkeinjekciót jelenthetnek, hanem a külföldi alternatív művészeti színtereken való minél aktívabb jelenlétre (is) ösztönöz(het)nek. A fiatal irodalom szövegközpontú produktumait nehezebb utaztatni, hiszen ez a feladat folyamatos nyelvi és kiadói diplomáciát feltételez, ugyanakkor a hibridizáció stratégiája épp abból a szempontból lehet hatékony(abb), hogy egyszerre több oldalról képes megnyitni a transztkulturális cserék rendszerét. Saját beágyazottságunkból és orientációnkból fakadóan a Berlin-Budapest tengely tűnik legalkalmasabbnak a nemzetközi nyitásra. A Horváth Tibor és Stenczer Sára által vezetett POVVERA project-space-ben lehetőségünk lenne a budapesti eseményekkel és bemutatókkal párhuzamos kétnyelvű rendezvények szervezésére, de az egyidejű események technológiai összehangolása -- kölcsönös közvetítése -- is könnyen kivitelezhető.. Emellett a POVVERÁ-hoz kapcsolódó kulturális egyesületen, a MEETROPA Verein-on keresztül a német kultúratámogatási pályázatokhoz való hozzáférés is megoldhatóvá válik. Rendezvényszervezés és a kiadványok terjesztése tekintetében a Literaturwerkstatt Berlinnel kiépített kapcsolat ugyancsak nagy segítséget jelenthet. II. Konkrét projektek A fenti alapelvekből kirajzolódó kultúrafelfogással és irodalomszervezési stratégiákkal összhangban -- sikeres pályázat esetén -- az alábbi projekteket szeretnénk megvalósítani. Fontosnak tartjuk jelezni, hogy az évente megvalósuló három-négy nagyobb kiadványon és a köréjük tervezett transzkulturális ökoszisztémákon túl, lehetőség szerint minél több mikro-projektet (kis példányszámú füzetek és művészeti kiadványok, projekt dokumentációk stb.) kívánunk létrehozni. 1. AudioKULT néven egy az audiovizuális-irodalmi kiadványsorozatot szeretnénk elindítani. Ennek keretében megvalósíthatóak lennének különböző hangköltészeti, illetve egyéb az irodalom és zene határvidékét bejáró kísérletek, koncertek, happeningek. Az AudioKULT kvázi-labelként is működne, vagyis -- a poszt-digitalitás 5

6 szellemében -- saját kiadásban jelentetnénk meg one-off vágású bakelit lemezeket, kazettákat, melyek dizájnját a közreműködő irodalmár és képzőművész együttesen tervezhetné meg. A zenei kiadványok borítója (booklet stb.) vizuális és szöveges tartalmakat együttesen magába foglaló műtárgyként funkcionálna. Az irodalmár/képzőművész párosokat fiatal magyar, kísérleti zenékkel foglalkozó producerekkel, kiadókkal kötnénk össze, mely kollaborációk keretében olyan audiovizuális happeningeket és kiadványokat hoznánk létre, amelyek egy szélesebb nyílvánosságot céloznának meg. Így például a HAANG.hu-val együttműködve tervezünk rendezvényeket szervezni a Kontra Klubban, emellett Tóth Kingával, Komor Zoltánnal, illetve a Katapult Csoporttal is folytatunk tárgyalásokat zene és irodalom határainak újragondolásáról. 2. Az AudioKULT mintájára működne a Found Footage nevű projekt, mely az irodalom és mozgóképes kultúra experimentális képviselői közti együttműködését szeretné biztosítani. Itt a VHS-formátum iránti egyre erősebb érdeklődés képezné a kiindulópontot. A nyolcvanas évek VHS-esztétikáját újraértelmezve, bizonyos mozgóképes alkotásokat filmes szakemberekkel remixeltetnénk, majd ezeket a vizuális torzókat fiatal irodalmárok külön erre a célra létrehozott szövegei alapján szinkronizáltatnánk ( alámondás ) újra. Az így létrejöt művekhez (akárcsak az AudioKULT kiadványok esetében is) képzőművészeti igényű borítók készülnének, s ezeket zenével és vetítéssel egybekötött VHS-szintetizátor showkon mutatnánk be. A VHS mellett a super 8-as technológiát is szeretnénk újrafelfedezni és irodalmi kontextusba (át)helyezni -- ebben a vállalkozásban Lichter Péter kísérleti filmjei és verstrailerei irányadóak számunkra. 3. Sirbik Attila és a ROHAM szerzőgárdájának közreműködésével egy olyan képregény(elméleti)-kiadványt tervezünk megjelentetni, mely egyszerre reflektálná a képregénykészítés gyakorlati kérdéseit, illetve a képregény és a vizuális kultúra összefüggéseinek elméleti és történeti aspektusait. A kötet fiatal írók és képzőművészek által közösen létrehozott képregényeket közölne, de emellett képregényesített tanulmányokat is, melyek nemcsak tematikusan tárnák fel a vizuális 6

7 műfaj esztétikai jellegzetességeit, hanem maguk is kép-szöveg fúzióként jönnének létre. A kötet a POP-JAK keretében is bemutatott comixconnection nemzetközi vándorkiállítás koncepciójára támaszkodik, miszerint a képregény vizuális és nemzeti kultúrák közötti közvetítő szerepet is betölthet. A kötet megvalósulása esetén lehetőség nyílna a comixconnectiont is létrehozó berlini Museum Europäischer Kulturen intézetével való együttműködésre, illetve egy németországi bemutató megszervezésére. 4. Terveink között szerepel továbbá olyan virtuális tartalommegjelenítési rendszereken alapuló, online művek elkészítése és kurálása is, amelyek az újmédia művészet és az irodalom kereszteződéséből létrejövő rich media kiadványok lehetnének. A vállalkozás fontos referenciapontja a videós, képes, szöveges és egyéb multimédiás tartalmakat elegyítő Mega rovat a VS.hu-n, de a mi terveink elsősorban az újmédiákat felhasználó prózaművek létrehozására irányulnak. 5. Konceptualizmusok címmel olyan fordításkötet és antológia megvalósítását is tervezzük, amely a poszt-digitalitás hatására átalakuló kontextusok közepette kívánja újabb poétikai programok kialakítását előmozdítani. (Lehetséges példaként Kenneth Goldsmith amerikai költő munkásságát, illetve az UbuWeb című összművészeti kezdeményezést említhetjük.) Ennek a projektnek a centrumában elsősorban a konceptuális írás művészetelmélete és gyakorlata állna, amelynek keretében Vanessa Place és Robert Fitterman Notes on Conceptualisms (Ugly Duckling Press, 2009) című diskurzusteremtő művét szeretnénk lefordíttatni és megjelentetni. Továbbá pályázatot írnánk ki olyan művek megvalósítására, amelyek vagy a konceptuális írás szellemiségében születnének, vagy a témát teoretikusan dolgozzák fel. 6. Annak érdekében, hogy a hibriditás kultúrájának különböző aspektusait a magyar szellemi közeg számára minél árnyaltabban közvetíthessük, Hibridszcénák címen konferenciát szerveznénk, mely a tudományos kontextualizálás mellett művészeti akciók, kiállítások és bemutatók elegyítésével próbálná felmutatni a kevert állagokból 7

8 kirajzolódó kulturális panorámát és annak magyarországi vonatkozásait. A konferencia anyagából természetesen kötet is készülne. 8

9 Személyes adatok Név: Nemes Zoltán Márió Születési helye, ideje: Ajka, Anyja neve: Liscsai Olga Lakcím: 8512 Nyárád, Arany János utca 34. Telefon: / Web: NEMES Z. MÁRIÓ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Tanulmányok 2001: gimnáziumi érettségi, Petőfi Sándor Gimnázium, számítástechnikai tagozat : Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Állam és Jogtudományi Kar, jogász szak. (megszakítva) : Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, esztétika-filozófia szakos diploma : ELTE BTK Filozófiai Doktoriskola PhD-képzés és oktatói gyakorlat 2013: Az Esztétika és Antropológia Az antropológiai szinrevitel mint esztétikai dehumanizáció című doktori disszertáció megvédése (summa cum laude) Nyelvi kompetenciák Német: felsőfokú C típusú nyelvvizsga (1999) Angol: középfokú C típusú nyelvvizsga (2001) Írószervezeti tagságok Fiatal Írók Szövetsége (2004-) József Attila Kör (2005-) Magyar PEN Club (2006-) Szépírók Társasága (2013-) Tanulmányi, szakmai és művészeti díjak, ösztöndíjak 2000: Az Országos Középiskolai Versenyen német szekcióban elért országos hetedik hely. 2005: AZ ELTE BTK Tudományos ösztöndíja a Hajas Tibor kettős teste Az öndestruktív body-art és egy szakrális diskurzus című tanulmánnyal. 2006: AZ ELTE BTK Tudományos ösztöndíja a Dürrenmatt-fikció című tanulmánnyal : Köztársasági Ösztöndíj, ELTE BTK esztétika-filozófia szak. 2009: Móricz Zsigmond Irodalmi Ösztöndíj 2011: Ernst Mach ösztöndíj (4 hónap, Bécs) 2012: NKA alkotói ösztöndíj 2013: Cogíto-díj az Esztétika és Antropológia Az antropológiai színrevitel mint esztétikai dehumanizáció című doktori disszertációért (Magyar Filozófiai Társaság, L'Harmattan Kiadó) 2013: DAAD-ösztöndíj (9 hónap, Berlin) 2014: Akademie Schloss Solitude ösztöndíja 9

10 PhD-hallgatóként vezetett egyetemi kurzusok: Filozófiai antropológia és antropológiai esztétika 2010/11 őszi félév Akcionizmus és kritika szeminárium 2010/11 tavaszi félév Filozófiai antropológia szeminárium 2011/12 őszi félév Test és művészet előadás (Seregi Tamással közösen) 2011/12 tavaszi félév Részvétel irodalmi-művészeti-kulturális projektekben : A Telep Csoport nevű irodalmi csoportosulás alapító tagja. A művészeti csoporttal való közös fellépések és szereplések, többek között a 2007-es JAK-táborban, a 2007-es Művészetek Völgyében, és a SÍN kulturális központ rendezvényein : A Kistangó kulturális portál munkatársa, először rovatvezetőként majd szerkesztőként. 2011: Részvétel a nemzetközi ARS POETICA-fesztiválon Pozsonyban. 2013: A Technologie und das Unheimliche kultúraelméleti periodika megalapítása Fridvalszki Márkkal és Miklósvölgyi Zsolttal közösen Berlinben. Önálló tudományos- szakmai kötetek A preparáció jegyében Kritikák, tanulmányok (2014, JAK) Esztétika és antropológia Az antropológiai színrevitel mint esztétikai dehumanizáció (2014, L'Harmattan, előkészületben) Verseskötetek: Alkalmi magyarázatok a húsról (JAK-L'Harmattan, 2006) Bauxit (Palimpszeszt-PRAE.HU, 2010) Ruka V Stene (szlovák válogatáskötet, fordította Macsovszky Péter) (ARS POETICA, Pozsony, 2011) A hercegprímás elsírja magát (Libri Kiadó, 2014.) Szépirodalmi antológiák: Szép versek 2014 (Magvető Kiadó, 2014.) Szép versek 2013 (Magvető Kiadó, 2013.) Szép versek 2012 (Magvető Kiadó, 2012.) Szép versek 2011 (Magvető Kiadó, 2011.) Szép versek 2010 (Magvető Kiadó, 2010.) Telep-Antológia (Scolar, 2009.) Szép versek 2008 (Magvető Kiadó, 2008.) Egészrész (JAK-L'Harmattan, 2007.) Szép versek 2006 (Magvető Kiadó, 2006.) 10

11 Tudományos és szakírói tevékenység: Képző- és filmművészeti, irodalmi témájú szakszövegek rendszeres publikációja a Holmi,Enigma, Alföld, Balkon, Új Művészet, Élet és Irodalom, Prizma, Műút, Parnasszus, Kalligram, Puskin Utca, Debreceni Disputa, Új Forrás, Szépirodalmi Figyelő oldalain és gyűjteményes kötetekben. PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Verseskötetek) Alkalmi magyarázatok a húsról (2006, JAK-L'HARMATTAN) Bauxit (2010, PRAE-PALIMPSZESZT) A hercegprímás elsírja magát (2014, LIBRI) (Versek folyóiratokban) TISZATÁJ 2014 /4 ALFÖLD 2013 / 8 KALLIGRAM 2013 / 7-8 ÉLET ÉS IRODALOM 2013 /27 BÁRKA 2012 /3 TISZATÁJ 2012 /1 PRAE 2012 /1 SZKHOLION 2011/ŐSZ ALFÖLD 2011/12 KALLIGRAM 2011/12 SYMPOSION 2011/KÖZÉP-EURÓPA ÚJ FORRÁS 2011/5 PALÓCFÖLD 2011/ 3 PANNONHALMI SZEMLE 2011/3 KORUNK 2010/11 KALLIGRAM 2010/11 BÁRKA 2010/6 ALFÖLD 2010/12 EX SYMPOSION 2010/72 PRAE 2010/ÉSZT SYMPOSION 2010/RONCS MÚŰT, 2010/3 BESZÉLŐ 2010/4 ÁRGUS 2009 / 1 KALLIGRAM 2009 / 6 ÉLET ÉS IRODALOM 2009/35 PUSKIN UTCA 2009 / 1 MŰÚT 2009 / 1 ESŐ 2009 / PRAE 2009 / 37 11

12 EX SYMPOSION 2009 / KRÍZIS KALLIGRAM 2008 / 10 EX SYMPOSION 2008 / 65 (TOR) IRODALMI JELEN 2008 / 1 (a TELEP csoport tematikus blokkja) KALLIGRAM 2007 / 11 (a TELEP csoport tematikus blokkja) VÁRUCCA MŰHELY 2007 / 2 MŰÚT 2007 / 2 ÁRGUS 2007 / 2 ALFÖLD 2007 / 5 KALLIGRAM 2007 / 4 KALLIGRAM 2006 / 9-10 BÁRKA 2006 / 5 PARNASSZUS 2006 / tavasz KILINCS 2006 / 1 PRAE 2005 / (pop-history) NAPÚT 2005 / 9 ÚJ HOLNAP 2005 / 4 KORTÁRS 2005 / 4 ÚJ HOLNAP 2005 / 2 PARNASSZUS 2005 / nyár PARNASSZUS 2005 / tavasz NAPÚT 2004 / 9 PRAE 2004 / 3 (devla) ÚJ FORRÁS 2003 / 1 HITEL 2002 / 12 ÚJ HORIZONT 2001 / 4 PARNASSZUS 1999 / ősz VÁRUCCA MŰHELY 2001 / 1 (Versek antológiában) Szép versek 2014 (Magvető kiadó, 2014.) Szép versek 2013 (Magvető Kiadó, 2013.) Szép versek 2012 (Magvető Kiadó, 2012.) Szép versek 2011 (Magvető Kiadó, 2011.) Szép versek 2010 (Magvető Kiadó, 2010.) Telep-Antológia (Scolar, 2009.) Szép versek 2008 (Magvető Kiadó, 2008.) Egészrész (JAK-L'Harmattan, 2007.) Szép versek 2006 (Magvető Kiadó, 2006.) 12

13 (Önálló szakmai kötet) A preparáció jegyében (tanulmányok, kritikák) - (2014, JAK) Esztétika és antropológia Az antropológiai színrevitel mint esztétikai dehumanizáció (2014, L'Harmattan, előkészületben) (Tanulmányok folyóiratban) Nem más az ember, mint az a faj, amelynek stílusa van. - Gottfried Benn antropológiai esztétikája, Alföld, 2014/10 (előkészületben) Az ember mint alkotás feltétlenül szörnyeteg kell, hogy legyen... (A Gólemmé-válás praktikái Hajas Tibor művészetében) Tiszatáj 2014/4, pp Az ember lenyomata és a maradvány esztétikája Megjegyzések a Párhuzamos történetek antropológiai dimenziói kapcsán -ENIGMA 70, pp (2012) A performer antropológiája Hajas Tibor Húsfestményeinek filozófiai antropológiai horizontja, (1. rész) Balkon 2012/02 (2. rész) Balkon 2012/03 A kínzás mint képalkotás A torture porn esztétikai, PRIZMA 2012/7 A Pickman-paradoxon - H. P. Lovecraft és a vizuális reprezentáció, Prae, 2011/Dark fantasy Lezárt és nyitott arcok. Fiziognómiai gondolkodás a filozófiai antropológiai hagyományban Café Bábel, 62.szám (Maszk) Antropológiai töredékek Győrffy László, Szöllősi Géza, Kis Róka Csaba testképeiről, Balkon 2011/2 Személy és totem Megjegyzések a Petri-líra aktualitásáról, Holmi 2010/9 Sebaldia Megjegyzések a kísérteties urbanitásról W. G. Sebald műveiben (Dunajcsik Mátyással közösen) MŰÚT 2010/4 (1. és 2. rész) Tapintatlan nekrofília Holttest és nemiség Jörg Buttgereit Nekromantik-filmjeiben PRIZMA 2010/3 Embertelen antropomorfizáció Antropológiai dekonstrukció Oravecz Imre Traklverseiben PARNASSZUS 2009/ősz A semmivé váló ember David Cronenberg és az antropológiai színrevitel PRIZMA 2009/1 Hajas Tibor kettős teste A destruktív body-art és egy szakrális diskurzus PRAE 13

14 2006/1 A fenséges-program Gus Van Sant Gerry című filmje kapcsán RÉGI-ÚJ MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET 2006/1 (Idegennyelvű szakmai publikáció) Marsyas' Revenge - Csaba Kis Róka's art between history and horror (Marszüasz bosszúja - Kis Róka Csaba művészete történelem és horror között) MACT/CACT, Cahiers d'art, 2013/3 The aesthetics of chaos and testimoniality - Attila Stark s Kulo City in the context of the Roham magazine, (ed. Beate Wild, Joern Nuber): ComixConnection, 2013, Museum Europäischer Kulturen, Staatliche Museen zu Berlin, (Tanulmányok kötetben) Privát biológia, in: Győrffy László: Az ördög a DNS-ben (katalógus), A Szent István Király Múzeum Közleményei, Székesfehérvár, pp Viselkedés és kifejezés. Helmuth Plessner elmélete a testi expresszivitásról, (Szerk.) Szőke Annamária-Ullmann Tamás: Tanulmányok (Filozófiatudományi Doktori Iskola és Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola) Asteriskos 4. Budapest, 2013, pp Valamit, ami élő, organikus, ábrázolni képtelenség. Hajnóczy Péter nem-higiénikus művészete - énekelt, és táncolt mint egy szatír (Országos Hajnóczy-konferencia 2011), Lectum Kiadó, Bizarr játékok Fiatal irodalomtörténészek fiatal írókról-költőkről (JAK 160.) Megtört közvetlenség A személyesség alakzatai Peer Krisztián költészetében (Kritikák, esszék, recenziók) (kötetben) TÉREY ÉS AZ OLVASÓK (Tanulmányok Térey János költészetéről, L Harmattan, Budapest, 2009.) Birtokon belül, területen kívül Térey János: Ultra (kritika) (folyóiratban) A szörnylét örömei és gondjai Bartók Imre: A patkány éve, Alföld 2014/9 (előkészületben) Csendélet a teremtés hatodik napján A Halálos természet című kiállításról, 14

15 BALKON,2014/6 Elménk zöldje mit el nem tűrni kénytelen (Marno Jánosról), ENIGMA 77. A gyöngyszemét materializmusa (Sziveri '60) Hévíz, 2014 /2 Az élősködő terek boldogsága (Miklósvölgyi Zsolttal közösen) Bazsányi Sándor Wesselényi-Garay Andor: Kettős vakolás, MŰÚT, 2014 / 2. A bolond fogadóbizottság nem talál szavakat Péli Barna Szocmózis című kiállításáról, Új Művészet, 2013/7 Elszabadult eposzok Karácsonyi László Crazy pop című kiállításáról, Új Művészet, 2013/6 Népi paranoia Karcsay Lajos Almaszüret című képéről, Új Művészet, 2013/6 Budapest Horror Interjú Szöllősi Gézával, Győrffy Lászlóval, Verebics Ágival, Kis Róka Csabával, FLASH ART, 2012/november-december A humanizmus szétszóratása Az Organs&Extasy kiállításról, MŰÚT, 2012/6 Összművészet mint mutáció Győrffy László Az ördög a DNS-ben című kiállításáról, Műértő, 2012/7-8. Birkás Ákos és a látás érzéki politikája, FLASH ART, 2012/május-június Szöllősi Géza és a spirituális pop, FLASH ART, 2012/március-április A kép üres törvénye Bánki Ákos és Seres László Kánon című kiállítása, MŰÚT, 2012/3 Egy halálmű olvashatósága Vladimir Nabokov: Laura modellje, MŰÚT, 2011/027 Köd és kód Erdély Miklós két kiállítása, Új Művészet 2011/5 A király távolléte Dániel András kiállítása, Új Művészet 2011/4 A Férfi önhazugságai Otto Weininger: Nem és jellem, ÉLET ÉS IRODALOM 2011/16 Az ész kereke hasztalan forog Marno János: Kezünk idegen formákba kezd. Esszék, levelek, ÉLET ÉS IRODALOM 2011/22 Tájrombolás Varga Farkas: Világos útmutatás című kiállításáról, Balkon 2011/9 A vidék gyászolása Tarr Béla: A torinói ló, Prizma 2011/7 15

16 Síron túl is Putty-putty A Bizottság a műcsarnokba megy, Új Művészet, 2011/12 Mutatványosok a szemetes körül Harmony Korine: Trash Humpers, Prizma 2011/6 Hibridparadicsom A Symposion Tolnai-számáról, Balkon 2010/12 Alak és történet Az üveghegyen innen című kiállításról, Új Művészet 2010/11 Apokaliptikus naivitás Győrffy László a testrészek halála Új Művészet 2010/10 A skizofrén pop és a heroikus jóvátétel Kovásznai György kiállítása (képzőművészeti kritika) Új Művészet 2010/7-8. A Gólem szökésvonalai Hajas Tibor fotómunkák (képzőművészeti kritika) Új Művészet 2010/5 A gyík halála Moizer Zsuzsa: Tigrisek és más történetek (képzőművészeti kritika) BALKON 2010/1 Pynchonland Thomas Pynchon: Súlyszivárvány (Dunajcsik Mátyással közösen) HOLMI, 2010/1 Az elragadtatás diszkréciója Maurice Blanchot: Amikor eljön az idő ÉLET ÉS IRODALOM, 2010/7 Embertelen ideológia Lars Von Trier: Antikrisztus PRIZMA 2009/2 Szokatlan rendszer Sziveri János formalinban (esszé) PARNASSZUS 2009/tavasz A türelmetlenség lendülete Farkas Tibor: Pártmobil (kritika) KALLIGRAM 2009/9 Higiénia nélküli teremtés Győrffy László: Nem érzek hálát, amiért részt vehetek a teremtésben (képzőművészeti kritika) BALKON 2009 / 9 A felejtés utáni kultúra Verité exposée (képzőművészeti kritika) BALKON 2009 / 6 Erotikus játszóház Alain Robbe-Grillet: Érzelmes regény (kritika) ÉLET ÉS IRODALOM 2009 / 22. Hideg nosztalgia Magyarósi Éva: Játék kegyetlen lányoknak (képzőművészeti kritika) BALKON 2009 / 3 Amikor a fa eltörik Guttmann Barbara képeiről (esszé) PUSKIN UTCA 2009 / 1 Tíz könnyű darab Giorgio Agamben: A profán dicsérete (kritika) MAGYAR NARANCS 2008 / 37 16

17 A bécsi titanizmus Alfred Hrdlicka: A titán és az élet színpada (képzőművészeti kritika) BALKON 2008 / 9 Bábus-életrekeltős történetek Szilágyi-Nagy Ildikó: Valami jó testnyílás (kritika) MŰÚT 2008 / 7 Üvegváros és idegkoporsó Bajtai András: Átlátszó város (recenzió) KALLIGRAM 2008 / 4 A kínnal telt ház Lovas Ildikó: Spanyol menyasszony (recenzió) HOLMI 2008 / 2 Birtokon belül, területen kívül Térey János: Ultra (kritika) DISPUTA 2007 / 7 A sógun tagadása Korai Zsolt képeiről (esszé) PUSKIN UTCA 2007 / 2 Az adeptus konyhája Ráskai Szabolcs képeiről (esszé) PUSKIN UTCA 2007 /1 Bret Easton Ellis: Holdpark (recenzió) HOLMI 2006 / 8 Nem mondat a Mondat, de semmi Gond Pollágh Péter: Fogalom (recenzió) ÁRGUS 2006 / 8 Az irónia fele, avagy Minden ugyanarra Garaczi László: Gyarmati nő (recenzió) ÁRGUS 2006 / 7 A létező abszolút hallása Konok Tamás retrospektív kiállítása (képzőművészeti kritika) KILINCS 2006 / 2-3 Krusovszky Dénes: Összes nevem (kritika) SZÉPIRODALMI FIGYELŐ 2006 / 2 Azonos férfiak Gerevich András: Férfiak (kritika) KILINCS 2006 / 1 Sok lehetséges és lehetetlen ember Arnulf Rainer: Előszó önmagamhoz (recenzió) BALKON 2006 / 1 A zaklatottság retorikája Szijj Ferenc: A hurok belseje (kritika) ÚJ FORRÁS 2005 / 9 Tűzhalál magnéziumfénynél Hajas Tibor: Kényszerleszállás (képzőművészeti kritika) BALKON 2005 / 7-8 Születés a kioltásból Günter Brus kiállítása (képzőművészeti kritika) BALKON 2005 / 5 17

18 (Konferenciák) Nyitott immanencia Nyitott emberkép a német filozófiai antropológiában Én-Nyelv- Valóság Országos Hallgatói Konferencia, ELTE BTK Hajnóczy Péter anti-higiénikus prózája Folytatódó párbeszédben emlékidéző Hajnóczy Péter konferencia, Szeged, 2011.október A Kemény-líra hatástörténete személyesség és képiség mentén Műút napok 002 Ezredváltó életművek 1.: Kemény István és kora, Miskolc szeptember Ödéma és líra Marno János dietetikus lírájáról -Marno-nap,2010. Megtört közvetlenség A személyesség alakzatai Peer Krisztián költészetében JAK Tanulmányi Napok XVI.: Fiatal irodalom útvonalak, feltérképezések, május Hajas Tibor kettős teste, HAJAS TIBOR KONFERENCIA (HORIZONTKUTATÓ INTÉZET), 2005 Szájzár és nőjel Peter Greenaway A szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője című filmjének topológiai elemzése PETER GREENAWAY KONFERENCIA (HORIZONTKUTATÓ INTÉZET), 2005 A Gép és a Nem-én A test promiszkuitása egy narratív térben BRET EASTON ELLIS ÉS A MINIMALIZMUS MAGYARORSZÁGON (A FISZ és a PIM által szervezett konferencia), 2004 SZAKMAI ÉS MŰFORDÍTÁSOK Monika Wagner: A művészet anyagai a modernség másik története (Nagy Edinával közösen) BKF, Friederike Mayröcker: Szomszédos fémek (Bartók Imrével és Szijj Ferenccel közösen) JAK - L'Harmattan, W. G. Sebald versei (Ex Symposion, 2011, 73.szám) 18

19 SAJÁT RECEPCIÓ (Kritikák A hercegprímás elsírja magát című kötetről) Horváth Györgyi: Nacionálplasztik, ÉLET ÉS IRODALOM 2014 / 24. (Kritikák a Bauxit című kötetről) Förköli Gábor: Értéktelen testek, Tiszatáj 2012/1 Nagy Bernadett: Thriller-líra, Szkholion 2011/ősz Bartók Imre: Költészet és fertőzés, Alföld 2011/9 Sántha József: A költészet boncmestere, Holmi 2011/10 Braun Barna: Bevezetés a fétispoétikába. Így érts Bauxithoz, Apokrif 2011/2 Gaborják Ádám: Fogtündér, avagy bevezetés a poszthumán költészetbe, Prae 2011/ Budapest Balázs Imre József: Tíz mondat a mekanomorf hibridekről Sopotnik Zoltán: Érzések a holdban, Új Forrás 2011/5, Fekete J. József: Mintha valaki szétzilálta volna a teremtést, Magyar Szó, Lapis József: Határok és átlépések, Műút, 2011/23 Nagy Csilla: Vér és salak, Műút, 2011/23 Kiss Boglárka: bele a tejbe, KULTER.HU, Kassai Zsigmond: A szöveghagyomány és radikál, Magyar Hírlap, Vári György: Fiatal életek indulója, Magyar Narancs, 2011/11 Gál András: Kezek, lábak és a fej, Élet és irodalom, LV évf. 13.szám Kálmán C. György: Ex Libris, LV. Évfolyam 14.szám (Kritikák az Alkalmi magyarázatok a húsról című kötetről) Bodor Béla: Zömök versek, HOLMI 2007/11 19

20 Dunajcsik Mátyás: Irgalom a húsnak, HOLMI 2007/9 Krusovszky Dénes: Belenézni a húsba, ÁRGUS 2007/2 Bedecs László: A körön belül, ÉS 2007/16 Pál Dániel Levente: A húsba töltött költő, PRAE Pallag Zoltán: Bevezetés az anatómiába, MAGYAR NARANCS 2007/14 Pollágh Péter: Az erő három színe, LITERA Csobánka Zsuzsa: Kettő vagyok, az alany és a tárgy, A HÉT (Kritikák a Telep-antológiáról) Hoványi Márton: Elromlani milyen (Bárka, 2010/1) Ambrus Judit: Műszereket beültetni emberi testbe (Népszava, október 3.) Rácz Péter: Ex libris (Élet és Irodalom, 2009/30) Zombiefoot: Hungary noir Könyvheti olvasnivalók 2009-re (Kultblog, ) Burden: Telep game over (KönyvesBlog, ) Borbély Szilárd: A Telep valami mása (Kalligram, 2009/6) (Kritikák az Egészrész című antológiáról) Lapis József: Utódok, boldog ősök. ALFÖLD 2008/12 Váradi Péter: A kortárs líra keletkezése, KALLIGRAM 2008 / 9 Mezei Gábor: Saját küszöb, DEBRECENI DISPUTA 2008 / 16 Balázs Imre József: Ne legyen túl szép, MŰÚT 2008 / 6 Antal Attila: A szorongást futja ki magából az ember, VÖRÖS POSTAKOCSI 2008 / tavasz Szegő János: Részben egész, HOLMI 2008/4 Turi Tímea: Közös tanácstalanság A HÉT Toroczkay András: Felemás PRAE.HU Krupp József: Százötvenedik ÉS 2007 / 48 Vonatkozó tanulmányok, esszék Szegő János: A fiatal magyar költészet ön-kritikája, Bárka 2012/3 Bedecs László: Ketten az úton Simon Márton és Nemes Z. Márió költészetéről, Bárka 2012/3 Gaborják Ádám: Embólia kisasszonynak (Hajnóczy és a kortárs fiatal költészet?) Tiszatáj 2011/09 Borsik Miklós: Penetráns radikalizmus (A Juhász Ferenc-olvasás néhány tendenciája a kétezres években, Tiszatáj 2011/11, Áfra János: Belepuhulni a hús helyzetébe Poszthumán nyelvi performativitás Nemes Z. Márió költészetében (előadás) Térhatás I. Konferencia Lírafordulat és kánonmozgás a kortárs fiatal lírában, 2011, Szeged Lapis József: Kísérlet és kísértés (Borbély Szilárd: A testhez) Studia Litteraria 2011/1-2 Testinterpretációk, Gaborják Ádám: A roncsolás esztétikája (Nemes Z. Márió költészetéről) In: Bizarr 20

Pályázat a József Attila Kör Irodalmi Egyesület elnökségére Gaborják Ádám

Pályázat a József Attila Kör Irodalmi Egyesület elnökségére Gaborják Ádám Bevezetés: gondolatok az elmúlt három évről Az elmúlt három év valószínűleg nem a legvidámabb szakaszként fog bevonulni a JAK történetébe. 2011-ben, de még 2012 elején sem igen látszott, hogy milyen erős,

Részletesebben

Pályázati terv a József Attila Kör Középiskolás fokon rendezvényszervezői választásához 2014

Pályázati terv a József Attila Kör Középiskolás fokon rendezvényszervezői választásához 2014 Pályázati terv a József Attila Kör Középiskolás fokon rendezvényszervezői választásához 2014 Mi végre? A JAK egyik legüdvösebb hagyományának tartom a Középiskolás fokon cím alatt futó programsorozatot,

Részletesebben

ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ

ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A Magyar Írószövetség Tájékoztatója 2012 ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A TARTALOMBÓL: A MEGÚJULÁS ÚTJÁN ÉVÉRTÉKELŐ INTERJÚ SZENTMÁRTONI JÁNOSSAL SZABAD-E

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

2010_ 03. ISSN 1216-8890 880 Ft

2010_ 03. ISSN 1216-8890 880 Ft 2010_ 03 k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t ISSN 1216-8890 880 Ft 2 0 1 0 / 3 MAGYARORSZÁG Szacsva y Pál Légi parádé és tűzijáték PIXEL GALÉRIA (MILLENÁRIS) www.jovohaza.hu

Részletesebben

A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén

A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén FORRÁSOK Biró A. Zoltán: Nagy és Kis Történetek A Nagy Történet megalkotásában sok mindenre szükség van, történelmi kellékekre, egy domináns diskurzusra, intézményekre, társadalmi szerepekre, jogi garanciákra

Részletesebben

Tematika, program, absztraktok

Tematika, program, absztraktok IDENTITÁSOK ÉS VÁLTÁSOK Interdiszciplináris szümpózium az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjában 2012. december 6 7. Hely: MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók Terem Budapest, I. Táncsics Mihály utca

Részletesebben

HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA

HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA SCHULLER GABRIELLA Kreativitási gyakorlatok A Hatalom Pénz Hírnév Szépség sorozat egészével foglalkozó szövegnek a sokszínûség ünneplésével kell kezdõdnie.

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

H abilitas Habilitas

H abilitas Habilitas Habilitas Habilitas Tisztelt Olvasó! Hass, alkoss, gyarapíts s a haza fényre derül. Kölcsey Ferenc A Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság elkötelezett támogatója a tehetséges, kiemelkedô

Részletesebben

Helyzet. A magyar művészet helyzete az európai csatlakozás idején. nemzetközi konferencia. 2005. május 30-31.

Helyzet. A magyar művészet helyzete az európai csatlakozás idején. nemzetközi konferencia. 2005. május 30-31. Helyzet nemzetközi konferencia A magyar művészet helyzete az európai csatlakozás idején 2005. május 30-31. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Tartalomjegyzék Dr. Vizi E. Szilveszter 9 akadémikus,

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

Kínai agyagkatonák. Az úrnô érintése Interjú Kiss Annával. Kertész Ákos Mi fán terem a forgatókönyvíró? Tarján Tamás Anno Domini

Kínai agyagkatonák. Az úrnô érintése Interjú Kiss Annával. Kertész Ákos Mi fán terem a forgatókönyvíró? Tarján Tamás Anno Domini KÖNYVES HAVILAP XII. ÉVFOLYAM 7 8. SZÁM 008. ÁPRILIS ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU XV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Az úrnô érintése Interjú Kiss Annával Kertész Ákos Mi fán terem

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

Veszprémi Értéktár Képregény Oktatásügyünk emlékei A számok sorsa Kis tárgyak varázsa Dada az aluljáróban Sziveri utó Sziveri János felidézése

Veszprémi Értéktár Képregény Oktatásügyünk emlékei A számok sorsa Kis tárgyak varázsa Dada az aluljáróban Sziveri utó Sziveri János felidézése Tartalom 2 Perlaki Claudia Veszprémi Értéktár 3 S. Perémi Ágota Oktatásügyünk emlékei A Dózsa György Általános Iskola Iskolatörténeti Gyűjteménye 4 Palágyi Sylvia Kis tárgyak varázsa A balácai amulett,

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE A Doktori Iskola előzményei: genus loci Eger városának modern kori iskola- és művelődéstörténetében hagyomány és egyéniségek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A KECSKEMÉTI KORTÁRS MŰVÉSZETI MŰHELYEK NONPROFIT KFT.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A KECSKEMÉTI KORTÁRS MŰVÉSZETI MŰHELYEK NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A KECSKEMÉTI KORTÁRS MŰVÉSZETI MŰHELYEK NONPROFIT KFT. 2013. január 01. 2013. december 31 Kecskemét,2014.02.17. 1 Tartalomjegyzék 2013. 1.sz.melléklet...számviteli beszámoló 2.sz.melléklet..

Részletesebben

A HELY SZELLEME. Az elmúlt évek során mintha lassan kialakulóban GYÖRGY PÉTER

A HELY SZELLEME. Az elmúlt évek során mintha lassan kialakulóban GYÖRGY PÉTER A HELY SZELLEME GYÖRGY PÉTER Klaniczay Júlia, Sasvári Edit (szerk.): Törvénytelen avantgárd Galántai György balatonboglári kápolnamûterme 1970 1973 Artpool Balassi, Bp., 2003. 459. old., 4500 Ft Általában

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. január 1. óta működik Kecskemét Megyei Jogú

Részletesebben

2009. december. www.uj-muveszet.hu. 2009. december XX. évf. 12. szám. ára 635 Ft

2009. december. www.uj-muveszet.hu. 2009. december XX. évf. 12. szám. ára 635 Ft XX. évf. 12. szám www.uj-muveszet.hu HU ISSN 08662185 ára 635 Ft Helyszínelők a Golgota környékén A Csernus-mítosz folytatódik Az efemer bosszúja az örökkévalóságon Popfesztivál Versailles-ban Szimultán

Részletesebben

2010. április. www.uj-muveszet.hu. 2010. április XXI. évf. 4. szám. ára 695 Ft

2010. április. www.uj-muveszet.hu. 2010. április XXI. évf. 4. szám. ára 695 Ft XXI. évf. 4. szám www.uj-muveszet.hu HU ISSN 08662185 ára 695 Ft A szabadság felé az Iparterv Csoport A konstruktív Fibonacci Gyűjtők, vásárok, mecénások A piktúra boncterme a Voyager fedélzetén Isten

Részletesebben

Vallás és művészet konferencia

Vallás és művészet konferencia Vallás és művészet konferencia Jelenet Visky András-Tompa Gábor Tanítványok c. előadásából Időpont: 2015. május 8-9. Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Reviczky

Részletesebben

SZOMBATHY BÁLINT. A magyar elektrográfia rövid története

SZOMBATHY BÁLINT. A magyar elektrográfia rövid története 1 GÉCZI JÁNOS Nemzeti Földrajz 1984 SZOMBATHY BÁLINT A magyar elektrográfia rövid története A történelem, illetve valaminek a története fajsúlyos kategória. Nem csak évszámokat jelöl, esztendőket halmoz

Részletesebben

bagla emlékezet, anyag, kézművesség

bagla emlékezet, anyag, kézművesség bagla emlékezet, anyag, kézművesség bagla emlékezet, anyag, kézművesség Kurátori koncepció a 14. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilonjához bagla bagla Emlékezet, anyag, kézművesség Memory, materials,

Részletesebben

Múzeumandragógiai a gyakorlatban

Múzeumandragógiai a gyakorlatban Múzeumandragógiai a gyakorlatban Szerkesztette: Juhász Erika, Szabó József Lektor: Márkus Edina, Szabó Irma Debreceni Egyetem TEK BTK NI Andragógia Tanszék DEBRECEN 2013 2 MÚZEUMANDRAGÓGIA A GYAKORLATBAN

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

Katona Csaba. Kádár alatt jobb volt? Egy kötet a létezô szocializmus mindennapjairól. A B a k o n L e s ô

Katona Csaba. Kádár alatt jobb volt? Egy kötet a létezô szocializmus mindennapjairól. A B a k o n L e s ô bakonleso:layout 1 2008.04.16. 19:53 Page 110 2008 / Tavasz Katona Csaba Kádár alatt jobb volt? Egy kötet a létezô szocializmus mindennapjairól Valuch Tibor: Hétköznapi élet Kádár János korában (Mindennapi

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Tisztelettel köszöntök minden kedves érdeklődőt a Szegedi Tudományegyetemen! Az Őszi Kulturális Fesztivál minden évben jó alkalmat kínál az egyetemi vendégeskedésre.

Részletesebben

Kötetlen. Ötéves az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium

Kötetlen. Ötéves az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium Kötetlen Ötéves az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium Ötéves az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium Budapest, 2008 Szerkesztette: Gerő Márton, Hajdu Gábor, Meixner Boglárka, Nagy Júlia Petronella,

Részletesebben