ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013."

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

2 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE HELYZETELEMZÉS... 6 II. NEVELÉSI PROGRAMUNK JÖVŐKÉPÜNK ISKOLAKÉPÜNK PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK NEVELŐTESTÜLETÜNK ÁLTAL LEGFONTOSABBNAK TARTOTT ÉRTÉKEK A FELSOROLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN KITŰZÖTT CÉLJAINK ÉS FELADATAINK PEDAGÓGIAI CÉLJAINK MEGVALÓSULÁSÁHOZ ALKALMAZOTT ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK MIKOR TEKINTJÜK PEDAGÓGIAI MUNKÁNKAT SIKERESNEK? SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATAINK A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAINK A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS SZERVEZETI FORMÁK ISKOLÁNKBAN A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A TEHETSÉG ÉS A KÉPESSÉG-KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ TANULÓI RÉSZVÉTEL RENDJE KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL, TANULÓKKAL, AZ ISKOLA PARTNEREIVEL AZ ISKOLAVÁLTÁS, VALAMINT A TANULÓ ÁTVÉTELÉNEK SZABÁLYAI AZ INTÉZMÉNYBE LÉPÉS FELTÉTELEI A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI, A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA VIZSGASZABÁLYZATA III. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE A VÁLASZTOTT KERETTANTERV A VÁLASZTOTT KERETTANTERV FELETTI ÓRASZÁM AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS A TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSA MINDENNAPOS TESTNEVELÉS A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK ÉS A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI

3 7. PROJEKTOKTATÁS AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI AZ OTTHONI (NAPKÖZIS) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSI ELVEI A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSI ELVEI IV. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI V. A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA MELLÉKLET

4 I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE Az alapító okirat szerint: Az intézmény neve: Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola Bolyai János Tagintézménye OM azonosítója: Alapító Okirat száma: 298.,340/2011. Az alapító szerv neve, székhelye: Az alapítói jogok gyakorlója Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Alapítás éve: 1872 (Telephely: 1952) 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Az intézmény irányító és felügyeleti szerve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay u Szakmai: a Köznevelési törvényben meghatározottak alapján Az intézmény székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u.38. Az intézmény telephelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9. Az intézmény szervezete és típusa: általános iskola Az intézményi évfolyamok száma: évfolyamok: 8 évfolyamos Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 1080 fő Az intézmény tevékenysége: alapfokú nevelés-oktatás Az intézmény állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége (szakfeladatok és megnevezésük): az alapító okiratban foglaltaknak megfelelő. Az egyes alaptevékenységek székhely és tagintézmények szerinti megoszlása a szervezeti és működési szabályzatban kerül meghatározásra. Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján a Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola, mint önálló költségvetési szerv megszűnt, helyébe általános jogutódként Nagykanizsa MJV Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) lépett. Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Záró rendelkezések Az intézmény működésének részletesebb szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 4

5 1. 2. Törvényi háttér A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 44. -a értelmében: A nevelési-oktatási intézményben a nevelő-oktató munka nevelési, illetve pedagógiai program szerint folyik, a 45. -a értelmében: Az iskola pedagógiai programot és ennek részeként a Nemzeti alaptanterv alapján helyi tantervet készít, vagy az ilyen módon készített helyi tantervek közül választ, és azt építi be helyi tantervként a pedagógiai programjába, az iskola az oktatási miniszter által kiadott kerettantervek alapján is elkészítheti helyi tantervét. Pedagógiai programunk felülvizsgálata és kiegészítése során az alábbi jogszabályok voltak meghatározóak: az évi LXXIX. törvény a közoktatásról; a 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról; a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről; a 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról; a 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről; a 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről; Nagykanizsa Megyei Jogú Város intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve ( ); 2011.évi CXC.törvény a nemzeti köznevelésről; a 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról; a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról; az 51/2012. EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről. a 17/2004. (V.20.) OM rendelet (1.2. sz. melléklet kerettantervei kifutó rendszerben). Iskolánk nevelőtestülete a fenntartóval egyeztetve, a szülők és a diákönkormányzat véleményének kikérése után, azok figyelembe vételével készítette el az intézmény pedagógiai programját. A felülvizsgált, és ennek megfelelően módosított és kiegészített pedagógiai program szeptember 1- jétől kerül bevezetésre. 5

6 2. HELYZETELEMZÉS Az iskola bemutatása A jelenleg 17 tantermes, közepesen felszerelt általános iskolánk szeptember 2-án, mint Szabadság Téri Általános Iskola nyitotta meg kapuját ig diákotthoni funkciót is ellátott. Kezdetben kétsorozatos iskolánk a 80-as évek demográfiai hullámával, valamint a szakmai program kiszélesítésével háromsorozatossá nőtte ki magát. A tanköteles gyermekek létszámának csökkenésével, fenntartói döntés értelmében 2006-tól fokozatosan újra kétsorozatossá vált iskolánk. A város központjában elhelyezkedő intézményünk népszerű a vidéki tanulók körében is, városi szinten magas a bejáró tanulók száma. A 90-es években az iskola vonzerejét az újdonságnak számító német tagozat, az 5. évfolyamtól bevezetett - a nyolcosztályos gimnáziumi tantervre épülő - alternatív program, valamint az alsó tagozaton szervezett humanisztikai és úszó osztályok jelentették. A szülői igényekhez igazodva, az úszó osztályok megszűntével új kínálatként sportorientált és művészeti osztályt indítottunk, amelyben nagy hangsúlyt kapott a képzőművészetekhez, a zenéhez és a tánchoz kapcsolódó ismeretek átadása. A 2012/2013-as tanévtől a mindennapos testnevelés bevezetése miatt 2013 szeptemberétől az 1-4. évfolyamon létjogosultságát veszítette a tanulócsoportok eddigi orientáltsága, helyettük a kooperatív tanulás és a differenciált / matematikából a CED-program szerinti / oktatás kerül előtérbe. A 10 napközis és 1 tanulószobai csoport működtetésével ki tudjuk elégíteni az igényeket, amely alsó tagozaton majdnem a tanulók 100 %-át érintően jelentkezik. Mivel a gyermekek életének meghatározó élménye az iskolába kerülés, ezért a beiskolázási körzetünkben működő óvodákkal az eddig is meglévő jó kapcsolat megtartására törekszünk pedagógiai eljárásaink közelítésével. Fontosnak tartjuk, hogy az első osztályos tanuló olyan közegbe kerüljön, amely biztosítani tudja személyiségének fejlődését, és szoros kapcsolatot alakít ki a szülőkkel. Az alsó tagozaton, de különösen az 1. és 2. osztályokban rendkívül fontosnak tartjuk a lassabban fejlődő gyerekek segítését, felzárkóztatását. Ehhez a tevékenységhez külön órakeretet biztosítunk a tanulócsoportoknak. A tanév elején felmérést végzünk az 1. osztályosok körében, és szükség esetén fejlesztő foglalkozásokat szervezünk a rászorulóknak. Mivel az 1-4. osztályba járó tanuló minden változásra érzékenyen reagál, ezért a tanulócsoportok vezetésén lehetőség szerint négy év alatt nem változtatunk től felmenő rendszerben felső tagozaton is kétsorossá váltunk, ekkortól nem volt mód alternatív tantervű osztály szervezésére. Így ötödik évfolyamtól a matematikát és az idegen nyelvek oktatását nívócsoportos szervezeti keretben tanítjuk. Két osztályból alakítjuk ki a csoportokat, a csoportok átjárhatók. Felső tagozaton a technikát és az informatikát minden osztályban csoportbontásban tanítjuk. Iskolánkban két idegen nyelvet (német, angol) tanítunk, melyhez megfelelő személyi háttérrel rendelkezünk. Az idegen nyelvet az alapóraszám mellett évfolyamonként egy-egy csoportban emelt szinten 6

7 is oktatjuk. Az első osztálytól választható tárgyként kezdjük mindkét nyelv oktatását, figyelembe véve a szülők nyelvválasztás iránti igényét. Felső tagozaton évfolyamonként 1-1 csoportnak heti 5 órában emelt szintű matematikaoktatást szervezünk. Diákjainknak változatos tanórán kívüli programokat kínálunk, előtérbe helyezve az egészséges életmódra nevelést, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást és a művészeti ágakhoz kapcsolódó foglalkozások szervezését. A mindennapos testnevelés részeként tömegsport órákat, és a DSE keretein belül működő egyéb foglalkozásokat tartunk szeptemberétől szabadidő szervező segíti a tanórán kívüli tevékenységek lebonyolítását. Közreműködésével lehetőség adódott az időközben kialakításra került szabadidő-terem működtetésére, amely a gyerekek közkedvelt tartózkodási helyévé vált. Folyamatosan bővítjük a szabadidős programok kínálatát, melynek keretében rendszeressé vált a fővárosi színházlátogatások és egyéb kulturális programok szervezése Szülőkre vonatkozó adatok (2012. évi adatok): Foglalkozás: Végzettség: - munkanélküli: 16 % - szellemi: % - fizikai: % - egyéb: 4 % - felsőfokú: 23 % - középfokú: 69 % - alapfokú: 6 % - egyéb: 2 % Tanulókra, tanulócsoportokra vonatkozó adatok: (2012. október. 1. szerinti állapot) Tanulócsoportjaink száma: 17 A tanulói létszám: 424fő Napközis tanulók száma 270 fő (64 %) Iskolában étkező: 373 fő (87 %) Étkezési térítési hozzájárulást kap: 161 fő (38%) Veszélyeztetett tanulók száma: 3 fő (0,7%) Bejáró tanulók száma: 68 fő (16 %) Az egy osztályra jutó átlagos tanulólétszám: 24,9 fő Az egy napközis/tanulószobai csoportra jutó átlagos napközis létszám: 24,5 fő Az egész napos ellátást (napközit, tanulószobát) igénybe vevő tanulók aránya az előző évi 62 %-ról 64 %- ra emelkedett. 7

8 A tanulók tanulmányi eredménye, magatartás- és szorgalomátlaga az elmúlt évek statisztikai adatai alapján 4,1-4,3 közötti. A tanulók többségére a jó magatartás és szorgalom a jellemző. A kitűnő tanulmányi osztályzatok aránya meghaladja a-14 % -ot. A javítóvizsgára kötelezett tanulóké 2 % körül mozog. A beiskolázási statisztikák alapján megállapítható, hogy a végzős tanulók általában az első helyen megjelölt középiskolába nyernek felvételt. Végzős tanulóink kb. 33 %-a gimnáziumban, 50 %-a szakközépiskolában és 17%-a szakiskolában folytatja tanulmányait. Diákjaink rendszeresen részt vesznek különböző szintű, illetve szervezésű tanulmányi- és sportversenyeken. Az összesített eredmények alapján megállapítható, hogy az iskola tanulói jól szerepelnek ezeken a megmérettetéseken. Az utóbbi években az országos tanulmányi versenyekre továbbjutók (történelem, kémia, német, természetismeret, fizika, számítástechnika) több esetben értek el helyezéseket. Sporteredményeinkre is büszkék vagyunk, városi, megyei helyezések mellett tanulóink országos eredményeket is magukénak tudhatnak. Több sportágban képviseltetjük magunkat a diákolimpia versenyeken, amelyeken szintén kiváló eredményeket értek el tanítványaink. Természetesen tudjuk, hogy ezekben az eredményekben elsősorban az egyesületekben zajló felkészítő munkának van meghatározó szerepe, ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk a sport megszerettetését és a tehetségek felkutatását iskolai keretek között Az iskolai munka személyi és tárgyi feltételei Személyi feltételek Az 1980-as években a tanulólétszám változásához igazodva a tantestület létszáma is növekedett. Ekkor főleg friss diplomás pályakezdők kerültek a már törzstagnak számító nevelők mellé. Összetételét tekintve kialakult az iskola stabil tantestülete től városi szinten is a csökkenő tanulólétszám iskolánk csoportszámának és a nevelői létszámnak a csökkenését vonta maga után. Jelenleg 37 pedagógusból áll tagintézményünk testülete. Ebből az intézményben folyó oktató-nevelő munkát 1-1 fő (½ álláshelyen foglalkoztatott) ifjúságvédelmi felelős és szabadidő szervező, valamint 1 fő könyvtáros segíti. A tantestületet az új módszerek iránti nyitottság jellemzi. Az elmúlt években megnőtt az egyetemi végzettséggel (21 %), mentortanári végzettséggel (5 %) rendelkezők aránya és a különböző szakmai továbbképzéseken, tanfolyamokon résztvevők száma. Az intézményben 2 szakmai munkaközösség működik, ezek tevékenységét a pedagógusok által választott munkaközösség-vezetők irányítják A pedagógiai program, illetve a helyi tantervek eredményes megvalósítása feltételezi egy szakmailag jól képzett nevelőtestület meglétét. Iskolánk nevelőtestületének szakmai színvonala ezen elvárásnak megfelel. Az elmúlt évek alatt szakos ellátottságunk elsősorban a nyelvoktatás terén - javult, de más tantárgyak esetében is történt pozitív változás. A többször módosított Közoktatási Törvény előírta a pedagógusok hétévenkénti továbbképzési kötelezettségét, azzal együtt, hogy pénzügyi forrást is mellérendel. Ezen követelménynek megfelelően, illetve a lehetőséget kihasználva a tantestület tagjai folyamatosan részt vesznek továbbképzéseken. 8

9 Továbbképzési tervünk összeállításánál megfogalmaztuk, hogy elsősorban olyan képzéseken való részvételt támogatunk, amelyek jól illeszkednek pedagógiai elképzeléseinkhez, és jól hasznosíthatók mindennapi oktató-nevelő munkánkban (pl. felkészítés a kompetencia alapú oktatásra, a projekt módszerek elsajátítására). Az iskola működését jelenleg 13 fő nem pedagógusdolgozó biztosítja. Tagintézményünk gazdálkodási tevékenységét 2011-től a Zrínyi Miklós Székhelyintézmény irányítja. A gazdálkodási és ügyviteli tevékenység zavartalan működését 1 fő gazdasági ügyintéző és 1 fő iskolatitkár segíti. Iskolánk főzőkonyháját 2012 szeptemberétől a Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. működteti Tárgyi feltételek Az 1993-ban átadott új épülettel együtt iskolánkban 17 osztályterem, 1 tornaterem, 1 tornaszoba, 2 számítástechnika-terem, 4 egyéb szaktanterem, 3 csoportfoglalkozás megtartására alkalmas terem, 3 egyéb oktatás célját szolgáló helyiség, valamint könyvtár működik. Ezen kívül rendelkezésünkre áll 9, a tanári felkészülést segítő munkaszoba/ szertár, 120 fős ebédlő. A tanulólétszámhoz képest kicsi pihenő udvarral rendelkezünk (567 m 2 ), ami miatt különösen a tanórák közti szünetek és a délutáni szabadidő megszervezése kíván fokozottabb odafigyelést a részünkről. Lehetőségeink bővültek a 2011 tavaszától átadásra kerülő felújított pince szint birtokbavételével /a kialakított tornaszoba, a hozzátartozó öltözőkkel, kondicionálóteremmel és szabadidő termekkel /. Az iskolaépület részleges felújítása a 2010/11-es tanévben valósult meg (a pince és a földszint teljes rekonstrukciója, a külső vakolat felújítása). Az intézmény a tanítást segítő eszközökkel való felszereltsége átlagos. A számítástechnika oktatását 2 szaktanteremben látjuk el. Folyamatos fejlesztéssel, többnyire a Bolyai Alapítvány segítségével igyekszünk az oktatáshoz szükséges technikai hátteret biztosítani, korszerűsíteni. Az iskolai könyvtár állománya egység, ebből 1200 az elektromos dokumentumok száma Az olvasó tanulók száma A könyvtárban tartott könyvtárhasználati órák száma tanévenként közötti. A költségvetési előirányzat béren és járulékokon felüli része évek óta csak a működtetés alapszintű ellátását tette lehetővé. Az elmúlt évek költségvetési keretei nem biztosították a megfelelő színvonalú szakmai fejlesztést, ezért igyekeztünk minél jobban kihasználni a Bolyai Alapítvány és a különböző pályázatok nyújtotta lehetőségeket Az iskola munkáját segítő közösségek Szülői munkaközösség: osztályonként működő, a szülők által választott közösség. Az egyes osztályokat a szülők által megválasztott tagok képviselik a szülői munkaközösség iskolai szervezetében. Munkaterv alapján végzik munkájukat, az igazgatóhelyettes segítségével. A szülőket, tanulókat érintő kérdésekben rendszeresen kikérjük véleményüket. Az iskola programjainak megszervezésében tevékenyen részt vesznek. A szülőkkel közösen tevékenykedünk az iskola jobb szakmai ellátásáért, ennek érdekében hívtuk életre 1991-ben a Bolyai Alapítványt, amelynek a szakmai fejlesztésben nyújtott segítsége meghatározó. 9

10 Diákönkormányzat: az osztályok diákképviselői alkotják, vezetője pedagógus. Tanulóink demokratikus jogaikat a diákönkormányzaton keresztül gyakorolhatják, amelyben a 4. évfolyamtól felmenően minden osztályt 1-1 tanuló képvisel. Havi rendszerességgel tartják megbeszéléseiket. Tanév elején az iskola éves munkatervéről tájékoztatást kapnak. A diákönkormányzat a faliújságon, az iskolarádión és az alkalmanként megjelenő iskolaújságon keresztül informálhatja a tanulóifjúságot. Képviselőik révén rendszeresen bekapcsolódnak az iskolai programok előkészítésébe is. Bolyai DSE: 1993-ban jött létre a Diáksport Egyesület, amelynek keretében szakági edzéseket szervezünk, kiemelten kezelve az úszást. Az iskola működésének rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg Iskolánk hagyományai Egy iskola arculatának kialakításában nagy szerep jut a hagyományoknak, ezek ápolása erősíti a közösségi érzést az együvé tartozást. Ennek egyik legszebb példája iskolánk névadásának és egyben az októberi forradalomnak a megünneplése. Ezen ünnepély keretében történik a Bolyai matematikaverseny eredményhirdetése ezt a versenyt iskolánk névadójának tisztelegve minden év októberében rendezzük meg a városi és városkörnyéki iskolák részvételével. Ugyanekkor kerül átadásra az Az iskoláért helyi kitüntetés is, amellyel 1992 óta ismerjük el az iskola dolgozóinak hosszabb ideig tartó eredményes munkáját. Iskolai ünnepségek, egyéb rendezvények keretében hagyományként őrizzük nevezetes napok és történelmi események megünneplését: - Október 1. Zenei Világnap - Október 4. Állatok Világnapja - Október 6. Megemlékezés az Aradi Vértanúkról - Október 23. Megemlékezés a 56-os forradalomról és iskolánk névadójáról - Mikulás-napi műsor az alsó tagozatosoknak és óvodásoknak - Karácsonyi hangverseny - Január 25. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól - Bolyai hét - Farsang - Március 15. Megemlékezés az 1848-as forradalom-és szabadságharcról - Április 16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól - Kulturális bemutató - Anyák Napja - Június 4. Nemzeti Összetartozás napja - Gyermeknap - Ballagás - Tanévnyitó, tanévzáró Minden évben lehetőség nyílik arra, hogy az iskola, mint alkotó műhely bemutatkozzon a nagyobb közönség számára. A Hevesi Sándor Művelődési Központ Ifjúsági Galériája ad helyet a rajzórákon, 10

11 valamint a képzőművészeti szakkörökön készült alkotások bemutatásához. A 2011/2012-es tanévtől intézményünk egyik aulájában kialakított Bolyai Galéria is ezt a célt szolgálja. Az 1980-as évek közepétől indult német tagozatos nyelvoktatást segítik az ausztriai és német iskolákkal folytatott csereprogramok és külföldi kirándulások. Aktívan részt veszünk a városi, valamint a többi iskola által szervezett rendezvényeken is (pl.: Város Napja, Gólyalábas Világjátékok, tanulmányi versenyek, művészeti találkozók, kulturális és egyéb pályázatok). Évente egy-egy alkalommal kerül megrendezésre az iskolai sportnap és túranap. A Szülői Munkaközösség bevonásával igény szerint szülők-nevelők bálját, vagy osztályonkénti családi hétvégét szervezünk. Szép hagyomány iskolánkban a megrendezésre kerülő kulturális bemutató, amely lehetőséget nyújt tanulóinknak a különböző művészeti ágakhoz kapcsolódó produkciókon keresztül a színpadi fellépésre, bemutatkozásra. Az óvodásoknak szervezett nyílt napokhoz kapcsolódik Színes ceruzák című rajzpályázatunk, amelyet a város nagycsoportos óvodásainak hirdetünk. II. NEVELÉSI PROGRAMUNK 1. JÖVŐKÉPÜNK A Bolyai János Tagintézmény a jövőben is szeretné megőrizni a város iskolái között kivívott rangját. Az iskola helyrajzi adottságait figyelembe véve a körzetünkben lakó gyermekek fogadásán kívül mindent megteszünk azért, hogy a távolabb élőknek is vonzó legyen tagintézményünk. Ennek érdekében azon munkálkodunk, hogy a jelenleg népszerű oktatási formákon, programokon kívül új elemek is épüljenek be pedagógiai rendszerünkbe. Megteremtjük a feltételeket az élethosszig tartó tanulás megalapozásához, melynek egyik legfontosabb eszköze a kulcskompetenciák fejlesztése. Ezáltal alkalmassá tesszük tanulóinkat arra, hogy egész életük során szembe tudjanak nézni olyan helyzetekkel, amelyek igénylik az alkalmazkodást, esetleg új ismeretek elsajátítását. Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazását kiterjesztjük az oktatás teljes egészére, azáltal, hogy megteremtjük a feltételeket az informatikai eszközök pedagógiai gyakorlatba való beépüléséhez. Megőrizzük, lehetőség szerint fejlesztjük a magas színvonalú idegennyelv-oktatásunkat, és kiemelt célként kezeljük a munkatársak idegennyelv-tanulását. Szeretnénk elérni, hogy tanulmányai során minden gyermek vegyen részt erdei iskola programban. Művészeti és sportköri tevékenységünk bővítésével, és a differenciált képességfejlesztés alkalmazásának átfogó kiterjesztésével kívánjuk vonzerőnket növelni. A jövőben egyre jobban kihasználjuk az ország EU-s tagságból adódó lehetőségeit (pályázatok, idegennyelv-tanulás, csereprogramokban való részvétel). 11

12 Lehetőség szerint részt veszünk új módszerek és programok kipróbálásában, fejlesztésében, alkalmazásában. A szociális hátrányok leküzdése érdekében, az esélyegyenlőség megteremtéséért kidolgoztuk a képesség kibontakoztató és az integrációs felkészítés helyi programját, amelyet az oktatási miniszter által kiadott pedagógiai rendszer alapján készítettünk el. 2. ISKOLAKÉPÜNK Le kell vennünk gyermekeinkről a túlterhelés súlyát, hogy az iskola ismét a társadalmi közösségépítésnek, az alkotó gondolkodásnak, a világ felfedezésének boldog műhelyévé váljék. Marx György fizikus Ódon iskolánk falai között olyan környezet megteremtése, amelyben az oktató-nevelő munka valamennyi szereplője jól érzi magát. Ahol a pedagógus, a diák és a szülő együttműködésén alapuló, egyéni képességekhez igazodó pedagógiai tevékenység biztosítja a harmonikus személyiség kibontakozását. Olyan iskola, ahol a korszerű és sokoldalú műveltség megszerzése mellett lehetőség nyílik az egészséges életmód, a kulturált viselkedés, a kommunikálás és a demokrácia alapvető normáinak a megismerésére. Ebben az iskolában a diákok a közösségért aktívan cselekedni tudó, a hazájukat és anyanyelvi kultúrájukat ismerő, egészséges nemzeti öntudattal rendelkező egyénné válhatnak. Ebben az iskolában a környezet megóvására és ápolására, a harmonikus családi életre nevelés mellett fontos feladat az önálló ismeretszerzés igényének és képességének kialakítása, az indulási hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség megteremtése. Szeretnénk, ha munkánkra a nyitottság, a megújulás képessége, a következetesség és a pozitív példamutatás lenne jellemző, hogy eredményeként a ránk bízott gyerekek tisztességes és emberséges európai polgárrá válhassanak. Szeretnénk, ha tanítványaink biztos alapokat szereznének további tanulmányaikhoz, és tehetségüket, felkészültségüket kellő nemzeti azonosságtudattal rendelkezve akár országhatáron túl is kamatoztatni tudnák majd. A mi iskolánkban fontosnak tartjuk az elkötelezettséget, az alapelvekkel, értékekkel, célokkal való azonosulást, és fontosnak tartjuk, hogy a magyar társadalom, az Európai Unió és a globalizálódó világ elvárásaihoz igazított tartalmakat - új eljárások és módszerek alkalmazásával - közvetítsünk. Pedagógiai tevékenységünk kiindulópontjának tekintjük az alábbi gondolatot: Csak azt az embert mondhatjuk műveltnek, aki tudja, hogyan kell tanulni: aki megtanulta, hogyan alkalmazkodjon és változzon; aki megtanulta, hogy egyetlen tudásanyag sem biztos, csak a tudás keresésének folyamata ad alapot a biztonságra / Carl R. Rogers / Valljuk, hogy mindezek szakmailag jól képzett pedagógusokkal, egységes szellemben, gyermekközpontú légkörben, és megfelelően strukturált, sokoldalú oktatási-nevelési rendszerrel elérhetők. 3. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK Arra törekszünk, hogy a következő alapelvek áthassák intézményünk pedagógiai koncepciójának, rendszerének és tevékenységének az egészét: gyermekközpontúság - a gyermek mindenek felett álló érdeke 12

13 demokratizmus az egyetemes emberi jogok érvényesülése esélyegyenlőség szakmai önállóság innováció 4. NEVELŐTESTÜLETÜNK ÁLTAL LEGFONTOSABBNAK TARTOTT ÉRTÉKEK alkotó gondolkodás, gondolkodva cselekvés önálló ismeretszerzés korszerű, sokoldalú általános műveltség az egyetemes erkölcsi-etikai normák közvetítése harmonikus személyiség önismeret és önnevelés kulturált viselkedés a közösség, mint jellemformáló egészséges életmód harmonikus családi élet hazánk és az anyanyelv kultúrájának ismerete, ápolása egészséges nemzeti öntudat a környezet óvása Eszményeinkben olyan tanuló él, aki: pozitív emberi értékek, tulajdonságok kialakítására törekszik művelt, önálló ismeretszerzésre képes, érdeklődő a megszerzett biztos tudását az élet minden területén képes alkalmazni viselkedésében, megnyilvánulásaiban kulturált, követi a demokratikus formákat az emberek közötti érintkezés során a kommunikáció elfogadott normái szerint nyilvánul meg. kialakul benne az együttműködési képesség és az egészséges versenyszellem kezdeményezőkészséggel, kellő önállósággal, helyes önismerettel rendelkezik. 5. A FELSOROLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN KITŰZÖTT CÉLJAINK ÉS FELADATAINK Nevelőtestületünk elkötelezett és szeretné elérni, hogy nevelő-oktató munkájában érvényesüljenek az alapelvek, és minél jobban valósuljon meg a legfontosabbnak tartott emberi értékek közvetítése, kialakítása. A következőkben azokat a célokat és feladatokat fogalmazzuk meg, amelyek megvalósulása elengedhetetlen feltétele az optimális állapot elérésének. 13

14 5. 1. Olyan gyermekközpontú légkör kialakítása, ahol tanulóink tapasztalhatják és megtanulhatják a demokratikus magatartásformákat. Ennek érdekében a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, bevonjuk az iskolai élet megszervezésébe, az oktatás során figyelembe vesszük képességeit. Számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi és egyéb téren is. Ügyelünk arra, hogy biztonságot, törődést, odafigyelést érezzen. Következetességre, szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk A tanulók korszerű ismereteinek, alapkészségeinek megszerzése, bővítése, fejlesztése. A tanulók az 1-6. évfolyam életkori szakaszában találkoznak először tudományos igényű ismeretekkel, a legfontosabb magatartási és viselkedési normákkal, értékekkel. Információt szereznek szűkebb és tágabb környezetükről, elemi összefüggésekkel ismerkednek, megtanulják megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől. Ennek érdekében feladatunk: - az alapkészségek (olvasás, írás, számolás) elsajátításának biztosítása - a tervszerű nevelő és oktató munka a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető tudást kell,hogy nyújtson - olyan ismeretanyagok közlése, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét - az összefüggések felismertetése, a lényegkiemelés technikájának készségszintre történő emelése - az egyéni tanulás módszereinek a megismertetése - segítenünk kell a diákoknak észrevenni a jót és felismerni a rosszat - a megfelelő motiváltság elérése A problémamegoldó gondolkodás kialakítása, az információk megfelelő értelmezése és feldolgozása Napjaink információs folyamatai az iskola számára az adatok minőségi szűrését is jelentik. Ennek érdekében szükséges a problémamegoldó (értelmes, kreatív, kritikai) gondolkodás fejlesztése: - az iskolához és a tanulókhoz érkező nagy mennyiségű információ értelmezése és feldolgozása - a kialakított kompetenciák (készségek, képességek, jártasságok) működtetése a tehetségek felismerését, gondozását és fejlesztését kívánják meg. Mivel a tanuló ennek a folyamatnak alkotó része, ezért kreativitása és innovációs törekvései fontos építőkövei a tanítás-tanulás szakaszának - a játék személyiségformáló erejének felismertetése, erősítése Az önálló ismeretszerzés igényének és képességének kialakítása A gyermekközpontú alapkoncepció felépítése az alapvető tanulói készségek, képességek és jártasságok fejlesztését szolgálja. Ennek elemeit alkotják az ismeretszerzési és ismeretfeldolgozási, a szóbeli- írásbeli-képi kifejező és az időés térbeli tájékozódási képességek. A készség, képesség, jártasság fejlesztéséhez vezető folyamat fontos eleme - az ismeretek átadásán túl az önképzés, az önálló gondolkodás, amihez nélkülözhetetlen: 14

15 - olyan egyénre szabott tanulási módszerek, technikák elsajátítása, amellyel a tanulók képesek az információ befogadására, értelmezésére, felhasználására - a diák aktív résztvevője legyen a tanulási-tanítási folyamatnak - a változatos információszerzésre, a problémamegoldó gondolkodásra ösztönző módszerek, feladtok alkalmazása (pl.: gyűjtőmunka, gondolkodtató feladatok, egyénre szabott feladatok, csoportmunka) - a világ megismerésének és az önművelés igényének a kialakítása - a tanuláshoz való viszony kialakításában a felfedezés örömének megteremtése, amelyhez egy oldalról a sikerélményen keresztül vezet az út Az indulási hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása Ennek érdekében: - a tudás megszerzését és alkalmazását szolgáló pedagógiai eljárások mellett szükséges az olvasási, számolási, írási problémák (dyslexia, dyscalculia, dysgrafia) gyors felismerése és preventív kezelése - fontos szerepet tulajdonítunk az alsó tagozatos felzárkóztató foglalkozásoknak a napközis és tanulószobai foglalkozásoknak - differenciált képességfejlesztő módszereket alkalmazunk - egyéni foglalkozások keretében a fejlesztőpedagógia módszereit alkalmazzuk - nívócsoportos oktatást szervezünk, amellyel jobban tudunk alkalmazkodni a tanulók egyéni képességéhez, haladási üteméhez - minden tanulónak biztosítjuk a tanulás alapvető feltételeit - szociális gondok megoldásában segítünk Értékközvetítés, alapvető erkölcsi normák elsajátíttatása Az iskola egyik kiemelt pedagógiai törekvése az alapvető erkölcsi ismeretek átadása, a vallási illetve világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítése. Ennek érdekében: - törekedni kell a kommunikáció elfogadott normáinak a kialakítására az emberek közti érintkezés során - a tolerancia, az egymás iránti kölcsönös tisztelet jelenjék meg az iskolai élet minden területén - az iskolai élet - mint a politikai társadalom mikrokozmosza mutassa meg a tanulók számára a demokratikus elvek tiszteletét - feladatunk a konfliktusok hatékony elemzése és a különböző konszenzusteremtő technikák gyakoroltatása - iskolai szinten fontos feladat az öntudatos, jogait és kötelességeit ismerő és érvényesítő állampolgár nevelése - képessé kell tegyük tanulóinkat a felelősségteljes gondolkodásra, a logikus érvelésre, melyek alapvető elemek a demokratikus attitűdök kialakulása szempontjából 15

16 5. 7. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Pedagógiai programunk fontos feladata az egészséges életmódra való nevelés erősítése, a család jelentőségének kihangsúlyozása, mely nem egy-egy tantárgy kizárólagos feladata, hanem az integráció során beépül valamennyi képzési terület tartalmi, fejlesztési elképzeléseibe: - az egészséges életmódra nevelés meghatározó formája a mindennapos testedzés; Az iskola a nappali rendszerű oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, b) iskolai sportkörben való sportolással, c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki. - ki kell alakítanunk tanulóinkban az igényt és képességét a testileg - szellemileg - erkölcsileg egészséges életvitelre, hogy képesek legyenek saját harmonikus életvitelük kialakítására. - a mentálhigiénés problémák kezelése és megoldása, a családi értékek megőrzésére való törekvés a tanulói tevékenységek fejlesztésének általános elemeként kell,hogy megjelenjen, meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek, az osztályfőnöki óráknak, ezért mindkét terület több órát átfogóan szerepel osztályfőnöki tantervünkben. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Tanítási órákon belül és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának célja: - A tanulók felkészítése az esetlegesen előforduló veszélyhelyzetekre, balesetekre, saját maguk és társaik testi épségének védelmére. - A tanulók tudják alapszintű elsősegélyben részesíteni társaikat, ill. a rászorulókat. - Megismerjék az elsősegélynyújtás fogalmát, célját, fontosságát, sérülések tüneteit, következményeit, ellátásukat. - Képesek legyenek a vészhelyzetet felismerni, veszélyben cselekedni, segítségüket kérni, sérülteket megvizsgálni. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: - rendkívüli osztályfőnöki órák - balesetvédelmi oktatás-testnevelés, kémia, fizika, biológia, informatika órákon - ismertető filmek, kiállítások - elsősegély-nyújtási ismeretek átadása, gyakorlása - szituációs feladatok 16

17 - figyelemfelhívás a balesetveszélyes helyzetekre - közlekedési ismeretek elsajátítása - együttműködés vöröskereszt, rendőrség, katasztrófavédelem, mentőszolgálat, tűzoltóság - tűzriadó próbák Hazánk és környezetünk kultúrájának, hagyományainak megismerése, tiszteletben tartása Feladatunknak tekintjük: - a nemzeti múlt és kultúra megismertetését, ápolását - a haza történelmének megismertetését - a hazaszeretet és az identitástudat erősítését - nemzeti jelképeink megismerését, megbecsülését - ismerjék meg tanulóink a határainkon kívül élő magyarság történelmét, tudjanak létezésükről - az anyanyelvi kultúra magas színvonalú elsajátíttatását, ápolását - ismerjék meg a diákok az iskola és a város múltját, hogy jelenén képesek legyenek pozitív értékek hozzáadásával alakítani Iskolánk részvétele lakóhelyünk életében Ennek érdekében: - rendszeresen kapcsolatot tartunk a szülőkkel, családokkal - lehetőséget teremtünk arra, hogy a szülők, a város polgárai minél többet megismerjenek az iskola életéből, tevékenységeiből és eredményeiből - az eddigi hagyományokhoz híven részt veszünk a városi rendezvényeken, versenyeken - ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat más intézményekkel - lakóhelyünk múltjának, nevezetességeinek, emlékhelyeinek, megismertetésére törekszünk Felkészítés a pályaválasztásra Nevelőmunkánk fontos részét képezi tanulóink felkészítése a pályaválasztásra, amely hosszú - és rövidtávú feladatot is jelent: - ötödik osztálytól az egyes szakmák, foglalkozási ágak megismertetésére osztályfőnöki órán adódik lehetőség - tájékoztatnunk kell tanulóinkat a továbbtanulási lehetőségekről, a városban kialakult középiskolai intézményhálózatról - mindannyiunk közös feladata a tanulók önismeretének fejlesztése, ami elősegíti a helyes választást - a pályaválasztáshoz kapcsolódó tevékenységünk szoros együttműködést kíván a középiskolákkal, a szülőkkel, az iskolaorvossal - A Halis István Városi Könyvtárban működő pályaválasztási tanácsadó szolgálat 7. évfolyamtól fogadja csoportjainkat. Önismereti tréningek segítik hozzá tanulóinkat a számukra megfelelő szakmák kiválasztásához, ezen kívül az egyes szakmák követelményeit is megismerhetik. 17

18 6. PEDAGÓGIAI CÉLJAINK MEGVALÓSULÁSÁHOZ ALKALMAZOTT ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK Nevelési-oktatási céljaink teljesüléséhez alkalmazzuk mindazon eszközöket, amelyek a közvetlen és közvetett ráhatás révén az adott cél elérésében a leghatékonyabbnak ígérkeznek. Természetesen a helyes nevelési eszköz, eljárás alkalmazásának alapfeltétele az alapelvekkel, értékekkel, célokkal való azonosulás és elkötelezettség. Alkalmazott eszközök, eljárások, figyelembe vett szempontok a módszerek kiválasztásában: - a tanulók egyéni képességeihez, fejlődéséhez igazodás - változatos tanítási módszerek alkalmazása - motiválás, ösztönzés - a tehetség felkutatása, kibontakoztatása (szakkörök, versenylehetőség, emelt szintű képzés) - nívócsoportok kialakítása, emelt szintű képzés, fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások szervezése - követelmények pontos meghatározása, egyénre szabott feladatok - differenciálás - személyes példamutatás - önállóságra ösztönzés - prevenció - a tanulók érdeklődéséhez, igényeihez igazodó foglalkozások, programok szervezése - aktív részvétel a diákközösség életében - beszélgetés a tanulókkal, problémafeltárás - folyamatos ellenőrzés, önellenőrzés - objektív, segítőszándékú értékelés, jutalmazás, elmarasztalás - tények, jelenségek bemutatása, elemzése - alkalmat adunk az önkifejezésre, szereplésre. 7. MIKOR TEKINTJÜK PEDAGÓGIAI MUNKÁNKAT SIKERESNEK? Pedagógiai tevékenységünk sikeréről abban az esetben beszélhetünk, ha a rendszeresen végzett és tudatosan megtervezett ellenőrzés, mérés eredményei az alapelvek érvényesülését és kitűzött céljaink teljesülését mutatják. Ha végzős diákjaink a nyolcadik évfolyam végén az eszményi tanuló minél több tulajdonságával rendelkeznek, valamint tudásszintjük, önálló tanulási képességük elegendő a tantervben előírt továbbhaladáshoz, a középiskolai képzés követelményeinek teljesítéséhez. Kritériumok: - a tanuló egyéni képességei alapján elvárható maximális szinten teljesíti a helyi tantervben megfogalmazott követelményeket - a diákok szeretnek iskolánkba járni, ezt kifejezésre is juttatják és aktív résztvevők az iskola életének a megszervezésében 18

19 - tanulóink ismerik az önálló ismeretszerzés módszereit, élnek a hagyományos és új eszközök (pl.: e-tanulás) tanulást segítő lehetőségeivel - a középiskolai visszajelzések szerint tanulóink a megszerzett tudásukat, viselkedés-kultúrájukat továbbviszik, általános iskolai tanulmányi teljesítményük értékelése reális volt - a képességek és a tudásszint szerinti csoportszervezés valósul meg, biztosított a csoportok közötti átjárhatóság, a követelmények egységesítése - a tanulmányi és neveltségi szintre vonatkozó mérések eredményei az elvárható szinten vannak - partnereink visszajelzései elégedettséget tükröznek - minden rászoruló gyermek olyan mértékű segítséget kap, hogy elemi ellátása biztosított, iskolába járása nem akadályozott - a veszélyeztetett gyerekek gondjai az iskola ifjúságvédelmi eszközeivel feloldhatók, a súlyosabb esetek az önkormányzati szervek bevonásával kezelhetők - preventív tevékenység keretében élünk a külső lehetőségekkel, előadókat hívunk osztályfőnöki órákra, előadásokat szervezünk szülőknek - ha az alsóbb évfolyamokban az elemi szokások, felsőbb évfolyamokban a társadalmi együttélés általános szabályai érvényesülnek, és a tanulók többségére jellemző a normakövetés, önmaguk vállalása, az együttműködés és önállóság alapjai kialakulnak. - a 8. évfolyam végén végzett mérések azt mutatják, hogy tanulóink magukénak vallják a humanista emberi értékeket, az etnikai és nemzetiségi előítéletektől való mentesség jellemzi őket - a különböző szinteken elvégzett kompetencia mérések eredményei azt tükrözik, hogy tanulóink a gondolkodási képességek vonatkozásában legalább 70%-os teljesítmény nyújtanak - a tanórákon alkalmazott motivációs eszközök eredményeként a tanulók szívesen végeznek kutatómunkát, önállóan kiegészítik az órákon szerzett ismereteiket, kihasználják a könyvtár és az informatikai eszközök nyújtotta lehetőségeket - belső értékelési - és vizsgarendszerünk az IMIP-ben, a helyi tantervben és az éves munkatervekben kitűzött célok szerint valósul meg - megvalósul a rászoruló tanulók képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítése - tanórán kívüli programok keretében az e célra fordítható órakeret 10-15%-át képzőművészeti és egyéb művészeti ágakhoz kapcsolódó foglalkozásokat szervezünk - olyan óraterv készül, amely a mindennapos testnevelés keretében valamennyi tanulónknak biztosítja az egészséges testmozgás lehetőségét - kulturált környezet megteremtésével és a környezettudatos magatartásra nevelés eredményeként tanulóinkban kialakul az igény a környezet tisztántartására, épségének megóvására és a természet szeretetére, védelmére mindez mérhetően is kimutatható, és a gyakorlatban is fellelhető. 19

20 8. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATAINK Pedagógiai rendszerünk központjában az egyén áll. Gyermekközpontú alapkoncepciónk lényege a harmonikus személyiség elérése azon a nevelési-oktatási rendszeren keresztül, amely tartalmazza a cél elérését szolgáló tanórai és tanórán kívüli lehetőségeket. Az alapvető erkölcsi értékek (szeretet, barátság, tisztelet, részvét, szolidaritás, áldozatkészség) megismertetése, tartalommal töltése a tanulók erkölcsi nevelését, magatartásformálását szolgálja..a személyiségfejlesztés teendői az alapfokú oktatás négy szakaszában jelentkeznek: bevezető szakasz: első és második évfolyam kezdő szakasz: harmadik és negyedik évfolyam alapozó szakasz: ötödik és hatodik évfolyam fejlesztő szakasz: hetedik és nyolcadik évfolyam Az intézmény arra törekszik, hogy minden ellenható társadalmi tendencia ellenére megtalálja a megfelelő partnereket, amelyek közreműködnek, és hatékonyan segítik a személyiség fejlesztését. A szülők, a család szerepét a továbbiakban sem lesz képes átvállalni az oktatási rendszer. A hagyományossá vált kapcsolattartási formák hatékonyságának és minőségének emelésére kell törekednünk. Ezért fontos a rendszer működtetésében az osztályfőnök egyénisége, szakmai felkészültsége, hiszen a szülő, ugyanakkor a tanuló is nagyon sok esetben az osztályfőnöktől kapja az elsődleges információkat az iskoláról. Kiemelt feladataink: - A tanulási kötelességtudat kialakítása, a világ teljesebb megismerésére való igény fejlesztése a tanulók értelmi nevelésének feladata. - Az emberi együttélés szabályainak megismertetése, gyakoroltatása, élményszerű pozitív minták bemutatásával a segítőkészség tudatosítása, a kommunikációs készség, kulturált magatartás, kapcsolatteremtő képesség, konfliktuskezelés elsajátítása a közösségi nevelésünk feladata. - Feladatunk olyan pozitív érzelmi légkör kialakítása s fenntartása közösségünkben, amelyben a tanulók biztonságban, s jól érzik magukat, ahol érzelmi, s emocionális viszonyaik optimálisan fejlődhetnek. - A helyes önismeret kialakítása, az én tudat, önbecsülés, önbizalom, helyes irányba terelése a kitartás a szorgalom, a céltudatosság képességének fejlesztése a tanulók akarati nevelésének feladata. - Tanulóink nemzeti nevelésének fontos feladata, hogy ismerjék és tiszteljék iskolánk névadóját, városunk múltját, jelenét, jövőjét. Legyenek büszkék hagyományainkra, őrizzék azokat. A hazaszeretet érzésének felébresztése és megerősítése is ezen feladatok közé tartozik. 20

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Katolikus helyi tanterv minta 2012

Katolikus helyi tanterv minta 2012 Katolikus helyi tanterv minta 2012 1 2 Jogszabályok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 20/2012.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése A kiszombori Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK szakértői véleményezése Készítette: Tóth Géza közoktatási szakértő (SZ022480) Cegléd 2012 1. Az iskola Pedagógiai Programjának

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben