118/07 HATÁROZAT. mivel meg kell állapítani a Tanács Fıtitkárságán folytatott szakmai gyakorlatokra vonatkozó alábbi szabályokat,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "118/07 HATÁROZAT. mivel meg kell állapítani a Tanács Fıtitkárságán folytatott szakmai gyakorlatokra vonatkozó alábbi szabályokat,"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 118/07 HATÁROZAT AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK FİTITKÁRHELYETTESE, tekintettel a Tanács eljárási szabályzatára, és különösen annak 23. cikkére, mivel meg kell állapítani a Tanács Fıtitkárságán folytatott szakmai gyakorlatokra vonatkozó alábbi szabályokat, A KÖVETKEZİKÉPPEN HATÁROZOTT: 1. cikk Ez a határozat az Európai Unió Tanácsának Fıtitkársága által a rendelkezésre álló forrásoktól és irodahelyiségektıl függıen szervezett szakmai gyakorlatokat szabályozza. E program elsısorban az felsıfokú oklevéllel rendelkezı fiatalokat célozza. 2. cikk Az Európai Unió Tanácsának Fıtitkársága által szervezett szakmai gyakorlatok célja az, hogy:. a gyakornokok általános képet alkothassanak az európai integráció célkitőzéseirıl és problémáiról,. a gyakornokok gyakorlati ismereteket szerezhessenek a Tanács Fıtitkárságának szervezeti egységeiben folyó munkáról,. a gyakornokok személyes tapasztalatokra tehessenek szert a mindennapi munkájuk során kialakított kapcsolatoknak köszönhetıen,. a gyakornokok gyarapíthassák és átültethessék a gyakorlatba a tanulmányaik vagy szakmájuk gyakorlása során szerzett tudást. 1

2 3. cikk A szakmai gyakorlatra való felvétel a gyakornokok tekintetében nem keletkeztet európai közösségi tisztviselıi vagy egyéb alkalmazotti jogviszonyt. Semmilyen módon nem jogosítja a gyakornokot arra, vagy nem juttatja ıt elınyhöz a tekintetben, hogy a Tanács Fıtitkársága késıbb kinevezze ıt. 4. cikk A Tanács Fıtitkárságának érintett szervezeti egységei minden évben gyakornokok felvételére irányuló kérelmet nyújtanak be a humánerıforrás-igazgatóhoz. A benyújtott kérelmek alapján, valamint a rendelkezésre álló források függvényében a humánerıforrás-igazgató meghatározza az egyes szervezeti egységeknek kiosztható gyakornoki helyek számát és a szakmai gyakorlatok idıtartamát. 5. cikk A Tanács Fıtitkársága háromféle szakmai gyakorlati lehetıséget kínál, ezek a következık:. fizetett szakmai gyakorlat,. szakmai gyakorlat olyan gyakornokok részére, akiknek tanulmányaik részeként szakmai gyakorlaton kell részt venniük,. nemzeti tisztviselık számára fenntartott szakmai gyakorlat. A fizetett szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezéseket e határozat cikke tartalmazza. A tanulmányok kötelezı részeként végzett szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezéseket e határozat 16. cikke foglalja magában, míg a nemzeti tisztviselık számára fenntartott szakmai gyakorlattal kapcsolatos rendelkezéseket a határozat 17. cikke tartalmazza. I. FEJEZET: A FIZETETT SZAKMAI GYAKORLATOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A. A. Felvételi feltételek és kiválasztás 6. cikk (1) Ilyen jellegő szakmai gyakorlatra a következı személyek jelentkezhetnek: a) az Európai Unió valamely tagállamának vagy valamely tagjelölt országnak azon állampolgárai 1, akik b) a jelentkezés beküldésének határidejéig oklevél vagy azzal egyenértékő bizonyítvány által tanúsított, legalább felsıfokú alapfokozatú végzettséget szereztek (lásd a csatolt I. táblázatot a minimálisan elvárt képesítésekrıl, országok szerinti bontásban). 1 Ezek a jelöltek csak a csatlakozási tárgyalások lezárását követıen vehetık fel szakmai gyakorlatra. 2

3 (2) Nemzeti tisztviselık nem jogosultak az e programban való részvételre 1. (3) A jelentkezıknek az Európai Unió egyik hivatalos nyelvének alapos ismeretével, és az Európai Unió egy másik hivatalos nyelvének kielégítı, a teljesítendı feladatok elvégzéséhez szükséges szintő ismeretével kell rendelkezniük. Gyakorlatban az érintett területek miatt elengedhetetlen legalább a francia vagy az angol nyelv ismerete. (4) Annak érdekében, hogy a lehetı legtöbb európai polgár megismerkedhessen az európai intézményekkel, nem fogadható el azon személyek jelentkezése, akik az európai intézmények vagy szervek vagy az Európai Közösségek valamely ügynöksége vagy hivatala bármely szervezeti egységénél 2 nyolc hétnél hosszabb idıtartamú, akár fizetett, akár egyéb típusú szakmai gyakorlaton korábban részt vettek. Ugyanez vonatkozik az azon személyek által benyújtott jelentkezésekre, akik valamely tanácsadó asszisztenseként vagy az Európai Parlament valamely tagjának asszisztenseként, vagy az Európai Közösségek bármely intézményében, ügynökségén vagy képviseleti irodájában tanácsadóként, kutatóként, ideiglenes alkalmazottként, kirendelt nemzeti szakértıként, szerzıdéses, kisegítı vagy ideiglenes alkalmazottként dolgoztak vagy dolgoznak. (5) A szakmai gyakorlatra való jelentkezéshez a következı dokumentumokat kell benyújtani:. megfelelıen kitöltött jelentkezési lap,. önéletrajz,. motivációs levél,. egy nemzetközileg elismert útlevél vagy a schengeni térségbe tartozó országok esetében a személyazonosító okmány olvasható másolata, amely tartalmazza a jelentkezı vezeték- és utónevét, születési idejét és helyét, valamint állampolgárságát 3,. a megszerzett oklevelek vagy bizonyítványok másolata,. a megszerzett oklevelek vagy bizonyítványok másolata; a jelentkezési lapon megjelölt nyelvek ismeretének igazolása vagy megfelelıen alátámasztott nyilatkozat ezen nyelvek ismeretérıl,. azon gyakornokok esetében, akik a Kabinetirodába, a Politikai Osztályra, az E. Fıigazgatóság (Külügyek és Politikai-katonai Ügyek), valamint a H. Fıigazgatóság (Igazság- és Belügyek) bizonyos részlegeibe jelentkeznek szakmai gyakorlatra, annak igazolása, hogy SECRET UE szintő biztonsági ellenırzı vizsgálaton estek át és rendelkeznek az érintett terület megfelelı ismeretével. 1 A nemzeti tisztviselık szakmai gyakorlatával kapcsolatban lásd a 17. cikket. 2 Ezek listáját lásd a II. mellékletben. 3 A vezeték- és utónév helyesírásának, valamint az állampolgárságnak meg kell egyeznie a jelentkezési lapon feltüntetettekkel. 3

4 7. cikk (1) A jelentkezıket a képesítéseik alapján választják ki. A Fıtitkárság mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelentkezıket a lehetı legszélesebb földrajzi területrıl válassza ki, odafigyelve a nık és férfiak közötti lehetı legnagyobb egyensúly biztosítására is. Elınyt élveznek azok a jelentkezık, akik:. egyetemi/fıiskolai szakdolgozat, kutatómunka vagy tudományos publikáció keretében az európai integrációról szóló tanulmányokat végeztek vagy kezdtek el,. a magán- vagy a közszektorban az Európai Unió tevékenységeihez kapcsolódó munkakört töltöttek vagy töltenek be. (2) A szakmai gyakorlat megkezdésekor a sikeres jelentkezıknek be kell mutatniuk az alábbi dokumentumokat:. az állampolgárság szerinti ország nemzeti jogának megfelelıen kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány,. az eredeti oklevelek és bizonyítványok (amelyeket a jelentkezı visszakap),. munkavégzési alkalmasságot igazoló orvosi bizonyítvány,. nyilatkozat arról, hogy kap-e ösztöndíjat, bármilyen más forrásból származó támogatást vagy munkaadójától származó javadalmazást, és ha igen, ennek összegét. (3) Amennyiben összeférhetetlenség gyanúja áll fenn, a jelentkezı nem vehetı fel szakmai gyakorlatra a Fıtitkárság szervezeti egységeihez. (4) Kivételes esetben a jelentkezıt kiválaszthatják arra, hogy szakmai gyakorlatát a Kabinetirodán, a Politikai Osztályon, vagy pedig az E. Fıigazgatóság (Külügyek és Politikai-katonai ügyek) vagy a H. Fıigazgatóság (Igazság- és Belügyek) valamely részlegében végezze. A fent említett osztályokon szakmai gyakorlat kizárólag akkor végezhetı, ha a jelentkezı SECRET UE szintő biztonsági ellenırzı vizsgálaton esett át és igazolta az érintett terület ismeretét. A Tanács összekötı irodáiban végzendı szakmai gyakorlatra kiválasztott jelentkezıknek nem kell biztonsági ellenırzésen átesniük. E jelentkezık nem férhetnek hozzá semmilyen, az összekötı iroda birtokában levı minısített információhoz, sem pedig az ilyen információ tárolására és archiválására szolgáló helyhez. (5) A jelentkezık felelısek azért, hogy a szakmai gyakorlat helye szerinti ország nemzeti hatóságai által elıírt, tartózkodásra vonatkozó valamennyi formai követelményt teljesítsék, és szükség esetén érvényes vízummal rendelkezzenek. 4

5 (6) A szakmai gyakorlat megkezdésekor a gyakornoknak tájékoztatnia kell a gyakornoki irodát lakcímérıl a szakmai gyakorlat helye szerinti országban. B. A szakmai gyakorlat lebonyolítása 8. cikk (1) Szakmai gyakorlatát a gyakornok a Tanács Fıtitkárságának egy vagy több szervezeti egységében végzi. (2) A gyakornok a képzettségének és munkatapasztalatának megfelelı szinten részt vesz annak a szervezeti egység munkájában, ahol szakmai gyakorlatát tölti. Munkáját a gyakornoki tanácsadó irányítja és ellenırzi: ı felel a gyakornok bevezetéséért és a rábízott feladatok elvégzése tekintetében tanáccsal való ellátásáért. A tanácsadó haladéktalanul tájékoztatja a gyakornoki irodát a szakmai gyakorlat során általa észlelt, vagy a gyakornokok által tudomására hozott minden jelentıs eseményrıl (különösen a gyakornok nem megfelelı teljesítményérıl, betegségérıl, baleseteirıl, nem megfelelı magatartásáról vagy a szakmai gyakorlat megszakításáról). (3) A szakmai gyakorlat idıtartama öt hónap. Kivételes esetekben a humánerıforrás-igazgató rövidebb de legalább három hónapos gyakornoki idıszakot is megszabhat. Ez az idıszak kivételes esetben meghosszabbítható, de a szakmai gyakorlat teljes idıtartama nem haladhatja meg a hat hónapot. Az ötödik hónapot követı meghosszabbítás nem fizetett. Az összekötı irodán végzett szakmai gyakorlat hosszát a humánerıforrás-igazgató az összekötı iroda vezetıjének javaslata alapján határozza meg. A szakmai gyakorlat idıtartama nem haladhatja meg a hat hónapot. 9. cikk (1) A humánerıforrás-igazgató elızetes engedélyével a gyakornoki iroda a rendelkezésre álló források függvényében a szakmai gyakorlat célját szolgáló tanulmányi látogatásokat vagy kirándulásokat szervezhet a gyakornokok számára. (2) Kizárólag kivételes esetben a szakmai gyakorlat helye szerinti szervezeti egység fıigazgatója engedélyezheti a gyakornok kiküldetését, amennyiben a kiküldetés pusztán technikai jellegő, és nem jár képviseleti feladattal. Ez az engedély a gyakornokot a kiküldetés költségeinek megtérítésére jogosítja az Európai Közösségek tisztviselıinek személyzeti szabályzatában a költségtérítésre vonatkozóan megállapított általános szabályokkal összhangban. A költségeket a kiküldetést kérelmezı fıigazgatóság fedezi. A gyakornoki iroda számára minden esetben meg kell küldeni a kiküldetési megbízás másolatát. 5

6 C. A gyakornokok jogai és kötelezettségei 10. cikk (1) Általános kötelezettségek a) A gyakornokok számára elıírt munkahét harminchét és fél órás. A munkaidı naponta rendszerint reggel 9 órától este 17 óra 30 percig tart. b) A gyakornok teljesíti a szakmai gyakorlatának helye szerinti osztály vezetıjének vagy gyakornoki tanácsadójának utasításait, valamint betartja a gyakornoki hivatal irányelveit. c) A gyakornok továbbá betartja a szakmai gyakorlat programjának szabályait, valamint a Tanács Fıtitkárságának a munkavégzésre, és különösen a biztonságra és a titoktartásra vonatkozó belsı szabályait. d) A gyakornok számára engedélyezett a munkájához kapcsolódó témájú ülések látogatása kivéve, ha azok zártkörőek vagy bizalmasak, dokumentáció kézhezvétele, valamint a szakmai gyakorlat helye szerinti szervezeti egység munkájában való részvétel, a végzettségével és szakmai hátterével arányos mértékben. A gyakornoki tanácsadó beleegyezésével, és feltéve, hogy az a gyakornokot nem hátráltatja a számára kijelölt munkában, a gyakornok számára engedélyezhetı a munkakörén kívül esı területekhez kapcsolódó vagy más intézményben tartott ülések látogatása (feltéve, hogy a szóban forgó intézmény engedélyezi a gyakornok számára az ülésen való részvételt), kivéve, ha azok zártkörőek vagy bizalmasak. (2) Titoktartás A gyakornok többek között a média képviselıivel való esetleges kapcsolatfelvételei során a lehetı legnagyobb körültekintéssel jár el minden olyan adat vagy információ tekintetében, amelynek ismerete a szakmai gyakorlat alatt jutott a birtokába. A gyakornok minden olyan lépésérıl konzultál a szakmai gyakorlat helye szerinti osztály vezetıjével, amelyet a Közösségek tevékenységeivel kapcsolatosan saját kezdeményezésére kíván tenni. Semmilyen körülmények között nem fedhet fel olyan dokumentumot vagy információt, amelyet még nem tettek közzé. A gyakornokot e kötelezettség a szakmai gyakorlat végét követıen is terheli. A gyakornok sem egyedül, sem mással együtt nem tehet vagy tetethet közzé semmilyen, a Közösségek tevékenységéhez kapcsolódó szöveget anélkül, hogy elıtte a szakmai gyakorlatának helye szerinti osztály vezetıjén keresztül ne tájékoztatta volna a kinevezésre jogosult hatóságot. Amennyiben a kinevezésre jogosult hatóság az ügyben a tájékoztatás kézhezvételét követı harminc napon belül nem értesíti a gyakornoki tanácsadót elutasító döntésérıl, úgy a közzététel engedélyezett. A szakmai gyakorlat során a Tanács Fıtitkársága számára végzett munkához kapcsolódó valamennyi jog a Tanács Fıtitkárságát illeti meg. 6

7 A gyakornokokra alkalmazandók a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozat rendelkezései. A Tanács Fıtitkársága fenntartja a jogot, hogy bármely olyan személy szakmai gyakorlatát megszüntesse, aki nem tartja be e kötelezettségeket. (3) Nem megfelelı teljesítmény A szakmai gyakorlat helye szerinti osztály vezetıje és a gyakornoki tanácsadó indokolt kérelme alapján a Tanács Fıtitkársága fenntartja a jogot, hogy a szakmai gyakorlatot felmondási idı nélkül megszüntesse, amennyiben a gyakornok szakmai teljesítménye vagy munkanyelvismeretének szintje elégtelen ahhoz, hogy feladatát megfelelıen végezze. (4) Valótlan állítások A Tanács Fıtitkársága fenntartja a jogot, hogy a szakmai gyakorlatot bármikor felmondási idı nélkül megszüntesse, ha bebizonyosodik, hogy a gyakornok akár jelentkezéskor, akár a szakmai gyakorlat ideje alatt valótlan állítást tett, illetve hamis nyilatkozatokat vagy hamis dokumentumokat nyújtott be. (5) A szakmai gyakorlatról szóló jelentések és bizonyítványok A szakmai gyakorlat végén a gyakornok jelentést készít tevékenységérıl, a gyakornoki tanácsadó pedig értékelı jelentést állít össze a szakmai gyakorlatról. Mindkét jelentést alá kell írnia mind a gyakornoknak, mind a gyakornoki tanácsadónak; ez utóbbi továbbítja a jelentéseket a gyakornoki iroda felé. A szakmai gyakorlat végén a gyakornok kézhez kapja mindkét jelentés másolatát, valamint egy tanúsítványt, amely meghatározza a szakmai gyakorlat idıtartamát és megnevezi a szervezeti egységet, ahol a gyakornok szakmai gyakorlatát töltötte. (6) Szabadság a) A gyakornokok ugyanazokra az ünnepnapokra és szabadnapokra jogosultak, mint a Tanács Fıtitkárságának tisztviselıi. b) A gyakornok havonta két nap szabadságra jogosult. Ez a jogosultság a hónap elsı napjától számítva vehetı igénybe, a ledolgozott hónapokkal arányos mértékben. A ki nem vett szabadnapok nem kerülnek kifizetésre. A versenyvizsgákon, vizsgákon vagy egyetemi munkában való részvétel, stb. céljából kivett szabadnapokat a fenti keretbıl kell levonni. A humánerıforrás-igazgató azonban kivételes és kellıen megindokolt esetben adhat különleges szabadságot a gyakornoknak. 7

8 c) A szabadságkérelmek benyújtásakor figyelembe kell venni a szervezeti egység szükségleteit, és meg kell felelni a fenti szabályoknak. A kérelmeket elıször a gyakornoki tanácsadó hagyja jóvá, majd a szakmai gyakorlat helye szerinti osztály vezetıje vagy annak képviselıje. (7) A szakmai gyakorlat megszakítása Különleges esetben, a gyakornok által benyújtott indokolt kérelem alapján a humánerıforrás-igazgató engedélyezheti a szakmai gyakorlat megszakítását. (8) Távollét a) Betegszabadság Betegség esetén a gyakornok haladéktalanul értesíti gyakornoki tanácsadóját, aki értesíti a szakmai gyakorlat helye szerinti osztály vezetıjét; amennyiben a gyakornok távolléte meghaladja a három napot, a távollét elırelátható hosszáról orvosi igazolást küld a gyakornoki irodának, amely értesíti a szakmai gyakorlat helye szerinti szervezeti egység vezetıjét. A betegség miatt hiányzó gyakornokok orvosi vizsgálatnak vethetık alá. b) Igazolatlan távollét Amennyiben a gyakornok indokolatlanul van távol, vagy anélkül, hogy gyakornoki tanácsadóját értesítette volna, tanácsadója errıl tájékoztatja a gyakornoki irodát, akár közvetlenül, akár a szakmai gyakorlat helye szerinti osztály vezetıjén vagy annak képviselıjén keresztül. A humánerıforrás-igazgató ekkor levelet ír a gyakornoknak az általa a szakmai gyakorlat megkezdésekor megadott lakcímre, amelyben felszólítja a gyakornokot, hogy a levél feladási idıpontjától számított egy héten belül értesítse távollétének okáról a szakmai gyakorlat helye szerinti osztály vezetıjét. Az igazolatlanul távol töltött napokat automatikusan levonják a gyakornok szabadságából. A humánerıforrás-igazgató a megjelölt indokok megvizsgálását követıen vagy ha a gyakornok a határidıig nem indokolta távollétét, dönthet úgy, hogy a szakmai gyakorlatot azonnali hatállyal megszünteti. A Tanács Fıtitkársága számára vissza kell téríteni minden túlfizetett ösztöndíjösszeget. 11. cikk (1) Fizetett szakmai gyakorlat esetén a gyakornok gyakornoki ösztöndíjat kap. Az ösztöndíj összegét minden évben a Tanács fıtitkárhelyettese határozza meg a rendelkezésre álló költségvetési forrásokra figyelemmel. (2) A fogyatékkal élı gyakornokok helyzetük megvizsgálását követıen a gyakornoki ösztöndíj összegének legfeljebb feléig terjedı kiegészítı ösztöndíjban részesülhetnek. 8

9 (3) Amennyiben egy gyakornoki ösztöndíjban részesülı gyakornok a Tanács Fıtitkárságának valamely szervezeti egységében végzett szakmai gyakorlata alatt a Tanács Fıtitkárságán kívüli, külsı jövedelemforrással rendelkezik (ösztöndíj, fizetés vagy egyéb jövedelem), nem jogosult a Tanács Fıtitkárságától semmilyen pénzügyi hozzájárulásra, kivéve amennyiben a külsı javadalmazás összege alacsonyabb a szakmai gyakorlat keretében kapható gyakornoki ösztöndíj összegénél. Ebben az esetben a gyakornok a gyakornoki ösztöndíj összegéig terjedı különbözetet kapja meg. 12. cikk (1) Az a gyakornok, akinek felvételére nem Brüsszelben került sor, jogosult a gyakorlat idejének kezdetén és végén ténylegesen felmerülı utazási költségek visszatérítésére, amennyiben felvételi helye az Európai Unió vagy valamely tagjelölt ország földrajzi határain belül található. E költségeket a leggazdaságosabb vasúti útvonalra érvényes viteldíj alapján (másodosztály) számítják ki, beleértve adott esetben a hálófülkés kocsit is (turistaosztály), vagy a leggazdaságosabb légi közlekedési útvonalra érvényes viteldíj (turistaosztály) alapján, ha ez utóbbi olcsóbb. Ezen költségek visszatérítése a Fıtitkárság tisztviselıi tekintetében megállapított viteldíjlista alapján történik. Azon gyakornokok esetében, akiknek felvételére nem az EU-ban vagy valamely tagjelölt országban került sor, az utazási költségek visszatérítésekor a térítés kiszámításához a felvétel helyéhez földrajzilag legközelebb esı, az Unió területén található nemzetközi repülıteret vagy várost veszik figyelembe. Az EU-n vagy valamely tagjelölt országon belül felvett azon gyakornokok esetében, akiknek a szakmai gyakorlat szerinti alkalmazási helye az Unión kívül van, az utazási költségek visszatérítésekor a térítés kiszámításához a szakmai gyakorlat helyéhez földrajzilag legközelebb esı, az Unió területén található nemzetközi repülıteret vagy várost veszik figyelembe. (2) A gyakornoknak a gyakorlati idı legalább felét le kell töltenie ahhoz, hogy jogosulttá váljon az utazási költségei visszatérítésére. Az a gyakornok, akinek a felvételi helye a szakmai gyakorlat szerinti alkalmazási helyétıl kevesebb mint 50 km-re található, nem jogosult e költségek visszatérítésére. A gyakornoki hely odaítélésérıl való döntést követıen nem fogadható el lakcímváltoztatás iránti kérelem. 13. cikk (1) A gyakornoki ösztöndíj nem tartozik az Európai Közösségek tisztviselıire és egyéb alkalmazottaira érvényes egyedi adózási rendszer hatálya alá. Ezért a gyakornok saját maga felel adózási kötelezettségei teljesítéséért. (2) A gyakornoki iroda kérésre kiállít adózási célra szóló igazolást a gyakornoki idı végén. Az igazolás tartalmazza a kapott díj összegét, és megerısíti, hogy nem került sor adózási vagy társadalombiztosítási célú levonásokra. 9

10 14. cikk (1) Az egészségügyi biztosítás kötelezı. A gyakornoki idı elsı hetében igazolást kell benyújtani a biztosítás meglétérıl. Amennyiben a gyakornok nem tartozik egy egészségügyi biztosítási rendszerhez sem, ıt a Tanács Fıtitkársága biztosíthatja azt követıen, hogy a gyakornok igazolást nyújtott be arra vonatkozóan, hogy saját országának nemzeti biztosítási rendszeréhez nem csatlakozhat; ebben az esetben a gyakornok a biztosítási díj egyharmadát köteles fizetni hozzájárulásként. Amennyiben a Tanács egyik összekötı irodájában mőködı gyakornok nem tartozik egy egészségügyi biztosítási rendszerhez sem, ıt a Tanács Fıtitkársága biztosíthatja azt követıen, hogy a gyakornok igazolást nyújtott be arra vonatkozóan, hogy saját országának nemzeti biztosítási rendszeréhez nem csatlakozhat; ebben az esetben a gyakornok a biztosítási díj egyharmadát köteles fizetni hozzájárulásként. Az ezen biztosítás keretében fizetendı visszatérítések felsı határa megfelel a Brüsszelben végzett szakmai gyakorlat esetében meghatározott összegeknek és százalékoknak. (2) A Tanács Fıtitkársága által a biztosítótársasággal kötött biztosítás feltételei alapján a gyakornok biztosítva van baleset ellen. A megfelelı biztosítási díjat teljes egészében a Tanács Fıtitkársága fizeti. 15. cikk (1) A gyakornok a szolgálaton belüli gyakorlatot 3 hetes felmondási idıvel végérvényesen megszakíthatja, a humánerıforrás-igazgatónak benyújtott, indokolt kérelem alapján. Ebben az esetben a gyakornok részére kifizetett gyakornoki ösztöndíj a ledolgozott napok számával arányos. Amennyiben az ösztöndíj már kifizetésre került, a gyakornoknak vissza kell térítenie az ösztöndíjnak a le nem dolgozott idıszakra szóló részét. (2) A 10. cikk (7) bekezdése b) pontjának sérelme nélkül a gyakornok nem megfelelı magatartása esetén a humánerıforrás-igazgató bármikor határozhat a szakmai gyakorlat azonnali hatályú megszüntetésérıl, azt követıen, hogy meghallgatta a gyakornokot, annak az osztálynak a vezetıjét, ahol a gyakornok a szakmai gyakorlatot tölti, valamint a gyakornoki tanácsadót. Ebben az esetben a gyakornoknak vissza kell térítenie az ösztöndíjnak a le nem dolgozott idıszakra szóló részét. 10

11 II. FEJEZET: A TANULMÁNYOK KÖTELEZİ RÉSZEKÉNT TELJESÍTENDİ SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 16. cikk (1) Alkalmazandó szabályok Szakmai gyakorlati lehetıséget ajánlunk fel azoknak a hallgatóknak, akiknek felsıfokú képzésük részeként szakmai gyakorlaton kell részt venniük. Ezek nem fizetett szakmai gyakorlatok. Ez a cikk kizárólag a tanulmányok kötelezı részeként teljesítendı szakmai gyakorlatokra vonatkozik. A 7. cikk, a 8. cikk (1) és (2) bekezdése, a 9., a 10. (kivéve a 10. cikk (6) bekezdését) és a 12. cikk értelemszerően alkalmazandó. (2) Felvételi kritériumok Ilyen jellegő szakmai gyakorlatra a következı személyek jelentkezhetnek: a) az Európai Unió valamely tagállamának vagy valamely tagjelölt országnak azon állampolgárai 1, akik b) akik olyan egyetem vagy felsıoktatási intézmény harmad-, negyed- vagy ötödéves (vagy ennek megfelelı) hallgatói, amely a tanulmányok részeként vagy a szakma gyakorlásának feltételeként ilyen gyakorlatot ír elı, vagy akiknek szakdolgozatukhoz vagy doktori értekezésükhöz kutatást kell végezniük. A jelentkezıknek az Európai Unió egyik hivatalos nyelvének alapos ismeretével, és az Európai Unió egy másik hivatalos nyelvének kielégítı, a teljesítendı feladatok elvégzéséhez szükséges szintő ismeretével kell rendelkezniük. Gyakorlatban az érintett területek miatt elengedhetetlen legalább a francia vagy az angol nyelv ismerete. Annak érdekében, hogy a lehetı legtöbb európai polgár megismerkedhessen az európai intézményekkel, nem fogadható el azon személyek jelentkezése, akik az európai intézmények vagy szervek vagy az Európai Közösségek valamely ügynöksége vagy hivatala bármely szervezeti egységénél 2 nyolc hétnél hosszabb idıtartamú, akár fizetett, akár egyéb típusú szakmai gyakorlaton korábban részt vettek. Ugyanez vonatkozik az azon személyek által benyújtott jelentkezésekre, akik valamely tanácsadó asszisztenseként vagy az Európai Parlament valamely tagjának asszisztenseként, vagy az Európai Közösségek bármely intézményében, ügynökségén vagy képviseleti irodájában tanácsadóként, kutatóként, ideiglenes alkalmazottként, kirendelt nemzeti szakértıként, szerzıdéses, kisegítı vagy ideiglenes alkalmazottként dolgoztak vagy dolgoznak. 1 Ezek a jelöltek csak a csatlakozási tárgyalások lezárását követıen vehetık fel szakmai gyakorlatra. 2 Ezek listáját lásd a II. mellékletben. 11

12 (3) A szakmai gyakorlat idıtartama és kezdete A gyakornokkal az oktatási intézmény követelményeitıl függıen 1 5 hónapra szóló gyakornoki szerzıdést kell kötni. Ez az idıszak kivételes esetben meghosszabbítható, de a szakmai gyakorlat teljes idıtartama nem haladhatja meg a 6 hónapot. A szakmai gyakorlat kezdetének idıpontját a gyakornokkal együtt kell meghatározni. (4) Szabadság a) A gyakornokok ugyanazokra az ünnepnapokra és szabadnapokra jogosultak, mint a Tanács Fıtitkárságának tisztviselıi. b) A gyakornokot havonta két nap szabadság illeti meg, amennyiben errıl a hallgató oktatási intézményével aláírt gyakornoki megállapodás másként nem rendelkezik. A szabadság a hónap elsı napjától számítva vehetı igénybe, a ledolgozott hónapokkal arányos mértékben. A humánerıforrás-igazgató azonban kivételes és kellıen megindokolt esetben adhat különleges szabadságot a gyakornoknak. c) A szabadságkérelmek benyújtásakor figyelembe kell venni a szervezeti egység szükségleteit, és meg kell felelni a fenti szabályoknak. A kérelmeket elıször a gyakornoki tanácsadó hagyja jóvá, majd az osztályvezetı vagy annak képviselıje. (5) Pályázatok benyújtása A szakmai gyakorlatra való jelentkezéshez a következı dokumentumokat kell benyújtani:. megfelelıen kitöltött jelentkezési lap,. önéletrajz,. motivációs levél,. egy nemzetközileg elismert útlevél vagy a schengeni térségbe tartozó országok esetében a személyazonosító okmány olvasható másolata, amely tartalmazza a jelentkezı vezeték- és utónevét, születési idejét és helyét, valamint állampolgárságát 1, 1 A vezeték- és utónév helyesírásának, valamint az állampolgárságnak meg kell egyeznie a jelentkezési lapon feltüntetettekkel. 12

13 . az oktatási intézménytıl származó hivatalos igazolás, amely igazolja, hogy: a jelentkezınek tanulmányai részeként vagy a szakma gyakorlásához szakmai gyakorlaton kell részt vennie, vagy a jelentkezınek a szakdolgozatához vagy a doktori értekezéséhez kutatást kell végeznie,. a megszerzett oklevelek vagy hivatalos tanúsítványok másolata,. adott esetben szakmai gyakorlat igazolásának másolata,. a jelentkezési lapon megjelölt nyelvek ismeretének igazolása vagy megfelelıen alátámasztott nyilatkozat ezen nyelvek ismeretérıl. (6) Biztosítás a) Az egészségügyi biztosítás kötelezı. A biztosítás meglétérıl szóló igazolást a gyakornoki idı elsı hetében be kell nyújtani. Amennyiben a gyakornok nem tartozik egy egészségügyi biztosítási rendszerhez sem, ıt a Tanács Fıtitkársága biztosíthatja azt követıen, hogy a gyakornok igazolást nyújtott be arra vonatkozóan, hogy saját országának nemzeti biztosítási rendszeréhez nem csatlakozhat; ebben az esetben a biztosítási díj egészét a Tanács fizeti. b) A Tanács Fıtitkársága által a biztosítótársasággal kötött biztosítás feltételei alapján a gyakornok biztosítva van baleset ellen. A megfelelı biztosítási díjat teljes egészében a Tanács Fıtitkársága fizeti. 13

14 III. FEJEZET: A NEMZETI TISZTVISELİK SZAKMAI GYAKORLATÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 17. cikk (1) Alkalmazandó szabályok Ez a program az Európai Unió tagállamai vagy a tagjelölt országok minisztériumai, kormány- vagy regionális hivatalai vagy diplomáciai testületei tisztviselıinek szól. Ezen határozat alkalmazásában a nemzeti tisztviselı valamely nemzeti közigazgatási szerv által alkalmazott és ezen közigazgatási szerv által fizetett tisztviselı. Ezen cikk kizárólag a nemzeti tisztviselıknek szóló szakmai gyakorlatokra vonatkozik. A 7. cikk (3) bekezdése, a 8. cikk (1) és (2) bekezdése, a 9. és a 10. cikk (kivéve a 10. cikk (6) bekezdését) értelemszerően alkalmazandó. (2) Felvételi kritériumok 1. Ilyen jellegő szakmai gyakorlatra a következı személyek jelentkezhetnek: a) olyan nemzeti tisztviselık, akik az Európai Unió valamely tagállamának vagy valamely tagjelölt országnak az állampolgárai, és b) felsıfokú oklevéllel vagy felsıfokú végzettségnek megfelelı feladatkörben legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek, c) továbbá az Európai Unió egyik hivatalos nyelvének alapos ismeretével, és az Európai Unió egy másik hivatalos nyelvének kielégítı, a teljesítendı feladatok elvégzéséhez szükséges szintő ismeretével rendelkeznek. Gyakorlatban az érintett területek miatt elengedhetetlen legalább a francia vagy az angol nyelv ismerete. (3) Pályázatok benyújtása A jelentkezési lapokat a jelentkezı nemzeti közigazgatási szervétıl származó bemutatkozó levél kíséretében a humánerıforrás-igazgatónak kell elküldeni, az állandó képviseleten keresztül. A gyakornoki iroda a fıigazgatóságokkal való konzultációt követıen mérlegeli a jelentkezés elfogadásának lehetıségét. 14

15 A nemzeti tisztviselıknek szóló szakmai gyakorlatra való jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:. megfelelıen kitöltött jelentkezési lap,. önéletrajz,. motivációs levél. (4) A szakmai gyakorlat idıtartama és kezdete A gyakornoki szerzıdést, amely legfeljebb 6 hónapra szól, a gyakornok nemzeti közigazgatási szervével kell megkötni. A szakmai gyakorlat kezdetének idıpontját a nemzeti közigazgatási szervvel együtt kell meghatározni. (5) Az a gyakornok, aki Európai Unió tagjelölt országának állampolgára, a gyakorlat helye szerinti fıigazgató kifejezett és/vagy különleges engedélye nélkül semmilyen körülmények között nem vehet részt az országa csatlakozásával kapcsolatos üléseken és nem tekinthet bele az ezzel kapcsolatos dokumentumokba vagy egyéb eljárásokba. (6) Szabadság a) A gyakornokok ugyanazokra az ünnepnapokra és szabadnapokra jogosultak, mint a Tanács Fıtitkárságának tisztviselıi. b) A gyakornok havonta két nap szabadságra jogosult. A humánerıforrás-igazgató azonban kivételes és kellıen megindokolt esetben adhat különleges szabadságot a gyakornoknak. c) A szabadságkérelmek benyújtásakor figyelembe kell venni a szervezeti egység szükségleteit, és meg kell felelni a fenti szabályoknak. A kérelmeket elıször a gyakornoki tanácsadó hagyja jóvá, majd az osztályvezetı vagy annak képviselıje. (7) Biztosítás a) Az egészségügyi biztosítás kötelezı. A biztosítás meglétérıl szóló igazolást a gyakornoki idı elsı hetében be kell nyújtani. A gyakornok nemzeti közigazgatási szerve igazolja a Fıtitkárságnak, hogy a gyakornokra a szakmai gyakorlat ideje alatt is vonatkoznak a köztisztviselıkre érvényes társadalombiztosítási jogszabályok, valamint hogy a külföldön felmerült költségeket a munkáltató viseli. 15

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDİ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRİL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2010. Szabályzat az SZTE halltatói

Részletesebben

2001. évi C. törvény. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet

2001. évi C. törvény. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet AZ ELISMERÉS ÉS A HONOSÍTÁS KÖZÖS SZABÁLYAI A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10. 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról. Általános rendelkezések

1. oldal, összesen: 10. 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrıl A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. -ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2010. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzık...1 nyugdíjbiztosítási rendszerének struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet. a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet. a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. (1) bekezdés a)-i) pontjaiban, valamint (2) bekezdésében,

Részletesebben

1999. évi XI. törvény

1999. évi XI. törvény A jogszabály mai napon hatályos állapota 2010. november 3. Forrás: www.magyarorszag.hu 1999. évi XI. törvény a Magyar Köztársaság és Írország között a kettıs adóztatás elkerülésérıl és az adóztatás kijátszásának

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetıvé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétıl

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétıl KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Érvényes 2009. január 1-jétıl Budapest, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 Készült az Életszínvonal- és emberierıforrás-statisztikai

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK)

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 1 / 13 2011.01.08. 14:23 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 2011. január 05. 16:15, szerda - Dr. Palla Sándor Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VI.

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE 1971R1408 HU 28.04.2006 006.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE (1971. június 14.) a

Részletesebben

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013.

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Az Önkormányzat a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési Szabályzata 1 Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési szabályzata A Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz,

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések 1 Az Országgyőlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekő adatok megismerésének alkotmányos jogából, illetve e jog kizárólag szükséges és arányos mértékő korlátozásának

Részletesebben

2009. évi CLII. törvény

2009. évi CLII. törvény 2009. évi CLII. törvény az egyszerősített foglalkoztatásról 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerősített módon létesíthetı munkaviszony (a továbbiakban: egyszerősített foglalkoztatás) a) természetes

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben