118/07 HATÁROZAT. mivel meg kell állapítani a Tanács Fıtitkárságán folytatott szakmai gyakorlatokra vonatkozó alábbi szabályokat,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "118/07 HATÁROZAT. mivel meg kell állapítani a Tanács Fıtitkárságán folytatott szakmai gyakorlatokra vonatkozó alábbi szabályokat,"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 118/07 HATÁROZAT AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK FİTITKÁRHELYETTESE, tekintettel a Tanács eljárási szabályzatára, és különösen annak 23. cikkére, mivel meg kell állapítani a Tanács Fıtitkárságán folytatott szakmai gyakorlatokra vonatkozó alábbi szabályokat, A KÖVETKEZİKÉPPEN HATÁROZOTT: 1. cikk Ez a határozat az Európai Unió Tanácsának Fıtitkársága által a rendelkezésre álló forrásoktól és irodahelyiségektıl függıen szervezett szakmai gyakorlatokat szabályozza. E program elsısorban az felsıfokú oklevéllel rendelkezı fiatalokat célozza. 2. cikk Az Európai Unió Tanácsának Fıtitkársága által szervezett szakmai gyakorlatok célja az, hogy:. a gyakornokok általános képet alkothassanak az európai integráció célkitőzéseirıl és problémáiról,. a gyakornokok gyakorlati ismereteket szerezhessenek a Tanács Fıtitkárságának szervezeti egységeiben folyó munkáról,. a gyakornokok személyes tapasztalatokra tehessenek szert a mindennapi munkájuk során kialakított kapcsolatoknak köszönhetıen,. a gyakornokok gyarapíthassák és átültethessék a gyakorlatba a tanulmányaik vagy szakmájuk gyakorlása során szerzett tudást. 1

2 3. cikk A szakmai gyakorlatra való felvétel a gyakornokok tekintetében nem keletkeztet európai közösségi tisztviselıi vagy egyéb alkalmazotti jogviszonyt. Semmilyen módon nem jogosítja a gyakornokot arra, vagy nem juttatja ıt elınyhöz a tekintetben, hogy a Tanács Fıtitkársága késıbb kinevezze ıt. 4. cikk A Tanács Fıtitkárságának érintett szervezeti egységei minden évben gyakornokok felvételére irányuló kérelmet nyújtanak be a humánerıforrás-igazgatóhoz. A benyújtott kérelmek alapján, valamint a rendelkezésre álló források függvényében a humánerıforrás-igazgató meghatározza az egyes szervezeti egységeknek kiosztható gyakornoki helyek számát és a szakmai gyakorlatok idıtartamát. 5. cikk A Tanács Fıtitkársága háromféle szakmai gyakorlati lehetıséget kínál, ezek a következık:. fizetett szakmai gyakorlat,. szakmai gyakorlat olyan gyakornokok részére, akiknek tanulmányaik részeként szakmai gyakorlaton kell részt venniük,. nemzeti tisztviselık számára fenntartott szakmai gyakorlat. A fizetett szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezéseket e határozat cikke tartalmazza. A tanulmányok kötelezı részeként végzett szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezéseket e határozat 16. cikke foglalja magában, míg a nemzeti tisztviselık számára fenntartott szakmai gyakorlattal kapcsolatos rendelkezéseket a határozat 17. cikke tartalmazza. I. FEJEZET: A FIZETETT SZAKMAI GYAKORLATOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A. A. Felvételi feltételek és kiválasztás 6. cikk (1) Ilyen jellegő szakmai gyakorlatra a következı személyek jelentkezhetnek: a) az Európai Unió valamely tagállamának vagy valamely tagjelölt országnak azon állampolgárai 1, akik b) a jelentkezés beküldésének határidejéig oklevél vagy azzal egyenértékő bizonyítvány által tanúsított, legalább felsıfokú alapfokozatú végzettséget szereztek (lásd a csatolt I. táblázatot a minimálisan elvárt képesítésekrıl, országok szerinti bontásban). 1 Ezek a jelöltek csak a csatlakozási tárgyalások lezárását követıen vehetık fel szakmai gyakorlatra. 2

3 (2) Nemzeti tisztviselık nem jogosultak az e programban való részvételre 1. (3) A jelentkezıknek az Európai Unió egyik hivatalos nyelvének alapos ismeretével, és az Európai Unió egy másik hivatalos nyelvének kielégítı, a teljesítendı feladatok elvégzéséhez szükséges szintő ismeretével kell rendelkezniük. Gyakorlatban az érintett területek miatt elengedhetetlen legalább a francia vagy az angol nyelv ismerete. (4) Annak érdekében, hogy a lehetı legtöbb európai polgár megismerkedhessen az európai intézményekkel, nem fogadható el azon személyek jelentkezése, akik az európai intézmények vagy szervek vagy az Európai Közösségek valamely ügynöksége vagy hivatala bármely szervezeti egységénél 2 nyolc hétnél hosszabb idıtartamú, akár fizetett, akár egyéb típusú szakmai gyakorlaton korábban részt vettek. Ugyanez vonatkozik az azon személyek által benyújtott jelentkezésekre, akik valamely tanácsadó asszisztenseként vagy az Európai Parlament valamely tagjának asszisztenseként, vagy az Európai Közösségek bármely intézményében, ügynökségén vagy képviseleti irodájában tanácsadóként, kutatóként, ideiglenes alkalmazottként, kirendelt nemzeti szakértıként, szerzıdéses, kisegítı vagy ideiglenes alkalmazottként dolgoztak vagy dolgoznak. (5) A szakmai gyakorlatra való jelentkezéshez a következı dokumentumokat kell benyújtani:. megfelelıen kitöltött jelentkezési lap,. önéletrajz,. motivációs levél,. egy nemzetközileg elismert útlevél vagy a schengeni térségbe tartozó országok esetében a személyazonosító okmány olvasható másolata, amely tartalmazza a jelentkezı vezeték- és utónevét, születési idejét és helyét, valamint állampolgárságát 3,. a megszerzett oklevelek vagy bizonyítványok másolata,. a megszerzett oklevelek vagy bizonyítványok másolata; a jelentkezési lapon megjelölt nyelvek ismeretének igazolása vagy megfelelıen alátámasztott nyilatkozat ezen nyelvek ismeretérıl,. azon gyakornokok esetében, akik a Kabinetirodába, a Politikai Osztályra, az E. Fıigazgatóság (Külügyek és Politikai-katonai Ügyek), valamint a H. Fıigazgatóság (Igazság- és Belügyek) bizonyos részlegeibe jelentkeznek szakmai gyakorlatra, annak igazolása, hogy SECRET UE szintő biztonsági ellenırzı vizsgálaton estek át és rendelkeznek az érintett terület megfelelı ismeretével. 1 A nemzeti tisztviselık szakmai gyakorlatával kapcsolatban lásd a 17. cikket. 2 Ezek listáját lásd a II. mellékletben. 3 A vezeték- és utónév helyesírásának, valamint az állampolgárságnak meg kell egyeznie a jelentkezési lapon feltüntetettekkel. 3

4 7. cikk (1) A jelentkezıket a képesítéseik alapján választják ki. A Fıtitkárság mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelentkezıket a lehetı legszélesebb földrajzi területrıl válassza ki, odafigyelve a nık és férfiak közötti lehetı legnagyobb egyensúly biztosítására is. Elınyt élveznek azok a jelentkezık, akik:. egyetemi/fıiskolai szakdolgozat, kutatómunka vagy tudományos publikáció keretében az európai integrációról szóló tanulmányokat végeztek vagy kezdtek el,. a magán- vagy a közszektorban az Európai Unió tevékenységeihez kapcsolódó munkakört töltöttek vagy töltenek be. (2) A szakmai gyakorlat megkezdésekor a sikeres jelentkezıknek be kell mutatniuk az alábbi dokumentumokat:. az állampolgárság szerinti ország nemzeti jogának megfelelıen kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány,. az eredeti oklevelek és bizonyítványok (amelyeket a jelentkezı visszakap),. munkavégzési alkalmasságot igazoló orvosi bizonyítvány,. nyilatkozat arról, hogy kap-e ösztöndíjat, bármilyen más forrásból származó támogatást vagy munkaadójától származó javadalmazást, és ha igen, ennek összegét. (3) Amennyiben összeférhetetlenség gyanúja áll fenn, a jelentkezı nem vehetı fel szakmai gyakorlatra a Fıtitkárság szervezeti egységeihez. (4) Kivételes esetben a jelentkezıt kiválaszthatják arra, hogy szakmai gyakorlatát a Kabinetirodán, a Politikai Osztályon, vagy pedig az E. Fıigazgatóság (Külügyek és Politikai-katonai ügyek) vagy a H. Fıigazgatóság (Igazság- és Belügyek) valamely részlegében végezze. A fent említett osztályokon szakmai gyakorlat kizárólag akkor végezhetı, ha a jelentkezı SECRET UE szintő biztonsági ellenırzı vizsgálaton esett át és igazolta az érintett terület ismeretét. A Tanács összekötı irodáiban végzendı szakmai gyakorlatra kiválasztott jelentkezıknek nem kell biztonsági ellenırzésen átesniük. E jelentkezık nem férhetnek hozzá semmilyen, az összekötı iroda birtokában levı minısített információhoz, sem pedig az ilyen információ tárolására és archiválására szolgáló helyhez. (5) A jelentkezık felelısek azért, hogy a szakmai gyakorlat helye szerinti ország nemzeti hatóságai által elıírt, tartózkodásra vonatkozó valamennyi formai követelményt teljesítsék, és szükség esetén érvényes vízummal rendelkezzenek. 4

5 (6) A szakmai gyakorlat megkezdésekor a gyakornoknak tájékoztatnia kell a gyakornoki irodát lakcímérıl a szakmai gyakorlat helye szerinti országban. B. A szakmai gyakorlat lebonyolítása 8. cikk (1) Szakmai gyakorlatát a gyakornok a Tanács Fıtitkárságának egy vagy több szervezeti egységében végzi. (2) A gyakornok a képzettségének és munkatapasztalatának megfelelı szinten részt vesz annak a szervezeti egység munkájában, ahol szakmai gyakorlatát tölti. Munkáját a gyakornoki tanácsadó irányítja és ellenırzi: ı felel a gyakornok bevezetéséért és a rábízott feladatok elvégzése tekintetében tanáccsal való ellátásáért. A tanácsadó haladéktalanul tájékoztatja a gyakornoki irodát a szakmai gyakorlat során általa észlelt, vagy a gyakornokok által tudomására hozott minden jelentıs eseményrıl (különösen a gyakornok nem megfelelı teljesítményérıl, betegségérıl, baleseteirıl, nem megfelelı magatartásáról vagy a szakmai gyakorlat megszakításáról). (3) A szakmai gyakorlat idıtartama öt hónap. Kivételes esetekben a humánerıforrás-igazgató rövidebb de legalább három hónapos gyakornoki idıszakot is megszabhat. Ez az idıszak kivételes esetben meghosszabbítható, de a szakmai gyakorlat teljes idıtartama nem haladhatja meg a hat hónapot. Az ötödik hónapot követı meghosszabbítás nem fizetett. Az összekötı irodán végzett szakmai gyakorlat hosszát a humánerıforrás-igazgató az összekötı iroda vezetıjének javaslata alapján határozza meg. A szakmai gyakorlat idıtartama nem haladhatja meg a hat hónapot. 9. cikk (1) A humánerıforrás-igazgató elızetes engedélyével a gyakornoki iroda a rendelkezésre álló források függvényében a szakmai gyakorlat célját szolgáló tanulmányi látogatásokat vagy kirándulásokat szervezhet a gyakornokok számára. (2) Kizárólag kivételes esetben a szakmai gyakorlat helye szerinti szervezeti egység fıigazgatója engedélyezheti a gyakornok kiküldetését, amennyiben a kiküldetés pusztán technikai jellegő, és nem jár képviseleti feladattal. Ez az engedély a gyakornokot a kiküldetés költségeinek megtérítésére jogosítja az Európai Közösségek tisztviselıinek személyzeti szabályzatában a költségtérítésre vonatkozóan megállapított általános szabályokkal összhangban. A költségeket a kiküldetést kérelmezı fıigazgatóság fedezi. A gyakornoki iroda számára minden esetben meg kell küldeni a kiküldetési megbízás másolatát. 5

6 C. A gyakornokok jogai és kötelezettségei 10. cikk (1) Általános kötelezettségek a) A gyakornokok számára elıírt munkahét harminchét és fél órás. A munkaidı naponta rendszerint reggel 9 órától este 17 óra 30 percig tart. b) A gyakornok teljesíti a szakmai gyakorlatának helye szerinti osztály vezetıjének vagy gyakornoki tanácsadójának utasításait, valamint betartja a gyakornoki hivatal irányelveit. c) A gyakornok továbbá betartja a szakmai gyakorlat programjának szabályait, valamint a Tanács Fıtitkárságának a munkavégzésre, és különösen a biztonságra és a titoktartásra vonatkozó belsı szabályait. d) A gyakornok számára engedélyezett a munkájához kapcsolódó témájú ülések látogatása kivéve, ha azok zártkörőek vagy bizalmasak, dokumentáció kézhezvétele, valamint a szakmai gyakorlat helye szerinti szervezeti egység munkájában való részvétel, a végzettségével és szakmai hátterével arányos mértékben. A gyakornoki tanácsadó beleegyezésével, és feltéve, hogy az a gyakornokot nem hátráltatja a számára kijelölt munkában, a gyakornok számára engedélyezhetı a munkakörén kívül esı területekhez kapcsolódó vagy más intézményben tartott ülések látogatása (feltéve, hogy a szóban forgó intézmény engedélyezi a gyakornok számára az ülésen való részvételt), kivéve, ha azok zártkörőek vagy bizalmasak. (2) Titoktartás A gyakornok többek között a média képviselıivel való esetleges kapcsolatfelvételei során a lehetı legnagyobb körültekintéssel jár el minden olyan adat vagy információ tekintetében, amelynek ismerete a szakmai gyakorlat alatt jutott a birtokába. A gyakornok minden olyan lépésérıl konzultál a szakmai gyakorlat helye szerinti osztály vezetıjével, amelyet a Közösségek tevékenységeivel kapcsolatosan saját kezdeményezésére kíván tenni. Semmilyen körülmények között nem fedhet fel olyan dokumentumot vagy információt, amelyet még nem tettek közzé. A gyakornokot e kötelezettség a szakmai gyakorlat végét követıen is terheli. A gyakornok sem egyedül, sem mással együtt nem tehet vagy tetethet közzé semmilyen, a Közösségek tevékenységéhez kapcsolódó szöveget anélkül, hogy elıtte a szakmai gyakorlatának helye szerinti osztály vezetıjén keresztül ne tájékoztatta volna a kinevezésre jogosult hatóságot. Amennyiben a kinevezésre jogosult hatóság az ügyben a tájékoztatás kézhezvételét követı harminc napon belül nem értesíti a gyakornoki tanácsadót elutasító döntésérıl, úgy a közzététel engedélyezett. A szakmai gyakorlat során a Tanács Fıtitkársága számára végzett munkához kapcsolódó valamennyi jog a Tanács Fıtitkárságát illeti meg. 6

7 A gyakornokokra alkalmazandók a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozat rendelkezései. A Tanács Fıtitkársága fenntartja a jogot, hogy bármely olyan személy szakmai gyakorlatát megszüntesse, aki nem tartja be e kötelezettségeket. (3) Nem megfelelı teljesítmény A szakmai gyakorlat helye szerinti osztály vezetıje és a gyakornoki tanácsadó indokolt kérelme alapján a Tanács Fıtitkársága fenntartja a jogot, hogy a szakmai gyakorlatot felmondási idı nélkül megszüntesse, amennyiben a gyakornok szakmai teljesítménye vagy munkanyelvismeretének szintje elégtelen ahhoz, hogy feladatát megfelelıen végezze. (4) Valótlan állítások A Tanács Fıtitkársága fenntartja a jogot, hogy a szakmai gyakorlatot bármikor felmondási idı nélkül megszüntesse, ha bebizonyosodik, hogy a gyakornok akár jelentkezéskor, akár a szakmai gyakorlat ideje alatt valótlan állítást tett, illetve hamis nyilatkozatokat vagy hamis dokumentumokat nyújtott be. (5) A szakmai gyakorlatról szóló jelentések és bizonyítványok A szakmai gyakorlat végén a gyakornok jelentést készít tevékenységérıl, a gyakornoki tanácsadó pedig értékelı jelentést állít össze a szakmai gyakorlatról. Mindkét jelentést alá kell írnia mind a gyakornoknak, mind a gyakornoki tanácsadónak; ez utóbbi továbbítja a jelentéseket a gyakornoki iroda felé. A szakmai gyakorlat végén a gyakornok kézhez kapja mindkét jelentés másolatát, valamint egy tanúsítványt, amely meghatározza a szakmai gyakorlat idıtartamát és megnevezi a szervezeti egységet, ahol a gyakornok szakmai gyakorlatát töltötte. (6) Szabadság a) A gyakornokok ugyanazokra az ünnepnapokra és szabadnapokra jogosultak, mint a Tanács Fıtitkárságának tisztviselıi. b) A gyakornok havonta két nap szabadságra jogosult. Ez a jogosultság a hónap elsı napjától számítva vehetı igénybe, a ledolgozott hónapokkal arányos mértékben. A ki nem vett szabadnapok nem kerülnek kifizetésre. A versenyvizsgákon, vizsgákon vagy egyetemi munkában való részvétel, stb. céljából kivett szabadnapokat a fenti keretbıl kell levonni. A humánerıforrás-igazgató azonban kivételes és kellıen megindokolt esetben adhat különleges szabadságot a gyakornoknak. 7

8 c) A szabadságkérelmek benyújtásakor figyelembe kell venni a szervezeti egység szükségleteit, és meg kell felelni a fenti szabályoknak. A kérelmeket elıször a gyakornoki tanácsadó hagyja jóvá, majd a szakmai gyakorlat helye szerinti osztály vezetıje vagy annak képviselıje. (7) A szakmai gyakorlat megszakítása Különleges esetben, a gyakornok által benyújtott indokolt kérelem alapján a humánerıforrás-igazgató engedélyezheti a szakmai gyakorlat megszakítását. (8) Távollét a) Betegszabadság Betegség esetén a gyakornok haladéktalanul értesíti gyakornoki tanácsadóját, aki értesíti a szakmai gyakorlat helye szerinti osztály vezetıjét; amennyiben a gyakornok távolléte meghaladja a három napot, a távollét elırelátható hosszáról orvosi igazolást küld a gyakornoki irodának, amely értesíti a szakmai gyakorlat helye szerinti szervezeti egység vezetıjét. A betegség miatt hiányzó gyakornokok orvosi vizsgálatnak vethetık alá. b) Igazolatlan távollét Amennyiben a gyakornok indokolatlanul van távol, vagy anélkül, hogy gyakornoki tanácsadóját értesítette volna, tanácsadója errıl tájékoztatja a gyakornoki irodát, akár közvetlenül, akár a szakmai gyakorlat helye szerinti osztály vezetıjén vagy annak képviselıjén keresztül. A humánerıforrás-igazgató ekkor levelet ír a gyakornoknak az általa a szakmai gyakorlat megkezdésekor megadott lakcímre, amelyben felszólítja a gyakornokot, hogy a levél feladási idıpontjától számított egy héten belül értesítse távollétének okáról a szakmai gyakorlat helye szerinti osztály vezetıjét. Az igazolatlanul távol töltött napokat automatikusan levonják a gyakornok szabadságából. A humánerıforrás-igazgató a megjelölt indokok megvizsgálását követıen vagy ha a gyakornok a határidıig nem indokolta távollétét, dönthet úgy, hogy a szakmai gyakorlatot azonnali hatállyal megszünteti. A Tanács Fıtitkársága számára vissza kell téríteni minden túlfizetett ösztöndíjösszeget. 11. cikk (1) Fizetett szakmai gyakorlat esetén a gyakornok gyakornoki ösztöndíjat kap. Az ösztöndíj összegét minden évben a Tanács fıtitkárhelyettese határozza meg a rendelkezésre álló költségvetési forrásokra figyelemmel. (2) A fogyatékkal élı gyakornokok helyzetük megvizsgálását követıen a gyakornoki ösztöndíj összegének legfeljebb feléig terjedı kiegészítı ösztöndíjban részesülhetnek. 8

9 (3) Amennyiben egy gyakornoki ösztöndíjban részesülı gyakornok a Tanács Fıtitkárságának valamely szervezeti egységében végzett szakmai gyakorlata alatt a Tanács Fıtitkárságán kívüli, külsı jövedelemforrással rendelkezik (ösztöndíj, fizetés vagy egyéb jövedelem), nem jogosult a Tanács Fıtitkárságától semmilyen pénzügyi hozzájárulásra, kivéve amennyiben a külsı javadalmazás összege alacsonyabb a szakmai gyakorlat keretében kapható gyakornoki ösztöndíj összegénél. Ebben az esetben a gyakornok a gyakornoki ösztöndíj összegéig terjedı különbözetet kapja meg. 12. cikk (1) Az a gyakornok, akinek felvételére nem Brüsszelben került sor, jogosult a gyakorlat idejének kezdetén és végén ténylegesen felmerülı utazási költségek visszatérítésére, amennyiben felvételi helye az Európai Unió vagy valamely tagjelölt ország földrajzi határain belül található. E költségeket a leggazdaságosabb vasúti útvonalra érvényes viteldíj alapján (másodosztály) számítják ki, beleértve adott esetben a hálófülkés kocsit is (turistaosztály), vagy a leggazdaságosabb légi közlekedési útvonalra érvényes viteldíj (turistaosztály) alapján, ha ez utóbbi olcsóbb. Ezen költségek visszatérítése a Fıtitkárság tisztviselıi tekintetében megállapított viteldíjlista alapján történik. Azon gyakornokok esetében, akiknek felvételére nem az EU-ban vagy valamely tagjelölt országban került sor, az utazási költségek visszatérítésekor a térítés kiszámításához a felvétel helyéhez földrajzilag legközelebb esı, az Unió területén található nemzetközi repülıteret vagy várost veszik figyelembe. Az EU-n vagy valamely tagjelölt országon belül felvett azon gyakornokok esetében, akiknek a szakmai gyakorlat szerinti alkalmazási helye az Unión kívül van, az utazási költségek visszatérítésekor a térítés kiszámításához a szakmai gyakorlat helyéhez földrajzilag legközelebb esı, az Unió területén található nemzetközi repülıteret vagy várost veszik figyelembe. (2) A gyakornoknak a gyakorlati idı legalább felét le kell töltenie ahhoz, hogy jogosulttá váljon az utazási költségei visszatérítésére. Az a gyakornok, akinek a felvételi helye a szakmai gyakorlat szerinti alkalmazási helyétıl kevesebb mint 50 km-re található, nem jogosult e költségek visszatérítésére. A gyakornoki hely odaítélésérıl való döntést követıen nem fogadható el lakcímváltoztatás iránti kérelem. 13. cikk (1) A gyakornoki ösztöndíj nem tartozik az Európai Közösségek tisztviselıire és egyéb alkalmazottaira érvényes egyedi adózási rendszer hatálya alá. Ezért a gyakornok saját maga felel adózási kötelezettségei teljesítéséért. (2) A gyakornoki iroda kérésre kiállít adózási célra szóló igazolást a gyakornoki idı végén. Az igazolás tartalmazza a kapott díj összegét, és megerısíti, hogy nem került sor adózási vagy társadalombiztosítási célú levonásokra. 9

10 14. cikk (1) Az egészségügyi biztosítás kötelezı. A gyakornoki idı elsı hetében igazolást kell benyújtani a biztosítás meglétérıl. Amennyiben a gyakornok nem tartozik egy egészségügyi biztosítási rendszerhez sem, ıt a Tanács Fıtitkársága biztosíthatja azt követıen, hogy a gyakornok igazolást nyújtott be arra vonatkozóan, hogy saját országának nemzeti biztosítási rendszeréhez nem csatlakozhat; ebben az esetben a gyakornok a biztosítási díj egyharmadát köteles fizetni hozzájárulásként. Amennyiben a Tanács egyik összekötı irodájában mőködı gyakornok nem tartozik egy egészségügyi biztosítási rendszerhez sem, ıt a Tanács Fıtitkársága biztosíthatja azt követıen, hogy a gyakornok igazolást nyújtott be arra vonatkozóan, hogy saját országának nemzeti biztosítási rendszeréhez nem csatlakozhat; ebben az esetben a gyakornok a biztosítási díj egyharmadát köteles fizetni hozzájárulásként. Az ezen biztosítás keretében fizetendı visszatérítések felsı határa megfelel a Brüsszelben végzett szakmai gyakorlat esetében meghatározott összegeknek és százalékoknak. (2) A Tanács Fıtitkársága által a biztosítótársasággal kötött biztosítás feltételei alapján a gyakornok biztosítva van baleset ellen. A megfelelı biztosítási díjat teljes egészében a Tanács Fıtitkársága fizeti. 15. cikk (1) A gyakornok a szolgálaton belüli gyakorlatot 3 hetes felmondási idıvel végérvényesen megszakíthatja, a humánerıforrás-igazgatónak benyújtott, indokolt kérelem alapján. Ebben az esetben a gyakornok részére kifizetett gyakornoki ösztöndíj a ledolgozott napok számával arányos. Amennyiben az ösztöndíj már kifizetésre került, a gyakornoknak vissza kell térítenie az ösztöndíjnak a le nem dolgozott idıszakra szóló részét. (2) A 10. cikk (7) bekezdése b) pontjának sérelme nélkül a gyakornok nem megfelelı magatartása esetén a humánerıforrás-igazgató bármikor határozhat a szakmai gyakorlat azonnali hatályú megszüntetésérıl, azt követıen, hogy meghallgatta a gyakornokot, annak az osztálynak a vezetıjét, ahol a gyakornok a szakmai gyakorlatot tölti, valamint a gyakornoki tanácsadót. Ebben az esetben a gyakornoknak vissza kell térítenie az ösztöndíjnak a le nem dolgozott idıszakra szóló részét. 10

11 II. FEJEZET: A TANULMÁNYOK KÖTELEZİ RÉSZEKÉNT TELJESÍTENDİ SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 16. cikk (1) Alkalmazandó szabályok Szakmai gyakorlati lehetıséget ajánlunk fel azoknak a hallgatóknak, akiknek felsıfokú képzésük részeként szakmai gyakorlaton kell részt venniük. Ezek nem fizetett szakmai gyakorlatok. Ez a cikk kizárólag a tanulmányok kötelezı részeként teljesítendı szakmai gyakorlatokra vonatkozik. A 7. cikk, a 8. cikk (1) és (2) bekezdése, a 9., a 10. (kivéve a 10. cikk (6) bekezdését) és a 12. cikk értelemszerően alkalmazandó. (2) Felvételi kritériumok Ilyen jellegő szakmai gyakorlatra a következı személyek jelentkezhetnek: a) az Európai Unió valamely tagállamának vagy valamely tagjelölt országnak azon állampolgárai 1, akik b) akik olyan egyetem vagy felsıoktatási intézmény harmad-, negyed- vagy ötödéves (vagy ennek megfelelı) hallgatói, amely a tanulmányok részeként vagy a szakma gyakorlásának feltételeként ilyen gyakorlatot ír elı, vagy akiknek szakdolgozatukhoz vagy doktori értekezésükhöz kutatást kell végezniük. A jelentkezıknek az Európai Unió egyik hivatalos nyelvének alapos ismeretével, és az Európai Unió egy másik hivatalos nyelvének kielégítı, a teljesítendı feladatok elvégzéséhez szükséges szintő ismeretével kell rendelkezniük. Gyakorlatban az érintett területek miatt elengedhetetlen legalább a francia vagy az angol nyelv ismerete. Annak érdekében, hogy a lehetı legtöbb európai polgár megismerkedhessen az európai intézményekkel, nem fogadható el azon személyek jelentkezése, akik az európai intézmények vagy szervek vagy az Európai Közösségek valamely ügynöksége vagy hivatala bármely szervezeti egységénél 2 nyolc hétnél hosszabb idıtartamú, akár fizetett, akár egyéb típusú szakmai gyakorlaton korábban részt vettek. Ugyanez vonatkozik az azon személyek által benyújtott jelentkezésekre, akik valamely tanácsadó asszisztenseként vagy az Európai Parlament valamely tagjának asszisztenseként, vagy az Európai Közösségek bármely intézményében, ügynökségén vagy képviseleti irodájában tanácsadóként, kutatóként, ideiglenes alkalmazottként, kirendelt nemzeti szakértıként, szerzıdéses, kisegítı vagy ideiglenes alkalmazottként dolgoztak vagy dolgoznak. 1 Ezek a jelöltek csak a csatlakozási tárgyalások lezárását követıen vehetık fel szakmai gyakorlatra. 2 Ezek listáját lásd a II. mellékletben. 11

12 (3) A szakmai gyakorlat idıtartama és kezdete A gyakornokkal az oktatási intézmény követelményeitıl függıen 1 5 hónapra szóló gyakornoki szerzıdést kell kötni. Ez az idıszak kivételes esetben meghosszabbítható, de a szakmai gyakorlat teljes idıtartama nem haladhatja meg a 6 hónapot. A szakmai gyakorlat kezdetének idıpontját a gyakornokkal együtt kell meghatározni. (4) Szabadság a) A gyakornokok ugyanazokra az ünnepnapokra és szabadnapokra jogosultak, mint a Tanács Fıtitkárságának tisztviselıi. b) A gyakornokot havonta két nap szabadság illeti meg, amennyiben errıl a hallgató oktatási intézményével aláírt gyakornoki megállapodás másként nem rendelkezik. A szabadság a hónap elsı napjától számítva vehetı igénybe, a ledolgozott hónapokkal arányos mértékben. A humánerıforrás-igazgató azonban kivételes és kellıen megindokolt esetben adhat különleges szabadságot a gyakornoknak. c) A szabadságkérelmek benyújtásakor figyelembe kell venni a szervezeti egység szükségleteit, és meg kell felelni a fenti szabályoknak. A kérelmeket elıször a gyakornoki tanácsadó hagyja jóvá, majd az osztályvezetı vagy annak képviselıje. (5) Pályázatok benyújtása A szakmai gyakorlatra való jelentkezéshez a következı dokumentumokat kell benyújtani:. megfelelıen kitöltött jelentkezési lap,. önéletrajz,. motivációs levél,. egy nemzetközileg elismert útlevél vagy a schengeni térségbe tartozó országok esetében a személyazonosító okmány olvasható másolata, amely tartalmazza a jelentkezı vezeték- és utónevét, születési idejét és helyét, valamint állampolgárságát 1, 1 A vezeték- és utónév helyesírásának, valamint az állampolgárságnak meg kell egyeznie a jelentkezési lapon feltüntetettekkel. 12

13 . az oktatási intézménytıl származó hivatalos igazolás, amely igazolja, hogy: a jelentkezınek tanulmányai részeként vagy a szakma gyakorlásához szakmai gyakorlaton kell részt vennie, vagy a jelentkezınek a szakdolgozatához vagy a doktori értekezéséhez kutatást kell végeznie,. a megszerzett oklevelek vagy hivatalos tanúsítványok másolata,. adott esetben szakmai gyakorlat igazolásának másolata,. a jelentkezési lapon megjelölt nyelvek ismeretének igazolása vagy megfelelıen alátámasztott nyilatkozat ezen nyelvek ismeretérıl. (6) Biztosítás a) Az egészségügyi biztosítás kötelezı. A biztosítás meglétérıl szóló igazolást a gyakornoki idı elsı hetében be kell nyújtani. Amennyiben a gyakornok nem tartozik egy egészségügyi biztosítási rendszerhez sem, ıt a Tanács Fıtitkársága biztosíthatja azt követıen, hogy a gyakornok igazolást nyújtott be arra vonatkozóan, hogy saját országának nemzeti biztosítási rendszeréhez nem csatlakozhat; ebben az esetben a biztosítási díj egészét a Tanács fizeti. b) A Tanács Fıtitkársága által a biztosítótársasággal kötött biztosítás feltételei alapján a gyakornok biztosítva van baleset ellen. A megfelelı biztosítási díjat teljes egészében a Tanács Fıtitkársága fizeti. 13

14 III. FEJEZET: A NEMZETI TISZTVISELİK SZAKMAI GYAKORLATÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 17. cikk (1) Alkalmazandó szabályok Ez a program az Európai Unió tagállamai vagy a tagjelölt országok minisztériumai, kormány- vagy regionális hivatalai vagy diplomáciai testületei tisztviselıinek szól. Ezen határozat alkalmazásában a nemzeti tisztviselı valamely nemzeti közigazgatási szerv által alkalmazott és ezen közigazgatási szerv által fizetett tisztviselı. Ezen cikk kizárólag a nemzeti tisztviselıknek szóló szakmai gyakorlatokra vonatkozik. A 7. cikk (3) bekezdése, a 8. cikk (1) és (2) bekezdése, a 9. és a 10. cikk (kivéve a 10. cikk (6) bekezdését) értelemszerően alkalmazandó. (2) Felvételi kritériumok 1. Ilyen jellegő szakmai gyakorlatra a következı személyek jelentkezhetnek: a) olyan nemzeti tisztviselık, akik az Európai Unió valamely tagállamának vagy valamely tagjelölt országnak az állampolgárai, és b) felsıfokú oklevéllel vagy felsıfokú végzettségnek megfelelı feladatkörben legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek, c) továbbá az Európai Unió egyik hivatalos nyelvének alapos ismeretével, és az Európai Unió egy másik hivatalos nyelvének kielégítı, a teljesítendı feladatok elvégzéséhez szükséges szintő ismeretével rendelkeznek. Gyakorlatban az érintett területek miatt elengedhetetlen legalább a francia vagy az angol nyelv ismerete. (3) Pályázatok benyújtása A jelentkezési lapokat a jelentkezı nemzeti közigazgatási szervétıl származó bemutatkozó levél kíséretében a humánerıforrás-igazgatónak kell elküldeni, az állandó képviseleten keresztül. A gyakornoki iroda a fıigazgatóságokkal való konzultációt követıen mérlegeli a jelentkezés elfogadásának lehetıségét. 14

15 A nemzeti tisztviselıknek szóló szakmai gyakorlatra való jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:. megfelelıen kitöltött jelentkezési lap,. önéletrajz,. motivációs levél. (4) A szakmai gyakorlat idıtartama és kezdete A gyakornoki szerzıdést, amely legfeljebb 6 hónapra szól, a gyakornok nemzeti közigazgatási szervével kell megkötni. A szakmai gyakorlat kezdetének idıpontját a nemzeti közigazgatási szervvel együtt kell meghatározni. (5) Az a gyakornok, aki Európai Unió tagjelölt országának állampolgára, a gyakorlat helye szerinti fıigazgató kifejezett és/vagy különleges engedélye nélkül semmilyen körülmények között nem vehet részt az országa csatlakozásával kapcsolatos üléseken és nem tekinthet bele az ezzel kapcsolatos dokumentumokba vagy egyéb eljárásokba. (6) Szabadság a) A gyakornokok ugyanazokra az ünnepnapokra és szabadnapokra jogosultak, mint a Tanács Fıtitkárságának tisztviselıi. b) A gyakornok havonta két nap szabadságra jogosult. A humánerıforrás-igazgató azonban kivételes és kellıen megindokolt esetben adhat különleges szabadságot a gyakornoknak. c) A szabadságkérelmek benyújtásakor figyelembe kell venni a szervezeti egység szükségleteit, és meg kell felelni a fenti szabályoknak. A kérelmeket elıször a gyakornoki tanácsadó hagyja jóvá, majd az osztályvezetı vagy annak képviselıje. (7) Biztosítás a) Az egészségügyi biztosítás kötelezı. A biztosítás meglétérıl szóló igazolást a gyakornoki idı elsı hetében be kell nyújtani. A gyakornok nemzeti közigazgatási szerve igazolja a Fıtitkárságnak, hogy a gyakornokra a szakmai gyakorlat ideje alatt is vonatkoznak a köztisztviselıkre érvényes társadalombiztosítási jogszabályok, valamint hogy a külföldön felmerült költségeket a munkáltató viseli. 15

16 b) A Tanács Fıtitkársága által a biztosítótársasággal kötött biztosítás feltételei alapján a gyakornok biztosítva van baleset ellen. A megfelelı biztosítási díjat teljes egészében a Tanács Fıtitkársága fizeti. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 18. cikk Ezen határozat végrehajtásáért a humánerıforrás-igazgató, távolléte vagy akadályoztatása esetén a helyettese felelıs. 19. cikk A január 13-i 09/06 határozat hatályát veszti. Helyében e határozat lép. 20. cikk Ezeket a rendelkezéseket február 1-jétıl kell alkalmazni. Kelt Brüsszelben, július 20-án P. de BOISSIEU 16

17 I. melléklet A szakmai gyakorlathoz szükséges oktatási szintnek megfelelı oklevelek példái 1 Ország Bălgarija Belgium FR Belgium NL Ceská Republika Danmark Deutschland Eesti España France Greece Ireland/Eire Italia Kύπρος/Kibris Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Slovenská Republika Suomi/Finland Felsıfokú alapképzés legalább 3 év Diplom za Visse Obrazowanie (Диплома за Висше Образование) Bakalavur (Бакалавър) Magister (Магистър) Licence ou équivalent, Bachelor Licentiaat, Meester, industrieel ingenieur, Gegradueerde Bachelor (According to the Higher Education Act of 4 April 2003) Diplom o ukončení Bakalářského studia Bachelorgrad Fachhochschulabschluss (6-7 Semester) Bakalaureusekraad (<120 ainepunkti) Diplomado/Ingeniero Técnico Licence ΠTYXIO AEI / ΠΤYXIO TEI Bachelor's degree Laurea L (breve) Πανεπιστηµιακό Πτυχίο Bakalaura diploms (<120 kredīti) Bakalauras (<120 kreditas) Bachelor, Diplôme d'ingénieur industriel Fıiskolai Oklevél Bachelor's degree Bachelor Fachhochschuldiplom (6-7 Semester), Bakkalaureus(rea) Licencjat Inzynier Bacharelato Diplomă de LicenŃa Univerzitetna diploma Diplom o ukončení Bakalárského štúdia Kandidaattin tutkinto / Kandidat examen Ammattikorkeakoulututkinto/Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa / studieveckor) július 1-jei állapot. 17

18 Sverige United Kingdom Other countries Autres pays Kandidatexamen (Akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng av fördjupade studier i ett ämne) Bachelor's degree / Diploma of Higher Education (DipHE) University level diploma requiring at least 3 years study Diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cursus de 3 ans minimum 18

19 II. melléklet Európai uniós intézmények és szervek Európai uniós intézmények: Európai Parlament Az Európai Unió Tanácsa Európai Bizottság (ideértendık a delegációk, a képviseletek és a végrehajtó ügynökségek) Az Európai Közösségek Bírósága Európai Számvevıszék Pénzügyi szervek: Európai Központi Bank Európai Beruházási Bank Európai Beruházási Alap Tanácsadó szervek: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Régiók Bizottsága Intézményközi szervek: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala Az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatala Európai Közigazgatási Iskola Egyéb szakszervek: Európai ombudsman Európai adatvédelmi biztos 19

Az Európai Bizottságnak a hivatalos szakmai gyakorlati programjára vonatkozó szabályai

Az Európai Bizottságnak a hivatalos szakmai gyakorlati programjára vonatkozó szabályai Az Európai Bizottságnak a hivatalos szakmai gyakorlati programjára vonatkozó szabályai (A Bizottság 2005. március 2-i C(2005)458) határozata) 1. A PROGRAM CÉLKITŰZÉSE 1.1. Általános megjegyzések 1.1.1.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN, AZ EPP KÉPVISELŐCSOPORT TITKÁRSÁGÁN FOLYTATOTT SZAKMAI GYAKORLATOKRA VONATKOZÓ BELSŐ SZABÁLYOK

AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN, AZ EPP KÉPVISELŐCSOPORT TITKÁRSÁGÁN FOLYTATOTT SZAKMAI GYAKORLATOKRA VONATKOZÓ BELSŐ SZABÁLYOK AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN, AZ EPP KÉPVISELŐCSOPORT TITKÁRSÁGÁN FOLYTATOTT SZAKMAI GYAKORLATOKRA VONATKOZÓ BELSŐ SZABÁLYOK Tartalomjegyzék 1. cikk: Általános rendelkezések...3 2. cikk: A szakmai gyakorlatok

Részletesebben

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl ( Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2003. (IV.24.) K.r.sz. rendelettel) Fejér Megye Közgyőlése a helyi

Részletesebben

A pályázóknak szóló útmutató az Európai Parlament által szervezett kiválasztási eljárásokra vonatkozóan (2010/C 286 A/03)

A pályázóknak szóló útmutató az Európai Parlament által szervezett kiválasztási eljárásokra vonatkozóan (2010/C 286 A/03) C 286 A/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.22. A pályázóknak szóló útmutató az Európai Parlament által szervezett kiválasztási eljárásokra vonatkozóan (2010/C 286 A/03) Oldal 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Szakmai gyakorlatok az Európai Unióban

Szakmai gyakorlatok az Európai Unióban Szakmai gyakorlatok az Európai Unióban I.Szakmai gyakorlatok az Európai Parlamentben 1. Szakmai gyakorlatok az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára 2. Fordítási szakmai gyakorlat egyetemi oklevéllel

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT PE/150/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS (2012/C 74 A/01)

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT PE/150/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS (2012/C 74 A/01) 2012.3.13. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 74 A/1 V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT PE/150/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS (2012/C 74 A/01) Az Európai Parlament képesítéseken és vizsgákon

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Debrecen HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debrecen, 2002. október 29. 1 A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény (továbbiakban Ftv.), valamint

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 4.4 A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ ELNÖKSÉG 2015. SZEPTEMBER 7-I HATÁROZATA AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGE,, tekintettel az Európai

Részletesebben

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ÉS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT NYÍLT FÖLHÍVÁST

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ÉS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT NYÍLT FÖLHÍVÁST A foglalkoztatásról és a munkanélküliségi biztosításról szóló törvény 43. szakasz 1. bekezdés 5. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 36/09. és 88/10. sz.), a fogyatékkal élık szakmai rehabilitációjáról és foglalkoztatásáról

Részletesebben

ECA/2015/JUR ÁLLÁSHIRDETÉS. 2 jogászi állás, AD 8/9 besorolási fokozat Jogi Szolgálat, Elnökség

ECA/2015/JUR ÁLLÁSHIRDETÉS. 2 jogászi állás, AD 8/9 besorolási fokozat Jogi Szolgálat, Elnökség Emberi erőforrások Munkaerő-felvétel és szakmai előmenetel ECA/2015/JUR ÁLLÁSHIRDETÉS 2 jogászi állás, AD 8/9 besorolási fokozat Jogi Szolgálat, Elnökség MAGUNKRÓL Az Európai Számvevőszék a Szerződés által

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz 1. Pályázó neve 2. Megpályázott bírósági fogalmazói álláshely(ek) bíróságonként, rangsorolva* 1. 2. 3. 3. Pályázó

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj szabályozásáról Törökszentmiklós Város

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. május 11-én került

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

A Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendıkrıl

A Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendıkrıl Barcs Város Önkormányzata P o l g á r m e s t e r é tıl 7570 Barcs, BajcsyZs. u. 46. Pf. 62 Telefon: 82/462459 sz. napirendi pont E lıterjesztés A Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében 10.9.2013 A7-0277/84 84 23 a preambulumbekezdés (új) (23a) A I. mellékletében a hagyományos energiaforrásokból származó kıolaj és földgáz vonatkozásában elıírt termelési küszöbértékek nem veszik figyelembe

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

ISSN 1725-518X C 286 A Hivatalos Lapja. Tájékoztatások és közlemények. Értesítés az ezen szöveghez elektronikus úton hozzáférő jelöltek számára...

ISSN 1725-518X C 286 A Hivatalos Lapja. Tájékoztatások és közlemények. Értesítés az ezen szöveghez elektronikus úton hozzáférő jelöltek számára... Az Európai Unió ISSN 1725-518X C 286 A Hivatalos Lapja Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam Magyar nyelvű kiadás 2010. október 22. Közleményszám Tartalom Oldal V Hirdetmények KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 199. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat pályázat kiírására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata aljegyzıi állására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Fels

Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Fels Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Készült a Kari Tanács 2008. január 15-i ülésére 2008. január 10. (Németh Pál) Tartalom: 1. Kapcsolódó jogszabályok,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. október 28. (29.10) (OR. en) 15676/10 ETS 8 MI 414

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. október 28. (29.10) (OR. en) 15676/10 ETS 8 MI 414 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 28. (29.10) (OR. en) 15676/10 ETS 8 MI 414 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2010. október 27. Címzett: az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG 2008.10.10. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 258 A/1 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS IGAZGATÓRA (AD 14-ES BESOROLÁSI FOKOZAT) AZ EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNYNÁL (ETF)

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA 9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Bölcsészettudományi Karon a

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT 2010.5.7. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 119 A/1 V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT PE/123/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14-es besorolási fokozat) JOGI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

A Barcs Város Önkormányzata Szociális Központ igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendıkrıl

A Barcs Város Önkormányzata Szociális Központ igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendıkrıl Barcs Város Önkormányzata P o l g á r m e s t e r é tıl 7570 Barcs, BajcsyZs. u. 46. Telefon: 82/462459 sz. napirendi pont E lıterjesztés A Barcs Város Önkormányzata Szociális Központ igazgatójának megbízásával

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2016-os naptári évre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2016-os naptári évre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2016-os naptári évre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra Tartalom PÁLYÁZAT CÉLJA... 2 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK... 2 A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS... 2 AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE...

Részletesebben

Decree of the Minister of Justice and Law Enforcement No 26/2007 (V. 31) on the implementation of enforced return. 26/2007. (V. 31.

Decree of the Minister of Justice and Law Enforcement No 26/2007 (V. 31) on the implementation of enforced return. 26/2007. (V. 31. Decree of the Minister of Justice and Law Enforcement No 26/2007 (V. 31) on the implementation of enforced return 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól A szabad mozgás

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Magyarpolány Község közigazgatási területére terjed ki. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Magyarpolány Község közigazgatási területére terjed ki. Általános rendelkezések Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2008. (VIII. 1.) rendelete a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról (egységes szerkezetben) Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés a 2013. május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Dr. Puskás György háziorvos 2013. május

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01.

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01. 1 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete Az önkormányzati biztos kirendelésérıl, kirendelése feltételeirıl Hatályba lépés napja: 2009. július 01.

Részletesebben