A gyermekek úgy éreznek, ítélnek és cselekednek, miként azt azoktól látják, akiket szeretnek és becsülnek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyermekek úgy éreznek, ítélnek és cselekednek, miként azt azoktól látják, akiket szeretnek és becsülnek."

Átírás

1 A KEREKERDŐ ÓVODA SAJÁT ÓVODAI PROGRAMJA

2 2

3 A gyermekek úgy éreznek, ítélnek és cselekednek, miként azt azoktól látják, akiket szeretnek és becsülnek. (dr. Wlassics Gyula vallási és közoktatási miniszter, 1896)

4 TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. BEVEZETÉS Az óvoda jellemző adatai Helyzetkép: személyi és tárgyi feltételek ÓVODAI PROGRAMUNK NEVELÉSRENDSZERE Óvodánk nevelésfilozófiája Óvodánk célja Óvodánk funkciója Óvodánk gyermekvédelmi feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ÓVODAI PROGRAMUNK ÁLTALÁNOS FELADATAI Egészséges életmódra nevelés Érzelmi nevelés, szocializáció Anyanyelvi és értelmi nevelés AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI Játék Munka jellegű tevékenységek Tanulás AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI A külső világ tevékenység megismerése Mese, vers Ének, zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE ÓVODÁNK PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMAI ÓVODÁNK KAPCSOLATRENDSZERE ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK...51 FELHASZNÁLT IRODALOM MELLÉKLET.54 3

5 1. BEVEZETÉS 1.1. AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI Neve: Kerekerdő Óvoda Címe: Budapest, Vágóhíd u Fenntartója: Budapest Főváros IX.kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Budapest, Bakáts tér 14. Vezetője: Szencz Mátyásné 1.2. HELYZETKÉP: SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK Intézményünk Budapesten, Közép-Ferencvárosban található. Két épületrészen, 4000 m 2 -en, 382 férőhelyet biztosít az ide járó gyermekek számára. Csoportszobáink, mosdó- és öltözőhelyiségeink tágasak, világosak, meleg, otthonos légkört sugároznak. Uszodánk a gyermekek vízhez szoktatását, az úszás alapjainak elsajátítását, betegségek megelőzését, rendellenes testi fejlődés korrekcióját biztosítja. Mindkét épületben található tornaszoba, gazdag mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelve. Zenetermünk légköre zenei eszközökkel, hangszerekkel gazdagon felszerelve kiváló lehetőséget kínál a gyermekeknek zenei képességeik fejlődésére, élmények szerzésére. Kézműves műhelyünkben megismerhetik a népi kismesterségek technikáit m 2 alapterületű parkosított udvarunkat a gyermekek által is gondozott konyha és virágoskert, sziklakert díszíti. Az óvodánkat választó családok összetétele heterogén. Folyamatosan nő a hátrányos helyzetű gyermekek száma. Jelen vannak a polgári értékeket képviselő értelmiségi és vállalkozó családok is. Az eltérő értékeket képviselő, az óvodánkba járó nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó családokkal szoros, együttműködő kapcsolatra törekszünk. Személyi feltételek Óvodánkban valamennyi pedagógus főiskolai végzettséggel, és speciális szakmai képzettséggel rendelkezik. Dajkáink 98%-a szakképzett; Óvodánk ad helyet a gazdasági egységnek is, amely több kerületi intézmény gazdasági feladatát látja el; Az ügyviteli teendőket óvodatitkár és könyvelő végzi; 4

6 KEREKERDŐ Uszodánkban szakképzett úszásoktató foglalkozik a gyermekekkel; Az óvoda zökkenőmentes műszaki működéséről, kertünk ápoltságáról szakképzett kolléga gondoskodnak. Valamennyien folyamatosan képezzük magunkat, törekszünk módszertani, szakmai kultúránk, tudásunk fejlesztésére programunk eredményes megvalósítása és fejlesztése érdekében. Tárgyi feltételek Óvodánk berendezési tárgyai, felszereltsége praktikus, esztétikus. Előnyben részesítjük a természetes anyagokból készült használati és dísztárgyakat. Játékainkat az életkornak megfelelően, biztonság, tartósság, célszerűség, tudatosság alapján vásároljuk, készítjük. Sporteszközállományunk korszerű, gazdag, a sokoldalú testi fejlődést szolgálja. Szakkönyvtárunkat folyamatosan bővítjük; gazdag módszertani, pedagógiai, pszichológiai, közoktatásügyi könyvkínálat segíti az óvodapedagógusi, vezetői munkát. Fejlett technológiánkkal (számítógép, fénymásoló, Internet, stb.) lépést tudunk tartani a XXI. század kihívásaival. Az elektronikus formában történő pedagógiai dokumentációk bevezetése érdekében internettel ellátott számítógépek állnak a pedagógusok rendelkezésére. A dolgozók mentálhigiénéjének karbantartása érdekében kondi szobát alakítottunk ki. A sporteszközök mellett masszőr végzettségű úszó oktató kollégánk masszőr- szolgáltatásokat nyújt. Gazdag hangszerkészletünkkel saját nemzeti értékeink mellett más népek kultúráját, zenei módszereit is közvetíteni tudjuk a gyermekek felé. Udvarunk az EU-s szabványoknak megfelelő játékeszközökkel van felszerelve A népi kultúra átörökítéséhez szükséges mesterségbeli szerszámok, anyagok, berendezések megtalálhatóak óvodánkban. A környezetünk gondozásához, tágabb környezetünk megismeréséhez szükséges költségeket pályázatok útján igyekszünk megteremteni. 5

7 2. ÓVODAI PROGRAMUNK NEVELÉSRENDSZERE 2.1. ÓVODÁNK NEVELÉSFILOZÓFIÁJA A gyermekek nevelésében a családi nevelés döntő tényező, hiszen egész életen át tartó szokásokat, magatartásformákat alakít ki. A különböző kultúrájú családok eltérő módon viszonyulnak a gyermekhez, a gyermeknek a családban elfoglalt helyéhez és más-más szerepet szánnak neki a családi életen belül. Óvodánk a családénál tágabb, tagoltabb szocializációs erőteret hoz létre, melyben tudatosan alakítjuk, segítjük, kombináljuk nevelő hatásainkat. Hiszünk abban, hogy 3 éves kortól az iskolába lépésig érzelmileg és értelmileg fogékony időszak kiemelkedően fontos az ÉN alakulása szempontjából. Programunk az óvodáskorra egyedülállóan jellemző érzelmi fogékonyságra és sajátos aktivitásra alapoz. A cselekvéssel szerzett tapasztalatok, érzelemmel dús élmények hatnak a felnövekvő egyén cselekedeteire. A kisgyermek ismeretei bővülésével később érti meg, dolgozza fel, amit kapott és közben van hova visszakapcsolnia azokat. Erkölcsi, esztétikai értékrendszere kialakul, a szükségletek további cselekvésre késztetik. Gyermekközpontú nevelésünk ezáltal gyermeki tartást, önállóságot, s ebből az önállóságból fakadó egészséges öntudatot, kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget ad a gyermekeknek. Célunk a gyermekek természetes megnyilvánulásaira, egyéni és életkori sajátosságaira építve tudatosan átörökíteni, közvetíteni az örök emberi értékeket. A gyermeknek a játék mint fő tevékenységi forma örömet és boldogságérzetet ad, melyben jól ötvözhető a természetszeretet, a néphagyomány-ápolás és a művészeti nevelés. Az ünnepelni tudás képességének alakításával szeretnénk elérni, hogy gyermekeink átérezzék az ünnepnapok másságát, a bensőséges összetartozás élményét. Nagycsaládias hangulatban, szerető, gondoskodó, befogadó és toleráns felnőttek jelenlétével biztosítjuk a gyermek számára személyiségük szabad kibontakozásának lehetőségét, valamint a szülői ház nevelésének folytatását, segítését. 6

8 2.2. ÓVODÁNK CÉLJA KEREKERDŐ Szeretetteljes, biztonságot adó, érzelemgazdag óvodai élet szervezése, ahol a természetszeretet, a hagyomány és a művészet személyiségformáló erejével elősegítjük óvodás gyermekeink magyarságtudatának alapozást ÓVODÁNK FUNKCIÓJA Óvó-védő: szeretetteljes légkörben, a gyermekek fejlődését, fejlesztését segítő tevékenységekkel, megfelelő környezet és eszközök biztosításával, a spontán kíváncsiságra, gyermeki önállóságra és belső aktivitásra támaszkodva nevelünk. Szociális: nevelésünk eredményeként a szociálisan egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító fogadására, fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival egyaránt. Nevelő és személyiségfejlesztő: óvodai nevelésünk gyermekközpontú. A gyermeki személyiség kibontakoztatását tapasztalatszerzésen alapuló, megfelelő időtartamú, párhuzamosan végezhető tevékenységek segítségével biztosítjuk. Értékmegőrző: nyitottá tesszük a gyermekeket elsősorban saját nemzeti kultúrájuk értékeinek befogadására. Különböző nemzeti, etnikai, vallási kisebbséghez tartozó gyermekeink kultúráját, szokásait tiszteletben tartjuk, lehetőség szerint megismertetjük a többiekkel ÓVODÁNK GYERMEKVÉDELMI FELADATAI Szent kincs a gyermek teste, lelke, szeretni kell azt melegen, és fölnevelni féltő gonddal, hogy tiszta, jó, erős legyen. (Szemlei Ferenc) A gyermekeknek joga van a törvények adta védelemre, gondozásra és nevelésre, szeretetre és megértése, gyermeki voltának elismerésére és képességeinek kibontakozására. A családdal együttműködve, a gyermekek személyiségét tiszteletben tartva törekszünk megelőzni, kiküszöbölni a 7

9 fejlődésüket hátráltató tényezőket, feltárjuk annak okait, megvédjük őket a testi, lelki, erkölcsi károsodásoktól, ellensúlyozzuk a veszélyeztető hatásukat. A prevenció érdekében a következő értékeket kívánjuk közvetíteni a nevelés folyamatában: 1. Etikai értékek- derűs, szeretetteljes légkör megteremtése: - szeretetteljes kapcsolat alakítása gyermek-gyermek, gyermek-óvodai dolgozó és gyermek-család között - modellértékű, megfelelő szociális érzékenységgel rendelkező pedagógus /elfogadás, tapintat, őszinteség, derű, megértés, tisztelet/ Ebben a légkörben érvényesülhet a gyermekek szabadsága, érzelmi biztonsága, önkéntessége, kíváncsisága, a javukat szolgáló korlátok normák, szabályok között. Ezáltal formálhatjuk magatartásukat, alakíthatjuk erkölcsi szokásaikat. 2. Az élet tisztelete, védelme: Az önellátó, egészségvédő képességek kialakításhoz a testi szükségletek kielégítése: higiéné, táplálkozás, mozgás, életritmus, öltözködés, edzés Ezáltal a lelki szükségletek kielégítését is elősegítjük: stressz mentes életvitelt, érzelmi biztonságot, nyugalmat. 3. Kognitív értékek: A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve olyan változatos tevékenységeket kínálunk, amelyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek a természeti és társadalmi környezetükről. Alapja: pedagógus műveltsége, szaktudása, hitelessége 4. Kommunikációs értékek Az anyanyelv az egyik legfontosabb értékhordozó. A szép magyar beszéd mellett nonverbális jelzéseink is segítik a megértést, az értékek befogadását. Minden óvodai dolgozó munkaköri kötelessége a rábízott gyermekek védelme, pedagógiai eszközökkel való segítése. Célunk: hátrányos helyzetű és veszélyeztetett családok segítése, prevenció 8

10 Feladatunk: KEREKERDŐ Bizalmon alapuló kapcsolat kialakítása a szülőkkel; óvodások befogadásának elősegítése, zökkenőmentes beilleszkedésének biztosítása; a gyermekek és családok lehetőségekhez képest minél jobb megismerése; szülői, gyermeki jogok és érvényesítésük ismertetése (törvények, szabályzatok); tehetséggondozás, felzárkóztatás; egyénre szabott tervezés, nyomon követés (személyiség lap); a családok felvilágosítása támogatási lehetőségekről, az ezzel kapcsolatos jogszabályokról /jogok, kötelezettségek/; együttműködés, segítő kapcsolat kiépítése az óvodai gyermekvédelmi felelőssel, Nevelési Tanácsadóval, Gyámhatósággal, Gyermekjóléti Szolgálattal; gyermekbalesetek megelőzése. Feladataink a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek problémáinak felismerése, kezelése érdekében: hátrányos ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járásának elősegítése; problémákat okozó tünetek felismerése, szükség esetén szakember keresése; hátrányok kompenzálása: tervkészítés, felzárkóztatás; a gyermekek rendszeres óvodalátogatásának és hiányzásának figyelemmel követése, szükséges intézkedések megtétele; hiányzással kapcsolatos adatszolgáltatás a jegyző felé /HHH/; családok szociális helyzetének megfelelően javaslattétel támogatásokhoz; családgondozási munkában való részvétel; titoktartási kötelezettség betartása (gyermek adatainak védelme). Óvodánkban gyermekvédelmi felelős képviseli a gyermekek érdekeit, szervezi, irányítja, és személyes részvételével elősegíti a gyermeki jogok, érdekek érvényesülését. Együttműködik a családokkal, a pedagógusokkal, a gyermekvédelmi szervekkel annak érdekében, hogy az óvoda kiküszöbölje a 9

11 veszélyeztetett gyermekekre ható ártalmakat, megvédje őket a testi, lelki, erkölcsi károsodásoktól, illetve ellensúlyozza a veszélyeztető hatásokat, segítse a családokat jogaik érvényesítésében, ill. eljárjon minden, a gyermek védelme érdekében szükséges ügyekben. Gyermekvédelmi felelős feladatai: gyermekvédelmi tevékenység összehangolása az óvónők között: éves terv készítése; feladatterv készítése; jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, kollégák tájékoztatása; óvónők felderítő tevékenységének segítése; javaslattétel segélyezéshez; nyilvántartás gyermekvédelmi esetekről (intézkedés, eredmény); szülők tájékoztatása a gyermekvédelmi tevékenységről, fogadóóráról, gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények hatásköréről; hatékony együttműködés a kerületi gyermekvédelmi felelőssel, Gyermekjóléti Szolgálattal, Gyámhatósággal, Nevelési Tanácsadóval, rendőrséggel, szakemberekkel. Munkájában a tapintat, meggyőzés, megértés, határozottság, következetesség, törvényesség és méltányosság vezérli SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSE Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, ami lehetőséget ad az apró mag számára, hogy azzá váljon, amivé fejlődni képes. (Thomas Gordon) Az Alapító Okiratban megfogalmazottak szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek (valamilyen területen enyhe fokban sérült: látás, hallás, mozgás, beszéd, értelmi) együttes nevelése, beilleszkedése, fejlesztése egészségesen fejlődő társaival együtt. Óvodánkban teljes integráció valósul meg, vagyis az óvodai nevelés teljes ideje alatt a sajátos nevelési igényű gyermekek az épek csoportjában tartózkodnak. Tapasztalatunk, hogy a gyermekek elfogadják a különbözőséget, ahogy az óvónő beszél, játszik, ahogy megérinti, fogja a kezét, úgy fogják, úgy fogadják el a gyermekek is és ezen keresztül a szülők is. 10

12 A sajátos nevelési igényű gyermekek kisebb-nagyobb nehézségekkel küzdenek a társadalmi beilleszkedés terén. Pedagógiai törekvésünk célja, hogy hozzásegítsük a gyermekeket korunk és társadalmunk kultúrájában való tájékozódáshoz, és ezen keresztül a társadalmi beilleszkedéshez. Ez a meghatározó szocializációs terep az óvoda. Az ép gyermekek is sokban különböznek egymástól, nevelésünk során figyelembe kell vennünk egyéni igényeiket. Az eltérő fejlődésű gyermekekre ez fokozottan érvényes. Egyrészt jelentősen eltérő lemaradásuk mértéke, másrészt az is változó, hogy az elmaradás mely területeket érint jobban, melyeket kevésbé. Fontos elvünk a másik ember olyannak való elfogadása, amilyen. A kisgyermek emberi méltóságának, jogainak biztosítása, a gyermekek egyéni különbözőségének tiszteletben tartása, a szereteten, őszinte érdeklődésen és elfogadáson alapuló magatartás, a nagyfokú tolerancia. Intézményünk fogadja a táplálkozási problémákkal küzdő gyermekeket. Orvosi javaslatra megfelelő étrendet biztosítunk. Célunk: esélyteremtés az életbe való beilleszkedéshez.: olyan alapvető életvezetési képességek elsajátíttatása,k amelyek szükségesek a közösségen belüli viszonylag önálló, illetve önálló élet eléréséhez Feladatunk: - kíváncsiságra, érdeklődésre, alkotási vágyra történő építkezés; - a gyermek számára optimális tanulási teljesítményvágy kialakítás / számára örömet okozó tevékenység/; - differenciálás: az egyes gyermek egyéni szükségleteihez igazított fejlesztési folyamat biztosítása; - erősségek, gyengeségek feltérképezése, erősségekre való építkezés; - gyermekhez legjobban igazodó eljárások, módszerek alkalmazása; - szülő és óvoda szoros együttműködése a beilleszkedés segítésében; - önkiszolgálásra, önállóságra szoktatás, ösztönzés; - diagnózisra épülő sokoldalú képességfejlesztés; -, akaraterő, alkalmazkodó képesség erősítése; - türelmes, nyugodt, érzelmi támaszt nyújtó pedagógusi attitűd; - cselekvésbe ágyazott fejlesztés, nevelés; - kellő idő, alakalom biztosítása; - nagy mennyiségű, változatos ingerek biztosítása a tapasztalati és ismeretkör bővítése érdekében; - alapmozgások kialakítása, fejlesztése; - önkiszolgálás készségének fejlesztése; - kognitív funkciók fejlesztése; - eltérő terhelhetőség figyelembe vétele. 11

13 Programunk: -átfogó, mert kiterjed a felmérésre, tervezésre, fejlesztési program elkészítésére, szolgáltatások koordinálására, - családra és közösségre építő: támogatjuk a szülői szerepet, a családi szokások beépülnek a gyermek készségfejlesztésébe Befogadó intézményként kötelességünk: - felvételi naplóban feltüntetni a szakértői bizottság nevét, címét, szakvélemény számát, kiállítás keltét, felülvizsgálat időpontját - minden év június 30-ig meg kell küldeni az illetékes bizottság részére annak a gyermeknek a nevét, akinek felülvizsgálata a következő nevelési évben esedékes - intézményváltozás jelzése a szakértői bizottság felé Szülőkkel való kapcsolattartás: - szülők lelki segítése /a racionális elfogadás kialakulásának támogatása/ - szülő-gyermek kommunikációjának támogatása Gyógypedagógussal való kapcsolattartás: - megismertetés a fogadó pedagógussal - tájékozódás a gyógypedagógus segítő szerepéről - a gyermek erős és gyenge oldalának közös elemzése - közös tervezés a fogadó pedagógus feladatait illetően - pedagógus hospitálási lehetőségének biztosítása a fejlesztésben - gyógypedagógus hospitálási lehetőségének biztosítása A gyermek csoportba való beilleszkedésének segítése: - csoport tagjaitól valamiben eltérő gyermek természetes kezelése - segítségnyújtás lehetőségeinek megismertetése a csoporttársakkal - fogyatékos gyermek erősségeinek észrevetetése a többi gyermekkel Elvárások a gyógypedagógustól: - együtt működik és konzultál a pedagógussal - nyomon követi a gyermek fejlődését - kapcsolatot tart a szülőkkel - koordinálja a rehabilitációs foglalkozáson résztvevő más szakemberek munkáját /pl. logopédus, pszichológus/ A pedagógus fejlesztési terve: - szervesen illeszkedik a saját nevelési programba - a gyermek érzelmi-belső motivációjára épít - a gyermek spontán tevékenységéhez kapcsolódik 12

14 - az óvodai nevelés egész időtartamára elosztott, folyamatos, Következetes - elősegíti és biztosítja a gyermek jó közérzetét - az óvoda egész napos életrendjének minden mozzanatához kapcsolódik Feltételek megléte Az épület, a gyermekek élettere /csoportszoba, öltöző, mosdó/ egyenlőre nem alkalmas arra, hogy sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadjunk /pl. ajtók akadálymentesítése, jobb és bal oldali kapaszkodó gyermekmosdó és wc mellé, stb. Mindennek felülvizsgálata és megvalósítása szüksége a fenntartó részéről, a törvényi előírásoknak megfelelően. /Melléklet: Eszközjegyzék/ 3. ÓVODAI PROGRAMUNK ÁLTALÁNOS FELADATAI 3.1. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS Én alig hiszem, hogy a test, még ha egészséges is, a maga kiválóságával jóvá tudná tenni a lelket. Fordítva: a jó lélek tudja csak a testet a maga erényével a lehető legjobbá tenni. (Szokratész) Célunk: a gyermek szükségleteinek kielégítése, mely hozzájárul egészségük védelméhez, jó közérzetükhöz és megteremti a nevelési hatások kedvező érvényesülésének feltételeit. Hagyományaink Nyúldombi vigasságok /kerületi szervezés, óvodai részvétel/ Zöldpont vetélkedő /óvodai szervezés, kerületi rendezvény/ 1.) Egészséges környezet Célunk: az otthonosság, komfortosság kialakításával a testi-lelki harmónia megteremtése. 13

15 Feladatunk: esztétikai hatásban gazdag élettér kialakítása, karbantartása; anyagok, tárgyak újrahasznosítása; környezetvédelmi szokások kialakítása; környezeti higiénia igényének kialakítása; felszerelés, bútorzat állandó tisztántartása; rendszeres, alapos takarítás; balesetveszély megelőzése; családok bevonása díszítésbe, barkácsolásba a gyermekekkel együtt. Feltételek megléte Az óvodai környezet feltételei jelentősen befolyásolják az egészségre nevelés hatékonyságát. Óvodánk bútorzata, helyiségei, felszerelése az óvodáskorra méretezettek. A csoporttokban elegendő hely és jó minőségű, többnyire természetes alapanyagú felszerelés áll a gyermekek rendelkezésére. 2.) Táplálkozás Célunk: az egészséges táplálkozáshoz szükséges feltételek megteremtése. Feladatunk: kultúrált étkezés, viselkedés kialakítása, illemszabályok elsajátíttatása; ízlésformálás /terítés, étkezés/; a gyermek étkezési szokásainak, kedvelt ételeinek, érzékenységének, esetleges undorának ismerete; megfelelő idő biztosítása az étkezéshez; szükség szerint különleges étkezés biztosítása, körültekintő megszervezése; étkezésben jelentkező különbözőség elfogadtatása a társakkal; 14

16 vitaminnap szervezése; KEREKERDŐ folyadékpótláshoz szükséges eszközök biztosítása. Feltételek megléte A háromszori étkezéshez az ételt készen kapjuk. A HACCP alapján biztosítjuk az élelmezésügyi előírások betartatását. Napi és heti rendünk szerves része a vitaminnap, mellyel gazdagítjuk a táplálkozás vitaminbevitelét. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: étkezés közben kultúráltan viselkednek; igénylik az asztal esztétikus rendjét; helyesen fogják és használják az evőeszközöket; természetes testtartással ülnek; a konyhai eszközöket biztonsággal használják. 3.) Testápolás Célunk: a gyermekek egészségének védelme, rendszeres, szükség szerinti tisztálkodás, tisztaságigény kialakítása. Feladatunk: a gyermekek késztetése szükségleteik, kívánságaik jelzésére, kifejezésére; esztétikus, ápolt külső igényének kialakítása; tisztaságigény kialakítása; intimitás biztosítása (függönnyel eltakart WC); a családok meggyőzése a mindennapos tisztálkodás és az otthoni fogápolás fontosságáról. Feltételek megléte A mosdóhelyiségekben jelekkel ellátott tisztálkodási és fogápolási eszközök állnak rendelkezésre. Megfelelő magasságban elhelyezett tükrök segítségével kontrollálhatják a gyermekek jól ápoltságukat. 15

17 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: önállóan tisztálkodnak, fésülködnek; vigyáznak a mosdóhelyiség rendjére, tisztaságára; tisztálkodási eszközeiket rendezetten tartják a helyén; igényük az rendszeres testápolás. 4.) Öltözködés Célunk: az öltözködés műveleteinek, sorrendjének elsajátíttatása, időjárás elleni védelem, ízlés, önállóság fejlesztése. Feladatunk: megfelelő időkeret biztosítása az öltözködés gyakorlásához, mozdulatok, fogások elsajátításához; rendezett, esztétikus külső igényének kialakítása; időjárás és öltözködés ok-okozati összefüggéseinek megláttatása, belsővé válásának segítése; családok meggyőzése (naponta tiszta fehérnemű, célszerű a tiszta gyermeki önállósággal, óvodai élettel összhangban levő öltözék). Feltételek megléte Minden gyermekcsoportnak saját öltözőhelyisége van, ahol a gyermekeknek saját jellel ellátott polca, cipőtárolója van. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: önállóan, megfelelő sorrendben öltözködnek, vetkőznek; ruhájukat összehajtogatva teszik a helyére; cipőjüket önállóan bekötik; ha fáznak, ha melegük van, segítenek magukon; észreveszik és javítják rendezetlen öltözéküket. 16

18 5.) Levegőzés Célunk: a szabadban tartózkodás igényének felkeltése, szabad mozgás feltételeinek megteremtése, a gyermekek edzése, ezzel a betegségek megelőzése Feladatunk: szabad mozgás biztosítása a gyermekek számára; választható mozgásos játékok szervezése; megfelelő mennyiségű és minőségű homokozó, játék és sporteszköz biztosítása; udvari mászó eszközök karbantartása; télen szánkózás, csúszkálás megszervezése; zöld terület pótlása, gondozása. Feltételek megléte Az óvoda udvara biztosítja a szabad mozgás, változatos tevékenységek lehetőségét. Sok a zöld terület, napfény és árnyék egyaránt biztosított a szabadban való tartózkodásra. Valamennyi homokozó felett korszerű árnyékoló van, mely a nap állásához igazítva minden szögben állítható. 6.) Pihenés, alvás Célunk: a szervezet nyugalmi állapotba hozatalával az egészséges testi és lelki fejlődés elősegítése a gyermekek szükségleteinek figyelembevételével. Feladatunk: megfelelő feltételek biztosítása; zavaró belső és külső ingerek megszüntetése; kellemes, nyugodt légkör biztosítása; 17

19 fektetők és ágyneműk folyamatos tisztántartása; fényszűrés, pihenés alatti levegőcsere; a pihenés nyugalmának megteremtése mesével, zenével; alvási szokások tiszteletben tartása; a szülők figyelmének felhívása a szükségletekből fakadó napi alvásigényre. Feltételek megléte A gyermekeknek jellel ellátott ágyneműjük és óvodai fektetőjük van. Az ágyakat napközben ágytartó szekrényben tároljuk ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ Engem ne emeljen a magasba senki, Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ha nem csak hallani De érteni akar Hogy közel legyen a szívdobogásunk. (Birtalan Ferenc) Az érzelmek irányítják a kisgyermek szinte minden megnyilvánulását, ezért arra törekszünk, hogy a gyermekeket óvodánkban érzelmi biztonság, derűs, szeretetteljes légkör vegye körül. Az óvodás gyermekben igen erős az érzelmi kötődés személyekhez, tárgyakhoz, helyzetekhez. Az óvónő, mint modell, alapjaiban érinti érzelmeit. A köztünk és a gyermekek között létrejött érzelmi kötődés a csoport egészére gyakorolt befolyás leghatékonyabb eszköze. Érzelmi kapcsolat szükséges ahhoz is, hogy elvárásainkat megértse, befogadja. A társadalmi és egyéni értékek alakulása a nevelés folyamatában szokástól szokásig vezet: az érzelmeken vezet az akarati cselekvéseken át az értékes erkölcsi szokásokhoz, normákhoz. A gyermek így megtanul igazodni a változó világhoz, képessé válik az új szeretetére, a feladatok, döntések megfogalmazására, elfogadására. A morális fejlődés alapja az érzelem: egészséges erkölcs nem jöhet létre megfelelő érzelmi fejlettség nélkül. A szocializáció során feladatunk olyan 18

20 normák, illemszabályok állítása a gyermekek, illetve gyermekközösség elé, melyek közvetve a felnőtt világba való beilleszkedést célozza. A szociális tanulás során biztosítjuk a belső motívumok (meggyőződés formálása, akarati tulajdonságok fejlesztése) alakítását a cselekvésben. Célunk: szeretettel teli, derűs, otthonos légkör megteremtése, melyben a gyermekek boldognak érezhetik magukat. Feladatunk: óvónő, dajka és gyermek harmonikus, bensőséges kapcsolatának erősítése; a gyermeki önkifejezésnek teret adó szemlélet; pozitív viselkedési formák alakítása egyén és csoport, egyén és egyén között együttműködésre építve; pozitív minta adása; pozitív értékelés; nemzeti ünnepeinkhez való pozitív viszony alakítása; családi értékek tiszteltben tartása; jellemformálás, akarati tulajdonságok fejlesztése; viselkedéskultúra alakítása: - pozitív minta: az óvoda valamennyi dolgozója részéről - modell értékű bánásmód, viselkedés, kommunikáció. Érzelmi biztonság megteremtésének színterei: 1.) Ünnepek Az ünnepek az érzelmi nevelés sajátos színterei a mindennapoktól eltérő közösségi események. Ha a jeles napokat megelőző közös készülődésekben, az ünnep napján a gyermekeket körülvevő felnőttek magatartása, és a környezet jelzései (ünnepek jelképei) hitelesek, a naphoz kapcsolódó közös élmények a gyermekekben mély érzelmi nyomokat hagynak. Átérzik az ünnepnapok másságát, a bensőséges összetartozás élményét, alapozódik az ünnepelni tudás képessége. Ezek a gyermeki élmények hatnak a család szemléletmódjára, bevonva őket a készülődésbe, ünneplésbe. Ünnepnapokon az egész óvoda ünnepi ruhát ölt. Esztétikai érzékformáló hatást nyújt az óvónők, társak látványa, és az összhangot 19

21 tükröző feldíszített csoportszobák, óvoda. Az ünnepnapok másságából fakadó ünnepi viselet ízlésformáló, hangulatfokozó élmény. A gyermek megtanulja, hogy az ünnepnaphoz más viselet, viselkedés illik. Az élmény nemcsak az összetartozás élményét erősíti, hanem az esztétikus környezet, öltözködés iránti igény is megalapozódik. Hagyományaink: a gyermeki élet ünnepei: Advent, adventi készülődés Mikulás Karácsonyi készülődés, Karácsony 48-as forradalom és szabadságharc Anyák napja Évzáró ünnepély Kerekerdei vigasságok családi nap Születésnap és/vagy névnap /óvodai szervezés és rendezés/ Óvodás Gála /kerületi szervezés, óvodai részvétel/ Feladok: - ünnepelni tudás képességének alakítása; - ízlésformálás viselkedési, öltözködési, és díszítési mintaadással; - családok bevonása az előkészületekbe, ünneplésbe. 2.) Családlátogatás Az óvodába kerülő gyermek magával hozza a családban kialakult szokásokat, értékeket, viselkedést. Ennek mielőbbi megismerésére törekszünk, az óvodás gyermek együtt nevelése érdekében. Gyermekvédelmi intézkedés, ill. szülői igény esetén tervezünk családlátogatást. Célunk: a család számára oldott, megszokott környezetben történő beszélgetés, melynek során a gyermek neveléséhez, egészséges fejlődésének elősegítéséhez, személyiségi jogainak védelméhez nélkülözhetetlen információkhoz juthatunk. 20

22 Feladataink: KEREKERDŐ előítéletektől mentes közeledés a családokhoz; segítőkész tájékoztatás, tanácsadás; jegyzet készítése; óvónői diszkréció. 3.) Ismerkedési délután Az óvodába lépés előtti héten ismerkedési alkalmat szervezünk az új gyermekeknek a leendő csoportszobában. Szeretettel és felkészülten várjuk a gyermekeket és szülőket. Együtt játszva, tevékenykedve megismerhetik leendő környezetüket, az óvónők pedig információkat szerezhetnek a gyermekek képességszintjéről, a társa kapcsolatteremtés szintjéről, érzelmi megnyilvánulásairól, beszédkészségéről, a szülő-gyermek kapcsolatáról, otthoni szokásokról, az óvodával kapcsolatos elvárásokról. Célunk: érzelmi biztonság feltételeinek megalapozása, a szülői bizalom megszerzése, a családtól való elválás megkönnyítése. Feladatunk: tárgyi feltételek megteremtése; szeretetteljes, oldott légkör kialakítása; meglepetés készítése az új gyermekeknek; információk gyűjtése a családról, gyermekről. 4.) Beszoktatás A gyermek óvodai beilleszkedésének elősegítése nagyfokú tapintatot, türelmet igénylő feladat. Az óvodába lépést megelőzi az első szülői értekezlet júniusban. Ekkor a szülő ismerkedik az óvoda programjával, az óvoda adottságaival, tájékozódik arról, hogy gyermekének milyen lehetőségei vannak a zökkenőmentes beilleszkedéshez. Célunk: a gyermek az anyától, a családtól való elszakadást zökkenőmentesen élje meg, s a szülő érezze, hogy gyermeke a legjobb helyen van. 21

23 Feladatunk: KEREKERDŐ gondos felkészülés, ennek dokumentálása a beszoktatási tervben; szeretetteljes fogadás, ismétlődő tevékenységek szervezése a biztonságérzet kialakulásához. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: szeret óvodába járni; ismeri a viselkedés alapvető szabályait; tisztelettudóan viselkedik a felnőttekkel, vigyáz saját és mások munkájának eredményeire; ismeri és érti az óvónő metakommunikatív jelzéseit; képes kívánságait elhalasztani, módosítani, ha erre szükség van; konfliktus-helyzetekben képes társaival megoldást találni; figyelmesen meghallgatja a felnőttek és társai mondanivalóját, kérését; ki tudja mutatni és képes közölni érzelmeit adott helyzetben az óvodai szabályoknak megfelelően ANYANYELVI és ÉRTELMI NEVELÉS A szó ékszer. Édes, ékes, békességes Anyám szava gyöngyös, fényes Átadom, mint éket, ékszert. Izzon, égjen, ha beszélek! (Kiss Dénes) Az anyanyelvi és értelmi nevelés áthatja az egész óvodai életet, a szocializáció rendszerét. Óvodai nevelésünk során aktív cselekedtetéssel fejlesztjük az értelmi képességeket. A gyermek a differenciált bánásmód hatására jut el a saját értelmi képességeinek legmagasabb szintjére. A gyermek beszédtanulását befolyásolja idegrendszere, a családi, bölcsődei és óvodai környezete. Az óvodába lépő gyermekek különböző szintű anyanyelv-ismeret -tel rendelkeznek. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek felnőtté válva tiszteljék, ápolják magyarságuk legfőbb kifejezőjét, szeressék a magyar nyelvet, a hazaszeretet egyik talpkövét. 22

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program 2013. Óvodai Pedagógiai Program Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda - Óvoda Tagintézménye Tartalomjegyzék 1. Óvodánk adatai, helyzetkép... 4 1.1 Óvodánk adatai... 4 1.2 Helyzetkép... 5

Részletesebben

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK Szolnok Városi Óvodák pedagógiai program Szivárvány Óvoda programrésze - 2013 - TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyzetelemzés 3 1.1 Óvodánk bemutatása 3 1.2 Humán erőforrásaink 3 1.3 Óvodánk

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA Csak tiszta forrásból Érték közvetítés óvodánkban egy alternatív program szellemében CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA ÓVODÁNK NAGY JENİNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŐVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŐ ALTERNATÍ V PROGRAM

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Zöld Óvodából ökoiskolába Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet saly.erika@ofi.hu Fogalmi meghatározás Mit jelent az, hogy Zöld Óvoda? A Zöld Óvoda kritériumrendszere 1. Kapcsolat

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben