A gyermekek úgy éreznek, ítélnek és cselekednek, miként azt azoktól látják, akiket szeretnek és becsülnek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyermekek úgy éreznek, ítélnek és cselekednek, miként azt azoktól látják, akiket szeretnek és becsülnek."

Átírás

1 A KEREKERDŐ ÓVODA SAJÁT ÓVODAI PROGRAMJA

2 2

3 A gyermekek úgy éreznek, ítélnek és cselekednek, miként azt azoktól látják, akiket szeretnek és becsülnek. (dr. Wlassics Gyula vallási és közoktatási miniszter, 1896)

4 TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. BEVEZETÉS Az óvoda jellemző adatai Helyzetkép: személyi és tárgyi feltételek ÓVODAI PROGRAMUNK NEVELÉSRENDSZERE Óvodánk nevelésfilozófiája Óvodánk célja Óvodánk funkciója Óvodánk gyermekvédelmi feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ÓVODAI PROGRAMUNK ÁLTALÁNOS FELADATAI Egészséges életmódra nevelés Érzelmi nevelés, szocializáció Anyanyelvi és értelmi nevelés AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI Játék Munka jellegű tevékenységek Tanulás AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI A külső világ tevékenység megismerése Mese, vers Ének, zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE ÓVODÁNK PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMAI ÓVODÁNK KAPCSOLATRENDSZERE ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK...51 FELHASZNÁLT IRODALOM MELLÉKLET.54 3

5 1. BEVEZETÉS 1.1. AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI Neve: Kerekerdő Óvoda Címe: Budapest, Vágóhíd u Fenntartója: Budapest Főváros IX.kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Budapest, Bakáts tér 14. Vezetője: Szencz Mátyásné 1.2. HELYZETKÉP: SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK Intézményünk Budapesten, Közép-Ferencvárosban található. Két épületrészen, 4000 m 2 -en, 382 férőhelyet biztosít az ide járó gyermekek számára. Csoportszobáink, mosdó- és öltözőhelyiségeink tágasak, világosak, meleg, otthonos légkört sugároznak. Uszodánk a gyermekek vízhez szoktatását, az úszás alapjainak elsajátítását, betegségek megelőzését, rendellenes testi fejlődés korrekcióját biztosítja. Mindkét épületben található tornaszoba, gazdag mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelve. Zenetermünk légköre zenei eszközökkel, hangszerekkel gazdagon felszerelve kiváló lehetőséget kínál a gyermekeknek zenei képességeik fejlődésére, élmények szerzésére. Kézműves műhelyünkben megismerhetik a népi kismesterségek technikáit m 2 alapterületű parkosított udvarunkat a gyermekek által is gondozott konyha és virágoskert, sziklakert díszíti. Az óvodánkat választó családok összetétele heterogén. Folyamatosan nő a hátrányos helyzetű gyermekek száma. Jelen vannak a polgári értékeket képviselő értelmiségi és vállalkozó családok is. Az eltérő értékeket képviselő, az óvodánkba járó nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó családokkal szoros, együttműködő kapcsolatra törekszünk. Személyi feltételek Óvodánkban valamennyi pedagógus főiskolai végzettséggel, és speciális szakmai képzettséggel rendelkezik. Dajkáink 98%-a szakképzett; Óvodánk ad helyet a gazdasági egységnek is, amely több kerületi intézmény gazdasági feladatát látja el; Az ügyviteli teendőket óvodatitkár és könyvelő végzi; 4

6 KEREKERDŐ Uszodánkban szakképzett úszásoktató foglalkozik a gyermekekkel; Az óvoda zökkenőmentes műszaki működéséről, kertünk ápoltságáról szakképzett kolléga gondoskodnak. Valamennyien folyamatosan képezzük magunkat, törekszünk módszertani, szakmai kultúránk, tudásunk fejlesztésére programunk eredményes megvalósítása és fejlesztése érdekében. Tárgyi feltételek Óvodánk berendezési tárgyai, felszereltsége praktikus, esztétikus. Előnyben részesítjük a természetes anyagokból készült használati és dísztárgyakat. Játékainkat az életkornak megfelelően, biztonság, tartósság, célszerűség, tudatosság alapján vásároljuk, készítjük. Sporteszközállományunk korszerű, gazdag, a sokoldalú testi fejlődést szolgálja. Szakkönyvtárunkat folyamatosan bővítjük; gazdag módszertani, pedagógiai, pszichológiai, közoktatásügyi könyvkínálat segíti az óvodapedagógusi, vezetői munkát. Fejlett technológiánkkal (számítógép, fénymásoló, Internet, stb.) lépést tudunk tartani a XXI. század kihívásaival. Az elektronikus formában történő pedagógiai dokumentációk bevezetése érdekében internettel ellátott számítógépek állnak a pedagógusok rendelkezésére. A dolgozók mentálhigiénéjének karbantartása érdekében kondi szobát alakítottunk ki. A sporteszközök mellett masszőr végzettségű úszó oktató kollégánk masszőr- szolgáltatásokat nyújt. Gazdag hangszerkészletünkkel saját nemzeti értékeink mellett más népek kultúráját, zenei módszereit is közvetíteni tudjuk a gyermekek felé. Udvarunk az EU-s szabványoknak megfelelő játékeszközökkel van felszerelve A népi kultúra átörökítéséhez szükséges mesterségbeli szerszámok, anyagok, berendezések megtalálhatóak óvodánkban. A környezetünk gondozásához, tágabb környezetünk megismeréséhez szükséges költségeket pályázatok útján igyekszünk megteremteni. 5

7 2. ÓVODAI PROGRAMUNK NEVELÉSRENDSZERE 2.1. ÓVODÁNK NEVELÉSFILOZÓFIÁJA A gyermekek nevelésében a családi nevelés döntő tényező, hiszen egész életen át tartó szokásokat, magatartásformákat alakít ki. A különböző kultúrájú családok eltérő módon viszonyulnak a gyermekhez, a gyermeknek a családban elfoglalt helyéhez és más-más szerepet szánnak neki a családi életen belül. Óvodánk a családénál tágabb, tagoltabb szocializációs erőteret hoz létre, melyben tudatosan alakítjuk, segítjük, kombináljuk nevelő hatásainkat. Hiszünk abban, hogy 3 éves kortól az iskolába lépésig érzelmileg és értelmileg fogékony időszak kiemelkedően fontos az ÉN alakulása szempontjából. Programunk az óvodáskorra egyedülállóan jellemző érzelmi fogékonyságra és sajátos aktivitásra alapoz. A cselekvéssel szerzett tapasztalatok, érzelemmel dús élmények hatnak a felnövekvő egyén cselekedeteire. A kisgyermek ismeretei bővülésével később érti meg, dolgozza fel, amit kapott és közben van hova visszakapcsolnia azokat. Erkölcsi, esztétikai értékrendszere kialakul, a szükségletek további cselekvésre késztetik. Gyermekközpontú nevelésünk ezáltal gyermeki tartást, önállóságot, s ebből az önállóságból fakadó egészséges öntudatot, kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget ad a gyermekeknek. Célunk a gyermekek természetes megnyilvánulásaira, egyéni és életkori sajátosságaira építve tudatosan átörökíteni, közvetíteni az örök emberi értékeket. A gyermeknek a játék mint fő tevékenységi forma örömet és boldogságérzetet ad, melyben jól ötvözhető a természetszeretet, a néphagyomány-ápolás és a művészeti nevelés. Az ünnepelni tudás képességének alakításával szeretnénk elérni, hogy gyermekeink átérezzék az ünnepnapok másságát, a bensőséges összetartozás élményét. Nagycsaládias hangulatban, szerető, gondoskodó, befogadó és toleráns felnőttek jelenlétével biztosítjuk a gyermek számára személyiségük szabad kibontakozásának lehetőségét, valamint a szülői ház nevelésének folytatását, segítését. 6

8 2.2. ÓVODÁNK CÉLJA KEREKERDŐ Szeretetteljes, biztonságot adó, érzelemgazdag óvodai élet szervezése, ahol a természetszeretet, a hagyomány és a művészet személyiségformáló erejével elősegítjük óvodás gyermekeink magyarságtudatának alapozást ÓVODÁNK FUNKCIÓJA Óvó-védő: szeretetteljes légkörben, a gyermekek fejlődését, fejlesztését segítő tevékenységekkel, megfelelő környezet és eszközök biztosításával, a spontán kíváncsiságra, gyermeki önállóságra és belső aktivitásra támaszkodva nevelünk. Szociális: nevelésünk eredményeként a szociálisan egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító fogadására, fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival egyaránt. Nevelő és személyiségfejlesztő: óvodai nevelésünk gyermekközpontú. A gyermeki személyiség kibontakoztatását tapasztalatszerzésen alapuló, megfelelő időtartamú, párhuzamosan végezhető tevékenységek segítségével biztosítjuk. Értékmegőrző: nyitottá tesszük a gyermekeket elsősorban saját nemzeti kultúrájuk értékeinek befogadására. Különböző nemzeti, etnikai, vallási kisebbséghez tartozó gyermekeink kultúráját, szokásait tiszteletben tartjuk, lehetőség szerint megismertetjük a többiekkel ÓVODÁNK GYERMEKVÉDELMI FELADATAI Szent kincs a gyermek teste, lelke, szeretni kell azt melegen, és fölnevelni féltő gonddal, hogy tiszta, jó, erős legyen. (Szemlei Ferenc) A gyermekeknek joga van a törvények adta védelemre, gondozásra és nevelésre, szeretetre és megértése, gyermeki voltának elismerésére és képességeinek kibontakozására. A családdal együttműködve, a gyermekek személyiségét tiszteletben tartva törekszünk megelőzni, kiküszöbölni a 7

9 fejlődésüket hátráltató tényezőket, feltárjuk annak okait, megvédjük őket a testi, lelki, erkölcsi károsodásoktól, ellensúlyozzuk a veszélyeztető hatásukat. A prevenció érdekében a következő értékeket kívánjuk közvetíteni a nevelés folyamatában: 1. Etikai értékek- derűs, szeretetteljes légkör megteremtése: - szeretetteljes kapcsolat alakítása gyermek-gyermek, gyermek-óvodai dolgozó és gyermek-család között - modellértékű, megfelelő szociális érzékenységgel rendelkező pedagógus /elfogadás, tapintat, őszinteség, derű, megértés, tisztelet/ Ebben a légkörben érvényesülhet a gyermekek szabadsága, érzelmi biztonsága, önkéntessége, kíváncsisága, a javukat szolgáló korlátok normák, szabályok között. Ezáltal formálhatjuk magatartásukat, alakíthatjuk erkölcsi szokásaikat. 2. Az élet tisztelete, védelme: Az önellátó, egészségvédő képességek kialakításhoz a testi szükségletek kielégítése: higiéné, táplálkozás, mozgás, életritmus, öltözködés, edzés Ezáltal a lelki szükségletek kielégítését is elősegítjük: stressz mentes életvitelt, érzelmi biztonságot, nyugalmat. 3. Kognitív értékek: A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve olyan változatos tevékenységeket kínálunk, amelyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek a természeti és társadalmi környezetükről. Alapja: pedagógus műveltsége, szaktudása, hitelessége 4. Kommunikációs értékek Az anyanyelv az egyik legfontosabb értékhordozó. A szép magyar beszéd mellett nonverbális jelzéseink is segítik a megértést, az értékek befogadását. Minden óvodai dolgozó munkaköri kötelessége a rábízott gyermekek védelme, pedagógiai eszközökkel való segítése. Célunk: hátrányos helyzetű és veszélyeztetett családok segítése, prevenció 8

10 Feladatunk: KEREKERDŐ Bizalmon alapuló kapcsolat kialakítása a szülőkkel; óvodások befogadásának elősegítése, zökkenőmentes beilleszkedésének biztosítása; a gyermekek és családok lehetőségekhez képest minél jobb megismerése; szülői, gyermeki jogok és érvényesítésük ismertetése (törvények, szabályzatok); tehetséggondozás, felzárkóztatás; egyénre szabott tervezés, nyomon követés (személyiség lap); a családok felvilágosítása támogatási lehetőségekről, az ezzel kapcsolatos jogszabályokról /jogok, kötelezettségek/; együttműködés, segítő kapcsolat kiépítése az óvodai gyermekvédelmi felelőssel, Nevelési Tanácsadóval, Gyámhatósággal, Gyermekjóléti Szolgálattal; gyermekbalesetek megelőzése. Feladataink a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek problémáinak felismerése, kezelése érdekében: hátrányos ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járásának elősegítése; problémákat okozó tünetek felismerése, szükség esetén szakember keresése; hátrányok kompenzálása: tervkészítés, felzárkóztatás; a gyermekek rendszeres óvodalátogatásának és hiányzásának figyelemmel követése, szükséges intézkedések megtétele; hiányzással kapcsolatos adatszolgáltatás a jegyző felé /HHH/; családok szociális helyzetének megfelelően javaslattétel támogatásokhoz; családgondozási munkában való részvétel; titoktartási kötelezettség betartása (gyermek adatainak védelme). Óvodánkban gyermekvédelmi felelős képviseli a gyermekek érdekeit, szervezi, irányítja, és személyes részvételével elősegíti a gyermeki jogok, érdekek érvényesülését. Együttműködik a családokkal, a pedagógusokkal, a gyermekvédelmi szervekkel annak érdekében, hogy az óvoda kiküszöbölje a 9

11 veszélyeztetett gyermekekre ható ártalmakat, megvédje őket a testi, lelki, erkölcsi károsodásoktól, illetve ellensúlyozza a veszélyeztető hatásokat, segítse a családokat jogaik érvényesítésében, ill. eljárjon minden, a gyermek védelme érdekében szükséges ügyekben. Gyermekvédelmi felelős feladatai: gyermekvédelmi tevékenység összehangolása az óvónők között: éves terv készítése; feladatterv készítése; jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, kollégák tájékoztatása; óvónők felderítő tevékenységének segítése; javaslattétel segélyezéshez; nyilvántartás gyermekvédelmi esetekről (intézkedés, eredmény); szülők tájékoztatása a gyermekvédelmi tevékenységről, fogadóóráról, gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények hatásköréről; hatékony együttműködés a kerületi gyermekvédelmi felelőssel, Gyermekjóléti Szolgálattal, Gyámhatósággal, Nevelési Tanácsadóval, rendőrséggel, szakemberekkel. Munkájában a tapintat, meggyőzés, megértés, határozottság, következetesség, törvényesség és méltányosság vezérli SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSE Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, ami lehetőséget ad az apró mag számára, hogy azzá váljon, amivé fejlődni képes. (Thomas Gordon) Az Alapító Okiratban megfogalmazottak szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek (valamilyen területen enyhe fokban sérült: látás, hallás, mozgás, beszéd, értelmi) együttes nevelése, beilleszkedése, fejlesztése egészségesen fejlődő társaival együtt. Óvodánkban teljes integráció valósul meg, vagyis az óvodai nevelés teljes ideje alatt a sajátos nevelési igényű gyermekek az épek csoportjában tartózkodnak. Tapasztalatunk, hogy a gyermekek elfogadják a különbözőséget, ahogy az óvónő beszél, játszik, ahogy megérinti, fogja a kezét, úgy fogják, úgy fogadják el a gyermekek is és ezen keresztül a szülők is. 10

12 A sajátos nevelési igényű gyermekek kisebb-nagyobb nehézségekkel küzdenek a társadalmi beilleszkedés terén. Pedagógiai törekvésünk célja, hogy hozzásegítsük a gyermekeket korunk és társadalmunk kultúrájában való tájékozódáshoz, és ezen keresztül a társadalmi beilleszkedéshez. Ez a meghatározó szocializációs terep az óvoda. Az ép gyermekek is sokban különböznek egymástól, nevelésünk során figyelembe kell vennünk egyéni igényeiket. Az eltérő fejlődésű gyermekekre ez fokozottan érvényes. Egyrészt jelentősen eltérő lemaradásuk mértéke, másrészt az is változó, hogy az elmaradás mely területeket érint jobban, melyeket kevésbé. Fontos elvünk a másik ember olyannak való elfogadása, amilyen. A kisgyermek emberi méltóságának, jogainak biztosítása, a gyermekek egyéni különbözőségének tiszteletben tartása, a szereteten, őszinte érdeklődésen és elfogadáson alapuló magatartás, a nagyfokú tolerancia. Intézményünk fogadja a táplálkozási problémákkal küzdő gyermekeket. Orvosi javaslatra megfelelő étrendet biztosítunk. Célunk: esélyteremtés az életbe való beilleszkedéshez.: olyan alapvető életvezetési képességek elsajátíttatása,k amelyek szükségesek a közösségen belüli viszonylag önálló, illetve önálló élet eléréséhez Feladatunk: - kíváncsiságra, érdeklődésre, alkotási vágyra történő építkezés; - a gyermek számára optimális tanulási teljesítményvágy kialakítás / számára örömet okozó tevékenység/; - differenciálás: az egyes gyermek egyéni szükségleteihez igazított fejlesztési folyamat biztosítása; - erősségek, gyengeségek feltérképezése, erősségekre való építkezés; - gyermekhez legjobban igazodó eljárások, módszerek alkalmazása; - szülő és óvoda szoros együttműködése a beilleszkedés segítésében; - önkiszolgálásra, önállóságra szoktatás, ösztönzés; - diagnózisra épülő sokoldalú képességfejlesztés; -, akaraterő, alkalmazkodó képesség erősítése; - türelmes, nyugodt, érzelmi támaszt nyújtó pedagógusi attitűd; - cselekvésbe ágyazott fejlesztés, nevelés; - kellő idő, alakalom biztosítása; - nagy mennyiségű, változatos ingerek biztosítása a tapasztalati és ismeretkör bővítése érdekében; - alapmozgások kialakítása, fejlesztése; - önkiszolgálás készségének fejlesztése; - kognitív funkciók fejlesztése; - eltérő terhelhetőség figyelembe vétele. 11

13 Programunk: -átfogó, mert kiterjed a felmérésre, tervezésre, fejlesztési program elkészítésére, szolgáltatások koordinálására, - családra és közösségre építő: támogatjuk a szülői szerepet, a családi szokások beépülnek a gyermek készségfejlesztésébe Befogadó intézményként kötelességünk: - felvételi naplóban feltüntetni a szakértői bizottság nevét, címét, szakvélemény számát, kiállítás keltét, felülvizsgálat időpontját - minden év június 30-ig meg kell küldeni az illetékes bizottság részére annak a gyermeknek a nevét, akinek felülvizsgálata a következő nevelési évben esedékes - intézményváltozás jelzése a szakértői bizottság felé Szülőkkel való kapcsolattartás: - szülők lelki segítése /a racionális elfogadás kialakulásának támogatása/ - szülő-gyermek kommunikációjának támogatása Gyógypedagógussal való kapcsolattartás: - megismertetés a fogadó pedagógussal - tájékozódás a gyógypedagógus segítő szerepéről - a gyermek erős és gyenge oldalának közös elemzése - közös tervezés a fogadó pedagógus feladatait illetően - pedagógus hospitálási lehetőségének biztosítása a fejlesztésben - gyógypedagógus hospitálási lehetőségének biztosítása A gyermek csoportba való beilleszkedésének segítése: - csoport tagjaitól valamiben eltérő gyermek természetes kezelése - segítségnyújtás lehetőségeinek megismertetése a csoporttársakkal - fogyatékos gyermek erősségeinek észrevetetése a többi gyermekkel Elvárások a gyógypedagógustól: - együtt működik és konzultál a pedagógussal - nyomon követi a gyermek fejlődését - kapcsolatot tart a szülőkkel - koordinálja a rehabilitációs foglalkozáson résztvevő más szakemberek munkáját /pl. logopédus, pszichológus/ A pedagógus fejlesztési terve: - szervesen illeszkedik a saját nevelési programba - a gyermek érzelmi-belső motivációjára épít - a gyermek spontán tevékenységéhez kapcsolódik 12

14 - az óvodai nevelés egész időtartamára elosztott, folyamatos, Következetes - elősegíti és biztosítja a gyermek jó közérzetét - az óvoda egész napos életrendjének minden mozzanatához kapcsolódik Feltételek megléte Az épület, a gyermekek élettere /csoportszoba, öltöző, mosdó/ egyenlőre nem alkalmas arra, hogy sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadjunk /pl. ajtók akadálymentesítése, jobb és bal oldali kapaszkodó gyermekmosdó és wc mellé, stb. Mindennek felülvizsgálata és megvalósítása szüksége a fenntartó részéről, a törvényi előírásoknak megfelelően. /Melléklet: Eszközjegyzék/ 3. ÓVODAI PROGRAMUNK ÁLTALÁNOS FELADATAI 3.1. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS Én alig hiszem, hogy a test, még ha egészséges is, a maga kiválóságával jóvá tudná tenni a lelket. Fordítva: a jó lélek tudja csak a testet a maga erényével a lehető legjobbá tenni. (Szokratész) Célunk: a gyermek szükségleteinek kielégítése, mely hozzájárul egészségük védelméhez, jó közérzetükhöz és megteremti a nevelési hatások kedvező érvényesülésének feltételeit. Hagyományaink Nyúldombi vigasságok /kerületi szervezés, óvodai részvétel/ Zöldpont vetélkedő /óvodai szervezés, kerületi rendezvény/ 1.) Egészséges környezet Célunk: az otthonosság, komfortosság kialakításával a testi-lelki harmónia megteremtése. 13

15 Feladatunk: esztétikai hatásban gazdag élettér kialakítása, karbantartása; anyagok, tárgyak újrahasznosítása; környezetvédelmi szokások kialakítása; környezeti higiénia igényének kialakítása; felszerelés, bútorzat állandó tisztántartása; rendszeres, alapos takarítás; balesetveszély megelőzése; családok bevonása díszítésbe, barkácsolásba a gyermekekkel együtt. Feltételek megléte Az óvodai környezet feltételei jelentősen befolyásolják az egészségre nevelés hatékonyságát. Óvodánk bútorzata, helyiségei, felszerelése az óvodáskorra méretezettek. A csoporttokban elegendő hely és jó minőségű, többnyire természetes alapanyagú felszerelés áll a gyermekek rendelkezésére. 2.) Táplálkozás Célunk: az egészséges táplálkozáshoz szükséges feltételek megteremtése. Feladatunk: kultúrált étkezés, viselkedés kialakítása, illemszabályok elsajátíttatása; ízlésformálás /terítés, étkezés/; a gyermek étkezési szokásainak, kedvelt ételeinek, érzékenységének, esetleges undorának ismerete; megfelelő idő biztosítása az étkezéshez; szükség szerint különleges étkezés biztosítása, körültekintő megszervezése; étkezésben jelentkező különbözőség elfogadtatása a társakkal; 14

16 vitaminnap szervezése; KEREKERDŐ folyadékpótláshoz szükséges eszközök biztosítása. Feltételek megléte A háromszori étkezéshez az ételt készen kapjuk. A HACCP alapján biztosítjuk az élelmezésügyi előírások betartatását. Napi és heti rendünk szerves része a vitaminnap, mellyel gazdagítjuk a táplálkozás vitaminbevitelét. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: étkezés közben kultúráltan viselkednek; igénylik az asztal esztétikus rendjét; helyesen fogják és használják az evőeszközöket; természetes testtartással ülnek; a konyhai eszközöket biztonsággal használják. 3.) Testápolás Célunk: a gyermekek egészségének védelme, rendszeres, szükség szerinti tisztálkodás, tisztaságigény kialakítása. Feladatunk: a gyermekek késztetése szükségleteik, kívánságaik jelzésére, kifejezésére; esztétikus, ápolt külső igényének kialakítása; tisztaságigény kialakítása; intimitás biztosítása (függönnyel eltakart WC); a családok meggyőzése a mindennapos tisztálkodás és az otthoni fogápolás fontosságáról. Feltételek megléte A mosdóhelyiségekben jelekkel ellátott tisztálkodási és fogápolási eszközök állnak rendelkezésre. Megfelelő magasságban elhelyezett tükrök segítségével kontrollálhatják a gyermekek jól ápoltságukat. 15

17 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: önállóan tisztálkodnak, fésülködnek; vigyáznak a mosdóhelyiség rendjére, tisztaságára; tisztálkodási eszközeiket rendezetten tartják a helyén; igényük az rendszeres testápolás. 4.) Öltözködés Célunk: az öltözködés műveleteinek, sorrendjének elsajátíttatása, időjárás elleni védelem, ízlés, önállóság fejlesztése. Feladatunk: megfelelő időkeret biztosítása az öltözködés gyakorlásához, mozdulatok, fogások elsajátításához; rendezett, esztétikus külső igényének kialakítása; időjárás és öltözködés ok-okozati összefüggéseinek megláttatása, belsővé válásának segítése; családok meggyőzése (naponta tiszta fehérnemű, célszerű a tiszta gyermeki önállósággal, óvodai élettel összhangban levő öltözék). Feltételek megléte Minden gyermekcsoportnak saját öltözőhelyisége van, ahol a gyermekeknek saját jellel ellátott polca, cipőtárolója van. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: önállóan, megfelelő sorrendben öltözködnek, vetkőznek; ruhájukat összehajtogatva teszik a helyére; cipőjüket önállóan bekötik; ha fáznak, ha melegük van, segítenek magukon; észreveszik és javítják rendezetlen öltözéküket. 16

18 5.) Levegőzés Célunk: a szabadban tartózkodás igényének felkeltése, szabad mozgás feltételeinek megteremtése, a gyermekek edzése, ezzel a betegségek megelőzése Feladatunk: szabad mozgás biztosítása a gyermekek számára; választható mozgásos játékok szervezése; megfelelő mennyiségű és minőségű homokozó, játék és sporteszköz biztosítása; udvari mászó eszközök karbantartása; télen szánkózás, csúszkálás megszervezése; zöld terület pótlása, gondozása. Feltételek megléte Az óvoda udvara biztosítja a szabad mozgás, változatos tevékenységek lehetőségét. Sok a zöld terület, napfény és árnyék egyaránt biztosított a szabadban való tartózkodásra. Valamennyi homokozó felett korszerű árnyékoló van, mely a nap állásához igazítva minden szögben állítható. 6.) Pihenés, alvás Célunk: a szervezet nyugalmi állapotba hozatalával az egészséges testi és lelki fejlődés elősegítése a gyermekek szükségleteinek figyelembevételével. Feladatunk: megfelelő feltételek biztosítása; zavaró belső és külső ingerek megszüntetése; kellemes, nyugodt légkör biztosítása; 17

19 fektetők és ágyneműk folyamatos tisztántartása; fényszűrés, pihenés alatti levegőcsere; a pihenés nyugalmának megteremtése mesével, zenével; alvási szokások tiszteletben tartása; a szülők figyelmének felhívása a szükségletekből fakadó napi alvásigényre. Feltételek megléte A gyermekeknek jellel ellátott ágyneműjük és óvodai fektetőjük van. Az ágyakat napközben ágytartó szekrényben tároljuk ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ Engem ne emeljen a magasba senki, Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ha nem csak hallani De érteni akar Hogy közel legyen a szívdobogásunk. (Birtalan Ferenc) Az érzelmek irányítják a kisgyermek szinte minden megnyilvánulását, ezért arra törekszünk, hogy a gyermekeket óvodánkban érzelmi biztonság, derűs, szeretetteljes légkör vegye körül. Az óvodás gyermekben igen erős az érzelmi kötődés személyekhez, tárgyakhoz, helyzetekhez. Az óvónő, mint modell, alapjaiban érinti érzelmeit. A köztünk és a gyermekek között létrejött érzelmi kötődés a csoport egészére gyakorolt befolyás leghatékonyabb eszköze. Érzelmi kapcsolat szükséges ahhoz is, hogy elvárásainkat megértse, befogadja. A társadalmi és egyéni értékek alakulása a nevelés folyamatában szokástól szokásig vezet: az érzelmeken vezet az akarati cselekvéseken át az értékes erkölcsi szokásokhoz, normákhoz. A gyermek így megtanul igazodni a változó világhoz, képessé válik az új szeretetére, a feladatok, döntések megfogalmazására, elfogadására. A morális fejlődés alapja az érzelem: egészséges erkölcs nem jöhet létre megfelelő érzelmi fejlettség nélkül. A szocializáció során feladatunk olyan 18

20 normák, illemszabályok állítása a gyermekek, illetve gyermekközösség elé, melyek közvetve a felnőtt világba való beilleszkedést célozza. A szociális tanulás során biztosítjuk a belső motívumok (meggyőződés formálása, akarati tulajdonságok fejlesztése) alakítását a cselekvésben. Célunk: szeretettel teli, derűs, otthonos légkör megteremtése, melyben a gyermekek boldognak érezhetik magukat. Feladatunk: óvónő, dajka és gyermek harmonikus, bensőséges kapcsolatának erősítése; a gyermeki önkifejezésnek teret adó szemlélet; pozitív viselkedési formák alakítása egyén és csoport, egyén és egyén között együttműködésre építve; pozitív minta adása; pozitív értékelés; nemzeti ünnepeinkhez való pozitív viszony alakítása; családi értékek tiszteltben tartása; jellemformálás, akarati tulajdonságok fejlesztése; viselkedéskultúra alakítása: - pozitív minta: az óvoda valamennyi dolgozója részéről - modell értékű bánásmód, viselkedés, kommunikáció. Érzelmi biztonság megteremtésének színterei: 1.) Ünnepek Az ünnepek az érzelmi nevelés sajátos színterei a mindennapoktól eltérő közösségi események. Ha a jeles napokat megelőző közös készülődésekben, az ünnep napján a gyermekeket körülvevő felnőttek magatartása, és a környezet jelzései (ünnepek jelképei) hitelesek, a naphoz kapcsolódó közös élmények a gyermekekben mély érzelmi nyomokat hagynak. Átérzik az ünnepnapok másságát, a bensőséges összetartozás élményét, alapozódik az ünnepelni tudás képessége. Ezek a gyermeki élmények hatnak a család szemléletmódjára, bevonva őket a készülődésbe, ünneplésbe. Ünnepnapokon az egész óvoda ünnepi ruhát ölt. Esztétikai érzékformáló hatást nyújt az óvónők, társak látványa, és az összhangot 19

21 tükröző feldíszített csoportszobák, óvoda. Az ünnepnapok másságából fakadó ünnepi viselet ízlésformáló, hangulatfokozó élmény. A gyermek megtanulja, hogy az ünnepnaphoz más viselet, viselkedés illik. Az élmény nemcsak az összetartozás élményét erősíti, hanem az esztétikus környezet, öltözködés iránti igény is megalapozódik. Hagyományaink: a gyermeki élet ünnepei: Advent, adventi készülődés Mikulás Karácsonyi készülődés, Karácsony 48-as forradalom és szabadságharc Anyák napja Évzáró ünnepély Kerekerdei vigasságok családi nap Születésnap és/vagy névnap /óvodai szervezés és rendezés/ Óvodás Gála /kerületi szervezés, óvodai részvétel/ Feladok: - ünnepelni tudás képességének alakítása; - ízlésformálás viselkedési, öltözködési, és díszítési mintaadással; - családok bevonása az előkészületekbe, ünneplésbe. 2.) Családlátogatás Az óvodába kerülő gyermek magával hozza a családban kialakult szokásokat, értékeket, viselkedést. Ennek mielőbbi megismerésére törekszünk, az óvodás gyermek együtt nevelése érdekében. Gyermekvédelmi intézkedés, ill. szülői igény esetén tervezünk családlátogatást. Célunk: a család számára oldott, megszokott környezetben történő beszélgetés, melynek során a gyermek neveléséhez, egészséges fejlődésének elősegítéséhez, személyiségi jogainak védelméhez nélkülözhetetlen információkhoz juthatunk. 20

22 Feladataink: KEREKERDŐ előítéletektől mentes közeledés a családokhoz; segítőkész tájékoztatás, tanácsadás; jegyzet készítése; óvónői diszkréció. 3.) Ismerkedési délután Az óvodába lépés előtti héten ismerkedési alkalmat szervezünk az új gyermekeknek a leendő csoportszobában. Szeretettel és felkészülten várjuk a gyermekeket és szülőket. Együtt játszva, tevékenykedve megismerhetik leendő környezetüket, az óvónők pedig információkat szerezhetnek a gyermekek képességszintjéről, a társa kapcsolatteremtés szintjéről, érzelmi megnyilvánulásairól, beszédkészségéről, a szülő-gyermek kapcsolatáról, otthoni szokásokról, az óvodával kapcsolatos elvárásokról. Célunk: érzelmi biztonság feltételeinek megalapozása, a szülői bizalom megszerzése, a családtól való elválás megkönnyítése. Feladatunk: tárgyi feltételek megteremtése; szeretetteljes, oldott légkör kialakítása; meglepetés készítése az új gyermekeknek; információk gyűjtése a családról, gyermekről. 4.) Beszoktatás A gyermek óvodai beilleszkedésének elősegítése nagyfokú tapintatot, türelmet igénylő feladat. Az óvodába lépést megelőzi az első szülői értekezlet júniusban. Ekkor a szülő ismerkedik az óvoda programjával, az óvoda adottságaival, tájékozódik arról, hogy gyermekének milyen lehetőségei vannak a zökkenőmentes beilleszkedéshez. Célunk: a gyermek az anyától, a családtól való elszakadást zökkenőmentesen élje meg, s a szülő érezze, hogy gyermeke a legjobb helyen van. 21

23 Feladatunk: KEREKERDŐ gondos felkészülés, ennek dokumentálása a beszoktatási tervben; szeretetteljes fogadás, ismétlődő tevékenységek szervezése a biztonságérzet kialakulásához. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: szeret óvodába járni; ismeri a viselkedés alapvető szabályait; tisztelettudóan viselkedik a felnőttekkel, vigyáz saját és mások munkájának eredményeire; ismeri és érti az óvónő metakommunikatív jelzéseit; képes kívánságait elhalasztani, módosítani, ha erre szükség van; konfliktus-helyzetekben képes társaival megoldást találni; figyelmesen meghallgatja a felnőttek és társai mondanivalóját, kérését; ki tudja mutatni és képes közölni érzelmeit adott helyzetben az óvodai szabályoknak megfelelően ANYANYELVI és ÉRTELMI NEVELÉS A szó ékszer. Édes, ékes, békességes Anyám szava gyöngyös, fényes Átadom, mint éket, ékszert. Izzon, égjen, ha beszélek! (Kiss Dénes) Az anyanyelvi és értelmi nevelés áthatja az egész óvodai életet, a szocializáció rendszerét. Óvodai nevelésünk során aktív cselekedtetéssel fejlesztjük az értelmi képességeket. A gyermek a differenciált bánásmód hatására jut el a saját értelmi képességeinek legmagasabb szintjére. A gyermek beszédtanulását befolyásolja idegrendszere, a családi, bölcsődei és óvodai környezete. Az óvodába lépő gyermekek különböző szintű anyanyelv-ismeret -tel rendelkeznek. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek felnőtté válva tiszteljék, ápolják magyarságuk legfőbb kifejezőjét, szeressék a magyar nyelvet, a hazaszeretet egyik talpkövét. 22

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U.

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. 2 TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 5 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI... 6 A PROGRAM ÓVODAKÉPE, GYERMEKKÉPE...

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 034340. BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28.

2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 034340. BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. 2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 034340 BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. TARTALOM 1. Bevezető 1.1. Pedagógiai program jogszabályi háttere 3. old. 1.2. Óvodánk adatai 3.

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Az óvoda jellemző adatai... 3 1. Az óvoda objektív feltételrendszere... 4 1.1. Személyi

Részletesebben

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÓVODAKÉP... 4 2.1. A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 4 2.2. AZ ÓVODÁK

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Élteto Óvoda Pedagógiai Programja

Eszterház Néphagyomány Élteto Óvoda Pedagógiai Programja Eszterház Néphagyomány Élteto Óvoda Pedagógiai Programja Néphagyományőrző Óvodai Program Néphagyományőrző, természet-közeli, családokkal együttműködő óvodai program "A mag el van vetve, nem kell csak a

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM HELYI NEVELÉSI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: 034703 Intézményvezető:. P.H. Nevelőtestületi elfogadás határozat száma: Legitimációs eljárás Szülők Óvodai Szervezete nevében véleményezte:... név Fenntartói

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

(Szűcs Imre: A gyermekszem)

(Szűcs Imre: A gyermekszem) 1 " A gyermekszem: virág, csillag, oltalom, csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem: tág világ és kikelet, ha reád néz, földeríti szívedet. A gyermekszem: ablak, forrás, dombtető, erdőzúgás tisztította

Részletesebben

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül 1 Nevelés a tevékenységeken és tapasztalatszerzésen keresztül Napsugár Óvoda-Sonnenschein Kindergarten /Ágfalva, Fő u. 1./ Nevelési Programja Szakértve: 2010 Felülvizsgálva, módosítva: 2013 1 Légy kicsiny

Részletesebben

Kerek Esztendő. Pedagógiai Programja

Kerek Esztendő. Pedagógiai Programja Kerek Esztendő a Pedagógiai Programja Küldetésnyilatkozatunk: Kerek Esztendő Programunk tudatosan épít a gyermek életkori jellemzőire, a természetben gyökerező tevékenységek és a néphagyomány-éltető tevékenységek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: Nagyvázsony, 1998. szeptember Módosítva: Nagyvázsony, 2004. május Nagyvázsony, 2010. december Nagyvázsony 2013. július

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3. TELEPHELYEK 1162 Budapest Hermina u. 66-68. 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Részletesebben

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Hatályos: 2014.09.01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI... 4 3. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 5 4. AZ ÓVODAI

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK ÓVODÁNKRÓL

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK ÓVODÁNKRÓL Az újabb lélektan meggyőzően fejti ki, hogy a nevelésben a 3-7 éves kor sokkal fontosabb a következő éveknél. A mit ez a kor elront, vagy elmulaszt, később helyrehozni nem lehet. Ezekben az években eldől

Részletesebben

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872 Pedagógiai Program p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. 1 ÓVODAKÉP... 5 1. 2. GYERMEKKÉP... 8 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 8

Részletesebben