EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Franc Rodé bíboros szentbeszéde a Gyulafehérvári Főegyházmegye millenniumi ünnepi szentmiséjén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Franc Rodé bíboros szentbeszéde a Gyulafehérvári Főegyházmegye millenniumi ünnepi szentmiséjén"

Átírás

1 Új évfolyam 126. szám 2009 október S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Franc Rodé bíboros szentbeszéde a Gyulafehérvári Főegyházmegye millenniumi ünnepi szentmiséjén Elhangzott Gyulafehérváron Szent Mihály főangyal főünnepén, szeptember 29-én. Főtisztelendő Testvéreim a Püspökségben és a Papságban, Kedves Testvéreim! Istennek a Gyulafehérvári Egyházmegyében élő Szent Népe, kegyelem és békesség nektek Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól! (Róm 1,7) Őeminenciája Franc Rodé CM bíboros, Őszentsége XVI. Benedek pápa rendkívüli küldötte, a Megszentelt Élet In téz ményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációja Prefektusa Szent Mihály főangyalnak, mennyei patrónusotok tiszteletére emelt ősi székesegyházban gyűltünk össze, hogy ünnepélyesen lezárjuk főegyházmegyétek alapítása jubileumi ünnepségeit. Örömmel és hálával köszöntöm Excellenciás és Főtisztelendő Jakubinyi György gyulafehérvári érseket aki ebben a rábízott részegyházban az egység látható princípiuma és alapja és a jelenlevő excellenciás és főtisztelendő főpásztorokat, akik eljöttek, hogy megosszák veletek ezt az annyira jelentős évfordulót. Különös szeretetettel köszöntöm ennek a helyi egyháznak a papjait, és titeket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységében egybegyűlt népet. Ma körülveszitek az Úr asztalát ebben a székesegyházban, amely századokon át a hitnek, a reménynek és a szeretetnek élő és éltető központja volt az egész tartományban. Ma örömmel ülitek meg az alapítás ezredik évfordulóját, hálát adva a szent és oszthatatlan Szentháromságnak. (folytatása a második oldalon)

2 (folytatás az első oldalról) Itt vagyok köztetek mint a Szentatya, XVI. Benedek pápa rendkívüli küldötte és a Megszentelt Élet Kongregációjának prefektusa. Elhoztam nektek Szent Péter apostol utódjának irántatok táplált szeretetét, közelségét és figyelmét, amelyet minden egyház gondja (2Kor 11,28) között a ti tehetségeteknek és szolgálatotoknak is szentel. Szent Péter Pünkösd napján Jeruzsálemben beszámolt arról az eseményről, amelynek tanúja volt: Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette! (ApCsel 2,36). Az apostol azt hirdeti, amit megtapasztalt. Felszólít, hogy osszuk meg vele ugyanezt a tapasztalatot: helyezzük életünket Krisztus uralma alá, hogy elnyerjük messiási küldetésének javait. Ez ugyanis újra meg újra megvalósul az idők folyamán. Szent Kelemen pápa I. század végén írott leveléből tudjuk, hogy a tizenkét apostol gondoskodott arról, hogy utódokat nevezzenek ki. Így biztosították a húsvéti események továbbadását minden nemzedéknek a századok során. És így jutott el a szakadatlan apostoli utódlás során erre a helyre is, Gyulafehérvárra, ugyanaz a tanúságtétel, amely először Jeruzsálemben hangzott el Pünkösd napján. Egyházmegyétek nagyon régi. Történelme gyö kerei visszanyúlnak az évre, amikor Szent István, Magyarország első királya összesen tíz egyházmegyét alapított, köztük letette az Er - délyi Egyházmegye alapjait is. Ez a helyi Egyház, hála a Szentlélek oltalmának, fennmaradt a váltakozó és súlyos történelmi megpróbáltatások és viszontagságok közepette is. Töretlenül és tisztán megtartotta hűségét az Úr Jézushoz és Egyházához. A részegyházak alkotóelemei ugyanazok, mint az egyetemes Egyháznál. A II. Vatikáni Zsinat Lumen gentium kezdetű konstitúciója azt tanítja a részegyházakról, hogy bennük és általuk épül fel az egy és oszthatatlan katolikus Egyház. Isten Igéje megtérésre szólít fel, éleszti a hitet, egybegyűjti a közösséget. A szentségekből és elsősorban az Eucharisztiából folytonosan él és növekszik az Egyház. Az apostol jelenléte biztosítja az Egyház számára a kapcsolatot az Úrral. A különféle karizmák jelenléte, amely a Szentlélek jele, fenntartja és irányítja Egyházát. A részegyház tehát nem töredéke az egyetemes Egyháznak, hanem maga az Egyház misztériuma a teljes egészében, amely meghatározott helyen és meghatározott időben valósul meg és nyilatkozik meg az egyházi valóságot alkotó alapvető tapasztalatokban. Az Egyház az Úr Jézus műve a Szentlélek által meghatározott helyen, ott, ahol az emberek hallgatják az Igét az apostol jelenlétében, megünnepelik a húsvéti misztériumot, megélik a közösséget. Az Evangélium mondta II. János Pál pápa romániai történelmi látogatása során, tíz évvel ezelőtt kezdettől fogva mélyen áthatotta az éle - tet és szokásokat. Így lett a kultúra forrása, és szintézist teremtett a különböző kultúrák között. Ez történt a ti helyi Egyházatokkal, amely átélte az üldöztetés drámáját is. Erről tanúskodik Isten szolgája Márton Áron püspök rendíthetetlen alakja ( ), aki ennek az egyházmegyének volt a főpásztora. Előbb bebörtönözték, majd kényszerlakhelyen élt. Külön jelentőséggel bír az a tény, hogy ezt az évfordulót ebben a székesegyházban ünnepeljük. A székesegyház az egyházmegye kőbe vésett arculata, az egybegyűlt közösség szimbóluma és tükörképe, a keresztény nép történelmi emlékezete, amelyet a szent épület elrendezésében és mé - reteiben rögzít. Ebbe a székesegyházba bevésődtek az Egyház időben történő megtestesülésének maradandó jelei, művészetében, kegyességében, minden püspök, pap és világi hívő áhítatában, akik a századok folyamán írták történelmét és hitét. Székesegyházatok annak a jele, hogy a Feltámadott köztetek működött és továbbra is működik: az ő működését fejezi ki ennek az épületnek a szimbóluma, mondják el kövei. Az apostoli utódlás a székesegyházban folytatódik: minden püspök azzal kezdi szolgálatát, hogy ünnepélyesen bevonul a székesegyházba. Itt van előttetek a püspöki szék, a katedra. Erről kapta nevét az épület. Erről a székről Krisztus, az egyetlen Mester, a történelem tíz évszázadán át szólott és szól most is püspökei hangján, a szakadatlan apostoli folytonosság útján. Ezzel a katedrával állnak szoros kapcsolatban az igehirdetés többi helyei az egész egyházmegyéből: a plébá - 2

3 nia templomok, a legegyszerűbbek és a szórványban levők is, vagy az egyszerű és a hatalmas hittantermek is. Mindenki, aki kapcsolatban áll a püspök küldetésével, papok és világi hívek, ugyanazt az Isteni Igét hirdetik és magyarázzák, amelyet az Egyházra bíztak és tanítóhivatala magyarázza hitelesen. Közösségünk középpontja az oltár. A püspök, akit körülvesznek papjai és a szolgálattevők, bemutatja a szentmiseáldozatot egész népéért és népével együtt. Így nyilvánítja ki és teszi hatékonnyá ennek az Egyháznak az egységét. Ehhez az oltárhoz kapcsolódnak titokzatos módon egyházmegye-szerte az oltárok, amelyeket a megyéspüspökök az évek során emeltek és felszenteltek. Ezek az oltárok az Úr egyetlen oltárának sarjadékai, amelyeken az Eucharisztiát ünneplik és megörökítik. Az Eucharisztia Krisztus egyetlen megváltó áldozata. Ettől az oltártól indultak el és továbbra is in - dulnak a papok. A püspök szenteli fel őket. Je - lenvalóvá teszik őt az egyes helyi egyházközségekben. Az áldozópapokat az evangélium hirdetésére, a hívek lelkipásztori gondozására és az istentisztelet végzésére szentelik őket mint az Újszövetség igazi papjait. Ettől az oltártól kerülnek el évente minden plébániára a szent olajok, amelyeket a püspök szentelt meg. A Szentlélek működése által ezek lesznek a megszentelés, a megtisztulás és a megszentelődés eszközei a szentségek és a szentelmények kiszolgáltatásában. Ennek a templomnak a védőszentje Szent Mihály főangyal, a ti patrónusotok. Neve héberül annyit jelent: Ki olyan, mint az Isten? Ez mutatja feladatát: emlékezteti az embereket arra, hogy az Örökkévaló fönsége feltétlen, és hogy egyedüli feladatunk elsődlegesen minden mással szemben egyedül az Ő tetszésére lennünk igazságosságban és igazságban munkálkodva. Ennyit tudunk a szentírási szövegekből kiolvasni. Dániel könyvéből hallottuk az első olvasmányt (12,1). Mihály őrködik a választott nép fölött. Ő Isten tekintetének hűséges hordozója. Júdás levele úgy mutatja őt, amint a Sátán ellen küzd Isten barátai ügyében. A Jelenések könyve pedig a sárkány ellen folytatott nagyszerű küzdelemben mutatja őt. A Sátán az Asszonyt támadja, a Messiás édesanyját, Mária és az Egyház jelképét. Szent Mihály itt a történelem fölött kimondott isteni ítélet eszköze. Az Úr győz, érettünk harcol szent angyalaival is. De nekünk is mindig ébernek kell lennünk, virrasztanunk kell, hogy a sárkány habár már nem sebezhet meg minket halálosan nehogy beférkőzzék aemberi gyöngeségünk ráncaiba. Életünk Krisztus követésében valójában veszélyes vállalkozás, mert mindig fenyeget minket a bűn, a szabadságvesztés és a kilépés. Ezek Szentatyánk, XVI. Benedek pápa szavai voltak. Világunk lealacsonyítja a szerelmet. Aljasság forrásává teszi, amit nem is vázolhatunk fel. Olyan módon, hogy összetévesztik a szeretetet az élvezettel, megszentségtelenítik az ártatlanságot, kinevetik érintetlenségét, kereskedelmi tárggyá teszik gyöngeségében, elmérgesítik annyira, hogy a szenvedély cinkosává teszi. Ebben a világban az a hivatásunk, hogy meghirdessük Isten elsőbbségét, a szeretet elsőbbségét, amely üdvözít. Ezt tartjuk be a családban, ezt tanítjuk a fiataloknak, ezt keressük, miközben ráneveljük magunkat a szépségre, amely ott van a dolgokban, a lélekben, a természetben, a szépséges Szűz Mária gyermeki szemléletében. Ez a világ elmerül az egyéni és közösségi önzésben, antagonizmusokat, ellenségeskedést, féltékenységet, érdekharcot és osztályharcot, háborúkat teremt, egyszóval gyűlöletet. Ebben a világban mi hirdetjük meg a szeretet törvényét, amely önmagát terjeszti és ajándékozza, amely kitágítja a szívet, hogy szeresse a másikat, megbocsátja a sérelmeket, segít mások szükséghelyzetében, a testvérnek feláldozza magát számítás és elismeréshajhászat nélkül, hogy tudjon szegénnyé lenni a szegényekért, testvér a testvérek között, tudja létrehozni az egyetértés, az igazságosság és a béke új világát. Azután kultúránkat a gazdasági materializmus okozta számtalan probléma és dráma jellemzi, még inkább most, a válság időszakában. Ez a materializmus egyre inkább arcátlan és támadó. Történelmünket rendkívüli igazságtalanságok és erőszak jellemzik, amelyeket az egyének és a népek életében az igazságtól és minden erkölcsi normától elválasztott szabadságfogalom hozott létre. Szentatyánk, XVI. Benedek pápa ezt ismé- (folytatása a negyedik oldalon) 3

4 (folytatás a harmadik oldalról) telte meg legutóbbi enciklikájában, amelyet az Egyház szociális tanításának szentel Caritas in veritate kezdettel. Az igazság nélkül írja a Szentatya az élet empirista és szkeptikus szemléletébe esünk. Így képtelen felemelkedni a gyakorlat fölé, mert nem érdeke figyelembe venni az értékeket olykor még a jelentőseket sem, amelyekkel megítélhetné és irányíthatná azt. A hűség az emberhez megkívánja a hűséget az igazsághoz, amely egyedül biztosítja a szabadságot és az integrális emberi fejlődés lehetőségét. A keresztény igazság nem elvont elmélet. Mindenekelőtt az Úr Jézus élő személye, aki mint a Feltámadott köztünk él. Keresztény közösségeink, tehát a ti Gyulafehérvári Egyházmegyétek is, meg kell hogy élje öntudatában és gyakorlatában, hogy az igazság lelőhelye legyen. Itt fut össze Isten igazságának az emberre vonatkozó Jézus Krisztusban elért kölcsönös, életerős megértésben és világos meghirdetésben a főpásztorok tanítóhivatala, Isten népe sensus fidei (közmegegyezése a hitben), mindenki keresése. Nagy Szent Gergely Isten római népéhez szólva ezt mondta: Akik elteltünk hittel, arra törekszünk, hogy Istent visszhangozzuk, az igazság orgánumai vagyunk. Végül a mai Evangélium figyelmeztet és buzdít minket, hogy sziklára építsünk. Mit jelent Rózsafüzér nélkül nem is tudjuk elképzelni katolikus ke - resztény imaéletünket. Egyes templomokban még imádságos szertartással egybekötve végzik, a ki - helyezett Oltáriszentség előtt; másutt csak imádságos formában, minden liturgikus szertartás nélkül; nem egy helyen pedig már elmélkedéses változatban, minden tizede előtt evangéliumi so rok olvasásával, hozzájuk fűzött elmélkedéssel. Talán az utolsónak említett változat felel meg leginkább a megújhodó liturgikus törekvéseknek, csakúgy mint a rűzsafüzérima céljának is. Mária életének mozzanatain át szemléljük azokat az erényeket, amelyeket mi magunk is elsajátítani tö rekszünk. A tökéletes ember eszményképére mindig szük - ségünk van. Keresztény szemléletünknek megfelelően csak azt tekinthetjük igazán tökéletesnek, 4 sziklára építeni? Sziklára építeni annyit jelent, hogy Péterre és Péterrel építkezünk. Neki mondta ugyanis az Úr: Te Péter vagy, és erre a sziklára építem Egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta (Mt 16,16). Ha Krisztus, a Szikla, az élő és értékes szikla, apostolát sziklának nevezi, ez azt jelenti, hogy azt akarja: Péter, és vele együtt az egész Egyház, látható jele legyen az egyetlen Megváltónak és Úrnak. Ez az én köszöntésem és ez az én imádságom a szeretett Gyulafehérvári Egyházmegyéért, főpásztoráért, papjaiért különösen ebben az évben, amely a papoknak szentelt év, a szerzetesekért, minden hitoktatóért, lelkipásztori kisegítőért, a világi krisztushívőkért. Szent Mihály, a gonosszal küzdő főangyal, Isten győzelmének tanúja, a mennyei seregek vezére járjon közben értünk, hogy érlelje meg szívünkben az egyre erősödő, alázatos és elkötelezett hitet, amely ké - pes átalakítani nemcsak életünket, de azt a társadalmat is, amelyben élünk! És adja meg nekünk az Egyház egyre élőbb és éltetőbb szeretetét, hogy minden szívben meggyökerezzék az igazság és a felelős elkötelezettség érzete, és mindenki közreműködjék a közös jó szolgálatában! Így fogják megújítani ennek a népnek, családjaitoknak, fiataljaitoknak, minden igazságosságra és igazságra éhezőnek és szomjazónak a jövőjét. Ámen aki mindenben Isten akaratához igazodik, közreműködve a természetfeletti segítséggel, a kegyelemmel, amely képessé tud tenni bennünket ilyen igazodásra. Ezért a legalkalmasabb eszménykép Mária. Mária a Szentlélektől engedelmességből fo - ganja Szentfiát. Alázatos lélekkel megy látogatóba Erzsébethez. A Gondviselés iránti bizalommal szüli világra Jézusát. Törvénytiszteletből mutatja be őt a templomban. Az Isten iránti hálának öröme hatja át lelkét, amikor gyermekére rátalál. Az örvendetes rózsafüzér a felsorolt erények útján teszi a mi egyéniségünk kiépítését is örvendetessé. A vért verejtékező Jézussal lélekben egy a Szentszűz. A megostorozottal megosztja a szenvedést. A tövissel koronázott Megváltónak Vero- (folytatása az ötödik oldalon)

5 Szűz Mária szerepe a mai ifjúság életében Nincs tegnap, nincs ma és nincs holnap......csak jelen van, és gondtalanság és nyugalom, ha Rád nézek. Mégis......oly ritkán nézlek, Anyám! Valamikor mámoros gyermekkort éltem, s a képzelet káprázatában mindennap láttalak, be - széltem Neked magamról, játékaimról, álmaimról s néha a fájó pillanatokról és boldog voltam, Anyám! Elsőáldozásom napján a komolyságtól borzongva örök hűséget esküdtem Neked......Én?......Nem tudom, hog valóban én voltam-e......mert akkor még őszintén tudtam hinni remélni és szeretni......és most? Nehéz Anyám úgy hinni, mint akkor! Néha ellep a kételyek özöne, s olyankor támolyogva keresem saját Istenem képét a ködös lehetetlenségben......reményem is csak halványan pislákol... S a szeretet? Valamikor nevetve álltam előtted, ma csak sírva tudlak szeretni......butaság? Nem, Anyám, gyöngeség!......magamat siratom, mert fáradt vagyok és mégsem pihenek meg Nálad, kívánom a beszélgetést, de leláncol az élet rohanása, s nem tudok őszintén eléd állni......néha mégis ismét elérlek......ha az orgonasípok bűvölete mellett tiszta szívből fölzeng az ének Hozzád, mikor hűtlen fiaid ismét Feléd fordítják arcukat, és szívüket eléd teszik, mikor teli tüdőből éneklem, zengem, sikítom a könyörgés és hálaadás gyönyörű imáját, olyankor ismét végigfut rajtam a gyermekkori borzongás... És ÉREZLEK, Anyám!...Szűz Anyám, hallassz?......neked CSAK NEKED ÉNEKEL KISFIAD Klemm József (folytatás a negyedik oldalról) nikával együtt siet kínját enyhíteni. A kereszthordozó Messiásnak a nyomába szegődik. A keresztrefeszítettnek az áldozatához hozzákapcsolja a magáét. A fájdalmas rózsafüzér az említett erények által tesz képessé bennünket is Krisztuskövetésre. A halottaiból feltámadt Isten Fiával Mária hite nyeri el jutalmát. A mennybe felment győztes Királlyal nem távozik, mert általános anyaságának kibontakozására készséggel kívánja a pünkösdöt várni a tanítványok körében. A Szentlelket állhatatos imádsággal várja. Az el nem múló szeretet diadalmaskodik, amikor mennybe emeli őt Szent Fia. Az örök élet dicsőségének koronájával beteljesül szerepe a megváltás történetében. A dicsőséges rózsafüzérben említett mozzanatok a mi reménységünk zálogát is képezik. Miért ne imádkoznánk az idén is Mária iránti kitartó állhatatosságban, s miért ne lennénk biztosak abban, hogy úgy, mint sok év során, az idén sem fogjuk hiába elsorolni Gábor angyal szavait, melyek viszonzásaként Nagyasszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja imádkozik érettünk most és halálunk óráján?... 5

6 Assisi Szent Ferenc imája Uram, tégy engem a békéd eszközévé, hogy szeretetet hozzak oda, ahol gyűlölet van, hogy a megbocsátás szellemét hozzam oda, ahol széthúzás van, hogy harmóniát hozzak oda, ahol hamisság van, hogy hitet hozzak oda, ahol kételyek vannak, hogy örömöt hozzak oda, ahol szomorúság lakik. Uram, add meg nekem, hogy én vigasztalhassak ahelyett, hogy engem vigasztalnának, hogy én értsek meg másokat ahelyett, hogy arra vágynék, engem értsenek meg, hogy szeressek inkább, minthogy engem szeressenek. Mert aki elfelejti magát, az találja meg, aki megbocsát, annak megbocsátanak, aki meghal, az felébred az örök életre. Szent Ferenc hálaéneke Te vagy a szentséges, Úristen, az egyetlen, aki csodákat művelsz. Te vagy az erős, te vagy a nagy, te vagy a fölséges. Te vagy a mindenható király, szentséges Atyánk, mennynek és földnek királya. Te vagy a jóság, te vagy minden jóság, te vagy a legfőbb jóság, az Úr, az élő és igaz Isten. Te vagy a szeretet, te vagy a bölcsesség, te vagy az alázatosság, te vagy a béketűrés. Te vagy a biztonság, te vagy a megnyugvás, te vagy az öröm és a vigasság. Te vagy az igazság és mértékletesség, te vagy a mindeneknek elégséges gazdagság. Te vagy a szépség, te vagy a gyöngédség. Te vagy a mi védelmezőnk, te vagy a mi őrállónk és oltalmazónk. Te vagy az erősség, te vagy az enyhülés. Te vagy a mi reményünk, te vagy a mi hitünk, te vagy a mi nagy édességünk. Te vagy a mi örök életünk, nagy és csodálatos Úr, mindenható Isten, irgalmas Megváltónk. 6

7 Öregek imája Uram, érzem megöregedtem. Kérlek, őrizz meg engem mindattól, ami az öre - geket kiállhatatlanná teszi. Védj meg a fecsegés hajlamától, ne engedd, azt hinnem, hogy éppen én vagyok az akinek mindenkihez szólnia kell! Add meg a hallgatás örömét, a belátást, hogy időnként nincs igazam, szabadíts meg attól a hiú vágytól, hogy mások ügyeit éppen nekem kell rendbe tennem. Tégy engem segítőkésszé, de ne legyek se izgága, se zsarnok. Adj türelmet, hogy meghallgassam mások szenvedését, de tégy pecsétet az ajkamra, ha egyre növekvő fájdalmaimról vagy törődöttségeimről esik szó. Add, Uram, hogy higgadt és békességes legyek, ne pedig furcsa, ideges és túl pedáns. Add, hogy belenyugodjak lassú testi lelki fogyatkozásomba, hogy az em - bereket és a dolgokat elnézően itéljem meg, nem pedig megkövesedett elő - ítéletekkel. Add, hogy ne legyek szenvedélyes bírálója azoknak, akik engem nem szívlelnek. Add, hogy ne őrködjem aggodalmasan jogaimon, hiszen tudom, hogy mindez semmiség a nagy végtelen árnyékában. Add, hogy ne legyek kapzsi örömeimben, hanem alázatosan engedékeny. Ne engedj elmagányosodnom, hiszen tudod, hogy szükségem van barátokra. Ámen. 7

8 A betegek szentségét gyakran sajnos a közfelfogás utolsó kenetként emlegeti, pedig a szentség igazi neve: szentkenet, betegek kenete vagy betegek szentsége, és nem utolsó kenet. A betegség az emberi élet esendőségére, függőségére, korlátozottságára utal, törékeny és tünékeny éle - tünk mivoltára emlékeztet, s magába foglalja a halál elkerülhetetlenségének tényét, de a betegek kenete mégsem a holtak szentsége, hanem az élőké! A szentkenet a betegek szentsége, de nem az utolsó betegségé, még ha gyakran kényszerűen a végső szükségben használjuk is. A tulajdonképpeni végső szentség a viaticum, azaz a szent útravaló, az utolsó szentáldozás. Csak olyan helyzetben lép a szentkenet a szent útravaló helyébe, mint végső szentség, ha a beteg számára már nem lehetséges a szentáldozás. Az élet különféle állapotai közül Szent Jakab apostol levele - amihez kötjük a szentkenetről szóló első említést - a jó és rossz hangulatban a magánimát és éneket ajánlja, ezzel szemben a betegségben az elöljárók közös imájára buzdít olajjal történő megkenéssel: Szomorkodik valaki köztetek? Imádkozzék! Jó kedve van? Énekeljen zsoltárokat! Beteg valaki köztetek? Hivassa az egyház papjait. Imádkozzanak fölötte s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, az Úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer. (Jak 5,13-15) A levélből kitűnik, hogy komoly betegségről van szó, nem tud menni, ezért másokkal hivat, de nem eszméletlen, vagy halott, hiszen maga hivatja. Az olajjal való megkenésnek ősi emberi gyógyítási módja itt az üdvösség külső szentségi jele, belső kifejeződése pedig a Szentlélekkel való megerősítés. A szentkenet anyaga olívaolaj, vagy más növényi olaj, amit nagycsütörtökön áld meg a püspök. Minden betegség, főleg ha komolyabb, az ember számára válságjelenség, próba, krízis. Kiállni a próbát mindabban, amit a betegség magával hoz: testi szenvedések, lelki elkeseredések, depresszió, elszakadás a társadalomtól, türelmetlenség, hitkétség és kétségbeesés. Ehhez pedig nem szükséges a halál közvetlen kopogása. A szentkenet mint mennyei gyógyszer jön a 8 BETEGEK KENETE beteg segítségére, amit enyhülés, erősítés, gyógyulás kísér. A beteg ember lelkének megkönynyebbülést jelent, hogy az adott válsághelyzetben nincs magára hagyva, hogy a Jó Isten gondoskodik róla, megerősíti, segíti, hogy kiállja az adott próbát hittel, reménnyel, Isten gondviselésébe vetett bizalommal, illetve, hogy szembe tudjon nézni az elmúlás, a hazahívás, az életéről való számadás kérdésével. A szentkenetben a gyógyító, irgalmas szívű Jézus találkozik az Egyház betegségben szenvedő tagjával. Az evangéliumok Jézusnak a betegek iránti szerető odaadásáról és segítő szolgálatáról beszélnek. Apostolainak, követőinek, így nekünk is - ma élő keresztényeknek - erre is megbízást adott Jézus, hogy gondoskodjunk betegeinkről, és magunkról betegségünkben. A betegápolásról, a velük való törődésről, az önzetlen szolgáló szeretetről Egyházunk neves és névtelen szentjeinek, szerzetesnővéreknek sokasága tett tanúságot az évszázadok alatt. Az egyik legismertebb, legkedveltebb példakép a mi Árpádházi Szent Erzsébetünk, akinek kiváltképp kifinomult érzékenysége volt a betegek, elesettek felé. Mert nemcsak a betegnek, hanem a hozzátartozóinak is gondolnia kell, arra, hogy a beteg a szentkenetet és annak testet-lelket gyógyító hatását kellő időben kérje és elnyerje. Nem szabad halogatni mindenféle téves emberi meggondolásból, mint például, hogy meg ne ijedjen a haláltól. A papban nem a halál hírnökét kell látni! A II. Vatikáni Zsinat kiemeli a betegek szentsége kapcsán, hogy nem csak a halálveszélyben lévők szentsége, ezért felvételére már az az idő is biztosan alkalmas, amikor a hívő élete betegség, vagy öregség miatt kezd veszélybe jutni. Egy keresztény embernek, főleg, ha idős is már gondolnia kell a számadásra, s mint életünk bármelyik meghatározó eseményére, így a halálra is megfelelően fel kell készülnie. A keresztény ember alapállásából kell következnie, hogy a megszentelődésnek az Isten által felkínált eszközeit, jelen esetben a szentkenetet, kérje és azzal éljen, hiszen mindannyian az üdvösségre vagyunk hivatottak, attól pedig nem szabad félni! A szentkenet a keresztény közösség mindennapi életének tartozéka kell hogy legyen, mint ahogy (folytatása a tizedik oldalon)

9 A könyvünkről kilencedik rész Vacsora közben, a félhomályos régimódi konyhában, az öreg lócán, velem szemben ült. Hallgatott minket, akik az akkori szokásunk szerint zsibogtunk, fecsegtünk, képviseltük az Úr neveletlen népét. Egyszerre csak megállt a kanál a kezemben. A páter szeméből hullottak a könnyek. Mások is észrevették, hirtelen elnémultunk. Mindenki ránézett. Ő pár perc múlva magához tért, kissé zavartan magyarázkodott: Tudjátok, egyszer kértem a donum lacrimarumot (a könnyek adományát), és megkaptam. Aztán este, benn a nagyszobában még órákon át faggattuk. Ez már nem tartozott az állam orrára. Bíztunk benne. Azokban a zavaros időkben ő volt az egyik leghitelesebb iránytűnk. Élete addigra regénnyé vált. Három római doktorátusával itthon segédmunkás lett. Amikor az internálótáborban őrizték, rabtársainak szabadegyetemet szervezett. Akik később Nyugatra szöktek, s jelentkeztek valamelyik világhírű intézetnél, ha igazolni tudták a Mócsy-féle kistarcsai végzettségüket, azoknak tudományát elfogadták. Ez a titkos találkozásunk halála előtt nem sokkal történt. Szavai úgy vésődtek belém, mint szellemi végrendelete. Az esti beszélgetés során többek közt kérdeztük a Szentírás értelmezéséről is. Akkoriban ugyanis minden önmagára adó kisközösség elemzett, analizált, és főleg idézett, no meg a szekták is elemükben voltak. Gyanússá vált, hátha mindannyian úgy járunk, mint az etióp udvarnok az Apostolok cselekedeteiben (ApCsel 8,31). Nincs köztünk, aki az iratokat helyesen magyarázza. Mócsy páter válaszát máig nem felejtem. Azt mondta: a Bibliát hármas egységben kell olvasni. Egységben a főszerzővel, Istennel tehát imádságosan, nyitott szívvel, tettre készen. Egységben kell lennünk az emberi szerzővel, aki Isten indítására írt tehát ismerni kell a szakmát. Tudni kell válaszolni a klasszikus kérdésekre, vagyis az előttünk álló szöveget ki írta, mikor, kinek, miért, mivel, hogyan stb. Végül egységben kell maradnunk a tulajdonossal, az Egyházzal. Ismernünk kell annak hivatalos értelmezését, a szakemberek egységes álláspontját. Áldott emlékét őrzöm, miként rendtársai, tanítványai, lelki gyermekei. Isten szakadatlan szól hozzánk Isten közeledése, nem az írásbeliséggel kezdődik. Többféleképpen, különböző módon történt az; de mit jelent, hogy próféták útján (Zsid 1,1), angyalok által (Zsid 2,2)? Mi a prófétai jel, az angyali szó? Amint a földgolyón szüntelenül keresztülzáporozik a szemnek láthatatlan gammasugárzás, úgy Isten szeretete is jelen van a világban. A mindenség nem szekularizált (Róm 1,20), legfeljebb a mi agyunk szikkadt. Fülünk van, de nem hallunk, szemünk van, de nem látunk (Mt 13,15), pedig a világ tele van példabeszéddel (Mt 13,35). A nicaraguai költő, Ernesto Cardenál, mielőtt nekikeseredve politizálni kezdett volna, még látott. Egy alkalommal így ír: A me teorok írásvonala az égen és a csúszómászók nyoma a homokban, a vándormadarak tovahúzó röpte őszi éjszakákon az évgyűrűk egy cédrus törzsében mind-mind üzenetet közvetítenek. Hozzá hasonlóan a modern misztikusok: a német Guardini, a francia Foucauld, az olasz Carlo Caretto, az amerikai Merton és sokan mások is észrevették a nekünk szóló jeleket. A piarista egyetemi tanár és költő, Sík Sándor a Mindennevű című versében Nazianzi Szent Gergelyre utal vissza. Ha zörren az ablak tudja, Isten sétálni hívja, amikor bejön a kutya, s mancsát a térdére teszi, akkor ő elszégyelli magát, mert még a kutya szeméből is Isten hűségét érzi. Az anglikánból katolizált Chesterton állítja, a világmindenség csendje: a betegszoba irgalmas csendje, mert ha meghallanánk az angyalok kacagását, a kábító energia a földhöz vágna Balás Béla püspök írása a Bibliáról Forrás: Magyar Kurír (folytatása következő lapszámunkban) 9

10 (folytatás a nyolcadik oldalról) a betegség is az élet velejárója. Nem szabad a végsőkig halogatni felvételét, mert lehet, hogy az utolsó pillanatban rögvest nem tud kimenni a pap a beteghez, ezért érdemes időben szólni, nehogy késő legyen. Ezért mindannyiunknak tennünk kell azért, hogy a szentkenet pozitív közvéleményt kapjon, mint a Jó Istennek a betegek segítségére szánt kegyelmi eszköze, ami megerősíti, bizalmat, reményt ad az adott betegnek a szenvedések, fájdalmak elviselésére és leküzdésére. A szentkenet többször is felvehető, ezért fontos, hogy ne csak egyszer, a végső esetben kapja meg a keresztény ember e szentség áldását, hanem minden súlyos betegségben és komoly műtét előtt kívánja és vegye igénybe mint Krisztus segítő, gyógyító karját. Bede Anna FOHÁSZ Köszönöm azt, Uram, hogy élek; Köszönöm azt, hogy ép hitem, S hogy e világban ím, a lélek Gyönyörű házát építem. Köszönöm azt, hogy sok bajomban a Te Igéd vigasztalás, s hogy, ahol ennyi fájdalom van, tovaröpít egy jó varázs. Áprily Lajos Az öregség árnyékában Deresedem s apad a testem, fogy a szó, szerelem, harag. Egy titkos véső egy szilánknyit belőlem mindennap farag. Valami mindig talpra állít, valaki mindig megsegít, rövid utunk kálváriáit járva az átkok berkeit. Köszönöm azt, hogy vársz a mennyben, s hívogató szód rám talál. A sugaras, kék végtelenben köszönöm azt, hogy nincs halál. 10 Vonásaim, mint régi rézkarc szigorú rajza, élesek. Sokszor úgy érzem, szállni tudnék, olyan karcsú s könnyű leszek. Valaki nyílnak szánt. Kivárja, míg még könnyebbre szikkadok. Messze repít a nagy, komor kéz, ha majd sötét íjába fog.

11 A gelencei templom Gelence ma is álló temploma legkésőbb a XIV. század eleji. Sőt a szakemberek egyöntetűen megállapítják, hogy az eredeti román stílusú templom még tatárjárás előtti, ciszterci alapítású. Ebből a korból maradt meg a hajó teljes egészében, a diadalív félköríves formájában ben apszisában feltárták a román kori szentély félköríves alapját is. A gótikus korban, a XV. században a szentélyt lebontották és anyagából építették a ma is álló gótikus szentélyt, amely a hatszög három oldalával zárul. Az új szentély boltozott és kívül támpillérekkel van ellátva. A szentély befejezésének idejét megközelítőleg jelzi a fali szentségfülke dátuma: A szentségfülkét festett reneszánsz díszítésű oszlop keretezi. A templom hajója nem volt boltozott soha; gerendákra szegezett deszkákkal volt fedve. Erre készült 1628-ban a kazettás mennyezetfestés 103 festett kazettával, a 104. feljáró a padlásra. A kazetták festett képei témájuk szerint két csoportra oszlanak: egyrészt gondos rajzú rozetták növényi díszekkel, másrészt egyházi vonatkozású figurális ábrázolások és feliratok. A karzaton is vannak kazetták: ebből 18 szentkép és egy család neve, valamint egy feszület. Ezek 1766-ban készültek. A templom korának megállapítását és hírnevét főleg az 1330-as évekre datált falfestményeknek köszönheti. Két sor kép áll egymás felett. A felső sor majdnem teljesen ép, ezért könnyen lehetett restaurálni. Ezen Szent László legendáját láthatjuk hat képben: A váradi püspök megáldja a királyt, Indulás a csatába, A kerelői ütközet, A kun vezér üldözése, Párviadal, A kun vezér lefejezése. Az alsó sor Jézus szenvedésének jeleneteit eleveníti fel, szintén hat képben, a jeruzsálemi bevonulástól a keresztre fe szítésig. Az északi fal képei: Szent Jakab, Futás Egyiptomba, Betlehemi kisdedek, Napkeleti bölcsek. A déli fal képei alexandriai Szent Katalin életéből mutatnak be jeleneteket. A gótikus kori építkezés is őriz falfestményeket a szentélyben. A sekrestyeajtó külső ré szén XVI. századi keretfestés, belül a szentségfülke körül festett keret volt. A középkori templom értékes emléke a gyulafehérvári Egy - ház megyei Múzeumban őr - zött, gazdagon díszített ezüst kehely, amelynek korát felirata jelzi: per Greogrium Bornemissa Szakasztott má - sa az 1529-ben készült prázsmári kehelynek. A templomot várfal övezi. A freskókat 1466-ban be - va kolták és a karzat gerendavégeivel megcsonkították. Elő - ször 1755-ben, majd 1972-ben restaurálták. A gelencei templom Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek nyomán 11

12 12 A szent keresztségben részesült: Sebesi Kristóf Zalán, Becze Zalán Benedik, Máthé Bence. Az Úr hazahívta: Dombi Artúr, Molnár Teréz, Székely Rozália. Irgalmas Jézus, adj nekik örök nyugodalmat! október 7 Rózsafüzér Királynéja Szent V. Piusz pápa rendelte el az ünnepet a törökök felett Lepantónál (1571) aratott si ke - res tengeri csata emlékére. A győ zelmet a rózsafüzér-imádkozás által a Boldogságos Szűznek tu lajdonította. II. János Pál pápa október 16-án adta ki a Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli levelét, amely ben meghirdette a rózsafüzér évét, és az eddig imádkozott ró zsafüzért kiegészítette A vilá - gosság titkaival, amelynek imádkozását a heti rendben csü törtökre javasolta, így szomba ton is az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk, de biztatott arra, hogy akinek lehetősége van, nap mint nap a teljes rózsafüzért imádkozza el. Egyik népéne künk ezekkel a gondolatokkal biztat: Szent Olvasót mikor mond - tunk, / Máriának füzért fontunk. / Fo no gattuk koszorúnkat, / Rózsa füzért Asszonyunk nak. MAGUNKRÓL MAGUNKNAK Október 31 Ezen a napon avatják boldoggá Esztergomban Meszlényi Zoltán segédpüspököt Meszlényi Zoltán Lajos január 2-án szü letett Hatvan ban. Esztergomban a bencés gimnáziumban érettségizett, majd pártfogója, Vaszary Ko los bíboros, hercegprímás, eszter gomi érsek Rómába küldte, ahol teológiát tanult a Collegium Germanico-Hungaricumban október 28-án szentelték pappá végétől Csernoch János bí bo - ros, her cegprímás megbízásából a prímási pa lotában dolgozott ben lett a főkáptalan tagja, a későbbiekben nógrádi és honti főesperes, majd a kápta lan helynöke. XI. Piusz pápa kinevezése nyomán októ - ber 28-án Serédi Jusztinián bí boros hercegprímás, Breyer Ist ván győri megyés püspök és Kriston Endre püspök Sinope címzetes püspökévé szentelte. Ettől a pillanattól a mindenkori esztergomi érsek segédpüspö ke volt. Amikor az állambizton sági szervek Mindszenty József bíborost december 26-án letartóztatták, majd koncepciós perben elítélték, a kinevezett érseki helynök, Drahos János pedig meghalt, ő lett az egy - házmegye érseki helynöke. Székfoglalójában ígéretet tett: Krisztus hű pásztoraként a hi tet és Egyházunk iránti hűséget nem tagadom soha! Isten en gem úgy segéljen! Mesz lényi Zoltán püspököt június 29- én késő délután hurcolták el esztergomi lakásáról az állam biz tonsági szervek embe - rei. A kistarcsai internálótáborba ke rült, ahol elkülönítve őrizték és kínozták. A kínzások, ütlegelé sek és végkimerülés következté ben március 4-én halt meg. Hamvait a rákoskeresztúri Új Köztemetőben helyezték el június 24-én földi marad ványait exhumálták és az esz tergomi bazilikában helyezték örök nyugalomra. az Adoremus nyomán

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

5. Cikkely A BETEGEK KENETE

5. Cikkely A BETEGEK KENETE 5. Cikkely A BETEGEK KENETE 1499 "A betegek szent kenetével és a papok imádságával az egész Egyház ajánlja a szenvedõ és megdicsõült Krisztusnak a betegeket, hogy nekik enyhületet és üdvösséget szerezzen;

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

Szentbeszédemben hálaadásképp az elhangzott előadásokból szeretnék kiragadni

Szentbeszédemben hálaadásképp az elhangzott előadásokból szeretnék kiragadni TE DEUM PALÁNKI FERENC EGRI SEGÉDPÜSPÖK SZENTBESZÉDE Kedves Testvéreim! Szentbeszédemben hálaadásképp az elhangzott előadásokból szeretnék kiragadni egy-egy gondolatot, ami megérintett. Biztatlak benneteket,

Részletesebben

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva)

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. (fölegyenesedünk)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Urunk megjelene se ví zkereszt

Urunk megjelene se ví zkereszt Urunk megjelene se ví zkereszt 2014.01.06. Epifánia az Úr megjelenése. Már a név is idegen nekünk, nyugatiaknak. Nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Nekünk, nyugatiaknak karácsony az ünnepünk. Mi tehát az epifániának

Részletesebben

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A BÉRMÁLÁSI SZENTMISÉBEN. (A változat)

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A BÉRMÁLÁSI SZENTMISÉBEN. (A változat) (A változat) Cel.: Testvéreim! Jézus elküldte Egyházának a Szentlelket, hogy megújítsa, megszentelje és megörvendeztesse. Imádságainkban kérjük a Szentlelket hittel és bizalommal! A fohászokra adott válaszunk

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Szent Mihály, szent Gábor és szent Rafael főangyalok. Gyulafehérvár, szeptember 29

Szent Mihály, szent Gábor és szent Rafael főangyalok. Gyulafehérvár, szeptember 29 Szent Mihály, szent Gábor és szent Rafael főangyalok Gyulafehérvár, 2011. szeptember 29 Négy évvel ezelőtt, pontosan ezen a napon, szent Mihály, szent Gábor és szent Rafael főangyalok ünnepén, XVI. Benedek

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HIMNUSZ Nem bántott húsvét éjszaka az Úr öldöklı angyala. Szabaddá lettünk: elbukott a szörnyő fáraó hada. A Bárány immár Krisztusunk, ki értünk önként szenvedett. Az új kovásztalan

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

A hit átadása a mûvészet segítségével

A hit átadása a mûvészet segítségével HAMILTON REED ARMSTRONG A hit átadása a mûvészet segítségével Már a kereszténység kezdeteitôl fogva a római katakombák legkorábbi temetkezési helyein a hit megjelenítését és átadását célzó képek széles

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese Búcsú a budapesti Szent József-templomban, március 17.

Március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese Búcsú a budapesti Szent József-templomban, március 17. Március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese Búcsú a budapesti Szent József-templomban, 2013. március 17. Olvasmány: 2 Sám 7, 4 5a. 12 14a. 16; Szentlecke: Róm 4, 13. 16 18. 22; Evangélium:

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben