MINDENKITEMPLOMA.HU. Gyülekezeti hírlevél Húsvét

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINDENKITEMPLOMA.HU. Gyülekezeti hírlevél 2008. Húsvét"

Átírás

1 MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél Húsvét Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. (Máté 28,6)

2 TARTALOM Bereczki Sándor: Húsvéti üzenet 3 Peszáh 4 Dr. Gruber Tibor Húsvét 5 Bereczki Sándor: Mi a neved? 6 Húsvéti gondolatok 8 Kondor Judit: Gyógyító Isten 9 Cselőtei Attila: Bizonyságok levele 10 M.G. Exkluzív interjú Szász Attilával 12 Ifjúsági oldalak 14 Események a Mindenki Templomában 15 mindenkitemploma.hu Sion Gyülekezet lapja, Húsvét Mindenki Temploma, 1105, Cserkesz u Főszerkesztő: Bereczki Sándor Vezető szerkesztő: Bereczki Sándorné Szerkesztő: Megyeri Gábor, Lektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger Dániel Fotók: Bereczki Sándor MINDENKITEMPLOMA.HU

3 HÚSVÉTI ÜZENET feltámadt, amint megmondta. (Máté 28,6) A főpapok a törvény alapján halálra méltónak találták Jézus Krisztust. Pilátus, a római helytartó ebben nem volt velük egy véleményen, de mégis teljesítette követelésüket. Fennhangon a bűnösök közé sorolták Jézust, ő azonban csendben maradt. Amikor leköpték, nem fenyegetőzött. Amikor korbácsolták, alázatos maradt. Keresztre feszítették erőtlenségből, noha minden hatalom neki adatott mennyen és földön. Megölték Őt. Kezét és lábát átlyukasztották, szívébe dárdát döftek, ahonnan víz és vér jött ki. Miért volt Jézus erőtlen ekkor? Mit értsünk az ő erőtlenségén? Nem rendelt maga mellé sereget, hogy megvédje, és nem tért le a szenvedés útjáról. Miért? A megváltást az Ige szerint akarta véghez vinni! Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfija, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. (Ézsaiás 53,3-5) Krisztus meghalt és feltámadott. Máté evangélista egészen közel visz minket a feltámadás eseményéhez: a mennyei erők közbelépését földrengés jelzi, angyal hengerítette el a követ a sziklába vájt sír bejáratáról, és az angyal megjelenésével tehetetlenné válnak a sír őrzői. Az ÚR feltámadott. Ez egy megmagyarázhatatlan titok. Angyal közli az asszonyokkal a nagy örömhírt, mely Jézus ígéretének beteljesülésére utal. Ez az üzenet megpecsételi a szenvedéséről és feltámadásáról szóló jövendöléseket. Az asszonyok először csak az üres sírt látják, ahol a megfeszített Krisztus feküdt, s hitben elfogadták a mennyei lény szavait. Aki meghallja a felülről jövő üzenetet, mást nem tehet, csak hisz. Szívét Isten iránti félelem tölti el, mert a Feltámadott mennyei erőinek közelsége mindig félelmetes a bűnös embernek, de ugyanakkor örömteljes is, mert ami történt, az élet győzelme a halál fölött a bűnös ember javára. Krisztus halálával és feltámadásával minden a javunkra történt. A megváltás végbement a Golgotán, a menny kapuja kinyílt előttünk. Krisztus feltámadása után értjük meg, hogy Isten irántunk való szeretetből adta halálra Fiát. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3,16) Az asszonyok az üres sír láttán és az angyali üzenet hallatán hitre jutottak. Nem azt mondták, hogy ha megbízható bizonyítékaik lesznek, akkor majd hisznek, hanem hittek, és feltárult előttük a valóság: Krisztus feltámadása! mindenkitemploma.hu 3

4 Az asszonyok hite, amit a Szentlélek gerjesztett bennük, nem maradt passzív, tétlen, szemlélődő hit. Elindultak, hogy megosszák másokkal is a nagy örömhírt: Krisztus feltámadott. Hitükhöz hozzátartozott az engedelmesség is. A hívő és engedelmes szív láthatja meg a Feltámadottat. Ők meglátták. Találkoztak a Feltámadottal, aki emlékezteti őket az angyal üzenetére. Tanítványainak is csak akkor jelenik meg, amikor már hitre és engedelmességre jutottak, és imádattal tudnak leborulni előtte. Jézus a kételkedő szívvel nem vállalja a közösséget, az őszintén vágyakozó hitét megerősíti, és növeli az engedelmességben. Hit és engedelmesség nélkül nem találkozunk a Feltámadott Krisztussal! Legfeljebb vallásos élményünk lehet Húsvétról, ami nem ad erőt arra, hogy szentül éljünk és szolgáljunk. A feltámadás híre eljutott Krisztus ellenségeihez is, de semmit sem jelentett nekik. Krisztus feltámadott, és mennybe ment, az Atya jobbján ül, s onnan, mint ítélő Bíró fog visszajönni. Krisztus feltámadott, ettől a ténytől függ új életünk és feltámadásunk is. Te hiszed-e, hogy Krisztus feltámadott? Hiszed-e, hogy te is fel fogsz támadni az utolsó napon? Nem elég csak csodálnunk Krisztus feltámadásának tényét, nekünk is fel kell támadnunk most új életre! Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14) Az új élet és az üdvösség kritériuma a hit. Tudnunk kell, hogy nem a hit puszta megléte a feltétel, hanem az, hogy a hit által Krisztus lakozik bennünk! Hiszünk, és az élő Krisztushoz tartozunk. Nem a magunk életét éljük, hanem Ő él bennünk. A Feltámadott veled is megosztja életét és áldásait, ha szívedet most kitárod előtte! Dicsőség Istennek! Krisztus feltámadott és él! Isten szeretet. Most még itt a földön ünnepelünk, egykor majd a teljességet elérve Isten országában örvendezünk. Húsvétkor nemcsak az egykori nagy isteni tettet ünnepeljük, hanem magát az élő Urat, a Feltámadottat, aki minden nap velünk van, és gondot visel rólunk. A feltámadott Krisztus áldása legyen velünk! Áldott és békés húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak! Bereczki Sándor Peszáh És beszéld el gyermekeidnek azon a napon mindazt, ami veled történt, és szólj: Ezért tette az Örökkévaló, amit értem tett, mikor kijöttem Egyiptomból. (2 Mózes 13,8) Az idén április 20-án estétől 27-én estig ünnepli a zsidó nép peszáhot, a zsidó húsvétot. A nyolcnapos ünnep a felszabadulás emlékét őrzi, és azt idézi, hogy Izrael gyermekei a kétszáztíz esztendős egyiptomi rabság után, több mint 3300 évvel ezelőtt tömegesen kivonultak Egyiptomból. A kivonulás történetét a Mózes küldetését, a fáraó kérlelhetetlenségét, az Isten rendelte tíz csapás sorozatát, majd a zsidók menekülését Mózes második könyvének fejezete írja le. A peszáh egy összetett ünnep. A szabadulás, szabadság, változás, tavasz, megújulás, tisztulás szavakkal jellemezhető. Alapja a csodás egyiptomi kivonulás emlékünnepe, nyolc napon át tart. Az ünnep különböző részekből áll, és azok más-más értelemmel bírnak. Így a Peszáh az elkerülés ünnepe, mivel a tíz csapás elkerülte a zsidó házakat. A kovásztalan kenyér ünnepe, emlékezve arra, hogy sietve kellett elhagyni Egyiptomot, nem volt idő a tészta megkelesztésére (mácó: macesz, kovásztalan kenyér). A tavasz ünnepe. A szabadság ünnepe, mivel Mózes kivezette a zsidókat az egyiptomi rabszolgaságból. Peszáh első két estéje a Széder est. Ilyenkor együtt vacsorázik a család, és közösen felolvassák a Hágádát (jelentése: elbeszélés) a szabadulás történetét. Az este legfontosabb célja, hogy a családfő elmesélje gyermekeinek a szabadulás történetét, mindenki úgy érezze, mintha ő maga szabadult volna a szolgaságból. Minden nemzedéknek kötelessége úgy tekintenie önmagára, mintha önmaga szabadult volna ki Egyiptomból. A Hágádá empátiára tanít. Ez a beleérzés olyan erővé vált a római elnyomás alatt, hogy egy Széder estét következő reggelén tört ki a Barkochba szabadságharc (i.sz ). DD Húsvét

5 Húsvét A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, melyet március vagy április hónapban tartanak. A Biblia szerint Jézus nagypénteki keresztre feszítése után a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Helyettes áldozatával megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. A magyar elnevezés arra a középkori szokásra vezethető vissza, hogy a megelőző, húshagyó keddel kezdődő 40 napos böjt után ezen a napon lehetett először húst enni. Az eredetileg zsidó ünnep, a páska, héberül peszach, az egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepe volt. A peszach (js'p,,) ünnep neve a héber pászách (js'p;,) igéből származik, aminek a jelentése: átugrik, érintetlenül hagy, megkímél. A szó arra a történeti eseményre utal, hogy Isten, az egyiptomi 10. csapás alkalmával, amikor minden elsőszülöttet megölt Egyiptomban, Izráel otthonait, elsőszülötteit megkímélte. A 2 Mózes 12. részében elolvashatjuk, hogyan ünnepelte meg Izráel népe az első páskát az Egyiptomból való szabadulás előestéjén és éjszakáján. Az első hónap, Niszán 10. napján kellett megvenni vagy kiválasztani a páskabárányt, mely csak hibátlan, hím és egyéves lehetett, és Niszán 14-én, estefelé kellett levágni. Vérével be kellett kenni a két ajtófélfát és a szemöldökfát, hogy amikor az Úr éjjel átvonul Egyiptomon és megöli az elsőszülötteket, elkerülje a vérrel megjelölt házakat. A bárányt nyárson egészben kellett megsütni. Kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel kellett elfogyasztani. Már az első páska elrendelésekor elhangzott, hogy ezt az eseményt emlékezetben kell tartani, s nemzedékről nemzedékre meg kell ünnepelni a kovásztalan kenyerekkel együtt. Niszán 14-én este van az Úr páskája, a következő nap az Úr kovásztalan kenyereinek az ünnepe. Hét napig kovásztalan kenyeret kell enni, és az ünnep idejére minden kovászt ki kell takarítani a házból és el kell égetni. Az Újszövetség tanítása szerint a törvényben, az áldozatokban, ünnepekben az eljövendő javak árnyéka van csupán, a valóság Krisztus. Jézus, tanítványaival együtt, megtartotta a páska és a kovásztalan kenyerek ünnepét. Különös jelentősége van az utolsó páskavacsorának, amit kereszthalála előtt költött el tanítványaival. Ekkor szerezte és rendelte el örök rendelésül az úrvacsorát. A mózesi törvények szerint a bárány bűnért való áldozat, melyet levágva, vérét ontva megölnek a bűnös ember helyett. A kivonulás történetében a bárány vére Isten népét óvja meg a csapástól, az elsőszülöttek halálától. Az újszövetségi értelmezés szerint Jézus Krisztus, az Isten Báránya, az egyszeri tökéletes bűnért való áldozat, akinek vére a bűnös ember helyett hullott, másrészt ez a vér ad örök életet, azaz megvéd az örök haláltól. Ez arra kötelez, hogy a tisztaság és igazság kovásztalanságában járjunk. A húsvét időpontját a Niceai Zsinat (325) határozta meg úgy, hogy az a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap legyen. A húsvétot megelőző Virágvasárnappal kezdődő hetet a 4. századtól Nagyhétnek nevezték. Nagycsütörtököt már az óegyházban az úrvacsora szereztetése ünnepeként ülték meg, a Nagypéntek, a keresztre feszítés napja pedig a gyász és a szomorúság ünnepe volt. A húsvét vasárnap a feltámadás örömünnepe, melyet egyes egyházak már szombaton délután, körmenettel ünnepelnek. Dr. Gruber Tibor mindenkitemploma.hu 5

6 Mi a neved? Ekkor Valaki tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákób csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákóbnak: Bocsáss el, mert hajnalodik! Ő azt felelte: Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle: Mi a neved? Ő így felelt: Jákób. Erre azt mondta: Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákób ezt kérte: Mondd meg nekem a nevedet! De ő ezt mondta: Miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. (1 Mózes 32,25-30) Jákóbnak, amikor családjával Kánaán földje felé tartott, legnagyobb ellensége, Ézsaú birtokán kellett áthaladnia. Félt bátyja haragjától, bosszújától, mert ellenséges viszony alakult ki köztük. Ekkor három lépésből álló stratégiát dolgozott ki. Először is ajándékot készített Ézsaúnak. Ez az eljárása nem pusztán számító, hanem jóvátétel is van benne, testvérét is részesíteni akarja a tőle csellel megvont áldásban. Aztán még megkísérli biztonságba helyezni családját és javait. Átküldte őket a Jabbók-gázlónál, (a Jabbók a Jordán mellékfolyója), félúton a Holt-tenger és a Genezáreti-tó között. Végül egyedül maradt, elrejtőzött a sötét éjszakában. Gyötrődött és aggódott. Attól tartott, hogy Ézsaú útját állja és kifosztja őt, mindent elvesz tőle, amiért nehéz, fáradtságos munkával megdolgozott. A félelmet keltő sötétben ekkor lépéseket hallott, és hirtelen egy ember körülfogta, átölelte, és tusakodott vele. Milyen hátborzongató jelenet! Egy idegen tusakodott vele! Jákób azonban ebben a helyzetben is erős volt, küzdött az Istennel. Küzdött az angyallal és legyőzte; sírt és könyörgött néki. (Hós. 12,3-4) Ez a titokzatos lény egy küldött, egy angyal emberi alakban, aki az Úr nevében jött, magát az Urat képviselte, és a rábízott feladatot teljesítette. Jákób erős, izmos pásztorember volt, aki sokszor megküzdött a nyájra leselkedő vadállatokkal, tolvajokkal és betolakodókkal. Sohasem hátrált meg, bátran szembeszállt velük. Most nem emberekkel van dolga, hanem az élő Isten küldöttjével. Egy szellemi lény, egy angyal harcolt vele, aki a heves küzdelemben megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákób csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Miért is bánt így a küldött Jákóbbal? Mit akart tőle? Azért tette ezt vele, hogy leértékelje és tehetetlen, másodosztályú, mulya embernek érezze magát? Nem! Egyáltalán nem. Azért bánt így vele az Úr, hogy felismerje a saját gyengeségét, és egész életében emlékezzen arra, hogy önmagában gyenge, de az Úrral erős! Mert az az út, melyen Jákób fog járni, csak Isten erejével tehető meg. Pál apostol is az erőtlenségének tudatában támaszkodott a kegyelemre. az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. (2 Kor. 12, 9-10) Nehéz összehasonlítani Jákób és Jézus tusakodását. Jákób azért tusakodott, hogy megmeneküljön gyilkos indulatú testvére kezéből. Isten meg is mentette őt. Jézus haláltusájában azért imádkozott, hogy ne kelljen kiinnia a keserű poharat, hogy ne kerüljön ellenségei kezébe, de az Atya akaratát megértve készen állt a keresztet felvenni, és meghalni a világ bűneiért. Mert noha megfeszíttetett erőtelenségből, mindazáltal él Istennek hatalmából. (2 Kor. 13,4) Jézus fizikai erejét elvették az őt kínzó emberek, de lelki erejéhez nem fértek hozzá! Jákób új útra lépett. Az Úrba kapaszkodott, és nem akarta Őt elengedni. Ekkor kérdezi a küldött: Mi a neved? Jákóbot váratlanul éri ez a kérdés. Ha emberi módon viszonyult volna az Istenhez, akkor mentegetőzött volna, vagy elhallgatta volna azt, amivel a szíve titkon vádolta. Aki bűneit nem hallgatja el, az lelkileg felemelkedik. Dávidnak, amíg takargatta és elhallgatta gonosz tetteit, stagnált a lelki élete: Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet Húsvét

7 az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. (Zsolt. könyve 32,3.5). Jákób őszintén válaszolt a kérdésre. Nem akart hazudni Istennek. (Mi sokszor magunknak is hazudunk!) Jákób vagyok! felelte szégyenkezve. Én Jákób vagyok, a fondorkodó! Vak apámat és bátyámat kihasználtam és becsaptam. Ez vagyok! Mitől változott meg? Jákób jellemtorzulását akkor értjük meg, ha betekintünk a családjába. A szülők személyválogatók voltak. Izsák Ézsaút szerette, Rebeka pedig Jákóbot. Az anya irigykedett, amikor látta, hogy Ézsaú apjával leül, és bizalmasan beszélget, vele pedig nem igényli a bensőséges kapcsolatot. Sokszor titokban hallgatózott is, hogy miről beszélnek egymással. Egyszer, amikor Izsák szobaajtaja mögött hallgatózott, megtudta, hogy az áldás közlésére készülnek. Ekkor Rebekának az a ravasz ötlete támadt, hogy fondorlattal megszerzi Jákób számára az áldást. Izsák vak is, egy kicsit süket is, így könnyen elérhetik a céljukat. Jákób anyja tervét magévá tette, és szerepét kénytelen volt végigjátszani. Csalt az anya, de csalt a fia is. A részrehajlás miatt Rebeka elvesztette világos látását. Annak idején, mikor terhes volt, egy különös próféciát kapott a születendő gyermekeivel kapcsolatban: Két nép van méhedben, két nemzet válik ki belsődből: egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek! (1 Móz. 25,23) A kisebbre vonatkozott az áldás ígérete, amit Rebeka nem felejtett el, a szívében forgatott. Nem tudta azonban kivárni a prófécia valóra válását, ezért emberi módon közbelépett, besegített, fondorkodott. Az egyik szülő Ézsaút, a másik pedig Jákóbot szerette jobban. Ez a kivételező, pártos bánásmód a család felbomlásához vezetett. A családi minta, melyet Jákób otthon látott, mély nyomokat hagyott benne. Amikor ő is családot alapított, szüleihez hasonlóan viselkedett. Az egyik fiát, Józsefet jobban szerette, mint a többit. Cifra ruhában járatta, elnéző volt iránta. Kritikátlanul elfogadta pletykáit, amiket testvéreiről terjesztett. A pártatlan szeretet hiánya nagy vihart kavart az ő családjában is, a testvérek megvetették Józsefet, és ellene fordultak. Jákób új felismerésre jutott, bűnösnek érezte magát, szégyellte, amit eddig elkövetett. Ekkor hangzanak fel az Úr feloldozó szavai: Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákób, a választott nép ősatyja új nevet és áldást kapott. Múltja lezárult, bűnbocsánatot nyert. Személyisége, jelleme megváltozott. Többé már nem Fondorkodó, hanem Izráel. Olyan harcos, aki isteni erővel küzd nem az emberek ellen, hanem az emberekért, az emberek javára, és győz. Győzelmeivel Isten nevére hoz dicsőséget. Hogyan lehet legyőzni az Urat? Lehetséges-e ez egyáltalán? A valóságban nem Jákób győzte le Istent, hanem Isten győzte le őt. Győztessé vált, mert hagyta magát legyőzni! Akkor mondja az Úr Jákóbnak, hogy győztél, amikor engedelmességre, alázatosságra jutott, és készen állt arra, hogy teljes életét letegye Isten kezébe. Végül is Fejedelemmé lesz Isten mellett. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálcza támad Izráelből (4 Móz. 24,17) Diadalmaskodik az Úrral, amikor emberekért küzd, és embereknek szolgál. Jézus útja is akkor vezetett a győzelem felé, amikor megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. (Fil. 2, 8-11) Jákób meg akarta tudni a vele tusakodó lény nevét. Alázattal mondta: Mondd meg nekem a nevedet! Az Úr azonban nem jelenti ki magát neki. Ez a harcos éjszaka nagy lehetőség arra, hogy Jákób megismerje önmagát. Mert családjával együtt még sok mindenben meg kell változniuk. Eddig szó nélkül hagyta, hogy az övéi idegen isteneket tartottak, és azokat imádták. Nem zavarta, hogy gyermekei a korszellem szerint élnek. A vallásosság vizes tejével táplálta őket. Nem tudott lelkieket adni nekik, mert neki sem volt komoly lelki élete. Döntenie kell még, hogy az Úrnak adja-e az egész életét. Az élő Isten addig nem jelenti ki magát neki, amíg össze nem gyűjti, és el nem temeti a cserfa alatt az idegen isteneket. Eljött azonban ennek az ideje is. Jákób nemcsak harcolt, hanem győzött is, ezért tudott családjával együtt újat kezdeni, és az Úrnak élni. Jákóbot megáldja a küldött, aki az Úr nevében jött hozzá. Mit értettek az emberek áldáson ebben a korban? Az áldás isteni erőben, lelki és anyagi javakban való részesedést jelentett. Ebben a nehéz helyzetben az áldás: az imádság meghallgatása. Isten Ézsaú haragját szeretetre változtatta. Ez a fordulat nyilvánvalóan nem azért következett be, mert az ajándékkal sikerült a gyűlölködő testvért kiengesztelni, hanem azért, mert Isten meghallgatta Jákób tusakodó imádságát. Szükségünk van az áldásra, de ennél sokkal nagyobb dolog az, ha az Urat megismerjük a Szentlélek által. Ha csak áldásokat és lelki élményeket igényelünk, akkor még a fogyasztói keresztyének szintjén vagyunk. Az új élet, a szeretetben gazdag élet és az örök élet Jézus Krisztus, a Megváltó megismerésével és elfogadásával kezdődik. Bereczki Sándor mindenkitemploma.hu 7

8 Szeretnél találkozni Jézussal? Az asszonyok találkoztak Vele, és milyen óriási örömük volt! Menj hát a Megfeszítetthez, és a Feltámadottal fogsz találkozni! Bánd meg a bűneidet igazán, amelyek miatt a kereszt állt. Ha bocsánatot kérsz mindazért a sok gonoszságért, amelyek miatt neki meg kellett halnia, nyomban megelevenedsz, és találkozni fogsz a feltámadt, élő Jézus Krisztussal, aki megbocsátja bűneidet, és örök élettel ajándékoz meg. Az egész élete megváltozik annak, aki a feltámadottal találkozik. Ennek a találkozásnak az örömét tovább adhatjuk... Gottl Márta Ne keressétek a holtak között az élőt A keresztre feszítettet keresitek? Ne keressétek a holtak között az élőt! Jertek és lássátok, a sír üres, ő pedig nincs itt, mert feltámadt! Gyertek, lássátok! Nos testvéreim, mi sem keressük a halottak között az élő Jézus Krisztust, mert hisszük, hogy meghalt, de nincs a halottak között! Az élők meglátják az élőt! ha nem látnátok őt, bizonyára nem vagytok még élők szellemi értelemben! Aki látja Őt, él! Ez a történet is azzal végződik, hogy Jézus elküldte tanítványait a szolgálatra minden hatalommal felruházva, kit-kit a kapott talentumok, a kegyelem és Lélek mértéke szerint. Induljunk tehát teljes hittel, a feltámadt és élő Jézus nyomában! Hogy a szolgálatunk nem hiábavaló-e, az pont attól függ, hogy nem emberi indulat, nem a szükség, nem az elvárások, hanem maga az élő Isten küld: menjetek és tegyetek tanítványokká minden népet! Ő megy előttünk, és elvégzi, amit akar, és ő velünk van a világ végezetéig! Pásti Zsófia A húsvétról A húsvétot szeretem. A húsvét nem a szervezetünk egészségéről vagy a manapság divatos méregtelenítésről szól, noha az is nagyon fontos. A húsvét, mint tudjuk is, Jézus kereszthalálának és feltámadásának az ünnepe, kiemelten pedig a bűneink bocsánatáé Húsvét

9 Gyógyító Isten Isten, csak egy karnyújtásnyira volt Éjszaka indultunk. Közvetlenül a csütörtöki alkalom után, épp csak a hálózsákot vettem magamhoz. Aznap érkezett a kérés Felvidékről, Sándor bácsiék eljönnének-e imádkozni egy fiatalasszonyért, akinek testében a magzattal megegyező nagyságú rákos daganat nő? Állapota már válságos. Az autóban kevés beszéd hallatszott. Mindenki Reginára, a beteg fiatalasszonyra gondolt, és magában imádkozott. Abban az esetben, ha a kismama ilyen súlyos beteg, rangsorolnak, hogy kinek az életét mentik elsősorban. Az anya dönt, hogy a saját élete a fontosabb, és lemond a magzatról, vagy saját életét kockáztatja, és ragaszkodik gyermekéhez. Minden orvos, aki megvizsgálta Reginát, terhességmegszakítást javasolt. De ő hívő keresztény volt, és Istentől várta azt, hogy egészséges gyermeke szülessen, és fel is tudja nevelni. Hajnal volt, mire odaértünk. Ébren vártak ránk. Regina már se ülni, se állni, se feküdni nem tudott a fájdalomtól. Sándor bácsi és Ági néni bementek a hálószobába imádkozni, mi Zsuzsival az előszobában maradtunk. Sokáig imádkoztunk, már reggel volt mikor lefeküdtünk. Akkor semmi változás nem látszott a betegen. Másnap konyhazajra ébredtünk. Regina minden fájdalom nélkül boldogan sürgöttforgott, ebédet főzött. Azt az örömöt! Nevettünk, énekeltünk, hálát adtunk. A következő vizsgálaton az orvos megállapította, hogy a daganat eltűnt. Regina néhány hónap múlva egészséges kislánynak adott életet. Köszönöm Istennek, hogy ott lehettem, és láthattam, hogy egyik óráról a másikra cselekedett! Köszönöm, hogy ilyen közelről láthattam Jézus gyógyító munkáját! Kondor Judit mindenkitemploma.hu 9

10 Bizonyságok levele Kedves Testvéreim! Rengeteg dolog történt velem az elmúlt két hónapban, melyek mind Isten dicsőségét hirdetik. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy itt lehetek, és a kegyelmét minden pillanatban érzem. Ezért adtam ezt a címet ennek a levélnek. Már az is Isten kegyelme volt, hogy ki tudtunk jutni, és az úton is mindvégig velünk volt, arról nem is beszélve, hogy teljesen angol nyelvű környezetben vagyok! Aki nem tudná, tanulási szándékkal érkeztünk Norvégiába, azon belül is Stavangerbe. Az iskola, ahova jelentkeztünk, azt írta, hogy inkább a következő félévben jöjjünk, mert nem tud nekünk kollégiumot biztosítani, hiszen már minden hely betelt. Isten kegyelme itt mutatkozott meg először. Laci (az évfolyamtársam, akivel itt vagyok, ő is hívő) az interneten véletlenül talált egy amerikai gyülekezetet, akik válaszoltak a levelünkre, és segítségükkel találtunk szállást, így az iskola is tudott fogadni bennünket ebben a félévben. Mikor megérkeztünk, egy kb. 35 éves nőhöz, Amandához kerültünk elszállásolásra, aki, mint kiderült, nem is hivő, csak egyszer volt a templomban, és körlevél útján szerzett tudomást rólunk. Ő jelentkezett, hogy hozzá mehetünk lakni. Vele sajnos nagyon sok problémánk támadt, egyszer például, amikor templomba akartunk menni, késtünk az alkalomról, mert Amanda egyik barátja beállt elém a kocsijával. Amanda nem foglalkozott vele, hiába kértük, hogy segítsen, azt mondta, hogy nem tudja, kié a kocsi. Végül úgy oldottuk meg a helyzetet, hogy kivettük az autó mögül a kerítést, és úgy álltam ki. Később kitalálta, hogy Lacival túl sok áramot fogyasztunk és közölte, hogy három lehetőségünk van: vagy többet fizetünk, vagy dolgozunk a kertben, vagy elköltözünk. Mi ez utóbbit szerettük volna leginkább, és elkezdtünk új szálláslehetőségek után nézni. Sajnos ez nem volt könnyű, sőt szinte lehetetlennek tűnt. Az idő is kevés volt, és hiába küldtünk el rengeteg t, semmi értékelhető választ nem kaptunk. Egy igébe kapaszkodtam, amit február hetedikén kaptam: És ha előbbi állapotod szegényes volt, ez utáni állapotod boldog lesz nagyon. (Jób 7,8) A helyzet végül is szintén Isten kegyelmével oldódott meg, egy kedves amerikai asszonynak köszönhetően, akit Karennek hívtak. Vele a templomban ismerkedtünk meg. Mikor már semmi remény nem volt, hogy új szállást találunk, ő és a férje, Dave ajánlotta fel, hogy Húsvét

11 a pincében lakhatunk, amíg nem találunk megfelelőbb szállást. Persze hogy akartuk! Másnap titokban átcsempésztük a cuccaink egy részét, mert féltünk, mit szól majd Amanda. Mikor megláttam a pincét, szemem-szám tátva maradt! Az ablak a fjordra néz, ahol lemegy a nap. Gyönyörű emeletes ágy és szőnyeg mindenütt! Biliárdasztal, szauna, s minden egyéb tartozik hozzá, ami csak kell. Egyből tudtam, hogy NAGYON boldog leszek itt, és nemcsak a kiváló szállás miatt, hanem mert fantasztikus hívő családba vezetett minket az Úr! A Jób 7,8-at pont egy hete kaptam! Amit Isten megígér, teljesíti még akkor is, ha emberileg semmi remény nincsen! Másnap bejelentettük Amandának, hogy nem fizetünk, hanem megyünk. Úr, a te atyáidnak Istene néked; ne félj, és meg ne rettenj! (5 Móz. 1,21) Az első pillanatban annyira megszerettük őket, hogy nem is vágytunk másik helyre elköltözni. Az előző igét vasárnap reggel olvastam, és még aznap, az alkalom után azzal fogadtak minket, hogy nem kell másik szállás után néznünk, mert itt addig maradhatunk, ameddig jólesik. Nagy öröm itt lakni, és boldogan segítünk mindenben, amiben csak tudunk: hol főzünk, hol a kutyusra vigyázunk, de mindig akad valami. A templomban is sikerült megtalálni a szolgálatunkat ittlétünk idejére. Szóval, szeretett testvéreim, minden az Isten dicsősége, és nagyon hálás vagyok neki mindenért. Igazi hívő családba kerültem, akik fantasztikus emberek. Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. (Péld. 17,17). De hálás vagyok azért az egy hónapért is, amit Amandánál elszenvedtünk, mert sok mindent máshogy értékelek. Végül is, ha ő nem fogad minket, akkor nem is tudtunk volna kijönni Norvégiába. Most az utóbbi állapotom, ahogy az ige mondta boldog nagyon És élvezek minden velük eltöltött pillanatot! Levelemet a következő igével zárom: Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. (Ap. csel. 4,20) Szeretettel: Csatko Karenék később átköltöztettek bennünket a pincéből egy apartmanba, ahol addig egy másik vendégük lakott. Most csodálatos külön szobánk van fürdőszobával, konyhával, nappalival, ami szintén a tengerre néz. Aznap, amikor átköltöztünk, ez volt az igében: Ímé elődbe adta az Úr, a te Istened ezt a földet: menj fel, bírjad T i s z t e l t Pr e s b i t é r i u m! Beleegyezéseteket kérem, hogy a Mindenki Temploma Gyülekezetének tagja lehessek szeptemberétől a rehabilitációs intézetben voltam gondozott. Az Úr a gyülekezetben hívott el, tudom, itt a helyem augusztusi megtérésemig mind ti, mind a gyülekezet nagy szeretettel támogattatok! Ez azóta sem változott, sőt nagyon sokan álltok mellettem. Amiért dicsőség az Úrnak! Hála és szeretet felétek! Kérlek fogadjatok el, hiszen ti vagytok az én igazi családom! Szerető testvéretek: Kunkl Imre Budapest március 15. azt, a miképpen megmondotta az mindenkitemploma.hu 11

12 Exkluzív interjú Szász Attilával Bizonyára sokan nem ismeritek még Szász Attilát, aki a messzi Vásárosnaményből érkezett, és csak pár hónapja jár gyülekezetünkbe. E havi számunkban őt ismerhetitek meg behatóbban. - Milyen apropóból kerültél Budapestre? - Tavaly júniusban fejeztem be az Egészségügyi Főiskolát Szabolcs megyében, ekkor adódott egy lehetőség, hogy lehetett pályázni állásokra az Egészségügyi Minisztériumban. Rögtön elkezdtem álmodozni, hogy milyen jó lenne megszerezni egy ilyen állást, és jelentkeztem is a munkaügyi központban, bár nem sok esélyt láttam, hogy sikerüljön. Legnagyobb meglepetésemre pár hét múlva behívtak egy felvételi beszélgetésre, és alkalmasnak találtak az állás betöltésére. Így szeptembertől a fővárosban dolgozom. - Hogyan találtál rá templomunkra? - Otthon Namélyben van egy nagyon kedves szomszédunk, akitől nagyon sok lelki útravalót kaptam, Erzsi néninek hívják. Ő beszélt mindig a Mindenki Templomáról, hiszen Sándor bácsival tért meg még annak idején. Szeptemberben, amikor a Budapestre költöztem, bennem és a lakótársamban felmerül az igény, hogy templomba szeretnénk járni, de igazából nem tudtuk, hogy hova is menjünk. Ekkor jutott eszembe Erzsi néni, akit fel is hívtam, és bátorított, hogy keressem fel a gyülekezetet. Egy pénteki napon történt, felkerekedtem, hogy megnézzem, hol is van ez a templom. Némi keresgélés után rá is akadtam, és emlékszem, nagyon idilli volt az egész látvány, ami elém tárult: az őszi napsütés, a fák vörös lombja és a templom impozáns épülete mind azt juttatták eszembe, hogy hasonló érzés lehet az arany utcákon is sétálni. Bent a templomban mondták, hogy vasárnap lehet jönni istentiszteletre, és lényegében azóta járok. - Mi vezetett el téged arra a felismerésre, hogy szükséged van Krisztusra? ben, egy teljesen átlagos estén fogalmazódott meg bennem, hogy szükségem van Istenre. Éppen otthon voltam a családommal, amikor édesapám megkért, hogy intézzek el valamit a kertben. Visszafelé menet pár másodpercre megálltam, mert egy egészen különleges érzés lett úrrá rajtam. Éreztem hogy Isten hív engem, és éreztem azt a mérhetetlen szeretetet, amely Belőle árad felém. Ezek után komolyan elkezdtem keresni Őt. Erzsi nénivel sokat beszélgettem, és nagyon nagy támogatást jelentett az, hogy vele tudtam imádkozni és elmélkedni az Úr dolgairól. Ő segített elindulni a hit útján. Budapestre kerülve is rengeteget tanultam, és számtalanszor éreztem, hogy Isten vezetése alatt vagyok. Már első alkalommal, amikor vasárnap eljöttem az istentiszteletre, találkoztam Hoffer Józsefné Marika nénivel, aki hozzám hasonlóan egy órával korábban ért a templomba. Ő elmesélte nekem, hogyan jött létre a gyülekezet, kik a pásztoraink, hogyan találta meg Istent. Hamarosan megismertem Margit nénit is, neki is sok mély beszélgetést köszönhetek. Az Igéből nagyon sok reményt merítettem. Nagyon hálás vagyok nekik, mert segítettek erőt gyűjteni ahhoz, hogy előre merjek menni a megtérők közé, mert már nagyon bántam a bűneimet, és vágytam imádkozni Sándor bácsival az üdvösségemért. A megtérésem előtt beszélgettem egy testvérrel is, aki részletesen elmondott mindent, amit tudnom kell a megtérésről és Krisztus követéséről, és én tudtam, hogy Őt akarom követni, Neki akarom adni az életemet. Fantasztikus érzés volt megtérni, imádkozni, és megnyitni a szívemet Jézus kegyelme előtt. Azóta is hiszem és tudom, hogy Krisztus bennem van, és vigyázza minden léptemet. Ámen. M.G Húsvét

13 Hangszerrel zengedezlek téged. (Zsoltárok 144,9) Számomra a zene maga az élet. Akár hallgatom, akár én magam játszom, magával ragad. Úgy gondolom, Isten szeretete jár át, amikor a zenével kapcsolatba kerülök, de azt is mondhatom, hogy ez egy egyszerű imádság, amely a lélek szabadulásához vezethet. Viszont, ha az imádság a lélek lélegzetvétele, akkor bizonnyal mondhatom, hogy a zene és az éneklés is az lehet. Már Kodály Zoltán is hasonlóan fogalmaz: A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható. Engem a zenélés és az éneklés teljesen betölt, felemel és táplál, és ezáltal közelebb kerülhetek Istenhez. Viszont nem tudok különbséget tenni éneklés és furulyázás, vagy a zene hallgatása között. Úgy érzem mindegyikkel egyformán zenghetem Isten dicsőségét. Mindez természetesen nem tudatos, hanem ösztönös, a zene hullámzását saját érzéseim hullámzása követi, mindenki tudja, hogy egy nagyszerű előadás, szolgálat milyen természetfeletti hangulatot kelt az emberben, például amikor egy órán keresztül a zenekarral együtt megyünk végig azon, amit a szerző kottába írt, azaz gondolatain, érzésein. Nagyon jó érzés, amikor éneklés közben a pianissimo és a forte fortissimo között, de még azokon kívül is képes vagy együtt élni a darabbal, amikor elhal, elcsuklik a hangod, vagy éppen berezonál a mellkasod és az egész tested az üvöltésbe, majd utána hirtelen döbbenten állsz a generál pauzéban. És ugyanilyen nagyszerű hangulatot vagy érzést kelt, ha a furulya mellett magam fedezem fel újra meg újra a zeneszerző zsenialitását, gondolatainak és érzelmeinek hihetetlenül változatos kifejeződését a zenében. És azt is fantasztikus élvezni, amikor csak leülsz, és hallgatod, hogy ugyanazon vagy hasonló érzelmek, gondolatok mennyire más módon fejeződnek ki a különböző korok zenéjében. Mennyire más Vivaldi Négy Évszakja, mint Haydn Évszakok oratóriuma, vagy mennyire másképpen fejezi ki a mindig azonos szövegét Bach, Mozart, Beethoven, Kodály, Michael Card. De csodálatos módon mindegyik megragad, a maga módján mindegyik felemel, és közelebb visz Istenhez. Igen, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tudjunk Istennek énekelni tiszta szívvel és örömmel, hiszen ez egy olyan egyedülálló ajándék, amit nem szabad kiaknázatlanul hagyni. Testvéreimmel már hosszú évek óta részt veszünk a gyülekezet énekkari szolgálatában, és egyre nyilvánvalóbbá válik bennem a felismerés, hogy éneklés közben én magam is megépülök, és azok is, akik hallgatják, vagy velem együtt dicsérik Istent. Fülöp Kriszti mindenkitemploma.hu 13

14 Ifjúsági oldalak Kedves fiatalok! A ti kedvetekért hoztuk létre ezt az oldalt, hogy a ti gondolataitok, a titeket foglalkoztató dolgok is megjelenési lehetőséget kapjanak ebben a Hírlevélben. Ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy népszerűsíthessetek egy könyvet, filmet, hanganyagot, ami elnyerte a tetszéseteket, és amiről a többieknek is Keressük a Mindenki Temploma brand-et Talán észrevettétek már, hogy a Mindenki Templomának még nincsen saját bejáratott logója, amit feltüntetünk a honlapon, hírlevélen, és a gyülekezet által kiadott iratokon stb. Ezért szeretnénk megkérni titeket, hogy engedjétek el a fantáziátokat, és álmodjátok meg a gyülekezet logóját. Egy olyan emblémát, ami megfelel a logókra vonatkozó követelményeknek, azaz: - utal a gyülekezet jellegére (karizmatikus, fiatalos, lelki) - lehetőleg felhasználja a templombelső színvilágát, ábrázolásmódját - könnyen megjegyezhető és felismerhető Az alkotásokat, ötleteket a feltüntetett címre vagy a szerkesztőkhöz juttassátok el! Írásokat, képeket stb. az címre küldjetek, vagy ha nincs erre mód, juttassátok el valamelyik szerkesztőhöz! feltétlenül tudniuk kell. De akár személyes sztorikat, kérdéseiteket, rajzaitokat, hirdetményeiteket is szívesen közvetítjük, és a lehetőségeket sorolhatnám a végtelenségig. A lényeg: ez a ti oldalatok, és várjuk az általatok küldött érdekesebbnél érdekesebb dolgokat. Dinya Péter gyülekzeti logó tervei Gyülekezetünk büszkesége, a tinédzserzenekar tagjai: Tóth Ingrid, Tóth Dénes, Kondor Mátyás, Megyeri Balázs és Forgó Andris

15 Események a Mindenki Templomában Nyári gyülekezeti kirándulás A szombati evangelizációs istentisztelet megújulása Gyülekezetünk minden nyáron szervez egy közös kirándulást a közösség számára, ahol együtt lehetünk és kikapcsolódhatunk, miközben Istenre is fokozott figyelmet fordítunk. Az elmúlt években eljutottunk Olaszországba, Horvátországba és Ausztriába, és mindig nagyon áldásosnak bizonyult az együtt töltött idő. Az idén is tervezzük egy ilyen külföldi kirándulás megszervezését, amelyhez ötleteket várunk. Szeretnénk olyan helyre menni, amelyet nem gond megközelíteni (lehetőleg gépkocsival), nem túl drága, és higéniai szempontból is megfelel az elvárásoknak. Fontos szempont persze az is, hogy tudjunk kirándulni, esetleg várost nézni a szálláshely közelében. Úgyhogy várjuk a kedves olvasók tanácsait, hogy hol lenne érdemes eltölteni egy kellemes hetet a testvérekkel. Javaslataitokat kérjük, hogy a lelkipásztorokkal, vagy a szerkesztőkkel osszátok meg. Húsvéti összejövetelek A húsvéti ünnepek alatt a következő eseményeket ajánljuk a kedves testvéreink figyelmébe: március 21- én nagypénteki istentiszteletet kerül megrendezésre, majd másnap szombat esti zenés evangélizációt tartunk. Vasárnap ünnepi istentisztelünkre várunk mindenkit, majd húsvét hétfőn egy Schönbrunni kirándulással zárjuk az ünnepet, melyen minden kedves családot, ifjú és örökifjú testvért örömmel látunk. Kérjük, hogy a templomban kihelyezett listára minél előbb írjátok fel a neveteket, amennyiben jönni szeretnétek, hogy tudjuk hány főre is számítsunk pontosan, mert a helyszín megközelítése gépkocsival történik. A sajt keresettel rendelkező utasok minimális részvételi díj befizetésével vehetnek részt a kiránduláson. Kérjük imádkozzatok, hogy szép időnk legyen és persze gyertek minél többen! Nagyon örültem, és hálás voltam, amikor Sándor bácsi és Ági néni, vezető lelkipásztoraink megosztották velünk a gondolataikat, és mi is tovább imádkoztunk, hogy hogyan lehetne a Mindenki Temploma közönségéből újra közösséget formálni Isten vezetésével és segítségével. Szükség volt a megújulásra, mert az eddigi rend szerint a templomban lévők passzívan nézték végig az istentiszteletet. Fontosnak tartottuk, hogy aktívan is részt lehessen venni az istentiszteletben hiszen az igehirdetők, bizonyságtevők, énekkar-zenekar nem előadók, hanem Isten üzenetének átadói (és átélői), azonban a hallgatóságnak a befogadáshoz idő szükséges a lelki felkészülésre. Erre ad lehetőséget a közös éneklés. A résztvevők így részesei az istentiszteletnek, felemelik a szívüket az Úrhoz, imádkoznak/énekelnek lélekben, és imádják az Urat a szívükben persze (mi nem a külsőségekre hajtunk). Erre nagyon jó eszköz és lehetőség a közös éneklés, a felállás egy aktív jelenlétet, készenlétet jelképez Isten előtt, és egyben az Isten iránti komoly tiszteletet is kifejezi. Így mindaz, akinek Isten imádata és tisztelete van a szívében, elmélyülhet ebben a közös éneklés alatt, és mindezt a közös éneklésben ki is fejezheti. Ez nagyon fontos, és egyben elszakadás is bekövetkezhet a szürke hétköznapoktól, ahogyan felemeljük a szívünket, így végre Istennek is van lehetősége közel jönni hozzánk, sőt, aki erre alkalmas, annak be is tölti a szívét az Ő szent Lelkével. Jó dolog, ha továbbra is nyitottak maradunk a változásokra, amiket teljes szívemből hiszem, hogy Isten indított el. Hiszem, hogy sok áldásban lesz közösen részünk, ha mindezeket az új lehetőségeket Isten imádására és tiszteletére fordítjuk! Halászné Barlai Kati mindenkitemploma.hu 15

16 Min d e n k i t s z e r e t e t t e l vá r u n k is t e n t i s z t e l e t e i n k r e a Mindenki Templomában! Nézze a Pax Tv műsorát, amelyen Bereczki Sándor gyülekezetünk lelkipásztora az Iránytű című előadássorozatát láthatja mindennap délelőtt 9 órától, illetve este 22 óra 50 perctől! Szerda 17: 00-tól Utcamisszió 18: 00-tól Bibliai tanítás és imaóra Péntek 17: 00-tól Tizenévesek találkozója 18: 00-tól Ifjúsági összejövetel Szombat 18: 00-tól Zenés evangélizáció Vasárnap 10: 00-tól Úrvacsora a közösség tagjai számára 10: 30-tól Gyermek istentisztelet 11: 00-tól Istentisztelet Gyülekezetünk kiadványai: Dávid szíve, Meddig jutottál?, Milyen ember vagy?, Mi a neved? (Igehirdetések sorozat 1-4.) és hírleveleink megtálhatóak a Mindenki Temploma könyvtárában, illetve a honlapunkon. Honlap: Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9 Tel.: (+36 1) Fax: (+36 1)

Bereczki Sándor MI A NEVED? Igehirdetések 4. Ő így felelt: Jákób. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor MI A NEVED? Igehirdetések 4. Ő így felelt: Jákób. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 4. MI A NEVED? Ő így felelt: Jákób Mindenki Temploma Mi a neved? Ekkor Valaki tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A LÉLEK GYÜMÖLCSEI 2. A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: ÖRÖM (GALATA 5, 22)

A LÉLEK GYÜMÖLCSEI 2. A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: ÖRÖM (GALATA 5, 22) A LÉLEK GYÜMÖLCSEI 2. A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: ÖRÖM (GALATA 5, 22) Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Próbaidős tag KÁTÉ 2010-11/ 7. rész A Lélek gyümölcse öröm. Talán ez az egyik dolog, az

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 XV I. é vfo l ya m 1. s z á m - 2 0 1 4. á p r i l i s Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 Jób könyvét olvasva sok kérdés merül fel bennünk. Az egész történet olyan igazságtalannak tűnik. Isten miért egyezkedik

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉVEL KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET GYÜLEKEZETEINK TAGJAINAK, ÉS SZERETTEIKNEK!

A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉVEL KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET GYÜLEKEZETEINK TAGJAINAK, ÉS SZERETTEIKNEK! UNGARISCHER SEELSORGEDIENST DER EVANG. KIRCHE H.B. IN ÖSTERREICH AUSZTRIAI MAGYAR REFORMÁTUS LELKIGONDOZÓ SZOLGÁLAT Wien 1., Dorotheergasse 16, honlap: http://becsi.reformatusok.com/ e-mail: bemaref @gmail.com

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim! olyan csodálatos, amikor ez az Istendicsőítés ott van a hívő ember mindennapjaiban is.

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben