MINDENKITEMPLOMA.HU. Gyülekezeti hírlevél Húsvét

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINDENKITEMPLOMA.HU. Gyülekezeti hírlevél 2008. Húsvét"

Átírás

1 MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél Húsvét Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. (Máté 28,6)

2 TARTALOM Bereczki Sándor: Húsvéti üzenet 3 Peszáh 4 Dr. Gruber Tibor Húsvét 5 Bereczki Sándor: Mi a neved? 6 Húsvéti gondolatok 8 Kondor Judit: Gyógyító Isten 9 Cselőtei Attila: Bizonyságok levele 10 M.G. Exkluzív interjú Szász Attilával 12 Ifjúsági oldalak 14 Események a Mindenki Templomában 15 mindenkitemploma.hu Sion Gyülekezet lapja, Húsvét Mindenki Temploma, 1105, Cserkesz u Főszerkesztő: Bereczki Sándor Vezető szerkesztő: Bereczki Sándorné Szerkesztő: Megyeri Gábor, Lektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger Dániel Fotók: Bereczki Sándor MINDENKITEMPLOMA.HU

3 HÚSVÉTI ÜZENET feltámadt, amint megmondta. (Máté 28,6) A főpapok a törvény alapján halálra méltónak találták Jézus Krisztust. Pilátus, a római helytartó ebben nem volt velük egy véleményen, de mégis teljesítette követelésüket. Fennhangon a bűnösök közé sorolták Jézust, ő azonban csendben maradt. Amikor leköpték, nem fenyegetőzött. Amikor korbácsolták, alázatos maradt. Keresztre feszítették erőtlenségből, noha minden hatalom neki adatott mennyen és földön. Megölték Őt. Kezét és lábát átlyukasztották, szívébe dárdát döftek, ahonnan víz és vér jött ki. Miért volt Jézus erőtlen ekkor? Mit értsünk az ő erőtlenségén? Nem rendelt maga mellé sereget, hogy megvédje, és nem tért le a szenvedés útjáról. Miért? A megváltást az Ige szerint akarta véghez vinni! Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfija, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. (Ézsaiás 53,3-5) Krisztus meghalt és feltámadott. Máté evangélista egészen közel visz minket a feltámadás eseményéhez: a mennyei erők közbelépését földrengés jelzi, angyal hengerítette el a követ a sziklába vájt sír bejáratáról, és az angyal megjelenésével tehetetlenné válnak a sír őrzői. Az ÚR feltámadott. Ez egy megmagyarázhatatlan titok. Angyal közli az asszonyokkal a nagy örömhírt, mely Jézus ígéretének beteljesülésére utal. Ez az üzenet megpecsételi a szenvedéséről és feltámadásáról szóló jövendöléseket. Az asszonyok először csak az üres sírt látják, ahol a megfeszített Krisztus feküdt, s hitben elfogadták a mennyei lény szavait. Aki meghallja a felülről jövő üzenetet, mást nem tehet, csak hisz. Szívét Isten iránti félelem tölti el, mert a Feltámadott mennyei erőinek közelsége mindig félelmetes a bűnös embernek, de ugyanakkor örömteljes is, mert ami történt, az élet győzelme a halál fölött a bűnös ember javára. Krisztus halálával és feltámadásával minden a javunkra történt. A megváltás végbement a Golgotán, a menny kapuja kinyílt előttünk. Krisztus feltámadása után értjük meg, hogy Isten irántunk való szeretetből adta halálra Fiát. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3,16) Az asszonyok az üres sír láttán és az angyali üzenet hallatán hitre jutottak. Nem azt mondták, hogy ha megbízható bizonyítékaik lesznek, akkor majd hisznek, hanem hittek, és feltárult előttük a valóság: Krisztus feltámadása! mindenkitemploma.hu 3

4 Az asszonyok hite, amit a Szentlélek gerjesztett bennük, nem maradt passzív, tétlen, szemlélődő hit. Elindultak, hogy megosszák másokkal is a nagy örömhírt: Krisztus feltámadott. Hitükhöz hozzátartozott az engedelmesség is. A hívő és engedelmes szív láthatja meg a Feltámadottat. Ők meglátták. Találkoztak a Feltámadottal, aki emlékezteti őket az angyal üzenetére. Tanítványainak is csak akkor jelenik meg, amikor már hitre és engedelmességre jutottak, és imádattal tudnak leborulni előtte. Jézus a kételkedő szívvel nem vállalja a közösséget, az őszintén vágyakozó hitét megerősíti, és növeli az engedelmességben. Hit és engedelmesség nélkül nem találkozunk a Feltámadott Krisztussal! Legfeljebb vallásos élményünk lehet Húsvétról, ami nem ad erőt arra, hogy szentül éljünk és szolgáljunk. A feltámadás híre eljutott Krisztus ellenségeihez is, de semmit sem jelentett nekik. Krisztus feltámadott, és mennybe ment, az Atya jobbján ül, s onnan, mint ítélő Bíró fog visszajönni. Krisztus feltámadott, ettől a ténytől függ új életünk és feltámadásunk is. Te hiszed-e, hogy Krisztus feltámadott? Hiszed-e, hogy te is fel fogsz támadni az utolsó napon? Nem elég csak csodálnunk Krisztus feltámadásának tényét, nekünk is fel kell támadnunk most új életre! Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14) Az új élet és az üdvösség kritériuma a hit. Tudnunk kell, hogy nem a hit puszta megléte a feltétel, hanem az, hogy a hit által Krisztus lakozik bennünk! Hiszünk, és az élő Krisztushoz tartozunk. Nem a magunk életét éljük, hanem Ő él bennünk. A Feltámadott veled is megosztja életét és áldásait, ha szívedet most kitárod előtte! Dicsőség Istennek! Krisztus feltámadott és él! Isten szeretet. Most még itt a földön ünnepelünk, egykor majd a teljességet elérve Isten országában örvendezünk. Húsvétkor nemcsak az egykori nagy isteni tettet ünnepeljük, hanem magát az élő Urat, a Feltámadottat, aki minden nap velünk van, és gondot visel rólunk. A feltámadott Krisztus áldása legyen velünk! Áldott és békés húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak! Bereczki Sándor Peszáh És beszéld el gyermekeidnek azon a napon mindazt, ami veled történt, és szólj: Ezért tette az Örökkévaló, amit értem tett, mikor kijöttem Egyiptomból. (2 Mózes 13,8) Az idén április 20-án estétől 27-én estig ünnepli a zsidó nép peszáhot, a zsidó húsvétot. A nyolcnapos ünnep a felszabadulás emlékét őrzi, és azt idézi, hogy Izrael gyermekei a kétszáztíz esztendős egyiptomi rabság után, több mint 3300 évvel ezelőtt tömegesen kivonultak Egyiptomból. A kivonulás történetét a Mózes küldetését, a fáraó kérlelhetetlenségét, az Isten rendelte tíz csapás sorozatát, majd a zsidók menekülését Mózes második könyvének fejezete írja le. A peszáh egy összetett ünnep. A szabadulás, szabadság, változás, tavasz, megújulás, tisztulás szavakkal jellemezhető. Alapja a csodás egyiptomi kivonulás emlékünnepe, nyolc napon át tart. Az ünnep különböző részekből áll, és azok más-más értelemmel bírnak. Így a Peszáh az elkerülés ünnepe, mivel a tíz csapás elkerülte a zsidó házakat. A kovásztalan kenyér ünnepe, emlékezve arra, hogy sietve kellett elhagyni Egyiptomot, nem volt idő a tészta megkelesztésére (mácó: macesz, kovásztalan kenyér). A tavasz ünnepe. A szabadság ünnepe, mivel Mózes kivezette a zsidókat az egyiptomi rabszolgaságból. Peszáh első két estéje a Széder est. Ilyenkor együtt vacsorázik a család, és közösen felolvassák a Hágádát (jelentése: elbeszélés) a szabadulás történetét. Az este legfontosabb célja, hogy a családfő elmesélje gyermekeinek a szabadulás történetét, mindenki úgy érezze, mintha ő maga szabadult volna a szolgaságból. Minden nemzedéknek kötelessége úgy tekintenie önmagára, mintha önmaga szabadult volna ki Egyiptomból. A Hágádá empátiára tanít. Ez a beleérzés olyan erővé vált a római elnyomás alatt, hogy egy Széder estét következő reggelén tört ki a Barkochba szabadságharc (i.sz ). DD Húsvét

5 Húsvét A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, melyet március vagy április hónapban tartanak. A Biblia szerint Jézus nagypénteki keresztre feszítése után a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Helyettes áldozatával megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. A magyar elnevezés arra a középkori szokásra vezethető vissza, hogy a megelőző, húshagyó keddel kezdődő 40 napos böjt után ezen a napon lehetett először húst enni. Az eredetileg zsidó ünnep, a páska, héberül peszach, az egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepe volt. A peszach (js'p,,) ünnep neve a héber pászách (js'p;,) igéből származik, aminek a jelentése: átugrik, érintetlenül hagy, megkímél. A szó arra a történeti eseményre utal, hogy Isten, az egyiptomi 10. csapás alkalmával, amikor minden elsőszülöttet megölt Egyiptomban, Izráel otthonait, elsőszülötteit megkímélte. A 2 Mózes 12. részében elolvashatjuk, hogyan ünnepelte meg Izráel népe az első páskát az Egyiptomból való szabadulás előestéjén és éjszakáján. Az első hónap, Niszán 10. napján kellett megvenni vagy kiválasztani a páskabárányt, mely csak hibátlan, hím és egyéves lehetett, és Niszán 14-én, estefelé kellett levágni. Vérével be kellett kenni a két ajtófélfát és a szemöldökfát, hogy amikor az Úr éjjel átvonul Egyiptomon és megöli az elsőszülötteket, elkerülje a vérrel megjelölt házakat. A bárányt nyárson egészben kellett megsütni. Kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel kellett elfogyasztani. Már az első páska elrendelésekor elhangzott, hogy ezt az eseményt emlékezetben kell tartani, s nemzedékről nemzedékre meg kell ünnepelni a kovásztalan kenyerekkel együtt. Niszán 14-én este van az Úr páskája, a következő nap az Úr kovásztalan kenyereinek az ünnepe. Hét napig kovásztalan kenyeret kell enni, és az ünnep idejére minden kovászt ki kell takarítani a házból és el kell égetni. Az Újszövetség tanítása szerint a törvényben, az áldozatokban, ünnepekben az eljövendő javak árnyéka van csupán, a valóság Krisztus. Jézus, tanítványaival együtt, megtartotta a páska és a kovásztalan kenyerek ünnepét. Különös jelentősége van az utolsó páskavacsorának, amit kereszthalála előtt költött el tanítványaival. Ekkor szerezte és rendelte el örök rendelésül az úrvacsorát. A mózesi törvények szerint a bárány bűnért való áldozat, melyet levágva, vérét ontva megölnek a bűnös ember helyett. A kivonulás történetében a bárány vére Isten népét óvja meg a csapástól, az elsőszülöttek halálától. Az újszövetségi értelmezés szerint Jézus Krisztus, az Isten Báránya, az egyszeri tökéletes bűnért való áldozat, akinek vére a bűnös ember helyett hullott, másrészt ez a vér ad örök életet, azaz megvéd az örök haláltól. Ez arra kötelez, hogy a tisztaság és igazság kovásztalanságában járjunk. A húsvét időpontját a Niceai Zsinat (325) határozta meg úgy, hogy az a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap legyen. A húsvétot megelőző Virágvasárnappal kezdődő hetet a 4. századtól Nagyhétnek nevezték. Nagycsütörtököt már az óegyházban az úrvacsora szereztetése ünnepeként ülték meg, a Nagypéntek, a keresztre feszítés napja pedig a gyász és a szomorúság ünnepe volt. A húsvét vasárnap a feltámadás örömünnepe, melyet egyes egyházak már szombaton délután, körmenettel ünnepelnek. Dr. Gruber Tibor mindenkitemploma.hu 5

6 Mi a neved? Ekkor Valaki tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákób csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákóbnak: Bocsáss el, mert hajnalodik! Ő azt felelte: Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle: Mi a neved? Ő így felelt: Jákób. Erre azt mondta: Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákób ezt kérte: Mondd meg nekem a nevedet! De ő ezt mondta: Miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. (1 Mózes 32,25-30) Jákóbnak, amikor családjával Kánaán földje felé tartott, legnagyobb ellensége, Ézsaú birtokán kellett áthaladnia. Félt bátyja haragjától, bosszújától, mert ellenséges viszony alakult ki köztük. Ekkor három lépésből álló stratégiát dolgozott ki. Először is ajándékot készített Ézsaúnak. Ez az eljárása nem pusztán számító, hanem jóvátétel is van benne, testvérét is részesíteni akarja a tőle csellel megvont áldásban. Aztán még megkísérli biztonságba helyezni családját és javait. Átküldte őket a Jabbók-gázlónál, (a Jabbók a Jordán mellékfolyója), félúton a Holt-tenger és a Genezáreti-tó között. Végül egyedül maradt, elrejtőzött a sötét éjszakában. Gyötrődött és aggódott. Attól tartott, hogy Ézsaú útját állja és kifosztja őt, mindent elvesz tőle, amiért nehéz, fáradtságos munkával megdolgozott. A félelmet keltő sötétben ekkor lépéseket hallott, és hirtelen egy ember körülfogta, átölelte, és tusakodott vele. Milyen hátborzongató jelenet! Egy idegen tusakodott vele! Jákób azonban ebben a helyzetben is erős volt, küzdött az Istennel. Küzdött az angyallal és legyőzte; sírt és könyörgött néki. (Hós. 12,3-4) Ez a titokzatos lény egy küldött, egy angyal emberi alakban, aki az Úr nevében jött, magát az Urat képviselte, és a rábízott feladatot teljesítette. Jákób erős, izmos pásztorember volt, aki sokszor megküzdött a nyájra leselkedő vadállatokkal, tolvajokkal és betolakodókkal. Sohasem hátrált meg, bátran szembeszállt velük. Most nem emberekkel van dolga, hanem az élő Isten küldöttjével. Egy szellemi lény, egy angyal harcolt vele, aki a heves küzdelemben megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákób csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Miért is bánt így a küldött Jákóbbal? Mit akart tőle? Azért tette ezt vele, hogy leértékelje és tehetetlen, másodosztályú, mulya embernek érezze magát? Nem! Egyáltalán nem. Azért bánt így vele az Úr, hogy felismerje a saját gyengeségét, és egész életében emlékezzen arra, hogy önmagában gyenge, de az Úrral erős! Mert az az út, melyen Jákób fog járni, csak Isten erejével tehető meg. Pál apostol is az erőtlenségének tudatában támaszkodott a kegyelemre. az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. (2 Kor. 12, 9-10) Nehéz összehasonlítani Jákób és Jézus tusakodását. Jákób azért tusakodott, hogy megmeneküljön gyilkos indulatú testvére kezéből. Isten meg is mentette őt. Jézus haláltusájában azért imádkozott, hogy ne kelljen kiinnia a keserű poharat, hogy ne kerüljön ellenségei kezébe, de az Atya akaratát megértve készen állt a keresztet felvenni, és meghalni a világ bűneiért. Mert noha megfeszíttetett erőtelenségből, mindazáltal él Istennek hatalmából. (2 Kor. 13,4) Jézus fizikai erejét elvették az őt kínzó emberek, de lelki erejéhez nem fértek hozzá! Jákób új útra lépett. Az Úrba kapaszkodott, és nem akarta Őt elengedni. Ekkor kérdezi a küldött: Mi a neved? Jákóbot váratlanul éri ez a kérdés. Ha emberi módon viszonyult volna az Istenhez, akkor mentegetőzött volna, vagy elhallgatta volna azt, amivel a szíve titkon vádolta. Aki bűneit nem hallgatja el, az lelkileg felemelkedik. Dávidnak, amíg takargatta és elhallgatta gonosz tetteit, stagnált a lelki élete: Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet Húsvét

7 az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. (Zsolt. könyve 32,3.5). Jákób őszintén válaszolt a kérdésre. Nem akart hazudni Istennek. (Mi sokszor magunknak is hazudunk!) Jákób vagyok! felelte szégyenkezve. Én Jákób vagyok, a fondorkodó! Vak apámat és bátyámat kihasználtam és becsaptam. Ez vagyok! Mitől változott meg? Jákób jellemtorzulását akkor értjük meg, ha betekintünk a családjába. A szülők személyválogatók voltak. Izsák Ézsaút szerette, Rebeka pedig Jákóbot. Az anya irigykedett, amikor látta, hogy Ézsaú apjával leül, és bizalmasan beszélget, vele pedig nem igényli a bensőséges kapcsolatot. Sokszor titokban hallgatózott is, hogy miről beszélnek egymással. Egyszer, amikor Izsák szobaajtaja mögött hallgatózott, megtudta, hogy az áldás közlésére készülnek. Ekkor Rebekának az a ravasz ötlete támadt, hogy fondorlattal megszerzi Jákób számára az áldást. Izsák vak is, egy kicsit süket is, így könnyen elérhetik a céljukat. Jákób anyja tervét magévá tette, és szerepét kénytelen volt végigjátszani. Csalt az anya, de csalt a fia is. A részrehajlás miatt Rebeka elvesztette világos látását. Annak idején, mikor terhes volt, egy különös próféciát kapott a születendő gyermekeivel kapcsolatban: Két nép van méhedben, két nemzet válik ki belsődből: egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek! (1 Móz. 25,23) A kisebbre vonatkozott az áldás ígérete, amit Rebeka nem felejtett el, a szívében forgatott. Nem tudta azonban kivárni a prófécia valóra válását, ezért emberi módon közbelépett, besegített, fondorkodott. Az egyik szülő Ézsaút, a másik pedig Jákóbot szerette jobban. Ez a kivételező, pártos bánásmód a család felbomlásához vezetett. A családi minta, melyet Jákób otthon látott, mély nyomokat hagyott benne. Amikor ő is családot alapított, szüleihez hasonlóan viselkedett. Az egyik fiát, Józsefet jobban szerette, mint a többit. Cifra ruhában járatta, elnéző volt iránta. Kritikátlanul elfogadta pletykáit, amiket testvéreiről terjesztett. A pártatlan szeretet hiánya nagy vihart kavart az ő családjában is, a testvérek megvetették Józsefet, és ellene fordultak. Jákób új felismerésre jutott, bűnösnek érezte magát, szégyellte, amit eddig elkövetett. Ekkor hangzanak fel az Úr feloldozó szavai: Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákób, a választott nép ősatyja új nevet és áldást kapott. Múltja lezárult, bűnbocsánatot nyert. Személyisége, jelleme megváltozott. Többé már nem Fondorkodó, hanem Izráel. Olyan harcos, aki isteni erővel küzd nem az emberek ellen, hanem az emberekért, az emberek javára, és győz. Győzelmeivel Isten nevére hoz dicsőséget. Hogyan lehet legyőzni az Urat? Lehetséges-e ez egyáltalán? A valóságban nem Jákób győzte le Istent, hanem Isten győzte le őt. Győztessé vált, mert hagyta magát legyőzni! Akkor mondja az Úr Jákóbnak, hogy győztél, amikor engedelmességre, alázatosságra jutott, és készen állt arra, hogy teljes életét letegye Isten kezébe. Végül is Fejedelemmé lesz Isten mellett. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálcza támad Izráelből (4 Móz. 24,17) Diadalmaskodik az Úrral, amikor emberekért küzd, és embereknek szolgál. Jézus útja is akkor vezetett a győzelem felé, amikor megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. (Fil. 2, 8-11) Jákób meg akarta tudni a vele tusakodó lény nevét. Alázattal mondta: Mondd meg nekem a nevedet! Az Úr azonban nem jelenti ki magát neki. Ez a harcos éjszaka nagy lehetőség arra, hogy Jákób megismerje önmagát. Mert családjával együtt még sok mindenben meg kell változniuk. Eddig szó nélkül hagyta, hogy az övéi idegen isteneket tartottak, és azokat imádták. Nem zavarta, hogy gyermekei a korszellem szerint élnek. A vallásosság vizes tejével táplálta őket. Nem tudott lelkieket adni nekik, mert neki sem volt komoly lelki élete. Döntenie kell még, hogy az Úrnak adja-e az egész életét. Az élő Isten addig nem jelenti ki magát neki, amíg össze nem gyűjti, és el nem temeti a cserfa alatt az idegen isteneket. Eljött azonban ennek az ideje is. Jákób nemcsak harcolt, hanem győzött is, ezért tudott családjával együtt újat kezdeni, és az Úrnak élni. Jákóbot megáldja a küldött, aki az Úr nevében jött hozzá. Mit értettek az emberek áldáson ebben a korban? Az áldás isteni erőben, lelki és anyagi javakban való részesedést jelentett. Ebben a nehéz helyzetben az áldás: az imádság meghallgatása. Isten Ézsaú haragját szeretetre változtatta. Ez a fordulat nyilvánvalóan nem azért következett be, mert az ajándékkal sikerült a gyűlölködő testvért kiengesztelni, hanem azért, mert Isten meghallgatta Jákób tusakodó imádságát. Szükségünk van az áldásra, de ennél sokkal nagyobb dolog az, ha az Urat megismerjük a Szentlélek által. Ha csak áldásokat és lelki élményeket igényelünk, akkor még a fogyasztói keresztyének szintjén vagyunk. Az új élet, a szeretetben gazdag élet és az örök élet Jézus Krisztus, a Megváltó megismerésével és elfogadásával kezdődik. Bereczki Sándor mindenkitemploma.hu 7

8 Szeretnél találkozni Jézussal? Az asszonyok találkoztak Vele, és milyen óriási örömük volt! Menj hát a Megfeszítetthez, és a Feltámadottal fogsz találkozni! Bánd meg a bűneidet igazán, amelyek miatt a kereszt állt. Ha bocsánatot kérsz mindazért a sok gonoszságért, amelyek miatt neki meg kellett halnia, nyomban megelevenedsz, és találkozni fogsz a feltámadt, élő Jézus Krisztussal, aki megbocsátja bűneidet, és örök élettel ajándékoz meg. Az egész élete megváltozik annak, aki a feltámadottal találkozik. Ennek a találkozásnak az örömét tovább adhatjuk... Gottl Márta Ne keressétek a holtak között az élőt A keresztre feszítettet keresitek? Ne keressétek a holtak között az élőt! Jertek és lássátok, a sír üres, ő pedig nincs itt, mert feltámadt! Gyertek, lássátok! Nos testvéreim, mi sem keressük a halottak között az élő Jézus Krisztust, mert hisszük, hogy meghalt, de nincs a halottak között! Az élők meglátják az élőt! ha nem látnátok őt, bizonyára nem vagytok még élők szellemi értelemben! Aki látja Őt, él! Ez a történet is azzal végződik, hogy Jézus elküldte tanítványait a szolgálatra minden hatalommal felruházva, kit-kit a kapott talentumok, a kegyelem és Lélek mértéke szerint. Induljunk tehát teljes hittel, a feltámadt és élő Jézus nyomában! Hogy a szolgálatunk nem hiábavaló-e, az pont attól függ, hogy nem emberi indulat, nem a szükség, nem az elvárások, hanem maga az élő Isten küld: menjetek és tegyetek tanítványokká minden népet! Ő megy előttünk, és elvégzi, amit akar, és ő velünk van a világ végezetéig! Pásti Zsófia A húsvétról A húsvétot szeretem. A húsvét nem a szervezetünk egészségéről vagy a manapság divatos méregtelenítésről szól, noha az is nagyon fontos. A húsvét, mint tudjuk is, Jézus kereszthalálának és feltámadásának az ünnepe, kiemelten pedig a bűneink bocsánatáé Húsvét

9 Gyógyító Isten Isten, csak egy karnyújtásnyira volt Éjszaka indultunk. Közvetlenül a csütörtöki alkalom után, épp csak a hálózsákot vettem magamhoz. Aznap érkezett a kérés Felvidékről, Sándor bácsiék eljönnének-e imádkozni egy fiatalasszonyért, akinek testében a magzattal megegyező nagyságú rákos daganat nő? Állapota már válságos. Az autóban kevés beszéd hallatszott. Mindenki Reginára, a beteg fiatalasszonyra gondolt, és magában imádkozott. Abban az esetben, ha a kismama ilyen súlyos beteg, rangsorolnak, hogy kinek az életét mentik elsősorban. Az anya dönt, hogy a saját élete a fontosabb, és lemond a magzatról, vagy saját életét kockáztatja, és ragaszkodik gyermekéhez. Minden orvos, aki megvizsgálta Reginát, terhességmegszakítást javasolt. De ő hívő keresztény volt, és Istentől várta azt, hogy egészséges gyermeke szülessen, és fel is tudja nevelni. Hajnal volt, mire odaértünk. Ébren vártak ránk. Regina már se ülni, se állni, se feküdni nem tudott a fájdalomtól. Sándor bácsi és Ági néni bementek a hálószobába imádkozni, mi Zsuzsival az előszobában maradtunk. Sokáig imádkoztunk, már reggel volt mikor lefeküdtünk. Akkor semmi változás nem látszott a betegen. Másnap konyhazajra ébredtünk. Regina minden fájdalom nélkül boldogan sürgöttforgott, ebédet főzött. Azt az örömöt! Nevettünk, énekeltünk, hálát adtunk. A következő vizsgálaton az orvos megállapította, hogy a daganat eltűnt. Regina néhány hónap múlva egészséges kislánynak adott életet. Köszönöm Istennek, hogy ott lehettem, és láthattam, hogy egyik óráról a másikra cselekedett! Köszönöm, hogy ilyen közelről láthattam Jézus gyógyító munkáját! Kondor Judit mindenkitemploma.hu 9

10 Bizonyságok levele Kedves Testvéreim! Rengeteg dolog történt velem az elmúlt két hónapban, melyek mind Isten dicsőségét hirdetik. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy itt lehetek, és a kegyelmét minden pillanatban érzem. Ezért adtam ezt a címet ennek a levélnek. Már az is Isten kegyelme volt, hogy ki tudtunk jutni, és az úton is mindvégig velünk volt, arról nem is beszélve, hogy teljesen angol nyelvű környezetben vagyok! Aki nem tudná, tanulási szándékkal érkeztünk Norvégiába, azon belül is Stavangerbe. Az iskola, ahova jelentkeztünk, azt írta, hogy inkább a következő félévben jöjjünk, mert nem tud nekünk kollégiumot biztosítani, hiszen már minden hely betelt. Isten kegyelme itt mutatkozott meg először. Laci (az évfolyamtársam, akivel itt vagyok, ő is hívő) az interneten véletlenül talált egy amerikai gyülekezetet, akik válaszoltak a levelünkre, és segítségükkel találtunk szállást, így az iskola is tudott fogadni bennünket ebben a félévben. Mikor megérkeztünk, egy kb. 35 éves nőhöz, Amandához kerültünk elszállásolásra, aki, mint kiderült, nem is hivő, csak egyszer volt a templomban, és körlevél útján szerzett tudomást rólunk. Ő jelentkezett, hogy hozzá mehetünk lakni. Vele sajnos nagyon sok problémánk támadt, egyszer például, amikor templomba akartunk menni, késtünk az alkalomról, mert Amanda egyik barátja beállt elém a kocsijával. Amanda nem foglalkozott vele, hiába kértük, hogy segítsen, azt mondta, hogy nem tudja, kié a kocsi. Végül úgy oldottuk meg a helyzetet, hogy kivettük az autó mögül a kerítést, és úgy álltam ki. Később kitalálta, hogy Lacival túl sok áramot fogyasztunk és közölte, hogy három lehetőségünk van: vagy többet fizetünk, vagy dolgozunk a kertben, vagy elköltözünk. Mi ez utóbbit szerettük volna leginkább, és elkezdtünk új szálláslehetőségek után nézni. Sajnos ez nem volt könnyű, sőt szinte lehetetlennek tűnt. Az idő is kevés volt, és hiába küldtünk el rengeteg t, semmi értékelhető választ nem kaptunk. Egy igébe kapaszkodtam, amit február hetedikén kaptam: És ha előbbi állapotod szegényes volt, ez utáni állapotod boldog lesz nagyon. (Jób 7,8) A helyzet végül is szintén Isten kegyelmével oldódott meg, egy kedves amerikai asszonynak köszönhetően, akit Karennek hívtak. Vele a templomban ismerkedtünk meg. Mikor már semmi remény nem volt, hogy új szállást találunk, ő és a férje, Dave ajánlotta fel, hogy Húsvét

11 a pincében lakhatunk, amíg nem találunk megfelelőbb szállást. Persze hogy akartuk! Másnap titokban átcsempésztük a cuccaink egy részét, mert féltünk, mit szól majd Amanda. Mikor megláttam a pincét, szemem-szám tátva maradt! Az ablak a fjordra néz, ahol lemegy a nap. Gyönyörű emeletes ágy és szőnyeg mindenütt! Biliárdasztal, szauna, s minden egyéb tartozik hozzá, ami csak kell. Egyből tudtam, hogy NAGYON boldog leszek itt, és nemcsak a kiváló szállás miatt, hanem mert fantasztikus hívő családba vezetett minket az Úr! A Jób 7,8-at pont egy hete kaptam! Amit Isten megígér, teljesíti még akkor is, ha emberileg semmi remény nincsen! Másnap bejelentettük Amandának, hogy nem fizetünk, hanem megyünk. Úr, a te atyáidnak Istene néked; ne félj, és meg ne rettenj! (5 Móz. 1,21) Az első pillanatban annyira megszerettük őket, hogy nem is vágytunk másik helyre elköltözni. Az előző igét vasárnap reggel olvastam, és még aznap, az alkalom után azzal fogadtak minket, hogy nem kell másik szállás után néznünk, mert itt addig maradhatunk, ameddig jólesik. Nagy öröm itt lakni, és boldogan segítünk mindenben, amiben csak tudunk: hol főzünk, hol a kutyusra vigyázunk, de mindig akad valami. A templomban is sikerült megtalálni a szolgálatunkat ittlétünk idejére. Szóval, szeretett testvéreim, minden az Isten dicsősége, és nagyon hálás vagyok neki mindenért. Igazi hívő családba kerültem, akik fantasztikus emberek. Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. (Péld. 17,17). De hálás vagyok azért az egy hónapért is, amit Amandánál elszenvedtünk, mert sok mindent máshogy értékelek. Végül is, ha ő nem fogad minket, akkor nem is tudtunk volna kijönni Norvégiába. Most az utóbbi állapotom, ahogy az ige mondta boldog nagyon És élvezek minden velük eltöltött pillanatot! Levelemet a következő igével zárom: Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. (Ap. csel. 4,20) Szeretettel: Csatko Karenék később átköltöztettek bennünket a pincéből egy apartmanba, ahol addig egy másik vendégük lakott. Most csodálatos külön szobánk van fürdőszobával, konyhával, nappalival, ami szintén a tengerre néz. Aznap, amikor átköltöztünk, ez volt az igében: Ímé elődbe adta az Úr, a te Istened ezt a földet: menj fel, bírjad T i s z t e l t Pr e s b i t é r i u m! Beleegyezéseteket kérem, hogy a Mindenki Temploma Gyülekezetének tagja lehessek szeptemberétől a rehabilitációs intézetben voltam gondozott. Az Úr a gyülekezetben hívott el, tudom, itt a helyem augusztusi megtérésemig mind ti, mind a gyülekezet nagy szeretettel támogattatok! Ez azóta sem változott, sőt nagyon sokan álltok mellettem. Amiért dicsőség az Úrnak! Hála és szeretet felétek! Kérlek fogadjatok el, hiszen ti vagytok az én igazi családom! Szerető testvéretek: Kunkl Imre Budapest március 15. azt, a miképpen megmondotta az mindenkitemploma.hu 11

12 Exkluzív interjú Szász Attilával Bizonyára sokan nem ismeritek még Szász Attilát, aki a messzi Vásárosnaményből érkezett, és csak pár hónapja jár gyülekezetünkbe. E havi számunkban őt ismerhetitek meg behatóbban. - Milyen apropóból kerültél Budapestre? - Tavaly júniusban fejeztem be az Egészségügyi Főiskolát Szabolcs megyében, ekkor adódott egy lehetőség, hogy lehetett pályázni állásokra az Egészségügyi Minisztériumban. Rögtön elkezdtem álmodozni, hogy milyen jó lenne megszerezni egy ilyen állást, és jelentkeztem is a munkaügyi központban, bár nem sok esélyt láttam, hogy sikerüljön. Legnagyobb meglepetésemre pár hét múlva behívtak egy felvételi beszélgetésre, és alkalmasnak találtak az állás betöltésére. Így szeptembertől a fővárosban dolgozom. - Hogyan találtál rá templomunkra? - Otthon Namélyben van egy nagyon kedves szomszédunk, akitől nagyon sok lelki útravalót kaptam, Erzsi néninek hívják. Ő beszélt mindig a Mindenki Templomáról, hiszen Sándor bácsival tért meg még annak idején. Szeptemberben, amikor a Budapestre költöztem, bennem és a lakótársamban felmerül az igény, hogy templomba szeretnénk járni, de igazából nem tudtuk, hogy hova is menjünk. Ekkor jutott eszembe Erzsi néni, akit fel is hívtam, és bátorított, hogy keressem fel a gyülekezetet. Egy pénteki napon történt, felkerekedtem, hogy megnézzem, hol is van ez a templom. Némi keresgélés után rá is akadtam, és emlékszem, nagyon idilli volt az egész látvány, ami elém tárult: az őszi napsütés, a fák vörös lombja és a templom impozáns épülete mind azt juttatták eszembe, hogy hasonló érzés lehet az arany utcákon is sétálni. Bent a templomban mondták, hogy vasárnap lehet jönni istentiszteletre, és lényegében azóta járok. - Mi vezetett el téged arra a felismerésre, hogy szükséged van Krisztusra? ben, egy teljesen átlagos estén fogalmazódott meg bennem, hogy szükségem van Istenre. Éppen otthon voltam a családommal, amikor édesapám megkért, hogy intézzek el valamit a kertben. Visszafelé menet pár másodpercre megálltam, mert egy egészen különleges érzés lett úrrá rajtam. Éreztem hogy Isten hív engem, és éreztem azt a mérhetetlen szeretetet, amely Belőle árad felém. Ezek után komolyan elkezdtem keresni Őt. Erzsi nénivel sokat beszélgettem, és nagyon nagy támogatást jelentett az, hogy vele tudtam imádkozni és elmélkedni az Úr dolgairól. Ő segített elindulni a hit útján. Budapestre kerülve is rengeteget tanultam, és számtalanszor éreztem, hogy Isten vezetése alatt vagyok. Már első alkalommal, amikor vasárnap eljöttem az istentiszteletre, találkoztam Hoffer Józsefné Marika nénivel, aki hozzám hasonlóan egy órával korábban ért a templomba. Ő elmesélte nekem, hogyan jött létre a gyülekezet, kik a pásztoraink, hogyan találta meg Istent. Hamarosan megismertem Margit nénit is, neki is sok mély beszélgetést köszönhetek. Az Igéből nagyon sok reményt merítettem. Nagyon hálás vagyok nekik, mert segítettek erőt gyűjteni ahhoz, hogy előre merjek menni a megtérők közé, mert már nagyon bántam a bűneimet, és vágytam imádkozni Sándor bácsival az üdvösségemért. A megtérésem előtt beszélgettem egy testvérrel is, aki részletesen elmondott mindent, amit tudnom kell a megtérésről és Krisztus követéséről, és én tudtam, hogy Őt akarom követni, Neki akarom adni az életemet. Fantasztikus érzés volt megtérni, imádkozni, és megnyitni a szívemet Jézus kegyelme előtt. Azóta is hiszem és tudom, hogy Krisztus bennem van, és vigyázza minden léptemet. Ámen. M.G Húsvét

13 Hangszerrel zengedezlek téged. (Zsoltárok 144,9) Számomra a zene maga az élet. Akár hallgatom, akár én magam játszom, magával ragad. Úgy gondolom, Isten szeretete jár át, amikor a zenével kapcsolatba kerülök, de azt is mondhatom, hogy ez egy egyszerű imádság, amely a lélek szabadulásához vezethet. Viszont, ha az imádság a lélek lélegzetvétele, akkor bizonnyal mondhatom, hogy a zene és az éneklés is az lehet. Már Kodály Zoltán is hasonlóan fogalmaz: A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható. Engem a zenélés és az éneklés teljesen betölt, felemel és táplál, és ezáltal közelebb kerülhetek Istenhez. Viszont nem tudok különbséget tenni éneklés és furulyázás, vagy a zene hallgatása között. Úgy érzem mindegyikkel egyformán zenghetem Isten dicsőségét. Mindez természetesen nem tudatos, hanem ösztönös, a zene hullámzását saját érzéseim hullámzása követi, mindenki tudja, hogy egy nagyszerű előadás, szolgálat milyen természetfeletti hangulatot kelt az emberben, például amikor egy órán keresztül a zenekarral együtt megyünk végig azon, amit a szerző kottába írt, azaz gondolatain, érzésein. Nagyon jó érzés, amikor éneklés közben a pianissimo és a forte fortissimo között, de még azokon kívül is képes vagy együtt élni a darabbal, amikor elhal, elcsuklik a hangod, vagy éppen berezonál a mellkasod és az egész tested az üvöltésbe, majd utána hirtelen döbbenten állsz a generál pauzéban. És ugyanilyen nagyszerű hangulatot vagy érzést kelt, ha a furulya mellett magam fedezem fel újra meg újra a zeneszerző zsenialitását, gondolatainak és érzelmeinek hihetetlenül változatos kifejeződését a zenében. És azt is fantasztikus élvezni, amikor csak leülsz, és hallgatod, hogy ugyanazon vagy hasonló érzelmek, gondolatok mennyire más módon fejeződnek ki a különböző korok zenéjében. Mennyire más Vivaldi Négy Évszakja, mint Haydn Évszakok oratóriuma, vagy mennyire másképpen fejezi ki a mindig azonos szövegét Bach, Mozart, Beethoven, Kodály, Michael Card. De csodálatos módon mindegyik megragad, a maga módján mindegyik felemel, és közelebb visz Istenhez. Igen, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tudjunk Istennek énekelni tiszta szívvel és örömmel, hiszen ez egy olyan egyedülálló ajándék, amit nem szabad kiaknázatlanul hagyni. Testvéreimmel már hosszú évek óta részt veszünk a gyülekezet énekkari szolgálatában, és egyre nyilvánvalóbbá válik bennem a felismerés, hogy éneklés közben én magam is megépülök, és azok is, akik hallgatják, vagy velem együtt dicsérik Istent. Fülöp Kriszti mindenkitemploma.hu 13

14 Ifjúsági oldalak Kedves fiatalok! A ti kedvetekért hoztuk létre ezt az oldalt, hogy a ti gondolataitok, a titeket foglalkoztató dolgok is megjelenési lehetőséget kapjanak ebben a Hírlevélben. Ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy népszerűsíthessetek egy könyvet, filmet, hanganyagot, ami elnyerte a tetszéseteket, és amiről a többieknek is Keressük a Mindenki Temploma brand-et Talán észrevettétek már, hogy a Mindenki Templomának még nincsen saját bejáratott logója, amit feltüntetünk a honlapon, hírlevélen, és a gyülekezet által kiadott iratokon stb. Ezért szeretnénk megkérni titeket, hogy engedjétek el a fantáziátokat, és álmodjátok meg a gyülekezet logóját. Egy olyan emblémát, ami megfelel a logókra vonatkozó követelményeknek, azaz: - utal a gyülekezet jellegére (karizmatikus, fiatalos, lelki) - lehetőleg felhasználja a templombelső színvilágát, ábrázolásmódját - könnyen megjegyezhető és felismerhető Az alkotásokat, ötleteket a feltüntetett címre vagy a szerkesztőkhöz juttassátok el! Írásokat, képeket stb. az címre küldjetek, vagy ha nincs erre mód, juttassátok el valamelyik szerkesztőhöz! feltétlenül tudniuk kell. De akár személyes sztorikat, kérdéseiteket, rajzaitokat, hirdetményeiteket is szívesen közvetítjük, és a lehetőségeket sorolhatnám a végtelenségig. A lényeg: ez a ti oldalatok, és várjuk az általatok küldött érdekesebbnél érdekesebb dolgokat. Dinya Péter gyülekzeti logó tervei Gyülekezetünk büszkesége, a tinédzserzenekar tagjai: Tóth Ingrid, Tóth Dénes, Kondor Mátyás, Megyeri Balázs és Forgó Andris

15 Események a Mindenki Templomában Nyári gyülekezeti kirándulás A szombati evangelizációs istentisztelet megújulása Gyülekezetünk minden nyáron szervez egy közös kirándulást a közösség számára, ahol együtt lehetünk és kikapcsolódhatunk, miközben Istenre is fokozott figyelmet fordítunk. Az elmúlt években eljutottunk Olaszországba, Horvátországba és Ausztriába, és mindig nagyon áldásosnak bizonyult az együtt töltött idő. Az idén is tervezzük egy ilyen külföldi kirándulás megszervezését, amelyhez ötleteket várunk. Szeretnénk olyan helyre menni, amelyet nem gond megközelíteni (lehetőleg gépkocsival), nem túl drága, és higéniai szempontból is megfelel az elvárásoknak. Fontos szempont persze az is, hogy tudjunk kirándulni, esetleg várost nézni a szálláshely közelében. Úgyhogy várjuk a kedves olvasók tanácsait, hogy hol lenne érdemes eltölteni egy kellemes hetet a testvérekkel. Javaslataitokat kérjük, hogy a lelkipásztorokkal, vagy a szerkesztőkkel osszátok meg. Húsvéti összejövetelek A húsvéti ünnepek alatt a következő eseményeket ajánljuk a kedves testvéreink figyelmébe: március 21- én nagypénteki istentiszteletet kerül megrendezésre, majd másnap szombat esti zenés evangélizációt tartunk. Vasárnap ünnepi istentisztelünkre várunk mindenkit, majd húsvét hétfőn egy Schönbrunni kirándulással zárjuk az ünnepet, melyen minden kedves családot, ifjú és örökifjú testvért örömmel látunk. Kérjük, hogy a templomban kihelyezett listára minél előbb írjátok fel a neveteket, amennyiben jönni szeretnétek, hogy tudjuk hány főre is számítsunk pontosan, mert a helyszín megközelítése gépkocsival történik. A sajt keresettel rendelkező utasok minimális részvételi díj befizetésével vehetnek részt a kiránduláson. Kérjük imádkozzatok, hogy szép időnk legyen és persze gyertek minél többen! Nagyon örültem, és hálás voltam, amikor Sándor bácsi és Ági néni, vezető lelkipásztoraink megosztották velünk a gondolataikat, és mi is tovább imádkoztunk, hogy hogyan lehetne a Mindenki Temploma közönségéből újra közösséget formálni Isten vezetésével és segítségével. Szükség volt a megújulásra, mert az eddigi rend szerint a templomban lévők passzívan nézték végig az istentiszteletet. Fontosnak tartottuk, hogy aktívan is részt lehessen venni az istentiszteletben hiszen az igehirdetők, bizonyságtevők, énekkar-zenekar nem előadók, hanem Isten üzenetének átadói (és átélői), azonban a hallgatóságnak a befogadáshoz idő szükséges a lelki felkészülésre. Erre ad lehetőséget a közös éneklés. A résztvevők így részesei az istentiszteletnek, felemelik a szívüket az Úrhoz, imádkoznak/énekelnek lélekben, és imádják az Urat a szívükben persze (mi nem a külsőségekre hajtunk). Erre nagyon jó eszköz és lehetőség a közös éneklés, a felállás egy aktív jelenlétet, készenlétet jelképez Isten előtt, és egyben az Isten iránti komoly tiszteletet is kifejezi. Így mindaz, akinek Isten imádata és tisztelete van a szívében, elmélyülhet ebben a közös éneklés alatt, és mindezt a közös éneklésben ki is fejezheti. Ez nagyon fontos, és egyben elszakadás is bekövetkezhet a szürke hétköznapoktól, ahogyan felemeljük a szívünket, így végre Istennek is van lehetősége közel jönni hozzánk, sőt, aki erre alkalmas, annak be is tölti a szívét az Ő szent Lelkével. Jó dolog, ha továbbra is nyitottak maradunk a változásokra, amiket teljes szívemből hiszem, hogy Isten indított el. Hiszem, hogy sok áldásban lesz közösen részünk, ha mindezeket az új lehetőségeket Isten imádására és tiszteletére fordítjuk! Halászné Barlai Kati mindenkitemploma.hu 15

16 Min d e n k i t s z e r e t e t t e l vá r u n k is t e n t i s z t e l e t e i n k r e a Mindenki Templomában! Nézze a Pax Tv műsorát, amelyen Bereczki Sándor gyülekezetünk lelkipásztora az Iránytű című előadássorozatát láthatja mindennap délelőtt 9 órától, illetve este 22 óra 50 perctől! Szerda 17: 00-tól Utcamisszió 18: 00-tól Bibliai tanítás és imaóra Péntek 17: 00-tól Tizenévesek találkozója 18: 00-tól Ifjúsági összejövetel Szombat 18: 00-tól Zenés evangélizáció Vasárnap 10: 00-tól Úrvacsora a közösség tagjai számára 10: 30-tól Gyermek istentisztelet 11: 00-tól Istentisztelet Gyülekezetünk kiadványai: Dávid szíve, Meddig jutottál?, Milyen ember vagy?, Mi a neved? (Igehirdetések sorozat 1-4.) és hírleveleink megtálhatóak a Mindenki Temploma könyvtárában, illetve a honlapunkon. Honlap: Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9 Tel.: (+36 1) Fax: (+36 1)

Bereczki Sándor MI A NEVED? Igehirdetések 4. Ő így felelt: Jákób. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor MI A NEVED? Igehirdetések 4. Ő így felelt: Jákób. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 4. MI A NEVED? Ő így felelt: Jákób Mindenki Temploma Mi a neved? Ekkor Valaki tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Ficsor Károly Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Orgovány 2003 1 ISBN 963 03 9606 8 Borító és tördelés: Ficsor Donát Kiadja az Örömhír Alapítvány Belső használatra! NEM ÁRUSÍTHATÓ! 2

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

ABarnabás Házban, a Hargitán tölthettem egy júliusi

ABarnabás Házban, a Hargitán tölthettem egy júliusi baptista ifjúsági lap Székelyudvarhely. Fõtér. fotó: www.csedoattila.info 103. Zsoltár. Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensõm az õ szent nevét! Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com 2014. Május Jézus mondja: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Máté 28,19a 2014. május Református Élet KÖSZÖNTÉS BUDAPESTRŐL

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

Ti vagytok a föld sója

Ti vagytok a föld sója Újfolyam 37. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. szeptember Ti vagytok a föld sója (Máté 5,13) Martinecz Márta kerámiája Evangelizációs hét október 8-tól 12-ig MAGVETÉS ÚJ KEZDÉS

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

KEGYETLEN VILÁG. Minden kedves olvasónknak Áldott Húsvétot kívánunk! 2005. 1. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

KEGYETLEN VILÁG. Minden kedves olvasónknak Áldott Húsvétot kívánunk! 2005. 1. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2005. 1. szám KEGYETLEN VILÁG A múlt év karácsonyán megdöbbentette a keresztény világot, és valóságosan megrázta a nem keresztyén világot is a katasztrófa

Részletesebben

és erejének megtagadása

és erejének megtagadása SZÖVETSÉG HÍREK 2009. II. negyedév Hírek Bemerítés Gál Mónika (Szeghalom), Hajdú Istvánné, Jassó Józsefné és Vári Jánosné (Füzesgyarmat) bemerítési alkalma volt 2009. június 21-én a Szeghalmi Baptista

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben