Levél szenvedéseink hátterérıl. A titkok az Úréi!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél szenvedéseink hátterérıl. A titkok az Úréi!"

Átírás

1 1 Levél szenvedéseink hátterérıl. A titkok az Úréi!

2 2 Drága Testvér! Kérdéseid a Végtelenre kopogtatnak rá! A titkok az Úréi! (5Móz 29, 28) Mégis, a kezdetek elbeszélése rávilágít, hogy a szenvedés misztériuma szorosan összefügg a bőn, a gonoszság misztériumával (mysterium iniquitatis). Körvonalait, a kinyilatkoztatott igazságok által, ugyan fel lehet ismerni, de számodra a választ csak az Úr lehelheti a szívedre! Nem az a célom, hogy konkrét feleletet keressek, hanem a keresés irányára szeretném felhívni a figyelmet. (Életed nagy kérdéseire az Isten válaszát neked kell megtalálnod!) Bizonyára lehet okosakat és bölcseket mondani, de a felelet nem az értelem számára adatott, hanem a személy centrumához, a szívedhez, szellemedhez, oda, ahol az Úr naponta átöleli életedet! Az értelem csupán rávilágít a titokra, és értelmezni próbálja azt. Fel szabad tenni a kérdést: tragédia-e az élet, vagy komédia? A Sötétség hercege, a Sátán (és angyalai), a világosság angyalának álcázva magát azt súgja, hogy tragédia! Itt már minden eldılt, veszítettünk, a félelmünk jogos, de vannak rá csillapító szerek. A Remény angyala azonban, a viharosan szeretı Lélek, az örömnek, a táncnak és a nevetésnek a Szelleme azt mondja: komédia! Valóságos kaland, melyben az eredeti bőn (és személyes bőneink) ugyan ellenünk törnek, miként Jézus életére törtek az elemek, amikor a viharos tó közepén aludt a csónakban, de İ parancsolt a viharnak, csendet, nyugalmat teremtett, és így figyelmeztetett minket: mit féltek ti kicsiny hitőek? És szavára a Teremtı Lélek kegyeleme túláradt. 1. Igen, lehet kísértés is a szenvedés, hogy elfordítson Istentıl! Milyen sokan hagyták el Isten útjait, mert nem értették meg a szenvedés miértjét. Ki tudja, hogy hányan kiáltották az égre: Hogy engedheti ezt Isten? Azonban nem kell nekünk feltétlenül Isten kezét befeketítenünk. Naivitás lenne azt hinni, hogy a gonosz már nem akar elnyelni, megrontani, megalázni minket! Fizikai betegségeket, lelki zavarokat, bőnöket hoz az életünkbe. Amint az elsı pápa tanította, ordító oroszlán módjára keresi áldozatát! Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el. (1 Pét 5, 8) Igaz, hogy a gonosz a háborút Krisztus keresztje által már elveszítette, de csatákat még nyerhet az életünk színterén. Ezért minden kereszténynek harcolnia, küzdenie kell az Úr szabadító érintéséért. Mert nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszságnak az ég magasságaiban lévı szellemei ellen. (Ef 6, 12) 2. Lehet próba is. A hit próbája: minek hiszel? A szubjektív tapasztalatnak, vagy a szeretet gyızelmének? Aki hisz, az már átment a halálból az életre. mondja az apostol. De vajon hiszünk-e a Krisztus által elvárt mérce szerint? Megdöbbentı, miként tanítja Szent Ferenc Leó testvért a tökéletes boldogságra: ha kisebb testvérünk visszaadná is szeme világát a vakoknak, meggyógyítaná a sántákat, kiőzné az ördögöket, hallókká tenné a süketeket és járókká a bénákat, megszólítatná a némákat, s ami még nagyobb dolog, feltámasztaná a négynapos halottakat; írd, hogy nem ebben van a tökéletes boldogság. De nem is a tudomány ismerte vagy a nyelvekben való jártasság, nem a prédikálás tudománya, nem a titkok ismerete vagy a prófétaság, nem is a lelkek megmentésében van elrejtve a boldogság titka, mondja Ferenc. Leó testvér felcsigázva fürkészi mestere szavait: Atyám, kérlek téged az Isten nevében, mondd meg tehát, miben van a tökéletes boldogság? A megoldás a megpróbáltatások elviselésének módjában keresendı. Amikor mi csuromvizesen az esıtıl és összefagyva a hidegtıl, mocskosan a sártól és elcsigázva az éhségtıl, elérjük majd az Angyalos Boldogasszony kolostorát, s kopogunk a kapun, és a kapus mérgesen kinéz és megkérdezi: Kik vagytok?, mi meg azt feleljük: Ketten a ti testvéreitek közül'', ô pedig így válaszol: Hazudtok, közönséges csavargók vagytok, akik tekeregve a világon becsapjátok az embereket, és elorozzátok az alamizsnát a szegények elıl, takarodjatok innen'', és nem nyitja ki nekünk a kaput, hanem kint hagy ácsorogni a hóban és a lucsokban, dideregve és éhezve a

3 3 késı éjszakában. Mindezt békében elviselni, és az újabb elutasítottságban is derősnek maradni, ha mindezeket mi békességgel és örömmel viseljük, az áldott Krisztus szenvedéseire gondolva, hogy iránta való szeretetbıl el kell tőrnünk a bántalmakat; ó, Leó testvér, írd: ebben áll a tökéletes boldogság. - Most pedig Leó testvér, halld a végsı tanulságot! A Szentlélek mindazon kegyelmei és ajándékai közül, amelyekkel Isten az ô szeretteit elhalmozza, a legnagyobb adomány, ha önmagunkat le tudjuk gyızni, és készek vagyunk Krisztus szeretetéért elviselni minden bántalmat és méltánytalanságot, minden igazságtalanságot és kellemetlenséget. Mert Isten többi ajándékával nem dicsekedhetünk, mivelhogy nem a miénk, hanem Istené; amint az Apostol mondja: Mid van, amit nem Istentıl kaptál? S ha tıle kaptad, mit dicsekszel vele, mintha a magadé volna? De a nyomorúság és megpróbáltatás keresztjében bátran dicsekedhetünk, mert ez a mienk; ezért mondja az Apostol: Nem akarok másban dicsekedni, csak a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében. Akinek tisztelet és dicsıség adassék, mindörökkön örökké. Amen. 1 Isten a hálaadás és a dicséret szellemében szeretne megırizni minket mindig és minden körülmény közepette, vagy éppen nehézségeink ellenére! İt mindenek fölött magasztalnunk, áldanunk és dicsıítenünk kell, mert İ a végtelen jóság, szeretet és irgalom, İ a teremtés Atyja és Királya! 3. Gyakran saját bőneink, butaságaink következménye (vagy mások bőnébıl ered). Az igaz, hogy minden javára szolgál az Istent szeretıknek, de az már nem, hogy akkor akármit megtehetünk! El kell fordulnunk a bőntıl és forrásától, és megbánó szívvel, az Úr, tisztító, gyógyító kegyelméért kell esedeznünk. A bőnbocsánat szentsége és a betegek kenete, ilyen esetben, gyakran a lelki változás mellett fizikai gyógyulást is eredményezheti. Bizony hányan élnek ma is felelıtlenül, nem törıdve életük, életvitelük következményeivel! Újra fel kell fedeznünk a gyónás (bőnbánat, bőnvallás, feloldozás) kegyelmeit! Aki Krisztusban van, új teremtés az! Benne megújul a teremtés, és az ember elıvételezi a feltámadott (megdicsıült) élet áldásait. A kenet szentsége pedig, a betegségben gyógyulást, a szenvedésben türelmet, a halálban pedig, örök életet eredményez számunkra, amennyiben nem mágia módjára közeledünk hozzá, hanem az Úr érkezését, érintését fogadjuk be általa! 4. De eszközként is jelen lehet az Úr kezében! Igazi tisztítótőz! Megtisztít ragaszkodásainkból, hogy egyedül a Legjobb, a Legcsodálatosabb legyen a szerelmünk. A birtoklás világából átvezet a létezés világába. Oda, ahol az Úrral való kapcsolatunk teljesen szabad, mindentıl független, ingyenes viszony. Nem valamiért szeretem Krisztust, hanem önmagáért! Szabaddá kell válnunk Isten imádására, hogy a teremtett értékek felett szemléljük és áldjuk a teremtés Királyát! Egyedül az Úr jelenlététének kell birtokolnia szívünket, lelkünket, hétköznapi életünket, mert így teljesedik be az emberi élet, így válhat boldoggá a teremtmény, ebben rejlik szívünk tisztasága! Még kedvenc imáinkat, imastílusunkat, vallási gyakorlatunkat is fel kell adnunk ahhoz, hogy azt befogadhassuk, amit İ akar adni a számunkra! Assisi szentje még ebben is mesterünk lehet. "Egy csöppnyi csend után Ferenc megkérdezte Leót: - Mit gondolsz, testvérem, miben áll a szív tisztasága? - Ez abban áll, hogy nincsenek hibáink, amit szemünkre vethetnénk magunknak - válaszolta gondolkodás nélkül Leó. - Most már megértem szomorúságodat - mondta Ferenc. - Mert hiszen mindig van valami, amit a szemünkre vethetünk. Igen - hagyta jóvá Leó, - és éppen ez az, ami engem elkeserít. Sohasem fogom elérni a szív tisztaságát. - Ah, Leó testvér, higgy nekem! Ne foglalkozz te annyit lelked tisztaságával! Fordítsd tekinteted Istenre! Csodáld! Örvendezzél azon, hogy van! Ö, aki maga a szentség, a tisztaság! Adj hálát neki önmaga miatt! Ebben áll, kicsi testvérem, a szív tisztasága. És amikor te így Isten felé fordultál, többé már ne fordulj vissza önmagadhoz! Ne kérdezd, mennyit haladtál. Az azon való bánkódás, hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy bőnösnek találjuk magunkat, még csak emberi érzelem, nagyon is emberi. Magasabbra kell emelni tekintetedet, sokkal feljebb. Van Isten, és létezik az ı mérhetetlensége, az ı változhatatlan fényessége. Annak van tiszta szíve, aki nem szőnik meg imádni az élı és igaz 1 Fioretti: 8. fejezet

4 4 Urat. Akinek az egyetlen törekvése, hogy Isten életére odafigyeljen, és aki képes minden nyomorúsága közepett Isten örök ártatlanságában és örömében fürdeni, mint a porszem a napsugárban. Ez az emberi szív egyszerre kifosztott, és minden gazdagsággal teljes. Elég neki, hogy Isten maga Isten. És ebben találja meg minden békéjét és gyönyörőségét. Isten pedig maga a szentség és a tisztaság. - De Isten megköveteli a mi erılködésünket és hőségünket is. - Kétségtelenül - válaszolta Ferenc. - De a szentség nem önmagunk kiteljesítése, még csak nem is valamiféle teljesség, melyet az ember megszerez önmagának. A szentség elsısorban üresség, amit fölfedezünk magunkban, és elfogadunk; és Isten maga jön, hogy betöltse azt abban a mértékben, ahogy megnyílunk az ı teljességére. A mi semmiségünk, ha elfogadjuk, szabad teret ad Istennek, ahol még teremthet. Az Úr nem engedi elrabolni dicsıségét senki emberfia által. İ mindig Úr. Az Egyetlen, az egyedüli Szent. De kézen fogja a szegényt, kiemeli a sárból, és népének fejedelmei közé ülteti, hogy lássa az ı dicsıségét. Isten a lélek kék ege lesz. Elmerülni Isten dicsıségének szemléletében, testvérem, Leó, felfedezni, hogy Isten valóban Isten, örökké Isten, mindazok felett, amik mi vagyunk és lehetünk, és örvendezni azon, hogy ı van, elragadtatásba esni örök ifjúsága elıtt, hálát adni neki önmaga miatt; ezt követeli leginkább az Úr szerelme tılünk, melyet a nekünk adott Lélek kiáraszt a szívünkbe. Ebben áll a szív tisztasága. Ezt a tisztaságot nem lehet elérni ökölbe szorított kézzel és megfeszülve. - Hát akkor hogyan? - kérdezte Leó. - Egyszerően nem szabad semmit sem megtartani önmagunkból. Mindent ki kell seperni. Még szorongásainkat is. Tiszta helyet kell készíteni. EI kell fogadni azt, hogy szegények vagyunk. Le kell vetni mindent, ami nyomaszt bennünket, még hibáink súlyát is. És csak az Úr dicsıségét kell már szemlélni, s engedni, hogy az minket átjárjon. Isten él, s ez egyedül elég. Akkor a szív könnyővé válik. Többé nem érzi önmaga súlyát; mintha kicserélték volna. Mint a pacsirta, megrészegül a tér tágasságától, s az ég azúrjától. Elhagy minden gondot és aggodalmat. A tökéletesség utáni vágy is megváltozik. Egyszerően és tisztán Istent akarja, Istent magát." 2 5. Lehet azért is, hogy Isten gyógyító szeretete megnyilvánuljon, és a Szent dicsısége felragyogjon elıttünk! (vö.: A vakon született meggyógyítása.) Jakab apostol buzdít minket: Valljátok meg tehát egymásnak bőneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert sokat megtehet az igaz ember állhatatos könyörgése. Jézus nyíltan utasít: Menjetek és hirdessétek: Elközelgett a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, őzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! (Mt10, 8) Nagy titok ez. Jób könyve is ezt a kérdést feszegeti - az ártatlan igaz szenvedését! Vajon miért nem lép közbe az Isten? De hiszen Jézusban közbelépett! Csak nem a mi gondolatainkhoz mérten. Miért aggódtok hát - kérdi. Atyátok tudta nélkül egy veréb sem esik le a fáról! De mi van, ha a verebecskék leesnek? Egy fejezete a "Dicsıítésben rejlı erı" címő könyvnek (Merlin Carothers) ezzel foglalkozik. Talán pontosan arra kíván tanítani, hogy Istent minden körülmény közepette áldanunk kell, mert İ a körülmények Istene! Az imádásban, a dicséretben, Isten gyógyító jelenléte, Szentlelke kiárad, életek újulnak meg, telnek el békével, szeretettel olyannyira, hogy a fizikai valóságot is átjárja a gyógyító erı, és az Úr talpra segíti az erıtlent. 6. Amikor az Úr ügyéért szenvedek, kiegészítem azt, ami még hiányzik a Krisztus keresztjébıl. Most pedig örömest szenvedek értetek, és kiegészítem testemben azt, ami hiányzik Krisztus szenvedéseibıl, testének, az egyháznak javára. (Kol 1, 24) Itt nem a magunk fabrikálta keresztrıl van szó, mely pokollá teheti a családok életét, hanem arról, amely valóban az Úrtól származik. Az İ nevéért, az İ ügyéért szenvedünk ilyenkor! Ez hiteles tanúságtétellé válhat. Lehet ez keresztényüldözés vagy csöndes kereszthordozás. Ebben a szenvedésben ott van az Úr jelenlétének békéje Mert az én igám édes és az én terhem könnyő (Mt. 11, 30). - Nem mintha a megváltás nem lenne teljes, de nekünk van rá szükségünk, hogy ebben is azonosuljunk az Úrral. Nem is tehetünk másként, hiszen Krisztus titokzatos teste vagyunk. 2 P. ELOI LECLERC O.F. M. Egy szegény ember bölcsessége 95. o.

5 5 7. A Bölcsesség könyve figyelmeztet, noha az ifjú korai halálát a világ tragédiának vélte, valójában az Úr mentette ki, hogy része legyen a dicsıségben! Mert lelke kedves volt Isten elıtt, sietve kiragadta ıt a gonoszság közepébıl. A népek látták, de meg nem értették, és nem vették szívükre azt, hogy Isten kegyelme és irgalma vár szentjeire, és irgalmas látogatása választottjaira. (Bölcs 4, 14) És ki tudja, hogy mi elıl ragadta el? Isten szeretete a válasz mindenre! Nehéz elfogadni a fiatal szenvedését, halálát, de ha árva gyermekek maradnak mögötte, akkor valósággal érthetetlennek látszik. Az ilyen helyzetben nehéz hiteles vigaszt nyújtani a hátramaradottaknak. Csak Isten képes az emberi lelket felemelni! Egy anya a gyermeke gyászjelentésére a következı zsoltársorokat íratta: Teljesítetted szívének kívánságát, nem tagadtad meg tıle ajkának óhajtását. Sıt elébe siettél boldogító áldással, fejére színarany koronát helyeztél. Életet kért tıled, s te megadtad neki, hogy sokáig éljen, idıtlen idıkig. (Zsolt. 21,3-5) 8. A "szerelmes Fiú" ölelése a szenvedés is, miként a zsoltáros mondja: És azt mondtam:«onnét van most sajgó sebem, hogy az Úr keze most másként érint!» (Zsolt 77,11) Számomra igen kedves Jób könyve 5. fejezetének17-27-ig terjedı verse: Mert ı megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged. Az éhínségben megment téged a haláltól, és a háborúban a fegyveres kezektıl. A nyelvek ostora elöl rejtve leszel, és nem kell félned, hogy a pusztulás rád következik. (.) Majd megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod, s ha megvizsgálod a te hajlékodat, nem találsz benne hiányt. Etc. 9. Amikor nagyon nagy nyomás nehezedett rám, és úgy éreztem, hogy összeroppanok a terhek alatt, akkor egyetlen kis mondatocska által közvetített Jelenlét erısítette napjaimat: "Tudom, hogy szeretsz!" Nem volt más vigaszom a fizikai, lelki és szellemi gyötrelmek közepette. Ekkor vígasztalt meg legédesebben az Úr. Csodálatos éjszakai álmokkal ajándékozott meg a "sötétben"! (Ma is valóságként élnek bennem!) És bátran mondhatom, nagyon jó volt nékem ez az idı. Az Isten ügye valóban szerelmi ügy! Felkap, és visz árkonbokron, néha megsebez valami, de a kaland olyan, mint a "szent láng története".(add nekem megsebzett szívedet; 35. old. - P. Dr. Slavko Barbaric OFM) Már nem érdekel más, csak az, hogy a cél felé fussak! A szenvedésrıl Marthe Robin, Kalkuttai Teréz anya, Pio atya, Szent Ferenc, de mindenekelıtt a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés tudna a leghitelesebben szólni, ıket kellene kérdezni. Látom az elsı vértanút az égre tekinteni kızápor közepette, és örül! (A vértanúságban a hőséget kéri tılünk az Úr, a szenvedés és a halál pusztán következménye a Krisztus iránti ragaszkodásunknak.) Mivel ragaszkodik hozzám, azért megszabadítom, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsıítem. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. (Zsolt. 91, 14) A szenvedés idején a legcélravezetıbb, ha az Ige szellemében járunk el. Ezért minden emberi megoldást el kell követünk a szenvedés megszüntetése érdekében. Szüntelen könyörgésben az Úrtól kell kérnünk az enyhülést, a gyógyulást. Nem eresztelek el, amíg meg nem áldasz! És a gyógyulásban a Szent Jelenlét megérinti a szívünket, lelkünket és testünket. Az üdvösséget vételezzük elıre, mert aki Krisztusban van, új teremtés az. Aki hisz, az már átment a halálból az életre. Ez történik velünk. Persze lehet, hogy fizikai-lelki nyomorúságaink megmaradnak egy idıre, és a szívünket takarja be az Úr érintése, de jelenlétének öröme és békéje mindig megerısít, és túlszárnyalja nyomorúságainkat! Figyelnünk kell arra is, hogy Istenben felismerhetı a szándékolt akarata és megengedı akarata! Bár gyakran megengedi, de nem akarja, hogy szenvedjünk. Ha a gonosz megveti a lábát a testünkben, és nem tudjuk ellátni feladatainkat, akkor harcolni kell a gyötrelem, a Gonosz ellen amint Jézus is tette: böjttel, imával és ige által. A nemzetek apostola is könyörgött, hogy elvétessék testébıl a Sátán angyalának tövise. Ezt addig tette, amíg az Úr válaszát megértette. Ezért, hogy el ne bízzam magam, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát, hogy arcul verjen. Háromszor kértem emiatt az Urat, hogy távozzék az tılem; de ı azt mondta nekem:»elég neked az én kegyelmem, mert az erı a gyöngeségben lesz teljessé.«legszívesebben tehát gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. (2 Kor 12, 7)

6 6 10. Olykor minden tapasztalat elrejti az Úr szerelmét, és csak a hit marad számomra bástyának. Ez a hőség órája, a kitartás ideje. De a sötétség után, a sivatagot elhagyva, a kibeszélhetetlen és mindentıl független Tiszta Örömével, jelenlétének gazdagságával járja át az embert! A szenvedésben is arra tanít, hogy ıt mindentıl függetlenül, önmagáért szeressük! Eljegyezett magának minket, hogy örömét, gyızelmét és gazdagságát megossza velünk. Az İ ajándékát keressük, vagy pótszereket teremtünk magunknak az élet izgalmasabbá tételéhez? İ magát adja! És mi? Találkozni lehet egyfajta hamis jámborsággal is, melyben így gondolkodik az ember, hogy én nem imádkozom a szenvedésben enyhülésért, hogy felajánlhassam! Ugyanakkor orvosoknál (pénzért) keresi a gyógyulást, vagy éppen elhanyagolja magát. (Pedig az Ige azt mondja: én, az Úr vagyok a te gyógyítód!) Az ilyen mentalitástól óvakodni kell! Hamis mártíromság ez, melyben az áldozatvoltának elismertetésében nyeri el méltóságát az ember! Azt kell felajánlani, amit az Úr kér tılünk, de mindent szeretetbıl! (A szeretetünket, a munkánkat, az idınket, a pénzünket, az egészségünket, a fáradságunkat, fájdalmainkat, a lakásunkat, a biztonságunkat, és olykor egész fizikai valónkat fel kell ajánlanunk felebarátaink életéért és az Úr dicsıségéért!) Nagyon fontos felajánlásokat tennünk, de ha valamit felajánlunk, akkor azt ténylegesen oda is kell adnunk az Úrnak! Ki kell tárulkoznunk Isten elıtt, és el kell engednünk, oda kell adnunk felajánlásunk tárgyát. És ha egyszer odaadtunk valamit, akkor azt már ne vegyük vissza, hanem fogadjuk el azt, amit az Úr ad cserébe! Mert İ megtisztít, meggyógyít és átváltoztat saját képmására! De itt a szenvedés már mellékes következménye a szeretetnek, Krisztus bennünk munkálkodó jelenlétének. Az Úr tőzében jó lángolni. Jó átváltozni az örök életre. Mint Szent Ferenc, aki dalolva ment a halálon át, hogy Urával találkozhasson szemtıl szembe! 11. A szenvedésnek van egy csodálatos sajátossága. Szembesít végességünkkel, sebezhetıségünkkel, és képes elvezetni a helyes önismeretre, énünk Isten szerinti látására. Persze, ehhez nincs szükség okvetlenül szenvedésre, de gyakran tudatosság nélkül is mindenhatónak véljük magunkat, és életünk irányítását Isten kezébıl kiragadva, gyakran magunk akarjuk meghatározni a jót és a rosszat. Sajnos ezt közösségi, politikai, nemzeti és nemzetközi méretekben is elkövetjük, és komoly következményeket helyezünk ezzel az emberiség nyakába! A korai szerzetesség az emberi élet mélységeit és titkait ismerve, a szenvedést, a természetet meggyógyítva, vagyis fizikai és lelki bajainkból kiemelve vezetett el a helyes ön-, és istenismeretre. Jean-Yves Leloup elbeszélése zseniális éles látással mutatja be énünk átalakulását: halálát, és feltámadását Krisztusban: Aki úgy elmélkedik, mint Ábrahám, az közbenjár az emberek életéért, s bár ismeri romlottságukat, mégsem veszíti el a reményt Isten irgalmasságában. Az ilyen elmélkedés mindig és mindenhol megszabadítja a lelket az ítélettıl, a büntetéstıl, bármilyen borzalmakat is lát. Bőnbocsánatot és áldást kér. -- Ábrahám elmélkedése még messzebbre is vezet. -- Szerafim atya torkából nehezen jött ki a szó, mintha meg akarta volna kímélni a fiatalembert egy tapasztalattól, amelyen neki is át kellett esnie, és amire visszaemlékezve alig észrevehetıen megremegett: -- Egészen az áldozatig mehet... Idézte a Teremtés könyvének egy másik részletét, amelyben Ábrahám kész feláldozni saját fiát, Izsákot. -- Minden az Istené -- folytatta mormolva Szerafim atya. -- Minden tıle, általa és érte van. Ha úgy elmélkedsz, mint Ábrahám, eljutsz oda, hogy teljesen lemondj önmagadról és a számodra legkedvesebb dolgokról. Keresd azt, amihez a leginkább ragaszkodsz, amivel azonosítod énedet... Ábrahám számára ez az egyetlen fia volt. Ha képes vagy erre az odaadásra, a teljes ráhagyatkozásra, a végtelen bizalomra, akkor abban, aki minden értelmet, józan észt felülmúl, mindent százszorosan kapsz vissza. Isten majd gondoskodik (Ter 22,8). Aki úgy elmélkedik, mint Ábrahám, annak szívében és tudatában nincs más, csak Isten. Amikor Ábrahám fölment a hegyre, csak a fiára gondolt. Amikor lejött, csak Istenre.

7 7 Aki áthalad az áldozat csúcsán, az felfedezi, hogy semmi sem az én -é, minden Istené. Ez az ego halála és a valódi én felfedezése. Úgy elmélkedni, mint Ábrahám, azt jelenti, hogy az ember hitben csatlakozik ahhoz, aki a világegyetem fölé emelkedik, gyakorolja a vendéglátást, közbenjár minden ember üdvösségéért. Elfeledkezik önmagáról, szakít még jogos ragaszkodásaival is, hogy felfedezze önmagát, rokonait, az egész világegyetemet, amiben benne lakozik végtelen jelenléte Annak, aki van Csöndesen megjegyezem újra, hogy a szenvedés misztérium, titok, amit nem lehet megmagyarázni. Talán csak a lélek mélyén egyfajta kifosztottság érzésében jelenik meg. Sötétben és egyedül van a szív. De ebben az egyedüllétben bátran kiálthat Urához, Mesteréhez, Szabadítójához! Lehet, hogy már kiáltani sincs ereje, csak a szívének vágyaival feltekint a titkok Istenére és megadja magát Teremtıjének. Némán ráfekszik a keresztre, arra, amelyik az Úré. Melyre maga Krisztus feküdt. Szivében eggyé válik vele és hálát ad, Te Deum-ot zeng az Úrnak. Itt beteljesedik az apostol szava: Élek ugyan, de már nem én, hanem a Krisztus él bennem. Ebben a néma halálban maga húsvét Fénye, Krisztus világossága, a megkezdett örök élet ragyog fel és kiárad a pünkösdi Tőz! Nem szabad elfelejtenünk, hogy: Énünk egy jelentıs része szeret idegeskedni, nem akarja elengedni a félelmet, és kedvét leli az önsajnálatban. Ez a részünk az önzı én. Ez egyáltalán nem Isten képmása. Amikor ezt elengedjük, igaz áldozattá tesszük a bennünk lévı Lélek számára. Amikor ezeket az ajándékokat felajánljuk Istennek, megnyitjuk magunkat a szükséges tisztulás szent folyamatára. Bízhatunk benne, hogy Isten gyógyítással fog válaszolni ezekre a felajánlásainkra, pontosan felajánlásunk intenzitásának, negatívumaink elengedésének megfelelı mértékben. 4 A keleti ember ugyan képes uralni a szenvedést (olykor a sztoikusok nyugalmával), de a keresztény tud örülni is, mert Krisztussal van! Megragadta ıt a Szent, és már nem engedi el! Képes ugyan bőnt elkövetni, de minden a javára szolgál! Világképe krisztocentrikus! Így minden a helyére kerül, mert mindig vele van az, Aki ıt nagyon szereti, és mindenáron meg akar neki bocsátani! Ez Isten és az ember kalandja. Így mindennek a mélyén ott a szépség, a jóság, az igazság, - ott a szeretet! A szenvedésben is! Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensım, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. (Zsolt. 73, 21) Igen, a Nap nem tud nem ragyogni! A felhık mögül is Rád ragyog! Ezért nincs végleg elrontott élet! Örökké tartó szeretettel szeret Téged! Hallod?! Ez a hittapasztalat az Ige fényében született. Áldjon meg téged az Úr! 5 (A levél záradéka.) Eszmélıdésemet, két áldott emlékő pap gondolataival zárom. A hitelesség kedvéért beszéljenek ık, tegyenek tanúságot Krisztus gyógyító szeretetérıl. Kétségtelenül igaz az, hogy Jézus megváltásunk árát maradék nélkül kifizette, nekünk ehhez semmit sem kell hozzátennünk. Viszont az is igaz, hogy ha mi az İ igazi tanítványai akarunk lenni, Vele együtt viselnünk kell a keresztet. A keresztény életnek vannak borús és esıs napjai. Ennek azonban így kell lennie, mert ott, ahol állandóan süt a nap, elsorvad az élet. Jézus hív bennünket, hogy jöjjünk hozzá, és éljünk vele. Mielıtt azonban az İ túláradó életével közösséget alkotnánk, saját életünknek meg kell halni. Csak ha mi magunkat életünket halálba adjuk, akkor élhetünk Istennek, akkor válhatunk igazi tanítványokká. Isten azon fáradozik, hogy bennünket Jézushoz hasonlókká tegyen, és ez a folyamat, amíg a földön élünk, nem ér véget, és néha fájdalmakkal jár. Malakiás próféciájában arról olvashatunk, hogy az Úr olyan, mint az ötvösnek a tüze, amely minden fémet megtisztít 3 Jean-Yves Leloup: HÉSZÜKHASZTA imamód 4 Marlyn Norquist Gustin: A BENSİ ÚT Lelki életed felfedezése 5 Tapolca, aug. Gyál, 2001 ápr

8 8 (Mal.3,2). ( ) Vannak olyan idık, amikor Isten igazi szellemi realitásokat szeretne megmutatni nekünk, de nem tudja megtenni, mert figyelmünket saját kívánságaink és elképzeléseink kötik le. Szeretne bennünket tovább vezetni, de mi túlságosan el vagyunk foglalva magunkkal, és túl elfogultak vagyunk. Ilyenkor következik be azután az, hogy abban a pillanatban, amikor azt hisszük, hogy rendben van a szénánk, illúzióink egy pillanat alatt semmivé válnak. A szenvedésben tanuljuk meg a helyes magatartást, vagyis az engedelmességet. Természetes azonban, hogy fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy semmi körülmények között ne keressük a szenvedéseket, és ne okozzunk magunknak szenvedést. Ezzel nem szolgáljuk az Urat. A bőnt szenvedésekkel nem lehet lemosni, csak Jézus vérével! A szent Don Boscot kortársai bírálták, mivel a szaléziánus rend alapszabályaiba nem vett fel olyan gyakorlatokat és büntetéseket, ahogyan az más szerzetesrendeknél, abban az idıben bőneik levezeklésére valók voltak. Don Bosco a bírálatokra azzal válaszolt, hogy elég az a szenvedés és szükség, amit az Úr az İ célja teljesítése érdekében minden keresztény életbe megadott. A szenvedésnek nincs értelme, ha elkeseredünk, vagy felfuvalkodunk. Ha az Úr a szenvedésen keresztül megtanított bennünket valamire, és azt akarja, hogy megkönnyebbüljünk, akkor ne akarjunk olyan balgák lenni, hogy az Úr ajándékát visszautasítsuk, mivel állítólag a megszentelıdésnek egy magasabb útját választottuk. ( ) Azok a hívık, akik Krisztus szenvedéseinek közösségét vállalják, olykor bizalmasabb kapcsolatba jutnak az Úrral. Ott vannak vele a Getszemáné kertben. Vele éheznek a pusztában, és ıket is megkísérti a Sátán. Vele együtt ellenállnak a gonosznak és Vele együtt sírnak Jeruzsálem és a világ felett. 6 Persze, a nagyhét szenvedési magukon viselik húsvét gyızelmének titkát is. Ha a szenvedéssel zárulna sorsunk, vagy földi vándorlásunk, akkor az a pokol lenne. Nagypénteket követi nagyszombat csendje és húsvét hajnala, a feltámadás misztériuma! A hitben ezt a gyızelmet vételezzük elıre, mert aki hisz, az már átment a halálból az életre, és Isten atyai-gyógyító szeretetét tanulhatjuk meg, fogadjuk be és adhatjuk tovább! Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy az Isten a lehetetlen események Ura. A gyógyulás a valóságban válasz a hittel való imádságra, mint azt annyiszor látjuk az evangéliumban. Ez az ima feltörhet a betegbıl, esetleg azokból, akik ıt kísérik: lehet a közösség, de lehet egyetlen személy imája is. Jézus tegnap, ma és holnap, mindig ugyanaz. İ a történelem tanító mestere, és úgy cselekszik, ahogy akar, anélkül, hogy kikérné véleményünket vagy beleegyezésünket, hogy csodáit végrehajtsa. ( ) Egyáltalán mi abban a meglepı, hogy Isten elıszeretettel foglalkozik a szegényekkel, és hogy számukra segítséget nyújt? Miért csukná be az ajtót azok elıtt, akik hisznek és bíznak Jézus szavaiban, aki a következıket mondta: Jöjjetek hozzám mindannyian, akik fáradtak vagytok és meg vagytok terhelve, és én felüdítelek benneteket.. Lehetséges talán, hogy megalkudtunk egy olyan keresztény szellemiséggel, amely alkalmazkodik a mi méreteinkhez és felfogóképességünkhöz? Az Úr ezeken a jeleken át számunkra azt nyilvánítja ki, hogy İ élı valóság, és azért felszólít a tanúságtételre. Hiszen ha él, akkor ennek valamennyi követelménye ma is érvényes. A probléma, hogy Jézus él, és nem halt meg (végleg). ( ) Akaratlanul is szeretünk arról megfeledkezni, hogy egyszerő agyagedények vagyunk, azonban az Úr ezt az edényt feltöltheti, a meg nem értés keresztjével. Az Úr végtelen irgalmában megtisztít bennünket és megaláz, hogy ne akarjuk magunkhoz ragadni az İ dicsıségét, amely kizárólag İt illeti. A kereszt az az elhagyott pusztaság, az a hely, ahol megnyilvánul az élı Isten. Meg kell azonban oldanunk a sarunk szíját, hogy közelebb kerülhessünk az égı csipkebokorhoz. A kritika talán a templom elıcsarnokához hasonlítható, amely elıkészít minket, hogy tisztán és egyszerő módon léphessünk be az élı Isten szentélyébe Úgy, hogy szabadok legyünk minden kötöttségtıl és természetesen az egyik legveszedelmesebb kötöttségtıl is, amit úgy nevezhetnénk, hogy érdemeink tudata és apostoli tevékenységeink büszkesége. ( ) 6 Josef Orsini: Halljad bizonyságaimat o.

9 9 A hatalmas Isten, mielıtt elvezetne engem a Kálváriára, elıbb meg akarta velem ízleltetni a Tábor hegyének dicsıségét. Azt azonban már nem engedte meg, hogy felverjem sátramat, hanem le kellet onnan ereszkednem, és részt vehettem az İ keresztjében. Az Úr a fájdalmak elıtt odaadja nekünk szeretetét, és amikor szeret, akkor mindig a keresztet nyújtja felénk. Isten szeretetének a gyakorlata nélkül a kereszt nem is érthetı és nem is fogadható el. Isten csodálatos terveiben a Kálvária elıtt mindig ott van a Táborhegy is. A dicsıséget követve mindig a kereszt az, amely megment és elvezet a feltámadáshoz. Az életünk úgy bontakozik ki, mint a rózsafüzér titkai; vannak benne részek, amelyek örvendetesek, mások fájdalmasak, ismét mások dicsıségesek, azonban mindegyik úgy fejezıdik be, hogy Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Minden egyes napon megélünk egy ilyen misztériumot. Életünk lehet örömökkel teljes, lehet dicsıséges vagy fájdalmas, azonban a titkok egybeolvadnak Isten nagyobb dicsıségére. A kereszt és a feltámadás olyan, mint a Rembrandt-képek, ahol a fények és az árnyékok egymással keveredve összefolynak, hogy még nagyobb hatással tudják kifejezni a szépséget. 7 Ebbe a titkokból szıtt világba lép Jézus, hogy enyhülést és gyógyulást hozzon. A húsvét fényét és a pünkösdi tüzet ragyogtatja fel elıttünk, amikor személyes részvétét feltárja, megérint gyógyító kezével, és erı árad ki belıle! Nagy alázatra, vagyis ıszinteségre, egyszerőségre van szükségünk, hogy közeledését ne utasítsuk vissza! Itt van szükségünk a gyermeki szívre, hogy megértsük: minden kegyelem! És ezt a kegyelmet el is kell fogadnunk! Mi több, kérnünk kell! A kérdés csak az, hogy belelépünk-e ebbe az Isten által kínált kalandos élet örömeibe, olykor a szenvedések ellenére is?! Merünk-e bízni? Merünk-e az engedelmesség útján Isten meglepetéseire vállalkozni? Tardif atya meséli: Egyszer egy püspökkel szentmisét mutattam be. Prédikációja valóságos drágakı volt, ragyogóan világított rá a kereszt és a szenvedés értékére. Az áldozás után meglepetésként ért a kérése, hogy imádkozzam a betegekért. A következıt válaszoltam: «Eminenciás uram, a prédikációja oly szép volt a keresztrıl, hogy most már senki sem akar meggyógyulni; de ha megengedi beszélnék a kereszt hatalmáról és a gyógyulásról, mint Isten szeretetének jeleirıl» Jézus megígérte, hogy bármit kértek imádságban, higgyétek, hogy megkapjátok és úgy lesz (Márk 11, 24). Az evangélium tele van olyan emberek történeteivel, akik kértek és kaptak, kerestek és találtak, zörgettek és megnyitották elıttük a kaput. Isten arra kér minket, hogy hitünkben legyünk egyszerőek. Mégis vannak olyanok, akik így imádkoznak: «Uram, ha ez az akaratod és ez jó az örök üdvösségemnek és megfelel annak, hogy megszentelıdjem, úgy gyógyíts meg engem». Egyesek annyi feltételt szabnak, hogy úgy tőnik, bocsánatért esedeznek hitük hiánya miatt. Szegényeknek kell lennünk, mint akik teljesen apjuktól függnek. Egy gyermek soha nem szól így anyjához: «Mama, ha ez nekem jó, és ha nem árt a koleszterinszintemnek, adj egy fıtt tojást!» A gyermek egyszerően kér, és anyja tudja, hogy ez jó-e a gyereknek vagy sem. Szegényeknek és alázatosaknak kell lennünk; bizalommal kérjetek és kapni fogtok. Vannak olyanok is, akik korlátozni szeretnék az Úr hatalmát és így imádkoznak: «Uram, beteg a szívem, a torkom, a térdem, de ha meggyógyítod a szívem, az nekem elegendı volna.» İk is rosszul imádkoznak. Teli kosárral kell kérni anélkül, hogy korlátok közé szorítanánk az Isten mőködését. İ nagylelkő és bıségesen ad. Amennyire a Szentlelket mérték nélkül adja, ugyanúgy, korlátozás nélkül adja adományait is. 8 7 Emiliano Tardif: Jézus Él! o. 8 Emiliano Tardif: Jézus Él! 94. o.

10 10 Nyíljunk hát meg Isten szeretete elıtt, engedjük meg, hogy szenvedéseink közepette is belépjen szívünkbe-lelkünkbe, életünk legtitkosabb rétegeibe, rejtelmeibe, és fogadjuk el az İ gyógyító-tisztító érintését, ölelését! Hallgassuk csak az apostol szavait: Áldott legyen Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden szorongattatásunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik bármiféle szorongattatásban vannak, azzal a vigasztalással, amellyel Isten minket is megvigasztal. Mert amint bıven van részünk Krisztus szenvedéseiben, úgy bıven van részünk Krisztus által a vigasztalásban is. Ha szorongatást szenvedünk, az a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van, ha pedig vigasztalásban van részünk, az is a ti megvigasztalásotokért van, amely erıt ad ugyanazoknak a szenvedéseknek az elviselésére, amelyeket mi is elszenvedünk. Szilárd a reménységünk titeket illetıen, mert tudjuk, hogy amint társaink vagytok a szenvedésekben, úgy társaink lesztek a vigasztalásban is. (2Kor 1, 3-7.) Krisztust akarom megismerni, és feltámadásának erejét, a szenvedéseiben való részvételt hozzá hasonulva a halálban, hogy eljuthassak a halálból való feltámadásra. (Fil. 3, ) Igen, a szenvedésben és a szenvedés által is diadalmaskodhatunk, ha Krisztus halálában és feltámadásában, vagyis gyızelmében járunk. De mindezeken gyızedelmeskedünk az által, aki szeret minket. Abban ugyanis biztos vagyok, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendık, sem erık, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétıl, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. (Rom. 8, ) Igen, Krisztus már gyızött, és mi bátran járhatunk az İ gyızelmében. Az İ igája édes, és az İ terhe könnyő. Ezért tegyük le a mi életünk terheit az İ kezébe, bízzunk rá mindent, adjuk át életünket, vágyainkat és álmainkat, életünk kimenetelét; és vegyük fel az İ keresztjét, a mi életünk keserő gyümölcsei helyett! Nyíljunk hát meg elıtte, bátran tárjuk ki lelkünket, és hívjuk ıt be életünk titkaiba, lelkünk mélységeibe! Tanúsága teremtı szó lehet, ha meghallgatjuk és befogadjuk! Örök életünk már elkezdıdött. Isten, az İ dicsıségének teljében a lelkünkbe kíván költözni. Be kell hát fogadnunk, hogy egykor mi is beléphessünk szentségébe, dicsıségébe a nagy megújulás napján! Bizony, bizony mondom nektek: aki az én igémet hallgatja, és hisz annak, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem ítéletre jut, hanem átment a halálból az életre. (Jn.5,24) De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom ıt az utolsó napon. (Jn.6,54) Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. (Jn 17,3) Ha valóban választ szeretnénk kapni az élet nagy kérdéseire, így a szenvedés miértjére is, akkor az Úrral való személyes kapcsolatban kell kitárni szívünket-lelkünket, ebben a kapcsolatban kell befogadnunk Isten dicsıségét, mert csak İ képes elıttünk feltárni életünk rejtett összefüggéseit! És ez a kapcsolat, életközösség, maga az örök élet, amely a halálon túl is folytatódik! Erre a kapcsolatra, kalandra kaptak meghívást az emberek, és akik hagyják magukat megmenteni Krisztus által, azok részesednek is belıle! Mert nem az a szent, aki nem követett el bőnt, hanem az, akinek minden bőne meg van bocsátva! Az Úr Jézus felénk nyújtja ölelı karjait, s keblére akarna bennünket szorítani. Mi ellenben érezzük azt, hogy piszkosak vagyunk s ebben igazunk is van, sıt piszkosabbak vagyunk, mint gondolnánk s ezért elıbb meg akarnánk tisztogatni lelkiismeretünket. Váratjuk tehát az Úr Jézust, s nem vesszük észre, hogy a tisztálkodásra rámennek az évek, sıt egész életünk. Pedig İ úgy szeret bennünket amint vagyunk ( ). Ha gyermekded egyszerőséggel a nyakába borulnánk, az İ végtelen tisztaságának érintése jobban megtisztítana bennünket, mint összes fáradozásunk. 9 Ajánljuk hát fel magunkat. Fogadjuk el az İ gazdagságát a mi szegénységünk helyett: 9 Avilai Szent Teréz: Belsı várkastély /lábjegyzet/

11 11 Drága Uram! Áldalak Téged! Hálát adok neked mindenért! Mindenért, amit adtál, mindenért, amit elvettél és mindenért, amit meghagytál. Kérlek, bocsásd meg nekem minden bőnömet! Uram, kérlek, hogy lépj a szívembe, életembe, és legyél Úr és Király bennem! Felajánlom Neked múltamat, emlékeimet, bőneimet és bensı sérüléseimet. Mutasd meg rajtam nagy irgalmasságodat. Felajánlom jelenemet, a mai napot és a jövımet. Kérlek, gyógyító-szabadító erıddel ölelj magadhoz. Legyél Király, érzéseimben, vágyaimban, gondolataimban és akaratomban. A Te Lelked vezesse lépteimet és tetteimet! Kérlek, vedd birtokba egész bensımet (életem minden napját), és legyél számomra az Elsı és az Utolsó! Véred erejében oltalmazz engem! Rád bízom lelki és anyagi szükségleteimet, gondjaimat, kérlek, Te rendezzed el azokat, én pedig dicsıítelek Téged! Rád bízom családom tagjait, és kérlek, hogy egyenként is Te pásztoroljad ıket! Szenteld meg a Te nevedet bennem, és tégy áldássá mindenki számára. Tisztítsd meg bensımet, és égi keneteddel ruházz fel, hogy kegyelmed csatornája lehessek, és tanúságot tehessek végtelen szeretetedrıl. Add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjam Tıled! Magasztallak Téged, örök Király! Áldalak Téged! Szeretlek! Szeretni akarlak! Legyen áldott a Te szentséged! Áldott Jóság és szent Hatalom! Ó, végtelen Gyengédség és csodálatos Erı! Szent vagy! Te vagy maga a Világosság! Kérlek, jöjj pünkösdi Tüzeddel, és jelenléted áldásában éltess engem! Tégy templomoddá és jelenléted hordozójává! Légy hozzám irgalmas, és ments meg engem a sötétség erıitıl és az emberi gyarlóság buktatóitól! Szólj, Uram, mert hallani szeretném a Te hangodat! Az engedelmesség lelkével támogass engem! Áldjon téged a csönd, Te végtelen Hatalom! Dicsı Szentháromság! Atya, Fiú és Szentlélek! Átadom szívemet, életemet! Magasztallak Téged örökké, mert Te vagy az Úr, és Te vagy a Szent! Angyalaiddal és népeddel dicsérlek Téged! Amen! 1. Mindenható fölséges és dicsıséges Isten! Ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt, és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, hogy megtegyem, a Te, szent és igaz parancsodat! Amen. (Assisi Szent Ferenc) 2. Vonja el, Uram, értelmemet szerelmednek tüzes és mézédes folyama, mindentıl, ami az ég alatt van, hogy szerelmed iránti szeretettıl meghaljak, amint Te, irántam való szerelembıl meghalni méltóztattál! Amen. (Assisi Szent Ferenc nyomán) Igen, a Mester itt van, és hív téged! Fel akarja tárni elıtted életed értelmét, szenvedéseid miértjét, gyógyulásod útját, az İ végtelen szeretetét irántad! Igen, azt kiáltja feléd: Effata! Vagyis nyílj meg! İ némán ott áll, zörget életed ajtajában, és várja, hogy szívedbe fogadjad İt. Hallod?! Gyál, szeptember 30. Hidász György Izrael

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása 12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Zúgó szél, égi

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

HÚSVÉT REGGELI DICSÉRET

HÚSVÉT REGGELI DICSÉRET HÚSVÉT REGGELI DICSÉRET HIMNUSZ 2. A hitetlen hite visszatér, ma újra látnak a vakok, s kiben nem old fel rettegést ha látja, megtér a lator? 3. Ámulnak mind az angyalok, látván, hogy bőnhıdik a test,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

XI. MINDEN VAGYOK! MINDEN VAGYOK F URCSA ELLENTMONDÁSBAN ÉL a mai ember! Miközben önmaga istenítésével teljesen függetlenné vált Teremtıjétıl (s így elkövette a modern bálványimádás jellemzı változatát),

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. Apostolok Cselekedetei 6:1-7 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Harmadik katekézis: Mirco Agerde 2003. Mária anyasága

Harmadik katekézis: Mirco Agerde 2003. Mária anyasága Mirco Agerde 2003 Harmadik katekézis: Mária anyasága Az elızı katekézis során azt elemeztük, milyen választ kell adnunk Mária azon kérésére, hogy szenteljük magunkat az İ Szeplıtlen Szívének, és megértettük,

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben