Levél szenvedéseink hátterérıl. A titkok az Úréi!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél szenvedéseink hátterérıl. A titkok az Úréi!"

Átírás

1 1 Levél szenvedéseink hátterérıl. A titkok az Úréi!

2 2 Drága Testvér! Kérdéseid a Végtelenre kopogtatnak rá! A titkok az Úréi! (5Móz 29, 28) Mégis, a kezdetek elbeszélése rávilágít, hogy a szenvedés misztériuma szorosan összefügg a bőn, a gonoszság misztériumával (mysterium iniquitatis). Körvonalait, a kinyilatkoztatott igazságok által, ugyan fel lehet ismerni, de számodra a választ csak az Úr lehelheti a szívedre! Nem az a célom, hogy konkrét feleletet keressek, hanem a keresés irányára szeretném felhívni a figyelmet. (Életed nagy kérdéseire az Isten válaszát neked kell megtalálnod!) Bizonyára lehet okosakat és bölcseket mondani, de a felelet nem az értelem számára adatott, hanem a személy centrumához, a szívedhez, szellemedhez, oda, ahol az Úr naponta átöleli életedet! Az értelem csupán rávilágít a titokra, és értelmezni próbálja azt. Fel szabad tenni a kérdést: tragédia-e az élet, vagy komédia? A Sötétség hercege, a Sátán (és angyalai), a világosság angyalának álcázva magát azt súgja, hogy tragédia! Itt már minden eldılt, veszítettünk, a félelmünk jogos, de vannak rá csillapító szerek. A Remény angyala azonban, a viharosan szeretı Lélek, az örömnek, a táncnak és a nevetésnek a Szelleme azt mondja: komédia! Valóságos kaland, melyben az eredeti bőn (és személyes bőneink) ugyan ellenünk törnek, miként Jézus életére törtek az elemek, amikor a viharos tó közepén aludt a csónakban, de İ parancsolt a viharnak, csendet, nyugalmat teremtett, és így figyelmeztetett minket: mit féltek ti kicsiny hitőek? És szavára a Teremtı Lélek kegyeleme túláradt. 1. Igen, lehet kísértés is a szenvedés, hogy elfordítson Istentıl! Milyen sokan hagyták el Isten útjait, mert nem értették meg a szenvedés miértjét. Ki tudja, hogy hányan kiáltották az égre: Hogy engedheti ezt Isten? Azonban nem kell nekünk feltétlenül Isten kezét befeketítenünk. Naivitás lenne azt hinni, hogy a gonosz már nem akar elnyelni, megrontani, megalázni minket! Fizikai betegségeket, lelki zavarokat, bőnöket hoz az életünkbe. Amint az elsı pápa tanította, ordító oroszlán módjára keresi áldozatát! Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el. (1 Pét 5, 8) Igaz, hogy a gonosz a háborút Krisztus keresztje által már elveszítette, de csatákat még nyerhet az életünk színterén. Ezért minden kereszténynek harcolnia, küzdenie kell az Úr szabadító érintéséért. Mert nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszságnak az ég magasságaiban lévı szellemei ellen. (Ef 6, 12) 2. Lehet próba is. A hit próbája: minek hiszel? A szubjektív tapasztalatnak, vagy a szeretet gyızelmének? Aki hisz, az már átment a halálból az életre. mondja az apostol. De vajon hiszünk-e a Krisztus által elvárt mérce szerint? Megdöbbentı, miként tanítja Szent Ferenc Leó testvért a tökéletes boldogságra: ha kisebb testvérünk visszaadná is szeme világát a vakoknak, meggyógyítaná a sántákat, kiőzné az ördögöket, hallókká tenné a süketeket és járókká a bénákat, megszólítatná a némákat, s ami még nagyobb dolog, feltámasztaná a négynapos halottakat; írd, hogy nem ebben van a tökéletes boldogság. De nem is a tudomány ismerte vagy a nyelvekben való jártasság, nem a prédikálás tudománya, nem a titkok ismerete vagy a prófétaság, nem is a lelkek megmentésében van elrejtve a boldogság titka, mondja Ferenc. Leó testvér felcsigázva fürkészi mestere szavait: Atyám, kérlek téged az Isten nevében, mondd meg tehát, miben van a tökéletes boldogság? A megoldás a megpróbáltatások elviselésének módjában keresendı. Amikor mi csuromvizesen az esıtıl és összefagyva a hidegtıl, mocskosan a sártól és elcsigázva az éhségtıl, elérjük majd az Angyalos Boldogasszony kolostorát, s kopogunk a kapun, és a kapus mérgesen kinéz és megkérdezi: Kik vagytok?, mi meg azt feleljük: Ketten a ti testvéreitek közül'', ô pedig így válaszol: Hazudtok, közönséges csavargók vagytok, akik tekeregve a világon becsapjátok az embereket, és elorozzátok az alamizsnát a szegények elıl, takarodjatok innen'', és nem nyitja ki nekünk a kaput, hanem kint hagy ácsorogni a hóban és a lucsokban, dideregve és éhezve a

3 3 késı éjszakában. Mindezt békében elviselni, és az újabb elutasítottságban is derősnek maradni, ha mindezeket mi békességgel és örömmel viseljük, az áldott Krisztus szenvedéseire gondolva, hogy iránta való szeretetbıl el kell tőrnünk a bántalmakat; ó, Leó testvér, írd: ebben áll a tökéletes boldogság. - Most pedig Leó testvér, halld a végsı tanulságot! A Szentlélek mindazon kegyelmei és ajándékai közül, amelyekkel Isten az ô szeretteit elhalmozza, a legnagyobb adomány, ha önmagunkat le tudjuk gyızni, és készek vagyunk Krisztus szeretetéért elviselni minden bántalmat és méltánytalanságot, minden igazságtalanságot és kellemetlenséget. Mert Isten többi ajándékával nem dicsekedhetünk, mivelhogy nem a miénk, hanem Istené; amint az Apostol mondja: Mid van, amit nem Istentıl kaptál? S ha tıle kaptad, mit dicsekszel vele, mintha a magadé volna? De a nyomorúság és megpróbáltatás keresztjében bátran dicsekedhetünk, mert ez a mienk; ezért mondja az Apostol: Nem akarok másban dicsekedni, csak a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében. Akinek tisztelet és dicsıség adassék, mindörökkön örökké. Amen. 1 Isten a hálaadás és a dicséret szellemében szeretne megırizni minket mindig és minden körülmény közepette, vagy éppen nehézségeink ellenére! İt mindenek fölött magasztalnunk, áldanunk és dicsıítenünk kell, mert İ a végtelen jóság, szeretet és irgalom, İ a teremtés Atyja és Királya! 3. Gyakran saját bőneink, butaságaink következménye (vagy mások bőnébıl ered). Az igaz, hogy minden javára szolgál az Istent szeretıknek, de az már nem, hogy akkor akármit megtehetünk! El kell fordulnunk a bőntıl és forrásától, és megbánó szívvel, az Úr, tisztító, gyógyító kegyelméért kell esedeznünk. A bőnbocsánat szentsége és a betegek kenete, ilyen esetben, gyakran a lelki változás mellett fizikai gyógyulást is eredményezheti. Bizony hányan élnek ma is felelıtlenül, nem törıdve életük, életvitelük következményeivel! Újra fel kell fedeznünk a gyónás (bőnbánat, bőnvallás, feloldozás) kegyelmeit! Aki Krisztusban van, új teremtés az! Benne megújul a teremtés, és az ember elıvételezi a feltámadott (megdicsıült) élet áldásait. A kenet szentsége pedig, a betegségben gyógyulást, a szenvedésben türelmet, a halálban pedig, örök életet eredményez számunkra, amennyiben nem mágia módjára közeledünk hozzá, hanem az Úr érkezését, érintését fogadjuk be általa! 4. De eszközként is jelen lehet az Úr kezében! Igazi tisztítótőz! Megtisztít ragaszkodásainkból, hogy egyedül a Legjobb, a Legcsodálatosabb legyen a szerelmünk. A birtoklás világából átvezet a létezés világába. Oda, ahol az Úrral való kapcsolatunk teljesen szabad, mindentıl független, ingyenes viszony. Nem valamiért szeretem Krisztust, hanem önmagáért! Szabaddá kell válnunk Isten imádására, hogy a teremtett értékek felett szemléljük és áldjuk a teremtés Királyát! Egyedül az Úr jelenlététének kell birtokolnia szívünket, lelkünket, hétköznapi életünket, mert így teljesedik be az emberi élet, így válhat boldoggá a teremtmény, ebben rejlik szívünk tisztasága! Még kedvenc imáinkat, imastílusunkat, vallási gyakorlatunkat is fel kell adnunk ahhoz, hogy azt befogadhassuk, amit İ akar adni a számunkra! Assisi szentje még ebben is mesterünk lehet. "Egy csöppnyi csend után Ferenc megkérdezte Leót: - Mit gondolsz, testvérem, miben áll a szív tisztasága? - Ez abban áll, hogy nincsenek hibáink, amit szemünkre vethetnénk magunknak - válaszolta gondolkodás nélkül Leó. - Most már megértem szomorúságodat - mondta Ferenc. - Mert hiszen mindig van valami, amit a szemünkre vethetünk. Igen - hagyta jóvá Leó, - és éppen ez az, ami engem elkeserít. Sohasem fogom elérni a szív tisztaságát. - Ah, Leó testvér, higgy nekem! Ne foglalkozz te annyit lelked tisztaságával! Fordítsd tekinteted Istenre! Csodáld! Örvendezzél azon, hogy van! Ö, aki maga a szentség, a tisztaság! Adj hálát neki önmaga miatt! Ebben áll, kicsi testvérem, a szív tisztasága. És amikor te így Isten felé fordultál, többé már ne fordulj vissza önmagadhoz! Ne kérdezd, mennyit haladtál. Az azon való bánkódás, hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy bőnösnek találjuk magunkat, még csak emberi érzelem, nagyon is emberi. Magasabbra kell emelni tekintetedet, sokkal feljebb. Van Isten, és létezik az ı mérhetetlensége, az ı változhatatlan fényessége. Annak van tiszta szíve, aki nem szőnik meg imádni az élı és igaz 1 Fioretti: 8. fejezet

4 4 Urat. Akinek az egyetlen törekvése, hogy Isten életére odafigyeljen, és aki képes minden nyomorúsága közepett Isten örök ártatlanságában és örömében fürdeni, mint a porszem a napsugárban. Ez az emberi szív egyszerre kifosztott, és minden gazdagsággal teljes. Elég neki, hogy Isten maga Isten. És ebben találja meg minden békéjét és gyönyörőségét. Isten pedig maga a szentség és a tisztaság. - De Isten megköveteli a mi erılködésünket és hőségünket is. - Kétségtelenül - válaszolta Ferenc. - De a szentség nem önmagunk kiteljesítése, még csak nem is valamiféle teljesség, melyet az ember megszerez önmagának. A szentség elsısorban üresség, amit fölfedezünk magunkban, és elfogadunk; és Isten maga jön, hogy betöltse azt abban a mértékben, ahogy megnyílunk az ı teljességére. A mi semmiségünk, ha elfogadjuk, szabad teret ad Istennek, ahol még teremthet. Az Úr nem engedi elrabolni dicsıségét senki emberfia által. İ mindig Úr. Az Egyetlen, az egyedüli Szent. De kézen fogja a szegényt, kiemeli a sárból, és népének fejedelmei közé ülteti, hogy lássa az ı dicsıségét. Isten a lélek kék ege lesz. Elmerülni Isten dicsıségének szemléletében, testvérem, Leó, felfedezni, hogy Isten valóban Isten, örökké Isten, mindazok felett, amik mi vagyunk és lehetünk, és örvendezni azon, hogy ı van, elragadtatásba esni örök ifjúsága elıtt, hálát adni neki önmaga miatt; ezt követeli leginkább az Úr szerelme tılünk, melyet a nekünk adott Lélek kiáraszt a szívünkbe. Ebben áll a szív tisztasága. Ezt a tisztaságot nem lehet elérni ökölbe szorított kézzel és megfeszülve. - Hát akkor hogyan? - kérdezte Leó. - Egyszerően nem szabad semmit sem megtartani önmagunkból. Mindent ki kell seperni. Még szorongásainkat is. Tiszta helyet kell készíteni. EI kell fogadni azt, hogy szegények vagyunk. Le kell vetni mindent, ami nyomaszt bennünket, még hibáink súlyát is. És csak az Úr dicsıségét kell már szemlélni, s engedni, hogy az minket átjárjon. Isten él, s ez egyedül elég. Akkor a szív könnyővé válik. Többé nem érzi önmaga súlyát; mintha kicserélték volna. Mint a pacsirta, megrészegül a tér tágasságától, s az ég azúrjától. Elhagy minden gondot és aggodalmat. A tökéletesség utáni vágy is megváltozik. Egyszerően és tisztán Istent akarja, Istent magát." 2 5. Lehet azért is, hogy Isten gyógyító szeretete megnyilvánuljon, és a Szent dicsısége felragyogjon elıttünk! (vö.: A vakon született meggyógyítása.) Jakab apostol buzdít minket: Valljátok meg tehát egymásnak bőneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert sokat megtehet az igaz ember állhatatos könyörgése. Jézus nyíltan utasít: Menjetek és hirdessétek: Elközelgett a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, őzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! (Mt10, 8) Nagy titok ez. Jób könyve is ezt a kérdést feszegeti - az ártatlan igaz szenvedését! Vajon miért nem lép közbe az Isten? De hiszen Jézusban közbelépett! Csak nem a mi gondolatainkhoz mérten. Miért aggódtok hát - kérdi. Atyátok tudta nélkül egy veréb sem esik le a fáról! De mi van, ha a verebecskék leesnek? Egy fejezete a "Dicsıítésben rejlı erı" címő könyvnek (Merlin Carothers) ezzel foglalkozik. Talán pontosan arra kíván tanítani, hogy Istent minden körülmény közepette áldanunk kell, mert İ a körülmények Istene! Az imádásban, a dicséretben, Isten gyógyító jelenléte, Szentlelke kiárad, életek újulnak meg, telnek el békével, szeretettel olyannyira, hogy a fizikai valóságot is átjárja a gyógyító erı, és az Úr talpra segíti az erıtlent. 6. Amikor az Úr ügyéért szenvedek, kiegészítem azt, ami még hiányzik a Krisztus keresztjébıl. Most pedig örömest szenvedek értetek, és kiegészítem testemben azt, ami hiányzik Krisztus szenvedéseibıl, testének, az egyháznak javára. (Kol 1, 24) Itt nem a magunk fabrikálta keresztrıl van szó, mely pokollá teheti a családok életét, hanem arról, amely valóban az Úrtól származik. Az İ nevéért, az İ ügyéért szenvedünk ilyenkor! Ez hiteles tanúságtétellé válhat. Lehet ez keresztényüldözés vagy csöndes kereszthordozás. Ebben a szenvedésben ott van az Úr jelenlétének békéje Mert az én igám édes és az én terhem könnyő (Mt. 11, 30). - Nem mintha a megváltás nem lenne teljes, de nekünk van rá szükségünk, hogy ebben is azonosuljunk az Úrral. Nem is tehetünk másként, hiszen Krisztus titokzatos teste vagyunk. 2 P. ELOI LECLERC O.F. M. Egy szegény ember bölcsessége 95. o.

5 5 7. A Bölcsesség könyve figyelmeztet, noha az ifjú korai halálát a világ tragédiának vélte, valójában az Úr mentette ki, hogy része legyen a dicsıségben! Mert lelke kedves volt Isten elıtt, sietve kiragadta ıt a gonoszság közepébıl. A népek látták, de meg nem értették, és nem vették szívükre azt, hogy Isten kegyelme és irgalma vár szentjeire, és irgalmas látogatása választottjaira. (Bölcs 4, 14) És ki tudja, hogy mi elıl ragadta el? Isten szeretete a válasz mindenre! Nehéz elfogadni a fiatal szenvedését, halálát, de ha árva gyermekek maradnak mögötte, akkor valósággal érthetetlennek látszik. Az ilyen helyzetben nehéz hiteles vigaszt nyújtani a hátramaradottaknak. Csak Isten képes az emberi lelket felemelni! Egy anya a gyermeke gyászjelentésére a következı zsoltársorokat íratta: Teljesítetted szívének kívánságát, nem tagadtad meg tıle ajkának óhajtását. Sıt elébe siettél boldogító áldással, fejére színarany koronát helyeztél. Életet kért tıled, s te megadtad neki, hogy sokáig éljen, idıtlen idıkig. (Zsolt. 21,3-5) 8. A "szerelmes Fiú" ölelése a szenvedés is, miként a zsoltáros mondja: És azt mondtam:«onnét van most sajgó sebem, hogy az Úr keze most másként érint!» (Zsolt 77,11) Számomra igen kedves Jób könyve 5. fejezetének17-27-ig terjedı verse: Mert ı megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged. Az éhínségben megment téged a haláltól, és a háborúban a fegyveres kezektıl. A nyelvek ostora elöl rejtve leszel, és nem kell félned, hogy a pusztulás rád következik. (.) Majd megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod, s ha megvizsgálod a te hajlékodat, nem találsz benne hiányt. Etc. 9. Amikor nagyon nagy nyomás nehezedett rám, és úgy éreztem, hogy összeroppanok a terhek alatt, akkor egyetlen kis mondatocska által közvetített Jelenlét erısítette napjaimat: "Tudom, hogy szeretsz!" Nem volt más vigaszom a fizikai, lelki és szellemi gyötrelmek közepette. Ekkor vígasztalt meg legédesebben az Úr. Csodálatos éjszakai álmokkal ajándékozott meg a "sötétben"! (Ma is valóságként élnek bennem!) És bátran mondhatom, nagyon jó volt nékem ez az idı. Az Isten ügye valóban szerelmi ügy! Felkap, és visz árkonbokron, néha megsebez valami, de a kaland olyan, mint a "szent láng története".(add nekem megsebzett szívedet; 35. old. - P. Dr. Slavko Barbaric OFM) Már nem érdekel más, csak az, hogy a cél felé fussak! A szenvedésrıl Marthe Robin, Kalkuttai Teréz anya, Pio atya, Szent Ferenc, de mindenekelıtt a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés tudna a leghitelesebben szólni, ıket kellene kérdezni. Látom az elsı vértanút az égre tekinteni kızápor közepette, és örül! (A vértanúságban a hőséget kéri tılünk az Úr, a szenvedés és a halál pusztán következménye a Krisztus iránti ragaszkodásunknak.) Mivel ragaszkodik hozzám, azért megszabadítom, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsıítem. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. (Zsolt. 91, 14) A szenvedés idején a legcélravezetıbb, ha az Ige szellemében járunk el. Ezért minden emberi megoldást el kell követünk a szenvedés megszüntetése érdekében. Szüntelen könyörgésben az Úrtól kell kérnünk az enyhülést, a gyógyulást. Nem eresztelek el, amíg meg nem áldasz! És a gyógyulásban a Szent Jelenlét megérinti a szívünket, lelkünket és testünket. Az üdvösséget vételezzük elıre, mert aki Krisztusban van, új teremtés az. Aki hisz, az már átment a halálból az életre. Ez történik velünk. Persze lehet, hogy fizikai-lelki nyomorúságaink megmaradnak egy idıre, és a szívünket takarja be az Úr érintése, de jelenlétének öröme és békéje mindig megerısít, és túlszárnyalja nyomorúságainkat! Figyelnünk kell arra is, hogy Istenben felismerhetı a szándékolt akarata és megengedı akarata! Bár gyakran megengedi, de nem akarja, hogy szenvedjünk. Ha a gonosz megveti a lábát a testünkben, és nem tudjuk ellátni feladatainkat, akkor harcolni kell a gyötrelem, a Gonosz ellen amint Jézus is tette: böjttel, imával és ige által. A nemzetek apostola is könyörgött, hogy elvétessék testébıl a Sátán angyalának tövise. Ezt addig tette, amíg az Úr válaszát megértette. Ezért, hogy el ne bízzam magam, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát, hogy arcul verjen. Háromszor kértem emiatt az Urat, hogy távozzék az tılem; de ı azt mondta nekem:»elég neked az én kegyelmem, mert az erı a gyöngeségben lesz teljessé.«legszívesebben tehát gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. (2 Kor 12, 7)

6 6 10. Olykor minden tapasztalat elrejti az Úr szerelmét, és csak a hit marad számomra bástyának. Ez a hőség órája, a kitartás ideje. De a sötétség után, a sivatagot elhagyva, a kibeszélhetetlen és mindentıl független Tiszta Örömével, jelenlétének gazdagságával járja át az embert! A szenvedésben is arra tanít, hogy ıt mindentıl függetlenül, önmagáért szeressük! Eljegyezett magának minket, hogy örömét, gyızelmét és gazdagságát megossza velünk. Az İ ajándékát keressük, vagy pótszereket teremtünk magunknak az élet izgalmasabbá tételéhez? İ magát adja! És mi? Találkozni lehet egyfajta hamis jámborsággal is, melyben így gondolkodik az ember, hogy én nem imádkozom a szenvedésben enyhülésért, hogy felajánlhassam! Ugyanakkor orvosoknál (pénzért) keresi a gyógyulást, vagy éppen elhanyagolja magát. (Pedig az Ige azt mondja: én, az Úr vagyok a te gyógyítód!) Az ilyen mentalitástól óvakodni kell! Hamis mártíromság ez, melyben az áldozatvoltának elismertetésében nyeri el méltóságát az ember! Azt kell felajánlani, amit az Úr kér tılünk, de mindent szeretetbıl! (A szeretetünket, a munkánkat, az idınket, a pénzünket, az egészségünket, a fáradságunkat, fájdalmainkat, a lakásunkat, a biztonságunkat, és olykor egész fizikai valónkat fel kell ajánlanunk felebarátaink életéért és az Úr dicsıségéért!) Nagyon fontos felajánlásokat tennünk, de ha valamit felajánlunk, akkor azt ténylegesen oda is kell adnunk az Úrnak! Ki kell tárulkoznunk Isten elıtt, és el kell engednünk, oda kell adnunk felajánlásunk tárgyát. És ha egyszer odaadtunk valamit, akkor azt már ne vegyük vissza, hanem fogadjuk el azt, amit az Úr ad cserébe! Mert İ megtisztít, meggyógyít és átváltoztat saját képmására! De itt a szenvedés már mellékes következménye a szeretetnek, Krisztus bennünk munkálkodó jelenlétének. Az Úr tőzében jó lángolni. Jó átváltozni az örök életre. Mint Szent Ferenc, aki dalolva ment a halálon át, hogy Urával találkozhasson szemtıl szembe! 11. A szenvedésnek van egy csodálatos sajátossága. Szembesít végességünkkel, sebezhetıségünkkel, és képes elvezetni a helyes önismeretre, énünk Isten szerinti látására. Persze, ehhez nincs szükség okvetlenül szenvedésre, de gyakran tudatosság nélkül is mindenhatónak véljük magunkat, és életünk irányítását Isten kezébıl kiragadva, gyakran magunk akarjuk meghatározni a jót és a rosszat. Sajnos ezt közösségi, politikai, nemzeti és nemzetközi méretekben is elkövetjük, és komoly következményeket helyezünk ezzel az emberiség nyakába! A korai szerzetesség az emberi élet mélységeit és titkait ismerve, a szenvedést, a természetet meggyógyítva, vagyis fizikai és lelki bajainkból kiemelve vezetett el a helyes ön-, és istenismeretre. Jean-Yves Leloup elbeszélése zseniális éles látással mutatja be énünk átalakulását: halálát, és feltámadását Krisztusban: Aki úgy elmélkedik, mint Ábrahám, az közbenjár az emberek életéért, s bár ismeri romlottságukat, mégsem veszíti el a reményt Isten irgalmasságában. Az ilyen elmélkedés mindig és mindenhol megszabadítja a lelket az ítélettıl, a büntetéstıl, bármilyen borzalmakat is lát. Bőnbocsánatot és áldást kér. -- Ábrahám elmélkedése még messzebbre is vezet. -- Szerafim atya torkából nehezen jött ki a szó, mintha meg akarta volna kímélni a fiatalembert egy tapasztalattól, amelyen neki is át kellett esnie, és amire visszaemlékezve alig észrevehetıen megremegett: -- Egészen az áldozatig mehet... Idézte a Teremtés könyvének egy másik részletét, amelyben Ábrahám kész feláldozni saját fiát, Izsákot. -- Minden az Istené -- folytatta mormolva Szerafim atya. -- Minden tıle, általa és érte van. Ha úgy elmélkedsz, mint Ábrahám, eljutsz oda, hogy teljesen lemondj önmagadról és a számodra legkedvesebb dolgokról. Keresd azt, amihez a leginkább ragaszkodsz, amivel azonosítod énedet... Ábrahám számára ez az egyetlen fia volt. Ha képes vagy erre az odaadásra, a teljes ráhagyatkozásra, a végtelen bizalomra, akkor abban, aki minden értelmet, józan észt felülmúl, mindent százszorosan kapsz vissza. Isten majd gondoskodik (Ter 22,8). Aki úgy elmélkedik, mint Ábrahám, annak szívében és tudatában nincs más, csak Isten. Amikor Ábrahám fölment a hegyre, csak a fiára gondolt. Amikor lejött, csak Istenre.

7 7 Aki áthalad az áldozat csúcsán, az felfedezi, hogy semmi sem az én -é, minden Istené. Ez az ego halála és a valódi én felfedezése. Úgy elmélkedni, mint Ábrahám, azt jelenti, hogy az ember hitben csatlakozik ahhoz, aki a világegyetem fölé emelkedik, gyakorolja a vendéglátást, közbenjár minden ember üdvösségéért. Elfeledkezik önmagáról, szakít még jogos ragaszkodásaival is, hogy felfedezze önmagát, rokonait, az egész világegyetemet, amiben benne lakozik végtelen jelenléte Annak, aki van Csöndesen megjegyezem újra, hogy a szenvedés misztérium, titok, amit nem lehet megmagyarázni. Talán csak a lélek mélyén egyfajta kifosztottság érzésében jelenik meg. Sötétben és egyedül van a szív. De ebben az egyedüllétben bátran kiálthat Urához, Mesteréhez, Szabadítójához! Lehet, hogy már kiáltani sincs ereje, csak a szívének vágyaival feltekint a titkok Istenére és megadja magát Teremtıjének. Némán ráfekszik a keresztre, arra, amelyik az Úré. Melyre maga Krisztus feküdt. Szivében eggyé válik vele és hálát ad, Te Deum-ot zeng az Úrnak. Itt beteljesedik az apostol szava: Élek ugyan, de már nem én, hanem a Krisztus él bennem. Ebben a néma halálban maga húsvét Fénye, Krisztus világossága, a megkezdett örök élet ragyog fel és kiárad a pünkösdi Tőz! Nem szabad elfelejtenünk, hogy: Énünk egy jelentıs része szeret idegeskedni, nem akarja elengedni a félelmet, és kedvét leli az önsajnálatban. Ez a részünk az önzı én. Ez egyáltalán nem Isten képmása. Amikor ezt elengedjük, igaz áldozattá tesszük a bennünk lévı Lélek számára. Amikor ezeket az ajándékokat felajánljuk Istennek, megnyitjuk magunkat a szükséges tisztulás szent folyamatára. Bízhatunk benne, hogy Isten gyógyítással fog válaszolni ezekre a felajánlásainkra, pontosan felajánlásunk intenzitásának, negatívumaink elengedésének megfelelı mértékben. 4 A keleti ember ugyan képes uralni a szenvedést (olykor a sztoikusok nyugalmával), de a keresztény tud örülni is, mert Krisztussal van! Megragadta ıt a Szent, és már nem engedi el! Képes ugyan bőnt elkövetni, de minden a javára szolgál! Világképe krisztocentrikus! Így minden a helyére kerül, mert mindig vele van az, Aki ıt nagyon szereti, és mindenáron meg akar neki bocsátani! Ez Isten és az ember kalandja. Így mindennek a mélyén ott a szépség, a jóság, az igazság, - ott a szeretet! A szenvedésben is! Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensım, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. (Zsolt. 73, 21) Igen, a Nap nem tud nem ragyogni! A felhık mögül is Rád ragyog! Ezért nincs végleg elrontott élet! Örökké tartó szeretettel szeret Téged! Hallod?! Ez a hittapasztalat az Ige fényében született. Áldjon meg téged az Úr! 5 (A levél záradéka.) Eszmélıdésemet, két áldott emlékő pap gondolataival zárom. A hitelesség kedvéért beszéljenek ık, tegyenek tanúságot Krisztus gyógyító szeretetérıl. Kétségtelenül igaz az, hogy Jézus megváltásunk árát maradék nélkül kifizette, nekünk ehhez semmit sem kell hozzátennünk. Viszont az is igaz, hogy ha mi az İ igazi tanítványai akarunk lenni, Vele együtt viselnünk kell a keresztet. A keresztény életnek vannak borús és esıs napjai. Ennek azonban így kell lennie, mert ott, ahol állandóan süt a nap, elsorvad az élet. Jézus hív bennünket, hogy jöjjünk hozzá, és éljünk vele. Mielıtt azonban az İ túláradó életével közösséget alkotnánk, saját életünknek meg kell halni. Csak ha mi magunkat életünket halálba adjuk, akkor élhetünk Istennek, akkor válhatunk igazi tanítványokká. Isten azon fáradozik, hogy bennünket Jézushoz hasonlókká tegyen, és ez a folyamat, amíg a földön élünk, nem ér véget, és néha fájdalmakkal jár. Malakiás próféciájában arról olvashatunk, hogy az Úr olyan, mint az ötvösnek a tüze, amely minden fémet megtisztít 3 Jean-Yves Leloup: HÉSZÜKHASZTA imamód 4 Marlyn Norquist Gustin: A BENSİ ÚT Lelki életed felfedezése 5 Tapolca, aug. Gyál, 2001 ápr

8 8 (Mal.3,2). ( ) Vannak olyan idık, amikor Isten igazi szellemi realitásokat szeretne megmutatni nekünk, de nem tudja megtenni, mert figyelmünket saját kívánságaink és elképzeléseink kötik le. Szeretne bennünket tovább vezetni, de mi túlságosan el vagyunk foglalva magunkkal, és túl elfogultak vagyunk. Ilyenkor következik be azután az, hogy abban a pillanatban, amikor azt hisszük, hogy rendben van a szénánk, illúzióink egy pillanat alatt semmivé válnak. A szenvedésben tanuljuk meg a helyes magatartást, vagyis az engedelmességet. Természetes azonban, hogy fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy semmi körülmények között ne keressük a szenvedéseket, és ne okozzunk magunknak szenvedést. Ezzel nem szolgáljuk az Urat. A bőnt szenvedésekkel nem lehet lemosni, csak Jézus vérével! A szent Don Boscot kortársai bírálták, mivel a szaléziánus rend alapszabályaiba nem vett fel olyan gyakorlatokat és büntetéseket, ahogyan az más szerzetesrendeknél, abban az idıben bőneik levezeklésére valók voltak. Don Bosco a bírálatokra azzal válaszolt, hogy elég az a szenvedés és szükség, amit az Úr az İ célja teljesítése érdekében minden keresztény életbe megadott. A szenvedésnek nincs értelme, ha elkeseredünk, vagy felfuvalkodunk. Ha az Úr a szenvedésen keresztül megtanított bennünket valamire, és azt akarja, hogy megkönnyebbüljünk, akkor ne akarjunk olyan balgák lenni, hogy az Úr ajándékát visszautasítsuk, mivel állítólag a megszentelıdésnek egy magasabb útját választottuk. ( ) Azok a hívık, akik Krisztus szenvedéseinek közösségét vállalják, olykor bizalmasabb kapcsolatba jutnak az Úrral. Ott vannak vele a Getszemáné kertben. Vele éheznek a pusztában, és ıket is megkísérti a Sátán. Vele együtt ellenállnak a gonosznak és Vele együtt sírnak Jeruzsálem és a világ felett. 6 Persze, a nagyhét szenvedési magukon viselik húsvét gyızelmének titkát is. Ha a szenvedéssel zárulna sorsunk, vagy földi vándorlásunk, akkor az a pokol lenne. Nagypénteket követi nagyszombat csendje és húsvét hajnala, a feltámadás misztériuma! A hitben ezt a gyızelmet vételezzük elıre, mert aki hisz, az már átment a halálból az életre, és Isten atyai-gyógyító szeretetét tanulhatjuk meg, fogadjuk be és adhatjuk tovább! Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy az Isten a lehetetlen események Ura. A gyógyulás a valóságban válasz a hittel való imádságra, mint azt annyiszor látjuk az evangéliumban. Ez az ima feltörhet a betegbıl, esetleg azokból, akik ıt kísérik: lehet a közösség, de lehet egyetlen személy imája is. Jézus tegnap, ma és holnap, mindig ugyanaz. İ a történelem tanító mestere, és úgy cselekszik, ahogy akar, anélkül, hogy kikérné véleményünket vagy beleegyezésünket, hogy csodáit végrehajtsa. ( ) Egyáltalán mi abban a meglepı, hogy Isten elıszeretettel foglalkozik a szegényekkel, és hogy számukra segítséget nyújt? Miért csukná be az ajtót azok elıtt, akik hisznek és bíznak Jézus szavaiban, aki a következıket mondta: Jöjjetek hozzám mindannyian, akik fáradtak vagytok és meg vagytok terhelve, és én felüdítelek benneteket.. Lehetséges talán, hogy megalkudtunk egy olyan keresztény szellemiséggel, amely alkalmazkodik a mi méreteinkhez és felfogóképességünkhöz? Az Úr ezeken a jeleken át számunkra azt nyilvánítja ki, hogy İ élı valóság, és azért felszólít a tanúságtételre. Hiszen ha él, akkor ennek valamennyi követelménye ma is érvényes. A probléma, hogy Jézus él, és nem halt meg (végleg). ( ) Akaratlanul is szeretünk arról megfeledkezni, hogy egyszerő agyagedények vagyunk, azonban az Úr ezt az edényt feltöltheti, a meg nem értés keresztjével. Az Úr végtelen irgalmában megtisztít bennünket és megaláz, hogy ne akarjuk magunkhoz ragadni az İ dicsıségét, amely kizárólag İt illeti. A kereszt az az elhagyott pusztaság, az a hely, ahol megnyilvánul az élı Isten. Meg kell azonban oldanunk a sarunk szíját, hogy közelebb kerülhessünk az égı csipkebokorhoz. A kritika talán a templom elıcsarnokához hasonlítható, amely elıkészít minket, hogy tisztán és egyszerő módon léphessünk be az élı Isten szentélyébe Úgy, hogy szabadok legyünk minden kötöttségtıl és természetesen az egyik legveszedelmesebb kötöttségtıl is, amit úgy nevezhetnénk, hogy érdemeink tudata és apostoli tevékenységeink büszkesége. ( ) 6 Josef Orsini: Halljad bizonyságaimat o.

9 9 A hatalmas Isten, mielıtt elvezetne engem a Kálváriára, elıbb meg akarta velem ízleltetni a Tábor hegyének dicsıségét. Azt azonban már nem engedte meg, hogy felverjem sátramat, hanem le kellet onnan ereszkednem, és részt vehettem az İ keresztjében. Az Úr a fájdalmak elıtt odaadja nekünk szeretetét, és amikor szeret, akkor mindig a keresztet nyújtja felénk. Isten szeretetének a gyakorlata nélkül a kereszt nem is érthetı és nem is fogadható el. Isten csodálatos terveiben a Kálvária elıtt mindig ott van a Táborhegy is. A dicsıséget követve mindig a kereszt az, amely megment és elvezet a feltámadáshoz. Az életünk úgy bontakozik ki, mint a rózsafüzér titkai; vannak benne részek, amelyek örvendetesek, mások fájdalmasak, ismét mások dicsıségesek, azonban mindegyik úgy fejezıdik be, hogy Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Minden egyes napon megélünk egy ilyen misztériumot. Életünk lehet örömökkel teljes, lehet dicsıséges vagy fájdalmas, azonban a titkok egybeolvadnak Isten nagyobb dicsıségére. A kereszt és a feltámadás olyan, mint a Rembrandt-képek, ahol a fények és az árnyékok egymással keveredve összefolynak, hogy még nagyobb hatással tudják kifejezni a szépséget. 7 Ebbe a titkokból szıtt világba lép Jézus, hogy enyhülést és gyógyulást hozzon. A húsvét fényét és a pünkösdi tüzet ragyogtatja fel elıttünk, amikor személyes részvétét feltárja, megérint gyógyító kezével, és erı árad ki belıle! Nagy alázatra, vagyis ıszinteségre, egyszerőségre van szükségünk, hogy közeledését ne utasítsuk vissza! Itt van szükségünk a gyermeki szívre, hogy megértsük: minden kegyelem! És ezt a kegyelmet el is kell fogadnunk! Mi több, kérnünk kell! A kérdés csak az, hogy belelépünk-e ebbe az Isten által kínált kalandos élet örömeibe, olykor a szenvedések ellenére is?! Merünk-e bízni? Merünk-e az engedelmesség útján Isten meglepetéseire vállalkozni? Tardif atya meséli: Egyszer egy püspökkel szentmisét mutattam be. Prédikációja valóságos drágakı volt, ragyogóan világított rá a kereszt és a szenvedés értékére. Az áldozás után meglepetésként ért a kérése, hogy imádkozzam a betegekért. A következıt válaszoltam: «Eminenciás uram, a prédikációja oly szép volt a keresztrıl, hogy most már senki sem akar meggyógyulni; de ha megengedi beszélnék a kereszt hatalmáról és a gyógyulásról, mint Isten szeretetének jeleirıl» Jézus megígérte, hogy bármit kértek imádságban, higgyétek, hogy megkapjátok és úgy lesz (Márk 11, 24). Az evangélium tele van olyan emberek történeteivel, akik kértek és kaptak, kerestek és találtak, zörgettek és megnyitották elıttük a kaput. Isten arra kér minket, hogy hitünkben legyünk egyszerőek. Mégis vannak olyanok, akik így imádkoznak: «Uram, ha ez az akaratod és ez jó az örök üdvösségemnek és megfelel annak, hogy megszentelıdjem, úgy gyógyíts meg engem». Egyesek annyi feltételt szabnak, hogy úgy tőnik, bocsánatért esedeznek hitük hiánya miatt. Szegényeknek kell lennünk, mint akik teljesen apjuktól függnek. Egy gyermek soha nem szól így anyjához: «Mama, ha ez nekem jó, és ha nem árt a koleszterinszintemnek, adj egy fıtt tojást!» A gyermek egyszerően kér, és anyja tudja, hogy ez jó-e a gyereknek vagy sem. Szegényeknek és alázatosaknak kell lennünk; bizalommal kérjetek és kapni fogtok. Vannak olyanok is, akik korlátozni szeretnék az Úr hatalmát és így imádkoznak: «Uram, beteg a szívem, a torkom, a térdem, de ha meggyógyítod a szívem, az nekem elegendı volna.» İk is rosszul imádkoznak. Teli kosárral kell kérni anélkül, hogy korlátok közé szorítanánk az Isten mőködését. İ nagylelkő és bıségesen ad. Amennyire a Szentlelket mérték nélkül adja, ugyanúgy, korlátozás nélkül adja adományait is. 8 7 Emiliano Tardif: Jézus Él! o. 8 Emiliano Tardif: Jézus Él! 94. o.

K I Á L T S. A győzelmes hit. Mit Kiáltsak? Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8

K I Á L T S. A győzelmes hit. Mit Kiáltsak? Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8 K I Á L T S Mit Kiáltsak? Minden test fő és minden szépsége mint a mezı virága! Megszáradt a fő, elhullt a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8 A

Részletesebben

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS 5. (Nyomtatva: április 13.) A szentgyónás után

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS 5. (Nyomtatva: április 13.) A szentgyónás után SZENT KERESZT 2014. ÁPRILIS AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS 5. (Nyomtatva: április 13.) A szentgyónás után Sok évvel ezelıtt még abban az idıben, amikor

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben

Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.

Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. (Jn 16,12-13) Szent XXIII. János pápa: Ó Vigasztaló Szentlélek,

Részletesebben

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA A Keresztes Imahadjárat imái Az imák elé csatolt, bevezetõ gondolatok és üzenetek (Szerkesztõi megjegyzés: A dátumok az üzenetek átadásának idejét mutatják,

Részletesebben

Görbe tükör. az Istennek, az Atyának az uralmat, nagypénteki hite,

Görbe tükör. az Istennek, az Atyának az uralmat, nagypénteki hite, K E R E S Z T - Ú T A nagyatádi Szent Kereszt plébánia lapja III. évf. IV. szám 2015. április hónap Görbe tükör Nézd, az igazat megvallva, nem vagyok egy templomos valaki, de világot látott emberként nagyon

Részletesebben

ISTEN SZERETETE. Minden lélegzetem Isten személyes gondoskodásából van. Attól leszek szent, hogy elfogadom azt, hogy Isten mennyire szeret engem.

ISTEN SZERETETE. Minden lélegzetem Isten személyes gondoskodásából van. Attól leszek szent, hogy elfogadom azt, hogy Isten mennyire szeret engem. ISTEN SZERETETE Ha azt gondoljuk, hogy adunk valamit Istennek és ő majd megjutalmaz, az a pogányok hite, kalmár hit. A keresztények Istene kezdeményező Isten, aki kinyilatkoztat, kapcsolatra hív, közösségben

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

A H A N G 43. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 43. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 43. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1. 4666. ELŐSZÓ Tisztelt Uram! Köszönetet

Részletesebben

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MARISTA TESTVÉREK 2008 1. SEGÍTSÉGÜL-HÍVÁSOK Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk. Szent József,

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA Bevezetés 1. Mi az élet? Legszembetűnőbb tulajdonsága az elevenség, élénkség, mozgás. Tudományosan szólva az élet a létezésnek az a formája, amelyet az anyagcsere, a növekedés és a szaporodás jellemez.

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől

Részletesebben

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén 2001. január 6. Tartalom - Bevezetés - I. TALÁLKOZÁS KRISZTUSSAL: A NAGY JUBILEUMI ÉV ÖRÖKSÉGE

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet A Zsoltárok 5 nagy részre osztható, és ez volt Izrael nemzetének himnusz könyve. Eredeti formájukban a zsoltárokat énekelni szokták. A zsoltárokban nagyon sok prófécia található,

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

AZ ÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSE NEM AZ, HOGY JÓNAK VAGY ROSSZNAK GONDOLJUK MAGUNKAT, HANEM AZ, HOGY VAN-E ERŐNK A VÁLTOZÁSRA.

AZ ÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSE NEM AZ, HOGY JÓNAK VAGY ROSSZNAK GONDOLJUK MAGUNKAT, HANEM AZ, HOGY VAN-E ERŐNK A VÁLTOZÁSRA. AZ ÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSE NEM AZ, HOGY JÓNAK VAGY ROSSZNAK GONDOLJUK MAGUNKAT, HANEM AZ, HOGY VAN-E ERŐNK A VÁLTOZÁSRA. Lektorálta: Torma Károlyné Erzsike 1 ELŐSZÓ Kedves Testvérek! Az Égi Béke a Földön

Részletesebben

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA BEVEZETŐ Magyarországon mind többen kerülnek kapcsolatba a szent ignáci lelkigyakorlattal. Sokan közülük a megtapasztalt elmélkedést és imát szeretnék mindennapjaikban is

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok A mai kazetta a szolgálati ajándékok tanítássorozat utolsó kazettája. Efezus 4:15-16 Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestıl

Részletesebben

Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők

Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők PPEK 390 Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők Barsi Balázs-Telek Péter-Pál Magasság és mélység Szent idők (Advent, Karácsony, Nagyböjt, Húsvét) Szentírási elmélkedések az egyházi

Részletesebben

Barsi Balázs: A teremtő Lélek

Barsi Balázs: A teremtő Lélek PPEK 563 Barsi Balázs: A teremtő Lélek Barsi Balázs A teremtő Lélek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Forrás: P. Gabriele di S. M. Maddalena O.C.D.: Benső végtelen 2. kiadás, SzIT, Budapest, 2006 Fordította: Puskely Mária SSND Ó Istenem, taníts engem, de ne

Részletesebben