SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK! Több év lobbija, munkája, harca és küzdelme vezetőink részéről, országos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK! Több év lobbija, munkája, harca és küzdelme vezetőink részéről, országos"

Átírás

1 INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 2. szám 2013 FEBRUÁR - MÁRCIUS SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK! Több év lobbija, munkája, harca és küzdelme vezetőink részéről, országos figyelmet kiváltó bűncselekmények lakossági oldalról és egy régi rendőrségi koncepció leporolása kellett ahhoz, hogy 2013 február 1-től hivatalosan is állandó rendőrséget üdvözölhessünk városunkban. részletek a 4. oldalon Március idusa - Nemzeti Ünnep Programajánló és meghívó a 17. oldalon 3 Március 30. a földhasználók adatbejelentési kötelezettségének határideje!!! 6 Hulladék vagy szemét? Mit tegyünk - hová tegyük? 12 Boldog, aki énekel... - Beszélgetés a Világi Női Kórus vezetőjével 4 Szolgálunk és védünk! - Beszélgetés Molnár Miklós rendőr főhadnagy úrral 9 A Turai legelő Természetvédelmi Terület bemutatása évet megélt Bogár Bözsi néni 5 EBOLTÁS! - tájékoztató Idén 40 éves a Galga Expedíció Bűn és bűnhődés - nagyböjt 11 21

2 2013/02 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről Turai Hírlap A Képviselő-testület január 30-án 16 hozzátartozója pályázóként indul. A Képviselő-testület órakor tartott munkaterv szerinti ülést. elfogadta a polgármester személyes érintettségre 3/2013. (I.30.) határozatával fogadta el a évi I. vonatkozó bejelentését és a napirenddel kapcsolatos félévi munkatervét a Képviselő-testület. valamennyi döntéshozatalból Szendrei Ferenc polgár- 4/2013. (I.30.) határozat szerint a Pest Me- mestert kizárta. gyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja által meg- Tura Város Önkormányzatának Képviselőküldött Tura Város Helyi Építési Szabályzatáról és testülete a 10/2013. (I.30.) határozat alapján a Tura Szabályozási Tervéről szóló 2/2012(II.3.) rendelet 0119/5, 0119/6, 0119/7, 0119/13, 0119/14, 0115/10, ügyében adott javaslatot megismerte a Képviselő- 044/20 hrsz. alatti ingatlanok hasznosítására az testület és a rendelet módosításáról a Pest Megyei önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás Kormányhivatal Építésügyi hivatalától kért szakmai szabályairól szóló 22/2003. (X.7.) rendeletének 11. állásfoglalás ismeretében fog dönteni. Az azóta meg- (1) bekezdése, valamint a rendelet mellékletét képező érkezett szakmai állásfoglalás szerint az Állami "Versenyeztetési Szabályzat" 7.3 pontja alapján zárt- Főépítészi Iroda a tárgyalásos eljárás lefolytatását körű (meghívásos) pályázatot írt ki a Képviselőtartja indokoltnak. testület a "Pályázati felhívás és részletes tájékoztató 1/2013. (I.31.) rendeletével a Képviselő- (tenderfüzet) szerinti feltételekkel. testület az egyes helyi közszolgáltatások kötelező A Tura 0119/5, 0119/6, 0119/7, 0119/13, igénybevételéről szóló 23/2000. (XII.19.) rendeletét 0119/14, 0115/10, 044/20 hrsz. alatti ingatlanok módosította. A rendelet függelékébe került a hulla- hasznosítására kiírt zártkörű (meghívásos) pályázatra dékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó az alábbi ajánlattevőket hívta meg. A meghívottak hulladékok jegyzéke. kiválasztásánál a Képviselő-testület figyelemmel volt 5/2013. (I.30.) határozattal a Közszolgáltatói a haszonbérbeadás iránt érdeklődőre, valamint arra, Hulladékgazdálkodási Tervet fogadta el a Képviselősában hogy a másik két meghívott ajánlattevő Tura várotestület. a legnagyobb mezőgazdasági vállalkozások/ 6/2013. (I.30.) határozat tartalma alapján a vállalkozók közül került kiválasztásra. Tura I. homokbánya végleges bezárása érdekében a Galgamenti Szövetkezet (elnök: Tóth István) Budapesti Bányakapitányság BBK/3036-1/ Tura, Régivásártér 6/A. számú végzésében előírt (a szerződésekben rész- Sára Péter 2194 Tura, Szent István út 99. letezett) feladatok elvégzésére a vállalkozói szerződéseket Szendrei Ferencné 2194 Tura, Szegfű u. 18. az L and L Kft.-vel utólagosan jóváhagyta a Képviselő-testület. 11/2013. (I.30.) határozatával a Képviselő- A Képviselő-testület a 7/2013. (I.30.) hatáalapító testület módosította a Többsincs Óvoda és Bölcsőde rozatával döntött arról, hogy Zimányiné Szilágyi okiratát a törzskönyvi nyilvántartást vezető Tünde bérlő kérelmére a Tura, Park u. 36/b szám alatti Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívásának megingatlanrészt (sportpálya büféhelyiség) bérbeadja, felelően. határozott időre, 2013 január 1. napjától /2013. (I.30.) határozat szerint a KMOP- december 31. napjáig terjedő időszakra.a Képviselő jelű Tura Többsincs Óvoda és testület a kérelmező kérésének helyt adott, a helyiség Bölcsőde óvodai csoportszobával történő bővítése bérleti díját január, február, március hónapokra nettó elnevezésű nyertes európai uniós projektjének ered Ft/hó bérleti díjban, április 1. napjától ményes megvalósításához a közbeszerzési feladatok december 31. napjáig nettó Ft/hó bérleti ellátására 175/2012.(XII.17.) számú határozatával díjban állapította meg, a korábbi helyiségbérleti döntött arról, hogy az alábbi ajánlattevőktől kerüljön szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyá- bekérésre ajánlat: sával, a testület felhatalmazta a Polgármestert a - Tempo-Consulting Kft. Szabó István bérleti szerződés aláírására. ügyvezető 2194 Tura, Erdész u. 8. 8/2013. (I.30.) határozat szerint a Képviselő- - KÖZ-PÁLYA Kft. Göndör Gábor ügyvezető testület a gyepmesteri feladatok ellátására határozott 2367 Újhartyán, Monori u. 30. időtartamra (2013. január 1. napjától december - PKM Projektmenedzsment Kft. Hajós Péter 31. napjáig) az EBFARM Kft.-t (székhely: 2115 Vác- ügyvezető 1132 Budapest, Kresz G. u szentlászló, Erdő u. 75., cgjszám: , A Képviselő-testület a KÖZ-PÁLYA Kft-t (Göndör Gá- adószám: ) által adott Ft/hó bor ügyvezető) bízta meg az ajánlata szerinti ajánlati árat elfogadta, felhatalmazta a polgármestert ,- Ft + ÁFA díjért. a szerződés aláírására. 13/2013. (I.30.) határozat Tura Város Önkor- 9/2013. (I.30.) határozattal a Képviselő- mányzatának Képviselő-testülete A KMOP testület tudomásul vette Szendrei Ferenc polgáróvodai jelű Tura Többsincs Óvoda és Bölcsőde mester személyes érintettségére vonatkozó bejelenjekt csoportszobával történő bővítése tárgyú pro- tését, miszerint a külterületi ingatlanok bérbeadása közbeszerzési eljárásához a Bírálóbizottság mezőgazdasági célú hasznosításra pályázati kiírásra tagjaivá az alábbi személyeket választotta ki:

3 Turai Hírlap ÖNKORMÁNYZATI HÍREK /02 Tóth István Tura, József Attila u. elnök A Képviselő-testület február 11-én Szikura Tamás 2194 Tura, Magdolna u. 16 órakor tartott soron kívüli ülést. tervező tag 2/2013. (II.12.) rendeletet alkotott a Képviselő- Szilágyi Józsefné Tura, Szőlő u. tag testület az önkormányzat évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról 14/2013. (I.30.) határozat alapján Tura szóló 3/2012. (II.11) rendelet módosításáról. Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2013. (II.11.) határozat alapján az Állam- KMOP 3.3.1/B Belterületi csapabekezdése háztartásról szóló évi CXCV törvény 29. (3) dékvízelvezetés pályázati projekt összefoglaló jelenszóló és a Magyarország gazdasági stabilitásáról tését elfogadta évi CXCIV. Törvény 3. (1) bekezdése 15/2013. (I.30.) határozatával Tura Város szerinti, Tura Város önkormányzata adósságot kelet- Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a keztető fizetési kötelezettségeit, valamint Tura város Polgármestert, hogy a KMOP "A Önkormányzata fizetési kötelezettségeinek a Városháza akadálymentesítése Turán" elnevezésű évi költségvetési évet követő három évre várható fenntartási időszakban lévő pályázati projekt eseté- összegét fogadta el a Képviselő-testület. ben az Aszódi Járási Hivatal Turai Kirendeltségének a 3/2013. (II. 12.) rendeletet alkotott a Kép- Városházán történő elhelyezésére tekintettel, valaés viselő-testület Tura város évi költségvetéséről mint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatása a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról. alapján kezdeményezze a Pest Megyei Kormány- 22/2013. (II.11.) határozattal módosította a hivatalnál és a Közreműködő Szervezetnél a fenntarokiratát. Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal alapító tási időszakban a fenntartási kötelezettségekre A Hivatal elnevezése a Magyarország önkor- vonatkozóan a projekt részleges átadását az azt mányzatairól szóló törvény rendelkezései alapján jelenleg is használó Járási Hivatalnak március 1-jétől: Turai Polgármesteri Hivatal. 16/2013. (I.30.) határozat szerint Tura Város 23/2013. (II.11.) határozattal a Képviselő- Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértett testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal azon kezdeményezéssel, hogy a Magyar Állam tulajvalamint kötendő Vagyonkezelési Szerződést jóváhagyta, donában álló, Tura 0150/4 és 0152/4 helyrajzi számú felhatalmazta a Polgármestert a Vagyon- ingatlanok melyeken a szennyvíztisztító telep üzemel kezelési Szerződés megkötésére. Önkormányzati tulajdonba adását ismét kezde- 24/2013. (II.11.) határozatával a Képviselő- ményezze az Önkormányzat az MNV Zrt.-nél. testület a Pest Megyei Kormányhivatallal /2013. (I.30.) határozatával a Kéviselőséges október 17-én kelt, a járási hivatal működéséhez szük- testület összegezte a zöldségkertészeti beruházással ingó és ingatlan vagyon használati jogának kapcsolatban a Turawell Kft. részére az útlejegymegállapodást ingyenes átadásáról szóló használati, üzemeltetési zéssel, kisajátítással, bérlettel kapcsolatos állásmestert jóváhagyta, felhatalmazta a Polgár- pontját. annak aláírására. A Képviselő-testület 18/2013. (I.30.) határo- 26/2013. (II.11.) határozat szerint a KMOP zatával a Hevesy György Általános Iskolában a gyer számú, Nevelési Intézmények fejlesztése mekétkeztetésben foglalkoztatott 7 fő munkavállaló Tura Többsincs Óvoda és Bölcsőde bővítése elne napjától történő foglalkoztatásával összeszítésére vezésű projekt kivitelezési tervdokumentáció elkéfüggő munkáltatói intézkedést hozott. vonatkozó tervezési szerződést elfogadta a 19/2013. (I.30.) határozattal egyedi önkormányzati Képviselő-testület. hatósági ügyben benyújtott fellebbezést Előterjesztések, képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve és kivonatai utasított el a Képviselő-testület. alapján összeállította: Erdélyiné Imró Ildikó aljegyző A BEJEGYZETT FÖLDHASZNÁLÓK MÁRCIUS 30-IG TEHETNEK ELEGET ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGÜKNEK A termőföldről szóló törvény február 1-jével kötelező talok hivatalos honlapjáról (www.foldhivatal.hu) a nyomadatszolgáltatást ír elő a földhasználati nyilvántartásba már tatványok menüpontból letölthető. Ha a földhasználó több bejegyzett földhasználók számára, akik március 30-ig küld- járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőhetik be a szükséges adatokat a használt földterület fekvése földet használ, úgy a bejelentését kizárólag egy földhivatal szerint illetékes járási földhivatalhoz. felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel kell tüntetnie A magánszemély földhasználónak személyi azono- azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántarsítóját (személyi szám) és az állampolgárságát, gazdálkodó tásba vett földhasználatával érintett földrészletek vannak. szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját A földhivatal földhasználati bírsággal sújthatja azt a (törzsszám) kell bejelentenie a hatóságnak. bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási kötelezettsé- A Vidékfejlesztési Minisztérium kiemeli: ez a rendel- gének határidőn belül nem tesz eleget. kezés a december 31-ig földhasználati nyilvántar- A vidékfejlesztési tárca emlékeztet arra, hogy tásba bejegyzett földhasználókra vonatkozik. Adatszolgálta- január 1-jével a földhasználóknak területi mértéktől függettási kötelezettségüknek március 30. napjáig azonosító lenül minden termőföld, valamint mező-, és erdőgazdasági adatközlési adatlapon tehetnek eleget, amelyet a használt belterületi föld kivéve az erdőművelési ágú területek földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell használatát be kell jelenteniük a földhivatalnak. benyújtani. Ez a kötelezően használandó adatlap a földhiva- T.A. (Forrás: MTI)

4 2013/02 4 RENDŐRSÉGI HÍREK Szolgálunk és védünk! Több év lobbija, munkája, harca és küzdelme vezetőink részéről, országos figyelmet kiváltó bűncselekmények lakossági oldalról és egy régi rendőrségi koncepció leporolása kellett ahhoz, hogy 2013 február 1-től hivatalosan is állandó rendőrséget üdvözölhessünk városunkban. Régóta várunk erre. Az előzményekről, a jelenlegi helyzetről és a jövőről kérdeztük Molnár Miklós rendőr főhadnagy urat, Körzeti Megbízotti Alosztályunk vezetője pedig készséggel állt munkatársunk rendelkezésére. teszünk. Bízom benne, hogy rá fogunk tudni világítani az emberek felé arra is, hogy az érték megőrzése nem kizárólag csak a rendőrség és a polgárőrség dolga, hanem minden- kinek saját feladata, hogy hogyan őrzi meg a vagyonát, az összegyűjtött javait. A beköltözés hogyan zajlott? Az épület ezen szárnya régóta kihasználatlanul állt... nagyon szépen rendbe lett téve! Az önkormányzattól maximálisan megkaptunk min- den segítséget az épület rendbe tételétől kezdve a technikai háttér biztosításáig. Első perctől kezdve megkérdezték, mire van szükségünk, hogy szeretnénk kialakítani az irodát. Nekem fontos, hogy a kollégáimnak olyan munkahelyi körülményeket teremtsünk, ahová szeressenek bejönni, jó legyen itt dolgozni. Külön élettere van mindenkinek. Tech- nikai szempontból is megkaptunk minden támogatást, ami- re a hatékony munkavégzéshez szükségünk lehet. Ezzel az egységgel fogunk tudni tovább menni. Ezúton is szeretném megköszönni a rengeteg segítséget. Ha a Polgármester Urat, Képviselő-testületet, a Városüzemeltetési csoportot, vagy akár a helyi társadalmi szervezeteket nézzük, nagyon sokan és sokat dolgoztak azért, hogy elméletben és gyakor- latban is működőképes és hatékony rendőrőse legyen a turai lakosságnak. Hány személy teljesít szolgálatot és milyen gépjármű- park áll a rendelkezésükre? Erre a területre a 4 településre - 9 állandó rendőri státusz van leosztva. Dr. Bozsó Zoltán tábornok úrtól január 1-én kaptunk két vadonat új Opel Astrát, valamint a polgármester úr felajánlotta a Fronterát. Utóbbi külterületeken, erdőkben, terepen kiválóan teljesít. A készenléti rendőrségtől kapunk megerősítő kutyás szolgálatot, ezzel is a la- kosság biztonságérzetét erősítenénk. Jól képzett, magasan kvalifikált kutyákról van szó. Kiképzésük elsősorban járőr- szolgálatra specializált, de manapság már szinte minden kutya alapképzettségéhez tartozik a drogkeresés is. Vannak már ilyen tapasztalataink. Szeretnénk fejleszteni, hogy minél sokoldalúbb, minél hatékonyabb munkát végezhessünk. Terveink vannak, melyeket igyekszünk megvalósítani. Az első nagy mérföldkő, hogy megjöttünk, kaptunk egy lehe- tőséget, melyet ezúton is köszönünk. Célunk, hogy tevékenységünket a lakosság teljes megelégedettségére végezzük. T.A. Milyen körülmények játszottak szerepet abban, hogy hosszú évek elteltével városunknak saját rendőrőrse jöhetett létre? február 1-től működik a rendőrőrs, rendőrségi meg- fogalmazás szerint Gödöllői Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály, melynek székhelye Tura. Az alosztályhoz tartozó települések: Tura, Zsámbok, Vácszentlászló és Valkó. A székhely változtatásakor a lakosság számát és az elkövetett jogsértések nagyságrendjét vették figyelembe, ehhez alakították ki a rendőri egység létszámát. Milyenek az első visszajelzések? Pusztán a jelenlétből adódóan érezhető-e már valamilyen változás? Az eddig hozzám eljutott lakossági visszajelzések alapján egyértelműen kedvező a fogadtatás. Minden nap egyre jobban ismerjük a környéket, beszélgetünk az emberekkel, így kapunk pozitív visszajelzéseket, örvendetesnek tartják jelenlétünket. A változást talán a következő nyilvános adattal tudnám érzékeltetni: január óta közel 1/3-ára esett vissza a bűncselekmények száma. Közvetlen kapcsolatban vagyunk a Polgármester Úrral, illetve a munkatársaival, akik örömmel veszik ezeket a híreket. A legfontosabb, hogy az itt élő emberek biztonságérzete javuljon, kialakuljon a körzeti megbízottakkal egy bizalmi, közvetlen kapcsolat. Lássák a rendőröket a városban, akik ha jogsértés történik intézkednek. Az 1/3-ra visszaesett bűncselekmények száma igen csinos statisztika! Ez miből adódhatott ilyen rövid idő alatt? Pusztán a rendőri jelenlét visszatartó erejéből, vagy konkrét intézkedésekből, tényleges munkavégzésből? Ez mindig összetett. A jelenlét is hasznos és a munkavégzés is. Tehát az, hogy a nap 24 órájában látnak rendőrt, megnyugtató érzés. Nyilván van, aki ennek nem örül, akit ez pont nem nyugtat meg, de mi azért vagyunk, hogy előbbutóbb ők is törvénytisztelő állampolgárok legyenek. A köz- területi jelenlét és a bűnügyi felderítő tevékenység együttes hatása a bűncselekmények számának ekkora mértékű csökkenése. Miben áll a rendőri tevékenység a járőrözésen kívül? Az elkövetett jogsértésekkel kapcsolatos intézke- dések, szabálysértési, büntető feljelentések. A körzeti megbízottak vétségi eljárásokat is folytatnak, ezek kisebb súlyú bűncselekmények, tehát nyomozati munka is folyik a közrendvédelmi tevékenységen kívül. Már korábban kialakult, hagyományosan jó a kapcsolat a polgárőrökkel, rengeteg segítséget kapunk tőlük, amit a továbbiakban is igyekszünk a lakosság érdekében együtt kamatoztatni. A helyi emberekkel is megpróbáljuk a kapcsolatot olyan módon felvenni, úgy kezelni ezt a kérdést, hogy elnyerjük az emberek bizalmát, szeretetét. Azt gondolom, hogy ha ezt sikerül, még eredményesebben tudjuk majd végezni a munkánkat, akár lakossági információk alapján is, ami mindkét fél számára gyümölcsöző és hatékony rendőri szolgálatot tesz majd lehetővé. A bizalom kialakításához idő kell és eredményes munkavégzés és mi ezért mindent meg- Turai Hírlap Molnár Miklós, rendőr főhadnagy úr Fotó: Tóth Anita

5 Turai Hírlap 5 RENDŐRSÉGI HÍREK 2013/02 RENDŐRSÉGI HÍREK március 1.-én a Tura Város központjában található COOP élelmiszer bolt pénztáránál az üzlet biztonsági őre lopás közben tetten érte Cs.Zsolt turai lakost. Az üzletben éppen vásárolt Tura Rendőrőrs parancsnoka, aki az elkövetőt elfogta, majd az Őrs épületébe előállította. Cs. Zsolt korábbi lopásokat is elismert, melyeket szintén a COOP üzletben hajtott végre. Előállítása után a Gödöllői Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízott Alosztálya lopás elkövetése miatt indított eljárást a gyanúsítottal szemben március 2.-án napközben Tura, Zsámboki úton lakó idős hölgyhöz három budapesti férfi csöngetett be azzal az ürüggyel, hogy meghozták a Polgármesteri Hivatal által küldött fa adományt, Ft-ot kértek jelképes összegként. Mialatt a hölgy a pénzt kereste, a három férfi megpróbálta az otthon tartott nagyobb összegű kézpénzét eltulajdonítani. Az időben érkező lakossági bejelentésre a rendőrség gyorsan reagált. A három férfit idejében tetten érte, elfogta és őrizetbe vette. Az ügyben lopás kísérletének bűncselekménye miatt indult eljárás. Gödöllői Rendőrkapitányság, Tura Körzeti Megbízott Alosztály TISZTELT TURAI LAKOSOK! Közbiztonsággal kapcsolatos problémáikkal, bejelentéseikkel az alábbi telefonszámokat hívhatják: h Tura járőrszolgálat 0-24 : h Gödöllői Rendőrkapitányság ügyelete 0-24 : h 104 MENTŐK (0-24 ) h 105 TŰZOLTÓSÁG (0-24 ) h 107 RENDŐRSÉG (0-24 ) Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Gödöllő, Tura Körzeti Megbízott Alosztály F E L H Í V Á S! Ezúton kérjük a tisztelt idős korú lakosságot, semmilyen körülmények között ne engedjenek be idegeneket az udvarukba, lakóingatlanukba! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Turai Polgármesteri Hivatal által küldött bármilyen adományról előzetesen írásban tájékoztatják az érintetteket! Gödöllői Rendőrkapitányság, Tura Körzeti Megbízott Alosztály É RT E S Í T É S E B O LTÁ S R Ó L Értesítem a Tisztelt Ebtulajdonosokat, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását az alábbi időpontokban és helyszíneken végzem: Március 14-én csütörtökön, 16-án szombaton és 23-án szombaton az alábbi oltópontokon: Szt.István u.- Madách u. sarok Maros Tüzép (Rákóczi u. 112.) Sportpálya parkoló Aradi u. Erdész u. sarok Coop bolt parkoló (Zsámboki u. 58.) Arany J. u.- Liszt F. u. közti tér óráig óráig óráig óráig óráig óráig Március 15. (péntek) 8-10 óráig az ÁLLATORVOSI RENDELŐBEN (Thököly u. 35.) Minden nap (hétfőtől-szombatig) rendelési időben 8-9 óráig az ÁLLATORVOSI RENDELŐBEN (Thököly u. 35.) Az oltási díj: 3000 Ft/eb, ami tartalmazza a féreghajtó árát is. A 164/2008 FVM rendelet alapján veszettség ellen csak mikrochippel megjelölt eb oltható be, az ebtulajdonos köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen beoltatni. Kérem az ebek számozott (zöld) oltási könyvét hozzák magukkal! Veszettség elleni oltást elmulasztó ebtulajdonos szabálysértést követ el, az oltatlan kutyák pedig ebrendészeti eljárás alá kerülnek. Tel: vagy Dr. Dobos László állatorvos EBEK HÁZNÁL TÖRTÉNŐ OLTÁSA Az ebek veszettség elleni oltását a tulajdonos az eb tartási helyén is elvégeztetheti. Az az ebtulajdonos, akinek a kutyája még nincs mikrochippel megjelölve, köteles az oltással együtt a chipelést is elvégeztetni. A mikrochip beültetés díja: 3500 Ft/eb. Kérem,hogy a telefonszámukat készítsék elő a regisztráláshoz! A háznál történő oltást az elmúlt évekhez hasonló módon, utcák szerint beosztva, előzetes értesítés után március 17. és április 12. között végzem. A kiszállási díj : udvaronként 500 Ft. Az oltásidőszak után az ebek oltottsága és mikrochippel való megjelölése ellenőrzésre kerül.

6 2013/02 6 HÍREK - INFORMÁCIÓK Hulladék vagy szemét? Mit tegyünk és hová tegyük? A 2013-as év nemcsak új időszámítást, hanem a hulladékgazdálkodásban is új változásokat hozott. Az új hulladékgazdálkodási törvény új szabályozást ír elő a közszolgáltatókra, ill. a közszolgáltatást igénybe vevő lakosság részére. A Turai Hírlap 2013/01 számában részletesen olvashattak a módosításokról. A paragrafusokból kitűnik, hogy mindenképpen a szelektív hulladékgyűjtésé a jövő. Bevezetésre került a törvény által a hulladéklerakó telepre beszállított és a szigetelt depónia térre véglegesen lerakásra kerülő hulladékok után fizetendő hulladéklerakási járulék mértéke, mely a 2013-as évben 3 Ft/kg. Ha a szelektív hulladékgyűjtés kevésbé lesz hatékony, előfordulhat, hogy a hulladékok gyűjtése során amiért eddig nem kellet fizetni, a jövőben már kell. Önökön, a lakosságon múlik elsősorban a hulladékszállítási díjak alakulása. Gondos szelektálással, vagyis a száraz hulladék mennyiségének érdemi növelésével, ezzel párhuzamosan az intim hulladék (szemét) mennyiségének csökkentésével van csak esélyünk a hulladékszállítási díjakat - a környező településekhez képest - alacsonyan tartani. Az állam ezzel a törvénnyel a maga sajátos módján (gazdasági eszközökkel) igyekszik a környezettudatos, szelektív hulladékgyűjtés irányába terelgetni a lakosságot. A kommunális, nem hasznosítható hulladék kezelése, tárolása teszi ki a költségek nagyobb részét. Kis odafigyeléssel és szelektálással éves szinten háztartásonként több ezer forintot lehet megspórolni. TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS, AVAGY: HULLADÉK KISOKOS KONYHANYELVEN Azon háztartási hulladékoktól, melyek nem sorolhatóak be egyetlen ütemezett kategóriába sem (száraz, intim hulladék, komposzt), a következő módon lehet megszabadulni: Elektronikai és gumiabroncs hulladékgyűjtés: időszakos gyűjtési akció keretében térítésmentesen leadható. Gumiabroncs tekintetében: csak személyautó abroncs adható le térítésmentesen. Veszélyes hulladékgyűjtés: tavaszi és őszi gyűjtés során térítés ellenében lehet leadni a Szelektív Kft. telephelyén. A leadható hulladékok típusairól a gyűjtési akció előtt hírlevélben tájékoztatják a lakosságot. Égéstermékek: más néven hamut, salakot konténerbe kiöntve lehet leadni a lerakón, díjazás ellenében. Építési, bontási hulladék: bizonyos típusai térítés ellenében leadhatók a telephelyen (tégla ill. betontörmelék, csempe, cserép, gerendák, cement, mész, sóder, homok). Veszélyes hulladéknak minősül és nem adható le építési, bontási hulladékként például sík és hullámpala az azbeszt tartalma miatt, festett nyílászáró keret (a festék veszélyes hulladéknak minősül), festékes doboz, üveggyapot. Nem tudják átvenni továbbá a gipszkarton anyagot sem, mert bár az anyag önmagában nem minősül veszélyes hulladéknak, de kizárólag olyan medencében rakható le, amelybe biológiailag lebomló hulladék nem kerül, a Szelektív Kft. telephelyén viszont vegyes összetételű nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó üzemel. A Szelektív kft.-nél lehetőség van konténerbérlésre is. Lomtalanítási hulladékok: Szervezetten évente egyszer van rá lehetőség. Figyeljünk a házunk elé kihelyezett hulladékok kipakolására, ne tegyünk ki veszélyes hulladékot, (elektronikai ill. festék hulladék, gumi abroncs, stb.) száraz hulladékot (karton, újságpapír, műanyag, üveg, fóliák, stb.), komposztálható hulladékot és nem utolsó sorban intim hulladékot. Egyéb módon nyitvatartási időben átveszik a lomtalanítási hulladékokat, díjazás ellenében. T.A. VAJON VALÓBAN DRÁGA A SZOLGÁLTATÁS? Szerkesztőségünk a környező településeken szolgáltatást végző cégek hulladékkezelési díjairól érdeklődött. Az adatok éves díjak és tájékoztató jellegűek. Aszód, Bag, Domony, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Valkó településeken ugyanaz a szolgáltató végzi a hulladék begyűjtését. Szelektív gyűjtéssel, 120 l-es edényzettel heti rendszerességgel szállítják a hulladékot. Éves díj: 28,800,- Ft háztartásonként. Boldog településen nincs megoldva a szelektív gyűjtés, heti rendszerességgel van hulladékgyűjtés, éves díja 20,800,- Ft háztartásonként, a többlet elszállítására egyszer használatos zsák vásárolható 305 Ft/db áron. TÖBBLET HULLADÉK A hulladéklerakási járulék okozta probléma kör miatt a települési Önkormányzatok a többlet hulladékok elszállítása érdekében egyszer használatos, 50 l-es hulladékgyűjtő zsákok alkalmazásáról döntöttek. Ezt azok vásárolhatják meg, akiknek a rendszeres nedves és intim hulladékgyűjtés során nem elegendő a térségben alkalmazott 110 l-es hulladékgyűjtő edényzet és alkalmanként előfordul, hogy többlet hulladék keletkezik (pelenka, stb.). A hulladékgyűjtő zsákokba csak kommunális, nem hasznosítható hulladékok kerülhetnek. Nem kerülhet a zsákba szerves, száraz (hasznosítható), építési-bontási hulladék, salak. A hulladékgyűjtő zsákok a helyi Polgármesteri Hivatalokban szerezhetőek be várhatóan március 1-től, bruttó 500 Ft-os áron, mely ár tartalmazza hulladékok szállítási és ártalmatlanítási költségeit. A hulladékgyűjtő zsák kifejezetten a többlet hulladék elszállítására és ártalmatlanítására vehető igénybe és nem helyettesítheti a 110-l-es hulladékgyűjtő edényzet alkalmazását, tehát a jelenlegi díj mellé többlet költséget jelent a zsák használata. Száraz hulladék, illetve komposzt hulladék többlet a gyűjtőedény mellé kihelyezhető - nem irreális mennyiség! - továbbra is térítésmentesen kerül elszállításra. A hulladékokról szóló törvény felhatalmazása alapján a települési Önkormányzatok döntése szerint lehetőség nyílik a 120 l-es hulladékgyűjtő edényzet alkalmazására a nedves és intim hulladékok elszállítására és ártalmatlanítására. A 120 l- es gyűjtő edényzet alkalmazásáról nyilatkoznia kell Ügyfeleinknek a Szelektív Kft. felé, ez esetben az éves hulladékszállítási és ártalmatlanítási díj: bruttó: Ft, míg a 110- l-es hulladékgyűjtő edényzet esetében bruttó Ft. A 240-l-es hulladékgyűjtő edényzet alkalmazása nedves és intim hulladék gyűjtésére nem alkalmazható! Továbbra is az a célunk és a lakosság érdeke elsősorban -, hogy a hasznosítható (száraz) hulladékok mennyisége növekedjék! Benke Sándor Településünkhöz legközelebb található veszélyes hulladék lerakótelep: Galgamácsa- Aszód Veszélyes Hulladék Lerakó telep. Bővebben:

7 Turai Hírlap 7 KÖZÉRDEKŰ A Turai legelő Természetvédelmi Terület bemutatása 2013/02 Bizonyára sokak előtt ismert a Tura város határában fekvő természetvédelmi terület, amely Tura egyik nevezetességének, az egyhajúvirágnak is otthona. Az itt található, évjárattól függően mintegy tő egyhajúvirág hazánk egyik legnagyobb állományát al- kotja. A terület, amelyen a növényfaj él, a Turai Legelő Természetvédelmi Terület. A közelmúltbeli legelő az egykori Schossberger uradalom része volt. Egy részén sokáig halastó működött, melynek levezető árkai, zsilipmaradványai ma is láthatók a területen. Az államosítás után a helyi termelőszövetkezet kezelte a területet (legeltetés folyt rajta), majd a rendszerváltás óta a Magyar Állam tulajdona és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében áll. A Turai Legelő Természetvédelmi Terület mintegy 17 hektárja 1987 óta áll természetvédelmi oltalom alatt, melynek legfontosabb célja az itt található jelentős nagyságú egyhajúvirág (Bulbocodium vernum) állomány megőrzése. Talán kevesebben tudják, hogy az egyhajúvirág mellett további védett növény- és állatfajok is jelen vannak a területen. Így a védett növényfajok közül megemlíthetjük a budai imolát (Centaurea sadleriana) és a fényes poloskamagot (Corispermum nitidum). Az állatfajok közül igen jelentős természeti érték a fokozottan védett és közösségi jelentőségű (Natura 2000 jelölő faj) molnárgörény (Mustela eversmanni) és a szintén Natura 2000 jelölő faj dunai tarajos gőte (Triturus dobrogicus) előfordulása. Az egyhajúvirág természetvédelmi szempontból nagy értéket képviselő, fokozottan védett, ún. pontuszi erdőssztyepp-reliktumfajunk. Elterjedése Európa nagy részén átível, és Ázsia nyugati részén is megtalálható. A Pireneusoktól a Kaukázusig és a Volga-folyó környékéig számos országban jelen van, azonban megjelenése és élőhelyi igényei jelentős eltérést mutatnak, amely alapján a közelmúltig 2 fajra választották, Bulbocodium vernum és Bulbocodium versicolor néven. A legújabb kutatások azonban ezt az elméletet nem igazolták, így jelenleg Bulbocodium vernum néven tartjuk számon növényünket. A Nyugateurópai állományok főkét a magashegységi (alpin) zónában sziklagyepekben élnek, és jobbára nagy, esetenként igen nagy létszámú állományok, amelyek egyelőre nem veszélyeztetettek. A Közép-európai és ukrán, orosz területeken élő egyhajúvirágok egészen más jellegű területeken élnek, nevezetesen alföldi jellegű homokos-löszös sztyeppterületeken találhatók leginkább. A közép-európai, keletázsiai állományok erősen veszélyeztetettek, több országban, így pl. Romániában, Szerbiában a kipusztulás szélére sodródtak. Hazánkban a harminc feletti ismert állomány jelentős része az utóbbi évtizedben szintén a kipusztulás szélére került. Különösen igaz ez a Debrecen környéki, és nyírségi állományokra. Mostanra hazánkban csak a turai és a dél-magyarországi állományok (Kelebia, Ásotthalom) mondhatók stabilnak, így a faj hosszú távú megőrzésében a turai állomány fontos szereppel bír. Emberi eredetű veszélyeztető tényezői sokrétűek és számosak. A virágzó növényt a közelmúltig nagy mennyiségben ásták ki, és hordták piacra árulni, de magánakciók keretében is számos tövet vittek el a területről és ez néha napjainkban is előfordul. Főként a rendszerváltás körüli időszakban volt jellemző, hogy a gazdák a földjükön növő egyhajúvirág állományt a területi védelem elkerülése érdekében egyszerűen kiszántották. Ennek kisebb állománya Turán is áldozatul esett régebben. Több esetben a tél végi időszakban történő falopások során károsították a már éppen kibújó virágokat. Napjainkra azonban a legjelentősebb veszélyeztető tényező az állományok virágzási időben történő jószándékú látogatása, illetve fotózása. Ez számokban kifejezve a nagyjából 1 hónapig tartó virágzási idő alatt mintegy magánembert és szervezett csoportot jelent, melynek eredményeként a nyílási szezon végére ösvényeket taposnak a látogatók az egyes állományfoltokon. Bár mindenki megpróbál vigyázni, a még éppen kibújó tövek közül évente tő esik áldozatul a véletlen taposásnak. Emiatt a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, mint jogszabályban kijelölt természetvédelmi kezelő, és a terület vagyonkezelője a látogatást a virágzási időszakban korlátozta. A Turai Legelő Természetvédelmi Terület a február 1. március 31. közötti időszakban csak előzetes bejelentkezés után, szakvezetéssel látogatható. A kapcsolattartással megbízott személy: Szénási Valentin (tel.: ). Kérjük a látogatási szabályok betartását, amely elsősorban az egyhajúvirág állomány megőrzését szolgálja. A Turai Legelő Természetvédelmi Területen a kedvezőtlen természeti és emberi folyamatok megállítása érdekében Igazgatóságunk KMOP pályázatot adott be a területen szükséges őrzési és élőhelyvédelmi tevékenységek végrehajtása érdekében. Ennek keretén belül a virágzási időszakban biztosítani tudjuk az állandó őrzést, illetve nagyobb léptékű élőhelyfejlesztési munkák elvégzésére is lehetőségünk nyílt. Így megkezdhettük a területen jelenleg található idegenhonos és invazív fafajokból álló erdőállományok (nyugati ostorfa, bálványfa, fehér akác, fehér eper, lepényfa, zöld juhar, amerikai kőris) átalakítását. Ennek során a kivágásra ítélt idegenhonos fafajok helyébe őshonos fajokat telepítünk (kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, mezei juhar, vadkörte, magyar kőris, fagyal, fehér nyár, mezei szil, stb.). A védett terület gyepének tisztítókaszálását folyamatosan végezzük, a területet megtisztítottuk a szeméttől, és az illegálisan kijárt utakat is lezártuk. Emellett a védett terület alaposabb növény- és állattani kutatása is megindulhatott. Túrákat szervezünk az egyhajúvirág nyílása idején, az érdeklődők betekintést nyerhetnek a növény életébe, és a területen folyamatban lévő élőhelykezelési munkákat is megismerhetik. Szénási Valentin, természetvédelmi őrkerület-vezető

8 2013/02 8 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI Turai Hírlap Ó tánc! Ó tánc! Farsangi pálma! Rogyásig-tánc, te álmok álma! Csak álmainkban táncolunk így! (Kosztolányi Dezső: Síppal, dobbal, nádi hegedűvel) Az idei farsangi ünnepélyünket is lázas készülődés előzte meg. A nyitótáncra készülődő fiúk és lányok már hetekkel korábban elkezdték a táncpróbát Kis Anita tanárnővel, hogy a nagy napon Johann Strauss keringőjére egy csodálatos koreográfiával ajándékozzanak meg minket. Az áldozatos munka meghozta gyümölcsét, hatalmas sikert arattak a fellépők! A táncosok névsora: Benke Andrea (7.b), Szél Martin (7.b), Sárközi Nóra (7.b), Szénási János (8.a), Vidák Kathrin (7.b), Kolompár Ferenc (7.c), Farkas Renáta (7.b), Farkas Sándor (8.d), Barabás Bianka (7.b), Toto Norbert (8.b), Lajtos Laura (7.a), Szénási Jázmin (7.a), Szitai Dániel (8.d), Vidák Anita (7.c), Radics Márk (7.c), Mátrai Bettina (7.c), Barna Gergő (7.c), Oláh Márta (7.c), Vidák Viktor (7.c), Harmath Lilla (7.c), Dolányi Martin (7.c), Csorba Mátyás (7.c), Csorba Zsanett (6.b). Az idei bál hercege és hercegnője Dolányi Martin (7.c) és Harmath Lilla (7.c) voltak. A keringőt először az érdeklődő szülők, majd az V-VI., végül a VII-VIII. évfolyamok tekinthették meg. Ezt követte a jelmezes felvonulás, 25 ötletesebbnél ötletesebb álruhással, melyeket zsűri díjazott. A legfontosabb szempont a jelmezeket illetően az volt, hogy lehetőleg saját készítésű legyen. A dobogós helyen végző jelmezesek különböző díjak közül választhattak, de a döntés nehézsége miatt több különdíj is kiosztásra került. Köszönet Berente-Hódos Eszternek, aki 6db divatos unisex karórát ajánlott fel nyereménynek. Miután megcsodáltuk a gyönyörű keringőt és a jelmezes felvonulást, kezdődhetett a szórakozás! A zenei pult mögött Tóth-Sebes Péter biztosította a jó hangulatot, a büfében pedig házi finomságok várták a gyerekeket. Szeretnénk megköszönni minden kedves szülőnek a felajánlásokat, nagyon finom süteményeket hoztak a gyerekek otthonról. A bevételt a gyermeknapra fordítjuk. Az esemény fő szervezője, Kovács Tibor köszönetét fejezi ki Kálnáné Ádám Anitának és a rajzszakkörösöknek, akik a dekorálásban nyújtottak segítséget, valamint azoknak a kollégáknak, akik vagy a büfében szorgoskodtak, vagy folyamatos felügyeletükkel biztosították a rendezvény zavartalanságát. Nem utolsósorban pedig köszönet Kovács Szem-szájnak ingere Tibornak a remek szervezőmunkáért! Galábos zenekar Jelmezben az évfolyam Itt a farsang, állt a bál... Az 1-2. évfolyam február 6-án tartotta farsangi karneválját a művelődési házban. A közel 160 tanuló 90%-a jelmezt öltött ezen a délutánon. Sok-sok állatfigura, mesehős keltett nagy tetszést, legnépszerűbb azonban a hercegnői jelmez volt tanítványaink körében. Rengeteg szülő, nagyszülő volt kíváncsi az osztályok verses, zenés, táncos műsoraira. Az elsősök igen bátran, ügyesen szerepeltek. Kedvesek voltak bemutatkozásaik. A másodikosok már jól láthatóan még bátrabban, magabiztosabban adták elő nagyon hangulatos, változatos műsorukat. Ahogy az egy jó buliban kell szólt a zene, a bátrabbak végigtáncolták a bált, Gyenes Orsolya és Mogyorósi Noémi néptáncosok vezetésével. Közben működött a büfé, ahol a szülők által felajánlott finom süteményeket, szendvicseket, teát árultak a 2. osztályos, lelkes szülők. Mind elfogyott a zsákbamacska is. Jó lett volna, ha még többen vesznek részt a táncban, no,de majd jövőre!eredményes, jó hangulatú eseményt zárhattunk a nagy zsúfoltság ellenére.. Köszönjük a sok segítséget a szülőknek, tanító néniknek, a hagyományőrző néptánccsoport tagjainak! A felajánlások bevételét gyermeknapon költjük el tanítványaink javára. Hubert Zoltánné Éva néni Jelmezben a évfolyam A 3-4. évfolyamosok farsangi mulatságát február 5-én tartottuk a Művelődési Házban. Minden osztály táncos, verses, zenés, műsorral készült. A legnagyobb sikere PSY slágerére előadott táncnak volt. A büfében rengeteg finomság várta a gyerekeket és a szülőket. A táncházat Unger Balázs vezetésével a Galábos Zenekar nyitotta meg. Mindenki fáradhatatlanul ropta a táncot. Köszönetünket szeretnénk kifejezni a szülőknek a Gangnam style Hevesy módra süteményekért, a büfé vezetéséért és a felajánlásokért. Köszönjük a Galábos Zenekarnak a hangulatos megnyitót, valamint Gyenes Orsolyának és Mogyorósi Noéminek a színvonalas táncházat. Hadi Szilvia

9 Turai Hírlap ÉN A HEVESYRE SZAVAZOK! Sulirajongó PÁLYÁZATOK /02 Január 17-én indította el a Tesco áruházlánc Sulirajongó programját, amely több célt is kitűzött maga elé. Mindenekelőtt az általános iskolás diákok figyelmét kívánja ráirányítani az egészséges életmód fontosságára, különös tekintettel a helyes táplálkozás és a rendszeres mozgás előnyeire. Ezen kívül a program lehetőséget nyújt az iskolai közösségeknek az összefogásra, hiszen a feladatok minél kreatívabb megvalósítása révén a résztvevő iskolák több milliós nyereményekért versengenek. A legalább 5000 Ft értékben vásárlók egy kupont kapnak, melynek kódjával lehet szavazni. A tét nem csekély, hiszen a legtöbb szavazatot begyűjtő intézmény 5 millió forinttal gazdagodik, míg a második helyezés 2 millió, a harmadik 1 millió forintot ér. Ezen kívül szakmai és különdíj is kiosztásra kerül 1 millió-1 millió forint értékben. Szavazni februártól április 5- ig lehet, az eredményhirdetésre április 11-én kerül sor. Részletek, regisztráció és szavazás: Ezúton kérünk mindenkit, akihez eljut a hír, hogy szavazatával növelje iskolánk esélyeit! EGÉSZSÉGNAPOK A HEVESYBEN Az egészségnapok programja: február 6. Az egészséges táplálkozásról tartott előadást Géczy Emese dietetikus hallgató. február 13. Az egészséges fogápolás fontosságáról Dr. Molnár Endre beszélt az érdeklődőknek. február 14. Az iskolai tömegsporton belül játékos gyakorlatok várták a gyerekeket. ferbruár 25. Korsós Attila mentős tartott előadást és bemutatót az újraélesztésről. Az előadásokon résztvevő tanulók az élményszerzés mellett még egy szaktanári dícsérettel is gazdagodnak. Géczy Emese dietetikus hallgató előadása SZÍNHÁZJÁRÓK Fenntartva a jó hagyományt, már ebben a tanévben is kétszer jártunk a Thália Színházban Budapesten. 3 tanító néni kíséretében 22 harmadikos, 18 negyedikes és 13 ötödikes tanulónk láthatta október 16-án a Tengertánc című műsort, majd január 22-én a Kukoricaderce című előadást. A második alkalommal egy válogatást tekinthettünk meg Benedek Elek műveiből, idézve a régi fonók hangulatát, játékosságát. A sok népzenével, néptánccal színesített ősbemutatót a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészeinek feldolgozásában láthattuk. Különleges és szép élmény volt mindannyiunk számára. Hubertné Éva néni, szervező EGY KIS TÉLI KIRÁNDULÁS Február 9-én a Turai Tekergők Kis Gábor vezetésével ismét a Gödöllői-dombságot választották úticélnak. Kilenc elszánt túrázó összesen 21 km-t gyalogolt a téli erdőben. Fotók és bővebben: LÜK : LOGIKUSAN ÜGYESEN KITARTÓAN 40 éves szakmai múltra és sikerre tekint vissza a nemzetközileg ismert és elismert játékcsalád: a LÜK. Játékosan, indirekt módon fejleszti a figyelmet, a megfigyelőképességet és a logikus gondolkodást. LÜK verseny a Tabán úton február 7-én került megrendezésre a harmadik évfolyamos tanulók LÜK-versenyének iskolai fordulója. A nagy izgalommal várt verseny az alábbi eredményeket hozta: 1. helyezett: Kajári Kitti 3.a, 2. helyezett: File János 3.a, 3. helyezett: Nyerlucz Alexandra 3.a, 4. helyezett: Lippa Gábor 3.c Az első három helyezett automatikusan továbbjutott a megyei fordulóba, míg a negyedik helyezett póttagként folytatja a versenyzést. Gratulálunk az eredményekhez, s kívánunk további sikeres felkészülést! Köszönjük a Dinasztia Tankönyvkiadónak és Pásztorné Dolányi Magdi néninek a szervezésben nyújtott segítséget. LÜK - verseny az Iskola úton Az osztályonkénti válogatás után, február 8-án rendeztük meg a második évfolyamos tanulók részére az iskolai bajnokságot. A versenyzők valóban Logikusan Ügyesen Kitartóan szerepeltek. A komoly megmérettetés után a következő eredmény született: 1. helyezett: Nagy Antónia 2.b, 2. helyezett: Tóth-Zs. Zoltán 2.b, 3. helyezett: Vidák Letícia 2.b, 4. helyezett: Sápi Marcell 2.a Az első három helyezett továbbjutott a megyei fordulóba, a negyedik helyezett póttag. Gratulálunk és eredményes felkészülést kívánunk! VERSENYEK a harmadikos tanító nénik Tóth Jánosné, tanító néni Az országos szintű Zrínyi matematikaversenyre mintegy hetvenezer diák jelentkezett, ebből 190-en látogattak el február 15-én az aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskolába, hogy megírják a megyei forduló feladatlapját. Iskolánkból 17 tanuló mérette meg magát, név szerint: Abért Márton (5.a), Kozsa Martin (5.a), Zele Sándor (5.a), Tóth Eszter (5.b), Tóth-Sebes Edina (5.b), Gólya Bálint (6.a), Sára Soma (6.a), Lajtos Laura (7.a), Selmeczi Barbara (7.a), Magyar Donát (8.d), Seres Ádám (8.a), Köles Bernadett (4.d), Bankó Domonkos Bence (4.b), Tóth M. Tamás (4.b), Bangó Enikő (4.c), Földes Lilla (4.c). Lapzártakor tudtuk meg, hogy egy tanulónk, Köles Bernadett továbbjutott a váci fordulóba. Gratulálunk, további sikeres versenyzést kívánunk! Köszönjük a felkészítő tanárok és tanítók munkáját! SZAVALÓVERSENY ZSÁMBOKON A magyar kultúra napja alkalmából szavalóversenyt rendeztek január 26-án a zsámboki művelődési házban. Zsámbok, Kóka, Dány, Gödöllő és Budapest mellett Tura is képviseltette magát 7 tanulóval: Bozlék Rita (1.a), Deák Anna (5.a), Pócs Réka (6.b), Barabás Bianka (7.b), Benke Andrea (7.b), Gáspár Virág (8.d), Kamarás Fanni (8.d). A négytagú zsűri csapatát pedig egyik tanárunk, Heine Éva erősítette. A színvonalasan megrendezett verseny értékelése az I-II., III-IV., V-VI., és VII-VIII. korcsoportok alapján történt. Minden versenyzőnk nagyon szépen szerepelt, ráadásul dobogós eredmények is születtek: I-II. korcsoportban 2. helyezett: Bozlék Rita (1.a) V-VI. korcsoportban 1. helyezett: Pócs Réka (6.b) VII-VIII. korcsoportban 2. helyezett: Gáspár Virág (8.d) VII-VIII. korcsoportban 3. helyezett: Kamarás Fanni (8.d) Az első helyezést elért Pócs Réka továbbjutott egy újabb szavalóversenyre, amely májusban kerül megrendezésre. Gratulálunk minden versenyzőnek és felkészítő tanáraiknak! Az általános iskolai beszámolót összeállította: Heine Éva

10 2013/02 10 KÖZÖSSÉGI ÉLET Demjénben voltunk A TURAI KOMÉDIÁSOK ÚJABB SIKERES FELLÉPÉSE Családommal ünnepi hétvégét töltöttünk Demjénben. Borozgatás közben derült ki, hogy alkalmi barátom, Veres András a helyi művelődési ház vezetője. Biztosítottam, hogy én sem vagyok távol a művészetektől, hiszen több éve a Turai Komédiások tagja vagyok. Az érdeklődés nem maradt el, így megegyeztünk, hogy a kapcsolat ezzel a beszélgetéssel nem fejeződött be. Hosszas egyeztetés után, január 19-én a déli órákban felkerekedtünk és a teljes stáb elindult a Bükk hegység felé, hogy a demjéni emberek is ismerjék meg a Noszty fiú esetét Tóth Marival a Turai Komédiások és a mogyoródi Karikás Néptánc csoport tolmácsolásában. Mikor megérkeztünk, vendéglátóink már Demjén határában vártak bennünket. A 32 személyt elosztották kényelmes szállásokra. A művelődési házban Kuti Balázs már reggel óta szerelte a hangtechnikát, Pászti Vili a világosítás miatt némileg átalakította a ház fénytechnikáját. Díszletet nem vittünk a tetemes fuvarköltség miatt, ezért Lukács Gábor velünk érkezett és a színpadot a magunkkal vitt néhány tárggyal, és az ottani alkalmi eszközökkel díszletté varázsolta. Turai Hírlap A telt házas előadás sikere most sem maradt el. Természetesen most is Benke Barbi volt a sztár, őt rohamozták meg legtöbben előadás után. Vezetőnket, Diligens Károlynét egy szimpatikus fiatalember többször is meginterjúvolta, sőt meg is hívta az új - még készülő - darabbal a település augusztusi falunapjára. Ez a fiatalember - mint később kiderült - a demjéni polgármester volt, és mi ezt nagy megtiszteltetésnek vettünk. A meglepetések sora ezzel még nem zárult le. Az előadást követően bográcsban főtt babgulyással, pogácsával és helyi vörös borral vendégelték meg a csapatot. De nem sokáig maradtunk a vacsora társaságában, mindenki izgatottan várta az éjszakai fürdőzést. Nem csalódtunk, a hatalmas termálfürdőben pillanatok alatt szétszéledt a társaság, ki a dzsakuziban, ki a szaunákban, ki a szabadtéri medencékben kereste a kikapcsolódást. Éjjel 1 óra körül kezdtük meg a sétát a pazar szállásokra, ahol a helyben készített vörös borral kínáltak házigazdáink, így a beszélgetések belenyúltak a hajnali órákba.. Az ébredés volt nehezebb, hiszen úgy egyeztünk meg, hogy délre már Turán leszünk. A táncosainkra fontos esemény várt még aznap délután Mogyoródon. Ezt a kirándulást is a kellemes élményeink közé raktározzuk el az emlékeinkben. Szívesen megyünk Demjénbe máskor is. Fülöp Zoltán Fotó: Fülöp Zoltán Fotó: Takács Pál GALGA-Díjjal tüntették ki Sándor Irént HUMANITÁRIUS ÉS MŰVÉSZI MUNKÁJÁÉRT Ez vagyok én, a vászonra festett érzelem Könyvtár nagytermében megrendezett kiállításon. Sándor Irén így nyilatkozott: - Gyermekkorom óta rajongok a festészetért. Von- zódásomat családom támogatta, és rokonunk, Pock Ala- dárné rajztanár megtanította az alapokat. Az élet sodrása úgy adta, hogy az emberek lelkének segítése legyen a fő feladatom. Ehhez jól tudtam alkalmazni a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán szerzett tapasztalatokat, és a Közgazda- ságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Kar Szociális Igazgatási Szakon tanultakat. Mindezek bir- tokában nem maradtam hűtlen a művészethez sem: festettem, látogatta, a kiállításokat, múzeumokat. Valódi áttörés 2002-ben kezdődött, amikor 107 olaj, tempera technikájú festményemmel bemutatkoztam a fővá- rosban egy kiállításon. Vegyes tematikájú képek voltak ezek, melyek azután merészséget jelentettek egyéni bemutatkozásra Budapesten és vidéken is. Ismereteimet közben a zebegényi Szőnyi István Festőakadémián, majd egy görögországi ikonfestő műhelyben fejlesztettem. Tagja vagyok a Galgamenti Művészek Egyesületének, a Fővárosi Cserhát Művészkörnek (ahol al- kotásaimat zsűrizik). Elismeréseimet bővíti a Pest megyei Amatőr Artium Tárlatokon. A bemutatóról már írtunk, Sándor Irénnek gratulálunk, s további sikeres alkotópályát kívánunk. T. P. Az idősebb generációnak nem kell bemutatni Sándor Irén Ilonát, akinek humánus beállítottsága folytán a hite, munkája, hobbija is egy gondolattól vezérelt, vagyis Istenbe kapaszkodva, imádságos lelkülettel tenni a jót. Negyven éven át hivatali szociális munkát végzett, és mellette karitatív tevékenységként a Humanitás Alapítványban is tevékenykedett. Részt vett a Pest megyei cigánytáborok szervezésébe, vezetői munkát vállalt. Sok turai támogató segítette akár anyagiakkal is a munkáját, ami egyre gazdagabb, szerteágazóbb lett. Nem csak turai, Galga-menti rászoruló gyerekeket segített táborokkal, más humanitárius programokkal, de az egész megyében igyekezett hatni. Tenni minden jót, ez a szeretet tanulta lelki vezetőjétől, szüleitől, nagyszüleitől. A Sándor család jól ismert Turán. Sándor József kántortanító iskolaigazgatóként, a Hangya és Hitelszövetkezet alapítójaként, karnagyként, a zenei kör megszervezőjeként sokat tett Tura szellemi felvirágoztatásáért. Unokája, Sándor Irén vitte tovább a segítő lendületet, de gondoljunk édesapjára, aki ügyvédként tanácsaival, munkájával segített a község lakóit. Tavaly - több turai kortárs alkotóművésszel együtt - Irén is bemutatokozott a Bartók Béla Művelődési Ház és

11 Turai Hírlap KÖZÖSSÉGI ÉLET /01 40 ÉVES A GALGA EXPEDÍCIÓ Amikor 1974 nyarán elindultunk tizennégyen, hogy felfedezzük szülőföldünket, a Galga vidék történelmi, népi, vallási és etnikai hagyománykincsét, egyikünk sem gondolta, hogy ez a munka évtizedekig eltart. Pedig így történt! Évenként útra keltünk kevesebben-többen ismerkedni hazánk egy kicsiny, de gazdag vidékével: tájjal, emberekkel egymással. Az első két évben végigkerekeztünk a folyó 58 kilométeres partján, majd mivel egyre szaporodott a galgások száma - tábort vertünk Nógrádkövesd, Acsaújlak, Verseg, Püspökszilágy, Becske, Jászberény, Acsa településeken, s ezekről a helyekről indultunk kutatni. A 10. Galga Expedíción, az első táborhelyen Nógrádkövesden emlékkövet állítottak a helyiek. A sátort formáló a szandai kőbányából származó sziklák mellé azóta a 20. és 25. táborok erdélyi vendégei szépen faragott emlékfát állítottak. Az egyiket székely barátaink a táborban faragták, a másikat Csíkszentimréről csempészték be. Gyakran voltak nehézségeink, hiszen mindent a magunk erejéből kellett előteremteni, s arra is vigyáztunk: olyan olcsó legyen a tábor, hogy a legszegényebbek is el tudjanak jönni. A rendszerváltás után szorgalmasan pályáztunk, kalapoltunk, hogy ezt az elvet tartani tudjuk. Kiálltunk természeti, társadalmi viharokat, viseltünk vörös és kék nyakkendőt, de mindig a szülőföld szeretete, a szűkebb haza megismerésének vágya hozott össze bennünket. Országos pályázatokat írtunk ki, s vendégeket fogadtunk Csehszlovákiából, Romániából, a Szovjetúnióból, Jugoszláviából és nem csak magyarokat. Ha megrajzolnánk a galgások térképét, azon csak idehaza Szarvas, Tóalmás, Kiszombor, Sándorfalva, Budapest, Fertőszéplak, Érd, Jászberény, Ózd, Eszteregnye, Hatvan mellett ott lenne Komarno, Csíkszentimre, Csíkszereda, Székelyudvarhely is a teljesség igénye nélkül. Évekig táboroztunk együtt aszódi, galgahévízi, bagi gyerekekkel is. Sokan segítették az Expedíciót, s reméljük: mi is sok gyereknek, fiatalnak nyújtottunk életre szóló élményt, emléket. Álljon itt néhány nevezetes dátum a negyven évből: június 27-én nagy megtiszteltetés érte az Expedíciót: megkapta a vidék legrangosabb díját, a Vankóné Dudás Juli -díjat, melyet a Galga mente érdekében végzett munka elismeréseként alapítottak ban a 25. Galga Expedíción mi alapítottunk Galga-díjat azoknak, aki életük során jelentőset alkottak, illetve segítették a vidék megismerését vagy sokat tettek a munkánkért. Eddig Asztalos István, dr. történész, muzeológus (Aszód), Bagyin József polgármester (Aszód), Békési Család (Békési István, Békési Istvánné, Békési Gábor, Békési Judit - Tura), Benke István turai film-dokumentátor (Tura) Czombos József plébános (Bercel), Dr. Révész Sándor főorvos (Aszód), Dr. Szigeti Zoltán szemész főorvos, író (Bp.), Fercsik Mihály újságíró (Hévízgyörk), Galambos Endre turai származású diplomata (Bp.), Galga Coop Tura, Gregus János galgás vezető (Tura), Kovács László filmrendező-operatőr (Bp.), Köles József, dr. főorvos (Hatvan), Lajtos István (posztumusz) könyvtáros (Tura), Lami István író, néprajzkutató (Püspökhatvan), Maczkó Mária népművész (Tura), Magyarné dr. Tóth Mária gyermekorvos, elsőgalgás (Tura), Martonné Homok Erzsébet író (Verseg), Molnár István tanár, újságíró, elnök-igazgató (Bp.), Nagy Árpád plébános (Galgahévíz), Polgár Józsefné vállalkozó (Fertőszéplak), Rakó József tanár, újságíró, Magyarország Felfedezői Szövetség elnöke (Bp.), Sára Ferenc tanár, népművész (Tura), Sára Sándor Kossuth-díjas filmművész (Bp.-Tura), Szabó Imre megyei elnök, országgyűlési képviselő (Bp.), Szarvas László tanár, újságíró, alapító (Tura), Tóth Józsefné Csorba Veronika hagyományalapító (Tura), Tura Város Önkormányzata, Valter Menyhértné tanár, népművelő (Verseg) kapta meg az elismerést, mely ugyan pénzzel nem jár, de a díjazottak és a galgások között nagy az ázsiója. És most, 2013-ban a 40. születésnapra készül az expedíció. Sajnos az egyre szűkülő támogatói források, illetve a dráguló életfeltételek mellett az idén sem lesz egyszerű a tábor megszervezése, de reméljük, sikerül. Az idei jubileumi táborban szeretnénk vendégül látni egykori galgásainkat, kitüntetettjeinket és támogatóinkat. Legyen ünnepségünk méltó köszönetünk elismerésünk kifejezésére! Ott is, de most is köszönetet mondunk minden bennünket segítő, a munkánkban részt vevő gyereknek, felnőttnek úgy hisszük a negyven év bizonyítja: érdemes volt! Takács Pál Fotó: Takács Pál

12 2013/02 12 KÖZÖSSÉGI ÉLET Bárdos Napok a zenepavilonnál Turai Hírlap Boldog aki énekel... Kis Anita és a Világi Női Kórus A Világi Női Kórus legfőbb ismérvei a zene művészete és az éneklés szeretete mellett a felszabadultságon alapuló énektechnika és a kimeríthetetlen alkotókészség. Műsoraik szakmailag is elismert színvonalon, zárt teremben, vagy épp nyílt téren előadva is sikeresek. Tehetséges, gyönyörű hanggal megáldott baráti közösség egyben. Az amatőr énekegyüttes rendszeres fellépője a városi rendezvényeknek, ünnepélyeknek. Ennek kapcsán a kórus egyik alapítójával, Kis Anitával beszélgettünk, akit nemcsak a kórus megalakukásáról, hanem személyes zenei kötődéséről is kérdezgettünk. Honnan indult a zenei karriered, mikor kezdődött? Zenei karrierem akkor kezdődött, amikor az óvodában 4 éves koromban kiállítottak és elénekeltették velem az Én kicsike vagyok, nagyot nem szólhatok című dalt, ami mindenkit lenyűgözött. Első osztályos koromban beírták az üzenő füzetembe, hogy énekelni nagyon szeret, de inkább csapatban, mint egyénileg. Akkoriban ez még igaz is volt rám. Később Fekete Laci bácsihoz kerültem, amit először nem annyira akartam. Tangóharmonikával kezdtem, majd elkezdett beskáláztatni és szóló dalokat adott. Ennek a hatására jöttem rá, hogy nekem igenis fontos az éneklés. Hatodikos koromban kérdezte meg, hogy mégis mit szeretnék a zenével kezdeni? Mondtam, hogy ének tanár szeretnék lenni. Szüleim nagyon nagy áldozatot hoztak, nagyon sok pluszmunkát vállaltak, hogy meg tudják venni életem első zongoráját, és beíratkozhattam Aszódra a Podmaniczky zeneiskolába. 16 éves koromban elkezdtem néptáncolni, ami szintén a mai napig megmaradt. Csatlakoztam a Maczkó Mária vezetésével működő Turai Énekmondókhoz is ben Egerbe felvételt nyertem az Eszterházy Károly Főiskolára, ének történelem tanár szakra. Miért pont a történelem lett a másik szak, amit választottál? A történelem állt hozzám a legközelebb az énekzenén kívül. Főiskolás koromban is benne voltam különböző énekkarokban. A főiskola befejezése után jártam 2 évig operaénekeshez is tanulni, majd ezután jött a család, megszületett a kislányom, ekkor kevesebb idő jutott az éneklésre ig Hévízgyörkön tanítottam az általános iskolában, majd Turára kerültem. Jelenleg ének-zene és történelem tanárként főállásban alkalmaznak. Az iskolában létrehoztam egy 60 főből álló kórust, ami nagy sikerrel működik. Mi kell ahhoz, hogy valaki el tudjon vezetni egy kórust? Nem elég csupán a szakmai tudás. Emberség és pedagógiai érzék legalább olyan fontos, mint a szaktudás. Meg kell találni mindenkivel a közös hangot, ha valaki nem akar például az iskolai kórusba járni, akkor nem szabad kötelezővé tenni, nem szabad erőltetni. Ha így tettem volna, sokkal kevesebb taggal büszkélkedhetnénk. Hogyan jött létre a Világi Női Kórus? Az iskolai kóruson kívül a Világi Női Kórus egyik alapítója és vezetője is vagyok. A kórus ötlete Szita Esztertől származik. Első tagjaink az ismerősi körből kerültek ki, de azóta is folyamatosan gyarapodunk. Milyen témákból választotok dalokat? Milyen zenei stílust képviseltek? A Női Kórus első fellépésének első dalát, az Ó drága szép muzsikát Fekete Laci bácsi tiszteletére énekeltük. Nagy hatással volt az életemre, pályafutásomra. Nagyon sokat köszönhetek neki, hogy itt tartok, idáig eljutottam. Az általa elkezdett munkát szeretném folytatni az iskolai kórussal és a Női Kórussal is, bármerre is vigyen az utam. A Női Kórussal lsősorban világi témában éneklünk, főként Kodály Zoltán és Bartók Béla műveit, könnyűzenei feldolgozásokat, illetve alkalmanként egyházi témájú énekeket is előadunk. Milyen korosztályokból áll a kórus? A korosztály sok generáción átívelő. Teljesen mindegy, hogy ki mennyi idős, biztosan jól érzi magát ebben a közösségben. Mindig van valaki, aki sütit vagy éppen cukrot hoz a próbákra. Nem csak az éneklésről szól a kórusunk, tulajdonképpen baráti társaságnak is nevezhető ez a közösség. Eddig milyen szerepléseitek voltak? Hol léptetek fel? Elsősorban Turán léptünk fel, de szerepeltünk már Galgahévízen is a Kórusfesztiválon, Budapesten az Autómentes Napon, és nagy sikerrel szerepeltünk Csíkszentimrén. Fotó: Kis Anita Híresvárosi Vigadalom, Főtéravató Karácsonyi műsor

13 Turai Hírlap KÖZÖSSÉGI ÉLET Milyen tervekkel várjátok a 2013-as évet? Idén sem tétlenkedünk, rengeteg tervünk van. Elsőként a Bárdos Zenei Napokra készülünk, majd augusztus 20-ra, a Városnapra, illetve a karácsonyi fellépésekre. Idén karácsonykor Danku István Gödöllőn szeretne egy kis- és egy nagykórusra írt művet előadni. Nagy megtiszteltetés számunkra felkérése, hogy mi lehetünk a kiskórus. Ha valaki csatlakozni szeretne hozzátok, szüksége van zenei előképzettségre? Tartotok-e nyílt próbákat? Ahhoz, hogy valaki belépjen hozzánk, nem kell tudnia kottát olvasni, nem kell semmiféle szakmai előképzettség. Csak szeressen énekelni, lehetőleg tiszta hangon. A próbáink nyíltak, tehát bárki bármikor bejöhet, akár csatlakozhat is hozzánk. Minden csütörtökön fél8-tól 9-ig vannak a próbáink Turán, a Művelődési Házban. Csak hölgyekkel dolgozol, vagy énekelni szerető férfiakat is szívesen látnátok? A Női Kórus név nem azt jelenti, hogy csak nők csatlakozását várjuk, hanem azt, hogy sajnos nincsen férfi tagunk. Karácsonykor rendszeresen csatlakoznak a műsorhoz 1-1 szám erejéig Sára Gábor, Farkas Ákos, Nagy Roland (amíg itthon volt) valamint Sára Balázs akinek itt szeretném megköszönni, hogy mindig vállalja a kórus zongorakíséretét. Hol láthatunk hallgathatunk benneteket legközelebb? Március 15.-én a városi megemlékezésen szerepelünk a Hevesy Általános Iskolai kórussal. A Világi Női Kórus pedig a Bárdos Zenei Napokon lép színpadra. Sz.Judit Cserhát művészkör kiállításmegnyitó AZÉRT SZERETEK ÉNEKKARRA JÁRNI, MERT... szeretek kórusműveket énekelni a kórusműveken felül "életvezetési" tanácsokat is tanulhatunk egymástól szeretek énekelni, jó együtt lenni jó társaságban még jobb énekelni egy-egy nehezebb kórusmű igazi kihívás, a jó megvalósítás sikerélmény jó kikapcsolódás a munkás hétköznapokban a próbákon kívül is találkozunk a társasággal nem profi énekesek alkotják, ezért gyakran vannak vicces pillanatok sok finom süti Csíkszentimre - a Hargita lábánál jó a banda, itt tudok kikapcsolni közös bográcsozások a Muzslán Marikáéknál vagy Anitánál... a lányok. BATYUS ÚJRATÖLTVE A Bartók Béla Művelődési Ház és az újonnan alakult Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület február 9-én rendezte meg 1. születésnapi jótékonysági folklórgáláját batyusbállal egybekötve a turai Művelődési Házban. Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt, a tavalyi batyus bálon szerepelt ugyanis először nagyközönség előtt az újraalakult Turai Ifjúsági Néptánccsoport. A mostani érdeklődés a szervezők legmerészebb álmait is felülmúlta: zsúfolásig megtelt a terem szülőkkel, barátokkal, a táncok, hagyományok iránt érdeklődő helyiekkel és sokakkal, akik talán most jártak először Turán, de ezután az est után biztosan nem utoljára. Az est folyamán székelyföldi, gömöri, kalotaszegi táncokat mutattak be, illetve a Hagyományőrző együttesek minősítése elnevezésű országos megmérettetésen a kiváló minősítést elnyerő Turai fonó c. jelenetet is láthatta a közönség a legkisebbek közreműködésével. A közel egy órás műsor után a már hagyományos batyusbálon résztvevő és igen nagy számban jelen lévő vendégeké volt a főszerep, akik hajnalig mulattak. A talpalávalót Zagyva Banda és a Calypso zenekar szolgáltatta. Szívből jövő köszönet illeti a támogatókat és vállalkozókat, akik segítették az est létrejöttét, pénzbeli támogatást nyújtottak, tombola díjakat ajánlottak fel, pártolójegyet vásároltak vagy személyes részvételükkel tisztelték meg a rendezvényt. Továbbá köszönet illeti azokat a vendégeket, barátokat, családtagokat, akik jelenlétükkel tisztelték meg a rendezvényt és nem mellékesen nagyon jól érezték magukat. Reméljük, hogy a jövőben is ilyen szép számban látogatnak el az érdeklődők az egyesület által szervezett programokra, melyeknek továbbra is hagyományaink megőrzése, ápolása lesz a célja. Drégeli Ádám HEVESYS FARSANGI RETROBULI A nagy sikernek örvendő jótékonysági retrobuli után ismét lehetőség volt egy kis szórakozásra. Február 2-án 115-en döntöttek úgy, hogy jelmezbe öltözve mulatnak egy nagyot. Igazi stíluskavalkád alakult ki a country, mexikói, egyiptomi, indiai, arab stb. ruhaköltemények között. A kedvünkre való zenét ismét Seres Petyának köszönhettük, míg a hölgyrészleg frizuráját és sminkjét igény szerint Pecze Tímea és Sallainé Vasas Szilvia készítették el. Köszönjük szépen a munkájukat, továbbá hálásak vagyunk Sima Brigittának és párjának, Nagypál Attilának, hogy immár másodszor önként tartották a frontot a büfében. A Tamás Pizzériából 700Ftos egységáron lehetett pizzát rendelni aznap este, de szép számmal hoztak házi finomságokat is a vendégek. Az est bevétele: Ft. KÖSZÖNJÜK!!!

14 2013/02 14 RÉGI HÁZAK - RÉGI TÖRTÉNETEK Turai Hírlap 100. évét töltötte be Pásztor Erzsébet Bogár Bözsi néni Bogár Bözsi néni Az első világháború kitörése előtt egy évvel látta meg a napvilágot a Kaszinó térnél lévő családi házban. Ekkor még Magyarországon - az Osztrák- Magyar Monarchia részeként - királyság volt. Amikor megszületett, Tisza István volt a miniszterelnök, Ferenc József volt az osztrák császár és magyar király. Zűrzavaros időszak kezdődött a családja és Magyarország számára is egyaránt. Száz év története elevenedik meg előttünk Pásztor Erzsébet, Bogár Bözsi néni elbeszélése alapján. A ház udvara, a kert és a hátsó konyha Bözsi néni birodalma ahol a napjai nagy részét tölti, mind arról árulkodik itt minden makulátlan. Bözse mama, ahogy a szomszédok is hívják, a szokásos helyén az asztal mellett a dívány végében üldögél. Szellemi és fizikai frissességnek örvend. A szeme már nem olyan jó mondja, és fülbevalót viselek, mondja mosolyogva. Ez a fülbevaló a hallókészülék. Ezek az apró gondok mellett repülünk vissza az időben 100 évet, a kiegyezés utáni boldog békeidők utolsó évébe, 1913-ba. Négyen voltunk testvérek. Sándor 6 éves volt, én 4 éves voltam, Misa 2 éves, Péter 1 éves volt, amikor édesapánk Pásztor Sándor 30 évesen elhunyt. Az első világháború végén rengeteg járvány volt, amit nem tudtak gyógyítani. Anyám Tóth M. Franciska fiatalon özvegy maradt. Mi négyen apró kis gyerekek ott maradtunk árván 1918-ban az első világháború végén - kezd bele emlékeibe Bözsi néni. Mi kisebbek, nem is emlékszünk apánkra. Egyetlen kis dolog van eszemben, hogy apám koporsójához felemelt valaki ez maradt meg halványan. A régi családi ház a Kaszinó térből nyíló kis utcában volt, ott laktunk a sarokban. A TSZ iroda van velünk szemben a főúton. Szegény anyám keservesen nevelt fel bennünket. Dolgozott a földeken az öregekkel, a rokonok közül, aki tudott segített nekünk. Bözsi néni öt éves volt, amikor az első világháború véget ért. Ott maradtak árván. Nehéz életük volt? Akkor a gyerekek is mentek a földekre dolgozni. Hajnalban keltünk. A nagyszülők szülők, gazdálkodók voltak, öt órakor keltünk cikóriát kapáltunk. Volt lovunk, mindenféle háziállatunk, de a világháború befejezésével mindent újra kellett kezdeni. Ma el se tudják képzelni az emberek, hogy milyen szegénység volt. Tömegesen vitték a fontra Turáról a férfiakat. Aki hazatért, azok közül pedig a járványok miatt haltak meg sokan. A spanyolnáthát ekkor még nem tudták gyógyítani. Nagyon lassan állt helyre a rend. Édesanyjuk becsülettel nevelte önöket, a négy gyereket. A nagy szegénység ellenére járhattak iskolába? Iskolába mindannyian járhattunk, hiszen ott volt közel a Kaszinó téri iskola. Hat elemit végeztünk el, akkor ennyit kellett járni. Továbbtanulni nem lehetett, miből is mentünk volna tovább! Kik voltak akkor a tanítók, emlékszik rájuk? Nagyon régen volt már ez. Akkor a Lakó házaspár, Lakó Károly és a felesége Urbán Mária tanította a gyerekeket az emlékeim szerint. Az iskola után mi történt önökkel, hogyan alakult az életük? Az első világháború után, összevisszaság volt. Magyarország rossz helyzetben volt. A környező országokból a katonák itt voltak. Volt itt a háború végén Tanácsköztársaság, a környező országokból voltak itt katonák. A román katonák elvitték a lovakat, a földeket nem művelték az emberek, nem mertek kimenni a háború alatt dolgozni Az ország nagy részét elvették (trianoni békeszerződés). Azt hiszem akkor a pénz még korona volt, majd később lett pengő. A háború befejezése után sok gyerek született. Villany, rádió, tévé még nem volt. A gyerekek mivel töltötték el az idejüket? A Kaszinó téren nagyon sok gyerek volt. Ott játszottunk szinte minden nap. Csülköztünk ez volt a kedvenc játékunk. A mai gyerekek nem tudják már, hogy mi volt ez. Semmi sem volt, se villany, se rádió, se tévé, ma el se tudják ezt képzelni a fiatalok. Volt akkor szórakozási lehetőség, ahol a fiatalok tudtak ismerkedni egymással? Már az iskolában udvaroltak a legények a lányoknak. Szinte minden héten voltak mulatságok. A Kaszinó téren, szinte mellettünk a Dobos Laciéknál, (Szilágyi László), Kis Péteréknél, ahol a kastélybolt van, bálokat tartottak. A szövetkezet udvarában farsangkor olyan idő volt, hogy kint táncoltak az udvaron. Mentünk a mulatságokba, de nem maradtunk sokáig, mint most, hogy reggelig sem látja a szülő a gyereket. Majd kaptunk volna mi a szüleinktől..! Tíz órakor hazafelé kellett menni. Sokat mesélte anyám, amikor bálba jártak az apjuk bottal állt a kapuba, és ha arra az időpontra, amikor ő mondta, nem értek haza, akkor kaptak. Lassan rendeződött az életük, Bözsi néni pedig eladósorba került! Az uram Erdélyi Antal lett és ide jöttem a Mártírok útjára anyósomékhoz ben volt a lagzink. Cigányzene szólt, Vidák Berci (öreg Berci) és zenekara muzsikált a lakodalmunkban. Az uram 1914-ben született. A vasútnál dolgozott, ami jó munkahely volt akkor. Tisztességesen megéltünk. Volt itthon ló, baromfik, a kertet műveltük. Szé- TSZ brigád Auschwitz-ban a TSZ csapattal Lagzi előtti kopasztás

15 Turai Hírlap 15 RÉGI HÁZAK - RÉGI TÖRTÉNETEK 2013/02 Édesapám katonaként az I. világháború előtt Menyem, édesanyám, anyósom és a fiam Emléklap Magyarország Miniszterelnökétől pen éltünk ben megszületett a fiam Bandi. Anyósomékkal éltünk, kijöttünk egymással. Jó emberek voltak én meg igazodtam hozzájuk. A szép élet pár év múlva megint véget ért, hiszen jött a második világháború! Az uram a háború előtt leszerelt, így nem vitték el ben bejöttek az oroszok Turára. Nálunk a házban orosz tisztek laktak. Az erre lakók mind a mi pincékbe bújtak el. Egyszer jött egy orosz katona, megállt a pinceajtóban, törve beszélte a magyart. Azt mondta, amikor a magyarok megtámadták Oroszországot, az ő anyját egy magyar katona lőtte agyon. Ekkor azt gondoltuk, hogy közénk vágja a kézigránátot, de nem bántott minket. Bandit, a fiamat nagyon szerették, de ő mindig az ágy alá bújt, amikor jöttek, hogy játszanak vele. A családunk szerencsésen túlélte a második világháborút. Annyi mindenen keresztül mentünk, de mindig helyre jöttünk. A kertben dolgoztunk, itthon volt uborka, paradicsom, paprika, krumpli, mindenféle. Hordtuk piacra, hogy egy kis plusz pénzhez jussunk. Az udvaron kacsa, tyúk, disznó, mindenféle jószág volt. Kemencébe sütöttünk kenyeret. Sokan a környékről ide hordták sütni a kenyeret. Akkoriban még jobban összejártak az utcabeliek? Összejártunk, kukoricát fosztottunk, énekeltünk, ivóztak az emberek, beszélgettünk. Az egész sor a Gyenesékhez járt, ott fosztottunk. Én nagyon tudtam sütni, főzni. A masinán főztem, sütöttem. Rétest, buktát, fánkot, pogácsátfinomakat készítettem. Az anyósom főzött ameddig bírta, utána pedig én. Régen kiültünk a ház elé beszélgetni, még két éve is kiültünk. Minden vasárnap beszélgettünk az utcabeli asszonyokkal. Már ez sincs. Azelőtt jöttek a búcsúba a rokonok vagy húsvétkor is, most már nem jön senki sem. Mi szerettük egymást, most nincs semmi szeretet. Csak úgy el vannak az emberek, meg irigykednek egymásra. Bözsi néni itthon dolgozott, vagy volt munkahelye is? A tsz-ben dolgoztam, egy jó brigádban asszonyokkal. Paradicsomot, uborkát ültettünk, szedtünk. Sokat dolgoztunk. A tsz-től még kirándulni is eljutottam az asszonyokkal. Elmentünk Debrecenbe, a Balatonra, de voltunk Auschwitzban is, a haláltáborokat néztük meg. Nagyon sok magyar ember halt meg ott ártatlanul. Én annyi mindent átéltem, háborúkat, szegénységet. Sokat szenvedtünk mi is, de életben maradtunk. Sokat segített másoknak is. A szomszéd Lakóné Varga Erzsébet elmondta, hogy mindenkit ön ápolt családjában! Az uram 1982-ben halt meg. Anyám 80 éves volt, amikor meghalt. Anyósomékkal 40 évig éltünk együtt. A testvérem Sanyi nőtlen volt, őt én ápoltam, hat hónapig ott aludtam, pelenkáztam. Az uramat hat évig gondoztam. Az anyósomékat is gondoztam. Nem adtuk be az öregházba őket, mint most beadják. Mások voltak az emberek. Jobban összetartottak. Most szabadulnak az idősektől a gyerekek. A tsz-es asszonyokkal is jó viszonyban volt? Nagyon szerettek. Amikor már nyugdíjas voltam akkor is eljöttek mindig meglátogatni. Kis Marcsa, Zsiga Mancó, Jenei Julis, Galcsi Bözsi, Koter Manci ő még él. Sokan voltunk. Itt hagytak már a barátnők is. A barátnőit becenévvel sorolja. Az ön családja honnan kapta a becenevét? Azt nem tudom, csak annyit tudok, hogy a Pásztorok beceneve Bogár volt már régen is. Mindenki csak így hívott bennünket. Én Bogár Bözsi vagyok. Amikor mentünk az asszonyokkal vidékre ott is csak így szóltak nekem. Jól tudom, hogy még külföldre is eljutott? Nem félt az utazástól? Nem féltem, menten én minden hová. Külföldre is eljutottam nem is egyszer. Voltam Romániában, Törökországban kétszer is Kuti Ilonkával. Vásároltunk, megnéztük a tengert. Hoztunk kabátokat, meg mindenféle dolgot. Én mindenhová elmentem az asszonyokkal, pedig már nem voltam olyan fiatal. Még a Lékai László bíboros, prímás érsek temetésén is voltam Esztergomban a turai asszonyokkal 1986-ban. Most már nem megyek sehová, mert nem bírok. Tavaly még a kertben is dolgozott, pedig még csak 99 éves volt! Tavaly még dolgoztam a kertben, télen még a havat is eldobáltam. Mire jött az unoka vejem, addigra eldobáltam, elsöpörtem a havat. Jaj, mama jöttem - mondta, én meg mondom neki későn gyütté, én meg ráérek, oszt lassan eldobáltam a havat. A kertet nagyon szeretem, tavaly a kis horolóval minden nap egy órát horoltam. Egyedül él itthon, ki segít a mindennapokban? Itt van velem a fiam a Bandi, az unokám bevásárol, főz nekünk hétvégén. Én ellátom magam, hál istennek. A szomszédommal, Varga Bözsivel nagyon jó viszonyban vagyunk. Itt van minden nap, segít, amiben kell. Itt a szomszédok még figyelnek egymásra. Állandóan megnéznek, mi van velem, de ha a szomszédban Bözsi később jön elő, mint szokott, már küldöm is a fiamat, hogy nézze meg nincs-e valami baja. Hogyan telnek a napjai, olvasgat, tévét néz? Nyolckor kelek általában, meghallgatom a híreket, az időjárást, megreggelizek. Tejeskávét iszom szinte minden reggel. A Szabad Föld újság hosszú évekig járt nekem. Már lemondtam, mert nem jól látok. Tévét csak ritkán nézek, a kis rádiómon hallgatom a Szent István Rádiót. Amikor a Pápa lemondott, a rádióban mise ment, imádkoztam velük együtt. Templomba nem bírok már elmenni. Nyolc éve a fiam elvitt gyónni. Azt mondja András atya- ez is ritka, mama, hogy valaki 92 évesen eljöjjön gyónni a templomba. Február 26.-án töltötte be a 100. életévét. A templomban misén köszöntötték. Itthon is volt ünnepség? Volt, de nem vágytam nagy ünnepségre. A szomszéd Bözsi a családjával felköszöntött a születésnapom előtti szombaton, az iker unokái verset mondtak, tortát hoztak és virágot. Az unokám Zsuzsa és családja köszöntött fel. Szép nagy virágcsokrot is kaptam. Szendrei Ferenc polgármester köszöntött a hivatal részéről. Orbán Viktor küldött egy köszöntő oklevelet. Hosszú ez a száz év! János atyának mondtam is, hogy atya ennyit élni! Örüljön neki mondta - a másik még hosszabb lesz! Bözsi néni biztos sokan megkérdezték magától, hogy mi a hosszú élet titka. Van válasz rá? Nem tudom. Mindig dolgoztam, kórházban nem voltam még sosem. Sok mindent átéltem. Kovács atya régen azt mondta, a csend gyógyít. Tényleg sokszor jó a csend. A szomszédom Nagy Jenő mondta nekem, hogy 100 évig fogok élni! Kérdeztem, Jenő miért kívántál nekem ilyen hosszú életet? Azt válaszolta, azért mert sok beteget ápolt a családjában becsülettel, megérdemli a hosszú életet! Tényleg sok ez a 100 év, de az idő gyorsan elszaladt. A jó Isten valamiért így akarta, hogy erőben, egészségben megéltem ezt a kort! Szénási J. Bandi fiammal

16 2013/02 Fotó: Takács Pál 16 Koszorúzás FOLKLÓR Művészeinkre emlékeztünk Immáron több éve gyűlünk össze a volt Dora ház előtt, hogy a falán l é v ő e m l é k t á b l a m e g - koszorúzásával emlékezzünk Kovács Lászlóra, tisztelegjünk munkássága előtt. Ez mindig a hagyományos, az általa alapított népi együttes farsangi mulatsága előtti napon történik, amikor a temetőben is leróják kegyeletüket népművészeink sírjánál. Az idei megemlékezést a művelődési ház megbízott vezetője, Seres Márta szervezte, aki többek között ezeket mondta: Kovács László Kossuth-díjas népművelő, kántortanító emléktáblájánál állunk. A tábla annak a háznak a falát díszíti, ahol hosszú éveket élt együtt családjával, sírig hű feleségével, aki az elmúlt év során hagyott itt minket. Rá is emlékezünk most. Laci bácsi indította el azt a mozgalmat, mely a helyi népi kultúra és művészet megőrzését célozta, felkarolta a hímzőket, a zenészeket, a táncosokat. Helyezzük el tiszteletünket kifejező koszorúnkat, s emlékezzünk egy dallal Laci bácsira és Cinci nénire. Ez után átvonultunk a Falumúzeumba, ahol a népművészet mestereire és Sára Ferencre emlékező táblákat koszorúztuk meg. Mindkét helyen a nyugdíjas klub énekkarának népdalai köszöntötték az egykor a település hírnevéért sokat tevőket s a jelenlévőket. T. P. Turai Hírlap Januártól új szerkesztő kolléganőt üdvözölhetünk A Szendrei vezetéknév mindenki számára ismerősen cseng városunkban. Nem véletlen az azonosság. Szendrei Judit agilis, nyílt és őszinte természete, temperamentuma okán nyílt meg számára szerkesztőségünk ajtaja. Örömmel lépett be ezen az ajtón, majd fejest ugrott a tennivalókba. Frissessége, dinamizmusa felüdülést jelent csapatunknak is. Bízom benne, hogy Önök, az olvasók is elégedettek lesznek munkásságával. A Turai Hírlap új szerkesztőjeként szeretnék az alábbiakban néhány szóval bemutatkozni olvasóinknak. Nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor Tóth Anita, az újság felelős szerkesztőjeként felkért, hogy legyek tagja egy kiváló csapatnak, csatlakozzam a Hírlap szerkesztőségéhez óta élek Turán a családommal. Általános iskolai tanulmányaimat itt fejeztem be, majd az aszódi Petőfi Sándor Gimnáziumban szereztem érettségit. Jelenleg a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi karán, andragógia szakon vagyok végzős hallgató. Szabadidőmben szeretek olvasni, lovagolni illetve ha a szükség megkívánja, a számítógép elé ülök, amikor dolgoznom kell. Megpróbálom a lehető legtöbb időt a szabadban tölteni, ott érzem jól magam. Nagyon fontos feladatomnak érzem az állatvédelmet. Minden erőmmel azon vagyok, hogy megpróbáljam átformálni az emberek gondolkodását az állatokkal, az állatvédelemmel kapcsolatban. Gondolom, sokak feltették magukban az imént azt a kérdést, hogy mi is az az andragógia. Tulajdonképpen felnőttoktatást, felnőttképzést jelent. Munkavállalási tanácsadó szakirányon végzek, amihez elengedhetetlen feltétel a jó kommunikációs képesség megléte. Ebből adódik, hogy az újságírás területén is szeretném kipróbálni magam. Igaz, még csak 2 hónapja kóstoltam bele ebbe a dologba, de már most elmondhatom, hogy sokat tanultam. A továbbiakban azon leszek, hogy minél több hasznos információt, illetve érdekességet juttassak el Önökhöz. Sz. Judit Fotó: Takács Pál A megemlékezés egy meghitt pillanata APRÓHIRDETÉS ELADÓ HÁROM FUNKCIÓS BABAKOCSI (TÉLI-NYÁRI) GYERMEKHORDOZÓVAL A hóember ezen a télen sem hagyott cserben, megjelent több példányban. Képünkön Kovács Noel, aki nagymamájával, Gregus Jánosnéval építette a monstrumot. Angoltanár nyelvoktatást vállal

17 Turai Hírlap P R O G R A M A J Á N L Ó TURAI ALKOTÓ MŰHELY (TAM) Ifjúsági és felnőtt rajzszakkör foglalkozásain várják az érdeklődőket. Basa Anikó és Katona Zoltán - műhelyvezetők Szombatonként óráig Kezdő felszerelés: rajzlapok, igény szerint ceruza, szén, vagy kréta Részvételi díj: 500 Ft/fő/óra (2000 Ft/alkalom) A márciusi találkozások időpontjai: márc. 9., 23 NYUGDÍJASOK FIGYELMÉBE Nyugdíjas olvasó- és színházbarát klub indul! Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Időpont: március 26. kedd (minden hónap utolsó keddje) Klubvezető: Diligens Károlyné Takács Jutka Érdeklődni: Minden nyugdíjas érdeklődőt, nyugdíjas pedagógust szeretettel vár a klubvezető! KÖNYVVÁSÁR A KÖNYVTÁRBAN! Leselejtezett könyveinket100 forintos darabáron kiárusítjuk!! Március végéig - vagy a készlet erejéig - várjuk az érdeklődőket! TURAI MOZGÓ VIDEOFILMKLUB Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Időpont: március 24., vasárnap Műsoron: Benke István filmarchívumából. Válogatás az 1996-os Millecentenáriumi év felvételeiből. II. rész Szép tavaszi zsongás Turai lakodalmas (ősbemutató) Juniális Belépődíj: Ingyenes. TÜZIFA VÁSÁR! Tisztelettel meghívjuk városunk apraját- nagyját nemzeti ünnepünkön tartott közös rendezvényükre! Március 15. FOLKLÓR Március 15-i városi megemlékezés: péntek(délelőtt) órakor a piactéri zenepavilonnál, ill. a 48-as hősi emlékműnél. Az ünnepi műsor műsor szereplői: a Hevesy György Általános Iskola énekkara, Kis Anita irányításával és a Galábos Zenekar, Unger Balázs közreműködésével. a Lakatos Gyula által rendezett irodalmi összeállítást iskolánk 7. és 8. évfolyamos tanulói adják elő. Ünnepi beszédet mond: Szendrei Ferenc, polgármester. A megemlékezés koszorúzással zárul, az Önkormányzat, az intézmények, egyesületek és pártok közreműködésével. Az ünnepség szervezői Utazások a Kárpát-medencében és az Adrián BUSSZAL TURÁRÓL FELVIDÉKI HÉTVÉGE - MÁJ Szepesség és a Magas-Tátra (Rimaszombat, Murányi-fennsík, Késmárk, Ótátrafüred, Szepesszombat) Elhelyezés: 2-3 és 4-ágyas szobákban, vacsorával reggelivel Ft /02 bükk és tölgytüzifa kis- és nagytételben ELADÓ! méterben gurgózva konyhakészen 2.050,- Ft/q 2.150,- Ft/q 2.400,- Ft/q A tüzifa ellátás egész évben FOLYAMATOS! Kapható még: RUF fa brikett Kalodás tüzifa ,- Ft/raklap ,- Ft Ajánlatunk nem teljeskörű, bővebb információt kérjen az alábbi telefonszámokon: (8 15 óráig) (15 órától) JOMA-FA Kft. Telephelyünk: 2194 Tura, Kossuth L. út 52. HORVÁTORSZÁG ISZTRIAI- FÉLSZIGET - JÚL Medulin, Kamenjak-fok Nemzeti Park: Elhelyezés: kétágyas, légkondicionált szobákban Ft. Fakultatív hajókirándulással a Brijuniszigetekre (Egész napos program: történeti múzeummal, madárrezervátummal, egzotikus állatokkal, őslényparkkal, Tito-kiállítással és legfőképpen strandolással) Ft. ERDÉLY - AUG CSÍKSZÉK GYIMESEK BARCASÁG Szováta (Medve-tó), Szejkefürdő, Tolvajos-hágó, Csíkszentimre. Kirándulás a Gyimesekbe az ezeréves határhoz, Tusnádfürdő, Szászhermány és Prázsmár erődtemplomai, Brassó, Törcsvár, Hazafelé: vásárlás Korondon Elhelyezés: vendégházaknál, vacsorával reggelivel Ft. Részletes információ: Kálna Tibor: 20/ Benczéné Vidi Erika: 30/ Bencze Tibor: 30/

18 2013/02 18 SPORT - LABDARÚGÁS Turai Hírlap Tura VSK hírei 1929 Ismét lesz Turán BOZSIK TORNA az U7, U9 és U11-es korosztályok számára. Időpontja: április 28. vasárnap 9:00 órától. TAO TÁMOGATÁS A Tura VSK a 2012/2013-as bajnoki évre az önrész levonása után 15,5 millió forint társasági adóból történő támogatásra jogosult. A december 20-i adófeltöltési határidőre a Galga Coop Zrt, a Turai Takarékszövetkezet, a kistarcsai székhelyű Hunstone Kft és a DAKÖV Kft Bagi Üzemigazgatósága jóvoltából 6,4 millió forint TAO támogatáshoz jutottunk. A támogatást június 30-ig lehet igénybe venni. Kérjük a vállalkozásokat, hogy fizetendő társasági adójukból támogassák egyesületünket. A támogatással kapcsolatos információk (miért is kedvező a vállalkozás részére) megtalálhatóak a oldalon. U-7 A Nagykáta Sportegyesület az idei esztendőben is megrendezte az U7-es és U9-es korosztályok számára a Vonnák Trans Utánpótlástornát február 10-én kerül sor a l u r k ó - k u p á r a, amelyen a következő csapatok vettek részt: Hatvan, "Lurkóink" a Vonnák kupán Tura, Dabas, Sülysáp, Jászberény A, Jászberény B, Nagykáta A és Nagykáta B. Több teremtorna részvétel próbálkozásunk volt a téli időszakban az U-7 korosztállyal, amelyet a betegségek rendre keresztül húztak. A nagykátai rendezvényre, ha nem is teljes csapattal, de el tudtunk utazni. A nagy havazás, a csúszós út és a korai időpont ellenére nagy lelkesedéssel indult a kis csapat Nagykátára. Csapatunk tagjai a tornán: Bilisánczki Bence, Kurucz Vince, Babecz Botond, Tóth Csaba, Tóth Bendegúz, Kátai Krisztián, Vidák Szabolcs, Maczali Bence, Farkas Áron és Kis Barnabás voltak. A legkisebbek 8 órától kezdték meg a küzdelmeket 1 x 10 perc játékidővel. A tornán a B csoportba kaptunk besorolást. A játékszabályok a korosztályra kiírtak szerint voltak: 3-3 ellen, kapus nélkül (amit sajnos egyes csapatok figyelmen kívül hagyva, egy játékost a kapuban tartanak és ezzel előnyhöz jutnak a szabályok szerint játszó csapatok ellen). A csoportban kétszer szenvedtünk vereséget és egyszer sikerült győzni. Végül a 7. helyért mérkőzhettünk meg, ahol ellenfelünk a Jászberény B csapata volt. Ezt a mérkőzést sikerült megnyerni, így a torna 7. helyét szereztük meg. U-9 FOOTBALL FACTOR Kupa, Gödöllő, csapat. Erős ellenfelek ellen győzelem nélkül. Mérkőzéseink: 1. Tura VSK - Rubeola FC: 0-3, 2. Tura VSK - TASK-Tatabánya: 0-3, 3. Tura VSK - Gödöllő LC: 0-1, 4. Tura VSK - Csillaghegyi-MFS: 2 7, Gólok: Sára P., Újvári L. Az eredmények alapján a csoport utolsó helyén végeztünk és így további mérkőzéseket nem játszhattunk. A Torna 15. helyére kaptunk besorolást. Volt jobb, lesz jobb. A Budakalászon győztes U-10-es csapat Szilágyi Szabi a Football Faktor kupa legjobb kapusa - U-11 Csapatunk tagjai: Szél Viktor, Sára Péter, Ancsa Botond, Újvári Lajos, Vágány Benedek, Kis Kornél, Szilágyi Ákos, Nagy Kristóf, Sima Levente, Barsi Mihály, Barabás Máté, Vidák Péter Edzőmérkőzéseink: Tura Kartal 11-1 Gólok: Baranyi R. 3, Sima L. 2, Kis K. 2, Ancsa B., Barabás M., Barsi M., Sára P., Tura Kartal 6 1 Gólok: Vágány B. 4, Szilágyi Á, Újvári L. U-10 Dunakanyar Kupa 1. hely! Budakalász, csapat. Csoport mérkőzéseink: 1. Tura - Dunakanyar SE 3-1. Gólok: Sima D. 2, Gólya Á.; 2. Tura - Pomáz EHFSE 3 1. Gólok: Gólya Á., Sima D., Sallai G.; 3. Tura- Budatétény 2 0; Gólok: Gólya Á., Sallai G.; Döntő a másik csoport 1. helyezettjével: Tura - Újpesti TE 3 1 Gólok: Gólya Á. 3 A Torna végeredménye: 1. Tura VSK, 2. Újpesti TE, 3. Monori SE, 4. Dunakanyar SE Csapatunk tagjai: Gólya Ádám, Sallai Gergely, Szilágyi Szabolcs, Szabó Norbert, Sima Dominik, Sára Péter, Bilisánczki Márk, Szél Viktor. Góllövők összesítve: Gólya Ádám 6 gól, Sima Dominik 3 gól, Sallai Gergely 2 gól. Megsüvegelendő teljesítmény. Szívből gratulálunk minden résztvevőnek. U-11 T.T.T.T. KUPA - Február utolsó hétvégéjén ért véget az 5 fordulós sorozat, amely ebben az évben szép sikert hozott. Eddig nem közölt eredményeink: 3.forduló: Hatvan győzelem Tura Tápiószecső 3-1 Gólok: Gólya B., Tóth M. T., öngól, Tura Nagykáta 2 1 Gólok: Gólya Á. 2, Tura Hatvan 2 0 Gólok: Gólya Á., öngól, Tura Maglód 6 0 Gólok: Tóth M. T. 2, Gólya Á. 2, Gólya B., Bilisánczki M. 4.forduló: Tóalmás győzelem 1 döntetlen Tura Hatvan 4-0 Gólok: Sima, Dolányi, Sallai, Gólya B., Tura Maglód 10 0 Gólok: Gólya B. 4, Gólya Á. 2, Tóth M. 2, Oszoli D., Sima D., Tura Nagykáta 5 0 Gólok: Gólya B. 3, Gólya Á., Sima D., Tura Tápiószecső 1 1 Gól: Dolányi Cs. 5.forduló: Nagykáta győzelem 1 vereség Tura - Maglód 6-0 Gólok: Dolányi 2, Gólya B. 2, Sallai, Gólya Á., Tura - Tápiószecső 0 2, Tura - Hatvan 5 0 Gólok: Gólya Á. 2, Gólya B., Dolányi Cs., Kovács R., Tura Nagykáta 2 0 Gólok: Gólya Á, Gólya B. A Torna végeredménye: Tura: 52 pont (20 mérkőzés: 17 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség, 84 rúgott - 8 kapott gól) Tápiószecső: 42 pont; Nagykáta: 35 pont; Hatvan: 17 pont; Maglód: 0 pont A Torna sorozat gólkirálya: Gólya Balázs (29 gól). Csapatunk további góllövői: Gólya Ádám 23 gól, Tóth-Máté Tamás 10 gól, Dolányi Csaba 6 gól, Sima Dominik 6 gól, Sallai Gergely 4 gól, Oszoli Dominik 3 gól, Bilisánczki Márk 1 gól, Kovács Richárd 1 gól. További csapattagok: Szilágyi Szabolcs (kapus), Szabó Norbert, Kovács Richárd, Varjú Balázs(kapus), Matejka Zsombor (kapus). A sok rúgott gól kiváló védői és kapus teljesítménnyel párosult. Így minden csapatagnak kijár a dicséret. FOOTBALL FACTOR Kupa Rangos ellenfelek - Színvonalas torna Sikeres szereplés Gödöllő, csapat Csoport mérkőzéseink: 1. Tura- Veresegyház: 3-1, Gólok: Gólya B. 2, Tóth M. T. ; 2. Tura - REAC: 2-1, Gólok: Tóth M. T., Gólya Á.; 3. Tura- Újpesti TE: 0-5, 4. Tura - TASK-Tatabánya: 6 2, Gólok: Gólya B. 3, Gólya Á. 2, Tóth M. T.; 5. Tura - Csep-Gól: 3 1, Gólok: Gólya B. 2, Gólya Á.

19 Turai Hírlap SPORT - LABDARÚGÁS /02 Sára Dávid a Hatvani Volán kupa legjobb kapusa - U-12 NBIII edzőmérkőzés Csoportgyőztesként elődöntőt játszottunk a másik csoport 2. helyezettjével: Tura - Baracs SE: 3-1, Gólok: Gólya Á. 2, Gólya B. DÖNTŐ: Tura - Kecskeméti TE: 1 4, G: Gólya Á. A sajnos a döntőre nagyon elfáradtunk, de így is kiemelkedő sikernek könyveljük el ezt az ezüstérmet. A Torna végső sorrendje: Kecskeméti TE, TURA VSK, Baracs SE, Csep-Gól FC. Csapatunk tagjai: Szilágyi Szabolcs, Szabó Norbert, Dolányi Csaba, Gólya Balázs, Tóth M. Tamás, Gólya Ádám, Sallai Gergely, Oszoli Dominik, Sima Dominik, Varjú Balázs, Horváth Péter, Szilágyi Bence (12 fő). Góllövők: Gólya Balázs 8 gól, Gólya Ádám 7 gól, Tóth-Máté Tamás 3 gól. A Torna legjobb kapusa díjat Szilágyi Szabolcs érdemelte ki. Gratulálunk! U-12 Hatvani VOLÁN Kupa Bronzérem. Hatvan, csapat Tura - Testvériség 2-0,Gól: Gólya Á., Hajdú Cs., Tura - SK Jupie Badin 0 1, Keresztbejátszás a másik csoport 1. helyezettjével: Tura - Verőce 0 2 Mérkőzés a 3. helyért: Tura - SK Jupie Badin 2 0, Gólok: Gólya Á., Rajzinger Á. A Torna végeredménye: FC Hatvan, Verőce, Tura VSK, SK Jupie Badin, Testvériség, Újpesti Haladás Csapatunk tagjai: Sára Dávid, Csányi Gábor, Kakucska Kevin, Hajdú Csongor, Rajzinger Ákos, Gólya Balázs, Dolányi Csaba, Tóth-Máté Tamás, Oszoli Dominik, Gólya Ádám, Sallai Gergely, Szilágyi Szabolcs. Hullámzó teljesítményünk ezúttal egy bronzéremre volt elég. Viszont a Torna Legjobb kapusa díjat Sára Dávid kapta. U-13 T.T.T.T. KUPA - 3.forduló: Tápiószentmárton, győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség. Tura Tápiószentmárton 1-3 Gól: Kakucska K., Tura Maglód 1 0 Gól: Szénási G., Tura Nagykáta 2 2 Gólok: Kakucska K. 2, Tura - Tápiószecső 2 4 Gólok: Braun Á., Kakucska K. 4.forduló: Tóalmás, győzelem, 2 vereség Tura Tápiószentmárton 0 3, Tura Maglód 5 1 Gólok: Sára D. 3, Szénási G. 2, Tura - Nagykáta 4 0 Gólok: Sára D. 2, Szénási G, Rajzinger Á., Tura - Tápiószecső forduló: Nagykáta, döntetlen, 2 vereség Tura Tápiószentmárton 4 4 Gólok: Braun Á. 2, Sára D., Kiszely T., Tura Maglód 0 1, Tura Nagykáta 0 1, Tura - Tápiószecső 0 0 A Torna végeredménye: 1. Tápiószecső 46 pont, 2. Tápiószentmárton 30 pont, 3. Tura 29 pont, 4. Nagykáta 18 pont, 5. Maglód 15 pont Csapatunk tagjai: Szél Martin, Sára Dávid (11 gól), Csányi Gábor 8(1 gól), Szabó Bence (1gól), Kakucska Kevin (9 gól), Szénási Gergő (8 gól), Braun Ádám (4 gól), Rajzinger Ákos (2 gól), Molnár Milán, Kiszely Tibor (2 gól), Baranyi László (1 gól), Hajdú Csongor,Németh Arnold, Sallai Gergely (14 fő) A torna legjobb kapusa: Szél Martin FOOTBALL FACTOR Kupa - Gödöllő, A 12 csapatos tornám 6 mérkőzést játszottunk, amely 5 vereséget (Tatabánya, Újpest, RTK, Kistarcsa, Gödöllő ellen) és egy döntetlent (Nagykáta ellen) értünk el. Sajnos ezek az eredmények 12. helyezést eredményezték. Ennél többre számítottunk. Reményeink szerint legközelebb sikerül jobb játékot produkálnunk. Naprakészen a weben: turafoci.gportal.hu Hírek és fotók: U7, U-17, NBIII - Horák Mária U9-13: Tóth M. Imre U-17 Az U-17-es korosztály játékosainak a turai tartalék (hátsó) pályán és a galgahévízi iskola tornatermében volt lehetőségük a téli felkészülésre. A korosztály tavaszi 1. mérkőzésére március 10-én kerül sor. NB-III. A csapat nehéz tavasz elé néz az átszervezés miatt. Minden képpen a tabella 5. helyéig kell felérni, mivel csak abban az esetben van lehetőség osztályozó mérkőzést játszani az NB.IIIas tagságért. Az MLSZ elnöksége ezidáig nem mutatott hajlandóságot az NB.III-as csoportok kezdeményezésének átgondolására, tehát a mostani 6 csoport helyett a következő bajnoki évtől 3 csoport azaz 48 csapat lesz. 48 csapat az NB-I-es tartalécsapatokkal együtt. A csapat megerősítése érdekében szakmailag átgondolt átalakításon ment át az együttes. Voltak játékosok akiktől nehéz szívvel, de meg kellett válnia a vezetésnek, emellett pedig az eddig gyengébben produkáló posztokra meghatározó játékosokat kellett igazolni. Hét játékostól váltunk meg úgy, hogy próbáltunk segítséget nyújtani a csapatkeresésben: Tóth Ambrus Aszódra, Kaszás Gábor Hévízgyörkre, Tóth Tibor és Boros János Gyöngyösre, Hetrovicz Gábor Tápiószecsőre, Csépe István Pásztóra, Molnár Mátyás Kisnémedire igazolt. A keretet szűkítettük így a hét távozó helyére négy minőségi játékos érkezett: Nagy Károly( ) és Nagy János ( ) fél év kihagyás után tért vissza Turára, ezzel lényegesen megerősödött a támadó szekció. Szintén az előre játék fellendítése érdekében érkezett a gyöngyösi, de Vasas nevelésű Czéh Márton ( ). A védelembe a rutinos szerb, Pozder Nenad ( ) érkezett, aki magyarországi pályafutása alatt többek között a Diósgyőr, Bőcs, Mezőkövesd,Maglód és a Biatorbágy játékosa volt. A felkészülés január 8-án kezdődött, így két teljes hónap állt a csapat rendelkezésre az első bajnoki mérkőzésig. A felkészülési időszak alatt 10 mérkőzést játszott a csapat: Dunakanyar Vác FC Tura VSK 4-1 (0-1) Gólszerző: Nagy K. (15') Tura VSK: 1. félidő: Nagy G. - Szabó Á., Pozder, Sukaj, Takács A., Hegedűs A., Tatár, Pap, Nagy J., Nagy K., Less K. 2. félidő: Hegedűs F. - Molnár, Nagy J., Pozder (Tatár, 65.), Kurilla, Hegedűs A., Csépe, Tóth Tibor, Pap, Kaszás, Hetrovicz. Tura VSK Bag 96 TC 5-0 (1-0) Gólszerzők: Nagy J. (10.), Czéh M. (65.), Hetrovicz (68., 75.), Nagy K. (80.) Tura VSK 1. félidő: Hegedűs F. - Szabó Á., Pozder, Szilágyi, Takács, Pap, Tóth Tamás, Bognár, Czéh M., Nagy J., Nagy K. 2.félidő: Nagy G. - Szabó Á., Tóth Tamás, Nagy J., Takács, Hegedűs A., Tatár, Pap, Czéh M., Nagy K., Hetrovicz Tura VSK Hévízgyörk SC 3-3 (2-0) Gólszerzők: Czéh M., Less K., Nagy K. Tura VSK-Nagykőrösi Kinizsi TL FC 4-3 (2-1) G: Less K. (4) Jászberény Tura 3-4 Gól: Less K. (2), Hegedűs A., Czéh M. Somos SE Tura VSK 2-2 Gólok: Nagy K., Tóth T. Tura VSK Tápiószecső 5-2 Gól: Nagy K.(2), Bognár(2), Tatár Hontfüzesgyarmat (SLO) -Tura 1-5 G: Less K.(3),Tóth T. (2) Tura Gödöllő 2-1 Lapzártát követően kerül sor az utolsó felkészülési mérkőzésre a Soroksár csapata ellen. NBIII Tavasz :30 Tura VSK FC Hatvan :00 Ózdi FC Tura VSK :00 Tura VSK Bükkábrányi SC :00 Gyöngyös AK-YTONG Tura VSK :30 Tura VSK Felsőtárkány SC :00 MTK Budapest II. Tura VSK :00 Tura VSK Maglódi TC :00 Tápiószecső FC Tura VSK :00 Tura VSK Egri FC II :00 Tura VSK Rákosmente KSK :00 REAC Tura VSK :00 Tura VSK Salgótarjáni BTC :00 Nagybátonyi SC Tura VSK

20 2013/02 20 SPORT - ALAKFORMÁLÁS Turai Hírlap GERINCTORNA, FIT-BALL, STEP, ALAKFORMÁLÁS, JÓGA Végre itt a tavasz, lekerülnek a kabátok, és előfordulhat, hogy akad még némi levenni való a testünkről, amit sajnos egy mozdulattal nem tehetünk meg. Pedig milyen egyszerű lenne! Addig is, amíg valaki feltalálja az azonnali megoldást elképzelt alakunk, egészségünk visszanyerésére, nekünk kell erőfeszítéseket tenni. Ha természetes módon szeretnéd visszanyerni régi formád, megőrizni vagy visszakapni egészséged, és te már tudod, hogy ehhez a rendszeres mozgás szükséges, gyere el az aerobic, gerinctorna, fit-ball, step vagy jóga óráimra. Próbáld ki magad az órákon. A kitartó és rendszeres mozgás eredménye kb. 2 hónap múlva lesz érezhető. Légy türelmes magadhoz, gondolj arra, mennyi idő alatt, milyen étrend mellett szedted össze a súlyfelesleget, mennyi idő alatt romlott le az egészséged, a tested, és ezzel együtt a lelked! Majdnem ugyanennyi idő fog kelleni ahhoz, hogy visszanyerd ezeket. Ehhez legalább heti 3 alkalommal 1-1 órát kell rendszeresen aerob jellegű mozgást végezned. (Gondolj bele! Ez a heti 3 óra a 168-ból szinte semmi!) Ha ezt sikerül betartanod, több mindent is nyerhetsz: megszabadulsz a nem kívánt kilóidtól, egészségesebb, fittebb leszel, pozitívabbá válsz, önbizalmad nőni fog, példaképe leszel másoknak, új ötleteid lesznek, és még sorolhatnám. Az idén 20 éve, hogy a mozgás népszerűsítésével foglalkozom aerobic edzőként, 3 éve jóga oktatóként. Örülök, és megtiszteltetésnek érzem, hogy több száz ember életét színesíthettem a sport élményének megtapasztalásával. Köszönöm minden vendégemnek, hogy együtt mozoghattunk, energiát, és kitartást kaptam tőlük ehhez a pályához. "Ha nem repülhetsz, fuss! Ha nem futhatsz, menj! Ha nem mehetsz, csússz! De bárhogy is legyen: MOZOGJ!" (Ifjabb dr. Martin Luther King) Kezdő JÓGA csoport indul március végén! Iyengar jóga foglalkozást tartok, ami azt jelenti, hogy olyan módszerrel gyakoroljuk az ászanákat, ami mindenki számára elvégezhető úgy, hogy annak jótékony hatását is érezni lehessen. Ehhez használunk eszközöket (jógamatrac, heveder, fatégla, hengerpárna), amit én biztosítok a helyszínen, kivétel a takaró, amit hozni kell. A jóga jótékony hatásának eléréséhez mindenképp kell egy belső elhatározás, kitartás, türelem. A megfelelő rendszerességgel végzett gyakorlás egy idő után az életünk részévé válik, a kitartó munka meghozza a belső egyensúlyt és a test is egészségesebbé válik. A foglalkozás elején 5-10 percben ráhangolódunk a jógára. Ez alatt az idő alatt az életünket és a jógát érintő fogalmakról esik szó, a témát szabadon válogatom össze, olykor az aktualitásokat követve. A foglalkozás fő részét az ászanák gyakorlása adja. Kezdő szinten elsajátítjuk a helyes, pontos technikát, megtanuljuk uralni és működésbe hozni testünk azon részeit, amiről nem is sejtettük, hogy létezik, megtanuljuk a helyes légzéstechnika segítségével mi mindent érhetünk el. A foglalkozás végét perces relaxációs gyakorlat zárja. Várom az érdeklődéseket, jelentkezéseket! A jövőben is várom a mozogni vágyókat óráimon. Hétfő: Gerinctorna Tura, Művelődési Ház Szerda: Fit-Ball Tura, Művelődési Ház Szerda: Step aerobic Tura, Művelődési Ház Csüt: Jóga (haladó) Tura, Tabán úti iskola tornaterem Péntek: Alakformálás Tura, Tabán úti iskola tornaterem Pázmándi Ildikó , SPORT - SAKK TURAI SAKKOZÓ A DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐJÉBEN A tizennégy éves Téglás Mátyás már kicsi gyerekkorában barátságot kötött a sakkozással, hiszen már óvodában is résztvevője volt a rendszeres foglalkozásoknak. Matyi elég korán belekóstolt a versenyzésbe, és kezdetektől általában jól szerepelt a különféle ifjúsági tornákon. Szinte minden alkalommal az élmezőnybe tudta verekedni magát, s ritkaságszámba ment, ha a versenyről nem éremmel tért haza. Ezek között az érmek között bizony akad jó néhány aranyérem, mert mind a Pest megyei ifjúsági, mind az egyéb versenyeken többször is sikerült megnyernie korcsoportját. Nem egyszer fordult elő Matyival, hogy olyan tornákon is diadalmaskodott, ahol rutinos felnőtt versenyzők is nehezítették a dolgát. Az eddigi diákolimpiák megyei döntőin jószerint az a fránya fél pont kellett volna ahhoz, hogy országos döntős lehessen, és most ez is sikerült Fóton, a Fáy Miklós Általános Iskolában, ahol az idei Pest megyei döntőket rendezi a Pest megyei Sakkszövetség. Ugyanezen a versenyen a szintén tu- rai Steyer Ferenc stabil hozzáüléssel szerezte meg a negyedik helyezést. Feri is óvodás kora óta műveli ezt a játékot, s az utóbbi időben egyre jobb eredményeket produkál a versenyeken. Feri és Matyi természetesen több éve (és nem véletlenül) igazolt versenyzője egyesületünknek, így a felnőtt csapatbajnokságon is jól szállítják a pontokat, bátran felveszik a kesztyűt a felnőtt sakkozókkal szemben is. Csakis gratulálni tudunk mindkét versenyzőnknek! Meg kell még említenünk a hévízgyörki Tóth Nikolett remek teljesítményét is a diákolimpia megyei döntőjén, ugyanis az egyetlen remis partija mellett fordulóról fordulóra győzelmeket produkált. Nem véletlen hát, hogy a lányok 3. korcsoportját magasan megnyerte, s ezzel ő is utazhat az országos döntőre. Gratulálunk fiatal sakkozóink sikereihez! tóthmáté

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám 2012 MÁRCIUS Fotó: Jenei Csabáné, Napraforgó Fotókör TÉLBÚCSÚZTATÓ - TAVASZKÖSZÖNTŐ A Kónya-tó és a Csontospart a téli sportok kedvelőinek állandó

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 10. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 10. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 10. szám 2012 DECEMBER A Turai Hírlap szerkesztôsége és lapunk fenntartója, Tura Város Önkormányzata ezúton köszöni meg kedves olvasóinak ezévi érdeklôdését,

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám 2012 NOVEMBER ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT! 5. oldal Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott

Részletesebben

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával!

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával! INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 8. szám 2013 OKTÓBER Gyermekeinké a jövő! Bővebben: 6-7. oldal Fotó: Szikura Tamás, Tóth Anita Október 23. Tura Város Önkormányzata az 1956. évi forradalom és szabadságharc

Részletesebben

XII. Híresvárosi Vigadalom

XII. Híresvárosi Vigadalom INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 6. szám 2015 AUGUSZTUS 4 NAPOS VÁROSNA P! XII. Híresvárosi Vigadalom AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 9:30 Magyarok Kenyere ünnepélyes

Részletesebben

Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET. A tartalomból. ingyenes

Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET. A tartalomból. ingyenes ingyenes közéleti havilap 2010. December S.I.: Lélektánc Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET Kora hajnalban igyekszünk, Rorátéra a sötét leple alatt Szakad az eső, fújnak a szelek, fázósan bújunk kabátunk

Részletesebben

TURAI HIRLAP. karácsonyt és örömteli új esztendot " kívánunk! Valamennyi munkatársunk, támogatónk és hirdetonk " nevében

TURAI HIRLAP. karácsonyt és örömteli új esztendot  kívánunk! Valamennyi munkatársunk, támogatónk és hirdetonk  nevében Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. DECEMBER Önkormányzati hírek: elkészült a költségvetési koncepció Díjemelések, további vizsgálódások Bár hazánk 2006. évi költségvetését a tervek szerint

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Alig hitt a szemének a teherautó-átadásra érkezõ miniszter

TURAI HIRLAP. Alig hitt a szemének a teherautó-átadásra érkezõ miniszter Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. FEBRUÁR Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Kistérségi mûködés turai központtal Városunkban hamarosan megalakul a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete,

Részletesebben

Itt a farsang áll a bál

Itt a farsang áll a bál Lellei XXIII. évfolyam 3. szám Újság 2014. március Itt a farsang áll a bál Szombaton az alsósok vették birtokba a parkettát félelmetes kalózruhás tanító nénik irányításával. A gyerekek osztályonként vonultak

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. SZEPTEMBER Szent István ünnepén Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit Segítség és munkahelymegõrzés Tizenkét év után ismét van bölcsõdéje,

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN ingyenes közéleti havilap 2010 június TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN Fotó: Nagy Roland Május és június hónapokban közvetlenül is megtapasztalhattuk Petőfi gondolatainak igazságát: Azért a víz az úr! Az égi áldás

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. ÁPRILIS. csoportja képviselte. Felléptek egyegy

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. ÁPRILIS. csoportja képviselte. Felléptek egyegy RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. ÁPRILIS Az óvoda jótékonysági gálamúsora Hatodízben hívta meg támogatóit a rétsági óvoda, hogy egy gálamúsor keretében gyújtsön némi támogatást az intézmény

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

Uniós forrásból újulhat meg a szennyvíztisztító telep

Uniós forrásból újulhat meg a szennyvíztisztító telep Új kategóriákat, emelkedő korhatárt és új megjelenést hoz az a szabályozás, amely egységesíti a vezetői engedélyeket az Európai Unióban. Hazánkban jelenleg öt féle jogosítvány van forgalomban, valamennyit

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal. A jelöltek listája

TURAI HIRLAP. Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal. A jelöltek listája Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2006. SZEPTEMBER Fohász Szent István ünnepén Legyen segítõnk a megmaradásban Augusztus 20-án délután a Bartók Béla Mûvelõdési Ház szabadtári színpadán rendezték

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Minden engedély rendelkezésre áll a tervezés megkezdéséhez Már az idén megépülhet a turai szélerõmûpark

TURAI HIRLAP. Minden engedély rendelkezésre áll a tervezés megkezdéséhez Már az idén megépülhet a turai szélerõmûpark Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2006. JANUÁR Minden engedély rendelkezésre áll a tervezés megkezdéséhez Már az idén megépülhet a turai szélerõmûpark December 13. A képviselõ-testületi ülésen

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk megemlékező műsorára FELHÍVÁS

Nemzeti ünnepünk megemlékező műsorára FELHÍVÁS XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. MÁRCIUS Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek Hiába szállnak árnyak, álmok, évek, Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. Juhász Gyula /

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Mihály atya életútja. Turán kevésbé emelték a szennyvízdíjat, mint Galgahévízen

TURAI HIRLAP. Mihály atya életútja. Turán kevésbé emelték a szennyvízdíjat, mint Galgahévízen Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2006. ÁPRILIS Szentendrei HÉV-talpfából turai utcakõ? Idén legalább öt utca szilárd burkolatot kaphat A március 28-i képviselõtestületi ülés elején Nagy-Tóth István,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben