Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció * Body, Soul, Spirits and Supernatural Communication

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció * Body, Soul, Spirits and Supernatural Communication"

Átírás

1 Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció * Body, Soul, Spirits and Supernatural Communication Három napos nemzetközi konferencia a MTA Pécsi Területi Bizottságának székházában 2012 május ig, péntektıl vasárnapig Rendezık: Pécsi Tudományegyetem Néprajz Kulturális Antropológia Tanszéke Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya ISFNR Belief Narrative Network 1. körlevél Kedves Kolléga! június 1. Ezúton tisztelettel meghívjuk nemzetközi konferenciánkra; örömünkre szolgálna, ha kutatási eredményeinek elıadásával hozzájárulhatna annak sikeréhez. Magyar részrıl a konferencia kilencedik eseménye lesz az 1993-ban megkezdett Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben sorozatunknak, amelynek kiadványai immár nyolc kötetre bıvültek. Kezdettıl fogva kinyilvánított fı célkitőzésünk érvényes ma is: egy-egy vallásetnológiai fogalom megközelítése, a legújabb kutatási eredmények felmérése a folklorisztika, antropológia, vallástudomány, mővelıdéstörténet, pszichiátria, irodalomtudomány, stb. részérıl; szakmaközi párbeszéd létrehozása az egyes tudományágak, valamint a különbözı intézményekben tevékenykedı kutatók között egy-egy tudományos probléma megoldására. Konferenciáinkra külföldi kutatókat is hívunk Európa minden tájáról, hogy kölcsönösen, még közelebbrıl megismerhessük az aktuális európai kutatási problematikát. Az International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) nemzetközi folklórszervezetének (hiedelmek és hiedelem-elbeszélések nemzetközi kutatását összehangoló) Belief Narrative munkacsoportja vállalta konferenciánk társrendezıi szerepét; ennek révén a résztvevık körének további bıvülését remélhetjük. Ennek a társulásnak a részleteirıl következı körlevelünkben fogjuk Önöket tudósítani. A címben megjelölt témák mindegyikét fontos vizsgálni önállóan is; de konferenciánkon e három téma köré szervezıdı összefüggésrendszereket szeretnénk megragadni. Vizsgálnunk 1

2 kell tehát az egyes lélekképzetek, kommunikációs technikák és funkciók, valamint a kommunikáció vevıit jelentı szellemvilág kapcsolatait. Örömmel látnánk olyan elıadásokat is, amelyek a lélekképzetek és a szellemvilág egy-egy közösség mindennapi életében, vallásában, mentalitásában betöltött szerepére vonatkoznak. Másrészt vizsgálni szeretnénk mindezek narratív hagyományait, folklorisztikus, irodalmi, mővészeti, tudományos irodalmi reprezentációit, a lélekképzetek és a természetfeletti kommunikáció narratív metaforáit, motívumait, toposzait, mőfajait, a narratívumok és a vallási képzetek, hiedelmek viszonyát. Ami a lélekképzeteket illeti, a néprajzi kutatás kissé legyszerősítette a képet, amennyiben a kutatási problematikát legalábbis a keresztény Európában a test-lélek keresztény dualizmusa, kontra egy-egy nép saját mitológiai hozadékának maradványai címen summázta. Utóbbi fıleg a szabadlélek/árnyéklélek vagy hasonmás, második test egyfajta reprezentációjára, irodalmi vagy folklorisztikai nyomaira vonatkozott. Ez magyar vonatkozásban a kereszténység elıtti ısvallás samanisztikus hagyatakának a nyomozását jelentette; hasonló lélekképzetek kapcsán germán vonatkozásban a nordikus samanizmus nyomaira; a görög irodalomban és filozófiában a thrák vagy iráni sámánizmus nyomaira véltek következtetni, stb. Emellett az egyszerő képlet mellett idınként szembesült a kutatás bizonyos nem-keresztény, akár Európán kívüli népek árnyaltabb lélek-képzeteivel is, például a gazdag ógörög irodalmi, filozófiai, nyelvi hagyatékkal, a germán középkor pogány hagyatékával (magyar vonatkozásban obi-ugor nyelvrokonaink változatos anyagával), amelyet inkább nyelvészek, irodalom- és valláskutatók, teológusok és filozófusok vizsgáltak (pl. Erwin Rohde, Jan Bremmer, Hans-Peter Hasenfratz, Régis Boyer, Claude Lecouteux, etc.); a hasonló témákat Európán kívül kutató antropológusok nemigen gondoltak rá, hogy saját portájukon is érdemes körülnézniük. A nyelvészek és vallástörténészek archaikus lélekképzetekre, a fizikai testtıl elszakadó szabad lélekre vagy hasonmásra vonatkozó kutatásaikkal fontos eredményeket értek el Európában is, de nem vagy csak ritkán vizsgálták e képzetek szerepét egy-egy közösség mindennapi vallásosságában, hiedelemvilágában, illetve a természetfeletti kommunikációban. A keresztény látomások kutatásában az utolsó évtizedekben sok fontos eredményt ért el mind a vallástudomány, mind az antropológia, különösen ami a víziók középkori és újkori vallási, társadalmi szerepére vonatkozó vizsgálatokat illeti (pl. Ernst Benz, Peter Dinzelbacher, Jean- Claude Schmitt, Claude Lecouteux, legújabban William Christian, Galia Valtchinova és sokan mások), de sok más kommunikációs formáció vizsgálat nélkül maradt és nem látjuk az egyes kommunikációs rendszerek (pl. samanizmus, megszállottság, keresztény víziók, tündérkultusz, médiumizmus, stb.) határait, kapcsolatait egymással és a különbözı lélekképzetekkel. Úgy véljük tehát, eljött az ideje annak, hogy egy kicsit árnyaltabb képet próbáljunk nyerni Európa népeinek lélekképzeteirıl a címben jelzett összefüggésrendszerben. Jó volna felmérni a zsidó-keresztény és egyéb különbözı vallásokhoz, felekezetekhez kötıdı lélekfogalmak ismeretét, helyi értelmezéseit, az ezektıl eltérı vagy velük csak részben egybeesı sajátos népi lélekfogalmakat és reprezentációikat, a kereszténység mellett ırzött, folklorisztikai győjtésekben, nyelvi, irodalmi emlékekben ırzött alternatív, illetve keresztény tanokkal összeolvadt hagyományokat. (Természetesen a keresztény tanok sem egyöntetőek, változtak a monizmus/dualizmus/trializmus folyamatosan alakuló eszméi, határai mentén, illetve az eszkatológikus és feltámadásra vonatkozó tanok változásainak függvényében, de ugyanakkor segítettek fenntartani a népi illetve nem-keresztény hagyományokat.) Nem gondolunk feltétlenül egységes, körülhatárolt, határozott lélekfogalmak, vagy több, egymástól elhatárolható, eltérı funkciójú lélek létezésére, inkább többféle eszme és nézet mentalitásbeli, gondolkodásbeli, folklorisztikus, irodalmi stb, sokszor egymásba folyó reprezentációira. Ezek tarka egyvelegét érdemes népenként, kulturánként külön-külön 2

3 részletesen feltérképezni, terminológiájukkal, kulturális és társadalmi környezetükkel, nyelvi metaforáikkal, ábrázolásaikkal együtt, egy-egy nép, kisebb-nagyobb földrajzi térség vagy helyi társadalom vonatkozásában, lehetıleg a fent jelzett összefüggések hálózatában tehát a szakrális kommunikációban betöltött szerepeiben értelmezve. Az igen nagy kiterjedéső és változatos tematika néhány lehetséges pontja: 1. Lélekfogalmak Életlélek, selbst, psyché. Életerı (vitalstoff), mint testben immanensen jelenlévı testlélek, belsı (thymos), amely valamilyen testrészhez, belsı szervhez (fej, agy szív, máj, vese, stb.) kapcsolódik, abban székel, nyilvánul meg és testi funkciók (lélegzet, lehelet, vérkeringés, sperma) tartoznak hozzá. Valamilyen természeti elemhez, jelenséghez kapcsolódó lélek: szélfúvás (duše), köd, víz. Az egyes lélekképzetekhez/terminusokhoz kapcsolódó funkciók (életerı, mentális fogalmak, lélegzet, mozgás), stb. Szabad lélek, külsı lélek, tükörkép- árnyéklélek, hasonmás (alterego, double, hamr, fylgja, etc.). Mint az életerı székhelye, mint a természetfeletti kommunikáció letéteményese. Testen kívül van állandóan vagy ideiglenesen, elszakad a testtıl álomban, transzban, stb. Élı és holt, testi és szellemi változatok. Kapcsolata a halál után továbbélı lélekkel, halotti szellemekkel. Alakjai (ember, állat, tükörkép, fény, ködös alak). Csak bizonyos helyzetekben, idıpontokban, halál elıtt észlelhetı; csak álomban, látomásban jelenik meg. Láthatatlan védı, kísérı (ırangyal), sorsot megszabó/jövıt jelentı sorslélek. Érzelmi, gondolati kapcsolat saját alteregoval, mások alteregojával (lidérc/mara/mahr jelenségek). Szabad lélek alakváltozataként értelmezett kísérı, ırzı, segítı, beavató szellemek. A lélekképzetek narratív hagyományai, a szabad lélek, árnyéklélek, külsı lélek, illetve a testtıl elszakadás, az álomban távozó lélek, az átváltozás, alakváltozás, lélekké változás narratív metaforái (repülés, láthatatlanság, kicsivé változás, kulcslyukon bejutás, apró tárgyban utazás, vizen járás, állattá változás, stb.); mondai, mesei motívumai. Különleges, születésüknél fogva szabad lélekkel/alteregoval rendelkezı kétlelkő lények, kettıs lények, alakváltoztatók: emberfarkas és mara/mora/mahr/alp/lidérc lények, vámpírok, boszorkányok, táltosok és varázslók. 2. Test és lélek halál; élet a halál után, halotti szellemek Egyén/személy halála: test és/vagy lélek halála, halott testi és szellemi léte. Halott test (kiszárad, elporlad, beveszi/nem veszi be a föld). Továbbélı test, élı holttest. Félig élı/felélesztett test; megszállott holttest. Mi (milyen fajta lélek) hal meg a testtel együtt, mi éli túl a testet. Holttestben, csontokban továbbélı lélek. Halálos ágynál megjelenı, lélekért jövı ısök, rokonok. Lélekkísérık (angyalok, szentek, démonok). Lélek a halál pillanatában, melyik lélek hal meg. Eltávozik-e a testbıl, hogyan, hova, milyen alakban (lehelet, vér, köd, pici ember, pici angyal, meztelen csecsemı, méh, madár, stb.) A lélek távozásának nyelvi metaforái. A távozó lélek tartózkodási helye, idıszakaszai, a távozás állomásai, dátumai. Fokozatos halál, halál után átmenetileg megmaradó testi funkciók, fokozatos távozás. Átmeneti helyek, átmeneti létezés: státusnélküli, végsı nyughelyükre nem jutott halottak, köztes létben bolygó lelkek. Lelkek, szellemek a másvilágon, túlvilágon, fent, lent, mennyben, alvilágban; erdın, hegyen, barlangban, szigeten, víz alatt. Halottak szelleme a túlvilágon: testi és szellemi tulajdonságok, megnyilvánulások. A különítélet és a feltámadás; feltámadt test és/vagy lélek a test és/vagy lélek sorsa a közbeesı idıben; lelkek a purgatóriumban. Átjárás a túlvilágok között. Utolsó ítélet, a lélek végsı sorsa a feltámadás után. 3

4 Földön, testben, temetıben (sírban, sír körül), házban, családnál maradó lelkek, ház halottai házban, tőzhely körül, ıs lelke falban, tőzhely körül, küszöb alatt állatalakban (házikígyó, talasom, stb.; építıáldozat ). Halott szelleme képmásban, szoborban, varázstárgyban (talizmán, sztoikheion). Halottakból lett családi/egyéni örzıszellemek, a családot, közösséget támadó rossz halottak. Halotti szellemekkel társult, öszszeolvadt, szinkretikus mitikus lények: tündérek, rosszindulú halottakból lett démonok, kétlelkőek : alteregoval illetve élı és holt változatokkal rendelkezı emberek (boszorkányok, varázslók, vámpírok) illetve démonok. Ember és szellem közti átmeneti, félig ember, félig szellem lények: könnyő árnyékúak, szélemberek (zivatarvarázslók: stuha, zduhać, płanetnyk, chmurnik); tündérek. Emberek közé, földre visszajáró, embereknek (álomban, transzban, földi környezetben, szellemként, testileg, egyénileg vagy csapatosan) megjelenı, ıket segítı vagy támadó, halálba ragadó, tılük másvilági sorsuk befolyásolását remélı, áldozatokat követelı halotti szellemek; megszálló halottak. A visszajárás/megjelenés alkalmai, ideje, célja; a halottak idıszakai és terei a földön. 3. A természetfeletti kommunikáció a test lélek szellemek összefüggéshálózatában Általános, spontán, laikus formák és hivatásosok, akik bizonyos testi/lelki képességeik, születési sajátságaik révén (speciális lélekkel, alteregoval, valamint sajátos örzıszellemekkel stb. rendelkeznek, és sajátos szellemvilággal illetve túlvilágokkal kommunikálnak). Kommunikáció a halottakkal, halotti szellemekkel, zivatarfelhık démonaival; tündérekkel járni, stb. Formái, funkciói. Halottak támadásai, élık elragadása, beavatása, megszálló halottak, poltergeist jelenségek. Kommunikáció álomban megjelenı holtakkal, szellemekkel. Kommunikáció az élık alteregoja/hasonmása révén. Laikus és hivatásos kommunikáció a halottakkal, szellemekkel a személytıl elszakadt hasonmás révén: a hasonmás horizontális, földi utazásai, látás a hasonmás révén. Földi túlvilágokra utazó halotti társulatok Közép- Európa múltjában. Kettıs lények és kétlelkőek, alakváltoztatók kommunikációja a natura és kultúra világa között (emberfarkas) valamint az emberi világ és a halottak, démonok éjszakai világa között, démonikus hasonmásuk révén: mora, Mahr, boszorkány, strigoi, vámpír, stb. Segítıszellemek mint az alterego sajátos megjelenési formái. A kommunikáció technikái. Kommunikáció álomban, transzban transz létrejötte, technikái (spontán transz, önszuggeszció, meditáció, transzindukáló tárgyak: tükör, víz, stb.) A test és lélek állapota a transzban. Másvilági útjukról transzban tudósító látók, jósok. Rituális kommunikáció, szimbolikus és transzindukáló rítusok. Böjt, lucaszék, varázskör, varázsvesszı, halottak sírjának, tündérek helyeinek körüljárása, vesszıvel verése. Halottak, tündérek rituális megidézése, segítıszellem-szerzı halottidézı rítusok. Spontán és hivatásos, rituálisan indukált médiumizmus. A középeurópai halottlátó, mint halottak által megszállott médium. Zene, tánc, forgás transzindukáló szerepe, rituális halotti és tündéri megszállottság (gyógyító társulatok: ruszália, căluşari, stb.). A szabad lélek utazásai kísérıkkel, segítı lelkekkel, szellemekkel vagy anélkül; kiszáll a testbıl, felemelkedik; visszatekintve látja testét, a földet, a ravatalt, stb.; zuhan alagútban, vízen kel át vízi jármővön; felemelkedik a párával a zivatafelhıbe; repül álomban a tündérek mennyországába ; állattá változva csatlakozik a démonikus werwolf-csapathoz; állatok hátán, tárgyon, állattá változva utazik a boszorkányszombatra; tündérek zenélı-táncoló csapatával repül a tündérek másvilágára, stb. Lélekcsaták álomban, transzban; ellenséges rontó szellemekkel, zivatarlelkekkel a zivatarfelhıkben; ellenséges, támadó werwolfdémonokkal, a jó és rossz gyógyító és rontó szellemek között (megszállottság-transzban); éjszakai csaták (álomban, transzban) támadó halottakkal, démonokkal. 4

5 A transzélmények és lélekutazás, az alteregoik révén kommunikálók, halottak által elragadottak, túlvilágra utazók narratív hagyománya, nyelvi metaforái, szöveges reprezentációi, élményelbeszélései, mesei, mondai, irodalmi motívumai; a túlvilági utazások folklór- és irodalmi motívumai; a tündértúlvilágok és a boszorkányszombat narratív hagyományai. * Módszertani, vagy idıbeli, földrajzi megkötés nélkül szívesen veszünk bármilyen elméleti kiindulású folklorisztikai, antropológiai, mővelıdéstörténeti, szociológiai, stb. jellegő munkát, összehasonlító-történeti, szövegfilológiai elemzést, archivális kutatásokon, európai vagy Európán kívüli antropológiai terepmunkán alapuló vizsgálati eredményeket, vagy a vallási jelenségek tágabb vallásetnológiai, vallástörténeti, teológiai stb. összefüggéseinek elemzését. Csakis anyagot közlı bemutatásoknak akkor adhatunk teret, ha azok fontos új adatokkal gazdagítják egy-egy témára vonatkozó ismereteinket. A konferencia kétnyelvő (magyar és angol) lesz; esetleg párhuzamos szekciókban, de lehetıleg váltott idıszakokban (ez esetben a magyar nyelvő elıadások idejére a külföldiek számára fakultatív kulturális programot vagy kirándulást szervezünk). A rezümék mindenképpen, anyagi lehetıségeinktıl függıen esetleg az elıadások is, mindkét nyelven olvashatók lesznek. Ennek érdekében a következıket kérjük: Jelentkezését egy mondatos rezümével szíveskedjék július 20-ig elküldeni, a mellékelt őrlapon, és kérjük, jelezze, hogy milyen nyelven kíván elıadni. Angol nyelvő elıadás esetén legyen szíves a legalább a címet angolul is megadni. A rezümé szövegét majd angolul és magyarul is fogjuk kérni az angolul elıadóktól (legkésıbb 2012 január 30-ig), de egyelıre, a jelentkezéskor még nem fontos az angol nyelvő verziót elküldeniük. Az elıadások teljes szövegét magyarul vagy angolul 2012 április 30-ig kérjük elküldeni, hogy mindenki számára elküldhessük, illetve lesokszorosíthassuk elıre. Bár az utolsó konferenciánk (Mágikus és szakrális medicina) kötetének angol nyelvő megjelenésére még sajnos várnunk kell, nem adjuk fel a reményt és mindent elkövetünk, hogy e konferencia anyaga is két nyelven a biztosnak látszó magyar kiadás mellett angolul is megjelenhessék. A konferencia részvételi költségei még nem világosak; igyekszünk minden lehetıt megtenni, hogy az anyagi terhek elviselhetık legyenek. (Ha nem kapnánk támogatást, a költség 3 napra és 3 4 éjszakára, szállással és étkezéssel útiköltség nélkül 200 euró körül lesz.) Az elıadások maximális száma 50. Ennél nagyobb számú jelentkezés esetén válogatni kényszerülünk a jelentkezık közül, nem korlátozzuk azonban az elıadás nélkül résztvevık számát. Egyébként is fenntartjuk magunknak a jogot, hogy tematikus diszkrepancia, vagy egyéb okok miatt egy-egy elıadást visszautasítsunk. Kérjük, hogy jelentkezését az alábbi címre ( en vagy postán) szíveskedjék küldeni: Pócs Éva professor emeritus PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék 7624 Pécs, Rókus u

6 Jelentkezési lap a Test, lélek és természetfeletti kommunikáció / Body, Soul and Supernatural Communication konferenciára (Pécs május 18 20) Név: Foglalkozás, beosztás, rang, munkahely: Postai cím: Telefon: A tervezett elıadás címe: Nyelve: Az elıadás tartalmi kivonata (10-15 mondat): 6

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban Néprajzi vizsgálat Készítette: Iancu Laura Témavezető: Prof.

Részletesebben

Tartalomjegyzék A kereszténységet meghatározó filozófiai és fogalmi alapok... 4

Tartalomjegyzék A kereszténységet meghatározó filozófiai és fogalmi alapok... 4 2 Tartalomjegyzék I. A kereszténységet meghatározó filozófiai és fogalmi alapok... 4 1. Filozófusok: Platón, Arisztotelész, Szt. Ágoston, Aquinói Szt. Tamás... 4 2. Kereszténység és keresztyénség (katolikusok

Részletesebben

Rengőkő 1 Egy erdélyi szent hely és a hozzá kötődő kultusz kialakulása

Rengőkő 1 Egy erdélyi szent hely és a hozzá kötődő kultusz kialakulása Márkó Zsuzsa Rengőkő 1 Egy erdélyi szent hely és a hozzá kötődő kultusz kialakulása Bevezetés A dolgozat témájául szolgáló, máig alakuló történet a huszadik század második évtizedéig nyúlik vissza. Egy

Részletesebben

Webes verzió. Tartalom

Webes verzió. Tartalom Tartalom Tartalom... 5 Minden élet összefügg... 6 A sámán küldetése... 8 Mind kapcsolatban állunk... 24 Animizmus mindennapi mágia... 37 Vesd le a zoknid és állj a füvön!... 53 Kezünkben az erő... 65 Bevezetés

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora Politikai kommunikáció a hagyományos és az új kommunikációs technológiák

Részletesebben

Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus

Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus Részlet a Jeruzsálem Bibliaiskola II. 3 éves (1996-1999.) tananyagából Szerkesztette: Bartók Béla és Budai Zsolt Az okkultizmus térhódítása, a spiritiszta

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 INFONIA Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány Székhely: Adószám: 18241611-2-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés:

Részletesebben

A holisztikus szemlélet gyökerei, hatása a nevelésre, s gyakorlati megvalósítása a lovasterápiában

A holisztikus szemlélet gyökerei, hatása a nevelésre, s gyakorlati megvalósítása a lovasterápiában Hevesi Tímea Mária A holisztikus szemlélet gyökerei, hatása a nevelésre, s gyakorlati megvalósítása a lovasterápiában A holisztikus gondolkodást az indián, az ausztrál, a tibeti és az ősmagyar népek mítoszain,

Részletesebben

II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FİISKOLA PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK FEJLİDÉSLÉLEKTAN I. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: (Jegyzet) BERGHAUER-OLASZ EMİKE

II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FİISKOLA PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK FEJLİDÉSLÉLEKTAN I. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: (Jegyzet) BERGHAUER-OLASZ EMİKE II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FİISKOLA PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK FEJLİDÉSLÉLEKTAN I. (Jegyzet) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BERGHAUER-OLASZ EMİKE BEREGSZÁSZ 2013 1 Fejlıdéslélektan I. Jegyzet (Tanítói,

Részletesebben

BEVEZETÉS A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBE Géczi János Stirling János Tüske László. Szerkesztette:

BEVEZETÉS A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBE Géczi János Stirling János Tüske László. Szerkesztette: PANNON EGYETEM BTK ANTROPOLÓGIA ÉS ETIKA TANSZÉK BEVEZETÉS A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBE Géczi János Stirling János Tüske László Szerkesztette: Géczi János habilitált egyetemi docens és Stirling János egyetemi

Részletesebben

A nonprofit szervezetek helye és szerepe a helyi társadalmak életében

A nonprofit szervezetek helye és szerepe a helyi társadalmak életében Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola A nonprofit szervezetek helye és szerepe a helyi társadalmak életében A nyugat-dunántúli nonprofit szektor helyzetfeltárása

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

KOSZECZ SÁNDOR Hol kél fel a nap?

KOSZECZ SÁNDOR Hol kél fel a nap? KOSZECZ SÁNDOR Hol kél fel a nap? közelítések népmeséink világához Rohamosan változó világunkban kevés olyan változatlannak mondható biztos pont létezik, mint hagyományos világképünk szellemiségét képező

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A tájékoztatója. 2005. 4. füzet Jósvafı, 2005. december

Tájházi Hírlevél. A tájékoztatója. 2005. 4. füzet Jósvafı, 2005. december Tájházi Hírlevél A tájékoztatója 2005. 4. füzet Jósvafı, 2005. december III. évfolyam 4. szám 2005. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató HU ISSN 1785-4873 Kiadja a Mővelıdési

Részletesebben

Vallás és művészet konferencia

Vallás és művészet konferencia Vallás és művészet konferencia Jelenet Visky András-Tompa Gábor Tanítványok c. előadásából Időpont: 2015. május 8-9. Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Reviczky

Részletesebben

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK PÁRHUZAMOS AKKREDITÁCIÓS VIZSGÁLATA 2012 AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A MAB 2012/10/IX/1-35. sz. határozata 2012. december 7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tanulmányok jelenébıl a magyarországi

Tanulmányok jelenébıl a magyarországi KISEGYHÁZ-KUTATÓ EGYESÜLET Tanulmányok a magyarországi újprotestáns egyházak múltjából, Tanulmányok jelenébıl a magyarországi és teológiájából újprotestáns egyházak múltjából, jelenébıl és teológiájából

Részletesebben

Szabad akarat és eutanázia. Jelige: Heszperosz

Szabad akarat és eutanázia. Jelige: Heszperosz Szabad akarat és eutanázia Jelige: Heszperosz Tartalom Bevezetés 2 1. Szabad akarat a. A szabad akarat, a szabadság fogalma 4 b. Akaratlagos cselekvés Arisztotelész alapján 4 c. Sartre és Descartes szabadsága

Részletesebben

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint!

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! Marketingkutatás A marketingkutatás olyan objektív formális eljárás, amely a marketing döntéshozatalt

Részletesebben

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Ismerkedés a felnıttoktatással, ezen belül a távoktatással Az egész életen át tartó tanulás fogalma, színterei A formális, a nonformális és az informális tanulás meghatározása

Részletesebben

SZTERNÁK GYÖRGY A SZÉLSİSÉGES CSELEKMÉNYEK VESZÉLYEI

SZTERNÁK GYÖRGY A SZÉLSİSÉGES CSELEKMÉNYEK VESZÉLYEI SZTERNÁK GYÖRGY A SZÉLSİSÉGES CSELEKMÉNYEK VESZÉLYEI A fejlıdés egyetlen demokrácia életében sem történik konfliktusoktól mentesen, hanem sokkal inkább kisebb nagyobb felemelkedéssel, valamint átmeneti

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

Az idı a campusokon. Felsıfokú tanulmányokat folytató hallgatók idıszociológiai vizsgálata

Az idı a campusokon. Felsıfokú tanulmányokat folytató hallgatók idıszociológiai vizsgálata Az idı a campusokon. Felsıfokú tanulmányokat folytató hallgatók idıszociológiai vizsgálata Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a neveléstudomány tudományágban Írta: Bocsi Veronika

Részletesebben

KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI

KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI SZAKDOLGOZAT Hajdú Gabriella Kulturális Antropológia szak Témavezetõ: Dr. A. Gergely András 2001 TARTALOM

Részletesebben

Szabó József: Új megoldások a hátrányos helyzetőek továbbképzésében Az átképzések háttere

Szabó József: Új megoldások a hátrányos helyzetőek továbbképzésében Az átképzések háttere Szabó József: Új megoldások a hátrányos helyzetőek továbbképzésében Az átképzések háttere A hazai munkanélküliség elleni küzdelem egyik legegyszerőbb módjának tőnt hosszú ideig a strukturális munkanélküliség

Részletesebben

Magyarország új alkotmányossága

Magyarország új alkotmányossága PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Magyarország új alkotmányossága Drinóczi Tímea (szerk.) Pécs 2011 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyarország új alkotmányossága Drinóczi

Részletesebben

A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben. Doktori (PhD-) értekezés. Szerzı: Fodor Gyula

A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben. Doktori (PhD-) értekezés. Szerzı: Fodor Gyula A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben Doktori (PhD-) értekezés Szerzı: Fodor Gyula Témavezetı: Prof. Dr. Süli-Zakar István Debreceni Egyetem Természettudományi Doktori

Részletesebben

Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat

Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat Alulírott Vig Zoltán kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és abban

Részletesebben