Költ B/tséén^ Szent Öyörgy'Haváoak (Ap* - '. riüsaek) 24-dik.űápj'an:^' 1792*.'.. ^*'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Költ B/tséén^ Szent Öyörgy'Haváoak (Ap* - '. riüsaek) 24-dik.űápj'an:^' 1792*.'.. ^*'"

Átírás

1 KÍR AL Y í : "~F E.JL'S É G* " ENGE.MLMÉVEL i^f^i Költ B/tséén^ Szent Öyörgy'Haváoak (Ap* - '. riüsaek) 24-dik.űápj'an:^' 1792*.'.. ^*' rip ' ' '" : - jt * <] ' ' ' ' -', *' A ihavfkky ^ápitlti^ énlem'éá ttazáakőa^ Nápoly b A indult ifírieá a* napokban, íe(*f»; Uruak' eügedelméből, a* Nápolyi Kííáiy*" aek jó módjára meg tanútsa.nápolyiak at$. melléét ^nünttkültáaáa " Jfttfr'qnl'sélfea '* v'égh«- vífetid";!'vmét^'viííza Sog[Ééübv ' jöói. ; ' A2 idé vaí^/íg^íí- öátó müfieíyüel/ih'aráde'had* Dágy! íet&hyei Úr, haáoálókeppeü* Hazánkfia* E^éii 7F#^g'- "^evtí^étt kát/ériietneis Urak, a* Cliy'miáSari és * afmathes&b'lih'' ízttzm ctag/ tudomáüüjok által* áafznára va&yúak égáis tf s Stá-

2 m Státusunknak, 9 s betsületére Nemzetünknek, Magyar Származású volt B. Tott (eredeti neve Tóth) is *), a\ ki több Szép tudománnyai között igen értett az agyú-öntés 5 mesterségéhez, mellyet voltaképpen tapasztaltak a' Törökök, a' kiknek ha B. Tót nem lett vótha vezér angyalok az ágyúk* kéfzítéseben, 's az azokkal való élésben: még nagyobb prédái lettek volna az Orofzoknak, az ez előtt hufzonkét esztendökkel folytatott háborúban. ~'~r " "^-' :' * * A' múltt TsÖtörtökön (April. 19-dikén), estvéli tíz óra után kiyánkozott egy Katona TiSzt audíentziára bé- menni ö ^Felségéhez; de, terrriészet fzérént, nem nyerhette-meg kívánságát," illy rend - ftivül - való időben. Fogta tehát»? s mi#djpt^pti:. ^^Hdvarban agyon lőtte magát. " Az illyen gyáfzos esetekkel* olyias r 4&ájra i *s ^allásár,a, mindég: fel lehet so^iajtaqi; Mi atyánk! na.vigy minket kísérteibe! " ' Lagusius ÜT, a 9 ki Florentziában, 's azután Betsbenis első Udvari Doktora volt a? meg-bóldogújtt Felségnek, nem.esett - Ki hivatalából, ta* mint némellyljjságok hir- " *y.erről váltást/te/z önnön mhga ^ köpethe* \ zendö tzimü.frantzia. íqünkfijiíbari 1'. #fé-., moíres du Baroii de To't't \ sür les Türcs, ' et le$tartares. a Maéjiriclit 178.6I ( Qt Könyv $ r acl. rétb. 4/<?<>/ JÍz -<dttya é \#. RákótzivalV ment vmk ki TőrőA Qr+ \ Jzágba..,:

3 519 Az Április, rész Szerént igen Szépen, rész Szerént tűrhetőképpen forgatta itt magát egy darabig; hanem hufzadiktól fogva oily hideg napok járnak, hogj sok gyümdltsfák* virágjait el-vette a'hideg. Magyar Qrpxúg. Pejiröl, Áprií. 17 dikén. Mennyire viheti eggy okos NeveírJ, tsak kevés idő alatt is a' maga gondviselésé alá bízott Gyermeket: Szép példáját adta ennek itten a' múltt Mártziusnak 31-dikén Bl Rudnydnfzky Farkas Űríitska' Nevelője Kovdtsits Ür, ki is, fél eíztendő alatt űgy kéfzítette a' meg nevezett Tanítvánnyát, hogy ez, Szintén három óráig próbálgaftatván néhány Papi és Világi Urak által, kellemetes bátorsággal, Vfzép folyó tifzta be-* fzéddel értelmesen és okosan felelgetett ezen. itt következő tárgyakból: 1.) 'A* Kerefztyén tekhisrhusban vágynak*,eí6 - adva: 2,) A* természeti' Hiítóriábóf j nevezetesen a;s úgy nevezett ^ífnphibiumokrór\ áz az, az olíyan állatokról, mellyéknek nem két Szív-kámarájok vagyon, mint más állatoknak; hanem tsak egy, 5 s a* vérek hideg, mellyek közzül 5iiémellyek egy formán élhetnek mind a' vízben, mind a*szárazon, mint p. 0. a* békákj^ "és a' bogarakról. 3.)' A**közönséges' ( universalis) Hiflóriából, Világ* kezdetétől fogva J$agX Sándorig. 4.) A!. M.a,gyar_líe.mzet 9 eredetének, és a 5 n f 's 12-dik Századokban éltt Magyar Király oknak Hiftő.riájábőL 5.) A' Föld' kerekségének közönségesen, és. S s 2 küls- Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár '** Jelzet:

4 ^$0 ' 0SS2SS5O különösen Magyar Orfzág* Kerületeinél Vármegyeinek, és nevezetesebb Városainak 5 s folyó vizeinek le-irásából; ügy nem külön! fcen ís r ér?ict Orfzágéból, 's nevezetesen jf u l firiáéból is. 6.) A* Deák nyelvnek mind a' nyóitz réfzeibol. Próbákat tett végezetre a' Számvetésnek négy elsőbb réfzeibol, és a* Matkesisnek kezdeteiből,.. az az, az egyenes, és horgas lineákról való tudó. iriáriybol." A' Nagy - Károlyi. r Diftriktusban, \o e^ Jeepen megy elö az Ó Hitüeknélis a'nemzeti Oskolák' dolga. A' tanítás' m ód jár a. AW. Karolában taníttatnak az Ekklésiák' Kántoraik mind Magyar) mind pedig Orojz és Oláh liyélyeji. JSémelly Ö' Hitű Lelki P.áfztorok magok is nagy elzkqzei a'nemzeti Oskoláit' Virágzásának, kik közzül egy kiváltképpenvaló a* JSagy Karo/yitOrofzl*ap *). Példás "buzgóságát tetté a' líöz jó eránt nyilván- Vrílóvá, eggy oda való Ó Hitű tanú Itt Keres* K<.üÓ is, a ; kr ot Iz'az forintokat áldozottfel maga vagyonjáből a' végre, hogy az' O Kitü Nemzeti Oskoláknak Száma Szaporodjon. Kis - Mártonban % a' kettős Lakodalom' örömére, nagy tűzi- játékot kéízíttetett Efz* Urkázy Antal ő Hertzegsége; hanem minek'- eio.aé 'el-égettetett volna az, ApriL ig-diká' eslyéjén, a* leg-szebb darabot (frontot) le* \ " ron* *) Mti/z. Esperest Kozák Űr, a 9 kinek KQ» adjutora í\ Olsavízky XJr-

5 d gffgg* 5gt tontotta fcelőle a* Szélvéfz: valamint á* műltt eíztendőben EfzUrházán is azzal a r Mjáaossággal esett meg a? tiizi-játék, hogy a'legderekabb front előbb meg-gyúiadt vóit, mini sem reá jött volna a' sor. T/N. Heves Vármegye? közöns. Gyűlése* ben, melly ezen hónapnak 12-dikén kezdett tartatni, Egri Püspök ő Excelt jának, mint í ő Ispánynak elölülése alatt, Orízág-Gyűlési Deputáiusoknak válafztattak :. Septemvirálista jílmásyignátz ö Méltósága, és Első Áh Ispány T. íáy Bertalan Urak, gímonyból y ÁpriL 2-dikán. Öt hónapok alatt, tíz ezer bál pamutot Szállítottak által a' Török Kereskedők Orsóvénél, és Mehádiánél a' mi Földünkre. IBogy C'géíz divattyfíbaa ucm folytathatják -*±J -ö ^*Lu«vi= xv 5 Török Orízágiak a' kereskedést, két kivált k éppen való okait adják ok ennek. Eggyik ez, hogy a' had' idején elromlottak a'vendég-fogadók, *s a'portéka tartó épületek (depositoriumok); másik pedig az, hogy a' Belgrádi Harmintzad nints még ez ideig jó karba véve. Minden órán vár* uak honjiántzinápolybél * egy Tsáízári Rendelést, melly a' nagy huzavonának határt Szabjon.. Sáros Vármegyében fekvő Bért/a Kir. Városnak Képviselője, a 5 jövd Diétán is Mohosinyi Antal Úr fog lenni, a' ki a* köae- IcbfrmnlttOrfzág-GyűIés áital ki-rendeltetett Cemmerc. JDeputátziónak is Tagja. Magyar

6 jfójí GSSSSSto... Magyar Utazó. ^Posonyból, a 5 -Bánya-Városokon, é$ Vdtzon kerefztöl útazfram Peftre. Utamban sok helyeken, nevezetesen pedig a' kj-apadtt gödrökbea Szép mdrgdt *j (mérgei) láttam. Mivel. *) < rrf Nagyváti' Szorgalmatos Mezei Gazdája első Darabjának 34, 35, <& gj V 92. lapjait. jft/<?g W/TZ állhatjuk ez alkalmatossággal, A 037 említést ne te* gyünk, a Ns Hajdú- Városoknak, Anyai Nyelvünkhöz, 9 s d tudományokhoz viseltető indulatjukról, melly fzere'nt mind d hatan, úgymint: Böfzörménj, Dorog, Hadház,.Nánás, Szobofzló, V Vámos-. Eirts, Elő -fizetők váltak d fenn nevezett Jiajhnihr Könyvre. Ezen hazafiúi áldott tüzet, nem fzün. *,5 g**/*/*** a* JUs Farosokban, Dekretális Kapitány * nyok T. Jablontzai Petes János Ür is; valamint a* Jáfz és Kán Dijiriktus okban '. Fő Kapitánnyok T. Boros Sándor Ür. Valóban, midőn az ollyatén érdemes jó -. Hazánkfiai, kiknek kezekben kijjebb vagy nagyobb kormány vagyon, az Anyai., Nyelvnek ügyét felfogják, 'J gyarapítják: azt tselekefzik, d mit tselékedett maga d közönséges Kormányozó béldogúlit jó. Királyunk ki is az' Universitásban, Akadémiákban, és Gymnásiumokban.. Magyar Tanítókat állított fel > metlyért áldásban marad a* neve azt tselekefzik továbbá, d mit kivánt és akart d Nemzet- Gyűlése, és így maga az egéfz Nemzet.

7 sssssro 583 Mivel mindenfele tsafc kzt a f pánafzt hallottam, hogy Szűk á* marha, és a' ganéj; kérdeztem: miért hogy liafzonra nem fordítják a'márgát, ganéj helyett? de senki se tudta, mi légyen a' márga. Meg - mutattam tehát, mit hívnak annak; el befzéltem a' véle való élés-módját, és hafznát is. 'S mi lett a* foganatja befzédemnek? Az, hogy xám vetettek egynehány nagy Szemeket halgatóim, meg-tsóválták a' fejőket, *s azzal el-mentek. Boldog líten! gondoltam magamban, míg tsak meg, nem viiágosíttatnafc okos tanítás által az Iffjűság' Szemei: mind addig vakok lefznek azok, a* terméfzet* leg Szebb, 's ieg gazdagabb adománnyainak Szemlélésére is* Száz efztendökig ott heverhet ő miattok a' leg-jobb márga is, valamint hevert mind ez ideig. Nyitra Vármegyében, valamillyen nagy örömmel Szemléltem egy réfzröl azotifzép próbáit a7^<?r^-terméfztésnek, melly éket tétetett Gróf Forgat s Miklós ö Exc. ja: izint'búy igen tsudálkoztám más réfzröl rajta, midőn a* fzomszéd helységekben, fél falu.t is. el kellett járni, még se kaphatott eggy* garas árra tejet az Ember. Jaj Uram, e* volt a,j ki.- fogás, mind nagy hajúak mar most á'.teheneink, 's nem lehet őket fejni* > Áldott Magyar Orfzág! hát ugyan meg Szűnhetnél e 5 te, tejjel és mézzel folyó paraditsom lenni? Nem valójában, jtsak a' lakosid vennék bé a' jő intést, magok hafr nokra. - Tsak hamar, hogy JSyitra Városát el-hagytam, olly úton kellett utaznom* hogy eggy órá alatt tizfzer is emelni kellett a', fz ekeiét a' kerék -vágásból* Gondoltam ma-

8 magamban; be jó volna., ennek a' veízedeíxnes útnak egyengetesére hafználri azokat a' hűfz rabokat, a'kik ingyen efzik a' töm* Jötzben kenyerekét, melíyet a' jó lelkii jrnunkás Emberek, ortzájok verejtékével keresnek. Valóban, nem lehet rajiá tsudálkőzni, ha a' közelebb niúltt l<ét drága efztendökben, sok korbei, és kenyér nélkül lévő emberek, tsak azért is bűnhődtek, hogy árestomba tegyék őket; mert tudták, hogy ott, henyélések után is kapnak kenyeret. Azilíyenélet módjától iízonyoríik ugyan egy olly ízemélly, a* kiben a* jó - lelkiiségnek valamelly Szikrája, 's a' bets : üíelhek leg- Idfíebb érzése is vagyon; de nem is ember* jséges jó-féle emberekről* fzóllok éq, hanem zsivány okról, a'millyenek valamint másutt úgy Magyar' Orfzágonh elegen találtatnak.* 6 Erdély Orjzág. Kolosvárról irják, hogy eggy Oláh fzou gáló JLeány, meg taláh e' világi élettől undorodni tsak azért, mivel a'gazdaflzonyá- :.*ól iiüekeket kapott, a' mellyeket pedig iéttség kivöl nem jóságával érdemlett fogja tehát azon hevennyiben inasát, V xokogva a' Szamos partra Szalad," és nmiektrtánnabé kötötte volna magának a' Szemét, a* vizbe ugrott. Látták ezt ném*llyek, azért is leg- ottan oda Szaladtak, V fzerentséffen ki is fogták a' Leányt a' vízből. A* jó Leányzó meg- próbálta már, mi légyen a? halállal való Izembe -Izállás, 's azt v^iija, hogy tsak a' halál ne találjon ö reá, ő pgy an. soha se indul többé halait keresni* - / : ' Mi/egyes

9 Elegyes Tudósít ásói. **.5U ^ufiriai Belgyiomból azt irják, hogy Jtamur Vára' erőssítésében igen deiekassan foglalatoskodnak réfzünkről; és hogy Seregeink ( mellyeknek Albert Kir. Hertz g, és a' Braunfchweigi Hertzeg leíznek Fő Korma* nyozóik) kordont vonnak Belátómnak azon egéfz réfzén, melly Frantzia Orjzággal határos. A' Frantzia Nemzet» Gyűlése,. nem tsak a* Religionária mrad két nemen lévő Társaságok' öltözetek módját töri ölte' el ÁpriL 6-dikán, a' mint közelebbi Hírmondónkban említ eltük ; hanem e' felett mindennémii ruhák's külső jelek eráat, mellyekkeleödig a' Papi Személlyek magokat más fzernélylyéktől meg-különböztették : azt végezte álahyában, hogy azokat, Illeni" fzolgálaton kívül nem kell viselni. Ezen utóbb említett végzés, á'bourgőa Püspöknek Torney Úr* nak.-feltételére- hozatott, ki is Ápril. 9-dikéa mindjárt fzines ruhában, 's bé kötött hoítz;u hajjal jelent "meg a' Nemzet-Gyűlésében, A' Paris i Jakobinusok «Gyűlésé b en a* forgott Sénn nem régiben, hogy a'királytól világosabb maga ki-nyiutkoztatását kellene kivánni, a' Konjtitutzióhoz- való indulatja eránt. 'A* tanátskozást \ következendő határozás követte : Meg kell kérni á* Királyt hogy a* Konfiitatzióhoz viseltető hajlandóságának jeléül^ botáájfa el a Kápolnájából az űhjan.papokat, a" kik le nem tették a] pol«gári hitet. %fc ' * Az

10 jjrsör c;i!r M *ry*i& Az Oroft BirödaUmhán tartózkodó Frantziák parantsolatot vettek, hogy neveilet, 's élések' módját lialadék nélkül héjelentséf ' &' Belsőségnél. A' Státus* dolgát ról való minden befzéllgetésekré, nagyon résen van a' Politzáj' füle, 's a' Politzáj'Fd Direktzió' itiinden ; nap tartozik be-adni á* Státus-Kántzéliáriánák, ha valami nevezetéé beszéd, vagy dolog történik, meliy a* Státust érdekli. A' napnyúgoti Indiákon lévő $. Domingo (&z> Domokos ) Szigetje - béli Frantzia Kormányfzék., hajóra rakatott 217 pártos Szeretseneket, 's azt a' parantsoiatot adta felölök a* hajós Kapitánynak, hogy vigye őket egy pufzta Szigetbe, 's hagyja ott válamelly kevés eleséggel. El-indult a 5 * hajós Kapitány; de nem vitte a' pulztá Szigetbe a' pártos Szeretseneket, hanem lerakta azokat Jamaika Szigetében, melly az Jínglusoké. Meg-bofízankodnak az Anglusok, hogy oliy vefzedeimes vendégeket vittek hozzájok a* Frantziák: fogták tehát a' Szeretseneket, 's viííza vitték Sz. Domokos Szigetébe., A* Frantzia hajós Kapitány 5 tselekedetét úgy vette a 5 Nagy - Britanniai Udvar, mint Frantzia Orfzág > réfzéről vaiő meg-bántatást; de nem sok elégtételt kívánhat, mert a* Frantziák itf sérelmet Szenvedlek az AnglusoktóL Történt t*i,, hogy Gen. Cornvailis^ a' ki már.régen folytat az Anglusétf réfzéröl, hadat, egy JNap- keleti Fejedéiért Tippo Saih ellen, azt hallotta, hogy némelly Tsá- Szári és Frantzia záízlós hajók hadi készft*

11 Isteket vifznek Tippn-Saibnak. 1-küldött iehát s néhány fegyveres hajókat oliy párantsoiattal, hogy valahány idegen hajókat elő találnak, mind meg-vlsgállyák. Ezen pa* rílntsolatnak a* lett a* következése, hogy az Anglusok két Frantzia hajókat, Mahd nevezetű saját ki -kötő helyekben a* Franiziáknah erővel meg-visgáltak; de serami tilalmas portékát nem találtak rajtok, Ezt a' hibát el-tsinálta ugyan mindjárt akkor Szép Szóval Gen. Cornvallis, de valami g héttel ezután újj erőfzakot követtek el az Anglusok a' Frantziákon. Elindult t. i* az említett Frantzia ki-kötő helyből egy Frantzia Fregát (közép,* Szeríi fegyveres hajó ), két kereskedő hajóval Mangalore felé, melly ^' TJ rr <* v** ' ki IKGLO helyei Szemekbe tűnnekaz Anglusoknak a' Frantzia hajók, mindjárt visgálni akarták tehát azokat. Ekkor a' Frantzia Fregát* Kapitánnyá intett a' két kereskedő hajók r körmányozóinak, hogy lódáilyanak; mellyet látván az Anglus hajós Kapitány, utánnok nyomult, és tüzeltetett* A' Fran.^ Fregát' Kapitánnyá is lövetni kezdett tehát azanglus hajóra, 's tüzesen viaskodtak egymással egéfz 25 minutákig, á* midőn 25 holtjai, és 40 sebessei lévén már a' Fr. Kapitánynak, kéntelen vóit a' viadalt félbe fzakafztani. Az Anglus hajón hatan estek el,? s tizeneggyen kaptak sebet. Azonközben eggy Anglus hajó utol érte a* két kereskedő Fr. hajókat, 's meg visgálta; de semmi tilalmas portékát nem kapott raj. tok. Ezen előadott két rendbeli.törté ne-

12 588 #=====<* cetek még a v "multt észfendőben estek, az első ugyaü Okt.23-dikán, a' másik pedig Fov. 19-dikén; detsak^ezen hónapnak 2-kán 'érkezhetett el a* íúrtk'^nglidba. r A'józan vildgqsodds^gyumbllbt az, hogy Danid példáját már JSagy - Britannia is követé, az Ember - vasárnak el- törlésében* Abban- eggyezett meg t. i. Ápr. 2 dikán mind a' két Farjaraeniom Londonban, hogy a* Szeretsénekkel való kereskedésnek 1 alfánk ént végét kell SzakáSztani. Frantzia Orfzdg\% követni fogja e'réfzben kéltség kivül Anglia* példáját, mert a' Sz. Domokos fzigete-béli pártütésnek is egy fö oka a J vó!t, hogy a* Gazdák, valóságos hóhérjaik voltak a' ma? gok pénzén vert S:z^rctTycr»~-~f^^ kik ha feketék is, tsak ugyan emberek, '$ ugyan azért vagyon emberi érzések is* A* Török Nagy-Vezér, már Konjiantzindpolyba érkezett a' Mohamed'' záfzlójávak A' m*g Drinápotyban (Adrianopoüs) muia* tolt: Ie-nyakaztatott néhány fö Embereket azért, hogy mkldn uíóilyára Szándékozott a* háborút meg-ujjítanv; *s hadi segíttséget kivánt: nem teüyesítették. mindjárt vak *i)bgedelmességgel a' parantsolatját. Féltek a* liöujiantzinápolyban lévő roííz - akarói is,, hogy majd -ki-tölti rajtok a' bodzáját, V. % fejek nélkül mamának. ^ A\Kűpuddn-Basa, vagy a' Tengeri Eorrnányoxó ki esett hiva* tálából,. f s a' Nagy-'Ür v grál2íájából '. - Afti* Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár *' Jelzet:

13 OS5SSSSS* 5$ % Afrikának Szélső tsúttsán, az ugy ne ; \ r ezteteít jó rev>enység jokán (bonae Jpci promontofiumj fekvő Kolóniájuk az Angiusoknak, nagyon békételenkedik. Közel hét ezer Polgárság öltözött fegyverbe, 's kéntelen vóit a* Kormányozó a' Várba venni magát, a* hol is oltalmazó kéfzületeket tétetett. ' Az Orofz Tsafzárnéról azt irják, hogy az egéfz Tsáfzári Famíliával eggyütt igea egésséges. A' Nagy - Herlzegné most már ötödik magzatjával vagyon teréhben. Mártzius' elein, olly keméay idők jártak Rujfzidban, hogy némelly helyeken embereket is vett roeg.a', hideg.. A' Svéd Királynak igazkerefztyén módra lett példás ki-múlását, környüláüásosan le irta.svéd Püspök Wallquijt; de ézt,, valamint a* testamentomát is a' Királynak, tsak a* jövő postán közölhetjük, más most él-maradt levelekkel eggyütt/ " Találmányok. Re.naud nevezetű Frantzia Prókátor* olly házi - malmot talált, melly Szintén olly Szép Jífztet örpl, mio;t a' millyent a* legnagyobb vizi - malmok 'őrölnek ;' jóllehet tsupáp eggy ember által hajtatik. 15 láb a'hoífza, 8 a 5 Szélessége, 's 9 a* magassága. Három mázsa lisztet lehet egy nap rajta őrölni. Az árra 1500 livra (nyóltzad- fél Száz forint). A 5 ki meg akarná Czerezni ezen malmot: jelentheti magát" akár Parisben % az Udvari Újság-írónál j akár a'szerző- "

14 zönéi, leinek rendes lakása Fonteraulthm. vagyon., A' Cliviai Hertzegségnek Dilisburg nevű Városában pedig ProfeíTzor Meeren, olly malmot gondolt ki," mellyben egy ló von tsak 3 's mégis 12 9 söt több selyem- és fzőr - materiákat Szövő Székek is hajtatnak. Hogy közönséges hafzonra Sordíttathaflbn ezen találmány, ki fogja adni a' tudós" ProfefTor Úr nyomtatásban annak egéfz mivoltát, Y a' vele való élés-módját 'Parisban, közelebb két uj találmányok terjesztettek a? Nemzet-Gyűlése eleibe. Az eggyik olly eszkoz, meilye'n- azzal a' gyorsasággal lehet irni, mint á* mi Ilyen fzaponíá esik a' befzéd. A*.másik által, a"' leg.«meftzebb Frantzia határokig is el-küldheti a' maga parancsolatait a' Nemzet - Gyűlése;? s még abban az Ülés,ben feleletet is vehet reajók** " Az első találmánynak Guiraud, a 9 másiknak pedig Chappe a? tálalója. Meg-fejtés végett fel-tett hofznos kérdései* A' Párisi Akadémia, 1&00 livrát (két Száz körmötzi aranyat) igért 1 annak jutaib;nv pénzül., a' ki leg-jobb feleietet tud irmezen kérdésre : Hogy*. lehetne könnyebb módon kéfzíteni á*'bőröket, mint fzokasban volt még ekkoráig kéfzíteni?- A'feleleteket bé-véfzik a' jövő 1793-dik Efztendő* Augufíusának első napjáig. Az Edihburgi eggyik Tudós Társaságtói ötven arannyal fog jutalmaztatni, a' ki legóerekasabban meg fejti a' következő kér<lést: Mik

15 or=o 591 Mik c? dohánynak tulajdonságai? Hafznos é vagy hárof: a r dohány, az emberi testnek; 's mitsoda nyavalyák elten fzoigáihat gyógyító e/jzközül? uf mezei gazdaság*, vagy gazdáskodás' *) gyarapítására serkentő pe'ldák. A* föld - mivelésröl kpzönséges letzkék fartatnak Velentzélipn, még pedig Anyai rjyel'ven 5 's ugyan azért örömmel *s hafzoanal Járják azokat a 5 Szántó-yetö Emberek is* A' Flvrentziai G-ekonornika, vagy gazdáskódásra ügyelő Társaság, -Száz husz forintot nyomó arany - pénzel tiíztelte - meg Lorenzj Urat azon gondosságáért,, hogy egy darab., terméketlen földet, gyönyörű réttermő Tőiddé változtatott. Hasonló jutalmat tett fel'a'társaság azon érdemes Férjfiúnak, a' ki Florentziá > és PiftojcC vidékein, három efztendők alatt lég feefcb erdőket termeszt. ;*-*,.**.". :<># #* - % #1*^. ^v : 'v <-- Stájer Órfzágbfótj ezt a'? r«ndes,história át írják, hogy- B* nevezetű 5Váíös4?ay éggy;; nagy görbe sarkantyús sarus (ftíblis.) maga; yet,i.;legény Szokott volt bé járni nyalkákóci^ ni 'sjhelyteienke^ni a' Szomfzéd faluból, - A* Polgár Mefter, hogy rá ijjefzthefifen erre a 9 hafzontalan Emberre: bé hivatja egykor a* TanáHs ' ' eleibe v.'s- azt lobbanttyá néki.:' ' ':'. i* - fze-, - *) Más a 9 gazdálkodás i *más a r gazdái*, kqdás.

16 59S C3tt=2<* Szemére s hogy sokaa látták, nudöz* a' minap egy Szilaj-'paripán hánytatván ma* gát a' J Város* Kapuja előtt, el.tapodtatott egy Gyermeket. Noílza meg fzeppen a* sarkantyúd 'Fráter,? s midötf egyéb mentegeid próbákból ki - fogyott, volna : azt mondta, liogy ö meg-'mutatja az egéíz faluval, a* meliyböl való, hogy ő életében se üi,t lovon; jóllehet sarkantyúsacr jár is. Ekkor nagyot neveiéit az egéíz Tanáts., 's ezt a* 'let'zkév adta a' módis Finak: hogy a' lovagló Gaval^ lérok' inajino'zását, 's egyéb eddig gyakorlott iegénykedését többé a' Városbán ne íizze. - *, ' ' ' Ma nyittattak meg Betsben minden játék nézd helyek; holnap., úgymint a' Hódolás* napján', ingyen fog be botsáttatni a* JNép a* Teátromokba.,,, Jelen :t é $, Ki jőve a'h ochmeiíteri Könyv* nyomtató; sajtó alól azon már egyízer említett újj,nemes R o-»an,] "iílj'eíi ;lziin * alatt:.b á r k 1 á j A r g é n i ÍTe. DeákbóUízabad fordítás.. %* %>é. Sándor általa Kolos'yárV 3-ad rétb. 323 oldal. -~- A' kinek meg Szerzéséhez kedvé yagyon, parantsoljon Kolos várt f* Farkas oi'ttzában lakó B á r d J nevezetű Könyvkötőhöz - f a: kinél azt, &ó* papiroson, és bé kötva meg kapja. 55 krajtzárokön. " Küldjük az'm mm árkust, : az Orfzág- Gyűléséhez tartozó Aktákból.

BÉKÉS MEGYÉBEN. írta: OLÁH ANDOR (Doboz) 13 Orvostörténeti Könyvtár közi.

BÉKÉS MEGYÉBEN. írta: OLÁH ANDOR (Doboz) 13 Orvostörténeti Könyvtár közi. AZ ELSŐ JENNER-FËLE BÉKÉS MEGYÉBEN HIMLŐOLTÁSOK írta: OLÁH ANDOR (Doboz) "Tioboz község egészségügyének történetét dolgozzuk fel. Anyag- * J gyűjtés közben érdekes bejegyzésre bukkantunk a dobozi református

Részletesebben

ENGEDELMÉVEL, *'» "»» < *^iw#fifc»»w>

ENGEDELMÉVEL, *'» »» < *^iw#fifc»»w> 4 ENGEDELMÉVEL, *'» "»» < *^iw#fifc»»w>?«' «Költ BftsbeH % Szent Jakab-Havánák (Júliufi* pak) 27-dik napján, 1^92* * TsáSzát-Eotpnázásrmk igén pompás^ és örvendetes Xnnep-napjához, nem alkalmaztatta hozzája

Részletesebben

TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* ENGEDELMÉVEL. Nro 21. Ko'H Eétííben^ Böjtmás Havának (Mártziusnak) 25-dik napján Lj<}6*d\h Efztendóbea,

TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* ENGEDELMÉVEL. Nro 21. Ko'H Eétííben^ Böjtmás Havának (Mártziusnak) 25-dik napján Lj<}6*d\h Efztendóbea, A' TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* ENGEDELMÉVEL. Nro 21. Ko'H Eétííben^ Böjtmás Havának (Mártziusnak) 25-dik napján Lj

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

(III.)? *7. K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája

(III.)? *7. K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája (III.)? *7 Hadi - K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája, mellynek égéséré ma nem tsak egéfz Éut, hanem - a* Világnak más határaiban lakók-is vigyázó fzemekkel tekintgetnek.-.

Részletesebben

TSÁSZARI «KIRÁLYI FELSÉG'

TSÁSZARI «KIRÁLYI FELSÉG' TSÁSZARI «KIRÁLYI FELSÉG' ENGEDÜLMÉYEL *safs-~'ií>-«íass»- (80 Költ Béísb.en, Szent Jakab - Havának (Júliusnak) öó-.dik napján, 1793-dik EfztendÖben. Hadi Környülállások* i^fddjii'k a 9 meg-ígértt helyes,

Részletesebben

(XXXIII.) fze- ^'eken hirtelen meg-betegedve'n, midőn femmikép- nem gyógyíthatnák, Nikolfzburgban hagyaték olly

(XXXIII.) fze- ^'eken hirtelen meg-betegedve'n, midőn femmikép- nem gyógyíthatnák, Nikolfzburgban hagyaték olly (XXXIII.) Indílt BÉTSBÖL' Szereián 2f. Ayríl. i 7 S 7, Elegyes Tudásítáfok. nem gyógyíthatnák, Nikolfzburgban hagyaték olly 1)511 ^8gél, e] ho gy ha meg-gyógy úlna, hilldenék vifzfza. tsb e. Minthogy a'

Részletesebben

A' ROMAI TSASZARIÍíS AP. KIRÁLYI FELS&G NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL.

A' ROMAI TSASZARIÍíS AP. KIRÁLYI FELS&G NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. 395 A' ROMAI TSASZARIÍíS AP. KIRÁLYI FELS&G NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. hiúit BíZTSBÖL Kernen 27. fúr'rucj:.^ *>,.j^ \okat fzollani, és kevefset mondani minden oíto- ^ baságok felett való leg-nagyobb oflobasag

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

MAGYAR MÜSA, 0. _ Kök Bétsbet* 24, Nóvemberbefí i?87é. aí* Magyar Miifánaí btvitéfiré at ín Muj&m ezzel Kedveshdik / JD* /FI

MAGYAR MÜSA, 0. _ Kök Bétsbet* 24, Nóvemberbefí i?87é. aí* Magyar Miifánaí btvitéfiré at ín Muj&m ezzel Kedveshdik / JD* /FI / ', I IMIIM I III - " " ' *" " "" '-"»» - «,1 -ii n» MAGYAR MÜSA,, "ih.imiii I- *' "I P" ni í lf. I -I l " I li Élj 0. _ Kök Bétsbet* 24, Nóvemberbefí i?87é aí* Magyar Miifánaí btvitéfiré at ín Muj&m

Részletesebben

Költ Béísbenn, Sz* György Harának.'Áprilisiiik 9-dik napján x8oo-dik Efxteadőbtn* : - . M éts:

Költ Béísbenn, Sz* György Harának.'Áprilisiiik 9-dik napján x8oo-dik Efxteadőbtn* : - . M éts: Költ Béísbenn, Sz* György Harának.'Áprilisiiik 9-dik napján x8oo-dik Efxteadőbtn*. M éts: : - ** Génuai földnek, Génua, Városa 9 eránnyá* ban esti tenger-parti,? s nem külömben a* neve-* zett Városnak

Részletesebben

Költ Bét sh en, Boldog AÍSzony-Havának. ( Janii áriusnak.) -24-diK -napján,,179 2. Béts.

Költ Bét sh en, Boldog AÍSzony-Havának. ( Janii áriusnak.) -24-diK -napján,,179 2. Béts. Költ Bét sh en, Boldog AÍSzony-Havának. ( Janii áriusnak.) -24-diK -napján,,179 2. Béts. A * / "'-' ' Sl műltt Vasárnap tartatott, Ferentz Fö.Herv vtzeg* kedves Hitvese*, és liat, héti Leánykája 5 közönségesen

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Balogh Béla SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Az Állami Levéltárak nagybányai fiókja gyakorlatilag 1953-ban mint tartományi levéltár létesült.

Részletesebben

Indult Szeredán T S JB'ö L.

Indult Szeredán T S JB'ö L. Indult Szeredán T S JB'ö L. 2. "fan. 1787. TTól fel - nyissátok a' fzemeteket'. egy Európának oj} fzemfedél alatt lévő abrázattyát visgáíó Párisi.Frjiident igy kiálta-fel a' napokban. Egéfz Európa méroferpenyöben

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

(XIV.) ' fzárnyan járó hívek fzerént irhattyuk, hogy

(XIV.) ' fzárnyan járó hívek fzerént irhattyuk, hogy (XIV.) A Itt van mind Fazakájlól. ' fzárnyan járó hívek fzerént irhattyuk, hogy ennekutánna a' F. Monátkha parantsolatjárá»nden próba ki-állott Bbrbéliyök, a' Doktorokkal * Syógyittásnak ugyan azoii törvénye

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában. Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94.

FEHÉR KATALIN. Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában. Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94. FEHÉR KATALIN Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94. Bertits Ferenc pécsi pap a Mindenes Gyûjtemény címû folyóiratban 1, 1790-ben, egy

Részletesebben

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények 2011 május 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Vasárnapi értékelve Újság Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság Mérték Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Folyó

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

Benedek Elek. Az aranypálca

Benedek Elek. Az aranypálca Benedek Elek Az aranypálca Volt egyszer egy öreg király, s annak három fi a. A fi úk megegyeztek, hogy elmennek országot, világot látni, de hárman háromfelé. A legidõsebb azt mondta, hogy õ megy napnyugatnak,

Részletesebben

CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG 1 ENGED ELMÉVEU. iöé. Nrö. Máit Béisbeh; Böjt-eío Havának (FebruáriÜSÜÍJL) 3-dik áapján igoi-dlk Efeiendobeiü.

CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG 1 ENGED ELMÉVEU. iöé. Nrö. Máit Béisbeh; Böjt-eío Havának (FebruáriÜSÜÍJL) 3-dik áapján igoi-dlk Efeiendobeiü. CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG 1 ENGED ELMÉVEU A s Nrö iöé Máit Béisbeh; Böjt-eío Havának (FebruáriÜSÜÍJL) 3-dik áapján igoi-dlk Efeiendobeiü B é t ss műit hetén, Ím. jetikén*.láxehbürg* fcóí Budára indult

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

A legszebb mesék Mátyás királyról

A legszebb mesék Mátyás királyról A legszebb mesék Mátyás királyról Roland Tartalomjegyzék Mátyás király és a kolozsvári bíró / 4 Egyszer volt Budán kutyavásár / 8 Mátyás király és a huszár / 12 Mátyás király és a százesztendős ember /

Részletesebben

Nro ió. -A' FELS. R. TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK, KEGYELMES ENGED ELMÉR ÖL. Lengyel Orfzág.

Nro ió. -A' FELS. R. TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK, KEGYELMES ENGED ELMÉR ÖL. Lengyel Orfzág. Nro ió. -A' FELS. R. TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK, KEGYELMES ENGED ELMÉR ÖL. Kőit Bétsbon Augustusnak 23-dik napján 1793- efztendöb Lengyel Orfzág. Y%Á ern ok nélkül vonogatlak magokat a' Lcn- ^ gyei király,

Részletesebben

M A G X A R K U R I R.

M A G X A R K U R I R. ....... ' ~ ; M A G X A R K U R I R. -Indáit BécsböltPériteken, Januárius' ii-ídikén, 1827. Franczia Ország. Végzete azon beszédnek, mellyet Pair és Státusminister C h a t e aubri a n d a' Pair-kamarában,

Részletesebben

Egy fényképbe írt családtörténet

Egy fényképbe írt családtörténet Egy fényképbe írt családtörténet 1. A szülőfalum nevének eredete Vámosmikola Hont vármegyéhez tartozott, s ez a falu a XX. század elején központi szerepet töltött be a vármegyében. Itt volt/van a buszjárat

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Pázmány Péter és Zrínyi Miklós

Pázmány Péter és Zrínyi Miklós Pázmány Péter és Zrínyi Miklós A MAGYAR BAROKK JELES KÉPVISELŐI Javasolt feldolgozási idő: 150 perc 1. Szólások és közmondások! Pázmány Péter beszédeit gyakran szólásokkal tarkította. Az alábbiakban közreadunk

Részletesebben

(XLix.) A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGi NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. 27. Júniusban i?&g P

(XLix.) A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGi NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. 27. Júniusban i?&g P (XLix.) m A' ROMAI TSASZARI ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉGi NEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indáit BÉTSBÖL Szombaton 27. Júniusban i?&g P DiJ d B E T S. A ' F. Tsáfzárnak mobani állapotjárói moft-i/s tsak annyit tudunk,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Nro, 7. A FELS. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYN AK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. índúlt R étib ől, Pénteken Julius 22 ik napján ' Béts.

Nro, 7. A FELS. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYN AK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. índúlt R étib ől, Pénteken Julius 22 ik napján ' Béts. Nro, 7. A FELS. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYN AK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. índúlt R étib ől, Pénteken Julius 22 ik napján ' i8">3-ía ejitendöben. Béts. jauftriának azon hegyei között, a mellyek köz. zül a Wien

Részletesebben

Petőfi-morzsák. Móra Ferenc

Petőfi-morzsák. Móra Ferenc Móra Ferenc Petőfi-morzsák A középkor kolostor-életének furcsa alakja volt a frater falsarius, aminek lenni kellett minden barátkolostorban. Az a barát volt a frater falsarius, akinek kiosztott szerepe

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy '

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' H ov a t e t s z i k mo st me n n i? A re n d e lő b e n v o l t a m a le le t e ké r t, mo st me g me g y e k a kö r ze t i o r v o s h o z, h o g y me g b e s zé l j

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

CSÁSZÁRI S KIRÁLYI FELSÉG* ENgEDELMÉVELi. Nro 19* É é í ff.

CSÁSZÁRI S KIRÁLYI FELSÉG* ENgEDELMÉVELi. Nro 19* É é í ff. CSÁSZÁRI S KIRÁLYI FELSÉG* ENgEDELMÉVELi Nro 19* É é í ff. A niűlt fióaapnák elején j Grétzböí Scfaoíi, brun-ba érkeztek, 's o^tis mulatnak Ferdinánd^, és a 5 H i t v e s $ e, O Királyi (Toscanai) Nogy

Részletesebben

inro 52. A'FELS. R.TSÁSZ ÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. KEGYELMES ENGEDELMES ÖL. Költ Hátiban Decembernek 27-dik napján 1703. efztendöben.

inro 52. A'FELS. R.TSÁSZ ÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. KEGYELMES ENGEDELMES ÖL. Költ Hátiban Decembernek 27-dik napján 1703. efztendöben. inro 52. A'FELS. R.TSÁSZ ÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. KEGYELMES ENGEDELMES ÖL. Költ Hátiban Decembernek 27-dik napján 1703. efztendöben. Lengyel Orfzág. últ holnapnak 23 dik napján végződött cl a' Grodnói gyüíes,

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ. VI. korcsoport - FIÚ EREDMÉNYEK

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ. VI. korcsoport - FIÚ EREDMÉNYEK 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. korcsoport - FIÚ EREDMÉNYEK Székesfehérvár, Regionális Atlétikai Központ 2016. május 28-29. 100 m fiú "A" döntő - VI. kcs. 1 Szabó Dániel 1997 Székesfehérvár,

Részletesebben

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Varga László

Részletesebben

Nrö. g. A' FELS. R. TS A SZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. Kolt Bétsben Januariumak 28 'dik napján 1794*.;.» efztendöban. Nagy Britannia.

Nrö. g. A' FELS. R. TS A SZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. Kolt Bétsben Januariumak 28 'dik napján 1794*.;.» efztendöban. Nagy Britannia. Nrö. g. A' FELS. R. TS A SZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ÉNGEDELMSBÖL. Kolt Bétsben Januariumak 28 'dik napján 1794*.;.» efztendöban. Nagy Britannia. \ ülöirib'kuiömbféle környulállásoknak és tor* leneteknek

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

- Ó kedves feleségem, mégse tegyük ezt. Ha már az Isten nekünk ezt adta, ilyennel áldott meg, felnöveljük, ne dobjuk el magunktól.

- Ó kedves feleségem, mégse tegyük ezt. Ha már az Isten nekünk ezt adta, ilyennel áldott meg, felnöveljük, ne dobjuk el magunktól. Szamárbőr királyfi (széki népmese) Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy király. Annak a királynak nem volt gyermeke. Feleségestül együtt erősen búsultak, hogy már minden boldogságok meglenne, hogyha

Részletesebben

Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike

Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike Tóth Mihály Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike A csallóközi Felsőgelléren 225 éve, 1785 szeptemberében született a 19. századi magyar

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A gróf Károlyi Sándor által 1714-ben kiadott szőlő privilégiuma, törvénye és rendtartása.

A gróf Károlyi Sándor által 1714-ben kiadott szőlő privilégiuma, törvénye és rendtartása. A gróf Károlyi Sándor által 1714-ben kiadott szőlő privilégiuma, törvénye és rendtartása. Én n.-károlyi gróf Károlyi Sándor, nemes Szakmár vármegyének FeŐIspánnya, Felséges Vldik Cárol Császár és Magyarországi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A 2015 ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF Citit Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 Judeţul/ sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC TÓTH FERENC KÍGYÓ VŐLEGÉNY - Mindenünk van, kedves uram, A legnagyobb útnak indul, csak amire vágyok, az nincs. lagzi után estébe dől. - Mi volna az? - mondd meg Este e/múlt, éjfél Is már, [tüstént! éjfél

Részletesebben

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL CSONKA MARGARÉTA Ma arra ébredtem, fejemben sétált Camille Claudell, egyre csak verte a márványkövet, majd elrohant döngetni nagykaput, Rodin, Rodin, nyissál kaput! Gyermekeim

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

(CII.) r U27. , K}- hányta -Mars-, a Fegyverekből a fa kovákat.

(CII.) r U27. , K}- hányta -Mars-, a Fegyverekből a fa kovákat. (CII.) r U27 1 ^ i* ; «^ a 3! S^ i a a B 8?fp' a g «a^^;^^, K}- hányta -Mars-, a Fegyverekből a fa kovákat. A ' midőn már közönséges' levelekből oívafstík,- \JL hogy a' múlt hónapnak végén a* hatálmos

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1

Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1 Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1 Kérdőpontok a dél-erdélyi unit. egyház számára 1. Az unit. egyház rövid története a bécsi döntés óta. 2. Az unit.

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

f p Tr^ ~r~t'':( 3.Vj;?r r- r -. - 1

f p Tr^ ~r~t'':( 3.Vj;?r r- r -. - 1 f p Tr^ ~r~t'':( 3.Vj;?r r- r -. - 1 N r o 2 5. Á* FELS. R. fsászárnar ÉS Ái KIRÁLYNAK. KEGYELMES ENGEDELMÉBŐL... Költ Bétsben Mártziusnak 28 dik napján 1794. cj'ztsndöbcn.. Török Birodalom. fényes Pórtáj

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK

ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK GOMOR NÉPRAJZA XXXIV. VILLANYI PETER ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK DEBRECEN, 1992 TARTALOM ELŐSZÓ AMESÉLÓKRÓL A ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK ÁLTALÁNOS JEGYEI I. LEGENDAMESÉK 1. Szent Péter szamarat árul 2. Minden rest

Részletesebben

f SÁSZÁRI * KIRÁLYI FELSÉG*

f SÁSZÁRI * KIRÁLYI FELSÉG* f SÁSZÁRI * KIRÁLYI FELSÉG* " khgkdklmtvtl,, Km Beisáert, 7ünkfost - Hivihak '(Májusnak). 13-dik; mp)ín 9 1794-dik EíiteiídÖben, J-iandrécj Vámban, áz dstrom-kfczdetkor 7 ezer főből állott a' Frantzk Őrizet;

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

rzendő, mesebeli kincseket! (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából)

rzendő, mesebeli kincseket! (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából) 2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. január 28. február 1. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/5. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére

TERMÉSZETISMERET. Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére termeszetismeret 6:Layout 1 4/15/11 2:51 PM Page 1 Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Hazánk nagy tájai Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére Évfolyam 5 6 7 8 9 10 a ta nu ló ne ve 1 termeszetismeret

Részletesebben

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu DOI: 10.18427/iri-2016-0057 Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu A 20. század közepén az agrárvidékek lakosságának,

Részletesebben

Szenczi Molnár Albert emlékezete

Szenczi Molnár Albert emlékezete Szenczi Molnár Albert emlékezete Összeállította, a szöveget gondozta, a szómagyarázatot készítette, a képanyagot válogatta, a kötetet tervezte Zalabai Zsigmond Lilium Aunun Dunaszerdahely 2001 í - i '

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Útmenti keresztek Apátfalván települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Veréb Anett

Részletesebben