Megzenésített képek megfestett zenék (3. rész)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megzenésített képek megfestett zenék (3. rész)"

Átírás

1 33 Megzenésített képek megfestett zenék (3. rész) A zeneirodalomban sok olyan művet találunk, amit a zeneszerző képek ihletésére komponált. Kevesebbszer találkozunk ennek a fordítottjával (de ez sem ritka), amikor zeneművek nyomán készülnek képzőművészeti alkotások. Ezek a megfestett zenék (bár szobor, érem is van ebben a kategóriában). A sorozatban mindkét változatra mutatunk példát. Direkt orvosi vonatkozásuk kevés, legfeljebb az, hogy mind a képzőművészet, mind a zene élvezete a magasabb rendű idegrendszer és a psziché sajátos működéséhez kötött. Ez a magasabb rendű kifejezés elsősorban anatómiai élettani fogalomként értendő, nem jelent sem társadalmi állást vagy foglalkozást, anyagi helyzetet vagy ideológiai hovatartozást. A művészetekre való rezonancia a szép szeretetével, az empátiával, a nagy összefüggésekben való gondolkodással, a vizuális és/vagy akusztikus ingerek komplex feldolgozásával függ össze, de (főleg fiatal korban) kialakítható, pallérozható, fejleszthető. Mathias Grünewald: Isenheimi szárnyasoltár Szubjektív megjegyzés: Grünewald Golgotája egyike azon képeknek, amelyek életem során a legnagyobb hatást tették rám. Huszonéves korom óta, ahányszor a szemem elé kerül képen vagy az emlékezetemben, döbbenetet és iszonyatot vált ki. Elsősorban az a két, görcsbe merevedő kéz Csaknem ötven évnek kellett eltelnie, amíg eredetiben láthattam. Talán tíz éve, hogy egy ismeretterjesztő TV-műsorban Elzász városait mutatták, Colmart is, nevezetességei között megemlítve képtárát, ahol az isenheimi oltárképet őrzik. Utánanézve kiderült, hogy a város a szokásos hollandiai családi látogatás során némi kitérővel útba ejthető. Pár hónap múlva ott is álltam Colmarban, az Unterlinden múzeumban a kép előtt Mathias Grünewaldról szinte alig tudunk egyebet, mint hogy élt és festett. A születési és a halálozási évszámát hozzávetőlegesen ismerjük, a legújabb források szerint 1480-tól 1528-ig élt, de nincs tudomásunk arról, hogy kik voltak a mesterei, merre járt, hogyan élt. A közleményben igénybe vesszük az internet adta lehetőségeket. A lap korlátai miatt viszonylag kevés kép reprodukcióját tudjuk megjeleníteni, de a hivatkozott képek internetes forrását megadjuk. A linkeken megjelenik az a honlap is, amiből további információkhoz jut az olvasó. Hanghordozó mellékletünk sincs, ezért a megadott zenéknek megadjuk a forrását, esetenként feltüntetve, hogy az adott felvételen melyik másodpercnél található az illető rész. A nyomtatott kiadásban csak egy-egy link található, ezért érdemes a lap internetes kiadását is megnézni (www.ameganet.hu), mert ott még több kapcsolódó információ, hozzáférési lehetőség is rendelkezésre áll, és sokkal bővebb illusztrációs palettáról lehet válogatni. Évszázadokon át nem is vett tudomást arról a művészettörténet, hogy létezett ilyen nevű festő. Néhány egyéb képe is felbukkant a felfedezése óta: Krisztus meggyalázása (1503), Szent Erasmus és Szent Móric találkozása (1523) (lásd a függelékben). Működésének kora már a reneszánsz, de talán elszigeteltsége miatt a kép inkább a középkori mesterekre emlékeztet. Erősíti ezt az érzést, hogy az isenheimi oltárkép szárnyasoltár, ami a késő gótikus művészetre volt jellemző. Ezeket az építményeket az oltárasztal mögött állították fel, a szekrényt rendszerint szimpla vagy kettős szárnyas ajtó zárta, melyek megtöbbszörözték a festhető, díszíthető felületet. Az ilyen oltártáblákat úgy nyitották ki, mint egy könyvet, az aktuális ünnepnek megfelelően. A képet az azóta régen megszűnt isenheimi kolostor számára rendelte Guido Guersi apát, feltételezhetően 1510-ben. Kalandos úton jutott el mai helyére (a részletek a Wikipedián elolvashatók). A Golgota az első nézeten, az oltár becsukott állapotában látható. A képet szemlélve, elsősorban a szenvedés rendíti meg a nézőt. A feszületen halálra gyötörten, véresen, szederjesen függ a görcsös halálküzdelemben megmerevedett Megváltó. Ostor és tüskés vesszők hasította sebek borítják egész alakját. A sötétvörös vérnyomok ellentétet teremtenek testének beteges, zöld árnyalatával. Szöggel átütött két tenyerén kínjában széjjelnyíltak, meggörbültek az ujjak, és ebben a helyzetben merevedtek meg. Karjai meghajlítják a keresztfát. Elborzasztó a megfeszítettnek egyetlenegy szöggel átfúrt, görcsös kínlódástól kicsavarodott két lábfeje. A Megváltó szöggel átütött tenyere az isenheimi oltárképen

2 34 AMEGA KULTÚRORVOSTAN augusztus Mathias Grünewald Golgotája az isenheimi oltár első (becsukott) nézetén A Megváltó szöggel átütött lábfeje az isenheimi oltárképen Az isenheimi oltár második (kihajtott) nézete Vérfagyasztó naturalizmus. Mint ahogy naturalizmus a félrebillent fej, ernyedten tátott száj, a szederjes, megvastagodott, szétnyílt ajkak ábrázolása. Mindezt a rémséget gyászos feketeségbe oszló tájék keretezi be. Ha el tud szakadni a tekintet a főalaktól, megrendíti a kereszt bal oldalán állók kétségbeesése is. Mária Magdolna a kereszt mellett térdel, és égnek emelt karral, a kezét tördelve jajveszékel. Elképesztő az a mód, ahogy a fájdalom, a kétségbeesés ebbe az alakba bele van sűrítve. Ritka a képzőművészetben, hogy a művész ezt az érzést ilyen intenzitással, expresszivitással képes ábrázolni. A szenvedélyes fájdalmú Magdolna mellett a Szűzanya, özvegyi fátyolban, mint az ájulásba zsibbadó, a környezetről szinte tudomást sem vevő fájdalom képviselője áll elfehéredett arcával, összecsukott szájával, János evangelista támogató karjába dőlve. A kereszttől jobbra Keresztelő Szent János áll (aki Az isenheimi oltár harmadik nézete Niklaus von Hagenau szobraival Szent Antal tüze (ergotizmus) az isenheimi oltárképen

3 35 jelképként van jelen, hiszen az esemény idején ő már halott), vele a keresztet hordozó bárány, melynek vére az áldoztatókehelybe hullik: ősi szimbólum. Keresztelő Szent János hatalmas mutatóujja a Megfeszítettre irányul: Íme, az Isten Báránya. János fölé piros betűkkel festve olvashatjuk szavait is: illum oportet crescere, me autem minui (annak növekedni kell, és nékem alászállnom kell). Az első nézet szárnyain két szent, Szent Antal és Szent Sebestyén látható. Szent Sebestyén a korai katolikus egyház vértanúja, hitéért halálra nyilazták. A jelenet nagyon kedvelt témája a képzőművészetnek. Kevésbé ismert, hogy a vértanú túlélte ezt az első kivégzését, egy Iréne nevű jámbor római özvegy ápolta. A szent ápolása is gyakran felbukkan a képzőművészetben. (Georges de la Tour ezt ábrázoló festménye ki volt állítva a Műcsarnokban a 400 év francia festészete című kiállításon.) Sebestyén egy későbbi kivégzés során halt mártírhalált. Remete Szent Antal ókeresztény gondolkodó, az egyik legnépszerűbb szent (lásd a függelékben). Orvosi vonatkozása is fontos. Az egyik jelentős, 1095 körül alapított gyógyító szerzetesrend róla kapta a nevét (antoniták). Kórházaik a középkor legelterjedtebb betegápoló intézményei közé tartoztak. Franciaországból az 1200-as évektől látványos gyorsasággal terjedtek el Nyugat- és Közép- Európában és Palesztinában, de később Skandináviában is. Antonita kolostor első magyarországi említése ből való. Előjogaik közé tartozott a pápai udvar orvosi ellátása is. Német területen a reformáció szüntette meg a szerzetesrend házait és kórházait, ekkor szűnt meg az antoniták ingelheimi kolostora is. Mivel a rend névadója és védőszentje Szent Antal volt, magyarázza, hogy miért jelenik meg a szent többször is Grünewald oltárképein (részletesebben lásd később). A talpazaton (predellán) Krisztus siratását ábrázoló kép látható ebben a nézetben. Az oltárkép tábláinak kihajtása után a második nézet képeiben gyönyörködhetünk. Grünewald a baloldali képen az Angyali üdvözlet jelenetét ábrázolta, a kép hátterében magának az isenheimi kolostornak a belseje látható, amely a boltív színes bordáiról azonosítható. A középső rész bal felén, az Angyalkoncert című kép előterében muzsikáló angyal egy korabeli viola da gambán játszik. A koncert muzsikusai között az angyalnak álcázott gonosz alakja sejlik, megjelenítve azt a hitbéli feltételezést, mely szerint a gonosz mindenütt jelen van, soha nem lehetünk tőle biztonságban még az angyalok társaságában sem. Jobboldalt egy kertben ábrázolva Mária a gyermek Jézussal, fölöttük Isten figyeli az anyát és fiát, körülöttük angyalok repkednek. Az oltárkép jobboldali szárnya Jézus Krisztus feltámadását ábrázolja. A kereszténység a Napot Isten dicsőségének természeti kifejeződéseként értelmezi. Az ítélkező és feltámadó Krisztus Sol Justitiae (Igazság Napja) és Sol invictus (legyőzhetetlen Nap). Jézus feltámadását a napkelte jelképezi, ehhez kapcsolódik a templomok és a sírok keleti tájolása is. A kép a feltámadás, a mennybemenetel és a színeváltozás motívumainak bonyolult egybeszövése. A harmadik nézet akkor tárul fel, ha a kettős szárnyrendszer első és második látványa már nyitva van. Az oltárkép belsejében három szent szobra van. A középső Remete Szent Antalé, lábánál egy disznó, illetve egy kicsiny méretű alak, talán parasztember látható, kezében ez is egy disznót tart. Szent Antalétól balra Szent Jeromos szobra áll, lábainál egy oroszlánnal, Antaltól jobbra Szent Ágoston, mellette egy kisebb imádkozó pap alakja. Ismert az összefüggés, miszerint Remete Szent Antal életrajza járult hozzá az itt megjelenített másik két szent, Jeromos és Ágoston megtéréséhez. Az oltárkép szobrainak, virtuóz faragású keretének alkotója Niklaus von Hagenau. A baloldali szárnyon lévő festmény középpontjában az a jelenet látható, amikor a kilencvenéves Remete Szent Antal megtudván, hogy nála idősebb remete is van, felkeresi Remete Szent Pált, aki a legenda szerint ekkor száztizenhárom éves lehetett. A háttérben Remete Szent Pál barlangja látszik. Beszélgetésük alatt megérkezett a holló, amely a legenda szerint minden nap elhozta a kenyeret a remetének, de most nem a hatvan éve szokásos fél, hanem egy egész cipót hozott. A remeték beszélgetése egyébként egy olyan tájban zajlik, amelynek állítólag szinte teljes növényzete gyógynövényekből áll. Az esemény kedvelt témája az ábrázoló művészeteknek. A jelenetet az Érdy kódex írja le megejtően kedves, archaikus nyelvezettel (az Érdy kódexről a függelékben). A jobboldali képen Remete Szent Antal megkísértésének jelenete látható. A kép tele van a bujaság, a testi élvezetek elsősorban démonok által megszemélyesített képeivel. A szentet szinte szétmarcangolják a rátörő rémek. Félelmetes ördögökkel tölti meg a festő a remete körüli teret, akik fizikai kínoknak vetik alá őt, haját tépik, botokkal ütlegelik. Szent Antal ókeresztény remete megkísértésének a középkortól kezdve igen nagy a hagyománya a képzőművészetben. Kiemelendő közülük Hieronymus Bosch Szent Antal megkísértése című lisszaboni triptichonja (lásd a függelékben). Orvosi jelentősége elsősorban a kép bal alsó sarkában fekvő alaknak van, akinek testén a festő megjeleníti a Szent Antal tüze elnevezésű betegséget. Ez a kórkép a középkorban és még később is az anyarozzsal nagymértékben szennyezett liszt fogyasztásának következtében látszólag járványszerűen, tömeges mérgezésként jelent meg (ergotizmus). A betegség elsősorban a végtagok

4 37 vöröses elszíneződése után érgörcsökkel, lokális bőrelhalásokkal, fekélyekkel, majd a végtagok elhalásával járt. Az orbánc és az anyarozs-alkaloidák okozta betegség (ergotismus gangraenosus) külső tüneti hasonlósága miatt hosszú ideig azonosnak tartották a két betegséget. Az antonita szerzetesrend egyik tevékenysége a betegek ápolása mellett az volt, hogy szennyeződés nélküli gabonát bocsásson a lakosság rendelkezésére. Az antonita szerzetesek gyógyító tevékenységében jelentős részt jelentett a Szent Antal tüze betegségben szenvedők ápolása. Az 1478-ban közreadott antonita statútum arra utasította a rend tagjait, hogy a betegeket a gyógyítás folyamán az oltár elé vigyék. Mivel az isenheimi kolostor elöljárója volt az egyik legfontosabb antonita vezető szerzetes, feltehető, hogy az isenheimi kolostorban a betegeket, már a kolostorba való megérkezésükkor az oltár elé vezették. Grünewald festményei ezért közvetlenül részét képezhették a gyógyulás folyamatának. A hatalmas oltáregyüttes nem mindennapi látványban részesíthette az eléje vezetett betegeket. A Keresztre feszített nyomasztó látomása, a kísértés rettenetes démonai mellett ott látható a feltámadás napszínű dicsősége és a két remete békés beszélgetése, utóbbiak mint a túlvilág ígéretei a betegek evilági szenvedéseiért és kitartásáért. Paul Hindemith: Mathis, a festő szimfónia Paul Hindemith ( ) Németországban született. A frankfurti konzervatóriumban tanult ben a berlini Zeneművészeti Főiskola tanára lett. A fasiszta rendszer elől Törökországba emigrált, majd 1939-ben az Egyesült Államokban telepedett le ban tért vissza Európába. Pályafutása elején a neoklasszicista pontosabban neobarokk: Vissza Bach-hoz! törekvések jegyében komponált, de művészetében a disszonancia, sőt, olykor az atonalitás is szerepet kap. Zenéje legtöbb esetben személytelen, ez bizonyos fokig hideggé, tartózkodóvá teszi műveit, pedig a zeneszerző mindenkor mélyen elkötelezte magát a humanitásnak; ennek megnyilvánulása a fasizmus ellen állást foglaló Mathis a festő című opera. A mű eredeti koncepciója ugyanis opera volt. Hindemith maga írta a szövegkönyvet, amely Matthias Grünewald festőművész alakjában egy viharos történelmi korszak harcait, kétségeit, a művész elveinek és pályájának kríziseit, végül diadalmas tetőpontjaként az isenheimi szárnyasoltár megalkotását jeleníti meg. Az opera bemutatója a fasiszta Németország hivatalos fórumainak tiltakozása folytán meghiúsult, végül 1938-ban Zürichben mutatták be. Wilhelm Furtwängler kérésére a zeneszerző az operából háromtételes szimfóniát írt, amit 1934 márciusában bemutattak, világszerte nagy sikert aratott, és a műfaj modern klasszikusai között tartják számon. A zenemű kvalitásai mindazonáltal messze elmaradnak Grünewald alkotásának korszakos nagyságától (magánvélemény, vitatható). Az első tétel az első kép címe: Angyalok koncertje (Engelkonzert). A tétel az opera nyitánya volt. A bevezető akkordok után után a kürt intonálja a témát (1:18), aminek az alapja az Es sungen drei Engel ein süssen Gesang kezdetű régi német népének, amelynek dallamát a tétel sokoldalúan használja fel. A témát különböző hangszerek, hangszercsoportok mutatják be, mindezt nagyon színesen hangszerelt polifon zenekari szövetbe ágyazva. A három részből álló tétel befejező szakasza fugato, amikor a makacsul visszatérő főtéma bújócskát játszik a különböző hangszercsoportokban. A lassú második tétel címe: Sírbatétel, az opera hatodik jelenetét idézi fel mély megilletődöttséget sugalló gyászzenéjével. Az alaphang szomorú, mintha egy gyászmenet lépéseit jelképezné, majd a fuvolán és az oboán gyönyörű, elégikus dallam siratja a halottat (1:00 1:52). A folytatásból kiérzik a panasz, talán a felháborodás is, majd visszatér a nyugalom és a fuvola és kürt dallama a vigaszt ajánlja. A szimfónia legterjedelmesebb és legjelentősebb része a befejező, harmadik tétel, amely az opera fináléjának egyik részletét dolgozza fel: Szent Antal megkísértése. Sokan tartják úgy, hogy Szent Antal és Matthias Grünewald alakja a zeneszerző képzeletében összefonódott, a szent megpróbáltatásainak látomása a zeneszerző küzdelmeinek drámai ábrázolása során kap világos értelmet. A bevezető recitativo után egy gyors szakasz következik (1:50 5:33), izgatott, vágtató, a kísértés mozgalmasságát illusztrálja. A tétel második része a testi örömök felajánlása, a brácsákon és csellókon előadott érzéki dallam formájában (5:40), de ezt követően ismét visszatér a zűrzavaros első szakasz (8:30) időnként ütlegelést imitáló dobütésekkel, egyre gyorsabb ritmussal. A harmadik tétel 2. része még ezt a hangulatot folytatja, de megkezdődik az utolsó szakasz (1:20), a vonósok adják egymásnak a dallamot, majd a fafúvósok is intonálják a Lauda Sion Salvatorem (Dicsérd Sion a Megváltót) gregorián dallamot, amit átvesznek a rezek, és diadalmas Allelujaként fejezik be a szimfóniát. Dr. Berta Gyula Apponyi Magánklinika, Kaposvár

5 38 AMEGA KULTÚRORVOSTAN augusztus Függelék Képek Az Isenheimi oltárkép és részletei: https//www.google.hu képek Isenheimi oltárkép Unterlinden Múzeum: és Remete Szent Antalról: Hieronymus Bosch: Szent Antal megkísértése: wiki/file:hieronymus_bosch_-_triptych_of_temptation_of_st_anthony_-_ WGA2585.jpg Isenheimi kolostor: Érdy kódex a szócikk utolsó bekezdésében: Isenheimi_olt%C3%A1r Szent Erasmus és Szent Móric találkozása: Krisztus meggyalázása: html Zenék Paul Hindemith: Mathis a festő. A Nemzetközi Mahler Ifjúsági Szimfonikus Zenekar előadásában, Herbert Blomstedt vezényletével. A látvány nagyban segíti a zene élvezetét. 4 részes felvétel. 1. tétel https://www.youtube.com/watch?v=iupdebg5rxk 2. tétel: https://www.youtube.com/watch?v=lnurg43azxu 3. tétel 1. része https://www.youtube.com/watch?v=6yhzitqq2im 3. tétel 2. része https://www.youtube.com/watch?v=w-frdnfynes Elérhető a mű a szerző vezényletével is egy 1955-ös, technikailag is kielégítő minőségű felvételen, a Berlini Filharmonikusokkal. Több részes, a részek automatikusan folytatódnak. https://www.youtube.com/watch?v=w-yt3rd4zjg&list=pl609cb fa MEGHÍVÓ 4. Budapesti Amega Fórum a 20 éves Amega jubileumi rendezvénye Helyszín Hotel Benczúr*** + (Budapest, VI. kerület, Benczúr utca 35.) Időpont szeptember 27-én között és szeptember 28-án között Jelentkezés a portálon: PTE ÁOK/2013.II/00028 / ben a címre / hagyományos levélben (Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46.) vagy faxon ( ) PROGRAM ÜTKÖZŐ Dr. Endre László Hajlamosít-e allergiára a D-vitamin profilaxis? Dr. Hídvégi Edit Megvéd-e a D-vitamin az allergiától? HALÁLKÖZELI ÉLMÉNYEK Dr. Nagy Béla Fatális köhögések gyermekkorban Dr. Horváth Erzsébet Cianózis + köhögés halál Dr. Juhász Miklós Az élvezeti szerektől a növényi mérgekig Dr. Zacher Gábor Állati mérgek okozta allergiák és más bonyodalmak PROFESSZORI VIZIT Prof. Dr. Cserháti Endre A köhögés kultúrtörténete Prof. Dr. Szilasi Mária Obstruktív légúti kórképek szisztémás szövődményei Prof. Dr. Böszörményi Nagy György A krónikus obstruktív légúti kórképek új megközelítései KOCKÁZATOK ÉS MELLÉKHATÁSOK Dr. Tamási Lilla Az asztma és a szénanátha kezelése terhesség alatt Dr. Uhereczky Gábor A gyermekkori inhalációs szteroid kezelés mellékhatásai MEGLEPŐ HELYZETEK A RENDELŐBEN Dr. Pilling János Krónikus betegségek kommunikációs csapdái Ludányi Zsófia Az orvosi helyesírás furcsaságai Dr. Hanti Péter Jogi abszurdok, avagy mire jó az orvosi felelősségbiztosítás? HATÁRON TÚLI ÜGYEK Dr. Novák Zoltán Az asztma és a psziché Dr. Berta Gyula A légúti betegségek és a művészet Dr. Rónai Zoltán Az allergia és a szex CÉGSZIMPÓZIUMOK: AstraZeneca, Berlin-Chemie/A. Menarini, Boehringer Ingelheim, Chiesi, GSK és Novartis További információk, részletes program és jelentkezés:

Z enében. MÁV Szimfonikus Zenekar 2012-2013. utazunk! Budapest. Mű vésze ti veze tő: Csaba Pé ter MŰSORFÜZET

Z enében. MÁV Szimfonikus Zenekar 2012-2013. utazunk! Budapest. Mű vésze ti veze tő: Csaba Pé ter MŰSORFÜZET Z enében utazunk! MÁV Szimfonikus Zenekar Budapest MAV SYMPHONY ORCHESTRA 0-0 MŰSORFÜZET Mű vésze ti veze tő: Csaba Pé ter MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR / MAV SYMPHONY ORCHESTRA alapítás éve / Founded in A zenekar

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XVIII. évfolyam 5. szám Tartalom A szentek visszatérnek...1 Jó volt olvasni: Szabó Ferenc SJ Elszállnak éveink...2 A

Részletesebben

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft HABEMUS PAPAM! XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Aktuális FERENC PÁPA Jorge Bergoglio jezsuita szerzetes az új pápa Jean-Luis Tauran,

Részletesebben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 7. szám 2005. február 13. Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) Ára: 164 Ft a Mindentudás Egyetemén a vallási tematikájú elõadásokkal egy üzenetet fogalmaztunk meg arról,

Részletesebben

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája hungart könyvsorozat Vásárhelyi Antal 2011. nárcius XXII. évf. 3. szám www.uj-muveszet.hu - HU ISSN 08662185 ára 695 Ft 11003 9 770886 218004 Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség

Részletesebben

Szerkesztette és fényképezte: Kassányi Jenő. Lektorálta: Madocsai Bea és Marik József dr. COPYRIGHT EMMÁNUEL KÖZÖSSÉG 2010.

Szerkesztette és fényképezte: Kassányi Jenő. Lektorálta: Madocsai Bea és Marik József dr. COPYRIGHT EMMÁNUEL KÖZÖSSÉG 2010. JÉZUS SZÍVE VÁROSA Paray-le-Monial Szerkesztette és fényképezte: Kassányi Jenő Lektorálta: Madocsai Bea és Marik József dr. COPYRIGHT EMMÁNUEL KÖZÖSSÉG 2010. ELŐSZÓ 1673-ban egy francia vizitációs rendi

Részletesebben

Kéthavonta megjelenő folyóirat 2011. november december 65. évfolyam 6. szám

Kéthavonta megjelenő folyóirat 2011. november december 65. évfolyam 6. szám Kéthavonta megjelenő folyóirat 2011. november december 65. évfolyam 6. szám Amilyen az adventi várakozásod, olyan lesz a karácsonyod Meghallgattál engem! Christine Frederiksen és Balázs Ferenc Egy teológiai

Részletesebben

2009. december. www.uj-muveszet.hu. 2009. december XX. évf. 12. szám. ára 635 Ft

2009. december. www.uj-muveszet.hu. 2009. december XX. évf. 12. szám. ára 635 Ft XX. évf. 12. szám www.uj-muveszet.hu HU ISSN 08662185 ára 635 Ft Helyszínelők a Golgota környékén A Csernus-mítosz folytatódik Az efemer bosszúja az örökkévalóságon Popfesztivál Versailles-ban Szimultán

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK Életünk középpontjában mindenképp a család van: ez ad értelmet az életnek, a hit támpont a nehéz helyzetekben ÖKUMENIKUS MAGAZIN

Részletesebben

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 4. szám (36. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. április LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... II. János Pál pápa üzenete a virágvasárnap esedékes a XIX.

Részletesebben

15/2 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A

15/2 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A 2012. JÚNIUS 15/2 Antropozófia Sorsközösség - Keresztény Közösség Világhelyzet Ertsey Atila: Harc a földért Gyógyászat Sárközy Ágota: Fémbõl és fénybõl

Részletesebben

JÉZUS SZAVAI (BORINAK ÉS RÉKÁNAK) Eljött az ideje annak, hogy átgondoljuk a zsidó-keresztény Istenről vallott felfogásunkat. A személyes Isten képe korhoz kötött, egy olyan kultúrát képvisel, amelyet most

Részletesebben

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXII. évf. 7-8. szám (32. Jahrg. Nr. 7-8) Az európai magyar katolikusok lapja 2000. július-augusztus IM ELJÖTT AZ ÁLDOTT ÚJ NAP... István királyról szóló verses história

Részletesebben

Keresztény szimbólumok a kortárs magyar szakrális képzőművészetben, a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye területén

Keresztény szimbólumok a kortárs magyar szakrális képzőművészetben, a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye területén Tomori Pál Főiskola Bölcsészettudományi Tanszék Szabad bölcsészet szak Művészettörténeti szakirány Kalocsa Keresztény szimbólumok a kortárs magyar szakrális képzőművészetben, a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye

Részletesebben

A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE

A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG Mozgalom a vallási megújulásért A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG KÖRLEVELE Címlapunkon: Treboni Mester: Krisztus feltámadása A címlapon a Treboni Mester Krisztus feltámadása című alkotása látható.

Részletesebben

SZINDBÁD ÉS PRIKK KRÚDY GYULA PURGATÓRIUM CÍMŰ KISREGÉNYÉNEK ÉS A CHOLNOKY LÁSZLÓ PRIKK MENNYEI ÚTJA CÍMŰ MŰVÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 1

SZINDBÁD ÉS PRIKK KRÚDY GYULA PURGATÓRIUM CÍMŰ KISREGÉNYÉNEK ÉS A CHOLNOKY LÁSZLÓ PRIKK MENNYEI ÚTJA CÍMŰ MŰVÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 1 VÍGH IMRE SZINDBÁD ÉS PRIKK KRÚDY GYULA PURGATÓRIUM CÍMŰ KISREGÉNYÉNEK ÉS A CHOLNOKY LÁSZLÓ PRIKK MENNYEI ÚTJA CÍMŰ MŰVÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 1 Bevezetés A dolgozathoz az ötletet Czére Béla Krúdy-monográfiájának

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében

A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében A Mûvészetbarátok Egyesületének (alapítva 1973.) füzetei/69. Ára: 400,- Ft XV. évfolyam 1. szám 2005. január február Tagoknak tagdíj ellenében Kerékgyártó István Civil szervezet a mûvészetért (Jegyzetek

Részletesebben

Vallás és művészet konferencia

Vallás és művészet konferencia Vallás és művészet konferencia Jelenet Visky András-Tompa Gábor Tanítványok c. előadásából Időpont: 2015. május 8-9. Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Reviczky

Részletesebben

RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000.

RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000. 1 RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000. 1975. Új magyar zene a Rádióban Közönségdíj Hajdú Mihály: Magyar capriccio Kritikusok díja Balassa Sándor: Táblaképek (Tabulae) 1975. januárjában negyedik alkalommal rendezték

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Világhelyzet Andreas Flörsheimer: Amerika és Közép-Európa viszonyáról Pedagógia

Részletesebben

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul 1 Világvallások, a vallások világa Egyház- és vallásismeret Kísérleti tankönyv Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIX. évfolyam 4. szám SZENTHÁROMSÁG 2012. június - július Tartalom Te voltál mindig mindenben minden..1 Laudate, cantate!

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Békességben könyörögjünk az Úrhoz! GÖRÖG OLDAL Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség folyóirata IV. évf. 3. (13. sz.) 2013. augusztus Békességben könyörögjünk az Úrhoz! A mindennap végzett Szent Liturgiát, az Evangéliumos könyvet

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. Gondolatok a Betegek Világnapja alkalmából. A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója.

Harangszó ÜNNEPI. Gondolatok a Betegek Világnapja alkalmából. A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Harangszó ÜNNEPI A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XI. évfolyam 1. szám 2004. január február Tartalom Gondolatok a Betegek Világnapja alkalmából... 1 Mindszenty bíborosról

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben

Kiss András sportképei

Kiss András sportképei 2006. január 27. hetedhéthatár X. évfolyam 2. szám Közérdekű magazin 2006. január 27. Kiss András sportképei A fotóművész képei a 8 9. oldalon Komlós Attila Antos Árpád Írország Erdély Juhani Nagy János

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben