AZ ANGYALOK BESOROLÁSA és FELADATAIK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ANGYALOK BESOROLÁSA és FELADATAIK"

Átírás

1 AZ ANGYALOK BESOROLÁSA és FELADATAIK Az előző fejezetekben már szó volt Isten Tervéről, az Angyalok eredetéről, és mind az Ó- és az Újtestamentumban, mind pedig a Jelenések Könyvében, vagyis, mintegy háromféle korszakban betöltött feladatkörükről, most azonban először az Angyali Rendek működéséről, és az abban betöltött szerepükről lesz szó. Az "angyal" szó küldöttet jelent, mégpedig Isten Fényében tündöklő szellemi küldöttet. Ők az Angyalok, Isten legfényesebb, legtisztább megnyilvánulásai, akik a Teremtő Isten Tulajdonságait hordozzák magukban, egyet-egyet közülük erőteljesebben, mint a többit. Általánosan elmondható igazság, hogy minél tökéletesebb, vagy minél magasabb szintű szellemi lényről van szó, Isten annál tisztábban, tökéletesebben nyilvánul meg az Ő teremtménye által. Ebben a gondolkozásban Isten Szent Angyalai a legtökéletesebbek. Erről Maga Jézus tesz tanúbizonyságot, hiszen csak a legtökéletesebbek láthatják az Atya tündöklően fényes Arcát: Vigyázzatok, ne vessetek meg egyet se e kicsinyek közül! Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják Mennyei Atyám Arcát! (Mt. 18 / 10.) Ezért biztat Isten bennünket is a tökéletességre való törekvésünkben a Szent Angyalokkal való együttműködésre, mert minél magasabb szinten adunk engedélyt arra, hogy az Úr általunk, a mi közreműködésünk által fejezhesse ki Önmagát, annál jobban fejlődünk mi magunk is. Az angyalok tehát Isten gondolatformái, ideái, akik világosságot és életideát sugároznak, és ezáltal is részesülnek, és ténylegesen részt is vesznek a teremtés és fejlődés folyamatában. A különböző angyalcsoportok részletezése előtt le kell szögeznünk néhány dolgot az Égi Hiearhiával kapcsolatban. Az összes elképzelés az angyali hiearhiáról az emberi gondolkodás eredménye. Mi, emberek térhez és időhöz kötötten csak fent-et és lent-et tudunk elképzelni, és ahhoz hogy beszélni tudjunk valamiről, valahogyan be kell sorolni a különböző feladatot teljesítő angyal-csoportokat. Mára már érzékeny emberek sokasága jegyezte le nagyjából egymáshoz közelálló módon az angyalok besorolási rendszerét. Ugyanakkor meg kell azt érteni, hogy a tér és az idő olyan viszonylagos fogalmak, amelyek szellemi síkon egyáltalán nem léteznek. A szellemi világban minden korlátlan. Ebből következik, hogy ott nincs semmiféle emberi gondolkodás szerinti rangsorolás, alá- vagy fölérendeltségi viszony, hanem inkább feladatkörökről, tisztségekről beszélhetünk. Az angyalok Fénylények, egyéni tudattal bíró erők! Semmiféle formával nem rendelkeznek, és miután abban a dimenzióban, ahol léteznek, tér és idő sincs, így ebben a tekintetben sem korlátozottak. Az angyalok olyan szellemi lények tehát, akik egyszerre több helyen is megnyilvánulhatnak. 1

2 Más kérdés viszont, hogy szükség esetén, ha a feladatuk úgy kívánja, ember-formát is ölthetnek magukra. Mint például Gábriel Arkangyal, amikor Isten Küldötteként jelent meg a Szűzanya előtt. Csoportosításuk csupán erejük, hatásterületük és feladataik alapján történik. Egy egyszerűbb angyal csak a mi korlátozott felfogásunk szerint érhet kevesebbet, mint egy arkangyal. Miután az angyalok feladatköre és hatósugaruk más és más minőségű és nagyságrendű, így szükség esetén (pl.: nagy életfordulatok idején) természetes módon kapcsolódik egy (őr)angyal ereje egy nagyobb angyal erejéhez. Ez olyannyira így van, hogy az ember körül sokszor több segítő angyal tevékenykedik, de az ember életfeladatának és életcéljának megfelelően egy, a feladatának megfelelő arkangyal vagy vezető angyal (pl.: kerub) felügyelete alá is tartozik az az életszakasz. A felügyelet természetesen nem igazi felügyelet, hanem inkább segítség a földi feladatok ellátására. Bizonyos életszakaszokban több angyal együttes támogatására van szükség az előbbre jutáshoz. (A későbbiekben erről lesz még szó.) Amikor viszont egy feladatkör véget ér, az állandó őrangyali tevékenység mellett más angyalok vehetik át a továbbsegítő szerepet. Mindez természetesen az angyali oldalról nézve szolgálat Istent szolgálják az emberben!, és csak az ember feladatköréhez kapcsolódóan jön létre, és csak akkor, ha az egyén szabad akarati döntése megerősíti az ő saját emberi élete számára kijelölt Isteni Út követését. Az angyali segítséget csak ebben az esetben kapja meg. Ugyanakkor az ember eredendő természetében kicsit megmutatkozik a szellemi feladatához kapcsolódó tevékenység is, ezért már Őrangyala is az ő életfeladatának megfelelő minőséget hordozza magában, mert így tudja csak megfelelő módon támogatni védencét. Példaként megemlíthetjük, hogy ha valaki az életfeladatában harcosabb egyéniség, akkor egy michaelitát kap akár őrangyalként is, vagy akár a későbbiek során segítő-vezető angyalként. Egy gabrielita őrangyal segíti azokat, akiknek az igehirdetés a feladatuk, például a tanítókat, papokat. Akik gyógyítással foglalkoznak, rendszerint rafaelitát kapnak őrangyalként. A spirituális életfeladatokat választó emberek egy urielita védelme alatt állnak. Ezek a besorolások azonban nem jelentenek kizárólagosságokat. Az ember életfeladatában szakaszonként és feladatonként több angyal, vagy magas rangú angyali vezető is részt vehet. Mindebből az is kitűnik, hogy ezek a hatalmas Fénylények SZOLGÁLNAK, és alázatuk által szolgálatra tanítanak bennünket is. Az engedelmes szolgálat e gondolatának messzemenő mondanivalója van, amely visszavezet egészen a szellemi ősbukásig, a legfényesebb angyal általi szolgálat-megtagadásig. Mindennek értelmében, az alább közölt táblázat tehát csak egy szemléletes ábra, mely segít az eligazodásban. 2

3 A táblázatból azonnal kitűnik, hogy az általunk talán legjobban ismert Arkangyalok (Michael, Gábriel, Rafael) a 8. angyal-kategóriába soroltak, holott meglehetősen nagy feladatkörrel rendelkeznek, és mindenhol ott vannak, ahol az Isteni szolgálatnak meg kell nyilvánulnia. Az előbb ismertetett táblázatból kitűnik, hogy: 3 fő Angyalosztály létezik: I. Az ERŐ angyalai Ide tartoznak az ún. Csendes Tanúk: Szeráfok, Kerubok, Trónok, vagy Trónállók. 3

4 II. A VILÁGOSSÁG angyalai Ezek az ún. Fejlett Rendek: Uralmak, Erősségek, Fejedelemségek III. A LÉLEK angyalai Ők az Hatalmasságok, Arkangyalok és a különböző angyal rangok, Őrangyalok. Ezek után nézzük egy kicsit részletesebben a feladatköröket: I/1. A Szeráfok: Az Isteni Szeretet-megnyilvánulás angyalai, a Szent Lelkesedés Tüzét hordozzák, az Isteni Szeretet szüntelenül égő lángját továbbítják. Egyszerűen szólva a Tiszta Szeretet angyalai. Isten felé az egyetlen feladatuk Isten szeretete, dicsőítése és tisztelete. Isten Szeretetének ismeretét hordozzák magukban, ezért hívják őket úgy, hogy a Szeretet Angyalai. Nagyon fejlett angyallények, a művészek sokszor ábrázolják őket 6 szárnnyal. Ugyanakkor, mint a Szentlélek szolgálói, a Szentlélek gyógyító szeretetét, a szeretet általi gyógyítás erejét közvetítik. Ők azok, akik képesek segítséget nyújtani (imára, kérésekre!!) Isten Szeretetének intenzív közvetítése által akár egy embercsoport megtéréséhez is. I/2. A Kerubok: Isten Bölcsességét sugározzák, és lángoló kardjukkal mindig készen állnak Isten Igazságának és dicsőségének védelmére. Rájuk illik az Igazság Szelleme kifejezés, mely a helyes, és igaz tanításokat is jelenti, és mi mondhatjuk úgy, hogy az Úr Jézus Tanítását, az Evangéliumot, és annak továbbadását is védik a prófétáknál, Isten tiszta követeinél. Hatalmas, erős angyalok, a festők 4 szárnnyal ábrázolják őket. I/3. A Trónállók: Ők Isten Hatalmának, uralmának megjelenítői, és nagy tekintéllyel rendelkeznek. Minden ország, egyházmegye és vallásos közösség angyala ebből a karból származik. Magatartásuk méltóságteljes, és természetfeletti módon fönséges. Lábuknál kormánypálca fekszik. Karjukat mellükön keresztbe téve tartják. Szüntelenül imádkoznak Istenhez közösségükért, vagy országukért. Hatalmas spirituális vonzással rendelkeznek. A cél: a lelkek, embercsoportok visszavezetése Istenhez. A hozzájuk tartozók minden önmegtagadását, imáját és jócselekedetét megtisztítják, és saját érdemeikkel megerősítve mutatják be a Szentháromságnak. Tekintélyük alapja mély alázatosságuk, feladatuk az igazi szolgálat, koronájuk a lángoló szeretet lángja. **************** II/1. Uralmak: Fényurak. A Szentlélek akaratát, erejét közvetítik az egyén felé. Isten azon gyermekei mellé rendelte, akik mint egy magasabb iskola tanárai, hithirdetőkként dolgoznak, vagy lelki vezetéssel foglalkoznak. Isten Országának elterjedéséért és a hitetlenek megtéréséért is szüntelenül fáradoznak. A reménytelenség és a csüggedés idején őket lehet segítségül hívni, mert nagy hatalommal rendelkeznek a védelmek kialakításában az ilyen jellegű problémák esetén. II/2. Erősségek: A Fiúnak, a Megváltónak káoszból kivezető útmutatásának megtestesítői, átalakító, sorsformáló jelentőségű a tevékenységük. Az egyén felé a lelkierőnek és az erénynek a megtestesítői. Isten azok mellé rendeli ki őket, akik szakadatlanul és teljes lélekkel törekednek az életszentségre, és akik, miután sikeresen kigyomlálták fogyatékosságukat, folytatják az üdvösség felé vezető utat. Tiszta energiát, nagy erőt képviselnek. Néha nagy bűnösök is kaphatnak egy ilyen védelmező angyalt a megtérésük után, mert ezek az angyalok rendelkeznek a számukra szükséges erővel és kitartással. Az angyal állandóan figyelmezteti az embert hibáira, és segíti őket a megtérés útján maradni. A puszta jó gondolatok ugyanis nem tesznek szentté senkit, erőre is szükség van a feladatok megvalósításához. II/3. Fejedelemségek: Magas termetűek és dicsőségesek. Isten Trónja előtt térdelnek, és folyamatosan imádkoznak a rájuk bízottakért, általában nagyobb embercsoportokért, egyházközségek tagjaiért. De figyelnek a szentségek kiszolgáltatására is, és megpróbálják biztosítani a keresztség és a betegek szentségének kiszolgáltatását. 4

5 (Az ilyen jellegű szentségek felvételének lehetőségével kapcsolatos váratlan események, találkozások mutatják az angyali tevékenység nyomát.) Nagyon kedves angyalok, de sokszor szomorúak, ha a templomokban az emberek méltatlanul veszik magukhoz a szentségeket, vagy Istent megbántó módon viselkednek. Isten Akaratát, mint az Élet Törvényét viszik tovább a teremtésben. Isten Tervében ugyanis minden nemzetnek megvan a maga feladata (a végidőkre vonatkozólag is!), és ők ügyelnek arra, hogy az a feladat teljesüljön. Feladatvégzésük ritkán közvetlen, inkább a helyzetek megteremtésével, szervezéssel, közvetetten dolgoznak. Ők segítik az emberi vezetőket, államfőket is. (Mármint azokat, akik hajlandók a jóindulatú figyelmeztetéseket meghallani, és Isten Útján járva felvállalni a földi feladatot.) ********************** III/1. Hatalmasságok: (v.: Hatalmak) Isten Hatóerejét a Szentlélek erejét viszik tovább, alkalmazva azt a mindennapok gyakorlatában. Erőteljes a hatalmuk, és az ördögöknek ki kell térniük előlük. Megjelenésük parancsoló és tekintélyes. Arcuk nagy fényben tündöklik, karjukat mellükön keresztbe téve tartják. A népeket, az egyházakat, az egyházak vezetőit és Isten választottjait, mint egyéneket segítik, a Szentlélek működése rajtuk keresztül nyilvánul meg. Főleg papok, és néha más elkötelezett személyek körül teljesítenek szolgálatot. Nagyon kiváltságosak azok a személyek, akik ilyen angyalt kapnak segítségül, mert ez az angyal elvezeti őket önmaguk mélyebb megismerésére, és állandóan növekvő vággyal tölti el őket a tökéletességre törekvést illetően. Azok az egyének, akik a Hatalmasságok közül kapnak angyali segítséget, nagy hatással vannak a lélekre, és a munkájuk gyümölcsöző. De a Hatalmasságok angyalait lehet segítségül hívni lelki szárazság, vagy kifáradás és lanyhaság idején, illetőleg a haragra, vagy türelmetlenségre ingerlő kísértésekben. A táblázat szerint az ARKANGYALOK, (III./2.) ÉS ŐRANGYALOK (III./3.), illetőleg ez utóbbihoz tartozóan a különleges szolgálatot teljesítő angyalok vannak még hátra. De mivel ők a hozzánk legközelebb álló angyalok, egyesekről közülük egy kicsivel többet is tudhatunk, mint az eddigi angyal-csoportokról, ezért velük külön fogunk foglalkozni Szeretettel lejegyezve: M.G.Mária 5

a hét angyalhoz tartoznak, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség

a hét angyalhoz tartoznak, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség Az angyalokról Az újszövetségi Szentírás egyik legkésõbbi részében, a Zsidókhoz írt levélben olvasható az angyalok meghatározása: szolgáló lelkek, azok szolgálatára rendelve, akik majd öröklik az üdvösséget

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől

Részletesebben

Mária titka. Jézus szeretete Máriában

Mária titka. Jézus szeretete Máriában Montforti Grignion Szent Lajos Mária titka Jézus szeretete Máriában fr. Bakos Rafael OCD bevezető gondolataival II. János Pál pápa levelével, amit a Montforti Kongregáció testvéreihez és nővéreihez írt

Részletesebben

Az egyházak megújulása

Az egyházak megújulása Az egyházak megújulása Az egyházi hatalom ugyanúgy ahogy a politikai hatalom sem önmagától nem képes a megújulásra. Ennek a történelemből is ismert oka az, hogy bármilyen felülről építkező hatalmi rendszer,

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

THOMA LÁSZLÓ Vallástanári attitűdök

THOMA LÁSZLÓ Vallástanári attitűdök THOMA LÁSZLÓ Vallástanári attitűdök Az attitűdök vizsgálata már jóval a pszichológia tudományának kialakulása előtt is foglalkoztatta az embereket. A cselekvést meghatározó belső indíték, a hozzáállás

Részletesebben

Merre menjek? Az Urantia evangéliumoktól és Hangtól eltérő tanításai

Merre menjek? Az Urantia evangéliumoktól és Hangtól eltérő tanításai 1 Merre menjek? Az Urantia evangéliumoktól és Hangtól eltérő tanításai I. RÖVIDEN A Hang könyvekben a Teremtő beszél hozzánk párbeszédimában, tehát éber állapotban lévő Lélekkeresztelt médium révén. A

Részletesebben

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők Olvasóinkhoz Régi és új A Messiás haláláról Isten gyakran bátorítja gyermekeit arra, hogy emlékezzenek meg az Ő jóságos teteiről, Vele szerzet tapasztalataikról. Van azonban egy különös igehely, ami ennek

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs 1 Kedves Testvérek! Istennek legyen hála! Elkészült a Nemzetközi Tanács által szervezett képzési kurzus anyagának gyakorlatilag teljes fordítása. Köszönetet mondok azoknak, akik segítettek a munkában:

Részletesebben

Kitekintés a jelenések világára Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban

Kitekintés a jelenések világára Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban Kitekintés a jelenések világára Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és egyben egy fontos

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy olyan igazság, amely követhetõ is, út, amelyen járni is

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Fedezd fel az Iszlámot!

Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Iszlám Egyház Iszlám Egyház Fordító Iroda Budapest, 2005 / 1426 Tartalomjegyzék Mi az Iszlám? 7 Az Iszlám és az élet célja 13 Isten szolgálata az Iszlámban

Részletesebben

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M PÉCS, 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÖNMEGHATÁROZÁSA... 5 I.1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA BEVEZETŐ Magyarországon mind többen kerülnek kapcsolatba a szent ignáci lelkigyakorlattal. Sokan közülük a megtapasztalt elmélkedést és imát szeretnék mindennapjaikban is

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

Hogyan lehet ma Istenrtil beszélni?

Hogyan lehet ma Istenrtil beszélni? Hogyan lehet ma Istenrtil beszélni? Barsi Balázs, Beney Zsuzsa, Fülei Szántó Endre, Karátson Gábor, Kerényi Lajos, Klima Gyula, Kocsis Imre, Pajor András, Petőfi S. János, Tarnay László és Vasadi Péter

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola

Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola PPEK 632 Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola Katolikus Nevelés Kongregációja A katolikus iskola mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

És ímé hamar eljövök (Jel. 22.12)

És ímé hamar eljövök (Jel. 22.12) Tandari Éva És ímé hamar eljövök (Jel. 22.12) (A Jelenések könyvének magyarázatai) I. kötet I. kötet Ismét itt vagyok az Úr nevében, drága gyermekeim. Amint ígértem, most a Jelenések könyvének magyarázatait

Részletesebben