I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1"

Átírás

1 Hatályos: december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 10. (1) bekezdése, 25. (3) bekezdése, 26., 32. (1) és (3) bekezdése, 37/D. (2) bekezdés d) pontja, 37/D. (8) bekezdése, 38. (3) bekezdése, 41. (4) bekezdése, 45. (1) bekezdése, 46.. (1) bekezdése, 47., 50. (2) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 18. (1) bekezdése, 28. (1) bekezdése, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. tv. 34. (4) bekezdése alapján, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. 1 Ezen önkormányzati rendeletben foglaltakat az Szt., az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.(III.27.) Korm. rendelet, az egyes pénzbeli szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.), továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályaival együtt kell alkalmazni E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza a vonatkozó magasabb rendű jogszabályok figyelembevételével a pénzben és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi formáit, igénybevételük szabályait, valamint az ellátásokra való jogosultság feltételeit, érvényesítésének garanciáit. 1 Módosította a 21/2008.(IV.25.) rendelet 1. Hatályos: április Módosította a 21/2008.(IV.25.) rendelet 1. Hatályos: április 25.

2 2 A rendelet hatálya 3. 3 (1) A rendelet hatálya Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a Szt. 3. (1) (3) bekezdése szerinti jogosultakra terjed ki. Ha a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak. (2) A gyermekek részére igényelt helyi gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, beiskolázási segély, gyógyszersegély, közgyógyellátás esetén a Gyvt. 4. -ában, 18/A. -ában meghatározott illetékességi szabályok szerint kell eljárni. Az egyes ellátásokról 4. 4 (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátás nyújtható. (2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Polgármester az arra jogosult személyeknek a) pénzbeli ellátásként aa) e rendelet a szerint ápolási díjat, ab) lakásfenntartási támogatást, ac) átmeneti segélyt, ad) gyógyszersegélyt, ae) rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, af) beiskolázási segélyt, ag) temetési segélyt, ah) 5 helyi gyermeknevelési támogatást. b) természetbeni ellátásként ba) fűtési támogatást, bb) gyógyszersegélyt, bc) tankönyv és tanszerellátási támogatást, bd) karácsonyi ajándékcsomagot, be) köztemetést állapít meg / rendel el külön jogszabályban, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint. (3) 6 Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a jegyző a) pénzbeli ellátásként aa) időskorúak járadékát, ab) rendelkezésre állási támogatást, 3 Módosította a 21/2008.(IV.25.) rendelet 2. Hatályos: április Módosította a 21/2008.(IV.25.) rendelet 3. Hatályos: április Beiktatta a 22/2009.(III.27.) rendelet 1. (1) bekezdés Hatályos: március Módosította a 22/2009.(III.27.) rendelet 1. (2) bekezdés Hatályos: március 27.

3 3 ac) rendszeres szociális segélyt, ad) a Szt. 41. (1) bekezdésében és a 43/A. (1) bekezdésben foglalt ápolási díjat, ae) óvodáztatási támogatást, af) kiegészítő gyermekvédelmi támogatást, b) természetbeni ellátásként ba) közgyógyellátást, bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, bc) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapít meg az arra jogosult személyeknek, külön jogszabályban, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint. (4) E rendelet alkalmazásában: a) jövedelem: Szt. 4. (1) bekezdés a) pontja, b) vagyon: Szt. 4. (1) bekezdés b) pontja, c) család: Szt. 4. (1) bekezdés c) pontja, d) közeli hozzátartozó: Szt. 4. (1) bekezdés d) pontja, e) egyedülélő: Szt. 4. (1) bekezdés e) pontja, f) háztartás: Szt. 4. (1) bekezdés f) pontja, g) rendszeres pénzellátás: Szt. 4. (1) bekezdés i) pontja, h) keresőtevékenység: Szt. 4. (1) bekezdés j) pontja, i) aktív korú: Szt. 4. (1) bekezdés k) pontja, j) egyedülálló: Szt. 4. (1) bekezdés l) pontja, k) fogyasztási egység: Szt. 4. (1) bekezdés n) pontja, l) súlyosan fogyatékos: Szt. 41. (3) bekezdés a) pontja, m) tartósan beteg: Szt. 41. (3) bekezdés b) pontja, n) gyermek: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény 12. -a szerinti kiskorú, o) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: a Közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (1) bekezdés 29. pontja, p) a gyermek közeli hozzátartozója: Gyvt. 5. e) pontja, q) a gyermek tartására köteles személy: Gyvt. 5. f) pontja, r) rendszeres jövedelem: Gyvt. 5. z) pontja, s) 7 Az ellátások megállapításának általános szabályai 5. (1) 8 A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások iránti igényt az önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a Hatósági - Igazgatási Osztály Szentlőrinci úti lakótelepi Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint a Szociális és Családvédelmi Osztályon szóban, vagy írásban lehet előterjeszteni. A szóbeli kérelmet írásba kell foglalni, és a kérelmezővel alá kell íratni. (2) Az igénylő köteles szociális és anyagi helyzetének feltárásában közreműködni. Így a Szt. 4. -nak megfelelő jövedelemigazolásokat, nyilatkozatokat, költségeket igazoló 7 Hatályon kívül helyezte a 49/2009.(XII.18.) rendelet 3. (4) bekezdése Hatályos: december Módosította a 21/2008.(IV.25.) rendelet 4. Hatályos: április 25.

4 4 okmányokat, számlákat a kérelemmel együtt rendelkezésre bocsátani. Ha a szociális támogatás időtartama alatt anyagi, szociális és lakáskörülményeiben változás következik be, illetve a közös háztartásban élők jövedelme változik, azt köteles 15 napon belül bejelenteni. (3) 9 A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete. Amennyiben a támogatást igénylő, illetőleg nagykorú családtagja jövedelemmel nem rendelkezik, a jövedelemnyilatkozathoz csatolandó a területileg illetékes regionális munkaügyi központ illetékes kirendeltségének igazolása arról, hogy nevezett az álláskeresők nyilvántartásában szerepel, álláskeresőként regisztrálták. (4) Az Szt. alapján megállapított ellátásoknál a jogosultság megállapításakor a) a havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. (5) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egy havi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani. (6) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt, c) a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatás) származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét, d) a vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha vállalkozói engedélyt, illetve az őstermelői engedélyt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást törölték a cégjegyzékből. (7) Ha az önkormányzat vagy annak jegyzője hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel az Szt. 10. (1) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. (8) 10 A Gyvt. alapján megállapított ellátásoknál a jövedelemszámításnál irányadó időszak ha a törvény másképpen nem rendelkezik a havonta rendszeresen mérhető 9 (3) (7) bekezdéseket módosította a 22/2009.(III.27.) rendelet 2. Hatályos: március (8) (9) bekezdéseket beiktatta a 22/2009.(III.27.) rendelet 2. Hatályos: március 27.

5 5 jövedelmeknél a három hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig az egy évet nem haladhatja meg. (9) Ha a helyi önkormányzat vagy annak jegyzője hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a Gyvt (2) bekezdése szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve a saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 70 %-át, a való jövedelem az igazolt fenntartási költségek figyelembevételével kerül megállapításra. 6. (1) 11 A rendszeres szociális segély, az ápolási díj és az időskorúak járadéka az igénylőt az igénybejelentés napjától a feltételek fennállásáig illeti meg. (2) Ha a havi rendszeres szociális ellátás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata. (3) 12 (4) (5) 13 A lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg egy éven keresztül. Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartama alatt jogosult lakásfenntartási támogatásra. A kérelmet év közben folyamatosan be lehet nyújtani. (6) 14 Az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az Szt. 41. (1) bekezdésében és a 43/A. (1) bekezdésében foglalt ápolási díjra, valamint a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálata során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani. (7) A támogatás megállapításáról, összegének, formájának, jogosultjának megváltozásáról, valamint a támogatás éves felülvizsgálatának eredményéről, megszüntetéséről határozatban kell rendelkezni. (8) 15 Ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, illetve a Szt án (3) bekezdése szerinti egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege változik, a 11 (1) (2) bekezdéseket módosított a 21/2008.(IV.25.) rendelet 5. Hatályos: április (3) (4) bekezdéseket hatályon kívül helyezte az 5/2006.(II.26.) rendelet 12. Hatályos: február (5) (6) bekezdést módosított a 45/2005.(XI.27.) rendelet 1. Hatályos: november Módosította a 22/2009.(III.27.) rendelet 3. Hatályos: március (8) (9) Beiktatta a 8/2005.(III.04.) rendelet 3. Hatályos: március 12.

6 6 változás időpontjától a szociális ellátást, illetve a lakásfenntartási támogatást az új összegnek megfelelően kell folyósítani. (9) A szociális ellátás összegének (8) bekezdés szerinti változásáról külön határozatot nem kell hozni Az Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendelet ában, 16. -ában, a 19 23/A -ában, a ában, 33. -ában, a ában és a 40. (4) bekezdésben szabályozott szociális feladat és hatásköröket a Polgármesterre ruházza. A 8. (2) bekezdésében foglalt hatáskörét a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza. Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése 8. (1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett szociális ellátás megtérítésére a Szt ában, a Gyvt ában foglaltak irányadók. (2) Ha a hatáskört gyakorló az e rendeletben szabályozott szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve a pénzegyenértékét és a kamat összegét a kötelezett kérelmére szociális és anyagi helyzetére tekintettel méltányosságból a Szociális és Egészségügyi Bizottság elengedheti vagy csökkentheti. (3) A méltányosság indokait az erről szóló határozatban részletezni kell. II. FEJEZET Aktív korúak ellátása Módosította a 21/2008.(IV.25.) rendelet 6. Hatályos: április Módosította a 22/2009.(III.27.) rendelet 4. Hatályos: március Az alcímet hatályon kívül helyezte a 21/2008.(IV.25.) rendelet 20. (3) bekezdés

7 (1) A jegyző külön jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén rendelkezésre állási támogatást, rendszeres szociális segélyt állapít meg az arra jogosult aktív korú nem foglalkoztatott személyek és családjuk részére. (2) Az önkormányzat jelen rendeletében szabályozza az Szt. 37/B. (1) bekezdés b) és c) pontjában megjelölt aktív korúak ellátására jogosult személy esetében az együttműködési eljárás szabályait, a beilleszkedést segítő programokat, az együttműködési kötelezettség megszegésének eseteit és annak következményeit. 20 Az együttműködés eljárási szabályai, a beilleszkedést segítő programok és az együttműködési kötelezettség megszegése 10. (1) A Szt. 37/B. (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti személy (a továbbiakban: rendszeres szociális segélyre jogosult személy) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles, amelynek keretében: a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. (2) Az Önkormányzat az együttműködés intézményi feltételeiről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Soroksári Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (1238 Budapest, Grassalkovich út 104.) Családsegítő Szolgálata (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) útján gondoskodik. (3) A Családsegítő Szolgálat számára a jegyző a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló jogerős határozatot 8 napon belül megküldi. (4) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy köteles a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül személyesen felkeresni a Családsegítő Szolgálatot azért, hogy ott nyilvántartásba vetesse magát. (5) A Családsegítő Szolgálat ellenőrzi, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba vetette-e magát. Ha a segélyezett nem tesz eleget nyilvántartásba vételi kötelezettségének, 5 napon belül írásban felszólítja őt a kötelezettsége teljesítésére, illetve megvizsgálja a határidő mulasztás okát. (6) Ha a segélyezett a felszólítás kézhezvételét követő 10 napon belül nem tesz eleget a nyilvántartásba vételi kötelezettségének, akkor erről a Családsegítő Szolgálat 5 napon belül tájékoztatja a jegyzőt Módosította a 22/2009.(III.27.) 4. Hatályos: március Az alcímet és a 10. módosította a 34/2009.(VI.26.) rendelet 1. Hatályos: június Alcímet hatályon kívül helyezte a 34/2009.(VI.26.) rendelet 7. Hatályos: június 26.

8 8 10/A. 22 A Családsegítő Szolgálat a) figyelemmel kíséri a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján a szolgálatnál történő megjelentéskor nyilvántartásba veszi, b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt az Szt. 37/D. (2) bekezdése szerinti beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól, c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programokban foglaltak betartását, e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával módosítja a programot, f) az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, valamint g) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget. 10/B. 23 (1) A beilleszkedést segítő program egy közösen kidolgozott és egyénre szabott segítségnyújtás azzal a céllal, hogy az aktív korú nem foglalkoztatott személy minél hamarabb visszatérhessen a munkaerő-piacra. (2) A beilleszkedést segítő programok típusai a) rendszeres kapcsolattartás a Családsegítő Szolgálattal, b) részvétel, ba) egyéni képességeket fejlesztő foglalkozáson, bb) életmód formáló foglalkozáson, bc) tanácsadáson, bd) munkavégzésre felkészítő programban, be) az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben. 22 Módosította a 34/2009.(VI.26.) rendelet 2. Hatályos: június Módosította a 34/2009.(VI.26.) rendelet 3. Hatályos: június 26.

9 9 10/C. 24 (1) A Családsegítő Szolgálat felveszi a kapcsolatot, illetve folyamatos kapcsolatot tart azokkal a szervekkel, melyek a beilleszkedést segítő programok intézményi hátterét biztosítják. Tájékozódik a beilleszkedési programok megvalósításához szükséges intézményi lehetőségekről, a szociális intézményhálózat szolgáltatásairól, a munkaügyi központok képzéseiről. (2) A Családsegítő Szolgálat egyidejűleg több beilleszkedési program típusba tartozó beilleszkedést segítő programban is megállapodhat a segélyezettel akkor, ha azok együttes alkalmazása éri el a kívánt eredményt. (3) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak tartalmaznia kell: - a program tartalmát, - a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan leírását, hogy abból egyértelmű legyen, hogy a kötelezettség teljesítése mikor valósul meg és mikor nem. 10/D. 25 (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy megszegi az együttműködési kötelezettségét akkor, ha a) az ellátás megállapításáról szóló határozatban foglalt határidőig nem kezdeményezi együttműködőként történő nyilvántartását, illetőleg a beilleszkedést segítő programokról nem állapodik meg a Családsegítő Szolgálattal, b) beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásban foglaltakat nem teljesíti. (2) Az együttműködés megszegésének következménye: meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt a Családsegítő Szolgálattal fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi. Foglalkoztatás szervezése 10/E. 26 (1) Az Önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében az Szt-ben meghatározott feltételekkel foglalkoztatást szervez. (2) 27 Az Önkormányzat által szervezett foglalkoztatás közhasznú munka vagy közcélú munka. A közfoglalkoztatás megszervezését az önkormányzat a Soroksári Szociális 24 Módosította a 34/2009.(VI.26.) rendelet 4. Hatályos: június Módosította a 34/2009.(VI.26.) rendelet 5. Hatályos: június /E 10/F. beiktatta a 20/2006.(V.20.) rendelet 17. Hatályos: május Módosította a 21/2008.(IV.25.) rendelet 8. Hatályos: április 25.

10 10 Foglalkoztató Kht-val (1238 Budapest, Grassalkovich út 140.) kötött közszolgáltatási szerződés szerint biztosítja. 10/F. 28 Óvodáztatási támogatás A jegyző óvodáztatási támogatás állapít meg a Gyvt. 20/C. -ában foglalt szabályok szerint. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 11/A. 30 A jegyző kiegészítő gyermekvédelmi támogatást állapít meg a Gyvt. 20/B. -ábam foglalt szabályok szerint. 11/B. 31 Ápolási díj (1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. (2) Ápolási díjra jogosult a jegyes kivételével a hozzátartozó [a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685. b) pont], ha állandó és tartós gondozásra szoruló: a) súlyosan fogyatékos, vagy b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. 28 Hatályon kívül helyezte a 21/2008.(IV.25.) rendelet 20. (3) bekezdés Hatályos: április Módosította a 22/2009.(III.27.) rendelet 9. Hatályos: március Módosította a 22/2009.(III.27.) rendelet 10. Hatályos: március Hatályon kívül helyezte a 21/2008.(IV.25.) rendelet 20. (3) bekezdés Hatályos: április Módosította a 21/2008.(IV.25.) rendelet 9. Hatályos: április 25.

11 (1) A Polgármester ápolási díjat állapít meg méltányosságból annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, ha a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át, és vagyona sem neki, sem a családjának nincs, b) a Polgármester a 13. (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj megállapítása során a 13. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatártól, valamint vagyoni viszonyok vizsgálatától különösen az ápoló szociális körülményeire, vagy az ápolt egészségi állapotára tekintettel méltányosságból eltekinthet, c) a támogatást igénylőn kívül az ápoltnak nincs olyan vele együtt élő jövedelemmel rendelkező hozzátartozója, aki a gondozására képes. (2) A (3) bekezdésben foglalt esetben az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-ával megegyező. (3) A (3) bekezdés alapján folyósított ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének és az ápolási díjnak a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani. (4) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg- gyógyintézeti, valamint nappali ellátást, nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, kivéve, ha aa) a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát nem haladja meg, vagy ab) az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy ac) az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg. b) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve a Szt. 42. (4) bekezdés szerinti esetet, valamint a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján keresőképtelenné válása esetén folyósítanak, c) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója, d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje az otthon történő munkavégzés kivételével a napi 4 órát meghaladja. (5) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha: a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, 33 Módosította a 21/2008.(IV.25.) rendelet 9. Hatályos: április 25.

12 12 b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ba) ha nem biztosítja az ápolt alapvető gondozási, ápolási igényeinek kielégítését, c) az ápolt személy meghal, d) az ápoló kérésére, e) a (4) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be, f) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt, vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott. (6) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni (1) Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. Az ápolási díjban részesülő személy ide nem értve a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló LXXXI. törvény 26. (1) bekezdése alapján nyugdíjjárulék fizetésére nem kötelezett, ápolási díjban részesülő személyeket az ellátás után nyugdíjjárulék és magánnyugdíj pénztári tagság esetén, magánnyugdíj pénztári tagdíj fizetésére kötelezett. Az Önkormányzat az ápolási díj folyósításának időtartamára a társadalombiztosítási járulék nyugdíjbiztosítási ágazatára jutó járulék fizetésére kötelezett. (2) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos a) igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, b) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra, ápolásra szorul, c) a család jövedelmére vonatkozó igazolásokat. (3) A háziorvos az igazolást az orvosszakértői szerv szakvéleménye, vagy a megyei gyermekszakfőorvos igazolása, vagy a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy a területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján állítja ki. (4) Az ápolási díjat kérelmező személy, illetve az ápolási díjat megállapító szerv: a) a (2) bekezdés a) pontjában foglalt igazolás felülvizsgálatát az egészségügyi államigazgatási szerv által kijelölt, az ápolást indokló diagnózis szerinti szakorvostól vagy szervtől, b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti szakvélemény felülvizsgálatát az ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes megyei, fővárosi szociális módszertani intézménytől kérheti. (5) A megállapított ápolási díjra való jogosultság felülvizsgálatáról a Polgármester évente gondoskodik. a) az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése során a Polgármester eseti megkeresés alapján az illetékes háziorvos, illetőleg a Gondozó Szolgálat vezetőjének, munkatársainak a közreműködését is igénybe veheti. 34 Módosította a 21/2008.(IV.25.) rendelet 9. Hatályos: április 25.

13 13 b) az eseti megkeresés esetén az illetékes háziorvos, illetőleg a Gondozó Szolgálat munkatársai információt szolgáltatnak az ápolt egészségi állapotáról, higénés körülményeiről, valamint arról, hogy az ápolt alapvető gondozási, ápolási igényei kielégítésre kerülnek-e. 14/A. 35 Időskorúak járadéka A Jegyző külön jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén időskorúak járadékában részesíti az arra jogosult, megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyt. 37 Helyi gyermeknevelési támogatás (1) A helyi gyermeknevelési támogatás célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok támogatása, a gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése. (2) Amennyiben a családban tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermeket nevelnek, helyi gyermeknevelési támogatás állapítható meg a magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek részére. (3) 39 A helyi gyermeknevelési támogatás megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár a) a nyugdíjminimum 170 %-a, b) gyermekét egyedül nevelő szülő esetén, illetve, ha a családban három vagy több gyermeket nevelnek, a nyugdíjminimum 250 %-a, c) ha a gyermek sajátos nevelési igényű és súlyos vagy halmozott fogyatékossága a tömegközlekedési eszköz igénybevételét nem teszi lehetővé, a nyugdíjminimum 300 %-a. (4) A helyi gyermeknevelési támogatás havi összege: a) a magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek részére 6.000,- Ft/hó, b) a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003.(II.19.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L.1-5.), értelmi 35 Hatályon kívül helyezte a 21/2008.(IV.25.) rendelet 20. (3) bekezdés Hatályos: április Módosította a 21/2008.(IV.25.) rendelet 10. Hatályos: április Az alcímet hatályon kívül helyezte a 21/2008.(IV.25.) rendelet 20. (3) bekezdés Hatályos: április Módosította az 5/2006.(II.26.) rendelet 5. Hatályos: február (3) (4) bekezdéseket módosította a 22/2009.(III.27.) rendelet 11. Hatályos: március 27.

14 14 fogyatékosnak (M.1-2.) vagy autistának (N.1.) minősül, és ezt a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003.(XII.11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szakvélemények valamelyikével igazolja ,- Ft/hó, c) amennyiben a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott szakvéleménnyel rendelkező tanuló a Budapest Főváros Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-ben részesül korai fejlesztés és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, fejlesztő felkészítésben, a támogatás összege ,- Ft/hó. (5) A helyi gyermeknevelési támogatásban részesülő gyermek részére a szülő kérelmére biztosítani kell a gyermekétkeztetés szociális célú támogatása keretében olyan mértékű kedvezményt, hogy az étkezést az intézményben ingyenesen igénybe tudja venni. (6) Ha a helyi gyermeknevelési támogatást jogerősen megállapították, az a kérelem benyújtásának hónapjában az első naptól esedékes. (7) A helyi gyermeknevelési támogatás folyósítása a feltételek fennállóságáig tart, a támogatásra való jogosultság feltételeit évente felül kell vizsgálni. A támogatásra való jogosultság megszűnésének hónapjában a támogatás folyósítását tárgyhónap végén kell megszüntetni. A kérelmet év közben folyamatosan be lehet nyújtani. (8) 40 A magasabb összegű családi pótlék folyósításáról a munkáltató, illetve a folyósító szerv igazolását be kell nyújtani. A (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben be kell csatolni: a) a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének másolatát és az intézményi jogviszonyról szóló igazolást, amely tartalmazza, hogy a gyerek rendszeresen bejár, és képzésben vagy rehabilitációs, illetve szinten tartó foglalkozáson vesz részt, b) a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek súlyos mozgáskorlátozott és szállítása csak személygépkocsival biztosítható. (9) 41 Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt (2) bekezdését kell alkalmazni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető. (10) 42 Egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén a nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a helyi gyermeknevelési támogatásra, ha a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. 43 (11) A helyi gyermeknevelési támogatás megállapításának feltétele egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén hogy a tartósan beteg gyermek és családja a XXIII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkezik és ténylegesen is itt él a kerületben. 40 Módosította a 20/2006.(V.20.) rendelet 23. Hatályos: május (9) (10) bekezdéseket beiktatta a 21/2008.(IV.25.) rendelet 11. Hatályos: április Módosította a 22/2009.(III.27.) rendelet 11. Hatályos: március Beiktatta a 49/2009.(XII.18.) rendelet 2. Hatályos: december 18.

15 Lakásfenntartási támogatás (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. (2) Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt a) a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultaknak a Szt. 38. (2) - (4), (6) (8) bekezdése szerint, b) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyeknek a Szt. 38. (5) bekezdése szerint, c) az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultaknak helyi lakásfenntartási támogatást, d) 47 (3) 48 A normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása során az SZt a (2) (8) bekezdéseiben, 39. -ában, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27) Korm. rendeletben foglaltak értelemszerűen kell akalmazni. (4) 49 Helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik, 35 m2, b) ha a háztartásban két személy lakik, 45 m2, c) ha a háztartásban három személy lakik, 55 m2, d) ha a háztartásban négy személy lakik, 65 m2, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagyság. (5) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakás havi elismert fenntartási költsége: a támogatás szempontjából elismert lakásnagyság mértékének, valamint az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi fenntartási költségnek a szorzata. (6) A helyi lakásfenntartási támogatás vonatkozásában az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi fenntartási költségen 475,- Ft-ot kell érteni. 44 Hatályon kívül helyezte az 5/2006.(II.26.) rendelet 12. Hatályos: február Hatályon kívül helyezte az 5/2006.(II.26.) rendelet 12. Hatályos: február módosította a 8/2005.(III.04.) 6. Hatályos: március Hatályon kívül helyezte a 27/2005.(VII.15.) rendelet 10. Hatályos: szeptember Módosította a 38/2006.(XI.17.) rendelet 3. Hatályos: november Módosította a 8/2005.(III.04.) rendelet 6. Hatályos: március 12.

16 (1) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a család, ahol a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 200 %-át, feltéve, hogy a lakás havi elismert fenntartási költsége a háztartás összjövedelmének 25 %-át meghaladja. (2) A támogatás mértéke havi 3.500,- Ft. 21. (1) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult továbbá a) az egyedülálló személy, b) a gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, illetve gyám, c) ahol a családtagok valamelyike tartós betegségben szenved, emelt összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, d) a három vagy több gyermeket nevelő család, ahol a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 220 %-át, feltéve, hogy a lakás havi elismert fenntartási költsége a háztartás összjövedelmének 20 %-át meghaladja. (2) A támogatás mértéke havi 4.000,- Ft (1) 51 Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az az egyedül élő nyugdíjas személy is, akinek a havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át, feltéve, hogy a lakás havi elismert fenntartási költsége eléri a havi jövedelme 20 %-át. (2) A támogatás mértéke havi 4.500,- Ft. Lakásfenntartási támogatás, lakbértámogatás (1) 53 A bérlakásban vagy albérletben élő szociálisan rászorulók számára lakbértámogatás állapítható meg e rendelet ában meghatározott lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével. (2) Módosított az 5/2006.(II.26.) rendelet 6. Hatályos: február Módosította a 20/2006.(V.20.) rendelet 24. Hatályos: május Módosította a 13/2005.(IV.03.) rendelet 20. Hatályos: április Módosította a 38/2006.(XI.17.) rendelet 4. Hatályos: november Hatályon kívül helyezte a 38/2006.(XI.17.) rendelet 8. Hatályos: november 17.

17 17 (3) 55 Az albérleti támogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmező lakhatása a bejelentett lakóhelyén nem biztosított, (4) Nem biztosított a lakhatása annak a személynek, akinek a bejelentett lakóhelyén lévő lakás nagysága nem éri el e rendelet 19. (4) bekezdésében meghatározott helyben elismert lakásnagyság mértékét, kivéve, ha életveszély miatt kellett albérletbe költöznie. 23/A. 56 (1) 57 A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapításához a lakás nagyságát a kérelmezőnek hitelt érdemlő módon (adásvételi szerződés, tulajdoni lap, bérleti szerződés stb.) igazolnia kell. Be kell mutatni egy darab közüzemi díjat (gáz vagy villany) megállapító kettő hónapon belül kiállított számlát és a szemétszállításról szóló szerződés, vagy a szemétszállításról szóló számla másolatát. (2) 58 A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy aki a támogatást kéri, milyen jogcímen lakik a lakásban. (3) Lakásfenntartási támogatás ha a rendelet kivételt nem tesz csak egy jogcímen kerülhet megállapításra. (4) Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, illetve a támogatási jogosultságot a tudomásra jutatás hónapjának utolsó napjával amennyiben a támogatott: a) elhunyt, b) lakástulajdonát elcseréli, vagy a lakásból elköltözik, c) a lakásfenntartási költségekben támogatott lakásban életvitelszerűen nem tartózkodik. (5) 59 A havi rendszeres szociális ellátásra és a lakásfenntartási támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastársa vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig. Eseti ellátások Eseti segély 24. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletben meghatározottak szerint nyújt eseti segélyt: átmeneti segély, 55 (3) (4) bekezdéseket beiktatta a 45/2005.(XI.27.) 3. Hatályos: november Beiktatta a 13/2005.(IV.03.) rendelet 20. Hatályos: április Módosította a 22/2009.(III..27.) rendelet 12. Hatályos: március Számozást módosította az 5/2006.(II.26.) rendelet 7. Hatályos: február Beiktatta a 21/2008.(IV.25.) rendelet 12. Hatályos: április 25.

18 18 gyógyszersegély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, beiskolázási segély, temetési segély formájában. (2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, iskoláztatás, lakhatás, feltételeinek megőrzése, tartós alapvető háztartási eszköz pótlása, munkahely elvesztése, rendszeres jövedelem hiánya, minimálbér alatti havi jövedelem, elemi kár, haláleset miatt anyagi segítségre szorulnak. 25. (1) Az Önkormányzat átmeneti segélyt nyújt a létfenntartás veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő szociálisan rászorult személyek részére. (2) Szociális rászorultság vélelmezhető az alábbiak szerint meghatározott jövedelemhatárok figyelembevételével: a) a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 170 %-át, b) gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén, illetve ha a családban valamely családtag tartós betegsége áll fenn, az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 220 %-át, c) egyszemélyes háztartás esetén havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át. (3) A támogatás megállapításához kérelmet és az igénylővel közös háztartásban élő családtagok havi nettó jövedelméről szóló igazolást kell benyújtani. Amennyiben a tényállás a becsatolt iratokból egyértelműen nem tisztázható, környezettanulmány készíthető, be kell nyújtani a segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat (betegségről, munkaképesség-csökkenésről, rokkantságról orvosi igazolás, munkanélküliségről munkaügyi központ határozata, elemi csapásról tűzoltóság, rendőrség igazolása stb.). (4) 60 Sürgős segítségnyújtás esetén ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják átmeneti segély biztonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján folyósítható a Polgármester döntése szerint. 60 Módosította a 45/2005.(XI.27.) rendelet 4. Hatályos: november 27.

19 (1) A gyógyszersegély a lakosság eseti gyógyszerkiadásainak mérséklésére szolgál, így különösen: a) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, b) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagy mértékű, hogy azt nem képesek viselni. (2) 61 A gyógyszersegélyre jogosultság feltétele: a kérelmező havi jövedelme (családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, egyedülálló személy esetén a 300 %-át nem haladja meg, és az eseti gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás összege eléri a nyugdíjminimum 20 %-át, továbbá nem részesül méltányossági közgyógyellátásban. (3) 62 A gyógyszersegély kivételesen megállapítható [a (2) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárok figyelembevételével] a méltányossági jogon közgyógyellátásban részesülőknek is, ha az igazolt gyógyszerköltség meghaladja a nyugdíjminimum 35 %-át. (4) A gyógyszersegély megállapításához az alábbi igazolásokat szükséges benyújtani: a) az igénylő és a vele életvitelszerűen együttélő családtagjai havi nettó jövedelméről szóló igazolás, b) a beteg háziorvosa, kezelőorvosa által felírt recept alapján kiállított gyógyszertári igazolás a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költség összegéről. 27. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg a gyermek részére, a) ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy b) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (2) A támogatás megállapításához kérelmet és a segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat: havi nettó jövedelemről szóló igazolás, pedagógiai vélemény, védőnői javaslat, betegségről, munkaképesség csökkenésről, rokkantságról orvosi igazolás, munkanélküliségről munkaügyi központ határozata, elemi csapásról tűzoltóság, rendőrség igazolása stb. kell benyújtani. (3) 63 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása szempontjából figyelembe vehető az egy főre számított havi családi jövedelemhatár e rendelet 25. (2) bekezdése szerint kell figyelembe venni. 61 (2) (3) bekezdést módosította a 8/2005.(III.04.) rendelet 7. Hatályos: március Módosította a 38/2006.(XI.17.) rendelet 5. Hatályos: november Beiktatta a 8/2005.(III.04.) rendelet 8. Hatályos: március 12.

20 (1) A beiskolázási segély elsősorban az oktatási intézményeken keresztül vehető igénybe az intézményvezető intézkedése alapján. Az oktatási intézmények számára beiskolázási segélyre fordítható keretösszeget a polgármester állapítja meg a költségvetésben erre a célra tervezett összegből. (2) 64 A beiskolázási segély a hátrányos helyzetű tanulók tanszer és tankönyv költségeinek mérséklésére, illetve elengedésére használható fel, amelynek felosztásáról a tanuló szülőjének vagy törvényes képviselőjének aláírásával ellátott átvételi elismervénnyel számol el az intézményvezető. (3) Az átmeneti segélyre vonatkozó szabályok szerint jogosult beiskolázási segélyre az a tanuló is, aki nem a XXIII. kerületi alap- vagy középfokú oktatási intézmény tanulója, főiskolai, egyetemi hallgató. Temetési segély (1) 66 Az Önkormányzat temetési segélyt nyújthat annak a szociálisan rászorult személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Temetési segély nem állapítható meg annak: a) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum összegének 250 %-át, egyedülálló esetén 300 %-át, b) aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -a alapján temetési hozzájárulásban részesült. (3) A temetési segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát. (4) A megállapított temetési segély összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni. (5) Ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kérik, a kérelem elbírálásához szükséges az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonata is. 64 Módosította a 34/2009.(VI.26.) rendelet 6. Hatályos: június Módosította a 20/2006.(V.20.) rendelet 25. Hatályos: május Módosította a 22/2009.(III.27.) rendelet 13. Hatályos: március 27.

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális, gyermekjóléti és egyéb ellátásokról

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatások I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Típus Jogosultság

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy a családok és

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ III. törvény 40. - 44. - A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006.

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 5/2009.(III.27.) számú rendelete A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

7. Települési támogatás a) rendkívüli települési támogatás. b) a lakhatás támogatása. f) ápolási támogatás. g) étkezési támogatás. céljából nyújtható.

7. Települési támogatás a) rendkívüli települési támogatás. b) a lakhatás támogatása. f) ápolási támogatás. g) étkezési támogatás. céljából nyújtható. Ügytípus megnevezése ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY 5. A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások rendszeréről

Részletesebben