Szociális szolgáltatástervezési koncepciója. Jánoshida 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális szolgáltatástervezési koncepciója. Jánoshida 2013"

Átírás

1 Szociális szolgáltatástervezési koncepciója Jánoshida 2013 Készítette: Béresné Szénási Ildikó Burai Sándor Jánoshida, október 17. 1

2 Tartalomjegyzék Bevezetés I. HELYZETKÉP 1.Demográfiai jellemzők 2.Gazdasági körülmények 3. A település szociális helyzete 4. A települési önkormányzat feladati a szociális szolgáltatások vonatkozásában II. A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER JÖVŐKÉPE A TELEPÜLÉSEN 1.Megvalósult feladatok es koncepcióban kitűzöttek alapján 2.SWOT analízis 3. Szociális szolgáltatások fejlesztésének lehetőségei, várható eredménye 2

3 Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III törvény 92 (3) bekezdése értelmében: A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít.. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. Jánoshida szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-ben készült el, melyet a képviselő-testület a 78/2005 (IV.28.) számú határozatával fogadott el. Majd ismételt felülvizsgálatra 2009-ben került sor, melyet 194/2009(XI:26) számú képviselő-testületi határozattal hagyott jóvá a testület ben ismét felülvizsgáltra került sor, a es év szociális feladatait mutatta be a koncepció, melynek határozat száma az alábbi: 263/2011(XII. 15). A 2005-ben elkészült alapkoncepció kiterjedt a település demográfiai változásaira, szociális helyzetének bemutatására, felvázolta a működő alapszolgáltatásokat, és fejlesztési irányvonalakat. A koncepció felülvizsgálata kitért az alapkoncepcióban felvázolt fejlesztési irányokra, megvalósított feladatokra, és meghatározta mindazon alapelveket, értékek és célokat, melyek alapján a szociális szolgáltatások működnek. A jelenlegi koncepció bemutatja a település év demográfiai folyamatait, gazdasági tényezőit, szociális helyzetét. Részletesen tárgyalja a településen működő alapellátási típusokat, felvázolva a fejlesztési irányvonalakat SWOT analízisből kiindulva. A jelen koncepció megvizsgálja, hogy az előzőekben megvalósítani kívánt feladatok hogyan és milyen módon teljesültek az eltelt két év során. A koncepció céljai, jövőképe,alapelvei,értékei, feladata és célcsoportja azonosak a 2009-ben elkészült koncepcióéval,így ezen koncepció nem tárgyalja azokat. 3

4 I. HELYZETKÉP 1.Demográfiai jellemzők A demográfiai folyamatokat tekintve hasonló tendenciák figyelhetőek meg az előző évekhez képest. A lakosságszám lassú csökkenése évről évre tapasztalható. Jánoshida öregedő település. Jánoshidára az országos és megyei demográfiai folyamatok jellemzőek: - felgyorsult népességvesztés - csökkenő gyermeklétszám - idős lakosság számának növekedése - nők számának növekedése a 60 év felettiek körében - magas elvándorlás A lakosság létszámának folyamatos és gyors csökkenése a természetes demográfiai folyamatoknak élve születések számának csökkenése, halálozás növekedése - és a elvándorlásnak a következménye. Az alábbi diagram jól tükrözi a lakosságszám csökkenését: Mindezek a demográfiai folyamatok új folyamatokat indukálnak a szociális ellátó rendszeren belül. Egyre több az idős, egyedül élő lakos, aki segítségre szorul. A demográfiai folyamtok alakulását az alábbi számadatok mutatják: évszá m lakosságszá m születésszá m halálozá s elköltözé s beköltözé s házasságkötése k száma A lakosságszám folyamatosan csökken, a kedvezőtlen demográfiai folyamatok a település elöregedéséhez vezetnek. Megfigyelhető tendencia, hogy a születések száma jóval kevesebb, mint az elhalálozások száma. Ugyanez mondható el, hogy az elköltözöttek számáról is. Szinte duplája a beköltözöttek számának. Korcsoportonként vizsgálva a 2011 és 2012-es évet megállapítható, hogy magas a 60 év felettiek száma a településen. Az évek folyamán ez a szám folyamatosan emelkedik én 4

5 0-3 év év év év év év felett én 0-3 év év év év év év felett 598 A férfi és női lakosság összetétele az alábbi szerint alakult: Nem év év Nő Férfi Gazdasági körülmények A statisztikai adatok mutató szerint a települést is érintette a gazdasági recesszió. A keresetek reálértéke csökkent, kevés a munkahelyek száma, magas a álláskeresők aránya az aktív munkaképes lakossághoz képest. Megfigyelhető a munkanélküliek számának folyamatos emelkedése. A településre is kedvezőtlenül hatnak és érződnek az országos gazdasági folyamatok. Megyei tendencia figyelhető meg a munkanélküliek számának alakulásában. Míg 2005-ben 72 fő volt a nyilvántartott álláskereső, 2010-ben ez a szám duplájára nőtt i állapot szerint a településen 156 fő a regisztrált munkanélküli, 2011-ben 167 fő, míg 2012-ben 133 fő volt álláskeresők száma a településen. Ettől azonban jóval több munkanélküli van a településen, akik nincsenek regisztrálva a munkaügyi központban. Ezek az emberek alkalmi munkából, és segélyekből élnek. Szintén elmondható, hogy növekszik a pályakezdő és diplomás munkanélküliek száma is, akik semmiféle ellátásra nem jogosultak. Csak az átképzés jelenthet számukra jövedelmi 5

6 forrást, vagy szakmájukon kívüli szakmunka elvállalása nagyon minimális jövedelemmel. A fiatalok közül sokan munkahely hiányában elhagyják a települést. A Foglalkozatási és Szociális Hivatal regisztere alapján a nyilvántartott álláskeresők és különféle ellátást igénybe vevők számát és arányát mutatja ben a munkaképes népesség számához viszonyítva:: Jánosh ida Nyilvánta rtott össz fő Foly. nyilv. hossz> 365 nap Járad ék típus ú ellátá s Segé ly típus ú ellát ás RÁT,BP,FHT RSZS fő Munkaké pes korú népesség fő Relat ív muta tó % Aránysz ám x-relatív mutató:nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség % xx-a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya A munkanélküliek száma az adatok alapján folyamatos csökkenést mutat. A település egyre több ember számára próbál munkát biztosítani hosszabb, vagy rövidebb időre a közfoglalkoztatáson keresztül. Az önkormányzat jövő évi tervei között szerepel a településen a munkanélküliség visszaszorítása a juhtenyésztés és a malom beindítás által. Mindezek ellenére elmondható, hogy a településen egyre több ember veszi igénybe a szociális ellátórendszert, legtöbb esetben anyagi jellegű problémák miatt. A településen élők romló szociális körülményei kihatással vannak a szociális ellátórendszerre, mely az ellátások és juttatások igénybevételében tükröződik. 3. A település szociális helyzete Egyértelműen megállapítható, hogy a településen élők szociális helyzete évről évre romlik, melyek az egyes támogatások igénybevételében tükröződik. Támogatások megnevezése Szociális segély - foglalkozatást helyettesítő - rendelkezésre állási támogatás:27 támogatás:35 - Rendszeres szociális - rendszeres szociális segély:5 segély:3 Időskorúak járadéka 2 2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - pénzbeli:39 - természetbeni:52 - pénzbeli:31 6

7 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás 6 7 Ápolási díj Átmeneti segély-pénzbeli Átmeneti segélytermészetbeni Temetési segély - - Köztemetés 8 2 Egyéb támogatások: Bursa,Arany Közgyógyigazolvány Közlekedési támogatás Lakáscélú támogatás 3 3 Lakásfenntartási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 1 Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadéka annak a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személynek állapítható meg, akinek a) havi jövedelme, valamint b) saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg nyugdíjminimum legkisebb összegének 80 %-át, egyedülálló esetén 95 %- át. A településen 2 idős, egyedülálló részesül időskorúak járadékában. Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján - egészségkárosodott személynek minősül, vagy - a reá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy - 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy - a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel A jogosultság megállapításának további feltétele, hogy a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (25.650,- Ft) és vagyona nincs ben 5 fő, 2012-ben pedig 3 fő részesült rendszeres szociális segélyben. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 7

8 Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították kivéve, ha a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeivel rendelkezik- foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult ben 46 fő, 2012-ben 52 fő kapott foglalkoztatást helyettesítő támogatást a településen. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult: a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át ,- Ft ha - a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy - a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy - a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át ,- Ft az a.) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket. Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban - külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy - együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság lehetőséget biztosít: - külön jogszabály alapján biztosított egyéb kedvezmények (pl. tankönyvtámogatás, tandíjtámogatás, stb.) igénybevételére. A jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága augusztus 1-jén fennáll, augusztus hónapban 5.800,- Ft, továbbá ha november 1-jén fennáll, november hónapban 5.800,- Ft pénzbeli támogatást állapított meg gyermekenként. Évről évre magas a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma a településen ben 296, 2012-ben 257 gyermek részesült kedvezménybe. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. Az önkormányzat évben természetbeni és pénzbeli formában is nyújtotta a támogatást az arra rászoruló családok számára. Természetbeni támogatás formában 52, pénzbeli formában 39 család kapott rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben ben 31 család részesült ilyen jellegű támogatásban. Óvodáztatási támogatás 8

9 Az óvodáztatási támogatás 2009.január 1-én került bevezetésre. A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, óvodáztatási támogatást állapít meg. A támogatásra való jogosultság megállapításának további feltétele, hogy a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen Évente két alkalommal jár ( Ft, illetve Ft) az óvodáztatási támogatás, első alkalommal természetben is nyújtható. Az elmúlt 2 évben 6, illetve 7 család kapott ilyen jellegű támogatást. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául kirendelt hozzátartozója jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és ezt a tényt gyámkirendelő határozattal igazolja. A településen 1 gyermek részesült az elmúlt két évben kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban. Ápolási díj A tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását vállaló nagykorú hozzátartozó ellátása. Ápolási díjra jogosult a jegyes kivételével a hozzátartozó, ha az ápolt önmaga ellátására képtelen, állandó felügyeletre, gondozásra szoruló - súlyosan fogyatékos, ill év alatti tartósan beteg. Méltányosságból állapítható meg, ha az ápolt 18 év feletti tartósan beteg. Ápolási díjban egyre több személy részesül a településen az évek folyamán ben 17, 2012-ben 19 fő kapott ápolási díjat. Átmeneti segély A Szociális törvény kimondja, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. Magas az átmeneti segélyben részesülők száma a településen. Az önkormányzat igyekszik a támogatást célzottan természetben nyújtani ben 40 fő kapott pénzbeli, és 412 fő természetbeni támogatást, 2012-ben 39 fő pénzbeli, 421 fő természetbeni támogatás formájában kapott átmeneti segélyt. Temetési segély A települési önkormányzat temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell 9

10 szabályozni, hogy az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedül élő esetén annak 150%-ánál alacsonyabb nem lehet. Az elmúlt két évben az önkormányzat nem nyújtott temetési segélyt. Köztemetés A Szociális törvény szerint a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő harminc napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Köztemetés elrendelése 2011-ben 8 esetben történt, ami rendkívül magas volt ben viszont 2 köztemetés volt. Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Támogatásra normatív alapon jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,( Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. Ennél a támogatási formánál is megállapítható, hogy folyamatosan növekszik az igénybe vevők száma. Ez a számadat megnövekedett a jogszabályi változások következtében, magasabb lett az egy főre jutó összeghatár, így többen voltak jogosultak a támogatásra ben 166, 2012-ben 232 fő/család volt jogosult lakásfenntartási támogatásra. Közgyógyigazolvány Alanyi jogon jogosult az ellátásra az intézeti elhelyezett, az intézeti és állami nevelt kiskorú; a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy; a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott; a központi szociális segélyben részesülő; a rokkantsági járadékos; az, aki rokkantsági ellátásban; az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül Normatív alapon jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a regionális egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja (2.850,- Ft), feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500,- Ft), egyedül élő esetén 150%-át (42.750,- Ft) A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott * egyes gyógyszerekre, gyógyszerkerete erejéig 10

11 * gyógyászati segédeszközökre, protetikai és fogszabályozó eszközökre (ideértve a javítás költségeit is), valamint az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra Az előzőeken kívül az a szociálisan rászorult személy is jogosult a köznyelvben méltányos közgyógyellátásnak nevezett ellátásra, akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállnak. A települési önkormányzat azonban nem állapít meg méltányosságból közgyógyellátást. A településen 2011-ben 141, és 2012-es évben 156 fő kapott közgyógy igazolványt. Súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezménye Közlekedési támogatás jár a súlyos mozgáskorlátozott személynek közlekedési többletköltségeinek részleges támogatására. Közlekedési kedvezményre a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult. Súlyos mozgáskorlátozott személynek minősül: - a mozgásszervi fogyatékosnak minősülő súlyosan fogyatékos személy, - a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl, és fogyatékosságokról szóló rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy, - a BNO kód XIII. főcsoportjába (csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei) tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkező személy; Formái: - gépkocsiszerzési támogatás - gépkocsi-átalakítási támogatás - közlekedési támogatás (a kifutó ellátás utoljára 2012-ben volt igénybe vehető, azok számára, akik július 2-át megelőzően kiállított olyan háziorvosi szakvéleménnyel rendelkeznek, amely végleges állapotot, vagy a következő felülvizsgálat időpontjaként a kérelem benyújtása utáni időpontot jelöl meg) ben 208 fő, míg 2012-ben 182 fő kapott közlekedési támogatást. Lakáscélú támogatás Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatását 2011és 2012 évben 3-3 fiatal pár kapott az önkormányzattól, mely részben visszatérítendő kamatmentes támogatás formájában nyújtott az önkormányzat. Egyéb támogatás - Az önkormányzat 2011 és 2012 évben Bursa Hungarica és Arany János ösztöndíj programon belül 21 és 17 fiatal iskolai előmenetelét támogatta. - szociális tűzifa: 2012-ben a településen 139 család kapott tűzifát, melynek feltétele volt a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság. - tartós élelmiszercsomag: Az Eu Élelmiszersegély program keretén belül ben család részesült tartós élelmiszer csomagban. Támogatásban részesültek önhibájukon kívül létminimum közelében élő családok, vagy nyugdíjasok. A támogatást az MVH jóvoltából az ökumenikus segélyszervezet által kaptak a rászorulók. - karácsonyi adomány: a településen működő intézmények, a lakosság, és civil szervezetek összefogásával megvalósuló adomány gyűjtés alkalmával összegyűjt adományt kapták meg rászoruló családok karácsony előtt. - gyermekszáj program: a programban ben 23 gyermekes család kapott tejet és kenyeret az Amerikai Ház jóvoltából a Vöröskereszt által minden héten kedden és pénteken. 11

12 4.A települési önkormányzat feladatai a szociális alapszolgáltatások vonatkozásában A Szociális törvény szerint minden települési önkormányzatnak biztosítani kell a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést, valamint a szociális szolgáltatásokhoz- különös tekintettel a családsegítéshez- való hozzáférést. Azon településen, ahol 3000 főnél több állandó lakos él kötelező biztosítani a nappali ellátást és évben a településen nem történt változás a szociális ellátórendszer működtetésében. A települési önkormányzat biztosítja: szociális étkeztetés házi segítségnyújtás nappali ellátás (idősek klubja) Jászsági Többcélú Kistérségi Társulás tartotta fenn: családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat támogató szolgáltatás közösségi pszichiátriai ellátás. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nappali ellátás (Idősek Klubja) A nappali ellátás hajléktalan személyek, elsősorban a saját otthonukban élő, A 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 18. életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, vagy autista személyek részére biztosit lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. Az Idősek Klubja 1998-ban alakult 20 férőhellyel. A klub maximálisan kihasznált volt az elmúlt 2 évben, napi átlagforgalom 20 fő volt. Az igénybevevők intézményi térítési díjat nem fizettek. A gondozottak többsége 70 év feletti egyedül élő, magányos idős nő. Növekszik a klubban járók között a pszichés problémákkal küzdők száma: depresszió, időskori demencia, mely komplex gondozást von maga után. A személyes gondoskodás során alapelvünk a mindennapi élet tartalommal való megtöltése az egyén adottságainak figyelembevételével, adott problémáról való figyelem elterelése, felesleges energiák lekötése, figyelem és emlékezet megtartása, testi-lelki állapot karbantartása a társas kapcsolatok fejlesztése. Mindezek érdekében számos szabadidős program lett szervezve a tagok számára év végén megtörtént a tagok állapotfelmérése MMSE demencia teszt alapján, és megkértük a működési engedély módosítását a nappali ellátáson belül demencia csoport működtetése céljából. A nappali ellátásban folyó munkát 2 fő látta el, 1 klubvezető és egy szociális gondozónő, akik a képesítési előírásnak megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek. Az intézmény akadálymentesítése 2006-ban megtörtént. A klubban 3 szoba szolgálja a déli időszakban a pihenést és egy nagy társalgó a biztosítja a helyet a szabadidős programoknak, 12

13 Az étkezőben tudják a tagok elfogyasztani az ebédet. Biztosított a fürdési és tisztálkodási lehetőség is ben megtörtént az intézmény festése, és a fürdőszoba ajtajának megszélesítése a mozgáskorlátozott tagok könnyebb közlekedése miatt. Szociális étkeztetés A Szociális törvény szerint: Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetést helyben fogyasztással, elvitellel és lakásra szállítással biztosítja az önkormányzat a rászorulók számára. Az étkeztetésben részesülők többsége idős ember, 70 év feletti ben 55 fő volt a 70 éven felüli, míg 2012-ben már 62 fő 70 év feletti igényelt ebédet. Az évek során egyre többen igénylik a szociális étkeztetést, melyet az alábbi táblázat is alátámaszt. Év Helyben fogyasztással, Házhoz szállítással vagy elvitellel Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat 1 fő szakképzett szociális segítő látta el. Házi segítségnyújtás A Szociális törvény szerint a : Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. A legtöbb esetben az ellátottak bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban-felíratásban,postai ügyintézésben, és környezeti higiénia megtartásban kérnek segítséget. Az idősek nagyrészt egyedül élnek, napjaikat magányosan töltik. Sokan mentális beszélgetést is igényelnek. A gondozónők támaszt jelentenek számukra, és sok esetben a családot helyettesítik. 13

14 A házi segítségnyújtást 2 fő gondozónő látta el, akik rendelkeznek a megfelelő szakképesítéssel től a megnövekedett igények miatt 18 fő ellátásra kapott működési engedélyt az intézmény. A gondozottak többsége egyedül élő, magányos, idős nő, akik koruk és egészségi állapotuk miatt kérik a gondozást.2011-ben 17, 2012-ben 18 fő vette igénybe a házi segítségnyújtást. A házi gondozás iránti igényfolyamatos, egyre többen kérnek segítséget. Főleg a téli időszakokban növekszik meg az igénybe vevők száma. A házi gondozás igényvétele térítésmentes volt. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A Szociális törvény 65. (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. A településen 2006 óta működik a szolgáltatás. 10 jelzőrendszeri készülék volt elhelyezve a településen év második felétől 14 egyedélő, idős kérte a jelzőrendszeri készüléket. 12 esetben 70 év feletti idős nőnél, 2 esetben pedig egyedül élő, idős férfinál volt a készülék. Évente átlagosan jelzés érkezik. Az esetek többségében orvosi segítségre volt szükségük a készülékkel ellátott embereknek. Sok esetben elég volt csak a hozzátartozókat értesíteni 2012-ben térítési díj köteles lett a szolgáltatás, mely következtében az igények jelentős mértékben csökkentek, és új ellátottak kerültek a rendszerbe. A térítési díj bevezetésével azonban tudtuk növelni a készülékek számát, a jelentkező igényeket ki tudjuk elégíteni. Támogató szolgálat A szolgáltatás célja, hogy elősegítse a fogyatékkal élő emberek saját lakókörnyezetben történő segítségnyújtását, alapvető szükségleteinek kielégítését, közszolgáltatásokhoz való hozzájutását, speciális szállítását. Az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a támogató szolgálat: személyi segítés speciális szállító szolgálat információnyújtás, tanácsadás A támogató szolgáltatást 3 gyermek iskolába történő szállítására vették igénybe a lakosok, akik napi szinten Jászberénybe jártak tanulni. Ez nagy segítséget jelentett, az amúgy is hátrányos helyzetben élő családoknak. Ezen kívül még 1 fő mozgásában korlátozott vette igénybe a szolgáltatást kórházi szakellátásába szállításhoz. 14

15 Közösségi ellátás Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosítani kell a) a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, b) a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését, c) a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, d) a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, f) megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátáson túl biztosítani kell: a) a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, b) a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. A településen az elmúlt 2 évben alacsony volt az igénylők száma. 2 fő vette igénybe a szolgáltatást. Gyermekvédelem helyzete a településen A gyermekjóléti szolgálat a településen folyamatosan elérhető a kliensek számára, és erre nagy szükség is van, melyet az előző év statisztikai adatai alá is támasztanak, ugyanis a forgalmi naplóban 2011-ben 903 alkalommal került be feljegyzésre esetkezelés, mely esetkezelések alkalmával több személy és több problémával is felkereste a szolgálatot. Jánoshidán a gyermekjóléti szolgáltatást a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja, helyileg az Idősek Klubjában található. A szolgálat teendőit 1 fő családgondozó látja el főállásban. A működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. Szolgálatunk az alábbi intézményekkel, programokkal állt kapcsolatban: Biztos Kezdet Klub: a Klub és a Gyermekjóléti Szolgálat között egy olyan fajta segítő kapcsolat épült ki, melyben sikeresen tudtuk egymás munkáját kiegészíteni. Több jelzést is kaptunk a klub munkatársaitól, és a Szolgálat is tudott olyan gyermekeket javasolni a klubba, akiknek szüksége volt a korai fejlesztésre, hiszen a korai társadalmi integráció meghatározó fontosságú a szegénység és kirekesztődés megelőzése érdekében. Gyermekszáj Program: a Gyermekszáj Programba, mint önkéntes segítő csatlakozott a Szolgálat. A heti rendszerességű élelmiszer adományosztás által, reméljük sikerült csökkenteni az éhező gyermekek számát a településen. A rászoruló családok heti 2 alkalommal kaptak tejet és kenyeret. Egy család hetente 7kg kenyérben és 14 l tejben 15

16 részesült. Óvodai szülőértekezlet: a Szolgálat gyermekfelügyeletet biztosított, annak érdekében, hogy minél több szülő részt vehessen a szülőértekezleteken, ezáltal segítette elő a szülők és az intézmény közötti együttműködést. Tett program az áldozatokért és tettesekért: a Szolgálat gyermekjóléti és családsegítői munkatársa egy képzésen vett részt, mely által segíteni tudtunk olyan embereknek, akik valamilyen bűncselekmény áldozataivá váltak. Nyúl-unk a munkáért program: a Szolgálat pályázatot nyújtott be a nyúl-unk a munkáért elnevezésű programban való részvételért, melyet sikeresen bíráltak el. A településen 20 család kapott 1 nyúlketrecet, 120 kg nyúltápot, 6 nyulat és egy képzésen is részt vehettek, ahol megtanulták a nyúltartás alapjait. Többszöri élelmiszer osztások: Aktívan részt vállaltunk a családok tájékoztatásában, értesítések eljuttatásában, illetve az élelmiszer adományok pakolásában, kiosztásában. Bérpótló jövedelemmel rendelkezők környezetének ellenőrzése: A bérpótló jövedelemmel rendelkezőknél az Önkormányzat munkatársaival közösen vizsgáltuk a lakókörnyezetet. Az óvoda, iskola, illetve a Magyar Vöröskereszt rendezvényein, amikor erre igény volt, a gyermekjóléti szolgálat képviseltette magát. A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében a szolgálat rendszeresen segítette a családokat dologi javakkal, rendszeresek a ruha és lábbeli, valamint a játék adományok, melyeket egyrészről a Magyar Vöröskereszt, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, másrészről lakossági felajánlásból tud a szolgálat a rászorulóknak biztosítani. A karácsony meghitt szellemében az intézmények és a helyi lakosok összefogásával 21 család részére tudtunk lisztet, ruhákat és játékokat adományozni. Az adományok egy rendezvény keretein belül kerültek kiosztásra. A 2011-es évben Jánoshida lakossága 2641 fő volt, ebből: 0-3 évesek: 103 fő. A gyermekjóléti szolgálat a 2011-es évben 26 gyermeket (11 családot) gondozott alapellátás illetve 16 gyermeket (9 családot) védelembe vétel keretében. Szakellátás keretében 6 gyermeket gondoztak, ami 2 családot érint. Az településen ellátott gyermekek családjában a legtöbbször előforduló problématípusok: szülők vagy család életviteléből adódó problémák; anyagi megélhetési gondok; 16

17 gyermeknevelési nehézségek; szülők egymás közti, szülő gyermek közti konfliktusok nem megfelelő elrendezése, lefolyása. 4-6 évesek: 73 fő 7-14 évesek: 230 fő évesek: 144 fő A 2012-es évben Jánoshida lakossága 2633 fő volt, ebből: 0-3 évesek: 84 fő 4-6 évesek: 83 fő 7-14 évesek: 229 fő évesek: 143 fő Kliensek hozott problémái 2011 Kezelt probléma száma Információnyújtás 429 Segítő beszélgetés 266 Tanácsadás 168 Hivatalos ügyekben való közreműködés 192 Családlátogatás 201 Közvetítés más szolgáltatásba 16 Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 5 Felülvizsgálati tárgyaláson való részvételek 6 Elhelyezési értekezleten, ill. tárgyalásokon való részvétel 3 Pszichológiai Tanácsadás 21 Jogi tanácsadás 0 Fejlesztőpedagógusi ellátás 0 Konfliktuskezelés 2 Szakmaközi Megbeszélés 6 Esetkonferencia 8 Örökbefogadással kapcsolatos Intézkedés 0 Adományozás Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása ben forgalmi naplóban 833 alkalommal került be feljegyzésre esetkezelés, mely esetkezelések alkalmával több személy és több problémával is felkereste a szolgálatot. 17

18 Alapellátásban történő Védelembe vétel Átmeneti nevelt Összesen Tanácsadás keretében történő ellátás gondozás 0-2 éves éves éves éves Összesen Ebből leány Családok száma következő táblázat a gyermekjóléti szolgálat 2012-es gondozási tevékenységét szemlélteti: A A szak mai tevékenységeink közül szinte legtöbben (429 esetben) az információnyújtást vették igénybe, mely nem meglepő hiszen, ha valaki felkeres bennünket a problémájával, legtöbb esetben az iránt érdeklődik, hogy mely módon orvosolható. Ez esetben, jogokról, támogatásokról, ellátásokhoz való hozzájutásról kérnek ismertetést. Hivatalos ügyek elintézésében 192 főnek tudtunk segíteni. Segítő beszélgetésre 266 alkalommal került sor. A segítő beszélgetések lényege, hogy a krízishelyzetben lévő kliens - aki egyedül nem tudja megoldani problémáját olyasfajta segítséget kapjon, mely által felelősségteljesen meglátja a továbblépés, fejlődés lehetőségét. Fontos megjegyezni, hogy az előző évek tapasztalataival ellentétben, tavaly megjelent problémaként a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása. (Lakhatási problémák, párkapcsolati problémák, de leginkább az anyagi nehézségek, és a családi kapcsolatok segítségének hiánya okozta a problémát) A védőnővel közösen együttműködve sikerült ezeket a problémákat mérsékelni, nem került sor az anyák anyaotthonba való beköltözésére. Kiemeltem még a pszichológiai tanácsadások számát, hiszen ezeknek a száma is jelentősen megnövekedett: egyre több gyermek és szülő szeretné igénybe venni ezt a fajta szolgáltatás formát. II. A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER JÖVŐKÉPE A TELEPÜLÉSEN 18

19 1.Megvalósult feladatok ben a koncepcióban kitűzöttek célok alapján A települési önkormányzat szabályozási hatásköre megtörtént a helyi szociális rendelet, és a térítési díj rendeletének felülvizsgálata Módosítva lett az intézmény szakmai programja, és az SZMSZ-e, kidolgozásra került a nappali ellátáson belül a demens ellátottakra vonatkozó szabályok ben elkészült az Idősügyi Stratégia felülvizsgálata A települési önkormányzat ellátási kötelezettségének szintje: 2012 végén felmérésre került a nappali ellátáson belül az ellátottak állapotaz MMSE teszten keresztül, és kidolgozásra került a szakmai program, és az SZMSZ-ben a demens ellátottak fogadása. Benyújtásra került a nappali ellátás keretén belül a demens csoport engedélyezetése. A Biztos kezdet klub átköltözött az IKSZT-be, így helyére átköltözhetett a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat. Az irodát így kizárólagosan a klub használhatja. Jelzőrendszeri hálózat fizetősé vált. Nagymértékben kicserélődött az igénybevevők száma. Intézményi szint: Az elmúlt két év során megerősödött a kapcsolat a helyi nyugdíjas klubbal, asszonykórussal, és számos civil embert sikerült bevonni a programok szervezésébe, lebonyolításába. Felvettük a kapcsolatot az alattyáni Idősek Klubjával. Több alkalommal szerveztünk közös programot. A dolgozók létszámát sikerült megtartani Idősek Világnapjára szerevezett ünnepségen egyre több idős vesz részt ben helyi vállalkozók támogatásával valósult meg a rendezvény. Megtörtént az Idősek Klubjának festése, a fürdőszoba ajtajának kiszélesítése 2012-ben a településen minden 65 év feletti lakost megkeresett az Idősek Klubjának dolgozója, és informálta az időseket az igénybe vehető szociális szolgáltatásokról. A felmérés kiterjedt a nappali ellátás, házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés igénybevételére. Ennek köszönhetően megnövekedett az igény mindhárom területen. 2.SWOT- analízis Erősségek: kiépült alapellátás: minden korosztály számára elérhető szolgáltatások fokozott figyelem és gondoskodás az idős korosztály felé jó partneri kapcsolat a településen működő intézményekkel, kiépült és jól működő jelzőrendszeri hálózat magas a dolgozók szakképesítési aránya térítésmentes a házi gondozás és a nappali ellátás maximálisan kihasznált szolgáltatások: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, folyamatos az igény a szolgáltatások iránt ellátottak elégedettsége akadálymenetes környezet, biztosított tárgyi feltételek 19

20 önkormányzat magas fokú szociális érzékenysége, és támogatása Lehetőségek: más, hasonló profilú intézményekkel való kapcsolat felvétel, kialakítás pályázati lehetőségek kihasználása civil szféra bevonása a szociális ellátórendszerbe,civil szerveződések kezdeményezése igény szerint szolgáltatások bővítése helyettes szülői hálózat kiépítése nappali ellátás keretén belül a demensek számának növelése étkezés biztosítása hétvégén és ünnepnapokon is elégedettségi felmérés készítése a különböző területeken idősek klubja területének a növelése a védőnő elköltözésével szociális munka presztízsének kivívása nyílászárók cseréje az idősek klubjában a költséghatékonyabb működés érdekében prevenciós, szabadidős tevékenységek szervezése a helyi közintézményekkel a gyermekvédelem terültén közmunka program keretén belül malom működtetése, és juh tenyésztés beindítása Gyengeségek: egyre csökkenő normatív és civil támogatások pályázati lehetőségek hiánya korlátozott továbbképzési lehetősége, minimális a továbbképzésre fordítható összeg civil szférával való együttműködés hiánya alacsony a pszichiátriai és szenvedélybetegek motiváltsága, nehéz őket bevonni a közösségi gondozásba nincs helyettes szülő a településen előítélet a szociális szakma, és dolgozók irányába, alacsony a szociális szféra presztízse Veszélyek: szociális ellátások elpiacosodása, az önkormányzat nem tudja majd térítésmentesen biztosítani a szolgáltatásokat dolgozók kiégése,burn out szindróma, pályaelhagyás romló demográfiai folyamatok: település elöregedése, fiatalok elvándorlása, demens betegek számának növekedése, amit a jelenlegi rendszer nem tud majd ellátni csökkenő normatív támogatás, mely maga után vonja a szolgáltatások fenntartásának veszélyét, színvonal romlását, fejlesztések ellehetetlenítését munkanélküliek számának növekedése, hátrányos helyzetű családok számának emelkedése kiszámíthatatlan és tervezhetetlen jövőkép 3.Szociális szolgáltatások fejlesztésének lehetőségei A szociális szolgáltatás irányvonalait a Szociális törvény jelöli ki. 20

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció. Felülvizsgálata. Jánoshida 2011

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció. Felülvizsgálata. Jánoshida 2011 Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata Jánoshida 2011 Jánoshida, 2011. december 16. Készítette: Béresné Szénási Ildikó Szent Norbert Idősek Klubja vezetője 1 Tartalomjegyzék Bevezetés

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 9. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. Általános tájékoztató:

I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. Általános tájékoztató: I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján Általános tájékoztató: A szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás felnőtt

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat

Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat Típus Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat Jogosultság feltételei Ki állapítja meg? Forma/összeg 1. Rendszeres szociális segély 1993. évi III.törvény (továbbiakban: Szt.) 37. az öregségi nyugdíj

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)és a többször

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét,

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról 2015. március 1. napjától hatályos települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1.

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1. Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályairól

A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (II.25.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Minden bizottság Tisztelt Képviselő-testület! TÁJÉKOZTATÓ Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: - a gyermekétkeztetés

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 3. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott munkaterv

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatások I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Típus Jogosultság

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 7. számú napirendi pont

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 7. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 7. számú napirendi pont Tárgy: Tájékoztató a szociális törvény alapján nyújtott ellátásokról

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. február..-i ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben