integrációt előmozdító pályázati forrásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "integrációt előmozdító pályázati forrásai"

Átírás

1 A TÁMOP 2. prioritás munkaerő-piaci A TÁMOP 2. prioritás munkaerő-piaci integrációt előmozdító pályázati forrásai

2 A magyar gazdaság felzárkózási igényei A magyar gazdaság kitörési pontjai és az ÚSZT programjai egyrészt: egy rövid távú, válságkezelési program végrehajtása másrészt egy hosszabb távú, stratégiai jövőkép kialakítása 1. Gyógyító Magyarország Egészségipar 2. Megújuló Magyarország 3. Vállalkozásfejlesztés Üzleti környezet fejlesztése 4. Tudomány Innováció - Növekedés 5. Foglalkoztatás 6. Közlekedés Tranzitgazdaság ÁGAZATI és ÁTFOGÓ kitörési pontok

3 Cél: piacteremtés piacképessé kell tenni a hazai emberi erőforrást Az ÚSZT egy platform, amely annak ellenére, hogy a gazdaság fejlesztése áll a középpontjában, - nyitott arra is, hogy integrálja más, például a humán ágazatokhoz (oktatás, egészségügy) kapcsolódó fejlesztési elképzeléseket - nyitott arra is, hogy más, a kitörési pontok között nem nevesített, de magas hozzáadott értéket teremtő, hálózatba szerveződő ágazatok fejlesztési elképzeléseit integrálja - nyitott arra, hogy befogadja és beépítse a vállalkozók az önkormányzatok és a különböző kistérségek programjait, projektjeit, javaslatait.

4 A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerőpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés. Az alkalmazkodóképességet tágan értelmezve azokat a programokat is támogatni fogjuk, amelyek a különböző szervezeteknek (köztük a civil szervezeteknek) és intézményeknek a változásokhoz való igazodását, a gazdasági-társadalmi kihívásoknak való megfelelését szolgálják.

5 A TÁMOP 2. intézkedései A képzéshez való hozzáférés segítése (2.1. intézkedés), A képzés és a pályaorientáció intézményrendszerének fejlesztése (2.2. intézkedés), A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése (2.3. intézkedés), Rugalmasság és biztonság (2.4. intézkedés), A partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között (2.5. intézkedés), Civil szervezetek kapacitásainak megerősítése, a szolgáltatói szerephez való alkalmazkodásuk segítése (2.6. intézkedés),

6 Európai uniós kontextus A fiatalok az egyik, a válság által leginkább érintett csoport - több mint 5 millió fiatal munkanélküli az EU-ban (ifjúsági munkanélküliség: EU-ban 22% feletti, Magyarországon 28% feletti). Az Európai Bizottság meghirdette Több lehetőséget a fiataloknak kezdeményezését (2011. december). A fiatalok számára lehetőségeket kell biztosítani. A tagállamoknak elsőbbséget kell biztosítaniuk a fiatalok aktiválását célzó és munkaerőpiacra való belépésüket segítő intézkedéseknek, többek között az önfoglalkoztatás és a fiatalok vállalkozó kedvének elősegítésével, hatékony vállalkozásfejlesztéssel.

7 Középpontban a munkahelyteremtés Az Európai Bizottság áprilisi Út a munkahelyteremtő fellendülés felé c. közleménye az új munkahelyek létrehozására és a fellendülőben lévő fenntartható ágazatok és vállalkozások támogatására fókuszál, különös tekintettel a kkvkra Ebben fontos szerepet játszik az önfoglalkoztatás, a vállalkozói készség, a szociális vállalkozások és a vállalkozásindítások ösztönzése és támogatása (szakmai és vállalkozói ismeretek megszerzésének segítése, támogat szolgáltatások, finanszírozási lehetőségek biztosítása).

8 A 2.3 intézkedés célja A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése Szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése (gazdasági szerkezetváltás kezelése, előrejelzésének támogatása) Az alkalmazkodóképesség tág értelmezésére építve a beavatkozások kiterjednek mindazokra a tevékenységekre, amelyek a különböző szervezeteknek és intézményrendszereknek a változásokhoz való igazodását, a gazdasági-társadalmi kihívásoknak megfelelését szolgálják. Támogatjuk a szerkezetváltási folyamatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programokat, a köz- és a versenyszférában létszámleépítéssel érintett ágazatok dolgozóinak átképzését, vállalkozóvá válását, újbóli elhelyezkedését, speciális, kihelyezett foglalkoztatási szolgáltatások, tanácsadás biztosítását.

9 A TÁMOP A konstrukció célja A gyakornoki program célja a közvetlen munkahelyteremtés, az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulása, a pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, foglalkoztathatóságuk növelése Szakképző iskolában szerzett középszintű szakképesítéssel rendelkező pályakezdők alkalmazásának támogatása mikro-, kis-, és középvállalkozások számára

10 Pályázók köre A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak,amelyek esetében a cégalapítás dátuma2 legalább 12 hónappal megelőzi a pályázat benyújtásának időpontját,és amelyek: a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikrokis- és középvállalkozásnak minősülnek, illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikrokis- és középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

11 TÁMOP A Gyakornoki program a pályakezdők támogatására A gyakornoki program lényege jellemzően a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó (azaz új státusz betöltését eredményező) új foglalkoztatás támogatása kilenc hónapon keresztül járó teljes vagy részleges bérés járuléktámogatással, a cégen belüli segítő mentor bérpótlékával és az új munkahely tárgyi feltételei kialakításának támogatásával. A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

12 TÁMOP B Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban Szakmai tartalom: a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése Pályázók köre: A TÁMOP A-12/1. konstrukcióban résztvevő, 18 és 35 év közötti természetes személy által létrehozott vállalkozás pályázhat. A pályázás feltétele, hogy a természetes személy más gazdasági társaságban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa. A pályázónak rendelkezni kell a TÁMOP A-12/1 konstrukció kedvezményezettje által jóváhagyott üzleti tervvel.

13 TÁMOP B Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban Részcélok: A vállalkozásalapítás kezdeti szakaszában, az indulás forrásigényének támogatása. Az életképes üzleti ötlettel rendelkező fiatalok támogatása üzleti tervük megvalósítása érdekében. Forrás: A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg a konvergencia régiókban Ft, azaz négymilliárd-kilencszáznegyvenmillió forint. A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 45%-a, azaz forint fordítható

14 TÁMOP B Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban A támogató okirat aláírásának speciális feltételei az általános feltételeken túl: A támogatást igénylő rendelkezik és pályázatához csatolta a TÁMOP A-12/1. konstrukcióban elkészített és jóváhagyott üzleti tervet (társasvállalkozások esetén közös üzleti tervet kell elkészíteni). A támogatást igénylő rendelkezik és pályázatához csatolta a TÁMOP A-12/1. konstrukció kedvezményezettje által kiállított, az üzleti tervet jóváhagyó dokumentumot. A támogatást igénylő rendelkezik és pályázatához csatolta a TÁMOP A-12/1. konstrukció keretében teljesített képzés(ek) eredményes elvégzéséről szóló tanúsítvány(oka)t.

15 TÁMOP B Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban A második pályázati ütemben könnyített elbírálású pályázat keretében az első ütembe bevont fiatalok pályázhatnak a konvergencia régiókban üzleti tervük megvalósításához - egyéni vállalkozóként, vagy az általuk létrehozott mikrovállalkozások - maximum 3 millió forint, társaságonként maximum 6 millió forint (abban az esetben, ha az alapítók közül legalább 2 fő megfelel a célcsoporttal kapcsolatban meghatározott kritériumoknak) vissza nem térítendő támogatásra. A projekt ideje alatt a jogosultságot biztosító személy(ek) tagsági viszonyát meg kell tartani.

16 TÁMOP B Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban Támogatható tevékenységek: Eszközbeszerzés Eszközbérlés A létrehozott új munkahelyre felvett munkavállalók foglalkoztatása Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is Piacra jutás támogatása Képzéseken való részvétel: Tanácsadás igénybevételére az alábbi támogatott tanácsadási területeken kerülhet sor: Immateriális javak beszerzése: Anyagbeszerzés: a vállalkozás létrehozásához, működése megkezdéséhez szükséges anyagbeszerzés Könyvelés Tájékoztatás és nyilvánosság

17 A 2.4 intézkedés célja A munkaerő-piaci rugalmasság és biztonság együttes erősítése - A változásokhoz való alkalmazkodás és a munkaerő-piaci rugalmasság és biztonság együttes erősítése jegyében a nem hagyományos foglalkoztatási formák (távmunka, részmunka) elterjesztése, amennyiben az hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez. - A vállalatok (és egyéb szervezetek) szervezeti kultúrája fejlesztésének részeként az irányítási, munkaszervezési, humánerőforrás-gazdálkodási rendszerek korszerűsítésének (és ennek részeként különösen a család és a munkavégzés összehangolását segítő foglalkoztatási formák, családbarát munkahelyi gyakorlatok elterjesztését) ösztönzése.

18 TÁMOP D Szociális gazdaság fejlesztése D-2 Szakmai tartalom: A szociális gazdaságban újonnan alapított és működő szervezetek támogatása; a szervezet társadalmi céljai mentén a humánerőforrás fejlesztése, és a hátrányos helyzetű rétegek egyéb támogatása. Keretösszeg: Ft ERFA 25% Pályázók köre: Cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek.

19 TÁMOP D Szociális gazdaság fejlesztése A szociális gazdaság elsődlegesen a munkanélküliség felszámolására, foglalkoztatásra irányuló intézményes szervezeti-hálózati - keretek között folyó, piacorientált termelő, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység, közösségi vállalkozás. Alapértékei az önkéntesség, és kooperáció, a szolidaritás és felelősség, a profitfelosztás tilalmával megerősített szociális elkötelezettség.

20 TÁMOP D Szociális gazdaság fejlesztése Célunk olyan szociális szövetkezetek támogatása, melyek megfelelnek mind a szociális gazdaság széleskörűen használt definíciójának, mind a szövetkezetek alapelveinek, így a fenti szempontokon túl a pályázó szervezetnél érvényesíteni kell az önkéntesség és nyitott tagság elvét, a demokratikus tagi ellenőrzést, a tagok gazdasági részvételét, az autonómiát és függetlenséget, a tagok oktatását, képzését, a szövetkezetek közötti együttműködést, valamint a közösség iránti elkötelezettséget.

21 Köszönöm a figyelmüket! Kocsorné Kőházi-Kis Eszter osztályvezető Képzési Szakterületi Osztály NFÜ HEP IH 1066 Budapest, Kéthly Anna tér 1. Tel.: 1/ Fax: 1/

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Közoktatási lehetőségek TÁMOP-3.3.10.A-B-12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása Benyújtás: 2013. február 22. és április

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ és a TÁMOP- 2.3.6.- 12/1 pályázat célja A pályázat célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Cél a vállalkozásalapítás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése konvergencia régiók c. pályázati felhívásához Civil,

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ és a TÁMOP-2.3.6.-12/1 pályázat célja A mikro vállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. A célcsoportba tartozók gazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GOP TAPASZTALATOK - GINOP LEHETŐSÉGEK Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÚJ PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK: SZÉCHENYI 2020- GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat végző vállalkozások,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Az alulírott civil szervezetek 1 javaslatát részletezzük ebben az anyagban. Összefoglaló A javaslat lényege, hogy

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben