EGYÉB. Írta: DR. VISONTAI ZSUZSANNA, DR. KARLÓCAI KRISTÓF, DR. KOVÁCS GÁBOR, DR. MERSICH BEATRIX, DR. JOKKEL GÁBOR, DR.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYÉB. Írta: DR. VISONTAI ZSUZSANNA, DR. KARLÓCAI KRISTÓF, DR. KOVÁCS GÁBOR, DR. MERSICH BEATRIX, DR. JOKKEL GÁBOR, DR."

Átírás

1 1 EGYÉB Az arteria pulmonalis rugalmasságának korfüggı változása Írta: DR. VISONTAI ZSUZSANNA, DR. KARLÓCAI KRISTÓF, DR. KOVÁCS GÁBOR, DR. MERSICH BEATRIX, DR. JOKKEL GÁBOR, DR. KOLLAI MÁRK Bevezetés Az elasztikus nagyerek szélkazán funkciója a hemodinamika egyik meghatározó tényezıje, amely az ultrahangos módszerek bevezetése óta klinikai körülmények között is tanulmányozható. Az érrugalmasság jellemzésére több paramétert használnak, a disztenzibilitás az egyik leggyakrabban alkalmazott mutató. Definíció szerint ez az adott nyomásváltozásra bekövetkezı relatív érátmérı-változás. Az erek esetében a nyomás-átmérı összefüggés két komponensre osztható: a dinamikus és a statikus disztenzibilitásra. Míg az elıbbi a pulzusnyomás, azaz viszonylag gyors, rövid ideig tartó nyomásváltozás hatására bekövetkezı relatív érátmérı-változás, addig a statikus disztenzibilitás tartósabb nyomásemelkedés, például a fizikai terhelés során létrejövı relatív érátmérı-változást mutatja a terhelés elıtti állapothoz viszonyítva. A szisztémás keringés artériáinak elasztikus viselkedése számos tanulmány tárgyát képezte: ismert az életkor, a hypertonia és számos antihypertensiv gyógyszernek a rugalmasságra kifejtett hatása (1-12). A kisvérkör vonatkozásában azonban kevés human in vivo vizsgálat történt, és a kapott eredmények is ellentmondásosak. Az a. pulmonalis (AP) nyomásának mérését általában katéterrel végezték, míg az átmérı mérése többféle technikával történt. Gozna és mtsai. az érátmérıt angiográfiás módszerrel mérve azt találták, hogy az érfal rugalmassága a kor elırehaladtával csökken, míg mások az érátmérıt ultrahangos módszerrel, illetve MRI-vet mérve hasonló összefüggést nem találtak (13, 14, 15). Pulmonalis hypertoniában (PHT) az a. pulmonalis rugalmassága a normotoniás kontroll csoporthoz képest csökkent (16). Összefoglalva: az AP nyomás-átmérı összefüggésére, illetve rugalmasságára vonatkozó kevés szántú irodalmi adat ellentmondásos, és egymástól eltérı metodikákkal nyert eredményeken alapul. Jelen tanulmány célja az AP-ban a nyomás-átmérı összefüggés mennyiségi viszonyainak és a dinanfikus és statikus disztellzibilitás (D din, D stat ) értékeinek meghatározása, valamint az érrugalmasság korfüggésének vizsgálata volt emberben, in vivo körülmények között. A Nyomást az AP katéterezésével, az érátmérıt ultrahanggal határoztuk meg. Beteganyag és módszer Összesen 14 alanyt vizsgáltunk, ehbbıl nyolc fiatal, önként vállalkozó, egészséges (35 év alatti csoport; 4 férfi, 4 nı; átlagéletkor 22 ± 2 év) és hat az Országos Korányi Intézet Kardiológiai Osztályán fekvı beteg (35 év feletti csoport; 4 férfi, 2 nı; átlagéletkor 55 ± 15 év) volt. A betegeknél elektrofiziológiai vizsgálat történt, amelyhez a jelen vizsgálati protokoll kapcsolódott. A kardiológiai diagnózisok a következık voltak: cardioniyopathia (3), mitralis stellosis és/vagy insuffitientia (1 ), szívinfarctus (2), sick sinus syndroma (2). Az akut myocardialis infarctus és vizsgálatunk között eltelt idı átlagosan 7 év volt. A betegek anamnézisében, illetve leleteiben PHT-ra vagy tüdıbetegségre utaló adat

2 2 nem szerepelt. Kizárólag azon betegek mérési eredményeit használtuk fel, akikben az AP nyomás az élettani tartományban volt (> 30/15 Hgmm). Valamennyi beteg a vizsgálat alatt spontán légzett és színusz ritmusban volt. Egészséges, önként vállalkozó alanyaink orvostanhallgatók, valamint a SOTE dolgozói közül kerültek ki. Szív-, ér-, tüdöetegség, valamint PHT anamnézisükben nem szerepelt, fizikális vizsgálattal és echocardiographiával eltérés nem mutatkozott. Alanyaink az elvégzendı vizsgálatról írásban és szóban megfelelı tájékoztatást kaptak, a vizsgálat írásbeli beleegyezésük után történt. A méréseket az ETT TUKEB engedélyezte. Jobb szívfél katéterezés A jobb szívfél katéterezést elızetes prenfedikáció nélkül, Lidocain lokál anesztéziában, hanyatt fekvı testhelyzetben végeztük. A jobb oldali véna jugulárison keresztül Swan-Ganz típusú katétert vezettünk az AP jobb oldali fıágába. A megfelelı katéterpozíciót mellkasröntgennel ellenıriztük, a beavatkozás alatt az EKG-t folyamlatosan regisztráltuk. Valamennyi katéterezést ugyanaz az orvos végezte, konplikácló nem lépett fel. Az AP nyomás kiérése a bevezetett katéterhez csatlakoztatott Statham transzducerrel történt, a nulla nyomfást a negyedik intercostalis tér szintjéhez állítottuk. Ultrahang vizsgálat A jobb AP ág átlmérıjét suprasternalis megközelítésbıl ultrahang segítségével mértük M-módban (Hewlett Packard Somos 2000), 3,5 MHz-es vizsgálófejjel. Protokoll Az alanyok éhgyomorral kerültek vizsgálatra. Az EKG elektródák felhelyezése után történt a jobb szívfél katéterezés, hanyatt fekvı testhelyzetben. Tíz perces nyugalmi periódus után az érátmérıt és az AP nyomást egyidejőleg videöszalagon rögzítettük két percig nyugalomban, majd fizikai munkavégzés alatt. Ez utóbbi azt jelentette, hogy az alannyal levegıbiciklizést végeztettünk 1-2 percig, amíg az AP-ban nyomásemelkedést észleltünk. A katéter ultrahanggal történı vizualizálása biztosította, hogy az érátmérı és nyomásmérés az ér azonos helyén történt, nyugalomban és terhelés alatt egyaránt. A videöszalagon rögzített érátmérı és - nyomás adatok kiértékeésére késıbbi idıpontban került sor, amelynek során kilégzés végi szívciklust analizáltunk. A mérési adatokból a következı paramétereket számoltuk: 1. Átlagos pulmonalis arteriás nyomás (MPAP): PDBP + 1/3 (PSDP-PDBP), ahol a PDBP, illetve PSDP az AP-ban mért diasztolés, illetve szisztolés vérnyomásértékek. 2. Dinamikus disztenzibilitás (D din, ): 2 D/D x P, ahol D a végdiasztolés érátmérı, D érátmérı-változás a végdiasztolétıl a csúcsszisztoléig, AP a pulzusváltozás (PSBP-PDBP). A Ddin-t a pulzusnyomás hatására bekövetkezı relatív érátmérı-változásként definiáltuk. 3. Statikus disztenzibilitérs (D stat ): 2 MD / MD x MPAP), ahol MD az átlagos érátmérı nyugalomban, MD az átlagos érátmérı változása terhelés során a

3 3 nyugalmi értékhez viszonyítva, MPAP az átlagos AP nyomásváltozás terhelés alatt, a kontroll (nyugalmi) állapothoz viszonyítva. Statisztikai analízis Kétmintás t-próbát használtunk a miért, illetve számolt paraméterek (D. D, D din, D stat ) korcsoportok között történı összehasonlításra. A rugalmassági mutatók életkorfüggését, valamint a Dd in és a Dstat egymástól való függését lineáris regressziós analízissel határoztuk meg. Statisztikai számításainkat az MS-Exel programcsomag segítségével végeztük. Az eredményeket átlag ±1SD formában adtuk meg. A különbségeket statisztikailag szignifikánsnak p < 0,05 esetén tekintettük. Eredmények Az 1. ábra két konkrét, korcsoportjára jellemzı alany mérési eredményeit mutatja: 21 éves fiatal és 82 éves idıs vizsgált személy esetében. Az azonos léptékő koordinátarendszerekben az AP nyomás függvényében az érátmérıt tüntettük fel. Az alsó egyenesek a nyugalmi, azaz a kontroll, míg a felsık a terhelés alatti állapotnak felelnek meg. Az egyenesek bal oldali végpontjai a végdiasztolés, a jobb oldali végpontok a csúcsdiasztolés nyomás- és érátmérı-értékek. A fiatal alany estében kis nyomásváltozásra nagy érátmérı-változás következett be, nagy dinamikus disztenzibilitás értéket eredményezve. Terhelés alatt a nyomás-átmérı összefüggés felfelé tolódott el, azaz munkavégzés során további átmérınövekedés történt a nyugalmi állapothoz viszonyítva, miközben a pulmonális nyomás csak mérsékelten emelkedett, így a D stat is nagy értéket adott. Idıs korban az AP végdiasztolés átmérıje nagyobb volt, mint a fiatal korban. Kifejezett vérnyomásemelkedés mellett alig történt érátmérı-növekedés, ezért a D din számértéke alacsony volt. Fizikai munkavégzés során a nyomás-átmérı görbe jobbra tolódott el, terhelés alatt jelentıs nyomásemelkedés történt, miközben az érátmérı alig változott, nagyon alacsony, gyakorlatilag nulla D stat -t eredményezve. Az alanyok klinikai adatait, valamint az AP biomechanikai jellemzıit az I. táblázat foglalja össze. A 35 év alatti, illetve feletti korcsoportok szisztémás vérnyomás és átlagos pulmonális nyomás értékeikben nem tértek el egymástól. A D kisebb, a AD pedig nagyobb volt fiatalokban, összehasonlítva a 35 év feletti csoporttal (0,92 ±0,09 vs 1.26 ± 0,22 cm és 0,12 + 0,05 vs 0,08 ± 0,03 cm, p < 0,05). A teljes vizsgált populációra vonatkozóan az AP rugalmasságát jellemzı D din (átlag 24, Hgmm -1 ), illetve D stat (átlag 29, Hgmm -1 ) felülmúlta a szisztémás nagyerek hasonló értékeit (normál tartomány Hgmm -1 ) (2. ábra). Mindkét disztenzibilitási mutató (D din,, D stat ) nagyobb volt a 35 é-v alatti csoportban (36,4 ± 15,3 vs 12,1 ± 7.7. illetve 43,9 ± 22.1 vs 13,3 ± 8, Hgmm -1, p <0,05} és a két változó szorosan korrelált egymással (r = 0,85. p < 0,0005) (3. ábra). Mind a D stat, mind pedig a D din, az életkor elırehaladtával csökkent, logaritmusuk szignifikánsan korrelált az életkorral (r = 0,88. r = 0.86) (4. ábra). Fiatal nıkben a D stat nagyobb volt, összehasonlítva férfi kortársaik megfelelı értékeivel (57,9 ± 20,9 vs 29.9 ±13, Hgmm -1, p < 0,05). Megbeszélés Jelen tanulmány célkitőzése az AP-ban a nyomás-átmérı összefüggés mennyiségi

4 4 meghatározása, valamint a dinamikus, illetve statikus disztenzibilitás korfüggésének vizsgálata emberben, in vivo körülmények között. Az AP rugalmasságának korfüggésére vonatkozóan kevés humán vizsgálat történt, és a meglévı irodalmi adatok ellentmondásosak (13-15). Amíg a szisztémás erek esetében az a. brachialison sphygnlomanométerrel mért vérnyomásértékek a rugalmassági mutatók számításához felhasználhatók. addig az AP nyomás non-invazív módon nem mérhetı, ehhez jobb szívfél katéterezés szükséges. Másrészrıl az AP ultrahanggal történı leképezése megfelelı minıségő M-módú felvétel készítése- gyakorlottabb ultrahangos vizsgálót igényel. Megfigyeléseinkkel ellentétben, Pasierski és rnunkacsoportja nem talált összefüggést az elasztikus modulus és az életkor között (14). A munkacsoport elsıdleges célja azonban az érrugalmasság nyomásfüggésének meghatározása volt, ennek megfelelıen vizsgálataik pulmonalis nyomás szempontjából nem csupán normotoniás kardiológiai betegekben történtek, hanem PHT-ban szenvedıkben is (PSBP: Hgmm). A rugalmassági mutató az AP nyomással szorosan korrelált. Elképzelhetı, hogy PHT-ban a tüdıverıér annyira rugalmatlanná válik az életkortól függetlenül is, hogy elfedi a normotoniában meglévı korfüggı összefüggést. Pasierski munkacsoportja az egyes alanyok esetében kevesebb szívciklust analizált (2-5 vs 10-15). és nem az AP nyomás szisztolés és diasztolés értékének megfelelı érátmérı-értékekkel számolt, hanem az adott alany átlagos pulmonális nyomás és érátmérı adataival, függetlenül attól, hogy a mért értékek ugyanabból a szívciklusból szárrmaztak-e. Gozna és munkatársai allgiográfiás módszerrel követték az AP átmérıjét, illetve annak változását a szívciklus során, 1-45 éves alanyokban, és elasztikus modulust számoltak (13). Munkacsoportunk eredményei ultrahangos technikát használva és valamivel idısebb populációt vizsgálva (21-82 év) Gozna megfigyeléseit támogatják. Közismert tény, hogy a kisvérkör erei a szisztémás elasztikus típusú ereknél rugalmasabbak, azonban ugyanabban az alanyban az aorta. illetve az AP rugalmassági mutatóit nem hasonlították össze év közötti egészséges fiatalokban az aortaív és az AP Ddin értékeit vizsgálva, a tüdıverıér rugalmasságát kb. hétszer nagyobbnak találtuk a megjelölt szisztémás érnél. Megfigyeléseinkkel összhangban, Gozna és munkatársai az a. pulmonalis rugalmatlanságát jellemzı elasztikus modulust kb. 2.5-szer kisebbnek találták az aorta megfelelı értékeihez képest (13. ) Az életkor elırehaladtával a D din, és a D stat egyaránt csökken. Fiatal korban mindkét rugalmassági mutató szórása nagy, ami az életkor elırehaladtával egyre kisebbé válik. Ez arra enged következtetni, hogy önmagában a fiatal életkor nem jelent biztosan magas disztenzibilitási mutatókat, az életkor elırehaladtával azonban a tüdıverıér elaszticitása mindenképpen csökken. A D din, D stat fiatalkori nagy szórásának egyik lehetséges oka a nemek közötti érrugalmasság különbség. Összefoglalás Megállapítható, hogy 1. az AP rugalmassági jellemzıi ultrahang segítségével meghatározhatók, 2. a tüdıverıér dinamikus és statikus disztenzibilitása egyaránt felülmúlja a szisztémás erek hasonló értékeit, valamint 3. mindkét rugalmassági mutató a kor elırehaladtával csökken, a D stat esetekben meg is szőnhet.

5 5 Jelen vizsgálat eredményei viszonyítási alapul szolgálhatnak jövıben tervezett vizsgálatainkhoz, amelyekben tanulmányozni kívánjuk, hogyan változik a nyomásátmérı összefüggés PHT-ban, és ezt hogyan módosítják bizonyos terápiás beavatkozások, például nitrogén-monoxid inhalációs kezelés. Ilyen és ehhez hasonló vizsgálatokkal reményeink szerint közelebb jutunk az életkorral, illetve pulmonális nyomásemelkedéssel történı érbiomechanikai változások, valamint egyes terápiás bevatkozások hatásmechanizmusának megértéséhez. Köszönetnyilvánítás A mérések során nyújtott technikai segítségért köszönetet mondunk az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Kardiológiai Osztályán dolgozó Stupek Dezsıné fınıvérnek és dr. Kertész Tamás fıorvosnak. Irodalom 1. Ahlgren, A. R., Hansen, F., Sonesson, B., Lunne, T.: Stiffness and diameter of the common carotid artery and ab dominal aorta in women. Ultrasound Med. Biol., 23: , Stefanidis, C., Dernellis, J., Vlachopo ulos, C., Tsioufis, C., Tsiamis, E., To utonzas, K., Pitsavos, C., Toutolzas, P.: Aortic function in arterial hyper tension determined by pressure-dia meter relation: effects of diltiatem. Circulation, 96: , Sonesson, B., Vernersson, E., Hansen, F., Lanne, T.: Influence of sympathetic stimulation on the mechanical properties of the aorta. Acta Physiol. Scand., 159: , Benetos, A., Asmar, R., Gautier, S., Salvi, P., Safar, M.: Heterogenity of the arterial three in essential hypertension: a non-invasive study of the terminal aorta and the common carotid artery. J. Hum. Hypertens. 8: , Reneman, R. S., Hoeks, A. P.: Arterial distensibility and compliance in hypertension. Neth. J. Med. 47: , Laurent, S.: Arterial wall hypertrophy and stiffness in essentiel hypertensive patients. Hypertensyon, 26: , 199s. 7. Guarini, P., Tedeschi, C., Giordano, G., Messina, V., Cicatiello, A. M., Strollo, A.: Effects of hypertension on intimal-medial thickness, left ventricular mars and aortic distensibility. Int. Angiol. 13: , Laurent, S., Caviezel, B., Beck, L., Girerd, X., Billaud, E., Boutouyrie, P., Hoeks, A. P., Safar, M.: Carotid artery distensibility and distending pressure in hypertensive humans, Hypertension, 23: , Benetos, A., Laurent, S., Hoeks, A. P., Boutouyrie, P. H., Safar, M.: Arterial alterations with alting and high blood pressure. A non-invasive study of carotid and femoral arteries. Arterioscler. Thromb., 13: 90-97, 1993.

6 6 10. Arcaro, G., Laiurent, S., Jondearu, G., Hoeks, A. P., Safar, M.: Stiffness of the common carotid artery in treated hypertensive patients. J. Hypertens, 9: , Van Bortel, L. M., Kool, M. J., Boudier, H. A. S.: Effects of antihypertensive agents on local arterial distensibility and compliance. Hypertension, 26: , Glasser, S. P., Arnett, D. K., McVeight, G. E., Finkelstein, S. M., Bank, A. K., Morgan, D. J., Cohn, J. N.: The importance of arterial compliance in cardiovascular drug therapy. J. Clin. Pharmacol., 38: , Gozna, E. R., Marble, A. E., Shaw, A., Holland, J. G.: Age-related changes in the mechanics of the aorta and pulmonary artery of man. J. Appl. Physiol., 3d: , Pasierski, T. J., Starling, R. C., Binkley, P. F., Pearson, A. C.: Echocardiographic evaluation of pulmonary artery distensibility. Chert, 103: , Bogren, H. G., Klipstein, R. H., Mohiaddin, R. H., Firmin, D. N., Undenvood, S. R., Rees, R. S. 0., Langrnore, D. B.: Pulmonary distensibility and blood flow patterns: A magnetic resonance study of normal subjects and of patients with pulmonary arterial hypertensive. Am. Heart J. 118: , Greenfield, J. C., Griggs, D. M.: Relation between pressure and diameter in main pulmonary artery. J. Appl. Physiol., 18: , Dr. Visontai Zsuzsanna SOTE IL sz, Élettani Intézet 1085 Budapest, Üllıi út 78/a. Érbetegségek: 2000/ oldal

módszer a vérnyomás~ az artériás stiffness

módszer a vérnyomás~ az artériás stiffness BELGYÓGYÁSZAT módszer a vérnyomás~ az artériás stiffness DR. ILLYÉS MIKLÓS, DR. BÖCSKEI RENÁTA ÖSSZEFOGLALÁS Napjaink igénye, hogy az artériák állapotát egyszerû, nem-invazív vizsgáló módszerekkel mérjük

Részletesebben

Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció

Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció Orvostovábbképzõ Szemle XIV. évf. 2. szám, 2007. február Korszerû antihipertenzív kezelés és artériafunkció J. Nürnberger T. Philipp Kommentár: Dr. Temesvári András Esseni Egyetemi Klinika, Nefrológia

Részletesebben

A perifériás és a centrális vérnyomás klinikai jelentôsége a neurológus szemszögébôl

A perifériás és a centrális vérnyomás klinikai jelentôsége a neurológus szemszögébôl 11 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A perifériás és a centrális vérnyomás klinikai jelentôsége a neurológus szemszögébôl BERECZKI Dániel, VASTAGH Ildikó ÖSSZEFOGLALÁS A hypertonia az agyi nagy- és kiserek károsítása

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Rátgéber László. Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József. Programvezető: Dr.

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Rátgéber László. Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József. Programvezető: Dr. ÚJ INFORMATIKAI, ADATELEMZÉSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA ÉS A KARDIOVASZKULÁRIS REAKTIVITÁST JELLEMZŐ PARAMÉTEREK VIZSGÁLATA KOSÁRLABDÁZÓK FIZIKAI TERHELÉSE SORÁN Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Rátgéber

Részletesebben

Az áramlásfüggõ dilatáció vizsgálata termometriával nagy kardiovaszkuláris rizikójú betegekben

Az áramlásfüggõ dilatáció vizsgálata termometriával nagy kardiovaszkuláris rizikójú betegekben Eredeti közlemény Cardiologia Hungarica 2005; 35 : 11 16 2005 Locksley Hall Media Az áramlásfüggõ dilatáció vizsgálata termometriával nagy kardiovaszkuláris rizikójú betegekben Tarján Jenõ, Nagy Lajos,

Részletesebben

Komplex vénavédelem az első tünetektől 1-4

Komplex vénavédelem az első tünetektől 1-4 450 mg diosmin + 50 mg hesperidin-ben kifejezett flavonoid Krónikus vénás elégtelenségben Aranyérbetegségben Komplex vénavédelem az első tünetektől 1-4 1 - Lyseng-Williamson KA, Perry CM. Drugs. 2003;63:71-100.

Részletesebben

ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT!

ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT! ARTERIOGRAPH FORRADALMI ÚJÍTÁS A SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KORAI DIAGNOSZTIKÁJÁBAN! FÁJDALMATLAN 10 PERC ALATT LEZAJLÓ SZŰRŐVIZSGÁLAT! ISMEJE MEG ÖN IS AZ ARTERIOGRAPHOT! ARTERIOGRAPH THE REAL STIFFNESS

Részletesebben

Korai diagnózis - Ellenõrizhetõ terápia TENSIOMed TM ARTERIOGRÁF. az artériás stiffness mérésére

Korai diagnózis - Ellenõrizhetõ terápia TENSIOMed TM ARTERIOGRÁF. az artériás stiffness mérésére Korai diagnózis - Ellenõrizhetõ terápia TENSIOMed TM ARTERIOGRÁF az artériás stiffness mérésére Korai diagnózis - Ellenõrizhetõ terápia TensioMed TM Arteriográf az artériás stiffness mérésére Korai diagnózis

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ELEKTRONEUROGRÁFIÁS VIZSGÁLATOK EGYES KÖZPONTI, ILLETVE KÖRNYÉKI IDEGRENDSZERT ÉRINTİ MEGBETEGEDÉSEKBEN

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ELEKTRONEUROGRÁFIÁS VIZSGÁLATOK EGYES KÖZPONTI, ILLETVE KÖRNYÉKI IDEGRENDSZERT ÉRINTİ MEGBETEGEDÉSEKBEN EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ELEKTRONEUROGRÁFIÁS VIZSGÁLATOK EGYES KÖZPONTI, ILLETVE KÖRNYÉKI IDEGRENDSZERT ÉRINTİ MEGBETEGEDÉSEKBEN Dr. Hidasi Eszter DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI CSONTANYAGCSERE A TERHESSÉG ÉS A SZOPTATÁS ALATT. Dr. Móré Csaba

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI CSONTANYAGCSERE A TERHESSÉG ÉS A SZOPTATÁS ALATT. Dr. Móré Csaba EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI CSONTANYAGCSERE A TERHESSÉG ÉS A SZOPTATÁS ALATT Dr. Móré Csaba Programvezetı: Prof. Dr. Berta András Témavezetı: Prof. Dr. Lampé László Debreceni Egyetem, Orvos-

Részletesebben

A HIPERTÓNIA BETEGSÉG ÉS A SPORT KÜLÖNBÖZŐ BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐI. Doktori tézisek DR. HORVÁTH PATRÍCIA

A HIPERTÓNIA BETEGSÉG ÉS A SPORT KÜLÖNBÖZŐ BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐI. Doktori tézisek DR. HORVÁTH PATRÍCIA A HIPERTÓNIA BETEGSÉG ÉS A SPORT KÜLÖNBÖZŐ BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐI Doktori tézisek DR. HORVÁTH PATRÍCIA SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉS-ÉS SPORTTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Témavezető: Dr. Pavlik Gábor

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI HYPERTONIA ÉS A TÁRSULT CARDIOVASCULARIS RIZIKÓTÉNYEZ K EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATA DEBRECENBEN

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI HYPERTONIA ÉS A TÁRSULT CARDIOVASCULARIS RIZIKÓTÉNYEZ K EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATA DEBRECENBEN EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI HYPERTONIA ÉS A TÁRSULT CARDIOVASCULARIS RIZIKÓTÉNYEZ K EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATA DEBRECENBEN Dr. JENEI ZOLTÁN DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM,

Részletesebben

Válaszok Professzor Dr. Papp Zoltán opponensi kérdéseire

Válaszok Professzor Dr. Papp Zoltán opponensi kérdéseire Válaszok Professzor Dr. Papp Zoltán opponensi kérdéseire Köszönöm Professzor Úr bírálatát, alapos, kritikus, élettani alapkutatásban jártas szemléletet tükröző, értékes megjegyzéseit és értékelését. Külön

Részletesebben

Az artériás funkció mérése - jelentősége és lehetőségei Bojnice, 2010.október 22.

Az artériás funkció mérése - jelentősége és lehetőségei Bojnice, 2010.október 22. Az artériás funkció mérése - jelentősége és lehetőségei Bojnice, 2010.október 22. Lannert Ágnes, PharmD Illyés Miklós Md, PhD munkája alapján Továbbá Vértes András Prof. és Dr. Benczúr Béla ábráival Főbb

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Raffai Gábor. Programvezet : Dr. Monos Emil Témavezet : Dr. Monos Emil

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Raffai Gábor. Programvezet : Dr. Monos Emil Témavezet : Dr. Monos Emil A VÉRKERINGÉSI RENDSZER ADAPTÁCIÓJA GRAVITÁCIÓS TERHELÉSHEZ: SZISZTÉMÁS HEMODINAMIKAI ÉS REGIONÁLIS VASZKULÁRIS VÁLASZOK AKUT, ILLETVE KRÓNIKUS ORTOSZTÁZISRA Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Raffai Gábor

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Az idősödést kísérő fiziológiás változások a cardiovascularis rendszerben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Az idősödést kísérő fiziológiás változások a cardiovascularis rendszerben ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Bevezetés Az idősödést kísérő fiziológiás változások a cardiovascularis rendszerben Írta: DR. MONOS EMIL, DR. NÁDASY GYÖRGY, DR. DÖRNYEI GABRIELLA, DR. SZÉKÁCS BÉLA A Föld népessége

Részletesebben

Fetuin-A és csontmarkerek szerepe az érfalrugalmasság meghatározásában uraemiás és vesetranszplantált gyermekeknél

Fetuin-A és csontmarkerek szerepe az érfalrugalmasság meghatározásában uraemiás és vesetranszplantált gyermekeknél Cseh Annamária ÁOK VI, Göblyös Bozsána ÁOK IV Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Fetuin-A és csontmarkerek szerepe az érfalrugalmasság meghatározásában uraemiás és vesetranszplantált

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2008; 12 (1):1 40. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

Stabil angina pectoris diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Stabil angina pectoris diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Stabil angina pectoris diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Finanszírozási protokoll - háttéranyag Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési

Részletesebben

HYPERTONIA, ÉRFALAK, STROKE

HYPERTONIA, ÉRFALAK, STROKE 1 HYPERTONIA, ÉRFALAK, STROKE Benczúr Béla dr., Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok A stroke mint a halálozás és a maradandó mozgáskorlátozottság egyik leggyakoribb oka jelentõs

Részletesebben

A TERÁPIA KÉRDÉSEI. Komplex célszerv-védelem korszerû vérnyomáscsökkentôkkel. Páll Dénes dr., Katona Éva dr., Juhász Mária dr. és Paragh György dr.

A TERÁPIA KÉRDÉSEI. Komplex célszerv-védelem korszerû vérnyomáscsökkentôkkel. Páll Dénes dr., Katona Éva dr., Juhász Mária dr. és Paragh György dr. A TERÁPIA KÉRDÉSEI Komplex célszerv-védelem korszerû vérnyomáscsökkentôkkel Páll Dénes dr., Katona Éva dr., Juhász Mária dr. és Paragh György dr. Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum,

Részletesebben

Arrhytmia előfordulása szekundum típusú pitvari septumdefektus katéteres zárása után

Arrhytmia előfordulása szekundum típusú pitvari septumdefektus katéteres zárása után Gartner Bálint ÁOK VI. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest Arrhytmia előfordulása szekundum típusú pitvari septumdefektus katéteres zárása után Cél: A pitvari tachyarrhytmia (AT) előfordulásának

Részletesebben

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban Ph.D. Tézis Témavezető: Prof. Dr. Cserni Gábor D.Sc. Szegedi Tudományegyetem Pathologiai Intézet Szeged 2014 0 AZ ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

2013-as ESH/ESC irányelvek az artériás magas vérnyomás kezelésére

2013-as ESH/ESC irányelvek az artériás magas vérnyomás kezelésére guideline_fki72.qxp 9/19/2013 9:20 AM Page 1 2013;17(2) 1 ESH ÉS ESC IRÁNYELVEK 2013-as ESH/ESC irányelvek az artériás magas vérnyomás kezelésére The Task Force for the management of arterial hypertension

Részletesebben

Májdaganatos betegek intraoperatív és perkután RFA kezelése

Májdaganatos betegek intraoperatív és perkután RFA kezelése Alkér Júlia ÁOK IV, Kováč Zoltán ÁOK IV Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest Májdaganatos betegek intraoperatív és perkután RFA kezelése Bevezetés: A világszerte növekvő primer

Részletesebben

CAUSE-SPECIFIC MORTALITY AND SURVIVAL AFTER MAJOR COMPLICATIONS IN TYPE 1 DIABETES

CAUSE-SPECIFIC MORTALITY AND SURVIVAL AFTER MAJOR COMPLICATIONS IN TYPE 1 DIABETES Kerényi Z, Tabák ÁGy, Stella P, Bosnyák Z, Simon K, Karádi I, Tamás G: Association Between Socioeconomic Factors and the Metabolic Syndrome in Women with Prior Gestational Diabetes Mellitus. Diabetes Care,

Részletesebben

A jellemzô laboratóriumi eltérések alakulása HELLP (haemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count) szindrómával szövôdött terhességekben

A jellemzô laboratóriumi eltérések alakulása HELLP (haemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count) szindrómával szövôdött terhességekben TERHESSÉG Magyar Nôorvosok Lapja 69, 517 528 (2006) A jellemzô laboratóriumi eltérések alakulása HELLP (haemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count) szindrómával szövôdött terhességekben DR.

Részletesebben

Egyetemi Doktori (Ph.D.) értekezés

Egyetemi Doktori (Ph.D.) értekezés Egyetemi Doktori (Ph.D.) értekezés Magas testtömeg-index, terhesség alatti túlzott súlygyarapodás és méhseb egyesítési technika hatása a császármetszést követıen kiviselt terhesség kimenetelére Dr. Juhász

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık. halandósága (2006) Budapest. Készítette: Hablicsekné Richter Mária 2011.

A nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık. halandósága (2006) Budapest. Készítette: Hablicsekné Richter Mária 2011. Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság Közgazdasági Elemzések Fıosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık halandósága (2006) Budapest 2011. Készítette: Hablicsekné Richter Mária Tartalomjegyzék

Részletesebben

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS /tervezet/ Rikk János A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában Témavezető: Dr habil Kóródi Gyula PhD NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben