Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 29. napján órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén."

Átírás

1 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 29. napján órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Gulyásné Dr. Kerekes Rita, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők. Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Dr.Megyeri Gábor alpolgármester Dr.Ronyecz Róbert jegyző Polgáriné Dsupin Dóra aljegyző Nyilas Ferencné gazdálkodási osztályvezető Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Takács Lászlóné és Pohubi József képviselők személyében. A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Polgármesteri Hivatal dolgozója vezeti. Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal, illetve bejelenti, hogy a SZIKSZÓ-VÍZ Kft évi beszámolóját és a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 15/2012.(IX.28.) számú rendelet módosításáról szóló előterjesztést visszavonja, majd a decemberi testületi ülésen kívánja előterjeszteni: NAPIREND: 1./ Szándéknyilatkozat elfogadása Startmunka program kapcsán 2./ A közbiztonság helyzete Szikszó városban 3./ A I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztató 4./ Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása 5./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete elfogadása 6./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint hozzájárulás bérmaradvány átcsoportosításhoz 7./ A helyi adókról szóló 15/2001.(VII.05.) számú rendelet módosítása 8./ Az önkormányzat mezei őrszolgálat megalakításáról szóló rendeletének elfogadása 9./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendelet elfogadása 10./ Szikszó Város Önkormányzat től ig tartó időszakra vonatkozó középtávú vagyongazdálkodási koncepció elfogadása

2 2 11./ Főtér II. beruházási projekthez kapcsolódó 43 millió Ft kedvezményes kamatozású hitel felvétele 12./ Az Önkormányzati Konyha, Általános Szolgáltató Központ, Könyvtár és Inkubátorház november-decemberi költségvetésének elfogadása, megállapodás az Ezüst Gázló Nonprofit Kft és az Önkormányzati Konyha, Általános Szolgáltató Központ, Könyvtár és Inkubátorház közötti feladat átadásról 13./ Igazgatási szünet elrendelése a évre vonatkozóan 14./ Megbízás a KEOP /A számú épületenergetikai fejlesztések keretén belül közvilágítás energiatakarékos átalakítása című pályázat elkészítésére vonatkozóan 15./ Megbízás az ÉMOP 4.1.1/A-12 Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó Engedélyezési és Kivitelezési tervek elkészítésével kapcsolatban Zárt ülésen: 1./ Szociális kérelmek elbírálása - Egyebek Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: egy szóbeli előterjesztése lenne. Pohubi József bizottsági elnök: el szeretné mondani miért nem szavazza meg a napirendet, azt, hogy a temető rendeletet ne a mai, hanem a következő ülésen módosítsa a testület. Megalkotásra került egy olyan rendelet, ami megfelelően korrekt, kellő körültekintéssel készült és nagyon sok munka volt benne a hivatal részéről. Bizottsági ülésen nagyon alaposan megtárgyalták. Azóta eltelt egy bizonyos idő, a tegnapi bizottsági ülésen megállapították, hogy közmegelégedésre szolgál, minőségi javulást hozott a temető életébe ez a váltás, az észrevételeket nem a szikszói polgároktól, hanem bizonyos vállalkozásoktól kapják, tehát véleménye szerint ez a probléma gazdasági jellegű. Ebbe mint képviselő nem igazán szeretne belemenni, az ott lévő díjszabásokat legutóbb a testület elfogadta, közmegelégedésre szolgált. Füzesséri József polgármester: az előző ülésen egy általa is jónak ítélt rendeletet fogadott el a testület. Neki akkor az volt a legfontosabb irányelve, hogy nem emelkedhetnek a lakosság által fizetett térítési díjak irreálisan. Akkor a szolgáltató azt nyilatkozta, hogy ez nem jelent emelkedést, most viszont vannak visszajelzések amit muszáj kivizsgálni, ami azt mutatja, hogy emelkedést jelent. Ezeket meg kell nézni, tisztázni kell, ezért javasolta, hogy a következő ülésen tárgyalják a rendeletet. A Képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és a fenti, módosított napirend szerint tartja ülését. NAPIREND: 1./ Szándéknyilatkozat elfogadása a Start munkaprogram kapcsán Előterjesztő: polgármester (Szándéknyilatkozat, 1/a. sz. melléklet, változási vázrajz csatolva a jegyzőkönyvhöz) Füzesséri József polgármester: szóbeli előterjesztésében ismerteti a szándéknyilatkozatot, elmondja, hogy a 192/1 hrsz-ú ingatlan től számított tíz éves határozott idejű bérletéről szól ötszázezer forint/hó kezdő, bruttó bérleti díj ellenében, mely ingatlant az önkormányzat a évi Start munkaprogramban kívánja hasznosítani nyertes pályázat esetén. Kéri a képviselőket fogadják el a szándéknyilatkozatot.

3 3 Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 805/2012.(XI.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Szándéknyilatkozat elfogadása a Start munkaprogram kapcsán Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező szándéknyilatkozatot egyhangúlag elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal, ill. folyamatos 2./ A közbiztonság helyzete Szikszó városban Előterjesztő: kapitányságvezető (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz) Füzesséri József polgármester: köszönti Dr. Antal István alezredes, kapitányságvezető urat, kérdése felé, van-e szóbeli kiegészítése? Dr. Antal István alezredes: igen. Először szeretné főkapitány úr üdvözletét tolmácsolni. Elmondja még, hogy egy éve mutatkozott be, ez az egy év nagyon hamar eltelt, valószínűleg azért, mert azóta nagyon sokat dolgoztak. Az elkészített beszámoló a főbb adatokat, főbb mutatókat tartalmazza. A számok - egy kivétellel - jó irányt mutatnak, viszont a betöréses lopások száma - nem csak Szikszó város tekintetében, hanem az Encsi kapitányság teljes területén - megnövekedett. A következő időszakban fő feladatuk az, hogy erre nagyobb figyelmet fordítsanak, illetve összességében a felderítés arányának növelése. Szarvas Lajos szikszói őrsparancsnok: elmondja, hogy ebben az évben nem volt kiemelkedő bűncselekmény a városban, majd részletesen ismertet négy ez évben történt, kisebb súlyú bűncselekményt. Dr. Antal István alezredes: elmondja még, hogy az Encsi Rendőrkapitányság és Szikszó Város Képviselő-testülete között jó az együttműködés, megköszöni az önkormányzat által nyújtott támogatást. Füzesséri József polgármester: megköszöni a rendőrség munkáját, elmondja, fontos, hogy jól érezzék magukat az állampolgárok. Szikszón azt látni, hogy jó a rendőrség mentalitása, a rendőrök nem zaklatják a lakosságot, ha viszont ténylegesen probléma van, akkor ott vannak a rendőrök kor megérkezett Sváb Antal Béla képviselő. Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a beszámolót, örömmel tapasztalták a bűncselekmények számának csökkenését. Viszont a betöréses lopások száma sajnos növekedett. Volt alkalmuk a rendőri vezetőkkel beszélgetni, az a benyomásuk, hogy a rendőrség állománya elhivatott, szakmaiságuk megkérdőjelezhetetlen, reális célokat tűznek ki maguk elé. Összességében elmondható, jó döntés volt, hogy az encsi kapitányság vezetése megújult, ezt a tények is megerősítik. Megköszöni a beszámolót, nagyon eredményesnek tartják, elfogadásra javasolják.

4 4 Takács Lászlóné képviselő: megköszöni Szarvas Lajos szikszói őrsparancsnok úrnak azt amit a Városi Óvoda gyerekeiért tett, felkészítette és elvitte őket Budapestre a versenyre. Ezt tovább szeretnék folytatni, ilyen jellegű pályázatot adtak be, amit meg is nyertek, tehát továbbra is szükségük lesz a rendőri segítségre. Elmondja még, hogy a Bethlen Gábor út 13. sz. alatti ingatlan egy neuralgikus pontja a városnak, onnan több bejelentést is kapott, azzal valamit kezdeni kellene. A lakosok félnek az oda behúzódó emberektől. Dr. Antal István alezredes: elmondja, hogy a prevencióban szívesen segítenek, a Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tevékenysége országosan is kiemelkedő. Nagyon sok kezdeményezés tőlük indult, eredményes bűnmegelőzést folytatnak kórházakban, intézményekben, vagy pl. az időskorúak sérelmére elkövetett lopásoknál. Tehát elmondható, hogy eredményes ez a bűnmegelőzési munka. Elmondja még, hogy a rendőrségnél új gépjárművek beszerzése megtörtént, melyek ide is el fognak jutni. Megköszöni a testületnek a számítógépes rendszer fejlesztéséhez nyújtott támogatását. Füzesséri József polgármester: a helyi polgárőrségnek van egy autója, amit szerint nem sokat használnak, szívesen segít abban, hogy a rendőrség ezt tudja használni ha szükség van rá. Elmondja még, hogy a volt kisállomás épületének állaga komoly problémát okoz, az épület megszerzésében, illetve hasznosításában dolgozik. Ott szeretne majd egy prevenciós központot létrehozni, ebben kérne majd segítséget. Befejezésül kéri tolmácsolja a város, a testület köszönetét a rendőrség dolgozóinak. Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester szavazásra teszi fel a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 806/2012.(XI.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Közbiztonsági beszámoló elfogadása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közbiztonsági beszámolót. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Végrehajtásért felelős személy: aljegyző Törvényességi szempontból látta: jegyző 3./ A I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztató Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyhez két határozati javaslat is kapcsolódik. Természetesen támogatják és a dicséret hangján szóltak róla. A kiadási oldalon teljesen időarányosak a kiadások, kiemelték még az adóügyi tevékenységet ahol az előirányzatot 105 százalékra teljesítették. Bizottsági ülésen két területet emeltek ki, ahol változást szeretnének, illetve másként kellene bizonyos dolgokat csinálni. Az egyik Karola, a másik az Ezüst Gázló Kft. Karolánál tudja mindenki, hogy négy millió forintot szabtak meg a évi költségvetésnél és a három negyedéves beszámolóban az látszik, hogy a teljesítés már hétmillió-hétszáztízezer forint. Pénzügyi

5 5 technikai szempontból ezt rendbe lehet tenni, de az elvek szempontjából szeretne változást elérni már ebben az évben is. Ha a pénzügyi lehetőségeit Karola vagy bármely intézmény túllépi, akkor azt a testületnek kell engedélyezni és Ő nem emlékszik rá, hogy a testületet kereste volna az alapítvány ezzel a kéréssel. Ugyanez a gondja az Ezüst Gázló Kft-vel is, év elején 38 millió forintot állapítottak meg az éves költségre, a három negyedéves összeg 44 millió lett, nyilván év végére ez még több lesz. Természetesen a feladat amit az önkormányzat az intézményeire ró, ezt megkövetelheti, de ennek is kell szabni egy megfelelő keretet, úgy mint a többi intézménynél. Ha látják a problémát, meg kell keresni a polgármestert, jegyzőt, képviselő-testületet, a bizottságot, azt aki ebben dönthet. Itt nem volt megkeresés, nem kért senki testületi jóváhagyást. Egyébként a határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a bizottság. Gulyásné Dr. Kerekes Rita képviselő: egyetért Pohubi József képviselő úrral, neki is ez a két neuralgikus pont, különös tekintettel arra, hogy Karolának pályáznia kellett volna és így kitermelni az intézmény fenntartásához szükséges összeget. Ugyanez vonatkozik az Ezüst Gázló Kft-re is. Füzesséri József polgármester: Karola pályázott és nyert is 8 millió forintot, de az önkormányzat nem tudta biztosítani - a nagyberuházások miatt - az önerőt, ami 35 % lett volna. Jó hír viszont, hogy sikerült az új megjelenő oktatási intézménnyel olyan szerződést kötni, hogy Karolánál a fenntartási költséget szeptembertől már ők fizetik. Abban igaza van Pohubi József képviselő úrnak, hogy a módosításokra a jövőben oda kell figyelni. Az Ezüst Gázló Kft-nél a 38 milliós költségvetés nyomott költségvetés volt, az egy év tapasztalatait végignézve kell meghozni azokat az intézkedéseket, amikkel az új intézményt viszonylag elfogadható veszteséggel lehet üzemeltetni. Még nagy probléma, hogy nem rendeződött az energia megtakarítási projekt. Az uszodát viszont nem szabad bezárni, már csak a gyerekek úszásoktatása miatt sem. Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: teljesen igaza van Pohubi József képviselő úrnak abban, hogy a költségvetési változásokat a képviselő-testület elé kellett volna hozni. Viszont a feladatokhoz a forrást is hozzá kellett volna rendelni. Volt egy bizottsági ülés ahol a különböző problémákról beszéltek, az ott felvetettek kapcsán elindult egy vizsgálat. Annyit el kíván még mondani, hogy az indokolatlanul felmerülő kiadásokat lefaragják, az energiaügy kapcsán is megteszik a szükséges intézkedéseket, az intézmény összevonások indoka pedig a költséghatékonyság volt. Az uszoda esetleges bezárásával Ő sem ért egyet. Rengeteg olyan KEOP-os pályázat van, ahol energia megtakarításra lehet pályázni, reméli ezek a problémák megoldódnak majd. Füzesséri József polgármester: amiket Pohubi József elnök úr elmondott, azokra oda fognak figyelni. Pohubi József bizottsági elnök: az uszoda bezárása meg sem fordult a fejében, azt működtetni kell. Egy ellentmondásra szeretné felhívni a figyelmet: ha nincs elég pénz, akkor miért béremeléssel kezdjük az évet, miért osztunk jutalmat? Szerinte is ezt meg kell vizsgálni. Alpolgármester úr említette a folyamatban lévő vizsgálatot, ebből a vizsgálati anyagból kéri, kapjon a bizottság is, illetve beszéljenek arról, hogy a vizsgálat eredményének ismeretében szükséges-e további intézkedéseket tenni. Ismét elmondja - amit már sokszor elmondott -, hogy az elvárható gondosságot nem látja.

6 6 Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: volt egy frakcióülés, amikor felvetette ezeket a problémákat. Később a testület személyi jellegű döntéseket is hozott. Írásos anyag nem készült, és azt is el kell mondani, hogy olyan jellegű visszaéléseket nem tapasztaltak, ami intézkedést igényelt volna. A gazdálkodás nem megfelelő volta miatt került sor intézmény összevonásra és személyi jellegű döntésekre. Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 807/2012.(XI.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Tájékoztató Szikszó Város Önkormányzat évi költségvetés három negyedéves végrehajtásáról Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés három negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője Törvényességi szempontból látta: jegyző Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 808/2012.(XI.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Polgármesteri Mecénási Alap felhasználásának jóváhagyása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Mecénási Alap felhasználását az 1. sz. táblázat szerint jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője Törvényességi szempontból látta: jegyző 4./ Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, az anyag nagyon hasznos, elfogadásra javasolják. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 809/2012.(XI.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Szikszó Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója

7 7 Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. A évi költségvetés kimunkálásához a következő főbb rendezőelveket, prioritásokat tartja szükséges: A bértervek kimunkálásánál, a személyi előirányzatok meghatározásánál figyelemmel kell lenni az új forrásszabályozásra, a lényegesen alacsonyabb állami támogatás nagyságrendjére, így az önkormányzat valamennyi gazdálkodó egységénél felül kell vizsgálni a forráslehetőségekhez igazodó létszámkereteket. Költségeink csökkentése, bevételeink növelése érdekében folyamatosan keresni kell az intézményhálózat és az önkormányzati vagyon hatékonyabb működését szolgáló megoldásokat. Ennek keretében meg kell vizsgálni a Városi Uszoda működtetési költségeinek csökkentési lehetőségeit. Meg kell vizsgálni a helyi adó bevételeknél az adómérték emelés lehetőségeit a kommunális adó, és építményadó vonatkozásában a évi költségvetésben biztosítani kell a vállalt kötelezettségeinkhez szükséges fedezeteket: a Szikszó külterületén kialakításra kerülő ipari terület 3-as számú főútba történő bekapcsolásának megelőlegezett 2013.évi törlesztő részlete, fejlesztési hitelek 2013 évben esedékes törlesztő részlete, egyéb szerződéses kötelezettségeink A működtetési feladatokon túl 2013 évet terhelően új kötelezettség vállalásra a évi költségvetés elfogadása előtt nem kerülhet sor. Folyamatban lévő beruházásaink esetében (Funkcióbővítő város rehabilitáció, Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Szikszón) a szükséges önerőt biztosítani kell. Racionalizálni kell intézményeink működését, ennek keretében meg kell vizsgálni az energiaköltség csökkentésének lehetőségét, az önkormányzati Konyhánál fel kell tárni az élelmezési nyersanyagok egy részének saját termelésben történő előállításának lehetőségét, a Start munkaprogram keretében előállított termények felhasználhatóságát. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainknál meg kell vizsgálni, és ki kell dolgozni a működés racionalizálását, különös tekintettel a Turul Kft. forgóeszköz hitelének visszatörlesztésére. Az önként vállalt feladatok vonatkozásában a tételes előirányzatok kimunkálása a konkrét pénzügyi lehetőségek függvényében kerülhet sor. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaink vonatkozásában szükséges a társaságok saját bevételeinek fokozása. Mind az intézményhálózat, mind a gazdasági társaságok vonatkozásában szükséges kimunkálni, és működtetni havi pénzügyi információs rendszert. Vizsgálja meg az Önkormányzat a Járási Kormányhivatalok eszköz átvételével összefüggésben vissza pótolandó 1 db gépjármű vásárlásának pénzügyi lehetőségeit.

8 8 A szociális ágazatban a társulási megállapodások módosulása miatt amely június 30-án lép hatályba át kell tekinteni a többcélú kistérségi társulásnak átadott feladatok (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás) ellátásának jövőbeni kérdését. Az Állami Számvevőszék az Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló jelentésében több intézkedést igénylő javaslatok kapcsán a jövő évi költségvetés kimunkálásához figyelembe kell venni a következőket: Készítsen az Önkormányzat programot a kedvezőtlen pénzügyi folyamatok megállítására Felül kell vizsgálni a tervezett beruházások révén létrejövő létesítmények jövőbeni pénzügyi kihatásait (Okmányiroda) és a működtetés feltételrendszerét. Az Önkormányzat mutassa be a kötelezettségek finanszírozási forrásainak három éves kitekintését. Az Önkormányzat mutassa be a lejárt szállítói állomány nagyságrendjét, és tegyen javaslatot a szállítói állomány kezelésére Készítsen intézkedési tervet a gazdasági társaságok pénzügyi, gazdasági helyzetének stabilizálására. Felelős: polgármester Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője Határidő: a évi költségvetés készítése Törvényességi szempontból látta: jegyző 5./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete elfogadása Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet: SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012.(XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés e) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1..

9 9 Szikszó Város Önkormányzata hatályon kívül helyezi: a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 9/2012.(V.02.) számú, valamint a helyi állattartásról szóló 18/2012.(X.26.) számú önkormányzati rendeleteket. 2.. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 6./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint hozzájárulás bérmaradvány átcsoportosításhoz Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a rendelet tervezetet és a határozati javaslatot is elfogadásra javasolják. Módosító javaslat nem volt, polgármester először a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és megalkotta az alábbi rendeletet: SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 20/2012.(XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2012 évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Szikszó Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglaltakra és a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja: 1. Eredeti bevételi főösszeg: Eredeti kiadási főösszeg: e Ft e Ft A rendelet további -ai az alábbi összegekre változtatják a főösszeget: - bevételi főösszeg: e Ft - kiadási főösszeg: e Ft

10 10 2. Önkormányzat előirányzat módosításai eft-ban BEVÉTELEK Központosított támogatás Óvoda épületének korszerűsítése EU Önerő Alap támogatása Egyéb központi támogatás Bérkompenzáció Kamat bevételek Működési célú kamat bevétel Felhalmozási célú kamat bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Iparűzési adó Építmény adó Támogatás értékű működési bevétel Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Felhalmozási c.támogatás értékű bevételek Otthonteremtési támogatás Pedagógus továbbképzés támogatása (TÁMOP pályázat) 663 Kölcsönök visszatérülése Lakosságtól visszatérülő kölcsönök TURUL Kft. kölcsön visszafizetése Felhalmozási kiadások fordított ÁFA bevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK eft-ban Beruházások Óvoda épület felújítása EU Önerő Inkubátorház kialakítás fordított ÁFA Személyi juttatások (védőnők) Rendszeres személyi juttatás-bérkompenzáció 43 Munkaadókat terhelő járulékok(védőnők) 12 Dologi kadások (Különféle díjak,befizetések) Költségvetési szervek támogatása

11 11 Önkormányzati Konyha-Bértámogatás 304 Szepsi Iskola-Bértámogatás Szepsi Iskola Tankönyv támogatás Városi Óvoda-Bértámogatás 671 Polgármesteri Hivatal támogatása Bérkompenzáció 936 Dologi kadások (Különféle díjak,befizetések) Kamat kiadások Felhalmozási kamat kiadások Pénzeszköz átadás (működési célú) Környezetvédelmi Alapítvány támogatása Ezüst Gázló Kft. működési támogatása Oktatási Alapból nyújtott támogatások Rendkívüli pénzbeli ellátások Tankönyv támogatás Oktatási Alap -pénzeszköz átadás Egyéb városgazdálkodási feladatok Dologi kiadások (egyéb feladatok) Pénzeszköz átadás (fejlesztési célú) Otthonteremtési támogatás Kölcsönök nyújtása lakosságnak KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzati Konyha előirányzat módosításai BEVÉTELEK Felügyeleti szervtől kapott támogatás-bérkompenzáció 304 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 304 KIADÁSOK Rendszeres személyi juttatás-bérkompenzáció 293 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó 11 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szepsi Iskola előirányzat módosításai

12 12 BEVÉTELEK Felügyeleti szervtől kapott támogatás-bérkompenzáció -Bérkompenzáció Tankönyv támogatás 5880 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8678 KIADÁSOK Rendszeres személyi juttatás-bérkompenzáció 2203 Munkaadókat terhelő járulékok 595 Tankönyv támogatás 5880 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Városi Óvoda előirányzat módosításai BEVÉTELEK Felügyeleti szervtől kapott támogatás-bérkompenzáció 671 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 671 KIADÁSOK Rendszeres személyi juttatás-bérkompenzáció 528 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó 143 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal előirányzat módosításai BEVÉTELEK Felügyeleti szervtől kapott támogatás -Bérkompenzáció 936 -Dologi kiadások (különféle díjak,befizetések) 2549 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3485 KIADÁSOK Rendszeres személyi juttatás-bérkompenzáció 737 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó 199 Dologi kadások (Különféle díjak,befizetések) 2549 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 13 Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Ezután polgármester a határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 810/2012.(XI.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Hozzájárulás bérmaradvány átcsoportosításhoz Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző, Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szolgálat a évi költségvetés személyi kiadásaiból fennmaradt Ft összegű bérmaradványt átcsoportosítsa oly módon, hogy a bérmaradványt cafeteria formájában Szép-kártyán osztja ki a munkavállalóknak. Felelős: polgármester A végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető Határidő: azonnal Törvényességi szempontból látta: jegyző 7./ A helyi adókról szóló 15/2001.(VII.05.) számú rendelet módosítása Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, maradjon a kommunális adó továbbra is forint, ne emeljék, ezzel a módosítással javasolja elfogadni. Gulyásné Dr. Kerekes Rita képviselő: a lakosság részéről többen is megkeresték: azok akik régen kis kukát használtak kevesebbet fizettek, most egységes a kommunális adó, tudunk-e differenciálni ebben, vagy lehetőséget adni azoknak akik eddig kis kukát használtak és egységes kommunális adót fizetnek, a nagyobb kuka használatára. Füzesséri József polgármester: a kommunális adó nem a szemétszállítási díjat jelenti, hanem sok minden egyebet foglal magába. Egyébként valamilyen megoldást kellene találni erre. Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: egyetért a lakossági felvetéssel, ezzel a problémával most találkozik a testület, meg kell oldani ezt a problémát. Polgármester szavazásra teszi fel a bizottság módosító javaslatát, melyet a testület 6 nem és 1 igen szavazattal nem fogadott el. A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet: SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2012.(XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A helyi adókról szóló 15/2011. (VII.05.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

14 14 Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés e) pontjában, valamint a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében és a 6. -ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: A Rendelet 2. -a az alábbiakkal egészül ki: A helyi adó hatálya kiterjed: magánszemélyre, jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülésére 1. Az adókötelezettség kiterjed: Az önkormányzat illetékességi területén a magánszemélyek tulajdonában lévő üzlet, műhely, raktár illetve azon helyiségekre, amelyek a lakás nem életvitelszerű használatát szolgálják. A második bekezdés a., b., c. és d. pontjában felsoroltak tulajdonában lévő minden nem lakás céljára szolgáló épületre. 2. A Rendelet 3. -a az alábbiak szerint módosul: Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 620 Ft/év. A Rendelet 12. -a az alábbiak szerint módosul: Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként Ft/év E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 8./ Az önkormányzat mezei őrszolgálat megalakításáról szóló rendeletének elfogadása Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:

15 15 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2012.(XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat mezei őrszolgálat megalakításáról Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés e) pontjában, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló évi CLIX. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbiakat rendeli el: 1. (1) Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szikszó Város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek: szántó, zártkert, gyümölcsös, szőlő, legelő, rét, őrzéséről mezei őrszolgálat fenntartásával gondoskodik. (2) A szolgálat megalakításának, fenntartásának és működtetésének feladatait Szikszó Város Önkormányzata látja el. (3) A mezei őrszolgálat feladatát az 1. számú mellékletben szereplő művelési áganként részletezett területeken és a térképvázlat alapján látja el. 2. (1) A mezőőr feladata, hogy Szikszó Város Polgármesterének utasítása alapján a mezőgazdasági termőföld, mezőgazdasági termények és termékek, mezőgazdasági, valamint földmérési jelek őrzését biztosítsa, és megakadályozza a hulladék-, építési törmelék illegális lerakását. (2) A mezőőr fokozottan együttműködik a Rendőrkapitánysággal, a Szikszói Rendőrőrs Parancsnokával és a Polgárőrséggel. 3. A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha az ismeretlen, a tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell biztosítani. A mezőőri járulék mértéke minden megkezdett hektár után 1500 Ft/év. 4. (1) A mezőőri járulékot köteles megfizetni az, akinek a tárgyév január 1. napján termőföld a használatában van, továbbá ha a földhasználó ismeretlen, abban az esetben a tulajdonos. (2) Amennyiben a földhasználó vagy a tulajdonos személyében változás történik, úgy azt a változástól számított 30 napon belül be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatalba. A mezőőri járulékot a kötelezett félévi egyenlő részletekben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizetheti be kamatmentesen.

16 16 E rendelet január 1. napján lép hatályba. 5. melléklet a 22/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez Az őrzendő területek nagysága művelési áganként: szántó: 2329 ha zártkert: 29 ha gyümölcsös: 29 ha szőlő: 86 ha legelő: 180 ha rét: 276 ha Összesen: 2929 ha (forrás: Földhivatal, Miskolc) 9./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendelet elfogadása Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet: Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörébe, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 109. (4) bekezdésében és a 143. (4) bekezdése i) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. (1) bekezdésében, 5 (2) bekezdés c) pontjában, a 11. (16) bekezdésében, 13. (1) bekezdésében és 18. (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 97. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: fejezet Általános rendelkezések

17 17 A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed: 1. Szikszó Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra (továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon), továbbá a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, a kárpótlási jegyekre, és közhasznú társaságban és gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre. (2) Az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségekre, a vállalkozás céljára kijelölt földterületekre, az említett vagyontestek elidegenítésére, az e vagyontárgyakra vonatkozó önkormányzati rendeletek szabályait kell alkalmazni az e rendeletben nem szabályozott ügyekben és eljárásokban. (3) Az Önkormányzatra, továbbá az Önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányítása alatt működő költségvetési szervekre (a továbbiakban: Intézmények). II. fejezet Az önkormányzati vagyonra vonatkozó rendelkezések Az önkormányzati vagyon 2. (1) Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. Az Önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyon. (2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak a forgalomképtelen vagyontárgyak, a rendelet szerint a forgalomképtelen vagyonelemek a rendelet 1. sz. mellékletében vannak felsorolva. Az Önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen vagyontárgyak: a helyi közutak és műtárgyaik, a járdák, terek és parkok, a köztéri műalkotások, a vizek és vízi közműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmények, a levéltári anyagok, tervtárak terv- és iratanyagai, a védett természeti területek, mindaz a vagyon, melyet törvény, vagy az Önkormányzat képviselő-testülete rendeletével annak nyilvánít. (3) Az ingatlan forgalomképtelensége megszűnik, amennyiben a külön jogszabály alapján lefolytatott telekrendezési eljárásban megváltozik az ingatlan jellege, vagy a telekrendezési határozat végrehajtása érdekében a tulajdonosok megállapodnak. (4) A forgalomképtelenség megszüntetéséhez az Önkormányzat Képviselő-testülete döntése szükséges.

18 18 (5) A forgalomképtelennek, továbbá nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak nem minősülő, a rendelet szerint korlátozottan forgalomképes vagyonelemek a rendelet 2. sz. mellékletében vannak felsorolva. Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak: közművek, önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő vagyon, közüzemi tevékenységet ellátó egyszemélyes vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban vagy közhasznú társaságban, valamint az elsődlegesen nem közüzemi jellegű, önkormányzati vagyonkezelést ellátó, egyszemélyes vagy többségi tulajdonú gazdasági társaságokban lévő önkormányzati részesedések (tagsági jogok), a közüzemi szolgáltatást végző gazdasági társaságok használatába adott önkormányzati vagyon, amely magában foglalja az ingó és ingatlan vagyontárgyakat is, mindaz a vagyon, melyet törvény, vagy az Önkormányzat képviselő-testülete rendeletével annak nyilvánít. (6) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek hasznosítása rendeltetésük sérelmét nem idézheti elő, elidegenítésükre e rendelet keretei között akkor van lehetőség, ha a vagyonelem a közfeladat ellátáshoz feleslegessé válik vagy megszűnik a közfeladat ellátásának kötelezettsége, amelyre tekintettel jogszabály vagy a tulajdonosi joggyakorló a vagyonelem korlátozott forgalomképességét megállapította. (7) A (6) bekezdésben foglalt tényállás megállapítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (8) A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek használói kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a használat, illetve üzemeltetés során, e kötelezettség teljesítéséért a használó költségvetési szervek (intézmények), illetve gazdasági társaságok vezetői felelnek. (9) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon csak az Önkormányzat képviselő-testülete egyedi döntése alapján minősíthető át és idegeníthető el. (10) Üzleti vagyon mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe (1. számú függelék). (11) Az önkormányzati vagyon állagának megőrzéséről, üzemeltetéséről a Képviselő-testület, a polgármesteri hivatal, az önkormányzat intézményei, illetőleg e vagyontárgyakat üzemeltető gazdasági társaságok útján gondoskodik. III. Fejezet Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös szabályai A tulajdonosi jogok gyakorlása 3. (1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyon tulajdonosi joggyakorlója Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

19 19 (2) A tulajdonosi jogok gyakorlója az Önkormányzat vagyontárgyait e rendelet keretei között bízhatja másra, adhatja át üzemeltetésre. A vagyontárgyak vagyonkezelésbe történő átadása előtt vagyonkezelési szerződést kell kötni. (3)A rendelet hatálya alá tartozó vagyon működtetésének feladatát ha jogszabály vagy a képviselő-testület döntése alapján kötött szerződés másként nem rendelkezik a Polgármesteri Hivatal látja el. (4) A (3) szerinti feladatellátás során a hasznok szedéséből származó bevételek az Önkormányzatot illetik meg. (5) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonra vonatkozó ügyekben a Képviselő-testületet Szikszó Város Polgármestere képviseli. (6) Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester gyakorolja. (7) Az Önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik. (8) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések értékhatártól függően az Önkormányzat és szervei, valamint a vagyonkezelők hatáskörébe tartoznak. (9) a Képviselő-testület kizárólagosan jogosult forint feletti vagyontárgy vásárlása, az Önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való besorolása, a vagyonkezelési szerződés jóváhagyására, a forint összeghatárt meghaladó, polgári jogi jogviszonyból származó követelés elengedésére, az egy évet meghaladó részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére és ehhez kapcsolódóan a kamat, illetve költség címén fennálló követelések elengedésére, az Önkormányzat javára ingyenesen felajánlott vagyon elfogadására, az önkormányzati igények érvényesítése, az Önkormányzat jogvédelme érdekében közigazgatási peres, vagy nem peres eljárás megindítására, vezetékjogot, szolgalmi jogot, vagy közérdekű használati jogot biztosító szerződések előzetes jóváhagyására, a forint egyedi könyvszerinti bruttó értéket meghaladó tárgyi eszközök értékesítésének jóváhagyására (az ingatlanok kivételével), a forint egyedi könyvszerinti bruttó értéket meghaladó tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével) selejtezésének jóváhagyására, az ingatlanok bontásának jóváhagyására, használati jellegének (művelési ágának) megváltoztatására (nyilvántartási értéktől függetlenül), értékhatártól függetlenül ingatlanok vásárlására, cseréjére, értékesítésre történő kijelölésére, apportálására, az ingatlanok tekintetében az egyéb tulajdonosi jognyilatkozatok megtételére (pld.: elővásárlási jog gyakorlása, telekmegosztás, telekösszevonás, stb.), kezesség vállalására, egy évet meghaladó futamidejű értékpapír vásárlására,

20 20 hitel felvételére, kötvény kibocsátására, biztosítékként vagyoni fedezet nyújtására, gazdasági társaság alapítására, abban tulajdon szerzésére, gazdasági társaságban fennálló részesedés értékesítésre történő kijelölésére, társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezésére, társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozásra, azok támogatására. (10) A Képviselő-testület az alább felsorolt tulajdonosi jogok és kötelezettségek tulajdonosi joggyakorlására a Polgármestert hatalmazza fel: a Képviselő-testület által szövegszerűen elfogadott szerződések aláírására, a Képviselő-testület szerződéskötésről szóló döntése alapján, amennyiben a Képviselő-testület a szerződést nem szövegszerűen fogadta el, az önkormányzati határozat keretei között a szerződés szövegének megállapítása, elfogadása, a szerződés aláírása, az Önkormányzat vagyonának, továbbá jogos érdekeinek védelme céljából szerződés felbontására, vagy megszüntetésére irányuló jognyilatkozatok megtétele, az Önkormányzat igényeinek érvényesítését célzó jognyilatkozatok kiadása, a forint egyedi könyvszerinti bruttó értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értékesítésének jóváhagyása (az ingatlanok kivételével), a forint egyedi könyvszerinti bruttó értéket meg nem haladó tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével) selejtezésének jóváhagyása, a forint összeghatárt meg nem haladó, polgári jogi jogviszonyból származó követelés elengedésére, az egy évet meg nem haladó részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére és ehhez kapcsolódóan a kamat, illetve költség címén fennálló követelések elengedésére, az egy évet meg nem haladó futamidejű értékpapír vásárlás, a nem intézményi használatban lévő bérleti szerződések megkötése, a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével a biztosítási szerződések megkötése. (11) A képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának hatáskörébe tartozik: az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, hasznosításának, működtetésének ellenőrzése, a biztosítási szerződések megkötésének véleményezése. (12) A Polgármester a zárszámadási rendelet tárgyaláskor beszámol a Képviselő-testületnek a 3. (10) bekezdés szerinti felhatalmazáson alapuló, a beszámolási időszakra vonatkozó tevékenységéről. (13) A Képviselő-testület az alább felsorolt tulajdonosi jogok tulajdonosi joggyakorlására az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működű költségvetési szervek vezetőit, valamint a vagyonkezelő szervezet vezetőjét hatalmazza fel: a Ft egyedi bruttó értéket meg nem haladó tárgyi eszköz értékesítés, a Ft egyedi bruttó értéket meg nem haladó eszközök selejtezése és az azt követő értékesítés (az ingatlanok kivételével). IV. Fejezet

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012./ (V.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól RENDELET TERVEZET Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012.06.20. 4. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.06.20. 8. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzatának../2012.

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I. 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

( Az ülés egyben közmeghallgatás is! ) a.) tárgysorozata b.) határozatai: 34 50. c.) rendeletei: 4 8. T Á R G Y S O R O Z A T

( Az ülés egyben közmeghallgatás is! ) a.) tárgysorozata b.) határozatai: 34 50. c.) rendeletei: 4 8. T Á R G Y S O R O Z A T 89 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. február 27-én (szerdán) 15 30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve a.) tárgysorozata b.) határozatai: 34 50.

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. A rendelet célja 1.

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. A rendelet célja 1. Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete vagyonáról, vagyonával való tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

I. Fejezet Általános elvek

I. Fejezet Általános elvek MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK.../20.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a

Részletesebben

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben