ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 27-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 27-i ülésére"

Átírás

1 Tárgy: Beszámoló a évi belső ellenőrzési tevékenységről Előterjesztő: dr. Földesi Szabolcs jegyző Készítette: Zolnai Magdolna titkársági referens Véleményező Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Bizottság: Tervezett határozat döntés: DÖntés: egyszerű többségi, nyílt szavazással Sorszám: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX, törvény 119. * (3)-(4) bekezdései szerint a jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló belső forrasok szabalyszeru, gazdasagos, hatekony es eredmenyes felhasznalasat A Jegyzo koteles gondoskodni a belso kontrollrendszeren belul - a belső ellenorzés mukodteteserol az allamhaztartásert felelos mirnszter altal kozzetett modszertani utmutatok es a nemzetkozi belso ellenorzesi standardok figyelembevetelevel A helyi onkormanyzat belso ellenorzese kereteben gondoskodni kell a felugyelt koltsegvetesi szervek ellenorzéserol is Az utobbi ellenorzesi forma a tulajdonosi funkcioval osszefbggo atfogo vagy altalanos ellenorzeskent valósul meg. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 140. (1) bekezdésének e) pontja a jegyző gazdálkodási feladat- és hatáskörébe sorolja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzését évi ellenőrzésre javasolt területek az alábbiak voltak: -a vizsgált időszakban (2013.) az Önkormányzatnál a kötelező óvodai ellátás fmanszírozása, -a vizsgált időszakban ( ) a helyi adókból származó. követelés állomány, a követelések nyilvántartása, helyi adóbevallások feldolgozása, helyi adóztatási feladatok ellátása, -avizsgált időszakban ( ) a Mezőberény Város Onkormányzata által az OPSKK-nak nyújtott támogatások felhasználása, -a vizsgált időszakban (2013.) a Városi Közszolgáltató Intézmény, alapító okiratában meghatározottak ellátása, gazdálkodás ellenőrzése, a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás, -a vizsgált időszakban ( ) a szervezet gazdálkodásának ellenőrzése a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál, Határozati javaslat: Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete ezen előterjesztés mellékletében foglalt, évben készített belső ellenőrzésekről szóló beszániolókat elfogadja. Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: értesítésre azonnal

2 Mezöberény, április I 6. Zolnai Mado1na titkársági referens

3 Iktató szám: Bl-5-3/2014 ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Mczöberény Város Önlwrmányzatánál hatékonysági vizsgálat a kinilévségek hehajtásáva] kapsolathan Mzőherény október 28. Dr. FIdesi SzaboLcs AIáírs: Datum: j

4 I. AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK Human-Product Kf. Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogyan alakult a vizsgált időszakban a követelés állomány, jellemzően a helyi adókból származó követelés állomány, a követelések nyilvántartása, helyi adó bevallások feldolgozása, a helyi adóztatási feladatok ellátása a jogszabályi és a helyi előírásoknak megfelelően történt-e, milyen intézkedéseket tettek az önkormányzatnál a hátralékok behajtására, az intézkedések mennyire voltak hatékonyak Mezőberény Város Önkormányzata Székhely: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. Pénzügyi ellenőrzés A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/ (XII. 31.) Korm. rendelet Éves ellenőrzési terv Mezőberény évi CXCV. törvényaz államháztartásról (a továbbiakban: Áht.) 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének saj átosságairól (a továbbiakban: régi Áhsz.) évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Szvtv.) 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr.) évi C. törvény a helyi adóról (a 2

5 továbbiakban: Htv.) évi LXXXII, törvény a gépjárműadóról (a továbbiakban: Gjt.) évi XCII. törvény az adózás rendjéről (a továbbiakban: Art.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (a továbbiakban Vht.) Mintavételes, esetenként tételes ellenőrzés. Az ellenőrzés elvégzééhez a szükséges adatokat és nyilvántartásokat, valamint a kapcsolódó információkat az önkoimányzat munkatársai szolgáltattak, illetve adtak felvilágosítást a felmerült kérdésekre. I 2014.év idfa július október 31. szí1a)x 5 nap Molnárné Támai Klára belső ellenőr Regisztrációs szám: Az ellenőrzött időszikban Név: h11ataiba11 levo vezetok:.. Dr. Földesi Szabolcs jegyző Szvitan Zoltan Penzugyi Osztalyvezeto e Czirbuly Zoltámié vezető-főtanácsos II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az ellenőrzésre Mezőberény Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervében meghatározottak szerint és a BE-5-3/2014. számú ellenőrzési programnak megfelelően került sor. A helyszíni ellenőrzés megkezdését a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott határidőben 3

6 azaz annak megkezdése előtt legalább 3 nappal Önkormányzata Jegyzőj ének. szóban bejelentettem Mezőberény Város A nyitó megbeszélésre Mezőberény Város Önkormányzata székhelyén (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. sz.) az előre egyeztetet időpontban július 16-án került sor, ahol tájékoztatást adtam az ellenőrzés céljáról és formájáról, a jogszabályi felhatalmazásról, az ellenőrzés során végrehajtandó feladatokról, valamint az ellenőrzés várható időtartamáról. A nyitó megbeszélésen részt vett: Mezőberény Város Önkormányzata részéről: Dr. Földesi Szabolcs jegyző Szvitán Zoltán Pénzügyi Osztályvezető A nyitó megbeszélést követően az alábbi időpontokban került sor helyszíni ellenőrzésre az önkormányzat székhlyén Helyszíni ellenőrzések időpontja: július július július 24. Mezobereny Varos Onkormanyzatanak megbizasabol megvizsgaltam a 2012, 2013 es a 2014 ev követelés állomány, jellemzően a helyi adókból származó követelés állomány nyilvántartását, az adóhátralékok behajtására tett intézkedéseket, az adóhatóság tevékenységét, a helyi adók kivetésének, beszedésének, az adóhátralékok nyiivántartásának folyamatát. A vizsgálat keretében tételesen, illetve mintavételes eljárással megvizsgáltam a dokumentációkat, nyilvántartásokat, beszámolókat. A belső ellenőrzés számára valamennyi dokumentációhoz és információhoz való hozzáférés biztosított volt, illetve a belső ellenőrzés végrehajtását semmi nem akadályozta. Az ellenőrzött szervezet vezetői és munkatársai együttműködésükkel a belső ellenőrzési feladatok ellátását hatékonyan támogatták. A belső ellenőrzési munkához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A beszamolasi idoszakban sem irasbeli felkeres, sem szobeli felkeres alapjan elvegzett tanacsadoi tevékenység nem volt. Meg vagyok győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz hogy megalapozott véleménytformálhassak Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében az alábbi: Az Önkormányzatnál a követelések behajtására folyamatos figyelmet fordítanak, a hatékony munkavégzés a feladat önálló ellátását kívánja meg, elsősorban a tartozók magatartása, másrészt a kintiévőség nagysága miatt. Az Önkormányzatnál alkalmazott helyi rendelkezések megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Az ügyfeleklcel való kapcsolattartásban a jogszabályokban foglaltak szerint járnak el. Az adóhátralékok nagyságrendje kiemelt figyelmet és folyamatos,hatékony behajtási módszereket igényel. 4

7 . 180 napos kintiévőségekre 25 % került elszámolásra. A évben követelések áruszállításból és szolgáltatás nyújtásból származó tételekre elszámolt értékvesztés összesen e Ft. A III.! RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Mezőberény Város Önkormányzata követelés állományának értéke év KövetIések áruszállításból és szolgáltatásból ,7% 6144 Adósok ,5% Rövid lejáratú adott kölesönök ,5% 1179 Követelések áruszállításból és szolgáltatás nvúitásból: Ebbe a csoportba tartoznak a mobiltelefon (Önkormányzati Flotta) használatával kapcsolatban felmerült követelések, a közüzemi díjakból származó követelések, a bérleti díjakból és az ingatlan értékesítésből származó követelések. A évi követelés állomány jelentősen e Ft-tal növekedett az előző évhez képest.. A növekedést az Alföldvíz Zrt-vel szembeni, bérleti díjból származó követelés értéke okozta, a beszámol6 készítésekor ez a tétel fizetési határidőn belüli követelés volt, így a kintiévőségek megítélése szempontjából nemjelent negatív hatást. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból értékének lej árati idő szerinti bemutatása (e Ft) 0-90 napos ,5%I napos ,0% 301 Elszárnoltértékvesztés Onapos 17i!585242,1 /414 Elszámolt értékvesztés -293? 0,0% éven túli ! -11,6% összesen - Elszámolt értékvesztés O ,0% Követelések áruszállításból és szolgáltatás nyúltásból tételekre évben értékvesztés nem került ,7% elszámolásra. A évben az 1 éven túli kintlévőségekre 100 % a napos kintlévőségekre 50 % és a 90- beszámolóban kimutatott értékük e Ft. Az értékvesztés elszámolása, a vevők minősítése megfelel a számviteli törvény és a vonatkozó jogszabályi előírásainak. 5

8 Adóhátralék és szociális kölcsön tartozásból származó követelések Adó hátralékok ,2% Elszániott értékvesztés ,0% Szociális kölcsön tartozás ,1% 92 Elszámolt értékvesztés I ,0% Az adóhatósági tevékenység eredményeként az Önkormányzathoz böfolyt bevételek: a helyi adokbol (melyek 100 %-ban a bevezeto Onkormanyzat bevetelet kepezik), a részben vagy teljes egészében átengedett központi adókból (termőföld bérbeadásból szarmazo jovedelem 100 %-a, gepjarmuado 2012 evben 100 %-a, 2013 evben 40 %-a), az adok modjara behajtott koztartozasok Onkormanyzatot megilleto reszebol (kozigazgatasi bírság 40 %-a), valamint torveny alapjan az Onkormanyzati adohatosaghoz delegalt feladatellatasbol szarmazo bevetelbol (talajterhelesa dij 100 %-a) szarmaznak Adóhátralékokból származó követelések részletezése Helyi iparűzési adó 9pL Pótlék retásij ,0% Telekadó 3Í ,7% Magánszemélyek kommunális I adója Vállalkozók kommunális_adója ,1% -238; Idegenforgalni adó ,8% Egyéb bevétlek 5]j -431 Talajterhelési díj ij ,5% 1282 Államigazgatási illeték 51 I Az adóhátralékokból származó követelés legnagyobb magánszemélyek kommunális adój képezi. hányadát az iparűzési adó és a 6

9 képességehez igazodoan az e törvényben meghatározott felső határokra, illetoleg a 16 a) pontjaban a 22 a) pontjaban a 26 *-ában, a 33. *-ának ci) pontjában meghatározott felső határoknak évre a KSH által évre vonatkozóan közzétett A Htv. 1. (1) bekezdése szerint az Önkormányzat helyi adókat vezetett be és rendeletet alkotott (Htv. 43 ) az Art-ban nem szabályozott eljárási kérdésekben. 1. (1) E törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, Városi, fővárosi és kerületi) Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) rendelettel az illetékességi teiületén helyi adókat (a továbbiakban: adót) vezethet be. A Htv ai szabályozzák az Önkormányzatok helyi adókkal kapcsolatos adómegállapítási jogát: 4. Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén a következőkre terjed ki: a) az ingatlantulajdonra, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra, b) c) nem állandó lakosként való tartózkodásra és d) az e törvényben meghatározott gazdasági tevékenység gyakorlására (a továbbiakban együtt; adótárgy). 5. Az önkormányzat rendeletével: a) vagyoni típusú adók, - b) kommunális jellegű adók, továbbá c) helyi iparűzési adó bevezetésére jogosult. 6. Az önkormányzat adómegállapítási joga ana terjed ki, hogy: a) az 5. *-ban meghatározott adókat vagy ezek valamelyikét bevezesse, a már bevézetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit, ) az adó bevezetésének időpontját ás időtartamát (határozott vagy határozatlan időre) meghatározza, c) az ado merteket a helyi sajátossagokhoz az onkormanyzat gazdálkodasi kóvetelményeihez és az adoalanyok teherviselo fogyasztói árszínvonal-változással, évtől pedig a évre és az adóévet megelőzó második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a felső határ ás a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel - megállapítsa, d) az e törvény második részében meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel, Igy különösen a lakások esetében a lakásban lakóhellyel rendelkező eltartottak számától, a lakáson fennálló, hitelintézet által lakásvásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául szolgáló jelzálogjog fennállásától, a lakásban lakóhellye rendelkezők jövedelmétől függő mentességekkel, kedvezményekkel kibővítse, e) e törvény ás az adózás rendjéről szóló törvény keretei között az adózás részletes szabályait meghatározza. 7. Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy: ci) az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében (4. ) csak egyféle - fizetésére.kötelezheti, b) a vagyoni típusú adók körében az adót eységesen - határozhatja meg, tételes az önkormányzat döntése szerinti - adó (5. *) összegben vagy a korrigált forgalmi érték alapulvételével - c) az általa bevezetett adó mértékeként nem állapíthat meg többet az adómaximumnál, d) ha az adót a.z I. (3) bekezdése alapján a fővárosi önkormányzat vezeti be, akkor az a kerületi önkormányzat, amely az adó fővárosi önkormányzat általi bevezetésébe beleegyezett, az adót az adóévben nem müködtetheti, e) a vállalkozó ( pont) üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó és a helyi iparűzési adó megállapitása során - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a 6. d) pontja nem alkalmazható. A helyi iparűzési adó esetén egy adómérték alkalmazható, J) a korrigált forgalmi érték alapú építményadóban a lakás, illetve az egyéb építmény esetén egy-egy, a korrigált forgalmi érték alapú telekadóban a lakáshoz tartozó telek, illetve az egyéb telek esetén egy-egy adómérték alkalmazható. A rendelet megalkotása során a helyi adópolitika alapvető célja az, hogy a helyi adó az önkormányzat folyamatos, állandó stabilan előre tervezhető, biztos bevételi forrását jelentsék, ugyanakkor az adozoi kort illetoen meltanyos, igazsagos es megfzetheto legyen 7

10 Mezőberény Város Önkormányzata a helyi adók mértékét a helyi sajátosságokhoz, a gazdálkodási követelményekhez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapította meg, figyelembe véve a helyi adó törvényben meghatározottakat. A helyi adózás struktúrája három fő rendszereiemre épül: vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó) kommunális jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó) helyi iparűzési adó Helyi iparűzési adó A helyi iparűzési adó a legnagyobb bevételt jelentő adónem a településen. Mezőberény V4ros Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletben határozta meg a település illetékességi területén a helyi adókra vonatkozó rendelkezéseket á helyi adóról szóló évi C. törvény felhatalmazása és rendelkezései alapján. A vizsgált időszakban az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: évben: 1,8% 2013.évben:l,9% 2014.évben:1,9% Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység mértéke (a vizsgált időszak alatt változatlan): A helyi adorol szolo 1990 cvi C torveny 37 (2) bekezdese a) pontja szerint ideiglenes jelleggel vegzett iparuzesi tevekenyseg eseten Ft A helyi adóról szóló évi C. törvény 37. (2) bekezdése b) pontja szerint ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: Ft. Magánszemélyek kommunális adója A maganszemelyek komaunahs adoja az Onkormanyzatnal a masodik legnagyobb bevetelt es a legtöbb adózói számot jelentő adónem. A vizsgált időszakban az adó mértéke: évben: Ftlév évben: Ftlév évben: Ft/év Építinényadó Adokotles az Onkormanyzat illetekessegi teruleten levo epitmenyek kozul a nem lakas celjara szolgáló épület. Az adó mértéke a vizsgált időszakban nem változott, mértéke: műhely, raktár, garázs 35 Ft/m2 üzlet 575 Ft/m2 iroda, műterem 920 Ft/m2 egyéb 173 Ft/m2 8

11 Telekadó Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában lévő beépítetlen fóidrészlet. Az adó mértéke a vizsgált időszakban változatlanul 50 Ft/m2. Idegenforgalmi adó Az Önkormányzat számára a legkisebb bevételt jelentő adónem az idegenforgalmi adó. Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó mértéke a vizsgált időszakban nem változott: 150 Ft/vendégéjszaka. Gépjárműadó Az adót az Önkormányzat a gépjárműadóról szóló évi LXXXII, törvény alapján szedi be a település illetékességi területén. Változás évtől, hogy Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCW. tv. 32. * (1) bekezdése szerint, január 01. napjától, a be1r1di gépjárművek után a beszedett adó 40 %.-a illeti meg a települési Önkormányzatot az előző évi 100 % helyett. A gépjárműadóról helyi rendelet nem készül, erre a jogszabályok nem is adnak felhatalmazást az Önkormányzatnak. A évi LXXXII. törvény alapján: Az adó alapja nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye lóerőben csak van 6. (l) Az adó alapja személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a személyszállító gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a személyszállító gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a személyszállító gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a személyszállító gépjármű adóalapjának tekinteni. (2) Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya). (3) Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. Az adó mértéke 7. (1) Az adó mértéke a 6. (1) bekezdése szerinti adóalap után a gépjármű - gyártási - gyártási - gyártási - gyártási évében ás az azt követő 3 naptári évben 345 Ftíkilowatt, évet követő 4-7. naptári évben 300 Ftikilowatt, évet követő naptári évben 230 Ft/Id lowatt, évet követő naptári évbei 185 Ft/kilowatt, - gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt. (2) Az adó mértéke a 6. (2)-(3) bekezdsei szerinti adóalap esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után: a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontatő, autóbusz esetén 850 Ft* b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft. (3) Az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után Ft, míg a tehergépjármű után Ft adót kell fizetni. A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adőfízetési. kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni. *2013.július0l. előtt 1200 Ft 9

12 A helyi adók analitikus nyilvántartása A helyi adók analitikus nyilvántartása számítógépes program segítségével biztosítják. Az analitikus nyilvántartás követi az évközi változásokat és az alábbi adatokat tartalmazza: az adós neve az adósok terhére kivetett, élőírt fizetési kötelezettség, összege, annak jogcíme a követelés előírásának időpontját a követeléseket módosító tételeket a ténylegesen befolyt összegeket, azok időpontját a határidőre ki nem egyenlített tartozások kimutatását. Az analitikus nyilváiitartásból a főkönyvi könyvelés felé feladás készül, a feladás tartalmazza, az időszak alatt az adósok állományában bekövetkezett növekedéseket, valamint a csökkenéseket jogcímek szerint. A pénzügyileg nem rendezett követelések értékvesztése Az óvatosság elvének érvényesítése alapján a pénzügyileg nem rendezett adóskövetelésekre a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint értékvesztést kel elszámolni. (Értékvesztés: a követelés könyv szerini értéke és a várható megtérülési összege közötti különbözet) Az Önkormányzatnak ennek megfelelően folyamatosan minősítenie kell az adósokat, értékelni követeléseiket. Az adósokat az adózói státusznak megfelelően á következő csoportosításban tartja nyilván: Folyamatosan működő adások Felszámolás alatt lévő adások Csődeljárás alá vont adások Végelszámolás alatt lévő adások Jogutód nélkül véglegesen megszűnt adósok Az Önkormányzat az értékvesztés meghatározásánál az egyszerűsített értékelési eljárást alkalmaza, az értékvesztést az előző évi tapasztalati mutatók alapján határozza meg. Az értékvesztés elszámolásával kapcsolatban az alábbijavasolható: Á folyamatos mukodesben korlatozott adosoknal be kell szerezni azokat az informaciokat amelyeknek tgyelembevetelevel az ertekvesztes nagysaga megbecsulhető Ennek erdekeben a felszámolótól, végelszámolótól nyilatkozatot kell kérni arra vonatkozólag, hogy a követelésnél milyen merteku megterules varhato A várhatóan meg nem térülő összenek megfelelő részt értékvesztésként kell elszámolni. Á jogutód nélkül véglegesen megszűnt adósok esetében a éégnyilvántartásból meg kell szerezni a törlést, meszűnést alátámasztó dokumentumot, mely alapján az elszámolt értékvesztés mértéke 100 %. A folyamatos mú ködésében korlátozott adósok esetében az értékelést eyedile. kell elvégezni, melynek eredményét a beszerzett információkra való hivatkozással dokumentálni kell. 10

13 Az adótartozások behajtására tett intézkedések Az Önkormányzati adóhatóság feladata kétirányú: egyrészt a költségvetési bevételek biztosítása az Önkormányzat működéséhez, másrészt az adóztatás rendszerében az adózók minél teljesebb körű kiszolgálása Az adóbeszedés területén kiemelt szempont az Önkormányzati bevételek teljesülése. A hátralék és követeléskezelés kiemelt részét képezi az adóigazgatási munkának. A hátralékállomány jelentős része korábbi évekről áthozott tartozás. Magas azoknak a tartozásoknak az aránya, melyek nyilvántartásban vannak, azonban valós eredmény a végrehajtás során csak igen alacsony mértékben várható, mivel a cég már nem működik, vagyona nincs vagy nem található meg, ám a felszámolási eljárás még nem indult el. Az adócsoport munkatársai az adózókat a helyi adó kötelezettségiik összegéről, az adófolyószámlájuk állásáról, a beílzetéseikről és a fennálló tartozásaikról az adóelőleg fizetési határidejét (március 15, illetve szeptember 15.) megelőzően - évi két alkalommal kiértesítik, az adatokról folyószámla kivonatot küldenek. A fizetési felhívás tartalma adónemenkénti bontásban a következő: Előző évi hátralék/túlfizetés Folyó évi adókötelezettség (előleg) Múltra szóló adókötelezettség Rendező tételek Folyó évi befizetések Számlaegyenleg Fizetési kötelezettség határidő szerinti bontásban. A fizetési felhívás az adótartozások részletezésein túl a számított pótlék egyenlegéről is tartalmaz információt, a fenti részletezettségben, A fizetési felhívásban meghatározásra kerül az adótartozás pénzügyi teljesítésének módja, mely kiegyeribtese lehetseges egyreszt szemelyesen az Onkormanyzat hazipenztaraba, banki atutalassal, illetve a fizetési felhíváshoz mellékelt postai csekken. A fizetési felhívások adózók részére kihordása saját kézbesítő alkalmazásával történik. Az alábbiakban a legnagyobb kintlévó séget képviselő. adónemekkel kapcsolatos tételek kerülnek bemutatásra: Kimutatás a helyi iparűzési adó évek szeptember 30-i fordulónapi adatai alapján 11

14 1,80% Adózók száma Adó mértéke fl 1,90% 1,90% Nyitó hátralék e Ft 34.78? e Ft e Ft Folyó évi előírása eft eft eft Befolyt adó összege szeptember 30-ig eft eft eft Hátralék szeptember 30-án e Ft e Ft e Ft Te1ies1-bm 70,41% 85,87% 79,41% A helyi iparűzési adó a legnagyobb bevételt jeintő adónem Mezőberény Város Önkormányzatánál. Az adóhatósághoz befolyt összeg felét gyakorlatilag az iparűzési adóból származó bevétel képezi. Az adóhátralék értékében jelentős nagyságrendet képvisel az előző évről áthozott tartozások értéke. A gazdálkodók vagyonát sok esetben meghaladják tartozásaik összege, nincs kellő mértékű pénzügyi, vagyoni fedezetük. Az adóhátralékok behajtásával kapcsolatban az Önkormányzat igénybe veszi a NAV-al való együttműködés lehetőségét. Az állami adóhatóság az Önkormányzati adóhatóság megkeresése alapján megindítja a végrehajtási eljárást. A NAV a végrehajtás előtt megkísérli a nála lévő adótöbbietből rendezni a követelést. Az adóhátralékok csökkentése érdekében az adósok bankszámlája terhére hatósági átutalási megbízás kibocsátásával is próbálnak eleget tenni. Az adóhátralékok beszedésével kapcsolatban alkalmazott módszerek, a megtett intézkedések nem bizonyulnak elég hatékonynak. Kimutatás a magánszemélyek kommunális adója évek szeptember 30-i fordulónapi adatai alapján Adózók száma j 4234 Adó mértéke Ft/év Ft/év[ Ft/év inyitó hátralék J e Ét e Ft e Ft!_ Befolyt adó összege szeptember 30-ig e Ft e Ft IHátralékszeptember3o-án Teljesülés%-ban 62,91%! 3t42.386eFt eft e Ft 61,52% 60,29%l A magánszemélyek kommunális adóhátraléka növekedett a vizsgált időszak alatt. Az előíráshoz képest jelentős a kintiévőség, a nem teljesített tartozás, melynek jelentős része előző évről áthozott hátralék. A magánszemélyek egy része eladósodott, nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségének. Az Önkormányzat kimutatásai alapján megállapítható, hogy egyre csökkenő tendenciát mutat az adózási határidőket betartó, betartani tudó magánszemélyek száma eFj e Ft A magánszemélyek esetében az adók behajtása érdekében az Önkormányzat munkabérből letiltást 12

15 kezdeményez, bankszánilára inkasszót nyújt be, a behajtás foganatosítására adatot, kér az illetékes szervektől, egyes magánszemélyek esetében pedig jegyzőkönyvet vesz fel, melyben az ügyfél kérésére a hivataltól kapott járandóságából tartozásának levonását kéri. Az Önkormányzat levélben felkeresi Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat, tájékoztatást kérve az adótartozással rendelkező magánszemélyek bejelentett biztosítási jogviszonyáról, hogy a tartozásukat járandóságukból történő levonás útján érvényesíteni tudják. Az eljárás igen gyakran kevés eredménnyel jár, ugyanis amikorra az Önkormányzat megkapja az információt a magánszemély biztosítási jogviszonyáról, az már adott helyen nem lesz fellelhető. A tapasztalat szerint eredményesebb, ha a letiltható jövedelem a nyugdíjfolyósitó igazgatóságtól és nem munkáltatótól származik. Kimutatás a gépjárműadó évek szeptember 30-i fordulónapi adatai alapján Adózók száma Nyitóhátralék 17.8O6eFt eft eFt Folyó évi előirása e Ft e Ft e Ft Önkormányzatot megillető rész (2012-ben 100%, 2013 es2014-ben40%) e Ft e Ft e Ft Befolyt adó összege szeptember 30-ig e Ft e Ft e Ft Hátralék szeptember 30-án e Ft e Ft e Ft Tflülés%-ban 70,16% 535% 50,71% A gépjárműadó tartozások behajtása esetén a leggyakoribb ás legeredményesebb eljárás, hogy a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájáriál kezdeményezik a gépjármű forgalomból való kivonását. A lejárt határidős követelésekkel kapcsolatban. felszámított pótlékokból származó jelentős értéket képvisel. A pótlékok behajtása ugyancsak nehézséget jelent az számára, hisz9n legtöbb esetben magát a tőketartozást sem tudják érvényesíteni. kintlévőség is Onkormányzat A vizsgált időszakban me.állapítást nyert, hogy adóellenőrzést a helyi adók tekintetében egy esetben sem végezett az adóhatóság. Javaslom az adóalanyok nyilvántartásának valamint a adóalan megállapítás helyességének ellenőrzését és összevetését a NA V adatbázissal. 13

16

17 Iktató szám: BE-5-5/2014 ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Mezőberény Város Önkormányzatánál az óvodai ellátás feladatfmanszírozása Mezőberény, október 31. t WJb. 1

18 I. AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK Human-Product KIL Székhely: 5525 Füzesgyarmat, Annak megállapítása, hogy a vizsgált időszakban az Önkormányzatnál a kötelező óvodai ellátás finanszírozása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak. Mezőberény Város Önkormányzata Székhely: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. Péiizügyi és szabályszerűégi ellenőrzés A költségvetési szervek belső kontrolirendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm: rendelet Éves ellenőrzési terv Mezőberény évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban: Szvtv.) évi CXCV. törvényaz államháztartásról (a továbbiakban: Áht.) évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: MŐtv) évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szoctv.) évi CCIV törvény Magyarország évi központi költségvetéséről (a továbbiakban: évi Kvtv.) évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (a továbbiakban: ÁFA törvény) 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és 2

19 könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (továbbiakban. régi Áhsz.) 368/2011. (XIL3 1.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr.) Mezőberény Város Önkormányzatának hatályos szabályzatai, belső utasitásai Mezőberény Város Óvodai hitézménye hatályos dokumentumai A rendszer szabályozottságának ellenőrzése, a dokumentumok, szerződések, pénzügyi, számviteli adatok, költségvetések, beszámolók, nyilvántartások tényleges vizsgálata 2013.év július október3l. Snap Molnárné Tárnai Klára belső ellenőr regisztrációs szám: Név: Dr Földesi Szabolcs jegyző Szvitán Zoltán Pénzügyi Osztályvezető Kissné Wagner Mária Ovodavezető II., VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az ellenőrzésre Mezőberény Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervében meghatározottak szerint és a BE-5-5/2014. számú ellenőrzési programnak megfelelően került sor. A helyszíni ellenőrzés megkezdését a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott határidőben azaz aiinak megkezdése előtt legalább 3 nappal Önkormányzata Jegyzőjének. szóban bejelentettem Mezőberény Város A nyitó megbeszélésre Mezőberény Város Önkormányzata székhelyén (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. sz.) az előre egyeztetet időpontban július 16-án került sor, ahol tájékoztatást adtam az ellenőrzés céljáról és formájáról, a jogszabályi felhatalmazásról, az ellenőrzés során végrehajtandó 3

20 feladatokról, valamint az ellenőrzés várható időtartamáról. A nyitó megbeszélésen részt vett: Mezőberény Város Önkormányzata részéről: Dr Földesi Szabolcs jegyző Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető A nyitó megbeszélést követően az alábbi időpontokban került sor helyszíni ellenőrzésre a szervezet székhelyén Helyszíni ellenőrzések időpontja: augusztus augusztus szeptember 09. A vizsgálat keretében tételesen, illetve mintavételes (egy kiválasztott hónap bizonylatainak tételes vizsgálata) eljárással megvizsgáltam az óvodai ellátás finanszírozásával kapcsolatos bizonylatokat, jelentéseket, dokumentációkat. A belso ellenorzes szamara valamennyi dokumentaciohoz es mformaciohoz valo hozzaferes biztosított volt, illetve a belső ellenőrzés végrehajtását semmi nem akadályozta. Az ellenőrzött Szervezet vezetői és munkatársai egyftttműködésükkel a belső ellenőrzési feladatok ellátását hatékonyan támogatták. A belso ellenorzesi munkahoz szukséges targyi feltetelek biztositottak voltak A beszámolási időszakban sem írásbeli felkérés, sem szóbeli felkérés alapján elvégzett tanácsadói tevékenység nem volt. Meg vagyok győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleménytformálhassak Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében az alábbi: A Mezőberény Város Óvodai Intézménye önállóan működő költségvetési szerv. Előirányzata feletti rendelkezési jogosultsága a mindenkori önkormányzati költségvetési rendelet szerint történik. Az intezmeny penzugyi, gazdasagi ugyeit a Mezoberenyi Polgarmesteri Hivatal Jegyzoje altal megbizott szakemberek végzik. Az önkormányzati feladatellátás megfelel a törvényi előírásoknak. A Mezőberény Város Óvodai Intézménye rendelkezik a jogszabályban előírt szakmai dokumentumokkal, pedagogiai programmal Az intezmeny penzugyi, gazdasagi es szamviteli feladati a jogszabályi előírások és belső szabályzatok betartásával teljesültek. A tételes bizonylati ellenőrzés során megállapításra került, hogy az intézmény betartotta a hatályos jogszabályi előírásokat. III.! RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Mezőberény Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13 (1) bekezdése alapján az alábbi feladatok ellátásáról köteles gondoskodni: 1. településfejlesztés, településrendezés; 4

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról Az előterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.)

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról (2014. január 1-2014. szeptember 30.) 1 Adóbevételek alakulása Az év első 9 hónapjának pénzügyi bevételeinek nagysága olyan szintet ért el, hogy azzal az éves

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Váczi Julianna osztályvezető, Véleményező bizottság: Adócsoport munkatársai Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 1. oldal 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL A 2012. JANUÁR 1-TŐL HATÁLYOS JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL HELYI ADÓK A települési önkormányzatok a közszolgáltatásaihoz szükséges

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1990. évi C. törvény 1. oldal a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Adóigazgatás Építményadó Iparűzési adó

Adóigazgatás Építményadó Iparűzési adó Adóigazgatás Szeghalom Város önkormányzata a jóléti feladatai ellátása érdekében nem nélkülözheti a lakossági hozzájárulást, így az önkormányzati rendszer megalakulását követően élve a magasabb szintű

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV)

TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV) TÁJÉKOZTATÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL ÉS AZ ELÉRT ADÓBEVÉTELEKRŐL (2014. ÉV) 1 ÖNKORMÁNYZATI ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA A háromnegyed éves zárás pénzügyi eredménye már előre vetítette, hogy

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben