a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 26-ai ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 630 /2007. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 26-ai ülésére Tárgy: Üzletrész vásárlása, kft. alapító okiratának elfogadása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke

2 2 Tisztelt Közgyőlés! A megyei közgyőlés áprilisi rendkívüli ülésén határozott arról, hogy átveszi mőködtetésre a Feichtinger Sándor Idısek Otthona (Esztergom, Simor J. u. 128.) intézményt Esztergom Város Önkormányzatától. Az átvétel idıpontja május 1. Egyidejőleg módosította az intézmény alapító okiratát az átvétel idıpontjától kezdıdıen. Az esztergomi önkormányzat április 19-én döntött a megállapodás aláírásáról. Az intézményátvétel elıkészítése kapcsán már a márciusi közgyőlésünkön elıtérbe kerültek az intézmény továbbmőködtetésének kérdései és problémái. A megyei önkormányzat pénzügyi helyzete megkerülhetetlenné teszi, hogy vizsgálja a fenntartásába kerülı új intézmény mőködési körülményeit, a feladatellátás színvonalát és annak költségeit. Pályázati pénzek elnyerésére rövidtávon nem látunk lehetıséget. A települési önkormányzat háromszor pályázott eredménytelenül címzett támogatásra. Mintegy ,- Ft-os intézményi beruházást kívánt megvalósítani. Vizsgáltuk annak lehetıségét, hogy az átvett feladatot az Esthajnal Idıskorúak Otthona (Pilismarót-Basaharc) keretén belül egy új telephely létesítésével lássuk el. Erre tekintettel az önkormányzat felhatalmazta az elnököt márciusi közgyőlésén az alábbiakra. Az Idıskorúak Otthona átvételét követıen készítse elı a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Feichtinger Sándor Idısek Otthona (Esztergom) jogutódlással történı megszüntetését, az otthon lakóinak elhelyezése érdekében egyeztessen a lehetıségekrıl Süttı település polgármesterével, kezdjen tárgyalásokat az Idısek Otthonát befogadni képes ingatlan, vagy a tulajdonos cég megvásárlására, kezdje meg a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Esthajnal Idıskorúak Otthona (Pilismarót-Basaharc) új telephelyének kialakítását az esetlegesen megvásárolt ingatlanban, kezdjen tárgyalásokat az Esztergomi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának elnökével kibıvült Esthajnal Idıskorúak Otthona átadásával kapcsolatban. A 72 férıhelyes intézmény megszőntetése kapcsán a települési önkormányzatokkal az egyeztetést megkezdtük. Süttı Önkormányzata nyilatkozott, hogy tud fogadni ellátottakat, 20 fı körüli létszámban a saját fenntartású intézményében. Az átvételre kerülı intézményben az ellátottak és a dolgozók számára tájékoztatót tartottunk az új fenntartó elképzeléseirıl. A települési önkormányzatok képviselıi részt vettek a tájékoztatón. A süttıi intézmény által nyújtott szolgáltatást az ellátottakkal részletesen átbeszélték. A dolgozók és az ellátottak megfogalmazták, hogy szeretnék, ha Esztergomban vagy a környékén maradhatnának, illetve dolgozhatnának rokoni kötıdéseikre, a jelenlegi színvonalú munkahelyi körülményeik megırzésére tekintettel. Csökkentett férıhelyő, új telephely kialakítására alkalmas ingatlanokról tájékozódtunk. Esztergom, Visegrádi u sz. alatt megvalósult egy apartman házi célú beruházás. A Zöld Fenyı Építıipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (Esztergom, Kenderesi u. 10.) felépített a Visegrád úti (8137/9 hrsz) ingatlanon 50 férıhelyes épületet. A kft. a használatba vételi engedélyt Idısek Otthona céljára megkapta, mely jogerıs. Az otthon mőködtetéséhez szükséges engedéllyel nem rendelkezik. Az épület a Zöld Fenyı Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság tulajdonában lévı ingatlanra épült, a kft által

3 3 felvett ,- Ft (egyszázkilencvenhárommillió forint) hitel terhére. A közjegyzıi okiratba foglalt kölcsönt az Esztergomi Takarékszövetkezet (Esztergom, Bajcsy Zsilinszky u. 11.) nyújtotta január 31-ei lejárattal. A hitelezı a visszafizetés biztosítékaként ,- Ft (kettıszázhúszmillió forint) erejéig keretbiztosítéki jelzálogjogot jegyeztetett be az ingatlanra, továbbá vételi jogot a társaságok üzletrészeire és az ingatlanra. A kft-nek a Takarékszövetkezet felé fennálló jelenlegi tartozása: - hosszúlejáratú hitel: ,- Ft - rulírozó hitel : ,- Ft Tárgyalásokat folytattunk a két társaság tulajdonosaival az ingatlan, valamint a kft-ben lévı üzletrészeik értékesítési feltételeirıl. A kht. az ingatlant ,- Ft (ötvennégymillió-hatszázhetvenkilencezer forint) + ÁFA vételáron kívánja értékesíteni. A ráépítésbıl (az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonjogból) eredı rendezetlenségre és arra a körülményre tekintettel, hogy önkormányzatunk nem tudja az ÁFÁ-t visszaigényelni javaslom a Visegrádi úti ingatlan megvásárlása helyett a kft. tulajdonjogának 100%-os megszerzését. Az üzletrészvásárlás feltétele legyen, hogy a kft. szerezze meg az ingatlan kizárólagos tulajdonjogát. A két társaság közötti jogügylet kötés és a szerzıdés földhivatalhoz történı benyújtása a közgyőlési döntésig várhatóan megtörténik. A kft-nek két tagja van és ,- Ft törzstıkével (készpénz) jött létre. A mellékelt cégkivonat és társasági szerzıdés tartalmazza a társaságról a további információkat. Az önkormányzat könyvvizsgálói áttekintették a kft. könyvelését. Megvizsgálták a kft évi mérleg- és eredmény kimutatását, a évi forgalmi könyvelésen alapuló I. negyedévi zárást, az üzletrészek vagyoni értékét és a kockázati elemeket. Az errıl szóló könyvvizsgálói jelentésük az elıterjesztés mellékletét képezi. Az ingatlanról forgalmi értékbecslés készítését javaslom. Az ismertetett körülmények mellett javaslom a kft. tulajdonosok egyenként , ,- Ft névértékő üzletrészeinek megvásárlását ,-Ft (hárommillió hatszázkilencvenháromezer forint) vételáron. ÁFA fizetési kötelezettségünk a jogügylet kapcsán nem keletkezik. Az üzletrész vásárlással egyidejőleg önkormányzatunk felelısséget vállal a kft. fizetési kötelezettségeiért, melyeknek együttes összege ,- Ft (kettıszázhatvanhatmillió-háromszázhétezer forint), mely összeg tartalmaz ,- Ft (harminckétmillió ötszázkilencvenezer forint) tagi hitelt. Önkormányzatunk a kft. egyedüli tulajdonosaként lehetıséget kapna az ingatlan intézményi telephelyként történı használatára. A kft. - önkormányzati tulajdonosi hátterére tekintettel - új hitelt tud felvenni a tagi hitel és az ingatlan vételárának megfizetésére illetve a meglévı hitelszerzıdés módosítására kap lehetıséget. A határozati javaslat mellékletét képezı üzletrész adásvételi szerzıdés aláírására az alábbi feltételek teljesülése után kerüljön sor. - A kft. igazolja kizárólagos tulajdonjogát az adásvételi szerzıdés és az ingatlanról kiállított hiteles tulajdoni lapmásolat átadásával, melyen legalább széljegyként szerepel a tulajdonjog megszerzése. - Nyilatkozzon a Takarékszövetkezet az üzletrész értékesítési korlát feloldásáról.

4 4 - A kft. taggyőlése hagyja jóvá évi mérleg-, és eredmény kimutatását valamint a évi forgalmi könyvelésen alapuló I. negyedévi zárását. - Adjon a kft jogi teljességi nyilatkozatot. - Az ingatlan forgalmi értéke érje el a ,- Ft (kettıszázhetvenmillió forintot) ÁFA nélkül. Az üzletrész vásárlás esetére módosítani kell a kft. társasági szerzıdését. A tagok számának egy fıre csökkenésére tekintettel szükséges a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadása és az ügyvezetı személyérıl való döntés. A kft. jelenlegi ügyvezetıjének visszahívására és egyidejőleg új ügyvezetı, valamint könyvvizsgáló választására teszek javaslatot. A jelenlegi ügyvezetı megbízatása december 7-én járna le. Az ügyvezetı a társasággal nem áll munkaviszonyban és megbízási díjban sem részesül. Az új ügyvezetı is díjazás nélkül látná el feladatát. További javaslatom, hogy kerüljön sor könyvvizsgáló választására a határozati javaslatban foglaltak szerint. Tatabánya, április 24. Dr. Völner Pál HATÁROZATI JAVASLAT A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1.a) Elfogadja a Zöld Fenyı Építıipari Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (Esztergom Kenderesi u. 10.) két tulajdonosával kötendı, az üzletrészeik eladására irányuló, határozati javaslat 1 sz. mellékletét képezı adásvételi szerzıdésben foglaltakat és egyidejőleg felhatalmazza a megyei közgyőlés elnökét a szerzıdés megkötésére a 2. pontban foglalt feltételek teljesülését követıen. b) Elıírja ingatlan forgalmi értékbecslés készítését. c) Elfogadja az üzletrész adásvételi szerzıdés megkötésének esetére a Zöld Fenyı Építıipari Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság alapító okiratát a határozati javaslat 2. sz. mellékletében foglaltak szerint és felhatalmazza a közgyőlés elnökét az alapító okirat adásvételi szerzıdéssel egyidejőleg történı aláírására. d) Visszahívja a Zöld Fenyı Építıipari Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt felelısségő Társaság ügyvezetıjét az alapító okirat aláírásának napjával és egyidejőleg megválasztja Mészáros Pétert (an: Lakatos Ilona) 2500 Esztergom, Semmelweis u. 4. sz. alatti lakost ügyvezetınek. Megbízatása határozott idıre szól, a társaság évi mérleg-, és eredmény kimutatásának alapítók részérıl történı elfogadásával egyidejőleg szőnik meg. Az ügyvezetı díjazásban nem részesül.

5 5 e) Megválasztja könyvvizsgálónak határozott idıre az Audit Service Könyvvizsgáló-, Adóés Vezetési Tanácsadó Kft.-t. (Budapest. Bimbó u. 3. képviseli: dr. Serényi Iván ügyvezetı. Megbízatása szeptember 30-ával szőnik meg. Díjazását ,- Ft/hó + ÁFA összegben állapítja meg. 2. A kft. tulajdonosok május 5-ig - igazolják, hogy a kft. az esztergomi 8137/9 hrsz-ú ingatlan kizárólagos tulajdonosa az adásvételi szerzıdés és a hiteles tulajdoni lapmásolat átadásával, melyen legalább széljegyként szerepel a kft. tulajdonszerzése, - becsatolják a Takarékszövetkezet (Esztergom) nyilatkozatát az üzletrészek forgalomkorlátozásának feloldásáról, - jóváhagyják és átadják a kft évi mérleg-, és eredmény kimutatását, valamint a évi forgalmi könyvelésen alapuló I. negyedévi zárást, - jogi teljességi nyilatkozatot adnak át az önkormányzatnak. Az ingatlan forgalmi értéke érje el a ,- Ft-ot (kettıszázhetvenmillió forintot) ÁFA nélkül. Határidı: Felelıs: az üzletrész adásvételi szerzıdés megkötésére és az alapító okirat aláírására az ingatlanforgalmi értékbecsléstıl függıen legkésıbb: május 10. Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke

6 6 A határozati javaslat 1. sz. melléklete Üzletrész adásvételi szerzıdés amely létrejött egyfelıl Halmai Gizella sz: Meszes Gizella (Esztergom, március 22. an: Bádi Rozália) 2500 Esztergom, Kenderesi út 10. sz. alatti lakos és Halmai János (Balassagyarmat, július 14. an: Oroszlán Erzsébet) 2500 Esztergom, Kenderesi út 10. sz. alatti lakos mint eladók, másfelıl Komárom- Esztergom Megye Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fı tér 4. adószám: , statisztikai számjel: ) képviseletében dr. Völner Pál elnök mint vevı között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint. 1. Az eladók tulajdonát képezi a Komárom- Esztergom Megyei Cégbíróság által Cg sz. alatt bejegyzett ZÖLD FENYİ Építıipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, úgy hogy Halmai Gizellát Ft névértékő, Halmai Jánost Ft névértékő üzletrész illeti meg. A társaság törzstıkéje összesen Ft, amely kizárólag pénzbeli betétbıl áll. Az Esztergomi Takarékszövetkezet (2500 Esztergom, Bajcsy- Zsilinszky E. utca 11. Cg statisztikai számjel: ) mint hitelezı Dr. Dévényi Norbert közjegyzı által 422/2006. ügyszámon iktatott Esztergomban, május 9. napján kelt Közjegyzı Okirat 19. oldalán található H. fejezetben opciós, vételi jogot alapított Halmai János és Halmai Gizella tagok üzletrészére május 9.napjáig, amely az üzletrészeken forgalomkorlátozó teherként szerepel 2. A társaságot az alábbi kötelezettségek terhelik: Esztergom és Vidéke Takarékszövetkezet felé Hosszú lejáratú hitel Rulírozó hitel Zöld Fenyı Kht. Felé Esztergom 8137/9 hrsz. alatti ingatlan vételára Tagi hitel Ft Ft Ft+20 %ÁFA Ft 3. A társaság Esztergom Város Jegyzıje által /2005. sz. alatt kiadott augusztus 8. napján jogerıssé vált építési engedéllyel rendelkezik az Esztergom 8137/9 hrsz. alatti ingatlanon épített idısek otthona, szociális épületegyüttesre. Esztergom Város Jegyzıje február 22. napján kelt 49-8/2007. sz. határozatával használatbavételi engedélyt adott az épületre. A használatbavételi engedély a 495-9/2007. alatt március 8. napján jogerıre emelkedett. 4. A vevı megveszi az eladóktól az 1. pontban megjelölt üzletrészeket összesen a kölcsönösen kialkudott Ft azaz Hárommillió hatszázkilencvenháromezer forint vételárért. A vevı az üzletrész vételárát jelen szerzıdés aláírásától számított 15 naptári napon belül fizeti ki egy összegben az eladóknak banki átutalással.

7 7 5. A vevı mint a ZÖLD FENYİ Építıipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság tulajdonosa garantálja, hogy a ZÖLD FENYİ Építıipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság jelen szerzıdés aláírását követı 30 naptári napon belül kifizeti a Zöld fenyı Kht. felé az Esztergom 8137/9 hrsz. alatti ingatlan vételárát ( ,- Ft + ÁFA) egy összegben banki átutalással, továbbá ugyanilyen feltételekkel megfizeti a tagi hitelt ( ,- Ft). 6. Az eladók kezesként kötelezettséget vállaltak az Esztergom és Vidéke Takarékszövetkezettıl kapott hitel visszafizetésére. A vevı mint a ZÖLD FENYİ Építıipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság tulajdonosa garantálja, hogy a ZÖLD FENYİ Építıipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság a hitel visszafizetésével vagy átdolgoztatásával mentesíti az eladókat a kezességi kötelezettség alól a tulajdonosváltozás cégbírósági bejegyzését követı 30 napon belül. 7. Amennyiben a vevı vagy a ZÖLD FENYİ Építıipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság a 4., 5. és 6. pontokban megjelölt kötelezettségének az ott megjelölt határidıkig nem tesz eleget, úgy az eladókat megilleti az elállás joga, amelyet a vevı felé írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatnak. Az elállás után a felek kötelesek a jelen szerzıdést megelızı állapotot visszaállítani. A vevıt az eladóhoz hasonló módon megilleti a szerzıdéstıl való elállás joga, ha a kft. esztergomi 8137/9 hrsz-ú ingatlanon létrejött tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban nem vezethetı át, vagy az eladó 10. pontban tett nyilatkozata felróhatóságtól függetlenül valótlannak bizonyul és beáll szavatossági felelıssége. 8. Az eladók jelen szerzıdés aláírásával kijelentik, hogy nem kívánnak élni az üzletrészek eladása kapcsán az ıket megilletı elıvásárlási joggal, illetve kijelentik, hogy sem a társaságot, sem általa kijelölt egyéb személyt nem illet meg elıvásárlási jog a jelen szerzıdésben eladott üzletrészek tekintetében. 9. A felek tudomásul veszik, hogy jelen jogügylethez szükséges az 1. pontban megjelölt vételi jog jogosultjának azon nyilatkozata, hogy a vételi joggal nem kíván élni. 10. Az eladók szavatolják, hogy a jelen szerzıdésben meghatározott terheken kívül a jelen szerzıdésben eladott üzletrészek per- igény- és tehermentesek. A vevı jelen szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a most megszerzett társaság mőködésérıl, gazdálkodási helyzetérıl, kötelezettségeirıl tájékozódott mind a tulajdonosoknál, mind az ügyvezetınél. Ismeri a társaság - taggyőlés által elfogadott évi mérleg- és eredmény kimutatását, valamint a évi forgalmi könyvelésen alapuló I. negyedévi zárást. A vevı könyvvizsgálójának üzletrészvásárlásra tekintettel kiadott nyilatkozata és az eladók jogi teljességi nyilatkozata a szerzıdés mellékletét képezi. Az eladó szavatossági felelısséget vállal az üzletrész adásvételi szerzıdéskötés elıtt keletkezett, Kft-t terhelı - 2. pontban részletezetteken túlmenı - kötelezettségeiért. 11. A vevı tudomásul veszi, hogy a évi IV. tv (4) bek. szerint a jelen szerzıdésben meghatározott üzletrész megszerzését jelen szerzıdés aláírásától számított 8 napon belül közokiratban vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban a társaságnak be kell jelentenie.

8 8 12. A vevı kijelenti, hogy a társasági szerzıdés rendelkezéseit teljes egészében megismerte, azt magára nézve kötelezınek ismeri el. 13. Szerzıdı felek Dr. Ilosvai Gábor ügyvédet bízzák meg az általa szerkesztett okirat aláírását követıen a cégbíróság elıtt történı eljárásra a változások átvezetése érdekében, mely megbízást a szerzıdés aláírásával elfogadja. A jelen okirat 5 pl-ban készült, három oldalból álló, melyet a felek mint akaratukkal mindenben megegyezıt aláírták. Tatabánya, május Halmai Gizella tulajdonos eladó Halmai János tulajdonos eladó Dr. Völner Pál közgyőlés elnöke vevı Dr. Csermák Vilmos megyei fıjegyzı vevı

9 9 Üzletész adásvételi szerzıdés 1. sz. melléklete TELJESSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, Halmai Gizella szül. Meszes Gizella (anyja neve: Bádi Rozália, szül: ), Halmai János (an: Oroszlán Erzsébet, szül: ) 2500 Esztergom, Kenderesi u. 10. szám alatti lakosok, mint a Zöld Fenyı Építıipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (Cg.: ) továbbiakban: Társaság tulajdonosai és Halmai Gizella egyben a Társaság ügyvezetıjeként is a mai napon aláírt Üzletrész adásvételi szerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés) 10. pontja alapján az alábbi teljességi nyilatkozatot tesszük: 1. Kijelentjük, hogy a vevıt a Társaság gazdasági, pénzügyi helyzetérıl, vagyonáról, teljes körően, minden lényeges körülményre kiterjedıen tájékoztattuk. Az eladót a Szerzıdésben és a Társaság évi mérleg- és eredmény kimutatásában, évi forgalmi könyvelésen alapuló I. negyedévi zárásában, a vevı könyvvizsgálójának jelentésében foglaltakon túli kötelezettség nem terheli. 2. A Társaságnak fennálló közteher jellegő (adó, illeték, igazgatásszolgáltatási) tartozása nincs. 3. A Társasággal szemben, vagy a Társaság által indított peres ügy nincs folyamatban. Nincsen a Társaságot érintı meghozott marasztaló ítélet, vagy megkötött egyezség. 4. Nincs tudomásunk a Társasággal szemben perrel fenyegetı igényrıl, és olyan fenyegetı helyzetrıl sem, amelyek valószínő kimenetele befolyással bírhat a Társaság gazdasági, pénzügyi helyzetére, vagy megállapított vagyonára. 5. A Társaságnak munkaügyi jogvitája jelenleg nincs folyamatban. Tatabánya, május Halmai Gizella tulajdonos Társaság ügyvezetıje Halmai János tulajdonos

10 10 A határozati javaslat 2. sz. melléklete ZÖLD FENYİ Építıipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE ÉS AZ ALAPÍTÓ A társaság cégneve: 0Korlátolt Felelısségő Társaság ZÖLD FENYİ Építıipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató A társaság rövidített cégneve: ZÖLD FENYİ Kft. A társaság székhelye: 2500 Esztergom, Visegrádi u A társaság fióktelepe: - A társaság további telephelyeket, fióktelepeket, illetıleg képviseletet az alapító döntése szerint hoz létre. II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA A társaság alapítója: Komárom- Esztergom Megye Önkormányzata a Komárom- Esztergom Megyei Közgyőlés /2007. (IV.26.) számú határozat alapján (2800 Tatabánya, Fı tér 4. adószám: statisztikai számjel: ) képviseletében dr. Völner Pál elnök. A társaság korábban többszemélyes formában mőködött. A többszemélyes formából alakult át a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 100 %-os üzletrész vásárlására tekintettel egyszemélyes korlátolt felelısségő társasággá. III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE, MŐKÖDÉSI IDİ A társaság tevékenységi köre (TEÁOR): 7020 Ingatlan bérbeadás, üzemeltetése (fıtevékenység) Megjegyzés [DIG1]: Mire változik a fıtevékenysé? 5510 Szállodai szolgáltatás 7011 Ingatlan beruházás, eladás 7031 Ingatlanügynöki tevékenység

11 Vagyonkezelés 7487 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás A társaság mőködése határozatlan idıre szól. A társaság engedélyhez vagy koncesszióhoz kötött tevékenységet nem folytat, illetve csak az engedély vagy a koncesszió megszerzése után kezd el gyakorolni. IV. A TÁRSASÁG VAGYONA A társaság törzstıkéje Ft, azaz Hárommillió forint, amely kizárólag pénzbeli betétbıl áll. A törzstıke teljes egészében befizetésre került. V. ÜZLETRÉSZEK, A TÖRZSTİKE FELEMELÉSE, LESZÁLLÍTÁSA Az alapító üzletrésze az alapító törzsbetétéhez igazodik. Az üzletrészt felosztani csak az üzletrész átruházása, a megszőnt tag jogutódlása és öröklés esetén lehet. A törzstıke felemelése fıszabály szerint új törzsbetét(ek) szolgáltatásával történik. Az új törzsbetét kizárólag nem pénzbeli betétbıl is állhat. Az alapító a törzstıke felemelését a társaság törzstıkén felüli vagyonából is elrendelheti. A törzstıke ilyen felemelése külön befizetés nélkül az alapító törzsbetétét növeli. Ha a társaság az üzletrészek felosztása vagy a törzstıke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerzıdésre módosítani. A társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. VI. AZ ALAPÍTÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A társaságnál taggyőlés nem mőködik. Az alapító dönt taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alábbi kérdésekben: a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; b) osztalékelıleg fizetésének elhatározása; c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; d) az elıvásárlásra jogosult személy kijelölése; e) a Gt ban foglalt kivétellel az ügyvezetı megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; f) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; g) olyan szerzıdés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetıjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk b) pont], illetve élettársával köt; h) a tagok, az ügyvezetı, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése; i) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történı megvizsgálásának elrendelése; j) az elismert vállalatcsoport létrehozásának elıkészítésérıl és az uralmi szerzıdés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerzıdés tervezetének jóváhagyása;

12 12 k) a társaság jogutód nélküli megszőnésének, átalakulásának elhatározása; l) az alapító okirat módosítása; m) a törzstıke felemelésének és leszállításának elhatározása; n) törzstıke-emelés során az elsıbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; o) törzstıke felemelésekor, illetve az elsıbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; p) törzstıke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; q) mindazon ügyek, amelyeket törvény az alapító kizárólagos hatáskörébe utal. Az alapító köteles a taggyőlés hatáskörébe tartozó kérdésekben való döntésrıl a vezetı tisztségviselıt írásban értesíteni. A társaság és annak tagja közötti szerzıdés érvényességéhez a szerzıdés írásba foglalása szükséges. VII. ÜGYINTÉZÉS, KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét az ügyvezetı látja el. Az ügyvezetı az alapító tájékoztatása mellett képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja. Az ügyvezetı irányítja a társaság munkaszervezetét és gyakorolja a társaság dolgozói felet a munkáltatói jogokat. Az ügyvezetı köteles a tagok kérésére a társaság ügyeirıl felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetıvé tenni. Az ügyvezetı feladatai különösen: a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok elıtt; a munkáltatói jogok gyakorlása; a tagjegyzék vezetése; a gazdasági társaság alapításának, a társasági szerzıdés (alapító okirat) módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben elıírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése, a társaság üzleti könyveinek vezetésérıl való gondoskodás; a társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítése és az alapító elé terjesztése; a tag kérésére a társaság ügyeirıl felvilágosítás adása; a tag részére betekintés lehetıvé tétele a társaság üzleti könyveibe és irataiba; A társaság ügyvezetıje: Mészáros Péter (an.: Lakatos Ilona, lakcím: 2500 Esztergom, Semmelweis u. 4.) A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel elıírt, elınyomott vagy elınyomtatott cégneve alá az ügyvezetı a nevét minden korlátozástól mentesen önállóan írja alá a hiteles cégaláírási címpéldány szerint. A társaság 3 évre választott könyvvizsgálója: Audit Service Könyvvizsgáló-, Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft. (Budapest, Bimbó u. 3.; cégjegyzék száma: , adószáma: )

13 13 VIII. ÜZLETÉV, MÉRLEG, EREDMÉNYFELOSZTÁS A társaság üzletéve a naptári évvel egyezı. Minden év április 30-ig a megelızı üzleti év mérlegét az ügyvezetı köteles a taggyőlés elé terjeszteni. A társaság mőködésérıl a külön jogszabályok elıírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével az ügyvezetı a társaság gazdálkodásáról az alapító számára mérleget, a gazdálkodás eredményérıl vagyonkimutatást készít. Az adózott eredmény felhasználására az alapító részére az ügyvezetı javaslatot tehet. IX. A TÁRSASÁG MEGSZŐNÉSE A társaság a cégjegyzékbıl való törléssel szőnik meg. Jogutód nélkül szőnik meg a gazdasági társaság, ha a) az alapító elhatározza a társaság jogutód nélküli megszőnését; b) a cégbíróság az évi IV. tv-ben meghatározott okok miatt megszünteti. Jogutóddal szőnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás esetén. A társaság vagyonának felosztására csak a társaság törlését követıen kerülhet sor. X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A társaság nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezıen elıírt esetekben kell közzétenni. A jelen társasági szerzıdésben külön nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény elıírásai az irányadók. Tatabánya, május Dr. Völner Pál közgyőlés elnöke Alapító képviseletében Jelen okiratot a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv (3) bek. alapján május... napján ellenjegyzem: Dr. Ilosvai Gábor Ügyvéd (2500 Esztergom, Petıfi S. út 8.)

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata tervezet 2013. december. Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelıen üzletszerő gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelısségő

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26)

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26) Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) 325-133, 325-467, 326-018 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S Pomáz Város Képviselı-testületének 2012. május

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 31/2007. (IV. 3.) ÖNK.

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16.

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16. CompLex Kiadó Kft. Céginfó FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1738/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 8/2008 Döntés a Komárom

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 200. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Garay téri volt általános iskola épületének iskolai célú hasznosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására 102-10/2006. J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 99/2002.(V.30.)Öh. sz.

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL 256. sz. elıterjesztés melléklete egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, adószáma: 15416566217, Székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., képviseli:

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 204. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás adásvételi szerzıdés megkötéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010.

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai.

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai. CompLex Kiadó Kft. Céghírek FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. ) adatai. I. Nyilvános adatok 1. Általános

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

M E G H Í V Ó július 19. (kedd) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Balmazújváros, július 18.

M E G H Í V Ó július 19. (kedd) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Balmazújváros, július 18. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

1. Cégjegyzékszám: 16 09 006843 01 09 708128. 2. A cég elnevezése: Hatályos: 2002.04.15. -...

1. Cégjegyzékszám: 16 09 006843 01 09 708128. 2. A cég elnevezése: Hatályos: 2002.04.15. -... RÁC-ING Ingatlanhasznositó-Beruházó Korlátolt Felelısségő Társaság (1037 Budapest, Montevideó u. 2/c.) adósz.: 12830134 Nyilvános cégadatok "Cégtörténet" 1. Cégjegyzékszám: 16 09 006843 01 09 708128 2.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezet) Az Egységes Szerkezetben átvezetésre kerültek a korlátolt felelősségű társaságnak az alapítástól az egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásáig

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9341/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületneka Tiszáninneni Református

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - értékegyeztetéssel történı ingatlancserérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Elıterjesztés Aszód Fejlesztéséért Non-profit kft. megalakítására, valamint a piac felújítására beadandó pályázatra

Elıterjesztés Aszód Fejlesztéséért Non-profit kft. megalakítására, valamint a piac felújítására beadandó pályázatra Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel.: 28/500-666 Fax.: 400-575 Email: isvan.sztan@pmhaszod.hu 2043- /2009 szám Elıterjesztés Aszód Fejlesztéséért Non-profit

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepp TV Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK módosítására

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepp TV Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csepp TV Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK módosítására Készítette: Vida István ügyvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

Adásvételi szerzıdés

Adásvételi szerzıdés 1 Ingatlan-adásvételi szerzıdés telekingatlanra, foglaló beszámításával és tulajdonjog fenntartása mellett (tájékoztató jellegő iratminta) Adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl családi és utónév:

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 44. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi nyilatkozat a Szekszárdi Meliorációs Nkft. tulajdonosi arányainak módosításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata. használati jog megszőntetésérıl

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata. használati jog megszőntetésérıl SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata használati jog megszőntetésérıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

J a v a s l a t. - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 196. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Hozzájárulás telki szolgalmi jog földhivatali bejegyzéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjének értékesítéséről

Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjének értékesítéséről Előterjesztés a Zöld Bicske Nonprofit Kft. törzsbetétjének értékesítéséről 1. előterjesztés száma: 88/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Ádámné Bacsó Erika 3. előterjesztést készítésében közreműködő

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Városgazdálkodási

Részletesebben

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. A L A P Í T Ó O K I R A T Alulírott Alapító - Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a légimentı bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

Sárospatak Város Képviselı-testülete. 13/1994. (IV.21.) számú. r e n d e l e t e. az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl

Sárospatak Város Képviselı-testülete. 13/1994. (IV.21.) számú. r e n d e l e t e. az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl Sárospatak Város Képviselı-testülete 13/1994. (IV.21.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl (Egységes szerkezetben) 8 Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati bérlakás elidegenítésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE A 2005. november 24. napján alapított INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE amely egységes szerkezetben tartalmazza a 2007. január 31.

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Gazdasági információnyerés társasági adatokból dr. Pázmány Annamária Cégkivonat Ellenırzött adatok

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1511/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2008 Döntés a Tatabánya,

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Nyáregyháza önkormányzat adóhatóságához

az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Nyáregyháza önkormányzat adóhatóságához BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Nyáregyháza önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Képviselı-testület július 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Képviselı-testület július 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: Elıkészítı: Melléklet: Geiszler Éva ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2011. július

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85., Tel.: 06-32/417-255 Ikt.szám: 40215/2005. J a v a s l a t háziorvosi ügyelet átszervezésére

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 282-1/2002. (XII. 2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Ipari Park Kft. alapító okiratának elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben