ÉVES BESZÁMOLÓ HAJDÚ RENT Kft Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: Cégjegyzékszám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132"

Átírás

1 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: Cégjegyzékszám: KSH: ÉVES BESZÁMOLÓ Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

2 M É R L E G "A" HAJDÚ RENT Kft Cégjegyzék: Időszak: KSH - szám: E S Z K Ö Z Ö K Előző év 1000 Ft Módosítás 1000 Ft Tárgyév 1000 Ft A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok 53 3 II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. Forgóeszközök I. Készletek Áruk II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Egyéb követelések 17 3 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

3 M É R L E G "A" HAJDÚ RENT Kft Cégjegyzék: Időszak: KSH - szám: F O R R Á S O K Előző év 1000 Ft Módosítás 1000 Ft Tárgyév 1000 Ft D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 III. Tőketartalék 0 0 IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 0 0 VI. Értékelési tartalék 0 0 VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben III. Rövid lejáratú kötelezettségek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N Debrecen, Cégszerű aláírás 3

4 EREDMÉNYKIMUTATÁS 2012 Összköltség "A" HAJDÚ RENT Kft Cégjegyzék: Időszak: KSH - szám: Előző év 1000 Ft Módosítás 1000 Ft Tárgyév 1000 Ft 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) 0 0 III. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV V-VI-VII) 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 1 árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 3 16 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B) X. Rendkívüli bevételek 0 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 0 0 E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+-E-XII) G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23) Debrecen,

5 HAJDÚ RENT Kft Cégszerű aláírás 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: Cégjegyzékszám: KSH: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi éves beszámolóhoz Debrecen, Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával 5

6 Általános rész A HAJDÚ RENT Kft tevékenységét 2008-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Saját tulajdonú ingatlan bérbeadás, üzemeltetése. A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, leányvállalatnak minősül. A törzstőke nagysága ezer Ft. Székhelye: 4026 Debrecen Bethlen utca 6-8. A társaság tulajdonosa: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet A társaság tagjainak adatai: Név HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Lakhely 4026 Debrecen, Bethlen u A. ép. I/6. Aláírásra jogosultak: Név Lakhely Mohácsiné Banu Julianna 4032 Debrecen, Károli Gáspár u Képviseletre jogosultak: Név Lakhely Mohácsiné Banu Julianna 4032 Debrecen, Károli Gáspár u A számviteli információs rendszer kialakítását és működtetését saját könyvelési részleg végzi. Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Csarnainé Szabó Ibolya Regisztrációs száma: A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Brehószkiné Mile Adrien (4032 Debrecen, Tessedik Sámuel utca 20.) Az üzleti évről szóló beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló Ft + áfa díjat számított fel. A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt. A mérlegkészítés pénzneme Ft. HAJDÚ RENT KFT. A mérlegkészítés időpontja Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg. 6

7 Számviteli politika A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak. Mérlegét "A" változatban készíti. A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse. A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg. A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel. A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki. A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki. Értékcsökkenési leírás módja: Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott. Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása: Az Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Nem jelentős maradványérték: A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot. Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a 7

8 várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha - az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; - az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; - a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető; - a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. - az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget). A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni. Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel. A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik. Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz. 8

9 Jelentős összegű hiba értelmezése: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja az 500 millió Ft-ot, akkor az 500 millió Ft. HAJDÚ RENT KFT. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értelmezése: Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen - a hibák feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik (nő vagy csökken) - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztők. Ismételt közzététel alkalmazása: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni. A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg. A cég jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). Az újabb beruházásaival, új és tartós bevétellel számol. Jelenleg minden tulajdonában lévő ingatlan bérlővel rendelkezik. A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn. Tájékoztató rész Az ügyvezetés tagjai tevékenységükért járandóságot nem vettek fel. A társaság az ügyvezetés tagjainak sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított. Munkavállalók bér és létszámadatai Megnevezés Átlagos stat. létszám Bérköltség Személy jell. egyéb kiadás Fizikai Szellemi Összesen

10 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának leírása Immateriális javak Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró (nettó érték) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) Vagyoni értékű jog Immateriális javak bruttó összesen Tárgyi eszközök Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró (nettó érték) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) Telek, telkesítés, erdő, ültetv Épületek, épületrészek Számítástechnikai berendezések Egyéb járművek Hírközlő berendezések Irodai berendezések Egyéb berendezések Befejezetlen beruházás Tárgyi eszközök bruttó összesen A csökkenés az elszámolt értékcsökkentés mutatja. A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt. A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt. Kötelezettségek: Egyéb kötelezettségek Összeg (e Ft) Társasági adó 26 Munkáltatói szja 48 Fizetendő áfa 868 Nyugdíjbiztosítási járulék 23 Egészségbiztosítási járulék 20 Szociális hozzájárulási adó 63 Összesen 1048 A hosszúlejáratú kötelezettségekből a mérlegfordulónapot követő évben visszafizetendő törlesztéseket a rövid lejáratú kölcsönök között szerepeltetjük. Ennek összege e Ft. 10

11 Rövid lejáratú KÖLCSÖNÖK között szerepel Összeg (e Ft) Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben Összesen Kapcsolt vállalkozást érintő kötelezettségek: Jogcím Kötelezettség összege (e Ft) Anyavállalat Leányvállalat Tartós kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Összesen Az eszközök értékelése következtében a társasági adó alapjának számításánál az adózás előtti eredményt módosító tételek nem voltak. Jelentősebb időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Nyitó Növekedés Csökkenés Záró (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) HAJDÚ TAKARÉK Tksz Összesen Költségek és ráfordítások passzív Nyitó Növekedés Csökkenés Záró időbeli elhatárolása (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) Takarékbank Zrt Kamatelhatárolás HAJDÚ TAKARÉK Társasház Könyvvizsgálat E-ON Összesen Vevők, szállítók Vevői követelések Belföldi vevők összes nyitott számlája én: Belföldi vevő Számlasz ám Baumann Reisen 2000 Utazási Kft Baumann Reisen 2000 Utazási Kft Kibocsátás Teljesítés Esedékesség Bruttó összeg (Ft) Teljesített (Ft) Egyenleg (Ft)

12 Baumann Reisen 2000 Utazási Kft Baumann Reisen 2000 Utazási Kft Baumann Reisen 2000 Utazási Kft Baumann Reisen 2000 Utazási Kft Baumann Reisen 2000 Utazási Kft Baumann Reisen 2000 Utazási Kft Baumann Reisen 2000 Utazási Kft Gama Italia Kft Összesen január hónapban a Baumann Reisen 2000 Utazási Kft. a , , , , , , , számú számláit kiegyenlítette. Szállítói kötelezettségek Belföldi szállítók összes nyitott számlája én: Belföldi szállító Számlaszám Dr. Bencző Ügyvédi Iroda ÉP-KOMPAKT Ker. Szolg. és Mérn. Kft Kibocsátás Teljesítés Esedékesség Bruttó összeg (Ft) Teljesített (Ft) Egyenleg (Ft) Összesen

13 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Exportértékesítés, importbeszerzés nem volt. HAJDÚ RENT KFT. Értékesítés nettó árbevétele a társaság főbb tevékenyei szerinti bontásban: Tevékenységi kör Árbevétel (e Ft) Bérbeadás bevétele anyavállalat Bérbeadás bevétele Szolgáltatás árbevétele 1185 Szolgáltatás bevétele anyavállat Szolgáltatás bevétele anyavállat 9901 Árukészlet értékesítés 158 Összesen A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült. A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott. Kapcsolt vállalkozástól származó bevételek: Nettó árbevétel Egyéb bevétel Halasztott rendkívüli bevétel Összesen Anyavállalattól A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze: Megnevezés Bevétel (e Ft) Kapott késedelmi kamat, kötbér 978 Biztosító visszaigazolt kártérítés 930 Kerekítési különbözetek 9 Összesen 1917 A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze: Költségnem Költségek (e Ft) Üzemi gépjármű költsége 36 Javítás, karbantartás költsége 2450 Oktatás, továbbképzés költsége 38 Könyvelés, könyvvizsgálat 105 Ügyvédi díj 2106 Közjegyzői díj 6 Érdekképviseleti, kamarai tagdíj 5 Egyéb igénybevett szolgált 379 Összesen

14 Az egyéb ráfordítások alakulása: Költségnem Költségek (e Ft) Bírság, kötbér, késedelmi pótlék 38 Iparűzési adó 1004 Építményadó 773 Gépjárműadó 16 Kerekítési különbözet 18 Összesen 1849 Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt. Mutatószámok Vagyoni helyzet mutatószámai A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 97,81% volt, tárgyévben 84,59%. A forgóeszközök aránya előző évben 2,19% volt, tárgyévben 15,41%. Az előző évhez képest az összes eszközön belül a forgóeszköz értéke növekedett. Saját tőke aránya az összes forrásban 66,58%. (tőkeellátottság) előző évben 59,02% volt, tárgyévben A befektetett eszközök összes fedezettsége 116,82%, míg a saját tőkével fedezett 78,71%. Ugyanezek a mutatók az előző évben rendre 98,81% és 60,33% voltak. A saját tőke - jegyzett tőke aránya 86,03%. Ez az előző évhez képest növekedett, ami a társaság piaci értékét is növelte. Pénzügyi helyzet mutatószámai A likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 30,37, míg előző évben 0,01 volt. A fizetőképesség jó, az előző évihez képest javult. A készpénz likviditási ráta tárgyévben 30,37, előző évben 0,01 volt. A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 13,05, az előző évben 0,65. A fenti mutatók alapján elmondható, hogy társaságunk likviditása jó. A vevők átlagosan 20,06 nap alatt fizetnek. 14

15 A vállalkozás a tevékenységéhez beszerzett és felhasznált anyagjellegű beszerzéseit a szállítóknak 4,40 nap alatt fizeti ki. A jövedelmezőség mutatói A nettó termelési érték 5734 ezer Ft volt, ami az előző évinek 61,00%-a. Az anyagmentes termelési érték ezer Ft volt, ami az előző évinek 75,76%-a. Az árbevétel-arányos termelési és értékesítési nyereség (üzemi eredmény) tárgyévben 5,64%, az előző évben 17,71% volt. A nyereség az előző évihez képest 68,15%-kal csökkent. A társaság a tárgyévben osztalékot nem fizet. A megtermelt pénzjövedelem értéke 713 ezer Ft. Ugyanez az érték előző évben 9752 ezer Ft volt. Az árbevétel-arányos pénzjövedelem a tárgyévben 1,22%, az előző évben 17,40% volt. A tőkearányos pénzjövedelem a tárgyévben 0,23%, az előző évben 3,98% volt. A HAJDÚ RENT KFT. alaptevékenysége továbbra is, saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A bérbeadáson túl szolgáltatást is nyújt a gazdasági társaság. Ebből származó bevételünk nagy részét a közvetített szolgáltatás teszi ki, mely az anyavállalat pénz- és értékszállítását jelenti. Bérszámfejtést és TB kifizetőhelyi szolgáltatást nyújtunk az anyavállalatnak. Bevételünk származik még a Kft. tulajdonában gépjármű bérbeadásából, valamint értékbecslést is végez társaságunk. 15

16 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: Cégjegyzékszám: KSH: ÜZLETI JELENTÉS Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával 16

17 Bevezető A számvitelről szóló évi C. törvény 9. (1) bekezdése szerint a évről készített éves beszámolóval egyidejűleg a HAJDÚ RENT Kft (székhely: 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8., cégjegyzékszám: ) üzleti jelentését is elkészítettük. Az üzleti jelentés célja, hogy a évről szóló éves beszámoló adatainak értékelésével bemutatásra kerüljön a HAJDÚ RENT Kft vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete, a tevékenység során felmerülő főbb kockázati tényezőkkel együttesen annak érdekében, hogy a vállalkozásról megbízható és valós képet adjon. Általános rész A HAJDÚ RENT Kft szervezeti formája korlátolt felelősségű társaság. A tulajdonosi szerkezet a kiegészítő mellékletben bemutatásra került. A mérleg fordulónapja után a tevékenységet érintő lényeges események nem következtek be. Székhely: 4026 Debrecen, Bethlen u Telephelyek bemutatása Debrecen, Bethlen u A. ép. I/5-6 Debrecen, Bethlen u A. ép. I/8-9 Debrecen, Bethlen u A. ép. I/11 Debrecen, Batthyány u Debrecen, Mikepércsi út 106. Hajdúszoboszló, József A. u. 6. Biharnagybajom, Rákóczi F. u. 15. Foglalkoztatáspolitika A társaság működése során munkaviszonyban munkavállalókat foglalkoztat. Az átlagos statisztikai állományi létszám előző évben 3 fő, tárgyévben 5 fő volt. A mérleg fordulónapján 4 fő a munkaviszonyban lévők száma. A létszám év folyamán várhatóan nem változik. Kutatás, kísérleti fejlesztés A társaság kutatást, kísérleti fejlesztést nem végez és a jövőben sem tervez ilyen tevékenységet végezni. Ezzel kapcsolatosan beruházások nem történtek, költségek nem merültek fel. 17

18 Környezetvédelem A HAJDÚ RENT Kft tevékenysége során a környezet védelmére káros, veszélyes anyagokat nem használ. A társaság környezetvédelmi téren fejlesztést nem tervez, ilyen beruházásra támogatásokat nem vesz igénybe. A környezet védelmét szolgáló eszközökkel nem rendelkezik. Pénzügyi instrumentumok hasznosítása, kockázatkezelés A társaság pénzügyi instrumentumokkal nem rendelkezik. Ezzel kapcsolatosan kockázat nem merül fel, így kockázatkezelési politika, fedezeti ügylet politika kialakítása nem szükséges. A valós értéken történő értékelést a társaság nem alkalmazza. Várható fejlődés A társaság fejlődésében a gazdasági környezet várható alakulása, a folyamatos beruházások, magas értékcsökkenés és a fizetendő kamatok nagysága miatt minimális fejlődési lehetőséget látunk. Közzététel A társaság az üzleti jelentését sem internetes honlapján, sem egyéb módon nem teszi közzé. Az üzleti jelentést a társaság székhelyén a vezető tisztségviselővel történő előzetesen egyeztetett időpontban minden érdekelt fél megtekintheti, arról teljes vagy részleges másolatot készíthet. Debrecen cégszerű aláírás 18

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben